DW304PK | DeWalt DW304PK CUTSAW Type 4 instruction manual

382013-75 BAL
DW304
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
(Prijevod izvornih uputa)
12
Srpski
(Prevod originalnog uputstva)
20
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
27
2
5
Slika / Crtež / Slika / Скица 1
a
g
xx
xx
xx
f
e
c
b
Slika / Crtež / Slika / Скица 2
b
b
d
b
d
b
d
d
3
Slika / Crtež / Slika / Скица 3
Slika / Crtež / Slika / Скица 5
4
Slika / Crtež / Slika / Скица 4
SLOVENŠČINA
SABLJASTA ŽAGA SERIJE
DW304
Čestitamo!
Izbrali ste DEWALT orodje. Po zaslugi večletnih
izkušenj, inovacij in temeljitega razvoja izdelkov
je DEWALT eden najbolj zanesljivih partnerjev na
področju električnega orodja.
Tehnični podatki
Napetost
Velika Britanija in Irska
Tip
Vhodna moč
Hitrost vrtenja brez obremenitve
Dolžina zamaha
Zmogljivost rezanja v lesu/
kovinskih profilih/plastičnih ceveh
Teža
LPA (raven zvočnega tlaka)
KPA (negotovost zvočnega tlaka)
LWA (raven zvočne moči)
KWA (negotovost zvočne moči)
mm
DW304
230
115
4
1050
0–2800
29
mm
kg
280/100/130
3,5
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
89
3
100
3
Vizmenična
Vizmenična
W
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek) določene
v skladu z EN 60745:
Vrednost emisij vibracij ah
Pri žaganju plošče
ah,B =
Negotovost K =
m/s²
m/s²
13,5
4,9
Vrednost emisij vibracij ah
Pri žaganju lesenega trama
ah,WB =
Negotovost K =
m/s²
m/s²
15,0
5,5
Nivo emisij vibracij, naveden v teh
tehničnih podatkih, je bil izmerjen v skladu
s standardiziranim preizkusom, določenim
v EN 60745, in ga je mogoče uporabiti za
medsebojno primerjavo orodij. Uporabiti ga je
mogoče za predhodno oceno izpostavljenosti.
OPOZORILO: Naveden nivo emisij
vibracij predstavlja nivo pri glavnih
načinih uporabe orodja. Toda če
orodje uporabljate za druge vrste dela,
z različnim priborom ali če ga slabo
vzdržujete, so lahko emisije vibracij
drugačne. To lahko znatno poveča
nivo izpostavljenosti preko celotnega
delovnega obdobja.
Ocena stopnje izpostavljenosti
vibracijam mora vključevati tudi čas, ko
je orodje izklopljeno ali ko je prižgano,
ampak ga ne uporabljamo. To lahko
znatno zmanjša nivo izpostavljenosti
preko celotnega delovnega obdobja.
Seznanite se z dodatnimi varnostnimi
ukrepi, da bi zaščitili delavca pred
učinki vibracij. To so npr. vzdrževanje
orodja in dodatkov, vzdrževanje toplote
rok, organizacija delovnih postopkov.
Varovalke
Evropa
230 V orodja
Velika Britanija in Irska 230 V orodja
10 A, omrežna varovalka
13 A, v vtičih
Definicije: Napotki za varnost
pri delu
Spodnje definicije opisujejo stopnjo resnosti
vsakega opozorilnega znamenja. Prosimo,
preberite navodila in bodite pozorni na te simbole.
NEVARNOST: Pomeni neposredno
nevarno situacijo, ki bo, če je ne
preprečite, preprečite, povzročila smrt
ali resno poškodbo.
OPOZORILO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je ne
preprečite povzročila smrt ali resno
poškodbo.
PREVIDNO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je
ne preprečite, povzročila manjšo ali
srednje težko telesno poškodbo.
OPOMBA: Pomeni situacijo, ki ni
povezana s telesno poškodbo,
ampak bi, če je ne preprečite, lahko
povzročila poškodbo lastnine.
Pomeni nevarnost električnega udara.
Pomeni nevarnost požara.
5
SLOVENŠČINA
ES-izjava o skladnosti
STROJNA DIREKTIVA
c)
DW304
DEWALT izjavlja, da so izdelki, opisani pod
Tehničnimi podatki v skladu z: 2006/42/ES,
EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2004/108/
ES in 2011/65/EU. Za več informacij kontaktirajte
DEWALT na spodnjem naslovu, ali poiščite naslov
na zadnji strani navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične
dokumentacije in daje izjavo v imenu podjetja
DEWALT.
Horst Grossmann
Podpredsednik inženiringa in oddelka za razvoj
izdelkov DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemčija
06.08.2013
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti poškodb preberite navodila
za uporabo.
Splošni napotki za varno
uporabo električnega orodja
OPOZORILO! Preberite vsa
opozorila in navodila. Če ne
upoštevate spodaj navedenih opozoril
in napotkov, lahko to privede do
električnega udara, požara in/ali
telesnih poškodb.
SHRANITE VSA OPOZORILA IN NAVODILA
TUDI ZA UPORABO V PRIHODNJE.
V nadaljevanju uporabljen izraz »električno orodje«
se nanaša na električna orodja, ki so priključena na
električno omrežje s pomočjo priključnega kabla in
na električna orodja gnana s pomočjo akumulatorja
(brez omrežnega priključnega kabla).
1) VARNOST NA DELOVNEM MESTU
a) Delovno območje ohranjajte čisto in
dobro osvetljeno. V natrpanih ali temnih
prostorih so nezgode pogostejše.
b) Električnega orodja ne uporabljajte
v eksplozivnem okolju, v katerem se
6
nahajajo gorljive tekočine, plini ali
prah. Električno orodje med delovanjem
povzroča iskre, ki lahko povzročijo požar ali
eksplozijo.
Med uporabo orodja naj bodo vsi
prisotni in otroci dovolj daleč od
delovnega območja. Med odklanjanjem
ostalih oseb lahko izgubite nadzor nad
orodjem.
2) ELEKTRIČNA VARNOST
a) Priključni vtič električnega orodja mora
ustrezati vtičnici. Nikoli ne spreminjajte
vtiča. Ne uporabljajte nikakršnih
adapterskih vtičev skupaj z ozemljenimi
električnimi orodji. Originalni vtiči
in ustrezne vtičnice zmanjšujejo rizik
eventualnega električnega udara.
b) Izogibajte se stika z ozemljenimi deli,
npr. cevmi, grelci, pečicami in hladilniki.
Če je vaše telo ozemljeno, je nevarnost
električnega udara večja.
c) Orodje zaščitite pred dežjem ali vlago.
Vdor vode v električno orodje povečuje
tveganje električnega udara.
d) Ne poškodujte električnega kabla. Kabla
nikoli ne uporabljajte za prenašanje,
vleko ali izklop električnega orodja
iz omrežja. Poskrbite, da bo kabel na
varni oddaljenosti od vročine, olja,
ostrih robov in premikajočih se delov.
Poškodovan ali zavozlan električni kabel
povečuje možnost električnega udara.
e) Ko uporabljajte električno orodje na
prostem, uporabite podaljšek, ki je
namenjen uporabi na prostem. Uporaba
primernega napajalnega kabla za delo na
prostem zmanjšuje nevarnost električnega
udara.
f) Če je uporaba električnega orodja
v vlažnem okolju neizbežna, uporabite
inštalacijski odklopnik (RCD). Uporaba
inštalacijskega odklopnika RCD zmanjšuje
možnost električnega udara.
3) OSEBNA VARNOST
a) Med uporabo orodja bodite ves čas
pozorni, spremljajte potek dela in
uporabljajte zdravo pamet. Električnega
orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni ali
pod vplivom drog, alkohola ali zdravil.
Že trenutek nepozornosti med delom
z električnim orodjem lahko privede do
hudih telesnih poškodb.
b) Uporabite osebno zaščitno opremo.
Vedno nosite zaščitna očala. Uporaba
osebne zaščite, kot je maska za prah;
zaščitna obutev, ki ne drsi; zaščitna čelada
ali zaščita sluha, glede na vrsto in uporabo
SLOVENŠČINA
c)
d)
e)
f)
g)
električnega orodja, zmanjšuje nevarnost
poškodb.
Izognite se neželenemu zagonu
orodja. Pred priključitvijo na izvor
napajanja, dviganjem ali prenašanjem
električnega orodja zagotovite, da bo
stikalo v izklopljenem položaju. Nošenje
električnega orodja s prstom na stikalu za
vklop ali priključitev električnega orodja
v električno omrežje z vklopljenim stikalom
povečuje možnost nesreč.
Odstranite vse ključe za nastavitev
orodja preden vključite orodje. Orodje ali
ključ, ki ostane pritrjen na vrtečih se delih
električnega orodja, lahko povzroči telesne
poškodbe.
Izogibajte se nenavadni telesni drži.
Poskrbite za varen in stabilen položaj
telesa. To omogoča boljši nadzor nad
električnim orodjem v nepričakovanih
situacijah.
Nosite ustrezna delovna oblačila.
Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita.
Z lasmi, obleko ali rokavicami se ne
približujte premikajočim se delom.
Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se
lahko zapletejo v premikajoče se dele.
Če so na voljo priklopne naprave za
ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se
prepričajte, da so pravilno priklopljene
in da jih uporabljate pravilno. Uporaba
naprav za odsesavanje prahu zmanjša
nevarnosti, ki jih povzroča prah.
4) SKRBNO RAVNANJE IN UPORABA
ELEKTRIČNIH ORODIJ
a) Električnega orodja ne preobremenite.
Uporabite električno orodje, ki je
ustrezno za vaše delo. Pravilna izbira
orodja bo pripomogla, da bo delo končano
bolj kvalitetno in varneje na način, kot je to
predpisano.
b) Ne uporabljajte orodja, če stikalo za
vklop/izklop ne deluje. Električno orodje,
ki ga ni mogoče nadzirati s stikalom, je
nevarno in ga je treba popraviti.
c) Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/
ali odstranite baterijo pred kakršnokoli
nastavitvijo orodja, menjavo opreme ali
pred shranjevanjem orodja. Ta preventivni
varnostni ukrep zmanjša nevarnost
naključnega zagona električnega orodja.
d) Ko električno orodje ni v uporabi, ga
shranjujte izven dosega otrok in ne
dovolite uporabo orodja osebam, ki
niso seznanjene z delovanjem orodja ali
s tem navodilom za uporabo. Električna
e)
f)
g)
orodja so lahko v rokah ljudi, ki za tovrstno
delo niso usposobljeni, zelo nevarna.
Vzdržujte električna orodja. Redno
preverjajte, če so vrtljivi deli prosto
gibljivi oz. niso sprijeti, počeni ali tako
poškodovani, da je funkcija električnega
aparata s tem okrnjena. Pred uporabo
električnega aparata, pustite da
popravila poškodovanih delov opravi
kvalificirano osebje. Mnogo nesreč se
zgodi zaradi neustreznega vzdrževanja
električnih orodij.
Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto.
Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje
vodljiva in zanesljivejša.
Električno orodje, dodatno opremo,
vstavke, itd. uporabljajte skladno s temi
navodili, pri tem pa se ozirajte na vrsto
dela, ki ga opravljate in delovne pogoje.
Uporaba električnega orodja za dela, ki
za orodje niso predvidena, lahko povzroči
nevarnost.
5) SERVIS
a) Električno orodje naj servisira le
usposobljen serviser, pri tem pa
uporablja le originalne nadomestne dele.
S tem bo ohranjena varnost aparata.
Dodatni varnostni ukrepi za
delo z žagami lisičji rep
OPOZORILO: VEDNO uporabljajte
odobreno vrsto zaščite za dihala.
Orodje pri uporabi sprošča in/ali
razpršuje prah, ki lahko povzroči hude
telesne poškodbe.
• Ko opravljate taka opravila, kjer se
lahko rezalni pripomoček dotakne skrite
napeljave ali lastnega napajalnega kabla,
električno orodje vedno držite za izolirano
površino. Če prerežete žico pod napetostjo,
bodo pod napetostjo tudi kovinski deli
električnega orodja, to pa lahko povzroči
električni udar.
• Po izklopu orodja nikoli ne poskušajte ustaviti
rezila z roko or. s prsti.
• Nikoli ne odložite žage na mizo ali klop, če
je predhodno ne izključite. Rezilo žage se bo
takoj po izklopu orodja premikalo še nekaj
trenutkov.
• Če uporabljate liste žage, ki so posebej
namenjeni žaganju lesa, pred začetkom
dela odstranite iz obdelovanca vse žeblje in
kovinske predmete.
• Če je le mogoče, trdno pritrdite obdelovanec
z vpenjalnimi kleščami ali primežem.
7
SLOVENŠČINA
• Ne žagajte izredno majhnih obdelovancev.
• Ne nagibajte se predaleč naprej. Prepričajte
se, da je stojite varno, še posebej če stojite
na odrih in lestvah.
• Vedno držite žago z obema rokama.
• Za žaganje krivin in žepov uporabite za to
delo primeren list.
• Uporabljajte samo liste žage, ki ustrezajo
tehničnim podatkom, navedenim v teh
navodilih.
• Uporabljajte le brezhibna in ostra rezila.
Defektna ali ukrivljena rezila je potrebno takoj
zamenjati.
• Preverite, ali je list varno in trdno pritrjen.
Ostala tveganja
Kljub upoštevanju ustreznih varnostnih ukrepov
in uporabi varnostnih naprav se določenim
nevarnostim ni mogoče izogniti. Mednje spadajo:
– Poškodbe sluha
– Nevarnost telesnih poškodb zaradi
odletavajočih odkruškov.
– Nevarnost opeklin zaradi segrevanja
pripomočka med delom.
– Nevarnost telesnih poškodb zaradi
dolgotrajnega dela.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Pred uporabo preberite navodila.
LOKACIJA PODATKOVNE KODE (SLIKA 1)
Podatkovna koda (l), ki vsebuje tudi podatek o letu
izdelave, je odtisnjena na imenski ploščici.
Primer:
2013 XX XX
Leto izdelave
Vsebina paketa
Paket vsebuje:
1 sabljasta žaga
1 univerzalni komplet listov
1 kovček (samo K modeli)
1 navodila za uporabo
1 nazorna risba
• Prepričajte se, če se orodje, deli in pripomočki
med prevozom niso poškodovali.
8
• Vzemite si čas in temeljito preberite in se
seznanite z navodili pred uporabo.
Opis (sl. 1)
OPOZORILO: Električnega orodja ali
njegovih delov nikoli ne predelujte.
Predelava lahko povzroči telesne
poškodbe ali okvare orodja.
a. Stikalo za spreminjanje hitrosti
b. Vpenjalni vzvod lista žage
c. Čevelj žage
NAMEN UPORABE
Sabljasta žaga serije DW304 je namenjena
profesionalnemu žaganju lesa, kovine in plastičnih
cevi. Kompaktna oblika orodja omogoča žaganje/
rezanje blizu do robov v prostorsko omejenih
delovnih območjih.
ORODJA NE UPORABLJAJTE v mokrih pogojih
in ob prisotnosti vnetljivih tekočin ali plinov.
Tovrstne SABLJASTE žage so profesionalna
električna orodja.
NE DOVOLITE otrokom stika z orodjem.
Neizkušeni uporabniki naj orodje uporabljajo
s pomočjo nadzornika.
• Izdelka naj ne uporabljajo osebe (vključno
z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali
umskimi sposobnostmi, neizkušene osebe in
osebe, ki se želijo naučiti delati z napravo, če
jih ne nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo
varnost. Ne dovolite, da bi bili otroci brez
nadzora v prisotnosti orodja.
Električna varnost
Električni motor je zasnovan samo za eno
napetost. Vedno preverite, ali napetost vira
napajanja ustreza tisti, ki je navedena na
podatkovni plošči.
Vaše DEWALT orodje je dvojno izolirano
v skladu z standardom EN 60745 in
ozemljitev ni potrebna.
OPOZORILO: 115 V enote morajo
delovati preko odpovedno varnega
izolacijskega transformatorja
z ozemljitvenim zaslonom med
prvotnim in sekundarnim navitjem.
Če je poškodovan napajalni kabel, ga je potrebno
zamenjati s posebej pripravljenim kablom, ki je na
voljo preko servisne mreže DEWALT.
SLOVENŠČINA
Zamenjava vtiča napajalnega
kabla (samo za Veliko Britanijo
in Irsko)
Če morate namestiti nov vtič sledite naslednjim
korakom:
• Star in neuporaben vtikač odvrzite v skladu
z ustreznimi predpisi.
• Priključite rjavo žico na fazni terminal.
• Priključite modro žico na nevtralni terminal.
OPOZORILO: Na ozemljitveni terminal
ne priključujte nobene žice.
Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki so
priloženi s kvalitetnimi vtiči. Priporočena varovalka:
13 A.
Uporaba napajalnega
podaljška
Če je potreben podaljšek, uporabite temu
namenjen 3-žilni podaljšek, primeren za dovajanje
elektrike napravi (glej Tehnični podatki).
Najmanjša velikost prevodnika je 1,5 mm2;
največja dolžina pa 30 m.
Če uporabljate kolut, vedno do konca odvijte kabel.
SESTAVA IN NASTAVITVE
OPOZORILO: Da zmanjšate
nevarnost telesnih poškodb,
izključite orodje in ga odklopite
od omrežne napetosti pred
montažo in demontažo pribora,
pred nastavitvijo ali spreminjanje
nastavitev oz. pred servisnimi
posegi. Sprožilno stikalo mora biti na
poziciji IZKLOP. Nekontroliran zagon
naprave lahko povzroči poškodbe.
Montaža žage lisičji rep (sl. 2)
1. Odprite vpenjalni vzvod lista žage (c), tako da
sprostite vpenjalni mehanizem lista.
2. Vstavite list žage v vpenjalo (d), tako da se
zaskoči. List lahko vstavite, tako da so zobje
obrnjeni navzgor ali navzdol, levo ali desno.
3. Zaprite vpenjalni drog lista (b) tako, da
zaklenete vpenjalni mehanizem lista.
4. List odstranite, tako da upoštevate zgornje
napotke v obratnem vrstnem redu.
Rezila žage
material
kovina z železom
kovina brez železa
les
plastika
beton
priporočeni list
fini zobje
veliki zobje
veliki zobje
fini zobje
zobje s karbidno konico
Kot dodatna oprema je na voljo širok izbor
specialnih žaginih listov.
OPOZORILO: Vedno skrbno izberite
žagin list.
DELOVANJE
Navodila za uporabo
OPOZORILO: Vedno upoštevajte
varnostna navodila in ustrezne
predpise.
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti hudih telesnih
poškodb izključite orodje in ga
izklopite iz vira napajanja pred
izvedbo nastavitev ali demontažo/
namestitvijo priključkov ali
pripomočkov.
OPOZORILO:
• Prepričajte se, da je obdelovanec
trdno pritrjen.
• Uporabite samo lahen pritisk na
orodje in ne vzpostavljajte stranskega
pritiska na list žage. Če je mogoče,
žagajte s čevljem žage pritisnjenim
ob obdelovanec. Tako preprečite
poškodbe lista in poskakovanje in
tresenje orodja.
• Če žagate stene ali tla, preverite
predhodno lego cevi in napeljave.
Vedno držite žago za držalo.
• Ne preobremenjujte orodja.
• Preden začnete žagati, naj nekaj
sekund list deluje brez obremenitve.
Nikoli ne vključite žage, če je list
zagozden v obdelovancu ali če je
v stiku z materialom.
Pravilni položaj rok (sl. 1, 4)
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
tveganje za nastanek resnih poškodb,
VEDNO držite roke v pravilnem
položaju, kot prikazuje slika.
9
SLOVENŠČINA
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
tveganje za nastanek resnih poškodb,
VEDNO čvrsto primite ročaja z obema
rokama v pričakovanju reakcijskega
momenta orodja.
Žaganje plastike
Vedno delajte z zmanjšano hitrostjo. Opravite
poskusni rez in tako preverite, ali je material
občutljiv na vročino.
Pravilni položaj rok je ena roka na zadnjem ročaju
(g) in druga roka na sprednjem držalu (e).
Vklop in izklop (sl. 1)
Orodje vključite s pritiskom na stikalo za izbiro
hitrosti (a). Pritisk, s katerim pritisnete na stikalo za
spreminjanje hitrosti, določa hitrost orodja.
Za izklop orodja sprostite stikalo.
Po končanem delu in pred izklopom iz vira
napajanja vedno izključite orodje.
Žaganje lesa
1. Trdno in varno pritrdite obdelovanec in
odstranite iz njega vse žeblje in kovinske
predmete.
2. Držite orodje z obema rokama ter žagajte
s čevljem žage pritisnjenim ob obdelovanec.
Potopno žaganje v lesu (sl. 3)
1. Postavite čevelj žage na obdelovanec v tak
položaj, da list tvori ustrezen kot za potopni
rez.
2. Vključite orodje in počasi potiskajte list
v obdelovanec. Čevelj žage mora biti ves čas
v stiku z obdelovancem.
Žaganje žepov
1. Izmerite in označite vrez.
2. Z uporabo ozkega lista postavite dno čevlja
žage na obdelovanec in preverite, ali se list
žage nahaja na črti reza. Če je potrebno, npr.
v tesnih prostorih, uporabite zunanji rob čevlja
žage kot vodilo.
3. Vključite orodje in s polno hitrostjo potisnite
list v obdelovanec ter pri tem trdno potiskajte
orodje ob obdelovanec.
Rezanje betona
OPOZORILO: Pri žaganju azbestnega
cementa lahko nastaja zdravju nevaren
prah. Upoštevajte veljavne predpise in
navodila proizvajalcev azbesta.
Žaganje proti štrlečemu robu
(sl. 4)
Pri žaganju proti štrlečemu robu uporabljate
običajni žagin list, obrnjen navzdol.
Vzporedno rezanje (sl. 5)
Če je rezilo vstavljeno v vodoravni legi, se orodje
lahko uporablja za vzporedno rezanje v neposredni
bližini tal, sten ali stropov.
Čevelj žage mora biti ves čas v stiku
z obdelovancem.
VZDRŽEVANJE
Vaše DEWALT orodje je proizvedeno tako, da
deluje preko dolgega obdobja z minimalnim
vzdrževanjem. Dolgoročno zadovoljivo delovanje
je odvisno od pravilne nege in rednega čiščenja
orodja.
OPOZORILO: Da zmanjšate
nevarnost telesnih poškodb,
izključite orodje in ga odklopite
od omrežne napetosti pred
montažo in demontažo pribora,
pred nastavitvijo ali spreminjanje
nastavitev oz. pred servisnimi
posegi. Sprožilno stikalo mora biti na
poziciji IZKLOP. Nekontroliran zagon
naprave lahko povzroči poškodbe.
Rezanje kovine
Pri žaganju tankih kovinskih plošč vedno na obeh
straneh stabilizirajte obdelovanec s kosi lesa.
To omogoča čiste reze in preprečuje poškodbe
materiala.
Za dolge, ravne reze narišite na obdelovanec črto.
Nanesite tanek sloj maziva vzdolž črte, vključite
orodje in sledite narisani črti.
10
Odsesavanje prahu
Če orodje dalj časa uporabljate v zaprtih prostorih,
uporabite ustrezno napravo za odsesavanje prahu,
ki je v skladu s predpisi, ki urejajo emisije prahu.
SLOVENŠČINA
onesnaženja okolja in manjši porabi
naravnih virov.
Mazanje
Če orodja dalj časa ne boste uporabljali, namažite
list z malo olja (npr. strojnega olja).
Čiščenje
OPOZORILO: Odstranite umazanijo in
prah iz glavnega ohišja z izpihovanjem
s suhim zrakom, ko opazite, da se
prah nabere v in okoli odprtin za
zračenje. Med opravljanjem tega
postopka nosite ustrezno zaščito za oči
in masko za obraz.
OPOZORILO: Nikoli za čiščenje
nekovinskih delov orodja ne
uporabljajte kemičnih sredstev
ali drugih močnih kemikalij. Take
kemikalije lahko oslabijo materiale, iz
katerih so izdelani ti deli. Uporabite
samo krpo, navlaženo z vodo oz.
milnico. Pazite, da voda ne prodre
v notranjost orodja; nikoli ne potopite
nobenega dela orodja v tekočino.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
električnih aparatov iz gospodinjstev, na zbirališčih
odpadkov ali pri prodajalcu, ko kupite nov izdelek.
DEWALT vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov DEWALT ko ti
dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite
izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben
izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo
potrebne postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da se povežete z najbližjo
DEWALT pisarno, na naslovu, ki je naveden
v tem priročniku. Poleg tega je seznam vseh
pooblaščenih DEWALT serviserjev skupaj s podatki
o poprodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com.
Dodatni pribori
OPOZORILO: Ker pripomočki, ki jih ne
ponuja DEWALT, s tem izdelkom niso
bili testirani, je njihova uporaba lahko
nevarna. Da bi zmanjšali nevarnost
telesnih poškodb, z izdelkom
uporabljajte le pripomočke, ki jih
priporoča DEWALT.
Če potrebujete več informacij glede ustreznosti
dodatne opreme, se obrnite na Vašega prodajalca.
Skrb za varovanje okolja
Odpadno orodje ločite od drugih
odpadkov. Naprava ne sme biti odložena
med mešane komunalne odpadke.
Če ugotovite, da vaš DEWALT izdelek ne služi več
svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben,
ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki. Pripravite ta izdelek za ločeno zbiranje.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in
embalaže omogoča obnovo in ponovno
uporabo nekaterih materialov. Tovrstno
ravnanje pa pripomore k preprečevanju
11
HRVATSKI
RECIPROČNA PILA
DW304
Čestitamo!
Tijekom procjene razine izloženosti
vibracijama potrebno je uzeti u obzir
vrijeme tijekom isključivanja alata
i vrijeme dok je uključen, ali se ne
upotrebljava za izvođenje radova.
To može značajno smanjiti razinu
izloženosti tijekom ukupnog vremena
upotrebe.
Odabrali ste alat tvrtke DEWALT. Godine iskustva,
od razvoja proizvoda do inovativnosti, učinile su
tvrtku DEWALT jednim od najpouzdanijih partnera
za korisnike profesionalnih električnih alata.
Tehnički podaci
Napon
U.K. i Irska
Tip
Ulazna snaga
Brzina bez opterećenja
Duljina poteza
Dubina rezanja u drvu / metalnim
profilima / plastičnim cijevima
Masa
mm
DW304
230
115
4
1050
0–2800
29
mm
kg
280/100/130
3,5
LPA (zvučni tlak)
KPA (nesigurnost zvučnog tlaka)
LWA (zvučna snaga)
KWA (nesigurnost zvučne snage)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
89
3
100
3
VAC
VAC
W
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj) određene
prema EN 60745:
Emisija vibracija ah
tijekom rezanja daske
ah,B =
Nesigurnost K =
m/s²
m/s²
13,5
4,9
Emisija vibracija ah
Tijekom rezanja drvene grede
ah,WB =
Nesigurnost K =
m/s²
m/s²
15,0
5,5
Razina emisije vibracija navedena na ovom
informacijskom listu izmjerena je u skladu
sa standardiziranim ispitivanjem opisanim
u dokumentu EN 60745 i može se upotrijebiti za
međusobno uspoređivanje alata. Može se koristiti
za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarirana razina
emisije vibracija odnosi se na glavne
primjene alata. Međutim, ako se alat
koristi u drugim primjenama, s drugim
nastavcima ili ako je loše održavan,
razine vibracija mogle bi se razlikovati.
To može značajno povećati razinu
izloženosti tijekom ukupnog vremena
upotrebe.
12
Provjerite dodatne sigurnosne mjere za
zaštitu operatera od učinaka vibracija,
kao što su: održavanje alata i pribora,
održavanje ruku toplima, organizacija
radnih rasporeda i sl.
Osigurači
Europa
U.K. i Irska
230 V za alate
230 V alati
10 Ampera, mreža
13 Ampera, u utikačima
Definicije: Sigurnosne
smjernice
Dolje opisane definicije opisuju razinu ozbiljnosti
svake riječi naznake. Pročitajte priručnik i obratite
pažnju na ove simbole.
OPASNOST: Označava neposrednu
rizičnu okolnost koja će, ako se
ne izbjegne, rezultirati smrću ili
ozbiljnim ozljedama.
UPOZORENJE: Označava
potencijalno rizičnu okolnost koja,
ako se ne izbjegne, može rezultirati
ozbiljnim ozljedama ili smrću.
PAŽNJA: Označava potencijalno
rizičnu okolnost koja, ako se ne
izbjegne, može rezultirati manjim ili
srednjim ozljedama.
NAPOMENA: Naznačuje praksu koja
nije vezana uz tjelesne ozljede koja,
ako se ne izbjegne, može rezultirati
oštećivanjem imovine.
Označava rizik od strujnog udara.
Označava rizik od požara.
HRVATSKI
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
DW304
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisani
u odjeljku Tehnički podaci u skladu s:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Ovi proizvodi također su usklađeni sa smjernicama
2004/108/EC i 2011/65/EU. Za dodatne informacije
kontaktirajte tvrtku DEWALT putem sljedeće adrese
ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost
tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime
tvrtke DEWALT.
Horst Grossmann
Potpredsjednik, Odjel za inženjering i razvoj
proizvoda DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
06.08.2013
UPOZORENJE: Pročitajte priručnik
s uputama kako biste smanjili rizik od
ozljeda.
Opća sigurnosna upozorenja
za električne alate
UPOZORENJE! Pročitajte sva
sigurnosna upozorenja i upute.
Nepoštivanje upozorenja i uputa može
rezultirati električnim udarom, požarom
i/ili ozbiljnim ozljedama.
UPOZORENJA I UPUTE ČUVAJTE ZA
BUDUĆE POTREBE.
Izraz "električni alat" u upozorenjima odnosi se na
električni alat napajan iz strujne utičnice (sa žicom)
ili električni alat napajan akumulatorskom baterijom
(bez žice).
1) SIGURNOST RADNOG PROSTORA
a) Radno mjesto održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori
prizivaju nezgode.
b) S električnim alatima ne radite
u eksplozivnom okruženju, kao što je
blizina zapaljivih tekućina, plinova ili
c)
prašine. Električni aparati stvaraju iskre
koje mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
Prilikom rada s električnim alatom
držite podalje promatrače i djecu. Zbog
odvraćanja pozornosti mogli biste izgubiti
nadzor nad uređajem.
2) ZAŠTITA OD ELEKTRIČNE STRUJE
a) Utikači električnih alata moraju
odgovarati utičnicama. Nikad i ni na koji
način ne prepravljajte utikač. Nemojte
rabiti prilagodne utikače s uzemljenim
električnim alatima. Neizmijenjeni utikači
i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od
strujnog udara.
b) Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim
površinama poput cijevi, radijatora,
metalnih okvira i hladnjaka. Ako je
tijelo uzemljeno, rizik od strujnog udara je
povećan.
c) Električne alate ne izlažite kiši ili vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećat će
rizik od strujnog udara.
d) Kabel ne upotrebljavajte za
nepredviđene namjene. Kabel nikad ne
upotrebljavajte za nošenje, povlačenje
ili odvajanje utikača električnog alata
iz električne utičnice. Kabel držite
podalje od izvora topline, ulja i oštrih ili
pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni
kabel povećat će rizik od strujnog udara.
e) Prilikom rada s električnim alatom na
otvorenom upotrijebite produžni kabel
pogodan za upotrebu na otvorenom.
Upotreba kabela prikladnog za otvorene
prostore smanjuje rizik od strujnog udara.
f) Ako nije moguće izbjeći korištenje
električnog alata u vlažnim uvjetima,
upotrijebite napajanje s diferencijalnom
sklopkom za zaštitu od neispravnosti
uzemljenja (RCD). Upotreba RCD sklopke
smanjuje rizik od strujnog udara.
3) OSOBNA SIGURNOST
a) Tijekom rada s električnim alatom
budite oprezni, usredotočeni
i primjenjujte zdravorazumski pristup.
Ne upotrebljavajte električni alat ako ste
umorni ili pod utjecajem droga, alkohola
ili lijekova. Trenutak nepažnje tijekom
rada s električnim alatom može dovesti do
ozbiljnih ozljeda.
b) Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek
koristite zaštitu za oči. Upotreba zaštitne
opreme poput maske protiv prašine,
sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste
kape ili zaštite sluha u odgovarajućim
uvjetima smanjit će rizik od tjelesnih ozljeda.
13
HRVATSKI
c)
d)
e)
f)
g)
Spriječite nenamjerno uključivanje.
Prije priključivanja u električnu mrežu
ili umetanja akumulatorske baterije,
kao i prije uzimanja ili nošenja alata,
provjerite je li prekidač u isključenom
položaju. Nošenje električnog alata tako
da je prst na prekidaču ili priključivanje
električnog alata kojemu je prekidač
uključen dovodi do nezgoda.
Prije nego što uključite električni
alat, uklonite s njega sve ključeve
za podešavanje. Ostavljanje ključa na
rotirajućem dijelu električnog alata može
dovesti do ozljede.
Ne sežite predaleko. Uvijek održavajte
ravnotežu i stabilan stav. To omogućuje
bolji nadzor nad električnim alatom
u neočekivanim situacijama.
Pravilno se obucite. Ne nosite široku
odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice
uvijek držite podalje od pokretnih
dijelova. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti
labavo obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
Ako je omogućeno priključivanje uređaja
za usisavanje i prikupljanje prašine,
osigurajte njihovo pravilno povezivanje
i upotrebu. Upotreba uređaja za skupljanje
prašine može smanjiti opasnosti vezane uz
prašinu.
4) UPOTREBA I ČUVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Ne preopterećujte električni alat.
Upotrijebite odgovarajući električni
alat za posao koji obavljate. Prikladan
električni alat bolje će i sigurnije obaviti
posao brzinom za koju je predviđen.
b) Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni
ili uključeni položaj. Svaki električni
alat kojim se ne može upravljati pomoću
prekidača predstavlja opasnost i potrebno
ga je popraviti.
c) Prije prilagođavanja, zamjene pribora
ili spremanja električnog alata,
isključite utikač iz utičnice ili odvojite
akumulatorsku bateriju. Ove sigurnosne
preventivne mjere smanjuju rizik od
nehotičnog pokretanja električnog alata.
d) Električne alate koji se ne upotrebljavaju
pohranite izvan dohvata djece i ne
dopustite rad osobama koje nisu
upoznate s alatom ili ovim uputama.
Električni alati opasni su u rukama
neobučenih korisnika.
e) Održavajte električne alate. Provjerite
ima li otklona ili savijenih pokretnih
dijelova, napuknutih dijelova ili drugih
14
f)
g)
okolnosti koje mogu utjecati na rad
električnog alata. Ako je alat oštećen,
popravite ga prije upotrebe. Velik broj
nezgoda uzrokovan je loše održavanim
električnim alatima.
Rezne dijelove alata održavajte oštrima
i čistima. Pravilno održavanje reznih alata
i njihovih oštrica smanjuje vjerojatnost
savijanja i olakšava upravljanje.
Električni alat, pribor, nastavke itd. upotrebljavajte u skladu s ovim uputama
i uzimajući u obzir radne uvjete i posao
koji je potrebno obaviti. Upotreba električnih alata za poslove za koje nije namijenjen
može dovesti do opasnih situacija.
5) SERVISIRANJE
a) Električne alate servisirajte kod
kvalificiranog servisera i upotrebom
originalnih zamjenskih dijelova. Na
taj ćete način održati sigurnost upotrebe
električnog alata.
Dodatne posebne sigurnosne
upute za pile lisičji rep
UPOZORENJE: UVIJEK koristite
odobrenu zaštitu dišnog sustava.
Korištenje ovog alata možete proizvesti
i/ili proširiti prašinu koja može izazvati
ozbiljne ozljede.
• Električni alat pridržavajte isključivo
za izolirane rukohvate dok radite na
mjestima na kojima bi pribor mogao
doći u dodir sa skrivenim ožičenjima ili
kabelom alata. U slučaju kontakta reznog
pribora sa žicom pod naponom, taj se napon
može prenijeti na metalne dijelove alata
i izazvati strujni udar rukovatelja.
• Nakon isključivanja nikad ne pokušavajte
prstima zaustaviti kretanje pile.
• Pilu nikad ne odlažite na stol ili radnu
površinu ako nije isključena. List pile
će nastaviti s kretanjem tijekom kraćeg
razdoblja nakon isključivanja pile.
• Tijekom upotrebe listova pila koji su posebno
dizajnirani za rad s drvom, iz radnog
materijala uklonite sve čavle i metalne
objekte prije nego započnete s radom.
• Kad god je moguće, upotrijebite stezaljke
i škripce kako biste radni materijal dobro
učvrstili.
• Ne pokušavajte piliti iznimno male komade.
• Ne naginjite se previše prema naprijed.
Uvijek zauzmite stabilan položaj, pogotovo
kad ste na skelama ili ljestvama.
HRVATSKI
• Pilu uvijek držite objema rukama.
• Za izrezivanje krivulja i džepova upotrijebite
prilagođeni list pile.
Opis (sl. 1)
UPOZORENJE: Nikad ne modificirajte
električni alat ili bilo koji njegov dio.
Može doći do oštećenja ili ozljeda.
• Upotrebljavajte isključivo listove koji su
usklađeni sa specifikacijama u ovim uputama
za rukovanje.
a. Prekidač s regulatorom brzine
• Rabite isključivo oštre listove u savršenom
stanju. Napukli ili savijeni list treba odmah
odbaciti i zamijeniti novim.
c. Papučica pile
• Provjerite je li list pile dobro pričvršćen.
Stalno prisutni rizici
Unatoč primjenjivanju važećih sigurnosnih propisa
i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne
rizike nije moguće izbjeći, a to su:
– Oštećenje sluha.
– Rizik od tjelesnih ozljeda uslijed letećih
čestica.
– Rizik od opekotina uslijed zagrijavanja pribora
tijekom rada.
– Rizik od tjelesnih ozljeda uslijed duge
upotrebe.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Prije upotrebe pročitajte priručnik za
upotrebu.
POLOŽAJ ŠIFRE DATUMA (SL. 1)
Šifra datuma (f), koja sadrži godinu proizvodnje,
ispisana je na nazivnoj pločici.
Primjer:
2013 XX XX
Godina proizvodnje
Sadržaj pakiranja
Pakiranje sadrži:
1 Pila lisičji rep
1 List pile za opće namjene
1 Kutija s kompletom (samo modeli K)
1 Priručnik s uputama
1 Slika sastavnih dijelova
• Alat, dijelove ili pribor provjerite radi
eventualnih oštećenja nastalih tijekom
transporta.
• Temeljito proučite i usvojite ovaj priručnik prije
upotrebe alata.
b. Zatezna poluga oštrice pile
NAMJENA
Ova recipročna pila DW304 projektirana je za
profesionalne radove u drvu, metalu i cijevima.
Kompaktni dizajn dopušta rezanje u izuzetnoj
blizini zahtjevnih područja.
NEMOJTE koristiti u vlažnim uvjetima ni u blizini
zapaljivih tekućina ili plinova.
Ove zakretne pile su profesionalni električni alati.
NEMOJTE dopustiti djeci da upotrebljavaju ovaj
alat. Dok ovaj alat koristi neiskusan korisnik
potreban je nadzor.
• Ovaj proizvod nije namijenjen upotrebi od
strane osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim
ili mentalnim sposobnostima, uključujući
i djecu, kao ni osoba s nedostatkom iskustva
ili znanja, osim ako ih osoba zadužena za
njihovu sigurnost nadzire. Djecu se nikad ne
smije ostaviti samu uz ovaj proizvod.
Zaštita od električne struje
Elektromotor je projektiran za samo jedan napon.
Uvijek provjerite odgovara li električno napajanje
naponu navedenom na opisnoj oznaci.
Ovaj alat tvrtke DEWALT dvostruko
je izoliran u skladu s dokumentom
EN 60745, stoga žica uzemljenja nije
potrebna.
UPOZORENJE: Alate s napajanjem od
115 V potrebno je upotrebljavati putem
izolacijski osiguranog transformatora
koji između primarnog i sekundarnog
navoja ima zaštitu uzemljenja.
Ako je kabel napajanja oštećen, potrebno ga je
zamijeniti posebnim kabelom dostupnim putem
ovlaštenog servisa tvrtke DEWALT.
Zamjena strujnog utikača
(samo za U.K. i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:
• Na siguran način odbacite stari utikač.
• Smeđi vodič spojite na fazni priključak
u utikaču.
15
HRVATSKI
• Plavi vodič spojite na neutralni priključak
u utičnici.
UPOZORENJE: Na priključak
uzemljenja nije potrebno ništa
povezivati.
Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač
dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 13 A.
Upotreba produžnog kabela
Ako je potreban produžni kabel, upotrijebite
odobreni trožilni produžni kabel koji je pogodan
za ulaznu snagu ovog alata (pogledajte Tehničke
podatke). Najmanja debljina vodiča je 1,5 mm2,
a najveća duljina je 30 m.
U slučaju upotrebe kabela na kolutu, kabel uvijek
potpuno odmotajte.
SASTAVLJANJE
I PODEŠAVANJE
Postavljanje lista pile (sl. 2)
1. Zateznu polugu lista (b) pomaknite prema
gore kako biste oslobodili mehanizam
zatezanja lista.
2. List pile umetnite u držač (d) tako da
mehanizam zahvati. List se može postaviti sa
zupcima okrenutima prema gore, dolje, lijevo
ili desno.
3. Zateznu polugu lista (b) pomaknite prema
dolje kako biste blokirali mehanizam zatezanja
lista.
4. Za uklanjanje lista primijenite prethodni
postupak obrnutim redoslijedom.
Listovi pile
16
UPOZORENJE: List pile uvijek birajte
uz posebnu pažnju.
UPOTREBA
Upute za upotrebu
UPOZORENJE: Uvijek se pridržavajte
sigurnosnih uputa i važećih propisa.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda,
isključite alat i odvojite ga od izvora
napajanja prije izvođenja bilo kakvih
prilagođavanja ili postavljanja/
uklanjanja dodataka ili pribora.
UPOZORENJE:
• Pobrinite se da radni materijal bude
učvršćen u svom položaju.
UPOZORENJE: Kako biste smanjili
opasnost od ozljeda, isključite stroj
i odvojite ga od izvora napajanja
prije postavljanja ili uklanjanja
nastavaka, prije izvođenja bilo
kakvih prilagođavanja, promjena
položaja ili popravaka. Provjerite je
li prekidač napajanja u isključenom
položaju. Slučajno uključivanje alata
može izazvati ozljede.
materijal
željezni metal
neželjezni mteal
drvo
plastika
zidovi
U dodatnoj ponudi dostupan je velik broj
namjenskih listova.
preporučeni list pile
s finim zupcima
s grubim zupcima
s grubim zupcima
s finim zupcima
s karbidnim vrhom
• Na alat primijenite isključivo blagi
pritisak, a na list pile ne primjenjujte
bočni pritisak. Ako je moguće, radite
tako da je papuča pile prislonjena
na radni materijal. Na ovaj se
način sprječava oštećivanje lista
i onemogućuje trzanje i vibriranje
alata.
• Tijekom rada u zidovima ili podovima
obratite pažnju na položaj cjevovoda
i ožičenja. Alat uvijek pridržavajte za
rukohvat.
• Izbjegavajte preopterećivanje.
• Prije započinjanja reza pustite list pile
da nekoliko sekundi slobodno radi.
Alat nikad ne uključujte ako je list
pile zaglavljen u radnom materijalu ili
u dodiru s radnim materijalom.
Pravilan položaj ruku (sl. 1, 4)
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda UVIJEK
koristite prikazan pravilan položaj ruku.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda, UVIJEK
čvrsto pridržavajte kao mjeru opreza
u slučaju nagle reakcije.
Pravilan položaj ruku zahtijeva da jednom rukom
držite stražnji rukohvat (g), dok drugom rukom
držite prednji rukohvat (e).
HRVATSKI
Uključivanje i isključivanje
(sl. 1)
Za uključivanje alata pritisnite prekidač
s regulatorom brzine (a). Jačina pritiska na
prekidač s regulatorom brzine određuje brzinu rada
alata.
Za isključivanje alata otpustite prekidač.
Alat uvijek isključite po završetku rada i prije
isključivanja utikača iz utičnice napajanja.
Rezanje drva
1. Radni materijal čvrsto osigurajte i uklonite sve
čavle i metalne predmete.
2. Pridržavajući alat objema rukama, radite tako
da papučica pile bude prislonjena na radni
materijal.
Žlijebno urezivanje drva (sl. 3)
1. Papučicu pile položite na radni materijal tako
da list pile čini odgovarajući kut za žlijebno
urezivanje.
2. Uključite alat i polako uvodite list pile. Papuča
pile u svakom trenutku mora obavezno ostati
u dodiru s radnim materijalom.
Rezanje džepova
1. Izmjerite i označite potreban rez.
2. Upotrijebite uski list pile i dno papučice pile
položite na radni materijal i provjerite je li list
postavljen na liniju reza. Ako je potrebno, npr.
u skučenim prostorima, kao vodilicu za rad
upotrijebite vanjski rub papučice pile.
3. Uključite alat i list uvodite u radni materijal
pri punoj brzini, čvrsto pridržavajući alat na
radnom materijalu.
Rezanje metala
Tijekom rezanja tankog metala, radni materijal
uvijek sa svake strane stabilizirajte komadima
drva. To jamči čisti rez i sprječava oštećivanje
radnog materijala.
Za potrebe dugih, ravnih rezova na radni komad
ucrtajte liniju.
Duž linije reza nanesite tanki sloj sredstva za
podmazivanje, uključite alat i pratite liniju.
Rezanje u zidarstvu
UPOZORENJE: Tijekom rezanja
azbestnog cementa može se proizvesti
prašina opasna po zdravlje. Slijedite
propisane smjernice i pridržavajte se
preporuka proizvođača azbestnog
cementa.
Rezanje do izlaznog ruba
(sl. 4)
Upotrebom običnog lista koji je obrnuto postavljen,
izrežite do unutarnjeg ruba.
Paralelno rezanje (sl. 5)
Kada je list u vodoravnom položaju, alat se može
koristiti za paralelno rezanje blizu podova, zidova
ili stropova.
Papučica pile u svakom trenutku mora obavezno
ostati u dodiru s radnim materijalom.
ODRŽAVANJE
Vaš DEWALT električni alat projektiran za
dugotrajnu upotrebu uz minimalno održavanje.
Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnoj brizi i redovitom čišćenju.
UPOZORENJE: Kako biste smanjili
opasnost od ozljeda, isključite stroj
i odvojite ga od izvora napajanja
prije postavljanja ili uklanjanja
nastavaka, prije izvođenja bilo
kakvih prilagođavanja, promjena
položaja ili popravaka. Provjerite je
li prekidač napajanja u isključenom
položaju. Slučajno uključivanje alata
može izazvati ozljede.
Odvođenje prašine
Tijekom upotrebe alata u zatvorenom prostoru
tijekom produljenog razdoblja, upotrijebite pogodan
uređaj za odvođenje prašine koji je projektiran
u skladu s važećim propisima o emisijama prašine.
Rezanje plastike
Uvijek radite pri smanjenoj brzini. Izvedite probni
rez kako biste provjerili je li radni materijal osjetljiv
na toplinu.
17
HRVATSKI
Podmazivanje
Ako alat neće biti upotrebljavan tijekom duljeg
razdoblja, alat prekrijte manjom količinom ulja (npr.
strojnog ulja).
Čišćenje
UPOZORENJE: Prašinu iz kućišta
ispušite suhim zrakom čim primijetite
nakupljanje nečistoća oko ventilacijskih
otvora. Tijekom izvođenja ovog
postupka nosite zaštitu za oči
i odobrenu masku protiv prašine.
UPOZORENJE: Za čišćenje
nemetalnih dijelova alata nikad ne
upotrebljavajte otapala ili druge jake
kemikalije. Ove kemikalije mogu štetiti
materijalima upotrijebljenima u tim
dijelovima. Upotrebljavajte isključivo
krpu natopljenu vodom i blagim
sapunom. Nikad ne dopustite da bilo
kakva tekućina prodre u unutrašnjost
alata. Nikad ne potapajte bilo koji dio
alata u tekućinu.
Dodatni pribor
UPOZORENJE: Budući da pribor
koji nije u ponudi tvrtke DEWALT nije
ispitan s ovim proizvodom, upotreba
takvog pribora uz ovaj alat može biti
opasna. Da biste smanjili opasnost od
ozljeda, uz ovaj proizvod potrebno je
upotrebljavati isključivo dodatni pribor
preporučen od tvrtke DEWALT.
Kod svog lokalnog prodavača zatražite informacije
o odgovarajućim dodacima.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne
smije se odbacivati kao uobičajeni otpad
iz kućanstva.
Ako ustanovite da je vaš DEWALT proizvod
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate
potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz
kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za zasebno
prikupljanje otpada.
18
Odvojeno prikupljanje rabljenih
proizvoda i pakiranja omogućava
recikliranje i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže
u sprječavanju zagađivanja okoliša
i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno
prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva,
na mjestima lokalnih odlagališta otpada ili putem
prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.
DEWALT omogućuje prikupljanje i recikliranje
DEWALT proizvoda nakon što su dostigli kraj svog
životnog vijeka. Da biste iskoristili prednosti ove
usluge, svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom
servisnom predstavniku koji će ga preuzeti u naše
ime.
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog
agenta možete provjeriti kontaktiranjem svog
lokalnog ureda tvrtke DEWALT, na adresi
navedenoj u ovom priručniku. Također, potpuni
popis ovlaštenih DEWALT servisa i potpuni detalji
o našim uslugama nakon prodaje i kontaktima
dostupni su putem interneta na adresi:
www.2helpU.com.
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo
isporučili nema nedostataka ili grešaka
u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji
smo isporučili u jamstvenom roku ispravno
funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko
će se korisnik pridržavati priloženih uputa
o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod
osigurano servisno održavanje i potrebni
rezervni dijelovi u toku 7 godina od datuma
kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja
jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom
roku, o svom trošku osigurati otklanjanje
kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze
iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim,
odnosno deklariranim karakteristikama
kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo
izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave
kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku
obvezujemo se zamijeniti ga novim ili vratiti
uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog
lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa
proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno
njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi
nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave
ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom
popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim
rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem
isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana,
jamstveni rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili
servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata
u funkciju, način dostave i povrat alata po
izvršenom popravku, te ostala servisna ili
tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte servis
na telefon 01 6539 875, u uredovno vrijeme
radnim danom od 8.00 – 12.00 h
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET
JAMSTVA
♦
♦
♦
♦
Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata
prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj.
tvorničkom greškom.
Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/
uređaja u rad
19
SRPSKI
TESTERA LISIČJI REP
DW304
Čestitamo!
Procena nivoa izloženosti vibracijama
takođe treba da uzme u obzir vremena
kada je alat isključen i kada radi
u praznom hodu. To može značajno
smanjiti nivo izlaganja u ukupnom
periodu rada.
Izabrali ste DEWALT alat. Dugogodišnje iskustvo,
razvoj proizvoda i inovacije učinile su da DEWALT
postane jedan od najpouzdanijih partnera
korisnicima profesionalnih ručnih električnih alata.
Identifikujte dopunske bezbednosne
mere za zaštitu rukovaoca od efekata
vibracija kao što su: održavanje alata
i pribora, održavanje ruku toplim,
organizacija radnih uzoraka.
Tehnički podaci
Napon
U.K. i Irska
Tip
Ulazna snaga
Brzina u praznom hodu
Dužina hoda
Kapacitet rezanja u drvetu/
za metalne profile/plastične cevi
Težina
mm
DW304
230
115
4
1050
0–2800
29
mm
kg
280/100/130
3,5
LPA (zvučni pritisak)
KPA (zvučni pritisak, odstupanje)
LWA (zvučna snaga)
KWA (zvučna snaga, odstupanje)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
89
3
100
3
VAC
VAC
W
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca)
određene prema EN 60745:
Ukupna vrednost vibracija ah
Tokom sečenje ploče
ah,B =
Odstupanje K =
m/s²
m/s²
13,5
4,9
Ukupna vrednost vibracija ah
Tokom sečenja drvene grede
ah,WB =
Odstupanje K =
m/s²
m/s²
15,0
5,5
Emisioni nivo vibracija naveden u ovoj informaciji
izmeren je prema standardizovanom postupku
iz EN 60745 i može se koristiti za upoređivanje
alata. Može se koristiti za preliminarnu procenu
izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarisani emisioni
nivo vibracija važi za glavne primene
alata. Međutim, ako se alat koristi za
druge aplikacije, sa drugim priborima
ili ako je loše održavan, emisiona
vrednost vibracija se može razlikovati.
To može značajno povećati nivo
izlaganja u ukupnom periodu rada.
20
Osigurači
Evropa
U.K. i Irska
230 V alati
230 V alati
10 ampera, mrežni
13 ampera, u utikaču
Definicije: Bezbednosne
smernice
Dole navedene definicije opisuju nivo ozbiljnosti za
svaku signalnu reč. Molimo da pročitate uputstvo
i vodite računa o tim simbolima.
OPASNOST: Ukazuje na neposredno
opasnu situaciju koja, ako se ne
izbegne, će dovesti do smrti ili teške
povrede.
UPOZORENJE: Ukazuje na
potencijalno opasnu situaciju koja bi,
ako se ne izbegne, može izazvati smrt
ili ozbiljnu povredu.
OPREZ: Ukazuje na potencijalno
opasnu situaciju koja može, ako se ne
izbegne, izazvati manju ili umerenu
povredu.
NAPOMENA: Ukazuje na praksu
koja nije povezana sa telesnim
povredama koja, ako se ne izbegne,
može dovesti do materijalne štete.
Označava opasnost od električnog
udara.
Označava opasnost od požara.
SRPSKI
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
DW304
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisanu u delu
Tehnički podaci usklađeni sa: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom
2004/108/EC i 2011/65/EU. Za više informacija
kontaktirajte DEWALT na sledećoj adresi ili ih
potražite na poleđini uputstva za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun
kompanije DEWALT.
Horst Grossmann
Potpredsednik za razvoj proizvoda široke potrošnje
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemačka
06.08.2013
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, pročitajte
uputstvo za upotrebu.
Opšta bezbednosna
upozorenja za električne alate
UPOZORENJE! Pročitajte sva
bezbednosna upozorenja i uputstva.
Nepoštovanje upozorenja i uputstava
može izazvati električni udar, požar i/ili
ozbiljnu povredu.
SAČUVAJTE SVA UPOZORENJA
I UPUTSTVA ZA BUDUĆE POTREBE
Termin “električni alat” u upozorenjima odnosi se
na alate sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili
alate sa baterijskim napajanjem (bežični).
1) BEZBEDNOST RADNOG PODRUČJA
a) Radno područje treba uvek da bude
čisto i dobro osvetljeno. Nered i mračna
područja izazivaju nezgode.
b) Ne radite sa električnim alatima
u eksplozivnim atmosferama, na primer
u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova
ili prašine. Električni alati stvaraju varnice
koje mogu da upale prašinu ili isparenja.
c)
Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
2) ELEKTRIČNA BEZBEDNOST
a) Utikači električnih alata moraju da
odgovaraju utičnici. Nikada i ni na bilo
koji način nemojte modifikovati utikač.
Ne koristite nikakve utične adaptere
sa uzemljenim električnim alatima.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće
utičnice smanjiće opasnost od električnog
udara.
b) Izbegavajte telesni kontakt sa
uzemljenim površinama kao što su cevi,
radijatori, šporeti i frižideri. Postoji veća
opasnost od električnog udara ako je vaše
telo uzemljeno.
c) Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim
uslovima. Voda koja prodre u električni alat
povećava opasnost od električnog udara.
d) Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte
nikad koristiti kabl za nošenje, vučenje ili
izvlačenje utikača električnog alata. Kabl
udaljite od toplote, ulja, oštrih rubova
ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni
kablovi povećavaju opasnost od električnog
udara.
e) Pri upotrebi električnog alata na
otvorenom prostoru koristite produžni
kabl koji je pogodan za upotrebu na
otvorenom prostoru. Korišćenje kabla
koji je podesan za upotrebu na otvorenom
prostoru umanjuje opasnost od električnog
udara.
f) Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba
električnog alata na vlažnom mestu,
koristite napajanje sa FID zaštitnom
sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje
opasnost od električnog udara.
3) LIČNA BEZBEDNOST
a) Budite pažljivi, gledajte šta radite
i savesno radite sa električnim alatom.
Nemojte da koristite električni alat ako
ste umorni ili pod dejstvom lekova,
alkohola ili droga. Trenutak nepažnje pri
radu sa električnim alatom može dovesti do
ozbiljnih telesnih povreda.
b) Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek
nosite zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao
što su maska za prašinu, zaštitna obuća
sa đonom koji se ne kliza, kaciga ili zaštita
za sluh, koja se koristi pod odgovarajućim
uslovima, smanjiće telesne povrede.
c) Sprečite nenamerno pokretanje.
Pobrinite se da prekidač bude isključen
pre povezivanja električnog napajanja i/
21
SRPSKI
d)
e)
f)
g)
ili baterije, uzimanja uređaja ili nošenja
alata. Nošenje električnog alata sa
prstom na prekidaču ili električnih alata sa
prekidačem koji su priključeni na napajanje
izaziva nezgode.
Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog
alata. Ključ za pritezanje ili podešavanje koji
je ostao u rotirajućem delu električnog alata
može da dovede do telesne povrede.
Ne posežite. Održavajte stabilan položaj
i ravnotežu u svakom trenutku. Time se
obezbeđuje bolja kontrola nad električnim
alatom u neočekivanim situacijama.
Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite
široku odeću ili nakit. Kosu, odeću
i rukavice udaljite od pokretnih delova.
Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da
se uhvate u pokretne delove.
Ako postoje priključni uređaji za
izbacivanje prašine i oprema za njeno
sakupljanje, pobrinite se da budu
priključeni i da se pravilno koriste.
Sakupljanje prašine može da umanji
opasnosti povezane sa prašinom.
4) UPOTREBA I ODRŽAVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Ne opterećujte električni alat. Koristite
odgovarajući električni alat za svoj rad.
Pravilan električni alat će bolje i bezbednije,
i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je
konstruisan.
b) Ne koristite električni alat čiji prekidač
ne može da se uključi i isključi. Svaki
električni alat koji se ne može kontrolisati
putem prekidača je opasan i mora se
popraviti.
c) Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili
izvadite bateriju iz električnog alata pre
vršenja bilo kakvih podešavanja, zamene
pribora ili odlaganja električnog alata.
Takve preventivne bezbednosne mere
smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja
električnog alata.
d) Nekorišćene električne alate čuvajte
van domašaja dece i nemojte dozvoliti
osobama koje nisu upoznate sa ovim
električnim alatom ili ovim uputstvima da
rukuju električnim alatom. Električni alati
su opasni u rukama neveštih korisnika.
e) Održavajte električne alate. Proverite
da li su pokretni delovi centrirani ili
blokirani, da li su delovi polomljeni i da li
postoji bilo koje drugo stanje koje može
uticati na rad električnih alata. Ako je
oštećen, postarajte se da se električni
alat popravi pre upotrebe. Mnoge
22
f)
g)
nezgode su izazvane loše održavanim
električnim alatima.
Rezne alate održavajte tako da budu
oštri i čisti. Pravilno održavani rezni alati
sa oštrim reznim ivicama ređe se blokiraju
i lakše se kontrolišu.
Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima,
uzimajući u obzir radne uslove i rad koji
treba obaviti. Korišćenje električnog alata
za radove za koje nije namenjen može
dovesti do opasne situacije.
5) SERVIS
a) Postarajte se da vaš električni alat
servisira kvalifikovani servisni tehničar
koji će koristiti samo originalne rezervne
delove. Time se osigurava bezbednost
električnog alata.
Specijalna dodatna
bezbednosna pravila za
testere
UPOZORENJE: UVEK koristite
odgovarajuću zaštitu za disajne
organe. Korišćenjem ovog alata može
se stvoriti i/ili raspršiti prašina, što
može dovesti do ozbiljne povrede.
• Električni alat držite za izolovane
rukohvate kada obavljate radove pri
kojima postoji mogućnost da rezni pribor
dodirne skrivene vodove ili preseče
sopstveni kabl. Rezni pribor koji dodirne
strujni kabl može da stavi pod napon metalne
delove električnog alata i izloži rukovaoca
električnom udaru.
• Nakon isključivanja nikad ne pokušavajte
zaustaviti list testere prstima.
• Nikad ne spuštajte testeru na sto ili radnu
klupu ako nije isključena. List testere
će nastaviti da radi još neko vreme po
isključivanju alata.
• Kada koristite listove testera koji su
specijalno dizajnirani za rezanje drveta,
uklonite sve eksere i metalne predmete sa
radnog komada pre nego što počnete rad.
• Kadgod je moguće koristite stezaljke ili stege
za bezbedno fiksiranje radnog komada.
• Ne pokušavajte da testerišete veoma male
radne komade.
• Nemojte se previše naginjati. Pobrinite se
da uvek stojite stabilno, naročito na skelama
i merdevinama.
• Testeru uvek držite obema rukama.
SRPSKI
• Za rezanje krivina i džepova, koristite
prilagođeni list testere.
• Koristite samo listove testera koji odgovaraju
specifikacijama koje se nalaze u ovom
uputstvu za upotrebu.
• Treba koristiti samo oštre listove testera
u savršenom radnom stanju; napukli ili
savijeni listovi testera treba da se bace
i odmah zamene.
• Obezbedite da list testere bude bezbedno
fiksiran.
Preostale opasnosti
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
– Slabljenje sluha.
– Opasnost od telesnih povreda zbog letećih
opiljaka.
– Opasnost od opekotina zbog zagrevanja
pribora u toku rada.
– Opasnost od telesnih povreda zbog duge
upotrebe.
Oznake na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za
upotrebu.
POZICIJA DATUMSKE ŠIFRE (SL. 1)
Datumska šifra (f), koja sadrži i godinu proizvodnje,
odštampana je na nazivnoj pločici.
Primer:
2013 XX XX
Godina proizvodnje
Sadržaj pakovanja
Ovo pakovanje sadrži:
1 Testera lisičji rep
1 List testere opšte namene
1 Kutija sa priborom (samo modeli K)
1 Uputstvo za upotrebu
1 Sklopni crtež
• Proverite da li postoje transportna oštećenja
na alatu, njegovim delovima ili priboru.
• Pre uključivanja treba pažljivo pročitati
i razumeti ovo uputstvo.
Opis (sl. 1)
UPOZORENJE: Nikad ne modifikujte
električni alat ili njegove delove. Može
doći do oštećenja ili telesne povrede.
a. Prekidač za regulaciju brzine
b. Poluga za stezanje lista
c. Stopa testere
NAMENA
Vaša DW304 testera lisičji rep je dizajnirana za
profesionalno testerisanje drveta, metala i cevi.
Kompaktan dizajn omogućava sečenje veoma
blizu ivici u teškim uslovima.
NE koristite u uslovima vlage ili u prisustvu
zapaljivih tečnosti ili gasova.
Ove testere sa lisičjim repom su profesionalni
električni alati.
NE dozvoljavajte deci da se približavaju alatu.
Nadzor je obavezan ako sa ovim alatom radi
neiskusno lice.
• Ovaj proizvod nije namenjen da ga koriste lica
(uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim,
senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili
neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su
pod nadzorom ili su dobile uputstva o upotrebi
uređaja od osobe koja je zadužena za njihovu
bezbednost. Deca se uvek moraju nadzirati
kako ne bi ostala sama sa proizvodom.
Električna bezbednost
Električni motor je projektovan samo za jedan
napon. Uvek proverite da li napon izvora napajanja
odgovara naponu na natpisnoj pločici uređaja.
Vaš DEWALT alat je dvostruko izolovan
u skladu sa EN 60745; zato nije
potreban kabl za uzemljenje.
UPOZORENJE: Uređaji na
115 V moraju da se uključuju preko
izolacionog transformatora za zaštitu
od greške sa uzemljenim kablom
između namotaja primara i namotaja
sekundara.
U slučaju da se kabl ošteti, mora se zameniti
specijalnim kablom koji se može nabaviti preko
DEWALT servisne mreže.
Zamena utikača (samo Velika
Britanija i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
• Bezbedno zbrinite stari utikač.
23
SRPSKI
• Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
• Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
UPOZORENJE: Ne treba povezivati
kontakt za uzemljenje.
Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače
dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 13 A.
Korišćenje produžnog kabla
Ako je potreban produžni kabl, koristite odobreni
3-žilni produžni kabl koji je podesan za ulaznu
snagu ovog alata (pogledajte Tehnička uputstva).
Minimalni poprečni presek provodnika je 1,5 mm2;
maksimalna dužina je 30 m.
Ako koristite kablovski kotur, uvek potpuno
odmotajte kabl.
MONTAŽA I PODEŠAVANJA
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda,
isključite uređaj i izvucite utikač
mašine iz izvora napajanja pre
postavljanja i uklanjanja pribora,
pre podešavanja ili promene
konfiguracije, ali i pre popravki.
Uverite se da je prekidač za
uključivanje i isključivanje u položaju
OFF (isključeno). Slučajno pokretanje
može dovesti do povrede.
Montiranje lista testere (sl. 2)
1. Pomerite polugu za stezanje lista (b) naviše
da biste oslobodili stezni mehanizam lista
testere.
2. Umetnite list testere u držač (d) tako da se
ukopča. List testere se može montirati tako da
zupci budu usmereni nadole ili nagore, ili levo
ili desno.
3. Pomerite polugu za stezanje lista (b) naniže
da biste zaključali stezni mehanizam lista
testere.
4. Da biste uklonili list testere, postupite obrnutim
redosledom.
Listovi testere
materijal
gvožđevit metal
metali bez gvožđa
drvo
plastika
građevinski materijal
24
preporučeni list testere
sa finim zupcima
sa grubim zupcima
sa grubim zupcima
sa finim zupcima
sa karbidnim vrhom
Širok asortiman listova testere dostupne su kao
opcija za specijalne namene.
UPOZORENJE: Uvek pažljivo
izaberite svoj list testere.
RUKOVANJE
Uputstvo za upotrebu
UPOZORENJE: Uvek vodite računa
o bezbednosnim merama i primenljivim
propisima.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i izvucite utikač alata iz
izvora napajanja pre bilo kakvih
podešavanja ili uklanjanja/
postavljanja priključaka ili pribora.
UPOZORENJE:
• Obezbedite da materijal koji treba
testerisati bude fiksiran na mestu.
• Primenjujte samo blagi pritisak na
alat i pazite da ne primenite preveliki
bočni pritisak na list testere. Ako je
moguće, radite sa stopom testere
postavljenom na radni komad. Time
se sprečavaju oštećenja lista testere
i sprečava odskakanje i vibriranje
alata.
• Vodite računa o položaju vodovodnih
cevi i električnih kablova prilikom
rezanja zidova ili vrata. Uvek držite
alat držeći ga za njegovu dršku.
• Izbegavajte preopterećenje.
• Pustite da se list testere slobodno
kreće nekoliko sekundi pre
započinjanja sečenja. Nikad ne
uključujte alat kada je list testere
zaglavljen u radnom komadu ili
u dodiru sa materijalom.
Pravilan položaj ruke (sl. 1, 4)
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih povreda,
UVEK primenjujte pravilan položaj ruke
kao što je pokazano na slici.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih povreda,
UVEK sigurno držite alat i budite
pripravni za iznenadnu reakciju.
Pravilan položaj ruke znači da jednom rukom treba
uhvatiti zadnju dršku (g), a drugom prednju dršku
(e).
SRPSKI
Uključivanje i isključivanje
(sl. 1)
Da biste pokrenuli alat, pomerite prekidač za
uključivanje/isključivanje i regulator brzine
(a). Pritisak koji se primenjuje na prekidač za
uključivanje i isključivanje i regulator brzine
određuje brzinu alata.
Da biste zaustavili alat, pustite prekidač.
Uvek isključite alat kad završite rad i pre nego što
ga isključite iz struje.
Rezanje drveta
1. Radni komad stegnite tako da bude bezbedan
i uklonite sve eksere i metalne predmete.
2. Držeći alat obema rukama, radite sa stopom
testere na radnom komadu.
Rezanje sa uranjanjem
u drvetu (sl. 3)
1. Stopu testere postavite na radni komad tako
da list testere formira odgovarajući ugao za
rezanje sa uranjanjem (ukošeno).
2. Uključite alat i postepeno uranjajte list testere.
Uverite se da stopa testere ostaje u dodiru sa
radnim komadom u bilo kom trenutku.
Izrezivanje džepova
1. Izmerite i označite potreban izrez.
2. Donji deo stope testere oslonite na radni
komad i uzani list testere (koji treba koristiti)
postavite na liniju rezanja. Ako je potrebno,
npr. u ograničenim prostorima, koristite spoljnu
ivicu stope testere kao vođicu.
3. Uključite alat i uronite list testere u materijal
pri punoj brzini, držeći pritom alat čvrsto na
radnom komadu.
Rezanje metala
Kada sečete metalne limove, uvek stabilizujte radni
komad pomoću komada drveta sa obe strane.
Time se garantuju čisti rezovi i sprečava oštećenje
materijala.
Rezanje građevinskog
materijala
UPOZORENJE: Pri rezanju
azbestnog cementa može se stvoriti
opasna prašina. Pridržavajte se
zakonskih smernica i vodite računa
o preporukama koje su naveli
proizvođači azbestnog cementa.
Rezanje do isturene ivice
(sl. 4)
Korišćenjem standardnog lista testere naopačke,
razrežite do isturene ivice.
Paralelno sečenje (sl. 5)
Kada je list instaliran u horizontalnoj orijentaciji,
onda se alat može koristiti za paralelno sečenje
blizu podova, zidova ili plafona.
Uverite se da stopa testere ostaje u dodiru sa
radnim komadom u bilo kom trenutku.
ODRŽAVANJE
Vaš DEWALT alat je dizajniran za rad u dužem
vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima
u pogledu održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući
rad zavisi od pravilnog održavanja alata i redovnog
čišćenja.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda,
isključite uređaj i izvucite utikač
mašine iz izvora napajanja pre
postavljanja i uklanjanja pribora,
pre podešavanja ili promene
konfiguracije, ali i pre popravki.
Uverite se da je prekidač za
uključivanje i isključivanje u položaju
OFF (isključeno). Slučajno pokretanje
može dovesti do povrede.
Za duge i prave rezove najbolje je da iscrtate liniju
na radnom komadu.
Izbacivanje prašine
Nanesite tanak sloj maziva duž linije rezanja,
uključite alat i pratite liniju rezanja.
Kada se alat koristi unutra duže vreme, koristite
odgovarajući usisivač prašine koji je projektovan
u skladu sa primenljivim smernicama u vezi sa
emisijom prašine.
Rezanje plastike
Uvek radite sa manjom brzinom. Napravite probni
rez da biste proverili da li je materijal osetljiv na
toplotu.
25
SRPSKI
Podmazivanje
Ako alat ne nameravate da koristite duže vreme,
list testere premažite sa malo ulja (npr. mašinsko
ulje).
Čišćenje
UPOZORENJE: Suvim vazduhom
izduvavajte prašinu iz glavnog kućišta
i iz ventilacionih otvora zavisno od
sakupljanja prašine. Nosite odobrenu
zaštitu za oči i odobrenu zaštitu od
prašine pri obavljanju ovog postupka.
UPOZORENJE: Nikad ne koristite
rastvarače ili druga agresivna hemijska
sredstva za čišćenje nemetalnih delova
alata. Te hemikalije mogu da oslabe
materijale koji se koriste za nemetalne
delove. Koristite samo krpu koja je
navlažena vodom i blagu sapunicu.
Nikad nemojte dozvoliti da voda prodre
u alat; nikad ne uranjajte bilo koji deo
alata u tečnost.
Opciona dodatna oprema
i pribor
UPOZORENJE: S obzirom da dodatna
oprema i pribor, osim onih koje nudi
DEWALT, nisu bili testirani sa ovim
proizvodom, korišćenje takvih pribora
i dodatne opreme sa ovim alatom bi
moglo biti opasno. Da bi se smanjila
opasnost od povreda, sa ovim
proizvodom treba koristiti samo pribor
i dodatnu opremu koje je preporučio
DEWALT.
Za više informacija o prikladnim priborima obratite
se vašem distributeru.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne
sme da se odlaže zajedno sa običnim
kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš DEWALT
proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije
potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj
proizvod odložite kao poseban otpad.
26
Odvojeno sakupljanje dotrajalih
proizvoda i pakovanja omogućava
reciklažu i ponovnu upotrebu materijala.
Ponovna upotreba recikliranih materijala
pomaže u sprečavanju zagađivanja
životne sredine i smanjuje potražnju za
sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano
posebno sakupljanje električnih proizvoda iz
domaćinstava, na opštinskim deponijama ili kod
prodavca kod koga ste kupili novi proizvod.
DEWALT obezbeđuje mogućnost za sakupljanje
i reciklažu DEWALT proizvoda na kraju njihovog
životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove
usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom
serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih
proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno DEWALT predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom
uputstvu da biste saznali lokaciju vama najbližeg
ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih
DEWALT servisera i potpune informacije o našim
uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete
na internetu, na adresi: www.2helpU.com.
МАКЕДОНСКИ
ПИЛА ЛИСИЧЈА ОПАШКА
DW304
Ви честитаме!
Избравте алатка од DEWALT. Годините на
искуство, темелниот развој на производи
и иновативноста го прават DEWALT еден од
најдоверливите партнери на корисниците на
професионални електрични алатки.
Технички податоци
Напон
Vнаизменична струја
Велика Британија и Ирска
Vнаизменична струја
Tип
Влезна моќност
W
Брзина без оптоварување
Должина на помест
mm
Капацитет на сечење во дрво/
метални профили/пластични цевки mm
Тежина
kg
LPA (звучен притисок)
dB(A)
KPA (отстапување на звучен притисок)dB(A)
LWA (звучна моќност)
dB(A)
KWA (отстапување на звучна моќност) dB(A)
DW304
230
115
4
1050
0–2800
29
280/100/130
3,5
89
3
100
3
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по три оски)
определена спрема EN 60745:
Вредност на емисијата на вибрации ah
При сечење на штица
ah,B =
m/s²
Отстапување K =
m/s²
13,5
4,9
Вредност на емисијата на вибрации ah
При сечење на дрвена греда
ah,WB =
m/s²
Отстапување K =
m/s²
15,0
5,5
Нивото на емисија на вибрации дадено
во оваа табела е измерено во склад со
стандардизираниот тест даден во EN 60745
и може да се употребува за споредување на
една алатка со друга. Може да се употребува
за прелиминарна проценка на изложеност на
вибрации.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Декларираното ниво на емисија на
вибрации е за главните режими
на работа на алатката. Меѓутоа,
доколку алатката се употребува
за други намени, со други додатоци
или лошо се одржува, емисијата
на вибрации може да се разликува.
Ова може значително да го зголеми
нивото на изложеност на вибрации
во текот на целокупниот период
на работа.
Проценката на нивото на
изложеност на вибрации исто
така треба за го земе во
предвид времето кога алатката
е исклучена или кога е вклучена
но со неа не се извршува работа.
Ова може значително да го намали
нивото на изложеност на вибрации
во текот на целокупниот период
на работа.
За да се заштити работникот од
последиците на вибрации, треба
да се препознаат дополнителни
мерки за безбедност како што
се: одржување на алатката
и додатоците, затоплување
на рацете, организација на
работните задачи.
Осигурувачи
Европа
алатки од 230 V
осигурувач од 10 ампери на
електричниот вод
Велика Британија и Ирска
алатки од 230 V
осигурувач од 13 ампери во приклучокот
за струја
Дефиниции: Насоки за
безбедна употреба
Долунаведените дефиниции го опишуваат
нивото на сериозност на секој сигнален збор.
Ве молиме да го прочитате упатството и да
обрнете внимание на овие симболи.
ПАСНОСТ: Означува ситуација на
непосредна опасност која, доколку
не се избегне, ќе ќе предизвика
смрт или сериозна повреда.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Означува
ситуација на потенцијална
опасност која, доколку не се
избегне, би можела да предизвика
смрт или сериозна повреда.
ВНИМАНИЕ: Означува ситуација
на потенцијална опасност која,
доколку не се избегне, може да
27
МАКЕДОНСКИ
предизвика помала или средна
повреда.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Означува начин
на работење кој не е поврзан
со повреда на ракувачот и кој,
доколку не се избегне, може да
предизвика оштетување на
имот.
Означува ризик од електричен удар.
Означува ризик од пожар.
ЕЗ - Декларација за
сообразност
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
DW304
DEWALT декларира дека производите опишани
под „Технички податоци“ се во склад со:
2006/42/ЕЗ, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Овие производи исто така се во склад со
Директивата 2004/108/EЗ и 2011/65/EУ. За
повеќе информации Ве молиме да стапите во
контакт со DEWALT преку следнава адреса или
да погледнете од другата страна на упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување
на техничките податоци и ја дава оваа
декларација во име на DEWALT.
Хорст Гросман
Потпретседател за инженеринг и развој на
производи DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Идштајн, Германија
06.08.2013
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од пожар,
прочитајте го упатството за
употреба.
Општи мерки за безбедност
при употреба на електрични
алатки
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Прочитајте ги сите мерки
за безбедност и целото
28
упатство. Непридржување кон
предупредувањата и упатствата
може да доведе до електричен
удар, пожар или сериозна повреда.
СОЧУВАЈТЕ ГИ СИТЕ МЕРКИ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И УПАТСТВА ЗА ИДНО
ПРЕГЛЕДУВАЊЕ.
Терминот „електрична алатка“ во
предупредувањата се однесува на Вашата
електрична алатка која работи на струја
(преку кабел), или на електрична алатка која
работи на батерии (без кабел).
1) БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТНОТО МЕСТО
a) Одржувајте го работното
место чисто и добро осветлено.
Пренатрупани и темни места се
причина за незгоди.
б) Немојте да работите со електрични
алатки во експлозивни окружувања,
какви што постојат кога има
присуство на запалливи течности,
гасови или честички. Електричните
алатки произведуваат искри што
можат да ги запалат честичките или
испарувањата.
в) Држете ги децата и присутните
лица настрана додека употребувате
електрична алатка. Одвлекување на
вниманието може да предизвика да
изгубите контрола.
2) БЕЗБЕДНОСТ ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР
а) Приклучокот на електричната
алатка мора да се совпаѓа со
приклучницата. Никогаш не
го преправајте приклучокот.
Не употребувајте адаптерски
приклучоци со заземјени електрични
алатки. Непреправените приклучоци
и соодветните приклучници ќе го
намалат ризикот од електричен удар.
б) Избегнувајте телесен контакт со
заземјени површини како што се
цевки, радијатори, шпорети или
фрижидери. Има зголемен ризик од
електричен удар ако Вашето тело
е заземјено.
в) Не ги изложувајте електричните
алатки на дожд или влажност.
Навлегувањето на вода во
електричната алатка го зголемува
ризикот од електричен удар.
г) Употребувајте го кабелот правилно.
Никогаш не го употребувајте
кабелот за носење, влечење или
исклучување на електричната
алатка. Држете го кабелот
МАКЕДОНСКИ
д)
ѓ)
настрана од топлина, масло, остри
рабови или подвижни делови.
Оштетените или заплетканите
каблови го зголемуваат ризикот од
електричен удар.
Кога работите со електрична
алатка надвор, употребувајте
продолжен кабел кој е соодветен за
надворешна употреба. Употребата
на кабел што е соодветен за
надворешна употреба го намалува
ризикот од електричен удар.
Доколку работењето со електрична
алатка во влажна средина не може
да се избегне, употребувајте
заштитна диференцијална (FID)
склопка. Употребата на заштитна
диференцијална (FID) склопка го
намалува ризикот од електричен удар.
3) ЛИЧНА БЕЗБЕДНОСТ
а) Бидете претпазливи, внимавајте
што правите и користете логика
кога работите со електрична
алатка. Не употребувајте
електрична алатка кога сте уморни
или кога сте под влијание на дрога,
алкохол или лекови. Еден момент на
невнимание за време на работење со
електрична алатка може да доведе до
серизна лична повреда.
б) Носете опрема за лична заштита.
Секогаш носете заштита за очите.
Заштитната опрема, како што
се маски против прав, нелизгачки
сигурносни обувки, шлемови или
штитници за слухот, ќе го намали
бројот на повреди кога се употребува
за соодветни работни услови.
в) Спречете ненамерно вклучување на
алатката. Обезбедете прекинувачот
да биде во исклучена положба пред
да ја приклучите алатката на
извор на струја или на батериски
пакет, или пред да ја подигнете
или пренесувате алатката.
Пренесувањето на електрични
алатки со прст на прекинувачот или
приклучување на извор на струја на
вклучени алатки може да доведе до
незгоди.
г) Отстранете ги сите алатки за
подесување или клучеви пред да ја
вклучите електричната алатка.
Клуч или алатка за подесување што
е закачена на ротирачкиот дел на
електричната алатка може да доведе
до повреда.
д)
ѓ)
е)
Не посегајте предалеку. Цврсто
стојте на земјата и бидете во
рамнотежа во секое време. Ова
овозможува подобра контрола над
електричната алатка во неочекувани
ситуации.
Носете соодветна облека. Не носете
широка облека или накит. Држете
ги косата, облеката и ракавиците
настрана од подвижните делови.
Широката облека, накитот или
долгата коса може да бидат фатени во
подвижните делови.
Доколку на уредите постои можност
за приклучување на опрема за
извлекување и собирање на прав,
обезбедете таа да биде приклучена
и правилно употребувана.
Собирањето на правот може да ги
намали опасностите поврзани со прав.
4) УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА
ЕЛЕКТРИЧНИ АЛАТКИ
a) Не ја употребувајте електричната
алатка на сила. Употребувајте
електрична алатка што е соодветна
за Вашата работа. Соодветната
електрична алатка ќе ја заврши
работата подобро и побезбедно со
брзината за која што била дизајнирана.
б) Не употребувајте ја електричната
алатка доколку прекинувачот не
ја вклучува и исклучува. Секоја
електрична алатка што не може да
се контролира преку прекинувачот
е опасна и мора да биде поправена.
в) Исклучете го приклучокот
од изворот на струја или од
батерискиот пакет за електричната
алатка пред да правите подесувања,
менувате додатоци или пред да ја
одложите електричната алатка.
Таквите превентивни безбедносни
мерки го намалуваат ризикот за
случајно вклучување на електричната
алатка.
г) Одлагајте ги електричните алатки
што не ги употребувате надвор од
досег на децата и не дозволувајте
да ги употребуваат лица кои не се
запознаени со нивната функција
и со овие упатства. Електричните
алатки се опасни кога со нив ракуваат
необучени корисници.
д) Одржувајте ги електричните
алатки. Проверете дали подвижните
делови се лошо поставени, заглавени
или оштетени, или постои друга
29
МАКЕДОНСКИ
ѓ)
е)
состојба која би можела да влијае
врз работењето на електричната
алатка. Доколку електричната
алатка е оштетена, однесете ја на
поправка пред да ја употребите.
Многу незгоди се предизвикани поради
лошо одржувани електрични алатки.
Одржувајте ги алатките за сечење
остри и чисти. Правилно одржуваните
алатки за сечење со остри рабови
за сечење имаат помала шанса да се
заглават и полесно се управуваат.
Употребувајте ги електричните
алатки, приборот, сечилата и сл.
во склад со овие упатства, имајќи
ги предвид работните услови
и работата која треба да се заврши.
Употребата на електрична алатка за
работа што е различна од нејзината
намена може да доведе до опасна
ситуација.
5) СЕРВИС
a) Вашите електрични алатки треба
да ги сервисира квалификувано
лице кое користи само идентични
резервни делови. Вака ќе бидете
сигурни дека се одржува безбедноста на
електричната алатка.
Дополнителни безбедносни
правила за секачки пили
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: СЕКОГАШ
носете соодветна заштитна
маска. Употребата на оваа алатка
може да создаде и/или рашири прав,
што може да предизвика сериозна
повреда.
• Фаќајте ги електричните алатки
за изолираните површини за
држење кога вршите работа при
која додатокот за сечење може
да дојде во допир со скриени жици
или со сопствениот кабел. Доколку
додатокот за сечење допре жица
под напон, тоа може да ги доведе
изложените метални делови од
електричната алатка под напон и може
да предизвика електричен удар кај
ракувачот.
• Откако ќе ја исклучите алатката,
никогаш не се обидувајте да го запрете
листот со прсти.
• Никогаш не ја спуштајте пилата на
маса или работна површина ако не
е исклучена. Сечивото ќе продолжи да
30
работи уште малку откако ќе се исклучи
алатката.
• Кога користите листови специјално
дизајнирани за сечење на дрво, извадете
ги сите шајки и метални објекти
од работниот материјал пред да
започнете со работа.
• Кога е можно, користете стегачи
и менгемиња за зацврстување на
работниот материјал.
• Не се обидувајте да сечете екстремно
мали работни материјали.
• Не се виткајте премногу нанапред.
Осигурајте се дека секогаш стоите
цврсто, особено кога сте на скеле или
скала.
• Секогаш држете ја пилата со двете
раце.
• За сечење на закривени и тешко
достапни делови, користете адаптиран
лист.
• Користете само листови што се
во согласност со спецификациите
содржани во овие инструкции за работа.
• Треба да се користат само остри
листови во совршени работни услови;
пукнати или свиткани листови треба да
се отстранат и веднаш да се заменат.
• Осигурајте се дека листот е добро
зацврстен.
Останати ризици
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна опрема,
одредени останати ризици не може да се
избегнат. Тоа се:
– Оштетување на слухот.
– Ризик од лична повреда поради излетани
парчиња.
– Ризик од изгореници поради загревање на
додатоците при работењето.
– Ризик од лична повреда поради
долготрајна употреба.
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Прочитајте го упатството за употреба
пред да ја употребите алатката.
МАКЕДОНСКИ
МЕСТО ЗА ШИФРАТА НА ДАТУМОТ
(СКИЦА 1)
Шифрата на датумот (f), која исто така
ја вклучува и годината на производство,
е испечатена на етикетата.
На пример:
2013 XX XX
Година на производство
Содржина на кутијата
Кутијата содржи:
1 Пила лисичја опашка
1 Лист за општа употреба
1 Кутија за прибор (само за модели од
типот К)
1 Упатство за употреба
1 Детална скица
• Проверете да не се оштетила
алатката, деловите или додатоците при
транспортот.
• Детално прочитајте го и разберете
го ова упатство пред да започнете со
работа.
Опис (скица 1)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш
немојте да ја преправате
електричната алатка или било кој
нејзин дел. Тоа може да доведе до
оштетување или повреда.
a. Прекинувач на менлива брзина
b. Стегач за лист
c. Кочница на пила
НАМЕНА
Вашата пила лисичја опашка DW304
е дизајнирана за професионално сечење на
дрво, метал и пластични цевки. Компактниот
дизајн овозможува сечење екстремно блиску до
работ на тешки делови.
НЕМОЈТЕ да ја употребувате алатката во
влажни услови или во присуство на запалливи
течности или гасови.
Овие пили лисичји опашки се професионални
електрични алатки.
НЕ дозволувајте деца да дојдат во допир со
алатката. Потребен е надзор кога неискусни
ракувачи ја употребуваат оваа алатка.
• Овој производ не е наменете за употреба
од страна на лица (вклучувајќи и деца) кои
што патат од намалени физички, сетилни
или психички можности или на лица со
недоволно искуство и/или со желба да
научат освен ако не се под надзор на
личноста која е одговорна за нивната
безбедност. Деца никогаш не треба да се
остават сами со овој производ.
Безбедност од електричен
удар
Електромоторот е наменет само за работа со
определен напон. Секогаш проверете дали
струјното напојување одговара на напонот што
е деклариран на плочката.
Вашата DEWALT алатка е двојно
изолирана во склад со EN 60745;
затоа не е потребна жица за
заземјување.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Со алатки
што работат на 115 V мора
да се употребува сигурносен
изолационен трансформатор на
напон со преграда за заземјување
помеѓу примарниот и секундарниот
калем.
Доколку електричниот кабел е оштетен, мора
да биде заменет со специјално подготвен кабел
што е достапен преку мрежата на сервиси на
DEWALT.
Замена на приклучокот
за струја (само за Велика
Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок
за струја:
• Внимателно ослободете се од стариот
приклучок.
• Поврзете го кафеавиот кабел со живиот
терминал во приклучокот.
• Поврзете го синиот кабел со
неутралниот терминал.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ништо не
смее да се поврзува на терминалот
за заземјување.
Следете ги упатствата за монтирање
и обезбедете квалитетни приклучоци.
Препорачан осигурувач: 13 A.
31
МАКЕДОНСКИ
Употреба на продолжен
кабел
Широк спектар од сечива со специјална намена
е достапен како опција.
Доколку е потребен продолжен кабел,
употребувајте продолжен кабел со 3 јадра со
проверен квалитет што одговара на струјниот
приклучок на оваа алатка (погледнете
во технички податоци). Минималниот
попречен пресек на проводникот е 1,5 mm2;
максималната должина е 30 метри.
УПОТРЕБА
Секогаш целосно одмотајте го кабелот кога
употребувате продолжен кабел од макара.
СКЛОПУВАЊЕ
И ПОДЕСУВАЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За
да го намалите ризикот
од повреди, исклучете ја
алатката и извадете го
приклучокот од изворот на
струја пред да монтирате
и отстранувате додатоци,
пред да прилагодувате или
менувате подесувања или кога
вршите поправки. Осигурајте
прекинувачот да биде во исклучена
положба. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
Монтирање на листот
(скица 2)
1. Поместете рачката на стегачот за лист (b)
нагоре за да го ослободите механизмот за
стегање на листот.
2. Вметнете го листот во држачот (d) додека
не се намести. Листот може да биде
монтиран со запците нагоре или надолу
или лево или десно.
3. Поместете рачката на стегачот за лист (b)
надолу за да го затворите механизмот за
стегање на листот.
4. За да го извадите листот, направете го
истото во обратен редослед.
Листови
материјал
црн метал
обоен метал
дрво
пластика
градежен материјал
32
препорачани листови
со ситни запци
со крупни запци
со крупни запци
со ситни запци
со карбиден врв
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш
бирајте го сечивото со големо
внимание.
Упатства за употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш
работете во склад со
упатствата за безбедна употреба
и соодветните правила.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, исклучете ја алатката
и извадете го приклучокот
од изворот на струја пред да
вршите подесувања или пред
да монтирате и одстранувате
додатоци.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
• Осигурајте се дека материјалот
што треба да се сече е зацрстен.
• Применете само нежен притисок
врз алатката и не применувајте
страничен притисок на листот.
Ако е можно, работете со
кочницата на пилата притисната
врз работниот материјал. Ова
спречува оштетување на листот
и не и дозволува на алатката да
се исклучи или да се затресе.
• Кога сечете ѕидови или
врати, земете ја во предвид
местоположбата на цевките
и на електричната инсталација.
Секогаш држете ја алатката за
дршката.
• Избегнувајте преоптоварување.
• Дозволете му на листот да
работи слободно неколку секунди
пред да започнете со сечењето.
Никогаш не ја вклучувајте
алатката кога листот е заглавен
во работниот материјал или е во
контакт со истиот.
Правилна положба на рацете
(скици 1 и 4)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, СЕКОГАШ користете ја
МАКЕДОНСКИ
правилната положба на рацете
како што е прикажано.
надворешниот раб од кочницата на пилата
како водилка.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, СЕКОГАШ држете ја
цврсто алатката очекувајќи
ненадејна реакција.
3. Вклучете ја алатката и полека навлегувајте
со листот во материјалот со полна брзина,
притоа држејќи ја алатката цврсто врз
работниот материјал.
Правилна позиција на рацете значи едната рака
да биде на задната рачка (g), а другата рака на
предниот прифат (e).
Вклучување и исклучување
(скица 1)
За да ја вклучите алатката, притиснете
го прекинувачот на менливата брзина (а).
Притисокот што е нанесен на прекинувачот за
менување на брзината ја определува брзината
на алатката.
За да ја запрете алатката, ослободете го
прекинувачот.
Секогаш исклучувајте ја алатката кога работата
е завршена, а пред исклучувањето од изворот
на струја.
Сечење на дрво
1. Стегнете го работниот материјал цврсто
и извадете ги сите клинци и метални
делови.
2. Држете ја алатката со двете раце, работете
со кочницата на пилата притисната врз
работниот материјал.
Длабинско сечење на дрво
(скица 3)
1. Наместете ја кочницата на пилата врз
работниот материјал во таква позиција
за листот да формира соодветен агол за
сечењето на џебот.
2. Вклучете ја алатката и полека навлегувајте
со листот во материјалот. Осигурајте се
дека кочницата на пилата е постојано во
допир со работниот материјал.
Сечење на џебови
1. Измерете и обележете го потребното
сечење на џеб.
2. Со употреба на тесен лист, поставете го
долниот дел од кочницата на пилата врз
работниот материјал и осигурајте се дека
листот е позициониран врз обележаната
линија за сечење. Ако има потреба, на
пр. во затворени простории, користете го
Сечење метал
Кога сечете тенок метал, секогаш
стабилизирајте го работниот материјал со
дрво од двете страни. Ова гарантира прецизни
засеци и спречува оштетување на материјалот.
За долги и прави засеци, нацртајте линија на
работниот материјал.
Ставете мал слој лубрикант врз линијата за
сечење, вклучете ја алатката и следете ја
линијата.
Сечење на пластика
Секогаш работете со пониска брзина.
Направете тест сечење за да проверите дали
материјалот е осетлив на топлина.
Сечење на ѕидна
конструкција
ПРЕДУПРЕДУВАЊE: Сечењето
на азбестен цемент може да
создаде опасен прав. Следете ги
законските упатства и следете
ги препораките издадени од
производителите на азбестен
цемент.
Пресекување на испакнат
раб (скица 4)
Со употреба на конвенционално сечиво
монтирано наопаку, пресечете го испакнатиот
раб.
Паралелно сечење (скица 5)
Со листот монтиран во хоризонтална насока,
алатката може да се употребува за паралелно
сечење блиску до подови, ѕидови или плафони.
Осигурајте се дека кочницата на пилата
е постојано во допир со работниот материјал.
ОДРЖУВАЊЕ
Вашата DEWALT електрична алатка
е направена да работи долго време со
минимално одржување. Постојаното работење
33
МАКЕДОНСКИ
на задоволително ниво зависи од правилната
грижа за алатката и редовното чистење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За
да го намалите ризикот
од повреди, исклучете ја
алатката и извадете го
приклучокот од изворот на
струја пред да монтирате
и отстранувате додатоци,
пред да прилагодувате или
менувате подесувања или кога
вршите поправки. Осигурајте
прекинувачот да биде во исклучена
положба. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
дозволувајте било каква течност
да навлезе во алатката; никогаш
не потопувајте било кој дел од
алатката во течност.
Изборни додатоци
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Бидејќи
додатоци, освен оние кои се
во понудата на DEWALT, не се
тестирани со овој производ,
употребата на таквите додатоци
со оваа алатка може да биде
опасна. За да го намалите ризикот
од повреди, со овој производ
употребувајте само додатоци
препорачани од страна на DEWALT.
Прашајте го продавачот за дополнителни
информации во врска со употребата на
соодветните додатоци.
Екстракција на прав
Кога алатката се користи во затворена
просторија подолго време, користете соодветен
екстрактор за прав дизајниран согласно со
директивите за емисија на прав.
Подмачкување
Ако алатката нема се користи долго време,
поминете го сечивото со малку масло (на
пример, масло за подмачкување на машини).
Чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Издувајте
ги нечистотијата и правта од
главното куќиште со сув воздух
кога нечистотијата ќе се собере
околу отворите за влез на воздух.
Носете квалитетна заштита за
очите и маска против прав кога ја
извршувате оваа работа.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не
употребувајте растворувачи или
други силни хемикалии за чистење
на не-металните делови од
алатката. Овие хемикалии можат
да ги ослабнат материјалите
што се употребени за изработка
на овие делови. Употребувајте
крпа што е навлажнета само со
вода и благ сапун. Никогаш не
34
Заштита на животната
средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад
од домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека вашиот
DEWALT производ треба да биде заменет или
дека повеќе не ви е од корист, не го фрлајте со
отпадот од домаќинството. Овозможете да биде
одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пакувања овозможува
материјалите да бидат рециклирани
и повторно употребени. Повторното
употребување на рециклирани
материјали помага во спречувањето
на загадувањето на животната
средина и ја намалува побарувачката
на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат
одвоено собирање на електрични производи
за домаќинство од страна на локалните отпади
или продавачите при набавка на нов производ.
DEWALT има објекти за собирање
и рециклирање на DEWALT производи кога
тие ќе го достигнат крајот на работниот век.
За ја искористите оваа услуга, ве молиме да
го вратите производот кај било кој овластен
сервисер кој ќе го собере во ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт
со локалното претставништво на DEWALT
МАКЕДОНСКИ
преку адресата назначена на ова упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени
сервисери на DEWALT и сите детали за нашите
услуги после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com.
zst00221053 - 06-11-2013
35
Download PDF

advertising