DW304PK | DeWalt DW304PK CUTSAW Type 4 instruction manual

505202-66 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
DW304
Rysunek 1
a
g
xx
xx
xx
f
e
c
b
Rysunek 2
b
b
2
d
b
d
d
b
d
Rysunek 3
Rysunek 4
Rysunek 5
3
PILARKA SZABLOWA
DW304
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle
staranne wykonanie i ciągłe innowacje
sprawiły, że firma DEWALT stała się prawdziwie
niezawodnym partnerem dla wszystkich
użytkowników profesjonalnych narzędzi.
Dane techniczne
Napięcie
Wielka Brytania i Anglia
Typ
Pobór mocy
Prędkość obrotowa
biegu jałowego
Długość skoku
Głębokość cięcia drewna/
metalowych profili/rur
z tworzywa sztucznego
Masa
Poziom ciśnienia akustycznego
Niepewność pomiaru
Poziom mocy akustycznej
Niepewność pomiaru
W
DW304
230
115
4
1050
obr/min
mm
0-2800
29
VAC
VAC
mm
kg
280/100/130
3,5
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
89
3
100
3
Ważone częstotliwościowo całkowite przyspieszenie
drgań na rękojeści (suma wektorowa trzech składowych
kierunkowych) zmierzone wg normy EN60745:
Wartość emisji wibracji ah
Podczas cięcia płyt
ah, B =
Wahania K =
m/s²
m/s²
13,5
4,9
Wartość emisji wibracji ah
Podczas cięcia drewnianych belek
ah, WB =
m/s²
Wahania K =
m/s²
15,0
5,5
Podana całkowita wartość skuteczna
przyspieszenia drgań została zmierzona
standardową metodą, opisaną w normie
EN 60745, i dzięki temu można ją wykorzystywać
do porównań z innymi narzędziami oraz do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
4
OSTRZEŻENIE: Podana całkowita
wartość skuteczna przyspieszenia
drgań dotyczy podstawowego
zastosowania narzędzia i może się
różnić, gdy jest ono wykorzystywane
w inny sposób, z innymi akcesoriami,
lub niewłaściwie konserwowane.
W takich sytuacjach ekspozycja
drganiowa w trakcie całego okresu
użytkowania maszyny może być dużo
większa.
Przy szacowaniu ekspozycji
drganiowej trzeba też uwzględnić,
jak długo w danym czasie narzędzie
pozostawało wyłączone i jak długo
pracowało na biegu jałowym.
Ekspozycja drganiowa w trakcie
całego okresu użytkowania maszyny
mogłaby się wtedy okazać dużo
mniejsza niż przy ciągłym użyciu.
Dla ochrony użytkownika przed
skutkami wibracji stosuj dodatkowe
środki bezpieczeństwa, jak np.
prawidłowa konserwacja narzędzi
i akcesoriów, utrzymywanie ciepłych
rąk, odpowiednia organizacja pracy.
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:
Przy zasilaniu prądem o napięciu 230 V 10 A
Definicje związane
z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do śmiertelnych
lub ciężkich obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich lub
średnich obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
doprowadzić do szkód rzeczowych.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru.
Deklaracja zgodności z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
DW304
Firma DEWALT deklaruje niniejszym, że
narzędzie nr kat. DW304 opisane w „Danych
technicznych” zostało wykonane zgodnie
z następującymi wytycznymi i normami: 2006/42/
EG, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Te produkty są również zgodne z zapisami
dyrektyw 2004/106/WE oraz 2011/65/UE. Więcej
informacji na ten temat można uzyskać pod
podanym niżej adresem lub w jednej z naszych
filii wymienionych na końcu instrukcji obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za
prawdziwość danych technicznych i składa tę
deklarację w imieniu firmy DEWALT.
Horst Großmann
Wicedyrektor Działu Konstrukcyjnego
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
06.08.2013
OSTRZEŻENIE: By nie narażać
się na doznanie urazu, prosimy
o przeczytanie tej instrukcji obsługi.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru,
a nawet ciężkiego urazu ciała.
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ,
BY W RAZIE POTRZEBY MÓC Z NIEJ
PONOWNIE SKORZYSTAĆ.
Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno
urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak
i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1) BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARZE PRACY
a) Utrzymuj porządek w miejscu pracy
i dobrze je oświetlaj. Nieporządek
i niewystarczające oświetlenie grożą
wypadkiem.
b) Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie
występują palne pary, gazy lub pyły.
Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które
mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
c) Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a) Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego
i w żadnym wypadku nie wolno jej
przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie
używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
b) Unikaj dotykania uziemionych
elementów, jak na przykład rury,
grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie
prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
c) Nie wystawiaj elektronarzędzi
na działanie deszczu ani wilgoci.
Przedostanie się wody do wnętrza
obudowy grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
d) Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nigdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą,
olejem, ostrymi krawędziami
i ruchomymi elementami. Uszkodzony
lub zaplątany kabel może doprowadzić do
porażenia prądem elektrycznym.
e) Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego
5
f)
celu przedłużacze. Posługiwanie się
odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
W razie konieczności użycia
elektronarzędzia w wilgotnym
otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania
wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym. Zastosowanie takiego
wyłącznika zmniejsza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
3) BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
a) Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy
jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod
wpływem narkotyków, alkoholu czy też
leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy
grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
b) Stosuj osobiste wyposażenie ochronne.
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie ochronne,
jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny
lub nauszniki ochronne, zależnie od
rodzaju i zastosowania elektronarzędzia
zmniejszają ryzyko doznania urazu.
c) Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia
do sieci sprawdź, czy jego wyłącznik
jest wyłączony. Przenoszenie
elektronarzędzia z palcem opartym na
wyłączniku lub przyłączanie go do sieci
przy włączonym wyłączniku zwiększa
ryzyko wypadku.
d) Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz
pozostawiony w obracającej się części
może zostać odrzucony, co grozi
uszkodzeniem ciała.
e) Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Utrzymuj stabilną postawę, by nie
stracić równowagi w jakiejś pozycji
roboczej. Takie postępowanie umożliwia
zachowanie lepszej kontroli nad
elektronarzędziem w nieoczekiwanych
sytuacjach.
f) Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
g) Jeżeli producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia pyłu,
sprawdź, czy są one przyłączone
6
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
4) OBSŁUGA I KONSERWACJA
ELEKTRONARZĘDZI
a) Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą
jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe
narzędzia.
b) Nie używaj elektronarzędzia
z uszkodzonym wyłącznikiem.
Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
c) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek
prac nastawczych, przed wymianą
akcesoriów lub odłożeniem
elektronarzędzia zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Ten środek ostrożności zmniejsza
ryzyko niezamierzonego uruchomienia
elektronarzędzia.
d) Niepotrzebne w danej chwili
elektronarzędzia przechowuj w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj
używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane lub
nie przeczytały niniejszej instrukcji.
Narzędzia w rękach niedoświadczonych
osób są niebezpieczne.
e) Utrzymuj elektronarzędzia
w nienagannym stanie technicznym.
Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku,
nie są zakleszczone, pęknięte ani
tak uszkodzone, że nie zapewniają
prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone
elektronarzędzia przed użyciem
napraw. Powodem wielu wypadków jest
niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
f) Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie
konserwowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
g) Elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi
roboczych itp. używaj zgodnie z tą
instrukcją i przeznaczeniem, biorąc pod
uwagę warunki i rodzaj wykonywanej
pracy. Wykorzystywanie elektronarzędzi
wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
5) SERWIS
a) Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy pilarek szablowych
OSTRZEŻENIE: ZAWSZE zakładaj
atestowaną maskę przeciwpyłową.
Wdychanie pyłu może doprowadzić
do zaburzeń w oddychaniu, a nawet
niewydolności oddechowej.
• W razie niebezpieczeństwa przecięcia
ukrytych przewodów elektrycznych lub
własnego przewodu zasilającego trzymaj
elektronarzędzie za izolowane rękojeści.
W chwili przecięcia przewodu elektrycznego
napięcie dochodzi do wszystkich gołych
metalowych części pilarki, co grozi
porażeniem prądem elektrycznym.
• Po wyłączeniu pilarki nigdy nie hamuj
brzeszczotu palcami.
• Pilarkę szablową odkładaj na stole roboczym
lub warsztatowym zasadniczo tylko po
wyłączeniu. Pamiętaj, że po wyłączeniu
pilarki brzeszczot nadal jeszcze przez krótki
czas pracuje.
• Przed rozpoczęciem pracy usuń wszelkie
gwoździe i metalowe przedmioty
z obrabianego przedmiotu.
Pozostałe zagrożenia
Pomimo przestrzegania obowiązujących
przepisów bezpieczeństwa i używania urządzeń
ochronnych nie da się uniknąć pewnych
zagrożeń. Należą do nich m. in.:
– uszkodzenie narządu słuchu
– obrażenia ciała przez odpryskujące cząstki
materiału;
– oparzenia gorącymi elementami maszyny;
– zagrożenie zdrowia przy długotrwałym
stosowaniu.
Oznaczenia na elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące
piktogramy:
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY (RYS. 1)
Kod daty (f), który zawiera również rok produkcji,
jest wydrukowany na tabliczce znamionowej
narzędzia:
Przykład:
2013 XX XX
Rok produkcji
Zakres dostawy
Opakowanie zawiera następujące elementy:
• W miarę możliwości zawsze używaj urządzeń
do mocowania przedmiotu obrabianego.
1 pilarka szablowa
• Nie próbuj piłować bardzo małych
przedmiotów.
1 kuferek transportowy (tylko do modeli K)
• Nie pochylaj się zbytnio przy pracy. Zawsze
miej poczucie, że zachowujesz stabilną
postawę, zwłaszcza na rusztowaniach
i drabinach.
1 uniwersalny zestaw brzeszczotów
1 instrukcja obsługi
1 rysunek pilarki w rozłożeniu na części
• Pilarkę zawsze trzymaj obiema rękami.
• Sprawdź, czy pilarka szablowa i przynależne
akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas
transportu.
• Do cięcia po łuku i cięcia wgłębnego stosuj
tylko odpowiednie brzeszczoty.
• Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
• Stosuj tylko brzeszczoty zgodne ze
specyfikacją zamieszczoną w tej instrukcji.
Opis pilarki szablowej (rys. 1)
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie dokonuj
żadnych przeróbek w elektronarzędziu
ani jego elementach, by nie narażać
się na zniszczenie sprzętu, czy też
doznanie urazu ciała.
• Zezwala się na stosowanie tylko ostrych
brzeszczotów w nienagannym stanie
technicznym; pęknięte lub wygięte
brzeszczoty natychmiast wymień na nowe.
• Sprawdź, czy brzeszczot jest dobrze
zamocowany.
a. Wyłącznik z regulatorem prędkości skokowej
b. Dźwignia zaciskowa brzeszczotu
c. Stopa
7
CEL ZASTOSOWANIA
Ta piła szablasta DW304 jest przeznaczona
do profesjonalnego piłowania drewna, metalu
i rur z tworzyw sztucznych. Zwarta konstrukcja
pozwala na wykorzystywanie jej w trudno
dostępnych miejscach.
NIE UŻYWAJ pilarki w wilgotnym otoczeniu ani
w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Pilarka ta stanowi elektronarzędzie przeznaczone
do użytku profesjonalnego.
NIE POZWALAJ dotykać jej dzieciom. Osoby
niedoświadczone mogą używać elektronarzędzi
tylko pod nadzorem.
• Produktu tego nie powinny użytkować osoby
(w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, czuciowych lub psychicznych
oraz osoby nie posiadające odpowiedniego
doświadczenia, wiedzy lub umiejętności,
chyba że są pod nadzorem osób
odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
Dzieci nigdy nie powinny obsługiwać
produktu bez nadzoru osób dorosłych.
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania
prądem o tylko jednym napięciu. Dlatego zawsze
sprawdzaj, czy napięcie akumulatora odpowiada
wartości podanej na tabliczce znamionowej
elektronarzędzia.
Elektronarzędzie DEWALT jest
podwójnie zaizolowane zgodnie
z normą EN 60745 i dlatego żyła
uziemiająca nie jest potrzebna.
UWAGA: Urządzenia pracujące
z napięciem 115 V muszą być
używane za pośrednictwem
bezpiecznego transformatora
izolującego z warstwą uziemiającą
pomiędzy głównym a pomocniczym
uzwojeniem.
Uszkodzony kabel sieciowy musi być wymieniony
na specjalny kabel, który można nabyć
w przedstawicielstwie firmy DEWALT.
Przedłużacz
Używaj przedłużacza tylko wtedy, gdy jest
niezbędnie konieczny. Musi on być dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymywać pobór mocy przez
elektronarzędzie (patrz: Dane techniczne).
Zaleca się, by minimalny przekrój żył kabla
wynosił 1,5 mm², a jego długość nie przekraczała
30 m.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie
odwijaj z niego kabel.
8
MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed
wykonaniem regulacji lub
naprawy wyłącz elektronarzędzie
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Upewnij się,
czy wyłącznik jest wyłączony.
Przypadkowe uruchomienie może
doprowadzić do wypadku.
Montaż brzeszczotu (rys. 2)
1. Dźwignię zaciskową brzeszczotu (b) przestaw
do góry, by otworzyć uchwyt brzeszczotu.
2. Włóż brzeszczot w uchwyt (d) aż do
zablokowania. Brzeszczot może być
mocowany zębami skierowanymi do góry lub
do dołu bądź w lewo lub w prawo.
3. Przestaw dźwignię zaciskową (b) do dołu, by
zamknąć uchwyt brzeszczotu.
4. By wyjąć brzeszczot, wykonaj opisane wyżej
operacje w odwrotnej kolejności.
Brzeszczoty
Materiał
Zalecany brzeszczot
Metale żelazne
drobne uzębienie
Metale nieżelazne
grube uzębienie
Drewno
grube uzębienie
Tworzywo sztuczne
drobne uzębienie
Mur
uzębienie ze spiekami węglikowymi
Brzeszczoty do wielu różnych zastosowań są do
nabycia jako wyposażenie specjalne.
OSTRZEŻENIE: Starannie dobierz
brzeszczot do rodzaju wykonywanej
pracy.
ZASTOSOWANIE
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE: Zawsze przestrzegaj
wskazówek bezpieczeństwa
i obowiązujących przepisów.
OSTRZEŻENIE: By nie narażać
się na doznanie urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed
rozpoczęciem wykonywania
regulacji wyłącz elektronarzędzie
i odłącz je od sieci.
OSTRZEŻENIE:
Piłowanie drewna
• Sprawdź, czy przeznaczony
do cięcia materiał jest dobrze
zamocowany.
1. Starannie zamocuj przedmiot obrabiany
i usuń z niego wszystkie gwoździe oraz inne
metalowe przedmioty.
• Podczas pracy tylko lekko napieraj
na pilarkę i nie wywieraj na nią
bocznej siły. W miarę możliwości
dociskaj stopę do przedmiotu
obrabianego, by zmniejszyć ryzyko
uszkodzenia brzeszczotu i uniknąć
drgań pilarki.
2. Trzymaj pilarkę obiema rękami, dociskając
stopę do przedmiot obrabianego.
• Przy wycinaniu otworów w ścianach
lub podłogach dokładnie się
poinformuj, jak przebiegają rury
i kable elektryczne. Mocno trzymaj
pilarkę za rękojeść.
• Unikaj przeciążania pilarki.
• Przed rozpoczęciem cięcia pozwól,
by brzeszczot przez kilka sekund
pracował na biegu jałowym. Nigdy
nie załączaj pilarki, gdy brzeszczot
jest zakleszczony lub dotyka
przedmiotu obrabianego.
Utrzymywanie prawidłowej
pozycji rąk (rys. rys. 1, 4)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania poważnego urazu,
ZAWSZE prawidłowo utrzymuj
elektronarzędzie, tak jak pokazano na
rysunku.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania poważnego
urazu, ZAWSZE mocno utrzymuj
elektronarzędzie, by w razie potrzeby
móc przeciwstawić się odrzutowi.
Zaleca się trzymać pilarkę jedną ręką za rękojeść
tylną (g), a drugą - za rękojeść przednią (e).
Załączanie i wyłączanie (rys. 1)
By załączyć pilarkę, naciśnij wyłącznik
z regulatorem prędkości skokowej (a). Im głębiej
go naciśniesz, tym większa będzie prędkość
obrotowa silnika napędowego.
By zatrzymać pilarkę, zwolnij wyłącznik.
Po zakończeniu pracy zawsze wyłączaj pilarkę.
Wtyczkę kabla wolno wyjmować z gniazda
sieciowego tylko wtedy, gdy elektronarzędzie jest
wyłączone.
Piłowanie wgłębne drewna
(rys. 3)
1. Tak oprzyj stopę o przedmiot obrabiany, by
brzeszczot znalazł się pod odpowiednim
kątem cięcia wgłębnego.
2. Załącz pilarkę i powoli przyłóż brzeszczot
do materiału. Staraj się, by stopa zawsze
dotykała przedmiotu obrabianego.
Wyrzynanie
1. Wykonaj pomiary i narysuj linię cięcia.
2. Zamocuj wąski brzeszczot. Dolną część
stopy oprzyj na przedmiocie obrabianym
tak, by brzeszczot pokrył się z linią cięcia.
W razie potrzeby, na przykład w ciasnych
miejscach, użyj zewnętrznej krawędzi stopy
jako prowadnicy.
3. Załącz pilarkę i przy pełnej prędkości
skokowej wprowadź brzeszczot w materiał.
Mocno dociskaj przy tym stopę do
przedmiotu obrabianego.
Piłowanie metali
Przy piłowaniu blachy ustal ją za pomocą
drewnianych podkładek po obydwu stronach
materiału. Zapewnia to czyste cięcie i zapobiega
uszkodzeniu przedmiotu obrabianego.
W przypadku długich, prostych cięć narysuj
odpowiednią linię na powierzchni materiału.
Linię cięcia posmaruj cienką warstwą oleju
chłodząco-smarującego, załącz pilarkę i prowadź
ją wzdłuż tej linii.
Piłowanie tworzyw sztucznych
Zawsze pracuj z małą prędkością skokową.
Wykonaj cięcie próbne, by sprawdzić,
czy przedmiot obrabiany jest wrażliwy na
temperaturę.
Cięcie muru
OSTRZEŻENIE: Przy cięciu
azbestocementu może powstawać pył
szkodliwy dla zdrowia. Przestrzegaj
9
obowiązujących wytycznych
i wskazówek producenta tego
materiału.
Wyrzynanie na styk do krawędzi wystającego elementu
(rys. 4)
Przy użyciu zwykłego, odwrotnie zamontowanego
brzeszczotu zbliż się do krawędzi wystającego
elementu.
Cięcie równoległe (rys. 5)
Gdy brzeszczot jest zamocowany w poziomie,
można wykonywać cięcia równoległe do podłóg,
ścian lub sufitów.
Pilnuj, by stopa pilarki zawsze dotykała
przedmiotu obrabianego.
KONSERWACJA
Elektronarzędzia firmy DEWALT odznaczają
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest ich regularne
czyszczenie.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed
wykonaniem regulacji lub naprawy
wyłącz pilarkę i odłącz ją od
sieci. Sprawdź, czy wyłącznik
jest wyłączony. Niezamierzone
załączenie pilarki może doprowadzić
do wypadku.
Odsysanie pyłu
W razie dłuższej pracy w pomieszczeniach
przyłącz odpowiedni odkurzacz przemysłowy
zgodny z obowiązującymi wytycznymi do emisji
pyłów.
Smarowanie
Gdy pilarka nie jest używana przez dłuższy czas,
posmaruj brzeszczot niewielką ilością oleju (np.
maszynowego).
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Gdyby w obszarze
szczelin wentylacyjnych zgromadził
się brud, przedmuchaj go suchym,
sprężonym powietrzem. Przy tej
czynności załóż okulary ochronne
i maskę przeciwpyłową.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
niemetalowych elementów
elektronarzędzia nie używaj
rozpuszczalników ani agresywnych
chemikaliów. Chemikalia mogą
osłabić materiał, z którego wykonano
wspomniane elementy. Użyj do
tego celu szmaty zwilżonej wodą
z łagodnym mydłem. Uważaj, by do
wnętrza obudowy nie przedostała się
jakaś ciecz. Żadnego elementu pilarki
nie zanurzaj w wodzie.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do
tej pilarki, ich użycie może być
niebezpieczne. By nie narażać się na
doznanie urazu ciała, stosuj wyłącznie
oryginalne wyposażenie dodatkowe.
By uzyskać więcej informacji na temat właściwych
akcesoriów, zwróć się do swojego dilera.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów.
Wyrobu tego nie wolno wyrzucać do
normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre materiały
mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni się
środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
wymagają one oddawania zużytych elektrycznych
10
urządzeń powszechnego użytku do specjalnych
punktów zbiorczych lub zobowiązują
sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie
nowego wyrobu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj
zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym
imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT,
które udzielają informacji o warsztatach
serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
11
DEWALT
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo wysoką
jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki
gwarancyjne. Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji
ustawowych lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest
ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
D EWALT gwarantuje sprawne działanie produktu
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji
obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,
jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych
części) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem
uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.
W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych
części zamiennych.
zst00228347 - 21-02-2014
12
7.
a)
b)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,
że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją
obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż
zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-14900 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
03/11
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising