MT280 | Black&Decker MT280 OSCILLATING TOOL instruction manual

371001-38 LV
www.blackanddecker.eu
MT300
MT280
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
12
3
4
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Šis BLACK+DECKER oscilējošais instruments ir
paredzēts dažādiem darbiem mājas apstākļos,
piemēram, slīpēšanai. Tas ir arī piemērots kokmateriālu, plastmasas, ģipša, krāsaino metālu un
stiprinājuma elementu (piemēram, nerūdītu naglu,
skavu) griešanai, mīkstu sienas fl īžu apstrādei un
nelielu virsmu skrāpēšanai. Šis instruments ir paredzēts tikai personīgai lietošanai.
Drošības norādījumi
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Izlasiet visus drošības
brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek
ievēroti turpmāk redzamie brīdinājumi un
norādījumi, var gūt elektriskās strāvas
triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt
smagus ievainojumus.
Saglabājiet visus brīdinājumus un norādījumus turpmākām uzziņām. Termins „elektroinstruments”, kas redzams brīdinājumos, attiecas
uz šo elektroinstrumentu (ar vadu), ko darbina ar
elektrības palīdzību, vai ar akumulatoru darbināmu
elektroinstrumentu (bez vada).
1. Drošība darba zonā
a. Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi
apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā
darba zonā var rasties negadījumi.
b. Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
c. Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet
tuvumā atrasties bērniem un nepiederošām personām. Novēršot uzmanību, jūs
varat zaudēt kontroli pār instrumentu.
2. Elektrodrošība
a. Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā
gadījumā nedrīkst pārveidot. Iezemētiem
elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot
pārejas kontaktdakšas. Nepārveidotas kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzdas rada
mazāku elektriskās strāvas trieciena risku.
b. Nepieskarieties iezemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un
ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir iezemēts,
pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena
risks.
c. Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai.
Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens, palielinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
d. Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet elektroinstrumentu no kontaktligzdas, turot to aiz
vada. Netuviniet vadu karstuma avotiem,
eļļai, asām šķautnēm vai kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai sapinies, pastāv
lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
e. Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma vadu,
kas paredzēts lietošanai ārpus telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām, pastāv mazāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
f. Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu ar
noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās elektriskās
strāvas trieciena risks.
3. Personīgā drošība
a. Elektroinstrumenta lietošanas laikā esat
uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat noguris vai atrodaties narkotiku,
alkohola vai medikamentu ietekmē. Pat
viens mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus ievainojumus.
b. Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos
apstākļos lietojot aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir
mazāks risks gūt ievainojumus.
c. Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms
instrumenta pievienošanas kontaktligzdai un/vai akumulatora pievienošanas,
instrumenta pacelšanas vai pārnēsāšanas
pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā.
Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat
elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var
rasties negadījumi.
d. Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas atslēgas
vai uzgriežņu atslēgas. Ja elektroinstrumenta rotējošajai daļai ir piestiprināta uzgriežņu
atslēga vai regulēšanas atslēga, var gūt
ievainojumus.
e. Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr cieši
stāviet uz piemērota atbalsta un sagla5
LATVIEŠU
bājiet līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās
situācijās daudz labāk varat saglabāt kontroli
pār elektroinstrumentu.
f. Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un cimdus kustīgām
detaļām. Brīvs apģērbs, rotaslietas vai gari
mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
g. Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas ierīces,
tās jāpievieno un jālieto pareizi. Lietojot
putekļu savākšanas ierīci, iespējams mazināt
putekļu kaitīgo ietekmi.
4. Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope
a. Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi izvēlētu
elektroinstrumentu tā efektivitātes robežās
paveiksiet darbu daudz labāk un drošāk.
b. Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt ar
slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir jāsalabo.
c. Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai novietošanas glabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no
barošanas avota un/vai no elektroinstrumenta izņemiet akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības pasākumu rezultātā mazinās
nejaušas elektroinstrumenta iedarbināšanas
risks.
d. Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet tos ekspluatēt personām, kas nav
apmācītas to lietošanā vai nepārzina šos
norādījumus. Elektroinstrumenti ir bīstami, ja
tos ekspluatē neapmācītas personas.
e. Veiciet elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav
bojātas, kā arī vai nav kāds cits apstāklis,
kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta
darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti, kam nav veikta pienācīga apkope.
f. Regulāri uzasiniet un tīriet griežņus. Ja
griežņiem ir veikta pienācīga apkope un tie
ir uzasināti, pastāv mazāks to iestrēgšanas
risks, un tos ir vieglāk vadīt.
g. Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā ar šiem
norādījumiem, ņemot vērā darba apstāk6
ļus un veicamā darba specifiku. Lietojot
elektroinstrumentu tam neparedzētiem mērķiem, var rasties bīstama situācija.
5. Apkalpošana
a. Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt
tikai kvalificēts remonta speciālists,
izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas.
Tādējādi tiek saglabāta elektroinstrumenta
drošība.
Brīdinājums! Papildu drošības brīdinājumi
oscilējošajiem instrumentiem
♦
♦
Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
pie izolētajām satveršanas virsmām, ja
grieznis varētu saskarties ar apslēptu
elektroinstalāciju vai ar savu vadu. Ja
grieznis saskaras ar vadiem, kuros ir strāva,
visas instrumenta ārējās metāla virsmas vada
strāvu un rada elektriskās strāvas trieciena
risku.
Izmantojiet spailes vai kādā citā praktiskā
veidā nostipriniet un atbalstiet apstrādājamo materiālu uz stabilas platformas. Turot
materiālu ar roku vai pie sava ķermeņa, t.i.,
nestabilā stāvoklī, jūs varat zaudēt kontroli pār
to.
Brīdinājums! Putekļi, kas rodas slīpēšanas
laikā, var kaitēt veselībai, ja operators vai
tuvumā esošas personas nonāk saskarē ar
putekļiem vai tos ieelpo. Valkājiet putekļu
masku, kas īpaši paredzēta aizsardzībai
pret putekļiem un izgarojumiem, turklāt arī
tām personām, kas atrodas darba zonā,
jāvalkā aizsargaprīkojums.
♦
♦
♦
Pēc slīpēšanas rūpīgi iztīriet putekļus no
darba zonas.
Ievērojiet īpašu piesardzību, slīpējot krāsu,
kas var būt gatavota uz svina bāzes, kā arī
slīpējot dažus koksnes un metāla veidus, kas
var radīt toksiskus putekļus.
♦ Neļaujiet darba zonā atrasties bērniem vai
grūtniecēm.
♦ Darba zonā nedrīkst ne ēst, ne dzert, ne
smēķēt.
♦ Nekaitīgā veidā atbrīvojieties no putekļu
daļiņām un citiem netīrumiem.
Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīta
paredzētā lietošana. Lietojot jebkuru citu
piederumu vai papildierīci, kas nav ieteikta
šajā lietošanas rokasgrāmatā, vai veicot
darbu, kas nav paredzēts šim instrumentam,
var rasties ievainojumu risks un/vai īpašuma
bojājumu risks.
LATVIEŠU
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Atlaižot slēdzi, piederums kādu laiku turpina
darboties. Izslēdziet instrumentu un nogaidiet,
līdz piederums pārstāj darboties, un tikai pēc
tam novietojiet instrumentu glabāšanā.
Netuviniet rokas griešanas zonai. Nekādā
gadījumā nesniedzieties zem apstrādājamā
materiāla. Netuviniet pirkstus asmenim, kas
darbojas, un asmens skavai. Nedrīkst turēt
zāģa slieci, lai panāktu stabilāku zāģa kustību.
Regulāri uzasiniet asmeņus. Ja asmeņi
ir truli vai bojāti, zāģis slodzes ietekmē var
novirzīties no gaitas vai iestrēgt. Vienmēr lietojiet apstrādājamam materiālam un zāģējuma
veidam piemērotu zāģa asmeni.
Zāģējot cauruli vai cauruļvadu, pārliecinieties,
vai tajā nav ūdens, elektroinstalācijas u.tml.
Nepieskarieties apstrādājamajam materiālam
vai asmenim uzreiz pēc tam, kad ir pabeigts
darbs ar instrumentu. Gan viens, gan otrs var
būt ļoti karsts.
Ņemiet vērā slēptu risku iespējamību — pirms
sienu, grīdu vai griestu zāģēšanas noskaidrojiet elektroinstalācijas un cauruļu atrašanās
vietas.
Citu personu drošība
♦
♦
Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas
vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien tās
neuzrauga vai neapmāca persona, kas atbild
par viņu drošību.
Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.
Atlikušie riski
(piemēram, apstrādājot koksni, it īpaši ozolu,
dižskābardi un MDF paneļus).
Vibrācija
Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas tehniskajos datos un atbilstības deklarācijā, ir
izmērītas saskaņā ar standarta pārbaudes metodi,
kas noteikta ar standartu EN 60745, un vērtības
var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar
citu. Tāpat deklarēto vibrāciju emisijas vērtību var
izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
Brīdinājums! Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā var atšķirties no
deklarētās vērtības atkarībā no instrumenta izmantošanas apstākļiem. Vibrāciju līmenis var pārsniegt
norādīto līmeni.
Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā
2002/44/EK minētos drošības pasākumus, lai aizsargātu personas, kuras darba pienākumu veikšanai
regulāri lieto elektroinstrumentus, vibrāciju iedarbības novērtējumā jāņem vērā instrumenta lietošanas
veids un faktiskie apstākļi, tostarp visas darba cikla
fāzes, t.i., ne tikai instrumenta ekspluatācijas laiks,
bet arī laiks, kad instruments ir izslēgts un darbojas
tukšgaitā.
Marķējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma risku, jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.
Brīdinājums! Strādājot ar šo instrumentu,
vienmēr valkājiet putekļu masku.
Elektrodrošība
Šim instrumentam ir dubulta izolācija, tāpēc
nav jālieto iezemēts vads. Pārbaudiet, vai
barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.
Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie
riski, kuri var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības
brīdinājumos. Šie riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u.c. gadījumos.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un
tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
♦ Ievainojumi, kas radušies, pieskaroties rotējošām detaļām;
♦ Ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas,
ripas vai citus piederumus;
♦ Ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot
ar instrumentu, regulāri jāpārtrauc darbs un
jāatpūšas;
♦ Dzirdes pasliktināšanās;
♦ Kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot
putekļus, kuri rodas, strādājot ar instrumentu
♦
Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt
tikai ražotājs vai BLACK+DECKER pilnvarots
apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.
Funkcijas
Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai
dažas no tām):
1. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2. Regulējama ātruma ciparripa
3. Super-lok™ piederuma spīlējuma svira
4. Slīpēšanas pamatne
5. Putekļu izvadatveres adapters
6. Ar palīgrīkiem maināma piederuma adapters
(starplika)
7
LATVIEŠU
7.
Ar palīgrīkiem maināma piederuma adapters
(stiprinājuma skrūve)
Karbīda stiegrots javas noņemšanas asmens.
(Detaļas numurs: X26125-XJ)
Ar karbīdu pārklātā virsma ir
lieliski piemērota javas un fl īžu
līmes noņemšanai no līdzenām
virsmām un ātrai koksnes,
skaidu plākšņu un stikla šķiedras
pieslīpēšanai.
Piederumi
Šī instrumenta komplektācijā ir tabulā norādītie
piederumi (visi vai tikai daži no tiem). Instrumenta
darba kvalitāte ir atkarīga no tā, kādu piederumu
izmanto. BLACK+DECKER un Piranha piederumi
ir izstrādāti pēc augstākās kvalitātes standartiem
un paredzēti tam, lai uzlabotu instrumenta darba
kvalitāti. Izmantojot šos piederumus, instruments
sniedz vislabākos rezultātus.
Karbīda stiegrota skrāpvīle.
(Detaļas numurs: X26130-XJ)
Ar karbīdu pārklātā virsma ir
lieliski piemērota javas noņemšanai un ātrai plastmasas,
skaidu plākšņu un stikla šķiedras
pieslīpēšanai.
Precīzs iezāģēšanas asmens
koksnei un mīkstai plastmasai.
(Detaļas numurs: X26105-XJ)
Koksnes un mīkstas plastmasas
pārzāģēšanai, iezāģēšanai un
plakanzāģēšanai. Lieliski piemērots darbam ar durvīm, grīdas
līstēm, palodzēm un grīdas
klājumiem.
Iezāģēšanas asmens koksnei
un metālam. (Detaļas numurs:
X26110-XJ)
Koksnes, plastmasas, plānsienu
krāsainā metāla cauruļu un
profilu, naglu un skrūvju
pārzāģēšanai, iezāģēšanai un
plakanzāģēšanai.
Iezāģēšanas asmens koksnei
un metālam.
(Detaļas numurs: X26115-XJ)
Koksnes, plastmasas, plānsienu
krāsainā metāla cauruļu un profi lu pārzāģēšanai, iezāģēšanai un
plakanzāģēšanai.
Daudzsekciju zāģa asmens.
(Detaļas numurs: X26120-XJ)
Ilgi kalpojošs asmens, kas lieliski
piemērots koksnes, plastmasas,
plānsienu melnā un krāsainā
metāla izstrādājumu zāģēšanai.
Cietais skrāpis.
(Detaļas numurs: X26135-XJ)
Lieliski piemērots cietu un mīkstu
materiālu, piemēram, vinila
grīdas segumu, paklāju pamatnes
līmes, fl īžu grīdas līmes, javas,
krāsas un lakas, noņemšanai no
līdzenām virsmām.
Lokanais skrāpis.
(Detaļas numurs: X26140-XJ)
Lieliski piemērots elastomēra
materiālu, piemēram, silikona
hermētiķa un citu aizdrīvēšanas materiālu, noņemšanai no
cietām, līdzenām virsmām grūti
piekļūstamās vietās.
Smilšpapīri.
Dažāda raupjuma smilšpapīri
koksnes, krāsotu un lakotu virsmu
slīpēšanai.
Salikšana
Piederuma uzstādīšana un noņemšana
(A.–F. att.)
Brīdinājums! Pirms piederuma uzstādīšanas atvienojiet instrumentu no barošanas avota.
BLACK+DECKER / Piranha piederuma uzstādīšana (A.–C. att.)
♦ Turiet instrumentu un nospiediet piederuma
spīlējuma sviru (3).
♦ Iestumiet piederumu (8) starp vārpstu un piederuma turētāju tā, lai piederums savienojas
ar visām astoņām turētāja tapām un ir vienā
līmenī ar vārpstu.
♦ Atlaidiet piederuma spīlējuma sviru.
Piezīme. Ja vajadzīgs, dažus piederumus, piemēram, skrāpjus un asmeņus, var uzstādīt leņķī (C. att.).
BLACK+DECKER / Piranha piederuma noņemšana (A. att.)
♦ Turiet instrumentu un nospiediet piederuma
spīlējuma sviru (3).
♦ Velciet piederumu ārā no instrumenta tā,
lai piederums atvienotos no visām astoņām
turētāja tapām.
♦ Atlaidiet piederuma spīlējuma sviru.
Brīdinājums! Noņemot piederumus, jāvalkā cimdi,
jo darba laikā piederumi var sakarst.
Smilšpapīra uzstādīšana (D. att.)
♦ Savietojiet smilšpapīru (9) ar slīpēšanas
pamatni (4), kā norādīts.
8
LATVIEŠU
♦
Cieši un līdzeni piespiediet smilšpapīru uz slīpēšanas pamatnes tā, lai caurumi smilšpapīrā
būtu savietoti ar atverēm pamatnē.
Smilšpapīra noņemšana
♦ Velciet smilšpapīru nost no slīpēšanas pamatnes (4).
Brīdinājums! Slīpēšanas pamatni nedrīkst izmantot, ja nav piestiprināts smilšpapīrs vai attiecīgs
piederums.
Putekļu izvadatveres adaptera piestiprināšana
(E. att.)
♦ Savietojiet putekļu izvadatveres adapteru (5)
ar slīpēšanas pamatni (4), kā norādīts.
♦ Cieši un vienmērīgi iespiediet adapteru slīpēšanas pamatnē.
♦ Nostipriniet adapteru, griežot kontruzgriezni
(12) pulksteņrādītāja virzienā.
♦ Pievienojiet putekļsūcēju pie putekļu izvadatveres adaptera.
Putekļu izvadatveres adaptera noņemšana
♦ Grieziet kontruzgriezni (12) pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
♦ Velciet putekļu izvadatveres adapteru (5) ārā
no slīpēšanas pamatnes (4).
Alternatīva piederuma uzstādīšana (F. att.)
♦ Novietojiet starpliku (6) uz uzmavas (10).
♦ Novietojiet alternatīvo piederumu (11) uz uzmavas (10).
♦ Cieši pievelciet stiprinājuma skrūvi (7), lai
alternatīvais piederums (11) būtu nofiksēts
vietā.
Piezīme. Starplika un stiprinājuma skrūve nav paredzētas BLACK+DECKER piederumu uzstādīšanai.
BLACK+DECKER piederumu uzstādīšanai jālieto
Super-lok™ piederuma spīlējuma svira.
Lietošana
Brīdinājums! Ļaujiet instrumentam darboties savā
gaitā. Nepārslogojiet to.
Brīdinājums! Pirms sienu, grīdu vai griestu griešanas noskaidrojiet elektroinstalācijas un cauruļu
atrašanās vietas.
Regulējama ātruma ciparripa (G. att.)
Regulējama ātruma ciparripa ļauj noregulēt instrumenta ātrumu atbilstīgi veicamajam darbam.
♦ Iestatiet regulējama ātruma ciparripu (2) vajadzīgajā pozīcijā. 1. pozīcijā instruments darbojas ar mazu ātrumu: 10 000 min-1. 6. pozīcijā
instruments darbojas ar maksimālo ātrumu:
22 000 min-1.
Ieslēgšana un izslēgšana (H. att.)
♦
♦
Lai ieslēgtu instrumentu, spiediet ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi (1) uz priekšu (pozīcija I).
Lai izslēgtu instrumentu, spiediet ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi (1) atpakaļ (pozīcija O).
Ieteikumi optimālai darbībai
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Vienmēr cieši turiet instrumentu. Veicot darbu
ar precizitāti, turiet instrumentu tā priekšpusē.
Ja vien iespējams, nostipriniet apstrādājamo
materiālu, īpaši, ja lietojat asmeņus.
Nespiediet instrumentu pārāk spēcīgi.
Vienmēr lietojiet apstrādājamam materiālam
un griešanas veidam piemērotu piederumu.
Regulāri pārbaudiet piederumu stāvokli. Pēc
vajadzības nomainiet tos pret jauniem.
Atzīmējiet vēlamo sākumpunktu.
Ieslēdziet instrumentu un lēnām virziet
piederumu apstrādājamajā materiālā tur, kur
atzīmēts sākumpunkts.
Piestipriniet materiāla apakšpusē finiera vai
mīkstas koksnes gabalu un zāģējiet cauri
abām kārtām, lai zāģējums izdotos precīzs.
Nespiediet asmeni apstrādājamajā materiālā. Ņemiet vērā, ka metāla lokšņu zāģēšana
parasti aizņem vairāk laika nekā biezāku
kokmateriālu zāģēšana.
Zāģējot metālu, zāģēšanas vietā uzklājiet
plānu eļļas kārtiņu.
Slīpējot jaunas krāsas kārtas pirms vēl vienas
krāsas kārtas uzklāšanas, lietojiet ļoti smalku
smilšpapīru.
Ļoti nelīdzenu virsmu slīpēšanu vai krāsas
kārtu noņemšanu sāciet ar raupju smilšpapīru. Cita veida virsmu slīpēšanu sāciet ar vidēji
raupju smilšpapīru. Abos gadījumos pakāpeniski nomainiet pret aizvien smalkākiem
smilšpapīriem, lai iegūtu gludu virsmu.
Sīkāku informāciju par pieejamajiem piederumiem jautājiet pārdevējam.
Apkope
Šis BLACK+DECKER bezvadu instruments vai
instruments ar vadu ir paredzēts ilglaicīgam darbam
ar mazāko iespējamo apkopi. Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta
apkopes un regulāras tīrīšanas.
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas bezvadu
elektroinstrumentiem un tādiem ar vadu:
♦ Izslēdziet un atvienojiet instrumentu no barošanas avota;
♦ Vai izslēdziet instrumentu un izņemiet akumulatoru, ja šim instrumentam ir atsevišķi
ievietojams akumulators;
9
LATVIEŠU
♦
♦
♦
Vai iebūvēta akumulatora gadījumā to pilnībā
izlādējiet un izslēdziet instrumentu;
Ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri iztīriet instrumenta lādētāja ventilācijas atveres;
Ar mitru lupatiņu regulāri iztīriet dzinēja korpusu. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai
šķīdinātājus;
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa
(tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:
♦ Nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
♦ Pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
♦ Pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
Brīdinājums! Vadus nedrīkst pievienot pie zemējuma termināļa. Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus,
kas ietilpst labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā. Ieteicamais drošinātājs: 5 A.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem
sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis BLACK+DECKER instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem.
Nododiet šo izstrādājumu dalītai savākšanai un
šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta
savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un
izmantot atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus
materiālus, tiek novērsta dabas piesārņošana un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc
mājsaimniecību elektriskie izstrādājumi.
pojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa
vietnē www.2helpU.com.
Tehniskie dati
Spriegums
Vac
Ātrums
min-1
bez noslodzes
Oscilēšanas leņķis Grādi
Jauda
W
Svars
kg
10
MT280
(1. veids)
230
10 00022 000
1,4 vai 2,8
280
1,53
Skaņas spiediena līmenis saskaņā ar EN 60745:
skaņas spiediens (LpA) 90 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A),
skaņas jauda (LWA) 101 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)
Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa)
saskaņā ar EN 60745:
koka zāģēšana (ah, CW) 4,5 m/s², neprecizitāte (K) 1,5 m/s²,
metāla zāģēšana (ah, CM) 10,3 m/s², neprecizitāte (K) 1,5 m/s²,
slīpēšana (ah) 11,4 m/s², neprecizitāte (K) 1,5 m/s²
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
MT300, MT280
BLACK+DECKER apliecina, ka šie izstrādājumi, kas
aprakstīti tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem: 2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2014/30/ES
un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu,
sazinieties ar BLACK+DECKER turpmāk minētajā
adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un BLACK+DECKER vārdā
izstrādā šo apliecinājumu.
R. Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
05/08/2014
BLACK+DECKER nodrošina BLACK+DECKER
izstrādājumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja
tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo BLACK+DECKER
biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
BLACK+DECKER remonta darbnīcu saraksts,
pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas pakal-
MT300
(1. veids)
230
10 00022 000
1,4 vai 2,8
300
1,53
Garantija
BLACK+DECKER rūpējas par savu izstrādājumu
kvalitāti un sniedz nevainojamu garantiju. Šis garantijas paziņojums papildina jūsu līgumiskās tiesības
un nekādā gadījumā tās nekavē. Šī garantija ir
LATVIEŠU
spēkā Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas
brīvās tirdzniecības zonā.
J a 2 4 m ē n e š u l a i k ā ko p š i e g ā d e s b r ī ž a
BLACK+DECKER izstrādājums sabojājas materiālu vai darba kvalitātes defektu dēļ vai arī kvalitātes
neatbilstības dēļ, BLACK+DECKER garantē visu
bojāto detaļu nomaiņu, tādu izstrādājumu remontu,
kas pakļauti dabīgam nodilumam vai nolietojumam,
vai šādu izstrādājumu nomaiņu, lai patērētājam
neradītu liekas neērtības, ja vien:
♦ izstrādājums nav lietots tirdzniecības, profesionāliem vai nomas nolūkiem;
♦ izstrādājums nav pakļauts nepareizai lietošanai vai nolaidībai;
♦ izstrādājums nav bojāts svešķermeņu, vielu
vai negadījumu ietekmē;
♦ remontu nav veikušas nepilnvarotas personas, kas nav ne pilnvarotas remonta darbnīcu,
ne BLACK+DECKER apkopes centru speciālisti.
Lai iesniegtu garantijas prasību, jums jāuzrāda
pārdevējam vai pilnvarotam remonta darbnīcas
speciālistam pirkuma čeks. Jūs varat noskaidrot
tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu, sazinoties
ar vietējo BLACK+DECKER biroju, kura adrese
norādīta šajā rokasgrāmatā. BLACK+DECKER
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
Lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni
www.blackanddecker.co.uk un reģistrējiet
savu BLACK+DECKER izstrādājumu, lai
uzzinātu par jaunākajiem izstrādājumiem un
īpašajiem piedāvājumiem. Sīkāku informāciju par
BLACK+DECKER zīmolu un mūsu izstrādājumu
klāstu skatiet vietnē
www.blackanddecker.co.uk.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш универсальный инструмент
BLACK+DECKER предназначен для работ по
дому, например, для шлифования поверхностей. Данный инструмент также подходит для
резки древесины, пластика, гипса, цветных
металлов и крепежных элементов (например,
незакаленных гвоздей, скоб), работ по мягкой
настенной плитке, а также для зачистки небольших поверхностей. Данный инструмент предназначен только для бытового использования.
b.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил безопасности и инструкций может привести
к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению
тяжелой травмы.
c.
d.
Сохраните все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации для их дальнейшего использования. Термин «Электроинструмент» во всех приведенных ниже указаниях
относится к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение. Плохое освещение или беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному
случаю.
b. Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
В процессе работы электроинструмент
создает искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c. Во время работы с электроинструментом не подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение внимания
может вызвать у Вас потерю контроля над
рабочим процессом.
2. Электробезопасность
a. Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать штепсельной
12
e.
f.
розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные
штепсели-переходники, если в силовом
кабеле электроинструмента есть провод заземления. Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей
ей штепсельной розетки уменьшает риск
поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск
поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания
его вилки из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ; держите его в стороне
от острых кромок и движущихся частей
инструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает
риск поражения электрическим током.
3. Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем,
что Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя или понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств.
РУССКИЙ ЯЗЫК
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Малейшая неосторожность при работе
с электроинструментами может привести
к серьезной травме.
При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема
или противошумовых наушников, значительно снизит риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/или аккумулятору, поднять или перенести его,
убедитесь, что выключатель находится
в положении «выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой
кнопкой выключателя и не подключайте
к сетевой розетке электроинструмент,
выключатель которого установлен в положение «включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные
или гаечные ключи. Регулировочный или
гаечный ключ, оставленный закрепленным
на вращающейся части электроинструмента, может стать причиной тяжелой
травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда
сохраняйте равновесие и устойчивую
позу. Это позволит Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство подключено и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4. Использование электроинструментов
и технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
b. Не используйте электроинструмент,
если его выключатель не устанавливается в положение включения или
выключения. Электроинструмент с неисправным выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
c. Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой
принадлежностей или при хранении
электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
d. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для
детей месте и не позволяйте лицам,
не знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках
неопытных пользователей.
e. Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он
не будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных случаев являются следствием недостаточного технического ухода за электроинструментом.
f. Следите за остротой заточки и чистотой
режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают работу
менее утомительной.
g. Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не
по назначению может создать опасную
ситуацию.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
5. Техническое обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента
должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных
частей. Это обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
♦
♦
Внимание! Дополнительные правила
безопасности при работе универсальными инструментами
♦
♦
Держите инструмент за изолированные
ручки при выполнении операций, во
время которых режущий инструмент
может соприкасаться со скрытой проводкой или собственным кабелем. Контакт режущей принадлежности с находящимся под напряжением проводом делает
не покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента «живыми», что
создает опасность поражения оператора
электрическим током.
Используйте струбцины или другие
приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая их
только на неподвижной поверхности.
Если держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное тело,
то можно потерять контроль над инструментом или обрабатываемой деталью.
Внимание! Контакт с пылью или вдыхание пыли, возникающей в ходе шлифовальных работ, может представлять
опасность для здоровья оператора
и окружающих лиц. Надевайте респиратор, специально разработанный для
защиты от пыли и паров, и следите, чтобы лица, находящиеся в рабочей зоне,
также были обеспечены средствами
индивидуальной защиты.
♦
♦
14
После окончания работы тщательно убирайте всю образовавшуюся пыль.
Соблюдайте особую осторожность при
удалении краски, которая может иметь
свинцовую основу, или при шлифовании
некоторых сортов дерева или металла,
которые могут быть источником токсичной
пыли:
♦ Не позволяйте детям или беременным
женщинам находиться в рабочей зоне.
♦ Не принимайте пищу, не пейте и не
курите в рабочей зоне.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Удаляйте частицы пыли и прочие отходы безопасным для окружающей
среды способом.
Назначение инструмента описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Использование любых принадлежностей
или приспособлений, а также выполнение
данным инструментом любых видов работ,
не рекомендованных данным руководством по эксплуатации, может привести
к несчастному случаю и/или повреждению
личного имущества.
Насадка будет продолжать движение
некоторое время после того, как Вы отпустите выключатель. Всегда выключайте
электроинструмент и ждите, пока насадка
полностью не остановится прежде, чем
положить электроинструмент.
Держите руки вне зоны резания. Ни
в коем случае не держите руки под заготовкой. Не помещайте пальцы вблизи
пильного полотна и его зажима. Не пытайтесь стабилизировать положение лобзика,
удерживая его за поворотную подошву.
Следите за остротой заточки. Затупленные или поврежденные пильные полотна
могут заставить пилу отклониться от
линии реза или остановиться под воздействием чрезмерного усилия. Всегда
используйте пильное полотно, максимально соответствующее материалу заготовки
и характеру реза.
Прежде чем приступить к резке трубы или
канала, убедитесь, что в них нет воды,
электропроводки и т.д.
Никогда не дотрагивайтесь до обрабатываемой заготовки или пильного полотна
сразу по окончании работы инструмента.
Они могут оказаться очень горячими.
Ознакомьтесь с возможными скрытыми
опасностями перед началом сквозного
врезания в стены, полы или потолки, проверьте наличие электропроводки и трубопроводов.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Использование инструмента физически
или умственно неполноценными людьми,
а также детьми и неопытными лицами допускается только под контролем ответственного за их безопасность лица.
Не позволяйте детям играть с инструментом.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности. Эти риски могут
возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей электроинструмента, ножей или
насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента. При использовании инструмента
в течение продолжительного периода
времени делайте регулярные перерывы
в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли в процессе работы с инструментом
(например, при обработке древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП).
учитывая все составляющие рабочего цикла,
в том числе, время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, время, когда он работает без нагрузки, а также время его запуска
и отключения.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Внимание! Всегда надевайте респиратор при ис поль зовании данного
инструмента.
Электробезопасность
Данный инструмент защищен двойной
изоляцией, что исключает потребность
в заземляющем проводе. Следите за
напряжением электрической сети, оно
должно соответствовать величине, обозначенной на информационной табличке
инструмента.
♦
Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна
производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном
центре BLACK+DECKER.
Вибрация
Составные части
Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным методом определения
вибрационного воздействия согласно EN60745
и могут использоваться при сравнении характеристик различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также
использоваться для предварительной оценки
величины вибрационного воздействия.
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных
частей:
1. Клавиша пускового выключателя
2. Дисковой переключатель скорости
3. Зажимной рычаг Super-lok™ для бесключевой смены насадок
4. Шлифовальная подошва
5. Переходник для пылесоса
6. Переходник для установки насадок (промежуточное кольцо)
7. Переходник для установки насадок (крепежный болт)
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом
зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных
значений. Уровень вибрации может превышать
заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия
для определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные
условия использования электроинструмента,
Сменные насадки
Ваш инструмент может содержать все или
некоторые из перечисленных ниже сменных
насадок.
Пр о из в о дительн о с ть Ваш ег о элек тр оин струмента напрямую зависит от используемых принадлежностей. Принадлежности
BLACK+DECKER и Piranha изготовлены в соответствии с самыми высокими стандартами
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
качества и способны увеличить производительность Вашего электроинструмента. Используя
эти принадлежности, Вы достигнете наилучших
результатов в работе.
Карбидовое полотно для
удаления цементного раствора.
(Деталь № X26125-XJ)
Полотно с покрытой карбидом
поверхностью идеально подходит для очищения цементного
раствора и плиточного клея
с плоских поверхностей, а также для быстрого снятия слоя
с древесины, ДСП и стекловолокна.
Погружное пильное полотно
для высокоточной резки древесины и мягких пластиков.
(Деталь № X26105-XJ)
Для разрезания, погружного
пиления и резки заподлицо
древесины и мягких пластиков. Идеально подходит для
обработки дверей, плинтусов,
подоконников и напольных
покрытий.
Карбидовый рашпиль.
(Деталь № X26130-XJ)
Рашпиль с покрытой карбидом
поверхностью идеально подходит для удаления цементного
раствора, а также для быстрого снятия слоя с пластика, ДСП
и стекловолокна.
Погружное пильное полотно
для древесины и металла.
(Деталь № X26110-XJ)
Для разрезания, погружного
пиления и резки заподлицо
древесины, пластиков, тонкостенных труб и профилей из
цветных металлов, гвоздей
и винтов.
Погружное пильное полотно
для древесины и металла.
(Деталь № X26115-XJ)
Для разрезания, погружного
пиления и резки заподлицо
древесины, пластиков, тонкостенных труб и профилей из
цветных металлов.
Многосекционное пильное
полотно.
(Деталь № X26120-XJ)
Долговечное пильное полотно идеально подходит для
резки древесины, пластиков,
тонкостенных материалов из
цветных и черных металлов.
Жесткий скребок.
(Деталь № X26135-XJ)
Идеально подходит для
удаления твердых и мягких
материалов с плоских поверхностей, например, удаление
виниловых напольных покрытий, клеев для ковровых покрытий, клеев для напольной
плитки, цементного раствора,
лакокрасочных покрытий.
Гибкий скребок.
(Деталь № X26140-XJ)
Идеально подходит для удаления эластомерных материалов
с твердых плоских поверхностей в труднодоступных местах, например, силиконовых
герметиков и прочих клеевых
материалов.
16
Шлифовальная бумага.
Шлифовальная бумага различной степени зернистости
для шлифования древесины
и поверхностей с лакокрасочным покрытием.
Сборка
Установка и снятие сменных насадок
(Рис. А-F)
Внимание! Перед установкой насадки отключите инструмент от источника питания.
Установка сменных насадок BLACK+DECKER
/ Piranha (Рис. А-С)
♦ Возьмите инструмент и нажмите на зажимной рычаг (3).
♦ Наденьте насадку (8) на ось держателя
принадлежностей, убедившись, что все
8 штифтов вошли в отверстия насадки,
и она крепко сидит на оси держателя.
♦ Отпустите зажимной рычаг.
Примечание: Некоторые из сменных насадок,
такие как скребки и пильные полотна, могут
устанавливаться под нужным углом (Рис. С).
Снятие сменных насадок BLACK+DECKER /
Piranha (Рис. А)
♦ Возьмите инструмент и нажмите на зажимной рычаг (3).
♦ Снимите насадку с инструмента, предварительно сняв ее с 8-ми штифтов на
держателе.
♦ Отпустите зажимной рычаг.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Внимание: При снятии насадок с инструмента
надевайте защитные перчатки, т. к. во время
использования насадки сильно нагреваются.
Крепление шлифовальной бумаги (Рис. D)
♦ Поместите шлифовальную бумагу (9) на
шлифовальную подошву (4), как показано
на рисунке.
♦ Крепко и равномерно прижмите шлифовальную бумагу к шлифовальной подошве, совместив отверстия в бумаге
с отверстиями в подошве.
Снятие шлифовальной бумаги
♦ Снимите шлифовальную бумагу с подошвы (4).
Внимание! Никогда не используйте инструмент
без шлифовальной бумаги на подошве или без
установленных сменных насадок.
Ус т а нов ка перехо д ника д л я пыл есос а
(Рис. Е)
♦ Установите переходник для пылесоса (5)
на шлифовальную подошву (4), как показано на рисунке.
♦ Крепко и равномерно прижмите переходник к шлифовальной подошве.
♦ Зафиксируйте переходник для пылесоса,
завернув зажимную гайку (12) в направлении по часовой стрелке.
♦ Подсоедините шланг пылесоса к переходнику.
Снятие переходника для пылесоса
♦ Отверните зажимную гайку (12) против
часовой стрелки.
♦ Потяните за переходник для пылесоса (5)
и снимите его с шлифовальной подошвы
(4).
Установка сменных насадок других марок
(Рис. F)
♦ Установите на кольцевой выступ (10) промежуточное кольцо (6).
♦ Установите на кольцевой выступ (10) насадку (11).
♦ Установите крепежный болт (7) и крепко
его затяните, плотно фиксируя насадку
(11) на месте.
Примечание: Промежуточное кольцо и крепежный болт не используются при установке насадок BLACK+DECKER. Насадки BLACK+DECKER
устанавливаются с использованием зажимного
рычага для бесключевой смены насадок Superlok™.
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс.
Избегайте перегрузки инструмента.
Внимание! Перед резкой в стенах, полах или
потолках проверьте наличие электропроводки
и трубопроводов.
Дисковой переключатель скорости
(Рис. G)
Дисковой переключатель скорости позволит
отрегулировать скорость в соответствии с выполняемой операцией.
♦ Установите дисковой переключатель
скорости (2) в нужное положение. В положении 1 инструмент будет работать
на низкой скорости (10 000 об./мин.).
В положении 6 инструмент будет работать на максимально высокой скорости
(22 000 об./мин.).
Включение и выключение (Рис. H)
♦
♦
Чтобы включить инструмент, передвиньте
пусковой выключатель (1) вперед в положение I.
Чтобы выключить инструмент, передвиньте пусковой выключатель (1) назад в положение О.
Рекомендации по оптимальному
использованию
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Всегда крепко удерживайте инструмент.
При прецизионной обработке держите
инструмент за его переднюю часть.
По возможности всегда закрепляйте обрабатываемую заготовку, особенно при
использовании режущих полотен.
Не надавливайте слишком сильно на
электроинструмент.
Всегда используйте насадку, максимально
соответствующую материалу заготовки
и характеру реза.
Регулярно проверяйте состояние насадок.
При необходимости замените.
Отметьте в нужном месте отправную точку.
Включите инструмент и медленно вводите
насадку в заготовку в отмеченном месте.
Для получения чистого реза, при помощи
зажима прикрепите к задней стороне заготовки кусок фанеры или мягкой древесины
и пилите через все слои.
Не прилагайте чрезмерного усилия к режущему полотну, находящемуся в заготовке.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
Помните, что резка листового металла
обычно занимает больше времени, чем
пиление более толстых деревянных заготовок.
Перед резкой металла, нанесите вдоль
линии реза тонкий слой масла или другого
смазочного вещества.
Используйте мелкозернистую наждачную
бумагу при шлифовании свежеокрашенной поверхности перед нанесением нового слоя краски.
На неровных, шероховатых поверхностях,
а также для удаления толстых слоев
старых лакокрасочных покрытий предварительно используйте обдирочную
(крупнозернистую) шлифовальную бумагу.
На прочих поверхностях предварительно
используйте получистовую (средней зернистости) шлифовальную бумагу. В обоих
случаях при последующем шлифовании
перейдите на чистовую (мелкозернистую)
шлифовальную бумагу, чтобы получить
ровную, гладкую поверхность.
По вопросу приобретения дополнительных принадлежностей обращайтесь к Вашему дилеру.
Техническое обслуживание
Ваш электрический/аккумуляторный инструмент BLACK+DECKER рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок
службы и надежность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания электрического/аккумуляторного
инструмента:
♦ Выключите инструмент и отключите его от
источника питания.
♦ Или выключите инструмент и извлеките из
него аккумулятор, если инструмент оснащен съемным аккумулятором.
♦ В случае наличия встроенного аккумулятора, полностью разгрузите аккумулятор
и выключите инструмент.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные
отверстия инструмента/зарядного устройства мягкой щеткой или сухой тканью.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя
влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие
средства на основе растворителей.
18
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент BLACK+DECKER или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма BLACK+DECKER обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
BLACK+DECKER. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
BLACK+DECKER по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
BLACK+DECKER и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Технические характеристики
Напряжение
питания В перем. тока
Число оборотов об/мин
без нагрузки
Угол колебаний Градусы
Мощность
Вт
Вес
кг
MT300
(Тип 1)
MT280
(Тип 1)
230
10 000 22 000
1,4 или 2,8
300
1,53
230
10 000 22 000
1,4 или 2,8
280
1,53
РУССКИЙ ЯЗЫК
Уровень звукового давления в соответствии
с EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 90 дБ(А), погрешность (K)
3 дБ(А), Акустическая мощность (LWA) 101 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем
осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 60745:
Распил древесины (ah, CW) 4,5 м/с², погрешность (K)
1,5 м/с², Резка металла (ah, СМ) 10,3 м/с², погрешность (K)
1,5 м/с², Шлифование (ah) 11,4 м/с², погрешность (K)
1,5 м/с²
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
MT300, MT280
BLACK+DECKER заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Эта продукция соответствует дирек тивам
2014/30/EU и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь в BLACK+DECKER
по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.
Нижеподпис авшееся лицо полнос тью отвечает за соответствие технических данных
и делает это заявление от имени фирмы
BLACK+DECKER.
R. Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
05/08/2014
zst00245706 - 11-09-2014
19
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
21
22
www.blackanddecker.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising