MT350 | Black&Decker MT350 MULTITOOL instruction manual

371001-28 LV
www.blackanddecker.eu
MT350
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
4
10
3
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Šis BLACK+DECKER universālais instruments ir
paredzēts plašam klāstam mājas remontdarbu.
Uzstādot urbja/skrūvgrieža galviņu (MTDD6),
instrumentu var izmantot skrūvēšanas darbiem un
urbšanai koksnē, metālā un plastmasā.
Šis instruments ir paredzēts tikai personīgai lietošanai. Šis BLACK+DECKER lādētājs ir paredzēts
tāda BLACK+DECKER akumulatora uzlādēšanai,
kurš iekļauts šī instrumenta komplektācijā.
Drošības norādījumi
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Izlasiet visus drošības
brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek
ievēroti turpmāk redzamie brīdinājumi un
norādījumi, var gūt elektriskās strāvas
triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt
smagus ievainojumus.
Saglabājiet visus brīdinājumus un norādījumus turpmākām uzziņām. Termins „elektroinstruments”, kas redzams brīdinājumos, attiecas
uz šo elektroinstrumentu (ar vadu), ko darbina ar
elektrības palīdzību, vai ar akumulatoru darbināmu
elektroinstrumentu (bez vada).
1. Drošība darba zonā
a. Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi
apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā
darba zonā var rasties negadījumi.
b. Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
c. Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet
tuvumā atrasties bērniem un nepiederošām personām. Novēršot uzmanību, jūs
varat zaudēt kontroli pār instrumentu.
2. Elektrodrošība
a. Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā
gadījumā nedrīkst pārveidot. Iezemētiem
elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot
pārejas kontaktdakšas. Nepārveidotas kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzdas rada
mazāku elektriskās strāvas trieciena risku.
b. Nepieskarieties iezemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un
ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir iezemēts,
4
pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena
risks.
c. Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai.
Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens, palielinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
d. Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet elektroinstrumentu no kontaktligzdas, turot to aiz
vada. Netuviniet vadu karstuma avotiem,
eļļai, asām šķautnēm vai kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai sapinies, pastāv
lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
e. Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma vadu,
kas paredzēts lietošanai ārpus telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām, pastāv mazāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
f. Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu ar
noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās elektriskās
strāvas trieciena risks.
3. Personīgā drošība
a. Elektroinstrumenta lietošanas laikā esat
uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat noguris vai atrodaties narkotiku,
alkohola vai medikamentu ietekmē. Pat
viens mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus ievainojumus.
b. Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos
apstākļos lietojot aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir
mazāks risks gūt ievainojumus.
c. Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms
instrumenta pievienošanas kontaktligzdai un/vai akumulatora pievienošanas,
instrumenta pacelšanas vai pārnēsāšanas
pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā.
Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat
elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var
rasties negadījumi.
d. Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas atslēgas
vai uzgriežņu atslēgas. Ja elektroinstrumenta rotējošajai daļai ir piestiprināta uzgriežņu
atslēga vai regulēšanas atslēga, var gūt
ievainojumus.
LATVIEŠU
e. Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr cieši
stāviet uz piemērota atbalsta un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās
situācijās daudz labāk varat saglabāt kontroli
pār elektroinstrumentu.
f. Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un cimdus kustīgām
detaļām. Brīvs apģērbs, rotaslietas vai gari
mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
g. Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas ierīces,
tās jāpievieno un jālieto pareizi. Lietojot
putekļu savākšanas ierīci, iespējams mazināt
putekļu kaitīgo ietekmi.
4. Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope
a. Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi izvēlētu
elektroinstrumentu tā efektivitātes robežās
paveiksiet darbu daudz labāk un drošāk.
b. Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt ar
slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir jāsalabo.
c. Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai novietošanas glabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no
barošanas avota un/vai no elektroinstrumenta izņemiet akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības pasākumu rezultātā mazinās
nejaušas elektroinstrumenta iedarbināšanas
risks.
d. Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet tos ekspluatēt personām, kas nav
apmācītas to lietošanā vai nepārzina šos
norādījumus. Elektroinstrumenti ir bīstami, ja
tos ekspluatē neapmācītas personas.
e. Veiciet elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav
bojātas, kā arī vai nav kāds cits apstāklis,
kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta
darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti, kam nav veikta pienācīga apkope.
f. Regulāri uzasiniet un tīriet griežņus. Ja
griežņiem ir veikta pienācīga apkope un tie
ir uzasināti, pastāv mazāks to iestrēgšanas
risks, un tos ir vieglāk vadīt.
g. Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā ar šiem
norādījumiem, ņemot vērā darba apstākļus un veicamā darba specifiku. Lietojot
elektroinstrumentu tam neparedzētiem mērķiem, var rasties bīstama situācija.
5. Apkalpošana
a. Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt
tikai kvalificēts remonta speciālists,
izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas.
Tādējādi tiek saglabāta elektroinstrumenta
drošība.
Elektroinstrumenta papildu drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Papildu drošības brīdinājumi
urbjmašīnām un triecienurbjmašīnām.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Strādājot ar triecienurbjmašīnām, valkājiet
ausu aizsargus. Trokšņa iedarbībā varat
zaudēt dzirdi.
Lietojiet palīgrokturus, kas iekļauti instrumenta komplektā. Zaudējot kontroli pār
instrumentu, var gūt ievainojumus.
Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
pie izolētajām satveršanas virsmām, ja
grieznis varētu saskarties ar apslēptu
elektroinstalāciju vai ar savu vadu. Ja
grieznis saskaras ar vadiem, kuros ir strāva,
visas instrumenta ārējās metāla virsmas vada
strāvu un rada elektriskās strāvas trieciena
risku.
Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
pie izolētajām satveršanas virsmām, ja
stiprinājums varētu saskarties ar apslēptu
elektroinstalāciju vai ar savu vadu. Ja stiprinājums saskaras ar vadiem, kuros ir strāva,
visas elektroinstrumenta ārējās metāla virsmas vada strāvu un rada elektriskās strāvas
trieciena risku.
Izmantojiet spailes vai kādā citā praktiskā
veidā nostipriniet un atbalstiet apstrādājamo materiālu uz stabilas platformas. Turot
materiālu ar roku vai pie sava ķermeņa, t.i.,
nestabilā stāvoklī, jūs varat zaudēt kontroli pār
to.
Pirms sienu, grīdu vai griestu urbšanas
noskaidrojiet elektroinstalācijas un cauruļu
atrašanās vietas.
Nepieskarieties urbja uzgalim tūlīt pēc urbšanas, jo tas var būt karsts.
Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīta
paredzētā lietošana. Lietojot jebkuru citu
piederumu vai papildierīci, kas nav ieteikta
5
LATVIEŠU
šajā lietošanas rokasgrāmatā, vai veicot
darbu, kas nav paredzēts šim instrumentam,
var rasties ievainojumu risks un/vai īpašuma
bojājumu risks.
Citu personu drošība
♦
Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas
vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien tās
neuzrauga vai neapmāca persona, kas atbild
par viņu drošību.
Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.
♦
regulāri lieto elektroinstrumentus, vibrāciju iedarbības novērtējumā jāņem vērā instrumenta lietošanas
veids un faktiskie apstākļi, tostarp visas darba cikla
fāzes, t.i., ne tikai instrumenta ekspluatācijas laiks,
bet arī laiks, kad instruments ir izslēgts un darbojas
tukšgaitā.
Marķējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma risku, jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.
Elektrodrošība
Šim instrumentam ir dubulta izolācija, tāpēc
nav jālieto iezemēts vads. Pārbaudiet, vai
barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.
Atlikušie riski
Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie
riski, kuri var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības
brīdinājumos. Šie riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u.c. gadījumos.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un
tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
♦ Ievainojumi, kas radušies, pieskaroties rotējošām detaļām;
♦ Ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas,
ripas vai citus piederumus;
♦ Ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot
ar instrumentu, regulāri jāpārtrauc darbs un
jāatpūšas;
♦ Dzirdes pasliktināšanās;
♦ Kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot
putekļus, kuri rodas, strādājot ar instrumentu
(piemēram, apstrādājot koksni, it īpaši ozolu,
dižskābardi un MDF paneļus).
Vibrācija
Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas tehniskajos datos un atbilstības deklarācijā, ir
izmērītas saskaņā ar standarta pārbaudes metodi,
kas noteikta ar standartu EN 60745, un vērtības
var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar
citu. Tāpat deklarēto vibrāciju emisijas vērtību var
izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
Brīdinājums! Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā var atšķirties no
deklarētās vērtības atkarībā no instrumenta izmantošanas apstākļiem. Vibrāciju līmenis var pārsniegt
norādīto līmeni.
Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā
2002/44/EK minētos drošības pasākumus, lai aizsargātu personas, kuras darba pienākumu veikšanai
6
♦
Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt
tikai ražotājs vai BLACK+DECKER pilnvarots
apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.
Funkcijas
Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai
dažas no tām):
1. Regulējama ātruma slēdzis
2. Turpgaitas/atpakaļgaitas bīdnis
3. Galviņas atlaišanas poga
4. Uzgaļa turētājs
5. Urbja/skrūvgrieža galviņa (MTDD6)
6. Griezes momenta regulēšanas ripa
7. Spīļpatrona
Salikšana
Brīdinājums! Pirms salikšanas pārbaudiet, vai
instruments ir izslēgts un atvienots no barošanas.
Instrumenta galviņas uzstādīšana un noņemšana (A. att.)
Brīdinājums! Ievērojiet piesardzību, uzstādot un
noņemot galviņu. Darba laikā kustīgās detaļas var
sakarst.
♦ Lai noņemtu instrumenta galviņu, nospiediet
galviņas atlaišanas pogu (3) un noņemiet
galviņu nost no instrumenta.
♦ Lai uzstādītu instrumenta galviņu, savietojiet
to ar instrumentu tā, kā norādīts, un uzstumiet
virsū uz instrumenta, līdz nofiksējas vietā.
Urbja vai skrūvgrieža uzgaļa uzstādīšana
un noņemšana
Urbja/skrūvgrieža galviņa ir aprīkota ar bezatslēgas
spīļpatronu, lai varētu ērti un ātri nomainīt uzgaļus.
LATVIEŠU
♦
♦
♦
♦
♦
Atveriet spīļpatronu (7), ar vienu roku griežot
tās priekšējo daļu pulksteņrādītāja virzienā un
ar otru roku turot tās aizmugures daļu.
Ievietojiet spīļpatronā (7) uzgaļa vārpstu.
Cieši pievelciet spīļpatronu (7), ar vienu roku
griežot tās priekšējo daļu pretēji pulksteņrādītāja virzienam un ar otru roku turot tās
aizmugures daļu.
Lai izņemtu skrūvgrieža uzgali no uzgaļa
turētāja, izceliet uzgali no padziļinājuma.
Lai uzglabātu skrūvgrieža uzgali, cieši iestumiet to uzgaļa turētājā.
Lietošana
Brīdinājums! Ļaujiet instrumentam darboties savā
gaitā. Nepārslogojiet to.
Brīdinājums! Pirms sienu, grīdu vai griestu urbšanas noskaidrojiet elektroinstalācijas un cauruļu
atrašanās vietas.
Griezes momenta vai urbja pozīcijas izvēle
(B. att.)
Instruments ir aprīkots ar ripu, lai iestatītu skrūvju
pievilkšanas griezes momentu.
♦ Urbšanai iestatiet ripu (6) urbšanas pozīcijā,
savietojot simbolu ar atzīmi (8).
♦ Skrūvēšanai iestatiet ripu vēlamajā pozīcijā.
♦ Ja nezināt, kuru iestatījumu izvēlēties, rīkojieties šādi:
♦ Iestatiet ripu (6) 1. pozīcijā.
♦ Pievelciet pirmo skrūvi;
♦ Ja sajūgs nosprūst vēl pirms skrūve ir
pievilkta, palieliniet ripas iestatījumu un
turpiniet pievilkt skrūvi. Turpiniet, līdz ir
panākts pareizais iestatījums.
Rotācijas virziena izvēle (C. att.)
Urbšanai un skrūvju pievilkšanai ir paredzēta turpgaitas rotācija (pulksteņrādītāja virzienā). Skrūvju
atskrūvēšanai un iestrēguša urbja uzgaļa izvilkšanai
ir paredzēta atpakaļgaitas rotācija (pretēji pulksteņrādītāja virzienam).
♦ Lai izvēlētu turpgaitas rotāciju, nospiediet
turpgaitas/atpakaļgaitas slēdzi (2) pa kreisi.
♦ Lai izvēlētu atpakaļgaitas rotāciju, nospiediet
turpgaitas/atpakaļgaitas slēdzi pa labi.
Urbšana un skrūvēšana
♦
♦
Ar turpgaitas/atpakaļgaitas bīdņa (2) palīdzību
iestatiet turpgaitas vai atpakaļgaitas rotāciju.
Lai ieslēgtu instrumentu, nospiediet regulējama ātruma slēdzi (1). Instrumenta ātrums ir
atkarīgs no tā, cik daudz ir nospiests slēdzis.
♦
Lai izslēgtu instrumentu, atlaidiet regulējama
ātruma slēdzi.
Ieteikumi optimālai darbībai
Urbšana
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Urbja uzgalis viegli jāspiež precīzi taisnā
virzienā pret materiālu.
Tieši pirms urbja uzgaļa izurbšanās apstrādājamā materiāla otrā pusē samaziniet spiedienu uz instrumenta.
Ja apstrādājamais materiāls varētu saplaisāt,
atbalstiet to ar koka bluķi.
Veidojot koksnē liela diametra urbumus, lietojiet pīķveida uzgalis.
Urbjot metālā, lietojiet HSS urbja uzgali.
Urbjot mīkstā mūrī, lietojiet urbja uzgali mūrim.
Urbjot metālā, kas nav ne čuguns, ne misiņš,
lietojiet smērvielu.
Ar punktsiša palīdzību veiciet ierobījumu vietā, kur jāveic urbums, lai tas būtu precīzāks.
Skrūvēšana
♦
♦
♦
Vienmēr lietojiet pareiza veida un izmēra
skrūvgrieža uzgali.
Ja skrūves ir grūti pievilkt, izmantojiet kā
smērvielu nedaudz trauku mazgāšanas
līdzekļa vai ziepju.
Instruments un skrūvgrieža uzgalis jātur precīzi taisnā virzienā pret skrūvi.
Piederumi
Instrumenta darba kvalitāte ir atkarīga no tā, kādu
piederumu izmanto. BLACK+DECKER un Piranha
piederumi ir izstrādāti pēc augstākās kvalitātes
standartiem un paredzēti tam, lai uzlabotu instrumenta darba kvalitāti. Izmantojot šos piederumus,
instruments sniedz vislabākos rezultātus.
Apkope
Šis BLACK+DECKER bezvadu instruments vai
instruments ar vadu ir paredzēts ilglaicīgam darbam
ar mazāko iespējamo apkopi. Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta
apkopes un regulāras tīrīšanas.
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas bezvadu
elektroinstrumentiem un tādiem ar vadu:
♦ Izslēdziet un atvienojiet instrumentu no barošanas avota;
♦ Vai izslēdziet instrumentu un izņemiet akumulatoru, ja šim instrumentam ir atsevišķi
ievietojams akumulators;
♦ Vai iebūvēta akumulatora gadījumā to pilnībā
izlādējiet un izslēdziet instrumentu;
7
LATVIEŠU
♦
Ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri iztīriet instrumenta lādētāja ventilācijas atveres;
Ar mitru lupatiņu regulāri iztīriet dzinēja korpusu. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai
šķīdinātājus;
Regulāri atveriet spīļpatronu (ja tāda ir) un
viegli uzsitiet pa to, lai iztīrītu tajā sakrājušos
putekļus.
♦
♦
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa
(tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:
♦ Nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
♦ Pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
♦ Pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
Brīdinājums! Vadus nedrīkst pievienot pie zemējuma termināļa. Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus,
kas ietilpst labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā. Ieteicamais drošinātājs: 5 A.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem
sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis BLACK+DECKER instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem.
Nododiet šo izstrādājumu dalītai savākšanai un
šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta
savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un
izmantot atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus
materiālus, tiek novērsta dabas piesārņošana un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc
mājsaimniecību elektriskie izstrādājumi.
BLACK+DECKER nodrošina BLACK+DECKER
izstrādājumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja
tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo BLACK+DECKER
biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
BLACK+DECKER remonta darbnīcu saraksts,
8
pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa
vietnē www.2helpU.com.
Tehniskie dati
Spriegums
Ieejas jauda
Urbis/skrūvgriezis
Ātrums bez noslodzes
Maks. griezes moments
Spīļpatronas dziļums
Svars
Maks. urbšanas platums
tēraudā
koksnē
VAC
W
min-1
Nm
mm
kg
mm
mm
MT350 (1. tips)
230
300
MTDD6 (H1)
0-700
20,5
10
1,6
10
25
Skaņas spiediena līmenis saskaņā ar EN 60745:
Skaņas spiediens (LpA) 77,1 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A),
Skaņas jauda (LWA) 88,1 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)
Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa)
saskaņā ar EN 60745:
urbšana metālā (ah, D) ˂ 2,5 m/s², neprecizitāte (K) 1,5 m/s²,
skrūvēšana bez trieciena (ah) ˂ 2,5 m/s², neprecizitāte (K)
1,5 m/s²
LATVIEŠU
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
MT350, MTDD6
BLACK+DECKER apliecina, ka šie izstrādājumi,
kas aprakstīti tehniskajos datos, atbilst šādiem
dokumentiem: 2006/42/EK, EN60745-1, EN607452-1, EN60745-2-2.
BLACK+DECKER apliecina, ka šis izstrādājums,
kas aprakstīts tehniskajos datos, tostarp papildpiederumu klāstā iekļautā galviņa, atbilst šādiem
dokumentiem:
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2014/30/
ES un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju,
lūdzu, sazinieties ar BLACK+DECKER turpmāk
minētajā adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo
vāku. Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par
tehnisko datu sagatavošanu un BLACK+DECKER
vārdā izstrādā šo apliecinājumu.
♦
Remontu nav veikušas nepilnvarotas personas, kas nav ne pilnvarotas remonta darbnīcu,
ne BLACK+DECKER apkopes centru speciālisti.
Lai iesniegtu garantijas prasību, jums jāuzrāda
pārdevējam vai pilnvarotam remonta darbnīcas
speciālistam pirkuma čeks. Jūs varat noskaidrot
tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu, sazinoties
ar vietējo BLACK+DECKER biroju, kura adrese
norādīta šajā rokasgrāmatā. BLACK+DECKER
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
Lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni
www.blackanddecker.co.uk un reģistrējiet
savu BLACK+DECKER izstrādājumu, lai
uzzinātu par jaunākajiem izstrādājumiem un
īpašajiem piedāvājumiem. Sīkāku informāciju par
BLACK+DECKER zīmolu un mūsu izstrādājumu
klāstu skatiet vietnē
www.blackanddecker.co.uk.
R. Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
26/08/2014
Garantija
BLACK+DECKER rūpējas par savu izstrādājumu
kvalitāti un sniedz nevainojamu garantiju. Šis garantijas paziņojums papildina jūsu līgumiskās tiesības
un nekādā gadījumā tās nekavē. Šī garantija ir
spēkā Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas
brīvās tirdzniecības zonā.
J a 2 4 m ē n e š u l a i k ā ko p š i e g ā d e s b r ī ž a
BLACK+DECKER izstrādājums sabojājas materiālu vai darba kvalitātes defektu dēļ vai arī kvalitātes
neatbilstības dēļ, BLACK+DECKER garantē visu
bojāto detaļu nomaiņu, tādu izstrādājumu remontu,
kas pakļauti dabīgam nodilumam vai nolietojumam,
vai šādu izstrādājumu nomaiņu, lai patērētājam
neradītu liekas neērtības, ja vien:
♦ Izstrādājums nav lietots tirdzniecības, profesionāliem vai nomas nolūkiem;
♦ Izstrādājums nav pakļauts nepareizai lietošanai vai nolaidībai;
♦ Izstrādājums nav bojāts svešķermeņu, vielu
vai negadījumu ietekmē;
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
В а ш м н о г о фу н к ц и о н а л ь н ы й и н с т ру м е н т
BLACK+DECKER предназначен для выполнения
широкого спектра работ по дому. При использовании головки дрели/винтовёрта (MTDD6)
данный инструмент предназначен для сверления отверстий и заворачивания саморезов
в древесине, металле и пластмассе.
Данный инструмент предназначен только для
использования в домашних условиях. Ваше
зарядное устройство BLACK+DECKER предназначено для зарядки аккумуляторов, входящих
в комплект поставки данного инструмента.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током,
возникновению пожара и/или получению
тяжелой травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации для их дальнейшего использования. Термин «Электроинструмент» во всех приведенных ниже указаниях
относится к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение.
Плохое освещение или беспорядок на
рабочем месте может привести к несчастному случаю.
b. Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или
пыли. В процессе работы электроинструмент создает искровые разряды, которые
могут воспламенить пыль или горючие
пары.
c. Во время работы с электроинструментом не подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение внимания
может вызвать у Вас потерю контроля над
рабочим процессом.
10
2. Электробезопасность
a. Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать штепсельной
розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные
штепсели-переходники, если в силовом
кабеле электроинструмента есть провод заземления. Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей
ей штепсельной розетки уменьшает риск
поражения электрическим током.
b. Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск
поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
c. Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
d. Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания
его вилки из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ; держите его в стороне
от острых кромок и движущихся частей
инструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим током.
e. При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.
f. При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает
риск поражения электрическим током.
3. Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем,
что Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если Вы устали,
РУССКИЙ ЯЗЫК
b.
c.
d.
e.
f.
g.
а также находясь под действием алкоголя или понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств.
Малейшая неосторожность при работе
с электроинструментами может привести
к серьезной травме.
При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема
или противошумовых наушников, значительно снизит риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/или аккумулятору, поднять или перенести его,
убедитесь, что выключатель находится
в положении «выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой
кнопкой выключателя и не подключайте
к сетевой розетке электроинструмент,
выключатель которого установлен в положение «включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные
или гаечные ключи. Регулировочный или
гаечный ключ, оставленный закрепленным
на вращающейся части электроинструмента, может стать причиной тяжелой травмы.
Не перенапрягайтесь. Всегда сохраняйте равновесие и устойчивую позу. Это
позволит Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство подключено и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4. Использование электроинструментов
и технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надёжно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
b. Не используйте электроинструмент,
если его выключатель не устанавливается в положение включения или
выключения. Электроинструмент с неисправным выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
c. Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой
принадлежностей или при хранении
электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
d. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для
детей месте и не позволяйте лицам,
не знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках
неопытных пользователей.
e. Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он
не будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных случаев являются следствием недостаточного технического ухода за электроинструментом.
f. Следите за остротой заточки и чистотой
режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают работу
менее утомительной.
g. Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не
по назначению может создать опасную
ситуацию.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
5. Техническое обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента
должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных
частей. Это обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
♦
♦
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные меры безопасности при работе дрелями и ударными дрелями
♦
♦
♦
♦
♦
♦
12
При работе ударными дрелями всегда
надевайте противошумовые наушники.
Воздействие шума может привести к потере слуха.
При работе пользуйтесь дополнительными рукоятками, прилагающимися
к инструменту. Потеря контроля над
инструментом может привести к тяжелой
травме.
Держите инструмент за изолированные
ручки при выполнении операций, во
время которых режущий инструмент
может соприкасаться со скрытой проводкой или собственным кабелем. Контакт режущей принадлежности с находящимся под напряжением проводом делает
не покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента «живыми», что
создает опасность поражения оператора
электрическим током.
Держите инструмент за изолированные
ручки при выполнении операций, во
время которых крепежная деталь может
соприкасаться со скрытой проводкой или
собственным кабелем. Контакт крепежных
элементов с находящимся под напряжением
проводом делает не покрытые изоляцией
металлические части электроинструмента
«живыми», что создает опасность поражения
оператора электрическим током.
Используйте струбцины или другие приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая их только на
неподвижной поверхности. Если держать
обрабатываемую деталь руками или
с упором в собственное тело, то можно
потерять контроль над инструментом или
обрабатываемой деталью.
Прежде чем сверлить отверстия в стенах,
полах или потолках, проверьте наличие
электропроводки и трубопроводов.
Не дотрагивайтесь до наконечника сверла
сразу же после окончания сверления, так
как он может быть горячим.
Назначение инструмента описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Использование любых принадлежностей
или приспособлений, а также выполнение
данным инструментом любых видов работ,
не рекомендованных данным руководством по эксплуатации, может привести
к несчастному случаю и/или повреждению
личного имущества.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Данный инструмент не может использоваться людьми (включая детей) со сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями или при отсутствии необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром или получили инструкции
относительно работы с этим инструментом
от лица, отвечающего за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности. Эти риски могут
возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей инструмента, ножей или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента. При использовании инструмента
в течение продолжительного периода
времени делайте регулярные перерывы
в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли в процессе работы с инструментом
(например, при обработке древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП).
РУССКИЙ ЯЗЫК
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным методом определения
вибрационного воздействия согласно EN60745
и могут использоваться при сравнении характеристик различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также
использоваться для предварительной оценки
величины вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом
зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных
значений. Уровень вибрации может превышать
заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия
для определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные
условия использования электроинструмента,
учитывая все составляющие рабочего цикла,
в том числе, время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, время, когда он работает без нагрузки, а также время его запуска
и отключения.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Электробезопасность
Данный инструмент защищен двойной
изоляцией, что исключает потребность
в заземляющем проводе. Следите за
напряжением электрической сети, оно
должно соответствовать величине, обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
♦
Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна
производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном
центре BLACK+DECKER.
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных
частей:
1. Клавиша пускового выключателя с регулировкой скорости
2. Переключатель направления вращения
(реверса)
3. Отпирающая кнопка сменной головки
4. Держатель насадок
5. Головка дрели/винтоверта (MTDD6)
6. Муфта установки крутящего момента
7. Быстрозажимной патрон
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь,
что инструмент выключен и отсоединен от
электросети.
Установка и снятие сменной головки
(Рис. А)
Внимание! Соблюдайте осторожность при
установке или снятии сменной головки. Во
время использования движущиеся детали могут
сильно нагреваться.
♦ Чтобы снять головку, нажмите на отпирающую кнопку (3) и снимите головку с инструмента.
♦ Чтобы установить головку, выровняйте ее
с инструментом, как показано на рисунке,
и вдвиньте в инструмент, пока она не зафиксируется на месте.
Установка и снятие сверла или отверточной насадки
Головка дрели/винтоверта оснащена быстрозажимным патроном, позволяющим легко и быстро
производить смену сверл и отверточных насадок.
♦ Раскройте патрон (7), одной рукой поворачивая его переднюю часть по часовой
стрелке, а другой рукой придерживая заднюю часть.
♦ Вставьте в патрон (7) хвостовик насадки.
♦ Надежно затяните патрон (7), одной рукой
поворачивая его переднюю часть против
часовой стрелки, а другой рукой придерживая заднюю часть.
♦ Для извлечения отверточной насадки, вытяните ее из гнезда держателя.
♦ Для размещения отверточной насадки,
вдавите ее в гнездо держателя.
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс.
Избегайте перегрузки инструмента.
Внимание! Прежде чем сверлить отверстия
в стенах, полах или потолках, проверьте наличие электропроводки и трубопроводов.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Выбор крутящего момента или режима
сверления (Рис. В)
Данный инструмент оборудован муфтой для
установки крутящего момента при заворачивании саморезов.
♦ Для сверления, установите муфту (6) на
соответствующую позицию, совместив
символ с меткой (8).
♦ Для заворачивания саморезов, установите
муфту в нужное положение.
♦ Если Вы еще не достаточно овладели
процессом регулирования, поступайте
следующим образом:
♦ Установите муфту (6) на позицию 1.
♦ Заверните первый шуруп.
♦ Если муфта немедленно пробуксовывает, установите муфту регулировки на
большую величину крутящего момента
и продолжайте заворачивание. Повторяйте это действие, пока не будет
определена правильная величина
крутящего момента.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Заворачивание
♦
♦
Выбор направления вращения (Рис. С)
Выполняйте сверление и заворачивание саморезов, установив направление вращения
вперед (по часовой стрелке). Для выкручивания
саморезов или извлечения заклинившего сверла, устанавливайте реверс (вращение против
часовой стрелки).
♦ Для установки вращения вперед сдвиньте
переключатель направления вращения (2)
влево.
♦ Для установки реверса сдвиньте переключатель направления вращения вправо.
Сверление/Заворачивание
♦
♦
♦
Выберите направление вращения при помощи переключателя (2).
Чтобы включить инструмент, нажмите на
клавишу пускового выключателя с регулировкой скорости (1). Скорость инструмента
зависит от глубины нажатия клавиши выключателя.
Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу пускового выключателя.
Рекомендации по оптимальному
использованию
Сверление
♦
14
Всегда прилагайте давление по прямой
линии со сверлом.
На выходе сверла из просверливаемой
заготовки, постепенно уменьшайте прилагаемое к сверлу усилие.
Если заготовка может расколоться, подложите под нее деревянный брусок.
Для высверливания отверстий крупного
диаметра в древесине используйте долотчатые сверла.
Для сверления в металле используйте
сверла из быстрорежущей стали (HSS).
Для сверления стеновых материалов используйте буры для камня.
При сверлении металла, кроме чугуна
и латуни, используйте смазочно-охлаждающие жидкости.
Разметьте место сверления с помощью
кернера, чтобы гарантировать точность
расположения отверстия.
♦
Всегда используйте отверточную насадку
соответствующего типа и размера.
Если шурупы заворачиваются с трудом,
попробуйте нанести небольшое количество моющего средства или мыла в качестве смазки.
Всегда держите инструмент и отверточную
насадку по прямой линии с винтом.
Дополнительные принадлежности
Пр о из в о дительн о с ть Ваш ег о элек тр оин струмента напрямую зависит от используемых принадлежностей. Принадлежности
BLACK+DECKER и Piranha изготовлены в соответствии с самыми высокими стандартами
качества и способны увеличить производительность Вашего электроинструмента. Используя
эти принадлежности, Вы достигнете наилучших
результатов в работе.
Техническое обслуживание
Ваш электрический/аккумуляторный инструмент BLACK+DECKER рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок
службы и надёжность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания электрического/аккумуляторного
инструмента:
♦ Выключите инструмент и отключите его от
источника питания.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
♦
Или выключите инструмент и извлеките из
него аккумулятор, если инструмент оснащен съемным аккумулятором.
В случае наличия встроенного аккумулятора, полностью разгрузите аккумулятор
и выключите инструмент.
Регулярно очищайте вентиляционные
отверстия инструмента/зарядного устройства мягкой щеткой или сухой тканью.
Регулярно очищайте корпус двигателя
влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие
средства на основе растворителей.
Регулярно раскрывайте патрон (при наличии) и вытряхивайте из него всю накопившуюся пыль.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент BLACK+DECKER или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма BLACK+DECKER обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
BLACK+DECKER. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
BLACK+DECKER по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
BLACK+DECKER и полную информацию о на-
шем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Технические характеристики
Напряжение
В перем. тока
Потребляемая мощность
Вт
Головка дрели/винтовёрта
Число оборотов без нагрузки об./мин.
Максимальный крутящий момент Нм
Патрон
мм
Вес
кг
Максимальный диаметр сверления
Сталь
мм
Древесина
мм
MT350 (Тип 1)
230
300
MTDD6 (H1)
0-700
20,5
10
1,6
10
25
Уровень звукового давления в соответствии
с EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 77,1 дБ(А), погрешность
(K) 3 дБ(А), Акустическая мощность (LwA) 88,1 дБ(А),
погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем
осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 60745:
Сверление в металле (ah, D) ˂ 2,5 м/с², погрешность (K)
1,5 м/с², Заворачивание без удара (ah) ˂ 2,5 м/с²,
погрешность (K) 1,5 м/с²
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
MT350, MTDD6
BLACK+DECKER заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-1, EN607452-2.
BLACK+DECKER заявляет, что данный инструмент, включая сменные головки, как описано
ниже, полностью соответствует стандартам:
Эта продукция соответствует дирек тивам
2014/30/EU и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь в BLACK+DECKER
по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
Нижеподпис авшееся лицо полнос тью отвечает за соответствие технических данных
и делает это заявление от имени фирмы
BLACK+DECKER.
R. Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
26/08/2014
zst00246249 - 11-09-2014
16
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
18
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising