DCL023N | DeWalt DCL023N CORDLESS TORCH instruction manual

509212-29 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
DCL023
Rysunek 1
a
b
f
c
Rysunek 2
c
b
d
e
Rysunek 3
2
b
7,2V AKUMULATOROWA DIODOWA LATARKA
KIESZONKOWA DCL023
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle
staranne wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły, że
firma DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych urządzeń.
Dane techniczne
Napięcie
Typ
Rodzaj akumulatora
Masa (bez akumulatora)
Akumulator
Rodzaj akumulatora
Napięcie
Wydajność
Masa
Ładowarka
Napięcie sieciowe
Rodzaj akumulatora
Przybliżony czas ładowania
Masa
DCL023
7,2
1
Li-Ion
0,105
VGS
kg
DCB080
Li-Ion
7,2
1,0
0,08
VGS
Ah
kg
V WS
min
kg
DCB095
230
Li-Ion
60 (akumulatory 1,0 h)
0,2
Amperaż bezpiecznika:
Urządzenia zasilane prądem o napięciu 230 V
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich lub
średnich obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
skutkować szkodami rzeczowymi.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru.
OSTRZEŻENIE: By nie narażać się na
doznanie urazu, dokładnie przeczytaj
niniejszą instrukcję obsługi.
Ogólne przepisy
bezpieczeństwa pracy
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała.
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ,
BY W RAZIE POTRZEBY MÓC Z NIEJ
PONOWNIE SKORZYSTAĆ.
OSTRZEŻENIE:
10 A
Definicje związane
z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
• NIE patrz bezpośrednio w źródło
światła.
• NIE patrz bezpośrednio w źródło
światła przez przyrządy optyczne.
• NIE kieruj światła w oczy innych
osób.
OBSŁUGA I KONSERWACJA
AKUMULATORÓW
a) Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach
przystosowanych do tego celu przez
producenta. Włożenie do ładowarki innego
rodzaju akumulatora, niż przewidziany
przez producenta, grozi pożarem.
b) Stosuj tylko akumulatory przeznaczone
do danego rodzaju urządzenia.
Stosowanie innych akumulatorów stwarza
ryzyko doznania urazu ciała i pożaru.
3
c)
d)
Wyjęte akumulatory trzymaj z dala
od spinaczy biurowych, monet,
kluczy, gwoździ, śrub i innych małych
przedmiotów metalowych, które mogą
spowodować zwarcie biegunów. Zwarcie
zacisków akumulatora może spowodować
oparzenia lub pożar.
Z powodu niewłaściwego zastosowania
z akumulatora może wyciekać elektrolit.
Nie dotykaj go. W razie niezamierzonego
kontaktu natychmiast spłucz wodą
narażone miejsce. Gdyby elektrolit
prysnął w oczy, niezwłocznie zgłoś
się do lekarza. Wyciekły elektrolit może
spowodować podrażnienie oczu lub
oparzenia.
SERWIS
a) Naprawy urządzenia mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Dodatkowe wskazówki
bezpieczeństwa pracy lamp
roboczych
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
pożaru. Nie używaj lampy roboczej ani
ładowarki w pobliżu palnych cieczy lub
gazów ani w obszarze zagrożonym
wybuchem. Iskry mogą zapalić gazy,
co grozi doznaniem urazu.
• Nie wystawiaj lampy na działanie wilgoci,
deszczu i śniegu.
• Nie czyść lampy wodą i uważaj, by jakaś
ciecz nie przedostała się do wnętrza obudowy.
Nigdy nie zanurzaj lampy w wodzie.
• Nie używaj urządzenia bez dołączonej osłony
soczewki.
UWAGA: Gdy lampa nie jest
używana, odłóż ją na stabilnej
powierzchni, gdzie nie występuje
ryzyko potknięcia się lub zrzucenia
na lampy na podłogę. Niektóre urządzenia z dużymi akumulatorami mogą
wprawdzie stać na akumulatorze, ale
łatwo je wtedy przewrócić.
Oznaczenia na lampie
Na lampie umieszczono następujące piktogramy:
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
4
Nie patrz bezpośrednio w źródło światła.
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY
Kod daty (f), który zawiera również rok produkcji,
jest wytłoczone na obudowie.
Przykład:
2013 XX XX
Rok produkcji
Ważne wskazówki
bezpieczeństwa pracy
wszystkich ładowarek
akumulatorowych
PRZECHOWUJ TE INSTRUKCJE: Podręcznik ten
zawiera ważne wskazówki bezpieczeństwa pracy
ładowarki DCB105.
• Przed uruchomieniem ładowarki przeczytaj
wszystkie instrukcje i ostrzeżenia
zamieszczone na ładowarce, akumulatorze
i zasilanym urządzeniu.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
Uważaj, by do ładowarki nie dostała
się jakaś ciecz, ponieważ grozi to
porażeniem prądem elektrycznym.
UWAGA: Niebezpieczeństwo
oparzenia. By zmniejszyć ryzyko
oparzenia, stosuj tylko akumulatory
firmy DEWALT. Inne akumulatory mogą
się przegrzać i pęknąć, co niechybnie
grozi doznaniem urazu ciała i szkód
rzeczowych. Nigdy nie ładuj baterii.
UWAGA: Nie pozwalaj dzieciom bawić
się urządzeniem.
WSKAZÓWKA: Istnieje pewne
niebezpieczeństwo zwarcia kontaktów
przyłączonej do sieci ładowarki przez
obce, przewodzące materiały, jak
np. pył szlifierski, wióry metalowe,
wełna stalowa, folia aluminiowa lub
nagromadzone cząstki metalu. Trzymaj
je z dala od gniazda ładowarki. Gdy
nie ma w niej akumulatora, zawsze
wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Tak samo postępuj przed
czyszczeniem ładowarki.
• NIGDY nie ładuj akumulatora przy użyciu
ładowarki innej niż określona w tym
podręczniku. Ładowarka i akumulator są do
siebie ściśle dostosowane.
• Ładowarki te są przeznaczone wyłącznie
do ładowania akumulatorów DEWALT. Inne
zastosowanie może doprowadzić do pożaru
bądź niebezpiecznych lub nawet śmiertelnych
urazów na skutek porażenia prądem
elektrycznym.
• Przed czyszczeniem ładowarki zawsze
odłączaj ją od sieci. W ten sposób maleje
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Ryzyka tego nie zmniejsza samo wyjęcie
akumulatora.
• Nigdy nie wystawiaj ładowarki na działanie
deszczu ani śniegu.
• Ładowarka jest przystosowana do zasilania
prądem elektrycznym o napięciu 230 V.
Nie przyłączaj jej do źródła prądu o innym
napięciu, chyba że jest to ładowarka
samochodowa.
• By odłączyć ładowarkę od sieci, zawsze
ciągnij za wtyczkę a nie za kabel. W ten
sposób maleje ryzyko uszkodzenia wtyczki
i kabla.
• Tak ułóż kabel sieciowy, by nikt nie mógł
na niego nadepnąć ani się o niego potknąć
i by nie był narażony na inne szkodliwe
wpływy lub obciążenia.
• Używaj przedłużacza tylko wtedy, gdy
jest bezwzględnie konieczny. Niewłaściwy
przedłużacz może doprowadzić do pożaru
bądź niebezpiecznych lub nawet śmiertelnych
urazów na skutek porażenia prądem
elektrycznym.
• Nie stawiaj żadnych przedmiotów na
ładowarce oraz nie stawiaj jej na miękkiej
powierzchni. Może to powodować
zasłonięcie szczelin wentylacyjnych
w ładowarce. Trzymaj ładowarkę z dala
od źródeł ciepła. Jest ona wyposażona
w szczeliny wentylacyjne na górze i na dole
obudowy.
• Nie załączaj ładowarki z uszkodzonym
kablem sieciowym lub wtyczką uszkodzone elementy niezwłocznie wymień na
sprawne.
• Nie używaj ładowarki, która została mocno
uderzona, spadła na podłogę lub uległa
innego rodzaju uszkodzeniu. Oddaj ją do
autoryzowanego warsztatu serwisowego
w celu naprawy.
• Nie rozbieraj ładowarki. W razie
konieczności konserwacji lub naprawy
oddaj ją do autoryzowanego warsztatu
serwisowego w celu naprawy.
Nieprawidłowe złożenie może doprowadzić
do pożaru bądź niebezpiecznych lub nawet
śmiertelnych urazów na skutek porażenia
prądem elektrycznym.
• By nie narażać się na porażenie prądem
elektrycznym, uszkodzony kabel sieciowy
niezwłocznie powinien zostać wymieniony
na nowy przez producenta, autoryzowany
warsztat serwisowy lub wykwalifikowanego
specjalistę.
• NIGDY nie łącz ze sobą dwóch ładowarek.
PRZECHOWUJ TE INSTRUKCJE
Ładowarki
Ładowarka DCB095 służy do ładowania
akumulatorów litowo-jonowych o napięciu 7,2V.
Ładowarki tej nie trzeba regulować i jest ona
bardzo łatwa w obsłudze.
Procedura ładowania (rys. 2)
1. Przed włożeniem akumulatora przyłącz
ładowarkę do odpowiedniego gniazda
sieciowego o napięciu 230 V.
2. Następnie włóż akumulator do ładowarki.
Zaczyna migać czerwona lampka kontrolna,
informując, że rozpoczął się proces ładowania.
3. Po zakończeniu ładowania czerwona lampka
kontrolna zapala się na stałe. Akumulator jest
teraz całkowicie naładowany i w każdej chwili
można go wyjąć lub pozostawić w ładowarce.
WSKAZÓWKA: Akumulatory litowo-jonowe
osiągają maksymalną sprawność i żywotność,
gdy przed pierwszym użyciem całkowicie się je
naładuje.
WSKAZÓWKA: Jeżeli jest dostępny
elektrostatyczny impuls rozładowania (EED) praca
ładowarki zostanie przerwana, jednakże zostanie
wznowiona bez udziału użytkownika, jak tylko
impuls EED zostanie usunięty.
Wskazania stanów akumulatora
W poniższej tabeli przedstawiono wskazania
stanów akumulatora w trakcie ładowania.
Stan akumulatora
Akumulator jest ładowany
Akumulator jest całkowicie
naładowany
Przerwanie ładowania w celu
ochłodzenia lub ogrzania
akumulatora
Akumulator do wymiany
–
–
– –
–– – –– –
•••••••••••
5
Przerywanie ładowania w celu
ochłodzenia lub ogrzania
akumulatora
Gdy ładowarka wykryje, że akumulator jest zbyt
gorący lub zbyt zimny, automatycznie się wyłącza,
a następnie znów załącza, gdy akumulator
osiągnie odpowiednią temperaturę. Funkcja ta
ma na celu zapewnienie maksymalnej trwałości
użytkowej akumulatorów.
TYLKO AKUMULATOR LI-ION
Akumulatory litowo-jonowe zawierają elektroniczne
zabezpieczenie, które chroni akumulator przed
przeładowaniem, przegrzaniem i głębokim
rozładowaniem.
W chwili zadziałania tego zabezpieczenia
urządzenie automatycznie się wyłącza. W takim
przypadku włóż akumulator litowo-jonowy do
ładowarki aż do pełnego naładowania.
Ważne wskazówki
bezpieczeństwa pracy
wszystkich akumulatorów
Przy zamawianiu akumulatorów zamiennych podaj
numer katalogowy i wartość napięcia.
Wyjęty z kartonu akumulator nie jest całkowicie
naładowany. Przed użyciem akumulatora
i ładowarki przeczytaj podane niżej wskazówki
bezpieczeństwa pracy. Postępuj zgodnie z opisaną
procedurą ładowania.
PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE
• Nigdy nie ładuj ani nie używaj akumulatora
w otoczeniu zagrożonym wybuchem,
w którym znajdują się palne ciecze, gazy
lub pyły. Przy wkładaniu i wyjmowaniu
akumulatora z ładowarki takie pyły lub pary
mogą się zapalić.
• Nigdy na siłę nie wkładaj akumulatora do
ładowarki. Nie dokonuj żadnych przeróbek
akumulatora, by dopasować go do innej
ładowarki. Takie postępowanie grozi
pęknięciem akumulatora i doznaniem
poważnego urazu ciała.
• Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach firmy
DEWALT.
• NIE pryskaj ładowarki wodą ani NIE zanurzaj
jej w wodzie lub innych cieczach.
• Urządzenia i akumulatora nigdy nie składuj
ani nie używaj w miejscach, w których
temperatura może przekroczyć 40 °C (np.
stodoły lub metalowe budynki w lecie).
6
OSTRZEŻENIE: Nigdy i pod
żadnym pozorem nie próbuj otwierać
akumulatora. Nie wkładaj akumulatora
z pękniętą lub uszkodzoną
obudową do ładowarki. Nie ściskaj
akumulatora, uważaj, by nie spadł na
podłogę ani nie uległ uszkodzeniu.
Nigdy nie używaj akumulatora
ani ładowarki, które zostały silnie
uderzone, spadły na podłogę, zostały
przejechane lub uszkodzone w inny
sposób (np. przebite gwoździem,
uderzone młotkiem lub nadepnięte).
Skutkiem takiego działania może
być nawet śmiertelne porażenie
prądem elektrycznym. Uszkodzone
akumulatory oddaj do punktu
serwisowego w celu utylizacji.
UWAGA: Gdy urządzenie nie jest
używana, odłóż ją na stabilnej
powierzchni, gdzie nie występuje
ryzyko potknięcia się ani zrzucenia
urządzenia. Niektóre urządzenia
z dużymi akumulatorami mogą
wprawdzie stać na akumulatorze, ale
łatwo je wtedy przewrócić.
SPECJALNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
PRACY AKUMULATORÓW LITOWOJONOWYCH
• Nie wrzucaj akumulatora do ognia,
nawet gdy jest poważnie uszkodzony
lub całkowicie zużyty. Akumulator może
w ogniu eksplodować. W trakcie spalania
akumulatorów litowo-jonowych wydzielają się
toksyczne pary i substancje.
• Gdyby elektrolit zanieczyścił skórę,
natychmiast zmyj ją wodą z łagodnym
mydłem. Gdyby elektrolit prysnął w oczy,
przepłucz je przy otwartych powiekach przez
15 minut lub tak długo, aż ustąpi podrażnienie.
W razie konieczności skorzystania z pomocy
medycznej poinformuj lekarza, że elektrolit
stanowi mieszaninę ciekłych węglanów
organicznych i soli litu.
• Pary wydzielające się z otwartych
ogniw akumulatora mogą spowodować
zaburzenia oddychania. Poszkodowaną
osobę wyprowadź na świeże powietrze,
a gdyby objawy się utrzymywały, wezwij
lekarza.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
pożaru. Elektrolit może się zapalić od
iskier lub płomieni.
Osłona biegunów akumulatora
(rys. 2)
Do zakresu dostawy należy osłona biegunów
akumulatora. Bez niej bieguny akumulatora
łatwo mogą zostać zwarte przez luźne metalowe
przedmioty, co grozi pożarem i zniszczeniem
akumulatora.
1. Przed włożeniem akumulatora do ładowarki
lub elektronarzędzia zdejmij osłonę
z biegunów.
2. Bezpośrednio po wyjęciu akumulatora
z ładowarki lub elektronarzędzia załóż osłonę
na bieguny.
OSTRZEŻENIE: Przed odłożeniem lub
transportem akumulatora sprawdź, czy
osłona jest prawidłowo założona na
bieguny.
Akumulator
100%
Akumulator jest całkowicie naładowany.
Akumulator jest uszkodzony.
Przerwanie ładowania w celu
ochłodzenia lub ogrzania akumulatora.
Nie wkładaj do obudowy żadnych elektrycznie przewodzących przedmiotów.
Nigdy nie ładuj uszkodzonego
akumulatora.
Używaj tylko akumulatorów DEWALT;
inne akumulatory mogą pęknąć,
co niechybnie prowadzi do szkód
rzeczowych i osobowych.
Nie wystawiaj ładowarki na działanie
wilgoci.
Natychmiast wymień uszkodzone kable.
RODZAJ AKUMULATORA
Model DCL023 jest zasilany z akumulatora
o napięciu 7,2 V.
Akumulator ładuj tylko w temperaturze
otoczenia od +4 °C do +40 °C.
Zalecenia dotyczące
składowania
Gdy akumulator się zużyje, zutylizuj go
zgodnie z obowiązującymi przepisami
o ochronie środowiska.
1. Najlepiej, gdy miejsce składowania
akumulatorów jest chłodne, suche
i zabezpieczone przed bezpośrednim
promieniowaniem słonecznym, nadmierną
temperaturą lub mrozem. Największą
wydajność i trwałość użytkową akumulatorów
osiąga się, gdy są one przechowywane
w temperaturze pokojowej.
2. Gdy akumulatory mają być dłużej składowane,
wybierz chłodne, suche miejsce poza
ładowarką.
Nie wrzucaj akumulatorów do ognia.
Czas ładowania podano w p. Dane
techniczne.
Używaj tylko w pomieszczeniach
wewnętrznych.
Zawartość opakowania
WSKAZÓWKA: Nie przechowuj rozładowanych
akumulatorów. Przed użyciem całkowicie je
naładuj.
Opakowanie zawiera następujące elementy:
Tabliczki na ładowarce
i akumulatorze
WSKAZÓWKA: W modelach serii N akumulatory,
ładowarki i kuferki transportowe nie należą do
zakresu dostawy.
Piktogramy zamieszczone w tej instrukcji oraz
tabliczki na ładowarce i akumulatorze mają
następujące znaczenie:
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
100%
Akumulator jest ładowany.
1 diodowa latarka kieszkonkowa
1 instrukcja obsługi
• Sprawdź, czy lampa i akcesoria nie uległy
uszkodzeniu podczas transportu.
• Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Opis (rys. 1, 2)
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie dokonuj
żadnych przeróbek w urządzeniu ani
jego elementach, by nie narażać się
7
na zniszczenie sprzętu lub doznanie
urazu ciała.
a. Wyłącznik
b. Akumulator
c. Przycisk zwalniający akumulatora
d. Ładowarka
e. Wskaźnik naładowania
ZASTOSOWANIE ZGODNE
Z PRZEZNACZENIEM
Latarka została wyprodukowana w celu
profesjonalnego użytku.
NIE UŻYWAJ jej w wilgotnym otoczeniu ani
w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
NIE POZWALAJ dzieciom dotykać urządzenia.
Osoby niedoświadczone mogą jej używać tylko
pod nadzorem.
• Zabrania się używania tego urządzenia przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej lub umysłowej. To samo
dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że
znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego
za bezpieczeństwo fachowca. Pilnuj dzieci, by
nie bawiły się tym urządzeniem.
Bezpieczeństwo elektryczne
Produkt jest przystosowany do zasilania prądem
o tylko jednym napięciu. Dlatego zawsze
sprawdzaj, czy napięcie sieciowe odpowiada
wartości podanej na tabliczce znamionowej
wyrobu. Upewnij się też, czy napięcie zasilania
ładowarki odpowiada lokalnemu napięciu
sieciowemu.
Ładowarka DEWALT zgodnie z normą
EN 60335 jest podwójnie zaizolowana
i dlatego żyła uziemiająca nie jest
potrzebna.
MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE: Używaj tylko
akumulatorów i ładowarek firmy
DEWALT.
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora z urządzenia (rys. 3)
WSKAZÓWKA: Sprawdź, czy akumulator (b) jest
całkowicie naładowany.
WKŁADANIE AKUMULATORA DO RĘKOJEŚCI
1. Ustaw akumulator odpowiednio względem
rękojeści.
2. Wsuń akumulator do rękojeści aż do
zatrzaśnięcia i sprawdź, czy jest dobrze
zamocowany.
WYJMOWANIE AKUMULATORA Z RĘKOJEŚCI
1. Naciśnij przycisk zwalniający (c) i silnie
wyciągnij akumulator z rękojeści.
2. Zgodnie z opisem w punkcie „Ładowarki”
w tej instrukcji obsługi włóż akumulator do
ładowarki.
OBSŁUGA
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE: Zawsze
przestrzegaj wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa i obowiązujących
przepisów.
Wyłącznik (rys. 1)
By załączyć latarkę, naciśnij wyłączniki (a). By
wyłączyć lampę, ponownie naciśnij ten wyłącznik.
Wskaźnik stanu baterii
Uszkodzony kabel sieciowy musi być wymieniony
na specjalny kabel, który można nabyć w serwisie
firmy DEWALT.
Jeżeli bateria jest prawie w pełni rozładowana
latarka miga dwukrotnie i jasność spada poniżej
normalnego poziomu. Ten cykl powtarza się przez
ok.15 minut, aż bateria rozładuje się całkowicie.
Przedłużacz
KONSERWACJA
Używaj przedłużacza tylko wtedy, gdy jest
niezbędnie konieczny. Musi on być dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymywać pobór mocy przez
urządzenie (patrz: Dane techniczne). Zaleca się,
by minimalny przekrój żył kabla wynosił 1 mm²,
a jego długość nie przekraczała 30 m.
Urządzenia firmy DEWALT odznaczają się dużą
trwałością i prawie nie wymagają konserwacji.
Jednak warunkiem ciągłej, bezawaryjnej pracy jest
ich regularne czyszczenie.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie
odwijaj z niego kabel.
8
Ładowarka nie wymaga konserwacji. W jej
wnętrzu nie ma żadnych elementów podlegających
konserwacji przez użytkownika.
• Nie próbuj naprawiać samodzielnie latarki.
Naprawy, konserwacja i ustawienia powinny
być przeprowadzane przez autoryzowane
punkty serwisowe DEWALT, aby zapewić
gwarancję, niezawodność i bezpieczeństwo
produktu.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Gdyby w szczelinach
wentylacyjnych zgromadził się brud,
wydmuchaj go suchym, sprężonym
powietrzem. Załóż przy tym okulary
ochronne i odpowiednią maskę
przeciwpyłową.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
plastikowych elementów urządzenia
nie używaj żadnych rozpuszczalników
ani innych agresywnych chemikaliów,
które mogą osłabić materiał. Najlepsza
do tego celu jest szmata zwilżona
łagodnym roztworem mydlanym.
Uważaj, by do wnętrza obudowy nie
dostała się jakaś ciecz i żadnej części
urządzenia nie zanurzaj w wodzie.
CZYSZCZENIE ŁADOWARKI
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
Przed czyszczeniem najpierw zawsze
odłączaj ładowarkę od sieci. Brud
i tłuszcz na obudowie ładowarki usuwaj
szmatą lub miękką szczoteczką (nie
metalową). Nie używaj do tego celu
wody ani żadnych rozpuszczalników.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do tego
urządzenia, ich użycie może być
niebezpieczne. By nie narażać się na
doznanie urazu ciała, stosuj wyłącznie
oryginalne wyposażenie dodatkowe.
By uzyskać więcej informacji na temat
odpowiednich akcesoriów, zwróć się do swojego
dilera.
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre materiały
mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni się
środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń
powszechnego użytku do specjalnych punktów
zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do
przyjmowania ich przy zakupie nowego wyrobu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje
je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By
skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT, które
udzielają informacji o warsztatach serwisowych.
Ich listę znajdziesz także w Internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
Akumulator
Akumulator odznacza się dużą trwałością
użytkową. Z czasem jednak jego pojemność
maleje i wykonanie zaplanowanej pracy staje się
coraz trudniejsze. Zużyty akumulator zutylizuj
zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska:
• Całkowicie rozładuj akumulator i wyjmij go
z urządzenia.
• Ogniwa litowo-jonowe nadają się do
powtórnego wykorzystania. Zużyte
akumulatory oddaj dilerowi lub do
komunalnego zakładu utylizacji odpadów,
którzy zadbają o ich fachowy recykling bądź
utylizację.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
9
DEWALT
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo wysoką
jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki
gwarancyjne. Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji
ustawowych lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest
ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
D EWALT gwarantuje sprawne działanie produktu
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji
obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,
jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych
części) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem
uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.
W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych
części zamiennych.
zst00226030 - 24-01-2014
10
7.
a)
b)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,
że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją
obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż
zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-14900 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
03/11
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising