MT280 | Black&Decker MT280 OSCILLATING TOOL instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511112-53 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
MT300
MT280
2
3
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Vaše oscilačné naradie BLACK+DECKER je určené
na rôzne aplikácie v domácnosti, ako napríklad na
brúsenie. Je taktiež vhodné na obrábanie materiálov
z dreva, plastu, sadry, farebných kovov a upevňovacích
prvkov (napríklad nekalené klince, sponky), opracovanie
mäkkých dlaždíc a škrabanie malých plôch. Toto náradie
je určené iba na spotrebiteľské použitie.
e.
f.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
3.
a.
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné
výstrahy a všetky pokyny. Nedodržanie nižšie
uvedených pokynov môže mať za následok
úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo
vážne poranenie.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte na prípadné ďalšie použitie. Termín „elektrické
náradie“ vo všetkých upozorneniach odkazuje na vaše
náradie napájané zo siete (je vybavené prívodným
káblom) alebo náradie napájané akumulátorom (bez
prívodného kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
b.
c.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný priestor
môže viesť k spôsobeniu úrazov.
Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom
prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom horľavých kvapalín, plynov alebo prašných
látok. V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého prachu
alebo výparov.
Pri práci s elektrickým náradím zaistite bezpečnú vzdialenosť detí a ostatných osôb. Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
d.
e.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka napájacieho kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym
spôsobom neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky. Neupravované zástrčky a zodpovedajúce
zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým
prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako
sú napríklad potrubia, radiátory, elektrické
sporáky a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela
vzrastá riziko úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo
vlhkému prostrediu. Ak vnikne do elektrického
náradia voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým
prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo posúvanie náradia a neťahajte zaň,
ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými, horúcimi
a ostrými predmetmi alebo pohyblivými čas-
f.
g.
4.
a.
b.
4
ťami. Poškodený alebo zapletený prívodný kábel
zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie.
Použitie kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko
úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s elektrickým náradím vo vlhkom
prostredí musí byť v napájacom okruhu použitý prúdový chránič (RCD). Použitie prúdového
chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Bezpečnosť obsluhy
Pri použití elektrického náradia zostaňte
stále pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte
s rozvahou. Nepoužívajte elektrické náradie,
ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog,
alkoholu alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s elektrickým náradím môže viesť k vážnemu
úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné prostriedky
ako respirátor, protišmyková pracovná obuv,
prilba a chrániče sluchu, používané v príslušných
podmienkach, znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred
pripojením napájacieho kábla k sieťovej zásuvke alebo pred vložením akumulátora a pred
zdvihnutím alebo prenášaním náradia skontrolujte, či je vypnutý hlavný vypínač. Prenášanie
elektrického náradia s prstom na hlavnom vypínači
alebo pripojenie prívodného kábla k elektrickej sieti, ak je hlavný vypínač náradia v polohe zapnuté,
môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané na
náradí môžu byť zachytené rotujúcimi časťami
náradia a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožnená lepšia
kontrola nad náradím v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy
môžu byť pohyblivými dielmi zachytené.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na
pripojenie príslušenstva na zachytávanie prachu, zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu. Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte na
vykonávanú prácu správny typ elektrického
náradia. Pri použití správneho typu náradia bude
práca vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
Ak nie je možné hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé elektrické náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je
nebezpečné a musí sa opraviť.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
♦
♦
♦
♦
Pred nastavovaním náradia, pred výmenou
príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate,
odpojte zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí
a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie nevedia ovládať, alebo ktoré nepoznajú
tieto bezpečnostné pokyny, aby s týmto elektrickým náradím pracovali. Elektrické náradie je
v rukách nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia.
Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie
pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých
dielcov a iné okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť
chod náradia. Ak je náradie poškodené, nechajte ho pred použitím opraviť. Veľa nehôd býva
spôsobených nedostatočnou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými čepeľami sú menej náchylné na zanášanie nečistotami
a lepšie sa s nimi manipuluje.
Používajte elektrické náradie, príslušenstvo
a pracovné nástroje podľa týchto pokynov
a berte do úvahy prevádzkové podmienky a prácu, ktorá bude vykonávaná. Použitie elektrického
náradia na iné účely, než na aké je určené, môže
byť nebezpečné.
♦
♦
♦
♦
Opravy
Opravy elektrického náradia zverte iba kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať originálne náhradné dielce. Tým zaistíte bezpečnú
prevádzku náradia.
♦
Varovanie! Ďalšie bezpečnostné pokyny
týkajúce sa vibračného náradia
♦
♦
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by
mohlo dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja
so skrytými vodičmi alebo s vlastným prívodným káblom, držte elektrické náradie vždy za
izolované rukoväti. Pri kontakte so „živým“ vodičom spôsobia neizolované kovové časti náradia
obsluhe úraz elektrickým prúdom.
Na zaistenie a upnutie obrobku k pracovnému
stolu používajte svorky alebo iné vhodné prostriedky. Držanie obrobku rukou alebo opretie
obrobku o časť tela nezaistí jeho stabilitu a môže
viesť k strate kontroly.
Po brúsení odstráňte všetok prach.
Buďte veľmi opatrní pri brúsení povrchov s nátermi,
ktoré môžu obsahovať prísadu olova, alebo pri
brúsení drevených alebo kovových materiálov, pri
ktorom môžu vznikať toxické látky.
♦
Zamedzte vstupu detí a tehotných žien do
pracovného priestoru.
♦
V pracovnom priestore nejedzte, nepite a nefajčite.
♦
Zaistite bezpečnú likvidáciu prachu a ostatných nečistôt vzniknutých pri brúsení.
Určené použitie tohto výrobku je popísané v tomto
návode na použitie. Použitie iného príslušenstva
alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných
pracovných operácií než je odporúčané týmto návodom, môže predstavovať riziko zranenia obsluhy
alebo riziko spôsobenia hmotných škôd.
Po uvoľnení spínača bude príslušenstvo pokračovať v pohybe. Pred odložením náradia vždy uvolnite vypínač a počkajte, kým nedôjde k úplnému
zastaveniu príslušenstva.
Udržujte ruky v bezpečnej vzdialenosti od
pracovného priestoru. Zo žiadneho dôvodu
nikdy nesiahajte do priestoru pod obrobok. Nevkladajte prsty alebo palec do blízkosti pílového
listu a upínacej svorky pílového listu. Nepokúšajte
sa stabilizovať pílu uchopením pätky píly.
Udržujte pílové listy ostré. Tupé alebo poškodené
pílové listy môžu pri práci spôsobiť vychýlenie
alebo zablokovanie pílového listu. Vždy používajte
typ pílového listu zodpovedajúci materiálu obrobku
a typu rezu.
Pri rezaní rúrok a potrubia sa uistite, či sa v nich
nenachádzajú elektrické vodiče, voda atď.
Nedotýkajte sa obrobku alebo pílového listu ihneď
po ukončení rezu. Môžu byť veľmi horúce.
Dávajte pozor na skryté nebezpečenstvá. Pred
rezaním do stien, podláh a stropov skontrolujte
polohu elektrických vodičov a potrubia.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
♦
Tento výrobok nie je určený na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ týmto osobám
nebol stanovený dohľad, alebo pokiaľ im neboli
poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s týmto
výrobkom nehrali.
Zvyškové riziká
Varovanie! Vyvarujte sa kontaktu alebo
vdýchnutia prachu vzniknutého brúsením.
Tento prach môže ohrozovať zdravie obsluhy
a okolostojacich osôb. Používajte masku
proti prachu určenú špeciálne na ochranu
pred toxickým prachom a podobnými látkami
a zaistite, aby boli takto chránené všetky
osoby nachádzajúce sa alebo vstupujúce do
pracovného priestoru.
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené
v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa
objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu
vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého
použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia,
určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká
sú nasledujúce:
5
♦
♦
♦
♦
♦
6.
7.
Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek
rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
Zranenia spôsobené pri výmene dielcov, pracovného nástroja alebo príslušenstva.
Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia.
Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas, zaistite,
aby sa robili pravidelné prestávky.
Poškodenie sluchu.
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu
vytváraného pri použití náradia (príklad: práca
s drevom, najmä s dubovým, bukovým a MDF).
Príslušenstvo
Toto náradie obsahuje niektoré alebo všetko nasledujúce príslušenstvo. Výkon Vášho náradia závisí od
používaného príslušenstva. Príslušenstvá BLACK+DECKER a Piranha sú navrhnuté a vyrobené podľa
noriem pre vysokú kvalitu a sú určené na zvýšenie
výkonu Vášho náradia. Použitím tohto príslušenstva
docielite ten najlepší výsledok, ktorý Vám Vaše náradie
môže poskytnúť.
Vibrácie
Presný pílový list pre
ponorný rez pre materiály z dreva a mäkkých
plastov. (Číslo dielu X26105-XJ)
Oddeľovanie, ponorné rezy
a zrezávanie vrstiev dreva
a mäkkých plastov. Ideálny
na opracovávanie dverí,
ochranných líšt, okenných
rámov a podláh.
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických
údajoch a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so
štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou
EN 60745 a môže sa použiť na porovnanie jednotlivých
náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií sa
môže tiež použiť na predbežné stanovenie času práce
s týmto náradím.
Varovanie! Úroveň vibrácií sa pri aktuálnom použití
elektrického náradia môže líšiť od deklarovanej úrovne
vibrácií v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň
vibrácií môže byť oproti uvedenej hodnote vyššia.
Pílový list pre ponorný
rez pre materiály z dreva
a kovu. (Číslo dielu X26110-XJ)
Oddeľovanie, ponorné rezy
a zrezávanie vrstiev dreva,
plastov, tenkostenného
potrubia a pretlačovaných
rúrok, ktoré nie sú zo železa, klincov a skrutiek.
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií, z dôvodu určenia
bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/ES na
ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie v zamestnaní, by mal predbežný odhad pôsobenia
vibrácií brať na zreteľ aktuálne podmienky použitia náradia s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako
sú časy, keď je náradie vypnuté a keď beží naprázdno.
Pílový list pre ponorný
rez pre materiály z dreva
a kovu.
(Číslo dielu - X26115-XJ)
Oddeľovanie, ponorné rezy
a zrezávanie vrstiev dreva,
plastov, tenkostenného
potrubia a pretlačovaných
rúrok, ktoré nie sú zo
železa.
Štítky na náradí
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať tento
návod na obsluhu.
Varovanie! Pri práci s týmto náradím vždy
používajte ochrannú masku proti prachu.
Segmentovaný pílový list.
(Číslo dielu - X26120-XJ)
Pílový list s dlhou životnosťou, ideálny na rezanie
dreva, plastov, tenkostenných materiálov zo železa
a farebných kovov.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je vybavené dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho
vodiča. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
♦
Adaptér príslušenstva (podložka)
Adaptér príslušenstva (upevňovacia skrutka)
Pevná škrabka.
(Číslo dielu - X26135-XJ)
Ideálna na odstránenie tvrdých a mäkkých materiálov
z rovných povrchov, rovnako
ako na odstránenie podláh
z PVC, lepených kobercov,
lepených podlahových
dlaždíc, omietok, náterov
a lakov.
Ak je poškodený prívodný kábel, musí byť vymenený výrobcom alebo v autorizovanom servise
BLACK+DECKER, aby sa zabránilo možným
rizikám.
Popis
Tento výrobok sa skladá z niektorých alebo zo všetkých
nasledujúcich častí.
1. Hlavný vypínač
2. Regulátor otáčok
3. Rýchloupínacia páka príslušenstva Super-lok™
4. Brúsna základňa
5. Adaptér na odsávanie
6
Varovanie: Príslušenstvo sa musí vyťahovať rukavicami, pretože môže byť po použití horúce.
Ohybná škrabka.
(Číslo dielu - X26140-XJ)
Ideálna na odstránenie
pružných materiálov
z tvrdých rovných povrchov
v neprístupných miestach,
ako napríklad silikónových
tesniacich tmelov a ďalších
tesniacich materiálov.
Nasadenie brúsneho papiera (obr. D)
♦
Brúsny papier (9) zarovnajte so základňou (4) podľa
obrázka.
♦
Pritlačte brúsny papier na brúsnu základňu a uistite sa, či sú otvory v brúsnom papieri zarovnané
s otvormi v brúsnej základni.
Karbidová čepeľ na
odstránenie malty.
(Číslo dielu - X26125-XJ)
Povrch potiahnutý karbidom, ideálny na odstránenie
malty a lepidla na dlaždice
z rovných plôch a pre rýchly
odber materiálu z dreva,
drevotriesky a sklolaminátu.
Vybratie brúsneho papiera
♦
Stiahnite brúsny papier zo základne (4).
Varovanie! Nikdy nepoužívajte brúsnu základňu náradia bez riadne nasadeného brúsneho papiera alebo
príslušenstva.
Nasadenie adaptéra na odsávanie prachu (obr. E)
♦
Adaptér odsávania prachu (5) zarovnajte so základňou (4) podľa obrázka.
♦
Adaptér pevne a rovnomerne zatlačte do brúsnej
základne.
♦
Zaistite adaptér otáčaním poistnej matice (12)
v smere pohybu hodinových ručičiek.
♦
Pripojte vysávač k adaptéru odsávania prachu.
Karbidová škrabka.
(Číslo dielu - X26130-XJ)
Povrch potiahnutý karbidom, ideálny na odstránenie
malty a pre rýchly odber materiálu z plastu, drevotriesky
a sklolaminátu.
Vybratie adaptéra na odsávanie prachu
♦
Otáčajte poistnou maticou (12) proti smeru pohybu
hodinových ručičiek.
♦
Vyberte adaptér odsávania prachu (5) z brúsnej
základne (4).
Brúsne papiere.
Rôzne zrnitosti na brúsenie
dreva, natretých a lakovaných plôch.
Nasadenie alternatívneho príslušenstva (obr. F)
♦
Umiestnite podložku (6) na objímku (10).
♦
Nasuňte alternatívne príslušenstvo (11) do objímky
(10).
♦
Pevne zaskrutkujte upevňovaciu skrutku (7) na
miesto tak, aby bolo nasadené alternatívne príslušenstvo (11) pevne zaistené.
Poznámka: Na upevnenie príslušenstva BLACK+DECKER sa podložka a upevňovacia skrutka nepoužívajú.
Príslušenstvo BLACK+DECKER je upevnené pomocou
rýchloupínacej páky príslušenstva Super-lok™.
Zostavenie
Nasadenie a zloženie príslušenstva (obr. A F)
Varovanie! Pred nasadením príslušenstva odpojte
náradie od napájacieho zdroja.
Nasadenie príslušenstva BLACK+DECKER/Piranha
(obr. A - C)
♦
Uchopte náradie a stlačte upínaciu páku príslušenstva (3).
♦
Nasuňte príslušenstvo (8) medzi hriadeľ a držiak
príslušenstva tak, aby došlo k zapojeniu všetkých
ôsmich kolíkov držiaka a aby bolo správne zarovnané s hriadeľom.
♦
Uvoľnite upínaciu páku príslušenstva.
Poznámka: Niektoré príslušenstvo, ako napríklad
škrabky a pílové listy je možné podľa potreby upevniť
v určitom uhle (obr. C).
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Varovanie! Pred rezaním do stien, podláh a stropov
sa vždy poriadne uistite o polohe elektroinštalácie
a potrubia.
Regulácia otáčok (obr. G)
Regulátor otáčok Vám umožňuje prispôsobiť otáčky
náradia danému použitiu.
♦
Nastavte regulátor otáčok (2) na požadovanú hodnotu. V polohe 1 bude náradie pracovať v nízkych
otáčkach 10 000 min -1. V polohe 6 bude náradie
pracovať v maximálnych otáčkach 22 000 min -1.
Zloženie príslušenstva BLACK+DECKER/Piranha
(obr. A)
♦
Uchopte náradie a stlačte upínaciu páku príslušenstva (3).
♦
Vytiahnite príslušenstvo von z náradia a uistite sa,
či sa odpojilo všetkých osem kolíkov držiaka.
♦
Uvoľnite upínaciu páku príslušenstva.
Zapnutie a vypnutie (obr. H)
♦
7
Ak chcete náradie zapnúť, presuňte hlavný vypínač
(1) dopredu (poloha I).
♦
Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú
Britániu a Írsko)
Ak chcete náradie vypnúť, presuňte hlavný spínač
(1) dozadu (poloha O).
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:
♦
Zaistite ekologické odstránenie starej zástrčky.
♦
Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na novej
zástrčke.
♦
Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
Varovanie! K uzemňovacej svorke nesmie byť pripojený
žiadny vodič. Dodržujte montážne pokyny dodávané
s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 5 A.
Rady na optimálne použitie
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Vždy držte náradie pevne. Pri presnej práci držte
náradie v prednej časti.
Kedykoľvek je to možné, upnite si obrobok, a to
najmä pri použití pílových listov.
Nevyvíjajte na náradie príliš veľký tlak.
Vždy používajte vhodný typ príslušenstva zodpovedajúci materiálu obrobku a typu rezu.
Pravidelne kontrolujte stav príslušenstva. Ak je to
nutné, vymeňte ho.
Vyznačte si požadovaný počiatočný bod.
Zapnite náradie a pomaly posuňte príslušenstvo
k obrobku do počiatočného bodu.
Ak chcete dosiahnuť čistý rez, upnite zo zadnej
strany obrobku kus preglejky alebo mäkkého dreva
a veďte rez touto zostavou.
Pílový list do obrobku netlačte silou. Vezmite do
úvahy, že rezanie tabuľového plechu zaberie viac
času ako rezanie hrubých drevených obrobkov.
Pri rezaní kovu naneste pred rezaním na reznú
čiaru tenký olejový film.
Ak brúsite náterové vrstvy pred nanesením novej
vrstvy farby, používajte brúsny papier s veľmi
jemnými brúsnymi zrnami.
Na veľmi nerovnom povrchu alebo pri odstraňovaní
náterových vrstiev začnite prácu s brúsnym papierom s hrubými zrnami. Na ostatných povrchoch
začnite prácu s brúsnym papierom so strednou
veľkosťou zŕn. V oboch prípadoch postupne nahrádzajte hrubší brúsny papier jemnejším, aby ste
dosiahli dokonalú povrchovú úpravu.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie o dostupnom príslušenstve, kontaktujte autorizovaného
predajcu.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať v bežnom domovom odpade.
Ak nebudete výrobok BLACK+DECKER ďalej používať
alebo ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte ho
spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov vám predajne, miestne zberne
odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektroodpadov z domácnosti.
Spoločnosť BLACK+DECKER poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov BLACK+DECKER po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody tejto
služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie
odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu BLACK+DECKER nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto
návode. Zoznam autorizovaných servisov BLACK+DECKER a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj
na internetovej adrese: www.2helpU.com.
Údržba
Vaše náradie BLACK+DECKER bolo skonštruované
tak, aby pracovalo dlhý čas s minimálnymi nárokmi
na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie vám zaistia jeho bezproblémový chod.
Technické údaje
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby náradia napájaného akumulátorom alebo napájacím káblom:
♦
Vypnite zariadenie/náradie a odpojte prívodný
kábel od siete.
♦
Alebo zariadenie/náradie vypnite a vyberte z neho
batériu, ak je zariadenie/náradie napájané vyberateľným akumulátorom.
♦
Alebo ak sa nedá akumulátor z náradia vybrať,
nechajte náradie v chode, pokým nedôjde k jeho
úplnému vybitiu.
♦
Vetracie otvory náradia a nabíjačky pravidelne
čistite mäkkou kefou alebo suchou handričkou.
♦
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt
motora. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace
prostriedky alebo rozpúšťadlá.
Napájacie napätie
Otáčky naprázdno
Uhol kmitu
Výkon
Hmotnosť
V
min-1
stupne
W
kg
MT300
(Typ 1)
230
10 000 22 000
1,4 alebo 2,8
300
1,53
MT280
(Typ 1)
230
10 000 22 000
1,4 alebo 2,8
280
1,53
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 90 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A),
akustický výkon (LWA) 101 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
8
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť
predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu
predložiť doklad o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho
autorizovaného servisu BLACK+DECKER nájdete
na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode.
Zoznam autorizovaných servisov BLACK+DECKER
a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na
internetovej adrese: www.2helpU.com.
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa
normy EN 60745:
Rezanie dreva (ah, CW) 4,5 m/s², odchýlka (K) 1,5 m/s²,
rezanie kovu (ah, CM) 10,3 m/s², odchýlka (K) 1,5 m/s²,
brúsenie (ah) 11,4 m/s², odchýlka (K) 1,5 m/s²
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
Navštívte, prosím, našu internetovú stránku
www.blackanddecker.co.uk, aby ste mohli
zaregistrovať váš nový výrobok BLACK+DECKER
a kde budete informovaní o našich nových výrobkoch
a špeciálnych ponukách. Na adrese
www.blackanddecker.sk sú k dispozícii ďalšie
informácie o značke BLACK+DECKER a o celom
rade našich ďalších výrobkov.
14
MT300, MT280
Spoločnosť BLACK+DECKER vyhlasuje, že tieto produkty popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-4.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice
2014/30/EU a 2011/65/EU. Ak chcete získať ďalšie
informácie, kontaktujte, prosím, spoločnosť BLACK+DECKER na tejto adrese alebo na adresách, ktoré sú
uvedené na konci tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti BLACK+DECKER.
R. Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
05/08/2014
Záruka
Spoločnosť BLACK+DECKER je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto
záruka je ponúkaná v prospech zákazníka a nijako
neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka
platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej
zóny voľného obchodu EFTA.
Ak sa objavia na výrobku BLACK+DECKER, v priebehu
24 mesiacov od kúpy, akékoľvek materiálové či výrobné
chyby, spoločnosť BLACK+DECKER garantuje v snahe
o minimalizovanie vašich starostí bezplatnú výmenu
chybných dielov, opravu alebo výmenu celého výrobku
za nižšie uvedených podmienok:
♦
Tento výrobok nebol používaný na obchodné
alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho
prenájmu.
♦
Tento výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
♦
Tento výrobok nebol poškodený cudzím zavinením.
♦
Opravy neboli vykonávané inými osobami, než
autorizovanými opravármi alebo mechanikmi
autorizovaného servisu BLACK+DECKER.
zst00245699 - 10-09-2014
9
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising