MT280 | Black&Decker MT280 OSCILLATING TOOL instruction manual

372001-65 EST
www.blackanddecker.eu
MT300
MT280
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
11
3
4
EESTI KEEL
Sihtotstarbeline kasutamine
BLACK+DECKER vibrotööriist on ette nähtud kodusteks remonditöödeks, nt lihvimiseks. See sobib
ka puitmaterjali, plastiku, kipsi, mitteraudmetalli ja
kinnitusdetailide (nt kõvendamata naelad, klambrid)
lõikamiseks, pehmete seinaplaatide töötlemiseks
ja väikeste pindade kraapimiseks. See tööriist on
mõeldud vaid tavatarbijale.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamisel
Hoiatus! Lugege kõiki hoiatusi ja juhiseid.
Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku
tarvis alles. Termin "elektritööriist" viitab vooluvõrgutoitega (juhtmega) või akutoitega (juhtmeta)
elektritööriistale.
1. Tööpiirkonna ohutus
a. Veenduge, et tööala on puhas ja piisava
valgustusega. Korrast ära ja pimedad tööalad võivad põhjustada õnnetusi.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike
vedelike, gaaside või tolmu läheduses.
Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis
võivad süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektritööriistaga töötamise ajal eemal. Tähelepanu hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista
üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapter-pistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögiohtu.
b. Vältige maandatud pindade puudutamist
(nt torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid).
Kui olete on maandatud, suureneb elektrilöögioht.
c. Elektritööriistad ei tohi sattuda vihma ega
niiskuse kätte. Elektritööriista sattunud vesi
suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Ärge kahjustage toitejuhet. Ärge kunagi
kasutage seadme toitekaablit selle kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske kaablit
kuumuse, õli, teravate nurkade ja liikuvate
osade eest. Kahjustatud või sassis kaablid
suurendavad elektrilöögi ohtu.
e. Kui töötate elektritööriistaga välitingimustes, kasutage õues kasutamiseks sobivat
pikendusjuhet. Välitingimustesse sobiva
pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögiohtu.
f. Kui elektritööriista niisketes tingimustes
kasutamine on vältimatu, kasutage lekkevoolukaitset. Lekkevoolukaitsme kasutamine
vähendab elektrilöögi ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige mida teete ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsimuse korral
või alkoholi, narkootikumide või arstimite
mõju all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite
saada raskeid kehavigastusi.
b. Kandke isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid nagu
tolmumask, libisemiskindlad jalanõud, kiiver
või kõrvaklapid vähendavad õigetes tingimustes kasutades isikuvigastusi.
c. Vältige seadme ootamatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku ja/
või aku külge ühendamist on käivituslüliti
väljalülitatud asendis. Kandes tööriista,
sõrm lülitil, või ühendades vooluvõrku tööriista, mille lüliti on tööasendis, kutsute esile
õnnetusi.
d. Eemaldage enne elektritööriista sisselülitamist reguleerimis- ja mutrivõtmed.
Tööriista pöörleva osa külge jäetud mutrivõti
või mõni muu võti võib tekitada kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Säilitage pidevalt korralik
toetuspind ja tasakaal. See tagab parema
kontrolli tööriista üle ettearvamatutes situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke
juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest
osadest. Laiad riided, ehted või pikad juuksed
võivad jääda liikuvate osade vahele.
g. Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed ja kogumisseadmed, veenduge,
et need on ühendatud ja õigesti kasutatavad. Tolmukogumisseadme kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldus
a. Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage konkreetseks otstarbeks sobivat
5
EESTI KEEL
b.
c.
d.
e.
f.
g.
elektritööriista. Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis on tööks ette
nähtud.
Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei
saa lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja
vajab remonti.
Enne seadme reguleerimist, tarvikute
vahetamist või ladustamist ühendage
elektritööriist vooluvõrgust välja ja/või
eemaldage aku. Selline käitumine vähendab
riski masina ettenägematu käivitumise näol.
Hoidke pikemaks ajaks seisma jäänud
elektritööriistu lastele kättesaamatus
kohas. Ärge lubage tööriista kasutada inimestel, kes pole saanud vastavat väljaõpet
või pole lugenud neid juhiseid. Oskamatutes kätes võivad elektritööriistad olla väga
ohtlikud.
Elektritööriistu tuleb hoida heas seisukorras. Veenduge, et liikuvad osad sobivad
kokku ja ei kiilu kinni, et osad on terved ja
kontrollige kõiki muid tööriista tööd mõjutada võivaid tingimusi. Kahjustuste korral
laske tööriista enne edasist kasutamist
remontida. Paljud õnnetused on põhjustatud
halvasti hooldatud tööriista tõttu.
Hoidke lõiketerad teravate ja puhastena.
Õigesti hooldatud, teravate servadega lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega kinni
ja neid on lihtsam juhtida.
Kasutage elektritööriista, tarvikuid ja
otsakuid vastavalt juhistele, arvestades
töötingimusi ja teostatava töö iseloomu.
Kasutades tööriista mitte sihtotstarbeliselt
võib lõppeda raskete tagajärgedega.
5. Hooldus
a. Laske tööriista regulaarselt hooldada kvalifitseeritud remonditöökojas ja kasutage
ainult originaalvaruosi. Nii tagate tööriista
ohutuse.
♦
♦
6
Kui hoiate töödetaili käes või keha vastas, on
see ebastabiilne ja võib põhjustada tööriista
üle kontrolli kaotamist.
Hoiatus! Kokkupuude lihvimisel tekkiva
tolmuga või selle sissehingamine võib
ohustada seadme kasutajat ja võimalikke
kõrvalseisjaid. Kandke tolmumaski, mis
on mõeldud kaitseks tolmu ja aurude eest;
veenduge, et tööalale sisenevad isikud on
samuti kaitstud.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Hoiatus! Täiendavad ohutusnõuded vibrotööriista kasutamisel
♦
Hoidke elektritööriista töötamise ajal isoleeritud käepidemetest tööde tegemisel,
mille korral lõikeketas võib puutuda kokku
varjatud juhtmetega või oma toitekaabliga.
Pinge all oleva juhtme lõikamine võib pingestada elektritööriista metallist osad ning anda
kasutajale elektrilöögi.
Kasutage klambreid või muud viisi, et töödetail kindlalt fikseerida ja seda toetada.
♦
Eemaldage pärast lihvimist põhjalikult tolm.
Võimaliku pliisisaldusega värvi ning toksilist
tolmu tekitada võivate puitusid ja metalle
lihvides olge eriti ettevaatlik:
♦ Ärge lubage tööpiirkonda lapsi ega rasedaid naisi.
♦ Ärge sööge, jooge ega suitsetage tööpiirkonnas.
♦ Eemaldage ohutult kõik tolmuosakesed ja
muu praht.
Sihtotstarve on kirjeldatud käesolevas
kasutusjuhendis. Tarvikute või lisaseadmete
kasutamine muul otstarbel, kui on nimetatud
käesolevas kasutusjuhendis, võib põhjustada
kehavigastusi ja/või varalist kahju.
Pärast lüliti vabastamist jätkab tarvik liikumist.
Kui olete tööriista välja lülitanud, oodake, kuni
tarvik seiskub täielikult ja alles siis asetage
tööriist maha.
Hoidke käed lõikealast eemal. Ärge kunagi
küünitage ühelgi põhjusel töödeldava osa alla.
Ärge asetage sõrmi või pöialt liikuva tera või
teraklambri lähedusse. Ärge tasakaalustage
saagi hoide kinni selle jalast.
Hoidke terad teravad. Nürid või kahjustunud
lõiketerad võivad põhjustada koormuse all
oleva sae kaldumise või seiskumise. Kasutage alati töödetaili ja lõiketöö jaoks sobivaid
terasid.
Torude või juhtmete lõikamisel veenduge, et
neis ei oleks vett või ei oleks need pinge all.
Vahetult pärast masina käitamist ärge puudutage töödetaili ega tera. Need võivad olla väga
kuumad.
Enne seina, põrandasse või lakke augu puurimist, et seal pole juhtmeid ega torusid või
muid peidetud ohte.
Kõrvaliste isikute ohutus
♦
See seade pole mõeldud kasutamiseks isikute
(k.a lapsed) poolt, kellel on vähendatud füüsiline, sensoorne või vaimne võimekus, kellel
puuduvad vastavad teadmised ja kogemused,
v.a juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik
EESTI KEEL
♦
on andnud neile seadme ohutuks kasutamiseks juhiseid ja teostab järelvalvet.
Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
Elektriohutus
See tööriist on topeltisolatsiooniga, seetõttu
pole maandusjuhe vajalik. Veenduge alati,
et toitepinge vastaks andmesildile märgitud
väärtusele.
Muud riskid.
Tööriista kasutamisel, mis pole lisatud kaasasolevatesse hoiatustesse, võivad kaasneda täiendavad
riskid. Need ohud võivad tekkida väärkasutamisest,
pikemaajalisest kasutamisest jne.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele ja
ohutusseadmete kasutamisel ei õnnestu teatavaid
riske vältida. Need on järgmised:
♦ Pöörleva/liikuva osa puudutamisest tekitatud
vigastused.
♦ Osade, terade või tarvikute vahetamisest
tekitatud vigastused.
♦ Tööriista pikaaegsest kasutamisest tekkinud
vigastused. Kui kasutate tööriista pikemalt,
veenduge, et teete korrapäraselt puhkepause.
♦ Kuulmiskahjustused.
♦ Tööriista kasutamisel tekkiva tolmu sissehingamisest põhjustatud terviseohud (nt puidutööd, eriti tamme, pöögi ja vaik-kiudplaadi
korral.)
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis
märgitud vibratsioonitaseme väärtus on mõõdetud
kooskõlas standardi 60745 näidatud standardse
katsemeetodiga ja seda võib kasutada ühe tööriista
võrdlemiseks teisega. Deklareeritud vibratsioonitaseme väärtust võib kasutada kokkupuute esmaseks
hinnanguks.
Hoiatus! Vibratsioonitaseme väärtus võib elektritööriista tegelikul kasutamisel olenevalt viisist
erineda deklareeritud väärtusest. Vibratsioonitase
võib tõusta kõrgemale näidatud tasemest.
Vibratsioonitaseme hindamisel ohutusmeetmete
määramiseks, mis on sätestatud standardis 2002/44/
EÜ isikute kaitsmiseks, kes töötavad pidevalt elektritööriistadega, peab arvesse võtma kasutamise
tingimusi ja tööriista kasutamise viisi, k.a arvestama
töötsükli kõikide osadega, nt aeg, millal tööriist on
välja lülitatud ja tühijooksuaeg koos käivitamisega.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks
lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult.
♦
Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb lasta see
ohutuse tagamiseks tootjal või volitatud
BLACK+DECKER hoolduskeskusel välja
vahetada.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või osa neist.
1. Käivituslüliti
2. Muudetava kiiruse lüliti
3. Tööriistavaba tarvikukinnituskang Super-lok™
4. Lihvtald
5. Tolmueraldusadapter
6. Töödeldud tarvikuadapter (puks)
7. Töödeldud tarvikuadapter (kinnituspolt)
Tarvikud
Sellel tööriistal on mõned või kõik alljärgnevalt
nimetatud tarvikutest. Tööriista jõudlus oleneb kasutatavast tarvikust. BLACK+DECKER ja Piranha
tarvikute kavandamisel on järgitud kõrgeimaid kvaliteedistandardid ning need on loodud teie tööriista
jõudlust suurendama. Nende tarvikute kasutamisel
saate oma tööriista maksimaalselt ära kasutada.
Täppis-freeslõikesaag puitmaterjali ja pehme plastiku jaoks.
(Osanumber - X26105-XJ)
Puidu ja pehme plastiku eraldamine, freesimine ja tasalõikamine.
Sobib ideaalselt uste, põrandaliistude, aknalaudade ja põranda
töötlemiseks.
Freeslõikesae tera puidu ja
metalli jaoks. (Osanumber X26110-XJ)
Puidu, plastiku, õhukeseseinaliste mittemetalltorude ja -eendite,
naelte ning kruvide eraldamine,
freesimine ja tasalõikamine.
Freeslõikesae tera puidu ja
metalli jaoks.
(Osanumber - X26115-XJ)
Puidu, plastiku, õhukeseseinaliste mittemetalltorude ja -eendite
eraldamine, freesimine ja tasalõikamine.
Segmenteeritud saetefa.
(Osanumber - X26120-XJ)
Pika kasutusajaga lõiketera, mis
sobib ideaalselt puidu, plastiku,
õhukeseseinaliste mittemetallist
materjalide jaoks.
Hoiatus! Kandke selle tööriista kasutamisel
alati tolmukaitsemaski.
7
EESTI KEEL
Jäik kraabits.
(Osanumber - X26135-XJ)
Ideaalne kõvade või pehmete
materjalide eemaldamiseks
tasastelt pindadelt, nt vinüülist
põrandakatte, vaibaliimi, põrandaplaatide liimi, tsemendi, värvi ja
laki eemaldamine.
Painduv kraabits.
(Osanumber - X26140-XJ)
Ideaalne elastomeersete materjalide eemaldamiseks kõvadelt
tasastelt pindadelt raskesti
juurdepääsetavates kohtades,
nt silikoonist tihendusmaterjal ja
muud tihendusmaterjalid.
Karbiidist mördi eemaldamise
lõiketera.
(Osanumber - X26125-XJ)
Karbiidkattega pind, sobib ideaalselt mördi ja plaadiliimi eemaldamiseks tasastelt pindadelt ning
puidu, laastplaadi ja kuidklaasi
kiireks eemaldamiseks.
Karbiidist riiv.
(Osanumber - X26130-XJ)
Karbiidkattega pind, sobib ideaalselt mördi eemaldamiseks ning
plastiku, laastplaadi ja kuidklaasi
kiireks eemaldamiseks.
Lihvimislehed.
Erinevad karedustasemed
puidu, värvitud ja lakitud pindade
lihvimiseks.
Kokkupanemine
Tarvikute paigaldamine ja eemaldamine
(joonised A–F)
Hoiatus! Enne tarviku paigaldamist ühendage
tööriist toitevõrgust lahti.
BLACK+DECKER / Piranha tarviku paigaldamine
(joonised A–C)
♦ Hoidke tööriista käes ja pigistage tarviku
kinnituskangi (3).
♦ Libistage tarvik (8) võlli ja tarvikuhoidiku vahele, veendudes, et tarvik kinnitub kõigi kaheksa
tihvtiga hoidikule ja on võlliga samal tasapinnal.
♦ Vabastage tarviku kinnituskang.
Märkus: Mõndasid tarvikuid, nt kraabitsad ja lõiketerad, saab paigaldada soovitud nurga alla (joonis C).
8
BLACK+DECKER / Piranha tarviku eemaldamine
(joonis A)
♦ Hoidke tööriista käes ja pigistage tarviku
kinnituskangi (3).
♦ Tõmmake tarvikut tööriistast eemale, veendudes, et tarvik vabastab kõik kaheksa hoidikul
olevat tihvti.
♦ Vabastage tarviku kinnituskang.
Hoiatus: Tarvikute eemaldamisel tuleb kanda
kindaid, sest tarvikud võivad kasutamisel muutuda
kuumaks.
Lihvimislehe paigaldamine (joonis D)
♦ Paigutage lihvimisleht (9) lihvimisalusele (4),
nagu on näidatud.
♦ Suruge leht kindlalt ja ühtlaselt lihvimisalusele, veendudes, et lehes olevad augud on
kohakuti aluse aukudega.
Lihvimislehe eemaldamine
♦ Tõmmake lihvimisleht lihvimisaluselt (4) ära.
Hoiatus! Ärge kunagi kasutage lihvimisalust, kui
pole paigaldatud lihvimislehte või lisatarvikut.
Tolmueemaldusadapteri paigaldamine (joonis E)
♦ Paigutage tolmueemaldusadapter (5) lihvimisalusele (4), nagu on näidatud.
♦ Suruge adapter kindlalt ja ühtlaselt lihvimisalusele.
♦ Kinnitage adapter, keeates lukustusmutrit (12)
päripäeva.
♦ Ühendage tolmuimeja tolmueemaldusadapteriga.
Tolmueemaldusadapteri eemaldamine
♦ Keerake lukustusmutrit (12) vastupäeva.
♦ Tõmmake tolmueemaldusadapter (5) lihvimisaluselt (4) ära.
Teiste tarvikute paigaldamine (joonis F)
♦ Paigutage puks (6) kraele (10).
♦ Paigutage teine tarvik (11) kraele (10).
♦ Kinnitage kinnituspolt (7) kindlalt kohale, et tagada teise tarviku (11) kindlalt kohal püsimine.
Märkus: Puksi ja kinnituspolti ei kasutata teise tarviku kindlalt kohale paigaldamiseks. Black ja Deckeri
tarvikute kinnitamiseks kasutatakse tööriistavaba
tarvikukinnituskangi Super-lok™.
Kasutamine
Hoiatus! Võimaldage tööriistal töötada oma tempoga. Ärge koormake üle.
Hoiatus! Veenduge enne seina, põrandasse või
lakke lõikamist, et seal pole juhtmeid ega torusid.
EESTI KEEL
Muudetava kiiruse juhtseade (joonis G)
Muudetava kiiruse juhtseade lubab teil kohandada
tööriista kiirust rakendusele.
♦ Seadke muudetava kiiruse ketas (2) soovitud
sättele. Sätte 1 korral töötab tööriist aeglasel
kiirusel, 10 000 min-1. Sätte 6 korral töötab
tööriist maksimumkiirusel, 22 000 min -1.
Sisse- ja väljalülitamine (joonis H)
♦
♦
Tööriista sisselülitamiseks libistage sisse/välja
lülitamise lüliti (1) ette (asendisse I).
Tööriista väljalülitamiseks libistage sisse/välja
lülitamise lüliti (1) taha (asendisse O).
Nõuanded optimaalseks kasutamiseks
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Hoidke tööriista alati kindlalt käes. Täppistöö
tegemisel hoidke tööriista kinni eesmisest
osast.
Alati kui võimalik, kinnitage töödeldav osa
kohale. Eriti siis, kui kasutate lõiketerasid.
Ärge avaldage tööriistale liigset survet.
Kasutage alati töödetaili ja lõiketöö jaoks
sobivat tarvikut.
Kontrollige tarvikute seisukorda korrapäraselt.
Vajadusel vahetage uue vastu.
Märgistage soovitud alguspunkt.
Lülitage tööriist sisse ja suruge tarvikud soovitud alustamispunktis aeglaselt töödetaili sisse.
Puhta lõike saamiseks kinnitage töödetaili
taha vineeri või pehme puidu tükk ja saagige
läbi kombineeritud kihid.
Ärge suruge lõiketera jõuga töödetaili sisse.
Pidage meelest, et lehtmetalli lõikamine võtab
tavaliselt kauem aega kui paksemate puidust
töödetailide saagimine.
Metalli lõikamisel kandke lõikejoonele enne
lõikamist õhuke määrdekiht.
Vana värvikihi mahalihvimiseks enne värvimist kasutage alati eriti peenet liivapaberit.
Väga ebaühtlastel pindadel või värvikihte eemaldades alustage jämedama liivapaberiga.
Muude pindade lihvimist alustage keskmise
liivapaberiga. Mõlematel juhtudel kasutage
viimistlemiseks peenet liivapaberit.
Konsulteerige oma jaemüüjaga lisateabe
saamiseks olemasolevate tarvikute kohta.
Hooldamine
BLACK+DECKER juhtmega/juhtmeta tööriist on
loodud pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldusega. Et tööriist teid pikka aega korralikult teeniks,
tuleb seda hooldada ja regulaarselt puhastada.
Hoiatus! Tehke järgmist enne juhtmega/juhtmeta
elektritööriistade hooldamist:
♦
♦
♦
♦
♦
Lülitage rakendus/tööriist välja ja eemaldage
toitekaabel kontaktist.
Või lülitage seade välja ja eemaldage aku, kui
rakendusel/tööriistal on ärakäiv aku.
Kui aku on sisseehitatud, siis töötage seni,
kuni aku on täiesti tühi ja lülitage siis seade
välja.
Puhastage regulaarselt rakenduse/tööriista/
laadija õhuvõtuavasid, kasutades pehmet
harja või kuiva lappi.
Puhastage regulaarselt mootorikorpust, kasutades niisket lappi. Ärge kasutage abrasiivseid
ega lahustipõhiseid puhastusvahendeid.
Toitepistiku väljavahetamine (ainult Ühendkuningriik ja Iirimaa)
Kui peab paigaldama uue toitepistiku:
♦ Visake vana pistik ohutult minema.
♦ Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
♦ Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
Hoiatus! Maandusklemmiga ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 5 A.
Keskkonnakaitse
Jäätmete sortimine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie BLACK+DECKER
toode on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige
toode vastavasse kogumispunkti.
Elektroonikaromu ja pakendite sorteerimine aitab meil materjale taaskasutada.
Kasutatud materjalide taaskasutamine aitab
vältida keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad ette näha elektroonikaromude lahuskogumist majapidamistest kas
jäätmejaamadesse või jaemüüja poolt, kellelt ostate
uue toote.
B L AC K+ D E C K E R p a k u b v õ i m a l u s t
BLACK+DECKER toodete tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast kasutusea lõppu. Selle teenuse
kasutamiseks viige toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda BLACK+DECKER kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
BLACK+DECKER volitatud remonditöökodade
ning meie järelhoolduse teenuspakkujate täielikud
9
EESTI KEEL
kontaktandmed on saadaval meie veebilehel:
www.2helpU.com.
Tehnilised andmed
Pinge
Koormuseta kiirus
Vac
min-1
Ostsilleerimisnurk Kraadid
Võimsus
W
Mass
kg
MT300
(tüüp 1)
230
10 00022 000
1,4 või 2,8
300
1,53
MT280
(tüüp 1)
230
10 00022 000
1,4 või 2,8
280
1,53
Helirõhu tase vastavalt standardile EN 60745:
Helirõhk (LpA) 90 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A),
helivõimsus (LWA) 101 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori
summa) mõõdetud vastavalt standardile EN 60745:
Puidu lõikamine (ah, CW) 4,5 m/s², määramatus (K) 1,5 m/s²,
metalli lõikamine (ah, CM) 10,3 m/s², määramatus (K) 1,5 m/s²,
lihvimine (ah) 11,4 m/s², määramatus (K) 1,5 m/s²
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
MT300, MT280
BLACK+DECKER kinnitab, et tehniliste andmetes
kirjeldatud tooted vastavad standarditele: 2006/42/
EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Samuti vastavad tooted direktiivile 2014/30/EÜ ja
2011/65/EÜ. Lisateabe saamiseks võtke ühendust
BLACK+DECKER järgmisel aadressil või vaadake
kasutusjuhendi tagaküljel olevat teavet.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni kokkupaneku eest ja kinnitab seda
BLACK+DECKER nimel.
R. Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
05/08/2014
10
Garantii
BLACK+DECKER on oma toodete kvaliteedis kindel
ja pakub erilist garantiid. Käesolev garantii täiendab
ja ei piira kuidagi teie seaduslikke õigusi. Garantii
kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.
Kui BLACK+DECKER tootel ilmneb materjali-, tootmisdefekte või ei vasta need enam deklaratsioonile
24 kuu jooksul alates ostukuupäevast, garanteerib
BLACK+DECKER, et asendab defektsed osad,
parandab või asendab mõistlikus ulatuses kulunud
tooted, et põhjustada kliendile võimalikult vähe ebameeldivusi, kui tegemist pole järgmisega:
♦ Tööriista on edasi müüdud, kasutatud professionaalselt või välja renditud;
♦ Toodet on valesti kasutatud või hooldatud;
♦ Toode on väliste esemete, ainete või õnnetuse
tõttu kahjustada saanud;
♦ Remonti on üritanud läbi viia kolmandad
isikud peale volitatud hooldustöökoja või
BLACK+DECKER hooldusmeeskonna.
Garantiinõudeks tuleb teil esitada müüjale või
volitatud töökojale ostuarve. Lähima volitatud
hooldustöökoja leidmiseks võite pöörduda
BLACK+DECKER kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
BLACK+DECKER volitatud remonditöökodade
ning meie järelhoolduse teenuspakkujate täielikud
kontaktandmed on saadaval meie veebilehel:
www.2helpU.com.
Külastage meie veebilehte
www.blackanddecker.co.uk, et registreerida
oma uus BLACK+DECKER toode ja püsida
kursis viimaste uute toodete ja eripakkumistega.
Lisateavet BLACK+DECKER firmamärgi ja
tootevaliku kohta leiate veebilehelt
www.blackanddecker.co.uk.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш универсальный инструмент
BLACK+DECKER предназначен для работ по
дому, например, для шлифования поверхностей. Данный инструмент также подходит для
резки древесины, пластика, гипса, цветных
металлов и крепежных элементов (например,
незакаленных гвоздей, скоб), работ по мягкой
настенной плитке, а также для зачистки небольших поверхностей. Данный инструмент предназначен только для бытового использования.
b.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил безопасности и инструкций может привести
к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению
тяжелой травмы.
c.
d.
Сохраните все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации для их дальнейшего использования. Термин «Электроинструмент» во всех приведенных ниже указаниях
относится к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение. Плохое освещение или беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному
случаю.
b. Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
В процессе работы электроинструмент
создает искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c. Во время работы с электроинструментом не подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение внимания
может вызвать у Вас потерю контроля над
рабочим процессом.
2. Электробезопасность
a. Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать штепсельной
e.
f.
розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные
штепсели-переходники, если в силовом
кабеле электроинструмента есть провод заземления. Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей
ей штепсельной розетки уменьшает риск
поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск
поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания
его вилки из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ; держите его в стороне
от острых кромок и движущихся частей
инструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает
риск поражения электрическим током.
3. Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем,
что Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя или понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
b.
c.
d.
e.
f.
g.
12
Малейшая неосторожность при работе
с электроинструментами может привести
к серьезной травме.
При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема
или противошумовых наушников, значительно снизит риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/или аккумулятору, поднять или перенести его,
убедитесь, что выключатель находится
в положении «выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой
кнопкой выключателя и не подключайте
к сетевой розетке электроинструмент,
выключатель которого установлен в положение «включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные
или гаечные ключи. Регулировочный или
гаечный ключ, оставленный закрепленным
на вращающейся части электроинструмента, может стать причиной тяжелой
травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда
сохраняйте равновесие и устойчивую
позу. Это позволит Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство подключено и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4. Использование электроинструментов
и технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
b. Не используйте электроинструмент,
если его выключатель не устанавливается в положение включения или
выключения. Электроинструмент с неисправным выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
c. Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой
принадлежностей или при хранении
электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
d. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для
детей месте и не позволяйте лицам,
не знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках
неопытных пользователей.
e. Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он
не будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных случаев являются следствием недостаточного технического ухода за электроинструментом.
f. Следите за остротой заточки и чистотой
режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают работу
менее утомительной.
g. Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не
по назначению может создать опасную
ситуацию.
РУССКИЙ ЯЗЫК
5. Техническое обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента
должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных
частей. Это обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
♦
♦
Внимание! Дополнительные правила
безопасности при работе универсальными инструментами
♦
♦
Держите инструмент за изолированные
ручки при выполнении операций, во
время которых режущий инструмент
может соприкасаться со скрытой проводкой или собственным кабелем. Контакт режущей принадлежности с находящимся под напряжением проводом делает
не покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента «живыми», что
создает опасность поражения оператора
электрическим током.
Используйте струбцины или другие
приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая их
только на неподвижной поверхности.
Если держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное тело,
то можно потерять контроль над инструментом или обрабатываемой деталью.
Внимание! Контакт с пылью или вдыхание пыли, возникающей в ходе шлифовальных работ, может представлять
опасность для здоровья оператора
и окружающих лиц. Надевайте респиратор, специально разработанный для
защиты от пыли и паров, и следите, чтобы лица, находящиеся в рабочей зоне,
также были обеспечены средствами
индивидуальной защиты.
♦
♦
После окончания работы тщательно убирайте всю образовавшуюся пыль.
Соблюдайте особую осторожность при
удалении краски, которая может иметь
свинцовую основу, или при шлифовании
некоторых сортов дерева или металла,
которые могут быть источником токсичной
пыли:
♦ Не позволяйте детям или беременным
женщинам находиться в рабочей зоне.
♦ Не принимайте пищу, не пейте и не
курите в рабочей зоне.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Удаляйте частицы пыли и прочие отходы безопасным для окружающей
среды способом.
Назначение инструмента описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Использование любых принадлежностей
или приспособлений, а также выполнение
данным инструментом любых видов работ,
не рекомендованных данным руководством по эксплуатации, может привести
к несчастному случаю и/или повреждению
личного имущества.
Насадка будет продолжать движение
некоторое время после того, как Вы отпустите выключатель. Всегда выключайте
электроинструмент и ждите, пока насадка
полностью не остановится прежде, чем
положить электроинструмент.
Держите руки вне зоны резания. Ни
в коем случае не держите руки под заготовкой. Не помещайте пальцы вблизи
пильного полотна и его зажима. Не пытайтесь стабилизировать положение лобзика,
удерживая его за поворотную подошву.
Следите за остротой заточки. Затупленные или поврежденные пильные полотна
могут заставить пилу отклониться от
линии реза или остановиться под воздействием чрезмерного усилия. Всегда
используйте пильное полотно, максимально соответствующее материалу заготовки
и характеру реза.
Прежде чем приступить к резке трубы или
канала, убедитесь, что в них нет воды,
электропроводки и т.д.
Никогда не дотрагивайтесь до обрабатываемой заготовки или пильного полотна
сразу по окончании работы инструмента.
Они могут оказаться очень горячими.
Ознакомьтесь с возможными скрытыми
опасностями перед началом сквозного
врезания в стены, полы или потолки, проверьте наличие электропроводки и трубопроводов.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Использование инструмента физически
или умственно неполноценными людьми,
а также детьми и неопытными лицами допускается только под контролем ответственного за их безопасность лица.
Не позволяйте детям играть с инструментом.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности. Эти риски могут
возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей электроинструмента, ножей или
насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента. При использовании инструмента
в течение продолжительного периода
времени делайте регулярные перерывы
в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли в процессе работы с инструментом
(например, при обработке древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП).
учитывая все составляющие рабочего цикла,
в том числе, время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, время, когда он работает без нагрузки, а также время его запуска
и отключения.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Внимание! Всегда надевайте респиратор при ис поль зовании данного
инструмента.
Электробезопасность
Данный инструмент защищен двойной
изоляцией, что исключает потребность
в заземляющем проводе. Следите за
напряжением электрической сети, оно
должно соответствовать величине, обозначенной на информационной табличке
инструмента.
♦
Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна
производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном
центре BLACK+DECKER.
Вибрация
Составные части
Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным методом определения
вибрационного воздействия согласно EN60745
и могут использоваться при сравнении характеристик различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также
использоваться для предварительной оценки
величины вибрационного воздействия.
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных
частей:
1. Клавиша пускового выключателя
2. Дисковой переключатель скорости
3. Зажимной рычаг Super-lok™ для бесключевой смены насадок
4. Шлифовальная подошва
5. Переходник для пылесоса
6. Переходник для установки насадок (промежуточное кольцо)
7. Переходник для установки насадок (крепежный болт)
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом
зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных
значений. Уровень вибрации может превышать
заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия
для определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные
условия использования электроинструмента,
14
Сменные насадки
Ваш инструмент может содержать все или
некоторые из перечисленных ниже сменных
насадок.
Пр о из в о дительн о с ть Ваш ег о элек тр оин струмента напрямую зависит от используемых принадлежностей. Принадлежности
BLACK+DECKER и Piranha изготовлены в соответствии с самыми высокими стандартами
РУССКИЙ ЯЗЫК
качества и способны увеличить производительность Вашего электроинструмента. Используя
эти принадлежности, Вы достигнете наилучших
результатов в работе.
Карбидовое полотно для
удаления цементного раствора.
(Деталь № X26125-XJ)
Полотно с покрытой карбидом
поверхностью идеально подходит для очищения цементного
раствора и плиточного клея
с плоских поверхностей, а также для быстрого снятия слоя
с древесины, ДСП и стекловолокна.
Погружное пильное полотно
для высокоточной резки древесины и мягких пластиков.
(Деталь № X26105-XJ)
Для разрезания, погружного
пиления и резки заподлицо
древесины и мягких пластиков. Идеально подходит для
обработки дверей, плинтусов,
подоконников и напольных
покрытий.
Карбидовый рашпиль.
(Деталь № X26130-XJ)
Рашпиль с покрытой карбидом
поверхностью идеально подходит для удаления цементного
раствора, а также для быстрого снятия слоя с пластика, ДСП
и стекловолокна.
Погружное пильное полотно
для древесины и металла.
(Деталь № X26110-XJ)
Для разрезания, погружного
пиления и резки заподлицо
древесины, пластиков, тонкостенных труб и профилей из
цветных металлов, гвоздей
и винтов.
Погружное пильное полотно
для древесины и металла.
(Деталь № X26115-XJ)
Для разрезания, погружного
пиления и резки заподлицо
древесины, пластиков, тонкостенных труб и профилей из
цветных металлов.
Многосекционное пильное
полотно.
(Деталь № X26120-XJ)
Долговечное пильное полотно идеально подходит для
резки древесины, пластиков,
тонкостенных материалов из
цветных и черных металлов.
Жесткий скребок.
(Деталь № X26135-XJ)
Идеально подходит для
удаления твердых и мягких
материалов с плоских поверхностей, например, удаление
виниловых напольных покрытий, клеев для ковровых покрытий, клеев для напольной
плитки, цементного раствора,
лакокрасочных покрытий.
Гибкий скребок.
(Деталь № X26140-XJ)
Идеально подходит для удаления эластомерных материалов
с твердых плоских поверхностей в труднодоступных местах, например, силиконовых
герметиков и прочих клеевых
материалов.
Шлифовальная бумага.
Шлифовальная бумага различной степени зернистости
для шлифования древесины
и поверхностей с лакокрасочным покрытием.
Сборка
Установка и снятие сменных насадок
(Рис. А-F)
Внимание! Перед установкой насадки отключите инструмент от источника питания.
Установка сменных насадок BLACK+DECKER
/ Piranha (Рис. А-С)
♦ Возьмите инструмент и нажмите на зажимной рычаг (3).
♦ Наденьте насадку (8) на ось держателя
принадлежностей, убедившись, что все
8 штифтов вошли в отверстия насадки,
и она крепко сидит на оси держателя.
♦ Отпустите зажимной рычаг.
Примечание: Некоторые из сменных насадок,
такие как скребки и пильные полотна, могут
устанавливаться под нужным углом (Рис. С).
Снятие сменных насадок BLACK+DECKER /
Piranha (Рис. А)
♦ Возьмите инструмент и нажмите на зажимной рычаг (3).
♦ Снимите насадку с инструмента, предварительно сняв ее с 8-ми штифтов на
держателе.
♦ Отпустите зажимной рычаг.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
Внимание: При снятии насадок с инструмента
надевайте защитные перчатки, т. к. во время
использования насадки сильно нагреваются.
Крепление шлифовальной бумаги (Рис. D)
♦ Поместите шлифовальную бумагу (9) на
шлифовальную подошву (4), как показано
на рисунке.
♦ Крепко и равномерно прижмите шлифовальную бумагу к шлифовальной подошве, совместив отверстия в бумаге
с отверстиями в подошве.
Снятие шлифовальной бумаги
♦ Снимите шлифовальную бумагу с подошвы (4).
Внимание! Никогда не используйте инструмент
без шлифовальной бумаги на подошве или без
установленных сменных насадок.
Ус т а нов ка перехо д ника д л я пыл есос а
(Рис. Е)
♦ Установите переходник для пылесоса (5)
на шлифовальную подошву (4), как показано на рисунке.
♦ Крепко и равномерно прижмите переходник к шлифовальной подошве.
♦ Зафиксируйте переходник для пылесоса,
завернув зажимную гайку (12) в направлении по часовой стрелке.
♦ Подсоедините шланг пылесоса к переходнику.
Снятие переходника для пылесоса
♦ Отверните зажимную гайку (12) против
часовой стрелки.
♦ Потяните за переходник для пылесоса (5)
и снимите его с шлифовальной подошвы
(4).
Установка сменных насадок других марок
(Рис. F)
♦ Установите на кольцевой выступ (10) промежуточное кольцо (6).
♦ Установите на кольцевой выступ (10) насадку (11).
♦ Установите крепежный болт (7) и крепко
его затяните, плотно фиксируя насадку
(11) на месте.
Примечание: Промежуточное кольцо и крепежный болт не используются при установке насадок BLACK+DECKER. Насадки BLACK+DECKER
устанавливаются с использованием зажимного
рычага для бесключевой смены насадок Superlok™.
16
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс.
Избегайте перегрузки инструмента.
Внимание! Перед резкой в стенах, полах или
потолках проверьте наличие электропроводки
и трубопроводов.
Дисковой переключатель скорости
(Рис. G)
Дисковой переключатель скорости позволит
отрегулировать скорость в соответствии с выполняемой операцией.
♦ Установите дисковой переключатель
скорости (2) в нужное положение. В положении 1 инструмент будет работать
на низкой скорости (10 000 об./мин.).
В положении 6 инструмент будет работать на максимально высокой скорости
(22 000 об./мин.).
Включение и выключение (Рис. H)
♦
♦
Чтобы включить инструмент, передвиньте
пусковой выключатель (1) вперед в положение I.
Чтобы выключить инструмент, передвиньте пусковой выключатель (1) назад в положение О.
Рекомендации по оптимальному
использованию
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Всегда крепко удерживайте инструмент.
При прецизионной обработке держите
инструмент за его переднюю часть.
По возможности всегда закрепляйте обрабатываемую заготовку, особенно при
использовании режущих полотен.
Не надавливайте слишком сильно на
электроинструмент.
Всегда используйте насадку, максимально
соответствующую материалу заготовки
и характеру реза.
Регулярно проверяйте состояние насадок.
При необходимости замените.
Отметьте в нужном месте отправную точку.
Включите инструмент и медленно вводите
насадку в заготовку в отмеченном месте.
Для получения чистого реза, при помощи
зажима прикрепите к задней стороне заготовки кусок фанеры или мягкой древесины
и пилите через все слои.
Не прилагайте чрезмерного усилия к режущему полотну, находящемуся в заготовке.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
Помните, что резка листового металла
обычно занимает больше времени, чем
пиление более толстых деревянных заготовок.
Перед резкой металла, нанесите вдоль
линии реза тонкий слой масла или другого
смазочного вещества.
Используйте мелкозернистую наждачную
бумагу при шлифовании свежеокрашенной поверхности перед нанесением нового слоя краски.
На неровных, шероховатых поверхностях,
а также для удаления толстых слоев
старых лакокрасочных покрытий предварительно используйте обдирочную
(крупнозернистую) шлифовальную бумагу.
На прочих поверхностях предварительно
используйте получистовую (средней зернистости) шлифовальную бумагу. В обоих
случаях при последующем шлифовании
перейдите на чистовую (мелкозернистую)
шлифовальную бумагу, чтобы получить
ровную, гладкую поверхность.
По вопросу приобретения дополнительных принадлежностей обращайтесь к Вашему дилеру.
Техническое обслуживание
Ваш электрический/аккумуляторный инструмент BLACK+DECKER рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок
службы и надежность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания электрического/аккумуляторного
инструмента:
♦ Выключите инструмент и отключите его от
источника питания.
♦ Или выключите инструмент и извлеките из
него аккумулятор, если инструмент оснащен съемным аккумулятором.
♦ В случае наличия встроенного аккумулятора, полностью разгрузите аккумулятор
и выключите инструмент.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные
отверстия инструмента/зарядного устройства мягкой щеткой или сухой тканью.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя
влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие
средства на основе растворителей.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент BLACK+DECKER или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма BLACK+DECKER обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
BLACK+DECKER. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
BLACK+DECKER по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
BLACK+DECKER и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Технические характеристики
Напряжение
питания В перем. тока
Число оборотов об/мин
без нагрузки
Угол колебаний Градусы
Мощность
Вт
Вес
кг
MT300
(Тип 1)
MT280
(Тип 1)
230
10 000 22 000
1,4 или 2,8
300
1,53
230
10 000 22 000
1,4 или 2,8
280
1,53
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Уровень звукового давления в соответствии
с EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 90 дБ(А), погрешность (K)
3 дБ(А), Акустическая мощность (LWA) 101 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем
осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 60745:
Распил древесины (ah, CW) 4,5 м/с², погрешность (K)
1,5 м/с², Резка металла (ah, СМ) 10,3 м/с², погрешность (K)
1,5 м/с², Шлифование (ah) 11,4 м/с², погрешность (K)
1,5 м/с²
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
MT300, MT280
BLACK+DECKER заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Эта продукция соответствует дирек тивам
2014/30/EU и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь в BLACK+DECKER
по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.
Нижеподпис авшееся лицо полнос тью отвечает за соответствие технических данных
и делает это заявление от имени фирмы
BLACK+DECKER.
R. Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
05/08/2014
zst00245708 - 11-09-2014
18
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
20
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
21
22
www.blackanddecker.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising