DWE46170 | DeWalt DWE46170 DUST EXTRACTION KIT instruction manual

511113 - 44 SK
DWE46170
Obr. 1
a
g
c
b
f
d
e
h
Obr. 2
Obr. 3
g
i
Obr. 4
a
2
Obr. 5
Obr. 6
j
d
Obr. 7
Obr. 8
k
l
f
f
k
3
SLOVENSKY
ODSÁVACÍ KRYT NA BRÚSENIE POVRCHOV
DWE46170
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si náradie značky DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie
vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Typ
Hmotnosť
kg
DWE46170
1
0,8
Odsávací kryt na brúsenie povrchov DWE46170
je určený iba na použitie s brúskami DEWALT
s nasledujúcou technickou špecifikáciou:
priemer držiaka brúsky
mm
60
maximálny priemer kotúča
mm
180
maximálne menovité otáčky
ot./min
8 500
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň
závažnosti každého označenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k spôsobeniu vážneho
alebo smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením
zranení, ktorý v prípade, že sa mu
nezabráni, môže viesť k poškodeniu
zariadení.
4
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento
návod na obsluhu.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny
VAROVANIE: Pred použitím
akéhokoľvek príslušenstva si
z dôvodu zaistenia Vašej bezpečnosti
prečítajte návody na obsluhu
brúsky aj na obsluhu odsávacieho
zariadenia. Ak nebudú splnené tieto
požiadavky, môže dôjsť k zraneniu
osôb a k vážnemu poškodeniu brúsky
a jej príslušenstva. Pri opravách tohto
náradia používajte iba originálne
náhradné diely.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Udržujte pracovný priestor v čistote
a dobre osvetlený. Preplnený
a neosvetlený pracovný priestor môže
viesť k spôsobeniu úrazov.
b) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
c) Zaistite riadne vetranie pracoviska.
Vystavenie sa pôsobeniu prachu na
zle vetranom pracovisku môže mať za
následok zdravotné ťažkosti.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napríklad potrubia, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte,
čo vykonávate a pri práci s náradím
pracujte s rozvahou. Nepracujte
s elektrickým náradím, ak ste
SLOVENSKY
b)
c)
d)
unavení alebo ak ste pod vplyvom
drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľka
nepozornosti pri práci s elektrickým
náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný postoj a rovnováhu.
Tak je umožnená lepšia ovládateľnosť
náradia v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali
do kontaktu s pohyblivými časťami.
Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť pohyblivými dielmi zachytené.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Elektrické náradie nepreťažujte.
Používajte na vykonávanú prácu
správny typ náradia. Pri použití
správneho typu náradia bude práca
vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
b)
c)
VAROVANIE: Použitie akéhokoľvek
iného príslušenstva alebo prídavných
zariadení, alebo akékoľvek iné
využitie tohto náradia, než je
popísané v tomto návode na obsluhu,
môže predstavovať riziko zranenia
osôb.
Ak náradie nepoužívate, uložte
ho mimo dosahu detí a zabráňte
tomu, aby bolo toto náradie použité
osobami, ktoré nie sú oboznámené
s jeho obsluhou alebo s týmto
návodom. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Elektrické náradie, príslušenstvo,
držiaky nástrojov atď., používajte
podľa týchto pokynov a berte do úvahy
podmienky pracovného prostredia
a prácu, ktorú budete vykonávať.
Použitie elektrického náradia na iné
účely, než na aké je určené, môže byť
nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné
dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
Bezpečnostné pokyny
týkajúce sa odsávacieho krytu
na brúsenie povrchov
• Kryt musí byť na náradí bezpečne
pripevnený a musí byť umiestnený tak,
aby zaručoval maximálnu bezpečnosť
a aby bola pred používateľom náradia
obnažená iba minimálna časť kotúča.
Tento kryt je určený na to, aby zachytával
prach a aby chránil obsluhu pred náhodným
kontaktom s rotujúcim kotúčom.
• Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie
je špecificky navrhnuté a odporúčané
výrobcom náradia. Aj keď sa s vaším
elektrickým náradím môže použiť takéto
príslušenstvo, neznamená to, že je zaistená
bezpečná práca s týmto náradím.
• Používajte s týmto krytom iba diamantové
tanierové kotúče určené na suché
brúsenie. Tento odsávací kryt na brúsenie
povrchov nie je určený na použitie so
štandardnými brúsnymi a rezacími kotúčmi
alebo s drôtenými kefami.
• Menovité otáčky príslušenstva musia
minimálne zodpovedať maximálnym
otáčkam uvedeným na elektrickom náradí.
Príslušenstvo, ktoré sa otáča rýchlejšie,
než sú jeho povolené maximálne otáčky,
sa môže roztrhnúť alebo rozlomiť.
• Pri vykonávaní prác, pri ktorých môže
dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja
so skrytým elektrickým vedením alebo
s vlastným prívodným káblom, držte
náradie vždy iba za izolované povrchy.
Pri kontakte pracovného príslušenstva so
„živým“ vodičom spôsobia nechránené
kovové časti náradia obsluhe zásah
elektrickým prúdom.
• Vždy používajte bočnú rukoväť. Rukoväť
riadne utiahnite. Bočná rukoväť by sa mala
používať stále, aby bola vždy zaručená
ovládateľnosť náradia.
• Nepoužívajte poškodené príslušenstvo.
Pred každým použitím skontrolujte
príslušenstvo, ako sú diamantové kotúče,
či nie sú prasknuté alebo odštiepené.
Pri oporných podložkách skontrolujte,
či nie sú prasknuté, potrhané alebo
nadmerne opotrebované. Ak dôjde k pádu
elektrického náradia alebo príslušenstva,
skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu
a ak je to nutné, použite nepoškodené
príslušenstvo. Po kontrole a montáži
príslušenstva sa postavte vy aj ostatné
5
SLOVENSKY
osoby tak, aby ste stáli mimo roviny
rotujúceho príslušenstva, a na jednu
minútu zapnite náradie pri maximálnych
otáčkach naprázdno. V tomto testovacom
čase sa poškodené príslušenstvo obvykle
zničí.
• Pri zapínaní náradia s novým alebo
vymeneným kotúčom, nechajte náradie na
dobre chránenom mieste asi jednu minútu
v chode. Ak bude na kotúči prasklina alebo
iná chyba, do jednej minúty dôjde k jeho
zničeniu. Nikdy nezapínajte náradie, ak stoja
v osi kotúča nejaké osoby. To sa vzťahuje aj
na obsluhu.
• Používajte prvky osobnej ochrany.
V závislosti od vykonávanej práce použite
tvárový štít, ochranné okuliare alebo
bezpečnostné okuliare. Podľa situácie
používajte masku proti prachu, chrániče
sluchu, rukavice a pracovnú zásteru
schopnú zachytiť čiastočky brusiva
alebo fragmenty obrobku. Ochrana zraku
musí byť schopná zastaviť odletujúce
nečistoty vznikajúce pri rôznych pracovných
operáciách. Maska proti prachu alebo
respirátor musí filtrovať čiastočky vznikajúce
pri Vašej práci. Dlhodobé vystavenie vysokej
intenzite hluku môže spôsobiť stratu sluchu.
• Udržujte napájací kábel v bezpečnej
vzdialenosti od rotujúceho príslušenstva.
Pri strate kontroly môže dôjsť k preseknutiu
alebo obrúseniu kábla a Vaša ruka alebo
paža môže byť tak zachytená a vtiahnutá do
rotujúceho príslušenstva.
• Nikdy neodkladajte elektrické náradie,
kým nedôjde k úplnému zastaveniu
rotujúceho príslušenstva. Rotujúce
príslušenstvo sa môže zaryť do povrchu,
čo môže spôsobiť stratu vašej kontroly nad
náradím.
• Nezapínajte elektrické náradie, ak ho
prenášate v ruke vedľa tela. Náhodný
kontakt s rotujúcim príslušenstvom by
mohol spôsobiť zachytenie Vášho oblečenia
a následný kontakt príslušenstva s Vaším
telom.
• Pravidelne čistite vetracie otvory
elektrického náradia. Ventilátor
motora vťahuje prach do skrine náradia
a nahromadené kovové čiastočky môžu
spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
• Nepoužívajte elektrické náradie v blízkosti
horľavých materiálov. Iskry môžu spôsobiť
ich vznietenie.
6
• Nepracujte s príslušenstvom, ktorého
použitie vyžaduje chladiace kvapaliny.
Použitie vody alebo inej chladiacej kvapaliny
môže viesť k smrteľnému úrazu elektrickým
prúdom alebo k inému zraneniu.
• NEPOUŽÍVAJTE s týmto krytom drôtené
kefy.
• NEPOUŽÍVAJTE brúsne kotúče.
• NEBRÚSTE A NEREŽTE kovy pomocou
diamantových kotúčov. Mohlo by dôjsť
k uvoľneniu a odmršteniu fragmentov kotúča.
• VŽDY používajte zachytávač prachu.
VAROVANIE: VŽDY používajte
ochranné okuliare. Okuliare na denné
nosenie NIE SÚ ochranné okuliare.
Ak sa pri rezaní práši, používajte
respirátor alebo ochranný štít. VŽDY
používajte certifikované bezpečnostné
vybavenie.
VAROVANIE: Pred začatím práce
urobte kontrolu, aby ste určili
stupeň nebezpečenstva týkajúci
sa vytváraného prachu. Používajte
zariadenie na priemyselné
odsávanie prachových nečistôt
zodpovedajúce oficiálne schválenej
bezpečnostnej triede, a ktoré je
v súlade s miestnymi predpismi
týkajúcimi sa zníženia rizika
vytvárania nebezpečného prachu.
VAROVANIE: Vždy používajte
vhodné osobné prostriedky
na ochranu sluchu. Za určitých
podmienok a po určitom čase použitia
môže hluk tohto náradia spôsobiť
stratu sluchu.
UPOZORNENIE: Ak sa náradie
nepoužíva, pri odkladaní postavte
náradie na stabilný povrch tak,
aby nemohlo dôjsť k jeho pádu.
Mohlo by dôjsť k vážnemu úrazu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Zvyškové riziká
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká
sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko zranenia spôsobené odletujúcimi
čiastočkami.
SLOVENSKY
– Riziko popálenia spôsobené kontaktom
s horúcim príslušenstvom, ktoré sa zahrialo
počas použitia.
– Riziko zranenia spôsobené dlhodobým
použitím výrobku.
Štítky na náradí
Na tomto náradí sú nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Používajte ochranu sluchu.
Používajte ochranu zraku.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 odsávací kryt na brúsenie povrchov
1 návod na obsluhu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času pozornému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani
jeho súčastí. Mohlo by dôjsť
k jeho poškodeniu alebo k zraneniu.
a. Skrutka hadicovej svorky
b. Hadicová svorka
c. Záves krytu na brúsenie pri stenách
d. Kryt na brúsenie pri stenách
e. Otvor nasávania
f. Výstup odvodu prachu pre univerzálnu spojku
g. Adaptér skrine prevodovky
h. Adaptér na diamantové brúsne kotúče
POUŽITIE VÝROBKU
Váš kryt na brúsenie betónových povrchov je
určený na odvádzanie prachu pri nasledujúcich
pracovných úkonoch: brúsenie, zarovnávanie
a leštenie betónových povrchov. Môže
odstraňovať prach pri odstraňovaní náterov,
epoxidov a lepidiel. Pri použití zodpovedajúcej
brúsky, diamantového brúsneho kotúča
a odsávacieho zariadenia je možné odstrániť
takmer všetok statický a vzdušný prach, ktorý by
inak bez použitia odsávacieho krytu na brúsenie
povrchov mohol spôsobiť znečistenie pracovného
prostredia alebo by mohol vytvárať zvýšené
zdravotné riziko pre obsluhu a ďalšie osoby
nachádzajúce sa v bezprostrednej blízkosti.
Tento odsávací kryt na brúsenie betónových
povrchov sa musí VŽDY používať s odsávacím
zariadením triedy M, ktoré je určené na
odsávanie betónového prachu, ako je napríklad
model DEWALT DWV902M.
NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkom prostredí alebo na
miestach s výskytom horľavých kvapalín alebo
plynov.
Tento odsávací kryt na brúsenie betónových
povrchov je náradie pre profesionálov.
NEDOVOĽTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto náradie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný dozor
• Tento výrobok nie je určený na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami, s nedostatkom skúseností
a znalostí, ak týmto osobám nebol stanovený
dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti by sa nemali nikdy ponechať s týmto
výrobkom bez dozoru.
ZOSTAVENIE A NASTAVENIE
VAROVANIE: Aby sa znížilo
riziko zranenia, VŽDY vypnite
náradie a odpojte ho od zdroja
napájacieho napätia pred
akýmkoľvek nastavovaním alebo
pred nasadením či odobratím
príslušenstva. To platí pre brúsku
aj pre zariadenie na odsávanie
prachu. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
Montáž a demontáž
odsávacieho krytu na brúsenie
povrchov (obr. 2 – 4)
POZNÁMKA: Kryt a adaptér (g) musia byť na
brúske riadne upevnené. Montáž tohto krytu
preto vykonajte veľmi starostlivo.
1. Pri odoberaní existujúceho krytu z brúsky
postupujte podľa pokynov týkajúcich sa
montáže a demontáže tohto krytu.
2. Ak je použitá, demontujte dorazovú skrutku (i)
z Vašej brúsky DEWALT pomocou kľúča T40.
7
SLOVENSKY
VAROVANIE: Po demontáži
dorazovej skrutky sa nemôže brúska
použiť na brúsne alebo rezacie práce
s ochranným krytom typu 1 alebo
typu 27. Ak chcete vykonávať takéto
práce, MUSÍTE znovu namontovať
dorazovú skrutku. Brúsenie a rezanie
bez naskrutkovanej dorazovej skrutky
môže viesť k spôsobeniu vážneho
alebo smrteľného zranenia z dôvodu
nefunkčnosti ochranného systému.
3. So skosenou hranou adaptéra skrine
prevodovky smerujúcou nahor z objímky
krytu zasuňte adaptér skrine prevodovky (g)
čiastočne do objímky, pozrite obr. 3.
4. Zarovnajte adaptér a kryt so skriňou
prevodovky a pomocou palcov natlačte oba
diely na skriňu prevodovky. Môžete tiež
použiť veľký plochý skrutkovač, aby ste
sa uistili, či je adaptér správne usadený.
Odsávací kryt aj adaptér by mali byť
nasunuté na skriňu prevodovky súčasne.
5. Nastavte požadovanú polohu odsávacieho
krytu a riadne utiahnite skrutku hadicovej
svorky (a).
6. Ak chcete odsávací kryt odobrať, zopakujte
vyššie uvedené kroky v obrátenom poradí.
POZNÁMKA: Ak nie je možné
odsávací kryt na brúsenie
povrchu utiahnuť pomocou
skrutky hadicovej svorky, náradie
nepoužívajte a odovzdajte zostavu
náradia a odsávacieho krytu do
autorizovaného servisu, kde sa
vykoná požadovaná oprava alebo
výmena.
Montáž diamantových kotúčov
na suché brúsenie povrchu
(obr. 5)
VAROVANIE: NEPOUŽÍVAJTE
rezacie kotúče typu 1 alebo lepené
brúsne kotúče. Mohlo by dôjsť
k poškodeniu alebo k zraneniu.
Dodržujte pokyny týkajúce sa montáže a použitia
rezacích kotúčov uvedené v návode na obsluhu
brúsky a namontujte brúsny kotúč.
Na použitie s týmto krytom sa odporúčajú
tanierové diamantové brúsne kotúče na suché
brúsenie povrchu (j).
8
Odsávanie prachu (obr. 7 – 9)
VAROVANIE: Používajte s týmto
príslušenstvom iba elektrické náradie
odporúčané spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa
technickej špecifikácie nájdete v časti
Technické údaje.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie
o elektrickom náradí DEWALT, ktoré je kompatibilné
s týmto príslušenstvom, kontaktujte, prosím, jeden
z našich autorizovaných servisov, ktorého adresa
je uvedená na zadnej strane tohto návodu, alebo
získajte všetky podrobnosti o našom popredajnom
servise, ktoré sú k dispozícii na internetovej adrese:
www.2helpU.com.
VAROVANIE: Toto príslušenstvo
sa MUSÍ používať s odsávacím
zariadením triedy M, ktoré je vhodné
na prácu s prachom z nerastov. VŽDY
používajte schválený bezpečnostný
tvárový štít alebo masku proti prachu.
POZNÁMKA: Uistite sa, či je hadica pevne pripojená.
POZNÁMKA: Množstvo prachu zachyteného
odsávacím zariadením závisí na jeho filtrovacom
systéme. Ďalšie informácie nájdete v návode na
obsluhu odsávacieho zariadenia.
Všetky odsávacie kryty na brúsenie povrchov
DEWALT sú určené na jednoduché pripojenie
a zaistenie pomocou univerzálnej spojky DEWALT
DWV9000. Táto spojka DWV9000 je pri niektorých
odsávacích zariadeniach DEWALT už namontovaná.
Informácie o kompatibilných odsávacích
zariadeniach získate u najbližšieho predajcu.
PRIPOJENIE SPOJKY DWV9000
NA ODSÁVACÍ KRYT (OBR. 7)
POZNÁMKA: Ak nie je spojka DWV9000
namontovaná na hadici Vášho odsávacieho
zariadenia, postupujte podľa časti Inštalácia
spojky DWV9000 na hadicu odsávacieho
zariadenia.
1. Nasuňte nezaistenú spojku DWV9000 (k) na
výstup odvodu prachu z krytu (f).
2. Zaistite spojku DWV9000 (k).
INŠTALÁCIA SPOJKY DWV9000 NA HADICU
ODSÁVACIEHO ZARIADENIA (OBR. 7 – 8)
Spojka DWV9000 sa môže upevniť na hadicu na
odvod prachu s priemerom 32 mm (1 – 1/4").
Hadica s priemerom 32 mm (1 – 1/4"):
1. Otáčaním v smere pohybu hodinových
ručičiek odoberte existujúcu hadicovú spojku
(l). Ak je spojka upevnená trvalo, odrežte ju.
SLOVENSKY
2. Nainštalujte univerzálnu spojku DWV9000
(k) na hadicu otáčaním proti smeru pohybu
hodinových ručičiek.
POUŽITIE
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia VŽDY vypnite
náradie a odpojte ho od zdroja
napájacieho napätia pred
akýmkoľvek nastavovaním alebo
pred nasadením či odobratím
príslušenstva. To platí pre brúsku
aj pre zariadenie pre odsávacie
zariadenie. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
VAROVANIE: Pred použitím
akéhokoľvek príslušenstva si
z dôvodu zaistenia Vašej bezpečnosti
prečítajte návody na obsluhu
náradia aj na obsluhu odsávacieho
zariadenia. Ak sa nesplnia tieto
požiadavky, môže dôjsť k zraneniu
osôb a k vážnemu poškodeniu
náradia a jeho príslušenstva.
Pri opravách tohto náradia používajte
iba originálne náhradné diely.
POZNÁMKA: Množstvo prachu zachyteného
odsávacím zariadením závisí na jeho filtrovacom
systéme. Ďalšie informácie nájdete v návode na
obsluhu odsávacieho zariadenia.
1. Skontrolujte, či sa dodržali všetky pokyny na
montáž.
2. Podľa pokynov uvedených v návode na
obsluhu odsávacieho zariadenia zapnite
odsávanie.
3. Zapnite náradie podľa pokynov uvedených
v návode na jeho obsluhu a pred kontaktom
s povrchom obrobku počkajte, kým
nedosiahne maximálne otáčky.
4. Položte odsávací kryt na brúsenie rovno na
opracovávanú plochu podlahy alebo steny
a začnite brúsiť.
5. Hneď ako bude brúsenie plochy ukončené,
vypnite náradie a odpojte ho od napájacieho
zdroja. Pred odložením náradia počkajte,
kým sa nôž celkom nezastaví.
POZNÁMKA: Odsávací kryt na brúsenie
povrchov a odsávacie zariadenie budú účinné iba
v prípade, ak sa použije tanierový diamantový
brúsny kotúč na plochom povrchu.
Použitie pri brúsení okrajov
(obr. 6)
Tento odsávací kryt na brúsenie betónových
povrchov je vybavený krytom na závese,
ktorý umožňuje brúsiť v blízkosti stien.
1. Vypnite náradie a odpojte ho od napájacieho
zdroja.
2. Otvorte kryt na brúsenie pri stenách (d).
Tento kryt by mal zostať v otvorenej polohe.
3. Pripojte náradie k napájaciemu zdroju.
4. Nepribližujte ruky a telo ku kotúču
a k otvorenému krytu.
5. Pred zapnutím náradia umiestnite kryt
s otvoreným krytom k pracovnému povrchu
a potom začnite brúsiť. Pred vypnutím
zdvihnite náradie z brúsenej plochy.
6. Hneď ako bude brúsenie plochy ukončené,
vypnite náradie a odpojte ho od napájacieho
zdroja.
7. Pred zatvorením krytu na brúsenie pri
stenách počkajte, kým nedôjde k zastaveniu
rotujúceho kotúča.
ÚDRŽBA
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť
o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia
jeho bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia VŽDY vypnite
náradie a odpojte ho od zdroja
napájacieho napätia pred
akýmkoľvek nastavovaním alebo
pred nasadením či odobratím
príslušenstva. To platí pre toto
náradie i pre zariadenie na
odsávanie prachu. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
9
SLOVENSKY
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach hlavného krytu
a v ich blízkosti nahromadia prach
a nečistoty, odstráňte ich prúdom
suchého stlačeného vzduchu.
Pri vykonávaní tohto úkonu údržby
používajte schválenú ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice
poskytnú informácie o správnej likvidácii elektro
odpadov z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete využiť výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek zástupcovi autorizovaného
servisu, ktorý zariadenie odoberie a zaistí jeho
recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu DEWALT
nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto
návode. Zoznam autorizovaných servisov DEWALT
a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na
internetovej adrese: www.2helpU.com.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Pretože iné
príslušenstvo, než je príslušenstvo
ponúkané spoločnosťou DEWALT,
nebolo s týmto výrobkom testované,
môže byť použitie takéhoto
príslušenstva nebezpečné. Ak chcete
znížiť riziko zranenia, používajte
s týmto výrobkom iba príslušenstvo
odporúčané spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného
príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok sa
nesmie likvidovať v bežnom domovom
odpade.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým,
nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym
odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku
v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
zst00240642 - 20-08-2014
10
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising