DCD771 | DeWalt DCD771 C'LESS DRILL/DRIVER instruction manual

511113-11 SK
Preložené z pôvodného návodu
DCD734
DCD771
DCD776
Obr. 1
d
c
f
e
b
i
a
DCD771
h
g
Obr. 2
g
h
k
2
j
Obr. 3
i
Obr. 4
Obr. 5
Obr. 6
DCD776
c
c
Obr. 7
Obr. 8
Obr. 9
f
3
KOMPAKTNÁ AKUMULÁTOROVÁ VŔTAČKA/
SKRUTKOVAČ/PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA 13 mm (1/2")
DCD734, DCD771, DCD776
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si náradie značky DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie
vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného z
najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
DCD734
Napájacie napätie
VDC
14,4
Typ
1/10
Typ akumulátora
Li-Ion
Výkon
W
250
Otáčky naprázdno
1. prevodový
stupeň
min-1 0 – 400
2. prevodový
stupeň
min-1 0 – 1 300
Počet rázov
1. prevodový
stupeň
min-1
–
2. prevodový
stupeň
min-1
–
500
Maximálny moment
(tvrdý/mäkký
materiál)
Nm
38/22
Kapacita skľučovadla mm 1,5 – 13
Maximálny priemer vrtáka
pri vŕtaní do
dreva
mm
30
kovu
mm
10
muriva
mm
–
Hmotnosť
(bez akumulátora)
kg
1,20
LPA (akustický tlak)
dB(A)
KPA (odchýlka akustického
tlaku)
dB(A)
LWA (akustický výkon) dB(A)
KWA (odchýlka akustického
výkonu)
dB(A)
4
DCD771 DCD776
18
18
1/10
1/10
Li-Ion
Li-Ion
300
300
0 – 450 0 – 450
0 – 1 500 0 – 1 500
–
0 – 7 650
–
0 – 25
42/24
42/24
1,5 – 13 1,5 – 13
30
13
–
30
13
13
1,28
1,34
69
72
85
3
80
3
83
3
96
3
3
3
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) určená
podľa normy EN 60745:
Hodnota vibrácií ah
Vŕtanie do kovu
ah,D =
m/s²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Odchýlka K = m/s²
1,5
1,5
1,5
Hodnota vibrácií ah
Skrutkovanie
ah,ID =
m/s²
Odchýlka K = m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Hodnota vibrácií ah
Vŕtanie do betónu
ah,D =
m/s²
Odchýlka K = m/s²
–
–
–
–
14,0
2,4
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente sa
merala podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 60745 a môže sa použiť
na porovnanie jedného náradia s ostatnými. Táto
hodnota sa môže použiť na predbežný odhad
vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak je však náradie
použité na rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo
ak sa vykonáva jeho nedostatočná
údržba, veľkosť vibrácií môže byť
odlišná. Tak sa môže počas celkovej
práce čas pôsobenia vibrácií na
obsluhu značne predĺžiť.
Odhad miery pôsobenia vibrácií na
obsluhu by mal tiež počítať s časom,
keď je náradie vypnuté alebo keď je
v chode naprázdno. Počas celkového
pracovného času sa tak môže čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu značne
skrátiť.
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré
chránia obsluhu pred účinkom
vibrácií, ako sú: údržba náradia
a jeho príslušenstva, udržovanie rúk
v teple, organizácia spôsobu práce.
Akumulátor
Typ akumulátora
Napájacie napätie
Kapacita
Hmotnosť
Akumulátor
Typ akumulátora
Napájacie napätie
Kapacita
Hmotnosť
Nabíjačky
Napätie v sieti
Typ akumulátora
Približný čas nabíjania
Hmotnosť
VDC
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
DCB145
Li-Ion
14,4
1,3
0,30
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
60
70
DCB106/DCB107
230 V
Li-Ion
90
140
180
(Akumulátor
(Akumulátor
(Akumulátor
(Akumulátor
(Akumulátor
s kapacitou 1,3 Ah)
s kapacitou 1,5 Ah)
s kapacitou 2,0 Ah)
s kapacitou 3,0 Ah)
s kapacitou 4,0 Ah)
VAC
min
kg
Poistky
Európa
Náradie 230 V 10 A v napájacej sieti
Veľká Británia a Írsko Náradie 230 V 3 A v zástrčke
prívodného kábla
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň
závažnosti každého označenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k spôsobeniu vážneho
alebo smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť k
ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením
zranenia, ktorý, ak sa mu nezabráni,
môže viesť k poškodeniu
zariadenia.
0,49
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
VŔTAČKA/SKRUTKOVAČ/PRÍKLEPOVÁ
VŔTAČKA
DCD734, DCD771, DCD776
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto
výrobky popisované v časti Technické údaje
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smerníc
2004/108/ES a 2011/65/EÚ. Ďalšie informácie
Vám poskytne zástupca spoločnosti DEWALT na
nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú
uvedené na zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
5
b)
Horst Grossmann
Viceprezident vývojového oddelenia
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
15. 1. 2014
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento
návod na obsluhu.
c)
d)
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE! Prečítajte si
všetky bezpečnostné pokyny
a bezpečnostné výstrahy.
Nedodržanie uvedených varovaní
a pokynov môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Termín „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (s prívodným káblom) alebo
náradie napájané akumulátorom (bez prívodného
kábla).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Udržujte pracovný priestor čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu
úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých kvapalín,
plynov alebo prašných látok. V elektrickom
náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže
spôsobiť vznietenie horľavého prachu
alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
6
e)
f)
Nepoužívajte pri uzemnenom elektrickom
náradí žiadne upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce
zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako
sú napríklad potrubia, radiátory, elektrické
sporáky a chladničky. Pri uzemnení Vášho
tela vzrastá riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do
elektrického náradia voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie alebo posúvanie
náradia a neťahajte zaň, ak chcete náradie
odpojiť od elektrickej siete. Zabráňte
kontaktu kábla s mastnými, horúcimi
a ostrými predmetmi alebo pohyblivými
časťami. Poškodený alebo zapletený
prívodný kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Ak musíte s elektrickým náradím pracovať
vo vlhkom prostredí, použite napájací zdroj
s prúdovým chráničom (RCD). Použitie
prúdového chrániča (RCD) znižuje riziko
úrazu elektrickým prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate a pri práci s náradím pracujte
s rozvahou. Nepoužívajte elektrické
náradie, ak ste unavení alebo ak ste
pod vplyvom drog, alkoholu alebo
liekov. Chvíľka nepozornosti pri práci
s elektrickým náradím môže viesť k
vážnemu úrazu.
b) Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred
vložením akumulátora a pred zdvihnutím
alebo prenášaním náradia skontrolujte,
či je vypnutý hlavný vypínač. Prenášanie
elektrického náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného kábla
k elektrickej sieti, ak je hlavný vypínač
d)
e)
f)
g)
náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť
úraz.
Pred zapnutím náradia vždy odstráňte
všetky kľúče alebo nastavovacie prípravky.
Nastavovacie kľúče ponechané na náradí
môžu byť zachytené rotujúcimi časťami
náradia a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia kontrola nad náradím
v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do
kontaktu s pohyblivými časťami. Voľný
odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
pohyblivými dielmi zachytené.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na
pripojenie odsávacieho zariadenia, zaistite
jeho správne pripojenie a riadnu funkciu.
Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA A
JEHO ÚDRŽBA
a) Nepreťažujte elektrické náradie.
Používajte na vykonávanú prácu správny
typ elektrického náradia. Pri použití
správneho typu náradia bude práca
vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
b) Ak nie je možné vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé
elektrické náradie s nefunkčným hlavným
vypínačom je nebezpečné a musí sa
opraviť.
c) Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo ak náradie
nepoužívate, odpojte zástrčku prívodného
kábla od zásuvky alebo z náradia
vyberte akumulátor. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
d) Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby bolo
toto náradie použité osobami, ktoré nie
sú oboznámené s jeho obsluhou alebo
s týmto návodom. Elektrické náradie
je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
e) Vykonávajte údržbu elektrického náradia.
Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie
pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých
dielcov a iné okolnosti, ktoré môžu
ovplyvniť chod náradia. Ak je náradie
poškodené, nechajte ho pred použitím
opraviť. Mnoho nehôd býva spôsobených
zanedbanou údržbou náradia.
f)
g)
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje
s ostrými reznými ostriami sú menej
náchylné na zanášanie nečistotami
a lepšie sa s nimi pracuje.
Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky
nástrojov atď., používajte podľa týchto
pokynov a berte do úvahy podmienky
pracovného prostredia a prácu, ktorú
budete vykonávať. Použitie elektrického
náradia na iné účely, než na aké je
určené, môže byť nebezpečné.
5) POUŽITIE AKUMULÁTOROVÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjajte iba v nabíjačke určenej
výrobcom. Nabíjačka vhodná pre jeden
typ akumulátora môže pri vložení iného
nevhodného typu akumulátora spôsobiť
požiar.
b) Používajte výhradne akumulátory
odporúčané výrobcom náradia. Použitie
iných typov akumulátorov môže spôsobiť
vznik požiaru alebo zranenie.
c) Pokiaľ akumulátory nepoužívate, uložte
ich mimo dosah kovových predmetov, ako
sú kancelárske sponky na papier, mince,
kľúče, klinčeky, skrutky alebo iné drobné
kovové predmety, ktoré môžu spôsobiť
skratovanie kontaktov akumulátora.
Skratovanie kontaktov akumulátora môže
viesť k vzniku popálenín alebo požiaru.
d) V nevhodných podmienkach môže
z akumulátora unikať kvapalina. Vyvarujte
sa kontaktu s touto kvapalinou. Ak dôjde
k náhodnému kontaktu s touto kvapalinou,
zasiahnuté miesto omyte vodou. Ak sa
Vám dostane táto kvapalina do očí, ihneď
si ich vypláchnite vodou a vyhľadajte
lekársku pomoc. Unikajúca kvapalina
z akumulátora môže spôsobiť podráždenie
pokožky alebo popáleniny.
6) OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné
dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
Doplnkové bezpečnostné
pokyny pre vŕtačky /
skrutkovače / príklepové vŕtačky
• Pri práci s príklepom používajte ochranu
sluchu. Nadmerná hlučnosť môže spôsobiť
stratu sluchu.
7
• Používajte prídavné rukoväti, ak sa dodávajú
s náradím. Strata kontroly nad náradím môže
viesť k úrazu.
• Pri pracovných operáciách, pri ktorých by
mohlo dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja
so skrytými elektrickými vodičmi, držte
elektrické náradie vždy za izolované rukoväti.
Pri kontakte pracovného príslušenstva so
„živým“ vodičom spôsobia neizolované
kovové časti náradia obsluhe úraz
elektrickým prúdom.
• Upnite si obrobok k pevnej podložke
pomocou svoriek alebo iných praktických
pomôcok. Držanie obrobku rukou alebo
opretie obrobku o časť tela nezaistí jeho
stabilitu a môže viesť k strate kontroly.
• Používajte bezpečnostné okuliare alebo
inú ochranu zraku. Pri vŕtaní s príklepom
a vŕtaní bez príklepu odlietavajú úlomky.
Odlietavajúce úlomky môžu spôsobiť
poranenie očí s trvalými následkami.
• Počas práce dochádza k zahriatiu
nasadeného príslušenstva aj náradia.
Ak vykonávate pracovné úkony, pri ktorých
vzniká teplo, ako sú vŕtanie s príklepom
a vŕtanie do kovu, používajte pri manipulácii
rukavice.
• Nepoužívajte toto náradie dlhodobo bez
prestávok. Vibrácie spôsobené funkciou
príklepu môžu byť nebezpečné pre vaše ruky
a paže. Používajte rukavice, ktoré zaistia
lepšie tlmenie rázov a obmedzte pôsobenie
vibrácií robením častých prestávok.
• Vetracie otvory často kryjú pohyblivé diely
a preto by ste mali na túto časť náradia
dávať pozor. Voľný odev, šperky alebo
dlhé vlasy môžu byť pohyblivými dielmi
zachytené.
Zvyškové riziká
Pri práci s vŕtačkami vznikajú nasledujúce riziká:
– Zranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi
alebo horúcimi dielcami nástroja.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká
sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko privretia prstov pri výmene
príslušenstva.
– Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním
prachu zvíreného pri práci s drevom.
8
– Riziko zranenia spôsobené odletujúcimi
čiastočkami.
– Riziko zranenia spôsobené dlhodobým
použitím výrobku.
Štítky na náradí
Na tomto náradí sú nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Dátumový kód (j), ktorý obsahuje aj rok výroby, je
vytlačený na kryte, ktorý vytvára montážny spoj
medzi náradím a akumulátorom.
Príklad:
2014 XX XX
Rok výroby
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky nabíjačky
TIETO POKYNY USCHOVAJTE: Tento návod
obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové
pokyny pre nabíjačky DCB106 a DCB107.
• Pred použitím nabíjačky si prečítajte
všetky pokyny a výstražné upozornenia
nachádzajúce sa na nabíjačke, akumulátore
a na výrobku, ktorý je týmto akumulátorom
napájaný.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Dbajte na to,
aby sa do nabíjačky nedostala žiadna
kvapalina. Mohlo by dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE: Riziko popálenia.
Z dôvodu obmedzenia rizika
spôsobenia zranenia nabíjajte iba
akumulátory DeWALT, ktoré sú
na nabíjanie určené. Ostatné typy
akumulátorov môžu prasknúť, čo
môže viesť k zraneniu alebo hmotným
škodám.
UPOZORNENIE: Deti by mali byť pod
dozorom, aby bolo zaistené, že
sa s týmto zariadením nebudú hrať.
POZNÁMKA: V určitých
podmienkach, keď je nabíjačka
pripojená k napájaciemu napätiu,
môže dôjsť ku skratovaniu nabíjacích
kontaktov vnútri nabíjačky cudzími
predmetmi. Cudzie vodivé predmety
a materiály, ako sú oceľová vlna
(drôtenka), hliníkové fólie alebo
akékoľvek čiastočky kovu, sa nesmú
dostať do vnútorného priestoru
nabíjačky. Ak nie je v úložnom
priestore nabíjačky umiestnený
žiadny akumulátor, vždy odpojte
prívodný kábel nabíjačky od siete.
Skôr než budete nabíjačku čistiť,
odpojte ju od siete.
• NEPOKÚŠAJTE SA nabíjať akumulátory
pomocou inej nabíjačky, než je nabíjačka
uvedená v tomto návode. Nabíjačka
i akumulátory sú špecificky navrhnuté tak,
aby mohli pracovať spolu.
• Tieto nabíjačky nie sú určené na žiadne
iné použitie, než je nabíjanie nabíjacích
akumulátorov DEWALT. Akékoľvek iné
použitie môže viesť k spôsobeniu požiaru
alebo k úrazu elektrickým prúdom.
• Nevystavujte nabíjačku pôsobeniu dažďa
alebo snehu.
• Nabíjačku nedemontujte. Ak je nutná
oprava alebo údržba, zverte tento úkon
autorizovanému servisu. Nesprávne
vykonaná opätovná montáž môže viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla,
musí byť ihneď vymenený výrobcom,
autorizovaným servisom alebo kvalifikovanou
osobou, aby sa zabránilo akémukoľvek
riziku.
• Pred čistením nabíjačku vždy odpojte od
elektrickej siete. Týmto spôsobom obmedzíte
riziko úrazu elektrickým prúdom. Vybratie
akumulátora toto riziko nezníži.
• NIKDY sa nepokúšajte spojiť 2 nabíjačky
dohromady.
• Nabíjačka je určená na použitie so
štandardným napätím elektrickej siete
230 V. Nepokúšajte sa nabíjačku použiť
s iným napájacím napätím. Táto nabíjačka
nie je určená pre vozidlá.
• Pri odpájaní nabíjačky od zásuvky ju vždy
odpojte uchopením za zástrčku a neťahajte
za napájací kábel. Týmto spôsobom
zabránite poškodeniu zástrčky a prívodného
kábla.
Nabíjačky
• Uistite sa, či je prívodný kábel vedený tak,
aby ste po ňom nešliapali, nezakopávali oň
a aby nedochádzalo k jeho poškodeniu alebo
nadmernému zaťaženiu..
Nabíjačka DCB106 môže nabíjať akumulátory
Li-Ion s napájacím napätím 18 V (DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184
a DCB185).
• Ak to nie je nevyhnutné, nepoužívajte
predlžovací kábel. Použitie nesprávneho
predlžovacieho kábla by mohlo viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
Nabíjačka DCB107 môže nabíjať akumulátory
Li-Ion s napájacím napätím 10,8 V, 14,4 V
a 18 V (DCB121, DCB123, DCB125, DCB127,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB144, DCB145,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184
a DCB185).
• Pri práci s nabíjačkou vo vonkajšom
prostredí vždy zaistite, aby bola umiestnená
v suchu, a používajte predlžovací kábel
vhodný na vonkajšie použitie. Použitie kábla
na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.
• Nezakrývajte vetracie otvory nabíjačky.
Vetracie otvory sú umiestnené na hornej
strane a na bočných stranách nabíjačky.
Umiestnite nabíjačku na také miesta, ktoré
sú mimo dosahu zdrojov tepla.
• Nepoužívajte nabíjačku s poškodeným
prívodným káblom alebo s poškodenou
zástrčkou - zaistite okamžitú výmenu
poškodených častí.
• Nepoužívajte nabíjačku, ak došlo k
prudkému nárazu do nabíjačky, k jej pádu
alebo k jej poškodeniu iným spôsobom.
Opravu zverte autorizovanému servisu.
TIETO POKYNY USCHOVAJTE
Túto nabíjačku nemusíte žiadnym spôsobom
nastavovať a je skonštruovaná tak, aby sa čo
najjednoduchšie obsluhovala.
Postup nabíjania (obr. 2)
1. Pred vložením akumulátora pripojte
nabíjačku k príslušnej zásuvke s napätím
230 V.
2. Vložte akumulátor (g) do nabíjačky
a uistite sa, či je v nabíjačke riadne usadený.
Červený indikátor (nabíjanie) začne blikať, čo
bude indikovať začiatok procesu nabíjania.
3. Ukončenie nabíjania bude indikované
nepretržitým svietením červenej kontrolky.
Akumulátor je celkom nabitý a môže sa
okamžite použiť alebo môže byť ponechaný
v nabíjačke.
9
POZNÁMKA: Z dôvodu zaistenia maximálnej
výkonnosti a životnosti akumulátorov Li-Ion pred
ich prvým použitím ich doplna nabite.
Priebeh nabíjania
Stav nabitia akumulátora je podrobne popísaný
v tabuľke nižšie.
Stav nabitia – DCB106
nabíjanie
––
––
––
––
celkom nabité
–––––––––––––––––
Stav nabitia – DCB107
nabíjanie
––
––
––
––
––
celkom nabité
––––––––––––––––––––
odloženie nabíjania/
studený akumulátor ––
–– ––
–––––––
ODLOŽENIE NABÍJANIA/STUDENÝ AKUMULÁTOR (DCB107)
Nabíjačka DCB107 je vybavená funkciou
zaisťujúcou odloženie nabíjania pri zahriatom/
studenom akumulátore. Ak bude nabíjačka
detegovať vysokú teplotu akumulátora,
automaticky odloží nabíjanie, kým akumulátor
nevychladne.
Ak bude nabíjačka detegovať nízku teplotu
akumulátora, automaticky odloží nabíjanie, kým
sa akumulátor nezahreje.
Červená kontrolka bude stále blikať, ale počas
tohto procesu bude svietiť aj žltá kontrolka.
Hneď ako dôjde k vychladnutiu akumulátora, žltá
kontrolka zhasne a nabíjačka začne nabíjanie.
Náradie XR Li-Ion je vybavené systémom
elektronickej ochrany, ktorá chráni akumulátor
pred preťažením, prehriatím a úplným vybitím.
Pri aktivácii systému tejto elektronickej ochrany
sa náradie automaticky vypne. Ak sa tak stane,
vložte akumulátor Li-Ion do nabíjačky a nechajte
ho celkom nabiť.
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky akumulátory
Ak objednávate náhradný akumulátor,
nezabudnite do objednávky doplniť katalógové
číslo a napájacie napätie akumulátora.
Po dodaní nie je akumulátor celkom nabitý. Pred
použitím nabíjačky a akumulátora sa oboznámte
s nižšie uvedenými bezpečnostnými pokynmi
a potom dodržujte uvedené postupy pre
nabíjanie.
10
PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY
• Nenabíjajte a nepoužívajte akumulátory
vo výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých kvapalín,
plynov alebo prašných látok. Vloženie alebo
vybratie akumulátora z nabíjačky môže
iskrením spôsobiť vznietenie prachu alebo
výparov.
• Nikdy akumulátor do nabíjačky nevkladajte
násilím. Akumulátor nikdy žiadnym
spôsobom neupravujte, aby ho bolo možné
nabíjať v inej nabíjačke, pretože by mohlo
dôjsť k prasknutiu jeho obalu
a k následnému vážnemu zraneniu.
• Nabíjajte akumulátory iba v určených
nabíjačkách DEWALT.
• NESTRIEKAJTE na akumulátory vodu
a neponárajte ich do vody alebo do iných
kvapalín.
• Neskladujte a nepoužívajte náradie
a akumulátory na miestach, kde môže
teplota dosiahnuť alebo presiahnuť 40 °C
(ako sú vonkajšie búdy alebo plechové
stavby v letnom období).
• Na dosiahnutie najlepších výsledkov sa pred
použitím uistite, či je akumulátor plne nabitý.
VAROVANIE: Nikdy sa nepokúšajte
akumulátor z akéhokoľvek dôvodu
rozoberať. Ak je obal akumulátora
prasknutý alebo poškodený,
nevkladajte akumulátor do nabíjačky.
Zabráňte pádu, rozdrveniu
alebo poškodeniu akumulátora.
Nepoužívajte akumulátor alebo
nabíjačku, pri ktorých došlo k nárazu,
pádu alebo inému poškodeniu
(napríklad prepichnutie klincom,
zásah kladivom, rozšliapnutie). Mohlo
by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
Poškodené akumulátory by mali byť
vrátené do autorizovaného servisu,
kde bude zaistená ich recyklácia.
UPOZORNENIE: Ak sa náradie
nepoužíva, pri odkladaní
postavte náradie na stabilný
povrch tak, aby nemohlo
dôjsť k jeho pádu. Niektoré náradia
s veľkým akumulátorom budú stáť
na akumulátore vo zvislej polohe,
ale môže dôjsť k ich ľahkému
prevrhnutiu.
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
PRE AKUMULÁTORY LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Nelikvidujte akumulátory spaľovaním, aj
keď sú vážne poškodené alebo celkom
opotrebované.Akumulátory môže v ohni
explodovať. Pri spaľovaní akumulátorov
typu Li-Ion dochádza k vytváraniu toxických
výparov a látok.
• Ak dôjde k zasiahnutiu pokožky kvapalinou
akumulátora, okamžite zasiahnuté miesto
opláchnite mydlom a vodou. Ak sa Vám
dostane kvapalina z akumulátora do očí,
vyplachujte otvorené oči vodou zhruba
15 minút alebo dovtedy, kým podráždenie
neprestane. Ak je nutné lekárske ošetrenie
– elektrolytom akumulátora je zmes tekutých
organických uhličitanov a solí lítia.
• Obsah výparov z otvorených článkov
akumulátora môže spôsobiť ťažkosti
s dýchaním.Zaistite prísun čerstvého
vzduchu. Ak ťažkosti stále pretrvávajú,
vyhľadajte lekárske ošetrenie.
VAROVANIE: Riziko popálenia.
Kvapalina z akumulátora sa môže
vznietiť, ak dôjde k jeho kontaktu
s plameňom alebo so zdrojom
iskrenia.
Akumulátor
TYP AKUMULÁTORA
Model DCD734 pracuje s akumulátormi
s napájacím napätím 14,4 V.
Modely DCD771 a DCD776 pracujú
s akumulátormi s napájacím napätím 18 V.
Môžu sa použiť akumulátory DCB140, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 alebo DCB185.
Pozrite časť Technické údaje, kde nájdete
ďalšie informácie.
Odporúčania pre uloženie
akumulátorov
1. Najvhodnejšie miesto na skladovanie je
v chlade a suchu, mimo dosahu priameho
slnečného žiarenia a nadmerného tepla či
chladu. Z dôvodu zachovania optimálneho
výkonu a prevádzkovej životnosti skladujte
nepoužívané akumulátory pri izbovej teplote.
2. Ak skladujete akumulátory dlhšiu dobu,
s ohľadom na dosiahnutie optimálnych
výsledkov Vám odporúčame, aby ste ich
uložili mimo nabíjačku celkom nabité na
suchom a chladnom mieste.
POZNÁMKA: Akumulátory by sa nemali
uskladňovať, ak sú celkom vybité. Pred prvým
použitím musí byť akumulátor celkom nabitý.
Nálepky na nabíjačke
a na akumulátore
Okrem piktogramov uvedených v tomto návode
majú nálepky na nabíjačke a akumulátore
nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Čas nabíjania je uvedený v časti
Technické údaje.
100%
Nabíjanie akumulátora.
100%
Nabitý akumulátor.
Poškodený akumulátor.
Odloženie nabíjania – zahriaty/studený
akumulátor.
Nepokúšajte sa kontakty akumulátora
prepájať vodivými predmetmi.
Nenabíjajte poškodené akumulátory.
Zabráňte styku s vodou.
Poškodené káble ihneď vymeňte.
Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt od 4 °C
do 40 °C.
Nie je určené na vonkajšie použitie.
Akumulátor likvidujte s ohľadom na
životné prostredie.
Nabíjajte akumulátory DEWALT iba
v určených nabíjačkách DEWALT. Ak
sa budú v nabíjačkách DEWALT nabíjať
iné akumulátory než akumulátory
DEWALT, môže dôjsť k ich prasknutiu
alebo k vzniku iných nebezpečných
situácií.
Akumulátory nespaľujte.
11
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 vŕtačku/skrutkovač alebo 1 vŕtačku/
skrutkovač/príklepovú vŕtačku
1 nabíjačku
1 akumulátor Li-Ion (model C1)
schopnosťami, s nedostatkom skúseností
a znalostí, ak týmto osobám nebol stanovený
dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti sa nesmú nikdy ponechať s týmto
náradím bez dohľadu.
2 akumulátora Li-Ion (model C2)
Elektrická bezpečnosť
3 akumulátora Li-Ion (model C3)
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
akumulátora zodpovedá napätiu na výkonovom
štítku. Uistite sa, či hodnota napätia Vašej
nabíjačky zodpovedá hodnote napätia
v elektrickej sieti.
1 kufrík
1 návod na obsluhu
POZNÁMKA: Modely N sa nedodávajú
s akumulátormi, nabíjačkou a kufríkom.
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím práce venujte dostatok času
dôkladnému preštudovaniu a pochopeniu
tohto návodu.
Popis (obr. 1)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho
súčastí. Mohlo by dôjsť
k jeho poškodeniu alebo k zraneniu.
Hlavný vypínač
Prepínač pravého/ľavého chodu
Objímka na nastavenie krútiaceho momentu
Volič prevodov
Pracovné svetlo
Rýchloupevňovacie skľučovadlo
Akumulátor
Uvoľňovacie tlačidlá akumulátora
Hlavná rukoväť
POUŽITIE VÝROBKU
Tieto vŕtačky / skrutkovače / príklepové vŕtačky
sú určené na profesionálne vŕtanie, vŕtanie
s príklepom a skrutkovanie.
NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkom prostredí alebo na
miestach s výskytom horľavých kvapalín alebo
plynov.
Tieto vŕtačky/skrutkovače/príklepové vŕtačky
sú náradie na profesionálne použitie.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto náradie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
• Tento výrobok nie je určený na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
12
Vaša nabíjačka DEWALT je chránená
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60335. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí
byť nahradený špeciálne pripraveným káblom,
ktorý získate v autorizovanom servise DEWALT.
Výmena sieťovej zástrčky (iba
pre Veľkú Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Zaistite bezpečné odstránenie starej
zástrčky.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím
na novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: K uzemňovacej svorke
nesmie byť pripojený žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané
s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 3 A.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak to nie je nevyhnutne nutné, predlžovací kábel
nepoužívajte. Používajte schválený predlžovací
kábel vhodný pre príkon Vašej nabíjačky (pozrite
Technické údaje). Minimálny prierez vodiča
je 1 mm2. Maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia navinovacieho kábla odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
ZOSTAVENIE A NASTAVENIE
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho
zranenia pred vykonávaním
akéhokoľvek nastavenia alebo
pred montážou a demontážou
príslušenstva alebo prídavných
zariadení náradie vždy vypnite
a vyberte z neho akumulátor.
Náhodné zapnutie môže spôsobiť úraz.
VAROVANIE: Používajte iba
akumulátory a nabíjačky DEWALT.
Vloženie a vybratie
akumulátora (obr. 2)
VAROVANIE: Pred montážou
a nastavením tohto náradia vždy
vyberte akumulátor. Pred vložením
alebo vybratím akumulátora
náradie vždy vypnite.
POZNÁMKA: Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie
výsledky, uistite sa, či je akumulátor celkom nabitý.
VLOŽENIE AKUMULÁTORA DO RUKOVÄTI
NÁRADIA
1. Zarovnajte akumulátor (g) s drážkami vnútri
rukoväti náradia (obr. 2).
2. Akumulátor nasuňte do rukoväti náradia,
až bude plne usadený a uistite sa, či sa
neuvoľňuje.
VYBRATIE AKUMULÁTORA Z NÁRADIA
1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (h) a vytiahnite
akumulátor z rukoväti náradia.
2. Vložte akumulátor do nabíjačky podľa
pokynov, ktoré sú uvedené v časti návodu,
ktorá sa týka nabíjačky.
AKUMULÁTOR S UKAZOVATEĽOM STAVU
NABITIA (OBR. 2)
Niektoré akumulátory DEWALT sú vybavené
ukazovateľom nabitia, ktorý sa skladá z troch
zelených LED diód, ktoré indikujú úroveň stavu
nabitia akumulátora.
Ak chcete ukazovateľ aktivovať, stlačte a držte
tlačidlo ukazovateľa (k). Svietiaca kombinácia
týchto troch zelených LED diód určuje úroveň
nabitia akumulátora. Ak je úroveň nabitia
akumulátora nižšia než požadovaná limitná
hodnota na použitie, ukazovateľ nebude svietiť
a akumulátor sa musí nabiť.
POZNÁMKA: Tento ukazovateľ slúži iba ako
indikátor stavu nabitia akumulátora. Ukazovateľ
neindikuje funkčnosť náradia a jeho funkcia sa
môže meniť na základe komponentov výrobku,
teploty a spôsobu práce koncového používateľa.
Vypínač s plynulou reguláciou
otáčok (obr. 1)
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný vypínač
(a). Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný
vypínač. Toto náradie je vybavené brzdou. Hneď
ako sa vypínač celkom uvoľní, skľučovadlo sa
zastaví.
POZNÁMKA: Nepretržité použitie v rozsahu
nastaviteľných otáčok sa neodporúča. Mohlo by
dôjsť k poškodeniu vypínača.
Ovládacie tlačidlo pre chod
vpred/vzad (obr. 1)
Ovládacie tlačidlo pre pravý / ľavý chod (b) určuje
smer otáčania pracovného nástroja a slúži tiež
ako zaisťovacie tlačidlo.
Ak chcete zvoliť pravý chod, uvoľnite hlavný
vypínač a stlačte ovládacie tlačidlo pre smer
chodu na pravej strane náradia.
Ak chcete zvoliť ľavý chod, stlačte ovládacie
tlačidlo pre smer chodu na ľavej strane náradia.
Stredová poloha tohto prepínača zaisťuje náradie
vo vypnutej polohe. Ak meníte polohu tohto
prepínača, uistite sa, či je uvoľnený vypínač.
POZNÁMKA: Pri prvom rozbehu náradia po
zmene smeru jeho otáčania sa môže ozvať
cvaknutie. Ide o bežný jav, ktorý neznamená
žiadnu poruchu.
Objímka na nastavenie
momentu (obr. 1)
Vaše náradie je vybavené mechanizmom
na nastavenie momentu pri skrutkovaní pre
zavádzanie a vyťahovanie širokého radu
upínacích prvkov rôznych tvarov a veľkostí
a pri niektorých modeloch aj príklepovým
mechanizmom na vŕtanie do muriva. Po obvode
objímky (c) sú vyznačené čísla, symbol vrtáka
a pri niektorých modeloch symbol kladivka. Tieto
čísla sú používajú na nastavenie spojky, aby bol
k dispozícii požadovaný rozsah momentu. Čím
vyššie je číslo na objímke, tým vyššia je hodnota
momentu a tým väčší montážny prvok sa môže
použiť. Ak chcete použiť požadované číslo,
otáčajte objímkou, pokým nedôjde k zarovnaniu
tohto čísla so šípkou.
Dva prevodové stupne (obr. 1)
Možnosť voľby dvoch prevodových stupňov pri
vašej vŕtačke/skrutkovači/príklepovej vŕtačke Vám
umožňuje univerzálne použitie Vášho náradia.
1. Ak chcete zvoliť prevodový stupeň 1 (vysoká
úroveň momentu), vypnite náradie a počkajte
na jeho zastavenie. Presuňte volič prevodov
(d) dopredu (smerom ku skľučovadlu).
2. Ak chcete zvoliť prevodový stupeň 2 (vysoká
úroveň momentu), vypnite náradie a počkajte
na jeho zastavenie. Presuňte volič prevodov
dozadu (smerom od skľučovadla).
13
POZNÁMKA: Nemeňte prevody, ak je náradie
v chode. Pred zmenou prevodu počkajte, až sa
náradie celkom zastaví. Ak máte s vykonávaním
zmeny prevodového stupňa problémy, uistite sa,
či je volič prevodov zatlačený celkom dopredu
alebo celkom dozadu, až do dorazovej polohy.
Pracovné osvetlenie (obr. 1)
Priamo nad hlavným vypínačom (a) sa nachádza
pracovné svietidlo (e). Pracovné osvetlenie sa
rozsvieti po stlačení hlavného vypínača. Po
uvoľnení hlavného vypínača zostane pracovné
svietidlo rozsvietené až 20 sekúnd.
POZNÁMKA: Pracovné svietidlo je určené na
okamžité osvetlenie pracovného povrchu a nie je
určené na to, aby sa používalo ako baterka.
Rýchloupínacie skľučovadlo
s jednou objímkou (obr. 7 - 9)
VAROVANIE: Nepokúšajte sa
utiahnuť vrtáky (alebo iné pracovné
nástroje) uchopením prednej časti
skľučovadla a zapnutím náradia.
Mohlo by dôjsť k poškodeniu
skľučovadla alebo k zraneniu. Pri
výmene príslušenstva vždy zaistite
spínač a odpojte náradie od zdroja
napájania.
VAROVANIE: Pred zapnutím náradia
sa uistite, či je pracovný nástroj
pevne uchytený. Povolený pracovný
nástroj sa môže z náradia uvoľniť
a môže spôsobiť úraz.
Vaše náradie je vybavené rýchloupevňovacím
skľučovadlom (f) s jednou otočnou objímkou,
ktorá umožňuje obsluhu skľučovadla jednou
rukou. Ak chcete do skľučovadla upnúť vrták
alebo iné príslušenstvo, postupujte podľa
nasledujúcich krokov.
1. Vypnite náradie a odpojte ho od napájacieho
zdroja.
2. Jednou rukou uchopte čiernu objímku
skľučovadla a druhú ruku použite na
zaistenie náradia. Otáčajte objímkou proti
smeru pohybu hodinových ručičiek, kým
nebude možné zasunutie požadovaného
pracovného nástroja do skľučovadla.
3. Zasuňte pracovný nástroj do skľučovadla
do hĺbky zhruba 19 mm (3/4") a riadne ho
utiahnite otáčaním objímky v smere pohybu
hodinových ručičiek jednou rukou, zatiaľ čo
druhou rukou budete držať náradie. Vaše
náradie je vybavené mechanizmom na
automatické zaistenie hriadeľa.
Tento mechanizmus umožňuje upínanie
a uvoľňovanie skľučovadla jednou rukou.
14
Maximálna pevnosť utiahnutia bude zaistená tak,
že jedna ruka bude otáčať objímkou skľučovadla
a druhá ruka bude držať náradie.
Ak chcete pracovné príslušenstvo uvoľniť,
opakujte vyššie uvedené kroky 1 a 2.
POUŽITIE
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržujte
bezpečnostné pokyny a platné
predpisy.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho
zranenia pred vykonávaním
akéhokoľvek nastavenia alebo
pred montážou a demontážou
príslušenstva alebo prídavných
zariadení náradie vždy vypnite
a vyberte z neho akumulátor.
Náhodné zapnutie môže spôsobiť
úraz.
Správna poloha rúk (obr. 3)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia, VŽDY
používajte správne uchytenie náradia,
ako na uvedenom obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia držte náradie
VŽDY pevne a očakávajte náhle
reakcie.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu
ruku na hornej časti vŕtačky a druhú ruku na
hlavnej rukoväti (i), ako na uvedenom obrázku.
Skrutkovanie (obr. 4)
1. Pomocou voliča prevodov zvoľte požadovaný
rozsah otáčok a momentu tak, aby otáčky
i moment zodpovedali plánovanej pracovnej
operácii.
2. Nastavte do požadovanej polohy objímku
pre nastavenie momentu (c). Nižšie číslice
znamenajú nižšiu hodnotu momentu a vyššie
číslice znamenajú vyššiu hodnotu momentu.
3. Zasuňte do skľučovadla požadovaný
skrutkovací nástavec, ako by išlo o vrták.
4. Vykonajte niekoľko pokusov na odpadovom
materiáli, aby ste sa uistili, či je nastavenie
objímky momentu správne.
5. Aby ste sa vyhýbali poškodeniu obrobku
alebo upevňovacieho prvku, vždy začnite
prácu s nižším nastaveným momentom
a postupne moment zvyšujte.
Vŕtanie (obr. 5)
7. Ak chcete minimalizovať zaseknutie vŕtačky
alebo porušeniu materiálu pri prevŕtaní,
znížte tlak na vŕtačku a nechajte vrták
jednoducho preniknúť poslednou časťou
vŕtaného otvoru.
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte ho od
zdroja napájania.
8. Pri vyťahovaní vrtáka z vyvŕtaného otvoru
nechajte motor v chode. Tak zabránite
zablokovaniu vrtáku.
VAROVANIE: Ak chcete obmedziť
riziko spôsobenia zranenia, VŽDY
sa uistite, či je obrobok riadne
pripevnený alebo upnutý. Ak vŕtate
do tenkého materiálu, použite ako
podložku drevený hranol, aby ste
zabránili poškodeniu materiálu.
9. Ak má vŕtačka k dispozícii reguláciu otáčok,
použitie priebojníka na označenie bodu
vŕtania nie je nutné. Pri začatí vŕtania
použite nízke otáčky a hneď ako bude
diera dostatočne hlboká, aby sa zamedzilo
vyskočeniu vrtáka z diery, zvyšovaním tlaku
na hlavný vypínač zvyšujte otáčky.
1. Nastavte objímku (c) na symbol vrtáka.
Vŕtanie s príklepom (obr. 6)
2. Pomocou voliča prevodov zvoľte požadovaný
rozsah otáčok a momentu tak, aby otáčky
i moment zodpovedali plánovanej pracovnej
operácii.
IBA MODEL DCD776
3. Pre vŕtanie do DREVA používajte špirálové
vrtáky, ploché vrtáky, hadovité vrtáky alebo
vŕtacie korunky. Pre vŕtanie do KOVU
používajte špirálové vrtáky z rýchloreznej
ocele alebo vŕtacie korunky. Pri vŕtaní do
kovu používajte mazivo. Výnimkou je liatina
a mosadz, ktoré sa môžu vŕtať za sucha.
4. Vždy vyvíjajte na náradie tlak v osi vrtáka.
Vyvíjajte taký tlak, aby bolo stále umožnené
vŕtanie vrtáku a netlačte na náradie tak, aby
dochádzalo k zastavovaniu motora alebo
k vychyľovaniu vrtáku.
5. Držte náradie pevne oboma rukami, aby
ste mohli regulovať pohyby vrtáka. Ak nie je
náradie vybavené bočnou rukoväťou, držte
náradie jednou rukou za rukoväť a druhou
rukou za akumulátor.
UPOZORNENIE: Preťaženie vŕtačky
môže spôsobiť jej spomalenie a náhle
stočenie. Pri práci vždy očakávajte,
že môže dôjsť k zablokovaniu
náradia. Držte vŕtačku pevne, aby ste
mohli reagovať na túto situáciu a aby
ste zabránili spôsobeniu zranenia.
6. AK DÔJDE K ZABLOKOVANIU VŔTAČKY,
je to zvyčajne spôsobené preťažením
alebo nesprávnym použitím. IHNEĎ
UVOĽNITE HLAVNÝ VYPÍNAČ, vytiahnite
vrták z obrobku a určte príčinu zastavenia.
NEZAPÍNAJTE A NEVYPÍNAJTE HLAVNÝ
VYPÍNAČ, ABY STE SA POKÚSILI
SPUSTIŤ ZABLOKOVANÝ VRTÁK – TAK
BY MOHLO DÔJSŤ K POŠKODENIU
VŔTAČKY.
1. Nastavte objímku (c) na symbol kladivka.
2. Posunom voliča vzad (smerom od
skľučovadla) nastavte vysoké otáčky.
DÔLEŽITÉ: Používajte iba karbidové vrtáky
alebo vrtáky do muriva.
3. Vŕtajte s príklepom iba takou silou, aby
ste zabránili nadmernému odskakovaniu
vŕtačky alebo „stúpaniu“ vrtáka. Príliš veľká
sila spôsobí nižšie otáčky vrtáku, prehriatie
vrtáku a nižšiu rýchlosť vŕtania.
4. Vŕtajte priamo a udržujte vrták v kolmej
polohe vzhľadom na pracovnú plochu. Počas
vŕtania nevyvíjajte na vrták bočný tlak,
pretože by došlo k zaneseniu drážok vrtáku
a rýchlosť vŕtania by sa znížila.
5. Ak dochádza pri vŕtaní hlbokých otvorov
k poklesu rýchlosti vŕtania, nechajte náradie
v chode a vytiahnite vrták čiastočne z otvoru,
aby došlo k ľahšiemu odvodu nečistôt
z vŕtaného otvoru.
POZNÁMKA: Plynulý a rovnomerný odvod
prachu indikuje správnu rýchlosť vŕtania.
ÚDRŽBA
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť
o náradie a jeho pravidelné čistenie vám zaistia
jeho bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho
zranenia pred vykonávaním
akéhokoľvek nastavenia alebo
pred montážou a demontážou
príslušenstva alebo prídavných
15
zariadení náradie vždy vypnite
a vyberte z neho akumulátor.
Náhodné zapnutie môže spôsobiť úraz.
Nabíjačka a akumulátor nie sú opraviteľné. Vnútri
sa nenachádzajú žiadne časti určené na opravy.
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadia prach a nečistoty, použite
na ich odstránenie prúd suchého
stlačeného vzduchu. Pri vykonávaní
tohto úkonu údržby používajte
schválenú ochranu zraku a schválený
respirátor.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
POKYNY NA ČISTENIE NABÍJAČKY
VAROVANIE: Nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom. Pred
čistením nabíjačku vždy odpojte od
elektrickej siete. Nečistoty a mazivá
môžu byť z povrchu nabíjačky
odstránené pomocou handričky alebo
mäkkej kefy bez kovových štetín.
Nepoužívajte vodu ani žiadne čistiace
prostriedky.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Pretože iné
príslušenstvo, než je príslušenstvo
ponúkané spoločnosťou DEWALT,
nebolo s týmto výrobkom testované,
môže byť použitie takého
príslušenstva nebezpečné. Ak chcete
znížiť riziko zranenia, používajte
s týmto výrobkom iba príslušenstvo
odporučené spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného
príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.
16
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie
likvidovať v bežnom domovom odpade.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým,
nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym
odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku
v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice
poskytnú informácie o správnej likvidácii elektro
odpadov z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete využiť výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi
servisu, ktorý zariadenie odoberie a zaistí jeho
recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tohto návodu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
Nabíjací akumulátor
Tieto akumulátory s dlhou životnosťou sa musia
nabíjať v prípade, keď už neposkytujú dostatočný
výkon pre predtým ľahko vykonávané pracovné
operácie. Po ukončení prevádzkovej životnosti
akumulátora vykonajte jeho likvidáciu tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia:
• Nechajte náradie v chode, kým nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom
ho z náradia vyberte.
• Akumulátory Li-Ion je možné recyklovať.
Odovzdajte ich, prosím, predajcovi alebo do
miestnej zberne. Zhromaždené akumulátory
budú recyklované alebo zlikvidované tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
zst00241078- 15-07-2014
17
18
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising