MT350 | Black&Decker MT350 MULTITOOL instruction manual

372001-62 EST
www.blackanddecker.eu
MT350
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
4
10
3
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
Teie BLACK+DECKER multifunktsionaalne tööriist
on loodud laias valikus "tee seda ise"-tööde jaoks.
Kui kasutate puuri/kruvikeeraja pead (MTDD6), on
see tööriist mõeldud kruvikeeramistöödeks ning
puidu, metalli ja plasti puurimiseks.
See tööriist on mõeldud ainult tarbijale kasutamiseks. Teie BLACK+DECKER laadur on mõeldud
antud tööriistaga kaasas oleva BLACK+DECKER
aku tüübi laadimiseks.
Ohutusjuhised
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamise kohta
Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja
juhised. Kõigi juhiste täpne järgimine aitab
vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis
alles. Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist”
viitab võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1. Töökoha ohutus
a. Hoidke töökoht puhas ja hästi valgustatud.
Korrast ära ja pimedad tööalad soodustavad
õnnetusi.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike
vedelike, gaaside või tolmu läheduses.
Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis
võivad süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad elektritööriista kasutamise ajal ohutus kauguses.
Tähelepanu hajumisel võite kaotada kontrolli
tööriista üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistikud peavad vastama
pistikupesale. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapterpistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögiohtu.
b. Vältige kehalist kontakti maandatud pindadega nagu torud, radiaatorid, pliidid ja
külmkapid. Elektrilöögi oht tõuseb, kui teie
keha on maaga ühenduses.
c. Ärge hoidke elektritööriistu vihma käes
ega märgades tingimustes. Elektritööriista
sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Ärge kahjustage toitejuhet. Ärge kunagi
kasutage seadme toitekaablit selle kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku eemal4
damiseks seinakontaktist. Kaitske kaablit
kuumuse, õli, teravate servade ja liikuvate
osade eest. Kahjustatud või sassis kaablid
suurendavad elektrilöögi ohtu.
e. Kui te kasutate tööriista väljas, kasutage kindlasti välitingimustesse sobivat
pikenduskaablit. Välitingimustesse sobiva
pikenduskaabli kasutamine vähendab elektrilöögiriski.
f. Kui elektritööriista niisketes tingimustes kasutamine on vältimatu, kasutage
rikkevoolukaitset (RCD). Rikkevoolukaitsme
kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige, mida teete, ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsimuse korral
või alkoholi, narkootikumide või arstimite
mõju all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite
saada raskeid kehavigastusi.
b. Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati nägemiskaitset. Isikukaitsevahendid
nagu tolmumask, mittelibisevad jalanõud,
kiiver ja kuulmiskaitse vähendavad õigetes
tingimustes kasutades kehavigastusi.
c. Vältige soovimatut käivitumist. Veenduge
enne tööriista vooluvõrku ja/või aku külge
ühendamist, kättevõtmist ja kandmist, et
toitelüliti on väljalülitatud asendis. Kandes
tööriista, sõrm lülitil, või ühendades toiteallikaga tööriista, mille lüliti on tööasendis, võib
juhtuda õnnetus.
d. Enne elektritööriista sisselülitamist eemaldage kõik reguleerimis- ja mutrivõtmed.
Tööriista pöörleva osa külge jäetud mutrivõti
või mõni muu võti võib tekitada kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt
ja hoidke tasakaalu. See tagab parema
kontrolli tööriista üle ettearvamatutes situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke
juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest
osadest. Lotendavad rõivad, ehted ja pikad
juuksed võivad jääda liikuvate osade külge
kinni.
g. Kui seadmel on tolmu eemaldamise ja kogumise seadmete ühendamise võimalus,
veenduge, et need on ühendatud ja et neid
kasutatakse õigesti. Tolmukogumisseadmete kasutamine võib vähendada tolmuga
seotud ohte.
EESTI KEEL
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldamine
a. Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage konkreetseks otstarbeks sobivat
elektritööriista. Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis on tööks ette
nähtud.
b. Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist,
mida ei saa lülitist juhtida, on ohtlik ja vajab
remonti.
c. Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist
ja tööriista hoiule panemist eemaldage
tööriist vooluvõrgust ja/või eemaldage
aku. Nende kaitsemeetmete rakendamine
vähendab elektritööriista soovimatu käivitamise ohtu.
d. Hoidke hetkel mittekasutatavaid elektritööriistu lastele kättesaamatus kohas ning
ärge lubage tööriista kasutada inimestel,
kes pole saanud vastavat väljaõpet või
pole lugenud kasutusjuhendit. Oskamatutes kätes võivad elektritööriistad olla väga
ohtlikud.
e. Elektritööriistu tuleb hooldada. Veenduge,
et liikuvad osad sobivad kokku ja ei kiilu
kinni, osad oleksid terved ja kõiki muid
tööriista tööd mõjutada võivaid tingimusi.
Kahjustuste korral laske tööriista enne
edasist kasutamist remontida. Tööriistade
halb hooldamine põhjustab palju õnnetusi.
f. Hoidke lõiketarvikud terava ja puhtana.
Õigesti hooldatud, teravate lõikeservadega
lõiketarvikud kiiluvad väiksema tõenäosusega
kinni ja neid on lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, tarvikuid, otsakuid jne vastavalt sellele kasutusjuhendile, võttes arvesse nii töötingimusi kui ka
tehtava töö iseloomu. Kui elektritööriista
kasutatakse muuks kui sihtotstarbeks, võib
sellest tuleneda ohtlik olukord.
5. Hooldamine
a. Laske tööriista korrapäraselt hooldada kvalifitseeritud remonditöökojas ja
kasutage ainult originaalvaruosi. Nii tagate
elektritööriista ohutuse.
Lisahoiatused elektritööriistade kasutamise
kohta
Hoiatus! Täiendavad ohutusnõuded lööktrellidele
♦
Kandke löökmutrivõtme kasutamisel
kõrvakaitseid. Liigne müra võib kahjustada
kõrvakuulmist.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Kasutage tööriistaga kaasas olevaid
lisakäepidemeid. Kontrolli kadumine võib
põhjustada kehavigastusi.
Hoidke elektritööriista töötamise ajal
ainult isoleeritud käepidemetest, kui teete
tööd, mille käigus võib lõiketarvik puutuda
kokku varjatud juhtmete või oma toitekaabliga. Voolu all oleva juhtmega kokkupuutumisel satuvad voolu alla ka elektritööriista
lahtised metallosad ning võivad anda kasutajale elektrilöögi.
Hoidke elektritööriista töötamise ajal
ainult isoleeritud käepidemetest, kui teete
tööd, mille käigus võib kinniti puutuda
kokku varjatud juhtmete või oma toitekaabliga. Kui kinnitused puudutavad pinge
all olevat juhet, võivad pinge alla sattuda ka
elektritööriista lahtised metallosad ja kasutaja
võib saada elektrilöögi.
Kinnitage töödetail pitskruvide vms abil
kindlale alusele. Kui hoiate detaili käes või
oma keha vastas, on see ebastabiilne ja võib
põhjustada tööriista üle kontrolli kaotamist.
Veenduge enne seina, põranda või lae puurimist, et puurimiskohas ei asu juhtmeid ega
torusid.
Vältige trelliotsaku puutumist vahetult pärast
puurimise lõpetamist (see võib olla kuum).
Käesolevas kasutusjuhendis on kirjeldatud
kasutusotstarvet. Mis tahes tarvikute või lisaseadmete kasutamine või tööriista kasutamine
viisil, mida selles kasutusjuhendis ei soovitata,
võib põhjustada kehavigastuse või varalise
kahju ohtu.
Teiste isikute ohutus
♦
♦
Seade ei sobi kasutamiseks füüsilise või vaimse puudega ega ka kogenematule või väheste
teadmistega inimesele (s.h lapsed), kes ei
tööta ohutuse eest vastutava isiku järelevalve
all või keda vastav isik pole seadme kasutamise asjus instrueerinud.
Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei
mängiks seadmega.
Muud ohud.
Tööriista kasutamisel võivad tekkida muud ohud,
mida ei ole lisatud hoiatustes kirjeldatud. Need ohud
võivad tekkida valesti kasutamise, pikemaajalise
kasutamise jne tõttu.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte vältida.
Need on järgmised:
♦ Liikuvate osade puudutamisest põhjustatud
vigastused.
5
EESTI KEEL
♦
Detailide, terade või tarvikute vahetamisel
tekkinud vigastused.
Tööriista pikaajalisest kasutamisest põhjustatud vigastused. Tööriista pikaajalisel kasutamisel tehke regulaarselt puhkepause.
Kuulmiskahjustused.
Tööriista kasutamisel (näiteks puidu, eriti
tamme, kase ja MDF-plaatide töötlemisel)
tekkiva tolmu sissehingamisest põhjustatud
terviseohud.
♦
♦
♦
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis
sisalduvad deklareeritud vibratsioonitasemed on
mõõdetud vastavalt standardis EN 60745 kirjeldatud standardsele katsemeetodile ning neid võib
kasutada tööriistade võrdlemiseks. Deklareeritud
vibratsioonitaset võib samuti kasutada kokkupuute
esmaseks hindamiseks.
Hoiatus! Elektritööriista tegelikul kasutamisel võib
vibratsioon erineda deklareeritud väärtusest, sõltuvalt tööriista kasutamise viisidest. Vibratsioonitase
võib ületada eespool toodut.
Vibratsiooniga kokkupuute hindamisel selleks, et
määrata kindlaks direktiiviga 2002/44/EÜ nõutud
meetmed töökohal elektritööriistu kasutavate isikute
kaitsmiseks, tuleb võtta arvesse tegelikke kasutustingimusi ja tööriista kasutamise viisi, sealhulgas
töötsükli kõiki osi, näiteks lisaks reaalse kasutamise
ajale ka neid aegu, mil tööriist on välja lülitatud või
töötab tühijooksul.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks
peab kasutaja tähelepanelikult lugema
kasutusjuhendit.
Elektriohutus
See tööriist on topeltisolatsiooniga, seetõttu
pole maandusjuhe vajalik. Kontrollige alati,
et toitepinge vastab andmesildile märgitud
väärtusele.
♦
Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta see ohutuse tagamiseks tootjal või
BLACK+DECKER volitatud hoolduskeskusel
välja vahetada.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned neist.
1. Kiiruse muutmise lüliti
2. Pöörlemissuuna lüliti
3. Pea vabastamise nupp
6
4.
5.
6.
7.
Otsakuhoidja
Puuri/kruvikeeraja pea (MTDD6)
Pöördemomendi muutmise rõngas
Padrun
Kokkupanemine
Hoiatus! Enne kokkupanemist veenduge, et tööriist
on välja lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud.
Tööriista peade paigaldamine ja eemaldamine (joonis A)
Hoiatus! Olge ettevaatlik, kui paigaldate või eemaldate tööriista pead. Liikuvad osad võivad kasutamise
jooksul kuumeneda.
♦ Töörista pea eemaldamiseks vajutage pea
vabastusnuppu (3) ja eemaldage pea tööriista
küljest.
♦ Tööriista pea paigaldamiseks tuleb seda tööriistaga joondada, nagu näidatud, ja vajutada
see tööriista, kuni see oma kohal kinnitub.
Puurimis- ja kruvikeerajaotsakute paigaldamine ja eemaldamine
Puuri/kruvikeeraja pea on otsakute hõlpsa vahetamise tagamiseks varustatud võtmeta padruniga.
♦ Avage padrun (7), keerates ühe käega selle
esimest osa päripäeva ja hoides teise käega
padruni tagaosa paigal.
♦ Sisestage otsaku vars padrunisse (7).
♦ Pingutage tugevalt padrun (7), keerates ühe
käega selle esimest osa vastupäeva ja hoides
teise käega padruni tagaosa paigal.
♦ Kruvikeerajaotsaku vabastamiseks otsakuhoidikust tõstke otsakut soonest.
♦ Kruvikeerajaotsaku hoiule asetamiseks vajutage see kindlalt hoidikusse.
Kasutamine
Hoiatus! Laske tööriistal töötada oma kiirusega.
Ärge koormake seda üle.
Hoiatus! Enne seina, põranda või lae saagimist
kontrollige torustiku ja juhtmete asukohti.
Pöördemomendi või puurimisasendi valimine (joonis B)
Tööriist on varustatud rõngaga, millega saab valida
sobiva pöördemomendi kruvide kinnitamiseks.
♦ Puurimiseks seadke rõngas (6) puurimise
asendisse, viies sümboli kohakuti tähisega (8).
♦ Kruvide keeramisel seadke rõngas soovitud
pöördemomendi juurde.
♦ Kui te ei tea sobivat pöördemomenti, toimige
järgmiselt:
♦ Seadke rõngas (6) asendisse 1.
EESTI KEEL
♦
♦
Keerake esimene kruvi kinni.
Kui sidur vahetab enne soovitud tulemuse
saavutamist käiku, suurendage pöördemomenti ja jätkake kruvi keeramist.
Korrake seda, kuni olete leidnud õige
pöördemomendi.
Pöörlemissuuna valimine (joonis C)
Puurimiseks ja kruvide sissekeeramiseks kasutage
päripäeva pöörlemissuunda. Kruvide väljakeeramiseks ja kinnikiilunud puuriotsaku väljatõmbamiseks
kasutage vastupäeva pöörlemissuunda.
♦ Edaspidi pöörlemise valimiseks lükake pöörlemissuuna lüliti (2) vasakule.
♦ Tagurpidi pöörlemise valimiseks lükake pöörlemissuuna lüliti paremale.
Puurimine ja kruvide keeramine
♦
♦
♦
Valige pöörlemissuuna lülitiga (2) päri- või
vastupäeva pöörlemine.
Tööriista sisselülitamiseks vajutage kiiruseregulaatoriga lülitit (1). Töökiirus sõltub sellest,
kui tugevalt te lülitit vajutate.
Tööriista väljalülitamiseks vabastage kiiruseregulaatoriga lüliti.
Nõuanded optimaalse kasutamise kohta
Puurimine
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Avaldage alati kerget survet puuriotsakuga
samas suunas.
Vahetult enne seda, kui puuri ots tuleb detaili
teiselt küljelt välja, vähendage survet tööriistale.
Puruneda võivate detailide alla pange toeks
puidust klots.
Suure läbimõõduga avade puurimiseks puitu
kasutage tsenterpuuriterasid.
Metalli puurimiseks kasutage kiirlõiketerasest
puuriterasid.
Pehme müüritise puurimiseks kasutage müüripuure.
Muude metallide puurimisel peale malmi ja
messingi kasutage määret.
Täpsuse suurendamiseks tehke puuritava
augu keskele kärniga lohuke.
Kruvide keeramine
♦
♦
♦
Kasutage alati õiges mõõdus ja sobiva kujuga
kruvikeerajaotsakut.
Kui kruvi on raske keerata, määrige seda
kergelt pesuvedeliku või seebiga.
Hoidke tööriist ja kruvikeerajaotsak alati kruviga ühel joonel.
Tarvikud
Teie tööriista jõudlus sõltub kasutatavast tarvikust.
BLACK+DECKER ja Piranha tarvikute tootmisel
on järgitud rangeid kvaliteedistandardeid ja silmas
peetud teie tööriista jõudluse suurendamist. Meie
tarvikud tagavad teie tööriista maksimaalse võimaliku tõhususe.
Hooldamine
BLACK+DECKER juhtmega/juhtmeta seade/tööriist
on loodud pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse
hooldamise juures. Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb tööriista õigesti hooldada ja regulaarselt
puhastada.
Hoiatus! Enne juhtmega/juhtmeta elektritööriistade
hooldamist toimige järgmiselt:
♦ Lülitage seade/tööriist välja ja eemaldage see
pistikupesast.
♦ Kui seadmel/tööriistal on eraldi akuplokk, lülitage seade välja ja eemaldage aku seadme/
tööriista küljest.
♦ Kui akut ei saa seadme küljest eemaldada,
laske akul täielikult tühjeneda ja lülitage seejärel seade välja.
♦ Puhastage tarviku/tööriista/laadija ventilatsiooniavasid regulaarselt pehme harja või
kuiva lapiga.
♦ Puhastage mootori korpust regulaarselt niiske
lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid puhastusvahendeid.
♦ Avage padrunit regulaarselt ja koputage seda,
et selle sisemusest tolm eemaldada (kui on
kasutusel).
Toitepistiku vahetamine (ainult Ühendkuningriigis ja Iirimaal)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige
järgmiselt:
♦ Kõrvaldage vana pistik ohutult.
♦ Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
♦ Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
Hoiatus! Maandusklemmiga ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 5 A.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie BLACK+DECKER
toode on muutunud kasutuks või vajab väljavahe7
EESTI KEEL
tamist, ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige
toode vastavasse eraldi kogumise kohta.
Kasutatud toodete ja pakendite eraldi
kogumine aitab materjale taaskasutada.
Materjalide taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab vajadust
tooraine järele.
Kohalikud õigusaktid võivad nõuda elektriseadmete
olmejäätmetest eraldi kogumist prügilates või nende
viimist jaemüüjale uue toote ostmisel.
B L AC K+ D E C K E R p a k u b v õ i m a l u s t
BLACK+DECKER toodete tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast kasutusea lõppu. Selle teenuse
kasutamiseks viige toode volitatud remonditöökotta,
kus see meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite
pöörduda BLACK+DECKER kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist. Samuti on BLACK+DECKER volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
MT350, MTDD6
BLACK+DECKER kinnitab, et jaotises „Tehnilised
andmed” kirjeldatud tooted vastavad järgmistele
dokumentidele: 2006/42/EÜ, EN60745-1, EN607452-1, EN60745-2-2.
BLACK+DECKER kinnitab, et toode koos alternatiivsete tarvikupeadega, mida on allpool kirjeldatud,
on vastavuses:
Samuti vastavad tooted direktiivile 2014/30/EÜ
ja 2011/65/EÜ. Lisainfo saamiseks võtke palun
ühendust BLACK+DECKER allpool asuval aadressil või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel olevat
infot. Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni kokkupanemise eest ja kinnitab seda
BLACK+DECKER nimel.
R. Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
26/08/2014
Tehnilised andmed
Pinge
Sisendvõimsus
Puur/kruvikeeraja
Kiirus vabajooksul
Max pingutusmoment
Padruni mahutavus
Mass
Max puuri mahutavus
Teras
Puit
VAC
W
min-1
Nm
mm
kg
mm
mm
MT350 (tüüp 1)
230
300
MTDD6 (H1)
0-700
20,5
10
1,6
10
25
Helirõhu tase vastavalt standardile EN 60745:
Helirõhk (LpA) 77,1 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A),
helivõimsus (LWA) 88,1 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori
summa) mõõdetuna vastavalt EN 60745:
Puurimine metalli (ah, D) ˂ 2,5 m/s², määramatus (K)
1,5 m/s², Kruvikeeramine ilma löögita (ah) ˂ 2,5 m/s²,
määramatus (K) 1,5 m/s²
8
Garantii
BLACK+DECKER on oma toodete kvaliteedis kindel
ja pakub erilist garantiid. See garantii täiendab teie
seaduslikke õigusi ega piira neid kuidagi. Garantii
kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.
Kui 24 kuu jooksul alates ostukuupäevast ilmneb BLACK+DECKER tootel materjali- või tootmisvigu või toote mittevastavus, garanteerib
BLACK+DECKER, et asendab katkised osad,
parandab või asendab mõistlikus ulatuses kulunud
tooted, põhjustades kliendile võimalikult vähe ebamugavust, kui tegemist pole järgmisega:
♦ Toodet on edasi müüdud, kasutatud professionaalsel tasandil või välja üüritud;
♦ Toodet on valesti või hooletult kasutatud;
♦ Toode on võõrkehade, ainete või õnnetuste
tõttu kahjustunud;
♦ Toodet on üritanud remontida kolmandad
isikud peale BLACK+DECKER volitatud
remonditöökodade ja BLACK+DECKER hooldustöötajate.
EESTI KEEL
Koos garantiinõudega tuleb müüjale või volitatud
remonditöökojale esitada ostudokument. Lähima
volitatud remonditöökoja leidmiseks võite
pöörduda BLACK+DECKER kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
Samuti on BLACK+DECKER volitatud
remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse
teeninduse üksikasjad ning kontaktandmed
leitavad internetis aadressil www.2helpU.com.
Külastage meie veebilehte
www.blackanddecker.co.uk, et registreerida
oma uus BLACK+DECKER toode ning olla
kursis viimaste uute toodete ja eripakkumistega.
Lisateavet BLACK+DECKER firmamärgi ja
tootevaliku kohta leiate veebilehelt
www.blackanddecker.co.uk.
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
В а ш м н о г о фу н к ц и о н а л ь н ы й и н с т ру м е н т
BLACK+DECKER предназначен для выполнения
широкого спектра работ по дому. При использовании головки дрели/винтовёрта (MTDD6)
данный инструмент предназначен для сверления отверстий и заворачивания саморезов
в древесине, металле и пластмассе.
Данный инструмент предназначен только для
использования в домашних условиях. Ваше
зарядное устройство BLACK+DECKER предназначено для зарядки аккумуляторов, входящих
в комплект поставки данного инструмента.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током,
возникновению пожара и/или получению
тяжелой травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации для их дальнейшего использования. Термин «Электроинструмент» во всех приведенных ниже указаниях
относится к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение.
Плохое освещение или беспорядок на
рабочем месте может привести к несчастному случаю.
b. Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или
пыли. В процессе работы электроинструмент создает искровые разряды, которые
могут воспламенить пыль или горючие
пары.
c. Во время работы с электроинструментом не подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение внимания
может вызвать у Вас потерю контроля над
рабочим процессом.
10
2. Электробезопасность
a. Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать штепсельной
розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные
штепсели-переходники, если в силовом
кабеле электроинструмента есть провод заземления. Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей
ей штепсельной розетки уменьшает риск
поражения электрическим током.
b. Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск
поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
c. Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
d. Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания
его вилки из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ; держите его в стороне
от острых кромок и движущихся частей
инструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим током.
e. При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.
f. При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает
риск поражения электрическим током.
3. Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем,
что Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если Вы устали,
РУССКИЙ ЯЗЫК
b.
c.
d.
e.
f.
g.
а также находясь под действием алкоголя или понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств.
Малейшая неосторожность при работе
с электроинструментами может привести
к серьезной травме.
При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема
или противошумовых наушников, значительно снизит риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/или аккумулятору, поднять или перенести его,
убедитесь, что выключатель находится
в положении «выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой
кнопкой выключателя и не подключайте
к сетевой розетке электроинструмент,
выключатель которого установлен в положение «включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные
или гаечные ключи. Регулировочный или
гаечный ключ, оставленный закрепленным
на вращающейся части электроинструмента, может стать причиной тяжелой травмы.
Не перенапрягайтесь. Всегда сохраняйте равновесие и устойчивую позу. Это
позволит Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство подключено и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4. Использование электроинструментов
и технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надёжно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
b. Не используйте электроинструмент,
если его выключатель не устанавливается в положение включения или
выключения. Электроинструмент с неисправным выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
c. Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой
принадлежностей или при хранении
электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
d. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для
детей месте и не позволяйте лицам,
не знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках
неопытных пользователей.
e. Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он
не будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных случаев являются следствием недостаточного технического ухода за электроинструментом.
f. Следите за остротой заточки и чистотой
режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают работу
менее утомительной.
g. Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не
по назначению может создать опасную
ситуацию.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
5. Техническое обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента
должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных
частей. Это обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
♦
♦
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные меры безопасности при работе дрелями и ударными дрелями
♦
♦
♦
♦
♦
♦
12
При работе ударными дрелями всегда
надевайте противошумовые наушники.
Воздействие шума может привести к потере слуха.
При работе пользуйтесь дополнительными рукоятками, прилагающимися
к инструменту. Потеря контроля над
инструментом может привести к тяжелой
травме.
Держите инструмент за изолированные
ручки при выполнении операций, во
время которых режущий инструмент
может соприкасаться со скрытой проводкой или собственным кабелем. Контакт режущей принадлежности с находящимся под напряжением проводом делает
не покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента «живыми», что
создает опасность поражения оператора
электрическим током.
Держите инструмент за изолированные
ручки при выполнении операций, во
время которых крепежная деталь может
соприкасаться со скрытой проводкой или
собственным кабелем. Контакт крепежных
элементов с находящимся под напряжением
проводом делает не покрытые изоляцией
металлические части электроинструмента
«живыми», что создает опасность поражения
оператора электрическим током.
Используйте струбцины или другие приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая их только на
неподвижной поверхности. Если держать
обрабатываемую деталь руками или
с упором в собственное тело, то можно
потерять контроль над инструментом или
обрабатываемой деталью.
Прежде чем сверлить отверстия в стенах,
полах или потолках, проверьте наличие
электропроводки и трубопроводов.
Не дотрагивайтесь до наконечника сверла
сразу же после окончания сверления, так
как он может быть горячим.
Назначение инструмента описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Использование любых принадлежностей
или приспособлений, а также выполнение
данным инструментом любых видов работ,
не рекомендованных данным руководством по эксплуатации, может привести
к несчастному случаю и/или повреждению
личного имущества.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Данный инструмент не может использоваться людьми (включая детей) со сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями или при отсутствии необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром или получили инструкции
относительно работы с этим инструментом
от лица, отвечающего за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности. Эти риски могут
возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей инструмента, ножей или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента. При использовании инструмента
в течение продолжительного периода
времени делайте регулярные перерывы
в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли в процессе работы с инструментом
(например, при обработке древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП).
РУССКИЙ ЯЗЫК
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным методом определения
вибрационного воздействия согласно EN60745
и могут использоваться при сравнении характеристик различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также
использоваться для предварительной оценки
величины вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом
зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных
значений. Уровень вибрации может превышать
заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия
для определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные
условия использования электроинструмента,
учитывая все составляющие рабочего цикла,
в том числе, время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, время, когда он работает без нагрузки, а также время его запуска
и отключения.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Электробезопасность
Данный инструмент защищен двойной
изоляцией, что исключает потребность
в заземляющем проводе. Следите за
напряжением электрической сети, оно
должно соответствовать величине, обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
♦
Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна
производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном
центре BLACK+DECKER.
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных
частей:
1. Клавиша пускового выключателя с регулировкой скорости
2. Переключатель направления вращения
(реверса)
3. Отпирающая кнопка сменной головки
4. Держатель насадок
5. Головка дрели/винтоверта (MTDD6)
6. Муфта установки крутящего момента
7. Быстрозажимной патрон
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь,
что инструмент выключен и отсоединен от
электросети.
Установка и снятие сменной головки
(Рис. А)
Внимание! Соблюдайте осторожность при
установке или снятии сменной головки. Во
время использования движущиеся детали могут
сильно нагреваться.
♦ Чтобы снять головку, нажмите на отпирающую кнопку (3) и снимите головку с инструмента.
♦ Чтобы установить головку, выровняйте ее
с инструментом, как показано на рисунке,
и вдвиньте в инструмент, пока она не зафиксируется на месте.
Установка и снятие сверла или отверточной насадки
Головка дрели/винтоверта оснащена быстрозажимным патроном, позволяющим легко и быстро
производить смену сверл и отверточных насадок.
♦ Раскройте патрон (7), одной рукой поворачивая его переднюю часть по часовой
стрелке, а другой рукой придерживая заднюю часть.
♦ Вставьте в патрон (7) хвостовик насадки.
♦ Надежно затяните патрон (7), одной рукой
поворачивая его переднюю часть против
часовой стрелки, а другой рукой придерживая заднюю часть.
♦ Для извлечения отверточной насадки, вытяните ее из гнезда держателя.
♦ Для размещения отверточной насадки,
вдавите ее в гнездо держателя.
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс.
Избегайте перегрузки инструмента.
Внимание! Прежде чем сверлить отверстия
в стенах, полах или потолках, проверьте наличие электропроводки и трубопроводов.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Выбор крутящего момента или режима
сверления (Рис. В)
Данный инструмент оборудован муфтой для
установки крутящего момента при заворачивании саморезов.
♦ Для сверления, установите муфту (6) на
соответствующую позицию, совместив
символ с меткой (8).
♦ Для заворачивания саморезов, установите
муфту в нужное положение.
♦ Если Вы еще не достаточно овладели
процессом регулирования, поступайте
следующим образом:
♦ Установите муфту (6) на позицию 1.
♦ Заверните первый шуруп.
♦ Если муфта немедленно пробуксовывает, установите муфту регулировки на
большую величину крутящего момента
и продолжайте заворачивание. Повторяйте это действие, пока не будет
определена правильная величина
крутящего момента.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Заворачивание
♦
♦
Выбор направления вращения (Рис. С)
Выполняйте сверление и заворачивание саморезов, установив направление вращения
вперед (по часовой стрелке). Для выкручивания
саморезов или извлечения заклинившего сверла, устанавливайте реверс (вращение против
часовой стрелки).
♦ Для установки вращения вперед сдвиньте
переключатель направления вращения (2)
влево.
♦ Для установки реверса сдвиньте переключатель направления вращения вправо.
Сверление/Заворачивание
♦
♦
♦
Выберите направление вращения при помощи переключателя (2).
Чтобы включить инструмент, нажмите на
клавишу пускового выключателя с регулировкой скорости (1). Скорость инструмента
зависит от глубины нажатия клавиши выключателя.
Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу пускового выключателя.
Рекомендации по оптимальному
использованию
Сверление
♦
14
Всегда прилагайте давление по прямой
линии со сверлом.
На выходе сверла из просверливаемой
заготовки, постепенно уменьшайте прилагаемое к сверлу усилие.
Если заготовка может расколоться, подложите под нее деревянный брусок.
Для высверливания отверстий крупного
диаметра в древесине используйте долотчатые сверла.
Для сверления в металле используйте
сверла из быстрорежущей стали (HSS).
Для сверления стеновых материалов используйте буры для камня.
При сверлении металла, кроме чугуна
и латуни, используйте смазочно-охлаждающие жидкости.
Разметьте место сверления с помощью
кернера, чтобы гарантировать точность
расположения отверстия.
♦
Всегда используйте отверточную насадку
соответствующего типа и размера.
Если шурупы заворачиваются с трудом,
попробуйте нанести небольшое количество моющего средства или мыла в качестве смазки.
Всегда держите инструмент и отверточную
насадку по прямой линии с винтом.
Дополнительные принадлежности
Пр о из в о дительн о с ть Ваш ег о элек тр оин струмента напрямую зависит от используемых принадлежностей. Принадлежности
BLACK+DECKER и Piranha изготовлены в соответствии с самыми высокими стандартами
качества и способны увеличить производительность Вашего электроинструмента. Используя
эти принадлежности, Вы достигнете наилучших
результатов в работе.
Техническое обслуживание
Ваш электрический/аккумуляторный инструмент BLACK+DECKER рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок
службы и надёжность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания электрического/аккумуляторного
инструмента:
♦ Выключите инструмент и отключите его от
источника питания.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
♦
Или выключите инструмент и извлеките из
него аккумулятор, если инструмент оснащен съемным аккумулятором.
В случае наличия встроенного аккумулятора, полностью разгрузите аккумулятор
и выключите инструмент.
Регулярно очищайте вентиляционные
отверстия инструмента/зарядного устройства мягкой щеткой или сухой тканью.
Регулярно очищайте корпус двигателя
влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие
средства на основе растворителей.
Регулярно раскрывайте патрон (при наличии) и вытряхивайте из него всю накопившуюся пыль.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент BLACK+DECKER или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма BLACK+DECKER обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
BLACK+DECKER. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
BLACK+DECKER по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
BLACK+DECKER и полную информацию о на-
шем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Технические характеристики
Напряжение
В перем. тока
Потребляемая мощность
Вт
Головка дрели/винтовёрта
Число оборотов без нагрузки об./мин.
Максимальный крутящий момент Нм
Патрон
мм
Вес
кг
Максимальный диаметр сверления
Сталь
мм
Древесина
мм
MT350 (Тип 1)
230
300
MTDD6 (H1)
0-700
20,5
10
1,6
10
25
Уровень звукового давления в соответствии
с EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 77,1 дБ(А), погрешность
(K) 3 дБ(А), Акустическая мощность (LwA) 88,1 дБ(А),
погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем
осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 60745:
Сверление в металле (ah, D) ˂ 2,5 м/с², погрешность (K)
1,5 м/с², Заворачивание без удара (ah) ˂ 2,5 м/с²,
погрешность (K) 1,5 м/с²
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
MT350, MTDD6
BLACK+DECKER заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-1, EN607452-2.
BLACK+DECKER заявляет, что данный инструмент, включая сменные головки, как описано
ниже, полностью соответствует стандартам:
Эта продукция соответствует дирек тивам
2014/30/EU и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь в BLACK+DECKER
по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
Нижеподпис авшееся лицо полнос тью отвечает за соответствие технических данных
и делает это заявление от имени фирмы
BLACK+DECKER.
R. Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
26/08/2014
zst00246246 - 11-09-2014
16
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
18
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.blackanddecker.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising