MT350 | Black&Decker MT350 MULTITOOL instruction manual

Elektronarzędzie dla
majsterkowicza
509212-09 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL MT350
2
POLSKI
Zastosowanie zgodne
z przeznaczeniem
d.
Wielofunkcyjne elektronarzędzie BLACK+DECKER zostało skonstruowane z myślą o zastosowaniu w licznych
pracach majsterkowicza.
Z głowicą nasadkową do wiercenia/wkręcania (MTDD6)
znajduje to urządzenie zastosowanie
do wkręcania i wykręcania wkrętów, a także do wiercenia
otworów w drewnie, metalach i tworzywach sztucznych.
Urządzenie to nie nadaje się do zastosowań przemysłowych. Ładowarka służy do ładowania tego typu
akumulatora BLACK+DECKER, który został dostarczony
z niniejszym narzędziem.
e.
f.
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
3.
a.
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
pracy elektronarzędzi
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa.
Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym, pożaru,
a nawet ciężkiego urazu ciała.
b.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby móc z niej ponownie skorzystać. Używane tutaj
określenie „narzędzie” oznacza zarówno urządzenie
sieciowe (z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez
kabla sieciowego).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
c.
Bezpieczeństwo w obszarze pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je
oświetlaj. Bałagan i niewystarczające oświetlenie
grożą wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne pary,
gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry,
które mogą spowodować zapalenie się tych substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejsca
pracy. Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanych
czynności, co grozi wypadkiem.
d.
e.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować
do gniazda sieciowego i w żadnym wypadku
nie wolno jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki
i pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszają
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na
przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza
obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym.
f.
g.
4.
a.
3
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj go do przenoszenia elektronarzędzia ani do
wyjmowania wtyczki kabla z gniazda sieciowego.
Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami.
Uszkodzony lub zaplątany kabel może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze. Posługiwanie się odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
W razie konieczności użycia elektronarzędzia
w wilgotnym otoczeniu, zabezpiecz obwód
zasilania wyłącznikiem ochronnym różnicowo-prądowym. Zastosowanie takiego wyłącznika
zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Bezpieczeństwo osobiste
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na
swojej pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony
lub znajdujesz się pod wpływem narkotyków,
alkoholu czy też leków. Chwila nieuwagi w czasie
pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj
okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub nauszniki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
przyłączeniem elektronarzędzia do sieci lub
akumulatora, przed uniesieniem go lub transportem sprawdź, czy jest wyłączony wyłącznik.
Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym
na wyłączniku lub przyłączanie go do sieci przy
włączonym wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź,
czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Klucz pozostawiony w obracającej się części może
doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie
umożliwia zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie noś
luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów.
Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do
odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź czy
są one przyłączone i prawidłowo zamocowane.
Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj narzędzi
odpowiednich do danego przypadku zastosowania. Najlepszą jakość i bezpieczeństwo osobiste
osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
♦
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne i trzeba
je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub
odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek
ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
Niepotrzebne elektronarzędzia przechowuj
w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj
używać elektronarzędzi osobom, które nie są
z nimi obeznane lub nie przeczytały niniejszej
instrukcji. Narzędzia w rękach niedoświadczonych
osób są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie
technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku, nie są
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że
nie zapewniają prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed
użyciem należy naprawić. Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek itp.
używaj zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegaj
przy tym obowiązujących przepisów bhp. Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew przeznaczeniu
jest niebezpieczne.
♦
♦
♦
♦
Bezpieczeństwo innych osób
♦
♦
Przy korzystaniu z wiertarko-wkrętarki mogą zaistnieć
dodatkowe zagrożenia nieuwzględnione w przepisach
bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku
niewłaściwego lub zbyt długiego używania narzędzia.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów
bezpieczeństwa i stosowaniu wszystkich urządzeń
zabezpieczających nadal występują pewne zagrożenia.
Zaliczają się do nich:
♦
Skaleczenia wskutek dotknięcia obracających się/
ruchomych elementów.
♦
Skaleczenia doznane przy wymianie elementów,
noży i akcesoriów.
♦
Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu elektronarzędzia. W takich sytuacjach rób regularne
przerwy w pracy.
♦
Upośledzenie narządu słuchu.
♦
Zagrożenie zdrowia wskutek wdychania pyłu (np.
powstającego podczas obróbki drewna, a zwłaszcza
dębu, buku i MDF).
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane
tylko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest to
istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Ostrzeżenie! Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy wiertarek zwykłych i udarowych.
♦
♦
Zabrania się używania tego urządzenia przez dzieci
i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy początkujących,
chyba że znajdują się pod nadzorem doświadczonego użytkownika.
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Pozostałe zagrożenia
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy elektronarzędzia
♦
Używaj ścisków stolarskich lub podobnych środków
do mocowania przedmiotu obrabianego na stabilnej
powierzchni. Przytrzymywanie przedmiotu obrabianego ręką lub ciałem grozi utratą panowania nad
wiertarko-wkrętarką.
W żadnym wypadku nie używaj narzędzia dłutującego w trybie wiercenia. Narzędzie jest mocno
osadzone w maszynie i wprawia maszynę w rotację.
Przed rozpoczęciem wiercenia w ścianach, podłogach i sufitach poinformuj się dokładnie, jak przebiegają ukryte w nich przewody elektryczne i rury.
Unikaj dotykania ostrza wiertła tuż po zakończeniu
wiercenia, gdyż może być gorące.
W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem
zastosowanie elektronarzędzia. Używanie innych
nasadek lub akcesoriów, niż zalecane w tej instrukcji,
lub wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem grozi nieprzewidywalnymi konsekwencjami.
Przy korzystaniu z wiertarek udarowych zakładaj
nauszniki ochronne. Hałas może doprowadzić do
uszkodzenia narządu słuchu.
Korzystaj z dodatkowych rękojeści należących
do zakresu dostawy elektronarzędzia. Utrata panowania nad urządzeniem może skutkować urazem
ciała.
W razie niebezpieczeństwa przewiercenia
ukrytych przewodów elektrycznych trzymaj
wiertarko-wkrętarkę za izolowane rękojeści. Narzędzie robocze ma elektryczne połączenie z gołymi
metalowymi elementami wiertarko-wkrętarki, co
grozi porażeniem prądem elektrycznym w przypadku
natrafienia na będący pod napięciem przewód.
Wibracje
Ważone częstotliwościowo wartości skuteczne przyspieszenia drgań na rękojeści podane w danych technicznych
i deklaracji zgodności zostały zmierzone standardową
metodą opisaną w normie EN 60745, dzięki czemu można
je wykorzystywać do porównań z innymi narzędziami i do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
Ostrzeżenie! Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia
drgań w praktyce może się różnić od podanej wartości
zależnie od sposobu wykorzystania narzędzia i nie da
się wykluczyć jej przekroczenia.
4
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu ustalenia
wymaganych przez normę 2002/44/EG środków bezpieczeństwa dla ochrony osób zawodowo, regularnie
używających narzędzi trzeba też uwzględnić rzeczywiste warunki pracy, a także jak długo w danym czasie
narzędzie pozostawało wyłączone i jak długo pracowało
na biegu jałowym.
♦
Oznaczenia na elektronarzędziu
♦
Na elektronarzędziu umieszczono następujące piktogramy:
♦
♦
♦
Ostrzeżenie: By zmniejszyć ryzyko doznania
urazu, przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj zawartych w niej wskazówek.
Zastosowanie
Uwaga! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj przeciążania wiertarko-wkrętarki.
Bezpieczeństwo elektryczne
Uwaga! Sprawdzaj przed wierceniem w ścianie, podłodze lub suficie czy w tych miejscach nie przebiegają
kable lub rury.
Elektronarzędzie jest podwójnie zaizolowane
i dlatego żyła uziemiająca nie jest konieczna.
Sprawdź, czy lokalne napięcie sieciowe zgadza
się z wartością podaną na tabliczce znamionowej urządzenia.
♦
Otwórz uchwyt wiertarski (7), obracając jego przednią część w prawo jedną ręką, a drugą przytrzymując
wiertarko-wkrętarkę.
Włóż chwyt narzędzia roboczego w uchwyt wiertarski
(7).
Zaciśnij uchwyt wiertarski (7), obracając go jedną
ręką odwrotnie do wskazówek zegara, a drugą
przytrzymując wiertarko-wkrętarkę z tyłu.
Aby wyjąć końcówkę ze schowka wyciągnij ją z zagłębienia.
Wciśnij mocno końcówkę wkrętarską do schowka,
aby ją przechować
Wybór momentu obrotowego lub
ustawienia funkcji wiercenia (rys. B)
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę
producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu BLACK+DECKER. Postępowanie
wbrew temu nakazowi naraża użytkownika na
niebezpieczeństwo.
Wiertarko-wkrętarka jest wyposażona w nastawnik momentu obrotowego przy wkręcaniu wkrętów.
♦
W celu wiercenia w drewnie, metalu i tworzywie
sztucznym obróć nastawnik (6) do pozycji symbolu
wiertła (8).
♦
W celu wkręcania wkrętów wybierz nastawnikiem
żądany moment obrotowy.
♦
Jeżeli nie znasz najkorzystniejszego ustawienia,
wykonaj następujące próby:
♦
obróć nastawnik (6) do pozycji 1.
♦
wkręć pierwszy wkręt.
♦
gdy sprzęgło za szybko rozłączy napęd, przestaw nastawnik na większą wartość i kontynuuj
wkręcanie. Powtórz tę procedurę aż do nastawienia optymalnego momentu obrotowego.
Wkręć przy nim pozostałe wkręty.
Elementy
To elektronarzędzie posiada niektóre lub wszystkie
elementy wymienione poniżej:
1. Wyłącznik z regulatorem prędkości obrotowej
2. Przełącznik kierunków obrotu przód/ tył
3. Przycisk blokady głowicy nasadkowej
4. Schowek na końcówkę wkrętarską
5. Głowica nasadkowa do wiercenia/wkręcania
(MTDD6)
6. Nastawnik momentu obrotowego
7. Uchwyt wiertarski
Wybór kierunku obrotów (rys. C)
Montaż
Przy wierceniu otworów i wkręcaniu wkrętów silnik wiertarko-wkrętarki powinien się obracać w prawo (w kierunku
ruchu wskazówek zegara). W celu wykręcenia wkrętów
lub uwolnienia zakleszczonego wiertła zmień kierunek
obrotów na przeciwny (w lewo).
♦
By uzyskać obroty w prawo, przełącznik kierunku
obrotów (2) naciśnij w lewo.
♦
By uzyskać obroty w lewo, przełącznik kierunku
obrotów naciśnij w prawo.
Uwaga! Upewnij się przed montażem, że elektronarzędzie jest wyłączone i wtyczka sieciowa wyciągnięta.
Wkładanie i wyjmowanie głowicy
nasadkowej (rys. A)
Uwaga! Przy wkładaniu i wyjmowaniu głowicy nasadkowej postępuj ostrożnie. Ruchome części podczas pracy
mogą być gorące.
♦
Aby głowicę nasadkową wyjąć naciśnij przycisk
blokady głowicy (3) i wyjmij głowicę z narzędzia.
♦
Aby głowicę nasadkową włożyć, postępuj z nią tak
jak przestawiono w opisie i wciśnij ją w urządzenie
aż w nim zatrzaśnie.
Wiercenie/ wkręcanie i wykręcanie
wkrętów
♦
♦
Mocowanie i wyjmowanie wiertła lub
końcówki wkrętarskiej
♦
Głowica nasadkowa jest wyposażona w uchwyt wiertarski szybkozaciskowy, który umożliwia szybką wymianę
wierteł i końcówek.
5
Przełącznikiem (2) wybierz odpowiedni kierunek
obrotów (w prawo lub w lewo).
By załączyć wiertarko-wkrętarkę, naciśnij wyłącznik
(1). Im bardziej go naciśniesz, tym większa będzie
prędkość obrotowa wrzeciona.
By wyłączyć wiertarko-wkrętarkę, zwolnij wyłącznik.
Porady, jak osiągnąć optymalne
wyniki pracy
♦
Wiercenie
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ochrona środowiska
Wywieraj tylko lekki nacisk w osi wiertła.
Gdy poczujesz, że przedmiot obrabiany jest już
prawie przewiercony, stopniowo zmniejsz nacisk
na wiertło aż do zakończenia operacji wiercenia.
Przy wierceniu otworów w przedmiotach, które łatwo odpryskują lub pękają, podłóż z tyłu drewniany
klocek.
Duże otwory w drewnie najlepiej jest wiercić przy
użyciu wiertła piórkowego.
Do wiercenia otworów w metalach najlepsze są
wiertła ze stali szybkotnącej.
Do wiercenia otworów w miękkim murze najlepiej
nadają się wiertła udarowe.
Przy wierceniu otworów w innych metalach niż żeliwo
i mosiądz zastosuj środek smarowy.
By ustalić dokładną pozycję otworu, zaznacz go
punktakiem.
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić
produkt BLACK+DECKER nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, w trosce o ochronę
środowiska nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one
oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub
zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego wyrobu.
Wkręcanie i wykręcanie wkrętów
♦
♦
czyszczących ani takich, które zawierają rozpuszczalniki,
regularnie czyść uchwyt wiertarski. W tym celu
otwórz go i, lekko ostukując, usuń pył z wnętrza.
Zawsze stosuj końcówki wkrętarskie odpowiedniego
rodzaju i odpowiedniej wielkości.
Gdy wkręty dają się wkręcać z trudem, zwilż je niewielką ilością płynu do mycia naczyń lub posmaruj
mydłem jako środkiem smarnym.
Wiertarko-wkrętarkę i końcówkę zawsze utrzymuj
w osi wkrętu.
Akcesoria
BLACK+DECKER chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi,
oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Używane akcesoria mają istotny wpływ na wydajność
narzędzia. Akcesoria BLACK+DECKER i Piranha spełniają najwyższe standardy jakości i zostały opracowane
specjalnie do zastosowania z tym elektronarzędziem.
Używając tego osprzętu otrzymasz optymalne wyniki.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych BLACK+DECKER, które udzielają informacji
o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
♦
Dane techniczne
Konserwacja
Elektronarzędzie BLACK+DECKER (sieciowe i akumulatorowe) odznacza się dużą trwałością użytkową i prawie
nie wymaga konserwacji. Jednak w celu zapewnienia
ciągłej, bezawaryjnej pracy niezbędne jest jej regularne
czyszczenie.
Napięcie
Moc pobierana
VAC
W
Wiercenie / wkręcania
Prędkość obrotowa biegu
jałowego
obr/min
Maksymalny moment obrotowy
Nm
Uchwyt wiertarki
mm
Masa
kg
Maks. średnica wiercenia:
w stali
mm
drewniw
mm
Uwaga! Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek
prac konserwacyjnych narzędzia z/ lub bez przewodu
elektrycznego:
♦
odłącz narzędzie od sieci i wyjmij wtyczkę sieciową,
♦
jeśli jest ono wyposażone w oddzielny zestaw baterii
lub akumulator, wyłącz urządzenie i wyjmij baterie
z narzędzia,
♦
jeśli akumulator jest zintegrowany, rozładuj go
całkowicie przed wyłączeniem,
♦
za pomocą miękkiej szczoteczki lub suchej szmatki
regularnie czyść szczeliny wentylacyjne we wiertarko-wkrętarce i ładowarce,
♦
wilgotną szmatką systematycznie przecieraj obudowę silnika. Nie używaj żadnych ściernych środków
MT350 (typ 1)
230
300
MTDD6(H1)
0-700
20,5
10
1,6
10
25
Poziom hałasu wg EN 60745:
LPA (ciśnienie akustyczne) 77,1 dB(A), niepewność pomiaru (K)
3 dB(A), LWA (moc akustyczna) 88,1 dB(A), niepewność pomiaru
(K) 3 dB(A)
6
Ważona częstotliwościowo całkowita wartość skuteczna
przyśpieszenia drgań na rękojeści (suma wektorowa
3 składowych kierunkowych) według EN 60745:
Wierceniu w metalu (ah, D) < 2,5 m/s², niepewność pomiaru (K)
1,5 m/s², Bezudarowe wkręcaniu wkrętów (ah) < 2,5 m/s²,
niepewność pomiaru (K) 1,5 m/s²
Deklaracja zgodności WE
DYREKTYWA MASZYNOWA
BLACK+DECKER deklaruje niniejszym, że wyroby nr
kat.MT350 i MTDD6 opisane w „Danych technicznych”
zostały wykonane zgodnie z: 2006/42/WE, EN 60745-1,
EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
BLACK+DECKER oświadcza, że elektronarzędzie,
włącznie z głowicą nasadkową, jak niniejszym opisano jest zgodne również z dyrektywami: 2014/30/UE
i 2011/65/UE.
Aby uzyskać więcej informacji, zwróć się do BLACK+DECKER Europe pod adres jak poniżej. Takie informacje uzyskasz również pod adresem zamieszczonym
na stronie końcowej tej instrukcji. Niżej podpisany jest
odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji technicznej i składa tę deklarację w imieniu BLACK+DECKER.
R. Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
26/08/2014
zst00246242 - 11-09-2014
7
Black & Decker
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki Black & Decker reprezentują
bardzo wysoką jakość, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
Black & Decker gwarantuje sprawne działanie
produktu w przypadku postępowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe
wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising