DCL023N | DeWalt DCL023N CORDLESS TORCH instruction manual

359203-74 BG
Превод на оригиналните инструкции
DCL023
Фигура 1
a
b
f
c
Фигура 2
c
b
d
e
Фигура 3
2
b
7,2 V АКУМУЛАТОРЕН LED ФЕНЕР
DCL023
Честито!
Вие избрахте инструмент на DEWALT.
Дългогодишният опит, задълбоченото
разработване на продукти и иновации прави
DEWALT един от най-надеждните партньори за
потребителите на професионални инструменти.
Технически данни
Волтаж
Тип
Вид на батерията
Тегло (без батерийния пакет)
Батериен пакет
Тип на батерията
Волтаж
Капацитет
Тегло
Зарядно устройство
Волтаж на електрическото
захранване
Тип на батерията
Приблизително време
за зареждане
Тегло
кг
DCL023
7,2
1
Li-Ion
0,105
VDC
Ah
кг
DCB080
Li-Ion
7,2
1,0
0,08
VDC
DCB095
VAC
мин
кг
230
Li-Ion
60 (1,0 Ah
батерийни
пакети)
0,2
Предпазители
Eвропа
230 V инструменти 10 Ампера, електрическа мрежа
Великобритания и Ирландия
230 V инструменти 3 Ампера, в контактите
Определения: Насоки за
безопасност
Дефинициите по-долу описват нивото на
трудност за всяка сигнална дума. Моля,
прочетете ръководството и внимавайте за тези
символи.
ОПАСНОСТ: Указва неминуемо
опасна ситуация, която, ако не се
избегне, ще доведе до смърт или
сериозно нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Показва
потенциално опасна ситуация,
която ако не се избегне, би могла
да доведе до смърт или сериозни
наранявания.
ВАЖНО: Показва една
потенциално опасна ситуация,
която, ако не се избегне, може да
доведе до минимални или средни
наранявания.
ЗАБЕЛЕЖКА: Показва практика,
която не е свързана с лични
наранявания но която, ако не
се избегне може да доведе до
имуществени щети.
Обозначава риск от токов удар.
Обозначава риск от пожар.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от наранявания,
прочетете ръководството
с инструкции.
Предупреждения за
безопасност
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете
всички предупреждения
и инструкции за
безопасност. Неспазването на
предупрежденията и указанията,
може да доведе до токов удар,
пожар и/или тежки травми.
СЪХРАНЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• НЕ гледайте директно
в източника на светлина.
• НЕ гледайте директно
с оптически инструменти към
източника на светлина.
• НЕ насочвайте светлината
в очите на други хора.
УПОТРЕБА И ГРИЖА ЗА АКУМУЛАТОРЕН
ИНСТРУМЕНТ
a) Презареждайте само със зарядно,
определено от производителя.
3
б)
в)
г)
Зарядно, което е подходящо за един
тип батерии може да създаде риск от
пожар, когато се използват с друг тип
батерии.
Използвайте инструментите само
с определените за него батерии.
Употребата на всякакви други
акумулаторни батерии може да създаде
риск от нараняване или пожар.
Когато батерията не е в употреба,
съхранявайте я далече от други
метални предмети като кламери,
монети, ключове, пирони, винтове
или други дребни метални
предмети, които могат да направят
връзка от един терминал до друг.
Последствията от късото съединение
могат да бъдат изгаряния или пожар.
При извънредни обстоятелства от
батериата може да изтече течност;
избягвайте контакт. Ако случайно
се появи контакт, облейте с вода.
Ако докоснете очите си с течност,
потърсете допълнителна
медицинска помощ. Изтеклата от
батерията течност може да причини
дразнене и изгаряния.
СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ
a) Сервизирането на вашия
инструмент трябва да се извършва
само от квалифицирано лице, като
се използват само оригинални
резервни части. Това ще гарантира
безопасната употреба на уреда.
Допълнителни специфични
правила за безопасност за
фенери
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от
пожар. Не работете с фенер или
със зарядно устройство в близост
до запалителни течности или
в наситена с газове или експлозивна атмосфера. Вътрешни искри
могат да предизвикат запалване
на изпаренията, което да причини
лични наранявания.
• Не излагайте лампата или зарядното
устройства на мокра и влажна среда.
Не излагайте лампата или зарядното
устройство на дъжд или сняг.
• Не измивайте лампата или зарядното
устройство с вода и не допускайте
навлизането на вода в тях. Никога не
потапяйте лампата във вода.
4
• Не работете без прикачено капаче за
лупата.
ВНИМАНИЕ: Когато не го използвате, поставете инструмента
на едната му страна на стабилна повърхност, където няма
да представлява опасност
от препъване и падане. Някои
инструменти с големи батерийни
пакети могат да стоят изправени
на батерийния пакет, но могат да
бъдат лесно съборени.
Маркировка върху
инструментите
На инструмента са показани следните
пиктограми:
Преди употреба прочетете
ръководството с инструкции.
Не гледайте директно в източника на
светлина.
ПОЗИЦИЯ НА КОДА С ДАТАТА
Кода с датата (f), който също така включва
годината на производство, е отпечатана
предната страна на корпуса.
Пример:
2013 XX XX
Година на производство
Важни инструкции за безопасност за всички батерийни
зарядни устройства
СЪХРАНЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ: Това
ръководство съдържа важни инструкции за
безопасност за зарядно устройство DCB095.
• Преди да използвате зарядното
устройство, прочетете всички
инструкции и предупредителните
означения на зарядното устройство,
батерийния пакет и продукта, като
използвате батерийния пакет.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от
удар. Не допускайте навлизането
на течност в зарядното
устройство. Може да доведе до
токов удар.
ВНИМАНИЕ: Опасност от
изгаряне. За да намалите риска
от нараняване, зареждайте
само зарядни батерии DEWALT.
Други видове батерии може да се
пръснат, като причинят телесни
повреди и щети.
ВНИМАНИЕ: На децата не трябва
да се позволява да играят с уреда.
ЗАБЕЛЕЖКА: При определени
условия, и когато зарядното
устройство е свързано към
източника на мощност, зарядното
устройство може да получи късо
съединение от чужд материал.
Чужди проводни материали като
например прах от шлифоване,
метални частици, стоманена
вълна, алуминиево фолио или
натрупване от метални частици,
както и други подобни материали
трябва да се държат далече
от кухините на зарядното
устройство. Винаги изключвайте
зарядното устройство от
електрическата мрежа, когато
в кухините няма батерии за
зареждане. Изключете зарядното
устройство преди да бъде
почистено.
• НЕ се опитвайте да зареждате
батерийния пакет с други зарядни
устройства, освен с указаните в това
ръководство. Зарядното устройство
и батерийния пакет са създадени
специално съвместими едно с друго.
• Тези зарядни устройства не са
предназначени за друго, освен за
зареждане на презареждащите се
батерии на DEWALT. Всяка друга
употреба може да доведе до риск от
пожар, късо съединение или токов удар.
• Не излагайте зарядното устройство
на дъжд и сняг.
• Издърпвайте щепсела, а не кабела,
когато изключвате зарядното
устройство. Това ще намали риска от
повреда в щепсела или кабела.
• Внимавайте кабела да не бъде на
място, където може да е настъпан, да
се спъват в него или да бъде повреден.
• Не използвайте удължителен
кабел, освен ако не е абсолютно
задължително. Използването на
неподходящ удължителен кабел може да
доведе до риск от пожар, токов удар или
късо съединение.
• Не поставяйте никакви предмети
върху зарядното устройство
и не го поставяйте върху мека
повърхност, която може да блокира
вентилационните отвори и да доведе
до прекомерна вътрешна топлина.
Поставете зарядното устройство
далече от нагорещени уреди. Зарядното
устройство се охлажда чрез отвори
отгоре и отдолу на корпуса.
• Не работете със зарядното
устройство, ако кабела и щепсела му
са повредени — веднага ги заменете.
• Не работете със зарядното
устройство, ако е ударено рязко, ако
е изпуснато или повредено по някакъв
начин. Занесете го в упълномощен
сервизен център.
• Не разглобявайте зарядното
устройство; когато се изисква
сервизиране или поправка, занесете
го в упълномощен сервизен център.
Неправилното сглобяване може да доведе
до токов удар, късо съединение или пожар.
• В случай на повреден захранващ кабел,
същият трябва да бъде заменен веднага
от производителя, неговия сервизен
агент или подобно квалифицирано лице,
за да се предотврати всякаква опасност.
• Преди почистване, изключете
зарядното устройство от
захранването. Това ще намали
риска от токов удар. Свалянето на
батерийния пакет няма да намали този
риск.
• НИКОГА не се опитвайте да свържете
2 зарядни устройства заедно.
• Зарядното устройство е създадено
да работи на стандартна битова
електрическа 230 V мощност. Не се
опитвайте да го използвате при
други волтажи. Това не се отнася до
зарядните устройства за употреба
в превозни средства.
ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
Зарядни устройства
Зарядното устройство DCB095 приема
7,2 V Li-Ion батерии.
Тези зарядни устройства не изискват
регулиране и са създадени да са възможно
най-лесни за работа.
5
Процедура за зареждане
(фиг. 2)
1. Включете зарядното устройство (d)
в подходящ контакт, преди да вкарате
батерийния пакет.
2. Вкарайте батерийния пакет (b)
в зарядното устройство (d). Уверете
се, че батерията е поставена така, че
бутона за освобождаване на батерията
(c) е на същата страна като светлинката
на зареждане (e). Червената светлина
за зареждане (e) ще присветва
продължително, за да покаже, че
зареждането е започнало.
3. Завършването на зареждането ще бъде
отбелязано с непрекъснато светена на
червената светлинка. Пакетът е напълно
зареден и може да се използва или да се
остави в зарядното устройство.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да подсигурите максимална
работа и живот на Li-Ion батерии, заредете
напълно батерийният пакет преди първа
употреба.
ЗАБЕЛЕЖКА: По време на наличието на
електростатичен разряд (ESD) пулс, функцията
на зарядното устройство е прекъсната, но се
възобновява без намесата на оператора, когато
ESD пулса се отстрани.
Процес на зареждане
Вижте таблицата по-долу за справка относно
състоянието на зарядност на батерийния пакет.
Състояние на зарядност
зареждане
– – – –
напълно заредени
горещ/студен пакет закъснение –– – –– –
сменете батерийния пакет
•••••••••••
Горещ/студен пакет
закъснение
Когато зарядното устройство засече батерия,
която е прекалено гореща или прекалено
студена, автоматично започва режим горещ/
студен пакет закъснение, като прекъсва
зареждането докато батерията не достигне
подходяща температура. Зарядното устройство
тогава автоматично се превключва към режим
на зареждане. Тази характеристика осигурява
максимален живот на батерията.
САМО LI-ION БАТЕРИЕН ПАКЕТ
Li-Ion батериите са направени със система
за електронна защита, която да защитава
6
батерията срещу пренатоварване,
пренагряване или дълбоко изпразване.
Инструментът автоматично ще се изключи, ако
се включи системата за електронна защита.
Ако това се случи, поставете Li-Ion батерия
на зарядното устройство до пълното му
зареждане.
Важни инструкции за
безопасност за всички
батерийни пакети
Когато поръчвате батериен пакет за смяна, не
забравяйте да включите каталожния номер
и волтажа.
Батерията не е напълно заредена от
картонената опаковка. Преди да използвате
батерийния пакет и зарядното устройство,
прочетете инструкциите за безопасност по-долу.
След това следвайте дадената процедура за
зареждане.
ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИТЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не зареждайте или не използвайте
батерията в експлозивна атмосфера,
като например в присъствието на
запалителни течности, газове или
прах. Поставянето или изваждането на
батерията от зарядното устройство
може да възпламени прахообразни
материали или пари.
• Никога не насилвайте батериен
пакет в зарядното устройство. Не
изменяйте батерийният пакет по
никакъв начин, за да го напъхате
в несъвместимо зарядно устройство,
понеже може да се повреди и да
причини сериозни наранявания.
• Зареждайте батерийните пакети само
в зарядни устройства на DEWALT.
• НЕ разплисквайте и не обливайте с вода
или с други течности.
• Не съхранявайте и не използвайте
инструмента и батерийния пакет
на места, където температурата
може да достигне или надхвърли 40 °C
(105 °F) (като например външни навеси
или метални сгради през лятото).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога и по
никаква причина не се опитвайте
да отворите батериен пакет.
Ако батерийния пакет е спукан
или повреден, не включвайте
зарядното устройство. Не чупете,
не изпускайте и не повреждайте
батерийния пакет. Не използвайте
батериен пакет или зарядно
устройство, което е било ударено
рязко, изпуснато, прегазено или
повредено по някакъв начин (като
прободено с пирон, ударено с чук,
настъпано). Това може да доведе
до токов удар. Повредените
батерии трябва да бъдат
върнати на сервизен център за
рециклиране.
ВНИМАНИЕ: Когато не го
използвате, поставете
инструмента на едната му
страна на стабилна повърхност,
където няма да представлява
опасност от препъване
и падане. Някои инструменти
с големи батерийни пакети могат
да стоят изправени на батерийния
пакет, но могат да бъдат лесно
съборени.
СПЕЦИФИЧНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ НА ЛИТИЕВО-ЙОННА (Li-Ion)
• Не изгаряйте батерийния пакет дори
да е сериозно повреден или напълно
изхабен. Батерийния пакет може да
експлоадира в огъня. При изгарянето
на литиево-йонен батериен пакет
се образуват токсични изпарения
и материали.
• Ако батерийното съдържание влезе
в контакт с кожата, веднага я измийте
с мек сапун и вода. Ако в окото влезе
батерийна течност, изплакнете с вода
на отворено око за 15 минути или докато
не премине дразненето. Ако е необходима
медицинска помощ, батерийния
електролит е съставен от смесица от
течни органични карбонати и литиеви
соли.
• Съдържанието от отворени
батерийни клетки може да причини
дразнене в дихателната система.
Необходим е свеж въздух. Ако
симптомите продължават, потърсете
медицинска помощ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от
изгаряне. Батерийната течност
може да е запалителна, ако
е изложена на искра.
обекти могат да предизвикат късо съединение
в контактите, което да причини опасност от
пожар и да повреди батерийния пакет.
1. Свалете предпазното батерийно капаче
преди да поставите батерийния пакет
в зарядното устройство или в инструмента.
2. Поставете защитното капаче над
контактите веднага след свалянето на
батерийния пакет от зарядното устройство
или от инструмента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уверете се,
че капачето на батерията е на
място преди да приберете или
носите със себе си отделения
батериен пакет.
Батериен пакет
ВИД НА БАТЕРИИТЕ
DCL023 работи на 7,2 волтови батерийни
пакети.
Препоръки за съхранение
1. Най-доброто място за съхранение е това,
което е хладно и сухо, далече от директна
слънчева светлина и прекалена горещина
или студ. За оптимална работа и живот,
когато не са в употреба, съхранявайте
батерийните пакети при стайна
температура.
2. За дълго съхранение, препоръчително
е да съхранявате напълно зареденият
батериен пакет на хладно, сухо място
извън зарядното устройство, за оптимални
резултати.
ЗАБЕЛЕЖКА: Батерийните пакети не трябва
да се съхраняват напълно изпразнени.
Батерийният пакет трябва да се презареди
преди употреба.
Етикети на зарядното
устройство и батерийния
пакет
В допълнение към пиктограмите, използвани
в това ръководство, етикетите на зарядното
устройство и батерийния пакет показват
следните пиктограми:
Преди употреба прочетете
ръководството с инструкции.
Капаче на батерия (фиг. 2)
Предоставено е капаче за батерията, за да
покрие контактите на свързания батериен пакет.
Без предпазното капаче, свободните метални
100%
Зареждане на батерия.
7
100%
Заредена батерия.
Дефектна батерия.
Горещ/студен пакет закъснение.
Описание (фиг. 1, 2)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
променяйте инструмента или
неговите части. Това може да
доведе до лични наранявания
и щети.
а. Превключвател
Не докосвайте с проводими предмети.
b. Батерия
Не зареждайте повредени батерийни
пакети.
d. Зарядно устройство
c. Освобождаващ бутон
e. Светлина при зареждане
Използвайте само с батерийни пакети
на DEWALT, другите може да се
пръснат, като причинят наранявания
и щети.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Не излагайте на вода.
НЕ използвайте при мокри условия или
в присъствието на запалителни течности
и газове.
Веднага сменяйте повредените
кабели.
Зареждайте само между 4 °C и 40 °C.
Изхвърлете батерията с дължимата
грижа за околната среда.
Не изгаряйте батерийният пакет.
Виж Teхнически данни за времето за
зареждане.
Само за употреба на закрито.
Съдържание на пакета
Съдържанието на пакета включва:
1 Фенер
1 Ръководство с инструкции
ЗАБЕЛЕЖКА: Батерийните пакети и зарядните
устройства не са включени с N-моделите.
Тези фенери са професионални инструменти.
НЕ допускайте деца в близост до инструмента.
Необходим е надзор, когато този инструмент се
използва от неопитен оператор.
• Tози продукт не е предназначен за
употреба от хора (включително деца)
с намалени физически, сензорни или
умствени възможности, или с липса на
знания, освен ако не са под наблюдение
или не са били инструктирани относно
употребата на устройството от човек,
отговорен за тяхната безопасност. Никога
не оставяйте сами деца да си играят с този
продукт.
Електрическа безопасност
Продуктът е създаден само за един волтаж.
Винаги проверявайте дали напрежението
на батерията отговаря на напрежението
на табелката. Също така се уверете, че
напрежението на зарядното устройство
съответства на това на електрическата мрежа.
Вашето зарядно устройство
на DEWALT е двойно изолиран
в съответствие с EN 60335;
следователно не се изисква
заземителна жица.
• Проверете за евентуална повреда
на инструмента, частите или
аксесоарите, появила се в резултат от
транспортирането.
Ако захранващият кабел е повреден, трябва да
се смени от специално подготвен кабел, който
можете да намерите в сервизите на DEWALT.
• Вземете си време да прочетете подробно
това ръководство преди да работите
преди работа.
Замяна на щепсела (само за
Великобритания и Ирландия)
Ако трябва да се сложи нов щепсел:
• Безопасно изхвърляне на стария щепсел.
8
• Свържете кафявата жица към живия
терминал в щепсела.
РАБОТА
• Свържете синята жица към неутралния
терминал.
Инструкции за употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не трябва да
се прави свързване към заземения
терминал.
Следвайте инструкциите за монтаж, които
се предоставят с доброкачествените
щепсели. Препоръчителен предпазител: 3 A.
Използване на удължителен
кабел
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги
съблюдавайте инструкциите
за безопасност и приложимите
разпоредби.
Превключвател (фиг. 1)
За да включите лампата, натиснете
превключвателя (a). За да я изключите,
натиснете отново превключвателя.
Индикатор на батерията
Можете да използвате удължителен
кабел само, ако е абсолютно необходимо.
Използвайте одобрен удължителен кабел,
подходящ за входящо захранване на вашето
зарядно устройство (вижте Tехнически данни).
Минималният размер на проводника е 1 мм²;
максималната дължина е 30 м.
Когато батерията доближи състояние на
пълно изпразване, фенера ще присветне два
пъти и след това яркостта на светлината ще
спадне под нормалното ниво. Този цикъл ще
се повтори за период от максимум 15 минути,
докато батерията напълно се изпразни.
При използване на кабели на макари, винаги
развивайте докрай кабела.
ПОДДРЪЖКА
СГЛОБЯВАНЕ
И РЕГУЛИРАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте
само DEWALT батерийни пакети
и зарядни устройства.
Поставяне и сваляне
на батерийния пакет от
инструмента (фиг. 3)
ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че вашия батериен
пакет (b) е напълно зареден.
ЗА ДА МОНТИРАТЕ БАТЕРИЙНИЯ КОМПЛЕКТ
В ДРЪЖКАТА НА ИНСТРУМЕНТА
1. Подравнете батерийният пакет с релсите
вътре в дръжката на инструмента.
2. Плъзнете батерийния комплект стабилно
на място, докато не чуете заключващото
щракване.
ЗА ДА СВАЛИТЕ БАТЕРИЙНИЯ ПАКЕТ ОТ
ИНСТРУМЕНТА
1. Натиснете освобождаващия бутон (c)
и здраво издърпайте батерийния пакет от
дръжката на инструмента.
2. Вкарайте батерийния пакет в зарядното
устройство, както е описано в раздела за
зареждане от това ръководство.
Вашият инструмент на DEWALT е създаден
с цел да работи продължителен период
от време с минимална поддръжка.
Продължителната и задоволителна работа
зависи от правилната грижа за инструмента
и от редовното му почистване.
Зарядното устройство и батерийният пакет
не могат да се сервизират. В него няма части,
които да мога да се сервизират.
• Не се опитвайте да поправяте фенера. За
да осигурите безопасността и надеждността
на продукта, поправката, поддръжката
и регулирането трябва да се извършва
в упълномощени сервизни центрове на
DEWALT.
Почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Издухвайте
замърсяванията и праха на
основния корпус със сух въздух
винаги, когато забележите
събиране на мръсотия в и около
вентилационните отвори.
Носете одобрена защита за
очите и одобрена защитна
противопрахова маска, когато
извършвате тази процедура.
9
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
използвайте разтворители или
други химикали за почистване
на неметалните части на
инструмента. Тези химикали
могат да влошат качеството на
материалите, използвани за тези
части. Използвайте намокрена
с вода и мек сапун кърпа. Никога
не допускайте влизането на
течности в инструмента; никога
не потапяйте в течност която
и да е част на инструмента.
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА
ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност
от удар. Изключете зарядното
устройство от AC контакта преди
почистване. От външната част
на зарядното устройство можете
да почистите наслагванията
и намазняванията с помощта на
кърпа или мека, неметална четка.
Не използвайте вода или други
почистващи разтвори.
Допълнителни аксесоари
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Понеже
с този инструмент не са
тествани аксесоари, различни от
тези на DEWALT, използването
на такива аксесоари с този
инструмент може да е опасно. За
да намалите риска от нараняване,
използвайте само препоръчаните
от DEWALT аксесоари с този
продукт.
Посъветвайте се с вашия доставчик за
по-подробна информация относно подходящите
аксесоари.
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът не
трябва да се изхвърля с обикновените
битови отпадъци.
Ако един ден откриете, че вашия продукт на
DEWALT се нуждае от замяна, или ако повече
не ви трябва, не го изхвърляйте с битовите
отпадъци. Занесете този продукт в съответния
пункт.
Разделното събиране на
използваните продукти и опаковки
позволява рециклирането на
материалите и нановото им
10
използване. Повторното използване
на рециклираните материали
помага за предпазване на околната
среда от замърсяване и намалява
необходимостта от сурови суровини.
Местното законодателство може да предвижда
разделно събиране на електрическите продукти
от домакинството, в общинските сметища
за отпадъчни продукти или от търговците на
дребно при покупка на нов продукт.
DEWALT предоставя място за събиране
и рециклиране на продуктите на DEWALT след
приключване на работния им живот. За да се
възползвате от тази услуга, моля, върнете
вашия продукт на всеки авторизиран агент за
сервиз, който ще го приеме от наше име.
Можете да проверите мястото на вашият найблизък авторизиран сервизен агент, като се
свържете с офиса на вашия местен DEWALT
на указания в ръководството адрес. Освен
това, списъка на авторизираните сервизи
на DEWALT и пълна информация за нашето
следпродажбено обслужване и контакти са на
разположение на интернет адрес:
www.2helpU.com.
Акумулаторен батериен
пакет
Tози батериен пакет с продължителен живот
трябва да се презарежда, когато вече не може
да отдава достатъчно мощност при работи,
където преди е работел с лекота. В края на
своя техничен живот, го изхвърлете с внимание
за околната среда:
• Напълно изтощете батерийния пакет, след
това го свалете от инструмента.
• Li-Ion клетки могат да се рециклират.
Занесете ги на своя дилър или на местната
станция за рециклиране. Събраните
батерийни пакети ще бъдат рециклирани
или изхвърлени подходящо.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00223861 - 02-01-2014
Download PDF

advertising