DCD771 | DeWalt DCD771 C'LESS DRILL/DRIVER instruction manual

588778-73 CZ
Přeloženo z původního návodu
DCD734
DCD771
DCD776
Obr. 1
d
c
f
e
b
i
a
DCD771
h
g
Obr. 2
g
h
k
2
j
Obr. 3
i
Obr. 4
Obr. 5
Obr. 6
DCD776
c
c
Obr. 7
Obr. 8
Obr. 9
f
3
KOMPAKTNÍ AKUMULÁTOROVÁ VRTAČKA/
ŠROUBOVÁK/PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 13 mm (1/2")
DCD734, DCD771, DCD776
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Léta
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
DCD734 DCD771 DCD776
Napájecí napětí
VDC
14,4
18
18
Typ
1/10
1/10
1/10
Typ baterie
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Výkon
W
250
300
300
Otáčky naprázdno
1. převodový stupeň
min-1 0 - 400 0 - 450 0 - 450
2. převodový stupeň
min-1 0 - 1 300 0 - 1 500 0 - 1 500
Počet rázů
1. převodový stupeň
min-1
–
–
0 - 7 650
2. převodový stupeň
min-1
–
–
0 - 25 500
Maximální moment
(tvrdý/měkký materiál)
Nm
38/22
42/24
42/24
Kapacita sklíčidla
mm 1,5 - 13 1,5 - 13 1,5 - 13
Maximální průměr vrtáku
při vrtání do
dřeva
mm
30
30
30
kovu
mm
10
13
13
zdiva
mm
–
–
13
Hmotnost
(bez baterie)
kg
1,20
1,28
1,34
LPA (akustický tlak)
dB(A)
KPA (odchylka akustického
tlaku)
dB(A)
LWA (akustický výkon) dB(A)
KWA (odchylka akustického
výkonu)
dB(A)
4
69
72
85
3
80
3
83
3
96
3
3
3
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet)
určená podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací ah
Vrtání do kovu
ah,D =
m/s²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Odchylka K = m/s²
1,5
1,5
1,5
Hodnota vibrací ah
Šroubování
ah,ID =
m/s²
Odchylka K = m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Hodnota vibrací ah
Vrtání do betonu
ah,D =
m/s²
Odchylka K = m/s²
–
–
–
–
14,0
2,4
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními.
Tato hodnota může být použita pro předběžný
odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo
je-li prováděna jeho nedostatečná
údržba, velikost vibrací může být
odlišná. Tak se může během celkové
práce doba působení vibrací na
obsluhu značně prodloužit.
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací,
jako jsou: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
Baterie
Typ baterie
Napájecí napětí
Kapacita
Hmotnost
Baterie
Typ baterie
Napájecí napětí
Kapacita
Hmotnost
VDC
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
DCB145
Li-Ion
14,4
1,3
0,30
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
70
DCB106/DCB107
230 V
Li-Ion
90
140
180
Nabíječky
Napětí v síti
VAC
Typ baterie
Přibližná doba nabíjení min
60
(Baterie
(Baterie
(Baterie
(Baterie
(Baterie
s kapacitou 1,3 Ah) s kapacitou 1,5 Ah) s kapacitou 2,0 Ah) s kapacitou 3,0 Ah) s kapacitou 4,0 Ah)
Hmotnost
kg
Pojistky
Evropa
Nářadí 230 V 10 A v napájecí síti
Velká Británie a Irsko Nářadí 230 V 3 A v zástrčce
napájecího kabelu
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod k
obsluze a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje
bezprostředně hrozící rizikovou
situaci, která, není-li jí zabráněno,
povede k způsobení vážného nebo
smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k lehkému
nebo středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu
elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
0,49
Prohlášení o shodě - EC
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
VRTAČKA/ŠROUBOVÁK/PŘÍKLEPOVÁ
VRTAČKA
DCD734, DCD771, DCD776
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v části Technické údaje
splňují požadavky následujících norem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC a 2011/65/EU. Další informace
vám poskytne zástupce společnosti DEWALT na
následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za
sestavení technických údajů a provádí toto
prohlášení v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident vývojového oddělení
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
15. 1. 2014
5
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení rizika
zranění si přečtěte tento návod k
obsluze.
d)
Všeobecné bezpečnostní
pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny
bezpečnostní pokyny
a bezpečnostní výstrahy.
Nedodržení uvedených varování
a pokynů může vést k úrazu
elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě
(s napájecím kabelem) nebo nářadí napájené
baterií (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Udržujte pracovní prostor čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. V elektrickém
nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo
výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu
kontroly nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
6
e)
f)
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel
k přenášení nebo posouvání nářadí
a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit
od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu
kabelu s mastnými, horkými a ostrými
předměty nebo pohyblivými částmi.
Poškozený nebo zauzlený napájecí kabel
zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní
použití snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat
ve vlhkém prostředí, použijte napájecí
zdroj s proudovým chráničem (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD)
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické
nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým
nářadím může vést k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím nebo
přenášením nářadí zkontrolujte, zda
je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
d) Před spuštěním nářadí vždy odstraňte
všechny klíče nebo seřizovací přípravky.
Seřizovací klíče ponechané na nářadí
mohou být zachyceny rotujícími částmi
nářadí a mohou způsobit úraz.
e) Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
f) Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
g)
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem
pro připojení odsávacího zařízení,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci. Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte
pro prováděnou práci správný typ nářadí.
Při použití správného typu nářadí bude
práce provedena lépe a bezpečněji.
b) Nelze-li spínač nářadí zapnout a vypnout,
s nářadím nepracujte. Každé elektrické
nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před výměnou
příslušenství nebo pokud nářadí
nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího
kabelu od zásuvky nebo z nářadí vyjměte
baterii. Tato preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko náhodného spuštění
nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej mimo
dosah dětí a zabraňte tomu, aby bylo
toto nářadí použito osobami, které nejsou
seznámeny s jeho obsluhou nebo s tímto
návodem. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
e) Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých částí, poškození jednotlivých
dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit
chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno,
nechejte jej před použitím opravit. Mnoho
nehod bývá způsobeno zanedbanou
údržbou nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s
ostrými řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
pracuje.
g) Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) POUŽITÍ NÁŘADÍ NAPÁJENÉHO BATERIÍ
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjejte pouze v nabíječce určené
výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden
typ baterie může při vložení jiného
nevhodného typu baterie způsobit požár.
b)
c)
d)
Používejte výhradně baterie doporučené
výrobcem nářadí. Použití jiných typů baterií
může způsobit vznik požáru nebo zranění.
Pokud baterii nepoužíváte, uložte ji
mimo dosah kovových předmětů, jako
jsou kancelářské sponky, mince, klíče,
hřebíky, šroubky nebo jiné drobné
kovové předměty, které mohou způsobit
zkratování jejich kontaktů. Zkratování
kontaktů baterie může vést k způsobení
popálenin nebo požáru.
V nevhodných podmínkách může z baterie
unikat kapalina. Vyvarujte se kontaktu
s touto kapalinou. Dojde-li k náhodnému
kontaktu s touto kapalinou, zasažené
místo omyjte vodou. Dostane-li se
kapalina do očí, ihned si je vypláchněte
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Unikající kapalina z baterie může způsobit
podráždění pokožky nebo popáleniny.
6) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického nářadí
pouze osobě s příslušnou kvalifikací,
která bude používat výhradně originální
náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný
provoz nářadí.
Doplňkové specifické
bezpečnostní pokyny pro
vrtačky/šroubováky/příklepové
vrtačky
• Při práci s příklepem používejte ochranu
sluchu. Nadměrná hlučnost může způsobit
ztrátu sluchu.
• Používejte přídavné rukojeti, jsou-li dodávány
s nářadím. Ztráta kontroly nad nářadím může
vést k úrazu.
• Při pracovních operacích, u kterých by mohlo
dojít ke kontaktu pracovního nástroje se
skrytými elektrickými vodiči, držte elektrické
nářadí vždy za izolované rukojeti. Při
kontaktu pracovního příslušenství s „živým“
vodičem způsobí neizolované kovové části
nářadí obsluze úraz elektrickým proudem.
• Upněte si obrobek k pevné podložce pomocí
svorek nebo jiných praktických pomůcek.
Držení obrobku rukou nebo opření obrobku
o část těla nezajistí jeho stabilitu a může vést
k ztrátě kontroly.
• Používejte bezpečnostní brýle nebo jinou
ochranu zraku. Při vrtání s příklepem
a při vrtání bez příklepu odlétávají úlomky.
Odlétávající úlomky mohou způsobit
poranění zraku s trvalými následky.
7
• Během práce dochází k zahřátí nasazeného
příslušenství i nářadí. Provádíte-li pracovní
úkony, při kterých vzniká teplo, jako
jsou vrtání s příklepem a vrtání do kovu,
používejte při manipulaci rukavice.
• Nepoužívejte toto nářadí dlouhodobě
bez přestávek. Vibrace způsobené funkcí
příklepu mohou být pro vaše ruce a paže
nebezpečné. Používejte rukavice, které
zajistí lepší tlumení rázů a omezte působení
vibrací prováděním častých přestávek.
• Větrací otvory často kryjí pohybující se díly,
a proto byste měli na tuto část nářadí dávat
pozor. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Zbytková rizika
Při práci s vrtačkami vznikají následující rizika:
– Zranění způsobená kontaktem s rotujícími
nebo horkými částmi nářadí.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena.
Tato rizika jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko přivření prstů při výměně
příslušenství.
– Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu vznikajícího při práci se dřevem.
– Riziko zranění způsobené odlétávajícími
částečkami.
– Riziko zranění způsobené dlouhodobým
použitím výrobku.
Štítky na nářadí
Na tomto nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Datový kód (j), který obsahuje také rok výroby,
je vytištěn na krytu, který vytváří montážní spoj
mezi nářadím a baterií.
Příklad:
2014 XX XX
Rok výroby
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny nabíječky
TYTO POKYNY USCHOVEJTE: Tento návod
obsahuje důležité bezpečnostní a provozní
pokyny pro nabíječky DCB106 a DCB107.
• Před použitím nabíječky si přečtěte všechny
pokyny a výstražná upozornění nacházející
se na nabíječce, baterii a na výrobku, který
je touto baterií napájen.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Dbejte na to,
aby se do nabíječky nedostala žádná
kapalina. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení.
Z důvodu omezení rizika způsobení
zranění nabíjejte pouze baterie
DeWALT, které jsou k nabíjení určeny.
Jiné typy baterií mohou prasknout,
což může vést k zranění nebo
hmotným škodám.
UPOZORNĚNÍ: Děti by měly být pod
dozorem, aby bylo zajištěno, že
si s tímto zařízením nebudou hrát.
POZNÁMKA: V určitých podmínkách,
kdy je nabíječka připojena
k napájecímu napětí, může dojít ke
zkratování nabíjecích kontaktů uvnitř
nabíječky cizími předměty. Cizí vodivé
předměty a materiály, jako jsou
ocelová vlna (drátěnka), hliníkové
fólie nebo jakékoli částečky kovu, se
nesmí dostat do vnitřního prostoru
nabíječky. Není-li v úložném prostoru
nabíječky umístěna žádná baterie,
vždy odpojte napájecí kabel nabíječky
od sítě. Dříve než budete provádět
čištění nabíječky, odpojte ji od sítě.
• NEPOKOUŠEJTE SE nabíjet baterie pomocí
jiné nabíječky, než je nabíječka uvedená
v tomto návodu. Nabíječka i baterie jsou
specificky navrženy tak, aby mohly pracovat
dohromady.
• Tyto nabíječky nejsou určeny pro žádné jiné
použití, než je nabíjení nabíjecích baterií
DEWALT. Jakékoli jiné použití může vést
k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
• Nevystavujte nabíječku působení deště nebo
sněhu.
• Při odpojování nabíječky od zásuvky ji vždy
odpojte uchopením za zástrčku a netahejte
za napájecí kabel. Tímto způsobem
8
zabráníte poškození zástrčky a napájecího
kabelu.
• Ujistěte se, zda je napájecí kabel veden tak,
abyste po něm nešlapali, nezakopávali o něj
a aby nedocházelo k jeho poškození nebo
nadměrnému zatížení.
• Není-li to naprosto nutné, nepoužívejte
prodlužovací kabel. Použití nesprávného
prodlužovacího kabelu by mohlo vést k
způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
• Při práci s nabíječkou ve venkovním
prostředí vždy zajistěte, aby byla umístěna
v suchu a používejte prodlužovací kabel
vhodný pro venkovní použití. Použití kabelu
pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
• Nezakrývejte větrací otvory nabíječky.
Větrací otvory jsou umístěny na horní části
a na bočních stranách nabíječky. Umístěte
nabíječku na taková místa, která jsou mimo
dosah zdrojů tepla.
• Nepoužívejte nabíječku s poškozeným
napájecím kabelem nebo s poškozenou
zástrčkou - zajistěte okamžitou výměnu
poškozených částí.
• Nepoužívejte nabíječku, došlo-li k prudkému
nárazu do nabíječky, k jejímu pádu nebo
k jejímu poškození jiným způsobem. Opravu
svěřte autorizovanému servisu.
• Neprovádějte demontáž nabíječky. Je-li
nutné provedení opravy nebo údržby,
svěřte tento úkon autorizovanému servisu.
Nesprávně provedená opětovná montáž
může vést k způsobení požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
• Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí
být ihned vyměněn výrobcem, autorizovaným
servisem nebo kvalifikovanou osobou, aby
bylo zabráněno jakémukoli riziku.
Nabíječky
Nabíječka DCB106 může nabíjet baterie Li-Ion
s napájecím napětím 18 V (DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 a DCB185).
Nabíječka DCB107 může nabíjet baterie Li-Ion
s napájecím napětím 10,8 V, 14,4 V a 18 V
(DCB121, DCB123, DCB125, DCB127, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 a DCB185).
Tato nabíječka nemusí být žádným způsobem
seřizována a je zkonstruována tak, aby byla
zajištěna její co nejjednodušší obsluha.
Postup nabíjení (obr. 2)
1. Před vložením baterie připojte nabíječku
k příslušné zásuvce s napájecím napětím
230 V.
2. Vložte baterii (g) do nabíječky a ujistěte se,
zda je v nabíječce řádně usazena. Červený
indikátor (nabíjení) začne blikat, což bude
indikovat zahájení procesu nabíjení.
3. Ukončení nabíjení bude indikováno trvalým
rozsvícením červené kontrolky. Baterie je
zcela nabita a může být okamžitě použita
nebo může být ponechána v nabíječce.
POZNÁMKA: Z důvodu zajištění maximální
výkonnosti a životnosti baterií Li-Ion tyto baterie
před prvním použitím zcela nabijte.
Průběh nabíjení
Stav nabití baterie je podrobně popsán v níže
uvedené tabulce.
Stav nabití - DCB106
nabíjení
––
zcela nabito
–––––––––––––––––
––
––
––
Stav nabití - DCB107
• Před čištěním nabíječku vždy odpojte od
elektrické sítě. Tímto způsobem omezíte
riziko úrazu elektrickým proudem. Vyjmutí
baterie toto riziko nesníží.
nabíjení
––
zcela nabito
––––––––––––––––––––
• NIKDY se nepokoušejte spojit 2 nabíječky
dohromady.
studená baterie
• Nabíječka je určena pro použití se
standardním napětím elektrické sítě 230 V.
Nepokoušejte se nabíječku použít s jiným
napájecím napětím. Tato nabíječka není
určena pro vozidla.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
––
––
––
––
prodleva zahřátá/
––
–– ––
–––––––
PRODLEVA ZAHŘÁTÁ/STUDENÁ BATERIE
(DCB107)
Nabíječka DCB107 je vybavena funkcí zajišťující
prodlevu u zahřáté/studené baterie. Bude-li
nabíječka detekovat vysokou teplotu baterie,
automaticky odloží nabíjení, dokud baterie
nevychladne.
9
Je-li obal baterie prasklý nebo
poškozený, nevkládejte baterii do
nabíječky. Zabraňte pádu, rozdrcení
nebo poškození baterie. Nepoužívejte
baterii nebo nabíječku, u kterých
došlo k nárazu, pádu nebo jinému
poškození (například propíchnutí
hřebíkem, zásah kladivem,
rozšlápnutí). Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem. Poškozené
baterie by měly být vráceny do
autorizovaného servisu, kde bude
zajištěna jejich recyklace.
Bude-li nabíječka detekovat nízkou teplotu
baterie, automaticky odloží nabíjení, dokud se
baterie nezahřeje.
Červená kontrolka bude stále blikat, ale během
tohoto procesu bude svítit také žlutá kontrolka.
Jakmile dojde k vychladnutí baterie, žlutá
kontrolka zhasne a nabíječka zahájí nabíjení.
Nářadí XR Li-Ion jsou vybavena systémem
elektronické ochrany, která chrání baterii před
přetížením, přehřátím a úplným vybitím.
Při aktivaci systému této elektronické ochrany
se nářadí automaticky vypne. Dojde-li k takové
situaci, vložte baterii Li-Ion do nabíječky
a nechejte ji zcela nabít.
UPOZORNĚNÍ: Není-li nářadí
používáno, při odkládání postavte
nářadí na stabilní povrch tak, aby
nemohlo dojít k jeho pádu. Některá
nářadí s velkou baterií budou stát
na baterii ve svislé poloze, ale může
dojít k jejich snadnému převrhnutí.
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny baterie
Objednáváte-li náhradní baterii, nezapomeňte
do objednávky doplnit katalogové číslo
a napájecí napětí baterie.
Po dodání není baterie zcela nabita. Před
použitím nabíječky a baterie se seznamte s níže
uvedenými bezpečnostními pokyny a dodržujte
uvedené postupy pro nabíjení.
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY
• Nenabíjejte a nepoužívejte baterie ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů
nebo prašných látek. Vložení nebo vyjmutí
baterie z nabíječky může jiskřením způsobit
vznícení prachu nebo výparů.
• Nikdy baterii do nabíječky nevkládejte
násilím. Baterii nikdy žádným způsobem
neupravujte, aby mohla být nabíjena i v jiné
nabíječce, protože by mohlo dojít k prasknutí
obalu baterie a k následnému vážnému
zranění.
• Nabíjejte baterie pouze v určených
nabíječkách DEWALT.
• NESTŘÍKEJTE na baterie vodu
a neponořujte je do vody nebo do jiných
kapalin.
• Neskladujte a nepoužívejte nářadí a baterie
na místech, kde může teplota dosáhnout
nebo přesáhnout 40 °C (jako jsou venkovní
boudy nebo plechové stavby v letním
období).
• Z důvodu dosažení nejlepších výsledků se
před použitím ujistěte, zda je baterie zcela
nabita.
VAROVÁNÍ: Nikdy se nepokoušejte
baterii z jakéhokoli důvodu rozebírat.
10
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO
BATERIE LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Nelikvidujte baterie spalováním, i když jsou
vážně poškozeny nebo zcela opotřebovány.
Baterie může v ohni explodovat.
Při spalování baterie typu Li-Ion dochází
k vytváření toxických výparů a látek.
• Dojde-li k potřísnění pokožky kapalinou
z baterie, okamžitě zasažené místo
opláchněte mýdlem a vodou. Dostane-li se
vám kapalina z baterie do očí, vyplachujte
otevřené oči vodou zhruba 15 minut nebo
po takovou dobu, dokud podráždění
neustane. Je-li nutné lékařské ošetření,
elektrolytem baterie je směs tekutých
organických uhličitanů a solí lithia.
• Obsah výparů z otevřených článků baterie
může způsobit potíže s dýcháním. Zajistěte
přísun čerstvého vzduchu. Jestliže potíže
stále přetrvávají, vyhledejte lékařské
ošetření.
VAROVÁNÍ: Riziko popálení.
Kapalina z baterie se může vznítit,
dojde-li k jejímu kontaktu s plamenem
nebo se zdrojem jiskření.
Baterie
TYP BATERIE
Model DCD734 pracuje s bateriemi s napájecím
napětím 14,4 V.
Modely DCD771 a DCD776 pracují s bateriemi
s napájecím napětím 18 V.
Mohou být použity baterie DCB140, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 nebo DCB185.
Poškozené kabely ihned vyměňte.
Viz část Technické údaje, kde naleznete další
informace.
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot od
4 °C do 40 °C.
Doporučení pro uložení baterií
Není určeno pro venkovní použití.
1. Nejvhodnější místo pro skladování je
v chladu a suchu, mimo dosah přímého
slunečního záření a nadměrného tepla
či chladu. Z důvodu zachování optimálního
výkonu a provozní životnosti skladujte
nepoužívané baterie při pokojové teplotě.
Likvidaci baterie provádějte s ohledem
na životní prostředí.
Nabíjejte baterie DEWALT pouze
v určených nabíječkách DEWALT.
Budou-li v nabíječkách DEWALT
nabíjeny jiné baterie než baterie
DEWALT, může dojít k jejich prasknutí
nebo k vzniku jiných nebezpečných
situací.
2. Skladujete-li baterie delší dobu, s ohledem
na dosažení optimálních výsledků vám
doporučujeme, abyste je uložili mimo
nabíječku zcela nabité na suchém
a chladném místě.
POZNÁMKA: Baterie by neměly být skladovány,
jsou-li zcela vybité. Před použitím musí být
baterie zcela nabita.
Nálepky na nabíječce
a na baterii
Mimo piktogramů uvedených v tomto návodu
jsou nálepky na nabíječce a na baterii opatřeny
následujícími piktogramy:
Baterie nespalujte.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 vrtačku/šroubovák nebo 1 vrtačku/šroubovák/
příklepovou vrtačku
1 nabíječku
1 baterii Li-Ion (model C1)
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
2 baterie Li-Ion (model C2)
3 baterie Li-Ion (model C3)
1 kufřík
1 návod k obsluze
Doba nabíjení je uvedena v části
Technické údaje.
100%
Nabíjení baterie.
100%
Nabitá baterie.
Poškozená baterie.
Prodleva zahřátá/studená baterie.
Nepokoušejte se kontakty baterie
propojovat vodivými předměty.
POZNÁMKA: Modely N nejsou dodávány
s bateriemi, nabíječkou a kufříkem.
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením práce věnujte dostatek času
pečlivému prostudování a pochopení tohoto
návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho
součástí. Mohlo by dojít k jeho
poškození nebo k zranění.
a. Spouštěcí spínač
Nenabíjejte poškozené baterie.
b. Tlačítko pro chod vpřed/vzad
Zabraňte styku s vodou.
d. Volič převodů
c. Objímka pro nastavení momentu
e. Pracovní svítilna
11
f. Rychloupínací sklíčidlo
g. Baterie
h. Uvolňovací tlačítko baterie
VAROVÁNÍ: K uzemňovací svorce
nesmí být připojen žádný vodič.
i. Hlavní rukojeť
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 3 A.
POUŽITÍ VÝROBKU
Použití prodlužovacího kabelu
Tyto vrtačky/šroubováky/příklepové vrtačky jsou
určeny pro profesionální vrtání, vrtání
s příklepem a šroubování.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo na
místech s výskytem hořlavých kapalin nebo
plynů.
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací
kabel nepoužívejte. Používejte schválený
prodlužovací kabel vhodný pro příkon vaší
nabíječky (viz Technické údaje). Minimální
průřez vodiče je 1 mm2. Maximální délka
je 30 m.
Tyto vrtačky/šroubováky/příklepové vrtačky jsou
nářadí pro profesionální použití.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný
dozor.
SESTAVENÍ A NASTAVENÍ
• Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
s nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud těmto osobám nebyl stanoven
dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití výrobku osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti
nesmí být nikdy ponechány s tímto nářadím
bez dohledu.
Elektrická bezpečnost
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj baterii. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze baterie
a nabíječky DEWALT.
Vložení a vyjmutí baterie
(obr. 2)
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
baterie odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Také se ujistěte, zda napájecí napětí vaší
nabíječky odpovídá napětí v síti.
VAROVÁNÍ: Před montáží a
seřízením tohoto nářadí vždy
vyjměte baterii. Před vložením
nebo vyjmutím baterie nářadí vždy
vypněte.
Vaše nabíječka DEWALT je chráněna
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
POZNÁMKA: Chcete-li dosáhnout co nejlepších
výsledků, ujistěte se, zda je baterie zcela nabita.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT.
Výměna síťové zástrčky
(pouze pro Velkou Británii
a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Zajistěte bezpečné odstranění staré zástrčky.
• Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím
na nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
12
VLOŽENÍ BATERIE DO RUKOJETI NÁŘADÍ
1. Srovnejte baterii (g) s drážkami uvnitř rukojeti
nářadí (obr. 2).
2. Nasuňte baterii do rukojeti nářadí tak, aby
byla řádně usazena a ujistěte se, zda se
neuvolňuje.
VYJMUTÍ BATERIE Z NÁŘADÍ
1. Stiskněte uvolňovací tlačítko (h) a vytáhněte
baterii z rukojeti nářadí.
2. Vložte baterii do nabíječky podle pokynů,
které jsou uvedeny v části tohoto návodu
popisující nabíječku.
BATERIE S UKAZATELEM STAVU NABITÍ
(OBR. 2)
Některé baterie DEWALT jsou vybaveny
ukazatelem nabití, který se skládá ze tří zelených
LED diod, které indikují úroveň stavu nabití
baterie.
Chcete-li ukazatel aktivovat, stiskněte a držte
tlačítko ukazatele (k). Svítící kombinace těchto
tří zelených LED diod určuje úroveň nabití
baterie. Je-li úroveň nabití baterie nižší než
požadovaná limitní hodnota pro použití, ukazatel
nebude svítit a baterie musí být nabita.
POZNÁMKA: Tento ukazatel slouží pouze jako
indikátor stavu nabití baterie. Ukazatel neindikuje
funkčnost nářadí a jeho funkce se může měnit na
základě komponentů výrobku, teploty a způsobu
práce koncového uživatele.
Spínač s plynulou regulací
otáček (obr. 1)
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spouštěcí
spínač (a). Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte
spouštěcí spínač. Toto nářadí je vybaveno
brzdou. Jakmile je spouštěcí spínač zcela
uvolněn, sklíčidlo se zastaví.
POZNÁMKA: Nepřetržité použití v rozsahu
nastavitelných otáček není doporučeno. Mohlo by
dojít k poškození spínače.
Ovládací tlačítko pro chod
vpřed/vzad (obr. 1)
Ovládací tlačítko pro chod vpřed/vzad (b) určuje
směr otáčení pracovního nástroje a slouží také
jako zajišťovací tlačítko.
Chcete-li zvolit otáčení vpřed, uvolněte spouštěcí
spínač a stiskněte ovládací tlačítko pro chod
vpřed/vzad na pravé straně nářadí.
Chcete-li zvolit otáčení vzad, stiskněte ovládací
tlačítko pro chod vpřed/vzad na levé straně
nářadí.
Středová poloha tohoto ovládacího tlačítka
zajišťuje nářadí ve vypnuté poloze. Provádíte-li
změnu polohy ovládacího tlačítka, ujistěte se,
zda je uvolněn spouštěcí spínač.
POZNÁMKA: Při prvním rozběhu nářadí po
změně směru jeho otáčení se může ozvat
cvaknutí. Jde o běžný jev, který neznamená
žádnou závadu.
Objímka pro nastavení
momentu (obr. 1)
Vaše nářadí je vybaveno mechanismem pro
nastavení momentu při šroubování pro zavádění
a vytahování široké řady upínacích prvků různých
tvarů a velikostí a u některých modelů
i příklepovým mechanismem pro vrtání do zdiva.
Po obvodu objímky (c) jsou vyznačena čísla,
symbol vrtáku a u některých modelů symbol
kladívka. Tato čísla jsou používána pro nastavení
spojky, aby byl k dispozici požadovaný rozsah
momentu. Čím vyšší je číslo na objímce, tím
vyšší je hodnota momentu a tím větší může
být použit montážní prvek. Chcete-li použít
požadované číslo, otáčejte objímkou, dokud
nedojde k srovnání tohoto čísla se šipkou.
Dva převodové stupně (obr. 1)
Možnost volby dvou převodových stupňů u vaší
vrtačky/šroubováku/příklepové vrtačky vám
umožňuje univerzální použití vašeho nářadí.
1. Chcete-li zvolit převodový stupeň 1 (vysoká
hodnota momentu), vypněte nářadí
a počkejte na jeho zastavení. Přesuňte volič
převodů (d) dopředu (směrem ke sklíčidlu).
2. Chcete-li zvolit převodový stupeň 2 (nízká
hodnota momentu), vypněte nářadí
a počkejte na jeho zastavení. Přesuňte volič
převodů dozadu (směrem od sklíčidla).
POZNÁMKA: Neprovádějte změnu převodů, je-li
nářadí v chodu. Před změnou převodu počkejte,
až se nářadí zcela zastaví. Máte-li s prováděním
změny převodového stupně problémy, ujistěte se,
zda je volič převodů zatlačen zcela dopředu nebo
zcela dozadu, až do dorazové polohy.
Pracovní svítilna (obr. 1)
Přímo nad spouštěcím spínačem (a) se nachází
pracovní svítilna (e). Pracovní svítilna se rozsvítí
po stisknutí spouštěcího spínače. Po uvolnění
spouštěcího spínače zůstane pracovní svítilna
rozsvícena až po dobu 20 sekund.
POZNÁMKA: Pracovní svítilna je určena pro
okamžité osvětlení pracovního povrchu a není
určena proto, aby byla používána jako svítilna.
Rychloupínací sklíčidlo
s jednou objímkou (obr. 7 - 9)
VAROVÁNÍ: Nepokoušejte
se utahovat vrtáky (nebo jiné
příslušenství) uchopením přední části
sklíčidla a zapnutím nářadí. Mohlo
by dojít k poškození sklíčidla nebo
k zranění. Při výměně příslušenství
13
vždy zajistěte spínač a odpojte nářadí
od zdroje napájení.
VAROVÁNÍ: Před spuštěním nářadí
se ujistěte, zda je pracovní nástroj
pevně upnutý. Povolený pracovní
nástroj se může z nářadí uvolnit
a může způsobit úraz.
Vaše nářadí je vybaveno rychloupínacím
sklíčidlem (f) s jednou otočnou objímkou, která
umožňuje obsluhu sklíčidla jednou rukou.
Chcete-li do sklíčidla upnout vrták nebo jiné
příslušenství, postupujte podle následujících
kroků.
1. Vypněte nářadí a odpojte jej od napájecího
zdroje.
2. Jednou rukou uchopte černou objímku
sklíčidla a druhou ruku použijte pro zajištění
nářadí. Otáčejte objímkou proti směru
pohybu hodinových ručiček, dokud nebude
možné zasunutí požadovaného pracovního
nástroje do sklíčidla.
3. Zasuňte pracovní nástroj do sklíčidla do
hloubky zhruba 19 mm (3/4") a jednou
rukou proveďte jeho řádné utažení otáčením
objímky ve směru pohybu hodinových
ručiček, zatímco druhou rukou budete
držet nářadí. Vaše nářadí je vybaveno
mechanismem pro automatické zajištění
hřídele. Tento mechanismus umožňuje
provádět upínání a uvolňování sklíčidla
jednou rukou.
Maximální pevnost utažení bude zajištěna tak,
že jedna ruka bude otáčet objímkou sklíčidla
a druhá ruka bude držet nářadí.
Chcete-li pracovní příslušenství uvolnit, opakujte
výše uvedené kroky 1 a 2.
POUŽITÍ
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní pokyny a platné
předpisy.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj baterii. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
14
Správná poloha rukou (obr. 3)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY držte nářadí
pevně a očekávejte nenadálé reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli
jednu ruku na horní části vrtačky a druhou ruku
na hlavní rukojeti (i), jako na uvedeném obrázku..
Šroubování (obr. 4)
1. Pomocí voliče převodů zvolte požadovaný
rozsah otáček a momentu tak, aby otáčky
i moment odpovídaly plánované pracovní
operaci.
2. Nastavte do požadované polohy objímku
pro nastavení momentu (c). Nižší číslice
znamenají nižší hodnotu momentu a vyšší
číslice znamenají vyšší hodnotu momentu.
3. Zasuňte do sklíčidla požadovaný šroubovací
nástavec, jako by se jednalo o vrták.
4. Proveďte několik pokusů na odpadovém
materiálu, abyste se ujistili, zda je nastavení
objímky momentu správné.
5. Abyste se vyvarovali poškození obrobku
nebo upevňovacího prvku, vždy začněte
práci s nižším nastaveným momentem
a postupně moment zvyšujte.
Vrtání (obr. 5)
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí a odpojte nářadí od zdroje
napájení.
VAROVÁNÍ: Chcete-li omezit
riziko způsobení zranění, VŽDY
se ujistěte, zda je obrobek řádně
připevněný nebo upnutý. Provádíte-li
vrtání tenkého materiálu, použijte
jako podložku dřevěný hranol, abyste
zabránili poškození materiálu.
1. Nastavte objímku (c) na symbol vrtáku.
2. Pomocí voliče převodů zvolte požadovaný
rozsah otáček a momentu tak, aby otáčky
i moment odpovídaly plánované pracovní
operaci.
3. Pro vrtání do DŘEVA používejte spirálové
vrtáky, ploché vrtáky, hadovité vrtáky
a korunové vrtáky. Pro vrtání do KOVU
použijte spirálové vrtáky z rychlořezné oceli
nebo korunové vrtáky. Při vrtání do kovu
používejte mazivo. Výjimkou jsou litina
a mosaz, které musí být vrtány na sucho.
3. Vrtejte s příklepem pouze takovou silou,
abyste zabránili nadměrnému odskakování
vrtačky nebo „stoupání“ vrtáku. Příliš velká
síla způsobí nižší otáčky vrtáku, přehřátí
vrtáku a nižší rychlost vrtání.
4. Vždy vyvíjejte na nářadí tlak v ose vrtáku.
Vyvíjejte takový tlak, aby bylo stále
umožněno vrtání vrtáku a netlačte na nářadí
tak, aby docházelo k zastavování motoru
nebo k vychylování vrtáku.
4. Vrtejte přímo a udržujte vrták v kolmé poloze
vzhledem k pracovní ploše. Během vrtání
nevyvíjejte na vrták boční tlak, protože by
došlo k zanesení drážek vrtáku a rychlost
vrtání by se snížila.
5. Držte nářadí pevně oběma rukama, abyste
mohli regulovat pohyby vrtáku. Není-li nářadí
vybaveno boční rukojetí, držte nářadí jednou
rukou za rukojeť a druhou rukou za baterii.
5. Dochází-li při vrtání hlubokých otvorů
k poklesu rychlosti vrtání, nechejte nářadí
v chodu a vytáhněte vrták částečně z otvoru,
aby došlo k snadnějšímu odvodu nečistot
z vrtaného otvoru.
UPOZORNĚNÍ: Způsobí-li přetížení
náhlý krut, může dojít k zastavení
vrtačky. Při práci vždy očekávejte,
že může dojít k zablokování nářadí.
Držte vrtačku pevně, abyste mohli
reagovat na tuto situaci a abyste
zabránili způsobení zranění.
6. DOJDE-LI K ZABLOKOVÁNÍ VRTAČKY,
je to obvykle způsobeno přetížením nebo
nesprávným použitím. IHNED UVOLNĚTE
SPOUŠTĚCÍ SPÍNAČ, vytáhněte vrták
z obrobku a určete příčinu zastavení.
NEZAPÍNEJTE A NEVYPÍNEJTE
SPOUŠTĚCÍ SPÍNAČ, ABYSTE SE
POKUSILI SPUSTIT ZABLOKOVANÝ
VRTÁK - TAK BY MOHLO DOJÍT
K POŠKOZENÍ VRTAČKY.
7. Chcete-li minimalizovat zaseknutí vrtačky
nebo porušení materiálu při provrtání, snižte
tlak na vrtačku a nechejte vrták jednoduše
proniknout poslední částí vrtaného otvoru.
8. Při vytahování vrtáku z vyvrtaného otvoru
nechejte motor v chodu. Tak zabráníte
zablokování vrtáku.
9. Má-li vrtačka k dispozici regulované otáčky,
použití průbojníku pro označení bodu vrtání
není nutné. Při zahájení vrtání použijte
nízké otáčky a jakmile bude díra dostatečně
hluboká, aby bylo zamezeno vyskočení
vrtáku z díry, zvyšováním tlaku na spouštěcí
spínač zvyšujte otáčky.
Vrtání s příklepem (obr. 6)
POUZE MODEL DCD776
1. Nastavte objímku (c) na symbol kladívka.
2. Posunem voliče vzad (směrem od sklíčidla)
nastavte vysoké otáčky.
DŮLEŽITÉ: Používejte pouze karbidové
vrtáky nebo vrtáky do zdiva.
POZNÁMKA: Plynulý a rovnoměrný odvod
prachu indikuje správnou rychlost vrtání.
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno
tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními
nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho
pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový
chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj baterii. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
Nabíječka a baterie nejsou opravitelné. Uvnitř se
nenachází žádné části určené k opravám.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty, použijte
k jejich odstranění proud suchého
stlačeného vzduchu. Při provádění
tohoto úkonu údržby používejte
schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
15
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou narušit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ NABÍJEČKY
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Před čištěním
nabíječku vždy odpojte od elektrické
sítě. Nečistoty a maziva mohou být
z povrchu nabíječky odstraněny
pomocí hadříku nebo měkkého
kartáče bez kovových štětin.
Nepoužívejte vodu ani žádné čisticí
prostředky.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Protože jiné
příslušenství, než je příslušenství
nabízené společností DEWALT,
nebylo s tímto výrobkem testováno,
může být použití takového
příslušenství nebezpečné. Chcete-li
snížit riziko zranění, používejte
s tímto výrobkem pouze příslušenství
doporučené společnosti DEWALT.
Další informace týkající se vhodného
příslušenství získáte u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
likvidován v běžném domácím odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem.
Zajistěte likvidaci tohoto výrobku v tříděném
odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
16
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody
této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli autorizovanému zástupci servisu,
který zařízení odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
DEWALT naleznete na příslušné adrese uvedené
na zadní straně tohoto návodu. Seznam
autorizovaných servisů DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
Nabíjecí baterie
Tato baterie s dlouhou životností musí být
nabíjena v případě, kdy již neposkytuje
dostatečný výkon pro dříve snadno prováděné
pracovní operace. Po ukončení provozní
životnosti baterie proveďte její likvidaci tak, aby
nedošlo k ohrožení životního prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití baterie a potom ji z nářadí
vyjměte.
• Baterie Li-Ion lze recyklovat. Odevzdejte
je prosím prodejci nebo do místní sběrny.
Shromážděné baterie budou recyklovány
nebo zlikvidovány tak, aby nedošlo
k ohrožení životního prostředí.
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
zst00241055 - 15-07-2014
17
18
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising