MT350 | Black&Decker MT350 MULTITOOL instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511112-85 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
MT350
2
SLOVENČINA
Použitie výrobku
e.
Vaše univerzálne náradie BLACK+DECKER je určené
na širokú škálu prác v domácej dielni. Pri použití vŕtacej/
skrutkovacej hlavy (MTDD6) je toto náradie určené na
skrutkovanie a na vŕtanie do dreva, kovu a plastov. Toto
náradie je určené iba na spotrebiteľské použitie. Vaša
nabíjačka BLACK+DECKER je určená na nabíjanie akumulátorov BLACK+DECKER dodaných s týmto náradím.
f.
3.
a.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny na
prácu s elektrickým náradím
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné výstrahy a pokyny. Nedodržanie
nižšie uvedených varovaní a pokynov môže
viesť k spôsobeniu úrazu elektrickým prúdom,
k vzniku požiaru alebo k vážnemu zraneniu.
b.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte
na prípadné ďalšie použitie. Termín „elektrické náradie“
vo všetkých upozorneniach odkazuje na vaše náradie
napájané zo siete (je vybavené napájacím káblom) alebo
náradie napájané akumulátorom (bez napájacieho kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
c.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný priestor
môže viesť k spôsobeniu úrazov.
Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom
prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom
horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré
môže spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo
výparov.
Pri práci s elektrickým náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb. Rozptyľovanie
môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka napájacieho kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky
znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela vzrastá
riziko úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do elektrického náradia
voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo posúvanie náradia a neťahajte zaň,
ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými, horúcimi
a ostrými predmetmi alebo pohyblivými časťami.
Poškodený alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
g.
4.
a.
b.
c.
3
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie. Použitie
kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Pri práci s elektrickým náradím vo vlhkom prostredí musí byť v napájacom okruhu použitý prúdový chránič (RCD). Použitie prúdového chrániča
(RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť obsluhy
Pri použití elektrického náradia zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte s rozvahou.
Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení
alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo
liekov. Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým
náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné prostriedky
ako respirátor, protišmyková pracovná obuv, prilba
a chrániče sluchu, používané v príslušných podmienkach, znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred
pripojením napájacieho kábla k sieťovej zásuvke
alebo pred vložením batérie a pred zdvihnutím
alebo prenášaním náradia skontrolujte, či je
spínač v polohe vypnuté. Prenášanie elektrického náradia s prstom na hlavnom vypínači alebo
pripojenie prívodného kábla k elektrickej sieti, ak je
vypínač náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť
úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie sú
v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané na náradí
môžu byť zachytené rotujúcimi časťami náradia
a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožnená lepšia
kontrola nad náradím v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo
šperky. Dbajte na to, aby sa vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť pohyblivými dielmi zachytené.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie zariadenia na zachytávanie prachu, zaistite
jeho správne pripojenie a riadnu funkciu. Použitie
týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte na
vykonávanú prácu správny typ elektrického
náradia. Pri použití správneho typu náradia bude
práca vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
Ak nie je možné hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé elektrické
náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je nebezpečné a musí sa opraviť.
Pred nastavovaním náradia, pred výmenou
príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate,
odpojte zástrčku prívodného kábla od zásuvky
alebo z náradia vyberte batériu. Tieto preventívne
d.
e.
f.
g.
5.
a.
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného
zapnutia náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie
nevedia ovládať, alebo ktoré nepoznajú tieto
bezpečnostné pokyny, aby s týmto elektrickým
náradím pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia. Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod náradia.
Ak je náradie poškodené, nechajte ho pred
použitím opraviť. Veľa nehôd býva spôsobených
zanedbanou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými ostriami sú
menej náchylné na zanášanie nečistotami a lepšie
sa s nimi pracuje.
Používajte elektrické náradie, príslušenstvo
a držiaky nástrojov podľa týchto pokynov a berte
do úvahy prevádzkové podmienky a prácu, ktorá
bude vykonávaná. Použitie elektrického náradia na
iné účely, než na aké je určené, môže byť nebezpečné.
♦
♦
♦
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
♦
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené
v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa
objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu
vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého
použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia,
určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká
sú nasledujúce:
♦
Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
♦
Zranenia spôsobené pri výmene dielcov, pracovného
nástroja alebo príslušenstva.
♦
Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia.
Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas, zaistite,
aby sa robili pravidelné prestávky.
♦
Poškodenie sluchu.
♦
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu
vytváraného pri použití náradia (príklad: práca
s drevom, najmä s dubovým, bukovým a MDF).
Varovanie! Doplnkové bezpečnostné pokyny
pre vŕtačky a príklepové vŕtačky
♦
♦
♦
♦
Tento výrobok nie je určený na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ týmto osobám
nebol stanovený dohľad, alebo pokiaľ im neboli
poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa
s týmto náradím nebudú hrať.
Zvyškové riziká
Servis
Opravy elektrického náradia zverte iba kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať
originálne náhradné dielce. Tým zaistíte bezpečnú
prevádzku náradia.
Doplnkové bezpečnostné pokyny na
prácu s elektrickým náradím
♦
Držanie obrobku rukou alebo opretie obrobku o časť
tela nezaistí jeho stabilitu a môže viesť k strate
kontroly.
Pred vŕtaním do stien, podláh alebo stropov zistite
polohu elektrických vedení a potrubia.
Ihneď po ukončení vŕtania sa nedotýkajte vrtáka,
pretože môže byť horúci.
Určené použitie tohto výrobku je popísané v tomto
návode na použitie. Použitie iného príslušenstva
alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných
pracovných operácií než je odporúčané týmto návodom, môže predstavovať riziko zranenia obsluhy
alebo riziko spôsobenia hmotných škôd.
Pri práci s príklepovými vŕtačkami používajte
ochranu sluchu. Nadmerná hlučnosť môže spôsobiť stratu sluchu.
Používajte prídavné rukoväti dodávané s náradím. Strata kontroly nad náradím môže viesť
k úrazu.
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by mohlo
dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja so skrytými vodičmi alebo s vlastným prívodným káblom, držte elektrické náradie vždy za izolované
rukoväti. Pri kontakte pracovného príslušenstva so
„živým“ vodičom spôsobia neizolované kovové časti
náradia obsluhe úraz elektrickým prúdom.
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by mohlo
dôjsť ku kontaktu so skrytými vodičmi alebo
s vlastným prívodným káblom, držte elektrické
náradie vždy za izolované rukoväti. Montážne prvky, ktoré sa dostanú do kontaktu so „živým“ vodičom,
spôsobia, že neizolované kovové časti elektrického
náradia budú tiež „živé“, čo môže obsluhe spôsobiť
úraz elektrickým prúdom.
Na zaistenie a upnutie obrobku k pracovnému stolu
používajte svorky alebo iné vhodné prostriedky.
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických
údajoch a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so
štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou
EN 60745 a môže sa použiť na porovnanie jednotlivých
náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií sa
môže tiež použiť na predbežné stanovenie času práce
s týmto náradím.
Varovanie! Úroveň vibrácií sa pri aktuálnom použití
elektrického náradia môže líšiť od deklarovanej úrovne
vibrácií v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň
vibrácií môže byť vzhľadom na uvedenú hodnotu vyššia.
4
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií, z dôvodu určenia
bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/ES na
ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie
v zamestnaní, by mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií brať na zreteľ aktuálne podmienky použitia náradia
s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako
sú časy, keď je náradie vypnuté a keď beží naprázdno.
♦
♦
♦
♦
Štítky na náradí
Na tomto náradí sú nasledujúce piktogramy:
Použitie
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať tento
návod na obsluhu.
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Varovanie! Pred vŕtaním do stien, podláh alebo stropov
zistite polohu elektrických vedení a vodovodných, plynových alebo iných potrubí.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je vybavené dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho
vodiča. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
♦
Zasuňte upínaciu stopku nástroja do skľučovadla
(7).
Pri uťahovaní skľučovadla (7) jednou rukou otáčajte
jeho prednou časťou proti smeru pohybu hodinových
ručičiek a druhou rukou držte jeho zadnú časť.
Ak chcete vybrať skrutkovací nástavec z držiaka
nástrojov, vytiahnite ho z držiaka smerom hore.
Ak chcete skrutkovací nástavec uložiť do držiaka,
zatlačte ho dovnútra.
Voľba momentu alebo polohy pre
vŕtanie (obr. B)
Toto náradie je vybavené objímkou na nastavenie uťahovacieho momentu pre doťahovanie skrutiek.
♦
Ak chcete vŕtať, nastavte objímku (6) do polohy pre
vŕtanie zarovnaním symbolu so značkou (8).
♦
Ak chcete skrutkovať, nastavte objímku na požadované nastavenie.
♦
Ak nepoznáte ešte vhodné nastavenie, postupujte
nasledovne:
♦
Nastavte objímku (6) do polohy 1.
♦
Dotiahnite prvú skrutku.
♦
Ak začne spojka pred dosiahnutím požadovaného výsledku preskakovať, zväčšite hodnotu
momentu nastavením objímky do ďalšej polohy
a pokračujte v uťahovaní skrutky. Opakujte
tento postup, kým nedosiahnete požadované
nastavenie.
Ak je poškodený prívodný kábel, musí byť vymenený výrobcom alebo v autorizovanom servise
BLACK+DECKER, aby sa zabránilo možným rizikám.
Popis
Toto zariadenie sa skladá z niektorých alebo zo všetkých
nasledujúcich častí.
1. Vypínač s reguláciou otáčok
2. Prepínač pravého/ľavého chodu
3. Uvoľňovacie tlačidlo hlavy
4. Držiak nástrojov
5. Vŕtacia/skrutkovacia hlava (MTDD6)
6. Objímka na nastavenie krútiaceho momentu
7. Skľučovadlo
Zostavenie
Voľba smeru otáčania (obr. C)
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie vypnuté a či je prívodný kábel odpojený od zásuvky.
Pri vŕtaní a doťahovaní skrutiek používajte otáčanie
smerom dopredu (v smere pohybu hodinových ručičiek).
Na povoľovanie skrutiek a uvoľňovanie zablokovaných
vrtákov používajte ľavý chod (proti smeru pohybu hodinových ručičiek).
♦
Ak chcete zvoliť pravý chod, zatlačte prepínač pre
chod (2) doľava.
♦
Ak chcete zvoliť ľavý chod, zatlačte prepínač pre
chod doprava.
Nasadenie a zloženie hlavy náradia
(obr. A)
Varovanie! Pri nasadzovaní a snímaní hlavy musíte
byť veľmi opatrní. Pohyblivé časti môžu byť počas
prevádzky horúce.
♦
Ak chcete hlavu zložiť, stlačte uvoľňovacie tlačidlo
hlavy (3) a zložte hlavu z náradia.
♦
Ak chcete hlavu nasadiť, zarovnajte ju s miestom jej
uloženia na náradí podľa obrázka a zatlačte ju do
náradia tak, aby došlo k jej riadnemu usadeniu.
Vŕtanie/skrutkovanie
♦
♦
Upnutie a vybratie vrtáka alebo
skrutkovacieho nástavca
♦
Vŕtacia/skrutkovacia hlava je vybavená rýchloupínacím
skľučovadlom, ktoré uľahčuje výmenu pracovných
nástrojov.
♦
Pri otváraní skľučovadla (7) jednou rukou otáčajte
prednou časťou v smere pohybu hodinových ručičiek
a druhou rukou držte zadnú časť.
Pomocou prepínača pre chod (2) zvoľte smer otáčania vpred alebo vzad.
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte vypínač s plynulou
reguláciou otáčok (1). Otáčky náradia závisia od
intenzity stlačenia tohto vypínača.
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite vypínač s plynulou reguláciou otáčok.
Rady na optimálne použitie
Vŕtanie
♦
5
Vždy vyvíjajte mierny tlak v osi vrtáka.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Výmena sieťovej zástrčky (iba pre
Veľkú Britániu a Írsko)
Tesne pred preniknutím špičky vrtáka druhou stranou obrobku zmenšite tlak vyvíjaný na náradie.
Podložte obrobok kúskom dreva, aby pri prieniku
vrtáka nedochádzalo k tvorbe triesok na povrchu
obrobku.
Pri vŕtaní otvorov do dreva, ktoré majú väčší priemer,
používajte ploché vrtáky do dreva.
Pri vŕtaní do kovu používajte vrtáky z rýchloreznej
ocele (HSS).
Pri vŕtaní do mäkkého muriva použite vrtáky do
muriva.
Ak nevŕtate do liatiny alebo do mosadze, používajte
pri vŕtaní kovov mazivo.
Na zvýšenie presnosti vŕtania si vždy uprostred diery,
ktorú chcete vŕtať, vytvorte pomocou priebojníka
vodiacu značku na povrchu obrobku.
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:
♦
Zaistite ekologické odstránenie starej zástrčky.
♦
Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na novej
zástrčke.
♦
Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
Varovanie! K uzemňovacej svorke nesmie byť pripojený
žiadny vodič. Dodržujte montážne pokyny dodávané
s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 5 A.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať v bežnom domovom odpade.
Skrutkovanie
♦
♦
♦
Ak nebudete výrobok BLACK+DECKER ďalej používať
alebo ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte ho spolu
s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto
výrobku v triedenom odpade.
Vždy používajte správny typ a veľkosť skrutkovacieho nástavca.
Ak sa skrutky nedajú správne pritiahnuť, použite ako
mazivo malé množstvo saponátu alebo mydlového
roztoku.
Náradie so skrutkovacím nástavcom držte vždy
v jednej osi so skrutkou.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Príslušenstvo
Pri kúpe nových výrobkov vám predajne, miestne zberne
odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektroodpadov z domácnosti.
Výkon vášho náradia závisí od používaného príslušenstva. Príslušenstvá BLACK+DECKER a Piranha sú
navrhnuté a vyrobené podľa noriem pre vysokú kvalitu
a sú určené na zvýšenie výkonu vášho náradia. Použitím
tohto príslušenstva docielite ten najlepší výsledok, ktorý
vám vaše náradie môže poskytnúť.
Spoločnosť BLACK+DECKER poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov BLACK+DECKER po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete využiť výhody tejto
služby, odovzdajte, prosím, váš výrobok ktorémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý zariadenie
odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Údržba
Vaše náradie BLACK+DECKER s prívodným káblom
alebo akumulátorom bolo navrhnuté tak, aby malo dlhú
životnosť spoločne s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Riadna starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
vám zaistia jeho bezproblémový chod.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
BLACK+DECKER nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov
BLACK+DECKER a podrobnosti o popredajnom servise
nájdete aj na internetovej adrese: www.2helpU.com.
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby náradia
napájaného batériou alebo náradia s prívodným káblom:
♦
Vypnite zariadenie/náradie a odpojte prívodný kábel
od siete.
♦
Alebo zariadenie/náradie vypnite a vyberte z neho
akumulátor, ak je toto zariadenie/náradie napájané
snímateľným akumulátorom.
♦
Alebo ak sa nedá batéria z náradia vybrať, nechajte
náradie v chode, pokým nedôjde k jej úplnému
vybitiu.
♦
Vetracie otvory náradia a nabíjačky pravidelne čistite
mäkkou kefou alebo suchou handričkou.
♦
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt
motora. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace
prostriedky alebo rozpúšťadlá.
♦
Pravidelne otvárajte skľučovadlo a poklepaním
odstráňte prach z vnútornej časti náradia (ak má
náradie skľučovadlo).
Technické údaje
Napájacie napätie
Príkon
V
W
Vŕtačka/skrutkovač
Otáčky naprázdno
min-1
Maximálny moment
Nm
Kapacita skľučovadla
mm
Hmotnosť
kg
Maximálny priemer vrtáka pri vŕtaní do
oceľ
mm
drevo
mm
6
MT350 (Typ 1)
230
300
MTDD6 (H1)
0 - 700
20,5
10
1,6
10
25
♦
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 77,1 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A),
akustický výkon (LWA) 88,1 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
♦
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa
normy EN 60745:
Vŕtanie do kovu (ah, D) ˂ 2,5 m/s², odchýlka (K) 1,5 m/s²,
skrutkovanie bez príklepu (ah) ˂ 2,5 m/s², odchýlka (K) 1,5 m/s²
Tento výrobok nebol poškodený cudzím zavinením,
inými predmetmi alebo nehodou.
Opravy neboli vykonávané inými osobami, než
autorizovanými opravármi alebo mechanikmi autorizovaného servisu BLACK+DECKER.
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť
predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu
predložiť doklad o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho
autorizovaného servisu BLACK+DECKER nájdete
na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode.
Zoznam autorizovaných servisov BLACK+DECKER
a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na
internetovej adrese: www.2helpU.com.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
14
Navštívte, prosím, našu internetovú stránku
www.blackanddecker.co.uk, aby ste mohli
zaregistrovať váš nový výrobok BLACK+DECKER
a kde budete informovaní o našich nových výrobkoch
a špeciálnych ponukách. Na adrese
www.blackanddecker.sk sú k dispozícii ďalšie
informácie o značke BLACK+DECKER a o celom rade
našich ďalších výrobkov.
MT350, MTDD6
Spoločnosť BLACK+DECKER vyhlasuje, že tieto produkty popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/ES, EN60745-1,
EN60745-2-1, EN60745-2-2.
Spoločnosť BLACK+DECKER vyhlasuje, že tento nižšie
popisovaný produkt, vrátane alternatívnej hlavy pre
príslušenstvo, spĺňa požiadavky nasledujúcich noriem:
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice 2014/30/
EU a 2011/65/EU. Ak chcete získať ďalšie informácie,
kontaktujte, prosím, spoločnosť BLACK+DECKER na tejto adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na konci
tohto návodu. Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto vyhlásenie
v zastúpení spoločnosti BLACK+DECKER.
R. Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
26/08/2014
Záruka
Spoločnosť BLACK+DECKER je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto
záruka je ponúkaná v prospech zákazníka a nijako
neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka
platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny
voľného obchodu EFTA.
Ak sa objavia na výrobku BLACK+DECKER, v priebehu
24 mesiacov od kúpy, akékoľvek materiálové či výrobné
chyby, spoločnosť BLACK+DECKER garantuje v snahe
o minimalizovanie vašich starostí bezplatnú výmenu
chybných dielov, opravu alebo výmenu celého výrobku
za nižšie uvedených podmienok:
♦
Tento výrobok nebol používaný na obchodné alebo
profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu.
♦
Tento výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
zst00246239 - 11-09-2014
7
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising