MT350 | Black&Decker MT350 MULTITOOL instruction manual

370000-94 LT
www.blackanddecker.eu
MT350
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
4
10
3
LIETUVIŲ
Naudojimo paskirtis
Šis universalus „BLACK+DECKER“ įrankis skirtas
įvairiems namų ūkio darbams atlikti.
Naudojant gręžtuvo/suktuvo galvutę (MTDD6), šis
įrankis skirtas varžtams sukti ir medienai, metalui
bei plastikui gręžti. Šis įrankis skirtas naudoti tik
buityje. „BLACK+DECKER“ kroviklis skirtas tik su
šiuo įrankiu pateikto tipo „BLACK+DECKER“ akumuliatoriui krauti.
Saugos informacija
Bendrieji įspėjimai darbui su elektriniais
įrankiais
Įspėjimas! Perskaitykite visus saugos
įspėjimus ir visus nurodymus. Jei bus
nesilaikoma toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ir
(arba) sunkaus sužeidimo pavojus.
Išsaugokite visus įspėjimus ir nurodymus
ateičiai. Sąvoka „elektrinis įrankis“ visuose toliau
pateiktuose nurodymuose reiškia pagrindinį, jungiamą į elektros lizdą (su laidu) arba akumuliatorinį
(belaidį) elektrinį įrankį.
1. Darbo vietos sauga
a. Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta. Užgriozdintos ir tamsios vietos dažnai yra
nelaimingų atsitikimų priežastimi.
b. Nenaudokite elektrinių įrankių aplinkoje,
kur gali kilti sprogimas, pavyzdžiui, ten,
kur yra degiųjų skysčių, dujų arba dulkių.
Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių
gali užsidegti dulkės arba garai.
c. Dirbdami su elektriniu įrankiu, neleiskite
artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali
blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti
įrankio.
2. Elektros sauga
a. Elektrinių įrankių kištukai privalo atitikti
elektros lizdus. Niekada niekaip nemodifikuokite kištuko. Su įžemintais elektriniais
įrankiais niekada nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti, originalūs kištukai ir juos
atitinkantys elektros lizdai sumažins elektros
smūgio pavojų.
b. Venkite kontakto su įžemintais paviršiais,
pavyzdžiui, vamzdžiais, radiatoriais, viryklėmis ir šaldytuvais. Jei jūsų kūnas būtų
įžemintas, elektros smūgio pavojus padidėtų.
c. Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba
esant drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį
įrankį patekęs vanduo padidina elektros smūgio pavojų.
4
d. Atsargiai elkitės su elektros laidu. Niekada
nenaudokite laido elektriniam įrankiui nešti, jam ar kištukui traukti. Saugokite laidą
nuo karščio, tepalo, aštrių kraštų arba
judančių dalių. Pažeisti arba susinarplioję
laidai padidina elektros smūgio pavojų.
e. Dirbdami su elektriniais įrankiais lauke,
naudokite tam pritaikytą ilginimo laidą.
Naudojant darbui lauke tinkamą laidą, sumažėja elektros smūgio pavojus.
f. Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai reikia
naudoti drėgnoje aplinkoje, naudokite
maitinimo šaltinį, apsaugotą liekamosios
elektros srovės prietaisu (RCD). RCD naudojimas sumažina elektros smūgio pavojų.
3. Asmens sauga
a. Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote ir
vadovaukitės sveika nuovoka, kai dirbate
su elektriniu įrankiu. Nenaudokite elektrinio įrankio būdami pavargę arba veikiami
narkotikų, alkoholio arba vaistų. Dirbant su
elektriniu įrankiu užtenka vienos neatidumo
akimirkos ir galima sunkiai susižeisti.
b. Dėvėkite asmeninės saugos priemones.
Visada naudokite akių apsaugos priemones. Apsauginės priemonės, pavyzdžiui,
respiratorius, apsauginiai batai neslidžiais padais, šalmas ar ausų apsaugos, naudojamos
atitinkamomis sąlygomis, sumažina susižeidimo pavojų.
c. Būkite atsargūs, kad netyčia neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami įrankį į elektros
tinklą ir (arba) įdėdami akumuliatorių
bloką, prieš paimdami ar nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar išjungtas jo
jungiklis. Nešant elektrinius įrankius uždėjus
pirštą ant jų jungiklio arba įjungiant įrankius
į elektros tinklą, kai jų jungikliai yra įjungti,
įvyksta nelaimingų atsitikimų.
d. Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite
nuo jo visus reguliavimo raktus ar veržliarakčius. Neištraukę veržliarakčio iš besisukančios elektros įrankio dalies rizikuojate
susižeisti.
e. Nepersitempkite. Visuomet tvirtai stovėkite ant žemės, išlaikykite pusiausvyrą.
Taip galėsite lengviau suvaldyti elektrinį įrankį
netikėtose situacijose.
f. Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių papuošalų. Plaukus, aprangą ir pirštines laikykite
atokiau nuo judančių dalių. Judamosios
dalys gali įtraukti laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
LIETUVIŲ
g. Jei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių
trauktuvus ir dulkių surinkimo prietaisus,
būtinai juos prijunkite ir tinkamai naudokite. Naudojant dulkių surinkimo įrenginius, galima sumažinti su dulkėmis susijusius pavojus.
5. Techninė priežiūra
a. Šį elektrinį įrankį privalo techniškai prižiūrėti kvalifikuotas specialistas, naudodamas originalias keičiamąsias dalis. Taip
užtikrinsite saugų elektros įrankio darbą.
4. Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra
a. Elektros įrankio negalima apkrauti per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti naudokite
tinkamą įrankį. Tinkamu elektriniu įrankiu
geriau ir saugiau atliksite darbą tokiu greičiu,
kuriam jis yra numatytas.
b. Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia. Bet
kuris elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti
jungikliu, yra pavojingas – jį privaloma pataisyti.
c. Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį įrankį
nuo energijos šaltinio ir (arba) ištraukite
akumuliatoriaus kasetę. Tokios apsauginės
priemonės sumažina pavojų netyčia įjungti
elektrinį įrankį.
d. Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį
laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje,
ir neleiskite jo naudoti su šiuo elektriniu
įrankiu arba šiomis instrukcijomis nesusipažinusiems asmenims. Naudojami
nekvalifikuotų vartotojų, elektriniai įrankiai yra
pavojingi.
e. Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius įrankius. Patikrinkite, ar sutampa ir nestringa
judamosios dalys, ar nėra sulūžusių dalių
ir kitų gedimų, kurie galėtų turėti įtakos
elektrinių įrankių veikimui. Jeigu elektrinis įrankis sugadintas, prieš naudojant jį
reikia pataisyti. Daugelis nelaimingų atsitikimų nutinka dėl prastai prižiūrimų elektrinių
įrankių.
f. Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs.
Tinkamai techniškai prižiūrimi pjovimo įrankiai
aštriais pjovimo galais mažiau strigs, juos bus
lengviau valdyti.
g. Elektrinius įrankius, papildomus įtaisus ir
smulkias įrankių dalis (peilius, grąžtus ir
kt.) naudokite vadovaudamiesi šia instrukcija ir konkrečios rūšies elektriniams
įrankiams numatytu būdu, atsižvelgdami
į darbo sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti. Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams
nei numatytieji atlikti, gali susidaryti pavojingų
situacijų.
Papildomi įspėjimai darbui su elektriniais
įrankiais
Įspėjimas! Papildomi saugos įspėjimai dėl
gręžtuvų ir smūginių gręžtuvų naudojimo
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Naudodami smūginius gręžtuvus, dėvėkite ausų apsaugas. Triukšmas gali sukelti
klausos praradimą.
Naudokite pagalbines, su įrankiu pateiktas
rankenas. Praradus įrankio kontrolę, galima
susižeisti.
Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo antgalis galėtų prisiliesti prie paslėptų laidų,
laikykite elektrinį įrankį tik už izoliuotų
paviršių. Pjovimo daliai prisilietus prie „gyvo“
laido, neizoliuotos metalinės elektrinio įrankio
dalys gali sukelti elektros smūgį ir nutrenkti
operatorių.
Atlikdami darbus, kurių metu tvirtinimo
detalė galėtų prisiliesti prie paslėptų laidų,
laikykite elektrinį įrankį tik už izoliuotų
paviršių. Sukimo antgaliams prisilietus prie
„gyvo“ laido, neizoliuotos metalinės elektrinio
įrankio dalys gali sukelti elektros smūgį ir
nutrenkti operatorių.
Naudokite spaustuvus arba kitą praktišką
būdą ruošiniui pritvirtinti ir prilaikyti ant stabilios platformos. Laikant ruošinį ranka arba
atrėmus į kūną, jis nėra stabilus, todėl galima
prarasti kontrolę.
Prieš gręždami sienas, grindis arba lubas,
patikrinkite, ar tose vietose nėra laidų ir vamzdžių.
Stenkitės neliesti grąžto galo tuoj pat po gręžimo, nes jis gali būti įkaitęs.
Numatytoji paskirtis aprašyta šiame vartotojo
vadove. Naudojant šiame vadove nerekomenduojamus papildomus įtaisus arba priedus,
arba naudojant įrankį ne pagal numatytąją
paskirtį, gali kilti asmeninio susižeidimo ir
(arba) turtinės žalos pavojus.
Kitų asmenų sauga
♦
Asmenims, nesugebantiems saugiai naudotis
prietaisu dėl savo psichikos, jutiminės arba
protinės negalios arba patirties bei žinių trūkumo (įskaitant vaikus), negalima naudotis šiuo
5
LIETUVIŲ
prietaisu be už šių asmenų saugumą atsakingų asmenų priežiūros ir nurodymų.
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo
prietaisu.
♦
Elektros sauga
Šis įrankis turi dvigubą izoliaciją, todėl jo
nereikia įžeminti. Visuomet patikrinkite, ar
akumuliatoriaus kasetės įtampa atitinka
kategorijos plokštelėje nurodytą įtampą.
Kiti pavojai.
Naudojant šį įrankį, gali kilti papildomų kitų pavojų,
kurie gali būti nenurodyti pateiktuose įspėjimuose
dėl saugos. Šie pavojai gali kilti naudojant įrankį ne
pagal paskirtį, ilgai naudojant įrankį ir pan.
♦
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo
ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų pavojų
išvengti neįmanoma. Galimi pavojai:
♦ Susižeidimai, prisilietus prie bet kurių besisukančių (judamųjų) dalių.
♦ Susižalojimai keičiant bet kokias dalis, pjūklelius arba priedus.
♦ Žala, patiriama įrankį naudojant ilgą laiką.
Jeigu įrankį reikia naudoti ilgą laiką, būtinai
reguliariai darykite pertraukas.
♦ Klausos pablogėjimas.
♦ Sveikatai kylantys pavojai įkvėpus dulkių,
susidariusių naudojant įrankį (pavyzdžiui, apdirbant medieną, ypač ąžuolą, beržą ir MDF).
Funkcijos
Vibracija
Techninių duomenų skyriuje ir atitikties deklaracijoje
pateiktos deklaruotosios vibracijos emisijos vertės
išmatuotos standartiniu bandymų būdu pagal standartą EN 60745; jos gali būti naudojamos vienų
įrankių palyginimui su kitais. Nurodyta keliama
vibracija taip pat gali būti naudojama preliminariam
vibracijos poveikiui įvertinti.
Įspėjimas! Faktinio elektrinio įrankio darbo metu
keliama vibracija gali skirtis nuo nurodytojo dydžio,
priklausomai nuo to, kokiais būdais naudojamas šis
įrankis. Vibracijos lygis gali viršyti nurodytąjį lygį.
Vertinant vibracijos poveikį, norint nustatyti apsaugos priemones, reikalaujamas pagal 2002/44/EB
žmonių, darbe reguliariai naudojančių elektrinius
įrankius, apsaugai, reikia atsižvelgti į vibracijos
poveikio įvertinimą, faktines įrankio naudojimo
sąlygas ir kaip tas įrankis yra naudojamas, o taip
pat atsižvelgti į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiui,
ne tik į įrankio naudojimo laiką, bet ir protarpius, kai
įrankis būna išjungtas ir kai jis veikia tuščiąja eiga.
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Įspėjimas! Norėdamas sumažinti susižeidimo pavojų, vartotojas privalo perskaityti
šią naudojimo instrukciją.
6
Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant
išvengti pavojaus, jį nedelsiant privalo pakeisti
įgaliotasis „BLACK+DECKER“ techninio
aptarnavimo centro darbuotojas.
Šis įrankis turi kai kurias arba visas šias funkcijas:
1. Greičio reguliavimo mygtukas
2. Sūkių krypties jungiklis
3. Galvutės atlaisvinimo mygtukas
4. Antgalių laikiklis
5. Gręžtuvo/suktuvo galvutė
6. Sukimo momento reguliavimo žiedas
7. Kumštelinis griebtuvas
Surinkimas
Įspėjimas! Prieš surenkant įrankį, jis privalo būti
išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo.
Įrankio galvučių įdėjimas ir išėmimas
(A pav.)
Įspėjimas! Įdedant ir išimant galvutes, reikia būti
atsargiems. Naudojimo metu judamosios dalys
gali įkaisti.
♦ Norėdami išimti įrankio galvutę, paspauskite
galvutės atlaisvinimo mygtuką (3) ir ištraukite
galvutę iš įrankio.
♦ Norėdami įtaisyti galvutę, sutapdinkite ją su
įrankiu kaip parodyta ir kiškite ją į įrankį, kol ji
tinkamai užsifiksuos.
Grąžto arba suktuvo antgalio įdėjimas ir
išėmimas
Šioje gręžtuvo/suktuvo galvutėje įrengtas beraktis
kumštelinis griebtuvas, kuris leidžia lengvai keisti
grąžtus.
♦ Atverkite kumštelinį griebtuvą (7), viena ranka
sukdami priekinę dalį pagal laikrodžio rodyklę,
o kita tuo pat metu laikydami galinę dalį.
♦ Įkiškite į kumštelinį griebtuvą (7) grąžto veleną.
♦ Tvirtai užveržkite kumštelinį griebtuvą (7), viena ranka sukdami priekinę dalį prieš laikrodžio
rodyklę, o kita tuo pat metu laikydami galinę
dalį.
♦ Norėdami ištraukti suktuvo antgalį iš antgalio
laikiklio, pakelkite antgalį iš įrantos.
♦ Norėdami įdėti suktuvo antgalį, tvirtai įspauskite jį į laikiklį.
LIETUVIŲ
Naudojimas
Įspėjimas! Įrankis darbą privalo atlikti pats, savaiminiu greičiu. Nenaudokite jo jėga, norėdami darbą
atlikti greičiau.
♦
♦
♦
Gręždami metalą, naudokite HSS grąžtus.
Gręždami minkštą mūrą, naudokite mūrui
gręžti skirtus grąžtus.
Gręždami metalus, išskyrus ketų ir žalvarį,
naudokite alyvą.
Norėdami gręžti tiksliau, centravimo prakalu
pažymėkite skylės, kurią norite išgręžti, centrą.
Įspėjimas! Prieš gręždami sienas, grindis arba
lubas, patikrinkite, ar tose vietose nėra laidų ir
vamzdžių.
♦
Sukimo momento arba gręžtuvo padėties
pasirinkimas (B pav.)
Varžtų sukimas
Šiame įrankyje yra įrengta mova, skirta nustatyti
varžtų sukimo momentą.
♦ Gręžimui nustatykite movą (6) ties gręžimo
padėtimi, sutapdindami ženklą su žyma (8).
♦ Varžtams sukti nustatykite movą ties norima
nuostata.
♦ Jeigu dar nežinote, kokios nuostatos reikia,
atlikite šiuos veiksmus:
♦ Nustatykite movą (6) ties 1 padėtimi.
♦ Įsukite pirmą varžtą.
♦ Jeigu sankaba pakyla pirmiau nei pasiekiamas norimas rezultatas, padidinkite
movos nuostatą ir įsukite kitą varžtą. Kartokite, kol nustatysite reikiamą nuostatą.
Sukimosi krypties pasirinkimas (C pav.)
Gręžimui ir varžtų įsukimui naudokite sukimąsi
į priekį (pagal laikrodžio rodyklę). Varžtams išsukti
arba užstrigusiam grąžtui ištraukti naudokite sukimąsi atgal (prieš laikrodžio rodyklę).
♦ Norėdami pasirinkti sukimąsi į priekį, pastumkite sukimo krypties slankiklį (2) į kairę.
♦ Norėdami pasirinkti sukimąsi atgal, pastumkite sukimo krypties slankiklį į dešinę.
Gręžimas/varžtų sukimas
♦
♦
♦
Pasirinkite sukimosi kryptį pirmyn arba atgal
sukimo krypties slankikliu (2).
Norėdami įrankį įjungti, spauskite greičio keitimo jungiklį (1). Įrankio veikimo greitis priklauso nuo to, kaip smarkiai spaudžiate šį jungiklį.
Norėdami įrankį išjungti, atleiskite greičio
keitimo jungiklį.
Patarimai, kaip optimaliai naudoti įrankį
Gręžimas
♦
♦
♦
♦
Gręždami grąžtą laikykite tiesiai ir šiek tiek jį
spauskite.
Prieš pat grąžtui kiaurai pragręžiant ruošinį,
įrankį spauskite mažiau.
Gręždami ruošinius, kurie gali pleišėti, paremkite juos medienos gabalėliu.
Didelio skersmens skylėms medienoje gręžti
naudokite plunksninius grąžtus.
♦
♦
♦
Visada naudokite tinkamo tipo ir dydžio sukimo antgalius.
Jeigu varžtus sukti sunku, pabandykite šiek
tiek patepti skystu arba paprastu muilu.
Visada laikykite įrankį ir sukimo antgalį vienoje linijoje su varžtu.
Priedai
Įrankio veikimas priklauso nuo naudojamo priedo.
„BLACK+DECKER“ bei „Piranha“ priedai yra pagaminti laikantis aukštos kokybės standartų ir skirti
pagerinti įrankio eksploatacines savybes. Naudojant
šiuos priedus, įrankis veiks geriausiai.
Techninė priežiūra
Šis laidinis (belaidis) „BLACK+DECKER“ elektrinis prietaisas (įrankis) skirtas ilgalaikiam darbui,
prireikiant minimalios techninės priežiūros. Įrankis
tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai prižiūrėsite
ir reguliariai valysite.
Įspėjimas! Prieš imdamiesi bet kokių laidinių/akumuliatorinių elektrinių įrankių techninės priežiūros
darbų:
♦ Išjunkite prietaisą (įrankį) ir ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo.
♦ Arba išjungti prietaisą (įrankį) ir išimkite iš jo
akumuliatorių, jeigu prietaisas (įrankis) turi
atskirą akumuliatorių.
♦ Arba, jeigu akumuliatorius yra neišimamas,
visiškai išeikvokite jo energiją, o paskui išjunkite.
♦ Reguliariai minkštu šepetėliu arba sausu
skudurėliu išvalykite prietaiso/įrankio/kroviklio
ventiliacijos angas.
♦ Reguliariai drėgnu skudurėliu nuvalykite variklio korpusą. Nenaudokite jokių šveičiamųjų
arba tirpiklių pagrindu pagamintų valiklių.
♦ Reguliariai atverkite kumštelinį griebtuvą (jeigu jis įrengtas) ir patapšnokite jį, kad iš vidaus
iškristų dulkės.
Elektros kištuko keitimas (tik Jungtinės
Karalystės ir Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
7
LIETUVIŲ
♦
♦
Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
Rudą laidą junkite prie naujo elektros kištuko
gnybto, turinčio įtampą.
♦ Mėlyną laidą junkite prie elektros kištuko
neutralaus gnybto.
Įspėjimas! Prie įžeminimo įvado nieko jungti nereikia. Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas
saugiklis: 5 A.
Aplinkosauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio
negalima išmesti kartu su kitomis namų
ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti šį
„BLACK+DECKER“ gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir pakuotę,
sudaroma galimybė juos perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu būdu padėsite sumažinti
aplinkos taršą ir naujų žaliavų poreikį.
Techniniai duomenys
Įtampa
Galios įvestis
VAC
W
Gręžtuvas / suktuvas
Greitis įrankiui veikiant be apkrovos min-1
Maks. veržimo jėga
Nm
Movos skersmuo
mm
Svoris
kg
Maks. gręžimo gylis
Plienas
mm
Mediena
mm
MT350 (1 tipas)
230
300
MTDD6 (H1)
0–700
20,5
10
1,6
10
25
Garso slėgio lygis pagal EN 60745:
Garso slėgis (LpA) 77,1 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A),
Garso galia (LWA) 88,1 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)
Bendros vibracijos vertės (triašio vektoriaus suma)
pagal EN 60745:
Gręžiant metalą (ah, D) ˂ 2,5 m/s², paklaida (K) 1,5 m/s²,
Sukant varžtus be smūgiavimo (ah) ˂ 2,5 m/s²,
paklaida (K) 1,5 m/s²
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų ūkių,
iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba juos,
perkant naują gaminį, gali paimti prekybos agentai.
EB atitikties deklaracija
„BL ACK+DECKER“ surenka senus naudotus
„BLACK+DECKER“ prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu. Norėdami pasinaudoti šia
paslauga,grąžinkite savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
MT350, MTDD6
„BLACK+DECKER“ deklaruoja, kad šie gaminiai,
aprašyti „Techninių duomenų“ skyriuje, atitinka:
2006/42/EB, EN60745-1, EN60745-2-1, EN607452-2.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „BLACK+DECKER“ atstovybe, šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to,
interneto tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų
„BLACK+DECKER“ įrangos remonto dirbtuvių bei
tiksli informacija apie mūsų produktų techninio
aptarnavimo centrus, jų kontaktinė informacija:
www.2helpU.com.
MAŠINŲ DIREKTYVA
„BLACK+DECKER“ deklaruoja, kad šis gaminys,
įskaitant keičiamąją galvutę kaip aprašyta toliau,
atitinka:
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas 2014/30/EB
ir 2011/65/EB. Dėl papildomos informacijos prašome
kreiptis į „BLACK+DECKER“ atstovą toliau nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo gale pateiktą
informaciją. Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas
už techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją „BLACK+DECKER“.
R. Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
26/08/2014
8
LIETUVIŲ
Garantija
„BLACK+DECKER“ yra tikra dėl savo gaminių kokybės ir siūlo jiems išskirtinę garantiją. Ši garantija
papildo, bet jokiais būdais nepanaikina jūsų įstatymais nustatytų teisių. Ši garantija galioja Europos
Sąjungos valstybių narių ir Europos laisvos prekybos zonos teritorijose.
Jeigu „BLACK+DECKER“ gaminys per 24 mėnesius nuo jo pirkimo datos sugenda dėl medžiagų
ar gamybos defektų arba neatitinka deklaruojamų
normų, „BLACK+DECKER“ garantuotai pakeičia
sugedusias dalis, pataiso nusidėvėti linkusius gaminius arba pakeičia tokius gaminius naujais, kad
klientams kiltų kuo mažiau nepatogumų, nebent:
♦ gaminys buvo naudojamas verslo, profesionaliais arba nuomos tikslais;
♦ gaminys buvo netinkamai naudojamas arba
neprižiūrimas;
♦ gaminys buvo sugadintas kitais daiktais, medžiagomis arba įvykus nelaimingų atsitikimų;
♦ gaminį bandė remontuoti tam leidimo neturintys žmonės arba ne „BLACK+DECKER“
techninės tarnybos darbuotojai.
Norint pasinaudoti šia garantija, Jūs privalote
pateikti pirkimą įrodantį dokumentą pardavėjui
arba įgaliotajam remonto tarnybos atstovui.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „BLACK+DECKER“
atstovybe, šioje instrukcijoje nurodytu adresu.
Be to, interneto tinklapyje pateiktas įgaliotųjų
„BLACK+DECKER“ atstovų sąrašas bei tiksli
informacija apie mūsų produktų techninio
aptarnavimo centrus, jų kontaktinė informacija:
www.2helpU.com.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje
www.blackanddecker.co.uk ir užregistruokite
savo naują „BLACK+DECKER“ gaminį, o taip pat
nuolat gauti naujausią informaciją apie naujus
gaminius bei specialius pasiūlymus. Papildomos
informacijos apie „BLACK+DECKER“ firmos
ženklą ir mūsų gaminių asortimentą rasite
tinklapyje www.blackanddecker.co.uk.
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
В а ш м н о г о фу н к ц и о н а л ь н ы й и н с т ру м е н т
BLACK+DECKER предназначен для выполнения
широкого спектра работ по дому. При использовании головки дрели/винтовёрта (MTDD6)
данный инструмент предназначен для сверления отверстий и заворачивания саморезов
в древесине, металле и пластмассе.
Данный инструмент предназначен только для
использования в домашних условиях. Ваше
зарядное устройство BLACK+DECKER предназначено для зарядки аккумуляторов, входящих
в комплект поставки данного инструмента.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током,
возникновению пожара и/или получению
тяжелой травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации для их дальнейшего использования. Термин «Электроинструмент» во всех приведенных ниже указаниях
относится к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение.
Плохое освещение или беспорядок на
рабочем месте может привести к несчастному случаю.
b. Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или
пыли. В процессе работы электроинструмент создает искровые разряды, которые
могут воспламенить пыль или горючие
пары.
c. Во время работы с электроинструментом не подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение внимания
может вызвать у Вас потерю контроля над
рабочим процессом.
10
2. Электробезопасность
a. Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать штепсельной
розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные
штепсели-переходники, если в силовом
кабеле электроинструмента есть провод заземления. Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей
ей штепсельной розетки уменьшает риск
поражения электрическим током.
b. Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск
поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
c. Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
d. Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания
его вилки из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ; держите его в стороне
от острых кромок и движущихся частей
инструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим током.
e. При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.
f. При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает
риск поражения электрическим током.
3. Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем,
что Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если Вы устали,
РУССКИЙ ЯЗЫК
b.
c.
d.
e.
f.
g.
а также находясь под действием алкоголя или понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств.
Малейшая неосторожность при работе
с электроинструментами может привести
к серьезной травме.
При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема
или противошумовых наушников, значительно снизит риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/или аккумулятору, поднять или перенести его,
убедитесь, что выключатель находится
в положении «выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой
кнопкой выключателя и не подключайте
к сетевой розетке электроинструмент,
выключатель которого установлен в положение «включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные
или гаечные ключи. Регулировочный или
гаечный ключ, оставленный закрепленным
на вращающейся части электроинструмента, может стать причиной тяжелой травмы.
Не перенапрягайтесь. Всегда сохраняйте равновесие и устойчивую позу. Это
позволит Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство подключено и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4. Использование электроинструментов
и технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надёжно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
b. Не используйте электроинструмент,
если его выключатель не устанавливается в положение включения или
выключения. Электроинструмент с неисправным выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
c. Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой
принадлежностей или при хранении
электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
d. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для
детей месте и не позволяйте лицам,
не знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках
неопытных пользователей.
e. Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он
не будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных случаев являются следствием недостаточного технического ухода за электроинструментом.
f. Следите за остротой заточки и чистотой
режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают работу
менее утомительной.
g. Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не
по назначению может создать опасную
ситуацию.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
5. Техническое обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента
должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных
частей. Это обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
♦
♦
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные меры безопасности при работе дрелями и ударными дрелями
♦
♦
♦
♦
♦
♦
12
При работе ударными дрелями всегда
надевайте противошумовые наушники.
Воздействие шума может привести к потере слуха.
При работе пользуйтесь дополнительными рукоятками, прилагающимися
к инструменту. Потеря контроля над
инструментом может привести к тяжелой
травме.
Держите инструмент за изолированные
ручки при выполнении операций, во
время которых режущий инструмент
может соприкасаться со скрытой проводкой или собственным кабелем. Контакт режущей принадлежности с находящимся под напряжением проводом делает
не покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента «живыми», что
создает опасность поражения оператора
электрическим током.
Держите инструмент за изолированные
ручки при выполнении операций, во
время которых крепежная деталь может
соприкасаться со скрытой проводкой или
собственным кабелем. Контакт крепежных
элементов с находящимся под напряжением
проводом делает не покрытые изоляцией
металлические части электроинструмента
«живыми», что создает опасность поражения
оператора электрическим током.
Используйте струбцины или другие приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая их только на
неподвижной поверхности. Если держать
обрабатываемую деталь руками или
с упором в собственное тело, то можно
потерять контроль над инструментом или
обрабатываемой деталью.
Прежде чем сверлить отверстия в стенах,
полах или потолках, проверьте наличие
электропроводки и трубопроводов.
Не дотрагивайтесь до наконечника сверла
сразу же после окончания сверления, так
как он может быть горячим.
Назначение инструмента описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Использование любых принадлежностей
или приспособлений, а также выполнение
данным инструментом любых видов работ,
не рекомендованных данным руководством по эксплуатации, может привести
к несчастному случаю и/или повреждению
личного имущества.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Данный инструмент не может использоваться людьми (включая детей) со сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями или при отсутствии необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром или получили инструкции
относительно работы с этим инструментом
от лица, отвечающего за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности. Эти риски могут
возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей инструмента, ножей или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента. При использовании инструмента
в течение продолжительного периода
времени делайте регулярные перерывы
в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли в процессе работы с инструментом
(например, при обработке древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП).
РУССКИЙ ЯЗЫК
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным методом определения
вибрационного воздействия согласно EN60745
и могут использоваться при сравнении характеристик различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также
использоваться для предварительной оценки
величины вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом
зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных
значений. Уровень вибрации может превышать
заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия
для определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные
условия использования электроинструмента,
учитывая все составляющие рабочего цикла,
в том числе, время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, время, когда он работает без нагрузки, а также время его запуска
и отключения.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Электробезопасность
Данный инструмент защищен двойной
изоляцией, что исключает потребность
в заземляющем проводе. Следите за
напряжением электрической сети, оно
должно соответствовать величине, обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
♦
Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна
производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном
центре BLACK+DECKER.
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных
частей:
1. Клавиша пускового выключателя с регулировкой скорости
2. Переключатель направления вращения
(реверса)
3. Отпирающая кнопка сменной головки
4. Держатель насадок
5. Головка дрели/винтоверта (MTDD6)
6. Муфта установки крутящего момента
7. Быстрозажимной патрон
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь,
что инструмент выключен и отсоединен от
электросети.
Установка и снятие сменной головки
(Рис. А)
Внимание! Соблюдайте осторожность при
установке или снятии сменной головки. Во
время использования движущиеся детали могут
сильно нагреваться.
♦ Чтобы снять головку, нажмите на отпирающую кнопку (3) и снимите головку с инструмента.
♦ Чтобы установить головку, выровняйте ее
с инструментом, как показано на рисунке,
и вдвиньте в инструмент, пока она не зафиксируется на месте.
Установка и снятие сверла или отверточной насадки
Головка дрели/винтоверта оснащена быстрозажимным патроном, позволяющим легко и быстро
производить смену сверл и отверточных насадок.
♦ Раскройте патрон (7), одной рукой поворачивая его переднюю часть по часовой
стрелке, а другой рукой придерживая заднюю часть.
♦ Вставьте в патрон (7) хвостовик насадки.
♦ Надежно затяните патрон (7), одной рукой
поворачивая его переднюю часть против
часовой стрелки, а другой рукой придерживая заднюю часть.
♦ Для извлечения отверточной насадки, вытяните ее из гнезда держателя.
♦ Для размещения отверточной насадки,
вдавите ее в гнездо держателя.
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс.
Избегайте перегрузки инструмента.
Внимание! Прежде чем сверлить отверстия
в стенах, полах или потолках, проверьте наличие электропроводки и трубопроводов.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Выбор крутящего момента или режима
сверления (Рис. В)
Данный инструмент оборудован муфтой для
установки крутящего момента при заворачивании саморезов.
♦ Для сверления, установите муфту (6) на
соответствующую позицию, совместив
символ с меткой (8).
♦ Для заворачивания саморезов, установите
муфту в нужное положение.
♦ Если Вы еще не достаточно овладели
процессом регулирования, поступайте
следующим образом:
♦ Установите муфту (6) на позицию 1.
♦ Заверните первый шуруп.
♦ Если муфта немедленно пробуксовывает, установите муфту регулировки на
большую величину крутящего момента
и продолжайте заворачивание. Повторяйте это действие, пока не будет
определена правильная величина
крутящего момента.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Заворачивание
♦
♦
Выбор направления вращения (Рис. С)
Выполняйте сверление и заворачивание саморезов, установив направление вращения
вперед (по часовой стрелке). Для выкручивания
саморезов или извлечения заклинившего сверла, устанавливайте реверс (вращение против
часовой стрелки).
♦ Для установки вращения вперед сдвиньте
переключатель направления вращения (2)
влево.
♦ Для установки реверса сдвиньте переключатель направления вращения вправо.
Сверление/Заворачивание
♦
♦
♦
Выберите направление вращения при помощи переключателя (2).
Чтобы включить инструмент, нажмите на
клавишу пускового выключателя с регулировкой скорости (1). Скорость инструмента
зависит от глубины нажатия клавиши выключателя.
Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу пускового выключателя.
Рекомендации по оптимальному
использованию
Сверление
♦
14
Всегда прилагайте давление по прямой
линии со сверлом.
На выходе сверла из просверливаемой
заготовки, постепенно уменьшайте прилагаемое к сверлу усилие.
Если заготовка может расколоться, подложите под нее деревянный брусок.
Для высверливания отверстий крупного
диаметра в древесине используйте долотчатые сверла.
Для сверления в металле используйте
сверла из быстрорежущей стали (HSS).
Для сверления стеновых материалов используйте буры для камня.
При сверлении металла, кроме чугуна
и латуни, используйте смазочно-охлаждающие жидкости.
Разметьте место сверления с помощью
кернера, чтобы гарантировать точность
расположения отверстия.
♦
Всегда используйте отверточную насадку
соответствующего типа и размера.
Если шурупы заворачиваются с трудом,
попробуйте нанести небольшое количество моющего средства или мыла в качестве смазки.
Всегда держите инструмент и отверточную
насадку по прямой линии с винтом.
Дополнительные принадлежности
Пр о из в о дительн о с ть Ваш ег о элек тр оин струмента напрямую зависит от используемых принадлежностей. Принадлежности
BLACK+DECKER и Piranha изготовлены в соответствии с самыми высокими стандартами
качества и способны увеличить производительность Вашего электроинструмента. Используя
эти принадлежности, Вы достигнете наилучших
результатов в работе.
Техническое обслуживание
Ваш электрический/аккумуляторный инструмент BLACK+DECKER рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок
службы и надёжность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания электрического/аккумуляторного
инструмента:
♦ Выключите инструмент и отключите его от
источника питания.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
♦
Или выключите инструмент и извлеките из
него аккумулятор, если инструмент оснащен съемным аккумулятором.
В случае наличия встроенного аккумулятора, полностью разгрузите аккумулятор
и выключите инструмент.
Регулярно очищайте вентиляционные
отверстия инструмента/зарядного устройства мягкой щеткой или сухой тканью.
Регулярно очищайте корпус двигателя
влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие
средства на основе растворителей.
Регулярно раскрывайте патрон (при наличии) и вытряхивайте из него всю накопившуюся пыль.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент BLACK+DECKER или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма BLACK+DECKER обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
BLACK+DECKER. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
BLACK+DECKER по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
BLACK+DECKER и полную информацию о на-
шем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Технические характеристики
Напряжение
В перем. тока
Потребляемая мощность
Вт
Головка дрели/винтовёрта
Число оборотов без нагрузки об./мин.
Максимальный крутящий момент Нм
Патрон
мм
Вес
кг
Максимальный диаметр сверления
Сталь
мм
Древесина
мм
MT350 (Тип 1)
230
300
MTDD6 (H1)
0-700
20,5
10
1,6
10
25
Уровень звукового давления в соответствии
с EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 77,1 дБ(А), погрешность
(K) 3 дБ(А), Акустическая мощность (LwA) 88,1 дБ(А),
погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем
осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 60745:
Сверление в металле (ah, D) ˂ 2,5 м/с², погрешность (K)
1,5 м/с², Заворачивание без удара (ah) ˂ 2,5 м/с²,
погрешность (K) 1,5 м/с²
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
MT350, MTDD6
BLACK+DECKER заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-1, EN607452-2.
BLACK+DECKER заявляет, что данный инструмент, включая сменные головки, как описано
ниже, полностью соответствует стандартам:
Эта продукция соответствует дирек тивам
2014/30/EU и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь в BLACK+DECKER
по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
Нижеподпис авшееся лицо полнос тью отвечает за соответствие технических данных
и делает это заявление от имени фирмы
BLACK+DECKER.
R. Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
26/08/2014
zst00246247 - 11-09-2014
16
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
18
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising