DW304PK | DeWalt DW304PK CUTSAW Type 4 instruction manual

599111-05 SK
Preložené z pôvodného návodu
DW304
Obrázok 1
a
g
xx
xx
xx
f
e
c
b
Obrázok 2
b
b
2
d
b
d
d
b
d
Obrázok 3
Obrázok 4
Obrázok 5
3
MEČOVÁ PÍLA
DW304
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT
jedného z najspoľahlivejších partnerov pre
používateľov profesionálneho elektrického
náradia.
Technické údaje
Napájacie napätie
Veľká Británia a Írsko
Typ
Príkon
Otáčky naprázdno
Dĺžka zdvihu
Rezná kapacita drevo/
kovové profily/plastové potrubie
Hmotnosť
LPA (akustický tlak)
KPA (odchýlka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchýlka akustického výkonu)
W
min
mm
DW304
230
115
4
1 050
0–2 800
29
mm
kg
280/100/130
3,5
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
89
3
100
3
V
V
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) určená
podľa normy EN 60745:
Hodnota vibrácií ah
Rezanie drevených dosiek
ah, B =
Odchýlka K =
m/s²
m/s²
13,5
4,9
Hodnota vibrácií ah
Rezanie drevených nosníkov
ah, WB =
Odchýlka K =
m/s²
m/s²
15,0
5,5
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 60745 a môže sa použiť
na vzájomné porovnanie jednotlivých náradí
medzi sebou. Táto hodnota sa môže použiť na
predbežný odhad vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak je však
náradie použité na rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo
ak sa vykonáva jeho nedostatočná
4
údržba, veľkosť vibrácií môže byť
odlišná. Tak sa môže počas celkového
pracovného času značne predĺžiť čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu.
Odhad miery pôsobenia vibrácií na
obsluhu by mal tiež počítať s časom,
keď je náradie vypnuté alebo keď je
v chode naprázdno. Počas celkového
pracovného času sa tak môže čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu značne
skrátiť.
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia
obsluhu pred účinkom vibrácií:
údržba náradia a jeho príslušenstva,
udržovanie rúk v teple, organizácia
spôsobu práce.
Poistky
Európa
Náradie 230 V
10 A v napájacej sieti
Veľká Británia & Írsko
Náradie 230 V
13 A v zástrčke prívodného kábla
Definícia: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň
závažnosti každého označenia. Prečítajte si
pozorne návod na použitie a venujte pozornosť
týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povediek spôsobeniu vážneho alebo
smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením
zranenia ktorý, ak sa mu nezabráni,
môže viesť ku škodám na majetku.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
13
DW304
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto
výrobky, popisované v Technických údajoch,
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice
2004/108/EC a 2011/65/EU. Ďalšie informácie
Vám poskytne zástupca spoločnosti DEWALT na
nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú
uvedené na zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj a konštrukciu produktov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
06.08.2013
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento
návod na obsluhu.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE! Prečítajte si
všetky bezpečnostné pokyny
a bezpečnostné výstrahy.
Nedodržanie uvedených varovaní
a pokynov môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (je vybavené prívodným
káblom) alebo náradie napájané akumulátorom
(bez prívodného kábla).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu
úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého
prachu alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napríklad potrubia, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do
elektrického náradia voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie alebo posúvanie
náradia a neťahajte zaň, ak chcete
náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými,
horúcimi a ostrými predmetmi alebo
pohyblivými časťami. Poškodený alebo
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
e) Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
f) Ak musíte s elektrickým náradím
pracovať vo vlhkom prostredí, použite
napájací zdroj s prúdovým chráničom
(RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD)
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
5
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate a pri práci s náradím
pracujte s rozvahou. Nepoužívajte
elektrické náradie, ak ste unavení alebo
ak ste pod vplyvom drog, alkoholu
alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s elektrickým náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
b) Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo
pred vložením akumulátora a pred
zdvihnutím alebo prenášaním náradia
skontrolujte, či je vypnutý hlavný
vypínač. Prenášanie elektrického náradia
s prstom na hlavnom vypínači alebo
pripojenie prívodného kábla k elektrickej
sieti, ak je hlavný vypínač náradia v polohe
zapnuté, môže spôsobiť úraz.
d) Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Nastavovacie
kľúče ponechané na náradí môžu byť
zachytené rotujúcimi časťami náradia
a môžu spôsobiť úraz.
e) Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia kontrola nad náradím
v neočakávaných situáciách.
f) Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali
do kontaktu s pohyblivými časťami.
Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť zachytené pohyblivými dielcami.
g) Ak sú zariadenia vybavené adaptérom
na pripojenie odsávacieho zariadenia,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu. Použitie týchto zariadení môže
znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Elektrické náradie nepreťažujte.
Používajte správny typ náradia na
vykonávanú prácu. Pri použití správneho
typu náradia bude práca vykonávaná
lepšie a bezpečnejšie.
b) Ak nie je možné hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Každé elektrické náradie s nefunkčným
6
c)
d)
e)
f)
g)
hlavným vypínačom je nebezpečné a musí
sa opraviť.
Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo pokiaľ
náradie nepoužívate, odpojte zástrčku
prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia
znižujú riziko náhodného zapnutia náradia.
Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby bolo
toto náradie použité osobami, ktoré nie
sú oboznámené s jeho obsluhou alebo
s týmto návodom. Elektrické náradie
je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického
náradia. Skontrolujte vychýlenie
alebo zablokovanie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod
náradia. Ak je náradie poškodené,
nechajte ho pred použitím opraviť. Veľa
nehôd býva spôsobených nedostatočnou
údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými čepeľami sú menej náchylné na
zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
manipuluje.
Elektrické náradie, príslušenstvo,
držiaky nástrojov atď., používajte
podľa týchto pokynov a berte do úvahy
podmienky pracovného prostredia
a prácu, ktorú budete vykonávať.
Použitie elektrického náradia na iné
účely, než na aké je určené, môže byť
nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné
dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
Špecifické doplnkové bezpečnostné predpisy pre mečové
píly
VAROVANIE: VŽDY používajte
schválený respirátor. Pri použití tohto
náradia sa môže vytvárať prach, ktorý
môže spôsobiť vážne zranenie.
• Ak vykonávate pracovné operácie na
miestach, kde môže dôjsť ku kontaktu
s ukrytými elektrickými vodičmi alebo
s vlastným prívodným káblom, vždy
držte náradie iba za jeho izolované časti.
Pri kontakte so „živým“ vodičom spôsobia
neizolované kovové časti náradia obsluhe
úraz elektrickým prúdom.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
• Po vypnutí sa nikdy nepokúšajte dobiehajúci
pílový list zastaviť prstami.
2013 XX XX
Rok výroby
• Nikdy neklaďte pílu na stôl alebo na
pracovný ponk, ak nie je vypnutá. Po
vypnutí píly sa bude pílový list ešte chvíľu
pohybovať.
• Ak používate pílové listy špeciálne určené
na rezanie dreva, odstráňte pred začatím
práce z obrobku všetky klince a iné kovové
časti.
• Kde je to možné, používajte na bezpečné
upnutie obrobku svorky a zverák.
• Nepokúšajte sa rezať extrémne malé
polotovary.
• Nenahýbajte sa príliš dopredu. Uistite sa, že
vždy stojíte v stabilnej polohe, to platí najmä
na lešeniach a rebríkoch.
• Pílu držte vždy oboma rukami.
• Na rezanie oblúkov a nepravidelných tvarov
používajte prispôsobený pílový list.
• Používajte iba pílové listy, ktoré spĺňajú
požiadavky uvedené v týchto pracovných
pokynoch.
• Používajte iba ostré pílové listy v perfektnom
stave. Prasknuté alebo ohnuté pílové listy by
mali byť okamžite vymenené a zlikvidované.
•Zaistite, aby bol pílový list bezpečne
upevnený.
Iné nebezpečenstvá
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká
sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko zranenia spôsobené odlietavajúcimi
čiastočkami.
– Riziko popálenia spôsobeného kontaktom
s príslušenstvom, ktoré sa zahrialo počas
použitia.
– Riziko zranenia spôsobeného dlhodobým
použitím náradia.
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Dátumový kód (f), ktorý obsahuje aj rok výroby, je
vytlačený na štítku náradia.
Príklad:
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Mečovú pílu
1 Sadu univerzálnych pílových listov
1 Kufrík (iba modely K)
1 Návod na obsluhu
1 Výkresovú dokumentáciu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho
súčastí. Mohlo by dôjsť k zraneniu
alebo k jeho poškodeniu.
a. Vypínač s reguláciou otáčok
b. Upínacia páčka pílového listu
c. Pätka píly
POUŽITIE VÝROBKU
Vaša mečová píla DW304 je určená na
profesionálne rezanie dreva, kovu a potrubia.
Kompaktný dizajn umožňuje rezanie v extrémnej
blízkosti hrany obrobku na ťažko prístupných
miestach.
NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkom prostredí alebo
v prostredí s výskytom horľavých kvapalín
a plynov.
Tieto píly sú elektrické náradie na profesionálne
použitie.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa dostali do kontaktu
s týmto náradím. Ak používajú toto náradie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
• Tento výrobok nie je určený na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami, s nedostatkom skúseností a
znalostí, ak týmto osobám nebol stanovený
dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté
7
inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti by nemali byť nikdy ponechané s týmto
náradím bez dohľadu.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60745; preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
VAROVANIE: Náradie s napájacím
napätím 115 V sa musí používať
spoločne s bezpečnostným
odpojovacím transformátorom
s uzemňovacou mriežkou medzi
primárnym a sekundárnym vinutím.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí
byť nahradený špeciálne pripraveným káblom,
ktorý získate v autorizovanom servise DEWALT.
Výmena sieťovej zástrčky (iba
Veľká Británia a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: Na uzemňovaciu
svorku nebude pripojený žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné,
použite iba schválený typ kábla s 3 vodičmi,
ktorý je vhodný pre príkon tohto náradia (pozrite
Technické údaje). Minimálny prierez vodiča je
1,5 mm²; maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia navíjacieho kábla odviňte vždy
celú dĺžku kábla.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením, pred výmenou
8
nástavcov alebo pred vykonávaním
opráv. Uistite sa, či je hlavný vypínač
v polohe vypnuté. Náhodné zapnutie
by mohlo spôsobiť úraz.
Výmena pílového listu (obr. 2)
1. Nastavte upínaciu páčku pílového listu (b)
nahor, aby došlo k uvoľneniu upínacieho
mechanizmu pílového listu.
2. Zasuňte pílový list do držiaka (d) tak, aby
bol riadne usadený. Pílový list možno upnúť
s ozubením smerujúcim hore alebo dole,
vpravo alebo vľavo.
3. Presuňte upínaciu páčku pílového listu
(b) dole, aby došlo k zaisteniu upínacieho
mechanizmu pílového listu.
4. Ak chcete pílový list vybrať, postupujte
v obrátenom poradí.
Pílové listy
materiál
železné kovy
neželezné kovy
drevo
plasty
murivo
odporučený pílový list
jemné ozubenie
hrubé ozubenie
hrubé ozubenie
jemné ozubenie
tvrdené hroty
K dispozícii je celý rad špeciálnych pílových listov,
ktoré sú dodávané ako príslušenstvo na prianie.
VAROVANIE: Pílový list voľte vždy
veľmi starostlivo.
POUŽITIE
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržiavajte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte
náradie od zdroja napájania.
VAROVANIE:
• Zaistite, aby bol rezaný materiál
pevne upnutý.
• Vyvíjajte na náradie iba mierny
tlak a nevyvíjajte bočný tlak na
pílový list. Ak je to možné, pracujte
s pätkou píly pritlačenou k obrobku.
Tak predídete poškodeniu pílového
listu a zabránite trhavým pohybom
a vibráciám náradia.
• Pri rezaní muriva alebo podláh berte
do úvahy umiestnenie potrubia
a elektrického vedenia. Náradie
držte vždy za rukoväť.
• Vyhýbajte sa preťažovaniu náradia.
• Pred začatím rezu nechajte pílový list
niekoľko sekúnd v chode naprázdno.
Nikdy nezapínajte pílu, ak je pílový
list zaseknutý v obrobku alebo ak je
v kontakte s materiálom.
Správna poloha rúk (obr. 1, 4)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia VŽDY
používajte správne uchopenie
náradia, ako na uvedenom obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia držte náradie
VŽDY bezpečne a očakávajte náhle
reakcie.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu
ruku na hlavnej rukoväti (g) a druhú ruku na
prednej rukoväti (e).
Zapnutie a vypnutie (obr. 1)
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte vypínač
s plynulou reguláciou otáčok (a). Tlak vyvíjaný na
tento vypínač určuje otáčky náradia.
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite vypínač.
Po ukončení práce a pred odpojením prívodného
kábla náradie vždy vypnite.
Rezanie dreva
1. Upnite si bezpečne obrobok a pred rezaním
z neho odstráňte všetky klince a kovové
predmety.
2. Uchopte náradie oboma rukami a pracujte
s pätkou píly pritlačenou k obrobku.
Ponorné rezy do dreva (obr. 3)
1. Oprite pätku píly o obrobok v takej polohe,
aby pílový list vytváral zodpovedajúci uhol pre
ponorný rez.
2. Zapnite pílu a pomaly zarezávajte pílový list
do obrobku. Zaistite, aby po celý čas rezu
bola pätka píly v kontakte s obrobkom.
Vybranie
1. Zmerajte si a označte na obrobku
požadované vybranie (výrez).
2. Použite úzky pílový list, spodnú časť pätky
píly oprite o obrobok a dávajte pozor, aby bol
pílový list umiestnený na čiare rezu. Ak je to
nutné, napríklad pri rezaní v obmedzenom
priestore, použite vonkajšiu hranu pätky píly
ako vodidlo.
3. Zapnite pílu, držte ju pevne opretú o obrobok
a v maximálnych otáčkach zarežte pílový list
do materiálu obrobku.
Rezanie kovu
Ak režete tenké kovy, vždy obrobok vystužte
z oboch strán pomocou dreva. Tak budú zaručené
čisté rezy a zabráni sa poškodeniu materiálu.
Pri dlhých priamych rezoch si na obrobku
vyznačte čiaru rezu.
Pozdĺž celej čiary rezu naneste tenkú vrstvu
maziva, zapnite náradie a veďte pílový list po
čiare rezu.
Rezanie plastov
Vždy pracujte s nižšími otáčkami. Urobte na
kúsku materiálu skúšobný rez, aby ste sa uistili, či
nie je tento materiál citlivý na teplo.
Rezanie muriva
VAROVANIE: Pri rezaní
azbestovocementových materiálov
môže vznikať nebezpečný prach.
Dodržujte platné predpisy a dodržujte
odporúčania vydané výrobcami
azbestovocementových materiálov.
Rezanie až po hranu (obr. 4)
Pomocou bežného pílového listu, ktorý je upnutý
obrátene, urobte rez až k plánovanej hrane.
Rovnobežné rezy (obr. 5)
S pílovým listom nainštalovaným v horizontálnej
polohe je možné náradie použiť na rezanie
rovnobežných rezov v blízkosti podláh, stien či
stropov.
Zaistite, aby po celý čas rezu bola pätka píly
v kontakte s obrobkom.
ÚDRŽBA
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie
a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho
bezproblémový chod.
9
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením, pred výmenou
nástavcov alebo pred vykonávaním
opráv. Uistite sa, či je hlavný vypínač
v polohe vypnuté. Náhodné zapnutie
by mohlo spôsobiť úraz.
testované s týmto výrobkom. Preto
by mohlo byť použitie takéhoto
príslušenstva s týmto náradím veľmi
nebezpečné. Ak chcete znížiť riziko
zranenia, používajte s týmto náradím
iba príslušenstvo odporučené
spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva
získate u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Odsávanie prachu
Ak sa náradie dlhodobo používa vo vnútorných
priestoroch, používajte vhodný systém
odsávania prachu, ktorý je skonštruovaný
v súlade s platnými nariadeniami, ktoré sa týkajú
prachových emisií.
Mazanie
Ak nebude náradie používané dlhší čas, naneste
na pílový list tenkú vrstvu oleja (napríklad strojový
olej).
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty, ofúkajte
náradie prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
údržby používajte schválenú ochranu
zraku a schválený respirátor.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina; nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
Trieďte odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný v bežnom komunálnom
odpade.
Ak nebudete prístroj DEWALT ďalej používať
alebo ak chcete prístroj vymeniť za nový,
nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym
odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku
v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice
poskytnú informácie o správnej likvidácii elektro
odpadov z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a reyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
životnosti. Ak chcete získať výhody tejto služby,
odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie
odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT sa dozviete na príslušnej adrese
uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete taktiež na
internetovej adrese: www.2helpU.com.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo,
než je príslušenstvo ponúkané
spoločnosťou DEWALT, nebolo
10
zst00241363 - 18-07-2014
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
11
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising