DWE46170 | DeWalt DWE46170 DUST EXTRACTION KIT instruction manual

359204 - 32 BG
Превод на оригиналните инструкции
DWE46170
Фигура 1
a
g
c
b
f
d
e
h
Фигура 2
Фигура 3
g
i
Фигура 4
a
2
Фигура 5
Фигура 6
j
d
Фигура 7
Фигура 8
k
l
f
f
k
3
КОЖУХ ЗА ШЛИФОВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТИ
DWE46170
Честито!
Вие избрахте инструмент на DEWALT.
Дългогодишният опит, задълбоченото
разработване на продукти и иновации прави
DEWALT един от най-надеждните партньори
за потребителите на професионални
електроинструменти.
Технически данни
Тип
Тегло
кг
DWE46170
1
0,8
Предпазния кожух за шлифоване на повърхности
DWE46170 е за употреба само с шлайфмашини на
DEWALT със следните технически характеристики:
диаметър на държача на предпазителя
мм
60
максимален диаметър на диска
мм
180
максимални номинални обороти
об./мин.
8500
Определения:
Насоки за безопасност
Дефинициите по-долу описват нивото на трудност
за всяка сигнална дума. Моля, прочетете
ръководството и внимавайте за тези символи.
ОПАСНОСТ: Указва неминуемо
опасна ситуация, която, ако не се
избегне, ще доведе до смърт или
сериозно нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Показва една
потенциално опасна ситуация,
която, ако не се избегне, би
могло да доведе до смърт или
сериозни наранявания.
ВНИМАНИЕ: Показва една
потенциално опасна ситуация,
която, ако не се избегне, може да
доведе до минимални или средни
наранявания.
ЗАБЕЛЕЖКА: Показва практика,
която не е свързана с лични
наранявания и която, ако не
се избегне, може да доведе до
повреда на имущество.
4
Обозначава риск от токов удар.
Обозначава риск от пожар.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от наранявания,
прочетете ръководството
с инструкции.
Основни предупреждения за
безопасност
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За ваша
лична безопасност, прочетете
ръководството с инструкции за
шлайфмашината и за вакуумния
прахоуловител, преди използване
на някой от аксесоарите. Ако
тези предупреждения не се
спазват, това може да доведе до
нараняване и сериозни повреди
в инструмента и аксесоара.
Когато сервизирате този
инструмент, използвайте само
идентични резервни части.
ЗАПАЗЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ
1) БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО
ПРОСТРАНСТВО
a) Пазете работното пространство
чисто и добре осветено.
Безпорядъкът и недостатъчното
осветление могат да доведат до
трудова злополука.
б) Дръжте деца и странични лица
надалече, докато работите
с електроинструмента.
Разсейванията могат да ви принудят
да загубите контрол.
в) Погрижете се за добро
проветряване на работното
място. Излагането на прах при лошо
проветрено работно място може да
доведе до увреждане на здравето.
2) ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
а) Избягвайте контакт на тялото
със заземени повърхности, като
например тръби, радиатори,
готварски печки и хладилници.
Съществува повишен риск от токов
удар, ако тялото ви е заземено.
3) ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ
a) Бъдете нащрек, внимавайте
какво правите и използвайте
разума си, когато работите
с електроинструмента. Не
използвайте електроинструмента,
когато сте изморени или сте под
влияние на наркотици, алкохол или
лекарства. Един миг разсеяност при
работа с електроинструмент може да
доведе до сериозни наранявания.
б) Използвайте лично защитно
оборудване. Винаги носете защита
за очите. Защитни средства като
дихателна маска, неплъзгащи се
обувки за безопасност, каска или
защита на слуха, използвани при
подходящи условия, ще намали
трудовите злополуки.
в) Не се протягайте прекалено.
Стойте стабилно на краката
си през цялото време. Това
позволява по-добър контрол над
електроинструмента в непредвидими
ситуации.
г) Обличайте се подходящо. Не носете
висящи дрехи или бижута. Пазете
косата си, дрехите си и ръкавиците
далече от движещите се части.
Висящи дрехи, бижута или дълга
коса могат да бъдат захванати
в движещите се части.
4) ИЗПОЛЗВАНЕ И ГРИЖА ЗА ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИТЕ
a) Не използвайте насила
електроинструментите. Ползвайте
подходящ електроинструмент за
съответната работа. Подходящият
електроинструмент ще свърши
по-добре и по-безопасно работата,
при темпото, за което е създаден.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Използването на някой аксесоар
или представка, или изпълнението
на дадена операция с този уред,
различна от предназначението,
описано в тези инструкции, може
да представлява опасност от
нараняване.
б) Съхранявайте преносимите
електроинструменти
извън досега на деца и не
позволявайте на незапознати
с електроинструмента и тези
в)
инструкции други хора да работят
с него. Електроинструментите
са опасни в ръцете на необучени
потребители.
Използвайте
електроинструментите,
допълнителните принадлежности
и инструменти в съответствие
с тези инструкции, като се вземат
предвид условията на труд
и вида на работа. Използването
на електроинструмента за работи,
различни от тези, за които
е предназначен, може да доведе до
опасни ситуации.
5) СЕРВИЗ
a) Сервизирането на вашия
електроинструмент трябва да се
извършва само от квалифицирано
лице, като се използват само
оригинални резервни части. Това ще
гарантира безопасната употреба на
уреда.
Правила за безопасност
за предпазния кожух
за шлифоване на повърхности
• Кожукът трябва да е закрепен здраво
към електроинструмента и поставен
за максимална безопасност, за да
може колкото се може по-малка
част от диска да бъде изложена към
оператора. Кожухът е предназначен
за събиране на прах и помага за
предпазване на оператора от
инцидентен контакт с диска.
• Не използвайте приспособления,
които не са специално разработени
и препоръчани от производителя
на инструмента. Просто защото
даден аксесоар може да бъде прикачен
към електроинструмента, това не
гарантира безопасна експлоатация.
• Използвайте само конусовидни дискове
със суха диамантена повърхност
с този кожух за шлифоване на
повърхности. Кожухът за шлофоване
на повърхността не е предназначен за
употреба със стандартните конусовидни
дискове за шлифоване и отрязване, или
с телени четки.
• Номиналната честота на въртене
на аксесоара трябва да бъде равна
поне на максималната скорост,
обозначена на електроинструмента.
5
Аксесоари, които работят по-бързо от
номиналната им скорост, може да се
счупят и да се разлетят.
• Дръжте електроинструмента за
изолираните повърхности при
извършване на операция, при която
представката за рязане може да
засегне скрито окабеляване или
собствения си кабел. Прерязването
на "жив" кабел от режещ аксесоар може
да зареди с ток металните части на
електроинструмента, в резултат на
което оператора може да получи токов
удар.
• Винаги използайте страничната
дръжка. Затегнете здраво дръжката.
Страничната дръжка трябва винаги да
се използва за поддържане на контрола
върху инструмента през цялото време.
• Не използвайте повредени
аксесоари. Преди всяка употреба
проверявайте аксесоари като
диамантени дискове за дълбоки
одрасквания и пукнатини, опорните
подложки за пукнатини и износване
или прекомерно изтъркване. Ако
електроинструмента или аксесоара
е изпускан, проверете за повреда или
инсталирайте изправен аксесоар.
След проверка и инсталиране на
аксесоар, отдалечете себе си
и всички присъстващи лица на
безопасно разстояние от обхвата на
ротация на аксесоара и стартирайте
електроинструмента с максимална
скорост без натоварване за една
минута. Повредените аксесоари
обикновено се разпадат по време на
изпробване.
• Когато стартирате инструмента
с нов резервен диск, дръжте
инструмента в добре защитена зона
и го оставете да работи за една
минута. Ако диска има скрито напукване
или неизправност, ще се пръсне до
една минута. Никога не стартирайте
инструмента, когато има хора на една
линия с диска, включително и оператора.
• Носете лично защитно оборудване.
В зависимост от приложението,
използвайте защита за лицето,
защитна маска или защитни очила.
Ако е необходимо, носете маска,
защита за слуха, предпазни ръкавици
и работна престилка, която може
6
да спира малки абразивни частици
или детайли. Защитата за очите
трябва да е в състояние да спре летящи
отломки в резултат от извършването
на различни работи. Защитната
маска или респиратора трябва да са
в състояние да филтрират частиците,
получени в резултат на вашата работа.
Продължителното излагане на високо
интензивен шум може да доведе до
загуба на слуха.
• Поставете кабела далече от
въртящия се аксесоар. Ако загубите
контрол, кабелът може да бъде срязан
или захванат и ръкава ви може да бъде
издърпана от въртящия се аксесоар.
• Никога не поставяйте
електроинструмента на земята,
докато аксесоара не е в пълен покой.
Въртящият се аксесоар може да влезе
в досег с повърхността и да издърпа
уреда извън вашия контрол.
• Не задействайте
електроинструмента, докато го
носите отстрани до вас. При случаен
контакт с въртящия се аксесоар,
вашата дреха може да бъде захваната
и така да придърпа аксесоара към
вашето тяло.
• Редовно почиствайте въздушните
вентили на електроинструмента.
Вентилаторът на мотора ще
вкарва прах в кожуха и прекомерното
натрупване на метални прашинки
може да причини опасности
с електричеството.
• Не работете с електроинструмента
в близост до запалителни материали.
Тези материали могат да се подпалят
от искри.
• Не използвайте аксесоари, които
изискват течни охладители.
Използването на вода или други течни
охладители може да доведе до токов удар.
• НЕ използвайте телени четки с този
кожух за шлифоване на повърхности.
• НЕ използвайте абразивни дискове.
• НЕ шлифовайте и не режете
метал с диамантения конусовиден
диск. Може да се получи разхлабване
и разлетяване на части.
• ВИНАГИ използвайте
с прахоуловител.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВИНАГИ
uзползвайте предпазни очила.
Всекидневните, обикновени очила
НЕ са предпазни очила. Също
така, използвайте маски за лице
за предпазване от прах, ако
съответното рязане го изисква.
ВИНАГИ носете сертифицирано
оборудване за безопасност.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди
започване на работа, проверете
за всеки случай класификацията
за опасност на произвежданият
прах. Използвайте промишлена
прахоулавяща вакуумна
система със съответният
официално одобрен клас на
безопасност и в съответствие
с местните разпоредби за
контрол на опасния прах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги
носете подходяща защита
за слуха. При някои условия
и продължителност на употреба,
шумът от този продукт може да
допринесе за загубата на слуха.
ВНИМАНИЕ: Когато не го
използвате, поставете
инструмента на едната
му страна на стабилна
повърхност, където няма да
представлява опасност от
препъване и падане. Може
да се стигне до сериозни
наранявания.
ЗАПАЗЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ
Допълнителни рискове
Въпреки прилагането на съответните правила
за безопасност и използването на уреди за
безопасност, някои допълнителни рискове не
могат да бъдат избегнати. Това са:
– Увреждане на слуха.
– Риск от лично нараняване поради
летящи частици.
– Риск от изгаряния поради нагорещяване
на аксесоарите по време на работа.
– Риск от лично нараняване поради
продължителна употреба.
Маркировка върху
инструментите
На инструмента са показани следните
пиктограми:
Преди употреба прочетете
ръководството с инструкции.
Носете защита за ушите.
Носете защита за очите.
Съдържание на пакета
Съдържанието на пакета включва:
1 Кожух за шлифоване на повърхности
1 Ръководство с инструкции
• Проверете инструмента за повреда
на частите или аксесоарите, която
може да е възникнала по време на
транспортирането.
• Вземете си време и изцяло прочетете
с разбиране ръководството преди
започване на работа.
Описание (фиг. 1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
променяйте инструмента или
неговите части. Това може да
доведе до лични наранявания
и щети.
a. Винт за скоба за маркуч
b. Скоба за маркуч
c. Панта на врата за шлифоване на ръб
d. Врата аз шлифоване на ръб
e. Всмукващ отдушник
f. Отвор за прах за универсален конектор
g. Адаптор на предавателна кутия
h. Адаптер за невтулкови диамантени
дискове
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Вашият кожух за шлифоване на бетонени
повърхности е предназначен за премахване
на прах при: шлифоване, изравняване
и полиране на бетонени повърхности. Може
да премахва прах при свалянето на боя,
смола и лепило. Като използвате подходяща
шлайфмашина, диамантен диск за шлифоване
и вакуумен прахоуловител, може да се
7
използва за отстраняване на по-голямата
част от статичния и въздушен прах, който, без
използването на прахоуловителя на кожуха за
шлифоване на повърхности, може да замърси
работната среда или да представлява
повишен риск за здравето на оператора
и на тези в непосредствена близост. Тази
шлайфмашина за бетонени повърхности
трябва ВИНАГИ да бъде използвана
с прахоуловител M клас, предназначен
за улавяне на бетонен прах, като модела
DWV902M на DEWALT.
НЕ използвайте при мокри условия или
в присъствието на запалителни течности
и газове.
Кожухът за шлифоване на повърхности
е професионален инструмент. НЕ допускайте
контакт на деца с инструмента. Необходим
е надзор, когато този инструмент се използва
от неопитен оператор.
• Tози продукт не е предназначен за
употреба от хора (включително деца)
с намалени физически, сензорни или
умственаи възможности, или с липса на
знания, освен ако не са под наблюдение
или не са били инструктирани относно
употребата на устройството от човек,
отговорен за тяхната безопасност. Никога
не оставяйте сами деца с този продукт.
СГЛОБЯВАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от нараняване,
ВИНАГИ изключвайте
инструмента и от
електрическото захранване,
преди да регулирате или
сваляте или монтирате
приставки или аксесоари. Това
се отнася за шлайфмашината
и вакуумния прахоуловител.
Такива предварителни мерки за
безопасност намаляват риска
от нежелателно задействане на
инструмента.
Монтиране и сваляне
на кожуха за шлифоване
на повърхности (фиг. 2-4)
ЗАБЕЛЕЖКА: Кожухът и адаптера (g) са
здраво закрепени на шлайфмашината.
Монтирайте кожуха с изключителна грижа.
1. Следвайте инструкциите за
поставяне и сваляне на предпазителя
8
в ръководството на електроинструмента,
за да свалите настоящия предпазител от
шлайфмашината.
2. Ако го има, свалете стоп винта (i) от
вашата шайфмашина на DEWALT със
звездообразен гаечен ключ T40.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: След сваляне
на стоп винта, шлайфмашината
не може да бъде използвана
с предпазител тип 1 или тип
27 за шлифоване и рязане. За
извършване на тези приложения,
стоп винта ТРЯБВА да бъде
сложен на място. Извършването
на приложения за шлифоване
и отрязване без наличието на
стоп винта, може да доведе до
смърт или сериозни наранявания,
поради погрешна работа на
системата на предпазителя.
3. Със скосен ръб, насочен нагоре от
шийката на кожуха, вкарайте адаптера
на предавателната кутия (g) частично
в шийката, вижте фигура 3.
4. Като подравнявате адаптера и кожуха
с предавателната кутия, натиснете
ги и двете надолу на предавателната
кутия с палци. Можете, също така, да
използвате голям винтоверт с плоска
глава, за да сте сигурни, че адаптера
е поставен правилно. И кожуха и адаптера
трябва да се плъзнат надолу на
предавателната кутия по едно и също
време.
5. Поставете кожуха в желаната посока
и затегнете здраво винта на скобата на
маркуча (a).
6. За да свалите кожуха, повторете тези
стъпки наобратно.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако кожуха за
шлифоване на повърхности
не може да бъде затегнат от
винта на скобата на маркуча,
не използвайте инструмента
и го занесете заедно с кожуха
за шлифоване на повърхности
в сервизен център за поправка или
смяна на кожуха за шлифоване на
повърхности.
Поставяне на конусовидни
дискове със суха
диамантена повърхност
(фиг. 5)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ
използвайте режещи дискове Тип
1 или огънати абразивни дискове.
Това може да доведе до лични
наранявания и щети.
Следвайте инструкциите в ръководството
на инструмента за монтаж и използване на
режещите дискове и поставете шлифоващите
дискове.
Конусовидни дискове със суха диамантена
повърхност (j) са препоръчителни за употреба
с този кожух.
Прахоулавяне (фиг. 7–9)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте
само електроинструменти,
препоръчани от DEWALT с тази
приставка. За техническите
спецификации, вижте главата
Tехнически данни.
За повече информация относно
електроинструментите на DEWALT които
са съвместими с това приспособление,
моля, свържете се с упълномощен сервизен
център от списъка на последната страница
или вижте пълните подробности за нашите
следпродажбени сервизи на интернет
страницата ни: www.2helpU.com.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Това
приспособление ТРЯБВА да
се използва със система за
прахоулавяне клас M, подходяща
за минерален прах. ВИНАГИ
носете сертифицирана предпазна
маска срещу прах.
ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че свързването на
маркуча е безопасно.
ЗАБЕЛЕЖКА: Количеството прах, което
се събира във вакуумния прахоуловител
е в зависимост от филтърната му система. За
повече информация, вижте инструкциите от
ръководството за вакуумния прахоуловител за
повече информация.
Всички DEWALT кожуси за прахоулавяне
са създадени да се свързват и закрепват
лесно с универсалния конектор на DEWALT
DWV9000. Конекторът DWV9000 идва
предварително инсталиран на някои
прахоулавящи устройства на DEWALT.
Консултирайте се с вашия търговец за
съвместими прахоулавящи устройства.
СВЪРЗВАНЕ НА DWV9000 КЪМ КОЖУХА
(ФИГ. 7)
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако DWV9000 не
е инстралиран на вашия прахоулавящ
маркуч, вижте Инсталиране на DWV9000 на
Прахоулавящия маркуч.
1. С отключен конектор DWV9000 (k)
плъзнете в отвора за прах на кожуха (f).
2. Заключете здраво конектора DWV9000 (k).
ИНСТАЛИРАНЕ НА DWV9000 НА
ПРАХОУЛАВЯЩИЯ МАРКУЧ
(ФИГ. 7-8)
DWV9000 може да бъде прикрепен към
32 мм (1–1/4") прахоулавящ маркуч.
За 32 мм (1–1/4") маркуч:
1. Свалете съществуващия конектор на
маркуча (l) чрез извиването му по посока
на часовниковата стрелка, или ако
конектора е прикрепен за постоянно,
свалете го чрез срязване.
2. Инсталирайте универсалния конектор
DWV9000 (k) на маркуча, чрез завъртане
по посока, обратна на часовниковата
стрелка.
РАБОТА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от нараняване,
ВИНАГИ изключвайте
инструмента и от
електрическото захранване
преди да регулирате или
сваляте или монтирате
приставки или аксесоари. Това
се отнася за шлайфмашината
и вакуумния прахоуловител.
Такива предварителни мерки за
безопасност намаляват риска
от нежелателно задействане на
инструмента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За ваша
лична безопасност, прочетете
ръководството с инструкции
за шлайфмашината и за
прахоуловителя, преди използване
на някой от аксесоарите. Ако
тези предупреждения не се
спазват, това може да доведе до
нараняване и сериозни повреди
в инструмента и аксесоара.
Когато сервизирате този
9
инструмент, използвайте само
идентични резервни части.
ЗАБЕЛЕЖКА: Количеството прах, което
се събира във вакуумния прахоуловител
е в зависимост от филтърната му система. За
повече информация, вижте инструкциите от
ръководството за прахоуловителя за повече
информация.
1. Уверете се, че всички инструкции относно
сглобяването са изпълнени.
2. Включете вакуумният прахоуловител
според инструкциите в неговото
ръководство.
3. Включете инструмента според
ръководството с инструкции и го
оставете да достигне пълни обороти
преди да направите контакт с работната
повърхност.
4. Поставете кожуха за шлифоване
на повърхности на плоска работна
повърхност, като под или стена,
и започнете да шлифовате.
5. Когато шлифоването на повърхността
е завършено, изключете инструмента
и го разкачете от захранването. Оставете
инструмента да спре да се върти преди да
го поставите долу.
ЗАБЕЛЕЖКА: Кожуха за шлифоване на
повърхности и вакуумния прахоуловител ще
бъдат ефективни само, когато са използвани
с конусовидния диск с диамантена повърхност
на плоска повърхност.
Използване на приложение
за кантиране (фиг. 6)
Този кожух за шлифоване на бетон има врата
с панти за шлифоване на ръбове, което
позволява равно шлифоване към стената.
1. Изключете инструмента и от
електрическата мрежа.
2. Отворете вратата за шлифоване на
ръбове (d). Вратата трябва да остане
отворена и да остане в паркирана
позиция.
3. Свържете инструмента към източника на
захранване.
4. Поставете ръцете и тялото си далече от
отвора на диска и вратата.
5. Поставете ръбовото изравняване на
вратата към работната повърност преди
да включите инструмента и започнете
да шлифовате. Свалете инструмента от
10
работната повърхност преди да изключите
инструмента.
6. Когато шлифоването приключи,
изключете инструмента и от източника на
захранване.
7. Оставете инструмента да спре да се
върти, преди да натиснете вратата за
шлифоване на ръб (d) за да се затвори.
ПОДДРЪЖКА
Вашият инструмент на DEWALT е създаден
за продължителна и дългосрочна работа
с минимална поддръжка. Продължителната
и задоволителна работа зависи от правилната
грижа за инструмента и от редовното му
почистване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от нараняване,
ВИНАГИ изключвайте
инструмента и от
електрическото захранване
преди да регулирате или
сваляте или монтирате
приставки или аксесоари. Това
се отнася за шлайфмашината
и вакуумния прахоуловител.
Такива предварителни мерки за
безопасност намаляват риска
от нежелателно задействане на
инструмента.
Смазване
Вашият електроинструмент не изисква
допълнително смазване.
Почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Издухвайте
замърсяванията и праха на
основния корпус със сух въздух
винаги, когато забележите
събиране на мръсотия в и около
вентилационните отвори.
Носете одобрена защита за
очите и одобрена защитна
противопрахова маска, когато
извършвате тази процедура.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
използвайте разтворители или
други химикали за почистване
на неметалните части на
инструмента. Тези химикали
могат да влошат качеството на
материалите, използвани за тези
части. Използвайте намокрена
с вода и мек сапун кърпа. Никога
не допускайте влизането на
течности в инструмента; никога
не потапяйте в течност която
и да е част на инструмента.
Допълнителни аксесоари
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Понеже
с този инструмент не са
тествани аксесоари, различни от
тези на DEWALT, използването
на такива аксесоари с този
инструмент може да е опасно. За
да се намали риска от нараняване,
използвайте само препоръчаните
от DEWALT аксесоари с този
продукт.
върнете вашия продукт на всеки авторизиран
агент за сервиз, който ще го приеме от наше
име.
Можете да проверите местонахождението
на вашия най-близък оторизиран ремонтен
агент като се обърнете към офиса на DEWALT
на адреса, посочен в това ръководство.
Алтернативно, на разположение е списък на
оторизирани ремонтни агенти на DEWALT
и пълни подробности за нашата след
продажбена услуга и адреси за контакт на
адрес в Интернет: www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Посъветвайте се с вашия доставчик
за по-подробна информация относно
подходящите аксесоари.
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът не
трябва да се изхвърля
с обикновените битови отпадъци.
Ако един ден откриете, че вашия продукт от
DEWALT се нуждае от замяна, или ако повече
не ви трябва, не го изхвърляйте с битовите
отпадъци. Занесете този продукт в съответния
пункт.
Разделното събиране на
използваните продукти и опаковки
позволява рециклирането на
материалите и нановото им
използване. Повторното
използване на рециклираните
материали помага за предпазване
на околната среда от замърсяване
и намалява необходимостта от
сурови суровини.
Местните разпоредби може да предоставят
отделно събиране на електрически продукти
от вашия дом, в пунктове за събиране или
до търговския обект, където е закупен новия
продукт.
DEWALT предоставя възможност за събиране
и рециклиране на продуктите на DEWALT след
като вече не могат да бъдат в експлоатация.
За да се възползвате от тази услуга, моля,
zst00240645 - 18-08-2014
11
Download PDF

advertising