DWE46170 | DeWalt DWE46170 DUST EXTRACTION KIT instruction manual

372002 - 34 EST
DWE46170
Eesti keel
Русский язык
2
(Originaaljuhend)
(перевод с оригинала инструкции)
5
11
Joonis / Рисунок 1
a
g
c
b
f
d
e
h
Joonis / Рисунок 2
Joonis / Рисунок 3
g
i
Joonis / Рисунок 4
a
3
Joonis / Рисунок 5
Joonis / Рисунок 6
j
d
Joonis / Рисунок 7
Joonis / Рисунок 8
k
l
f
f
k
4
EESTI KEEL
PINNALIHVIMISE LIHVTALD
DWE46170
Üldised hoiatused
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALTI tööriista. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTIST ühe usaldusväärsema partneri
professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Tüüp
Kaal
kg
DWE46170
1
0,8
DWE46170 pinnalihvimise lihvtalda kasutatakse
ainult koos DEWALTI lihvijatega, millel on
järgmised tehnilised andmed:
kaitsme hoidiku diameeter
mm
60
max ketta diameeter mm
180
max nimikiirus
p/min
8500
Mõisted: Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit
ja pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT: Tähistab eelseisvat
ohtlikku olukorda, mis vältimata
jätmisel lõppeb surma või raske
kehavigastusega.
HOIATUS: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või
mõõdukate kehavigastustega.
PANGE TÄHELE: Viitab tegevusele,
mis ei too kaasa kehavigastust,
kuid mis mittevältimisel võib
põhjustada varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lugege
kasutusjuhendit.
HOIATUS: Teie oma ohutuse
tagamiseks lugege nii lihvija tööriista
ja tolmueemaldi kasutusjuhendit
enne tarviku kasutamist. Kui jätate
neile tähelepanu pööramata, võib
selle tagajärjeks olla isiklikud
vigastused või tööriista ja tarvikute
rasked kahjustused. Seda tööriista
parandades kasutage vaid identseid
varuosi.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad
tööalad soodustavad õnnetuste juhtumist.
b) Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
c) Tagage, et töökoht on hästi
ventileeritud. Kokkupuude tolmuga
halvasti ventileeritud töökohas põhjustab
tervisekahjustusi.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid. Elektrilöögi
oht tõuseb, kui teie keha on maaga
ühenduses.
3) ISIKLIK OHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige mida teete
ja kasutage elektritööriista mõistlikult.
Ärge kasutage elektritööriista
väsinuna ega alkoholi, narkootikumide
või arstimite mõju all olles. Kui
elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu
kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid
kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati nägemiskaitset. Isikukaitsevahendid
nagu tolmumask, mittelibisevad jalanõud,
kiiver ja kuulmiskaitse vähendavad õigetes
tingimustes kasutades kehavigastusi.
c) Ärge küünitage. Seiske kogu aeg
kindlalt ja hoidke tasakaalu. See
tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
5
EESTI KEEL
d)
Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Lotendavad rõivad,
ehted või pikad juuksed võivad jääda
liikuvate osade külge kinni.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDAMINE
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks
sobivat elektritööriista. Elektritööriist
töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
mis on tööks ette nähtud.
b)
c)
HOIATUS: Mis tahes tarvikute või
lisaseadmete kasutamine või selle
tööriista kasutamine viisil, mida selles
kasutusjuhendis ei soovitata, võib
põhjustada kehavigastuse ohtu.
Kui elektritööriista ei kasutata, hoidke
seda lastele kättesaamatust kohas
ning ärge laske elektritööriistaga või
kasutusjuhendiga mittetutvunud isikutel
seda elektritööriista käitada. Oskamatutes
kätes on elektritööriistad ohtlikud.
Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid
ja otsakuid jne vastavalt käesolevas
juhendis toodule, võttes arvesse nii
tööpiirkonda kui ka tehtava töö iseloomu.
Tööriista kasutamine mittesihtotstarbeliselt
võib põhjustada ohtliku olukorra.
5) HOOLDAMINE
a) Laske elektritööriista hooldada
kvalifitseeritud remontijal, kes kasutab
ainult identseid varuosi. See tagab
tööriista ohutuse säilimise.
Pinnalihvimise lihvtalla
ohutusreeglid
• Lihvtald tuleb kinnitada elektritööriistale
tugevalt ja asetada maksimaalseks
ohutuseks sellisesse asendisse, et
kasutaja suunas oleks võimalikult vähe
paljastatud ketast. Lihvtald on disainitud
koguma tolmu ja aitama kaitsta operaatorit
kettaga juhusliku kokkupuute eest.
• Ärge kasutage lisaseadmeid, mis pole
tööriista tootja poolt selleks spetsiaalselt
mõeldud ega soovitatud. See, et tarvikut
on võimalik elektritööriistale kinnitada, ei taga
veel ohutut kasutamist.
• Kasutage ainult kuiva teemantkattega
kausslihvkettaid selle pinnalihvimise
lihvtallaga. Pinnalihvimise lihvtald pole
mõeldud kasutamiseks standardse lihvimis-,
lõike-, kausslihvketaste või traatharjadega.
6
• Lisaseadme nimikiirus peab olema
vähemalt võrdne elektritööriistale
märgitud maksimaalse kiirusega. Tarvikud,
mis pöörlevad kiiremini kui lubatud kiirus,
võivad puruneda ja tükkideks lennata.
• Hoidke elektritööriista töötamise ajal vaid
isoleeritud käepidemetest kohtades, kus
lõikeseade võib puutuda kokku varjatud
juhtmetega. Voolu all oleva juhtmega
kokkupuutumisel satuvad voolu alla ka
elektritööriista lahtised metallosad, andes
kasutajale elektrilöögi.
• Kasutage alati külgkäepidet. Kinnitage
käepide tugevalt. Alati tuleb kasutada
külgkäepidet, et säilitada alati masina üle
kontroll.
• Ärge kasutage kahjustunud lisaseadmeid.
Enne iga kasutust vaadake üle
lisaseade, nagu teemantketas kildude
või mõrade suhtes, aluspadi mõrade ja
rebenemise või liigse kulumise suhtes.
Kui elektritööriist või tarvik pillatakse
maha, otsige kahjustusi või paigaldage
kahjustamata tarvik. Pärast tarviku
paigaldamist ja ülevaatamist, lahkuge
koos kõrvaliste isikutega pöörlemisala
lähedusest ja laske elektritööriistal
töötada ilma koormuseta ühe minuti
jooksul. Kahjustatud tarvikud purunevad
tavaliselt sellel katseajal.
• Kui käivitate tööriista uue või
asenduskettaga, hoidke tööriista
hästikaitstud alas ja laske sellel minut
aega töötada. Kui kettal on avastamata
mõra või viga, peaks see vähem kui minuti
jooksul purunema. Ärge kunagi käivitage
tööriista, kui mõni inimene on tööriistaga
kohakuti. See kehtib ka käitaja enda kohta.
• Kandke isikukaitsevahendeid. Sõltuvalt
rakendusest kasutage näokaitset, goggletüüpi kaitseprille või kaitseprille. Vajadusel
kandke respiraatorit, kõrvaklappe, kindaid
ja tööpõlle, mis suudab kinni pidada
väikesed abrasiivmaterjali või töödeldava
materjali osakesed. Kaitseprillid peavad
suutma peatada erinevate tööde käigus
tekkivat lendlevat prahti. Tolmumask või
respiraator peab suutma filtreerida töö käigus
tekkivaid osakesi. Pikaajaline kokkupuude
suure tugevusega müraga võib põhjustada
kuulmiskadu.
• Paigutage juhe keerlevast lisaseadmest
eemale. Kui kaotate kontrolli, võite juhtme
läbi lõigata või katki rebida ning teie keerlev
lisaseade võib teie käe endasse tõmmata.
EESTI KEEL
• Ärge kunagi pange elektritööriista maha,
kui lisaseade pole täielikult peatunud.
Pöörlev tarvik võib maapinnal pöörlema
hakata ja kontrolli alt väljuda.
• Ärge laske elektritööriistal töötada,
kui kannate seda oma küljel. Juhuslik
kokkupuude pöörleva tarvikuga võib haarata
riided ja suruda tarviku teie keha vastu.
• Puhastage regulaarselt elektritöörista
õhupilusid. Mootori ventilaator tõmbab tolmu
korpuse sisse ja liigne pulbriks muutunud
metalli kuhjumine võib põhjustada elektriohtu.
• Ärge kasutage elektritööriista süttivate
materjalide lähedal. Sädemed võivad need
materjalid süüdata.
• Ärge kasutage tarvikuid, mille puhul on
vajalik jahutusvedelik. Vee või muu vedela
jahutusaine kasutamine võib põhjustada
surmava elektrilöögi.
• ÄRGE kasutage traatharjasid koos
pinnalihvimise lihvtallaga.
Muud ohud
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja
turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte
vältida. Need on järgmised:
– Kuulmiskahjustused.
– Lendavatest osakestest tekitatud
kehavigastuste oht.
– Põletushaavade oht, mida tekitavad
käitamisel kuumenevad tarvikud.
– Pikemaajalisest kasutamisest tekitatud
kehavigastusoht.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Kandke kuulmiskaitset.
• ÄRGE kasutage abrasiivkettaid.
• ÄRGE lihvige ega lõigake metalli
teemantkattega kausslihvkettaga. Osad
võivad lahti tulla ja ära lennata.
• KASUTAGE alati tolmueemaldit.
HOIATUS: Kasutage ALATI
katseprille. Igapäevased
nägemisprillid POLE kaitseprillid.
Kasutage ka näo- või tolmumaski, kui
lõikamisel tekib tolmu. Kandke ALATI
sertifitseeritud kaitsevarustust.
HOIATUS: Enne tööga alustamist
kontrollige määramaks tekitatava
tolmu ohuklassi. Kasutage
tööstuslikku tolmueemaldit,
millel on sobiv, ametlikult heaks
kiidetud kaitseklass, mis vastab
teie kohalikule tolmuga seotud ohu
reguleerimise määrustele.
HOIATUS: Kandke alati sobivat
kuulmiskaitset. Mõnedes tingimustes
ja kasutamiskestuse juures võib toote
põhjustatav müra kahjustada kuulmist.
ETTEVAATUST: Kui te tööriista
ei kasuta, asetage see külili
stabiilsele pinnale, kus see
ei põhjusta komistamise ega
kukkumise ohtu. Tagajärjeks võib
olla raske vigastus.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES.
Kandke nägemiskaitset.
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 Pinnalihvimise lihvtald
1 Kasutusjuhend
• Kontrollige, et tööriist, selle osad või tarvikud
ei ole transportimisel kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et
kasutusjuhend põhjalikult läbi lugeda ja
endale selgeks teha.
Kirjeldus (joonis 1)
HOIATUS: Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki
osa ümber. See võib põhjustada
kahjustuse või kehavigastuse.
a. Vooliku klambri kruvi
b. Vooliku klamber
c. Nurgalõikamise ukseliigend
d. Nurgalõikamise uks
e. Sisendpilu
f. Tolmuport universaalkonnektori jaoks
g. Käigukasti karteri adapter
h. Adapter kopeerpressimata teemantketastega
7
EESTI KEEL
SIHTOTSTARVE
Teie betooni pinnalihvimise lihvtald on loodud
tolmu eemaldamiseks järgmistel juhtudel:
betoonpindade lihvimine, loodimine ja
poleerimine. See suudab eemaldada tolmu,
kui eemaldate pinnavärvi, vaiku või liimi. Kui
kasutate sobivat lihvimis-, teemantkattega
lihvketast ja tolmueemaldit, saab seda kasutada
suurema osa staatilisest ja õhus heljuvast
tolmust, mis saastaks kogu töökeskkonda või
seaks käitaja ja temale vahetus läheduses
olevate inimeste tervise suurde ohtu, kui
pinnalihvimise lihvtalda ei kasutata. Seda betooni
pinnalihvimise lihvtalda tuleb ALATI kasutada
koos M-klassi tolmueemaldiga, mis on mõeldud
betoontolmu eemaldamiseks, nagu DEWALTI
DWV902M.
1. Järgige elektritööriista juhendit, kui
paigaldate või eemaldate kaitsekatet, et
eemaldada olemasolev kaitsekate lihvija
küljest.
2. Kui olemas, eemaldage stopperkruvi (i) oma
DEWALTI lihvijalt T40 tähtvõtmega.
HOIATUS : Pärast stopperkruvi
eemaldamist ei saa lihvijat kasutada
koos tüübi 1 kaitsekatte või tüübi
27 kaitsekattega lihvimiseks või
lõikamiseks. Nende tööde tegemiseks
PEAB stopperkruvi olema tagasi
asetatud. Kui teete lihvimis- ja
lõikamistöid ilma stopperkruvita, võib
selle tagajärjeks olla surm või rasked
vigastused kaitsesüteemi väärtalitluse
tõttu.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
3. Kui kallutatud serv on lihvtalla krael ülespoole,
sisestage kaitsekasti karteri adapter (g)
osaliselt kraesse, nagu joonisel 3.
Pinnalihvimise lihvtald on professionaalne
tööriist. ÄRGE lubage lastel tööriista puudutada.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
4. Adapteri ja lihvtalla joondamiseks käigukasti
karteriga vajutage mõlemad alla käigukasti
karterile mõlema pöidla abil. Võite kasutada
ka suurt lamepeakruvikeerajat veendumaks,
et adapter istub ilusti peal. Mõlemad lihvtald
ja adapter peaksid libisema alla käigukasti
karterile samaaegselt.
• See toode pole mõeldud kasutamiseks
inimestele (k.a lapsed), kellel on vähendatud
füüsikalised, sensoorsed või vaimsed
võimed; puuduvad kogemused, teadmised
või oskused, välja arvatud siis, kui neid
superviseerib nende turvalisuse eest
vastutav isik. Lapsi ei tohi kunagi jätta selle
tootega üksi.
PAIGALDUS JA
SEADISTAMINE
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage tööriist
ALATI välja ja katkestage
ühendus toiteallikaga enne mis
tahes tarvikute või lisaseadete
reguleerimiist või eemaldamist
või paigaldamist. See kehtib nii
lihvija kui ka tolmueemaldi kohta.
Nende ennetuslike kaitsemeetmete
rakendamine vähendab tööriista
soovimatu käivitamise ohtu.
Pinnalihvimise lihvtalla
paigaldamine ja eemaldamine
(joonis 2-4)
MÄRKUS: Lihvtallal ja adapteril (g) käivad
tugevalt lihvija küljes kinni. Hoolitsege selle eest,
kui paigaldate lihvtalda.
8
5. Asetage lihvtald soovitud suunas ja
pingutage vooliku klambri kruvi (a).
6. Lihvtalla eemaldamiseks korrake neid
samme vastupidises järjekorras.
PANGE TÄHELE: Kui
pinnalihvimise lihvtalda ei saa
vooIiku klambri kruviga kinnitada,
ärge kasutage tööriista ning viige
tööriist ja pinnalihvimise lihvtald
teeninduskeskusesse remonti või
vahetage pinnalihvimise lihvtald välja.
Kuivade teemantkattega
kausslihvketaste paigaldamine
(joonis 5)
HOIATUS: ÄRGE kasutage tüübi 1
lõikekettaid või seotud abrasiivkettaid.
See võib põhjustada kahjustuse või
kehavigastuse.
Järgige paigaldamise ja kasutamise juhiseid
lõikeketastele, mis on toodud tööriista juhendis,
ning paigaldage lihvketas.
Kuivi teemantkattega kausslihvkettaid (j)
soovitatakse kasutada selle lihvtallaga.
EESTI KEEL
Tolmu eemaldamine
(joonised 7-9)
HOIATUS: Kasutage ainult DEWALTi
poolt soovitatud elektritööriistu selle
tarvikuga. Tehnilised spetsifikatsioonid
leiate peatükist Tehnilised andmed.
Lisateabe DEWALTI elektritööriistade kohta,
mis ühilduvad selle tarvikuga, saate, kui võtate
ühendust ühe volitatud teeninduskeskusega, mis
on loetletud tagakaanel või kui kasutate meie
müügijärgse teeninduse all olevaid andmeid
internetis: www.2helpU.com.
HOIATUS: Seda tarvikut TULEB
kasutage tolmueemaldussüsteemiga
M, mis sobib mineraaltolmu jaoks.
Kandke ALATI sertifitseeritud kaitsvat
näo- või tolmumaski.
MÄRKUS: Tagage, et voolikühendus on tugev.
MÄRKUS: Tolmu kogus, mida suudab
tolmueemaldi vastu võtta, sõltub filtersüsteemist.
Vaata tolmueemaldi kasutusjuhendist lisateavet.
Kõik DEWALTI tolmueemaldiga lihvtallad on
loodud ühendamiseks ja kinnitamiseks lihtsasti
DEWALTI universaalse DWV9000 konnektoriga.
DWV9000 konnektorit tarnitakse eelpaigaldatuna
mõnel DEWALTII tolmueemaldil. Konsulteerige oma
kohaliku edasimüüjaga sobivate eemaldite eemal.
ÜHENDAGE DWV9000 LIHVTALLALE
(JOONIS 7)
MÄRKUS: Kui DWV9000 pole paigaldatud
tolmueemaldi voolikule, vaadake DWV9000
paigaldamine tolmueemaldi voolikule.
1. Kui DWV9000 konnektori (k) on lukust lahti,
libistage lihvtalla tolmupordile (f).
2. Lukustage DWV9000 konnektor (k)
kinnitamiseks.
DWV9000 PAIGALDAMINE TOLMUEEMALDI
VOOLIKULE (JOONIS 7-8)
DWV9000 saab kinnitada 32 mm (1–1/4")
tolmueemaldi voolikule.
32 mm (1–1/4") voolikute jaoks:
1. Eemaldage olemasolev vooliku konnektor
(l), keerates päripäeva või kui konnektor on
püsivalt ühendatud, eemaldage lõigates.
2. Paigaldage universaalne DWV9000
konnektor (k) voolikule, keerates vastupäeva.
KASUTAMINE
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage tööriist
ALATI välja ja katkestage
ühendus toiteallikaga enne mis
tahes tarvikute või lisaseadete
reguleerimiist või eemaldamist
või paigaldamist. See kehtib nii
lihvija kui ka tolmueemaldi kohta.
Nende ennetuslike kaitsemeetmete
rakendamine vähendab tööriista
soovimatu käivitamise ohtu.
HOIATUS: Teie oma ohutuse
tagamiseks lugege nii lihvimistööriista
ja tolmueemaldi kasutusjuhendit
enne tarviku kasutamist. Kui jätate
neile tähelepanu pööramata, võib
selle tagajärjeks olla isiklikud
vigastused või tööriista ja tarvikute
rasked kahjustused. Seda tööriista
parandades kasutage vaid identseid
varuosi.
MÄRKUS: Tolmu kogus, mida suudab
tolmueemaldi vastu võtta, sõltub filtersüsteemist.
Vaata tolmueemaldi kasutusjuhendist lisateavet.
1. Tagage, et kõiki koostejuhiseid on järgitud.
2. Keerake tolmueemaldi peale, nagu
juhendatud tolmueemaldi kasutusjuhendis.
3. Keerake tööriist peale, nagu juhendatud
tööriista kasutusjuhendis, ning lubage
sellel saavutada täiskiirus enne tööpinnaga
kokkupuutumist.
4. Asetage pinnalihvimise lihvtald tasasele
tööpinnale, nagu põrand või sein, ja alustage
lihvimisega.
5. Kui pinnalihvimine on lõpetatud, lülitage
tööriist välja ja katkestage selle ühendus
toiteallikaga. Laske tööriistal keerlemine
lõpetada, enne kui asetate selle maha.
MÄRKUS: Pinnalihvimise lihvtald ja tolmueemaldi
on tõhusad vaid siis, kui neid kasutatakse koos
teemantkattega kausslihvkettaga tasasel pinnal.
Serva kasutamise tööd
(joonis 6)
Sellel betooni lihvimise lihvtallal on liigend,
servalihvimise uks, et saada lihvida ühes
tasapinnas seina vastas.
1. Lülitage tööriist välja ja katkestage tööriista
ühendus vooluvõrguga.
2. Avage serva lihvimise uks (d). Uks peaks
jääma lahti ja toetuma parkimisasendis.
3. Ühendage tööriist toiteallikaga.
4. Hoidke käsi ja kere kettast ja ukse avast
eemale.
9
EESTI KEEL
5. Asetage ukse serv tööpinnaga ühte
tasapinda, lülitades tööriista sisse ja
alustades lihvimisega. Tõstke tööriist pinnale
üles enne tööriista väljalülitamist.
6. Kui ühes tasappinnas lihvimine on lõpetatud,
lülitage tööriist välja ja katkestage selle
ühendus toiteallikaga.
7. Lubage tööriistal lõpetada pöörlemine, enne
kui vajutate serva lihvimise ukse (d) kinni.
HOOLDAMINE
Teie DEWALTi elektritööriist on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse
hooldamise juures. Pideva rahuldava töö
tagamiseks tuleb tööriista õigesti hooldada ja
regulaarselt puhastada.
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage tööriist
ALATI välja ja katkestage
ühendus toiteallikaga enne mis
tahes tarvikute või lisaseadete
reguleerimiist või eemaldamist
või paigaldamist. See kehtib nii
lihvija kui ka tolmueemaldi kohta.
Nende kaitsemeetmete rakendamine
vähendab elektritööriista soovimatu
käivitamise ohtu.
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
Puhastamine
HOIATUS: Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade
ümber kogunenud tolmu või
mustust. Kandke selle töö tegemisel
heakskiidetud kaitseprille ja
tolmumaski.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Need kemikaalid võivad
nõrgendada tööriista materjale.
Kasutage vaid veega või pehme
seebiga niisutatud lappi. Ärge laske
vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge
kastke tööriista või selle osi vedelikku.
10
Lisavarustus
HOIATUS: Kuna muid tarvikuid peale
DEWALTI pakutavate ei ole koos
selle seadmega testitud, võib nende
kasutamine koos selle tööriistaga
olla ohtlik. Kehavigastusohu
vähendamiseks on koos seadmega
lubatud kasutada ainult DEWALTI
soovitatud tarvikuid.
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks pidage
nõu müüjaga.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie DEWALTI toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige
toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite eraldi
kogumine võimaldab materjale
taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab
vajadust tooraine järele.
Kohalikud määrused võivad nõuda
elektroonikaromu eraldamist olmejäätmetest ning
selle viimist prügilasse või jaemüüjale, kellelt
ostate uue toote.
DEWALT pakub võimalust DEWALTI toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks
viige toode volitatud remonditöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks
võite pöörduda DEWALTI kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALT volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
РУССКИЙ ЯЗЫК
КОЖУХ ДЛЯ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ
УГЛОШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ DWE46170
Поздравляем!
Вы приобрели инструмент DEWALT.
Многолетний опыт, тщательная разработка
изделий и инновации делают компанию
DEWALT одним из самых надежных партнеров
для пользователей профессионального
электроинструмента.
Технические характеристики
Тип
Вес
кг
DWE46170
1
0,8
Кожух для пылеудаления углошлифовальной машины
DWE46170 используется только со шлифовальными
машинами DEWALT со следующими техническими
характеристиками:
диаметр ограждения держателя
мм
60
макс. диаметр колеса
мм
180
макс.номинальная частота вращения вала
об/мин
8500
Обозначения: Правила
техники безопасности
Ниже описывается уровень опасности,
обозначаемый каждым из предупреждений.
Прочитайте руководство и обратите внимание
на эти символы.
ОПАСНОСТЬ: Обозначает
опасную ситуацию, которая
неизбежно приведет к смерти
или серьезной травме.
ВНИМАНИЕ: Указывает на
потенциально опасную ситуацию,
которая в случае несоблюдения
соответствующих мер может
привести к смерти или
серьезной травме.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указывает
на потенциально опасную
ситуацию, которая, если ее
не избежать может привести
к травме средней или высокой
степени тяжести.
ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает
на практики, использование
которых не связано
с получением травмы, но если
ими пренебречь, может привести
к порче имущества.
Указывает на риск поражения
электрическим током.
Указывает на риск возгорания.
ВНИМАНИЕ: Во избежании риска
получения травм, прочитайте
инструкцию по применению.
Общие правила техники
безопасности
ВНИМАНИЕ: Для вашей
собственной безопасности перед
использованием любой оснастки
внимательно прочитайте
руководство по эксплуатации как
для шлифовальной машины, так
и для вакуумного пылеуловителя.
Невыполнение этих инструкций
может привести к травме
и серьезным повреждениям
инструмента и оснастки.
При проведении технического
обслуживания инструмента
используйте только оригинальные
запасные части.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ К НИМ
1) БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте его
хорошую освещенность.
Захламленное или плохо освещенное
рабочее место может стать причиной
несчастного случая.
b) Не разрешайте детям находиться
в рабочей зоне при работе
с электроинструментом.
Отвлекаясь от работы вы
можете потерять контроль над
инструментом.
c) Обеспечьте хорошую вентиляцию
рабочей зоны. Пыль в плохо
проветриваемом помещении может
нанести вред здоровью.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
2) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) Следует избегать контакта
с заземленными поверхностями
- такими, как трубы, радиаторы,
батареи и холодильники. Если вы
будете заземлены, увеличивается риск
поражения электрическим током.
3) ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе с электроинструментом
сохраняйте бдительность,
следите за своими действиями
и пользуйтесь здравым смыслом. Не
работайте с электроинструментом
если вы устали, находитесь
в состоянии наркотического,
алкогольного опьянения или под
воздействием лекарственных
средств. Невнимательность при
работе с электроинструментом
может привести к серьезным
телесным повреждениям.
b) Используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
используйте защитные очки.
Средства защиты, такие как
противопылевая маска, обувь
с не скользящей подошвой, каска
и защитные наушники, используемые
при работе, уменьшают риск
получения травм.
c) Не пытайтесь дотянуться до
слишком удаленных поверхностей.
Обувь должна быть удобной,
чтобы вы всегда могли сохранять
равновесие. Это позволит лучше
контролировать электроинструмент
в непредвиденных ситуациях.
d) Надевайте подходящую одежду.
Не надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы волосы, одежда и перчатки
не попадали под движущиеся
детали. Свободная одежда, украшения
или длинные волосы могут быть
захвачены движущимися деталями.
4) ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА
И УХОД ЗА НИМ
a) Избегайте чрезмерной
нагрузки электроинструмента.
Используйте электроинструмент,
в соответствии с назначением.
Правильно подобранный
электроинструмент выполнит работу
более эффективно и безопасно при
стандартной нагрузке.
12
b)
c)
ВНИМАНИЕ: Применение
любых принадлежностей
и приспособлений, а также
выполнение любых операций
помимо тех, которые
рекомендованы данным
руководством, может привести
к травме.
Храните неиспользуемый
электроинструмент в недоступном
для детей месте и не позволяйте
использовать его лицам, не
имеющим соответствующих
навыков или не ознакомленным
с данными инструкциями.
Электроинструмент представляет
опасность в руках неопытных
пользователей.
Используйте данный
электроинструмент, а также
дополнительные приспособления
и оснастку в соответствии
с данными инструкциями
и с учетом условий и специфики
работы. Использование
электроинструмента для
выполнения операций, для которых
он не предназначен, может привести
к созданию опасных ситуаций.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Обслуживание электроинструмента
должно выполняться только
квалифицированным техническим
персоналом. Это позволит
обеспечить безопасность
обслуживаемого инструмента.
Правила техники безопасности
при использовании защитного
кожуха углошлифовальной
машины
• Ограждение должно быть надежно
закреплено на электроинструменте
и находится в положении,
обеспечивающем максимальную
защиту, чтобы минимально
возможная часть круга находилась
на одной прямой с оператором. Этот
защитный кожух предназначен для сбора
пыли и помогает защитить оператора
от случайного контакта с диском.
• Не используйте оснастку,
которая не рекомендована
производителем инструмента и не
предназначена для него специально.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Возможность установки оснастки на
электроинструмент не обеспечивает
безопасности при ее использовании.
• Используйте только чашеобразные
круги с сухой алмазной поверхностью.
Кожухи для шлифовальной машины
не предназначены для использования
с обычными шлифовальными, отрезными
кругами и проволочными щетками.
• Номинальная скорость инструмента
должна, как минимум, равняться
максимальной скорости, указанной
на электроинструменте. Оснастка,
которая вращается со скоростью,
превышающей ее номинальную скорость
вращения, может разрушиться
и отлететь в сторону.
• Удерживайте электроинструмент
во время выполнения работ только
за изолированные поверхности
в тех случаях, когда режущая
оснастка может задеть скрытую
электропроводку или собственный
шнур питания. Режущая оснастка
в случае задевания за провод под
напряжением может передать
напряжение на внешние металлические
элементы электроинструмента, что
приведет к поражению оператора
электротоком.
• Всегда пользуйтесь боковыми
ручками.Надежно затягивайте
рукоятку. Чтобы всегда контролировать
работу инструмента необходимо всегда
использовать боковую ручку.
• Не используйте поврежденную
оснастку. Перед каждым
использованием проверьте оснастку,
например, алмазный круг, на наличие
зазубрин и трещин, подложку на
наличие трещин и износа. В случае
падения электроинструмента или
оснастки проверьте их на наличие
повреждений или установите
неповрежденную. После проверки
и установки оснастки расположитесь
сами и удалите посторонних лиц
с плоскости вращения оснастки
и запустите электроинструмент на
максимальной скорости без нагрузки
на одну минуту. Поврежденная
оснастка, как правило, разрушается
в течение этого тестового периода.
• Запуская инструмент или меняя
маховик держите инструмент
за защищенную часть и давайте
ему поработать минутку. Если на
маховике есть незамеченные трещины
или дефекты, маховик может вспыхнуть
менее чем за минуту. Никогда не
запускайте инструмент если на одной
линии с ним находятся люди. Включая
оператора.
• Используйте средства
индивидуальной защиты.
В зависимости от типа выполняемых
работ надевайте щиток для
защиты лица или защитные очки.
В соответствии с необходимостью
надевайте респиратор, защитные
наушники, перчатки и рабочий фартук,
способный защитить от мелких
абразивных частиц и фрагментов
обрабатываемой детали. Средства
защиты для глаз должны останавливать
частицы, вылетающие при выполнении
различных видов работ. Пылезащитная
маска или респиратор должны
обеспечивать фильтрацию твердых
частиц, образующихся при выполнении
работ. Длительное воздействие шума
высокой мощности может привести
к нарушениям слуха.
• Располагайте шнур питания на
удалении от вращающейся оснастки.
В случае потери контроля над
инструментом шнур питания может
быть разрезан или ободран, а ваша рука
может быть затянута вращающейся
оснасткой.
• Никогда не кладите
электроинструмент до тех пор,
пока он полностью не остановится.
Вращающаяся оснастка может
задеть за поверхность, из-за чего
электроинструмент может вырваться
из рук.
• Не включайте электроинструмент,
если оснастка направлена на вас.
Случайный контакт с вращающейся
оснасткой может привести
к наматыванию одежды и контакту
оснастки с вашим телом.
• Регулярно очищайте вентиляционные
отверстия электроинструмента.
Вентилятор электродвигателя
затягивает пыль внутрь корпуса,
а скопление большого количества
пыли на металлических частях
электродвигателя повышает риск
поражения электротоком.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Не используйте электроинструмент
рядом с горючими материалами. Искры
могут привести к их воспламенению.
• Не используйте оснастку,
требующую жидкостного охлаждения.
Использование воды или других жидких
охлаждающих средств может привести
к поражению электрическим током
вплоть до смертельного исхода.
• НЕ используйте проволочные
щетки с этим кожухом для
углошлифовальной машины.
• НЕ используйте абразивные круги.
• НЕ шлифуйте и не режьте металл
алмазным кругом. Возможен разлет
частичек металла.
• ВСЕГДА используйте пыле сборник.
ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА надевайте
защитные очки. Обычные очки
НЕ могут заменить защитные
очки. Также используйте маску или
противопылевую маску при резке,
в результате которой образуется
много пыли. ВСЕГДА используйте
средства индивидуальной защиты.
ВНИМАНИЕ: Перед началом
работы обратите внимание
на классификацию рисков,
которые возникают
в результате воздействия
пыли. Используйте
промышленный вакуумный
пылеуловитель
соответствующего
и официально одобренного
класса безопасности, который
соответствует местным
правилам управления
рисками,связанными с пылью.
ВНИМАНИЕ: Всегда используйте
соответствующие средства
для защиты органов слуха.
В некоторых условиях и во время
использования шум данного
инструмента может стать
причиной нарушения слуха.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когда
устройство не используется,
кладите его на бок на
устойчивую поверхность в том
месте, где об него нельзя
споткнуться и упасть. Это
может привести к серьезной
травме.
14
СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ К НИМ
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. А именно:
– Ухудшение слуха.
– Разлетающиеся частицы могут
привести к травмам.
– Риск получения ожогов в результате
нагревания инструмента в процессе
работы.
– Риск получения травмы в результате
продолжительного использования.
Маркировка на инструменте
На инструмент нанесены следующие
обозначения:
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
Используйте защитные наушники.
Используйте защитные очки.
Комплектация поставки
В комплектацию входит:
1 Защитный кожух для шлифовальной
машины
1 Руководство по эксплуатации
• Проверьте на наличие повреждений
инструмента, его деталей или
дополнительных принадлежностей,
которые могли возникнуть во время
транспортировки.
• Перед эксплуатацией внимательно
прочтите данное руководство.
Описание (рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Никогда не вносите
изменения в конструкцию
электроинструмента или какойлибо его части. Это может
привести к повреждению или
травме.
РУССКИЙ ЯЗЫК
a. Винт хомута шланга
b. Хомут шланга
c. Петля заслонки для угловой шлифовки
d. Заслонка для угловой шлифовки
e. Воздухозаборник
f. Универсальный разъем для порта
пылесборника
g. Переходная муфта для подключения
к редуктору
h. Переходная муфта для алмазных кругов
без концентратора
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Ваш кожух шлифовальной машины для
бетонных поверхностей был разработан для
удаления пыли при шлифовке, выравнивании
и полировке бетонных поверхностей. Он
позволяет удалять пыль при снятии краски,
эпоксидной смолы и клея. Используя его
с соответствующими шлифовальными
машинами, алмазными шлифовальными
кругами и вакуумными пылеуловителями
можно убрать большое количество обычной
и взвешенной пыли, которая может загрязнять
рабочее пространство или представлять
огромный риск для здоровья оператора
и тех, кто находится в непосредственной
близости к нему. Шлифовальная машина
для бетонных поверхностей ВСЕГДА должна
использоваться с вакуумным пылеуловителем,
предназначенным для удаления бетонной
пыли, таким как DEWALT DWV902M.
НЕ используйте этот инструмент в условиях
повышенной влажности или поблизости от
легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
Кожух для шлифовальной машины это профессиональное оборудование.
НЕ допускайте детей к инструменту.
Использование инструмента неопытными
пользователями должно происходить под
контролем опытного коллеги.
• Данный инструмент не предназначен
для использования лицами (включая
детей), с ограниченными физическими,
психическими и умственными
возможностями, не имеющими опыта,
знаний или навыков работы с ним, кроме
как под контролем лица, отвечающего за
их безопасность. Никогда не оставляйте
детей без присмотра с этим инструментом.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск травмы, ВСЕГДА
выключайте инструмент
и отключайте его от сети
перед тем, как выполнять
какие-либо настройки или
снимать/устанавливать
насадки или аксессуары. Это
относится как к шлифовальной
машине, так и к вакуумному
пылеуловителю. Такие
превентивные меры безопасности
снижают риск случайного
включения инструмента.
Установка и снятие кожуха
шлифовальной машины
(рис. 2-4)
ПРИМЕЧАНИЕ: Кожух и переходная муфта
(g) плотно сидят на шлифовальной машине.
Будьте аккуратнее при установке муфты.
1. Следуйте инструкциям руководства по
установке и снятию кожуха для снятия его
с шлифовальной машины.
2. Если есть, снимите стопорный винт (i) со
своей шлифмашины DEWALT с помощью
гаечного ключа T40.
ВНИМАНИЕ: После того, как
стопорный винт будет снят
с шлифовальной машины,
ею нельзя пользоваться
с ограждением типа 1 или
типа 27 для выполнения работ
по шлифованию или резки.
Чтобы выполнять эти работы
НЕОБХОДИМО установить на
место стопорный винт. Выполняя
работы по шлифованию и резки
без установленного на месте
стопорного винта может
привести к смерти или серьезной
травме из-за неисправности
системы ограждения.
3. Удерживая скошенный край в над втулкой
кожуха, вставьте переходную муфту
а редуктор (g) и частично во втулку,
см. рис. 3.
4. Совместив переходник и кожух с корпусом
редуктора протолкните их большими
пальцами в корпус редуктора. Вы также
можете использовать большую плоскую
отвертку чтобы убедиться в том, что
переходная муфта правильно встала
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
на место. И кожух, и переходная муфта
должны одновременно войти в корпус
редуктора.
надевайте сертифицированные
средства защиты для лица или
противопылевую маску.
5. Установите нужное направление кожуха
и затяните винт хомута шланга (a).
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что шланг
надежно подключен.
6. Чтобы снять кожух выполните эти
операции в обратном порядке.
ПРИМЕЧАНИЕ: Количество пыли, которое
остается в вакуумном пылеуловителе зависит
от его системы фильтрации. Подробную
информацию вы найдете в инструкциях по
эксплуатации вакуумного пылеуловителя.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если кожух
шлифовальной машины
невозможно надежно закрепить
винтом хомута шланга, не
пользуйтесь инструментом
и шлифовальной машиной,
обратитесь в сервисный центр
для ремонта и замены кожуха
шлифовальной машины.
Установка чашеобразных
алмазных кругов
для сухой шлифовки
поверхности (рис. 5)
ВНИМАНИЕ: НЕ используйте
отрезные круги Типа 1 или
абразивные круги со связующим.
Это может привести
к повреждению или травме.
Все кожухи пылеуловителей DEWALT
разработаны для установки и надежного
закрепления с помощью универсального
разъема DWV9000 DEWALT. Разъем DWV9000
уже установлен на некоторых пылеуловителях
DEWALT. Проконсультируйтесь у продавца
о совместимых пылеуловителях.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ DWV9000 К КОЖУХУ
(РИС. 7)
ПРИМЕЧАНИЕ: Если DWV9000 не
установлен на шланг пылеуловителя, см.
раздел Установка DWV9000 на шланг
пылеуловителя .
1. Ослабив разъем DWV9000(k), снимите его
с порта кожуха пылеудалителя (f).
2. Надежно зафиксируйте разъем DWV9000
(k).
Следуйте инструкциям по установке
и использованию отрезных кругов руководства
по эксплуатации и установки отрезных кругов.
УСТАНОВКА DWV9000 НА ШЛАНГ
ПЫЛЕУДАЛИТЕЛЯ (РИС. 7–8)
С этим кожухом рекомендуется использовать
чашеобразные алмазные круги (j).
DWV9000 может быть установлен на шланг
пылеудалителя 32 мм (1–1/4").
Удаление пыли (рис. 7-9)
ВНИМАНИЕ: используйте
только рекомендованные
DEWALT электроинструменты
с этой насадкой. Технические
характеристики см.
в разделеТехнические
характеристики.
ДЛЯ ПОДРОБНОСТЕЙ ОБ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТАХ
DeWALT, совместимых с этим устройством,
обратитесь, пожалуйста в авторизованные
сервисные центры, указанные на задней
крышке или узнайте об этом подробнее
в центрах послепродажного обслуживания,
информацию о которых вы найдете
в Интернет: www.2helpU.com.
ВНИМАНИЕ: Эту насадку
НУЖНО использовать
с системой пылеуловителя
класса M, которая подходит
для минеральной пыли. ВСЕГДА
16
Для 32 мм (1–1/4") шлангов:
1. Снимите имеющийся разъем шланга
(l) повернув его по часовой стрелке,
или если разъем установлен навсегда,
отрежьте его.
2. Установите универсальный разъем
DWV9000 (k) на шланг, повернув его
против часовой стрелки.
РАБОТА
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск травмы, ВСЕГДА
выключайте инструмент
и отключайте его от сети
перед тем, как выполнять
какие-либо настройки или
снимать/устанавливать
насадки или оснастку. Это
относится как к шлифовальной
машине, так и к вакуумному
пылеуловителю. Такие
превентивные меры безопасности
РУССКИЙ ЯЗЫК
снижают риск случайного
включения инструмента.
3. Подсоедините устройство
к электроинструменту.
ВНИМАНИЕ: Для вашей
собственной безопасности перед
использованием любой насадки
внимательно прочитайте
руководство по эксплуатации,
как для шлифовальной машины,
так и для пылеуловителя.
Невыполнение этих инструкций
может привести к травме
и серьезным повреждениям
инструмента и его оснастки.
При проведении технического
обслуживания инструмента
используйте только оригинальные
запасные части.
4. Держите руки и корпус подальше от круга
и отверстия заслонки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Количество пыли, которое
остается в вакуумном пылеуловителе зависит
от его системы фильтрации. Подробную
информацию вы найдете в инструкциях по
эксплуатации пылеуловителя.
1. Убедитесь в том, что выполнены все
инструкции по сборке.
2. Включите вакуумный пылеуловитель как
указано в инструкциях по эксплуатации.
3. Включите инструмент как указано
в руководстве по эксплуатации и дайте
ему набрать полную скорость прежде чем
коснуться рабочей поверхности.
4. Прижмите кожух шлифовальной машины
на рабочую поверхность, например на пол
или стену и начинайте шлифовку.
5. По завершению шлифовки поверхности
выключите инструмент и отключите его от
сети. Прежде чем положить инструмент,
дождитесь его остановки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Кожух шлифовальной
машины и вакуумный пылеуловитель
эффективно работают с чашеобразными
алмазными шлифовальными кругами на
плоских поверхностях.
Использование для угловой
шлифовки (рис. 6)
5. Установите край заслонки на рабочую
поверхность, включите инструмент
и начинайте шлифовку. Поднимите
инструмент от обрабатываемой
поверхности перед его выключением.
6. По завершению шлифовки поверхности
выключите инструмент и отключите его от
сети.
7. Дождитесь, пока инструмент прекратить
вращаться, перед тем, как закрыть
заслонку угловой шлифовки (d).
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВАШ ИНСТРУМЕНТ DeWALT имеет длительный
срок эксплуатации и требует минимальных
затрат на техобслуживание. Для длительной
безотказной работы необходимо обеспечить
правильный уход за инструментом и его
регулярную очистку.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск травмы, ВСЕГДА
выключайте инструмент
и отключайте его от сети
перед тем, как выполнять
какие-либо настройки или
снимать/устанавливать
насадки или оснастку. Это
относится как к шлифовальной
машине, так и к вакуумному
пылеуловителю. Такие
превентивные меры безопасности
снижают риск случайного
включения инструмента.
Смазка
Вашему инструменту не требуется
дополнительная смазка.
На этом кожухе машины для шлифовки бетона
есть заслонка, которая позволяет выполнять
угловую шлифовку заподлицо.
1. Выключите инструмент и отсоедините его
от сети.
2. Откройте заслонку для угловой шлифовки
(d). Заслонка должна оставаться открытой
в положении ожидания.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Удаляйте
загрязнения и пыль с корпуса
инструмента, продувая его
сухим воздухом, поскольку грязь
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
собирается внутри корпуса
и вокруг вентиляционных
отверстий. Надевайте защитные
наушники и противопылевую маску
при выполнении этих работ.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
пользуйтесь растворителями или
другими сильнодействующими
химическими веществами для
чистки неметаллических частей
инструмента. Эти химикаты
могут ослаблять структуру
материала, используемого для
производства таких деталей.
Используйте мягкую ткань,
смоченную мыльном растворе.
Не допускайте попадание
жидкости внутрь инструмента;
никогда не погружайте никакие
из деталей инструмента
в жидкость.
Дополнительные
приспособления
ВНИМАНИЕ: В связи с тем, что
дополнительные приспособления
других производителей кроме
DEWALT, не проходили проверку
на совместимость с данным
изделием, их использование
может представлять
опасность. Во избежание травм
следует использовать для
данного инструмента только
дополнительные приспособления,
рекомендованные DEWALT.
Проконсультируйтесь со своим продавцом для
получения дополнительной информации по
соответствующей оснастке.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Это изделие
нельзя утилизировать с обычным
бытовым мусором.
Если вы однажды обнаружите, что ваш
инструмент DEWALT требует замены или он
вам больше не нужен, не выбрасывайте его
вместе с бытовыми отходами. Утилизацию
этого продукта нужно производить в пунктах
раздельного сбора мусора.
zst00240650 - 19-08-2014
18
Раздельный сбор мусора,
использованных продуктов
и упаковки позволяет осуществлять
повторную переработку
и использовать их снова и снова.
Повторное использование
материалов, подвергаемых
вторичной переработке помогает
защитить окружающую среду от
загрязнений и сокращает
потребность в сырье.
Местные законы возможно предусматривают
раздельный сбор электроприборов и бытового
мусора на муниципальных свалках или сдачу
его продавцам у которых вы покупали свой
продукт.
Сервисные центры DEWALT осуществляют
прием на утилизацию изделий DEWALT
по окончании срока их службы. Чтобы
воспользоваться этой услугой верните свое
изделие любому авторизованному агенту по
ремонту, который занимается сбором этих
продуктов от имени компании.
Адрес ближайшего авторизованного
сервисного центра можно получить,
обратившись в местное представительство
компании DEWALTпо адресу, указанному
в настоящем руководстве. Кроме того, список
авторизованных сервисных центров DEWALTи
подробную информацию о послепродажном
обслуживании и контактах можно найти на
веб-сайте: www.2helpU.com.
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising