DW304PK | DeWalt DW304PK CUTSAW Type 4 instruction manual

DW304
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
3
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)
11
English (original instructions)
20
Español (traducido de las instrucciones originales)
27
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
36
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
44
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
52
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
61
Português (traduzido das instruções originais)
69
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
77
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
84
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
92
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
100
Copyright DEWALT
2
Figure 1
a
g
xx
xx
xx
f
e
c
b
Figure 2
b
b
d
b
d
b
d
d
1
Figure 3
Figure 5
2
Figure 4
DANSK
FREM- OG TILBAGEGÅENDE SAV
DW304
Hvis værktøjet anvendes til andre formål,
med andet tilbehør eller vedligeholdes
dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge
eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT-værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
én af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere af elværktøj.
Et estimat af eksponeringsniveauet for
vibration bør også tage højde for de
gange, værktøjet slukkes, eller når det
kører men ikke bruges til at arbejde. Det
kan mindske eksponeringsniveauet over
den samlede arbejdsperiode markant.
Tekniske data
Spænding
Type
Effektforbrug
Tomgangshastighed
Slaglængde
Skærekapacitet i træ/
metalprofiler/plastikrør
Vægt
LPA (lydtryk)
KPA (lydtrykusikkerhed)
LWA (lydeffekt)
KWA (usikkerhed lydeffekt)
mm
DW304
230
4
1050
0–2800
29
mm
kg
280/100/130
3,5
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
89
3
100
3
VAC
W
Samlet vibrationsværdi (triaxvektorsum) bestemt i henhold til
EN 60745:
Vibrationsemissionsværdi ah
Under skæring af plade
ah,B =
Usikkerhed K =
m/s²
m/s²
13,5
4,9
Vibrationsemissionsværdi ah
Under skæring af træbjælke
ah,WB =
Usikkerhed K =
m/s²
m/s²
15,0
5,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med
en standardiseret test, der er angivet i EN 60745
og kan anvendes til at sammenligne et værktøj
med et andet. Det kan anvendes til en foreløbig
eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne
vibrationsemissionsniveau repræsenterer
værktøjets hovedanvendelsesområder.
Identificér yderligere
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
operatøren mod vibrationens effekter,
som f.eks.: vedligehold værktøjet og
tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre
Sikringer
Europa
230 V værktøj
10 ampere, strømforsyning
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs
vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
3
DANSK
EF-overensstemmelseserklæring
b)
MASKINDIREKTIV
c)
DW304
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet
under Tekniske data er udformet i
overensstemmelse med: 2006/42/EF, EN 60745-1,
EN 60745-2-11.
Disse produkter overholder også direktivet
2004/108/EF og 2011/65/EU. Kontakt DEWALT på
følgende adresse for yderligere oplysninger eller se
bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
06.08.2013
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade bør du læse
betjeningsvejledningen.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elværktøjer
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse
af advarsler og instruktioner kan
medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit
elektroniske (ledning) eller batteribetjente (trådløse)
elværktøj.
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og
godt oplyst. Rodede eller mørke områder
giver anledning til ulykker.
4
Undlad at benytte elektrisk værktøj i
en eksplosionsfarlig atmosfære, som
f.eks. ved tilstedeværelsen af brændbare
væsker, gasser eller støv. Elværktøj danner
gnister, der kan antænde støv eller dampe.
Hold børn og omkringstående på afstand,
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj, øges risikoen
for elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs,
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning, der er egnet til udendørs brug,
reducerer risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Betjen
ikke værktøjet, hvis du er træt, påvirket
af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse
af et elektrisk værktøj kan forårsage alvorlig
personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr,
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
DANSK
c)
d)
e)
f)
g)
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
Undgå utilsigtet start. Sørg for, at
der er slukket for kontakten, inden
værktøjet tilsluttes en strømkilde og/eller
batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på
kontakten eller tilsluttes, når kontakten er
tændt, giver det anledning til ulykker.
Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade
Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj, når
uventede situationer opstår.
Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
Hvis der anvendes støvudsugningseller støvopsamlingsudstyr, skal dette
tilsluttes og anvendes rigtigt. Anvendelse
af støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/
eller batterienheden fra det elektriske
værktøj, før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes, eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for, at værktøjet startes utilsigtet.
d) Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer, som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner,
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
e)
f)
g)
Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker,
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Ekstra specielle sikkerhedsregler for
skæresave
ADVARSEL: Brug ALTID godkendt
åndedrætsværn. Brug af dette værktøj
kan generere og/eller sprede støv, som
kan medføre alvorlig personskade.
• Hold kun fast i elværktøjet ved hjælp af
de isolerede håndtagsflader, når der skal
saves i emner, hvor skæreværktøjet kan
berøre skjulte ledninger eller sit eget kabel.
Kommer skæreværktøjet i kontakt med en
strømførende ledning, kan blotlagte metaldele
på elværktøjet gøres strømførende og give stød
til brugeren.
• Efter strømmen er slået fra, forsøg aldrig at
stoppe savklingen med dine fingre.
• Læg aldrig saven på et bord eller en
arbejdsbænk, medmindre strømmen er slået
fra. Savklingen vil fortsætte med at køre kort tid,
efter der er slukket for værktøjet.
• Når du bruger savklinger, der er specielt
designet til træskæring, fjern alle søm og
metalgenstande fra arbejdsemnet, før du starter
med at arbejde.
• Hvor det er muligt brug skruetvingere og
skruestik til sikker fastgørelse af arbejdsemnet.
• Forsøg ikke at save meget små arbejdsemner.
5
DANSK
• Læn dig ikke for langt fremover. Sørg for at du
altid står på fast underlag, specielt på stilladser
og stiger.
• Hold altid saven med begge hænder.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk
værktøj eller nogen dele deraf. Det kan
medføre materiale- eller personskade.
• Til skæring af kurver og dyksnit brug en specielt
indrettet savklinge.
• Brug kun savklinger der er i overensstemmelse
med specifikationerne i disse driftsinstruktioner.
• Der bør kun anvendes skarpe savklinger i
perfekt tilstand; revnede eller beskadigede
savklinger bør omgående kasseres og udskiftes.
• Sørg for at savklingen er sikkert fastgjort.
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
– Hørenedsættelse.
– Risiko for personskade som følge af flyvende
partikler.
– Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør,
der bliver varmt under betjening.
– Risiko for personskade som følge af forlænget
brug.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
a. Variabel hastighedskontakt
b. Klinge fastspændingsgreb
c. Savsko
TILSIGTET BRUG
Din DW304 bajonetsav er designet for professionel
savning af træ, metal og plastikrør. Det kompakte
design tillader savning meget tæt på kanten af
vanskelige områder.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Disse frem- og tilbagegående save er professionelle
værktøjsmaskiner.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af
personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale handicaps; mangel på
erfaringer, viden eller færdigheder, medmindre
de er under overvågning af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
Læs brugsvejledningen før brug.
El-sikkerhed
DATOKODEPOSITION (FIG. 1)
Datokoden (f), der også omfatter produktionsåret, er
trykt på navnepladen.
Eksempel:
2013 XX XX
Produktionsår
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Stempeldrevet sav
1 Savklinge til generelt formål
1 Sætboks (kun model K)
1 Brugsvejledning
1 Eksplosionstegning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet,
dele og tilbehør, der kan være opstået under
transport.
6
Elmotoren er kun designet til én spænding.
Kontrollér altid, at strømforsyningen svarer til
spændingen på mærkepladen.
Dit DEWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN 60745, og
derfor er en jordledning ikke påkrævet.
Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den
udskiftes med en særlig ledning, der kan fås
gennem DEWALT’s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du
anvende en godkendt 3-koret forlængerledning, der
passer til dette værktøjs effektforbrug (se Tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1,5 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
DANSK
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for kvæstelser skal enheden
slukkes, og strømforsyningen til
maskinen afbrydes før montering og
afmontering af tilbehør, før justering
eller ændring af konfiguration
eller ved udførelse af reparationer.
Sørg for, at udløserkontakten er i OFFposition. Utilsigtet start kan medføre
kvæstelser.
Montering af savklingen (fig. 2)
1. Åbn klingens fastspændingsgreb (b) for at
udløse klingens fastspændingsmekanisme.
2. Indsæt savklingen i holderen (d), indtil den
sidder fast. Klingen kan installeres med
tænderne vendende opad eller nedad, eller til
venstre eller højre.
3. Åbn klingens fastspændingsgreb (b) for at låse
klingens fastspændingsmekanisme.
4. Du fjerner savklingen ved at gennemgå
processen i omvendt rækkefølge.
Savklinger
materiale
jernholdigt metal
ikke jernholdigt metal
træ
plastik
murværk
anbefalede savklinger
fine tænder
grove tænder
grove tænder
fine tænder
karbid-stålskær
Der findes et stort udvalg af specielle savklinger som
ekstraudstyr.
ADVARSEL: Udvælg altid meget
omhyggeligt din savklinge.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke
for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/
monteres tilbehør eller ekstraudstyr
ADVARSEL:
• Sørg for at det materiale, der skal
saves, sidder fast.
• Tryk kun blidt på værktøjet og
anvend ikke sidepres på savklingen.
Hvis muligt arbejd med savskoen
trykket ind imod arbejdsemnet. Dette
forhindrer beskadigelser på klingen
og forhindrer, at værktøjet rykker og
vibrerer.
• Ved savning i vægge eller gulve
sørg for at være klar over, hvor rør
og ledninger er placeret. Hold altid
værktøjet i håndtaget
• Undgå overstyring.
• Lad klingen køre frit i få sekunder
før start på savning. Tænd aldrig for
værktøjet, hvis savklingen sidder fast
i arbejdsemnet eller har kontakt til
materialet.
Korrekt håndposition (fig. 1, 4)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du ALTID anvende
den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
Det er nødvendigt at placere den ene hånd på det
bagerste håndtag (g) og den anden hånd på det
forreste håndtag (e) for korrekt håndposition.
Tænde og slukke (fig. 1)
Tryk på den variable hastighedskontakt (a) for
at starte værktøjet. Det tryk, der lægges på den
variable hastighedskontakt, afgør værktøjets
hastighed.
Slip kontakten for at stoppe værktøjet.
Sluk altid for værktøjet, når arbejdet er udført, og
inden stikket tages ud.
Savning i træ
1. Spænd arbejdsemnet godt fast og fjern alle
søm og metalgenstande.
2. Hold på værktøjet med begge hænder, arbejd
med savskoen trykket ind imod arbejdsemnet.
Stiksavning i træ (fig. 3)
1. Lad savskoen hvile på arbejdsemnet i en sådan
position, at klingen danner en passende vinkel til
stiksavningen.
2. Slå værktøjet til og indfør langsomt klingen.
Sørg for at savskoen hele tiden forbliver i
kontakt med arbejdsemnet.
7
DANSK
Dyksnit
VEDLIGEHOLDELSE
1. Mål og afmærk det ønskede dyksnit.
2. Ved brug af en snæver savklinge lad bunden på
savskoen hvile på arbejdsemnet og sørg for, at
klingen placeres på skærelinjen. Om nødvendigt
fx i snævre områder, brug den yderste kant på
savskoen som din retningslinje.
3. Slå værktøjet til og indfør klingen i materialet
med fuld fart, idet du holder værktøjet fast imod
arbejdsemnet.
Savning i metal
Ved savning i tyndt metal stabilisér altid
arbejdsemnet med træ på begge sider. Dette
garanterer rene snit og forhindrer ødelæggelse af
materialet.
For lange, lige snit tegn en linje på arbejdsemnet.
Anbring et tyndt lag smøremiddel langs med
skærelinjen, slå værktøjet til og følg skærelinjen.
Savning i plastik
Arbejd altid med nedsat hastighed. Lav et kontrolsnit
for at kontrollere, om materialet er følsomt over for
varme.
Dit DEWALT-elværktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for kvæstelser skal enheden
slukkes, og strømforsyningen
til maskinen skal afbrydes før
montering og afmontering
af tilbehør, før justering eller
ændring af konfiguration eller ved
udførelse af reparationer. Sørg for,
at udløserkontakten er i OFF-position.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Støvopsamling
Hvis værktøjet anvendes indendørs i en længere
periode, brug en passende støvopsamler, designet
i overensstemmelse med de gældende direktiver
vedrørende støvemission.
Lubrication
Savning i murværk
ADVARSEL: Ved savning i
asbestcement kan der blive produceret
støv, der er specielt farligt for helbredet.
Følg de lovbestemte retningslinjer og
overhold de anbefalinger, der gives af
asbestcement producenterne.
Save op til et fremskudt hjørne
(fig. 4)
Brug en konventionel klinge, der installeres med
bunden i vejret og skær op til det fremskudte hjørne.
Parallelsavning (fig. 5)
Når klingen er installeret i horisontal retning, kan
værktøjet bruges til parallel savning tæt ved gulve,
vægge eller lofter.
Sørg for at savskoen hele tiden forbliver i kontakt
med arbejdsemnet.
8
Hvis værktøjet ikke skal bruges i en længere periode,
smør savklingen med lidt olie (fx maskinolie).
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets ikkemetalliske dele. Disse kemikalier kan
svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Lad
aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i
væske.
DANSK
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT-produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte produkter
og emballage gør det muligt at genbruge
materialer og anvende dem på ny.
Genanvendelse af genbrugsmaterialer
bidrager til at forhindre forurening af
miljøet og reducerer behovet for
råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT-produkter. For at
benytte sig af denne service kan man returnere
produktet til et hvilket som helst autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit
lokale DEWALT-kontor på den adresse, der er
angivet i denne manual. Alternativt findes der en liste
over autoriserede DEWALT-serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice
og kontakter på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
9
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse
til dine kontraktmæssige rettigheder
som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Frihandelsområde.
• 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit
DEWALT værktøj, kan du returnere det
inden for 30 dage, komplet som købt, til
den forhandler, hvor værktøjet blev købt
og få alle pengene refunderet eller bytte
det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal
fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse
eller service af dit DEWALT værktøj,
inden for 12 måneder efter købet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den
vil blive foretaget gratis af et autoriseret
DEWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft.
Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de var fejlbehæftede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg
under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt
almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises;
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter;
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på
10
dit nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget
eller kontakt dit DEWALT kontor på den
adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com.
DEUTSCH
SÄBELSÄGE
DW304
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen DEWALT
zu einem zuverlässigen Partner für professionelle
Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Hub
Schnittlänge in Holz/
Metallprofilen/Kunststoffrohren
Gewicht
LPA (Schalldruckpegel)
KPA (SchalldruckpegelMessungenauigkeit)
LWA (Schallleistung)
KWA (SchallleistungMessungenauigkeit)
mm
DW304
340
4
1050
0–2800
29
mm
kg
280/100/130
3,5
dB(A)
89
dB(A)
dB(A)
3
100
dB(A)
3
VAC
W
Gesamtschwingungspegel (triaxiale Vektorsumme) gemäß
EN 60745:
Vibrationsemissionwert ah
Sägen von Brettern
ah,B =
Unsicherheit K =
m/s²
m/s²
13,5
4,9
Vibrationsemissionwert ah
Sägen von Holzbalken
ah,WB =
Unsicherheit K =
m/s²
m/s²
15,0
5,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem
standardisierten Test laut EN 60745 gemessen und
kann für einen Vergleich zwischen zwei Geräten
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert bezieht sich
auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere
Anwendungen, mit anderem Zubehör
oder schlecht gewartet eingesetzt wird,
kann die Vibrationsemission verschieden
sein. Dies kann den Expositionsgrad
über die Gesamtbetriebszeit erheblich
erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke
sollte auch berücksichtigen, wie oft das
Gerät ausgeschaltet wird oder über
welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die
Exposition über die Gesamtbetriebszeit
erheblich mindern.
Es sind zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen zum
Schutze der Betriebsperson vor den
Auswirkungen der Vibration in Betracht
zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes
und des Zubehörs, Warmhalten
der Hände, Organisation des
Arbeitsablaufes.
Sicherungen
Europa
230 V Werkzeuge 10 Ampere Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden,
zu tödlichen oder schweren
Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
11
DEUTSCH
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
DW304
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter
Technische Daten beschriebenen Produkte
die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG. EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie
2004/108/EG und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DEWALT
unter der folgenden Adresse oder schauen Sie auf
der Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
Horst Großmann
Vizepräsident für Konstruktion und
Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
06.08.2013
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Betriebsanleitung lesen.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise
für Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Lesen Sie alle
Sicherheitswarnhinweise und alle
Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann
zu elektrischem Schlag, Brand und/oder
schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen
bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug
(mit Kabel) oder auf Ihr akkubetriebenes (kabelloses)
Elektrowerkzeug.
12
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und
gut ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder
dunkle Bereiche begünstigen Unfälle.
b) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in denen sich z. B. brennbare
Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern,
während Sie ein Elektrogerät betreiben.
Ablenkung kann dazu führen, dass Sie die
Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Stecker des Elektrogerätes muss
in die Steckdose passen. Ändern Sie
niemals den Stecker in irgendeiner Form.
Verwenden Sie keinerlei Adapterstecker
an geerdeten Elektrogeräten. Unveränderte
Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Flächen, wie Rohre,
Radiatoren, Herde und Kühlgeräte.
Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet
ist.
c) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen
oder feuchter Umgebung aus. Wenn
Wasser in das Elektrogerät eindringt, erhöht
sich die Gefahr eines elektrischen Schlages.
d) Überlasten Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie niemals das Kabel, um das
Elektrogerät zu tragen oder durch Ziehen
vom Netz zu trennen. Halten Sie das
Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten
oder beweglichen Teilen. Beschädigte oder
verhedderte Kabel erhöhen die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
e) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien
betreiben, verwenden Sie ein für
den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von
für den Außeneinsatz geeigneten Kabeln
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
f) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes
in feuchter Umgebung unumgänglich
ist, verwenden Sie eine durch einen
Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder RCD) geschützte Stromversorgung.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
DEUTSCH
3) SICHERHEIT VON PERSONEN
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft
an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn
Sie müde sind oder unter dem Einfluss
von Drogen, Alkohol oder Medikamenten
stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu
schweren Verletzungen führen.
b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung
und immer eine Schutzbrille. Das Tragen
persönlicher Schutzausrüstung, wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art
und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert
das Risiko von Verletzungen.
c) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter
in der AUS-Position ist, bevor Sie das
Gerät an die Stromversorgung und/oder
an den Akku anschließen oder wenn Sie
das Gerät aufnehmen oder tragen. Wenn
Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das
Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung
anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
d) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder
Werkzeuge, bevor Sie das Elektrogerät
einschalten. Werkzeuge oder Schlüssel,
die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen
führen.
e) Vermeiden Sie eine abnormale
Körperhaltung. Sorgen Sie für einen
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.
f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung
und Handschuhe von beweglichen Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
g) Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung
vorgesehen sind, vergewissern Sie
sich, dass diese richtig angeschlossen
sind und verwendet werden. Der Einsatz
von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
4) VERWENDUNG UND PFLEGE DES ELEKTROGERÄTES
a) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht.
Verwenden Sie das für Ihre Arbeit
passende Elektrogerät. Das richtige Gerät
wird die Aufgabe besser und sicherer
erledigen, wenn es bestimmungsgemäß
verwendet wird.
b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
dessen Schalter defekt ist. Ein
Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich
und muss repariert werden.
c) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/
oder die Akkus vom Elektrogerät, bevor
Sie Einstellungen am Gerät vornehmen,
Zubehör wechseln oder es aufbewahren.
Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt
startet.
d) Bewahren Sie nicht verwendete
Elektrogeräte für Kinder unerreichbar auf
und lassen Sie nicht zu, dass Personen
ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät
bedienen. Elektrogeräte sind in den Händen
nicht geschulter Personen gefährlich.
e) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen
Sie, ob bewegliche Teile verzogen oder
ausgeschlagen, ob Teile gebrochen oder
in einem Zustand sind, der den Betrieb
des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das
Elektrogerät reparieren, bevor Sie es
verwenden. Viele Unfälle entstehen wegen
mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Richtig gewartete Schneidwerkzeuge
mit scharfen Klingen blockieren seltener und
sind leichter unter Kontrolle zu halten.
g) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör
und Einsätze (Bits) usw. gemäß diesen
Anweisungen und unter Berücksichtigung
der Arbeitsbedingungen und der Aufgabe.
Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß
sind, kann dies zu gefährlichen Situationen
führen.
5) SERVICE
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original- Ersatzteilen reparieren. Damit
wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Gerätes erhalten bleibt.
13
DEUTSCH
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Säbelsägen
WARNUNG: Verwenden Sie
IMMER eine zugelassene
Atemschutzvorrichtung. Bei
Verwendung dieses Werkzeugs kann
Staub erzeugt und/oder verteilt werden,
was zu schweren Verletzungen führen
kann.
• Halten Sie das Elektrowerkzeug an den
isolierten Griffflächen, wenn Arbeiten
durchgeführt werden, bei denen das
Schneidewerkzeug versteckte Leitungen
oder die eigene Anschlussleitung berühren
könnte. Der Kontakt des Schneidewerkzeugs
mit einer spannungsführenden Leitung kann
auch metallene Geräteteile unter Spannung
setzen und zu einem elektrischen Schlag führen.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von
Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
– Schwerhörigkeit.
– Verletzungsgefahr durch umherfliegende
Teilchen.
– Verbrennungsgefahr durch während des
Betriebes heiß werdende Zubehörteile.
– Verletzungsgefahr durch andauernden
Gebrauch
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
• Nach dem Ausschalten dürfen die Sägeblätter
nicht mit den Fingern abgebremst werden.
• Legen Sie die Säbelsäge grundsätzlich nur in
ausgeschaltetem Zustand auf den Arbeitstisch
oder auf die Werkbank ab. Die Sägeblätter
laufen nach dem Ausschalten der Säge noch
kurz weiter.
• Vor dem Arbeitsbeginn müssen alle Nägel und
Metallgegenstände aus dem Werkstück entfernt
werden.
• Verwenden Sie wenn möglich immer
Einspannvorrichtungen, um das Werkstück zu
sichern.
• Versuchen Sie nicht, extrem kleine Werkstücke
zu sägen.
• Beugen Sie sich bei der Arbeit nicht zu weit vor.
Stellen Sie sicher, dass Sie immer einen festen
Stand haben, vor allem auf Bühnen und Leitern.
LAGE DES DATUMSCODES (ABB. [FIG.] 1)
Der Datumscode (f), der auch das Herstelljahr
enthält, ist auf das Typenschild geprägt.
Beispiel:
2013 XX XX
Herstelljahr
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Säbelsäge
1 Universal-Sägeblatt
1 Transportkoffer (nur für K-Modelle)
1 Betriebsanleitung
• Halten Sie die Säge immer mit beiden Händen.
1 Explosionszeichnung
• Verwenden Sie für Kurven- und Einsatzschnitte
ein geeignetes Sägeblatt.
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile
auf Beschädigungen, die beim Transport
entstanden sein könnten.
• Verwenden Sie nur Sägeblätter, die den Daten
in dieser Anleitung entsprechen.
• Es sollten ausschließlich scharfe und einwandfrei
arbeitende Sägeblätter verwendet werden;
rissige oder verbogene Sägeblätter sind sofort
auszuwechseln.
• Vergewissern Sie sich, dass das Sägeblatt
sicher befestigt ist
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Beschreibung (Abb. 1)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
a. Drehzahl-Regelschalter
b. Sägeblatt-Einspannhebel
c. Sägeschuh
14
DEUTSCH
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Ihre Handstichsäge DW304 wurde für das
professionelle Sägen von Holz, Metall und
Kunststoffrohren entwickelt. Das kompakte Design
ermöglicht das Sägen extrem nah an der Kante von
schwer erreichbaren Stellen.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
Diese Säbelsäge ist ein Elektrowerkzeug für den
professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu
beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen
(einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung
oder Kenntnisse verwendet werden, außer
wenn diese Personen von einer Person, die
für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der
Verwendung des Geräts beaufsichtigt werden.
Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit diesem
Produkt allein gelassen werden.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, dass die
Stromversorgung der Spannung auf dem
Typenschild entspricht.
Ihr DEWALT-Gerät ist gemäß EN 60745
doppelt isoliert. Es muss deshalb nicht
geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme
dieses Elektrowerkzeugs geeignet ist (siehe
Technische Daten). Der Mindestquerschnitt der
Leitungen beträgt 1,5 mm² und die Höchstlänge
beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
ZUSAMMENBAU UND
EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor Sie
Zubehör anbringen oder abbauen
oder Einstellungen vornehmen
oder ändern oder Reparaturen
vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Montage des Sägeblatts (Abb. 2)
1. Öffnen Sie den Sägeblatt-Einspannhebel (b),
um den Sägeblatt-Einspannmechanismus zu
lösen.
2. Stecken Sie das Sägeblatt in die Aufnahme (d),
bis es einrastet. Das Sägeblatt kann mit den
Zähnen nach oben oder nach unten, nach links
oder nach rechts montiert werden.
3. Bewegen Sie den Sägeblatt-Einspannhebel
(b) abwärts, um den SägeblattEinspannmechanismus zu verriegeln.
4. Zum Entfernen des Sägeblatts gehen Sie in
umgekehrter Reihenfolge vor.
Sägeblätter
material
Eisenmetalle
Nichteisenmetalle
Holz
Kunststoff
Mauerwerk
empfohlenes Sägeblatt
feinverzahnt
grobverzahnt
grobverzahnt
feinverzahnt
hartmetallbestückt
Es sind Sägeblätter für viele Anwendungen als
Sonderzubehör erhältlich
WARNUNG: Wählen Sie das Sägeblatt
mit Sorgfalt.
15
DEUTSCH
BETRIEB
Ein- und Ausschalten (Abb. 1)
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen.
WARNUNG:
• Vergewissern Sie sich, dass das zu
sägende Material gesichert wurde.
• Drücken Sie die Säge beim Arbeiten
nur leicht an und üben Sie nie
seitlichen Druck auf die Sägeblätter
aus. Drücken Sie wenn möglich den
Sägeschuh auf das Werkstück, um
Beschädigung des Sägeblatts sowie
ein Schütteln und Schwingen der
Säge zu vermeiden.
• Falls Sie in Wänden oder Fußböden
sägen, informieren Sie sich vor dem
Arbeiten über den genauen Verlauf
von Leitungen und Verkabelungen.
Halten Sie das Werkzeug immer am
Griff fest.
• Vermeiden Sie eine Überlastung der
Säge.
• Lassen Sie das Sägeblatt einige
Sekunden im Leerlauf bewegen, bevor
Sie den Schnitt vornehmen. Schalten
Sie das Werkzeug nie ein, wenn das
Sägeblatt im Werkstück festgefahren
ist oder das Werkstück berührt.
Richtige Haltung der Hände
(Abb. 1, 4)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand
auf dem hinteren Griff (g) und die andere auf dem
vorderen Griff (e).
16
Betätigen Sie zum Starten des Elektrowerkzeuges
den Drehzahl-Regelschalter (a). Je tiefer der
Drehzahl-Regelschalter gedrückt wird, um so höher
ist die Drehzahl des Antriebsmotors.
Um das Gerät zu stoppen, lassen Sie den Schalter
los.
Schalten Sie das Elektrowerkzeug bei Beendigung
der Arbeiten immer aus. Erst dann darf der
Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden
Sägen von Holz
1. Spannen Sie das Werkstück sorgfältig ein und
entfernen Sie sämtliche Nägel und anderen
Metallgegenstände.
2. Halten Sie die Säge mit beiden Händen
und drücken Sie den Sägeschuh auf das
Werkstück.
Einstechsägen in Holz (Abb. 3)
1. Lassen Sie den Sägeschuh so auf dem
Werkstück rasten, dass das Sägeblatt einen für
das Einstechsägen geeigneten Winkel bildet.
2. Schalten Sie die Säge ein und schieben Sie das
Sägeblatt langsam vor. Stellen Sie sicher, dass
der Sägeschuh das Werkstück jederzeit berührt.
Einsatzschnitte
1. Vermessen Sie den Einsatzschnitt und zeichnen
Sie eine Schnittlinie.
2. Verwenden Sie ein schmales Sägeblatt. Lassen
Sie die Unterseite des Sägeschuhs auf dem
Werkstück rasten und stellen Sie sicher, dass
das Sägeblatt auf der Schnittlinie positioniert ist.
Bei Bedarf, z.B. in engen Räumen, verwenden
Sie die äußere Kante des Sägeschuhs als
Führung.
3. Schalten Sie die Säge ein und schieben Sie
das Sägeblatt bei voller Geschwindigkeit in das
Werkstück vor. Halten Sie die Säge hierbei fest
gegen das Werkstück.
Sägen von Metall
Stabilisieren Sie beim Sägen von Blechplatten
das Werkstück an beiden Seiten mit Holz. Dies
gewährleistet saubere Schnitte und verhindert eine
Beschädigung des Werkstückes.
Zeichnen Sie für lange, gerade Schnitte eine
Schnittlinie auf dem Werkstück.
Bringen Sie entlang der Schnittlinie eine dünne
Schicht Schneidöl an, schalten Sie die Säge ein und
folgen Sie der Schnittlinie.
DEUTSCH
Sägen von Kunststoff
Arbeiten Sie immer mit einer niedrigen
Geschwindigkeit. Machen Sie einen Probeschnitt,
um zu prüfen, ob das Werkstück wärmeempfindlich
ist
Staubabsaugung
Sägen von Mauerwerk
Wenn das Werkzeug längere Zeit im Inneren von
Gebäuden verwendet wird, muss eine geeignete
Staubabsaugvorrichtung verwendet werden, die den
geltenden Richtlinien in Bezug auf Staubemissionen
entspricht.
WARNUNG: Beim Sägen
von Asbestzement kann
gesundheitsschädlicher Staub
anfallen. Halten Sie die gesetzlichen
Richtlinien ein und befolgen Sie die von
Asbestzementherstellern gegebenen
Hinweise.
Heransägen an eine überstehende
Kante (Abb. 4)
Verwenden Sie ein herkömmliches und anders
herum montiertes Sägeblatt und sägen Sie an die
überstehende Kante heran.
Parallelschneiden (Abb. 5)
Wenn das Sägeblatt in horizontaler Ausrichtung
eingesetzt ist, kann das Werkzeug zum
Parallelschneiden nah an Böden, Wänden oder
Decken verwendet werden.
Stellen Sie sicher, dass der Sägeschuh das
Werkstück jederzeit berührt.
WARTUNG
Ihr DEWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand konstruiert.
Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender Betrieb hängt
von der geeigneten Pflege des Elektrowerkzeugs
und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor Sie
Zubehör anbringen oder abbauen
oder Einstellungen vornehmen
oder ändern oder Reparaturen
vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Lubrication
Falls die Säge längere Zeit nicht gebraucht wird,
schmieren Sie das Sägeblatt mit etwas Öl
(z.B. Maschinenöl)
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft
immer dann Schmutz und Staub
aus dem Hauptgehäuse, wenn sich
Schmutz sichtbar in und um die
Lüftungsschlitze ansammelt. Tragen
Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene
Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese
Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DEWALT angeboten wird, nicht
mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem
Zubehör an diesem Gerät gefährlich
sein. Um das Verletzungsrisiko zu
mindern, sollte mit diesem Produkt nur
von DEWALT empfohlenes Zubehör
verwendet werden.
17
DEUTSCH
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Abfalltrennung. Dieses Produkt darf nicht
mit normalem Haushaltsabfall entsorgt
werden.
Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr DEWALTProdukt ersetzt werden muss oder Sie es nicht mehr
benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem normalen
Haushaltsabfall. Führen Sie dieses Produkt der
Abfalltrennung zu.
Die separate Entsorgung von
Gebrauchtprodukten und Verpackungen
ermöglicht das Recycling und die
Wiederverwendung der Stoffe. Die
Wiederverwendung von Recyclingstoffen
hilft, Umweltverschmutzung zu
vermeiden und mindert die Nachfrage
nach Rohstoffen.
Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die
getrennte Entsorgung von Elektroprodukten und
Haushaltsabfall an kommunalen Entsorgungsstellen
oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues
Produkt kaufen.
DEWALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung und
das Recycling von DEWALT-Produkten nach Ablauf
des Nutzungszeitraums zur Verfügung. Um diesen
Service zu nutzen, bringen Sie bitte Ihr Produkt zu
einer beliebigen autorisierten Kundendienstwerkstatt,
die es in unserem Auftrag sammeln.
Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle
erfahren Sie bei Ihrem örtlichen DEWALTGeschäftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse. Alternativ erhalten
Sie eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst im
Internet unter: www.2helpU.com.
18
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität
seiner Produkte und bietet daher den
professionellen Anwendern des Produktes
eine herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nichtprofessioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu
können, wenden Sie sich an einen DEWALTService-Partner in Ihrer Nähe, dessen
Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden,
oder Sie wenden sich an die DEWALTNiederlassung, die in dieser Anleitung
angegeben ist. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren
Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTGerätes nicht vollständig zufrieden sind,
geben Sie es einfach innerhalb von
30 Tagen komplett im Originallieferumfang,
so wie gekauft, an den Händler zurück,
um eine vollständige Erstattung oder ein
Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt
darf normalem Verschleiß ausgesetzt sein.
Der Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem
Kauf, wird einmalig eine Wartungsinspektion
für Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt.
Diese Arbeiten werden kostenlos von einem
autorisierten DEWALT-Service-Partner
ausgeführt. Der Kaufbeleg muss vorgelegt
werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten. Gilt
nicht für Zubehör und Ersatzteile, sofern es
sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
19
EN GLI S H
RECIPROCATING SAW
DW304
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off
or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly
reduce the exposure level over the total
working period.
Technical Data
Voltage
U.K. & Ireland
Type
Power input
No-load speed
Stroke length
Cutting capacity in
wood/metal profiles/plastic tubes
Weight
LPA
KPA
LWA
KWA
(sound pressure)
(sound pressure uncertainty)
(sound power)
(sound power uncertainty)
mm
DW304
230
115
4
1050
0–2800
29
mm
kg
280/100/130
3.5
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
89
3
100
3
VAC
VAC
W
Vibration total values (triax vector sum) determined according to
EN 60745:
Vibration emission value ah
While cutting board
ah,B =
Uncertainty K =
m/s²
m/s²
13.5
4.9
Vibration emission value ah
While cutting wooden beam
ah,WB =
Uncertainty K =
m/s²
m/s²
15.0
5.5
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
20
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
Fuses
Europe
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
E NG L I S H
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
DW304
DEWALT declares that these products described
under Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
These products also comply with Directive
2004/108/EC and 2011/65/EU. For more
information, please contact DEWALT at the following
address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
06.08.2013
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow
the warnings and instructions may result
in electric shock, fire and/or serious
injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or batteryoperated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c)
Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
21
EN GLI S H
d)
e)
f)
g)
Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
e) Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
g) Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
22
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
Additional Specific Safety Rules for
Cutsaws
WARNING: ALWAYS use approved
respiratory protection. Use of this tool
can generate and/or disburse dust,
which may cause serious injury.
• Hold power tool by insulated gripping
surfaces, when performing an operation
where the cutting accessory may contact
hidden wiring or its own cord. Cutting
accessory contacting a "live" wire may make
exposed metal parts of the power tool "live"
and could give the operator an electric shock.
• After switching off, never attempt to stop the
saw blade with your fingers.
• Never put the saw down on a table or work
bench unless switched off. The saw blade will
keep running briefly after the tool has been
switched off.
• When using saw blades specially designed
for cutting wood remove all nails and metal
objects from the workpiece before starting
work.
• Wherever possible, use clamps and vices to
fasten the workpiece securely.
• Do not attempt to saw extremely small
workpieces.
• Do not bend too far forward. Make sure
that you always stand firmly particularly on
scaffolding and ladders.
• Always hold the saw with both hands.
• For cutting curves and pockets, use an
adapted saw blade.
• Only use saw blades conforming to the
specifications contained in these operating
instructions.
• Only sharp saw blades in perfect working
condition should be used; cracked or bent
saw blades should be discarded and replaced
at once.
• Ensure that the saw blade is securely fixed.
E NG L I S H
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Impairment of hearing.
– Risk of personal injury due flying particles.
– Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
– Risk of personal injury due to prolonged use.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
tubes. The compact design permits cutting
extremely close to the edge of difficult areas.
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
These reciprocating saws are professional power
tools.
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
• This product is not intended for use by persons
(including children) suffering from diminished
physical, sensory or mental abilities; lack of
experience, knowledge or skills unless they are
supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with
this product.
Electrical Safety
DATE CODE POSITION (FIG. 1)
The date code (f), which also includes the year of
manufacture, is printed on the nameplate.
Example:
2013 XX XX
Year of Manufacture
Package Contents
The package contains:
1 Reciprocating saw
1 General purpose saw blade
1 Kitbox (K-models only)
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
a. Variable speed switch
b. Blade clamp lever
c. Saw shoe
INTENDED USE
Your DW304 reciprocating saw has been designed
for professional sawing of wood, metal and plastic
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Your DEWALT tool is double insulated in
accordance with EN 60745; therefore no
earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to
be operated via a fail-safe isolating
transformer with an earth screen
between the primary and secondary
winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved
3–core extension cable suitable for the power input
of this tool (see Technical Data).The minimum
conductor size is 1,5 mm2; the maximum length
is 30 m.
23
EN GLI S H
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing setups or when making repairs. Be sure
the trigger switch is in the OFF position.
An accidental start-up can cause injury.
Mounting the Saw Blade (fig. 2)
1. Move the blade clamp lever (b) up to release
the blade clamping mechanism.
2. Insert the saw blade into the holder (d) until it
engages. The blade can be installed with the
teeth pointing down or up, or left or right.
3. Move the blade clamp lever (b) down to lock the
blade clamping mechanism.
4. To remove the saw blade, proceed in reverse
order.
Saw Blades
material
ferrous metal
non ferrous metal
wood
plastic
masonry
recommended saw blade
fine-toothed
coarse-toothed
coarse-toothed
fine-toothed
carbide-tipped
A wide variety of dedicated saw blades is available
as an option.
WARNING: Always select your saw
blade with great care.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories.
WARNING:
• Ensure the material to be sawn is
secured in place.
24
• Apply only a gentle pressure to the
tool and do not exert side pressure
on the saw blade. If possible, work
with the saw shoe pressed against
the workpiece. This prevents damage
to the blade and stops the tool from
jerking and vibrating.
• When sawing in walls or doors be
aware of the location of pipework and
wiring. Always hold the tool by its
handle.
• Avoid overloading.
• Let the blade run freely for a few
seconds before starting the cut. Never
switch on the tool when the saw
blade is jammed in the workpiece or in
contact with the material.
Proper Hand Position (fig. 1, 4)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS use
proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS hold
securely in anticipation of a sudden
reaction.
Proper hand position requires one hand on the back
handle (g), with the other hand on the front grip (e).
Switching On and Off (fig. 1)
To run the tool, press the variable speed switch (a).
The pressure exerted on the variable speed switch
determines the tool speed.
To stop the tool, release the switch.
Always switch off the tool when work is finished and
before unplugging.
Cutting Wood
1. Clamp the workpiece securely and remove all
nails and metal objects.
2. Holding the tool with both hands, work with the
saw shoe pressed against the workpiece.
Plunge Cutting in Wood (fig. 3)
1. Rest the saw shoe on the workpiece in such
a position that the blade forms an appropriate
angle for the plunge cut.
2. Switch the tool on and slowly feed in the blade.
Make sure that the saw shoe remains in contact
with the workpiece at all times.
E NG L I S H
Pocket Cuts
1. Measure and mark the required pocket cut.
2. Using a narrow saw blade rest the bottom of
the saw shoe on the workpiece and make sure
that the blade is positioned on the cutting line.
If necessary, e.g. in confi ned spaces, use the
outer edge of the saw shoe as your guideline.
3. Switch on the tool and feed the blade into the
material at full speed, holding the tool fi rmly
against the workpiece.
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing
set-ups or when making repairs.
Be sure the trigger switch is in the OFF
position. An accidental start-up can
cause injury.
Cutting Metal
When cutting thin metal always stabilize the
workpiece with wood on both sides. This guarantees
clean cuts and prevents damaging of the material.
For long, straight cuts draw a line on the workpiece.
Apply a thin film of lubricant along the cutting line,
switch on the tool and follow the cutting line.
Dust Extraction
When the tool is used indoor for extended periods
of time, use a suitable dust extractor designed in
compliance with the applicable Directives regarding
dust emission.
Cutting Plastics
Always work at reduced speed. Carry out a test cut
to check whether the material is sensitive to heat.
Lubrication
If the tool will not be used for a long period of time,
coat the saw blade with a little oil (e.g., machine oil).
Cutting Masonry
WARNING: When sawing asbestos
cement hazardous dust may be
produced. Follow the statutory
guidelines and observe the
recommendations issued by the
asbestos cement manufacturers.
Sawing Up to a Projecting Edge
(fig. 4)
Using a conventional blade installed upside down,
cut up to the projected edge.
Parallel Cutting (fig. 5)
With the blade installed in the horizontal orientation,
the tool can be used for parallel cutting close to
floors, walls or ceilings.
Make sure that the saw shoe remains in contact
with the workpiece at all times.
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT, recommended
accessories should be used with this
product.
25
EN GLI S H
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products and
packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, you are entitled to one service free
of charge. It will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all
original components.
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com.
26
ESPAÑOL
SIERRA ALTERNATIVA
DW304
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DEWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Potencia absorbida
Velocidad en vacío
Longitud de carrera
Capacidad de corte en
madera/perfiles metálicos
/tubos de plástico
Peso
LPA (presión acústica)
KPA (incertidumbre de la
presión acústica)
LWA (potencia acústica)
KWA (incertidumbre de la
potencia acústica)
mm
DW304
230
4
1050
0–2800
29
mm
kg
280/100/130
3,5
dB(A)
89
dB(A)
dB(A)
3
100
dB(A)
3
VAC
W
Valores totales de vibración (suma de vectores teniendo en
cuenta los tres ejes) determinados de acuerdo con la norma
EN 60745:
Valor de emisión de vibración ah
Al cortar tablero
ah,B =
Incertidumbre K =
m/s²
m/s²
13,5
4,9
Valor de emisión de vibración ah
Al cortar vigas de madera
ah,WB =
Incertidumbre K =
m/s²
m/s²
15,0
5,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta
hoja de información se ha medido de conformidad
con una prueba normalizada proporcionada en la
EN 60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado representa
las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se
utiliza la herramienta para distintas
aplicaciones, con accesorios diferentes
o mal mantenidos, la emisión de
vibración puede variar. Esto puede
aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de
trabajo.
Una valoración del nivel de exposición
a la vibración debería tener en
cuenta también las veces en que la
herramienta está apagada o cuando
está en funcionamiento pero no
realizando ningún trabajo. Esto puede
reducir considerablemente el nivel de
exposición durante el periodo total de
trabajo.
Identifique medidas de seguridad
adicionales para proteger al operador de
los efectos de la vibración tales como:
ocuparse del mantenimiento de la
herramienta y los accesorios, mantener
las manos calientes y organizar los
patrones de trabajo.
Fusibles
Europa herramientas de 230 V
10 Amperios, en la red
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación
describen el grado de intensidad correspondiente
a cada término de alarma. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión
de poca o modera gravedad.
27
ESPAÑOL
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
DW304
DEWALT declara que los productos descritos bajo
Datos técnicos son conformes a las normas:
2006/42/EC,; EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Estos productos son conformes también a la
Directriz 2004/108/CE y 2011/65/UE. Si desea más
información, póngase en contacto con DEWALT en
la dirección indicada a continuación o bien consulte
la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de
Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
06.08.2013
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias de seguridad generales
para herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad y todas
las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones
podría provocar una descarga eléctrica,
un incendio y/o lesiones graves.
28
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en
las advertencias se refiere a la herramienta eléctrica
que funciona a través de la red eléctrica (con cable)
o a la herramienta eléctrica que funciona con batería
(sin cable).
1) SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras
pueden provocar accidentes.
b) No utilice herramientas eléctricas en
atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. Las herramientas eléctricas
originan chispas que pueden inflamar el
polvo o los gases.
c) Mantenga alejados a los niños y a las
personas que estén cerca mientras
utiliza una herramienta eléctrica. Las
distracciones pueden ocasionar que pierda el
control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de las herramientas
eléctricas deben corresponderse con
la toma de corriente. No modifique
nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con
herramientas eléctricas conectadas
a tierra. Los enchufes no modificados y
las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b) Evite el contacto del cuerpo con
superficies conectadas a tierra como
tuberías, radiadores, cocinas económicas
y frigoríficos. Existe un mayor riesgo
de descarga eléctrica si tiene el cuerpo
conectado a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones húmedas.
Si entra agua a una herramienta eléctrica
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
d) No someta el cable de alimentación
a presión innecesaria. No use nunca
el cable para transportar, tirar de la
herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor,
aceite, bordes afilados y piezas en
movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga
eléctrica.
e) Cuando esté utilizando una herramienta
eléctrica al aire libre, use un cable
alargador adecuado para uso en
exteriores. La utilización de un cable
ESPAÑOL
f)
adecuado para el uso en exteriores reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
Si no puede evitar utilizar una herramienta
eléctrica en un lugar húmedo, use un
suministro protegido con un dispositivo
de corriente residual. El uso de un
dispositivo de corriente residual reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Manténgase alerta, esté atento a lo que
hace y use el sentido común cuando
utilice una herramienta eléctrica. No
maneje una herramienta eléctrica cuando
esté cansado o bajo los efectos de
drogas, medicamentos o alcohol. Un
momento de falta de atención cuando se
manejan las herramientas eléctricas puede
ocasionar lesiones personales graves.
b) Use un equipo protector personal. Utilice
siempre protección ocular. El uso del
equipo protector como mascarillas antipolvo,
calzado antideslizante, casco o protección
auditiva para condiciones apropiadas
reducirá las lesiones personales.
c) Evite la puesta en funcionamiento
involuntaria. Asegúrese de que el
interruptor esté en posición de apagado
antes de conectar con la fuente de
alimentación y/o la batería, de levantar o
transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto
en el interruptor o herramientas eléctricas
activadoras que tengan el interruptor
encendido puede provocar accidentes.
d) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa
antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave inglesa u otra llave que
se deje puesta en una pieza en movimiento
de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e) No intente extender las manos
demasiado. Mantenga un apoyo firme
sobre el suelo y conserve el equilibrio
en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f) Vístase debidamente. No se ponga ropa
suelta o joyas. Mantenga el pelo, la ropa
y los guantes alejados de las piezas
móviles. La ropa suelta, las joyas y el pelo
largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g) Si se suministran dispositivos para la
conexión del equipo de extracción y
recogida de polvo, asegúrese de que
estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de
recogida de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use
la herramienta eléctrica correcta para su
trabajo. La herramienta eléctrica correcta
funcionará mejor y con mayor seguridad si
se utiliza de acuerdo con sus características
técnicas.
b) No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderse y apagarse con el
interruptor. Toda herramienta eléctrica que
no pueda controlarse con el interruptor es
peligrosa y debe ser reparada.
c) Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación y/o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas
de seguridad preventivas reducen el riesgo
de poner en marcha la herramienta eléctrica
accidentalmente.
d) Guarde las herramientas eléctricas que
no esté utilizando fuera del alcance de
los niños y no permita que utilicen la
herramienta eléctrica las personas que no
estén familiarizadas con ella o con estas
instrucciones. Las herramientas eléctricas
son peligrosas en manos de personas no
capacitadas.
e) Ocúpese del mantenimiento de las
herramientas eléctricas. Compruebe
si hay desalineación o bloqueo de las
piezas en movimiento, rotura de piezas
y otras condiciones que puedan afectar
el funcionamiento de la herramienta
eléctrica. Si la herramienta eléctrica está
dañada, llévela para que sea reparada
antes de utilizarla. Se ocasionan muchos
accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
f) Mantenga las herramientas para cortar
afiladas y limpias. Hay menos probabilidad
de que las herramientas para cortar con
bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
g) Use la herramienta eléctrica, los
accesorios y las brocas de la herramienta
etc., conforme a estas instrucciones
teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse.
El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones que no sean las previstas puede
ocasionar una situación peligrosa.
29
ESPAÑOL
5) SERVICIO
a) Lleve su herramienta eléctrica para que
sea reparada por una persona cualificada
para realizar las reparaciones que use
sólo piezas de recambio idénticas. Así se
asegurará que se mantenga la seguridad de
la herramienta eléctrica.
Normas específicas de seguridad
adicional para las sierras de corte
ADVERTENCIA: Utilice SIEMPRE una
protección respiratoria adecuada. El uso
de esta herramienta puede generar o
emitir polvo, que podrá conllevar daños
graves.
• Sostenga la herramienta eléctrica
por las superficies de agarre aisladas
cuando realice una operación en la que
el accesorio de corte pueda estar en
contacto con un cable oculto o con su
propio cable. El contacto de los accesorios de
corte con un cable cargado, puede cargar las
partes metálicas expuestas de la herramienta
eléctrica y producir una descarga eléctrica al
operador.
• Tras apagarla, no intente nunca detener la
cuchilla de la sierra con sus dedos.
• Compruebe que la cuchilla de la sierra se haya
fijado con seguridad.
Riesgos residuales
A pesar del cumplimiento de las normas de
seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Los riesgos son los
siguientes:
– Deterioro auditivo.
– Riesgo de lesión personal debido a partículas
volantes.
– Riesgo de quemaduras debido a los accesorios
que se calientan durante el funcionamiento.
– Riesgo de lesión personal debido al uso
prolongado.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. 1)
• No ponga nunca la sierra en una mesa o banco
de trabajo a menos que esté apagada. La
cuchilla de la sierra seguirá girando brevemente
después de haber sido apagada.
El código de la fecha (f), que también incluye el año
de fabricación, está impreso en la placa de datos.
• Cuando utilice cuchillas de sierra especialmente
diseñadas para el corte de madera, retire todos
los clavos y objetos metálicos de la pieza de
trabajo antes de empezar a trabajar.
Año de fabricación
Ejemplo:
2013 XX XX
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
• Cuando sea posible, utilice fijaciones y tornillos
para apretar la pieza de trabajo con seguridad.
1 Sierra alternativa
• No intente cortar piezas de trabajo demasiado
pequeñas.
1 Caja de herramientas (sólo para los modelos K)
• No se incline hacia delante demasiado.
Compruebe que mantiene una postura firme,
concretamente en los andamios y escaleras.
• Sostenga siempre su sierra con ambas manos.
• Para cortar curvas y bolsas, utilice una cuchilla
de sierra adaptada.
• Utilice sólo cuchillas de sierra que cumplan con
las especificaciones incluidas en las presentes
instrucciones de funcionamiento.
• Tan sólo se deberán utilizar las cuchillas de
sierra afiladas en perfecto estado; las cuchillas
de sierra rotas o dobladas deberán eliminarse y
sustituirse por otras.
30
1 Cuchilla de sierra para fines generales
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
ESPAÑOL
Descripción (fig. 1)
ADVERTENCIA: Jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
a. Interruptor de velocidad variable
b. Palanca de fijación de cuchilla
c. Pie de sierra
USO PREVISTO
La sierra alternativa DW304 sierra ha sido diseñada
para el corte profesional de madera, metal y tubos
de plástico. Su diseño compacto permite cortar muy
cerca del borde en zonas difíciles.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
Estas sierras alternativas son herramientas eléctricas
profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El
uso de esta herramienta por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser
utilizado por personas (incluyendo los niños)
que posean discapacidades físicas, sensoriales
o mentales, o que carezcan de la experiencia,
conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que
se haga responsable de su seguridad. No
deberá dejar nunca que los niños jueguen solos
con este producto.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un
solo voltaje. Compruebe siempre que el voltaje
suministrado corresponda al indicado en la placa de
características.
Su herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento conforme a la norma
EN 60745, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través de la organización de servicios
de DEWALT.
Uso de un alargador
En caso de que sea necesario utilizar un alargador,
use uno de 3 conductores aprobado y apto para
la potencia de esta herramienta (véanse los Datos
técnicos). El tamaño mínimo del conductor es
1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones, apague
la máquina y desconéctala del
suministro eléctrico antes de
instalar y quitar accesorios y
antes de hacer ajustes, cambios
de configuración o reparaciones.
Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La
puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
Montaje de la cuchilla de la sierra
(fig. 2)
1. Suba la palanca de fijación de la cuchilla
(b) para liberar el mecanismo de ajuste de la
cuchilla.
2. Introduzca la cuchilla de la sierra en el soporte
(d) hasta que se quede encajada. La cuchilla
podrá instalarse con los dientes hacia arriba,
hacia abajo, hacia la derecha o hacia la
izquierda.
3. Baje la palanca de fijación de la cuchilla (b) para
bloquear el mecanismo de ajuste de la cuchilla.
4. Para retirar la cuchilla de la sierra, proceda en el
orden contrario.
Cuchillas de sierra
material
cuchilla de sierra aconsejada
metal férrico
fino con dientes
metales no ferrosos
materiales gruesos con dientes
madera
materiales gruesos con dientes
plástico
fino con dientes
ladrillos
punta de carbono
Como opción, se encuentra disponible una amplia
variedad de cuchillas de sierra dedicadas.
ADVERTENCIA: Seleccione siempre
su cuchilla de sierra con extremo
cuidado.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
31
ESPAÑOL
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios.
ADVERTENCIA:
• Compruebe que el material que va a
cortar está fijado en su lugar.
• Aplique sólo una ligera presión en
la herramienta y no ejerza presiones
laterales en la cuchilla de la sierra. Si
es posible, trabaje con el pie de sierra
ajustado con la pieza de trabajo. Esto
evitará dañar la cuchilla y evitará que
la herramienta chispee o vibre.
• Cuando realice cortes en paredes
o suelos, conozca previamente la
ubicación de tuberías y cableados.
Sostenga siempre la herramienta por
su empuñadura
Apague siempre la herramienta cuando termine su
trabajo y antes de desconectarla.
Corte de madera
1. Fije la pieza de trabajo con seguridad y retire
todos los clavos y objetos metálicos.
2. Mientras sostiene la herramienta con ambas
manos, trabaje con el pie de sierra ajustado
junto a la pieza de trabajo.
Corte de penetración en madera
(fig. 3)
1. Deje el pie de sierra en la pieza de trabajo
de manera que la cuchilla forme un ángulo
adecuado para el corte de penetración.
2. Encienda la herramienta y gire lentamente la
cuchilla. Compruebe que el pie de sierra sigue
estando en contacto con la pieza de trabajo en
todo momento.
Cortes de bolsillo
• Evite las sobrecargas.
1. Mida y marque el corte de bolsillo requerido.
• Deje que la cuchilla gire libremente
durante varios segundos antes de
empezar el corte. No encienda nunca
la herramienta cuando la cuchilla esté
atascada en la pieza de trabajo o en
contacto con el material.
2. Utilizando una cuchilla de sierra estrecha,
coloque la parte inferior del pie de sierra
sobre la pieza de trabajo y compruebe que la
cuchilla está ubicada en la línea de corte. Si es
necesario, en espacios limitados, utilice el borde
exterior de la cuchilla de sierra como guía.
Posición adecuada de las manos
(fig. 1, 4)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
3. Encienda la herramienta y coloque la cuchilla
junto al material a plena velocidad, sosteniendo
firmemente la herramienta frente a la pieza de
trabajo.
Corte de metal
Cuando corte metales finos, estabilice siempre la
pieza de trabajo con madera en ambos lados. Esto
garantiza cortes limpios y evitará dañar el material.
Para realizar cortes rectos y largos, dibuje una línea
en la pieza de trabajo.
La posición adecuada de las manos exige que una
mano se coloque en el asa trasera (g) y la otra en el
asa frontal (e).
Aplique una fina capa de lubricante a lo largo de
la línea, encienda la herramienta y siga la línea de
corte.
Encendido y apagado (fig. 1)
Corte de plásticos
Para poner en marcha la herramienta, presione
el interruptor de velocidad variable (a). La presión
ejercida en el interruptor de velocidad variable
determinará la velocidad de la herramienta.
Trabaje siempre a velocidad reducida. Realice un
corte de prueba para comprobar si el material es
sensible al calor.
Para detener la herramienta, suelte el interruptor.
32
ESPAÑOL
Corte de ladrillos
ADVERTENCIA: Cuando corte
cemento con amianto, podrá emitirse
polvo peligroso. Siga las instrucciones y
observe las recomendaciones emitidas
por los fabricantes de cemento con
amianto.
Corte hasta un borde de proyección
(fig. 4)
Utilizando una cuchilla convencional instalada boca
abajo, corte hasta el borde previsto.
Corte en paralelo (fig. 5)
Con la cuchilla instalada en posición horizontal, la
herramienta puede utilizarse para realizar cortes
paralelos cerca de suelos, paredes o techos.
Compruebe que el pie de sierra sigue estando en
contacto con la pieza de trabajo en todo momento.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la
herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones, apague
la máquina y desconéctala del
suministro eléctrico antes de
instalar y quitar accesorios y
antes de hacer ajustes, cambios
de configuración o reparaciones.
Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La
puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
Extracción de polvo
Lubrication
Si la herramienta no va a utilizarse durante mucho
tiempo, cubra la cuchilla de la sierra con un poco de
aceite (aceite de máquina).
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco
la suciedad y el polvo de la carcasa
principal tan pronto como se advierta su
acumulación en las rejillas de ventilación
o en sus proximidades. Cuando lleve
a cabo este procedimiento póngase
una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes
u otros productos químicos fuertes para
limpiar las piezas no metálicas de la
herramienta. Dichos productos químicos
pueden debilitar los materiales con los
que están construidas estas piezas. Use
un paño humedecido únicamente con
agua y jabón suave. Jamás permita que
le entre líquido alguno a la herramienta
ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que
los accesorios que no sean los
suministrados por DEWALT no han
sido sometidos a pruebas con este
producto, el uso de tales accesorios
con esta herramienta podría ser
peligroso. Para disminuir el riesgo
de lesiones, con este producto se
deben usar exclusivamente accesorios
recomendados por DEWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Cuando la herramienta se utilice en interiores
durante largos periodos de tiempo, utilice un
extractor de polvo adecuado, diseñado de
conformidad con las directivas aplicables en materia
de emisión de polvo.
33
ESPAÑOL
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
debe desecharse con los residuos
domésticos normales.
Si un día descubre que tiene que cambiar su
producto DEWALT, o ya no le sirve, no lo deseche
con los desechos domésticos. Saque el producto
para la recogida selectiva.
La recogida selectiva de productos
usados y embalaje permite que los
materiales sean reciclados y utilizados
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a prevenir la
contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
Los reglamentos locales pueden proporcionar la
recogida selectiva de productos eléctricos del hogar
en sitios de desechos municipales o por el minorista
cuando usted compre un producto nuevo.
DEWALT proporciona una instalación para la
recogida y reciclaje de los productos DEWALT una
vez que hayan llegado al final de su vida útil. Para
aprovechar este servicio devuelva su producto a un
agente de reparaciones autorizado, que lo recogerá
en nuestro nombre.
Puede comprobar dónde se encuentra su agente
de reparaciones más cercano contactando con la
oficina DEWALT de su zona en la dirección indicada
en este manual. También puede obtener una lista de
agentes de reparaciones autorizados de DEWALT y
todos los detalles de nuestro servicio después de la
venta en Internet en www.2helpU.com.
34
ESPAÑOL
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional
y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de
los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN GARANTIZADA •
Si no está completamente satisfecho con
el funcionamiento de su producto DEWALT,
sólo tiene que devolverlo al punto de compra
en un plazo de 30 días y le propondremos un
cambio por una herramienta más adecuada.
En producto deberá estar completo, tal y
como se compró, y deberá presentarse un
justificante de compra. Quedan excluidas las
piezas de repuesto y accesorios, a menos
que presenten algún fallo cubierto por la
garantía.
• Se presente prueba de compra;
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
Si desea presentar una reclamación,
póngase en contacto con su distribuidor o
compruebe su agente de reparación más
cercano de DEWALT en el catálogo de
DEWALT o póngase en contacto con su
oficina de DEWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento
o de servicio para su herramienta de
DEWALT, durante los 12 meses siguientes
a su compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a
un agente de reparación autorizado por
DEWALT. Debe presentarse la prueba de
compra. Incluye mano de obra. Excluye los
accesorios y las piezas de repuesto a menos
que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso
debido a fallos de materiales o de fabricación
en un plazo de 12 meses a partir de la
fecha de compra, DEWALT le garantiza la
sustitución de todas las piezas defectuosas
de forma gratuita, o a nuestra entera
discreción, la sustitución de toda la unidad
gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
35
FRANÇAIS
SCIE ALTERNATIVE
DW304
Félicitations !
Néanmoins, si l’outil est utilisé pour
différentes applications ou est mal
entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments
peuvent augmenter considérablement
le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années
d’expertise dans le développement et l’innovation
de ses produits ont fait de DEWALT, le partenaire
privilégié des utilisateurs professionnels d’outils
électriques.
Fiche technique
Tension
Type
Puissance consommée
Vitesse à vide
Longueur de course
Capacité de coupe dans
le bois/ les profilés en
métal/les tubes en plastique
Poids
LPA (pression acoustique)
KPA (incertitude de
pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
KWA (incertitude de
puissance acoustique)
mm
DW304
230
4
1050
0–2800
29
mm
kg
280/100/130
3,5
dB(A)
89
dB(A)
dB(A)
3
10
dB(A)
3
VAC
W
Valeurs du taux de vibrations (somme vectorielle de triaxialité)
déterminées conformément à la norme EN 60745 :
Valeur d’émission de vibrations ah
Découpe de planche
ah,B =
Incertitude K =
m/s²
m/s²
13,5
4,9
Valeur d’émission de vibrations ah
Découpe de poutre en bois
ah,WB =
Incertitude K =
m/s²
m/s²
15,0
5,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à une
méthode d’essai normalisé établie par EN 60745, et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour effectuer une
évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission
de vibrations déclaré correspond
aux applications principales de l’outil.
36
Toute estimation du degré d’exposition
à des vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension ou lorsqu’il tourne sans
effectuer aucune tâche. Ces éléments
peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de
travail.
Identifier des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur contre les effets nocifs des
vibrations telles que : maintenance de
l’outil et des accessoires, maintenir
la température des mains élevée,
organisation du travail.
Fusibles
Europe
Outils 230 V
10 ampères, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques
associé à chaque balise. Lire soigneusement la
notice d’instructions et respecter ces symboles.
DANGER : indique une situation
de danger imminent qui, si rien
n’est fait pour l’éviter, aura comme
conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
FRANÇAIS
Indique des risques de décharges
électriques.
Indique des risques d’incendie.
Certificat de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
DW304
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe Caractéristiques techniques sont
conformes aux normes :
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Ces produits sont également conformes aux
normes 2004/108/CE et 2011/65/UE. Pour plus
d’informations, veuillez contacter DEWALT à
l’adresse suivante ou vous reporter au dos de cette
notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie et du développement
produit
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
06.08.2013
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels, lire la
notice d’instructions
Consignes de sécurité générales
propres aux outils électriques
AVERTISSEMENT ! lire toutes les
directives et consignes de sécurité.
Tout manquement aux directives et
consignes ci-incluses comporte des
risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements ci-après se rapporte aux outils
alimentés sur secteur (avec fil) ou par piles (sans fil).
1) SÉCURITÉ - AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenir l’aire de travail propre et bien
éclairée. Les lieux sombres ou encombrés
sont propices aux accidents.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dans un
milieu déflagrant, comme en présence de
liquides, gaz ou poussières inflammables.
Les outils électriques peuvent produire des
étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute
autre personne, lors de l’utilisation d’un
outil électrique. Toute distraction pourrait
faire perdre la maîtrise de l’appareil.
2) SÉCURITÉ – ÉLECTRICITÉ
a) La fiche électrique de l’outil doit
correspondre à la prise murale. Ne
modifier la fiche en aucune façon. Ne
pas utiliser de fiche d’adaptation avec
un outil électrique mis à la terre (masse).
L’utilisation de fiches d’origine et de prises
appropriées réduira tout risque de décharges
électriques.
b) Éviter tout contact corporel avec des
éléments mis à la terre comme : tuyaux,
radiateurs, cuisinières ou réfrigérateurs.
Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la
terre.
c) Ne pas exposer les outils électriques à
la pluie ou à l’humidité. Tout contact d’un
outil électrique avec un liquide augmente les
risques de décharges électriques.
d) Ne pas utiliser le cordon de façon
abusive. Ne jamais utiliser le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher un
outil électrique. Protéger le cordon de
toute source de chaleur, de l’huile, et
de tout bord tranchant ou pièce mobile.
Les cordons endommagés ou emmêlés
augmentent les risques de décharges
électriques.
e) En cas d’utilisation d’un outil électrique à
l’extérieur, utiliser systématiquement une
rallonge conçue à cet effet. Cela diminuera
tout risque de décharges électriques.
f) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil
électrique en milieu humide, utiliser
un circuit protégé par un dispositif de
courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
37
FRANÇAIS
3) SÉCURITÉ INDIVIDUELLE
a) Rester systématiquement vigilant et faire
preuve de jugement lorsqu’on utilise un
outil électrique. Ne pas utiliser d’outil
électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de
médicaments. Tout moment d’inattention
pendant l’utilisation d’un outil électrique
comporte des risques de dommages
corporels graves.
b) Porter un équipement de protection
individuel. Porter systématiquement un
dispositif de protection oculaire. Le fait
de porter un masque anti-poussières, des
chaussures antidérapantes, un casque
de sécurité ou un dispositif de protection
auditive, lorsque la situation le requiert,
réduira les risques de dommages corporels.
c) Prévenir tout démarrage accidentel.
S’assurer que l’interrupteur est en
position d’arrêt avant de brancher l’outil
sur le secteur et/ou à la batterie, ou de le
ramasser ou le transporter. Transporter un
outil le doigt sur l’interrupteur ou brancher un
outil électrique alors que l’interrupteur est en
position de marche invite les accidents.
d) Retirer toute clé de réglage avant de
démarrer l’outil. Une clé laissée sur une
pièce rotative d’un outil électrique comporte
des risques de dommages corporels.
e) Adopter une position stable. Maintenir les
pieds bien ancrés au sol et conserver son
équilibre en permanence. Cela permettra
de mieux maîtriser l’outil électrique en cas de
situations imprévues.
f) Porter des vêtements appropriés. Ne
porter aucun vêtement ample ou bijou.
Maintenir cheveux, vêtements et gants
à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
g) Lorsqu’un dispositif de connexion
à un système de dépoussiérage ou
d’élimination est fourni, s’assurer qu’il est
branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques
engendrés par les poussières.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser
l’outil approprié au travail en cours. L’outil
approprié effectuera un meilleur travail, de
façon plus sûre et à la vitesse pour laquelle il
a été conçu.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dont
l’interrupteur est défectueux. Tout appareil
dont l’interrupteur est défectueux est
dangereux et doit être réparé.
38
c)
d)
e)
f)
g)
Débrancher la fiche du secteur et/ou
la batterie de l’outil électrique avant
d’effectuer tout réglage, de changer tout
accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de
démarrage accidentel de l’appareil.
Après utilisation, ranger les outils
électriques hors de portée des enfants
et ne permettre à aucune personne non
familière avec son fonctionnement (ou sa
notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils
peuvent être dangereux entre des mains
inexpérimentées.
Entretenir les outils électriques. Vérifier
les pièces mobiles pour s’assurer qu’elles
sont bien alignées et tournent librement,
qu’elles sont en bon état et ne sont
affectées d’aucune condition susceptible
de nuire au bon fonctionnement de l’outil.
En cas de dommage, faire réparer l’outil
électrique avant toute nouvelle utilisation.
De nombreux accidents sont causés par des
outils mal entretenus.
Maintenir tout organe de coupe propre
et bien affûté. Les outils de coupe bien
entretenus et affûtés sont moins susceptibles
de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
Utiliser un outil électrique, ses
accessoires, mèches, etc., conformément
aux présentes directives et suivant la
manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) RÉPARATION
a) Faire entretenir les outils électriques par
un réparateur qualifié en n’utilisant que
des pièces de rechange identiques. Cela
permettra de préserver l’intégrité de l’outil
électrique et la sécurité de l’utilisateur.
Directives de sécurité additionnelles
pour scies de découpe
AVERTISSEMENT : Utilisez
TOUJOURS une protection respiratoire
approuvée. Cet outil peut produire et
répandre de la poussière susceptible de
causer des dommages sérieux.
• Tenir l’outil par les surfaces isolées
prévues à cet effet pendant toute
utilisation où l’organe de coupe pourrait
entrer en contact avec des fils électriques
FRANÇAIS
cachés ou son propre cordon. Tout contact
de l’organe de coupe avec un fil sous tension
peut mettre les parties métalliques exposées de
l’outil sous tension et électrocuter l’utilisateur.
• Ne jamais tenter d’immobiliser lames à la main
après la mise à l’arrêt.
• Toujours vérifier que la scie soit arrêtée avant
de la poser sur une table ou un établi. La lame
de la scie continuera à fonctionner pendant un
instant après l’arrêt de l’outil.
• Lors de l’utilisation de lames de scie
spécialement conçues pour la coupe du bois,
retirez tous les clous et les objets métalliques de
la pièce avant de commencer le travail.
• Si possible, serrer solidement la pièce au
moyen des brides et d’un étau.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
(FIG. 1)
Le code de date (f), qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimé sur le boîtier.
Exemple :
2013 XX XX
Année de fabrication
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Scie alternative
1 Lame universelle
1 Coffret de transport (modèles K uniquement)
1 Notice d’instructions
• N’essayez pas de scier des pièces trop petites.
1 Dessin éclaté
• Ne vous penchez pas trop en avant. Assurezvous que votre position est toujours stable,
notamment sur les échafaudages et les
échelles.
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés lors du
transport.
• Tenez toujours la scie avec les deux mains.
• Pour la découpe de courbes et de poches,
utilisez une lame de scie adaptée.
• Utiliser uniquement des lames de scie dont
les caractéristiques sont conformes à ces
instructions.
• Utiliser uniquement des lames de scie solides
et en parfait état. Les lames de scie fendues ou
voilées doivent être remplacées immédiatement.
• Assurez-vous que l’établi de sciage est bien
fixé.
Risques résiduels
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Il s’agit
de :
– Diminution de l’acuité auditive.
– Risques de dommages corporels dus à des
projections de particules.
– Risques de brûlures provoquées par des
accessoires ayant surchauffé pendant leur
fonctionnement.
– Risques de dommages corporels dus à un
usage prolongé.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Description (fig. 1)
AVERTISSEMENT : ne jamais
modifier l’outil électrique ni aucun de
ses composants. Il y a risques de
dommages corporels ou matériels.
a. Interrupteur à variateur de vitesse
b. Levier de serrage de lame
c. Semelle
UTILISATION PRÉVUE
Votre scie alternative DW304 a été conçue pour
les applications professionnelles de sciage du bois,
du métal et des tubes en plastique. Son aspect
compact permet une coupe extrêmement proche du
bord dans les zones difficiles.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence
de gaz ou de liquides inflammables.
Ces scies alternatives sont des outils électriques
professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par
des personnes (y compris les enfants) dont les
capacité physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites ou qui manquent d’expérience
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
39
FRANÇAIS
ou d’aptitudes, sauf si ces personnes sont
surveillées par une autre personne responsable
de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
2. Insérez la lame dans le porte-lame (d) jusqu’à
ce qu’elle s’engage. La lame s’installe
indifféremment les dents dirigées vers le bas ou
vers le haut ou vers la gauche ou la droite.
Sécurité électrique
3. Abaissez le levier de serrage de lame (b) pour
bloquer le dispositif de serrage de lame.
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner
sur une tension unique. Vérifier systématiquement
que la tension du secteur correspond bien à la
tension indiquée sur la plaque signalétique.
4. Pour enlever la lame de scie, procédez en ordre
inverse.
Votre outil DEWALT à double isolation
est conforme à la norme EN 60745 ; un
branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DEWALT.
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
CH
matériau
lame de scie recommandée
métaux ferreux
denture fine
métaux non ferreux
denture grosse
bois
denture grosse
plastique
denture fine
maçonnerie
lame carbure
Tout un éventail de lames de scie dédiées est
disponible en option.
AVERTISSEMENT : Toujours
sélectionner vos lames avec soin.
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
FONCTIONNEMENT
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Consignes d’utilisation
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une
rallonge à trois fils homologuée et compatible avec
la tension nominale de cet outil (se reporter à la
section Caractéristiques techniques). La section
minimale du conducteur est de 1,5 mm2 pour une
longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages
corporels, arrêter l’outil et
débrancher l’appareil du secteur
avant d’installer ou de retirer tout
accessoire, avant tout réglage ou
changement de configuration ou
lors de réparations. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT.
Tout démarrage accidentel pourrait
causer des dommages corporels.
Montage de la lame de scie (fig. 2)
1. Relevez le levier de serrage de lame (b) pour
débloquer le dispositif de serrage de lame.
40
Lames de scie
AVERTISSEMENT : respecter
systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher l’outil
avant tout réglage ou avant de
retirer ou installer toute pièce ou
tout accessoire.
AVERTISSEMENT :
• Assurez-vous que le matériel à scier
est bien fixé.
• Appliquez une force modérée sur
l’outil et n’exercez pas de pression
latérale sur la lame de scie. Travailler
de préférence avec le sabot appuyé
contre la pièce pour ménager la lame
et éviter les rebonds et les vibrations..
• Appliquez une force modérée sur
l’outil et n’exercez pas de pression
latérale sur la lame de scie. Travailler
de préférence avec le sabot appuyé
contre la pièce pour ménager la lame
et éviter les rebonds et les vibrations.
• Éviter toute surcharge.
• Laisser fonctionner la machine
librement durant quelques secondes
avant de commencer à scier. Ne
FRANÇAIS
jamais mettre la machine en marche
quand la lame est bloquée dans la
pièce ou en contact avec le matériau.
Position correcte des mains (fig. 1, 4)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
La position correcte des mains nécessite une
main sur la poignée arrière (g) et l’autre main sur la
poignée frontale (e).
Mise en marche et arrêt de l’appareil
(fig. 1)
Appuyez sur l’interrupteur à variateur (a) pour
mettre l’outil en marche. La pression exercée sur
l’interrupteur à variateur détermine la vitesse de
l’outil.
Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur.
Toujours mettre l’outil à l’arrêt après le travail et avant
de débrancher l’outil.
Pour couper le bois
1. Serrer la pièce fermement et enlever les clous et
autres objets en métal.
2. Maintenir l’outil des deux mains et appuyer la
semelle contre le matériau à scier.
Coupe en plongée dans le bois
(fig. 3)
le bord extérieur de la semelle peut servir de
guide.
3. Mettre l’outil en marche et engager la lame dans
le matériau à pleine vitesse, tout en maintenant
l’outil fermement contre la pièce.
Pour couper le métal
Dans le cas de coupe de tôle mince, stabiliser la
pièce avec du bois de part et d’autre pour obtenir
des coupes nettes et éviter d’endommager le
matériau.
Pour les coupes longues et rectilignes, tracer une
ligne de coupe sur le matériau.
Appliquer une fine pellicule de lubrifiant sur la ligne
de coupe, mettre la scie en marche et suivre la
ligne.
Pour couper le plastique
Toujours travailler à vitesse réduite. Effectuer un essai
pour vérifier si le matériau résiste à la chaleur.
Pour couper la maçonnerie
AVERTISSEMENT : lors du sciage
de ciment à l’amiante, des poussières
nocives risquent de se dégager.
Respecter les réglementations en
vigueur et les recommandations des
fabricants de ciment à l’amiante.
Sciage jusqu’à une arête vive
(fig. 4)
À l’aide d’une lame conventionnelle installée à
l’envers, coupez jusqu’à l’arête vive.
Coupe parallèle (fig. 5)
1. Placer la semelle sur la pièce de telle manière
que la lame forme un angle qui convient pour la
coupe en plongée.
Avec la lame montée en position horizontale, l’outil
peut être utilisé pour la coupe parallèle à proximité
des sols, des parois ou des plafonds.
2. Mettre la scie en marche et engager la lame
lentement. Assurez-vous que la semelle reste en
permanence en contact avec la pièce.
Assurez-vous que la semelle reste en permanence
en contact avec la pièce.
Coupes de poche
1. Mesurez et repérez la coupe de poche requise.
2. Utiliser une lame étroite et placer la semelle
sur la pièce. Assurez-vous que la lame est
positionnée sur la ligne de coupe. Si nécessaire,
par ex. dans des endroits difficiles d’accès,
MAINTENANCE
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour
fonctionner longtemps avec un minimum de
maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépendra d’une maintenance
adéquate et d’un nettoyage régulier.
41
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages
corporels, arrêter l’outil et
débrancher l’appareil du secteur
avant d’installer ou de retirer tout
accessoire, avant tout réglage ou
changement de configuration ou
lors de réparations. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT.
Tout démarrage accidentel pourrait
causer des dommages corporels.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts par
DEWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil
pourrait être dangereuse. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
seuls des accessoires DEWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Aspiration de poussière
Quand l’outil est utilisé à l’intérieur durant une
période prolongée, utiliser un système d’aspiration
de poussière mis au point en conformité avec les
directives relatives à l’émission de la poussière.
Lubrication
Si l’outil n’est pas utilisé pendant une période
prolongée, graissez légèrement la lame (par ex. avec
de l’huile pour machines).
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière
et saleté du boîtier principal à l’aide d’air
comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de
protection et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette
procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer
les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et
un savon doux. Protéger l’outil de tout
liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
42
Collecte sélective. Ne pas jeter ce produit
avec les ordures ménagères.
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre
produit DEWALT, ne pas le jeter avec les ordures
ménagères, mais dans les conteneurs de collecte
sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, il peut être offert :
service de collecte sélective individuel des produits
électriques, ou déchetterie municipale ou collecte
sur les lieux d’achat des produits neufs.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de vie.
Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre
produit auprès d’un centre de réparation agréé qui le
recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation
agréé près de chez vous, veuillez contacter votre
distributeur DEWALT local à l’adresse indiquée dans
cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DEWALT, l’éventail de
notre SAV et tout renseignement complémentaire
sur Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
Si vous souhaitez effectuer une réclamation,
contactez votre revendeur ou consultez
l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le
catalogue DEWALT ou contactez le service
clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet : www.2helpU.com.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de vente,
l’outil accompagné de tous ses composants
originaux, dans un délai de 30 jours à
compter de sa date d’achat pour son
échange ou son remboursement intégral. Le
produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien
ou une révision dans les 12 mois suivant
l’achat, vous avez droit à une intervention
gratuite. Cette dernière sera effectuée
gratuitement par un centre de réparation
agréé DEWALT. Une preuve d’achat sera
exigée. Cela comprend la main-d’œuvre.
Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de
fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice
de matériau ou de fabrication dans les
12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de
toute pièce défectueuse ou, à notre entière
discrétion, le remplacement gratuit de
l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie ; • Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
43
ITALIANO
SEGHETTO ALTERNATIVO
DW304
Congratulazioni!
manutenzione, il valore delle emissioni
di vibrazioni può essere differente. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Per aver scelto un apparato DEWALT. Gli anni di
esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi
del prodotto fanno di DEWALT uno dei partner
più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici
professionali.
Una stima del livello di esposizione
alle vibrazioni deve anche considerare
i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene
utilizzato. Ciò potrebbe ridurre
sensibilmente il livello di esposizione
durante il periodo di utilizzo complessivo.
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Potenza assorbita
Velocità a vuoto
Profondità max taglio
Capacità di taglio per legno/
profilati metallici/tubi di plastica
Peso
mm
DW304
230
4
1050
0–2800
29
mm
kg
280/100/130
3,5
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
89
3
100
3
(pressione sonora)
(incertezza pressione sonora)
(potenza sonora)
(incertezza potenza sonora)
VAC
W
Valori totali di vibrazione (somma dei tre valori assiali) calcolati
secondo le normative EN 60745:
Valore di emissione delle vibrazioni ah
Durante il taglio dell’asse
ah,B =
m/s²
13,5
Incertezza K =
m/s²
4,9
Valore di emissione delle vibrazioni ah
Durante il taglio della trave di legno
m/s²
15,0
ah,WB =
Incertezza K =
m/s²
5,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo
foglio informativo è stato misurato in base al test
standard indicato nella normativa EN 60745 e può
essere utilizzato per confrontare vari apparati fra
di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: Il livello di emissioni
delle vibrazioni riportato è relativo alle
applicazioni principali dell’apparato.
Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato
per applicazioni diverse, con diversi
accessori, o non riceve adeguata
44
È necessario identificare ulteriori misure
di sicurezza per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio:
eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il
raffreddamento delle mani, organizzare il
lavoro.
Fusibili
Europa
per apparati da 230 V 10 Ampere, di rete
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
ITALIANO
Dichiarazione di conformità CE
b)
DIRETTIVA MACCHINE
c)
DW304
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati
tecnici sono conformi alle normative:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Questi prodotti sono anche conformi alle normative
2004/108/CE e 2011/65/UE. Per ulteriori
informazioni, contattare DEWALT all’indirizzo
seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione e Sviluppo Prodotti
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
06.08.2013
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere il manuale di istruzioni
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA! leggere
attentamente tutte le avvertenze e
le istruzioni. La mancata osservanza
delle istruzioni seguenti può causare
scossa elettrica, incendio e/o gravi
lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle
avvertenze fa riferimento sia agli apparati alimentati
a corrente (con cavo elettrico), sia a quelli a batteria
(senza cavo).
1) SICUREZZA DELL’AREA DI LAVORO
a) Mantenere l’area di lavoro pulita e
ben illuminata. Gli ambienti disordinati o
scarsamente illuminati favoriscono gli incidenti
Non azionare gli apparati in ambienti
con atmosfera esplosiva, come quelli
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i
fumi.
Durante l’uso di un apparato elettrico,
tenere lontani i bambini e chiunque si
trovi nelle vicinanze. Le distrazioni possono
provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA ELETTRICA
a) Le spine dell’apparato elettrico devono
essere adatte alla presa di alimentazione.
Non modificare la spina in alcun modo.
Non collegare un adattatore alla spina di
un apparato elettrico dotato di scarico a
terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica
evitare di modificare le spine e utilizzare
sempre le prese appropriate.
b) Evitare il contatto con superfici collegate
con la terra, quali tubature, termosifoni,
fornelli e frigoriferi. Se il proprio corpo è
collegato con la terra, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
c) Non esporre gli apparati elettrici alla
pioggia o all’umidità. Se l’acqua entra
nell’apparato elettrico aumenta il rischio di
scossa elettrica.
d) Non utilizzare il cavo elettrico in modo
improprio. Non utilizzare mai il cavo per
spostare, tirare o scollegare l’apparato
elettrico. Tenere il cavo elettrico lontano
da fonti di calore, olio, bordi taglienti
o parti in movimento. Se il cavo è
danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e) Quando l’apparato elettrico viene
impiegato all’aperto, utilizzare unicamente
cavi di prolunga previsti per esterni. L’uso
di un cavo elettrico adatto ad ambienti esterni
riduce il rischio di scossa elettrica.
f) Se è non è possibile evitare l’uso di un
apparato elettrico in ambienti umidi,
usare una fonte di corrente protetta da un
interruttore differenziale (salvavita) L’uso di
un interruttore differenziale riduce il rischio di
scossa elettrica.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un apparato elettrico
evitare di distrarsi. Prestare attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare l’apparato
elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali.
Un solo attimo di distrazione durante l’uso di
tali apparati potrebbe provocare gravi lesioni
personali
45
ITALIANO
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Indossare abbigliamento di protezione
adeguato. Utilizzare sempre protezioni
oculari. L’uso di abbigliamento di protezione
quali mascherine antipolvere, scarpe
antinfortunistiche antiscivolo, caschi di
sicurezza o protezioni uditive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
Evitare avvii involontari. Assicurarsi
che l’interruttore sia in posizione di
spento prima inserire l’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria e prima
di afferrare o trasportare l’apparato. Il
trasporto di apparati elettrici tenendo il dito
sull’interruttore o quando sono collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
di acceso provoca incidenti.
Prima di accendere l’apparato elettrico,
rimuovere eventuali chiavi o utensili di
regolazione. Un utensile di regolazione
o una chiave fissati su una parte rotante
dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
Non sporgersi. Mantenere sempre una
buona stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò
consente un migliore controllo dell’apparato
nelle situazioni impreviste.
Indossare vestiario adeguato. Non
indossare abiti lenti o gioielli. Tenere
capelli, vestiti e guanti lontano dalle parti
in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in
movimento.
Se i dispositivi sono forniti di
collegamento con l’attrezzatura di
aspirazione e raccolta delle polveri,
assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può
ridurre i pericoli legati a queste ultime.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’APPARATO ELETTRICO
a) Non forzare l’apparato. Utilizzare un
apparato adatto al lavoro da eseguire.
L’apparato lavora meglio e con maggior
sicurezza se utilizzato secondo quanto è stato
previsto.
b) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore
non permette l’accensione o lo
spegnimento. Qualsiasi apparato elettrico
che non possa essere controllato tramite
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
c) Staccare la spina dall’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria
dell’apparato elettrico prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare gli accessori o di riporlo.
Queste misure di sicurezza preventive
46
d)
e)
f)
g)
riducono il rischio di azionare l’apparato
accidentalmente.
Riporre gli apparati non utilizzati fuori
dalla portata dei bambini ed evitarne
l’uso da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’apparato elettrico e con le
presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
Eseguire una manutenzione adeguata
degli apparati elettrici. Verificare il
cattivo allineamento e inceppamento di
parti mobili, la rottura di componenti e
ogni altra condizione che possa influire
sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato
elettrico prima dell’uso. Molti incidenti sono
provocati da apparati elettrici su cui non è
stata effettuata la corretta manutenzione.
Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
inceppamento e ne facilita il controllo.
Utilizzare l’apparato elettrico, gli
accessori, le punte ecc., rispettando
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di
funzionamento e il lavoro da eseguire.
L’utilizzo dell’apparato elettrico per impieghi
diversi da quelli previsti può provocare
situazioni di pericolo.
5) ASSISTENZA
a) L’apparato elettrico deve essere riparato
da personale qualificato,che utilizzi
ricambi originali identici alle parti da
sostituire. In questo modo viene garantita la
sicurezza dell’apparato elettrico.
Norme di sicurezza aggiuntive per le
seghe di taglio
AVVERTENZA: Utilizzare SEMPRE
dispositivi di respirazione approvati.
L’uso di questo apparato può generare
e/ disperdere nell’aria polvere, che può
provocare lesioni grav.
• Eseguendo lavori in cui l'apparato da taglio
può entrare in contatto con cavi nascosti
o con il proprio cavo di alimentazione,
afferrarlo tramite le apposite impugnature
isolanti. Gli accessori da taglio che vengono
a contatto con un cavo sotto tensione
trasmettono la corrente elettrica anche alle parti
metalliche esposte dell’apparato e possono
provocare la folgorazione dell’operatore.
• Dopo aver disattivato la sega, non cercare mai
di fermarne le lame con le dita.
ITALIANO
• Non riporre mai la sega su un tavolo o su un
banco da lavoro senza averla precedentemente
spenta. Ricordare che le lame continueranno
a funzionare per un breve periodo dopo avere
spento la sega.
• Prima di iniziare il taglio, rimuovere i chiodi e le
parti metalliche dal pezzo in lavorazione quando
si utilizzano lame appositamente ideate per
tagliare il legno.
• Quando è possibile, utilizzare morse e dispositivi
simili per bloccare saldamente il pezzo in
lavorazione.
• Non cercare di tagliare pezzi di lavorazione
estremamente piccoli.
• Non piegarsi troppo in avanti. Accertarsi di
essere sempre in una posizione di equilibrio
sicura, soprattutto quando ci si trova su
ponteggi o su scale.
• Impugnare sempre la sega con entrambe le
mani.
• Per tagliare curve e tasche, utilizzare una lama
adatta.
• Utilizzare solo lame per seghe conformi alle
specifiche contenute in questo libretto di
istruzioni.
• Utilizzare solo lame affilate e in perfette
condizioni di funzionamento; le lame rotte o
piegate devono essere scartate e sostituite
immediatamente.
• Assicurarsi che la lama sia montata ben stretta.
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. 1)
Il Codice Data (f), che comprende anche l’anno di
fabbricazione, è stampato sulla targhetta..
Esempio:
2013 XX XX
Anno di fabbricazione
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Seghetto alternativo
1 Lama per impieghi generici
1 Cassetta di trasporto (solo i modelli K)
1 manuale di istruzioni
1 disegno esploso
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
Descrizione (fig. 1)
AVVERTENZA: non modificare
l’apparato o alcuna parte di esso.
Si possono causare danni o lesioni
personali.
a. Interruttore a velocità variabile
b. Leva di serraggio della lama
c. Scarpa della sega
Rischi residui
UTILIZZO PREVISTO
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione di dispositivi di
sicurezza, alcuni rischi residui non possono essere
evitati. Questi sono:
Il seghetto alternativo DW304 è stato concepito per
lavorazioni professionali di segatura su legno, metallo
e tubi in plastica. Il design compatto permette di
tagliare estremamente vicino al bordo delle zone
difficili.
– Menomazioni uditive.
– Rischio di lesioni personali causati da schegge
volanti.
– Rischio di bruciature causate da parti che si
arroventano durante la lavorazione.
– Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo
prolungato.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza
di liquidi o gas infiammabili.
Questi seghetti alternativi sono apparati elettrici
professionali.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi
all’apparato. Le persone inesperte devono utilizzare
questo apparato solo sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso
da parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o
prive di esperienza e conoscenza, a meno che
non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza. I
bambini non devono mai essere lasciati da soli
con questo prodotto.
47
ITALIANO
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere
alimentato con un solo livello di tensione. Verificare
sempre che l’alimentazione corrisponda alla tensione
della targhetta.
L’apparato DEWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN 60745, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DEWALT.
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di
prolunga omologato a 3 anime, idoneo alla potenza
di ingresso di questo apparato (vedere i Dati
tecnici). La sezione minima del conduttore è
1,5 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni, spegnere l’unità e
staccarla dall’alimentazione prima di
installare e rimuovere gli accessori,
di regolare o cambiare impostazioni
o di fare riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore a grilletto sia in posizione
OFF. Un avvio accidentale può causare
lesioni.
Montaggio della lama della sega
(fig. 2)
1. Spostare il collare di serraggio della lama (b)
verso l’alto per sbloccare il meccanismo di
fissaggio lama.
2. Inserire la lama nel portalama (d) fino a quando
non si innesta. La lama può essere montata con
i denti rivolti verso l’alto o verso il basso, oppure
verso sinistra o verso destra.
48
3. Spostare il collare di serraggio della lama (b)
verso il basso per bloccare il meccanismo di
fissaggio lama.
4. Per estrarre la lama procedere nell’ordine
inverso.
Lame della sega
materiale
metallo ferroso
metallo non ferroso
legno
plastica
muratura
lama raccomandata
denti fini
denti grossi
denti grossi
denti fini
estremità al carburo
Su richiesta è disponibile un’ampia scelta di lame
per usi specifici.
AVVERTENZA: Scegliere sempre la
lama con estrema attenzione.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori.
AVVERTENZA:
• Assicurarsi che il materiale da
segare sia correttamente bloccato in
posizione.
• Applicare una leggera pressione
esclusivamente sull’apparato senza
premere lateralmente sulla lama. Se
possibile, lavorare tenendo la scarpa
della sega premuto contro il pezzo in
lavorazione. Questo serve al fine di
evitare danni alla lama e per impedire
all’apparato di strappare e di vibrare.
• Quando si effettuano tagli nei muri
e nei pavimenti, fare attenzione alla
posizione delle tubazioni e dei cavi
elettrici. Impugnare sempre l’apparato
tenendolo per l’impugnatura.
• Evitare i sovraccarichi.
ITALIANO
• Lasciare funzionare liberamente la
lama per alcuni secondi prima di
iniziare il taglio. Non avviare mai
l’apparato con la lama inserita nel
pezzo o a contatto con il materiale.
Corretto posizionamento delle mani
(fig. 1, 4)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
3. Avviare l’apparato e fare avanzare la lama nel
materiale alla massima velocità, mantenendo
l’apparato saldamente contro il pezzo in
lavorazione.
Taglio nel metallo
Quando occorre tagliare lamiere molto sottili,
bloccare il pezzo su entrambi i lati con spessori di
legno. In questo modo si ottengono tagli puliti e si
evita di danneggiare il metallo.
Per eseguire tagli lunghi e rettilinei tracciare una riga
sul pezzo in lavorazione.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
Applicare un sottile velo di lubrificante lungo la linea
di taglio, avviare l’apparato e seguire la linea di taglio.
La posizione corretta delle mani richiede una mano
sull’impugnatura posteriore (g), e l’altra mano
sull’impugnatura anteriore (e).
Lavorare sempre a velocità di taglio ridotta. Eseguire
sempre un taglio di prova al fine di verificare se il
materiale plastico è sensibile al calore.
Taglio nella plastica
Accensione e spegnimento (fig. 1)
Per accendere l’apparato premere l’interruttore a
velocità variabile (a). La pressione esercitata sul
interruttore determina la velocità dell’apparato.
Per fermare l’apparato, rilasciare l’interruttore.
Spegnere sempre l’apparato al termine del lavoro e
prima di disinserire la spina.
Taglio nel legno
1. Bloccare il pezzo in lavorazione ed estrarre tutti i
chiodi e gli oggetti metallici.
2. Impugnare l’apparato elettrico con entrambe
le mani e lavorare mantenendo la scarpa della
sega premuta contro il pezzo in lavorazione.
Taglio a tuffo nel legno (fig. 3)
1. Appoggiare la scarpa della sega sulla superficie
del pezzo in lavorazione in una posizione in cui
la lama formi il giusto angolo per il taglio a tuffo.
2. Avviare la sega e fare avanzare lentamente
la lama nel legno. Assicurarsi che la scarpa
rimanga sempre a contatto con il pezzo.
Taglio a scavare
1. Misurare ed evidenziare la parte in cui praticare
la tasca.
2. Utilizzare una lama sottile, appoggiare la parte
inferiore della scarpa della sega sul pezzo
in lavorazione e assicurarsi che la lama sia
posizionata sulla linea di taglio. Se necessario,
ad esempio quando occorre tagliare in spazi
ristretti, utilizzare il bordo esterno della scarpa
della sega come linea di riferimento.
Taglio di parti in muratura
AVVERTENZA: quando si tagliano
pezzi di cemento amianto, può prodursi
della polvere di cemento pericolosa
per la salute. Attenersi alle indicazioni
stabilite dalla legge e osservare le
raccomandazioni fornite dai fabbricanti
di cemento amianto.
Segare fino ad un bordo sporgente
(fig. 4)
Utilizzando una lama convenzionale montata al
contrario, tagliare fino al bordo sporgente.
Taglio parallelo (fig. 5)
Con la lama installata in orizzontale, è possibile
utilizzare l’apparato per effettuare tagli paralleli vicino
a pavimenti, muri o soffitti.
Assicurarsi che la scarpa rimanga sempre a contatto
con il pezzo.
MANUTENZIONE
Questo apparato DEWALT è stato progettato per
funzionare a lungo con una manutenzione minima.
Per avere prestazioni sempre soddisfacenti occorre
avere cura dell’apparato e sottoporlo a pulizia
periodica.
49
ITALIANO
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni, spegnere l’unità e
staccarla dall’alimentazione prima di
installare e rimuovere gli accessori,
di regolare o cambiare impostazioni
o di fare riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore a grilletto sia in posizione
OFF. Un avvio accidentale può causare
lesioni.
Aspirazione polveri
Quando l’apparato viene utilizzato in ambienti
chiusi per periodi di tempo prolungati, collegarlo
a un appropriato aspiratore di polveri. Impiegare
esclusivamente aspiratori di polveri conformi alle
direttive pertinenti relative all’emissione di polvere.
Lubrication
Se l’apparato elettrico non viene utilizzato per un
periodo di tempo prolungato, rivestire le lame con
una piccola quantità d’olio (ad esempio olio per
macchine).
AVVERTENZA: su questo prodotto
sono stati collaudati soltanto gli
accessori offerti da DEWALT, quindi
l’utilizzo di accessori diversi potrebbe
essere rischioso. Per ridurre il rischio
di lesioni, su questo prodotto vanno
utilizzati solo gli accessori raccomandati
DEWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Smaltirlo tramite la raccolta
differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il riutilizzo
dei materiali. Il riutilizzo di materiali
riciclati aiuta a impedire l’inquinamento
ambientale e riduce la richiesta di materiali
grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere
dall’alloggiamento con aria compressa,
non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria
di ventilazione. Quando si esegue
questa procedura indossare occhiali
di protezione e mascherine antipolvere
omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
50
Accessori su richiesta
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto presso un
riparatore autorizzato che lo raccoglie per conto di
DEWALT.
È possibile individuare il riparatore autorizzato
più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti,
è possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi alla
nostra assistenza post-vendita, nel sito Internet:
www.2helpU.com.
ITALIANO
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre
una garanzia eccezionale per i professionisti
che utilizzano i suoi apparati. Questa
dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura
assicurativa dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati
membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
(Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI
SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo apparato DEWALT,
può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale
o la sostituzione del prodotto. Il prodotto
deve aver subito un’usura normale in
rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato e va restituito accompagnato
dallo scontrino originale di acquisto.
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto;
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la
preghiamo di contattare il suo rivenditore
o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo
DEWALT o di contattare l’ufficio DEWALT
all’indirizzo indicato nel presente manuale. È
possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi
alla nostra assistenza post-vendita, nel sito
Internet: www.2helpU.com.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza
per il suo apparato DEWALT, nei 12 mesi
seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata
a titolo gratuito presso un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono
compresi i costi di manodopera. Sono
esclusi quelli per gli accessori e i ricambi,
a meno che non si tratti di pezzi difettosi
coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o
nella costruzione, DEWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose
oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione
che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di
riparazione da parte di persone non
autorizzate a farli;
51
NEDERLANDS
RECIPROZAAG
DW304
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Voltage
Type
Vermogen
Snelheid onbelast
Slaglengte
Zaagcapaciteit in hout/
metalen profielen/kunststof buizen
Gewicht
LPA (geluidsdruk)
KPA (onzekerheidsfactor
geluidsdruk)
LWA (akoestisch vermogen)
KWA (onzekerheid akoestisch
vermogen)
mm
DW304
304
4
1050
0–2800
29
mm
kg
280/100/130
3,5
dB(A)
89
dB(A)
dB(A)
3
100
dB(A)
3
VAC
W
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in
overeenstemming met EN 60745:
Vibratie-emissiewaarde ah
Bij het zagen van plaatmateriaal
ah,B =
m/s²
Onzekerheid K =
m/s²
Vibratie- emissiewaarde ah
Bij het zagen van een houten balk
ah,WB =
m/s²
Onzekerheid K =
m/s²
13,5
4,9
15,0
5,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN 60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor
de hoofdtoepassingen van het
52
gereedschap. Als het gereedschap
echter voor andere toepassingen
wordt gebruikt, dan wel met
andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratieemissie verschillen. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verhogen
gedurende de totale arbeidsduur.
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk
verminderen gedurende de totale
arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen
tegen de effecten van vibratie, zoals:
onderhoud het gereedschap en de
accessoires, houd de handen warm,
organisatie van werkpatronen.
Zekeringen
Europa
230 V gereedschappen 10 Ampère, hoofdstroom
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
NEDERLANDS
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
DW304
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder Technische gegevens in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN 60745-1; EN 60745-2-11.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG en 2011/65/EU. Neem voor meer
informatie contact op met DEWALT via het
volgende adres of kijk op de achterzijde van de
gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
06.08.2013
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand
en/of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de
waarschuwingen verwijst naar uw (met een
snoer) op de netspanning aangesloten elektrische
gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op
een afstand terwijl u een elektrisch
gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid
kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen. Pas
de stekker nooit op enige manier aan.
Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap.
Niet aangepaste stekkers en passende
contactdozen verminderen het risico op een
elektrische schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot
aan regen of natte omstandigheden.
Als er water in een elektrisch gereedschap
terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d) Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Gebruik het stroomsnoer nooit om het
elektrische gereedschap te dragen of te
trekken, of de stekker uit het stopcontact
te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of
bewegende onderdelen. Beschadigde
snoeren of snoeren die in de war zijn
verhogen het risico op een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch gereedschap
buitenshuis gebruikt, gebruikt u een
verlengsnoer dat geschikt is voor
gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
53
NEDERLANDS
f)
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis,
vermindert het risico op een elektrische
schok.
Als het gebruik van een elektrisch
gereedschap op een vochtige locatie
onvermijdelijk is, gebruikt u een
stroomvoorziening die beveiligd is met
een aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op
een elektrische schok.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand als u een elektrisch
gereedschap bedient. Gebruik het
gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen,
een helm, of gehoorbescherming gebruikt in
de juiste omstandigheden zal het risico op
persoonlijk letsel verminderen.
c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor
dat de schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand
staat voordat u het gereedschap aansluit
op de stroombron en/of accu, het
oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw
vinger op de schakelaar of het aanzetten
van elektrische gereedschappen waarvan de
schakelaar aan staat, zorgt voor ongelukken.
d) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische gereedschap
aan zet. Een moersleutel of stelsleutel die
in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan
leiden tot persoonlijk letsel.
e) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en
in balans op de grond staan. Dit zorgt
voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd
uw haar, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden
gegrepen.
g) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor
54
dat deze correct worden aangesloten
en gebruikt. Het gebruik van een
stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik
het juiste elektrische gereedschap voor
uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap voert de werkzaamheden beter
en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b) Gebruik het gereedschap niet als de
schakelaar het niet aan en uit kan
zetten. Ieder gereedschap dat niet met de
schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk
en moet worden gerepareerd.
c) Haal de stekker uit het stopcontact en/
of neem de accu uit het gereedschap
voordat u aanpassingen uitvoert,
accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke
preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
gereedschap per ongeluk opstart.
d) Bewaar gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen en
laat niet toe dat personen die onbekend
zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap
bedienen. Elektrische gereedschappen
zijn gevaarlijk in handen van ongetrainde
gebruikers.
e) Onderhoud elektrische gereedschappen.
Controleer op verkeerde uitlijning en
het grijpen van bewegende onderdelen,
breuk van onderdelen en andere
omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden.
Zorg dat het gereedschap voor gebruik
wordt gerepareerd als het beschadigd is.
Veel ongelukken worden veroorzaakt door
slecht onderhouden gereedschap.
f) Houd snijdgereedschap scherp
en schoon. Correct onderhouden
snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn
gemakkelijker te beheersen.
g) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen
enz. in overeenstemming met deze
instructies, waarbij u rekening houdt
met de werkomstandigheden en de
werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische
gereedschap voor werkzaamheden die
anders zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen
leiden tot een gevaarlijke situatie.
NEDERLANDS
5) SERVICE
a) Zorg dat u gereedschap wordt
onderhouden door een erkende
reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit
zorgt ervoor dat de veiligheid van het
gereedschap blijft gegarandeerd.
Aanvullende Speciale
Veiligheidsregels voor Zagen
WAARSCHUWING: Gebruik ALTIJD
goedgekeurde bescherming voor
de luchtwegen. Gebruik van dit
gereedschap kan stof genereren en/
of verspreiden, dat ernstig letsel kan
veroorzaken.
• Houd het gereedschap alleen vast aan
geïsoleerde oppervlakken als u een
handeling uitvoert waarbij het accessoire
van het zaaggereedschap in contact
kan komen met verborgen bedrading of
het eigen netsnoer. Accessoires van het
zaaggereedschap die in contact komen met
bedrading die onder stroom staat, kunnen
ijzeren onderdelen van het gereedschap onder
stroom zetten en de gebruiker een elektrische
schok geven.
• Probeer na het uitschakelen nooit het zaagblad
te stoppen met uw vingers.
• Zet de zaag nooit op een tafel of werkbank als u
het gereedschap niet eerst heeft uitgeschakeld.
Het zaagblad blijft gedurende korte tijd draaien
nadat het gereedschap is uitgeschakeld.
• Gebruikt u zaagbladen die speciaal ontworpen
zijn voor het zagen van hout, verwijder dan alle
spijkers en metalen voorwerpen uit het werkstuk
voordat u met de werkzaamheden begint.
• Zet, wanneer maar mogelijk, het werkstuk stevig
vast met klemmen en een bankschroef.
• Probeer niet werkstukken te zagen die al te klein
zijn.
• U kunt beter alleen scherpe zaagbladen in een
perfecte werkconditie gebruiken; gescheurde of
gebogen zaagbladen kunt u beter vervangen en
afdanken.
• Controleer dat het zaagblad stevig is vastgezet.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging.
– Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende
deeltjes.
– Risico op brandwonden als gevolg van
accessoires die tijdens het gebruik heet worden.
– Risico op persoonlijk letsel als gevolg van
langdurig gebruik.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
POSITIE DATUMCODE [AFB. (FIG.) 1]
De datumcode (f), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2013 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Recipro-zaagmachine
1 Zaagblad voor algemene toepassing
1 Transportkoffer (alleen voor K-modellen)
• Buig niet te ver naar voren. Let erop dat u altijd
stevig staat, vooral op steigers en ladders.
1 Gebruiksaanwijzing
• Houd de zaag altijd met beide handen vast.
• Gebruik voor het zagen van bochten en gaten
een aangepast zaagblad.
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Gebruik alleen zaagbladen die voldoen aan de
specificaties die in deze bedieningsinstructies
zijn opgenomen.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
1 Uitvergrote tekening
55
NEDERLANDS
Beschrijving (afb. 1)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
a. Schakelaar voor variabele snelheid
b. Hendel zaagbladklem
c. Zaagschoen
GEBRUIKSDOEL
Uw reciprozaag DW304 is ontworpen voor het
professioneel zagen van hout, metaal en kunststof
buizen. Door het compacte ontwerp kunt u
uitermate dicht bij de rand van moeilijk bereikbare
plaatsen zagen.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze reciprozagen zijn professioneel elektrisch
gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren gebruikers dit gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) die verminderde
fysieke, sensorische of psychische vermogens
hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/
of kennis of bekwaamheden, als dat niet
gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen
mogen nooit alleen worden gelaten met dit
product zodat ze ermee zouden kunnen spelen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of de stroomvoorziening
overeenkomt met de voltage op het typeplaatje.
Uw DEWALT gereedschap s dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met
EN 60745; daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het
worden vervangen door een speciaal geprepareerd
snoer dat leverbaar is via de DEWALT servicedienst.
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een
goedgekeurd 3-aderig verlengsnoer dat geschikt
is voor de stroomvoorziening van dit gereedschap
(zie Technische gegevens). De minimale
geleidergrootte is 1,5 mm2; de maximale lengte is
30 m.
56
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Het zaagblad monteren (afb. 2)
1. Beweeg de hendel van de zaagbladklem (b)
omhoog en geef zo het klemmechanisme van
het zaagblad vrij.
2. Steek het zaagblad in de houder (d) totdat het
vastzit. U kunt het zaagblad installeren met de
tanden omlaag of omhoog, of naar links of naar
rechts.
3. Beweeg de hendel van de zaagbladklem (b)
omlaag en geef zo het klemmechanisme van
het zaagblad vrij.
4. U kunt het zaagblad verwijderen door in
omgekeerde volgorde te werk te gaan.
Zaagbladen
materiaal
ijzerhoudend metaal
niet-ijzerhoudend metaal
hout
kunststof
metselwerk
aanbevolen zaagblad
fijntandig
groftandig
groftandig
fijntandig
carbidetip
Er is een breed assortiment van speciale zaagbladen
verkrijgbaar als optie.
WAARSCHUWING: Kies uw zaagblad
altijd met grote zorg.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
NEDERLANDS
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert.
WAARSCHUWING:
• Zorg dat al het materiaal dat gezaagd
gaat worden stevig op zijn plaats zit.
• Pas slechts een lichte druk uit op het
gereedschap en oefen geen zijwaartse
druk uit op het zaagblad. Werk, als het
mogelijk is, met de zaagschoen tegen
het werkstuk gedrukt. Dit voorkomt
dat het zaagblad beschadigt en dat
het gereedschap trekt en trilt.
• Wanneer u in wanden of vloeren
zaagt, let dan goed op de locatie van
leiding- en bedradingswerk. Houd
het gereedschap altijd vast bij de
handgreep.
• Vermijd overbelasting.
• Laat het zaagblad gedurende enkele
seconden vrij bewegen voordat
u met zagen begint. Schakel het
gereedschap nooit in wanneer het
zaagblad vastzit in het werkstuk of in
contact is met het materiaal.
Juiste positie van de handen
(afb. 1, 4)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor een juiste plaatsing van uw handen zet u één
hand op de achterste handgreep (g) en de andere
op de voorste greep (e).
In- en uitschakelen (afb. 1)
U kunt de machine in werking zetten door op de
schakelaar voor variabele snelheid te drukken (a). De
druk die u uitoefent op de schakelaar voor variabele
snelheid bepaalt de snelheid van het gereedschap.
Hout zagen
1. Klem het werkstuk stevig vast en verwijder alle
spijkers en metalen voorwerpen.
2. Houd het gereedschap met beide handen vast
en werk met de zaagschoen tegen het werkstuk
gedrukt.
Insteekzagen in hout (afb. 3)
1. Laat de zaagschoen zo op het werkstuk rusten
dat het zaagblad een geschikte hoek vormt
voor het insteekzagen.
2. Schakel het gereedschap in en breng langzaam
het zaagblad naar voren. Zorg ervoor dat de
zaagschoen te allen tijde in contact blijft met het
werkstuk.
Gaten zagen
1. Meet en markeer het gewenste gat.
2. Laat met een dun zaagblad de onderzijde van
de zaagschoen op het werkstuk rusten en
controleer dat het zaagblad op de zaaglijn is
geplaatst. Gebruik, als dat nodig is, bijv. in kleine
ruimten, de buitenste rand van de zaagschoen
als uw richtlijn.
3. Schakel het gereedschap in en breng het
zaagblad op volle snelheid in het materiaal,
terwijl u het gereedschap stevig tegen het
werkstuk gedrukt houdt.
Metaal zagen
Stabiliseer wanneer u in metaal zaagt, het werkstuk
altijd aan beide zijden met hout. Dit garandeert
mooie zaagsneden en voorkomt dat het materiaal
beschadigd raakt.
Voor lange rechte zaagsneden tekent u een lijn op
het werkstuk.
Breng een dunne film van smeermiddel aan langs
de zaaglijn, schakel het gereedschap in en volg de
zaaglijn.
Kunststof zagen
Werk altijd op verminderde snelheid. Voer een
testzaagsnede uit om te controleren of het materiaal
gevoelig is voor hitte.
Om het gereedschap te stoppen, laat u de
schakelaar los.
Schakel het gereedschap altijd uit wanneer het
werk is voltooid en voordat u de stekker uit het
stopcontact trekt.
57
NEDERLANDS
Metselwerk zagen
WAARSCHUWING: Wanneer u
asbestcement zaagt, zal mogelijk
gevaarlijke stof worden geproduceerd.
Volg de wettelijke richtlijnen en neem
de aanbevelingen in acht die door
fabrikanten van asbestcement zijn
uitgevaardigd.
Naar een uitstekende punt toezagen
(afb. 4)
Zaag met een conventioneel zaagblad
ondersteboven in de zaag geplaatst naar de
uitstekende rand.
Parallel zagen (afb. 5)
Wanneer het zaagblad in horizontale richting is
geïnstalleerd, kan het gereedschap worden gebruikt
voor het parallel zagen dicht bij vloeren, wanden of
plafonds.
Zorg ervoor dat de zaagschoen te allen tijde in
contact blijft met het werkstuk..
ONDERHOUD
Uw DEWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Het continu naar
bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Lubrication
Als het gereedschap lange tijd niet wordt gebruikt,
smeer dan wat olie op het zaagblad (bijv.
machineolie).
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DEWALT aanbevolen accessoires met
dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Stofafzuiging
Wanneer het gereedschap gedurende lange tijd
binnenshuis wordt gebruikt, gebruik dan een
geschikt stofafzuigsysteem dat is ontworpen in
overeenstemming met de geldende richtlijnen ten
aanzien van de stofemissie.
58
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
NEDERLANDS
Als u op een dag bemerkt dat uw DEWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan
bij de gescheiden afvalinzameling.
Gescheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal
helpt milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DEWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DEWALT producten als ze eenmaal
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur
om van deze service gebruik te maken uw product
a.u.b. terug naar iedere erkende reparateur die
namens ons de verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact
op te nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor
zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige details
over onze after sales service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
59
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit
van zijn producten en biedt
professionele gebruikers van het
product een uitstekende garantie. Deze
garantieverklaring is een aanvulling op uw
contractuele rechten als een professionele
gebruiker of uw wettelijke rechten als een
particuliere, niet-professionele gebruiker,
en is op geen enkele wijze van invloed
op deze rechten. De garantie is geldig
binnen het grondgebied van de Lidstaten
van de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD
TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen
bij het verkooppunt en omruilen voor een
ander stuk gereedschap of tegen restitutie
van het aankoopbedrag. Het product mag
niet in onredelijke mate zijn versleten en u
dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS
ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of
servicewerkzaamheden nodig zijn
voor uw DEWALT-gereedschap, in de
12 maanden na uw aankoop, hebt u
recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
60
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt
overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALTservicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
NORSK
STIKKSAG
DW304
Gratulerer!
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT
til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere
av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
Type
Inngangseffekt
Ubelastet hastighet
Slaglengde
Kappekapasitet i treverk/
metallprofiler/plastrør
Vekt
LPA (lydtrykk)
KPA (lydtrykk usikkerhet)
LWA (lydeffekt)
KWA (lydeffekt usikkerhet)
mm
DW304
230
4
1050
0–2800
29
mm
kg
280/100/130
3,5
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
89
3
100
3
VAC
W
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745:
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
Sikringer
Europa
230 V verktøy10 Ampere, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlige personskader hvis den
ikke avverges.
Vibrasjonsnivå ah
Ved kapping av plate
ah,B =
Usikkerhet K =
m/s²
m/s²
13,5
4,9
Vibrasjonsnivå ah
Ved kapping av trebjelke
ah,WB =
Usikkerhet K =
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
m/s²
m/s²
15,0
5,5
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
61
NORSK
EU-samsvarserklæring
b)
MASKINERIDIREKTIV
c)
DW304
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EU og 2011/65/EU. For mer informasjon,
vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
06.08.2013
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket ”elektrisk verktøy” i advarslene henviser til
ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller
ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete
eller mørke områder er en invitasjon til ulykker.
62
Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner
kan føre til at du mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Støpselet til elektriske verktøy må passe
til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet
på noen måte. Ikke bruk adaptere med
jordede elektriske verktøy. Umodifiserte
støpsler og stikkontakter som passer vil
redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b) Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer,
komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt
risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn
eller våte forhold. Dersom det kommer vann
inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for
elektrisk sjokk.
d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra ut
støpselet til det elektriske verktøyet. Hold
ledningen borte fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk
sjokk.
e) Når du bruker et elektrisk verktøy
utendørs, bruk en skjøteledning som
er egnet for utendørs bruk. Bruk av en
skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk sjokk.
f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på
et fuktig sted er uunngåelig, bruk en
strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Hold deg våken, hold øye med det du
gjør og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk
verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket
av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk
av elektriske verktøy kan føre til alvorlig
personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern
brukt under passende forhold vil redusere
personskader.
NORSK
c)
d)
e)
f)
g)
Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at
bryteren er i av-stillingen før du kobler
til strømkilden og/eller batteripakken,
plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller å sette inn støpselet mens elektriske
verktøy har bryteren på øker faren for ulykker.
Fjern eventuelle justeringsnøkler før du
slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel
som er festet til en roterende del av det
elektriske verktøyet kan føre til personskade.
Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste
og stå støtt hele tiden. Dette fører til at
du har bedre kontroll over det elektriske
verktøyet ved uventede situasjoner.
Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
antrekk og hansker borte fra bevegelige
deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige
deler.
Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning,
må du sørge for at disse er koblet til og
ordentlig sikret.Bruk av støvoppsamlere kan
redusere støvrelaterte farer.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det
elektriske verktøyet som situasjonen
krever. Det riktige elektriske verktøyet vil
gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan
slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk
verktøy som ikke kan kontrolleres med
bryteren er farlig og må repareres.
c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet
før du foretar noen justeringer, endrer
tilbehør eller lagrer elektriske verktøy.
Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger
reduserer risikoen for å starte det elektriske
verktøyet ved et uhell.
d) Lagre elektriske verktøy som ikke
er i bruk, utilgjengelig for barn og la
ikke personer som ikke er kjent med
det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy
er farlige i hendene på utrenede brukere.
e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller
om bevegelige deler er feiljustert eller
fastskjært, om deler er ødelagt eller
andre forhold som kan påvirke driften
av verktøyet. Dersom det er skadet, få
verktøyet reparert før neste bruk. Mange
ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte
verktøy.
f)
g)
Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
skjærekanter setter seg mindre sannsynlig
fast og er lettere å kontrollere.
Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene,
osv., i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) VEDLIKEHOLD
a) Få det elektriske verktøyet ditt
vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør
som kun bruker originale reservedeler.
Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir
ivaretatt.
Ekstra sikkerhetsregler spesielt for
kappsager
ADVARSEL: Bruk ALLTID godkjent
åndedrettsbeskyttelse. Bruk av dette
verktøyet kan generere og/eller spre
støv, som kan forårsake alvorlig skade.
• Hold elektroverktøyet i de isolerte
gripeoverflatene fordi freseutstyret kan
komme i kontakt med sin egen ledning.
Kapping av en strømførende ledning kan føre til
at eksponerte metalldeler på elektroverktøyet blir
strømførende, og kan gi operatøren støt.
• Etter å ha skrudd av verktøyet, må du aldri
forsøke å stoppe sagbladet med fingrene.
• Sett aldri sagen ned på et bord eller
arbeidsbenk med mindre den er skrudd av.
Sagbladet fortsetter å gå en liten stund etter at
verktøyet er skrudd av.
• Ved bruk av sagblader spesielt laget for kapping
av treverk, fjern alle spikre og metallobjekter fra
arbeidsstykket før arbeidet påbegynnes.
• Bruk klemmer og skrutvinger for å feste
arbeidsstykket der det er mulig.
• Ikke forsøk å sage meget små arbeidsstykker.
• Ikke bøy deg for langt fremover. Påse at du står
godt, særlig på stillaser og stiger.
• Hold alltid sagen med begge hender.
• For saging av buer og lommer, bruk tilpasset
sagbald.
• Bruk kun sagblader som samsvarer med
spesifikasjonene i denne bruksanvisningen.
• Bruk kun skarpe blader som fungere perfekt;
sprukkede eller bøyde sagblader skal kastes og
byttes ut med en gang.
63
NORSK
• Påse at sagbladet er godt festet.
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse
er:
TILTENKT BRUK
Din DW304 bajonettsag er designet for profesjonell
saging i treverk, metall og plastrør. Det kompakte
designet lar deg kappe ekstremt nært kanten i
vansdkelige områder.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
– Hørselskader.
Denne stikksagen er et profesjonelt verktøy.
– Fare for personskade pga. flygende partikler.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette
verktøyet.
– Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under
bruk.
– Fare for personskade ved langvarig bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
DATOKODE PLASSERING (FIG. 1)
Datokoden (f), som også inkluderer produksjonsåret
er trykket på typeskiltet.
Eksempel:
2013 XX XX
Produksjonsår
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Pendelsag
1 Sagblad til generelt bruk.
1 Koffert (kun K-modeller)
1 Instruksjonshåndbok
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn
skal aldri forlates alene med dette produktet.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen
samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60745; det trengs
derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALTserviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en
godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets
strømforbruk (se Tekniske data). Minimum størrelse
på lederen er 1,5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
1 Sammenstillingstegning
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
MONTERING OG JUSTERING
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
a. Bryter for variabel hastighet
b. Baldfestespak
c. Sagplate
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Montering av sagbladet (fig. 2)
1. Beveg baldfestespaken (b) opp for å løsne
bladets festemekanisme.
64
NORSK
2. Skyv sagbladet inn i holderen (d) til den er
på plass. Bladet kan installeres med tennene
pekende nedover, oppover, til venstre eller
høyre.
3. Beveg bladfestespaken (b) ned for å låse
bladets festemekanisme.
4. For å ta ut sagbladet, gjør dette i motsatt
rekkefølge.
Sagblader
materiale
jernholdig metall
ikke-jernholdig metall
treverk
plast
murverk
anbefalt sagblad
fin-tannet
grov-tannet
grov-tannet
fin-tannet
karbid-tannet
Et bredt utvalg av tilpassede sagblader er tilgjengelig
som et tillegg.
ADVARSEL: Velg alltid sagbladet med
stor nøyaktighet.
• La bladet løper fritt i noen sekunder
før du begynner å sage. Skru aldri på
verktøyet når sagbladet er fastklemt
i arbeidsstykket eller i kontakt med
materialet.
Korrekt plassering av hendene
(fig. 1, 4)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på
bakhåndtaket (g) og den andre på fronthåndtaket (e).
Slå på og av (fig. 1)
For å sette i gang verktøyet trykk inn bryteren for
variabel hastighet (a). Trykket på bryteren for variabel
hastighet bestemmer vertøyets hastighet.
BRUK
For å stoppe verktøyet, slipp bryteren.
Bruksanvisning
Verktøyet skal alltid skrus av når arbeidet er ferdig og
før du kopler fra strømtilførselen.
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør.
ADVARSEL:
• Forsikre deg om at materialet som
skal sages er godt festet.
• Bruk kun forsiktig trykk på verktøyet,
og ikke bruk sidekrefter på sagbladet.
Arbeid om mulig med sagplaten
trykket mot arbeidsstykket. Dette
forhindrer skader på bladet og at
verktøyet rykker og vibrerer..
• Vær oppmerksom på beliggenhet
av rør og ledninger ved saging i
vegg eller gulv. Hold alltid verktøyet i
håndtaket.
• Unngå overbelastning.
Saging av treverk
1. Fest arbeidsstykket på sikkert vis og fjern alle
spikre og metallobjekter.
2. Hold verktøyet med begge hender og arbeide
med sagplaten trykket mot arbeidsstykket.
Dykksaging i treverk (fig. 3)
1. Hvil sagplaten på arbeidsstykket slik at bladet er
i en passende vinkel for dykkuttet.
2. Skru på verktøyet og mat bladet inn langsomt.
Sørg for at sagplaten er i kontakt med
arbeidsstykket til enhver tid.
Lommesaging
1. Mål opp og merk lommen som skal sages ut.
2. Bruk et smalt sagblad, hvil bunnen av sagplaten
på arbeidsstykket og påse at bladet er plassert
på skjærelinjen. Dersom nødvendig, f.eks. der
det er trangt, bruk den ytre kanten av sagen
som siktelinje.
3. Skru på verktøyet og mat bladet inn i materialet
i full hastighet mens du holder verktøy fast mot
arbeidsstykket.
65
NORSK
Saging av metall
Ved saging av tynt metall, strabiliser arbeidsstykket
med trestykker på hver side. Dette garanterer rene
kutt og forhindrer skader på materialet.
For lange, rette kutt tegn en linje på arbeidsstykket.
Påfør et tynt lag med smøremiddel langs
skjærelinjen, skru på verktøyet og følg skjærelinjen
Støvavsug
Når verktøyet brukes i lengre perioder, bruk en
passende støvavsuger som er designet i samsvar
med gjeldene direktiver om støvutslipp.
Saging av plast
Jobb alltid med nedsatt hastighet. Utfør et testkutt
for å kontrollere om materialet er følsomt for varme
Lubrication
Dersom verktøyet kun skal brukes en kort stund,
smør inn sagbladet med litt olje ((f.eks. maskinolje).
Saging av murverk
ADVARSEL: Ved saging av
asbestsement kan det dannes farlig
støv. Følg gjeldende lovverk og
anbefalinger utgitt av produsentene av
asbestsementen.
Saging mot en utstikkende kant
(fig. 4)
Bruk et vanlig blad installert opp-ned, sag frem til
den utstikkende kanten.
Parallellsaging (fig. 5)
Med bladet installert i horisontal stilling kan verktøyet
brukes til parallell saging nært gulv, vegg eller tak.
Sørg for at sagplaten er i kontakt med
arbeidsstykket til enhver tid.
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
66
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører
denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk en
klut som bare er fuktet med vann og
mild såpe. Aldri la noen væske trenge
inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med dette verktøyet.
For å redusere faren for skader, bør
kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DEWALT brukes sammen med dette
produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
NORSK
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene kan
resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk
av resirkulert materiale hjelper til med å
hindre miljøforurensing og reduserer
etterspørselen etter råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har en ordning for å samle inn og
resirkulere DEWALT produkter når de har nådd
slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet til en
autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne
av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved
å ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DEWALTreparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
67
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller – etter vårt skjønn – å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises;
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
68
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
PORTUGUÊS
SERRA DE VAIVÉM
DW304
Parabéns!
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado diz respeito às
principais aplicações da ferramenta. No
entanto, se a ferramenta for utilizada
para outras aplicações ou com outros
acessórios, ou tiver uma manutenção
insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto
poderá aumentar significativamente
o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Optou por uma ferramenta da DEWALT. Longos
anos de experiência, um desenvolvimento
meticuloso dos seus produtos e um grande espírito
de inovação são apenas alguns dos argumentos
que fazem da DEWALT um dos parceiros de maior
confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas
profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Alimentação
Velocidade sem carga
Comprimento do curso
Capacidade de corte em
madeira/perfis metálicos/
tubos de plástico
Peso
mm
DW304
230
4
1050
0–2800
29
mm
kg
280/100/130
3,5
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
89
3
100
3
(pressão sonora)
(variabilidade da pressão sonora)
(potência sonora)
(variabilidade da potência sonora)
VAC
W
Valores totais de vibração (soma vectorial triaxial) determinados
em conformidade com a norma EN 60745:
Valor de emissão das vibrações ah
Durante o corte de tábuas
ah,B =
Instabilidade K =
Além disso, a estimativa do nível
de exposição às vibrações também
deverá ter em conta o número de
vezes que a ferramenta é desligada
ou está em funcionamento, mas sem
executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição
às vibrações ao longo do período total
de trabalho.
Identifique medidas de segurança
adicionais para proteger o utilizador
contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção
correcta da ferramenta e dos
acessórios, manter as mãos quentes e
organizar padrões de trabalho.
Fusíveis
Europa
ferramentas de 230 V
10 amperes, tomadas
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de
gravidade de cada aviso. Leia o manual e preste
atenção a estes símbolos.
m/s²
m/s²
13,5
4,9
Valor de emissão das vibrações ah
Durante o corte de vigas de madeira
ah,WB =
m/s²
Instabilidade K =
m/s²
PERIGO: indica uma situação de perigo
eminente que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou ferimentos
graves.
15,0
5,5
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
O nível de emissão de vibrações indicado nesta
ficha de informações foi medido em conformidade
com um teste padrão estabelecido pela norma
EN 60745 e poderá ser utilizado para comparar
ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá ser
utilizado para uma avaliação preliminar da exposição
às vibrações.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se
não for evitada, poderá resultar em
ferimentos ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
69
PORTUGUÊS
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
DW304
A DEWALT declara que os produtos descritos em
Dados técnicos se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN 60745-1 e EN 60745-2-11.
Além disso, estes produtos também se encontram
em conformidade com a Directiva 2004/108/CE e
2011/65/UE. Para obter mais informações, contacte
a DEWALT através da morada indicada em seguida
ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-presidente da Divisão de Engenharia e
Desenvolvimento de Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
06.08.2013
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de segurança gerais relativos
a ferramentas eléctricas
ATENÇÃO! leia todos os avisos de
segurança e todas as instruções.
O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou ferimentos
graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
alimentada pela rede eléctrica (com fios) ou por uma
bateria (sem fios).
70
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas
em ambientes explosivos, como, por
exemplo, na presença de líquidos, gases
ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar
estas poeiras ou vapores.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
afastadas quando utilizar uma ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda do controlo da ferramenta.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada
de electricidade. Nunca modifique a
ficha de forma alguma. Não utilize fichas
adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e
as tomadas compatíveis reduzem o risco de
choque eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
e equipamentos ligados à terra, como,
por exemplo, tubagens, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
“ligado” à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não aplique força excessiva sobre o
cabo. Nunca o utilize para transportar,
puxar ou desligar a ferramenta eléctrica.
Mantenha o cabo afastado de fontes de
calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos
danificados ou emaranhados aumentam o
risco de choque eléctrico.
e) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no
exterior, use uma extensão adequada
para utilização ao ar livre. A utilização de
um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
f) Se não for possível evitar trabalhar com
uma ferramenta eléctrica num local
húmido, utilize uma fonte de alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se alerta, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao utilizar uma ferramenta eléctrica.
PORTUGUÊS
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de distracção durante a utilização
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
Use equipamento de protecção pessoal.
Use sempre uma protecção ocular. O
equipamento de protecção, como, por
exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete
de segurança ou uma protecção auditiva,
usado nas condições apropriadas, reduz o
risco de ferimentos.
Evite accionamentos acidentais.
Certifique-se de que o interruptor da
ferramenta está na posição de desligado
antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar
ou transportar a ferramenta. Se mantiver
o dedo sobre o interruptor ao transportar
ferramentas eléctricas ou se as ligar à fonte
de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
Não se estique demasiado ao trabalhar
com a ferramenta. Mantenha sempre
os pés bem apoiados e um equilíbrio
apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações
inesperadas.
Use vestuário apropriado. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo e
a roupa (incluindo luvas) afastados das
peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos
nestas peças.
Se forem fornecidos acessórios para a
ligação de equipamentos de extracção
e recolha de partículas, certifique-se
de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de extracção de partículas pode reduzir os
riscos relacionados com as mesmas.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não utilize a ferramenta eléctrica de
forma forçada. Utilize a ferramenta
eléctrica correcta para o seu trabalho. A
ferramenta eléctrica adequada irá efectuar o
trabalho de um modo mais eficiente e seguro
se for utilizada de acordo com a capacidade
para a qual foi concebida.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Não utilize a ferramenta eléctrica se
o respectivo interruptor não a ligar e
desligar. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de alimentação é perigosa e tem
de ser reparada.
Retire a ficha da tomada de electricidade
e/ou a bateria da ferramenta eléctrica
antes de efectuar quaisquer ajustes,
substituir acessórios ou guardar a
ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a
ferramenta eléctrica acidentalmente.
Guarde as ferramentas eléctricas que não
estiverem a ser utilizadas fora do alcance
de crianças e não permita que sejam
utilizadas por pessoas não familiarizadas
com as mesmas ou com estas instruções.
As ferramentas eléctricas são perigosas
nas mãos de pessoas que não possuam as
qualificações necessárias para as manusear.
Faça a devida manutenção das
ferramentas eléctricas. Verifique se as
peças móveis da ferramenta eléctrica
estão alinhadas e não emperram,
bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras
condições que possam afectar o
funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada,
esta não deve ser utilizada até que seja
reparada. Muitos acidentes têm como
principal causa ferramentas eléctricas com
uma manutenção insuficiente.
Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. As ferramentas
de corte sujeitas a uma manutenção
adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e
controlam-se com maior facilidade.
Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios, as brocas, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
5) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve ser
reparada por um técnico qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobresselentes originais. Desta forma,
é garantida a segurança da ferramenta
eléctrica.
71
PORTUGUÊS
Regras de segurança específicas
adicionais para serras de corte
ATENÇÃO: Utilize SEMPRE
equipamento de protecção respiratória
aprovado. A utilização desta ferramenta
pode gerar e/ou espalhar serradura,
provocando lesões graves.
• Segure a ferramenta eléctrica pelas
superfícies de fixação isoladas quando
efectuar uma operação em que o acessório
de corte pode entrar em contacto com
cablagem escondida ou o próprio fio. Um
acessório de corte que entre em contacto com
um fio com tensão eléctrica poderá fazer com
que as peças de metal expostas da ferramenta
conduzam electricidade e electrocutem o
utilizador.
• Depois de desligar o equipamento, nunca tente
parar a lâmina da serra com os dedos.
• Nunca coloque a serra sobre uma mesa ou
uma bancada, a menos que esteja desligada. A
lâmina da serra não pára imediatamente depois
da ferramenta ter sido desligada.
• Quando utilizar lâminas de serra especialmente
concebidas para cortar madeira, retire todos os
pregos e objectos metálicos do material a serrar
antes de iniciar o corte.
• Sempre que possível, utilize grampos e tornos
para apertar a peça com firmeza.
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
– Danos auditivos.
– Risco de ferimentos causados por partículas
voadoras.
– Risco de queimaduras devido aos acessórios
ficarem quentes durante a respectiva utilização.
– Risco de ferimentos devido a uma utilização
prolongada.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. 1)
O Código de data (f), que inclui também o ano de
fabrico, está impresso na placa sinalética.
Exemplo:
2013 XX XX
Ano de fabrico
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Serra de vai-vem
1 Lâmina de serra de utilização geral
• Não tente serrar peças muito pequenas.
1 Caixa de transporte (apenas modelos K)
• Não dobre a lâmina demasiado no avanço.
Certifique-se de que está bem apoiado quando
utilizar a serra, especialmente em andaimes e
escadas.
1 Manual de instruções
• Segure sempre a serra com as duas mãos.
• Quando cortar curvas e bolsas, utilize uma
lâmina de serra adaptada.
• Utilize apenas lâminas de serra de acordo com
as especificações indicadas nestas instruções
de funcionamento.
• Só devem ser utilizadas lâminas de serra
afiadas e em perfeitas condições; as lâminas
com rachas ou dobradas devem ser eliminadas
e substituídas de imediato.
• Certifique-se de que a lâmina da serra está
fixada com segurança.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
72
1 Esquema ampliado dos componentes
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar o equipamento.
Descrição (fig. 1)
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
a. Interruptor de velocidade variável
b. Alavanca de fixação da lâmina
c. Apoio da serra
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
A serra de vaivém DW304 foi concebida para a
serragem profissional de madeira, metal e tubos
de plástico. A estrutura compacta permite cortar a
PORTUGUÊS
uma grande proximidade da extremidade de áreas
difíceis
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou
na presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Estas serras de vaivém são ferramentas eléctricas
profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com as mesmas. É necessária supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas
(incluindo crianças) que sofram de capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, falta de
experiência e/ou conhecimentos, a menos que
estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças
nunca devem ficar sozinhas com este produto.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a tensão
da tomada de electricidade corresponde à voltagem
indicada na placa com os requisitos de alimentação
da ferramenta.
A sua ferramenta da DEWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com
a norma EN 60745. Por conseguinte, não
é necessária qualquer ligação à terra
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
Montagem da lâmina da serra (fig. 2)
1. Desloque para cima a alavanca de fixação da
lâmina (b) para libertar o respectivo mecanismo
de fixação.
2. Insira a lâmina da serra no fixador (d) até ficar
encaixada. A lâmina pode ser colocada com os
dentes apontados para baixo, para cima, para
a esquerda ou para a direita.
3. Desloque para baixo a alavanca de fixação
da lâmina (b) para bloquear o respectivo
mecanismo de fixação.
4. Para remover a lâmina da serra, siga o
procedimento oposto.
Lâminas de serra
material
lâmina de serra recomendada
metal ferroso
dentes pequenos
metal não ferroso
dentes grandes
madeira
dentes grandes
plástico
dentes pequenos
alvenaria
rebordo de carboneto
Está disponível uma grande variedade de lâminas de
serra específicas opcionais
ATENÇÃO: Seleccione sempre a
lâmina de serra com muito cuidado.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DEWALT.
FUNCIONAMENTO
Utilizar uma extensão
Instruções de utilização
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma
extensão aprovada com 3 núcleos, adequada
para a potência de alimentação desta ferramenta
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo
do fio condutor é 1,5 mm2; o comprimento máximo
da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a unidade e
retire a respectiva ficha da tomada
de electricidade antes de instalar e
retirar acessórios, ajustar ou alterar
a configuração do equipamento
ou efectuar reparações. Certifiquese de que o gatilho se encontra na
posição de ferramenta desligada. Um
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue
a ferramenta e, em seguida,
desligue-a da fonte de alimentação
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
ATENÇÃO:
• Certifique-se de que o material a serra
está fixo.
• Aplique apenas uma ligeira pressão
na ferramenta e não exerça pressão
lateral na lâmina da serra. Se possível,
trabalhe com o apoio da serra
pressionado contra a peça a serrar.
Isto impede a ocorrência de danos
73
PORTUGUÊS
na lâmina e que a máquina tenha
movimentos bruscos ou vibratórios.
• Quando serrar em paredes ou no
chão, tenha em atenção a presença
de tubagens ou fios eléctricos. Segure
sempre a ferramenta pela pega.
• Evite exceder a capacidade de
trabalho da ferramenta.
• Deixe a lâmina a trabalhar livremente
durante alguns segundos antes
de iniciar o corte. Nunca ligue a
ferramenta se a lâmina da serra estiver
entalada na peça ou em contacto
com o material.
Posição correcta das mãos (fig. 1, 4)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na
figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE
a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por
parte da mesma.
A posição correcta das mãos requer a colocação
de uma mão na pega posterior (g) e a outra na
parte da frente estriada (e).
Ligar e desligar a ferramenta (fig. 1)
Para ligar a ferramenta, prima o interruptor de
velocidade variável (a). A pressão exercida no
interruptor de velocidade variável determina a
velocidade da ferramenta.
Para parar a ferramenta, liberte o interruptor.
Desligue sempre a ferramenta quando terminar o
trabalho e antes de desligar o aparelho da corrente.
Corte de madeira
1. Fixe a peça com firmeza e retire todos os
pregos e objectos metálicos.
2. Segure a ferramenta com as duas mãos,
trabalhe com o apoio da serra pressionado
contra a peça.
Corte de madeira em profundidade
(fig. 3)
1. Encoste o apoio da serra sobre a peça de
modo a que a posição da lâmina forme
um ângulo adequado para o corte em
profundidade.
74
2. Ligue a ferramenta e insira lentamente a lâmina.
Certifique-se de que o apoio da lâmina se
mantém sempre em contacto com a peça.
Cortes de bolsas
1. Meça e marque o corte de bolsas pretendido.
2. Utilizando a lâmina de serra estreita, encoste a
parte inferior do apoio da serra sobre a peça e
certifique-se de que a lâmina está colocada na
linha de corte. Se necessário, por exemplo, em
espaços confinados, utilize a parte exterior do
apoio da serra como guia.
3. Ligue a ferramenta e insira a lâmina no material
à velocidade máxima, segurando a ferramenta
com firmeza contra a peça.
Corte de metal
Quando cortar placas finas de metal, estabilize
sempre a peça com madeira em ambos os
lados. Isto garante um corte rigoroso e impede a
ocorrência de danos no material.
Para cortes longos e direitos, desenhe uma linha na
peça.
Aplique uma fina película de lubrificante ao longo da
linha de corte, ligue a ferramenta e siga a linha de
corte.
Corte de plásticos
Trabalhe sempre a velocidade reduzida. Realize um
teste de corte para verificar se o material é sensível
ao calor.
Corte de alvenaria
ATENÇÃO: quando serrar fibrocimento,
podem produzir-se poeiras perigosas.
Siga as orientações estatutárias e
cumpra as recomendações indicadas
pelos fabricantes de fibrocimento.
Serrar uma extremidade saliente
(fig. 4)
Utilizando uma lâmina convencional montada ao
contrário, corte a extremidade saliente.
Corte paralelo (fig. 5)
Com a lâmina colocada com uma orientação
horizontal, a ferramenta pode ser utilizada para corte
paralelo junto do chão, paredes ou tectos.
Certifique-se de que o apoio da lâmina se mantém
sempre em contacto com a peça.
PORTUGUÊS
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DEWALT foi concebida
para funcionar durante um longo período de tempo
com uma manutenção mínima. Uma utilização
continuamente satisfatória depende de uma
manutenção apropriada da ferramenta e de uma
limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a unidade e
retire a respectiva ficha da tomada
de electricidade antes de instalar e
retirar acessórios, ajustar ou alterar
a configuração do equipamento
ou efectuar reparações. Certifiquese de que o gatilho se encontra na
posição de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
suave. Nunca deixe entrar qualquer
líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe
qualquer peça da ferramenta num
líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas
foram testados com este produto
os acessórios disponibilizados pela
DEWALT, a utilização de outros
acessórios com esta ferramenta poderá
ser perigosa. Para reduzir o risco
de ferimentos, apenas deverão ser
utilizados acessórios recomendados
pela DEWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Extracção de serradura
Se utilizar a ferramenta em interiores durante
períodos prolongados, utilize um extractor de
serradura adequado, concebido de acordo com as
directivas aplicáveis, respeitantes à produção de
serradura.
Lubrication
Se não utilizar a ferramenta durante muito tempo,
cubra a lâmina da serra com um pouco de óleo (por
exemplo, óleo de máquina).
Recolha de lixo selectiva - este produto
não deve ser eliminado juntamente com o
lixo doméstico normal.
Se, um dia, o seu produto da DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não se desfaça
do mesmo juntamente com o lixo doméstico.
Disponibilize este produto para recolha selectiva.
A recolha selectiva de embalagens
e produtos usados permite que os
materiais sejam reciclados e utilizados
novamente. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de matériasprimas.
Os regulamentos locais podem especificar a recolha
selectiva de produtos eléctricos na sua residência,
em centros municipais de resíduos ou através do
revendedor que lhe fornecer um novo produto.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as
partículas da caixa da unidade com ar
comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das
aberturas de ventilação e à volta das
mesmas. Use uma protecção ocular e
uma máscara contra o pó aprovadas ao
efectuar este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes
ou outros químicos abrasivos para
limpar as peças não metálicas da
ferramenta. Estes químicos poderão
enfraquecer os materiais utilizados
nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha
e reciclagem dos respectivos produtos quando
estes tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para
tirar partido deste serviço, entregue o seu produto
em qualquer agente de reparação autorizado, o
qual procederá à respectiva recolha em nome da
DEWALT.
Poderá verificar a localização do agente de
reparação autorizado mais perto de si contactando
o representante local da DEWALT através da morada
indicada neste manual. Em alternativa, poderá
encontrar na internet (em www.2helpU.com)
uma lista dos agentes de reparação autorizados
da DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda.
75
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• CONTRATO DE UM ANO DE
ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT, num
período de 12 meses após a respectiva
data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada
gratuitamente num agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. Inclui
mão-de-obra. O serviço inclui a mãode- obra,
mas exclui quaisquer acessórios e peças
sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
76
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra;
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais.
Se quiser apresentar uma reclamação,
contacte o seu revendedor ou verifique a
localização do seu agente de reparação
DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório
da DEWALT na morada indicada neste
manual. Poderá encontrar na Internet uma
lista dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda no
site: www.2helpU.com.
SUOMI
PUUKKOSAHA
DW304
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi
pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä
ja kiinnittämällä huomiota työn
jaksottamiseen.
Tekniset tiedot
Jännite
Tyyppi
Virransyöttö
Kuormittamaton nopeus
Iskun pituus
Leikkauskapasiteetti puulle/
metalliprofiilit/muoviputket
Paino
LPA (äänenpaine)
KPA (äänenpaineen vaihtelu)
LWA (ääniteho)
KWA (äänitehon vaihtelu)
mm
DW304
230
4
1050
0–2800
29
mm
kg
280/100/130
3,5
dB (A)
dB (A)
dB (A)
dB (A)
89
3
100
3
VAC
W
Sulakkeet
Eurooppa
Värähtelyarvo ah
Leikattaessa puupalkkia
ah,WB =
Epävarmuustekijä K =
m/s²
m/s²
10 ampeerin sulake
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745
-standardin mukaisesti:
Värähtelyarvo ah
Leikattaessa levyä
ah,B =
Epävarmuustekijä K =
230 voltin työkalut
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
13,5
4,9
Sähköiskun vaara!
m/s²
m/s²
Tulipalon vaara.
15,0
5,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä
voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua
käytettäessä.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
DW304
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
77
SUOMI
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin
2004/108/EU ja 2011/65/EU vaatimukset. Saat
lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet
näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
06.08.2013
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet Jos
varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on
olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökaluilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai
akkukäyttöiseen työkaluun.
1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu
herkemmin epäsiistissä tai huonosti
valaistussa ympäristössä.
b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien
nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi.
Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat
sytyttää pölyn tai kaasut.
c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana
käyttäessäsi sähkötyökalua.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
78
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava
toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen
mitään muutoksia. Älä yhdistä
maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon.
Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei
tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille
tarkoitettuihin pistorasioihin.
b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin
ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada
sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai
kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi
lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä
pistoketta pistorasiasta sähköjohdon
avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista
tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai
sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
vaaraa.
e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä
vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon
käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalua on käytettävä
kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa.
Tämä vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖSUOJAUS
a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy
valppaana, keskity työhön ja käytä
tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin
sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon.
b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä
aina suojalaseja. Hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, kypärän
ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen
kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan,
yhdistät siihen akun, nostat työkalun
käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun
kantaminen sormi virtakytkimellä lisää
onnettomuusvaaraa.
d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet
ennen sähkötyökalun käynnistämistä.
Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt
säätöavain tai väännin voi aiheuttaa
henkilövahingon.
SUOMI
e)
f)
g)
Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti
tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua
paremmin odottamattomissa tilanteissa.
Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet
loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet,
korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin
osiin.
Jos käytettävissä on laitteita pölyn
ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn
ottaminen talteen voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN
a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa
voimaa. Valitse käyttötarkoituksen
kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu
toimii paremmin ja turvallisemmin,
kun sitä käytetään sille suunniteltuun
käyttötarkoitukseen.
b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi.
Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen
avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava.
c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku
siitä ennen säätämistä, varusteiden
vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista
säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa
käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon
vaaraa.
d) Varastoi sähkötyökaluja lasten
ulottumattomissa. Älä anna
sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin
ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut
ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien
käsissä.
e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista
liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys
ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos
havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu
ennen niiden käyttämistä. Huonosti
kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat
onnettomuuksia.
f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja
puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia
teräviä reunoja sisältävien työkalut
todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita,
kuten poranteriä, näiden ohjeiden
mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja
tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua
käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) HUOLTO
a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä
vastaavia osia. Tämä varmistaa
sähkötyökalun turvallisuuden.
Lisäturvasääntöjä katkaisusahoille
VAROITUS: Käytä AINA hyväksyttyä
hengityssuojainta. Työkalun käyttö voi
aiheuttaa ja/tai levittää pölyä, mikä voi
aiheuttaa vakavan vamman.
• Jos terä voi osua piilotettuihin
sähköjohtoihin tai työkalun omaan
sähköjohtoon, tartu työkalun eristettyihin
tarttumapintoihin. Terän osuminen
jännitteiseen johtoon tekee sen paljaista
metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä voi saada
sähköiskun.
• Älä koskaan yritä pysäyttää sahanterää
sormillasi työkalun sammuttamisen jälkeen.
• Älä koskaan laita sahaa pöydälle tai työpenkille,
jos sitä ei ole sammutettu. Sahanterä pyörii vielä
hetken aikaa sammuttamisen jälkeen.
• Kun käytät erityisesti puun sahaamiseen
suunniteltuja sahanteriä, poista työkappaleesta
kaikki naulat ja metalliesineet ennen työn
aloittamista.
• Käytä mahdollisuuksien mukaan kiinnikkeitä ja
ruuvipuristimia työkappaleen kiinnittämiseen
varmasti.
• Älä yritä sahata erityisen pieniä työkappaleita.
• Älä nojaa liian kauas eteenpäin. Varmista, että
seisot aina vakaasti varsinkin silloin, kun käytät
rakennustelineitä ja tikkaita.
• Pidä sahaa aina molemmilla käsillä.
• Kun leikkaat kaarteita ja koloja, käytä
erikoissahanterää.
• Käytä vain sahanteriä, jotka ovat näiden
käyttöohjeiden mukaisia.
• Käytä vain teräviä sahanteriä, jotka ovat
täydellisessä käyttökunnossa. Murtuneet tai
taipuneet sahanterät tulee vaihtaa välittömästi.
• Varmista, että sahanterä on kiinnitetty
huolellisesti.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
– Kuulon heikkeneminen.
– Lentävien kappaleiden aiheuttamat
henkilövahingot.
79
SUOMI
– Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
– Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat
henkilövahingot
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 1)
Päivämääräkoodi (f) on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2013 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Pistosaha
1 Yleiskäyttöön tarkoitettu sahanterä
ÄLÄ ANNA lasten koskea tähän työkaluun.
Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta
vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden
(mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai
kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä
vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa
jättää yksin tämän tuotteen kanssa.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista
aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä.
Tämä DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty
EN 60745 -säädösten mukaisesti, joten
maadoitusjohdinta ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huoltoorganisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
1 Poikkileikkauspiirros
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle
soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on
Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
1 Laukku (vain K-mallit)
1 Käyttöohje
Kuvaus (kuva 1)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Tällöin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
a. Säädettävä nopeuskytkin
b. Terän kiinnitysvipu
c. Sahakenkä
KÄYTTÖTARKOITUS
DW304-puukkosaha on suunniteltu ammattimaiseen
puun, metallin ja muoviputkien sahaamiseen.
Pienikokoinen muotoilu sallii sahaamisen hankalasti
saavutettavissa kohteissa.
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen
ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Sahanterän asentaminen (kuva 2)
1. Siirrä terän kiinnitysvipu (b) ja vapauta terän
kiinnitysmekanismi.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
2. Laita sahanterä pidikkeeseen (d) kunnes se
napsahtaa paikalleen. Terä voidaan asentaa
niin, että hampaat osoittavat alas tai ylös tai
vasemmalle tai oikealle.
Nämä puukkosahat ovat ammattimaisia
sähkötyökaluja.
3. Siirrä terän kiinnitysvipu (b) alas ja lukitse terän
kiinnitysmekanismi.
4. Poista sahanterä päinvastaisessa järjestyksessä.
80
SUOMI
Sahanterät
materiaali
rautametalli
raudaton metalli
puu
muovi
muuratut rakenteet
suositeltu sahanterä
hienohampainen
karkeahampainen
karkeahampainen
hienohampainen
karbidikärkinen
Lisävarusteena on saavana laaja valikoima
erityissahanteriä.
VAROITUS: Valitse sahanterä aina
huolellisesti.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista.
VAROITUS:
• Varmista, että sahattava kappale on
tiukasti kiinni.
• Paina työkalua vain kevyesti äläkä
paina sahanterää sivusta. Työskentele
jos mahdollista sahakenkä painettuna
työkappaletta vasten. Tämä estää
terän vahingoittumisen ja estää
työkalun nykimisen ja tärinän.
• Kun sahaat seiniä tai lattioita, huomioi
putkistojen ja johtojen sijainti. Pidä
työkalua aina kahvasta kiinni.
• Vältä ylikuormittamista.
• Anna terän pyöriä vapaasti muutaman
sekunnin ajan ennen leikkaamisen
aloittamista. Älä koskaan käynnistä
työkalua, kun sahanterä on jumissa
työkappaleessa tai kosketuksissa
materiaalin kanssa.
Käsien oikea asento (kuva 1, 4)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut
takakahvaan (g) yhdellä kädellä ja toisella kädellä
etukahvaan (e).
Käynnistäminen ja sammuttaminen
(kuva 1)
Käynnistä työkalu painamalla virtakytkintä (a).
Säädettävä nopeuskytkimeen kohdistuva paine
määrittää työkalun nopeuden.
Pysäytä työkalu vapauttamalla virtakatkaisin.
Sammuta työkalu aina, kun työ on valmis ja ennen
kuin otat pistokkeen pois pistorasiasta.
Puun leikkaaminen
1. Kiinnitä työkappale huolellisesti ja poista kaikki
naulat ja metalliesineet.
2. Pidä työkalua molemmilla käsillä ja työskentele
jos mahdollista sahakenkä painettuna
työkappaletta vasten.
Upotusleikkaus puuhun (kuva 3)
1. Lepuuta sahakenkää työkappaleella sellaisessa
asennossa, että terä muodostaa sopivan
kulman upotusleikkausta varten.
2. Käynnistä työkalu ja syötä terää hitaasti.
Varmista, että sahakenkä pysyy kosketuksissa
työkappaleen kanssa koko ajan.
Kolojen leikkaaminen
1. Mittaa ja merkitse haluttu kolo.
2. Käytä kapeaa sahanterää ja sijoita sahakengän
pohja työkappaleelle ja varmista, että terä on
sijoitettu leikkuulinjalle. Voit tarpeen mukaan,
esimerkiksi ahtaissa paikoissa, käyttää
sahakengän ulkoreunaa ohjaimena.
3. Käynnistä työkalu ja syötä terää materiaaliin
täydellä nopeudella ja pidä työkalua vakaasti
työkappaletta vasten.
Metallin leikkaaminen
Kun leikkaat ohutta metallia, tue työkappale aina
puulla molemmilta puolilta. Tämä varmistaa puhtaat
leikkaukset ja estää materiaalin vahingoittumisen.
Jos haluat leikata pitkiä, suoria leikkauksia, vedä
työkappaleeseen viiva.
Vedä ohut kerros voiteluaihetta leikkuulinjaa pitkiä,
käynnistä työkalua ja seuraa leikkuulinjaa.
Muovin leikkaaminen
Työskentele aina alhaisella nopeudella. Suorita
testi ja tarkista, onko materiaali lämmönarkaa.
81
SUOMI
Kivimateriaalien leikkaaminen
VAROITUS: Kun leikkaat
asbestisementtiä, voi syntyä vaarallista
pölyä. Noudata virallisia ohjeita ja
huomioi asbestisementin valmistajien
suositukset.
Ulkonevan reunan katkaisu
(kuva 4)
Käytä tavallista terää asennettuna ylösalaisin ja
katkaise ulkoneva reuna.
Rinnakkaisleikkaus (kuva 5)
Kun terä on asennettu vaakatasoon, työkalua
voidaan käyttää rinnakkaisleikkaukseen lähellä
lattioita, seiniä tai kattoja.
Varmista, että sahakenkä pysyy kosketuksissa
työkappaleen kanssa koko ajan.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
laitteen ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen
ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Pölynpoisto
Kun työkalua käytetään sisätiloissa pidemmän aikaa,
käytä sopivaa pölynpoistolaitetta, joka on suunniteltu
pölynpoistoa koskevien sovellettavien direktiivien
mukaan.
Lubrication
Jos työkalua ei käytetä vähään aikaan, laita
sahanterään hieman öljyä (esim. koneöljyä).
82
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista
muita kuin metallipintoja liuottimien tai
muiden voimakkaiden kemikaalien avulla.
Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä
vain vedellä ja miedolla pesuaineella
kostutettua kangasta. Älä päästä mitään
nestettä laitteen sisään. Älä upota
mitään laitteen osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALTlisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista.
Käytä tämän laitteen kanssa vain
DEWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän
tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä
kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet
ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen.
Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää
raaka-aineiden tarvetta.
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että
sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai
jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen.
DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne
ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää
tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
SUOMI
Saat lähimmän valtuutetun DEWALT-huoltokorjaamon
tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DEWALTtoimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä
käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALThuoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta
on Internet-sivustossa www.2helpU.com.
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa
12 kuukauden kuluessa ostosta, olet
oikeutettu yhteen maksuttomaan huoltoon.
Huollon suorittaa maksutta valtuutettu
DEWALT-korjaamo. Ostotodistus on
esitettävä. Takuu kattaa myös työn.
Takuu ei kata tarvikkeita eikä varaosia,
ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika
12 kuukauden aikana ostopäivästä
materiaali tai valmistustyövirheen vuoksi,
DEWALT vaihtaa kaikki vialliset osat
maksutta tai harkintansa mukaan vaihtaa
laitteen maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään;
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa:
www.2helpU.com.
83
SVENSKA
PENDELSÅG
DW304
vibrationen avvika. Detta kan avsevärt
öka exponeringsnivån under hela dess
arbetstid.
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. År av erfarenhet,
grundlig produktutveckling och innovation gör
DEWALT till en av de pålitligaste partnerna för
fackmannamässiga elverktygs-användare.
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibrationer bör dessutom ta med
i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att
utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt
minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Tekniska data
Spänning
Typ
Strömförsörjning
Varvtal obelastad
Slaglängd
Sågkapacitet i trä/
metallprofiler/plaströr
Vikt
LPA
KPA
LWA
KWA
(ljudtryck)
(ljudtryck, osäkerhet)
(ljudstyrka)
(ljudstyrka, osäkerhet)
mm
DW304
230
4
1050
0–2800
29
mm
kg
280/100/130
3,5
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
89
3
100
3
VAC
W
Vibration totalvärde (triaxvektor-summa) fastställd i enlighet med
EN 60745:
Vibrationsutstrålande värde ah
Vid sågning av skivor
ah,B =
m/s2
13,5
Osäkerhet K =
m/s2
4,9
Vibrationsutstrålande värde ah
Vid sågning av träbalkar
ah,WB =
m/s2=
15,0
Osäkerhet K =
m/s2=
5,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN 60745, och
den kan användas för att jämföra ett verktyg med
ett annat. Den kan användas för att få fram en
preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån
för vibration gäller vid verktygets
huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra
tillämpningar, med andra tillbehör,
eller om det är dåligt underhållet kan
84
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda handhavaren mot
verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisera
arbetsgången.
Säkringar
Europa
230 Volt verktyg
10 Ampere, starkström
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
SVENSKA
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
DW304
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv
2004/108/EC och 2011/65/EU. För mer information,
var god kontakta DEWALT på följande adress, eller
se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DEWALTs vägnar.
Horst Grossmann
Vicepresident, Konstruktion och Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
06.08.2013
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
Säkerhetsvarningar, Allmänt
Elverktyg
VARNING! Läs alla
säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa
varningarna och instruktionerna kan
resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt
starkströmsdrivna (sladdanslutna) elverktyg eller
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET PÅ ARBETSOMRÅDET
a) Håll arbetsområdet rent och ordentligt
upplyst. Belamrade eller mörka områden
inbjuder till olyckor.
b) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av
lättantändliga vätskor, gaser eller damm.
c)
Elektriska verktyg ge upphov till gnistor som
kan antända dammet eller ångorna.
Håll barn och åskådare borta meda du
arbetar med ett elverktyg. Distraktioner kan
göra att du förlorar kontrollen.
2) ELEKTRISK SÄKERHET
a) Kontakterna till elverktyget måste
matcha uttaget. Modifiera aldrig
kontakten på något sätt. Använd inte
några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade
kontakter och matchande uttag minskar
risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordanslutna
eller jordade ytor såsom rör,
värmeelement, spisar och kylskåp. Det
finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller
våta förhållanden. Vatten som kommer in i
ett elverktyg ökar risken för elektrisk stöt.
d) Missbruka inte sladden. Använd aldrig
sladden till att bära, dra eller koppla bort
elverktyget från strömmen. Håll sladden
borta från värme, olja, skarpa kanter eller
rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade
sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e) När du arbetar med ett elverktyg
utomhus, använd en förlängningssladd
som passar för utomhusanvändning.
Användning av en sladd som passar för
utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig
lokal är oundvikligt, använd ett uttag som
är skyddat med jordfelsbrytare (RCD).
Användning av en RCD minskar risken för
elektrisk stöt.
3) PERSONLIG SÄKERHET
a) Var vaksam, ha koll på vad du gör och
använd sunt förnuft när du arbetar med
ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg
när du är trött eller påverkad av droger,
alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med
elektriska verktyg kan resultera i allvarlig
personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning. Bär
alltid ögonskydd. Skyddsutrustning såsom
dammfilterskydd, halksäkra säkerhetsskor,
skyddshjälm eller hörselskydd som
används för lämpliga förhållanden minskar
personskador.
c) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se
till att strömbrytaren är i frånläge innan
du ansluter till strömkällan och/eller
85
SVENSKA
d)
e)
f)
g)
batteripaketet, plockar upp eller bär
verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta
elektriska verktyg som har strömbrytaren på
är att invitera olyckor.
Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller
skiftnyckel innan du sätter på elverktyget.
En skiftnyckel eller en nyckel som sitter
kvar på en roterande del av elverktyget kan
resultera i personskada.
Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid
ordentligt fotfäste och balans. Detta
möjliggör bättre kontroll av elverktyget i
oväntade situationer.
Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa
kläder eller smycken. Håll hår, beklädnad
och handskar borta från delar i rörelse.
Lösa kläder, smycken eller långt hår kan
fastna i delar i rörelse.
Om det finns anordningar för anslutning
av apparater för dammutrensning och
insamling, se till att dessa är anslutna och
används på ett korrekt sätt. Användning
av dammuppsamling kan minska dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG
a) Tvinga inte elverktyget. Använd det
korrekta elverktyget för din tillämpning.
Det korrekta elverktyget gör arbetet bättre
och säkrare vid den hastighet för vilket det
konstruerades.
b) Använd inte elverktyget om strömbrytaren
inte sätter på och stänger av det. Ett
elverktyg som inte kan kontrolleras med
strömbrytaren är farligt och måste repareras.
c) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du
gör några justeringar, byter tillbehör eller
lägger elverktygen i förvaring. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d) Förvara elektriska verktyg som inte
används utom räckhåll för barn, och
låt inte personer som är obekanta med
elverktyget eller med dessa instruktioner
använda elverktyget. Elektriska verktyg är
farliga i händerna på outbildade användare.
e) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera
för feljustering eller om rörliga delar har
fastnat, bristning hos delar och andra
eventuella förhållanden som kan komma
att påverka elverktygets funktion. Om
det är skadat, se till att elverktyget blir
reparerat före användning. Många olyckor
orsakas av dåligt underhållna elektriska
verktyg.
86
f)
g)
Håll kapningsverktyg vassa och rena.
Ordentligt underhållna kapningsverktyg med
vassa sågkanter är mindre sannolika att
fastna och är lättare att kontrollera.
Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med
dessa instruktioner, och ta hänsyn till
arbetsförhållandena och det arbete som
ska utföras. Användningen av elverktyget för
andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) SERVICE
a) Se till att ditt elverktyg får service av
en kvalificerad reparatör, som endast
använder identiska ersättningsdelar.
Detta säkerställer att elverktygets säkerhet
bibehålles.
Ytterligare specifika säkerhetsregler
för kapsågar
VARNING: Använd ALLTID godkända
andningsskydd. Användning av detta
verktyg kan generera och/eller blåsa ut
damm som kan orsaka allvarliga skador.
• Håll elverktyget i de isolerade greppytorna
när arbete utförs där sågtillbehöret kan
komma i kontakt med dolda elledningar
eller dess egen sladd. Kaptillbehör som
kommer i kontakt med en strömförande
ledning kan göra att exponerade metalldelar
hos elverktyget blir strömförande och kan ge
användaren en elektrisk stöt.
• Efter avstängning försök aldrig att stoppa
sågbladet med dina fingrar.
• Lägg aldrig ned sågen på ett bord eller
arbetsbänk såvida den inte är avstängd.
Sågbladet kommer att köra en kort stund efter
att verktyget stängts av.
• När sågblad används som särskilt konstruerats
för att såga trä, ta bort alla spikar och
metallföremål från arbetsstycket innan arbetet
startar.
• När så är möjligt använd skruvtvingar och
skruvstäd för att fästa arbetsstycket säkert.
• Försök inte att såga extremt små arbetsstycken.
• Böj dig inte för långt framåt. Se till att du alltid
står stadigt, särskilt på byggnadsställningar och
stegar.
• Håll alltid sågen med båda händerna.
• För sågning av bågar och hålsågning använd ett
adaptersågblad.
SVENSKA
• Använd endast sågblad som uppfyller
specifikationerna i denna bruksanvisning.
• Använd endast skarpa sågblad i perfekt skick;
spruckna eller böjda blad måste kastas och
ersättas med nya.
• Se till att sågbladet är ordentligt fastsatt.
Dolda risker
Beskrivning (fig. 1)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
a. Variabel hastighetskontroll
b. Spak klämkrage
c. Sågfot
Trots tillämpning av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och användning av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. Dessa är:
AVSEDD ANVÄNDNING
– Hörselnedsättning.
Din DW304 pendelsåg har konstruerats för
professionell sågning av trä, metall och plaströr. Den
kompakta designen möjliggör sågning extremt nära
kanten på svåra områden.
– Risk för personskada på grund av flygande
partiklar.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten
av lättantändliga vätskor eller gaser.
– Risk för brännskador på grund av att tillbehör
blir heta under arbetet.
Dessa pendelsågar är professionella arbetsverktyg.
– Risk för personskada på grund av långvarig
användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
DATUMKODPLACERING (FIG. 1)
Datumkoden (f), vilken också inkluderar
tillverkningsår, finns tryckt på namnplattan.
Exempel:
2013 XX XX
Tillverkningsår
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Pendelsåg
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Överinseende krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida
inte de är under uppsikt av en person som är
ansvarig för deras säkerhet. Barn skall aldrig
lämnas ensamma med denna produkt.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast
en spänning. Kontrollera alltid att strömförsörjningen
motsvarar spänningen på klassificeringsplattan.
Ditt DEWALT-verktyg är dubbel-isolerad
i enlighet med EN 60745; därför behövs
ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DEWALTs serviceorganisation.
1 Universalsågblad
Användning av Förlängningssladd
1 Materiallåda (endast K-modeller)
Om en förlängningssladd behövs, använd en
godkänd 3-kärnig förlängningssladd, som är lämplig
för detta verktygs strömbehov (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1,5 mm2; maximala
längden är 30 m.
1 Instruktionshandbok
1 Sprängskiss
• Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
87
SVENSKA
HOPMONTERING OCH JUSTERING
VARNING: För att minska risken
för personskada, stäng av enheten
och koppla bort maskinen från
strömkällan innan du installerar och
tar bort tillbehör, före justering eller
ändring av inställningar eller vid
reparationer. Se till att startknappen är
i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan
orsaka personskada.
Montering av sågbladet (fig. 2)
1. Flytta bladets klämspak (b) uppåt för att frigöra
bladets klämmekanism.
2. För in sågbladet (d) i hållaren (d) till den fastnar.
Bladet kan installeras med tänderna riktade
uppåt eller nedåt, eller åt vänster eller åt höger.
3. Flytta bladets klämspak (b) ned för att låsa
bladets klämmekanism.
4. För att ta bort sågbladet förfar i motsatt ordning.
Sågblad
material
järnhaltigt material
lättmetall
trä
plast
murverk
rekommenderade sågblad
fintandat
grovtandat
grovtandat
fintandat
hårmetallbestyckat
Det finns ett brett urval av specialanpassade sågblad
att välja som tillval.
VARNING: Var alltid mycket noggrann
när du väljer sågblad.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör.
VARNING:
• Se till att allt material som ska sågas
är ordentligt fastspänt.
88
• Utöva endast lätt tryck på maskinen
och tryck aldrig i bladets sidriktning.
Tryck sågfoten mot arbetsstycket när
du sågar, om det är möjligt. Detta
förebygger skador på bladet och
gör att verktyget rycker och vibrerar
mindre..
• Ta alltid reda på var rör och kablar
sitter när du sågar i väggar eller golv.
Håll alltid fast verktyget i handtaget.
• Undvik överbelastning.
• Låt sågbladet löpa fritt några sekunder
innan du använder sågen. Slå aldrig
på verktyget när sågbladet sitter fast i
arbetsstycket eller när det har kontakt
med materialet.
Korrekt Handplacering (fig. 1, 4)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handplacering kräver ena handen på det
bakre handtaget (g) och den andra handen på det
främre handtaget (e).
Att sätta på och stänga av (fig. 1)
För att köra verktyget, tryck på den variabla
hastighetsomkopplaren (a). Hastigheten beror på hur
hårt den variabla hastighetsomkopplaren trycks in.
För att stoppa verktyget, släpp omkopplaren.
Stäng alltid av verktyget när arbetet är klart och
innan sladden dras ur.
Sågning i trä
1. Fäst arbetsstycket ordentligt och ta bort alla
spikar och metallföremål.
2. Håll fast verktyget med båda händerna och
tryck sågfoten mot arbetsstycket när du arbetar.
Instickssågning i trä (fig. 3)
1. Håll sågfoten mot arbetsstycket i ett sådant
läge att bladet ligger i en lämplig vinkel för
instickssågningen.
2. Slå på verktyget och för in bladet långsamt. Se
till att sågfoten och arbetsstycket har kontakt
hela tiden.
SVENSKA
Hålsågning
1. Mät och markera det område som ska sågas
hål i.
2. Använd ett smalt sågblad, tryck sågfotens
underkant mot arbetsstycket och se till att
bladet följer den markerade linjen. Om det
behövs, t.ex. på begränsade ytor, kan sågfotens
ytterkant användas som riktlinje.
3. Slå på verktyget och för in bladet i materialet
med full hastighet, tryck verktyget hårt mot
arbetsstycket.
Sågning i metall
Stabilisera alltid arbetsstycket genom att spänna trä
på båda sidorna när du sågar i tunn metall. Detta
garanterar raka spår och förebygger att materialet
skadas.
Rita ett streck på arbetsstycket när du vill såga
långa, raka spår.
Stryk ett tunt lager olja längs skärlinjen, slå på
verktyget och såga längs linjen.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DEWALT har konstruerats för
att arbeta över en lång tidsperiod med minimalt
underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på
ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken
för personskada, stäng av enheten
och koppla bort maskinen från
strömkällan innan du installerar och
tar bort tillbehör, före justering eller
ändring av inställningar eller vid
reparationer. Se till att startknappen är
i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan
orsaka personskada.
Dammsugning
Om verktyget används inomhus under längre
perioder måste det kopplas till en lämplig
dammutsugare som uppfyller de aktuella direktiven
för dammutsugning.
Sågning i plast
Välj alltid en lägre hastighet. Gör alltid först en
testsågning för att kontrollera om materialet är
värmebeständigt.
Lubrication
Om verktyget inte kommer att användas under
längre tid stryk in sågbladet med en liten mängd olja
(t.ex. maskinolja).
Sågning i murverk
VARNING: När du sågar i asbesthaltig
cement kan farligt damm produceras.
Följ de gällande riktlinjerna och ta
reda på vilka rekommendationer som
tillverkare av asbesthaltig cement har.
Såga fram till en utskjutande kant
(fig. 4)
Montera ett vanligt blad upp och ned och såga fram
till den utskjutande kanten.
Parallellsågning (fig. 5)
Med bladet monterat i horisontell riktning kan
verktyget användas för parallellsågning nära golv,
väggar eller tak.
Se till att sågfoten och arbetsstycket har kontakt
hela tiden.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm
från huvudkåpan med torr luft varje gång
du ser smuts samlas i och runt lufthålen.
Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna
procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad
med vatten och mild tvål. Låt aldrig
någon vätska komma in i verktyget; sänk
aldrig ner någon del av verktyget i en
vätska.
89
SVENSKA
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör
än de som erbjuds av DEWALT inte
har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör
med detta verktyg vara riskabelt. För
att minska risken för personskada bör
endast tillbehör som rekommenderas av
DEWALT användas med denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information
angående lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Denna produkt får inte
kasseras tillsammans med vanligt
hushållsavfall.
Skulle du en dag upptäcka att din produkt från
DEWALT behöver ersättas eller att du inte längre
har någon användning för den, kassera den inte
tillsammans med hushållsavfallet. Gör denna produkt
tillgänglig för separat insamling.
Separat insamling av använda produkter
och förpackningar möjliggör att ämnena
kan återvinnas och användas igen.
Återanvändning av återvunna ämnen
bidrar till att förhindra miljöföroreningar
och minskar behovet av råmaterial.
Lokala bestämmelser kan ge anvisningar för separat
insamling av elektriska produkter från hushållen,
på kommunala avfallsanläggningar eller via
återförsäljaren när du köper en ny vara.
DEWALT tillhandahåller en inrättning för insamling
och återvinning av DEWALTs produkter när dessa
har nått slutet på sin livslängd. För att utnyttja
denna tjänst, återsänd din vara till något behörigt
reparationsombud, som kommer att tillvarata den å
dina vägnar.
Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga
reparationsombud finns, genom att kontakta
det lokala kontoret för DEWALT på den adress
som anges i denna handbok. Alternativt finns en
förteckning över behöriga reparationsombud för
DEWALT och komplett information om vår service
efter försäljning, med kontaktadresser, på Internet
på: www.2helpU.com.
90
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt
DEWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för
ditt DEWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar
inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar
på grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp;
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
91
TÜRKÇE
PISTONLU TESTERE
DW304
Tebrikler!
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden
korumak için belirtilen ek güvenlik
önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların
bakımını yapın, elleri sıcak tutun,
çalışma modellerini düzenleyin.
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
sürekli ürün geliştirme ve yenilik DEWALT
markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları
için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Teknik veriler
DW304
Voltaj
VAC
230
W
1050
Tip
Giriş gücü
Yüksüz hız
Strok uzunluğu
Kesme kapasitesi
ahşap/metal profiller/
plastik borular
Ağırlık
4
0–2800
mm
29
mm
280/100/130
kg
3,5
89
Avrupa
LPA (ses basıncı)
dB(A)
KPA (ses basıncı belirsizliği)
dB(A)
3
LWA (ses gücü)
dB(A)
100
KWA (ses gücü belirsizliği)
dB(A)
3
EN 60745’a göre tespit edilen toplam titreşim değerleri
(üç yönün vektör toplamı):
Titreşim emisyon değeri ah
Kereste kesimi esnasında
ah,B =
Belirsizlik K =
m/s²
m/s²
13,5
4,9
Titreşim emisyon değeri ah
Kalas kesimi esnasında
ah,WB =
Belirsizlik K =
m/s²
m/s²
15,0
5,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
92
Sigortalar
230 V aletler
10 Amper, ana şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
TÜRKÇE
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
DW304
DEWALT, Teknik veriler bölümünde açıklanan bu
ürünlerin 2006/42/EC, EN 60745-1 ve
EN 60745-2-11 normlarına uygun olarak
tasarlandığını beyan eder.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC ve 2011/65/EU
Direktifi ile uyumludur. Daha fazla bilgi için, lütfen
aşağıdaki adresten DEWALT ile irtibata geçin veya
kılavuzun arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DEWALT adına vermiştir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
06.08.2013
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel
Güvenlik Talimatları
UYARI! Bütün güvenlik uyarılarını
ve talimatlarını mutlaka okuyun.
Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın
ve/veya ciddi yaralanma riskine neden
olabilir.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİK TALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE MUHAFAZA EDİN
Aşağıda yer alan uyarılardaki “elektrikli alet” terimi
şebeke elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı)
çalışan elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLİĞİ
a) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.
Karışık ve karanlık alanlar kazaya davetiye
çıkartır.
b) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar
ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı
ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli
aletler, toz veya dumanları ateşleyebilecek
kıvılcımlar çıkartır.
c) Bir elektrikli aleti çalıştırırken
çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak
tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
2) ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
a) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun
olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir
değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli
aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolapları gibi topraklanmamış
yüzeylerle vücut temasından kaçının.
Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek
bir elektrik çarpması riski vardır.
c) Elektrikli aletleri yağmura maruz
bırakmayın veya ıslatmayın. Elektrikli
alete su girmesi elektrik çarpması riskini
arttıracaktır.
d) Elektrik kablosunu uygun olmayan
amaçlarla kullanmayın. Elektrikli
aleti kesinlikle kablosundan tutarak
taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan,
keskin kenarlardan veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
arttırır.
e) Elektrikli bir aleti açık havada
çalıştırıyorsanız, açık havada kullanıma
uygun bir uzatma kablosu kullanın.
Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık
akım aygıtı (RCD) korumalı bir kaynak
kullanın. Bir RCD kullanılması elektrik şoku
riskini azaltır.
93
TÜRKÇE
3) KİŞİSEL GÜVENLİK
a) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman
dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın
ve sağduyulu davranın. Elektrikli bir aleti
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi
altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka
kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.
Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan
güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık
gibi koruyucu donanımların kullanılması
kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin.
Cihazı güç kaynağına ve/veya aküye
bağlamadan, yerden kaldırmadan
veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti,
parmağınız düğme üzerinde bulunacak
şekilde taşımak veya açık konumdaki
elektrikli aletleri elektrik şebekesine
bağlamak kazaya davetiye çıkartır.
d) Elektrikli aleti açmadan önce tüm
ayarlama anahtarlarını çıkartın. Elektrikli
aletin hareketli bir parçasına takılı kalmış bir
anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
e) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde
kullanmayın. Daima sağlam ve dengeli
basın. Bu, beklenmedik durumlarda
elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler
giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı,
elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara
takılabilir.
g) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve
toplama özellikleri olan ataşmanlar varsa
bunların bağlı olduğundan ve doğru
şekilde kullanıldığından emin olun.
Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) ELEKTRİKLİ ALETLERİN KULLANIMI VE
BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın.
Doğru elektrikli alet, belirlendiği kapasite
ayarında kullanıldığında daha iyi ve güvenli
çalışacaktır.
94
b) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa
elektrikli aleti kullanmayın. Düğmeyle
kontrol edilemeyen tüm elektrikli aletler
tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c) Herhangi bir ayarlama, aksesuar
değişimi veya elektrikli aletlerin
saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten
ayırın. Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri
elektrikli aletin istem dışı olarak çalıştırılması
riskini azaltacaktır.
d) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza
edin. Hareketli parçalardaki hizalama
hatalarını ve tutuklukları, parçalardaki
kırılmalar ve elektrikli aletin çalışmasını
etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti
kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların
çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli
şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim
uçlu kesim aletlerinin sıkışma ihtimali daha
düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve
aletin diğer parçalarını kullanırken bu
talimatlara mutlaka uyun ve çalışma
ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun.
Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki
işlemler için kullanılması tehlikeli durumlara
neden olabilir.
5) SERVİS
a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek
parçaların kullanıldığı yetkili DEWALT
servisine tamir ettirin. Bu, elektrikli
aletin güvenliğinin muhafaza edilmesini
sağlayacaktır.
Testereler için Özel Ek
Güvenlik Önlemleri
UYARI: DAİMA onaylı solunum
koruması kullanın. Bu aletin kullanımı
ciddi yaralanmalara neden olabilecek
toz üretip yayabilir.
TÜRKÇE
• Kesici aletin, gömülü elektrik kablolarına
veya kendi kablosuna temas etmesine
yol açabilecek durumlarda elektrikli aleti
izole edilmiş saplarından tutun. Kesici
aletin, elektrik akımı bulunan kablolarla teması
halinde akım elektrikli aletin iletken metal
parçaları üzerinden operatöre iletilerek elektrik
çarpmasına yol açabilir.
• Kapattıktan sonra, asla bıçakları elle
durdurmaya çalışmayın.
• Asla testereyi kapatmadan bir masa veya
tezgah üzerine bırakmayın. Alet kapatıldıktan
sonra testere bıçağı kısa bir süre için
çalışmaya devam eder.
• Özellikle ahşap kesimi için tasarlanmış bıçaklar
kullanırken çalışmaya başlamadan önce, iş
parçası üzerindeki tüm çivi ve metal nesneleri
çıkarın.
• Uygun olan tüm durumlarda, iş parçasını
sabitlemek için kelepçe veya mengene
kullanın.
• Aşırı küçük iş parçalarını kesmeye çalışmayın.
• Öne doğru fazla eğilmeyin. Özellikle iskele
ve merdiven üzerinde sağlam bir şekilde
durduğunuzdan emin olun.
• Testereyi daima iki elinizle tutun.
• Dairesel veya cep kesimi yaparken, uygun
testere bıçağı kullanın.
• Yalnızca bu kılavuzda belirtilen teknik
özelliklere uygun testere bıçakları kullanın.
• Yalnızca keskin ve kusursuz durumdaki
bıçaklar kullanılmalıdır; kırık veya eğri testere
bıçakları bir an önce atılıp değiştirilmelidir.
• Testere bıçağının güvenli bir şekilde
sabitlendiğinden emin olun.
Diğer Riskler
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
– İşitme kaybı.
– Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan
yaralanma riski.
– Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan
kaynaklanan yanık tehlikesi.
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma riski.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
TARİH KODU KONUMU (ŞEK. [FIGURE] 1)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (f), isim plakası
üzerinde yazılıdır.
Örnek:
2013 XX XX
İmalat Yılı
Ambalaj İçeriği
Ambalaj içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Değişik hareketli testere
1 Genel amaçlı testere bıçağı
1 Alet kutusu (sadece K-modeli)
1 Kullanım kılavuzu
1 Parça şeması
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Tanımlama (şek. 1)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
a. Değişken hız anahtarı
b. Bıçak kelepçe kolu
c. Testere tabanı
KULLANIM ALANI
DW304 dekupaj testereniz ahşap, metal ve plastik
tüplerin profesyonel kesimi Için tasarlanmıştır.
Kompakt tasarımı zorlu bölgelerin kenarlarındaki
oldukça zor olan kısımlarda çalışmaya izin
vermektedir.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu pistonlu testereler profesyonel elektrikli
aletlerdir.
95
TÜRKÇE
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
• Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu kişinin
gözetiminde olmadıklarında, fiziksel (çocuklar
dahil), algısal veya zihinsel kapasite kaybı
yaşamış deneyimsiz, bilgisiz ve yeteneksiz
kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar
asla bu ürünle yalnız bırakılmamalıdır.
Elektrik emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman güç kaynağının, etiket
plakasındaki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin.
DEWALT aletiniz EN 60745 standardına
uygun olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle,
topraklama kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanılması
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin
giriş gücüne (Teknik verilere bakın) uygun onaylı
bir 3 damarlı uzatma kablosu kullanın. Minimum
iletken ebadı 1,5 mm2; maksimum uzunluk
30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için aksesuarları takıp çıkarmadan
önce, ayarlarla oynamadan
veya değiştirmeden önce ya da
tamir yaparken aleti kapatın ve
makineyi güç kaynağından ayırın.
Tetik düğmesinin kapalı konumda
olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden
olabilir.
Testere Bıçağının Takılması
(şek. 2)
1. Bıçak kelepçe mekanizmasını gevşetmek için,
bıçak kelepçe bileziğini (g) açın.
2. Testere bıçağını (h) tutucuya (d) yerleştirin.
Bıçak dişler yukarı veya aşağı gelecek şekilde
takılabilir.
96
3. Bıçak kelepçe mekanizmasını kilitlemek için,
bıçak kelepçe bileziğini (g) kapatın.
4. Testere bıçağını çıkarmak için, işlemi ters
yönde izleyin.
Testere Bıçakları
malzeme
önerilen testere bıçağı
demir
ince dişli
demir olmayan metal
kaba dişli
ahşap
kaba dişli
plastik
ince dişli
duvar
karbür uçlu
Temin edilebilecek, geniş bir özel amaçlı testere
bıçak çeşitliliği bulunur.
UYARI: Testere bıçağınızı daima
büyük bir dikkatle seçin.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli düzenlemelere her zaman
uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın.
UYARI:
• Kesilecek malzemenin yerine sıkıca
sabitlendiğinden emin olun.
• Alete yalnızca hafif bir basınç
uygulayın ve testere bıçağına yan
basınç uygulamayın. mümkünse,
testere tabanı iş parçasına bastırılmış
şekilde çalışın. Bu, bıçağın hasar
görmesini, aletin sarsılmasını ve
titreşimi önler.
• Duvar ve zeminler üzerinde kesme
işlemi yaparken boru ve kablo
konumlarına dikkat edin. Aleti daima
kolundan tutun.
• Aşırı yüklemekten kaçının.
• Kesmeye başlamadan önce bıçağın
bir kaç saniye serbest çalışmasına
izin verin. Aleti asla bıçak iş
parçasına sıkışmışken veya malzeme
ile temas halindeyken çalıştırmayın.
TÜRKÇE
Uygun El Pozisyonu (şek. 1, 4)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, DAİMA şekilde
gösterilen uygun el pozisyonunu
kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu, bir el arka kolun (g) üzerinde
ve diğer el ön kolda (e) olacak şekildedir.
Uzun, düz kesimlerde iş parçası üzerine bir çizgi
çizin.
Kesme hattı üzerine ince film şeklinde bir yağlayıcı
uygulayın, aleti çalıştırıp kesme hattını izleyin.
Plastik Kesimi
Daima düşük hızlarda çalışın. Bir test yapıp,
malzemenin ısıya duyarlı olup olmadığını kontrol
edin
Açma Kapama (şek. 1)
Aleti çalıştırmak için değişken hız düğmesine (a)
basın. Değişken hız düğmesi üzerine uygulanan
basınç aletin hızını belirler.
Duvar Kesimi
UYARI: Asbestli beton keserken
sağlığa zararlı toz ortaya çıkabilir.
Yasal kuralları ve asbestli çimento
üreticileri tarafından bildirilen önerileri
göz önünde bulundurun.
Aleti durdurmak için açma/kapama düğmesini
bırakın.
Çalışma bittiğinde ve prizden çıkarmadan önce her
zaman aleti kapatın.
Ahşap Kesimi
1. İş parçasını güvenli bir şekilde kelepçeleyin,
tüm çivi ve metal nesneleri çıkarın.
2. Aleti her iki elinizle de tutarak, testere tabanı iş
parçasına basılı şekilde çalışın.
Ahşap Daldırma Kesimi
(şek. 3)
1. Bıçak daldırma kesimi için uygun bir açı
oluşturacak şekilde testere tabanını iş parçası
üzerine koyun.
2. Aleti çalıştırın ve bıçağı yavaşça itin. Testere
tabanının daima iş parçası ile temas ettiğinden
emin olun.
Cep Kesimi
1. Gerekli cep kesimini ölçüp işaretleyin.
2. Dar bir bıçak kullanarak testere tabanını iş
parçası üzerine koyun, bıçağın kesme hattı
üzerinde olduğundan emin olun. Gerektiğinde,
örn. dar alanlarda, testere tabanının dış
kenarını kılavuz olarak kullanın.
3. Aleti çalıştırın, iş parçasına sağlam bir
şekilde bastırın ve tam hızla çalışan bıçağı
malzemeye itin.
Metal Kesimi
Çıkıntılı bir Kenarın Kesilmesi
(şek. 4)
Üst kısmı aşağı doğru takılmış geleneksel bir bıçak
kullanarak, çıkıntılı kenarı kesin.
Paralel Kesim (şek. 5)
Bıçak yatay konumda takılmışken, zemine,
duvarlara veya tavana yakın paralel kesim
işlemlerinde kullanılabilir.
Testere tabanının daima iş parçası ile temas
ettiğinden emin olun.
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için aksesuarları takıp çıkarmadan
önce, ayarlarla oynamadan
veya değiştirmeden önce ya da
tamir yaparken aleti kapatın ve
makineyi güç kaynağından ayırın.
Tetik düğmesinin kapalı konumda
olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden
olabilir.
İnce metal keserken iş parçasını daima her iki
yanından ağaç kullanarak sabitleyin. Bu, temiz
kesim sağlar ve malzemenin zarar görmesini önler.
97
TÜRKÇE
Çevrenin korunması
Toz Emme
Alet uzun süre iç mekanlarda kullanıldığında,
uygulanan toz emme yönergelerine uygun şekilde
tasarlanmış bir toz emme sistemi kullanın.
Lubrication
alet uzun bir süre kullanılmayacaksa, testere
bıçağını bir miktar yağ ile kaplayın (örn. makine
yağı).
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
İlave aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
98
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz
durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DEWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi
bir yetkili servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DEWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir;
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
99
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΙΟΝΙ
DW304
Συγχαρητήρια!
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές,
με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η
εκπομπή κραδασμών ενδέχεται να
διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς πρέπει επίσης να
ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή
ο χρόνος που λειτουργεί χωρίς να
εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο
έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για να προστατεύσετε
το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι:
συντήρηση του εργαλείου και των
παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών
σε καλή θερμοκρασία, οργάνωση
μοτίβων εργασίας.
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Τα έτη εμπειρίας,
η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η
καινοτομία έχουν καταστήσει την DEWALT έναν
από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
DW304
Τάση
VAC
230
W
1050
Τύπος
Ισχύς εισόδου
4
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Μήκος διαδρομής
mm
Ικανότητα κοπής σε
ξύλο/ μεταλλικά προφίλ
/πλαστικούς σωλήνες
mm
Βάρος
0–2800
29
280/100/130
kg
3,5
89
LPA (ηχητική πίεση)
dB(A)
KPA (αβεβαιότητα
ηχητικής πίεσης)
dB(A)
3
LWA (ηχητική ισχύς)
dB(A)
100
KWA (αβεβαιότητα
ηχητικής ισχύος)
dB(A)
3
Ασφάλειες
Συνολικές τιμές κραδασμών (διανυσματικό άθροισμα
στους τρεις άξονες), καθορισμένες σύμφωνα με το
πρότυπο EN 60745:
Τιμή εκπομπών κραδασμών ah
Κατά την κοπή σανίδων
ah,B =
m/s²
Αβεβαιότητα K =
m/s²
13,5
4,9
Τιμή εκπομπών κραδασμών ah
Κατά την κοπή ξύλινης δοκού
ah,WB =
m/s²
Αβεβαιότητα K =
m/s²
15,0
5,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που
αναφέρεται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο,
μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή που
αναφέρεται στο πρότυπο EN 60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική
αξιολόγηση της έκθεσης.
100
Ευρώπη
Εργαλεία 230 V 10 Αμπέρ, ηλεκτρικό
δίκτυο
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν
δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
DW304
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/ΕΚ, EN 60745-1, EN EN 60745-2-11.
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης
με την οδηγία 2004/108/ΕΚ και 2011/65/EE.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την DEWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του
εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής και
Ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
06.08.2013
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας για τα ηλεκτρικά
εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας
και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση
όλων των προειδοποιήσεων και των
οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο που
τροφοδοτείται με ρεύμα από το ηλεκτρικό δίκτυο (με
καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με μπαταρία
(ασύρματο).
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτία
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν
υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή
σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν
σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
παρευρισκόμενα άτομα όταν
χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα με
οποιονδήποτε τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε
τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά
εργαλεία. Με μη τροποποιημένα βύσματα
και κατάλληλες πρίζες ελαττώνεται ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία.
Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν
το σώμα σας είναι γειωμένο.
101
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρασίας.
Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό εργαλείο
αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το
καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το
καλώδιο για τη μεταφορά, το τράβηγμα
ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά
από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές
και κινούμενα μέρη. Καλώδια που έχουν
υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα καλώδια
αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, να
χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια
προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση
καλωδίου κατάλληλου για χρήση σε
εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με προστασία από
ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν
είστε κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια
ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμακευτικής
αγωγής. Μια μόνο στιγμή απόσπασης της
προσοχής σας καθώς χειρίζεστε ηλεκτρικά
εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό
εξοπλισμό. Να φοράτε πάντοτε
προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας
για τη σκόνη, αντιολισθητικών υποδημάτων,
κράνους ή προστατευτικών ακουστικών για
τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
βρίσκεται στη θέση Off προτού
συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού
102
σηκώσετε ή μεταφέρετε το εργαλείο.
Η μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων με το
δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη
θέση On ενέχουν κίνδυνο ατυχήματος.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί προτού
ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Ένα κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει
αφεθεί προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Φροντίστε να
έχετε πάντοτε την κατάλληλη στάση
και να διατηρείτε την ισορροπία σας.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο
έλεγχο του εργαλείου σε απροσδόκητες
καταστάσεις.
στ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην
φοράτε φαρδιά ενδύματα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά, τα ενδύματα και τα
γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη.
Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα
μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα
κινούμενα μέρη.
η) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής
σκόνης, φροντίστε τα συστήματα
αυτά να είναι συνδεδεμένα και να
χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να
ελαττώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με
τη σκόνη.
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
α) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο
ανάλογα με την εφαρμογή. Η εργασία
θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο
ασφαλή τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο με τον
προβλεπόμενο ρυθμό.
β) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν
ο διακόπτης δεν μεταβαίνει στις
θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε
εργαλείο δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω του
διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και πρέπει να
επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα
ή και την μπαταρία από το ηλεκτρικό
εργαλείο πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε
ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού του είδους τα
μέτρα ασφαλείας ελαττώνουν τον κίνδυνο
τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού εργαλείου σε
λειτουργία.
δ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να τα προσεγγίσουν
παιδιά και μην επιτρέπετε τη χρήση
του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα
που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό
ή με τις οδηγίες χρήσης του. Τα
ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους
χειριστές.
ε) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων
και για τυχόν άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα έχουν
προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
η) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τα τρυπάνια
κ.λπ. σύμφωνα με τις παρούσες
οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις
συνθήκες εργασίας και την εργασία
που πρόκειται να πραγματοποιηθεί.
Η χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου για
εργασίες διαφορετικές από αυτές για τις
οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
α) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού
εργαλείου να πραγματοποιείται από
πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του ηλεκτρικού
εργαλείου.
Πρόσθετοι ειδικοί κανόνες
ασφαλείας για πριόνια κοπής
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΑΝΤΑ
χρησιμοποιείτε εγκεκριμένη διάταξη
αναπνευστικής προστασίας. Η χρήση
του εργαλείου αυτού μπορεί να
παράγει και/ή να διασκορπίσει σκόνη,
η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρή
σωματική βλάβη.
Κρατάτε το εργαλείο από μονωμένες
επιφάνειες λαβής όταν εκτελείτε εργασία
όπου το κοπτικό εξάρτημα μπορεί να
έρθει σε επαφή με κρυφή καλωδίωση ή
με το ίδιο το καλώδιο του εργαλείου. Αν το
κοπτικό εξάρτημα κόψει καλώδιο υπό τάση,
μπορεί να τεθούν υπό ηλεκτρική τάση και τα
εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού
εργαλείου και να προκληθεί ηλεκτροπληξία στο
χειριστή.
Μετά την απενεργοποίηση, ποτέ μην
επιχειρήσετε να σταματήσετε τη λεπίδα του
πριονιού με τα δάχτυλά σας.
Ποτέ μην αφήνετε το πριόνι σε τραπέζι ή
πάγκο εργασίας έως ότου απενεργοποιηθεί. Η
λεπίδα πριονιού θα εξακολουθεί να κινείται για
λίγο μετά την απενεργοποίηση του εργαλείου.
Όταν χρησιμοποιείτε λεπίδες πριονιού ειδικά
σχεδιασμένες για κοπή ξύλου αφαιρείτε όλα
τα καρφιά και τα μεταλλικά αντικείμενο από
το τεμάχιο εργασίας πριν την έναρξη της
εργασίας.
Όταν είναι εφικτό, χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες
και μέγγενες για να στερεώσετε καλά το
τεμάχιο εργασίας.
Μην επιχειρήσετε να κόψετε υπερβολικά μικρά
τεμάχια εργασίας.
Μη σκύβετε πολύ προς τα εμπρός. Να
διασφαλίζετε πάντα ότι στέκεστε σταθερά,
ειδικά πάνω σε σκαλωσιές και σκάλες.
Πάντα κρατάτε το πριόνι και με τα δύο χέρια.
Για κοπή καμπύλων και εσωτερικών
ανοιγμάτων, χρησιμοποιείτε ειδική λεπίδα
πριονιού.
Χρησιμοποιείτε μόνο λεπίδες πριονιού
σύμφωνες με τις προδιαγραφές που
περιλαμβάνονται στις παρούσες οδηγίες
χρήσης.
Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο κοφτερές
λεπίδες πριονιού σε τέλεια λειτουργική
κατάσταση. Οι ραγισμένες ή λυγισμένες λεπίδες
πριονιού θα πρέπει να απορρίπτονται και να
αντικαθίστανται άμεσα.
103
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα πριονιού έχει
στερεωθεί με ασφάλεια.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών
ασφαλείας και την εφαρμογή διατάξεων
ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι δεν
μπορούν να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
– Βλάβη της ακοής.
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
– Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω της θέρμανσης
των αξεσουάρ κατά τη λειτουργία.
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
παρατεταμένης χρήσης.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
(ΕΙΚ. [FIGURE] 1)
The Date Code (f), which also includes the year of
manufacture, is printed on the nameplate.
Παράδειγμα:
2013 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Παλινδρομικό πριόνι
1 Λεπίδα πριονιού για γενικές εργασίες
1 Κιβώτιο μεταφοράς (μοντέλα K μόνο)
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
1 Αναλυτικό σχέδιο
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο,
στα τμήματα ή τα παρελκόμενα, οι οποίες
μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της
μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
104
Περιγραφή (εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα
του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή
προσωπικός τραυματισμός.
a. Διακόπτης ρύθμισης ταχύτητας
b. Μοχλός σύσφιξης λεπίδας
c. Πέδιλο πριονιού
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Το παλινδρομικό πριόνι σας DW304 έχει
σχεδιαστεί για επαγγελματική κοπή ξύλου,
μετάλλων και πλαστικών σωλήνων. Ο συμπαγής
σχεδιασμός επιτρέπει κοπή εξαιρετικά κοντά στο
άκρο δύσκολων περιοχών.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή
όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Αυτά τα παλινδρομικά πριόνια είναι επαγγελματικά
ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με
το εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο
αυτό χρησιμοποιείται από μη έμπειρους χειριστές.
• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) που
έχουν μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας
και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν
τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά
δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα τους με αυτό
το προϊόν.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για
λειτουργία μόνο σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε
εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται στην τάση που
αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο της DEWALT διαθέτει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60745. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται
καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί
βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά
διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω της
υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DEWALT.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Χρήση προέκτασης
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε
εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης 3 αγωγών
κατάλληλο για την ισχύ αυτού του εργαλείου (βλ.
Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του
αγωγού είναι 1,5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι
30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το σύστημα και αποσυνδέετε το
μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή
αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη
ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων
και κατά την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται
στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
Τοποθέτηση της λεπίδας
πριονιού (εικ. 2)
1. Μετακινήστε το μοχλό σύσφιξης λεπίδας
(b) προς τα πάνω για να ελευθερώσετε το
μηχανισμό σύσφιξης της λεπίδας.
2. Εισάγετε τη λεπίδα πριονιού στη βάση (d)
έως ότου ασφαλιστεί. Η λεπίδα μπορεί να
εγκατασταθεί με τα δόντια να δείχνουν προς τα
κάτω ή πάνω ή αριστερά ή δεξιά.
3. Μετακινήστε το μοχλό σύσφιξης λεπίδας (b)
προς τα κάτω για να ασφαλίσετε το μηχανισμό
σύσφιξης της λεπίδας.
4. Για να αφαιρέσετε τη λεπίδα πριονιού,
ενεργήστε με την αντίστροφη σειρά.
Λεπίδες πριονιού
υλικό
συνιστώμενη λεπίδα πριονιού
σιδηρούχο
μετάλλου με μικρά δόντια
σιδηρούχο μέταλλο
με μικρά δόντια
μη σιδηρούχο μέταλλο
με μεγάλα δόντια
ξύλο
με μεγάλα δόντια
πλαστικό
με μικρά δόντια
τοιχοποιία
με μύτες καρβιδίου
Ως προαιρετικός εξοπλισμός διατίθεται μεγάλη
ποικιλία λεπίδων πριονιού για εξειδικευμένες
εργασίες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα επιλέγετε
προσεκτικά τη λεπίδα πριονιού.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε
τις οδηγίες ασφαλείας και τις ισχύουσες
ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο
και αποσυνδέετέ το από την
τροφοδοσία, πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Βεβαιωθείτε ότι το υλικό που
πρόκειται να κόψετε είναι καλά
στερεωμένο στη θέση του.
• Ασκείτε μόνο ελαφρά πίεση στο
εργαλείο και μην ασκείτε πλευρική
πίεση στη λεπίδα πριονιού. Αν είναι
εφικτό, εργάζεστε με το πέδιλο του
πριονιού πιεσμένο πάνω στο τεμάχιο
εργασίας. Έτσι αποτρέπεται ζημιά στη
λεπίδα και εμποδίζεται η αναπήδηση
και οι δονήσεις στο εργαλείο
• Όταν κόβετε σε τοίχους ή δάπεδα, να
λαμβάνετε υπόψη σας τη θέση των
σωληνώσεων και των καλωδιώσεων.
Πάντα κρατάτε το εργαλείο από τη
λαβή του.
• Αποφεύγετε την υπερφόρτωση του
εργαλείου.
• Αφήνετε τη λεπίδα να κινείται
ελεύθερα για λίγα δευτερόλεπτα
πριν αρχίσετε την κοπή. Ποτέ μην
ενεργοποιείτε το εργαλείο όταν η
λεπίδα πριονιού είναι σφηνωμένη στο
τεμάχιο εργασίας ή σε επαφή με το
υλικό.
105
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. 1, 4)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να
κρατάτε καλά το εργαλείο για να
είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
2. Χρησιμοποιώντας μια στενή λεπίδα πριονιού
τοποθετήστε το κάτω μέρος του πέδιλου του
πριονιού στο τεμάχιο εργασίας και βεβαιωθείτε
ότι η λεπίδα έχει τοποθετηθεί πάνω στη
γραμμή κοπής. Αν χρειάζεται, π.χ. αν ο
χώρος είναι περιορισμένος, χρησιμοποιήστε
την εξωτερική άκρη του πέδιλου πριονιού ως
γραμμή οδήγησης.
3. Ενεργοποιήστε το εργαλείο και προωθήστε
τη λεπίδα στο υλικό ενώ κινείται σε πλήρη
ταχύτητα, κρατώντας ταυτόχρονα το εργαλείο
σταθερά πάνω στο τεμάχιο εργασίας.
Κοπή μετάλλου
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται
να έχετε ένα χέρι στην πίσω λαβή (g) και το άλλο
χέρι στην μπροστινή λαβή (e).
Όταν κόβετε λεπτό μέταλλο, πάντα σταθεροποιείτε
το τεμάχιο εργασίας με ξύλο και στις δύο
πλευρές. Έτσι εξασφαλίζονται καθαρές κοπές και
αποτρέπεται ζημιά στο υλικό.
Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση (εικ. 1)
Για μεγάλου μήκους, ευθείες κοπές, σχεδιάστε μια
γραμμή στο τεμάχιο εργασίας.
Για να θέσετε σε λειτουργία το εργαλείο, πιέστε
το διακόπτη ρύθμισης ταχύτητας (a). Η πίεση
που ασκείται στο διακόπτη ρύθμισης ταχύτητας
καθορίζει την ταχύτητα κίνησης του εργαλείου.
Για να σταματήσετε το εργαλείο, αφήστε το
διακόπτη.
Πάντα απενεργοποιείτε το εργαλείο όταν έχει
ολοκληρωθεί η εργασία και πριν το αποσυνδέσετε
από το ρεύμα.
Κοπή ξύλου
1. Συσφίξτε το τεμάχιο εργασίας καλά και
αφαιρέστε απ’ αυτό όλα τα καρφιά και
μεταλλικά αντικείμενα.
2. Κρατώντας το εργαλείο και με τα δύο χέρια,
εργαστείτε με το πέδιλο του εργαλείου
πιεσμένο πάνω στο τεμάχιο εργασίας.
Κοπή βύθισης σε ξύλο (εικ. 3)
1. Τοποθετήστε το πέδιλο του πριονιού πάνω
στο τεμάχιο εργασίας σε θέση ώστε η λεπίδα
να σχηματίζει κατάλληλη γωνία για την κοπή
βύθισης.
2. Ενεργοποιήστε το εργαλείο και αργά
προωθήστε τη λεπίδα. Βεβαιωθείτε ότι το
πέδιλο του πριονιού παραμένει πάντα σε
επαφή με το τεμάχιο εργασίας.
Κοπές εσωτερικών
ανοιγμάτων
1. Μετρήστε και σημαδέψτε την απαιτούμενη
κοπή εσωτερικού ανοίγματος.
106
Απλώστε λεπτή επικάλυψη λιπαντικού κατά μήκος
της γραμμής κοπής, ενεργοποιήστε το εργαλείο και
ακολουθήστε τη γραμμή κοπής.
Κοπή πλαστικών
Πάντα να εργάζεστε με μειωμένη ταχύτητα.
Κάνετε μια δοκιμή για να ελέγξετε αν το υλικό είναι
ευαίσθητο στη θερμότητα.
Κοπή τοιχοποιίας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά την κοπή
αμιαντοτσιμέντου μπορεί να παραχθεί
σκόνη επικίνδυνη για την υγεία.
Ακολουθείτε τις νομικά καθορισμένες
οδηγίες και τηρείτε τις υποδείξεις
που έχουν εκδώσει οι κατασκευαστές
αμιαντοτσιμέντου.
Κοπή έως προεξέχουσα άκρη
(εικ. 4)
Κόψτε ως την προεξέχουσα άκρη
χρησιμοποιώντας μια συμβατική λεπίδα
τοποθετημένη ανάποδα.
Παράλληλη κοπή (εικ. 5)
Με τη λεπίδα εγκατεστημένη σε οριζόντιο
προσανατολισμό, το εργαλείο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για παράλληλη κοπή κοντά σε
δάπεδα, τοίχους ή οροφές.
Βεβαιωθείτε ότι το πέδιλο του πριονιού παραμένει
πάντα σε επαφή με το τεμάχιο εργασίας.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT σχεδιάστηκε
για να λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με
ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική
λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα του
εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το σύστημα και αποσυνδέετε το
μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή
αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη
ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων
και κατά την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται
στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
Απομάκρυνση σκόνης
Όταν το εργαλείο χρησιμοποιείται σε εσωτερικό
χώρο για παρατεταμένες χρονικές περιόδους,
χρησιμοποιείτε κατάλληλη διάταξη απομάκρυνσης
σκόνης η οποία έχει σχεδιαστεί σε συμμόρφωση
με τις εφαρμόσιμες Οδηγίες που αφορούν την
εκπομπή σκόνης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλες ισχυρές χημικές
ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου.
Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν
να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά
τα τμήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί
που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό και
ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ
την εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε
υγρό.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή με το
προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί
άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά
που διατίθενται από την DEWALT, η
χρήση τυχόν τέτοιων παρελκόμενων
με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DEWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν δεν
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Λίπανση
Αν το εργαλείο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί
για μεγάλη χρονική περίοδο, καλύψτε τη λεπίδα
πριονιού με λίγο λάδι (π.χ. μηχανέλαιο).
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αφαίρεση
ρύπων και σκόνης, χρησιμοποιήστε
ξηρό αέρα κάθε φορά που
διαπιστώνετε συγκέντρωση σκόνης
εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη
διαδικασία, να φοράτε εγκεκριμένο
προστατευτικό για τα μάτια και
εγκεκριμένη μάσκα για τη σκόνη.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει την
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
των υλικών. Η επαναχρησιμοποίηση
των ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και ελαττώνει
τη ζήτηση πρώτων υλών.
107
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
σέρβις, ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους μας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
σέρβις μέσω επικοινωνίας με το τοπικό γραφείο
της DEWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται στο
παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μια λίστα με τους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις της
DEWALT καθώς και πλήρη στοιχεία και πρόσωπα
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση που διαθέτουμε, υπάρχουν στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com.
108
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα
δήλωση εγγύησης είναι επιπλέον των
συμβατικών δικαιωμάτων σας ως
επαγγελματία χρήστη ή των απορρεόντων
από τη νομοθεσία δικαιωμάτων σας ως
ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η
εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με
την απόδοση του εργαλείου σας DEWALT,
απλά επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως
το αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για
πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή.
Το προϊόν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε
εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη
φθορά λόγω συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα αρχικά μέρη του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί
της εγγύησης, απευθυνθείτε στον πωλητή
σας ή ελέγξτε τη θέση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της
DEWALT ή απευθυνθείτε στο τοπικό σας
γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα
των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
επισκευών της DEWALT και πλήρη στοιχεία
για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του
εργαλείου σας DEWALT εντός 12 μηνών
από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει
χώρα χωρίς χρέωση σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT. Θα
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
Περιλαμβάνει εργασία. Δεν περιλαμβάνει
αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός αν η
βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
αγοράς η συσκευή σας DEWALT καταστεί
ελαττωματική λόγω ελαττώματος στα υλικά
ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται ότι
θα αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά
εξαρτήματα χωρίς χρέωση ή – κατ’ επιλογή
μας – θα αντικαταστήσει τη μονάδα χωρίς
χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής
μεταχείρισης
109
Belgique et
Luxembourg
België en
Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax: 70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax: 06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Ελλάς) Α.Ε.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
044 - 755 60 70
Fax: 044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax: 00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
c/o Energypark Building 03 sud, Via Monza 7/A,
20871 Vimercate (MB), IT
Tel:
800-014353
Fax: 39 039 9590 317
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
31 164 283 063
Fax: 31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel:
45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248
A-1230 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Centro de Escritórios de Sintra Avenida Almirante
Gago Coutinho, 132/134, Edifício 142710-418 Sintra
2710-418 Lisboa
Tel:
214 66 75 00
Fax: 214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh: 010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DEWALT
210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD
Middle East
Africa
DEWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali (South Zone), Dubai, UAE
N326079
Dutch Tel: 32 70 220 063
French Tel: 32 70 220 062
Τηλ:
30 210 8981-616
Service: 30 210 8981-616
Φαξ:
30 210 8983-570
Tel:
Fax:
01753-56 70 55
01753-57 21 12
Fax: 32 70 225 585
Fax: 32 70 222 441
www.dewalt.be
www.dewalt.gr
www.dewalt.co.uk
Tel:
971 4 8863030
Fax: 971 4 8863333
www.dewalt.ae
08/13
Download PDF

advertising