DW03101 | DeWalt DW03101 LASER DISTANCE METER instruction manual

Obsah
Nastavenie prístroja- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Úvod - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Prehľad - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Displej - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Vloženie batérií - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Prevádzka - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Zapnutie / vypnutie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Vymazať- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Kódy správ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Upravenie meracej referencie/stojan - - - - - - - - - - - - - 4
Multifunkčná koncová časť - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Nastavenie jednotky vzdialenosti - - - - - - - - - - - - - - - 5
Nastavenie naklonenia jednotky - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Časovač (automatické spustenie) - - - - - - - - - - - - - - - 5
Pípnutie ZAP./VYP. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Osvetlenie ZAP./VYP. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Funkcie merania
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7
Meranie jednej vzdialenosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Permanentné /minimálna - maximálne meranie - - - - - 7
Sčítať / Odčítať - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Plocha - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Objem - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Trojuholníková oblasť - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10
Pytagoras (2-bodové) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Pytagoras (3-bodové) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Pytagoras (čiastočná výška)- - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Vymedzenie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13
Inteligentný horizontálny režim - - - - - - - - - - - - - - - - 13
Označenie výšky - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Vyrovnanie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Pamäť (posledných 20 zobrazení) - - - - - - - - - - - - - 15
SK
Vymazať pamäť - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -15
Kalibrácia
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -16
Kalibrácia snímača naklonenia (kalibrácia naklonenia)16
Technické údaje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -17
Kódy správ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -18
Údržba
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -18
Záruka- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -18
Bezpečnostné pokyny - - - - - - - - - - - - - - - - - -18
Oblasti zodpovednosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -18
Dovolené použitie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -19
Zakázané použitie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -19
Nebezpečenstvá pri používaní - - - - - - - - - - - - - - - -19
Limity používania - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -19
Likvidácia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -19
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - - - - - - - - - -19
Klasifikácia lasera - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -20
Označenie- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -20
Dewalt DW03101
1
SK Nastavenie prístroja
Úvod
Prehľad
Pred prvým použitím výrobku si dôkladne prečítajte
bezpečnostné pokyny a návod na použitie.
Osoba zodpovedná za výrobok musí zabezpečiť, že
všetci používatelia im rozumejú a dodržiavajú ich.
Displej
Použité symboly majú nasledovné významy:
 VÝSTRAHA
Udáva potenciálne nebezpečnú situáciu alebo použitie na neurčený účel, ktorým ak nezabránite, vyústia do smrteľného alebo
vážneho zranenia.
 UPOZORNENIE
Udáva potenciálne nebezpečnú situáciu alebo použitie na neurčený účel, ktorým ak nezabránite, môžu vyústiť do malého
zranenia a/alebo značného materiálneho, finančného alebo
environmentálneho poškodenia.
Dôležité odseky, ktoré sa v praxi musia dodržiavať, keďže
umožňujú technicky správne a účinné používanie výrobku.
i
Zap / Merať
Časovač
Vymazať /
Vyp
Jednotky /
Pamäť
Oblasť /
Objem /
Trojuholníková oblasť
Pytagoras /
Vytýčenie
Pridať
Inteligentný
horizontálny
režim /
Sledovanie
výšky / Sklon
2
Dewalt DW03101
Odčítať
DW03101
Referencia
merania
Nastavenie prístroja
Displej
Plocha /
Objem
Vymedzenie
Meranie
referencia
SK
Vloženie batérií
Batéria
i
Časovač
Pamäť
Aby ste zabezpečili spoľahlivé použitie,
nepoužívajte zinkovo-karbónové
batérie.
Batérie vymeňte,
keď symbol batérie bliká.
Obvod
Uhol
Plocha steny
Nepriama
výška
Dodatok /
Odpočítavanie
2. výsledok
Pytagoras
Horizontálne
meranie
Min. / Max.
meranie
Jednotky
Hlavný riadok
Dewalt DW03101
3
SK Prevádzka
Zapnutie / vypnutie
Vymazať
i
2 sek.
Zariadenie je
vypnuté.
Podržte tlačidlo
ZAP. stlačené 2
sekundy, aby
ste spustili režim
nepretržitého laseru. Ak počas
180 sek. nestlačíte žiadne tlačidlo, zariadenie
sa automaticky
vypne.
Kódy správ
1x
Vráti späť poslednú vykonanú
akciu.
2x
Ak sa objaví informačná ikona s
číslom, dodržiavajte pokyny v
časti „Kódy správy“.
Príklad:
Ponechá aktuálnu
funkciu, prejde do
pôvodného prevádzkového režimu.
Upravenie meracej referencie/stojan
1
2
Vzdialenosť je trvalo
meraná od závitu stojana.
Vzdialenosť sa meria z prednej
časti zariadenia.
3
Vzdialenosť sa meria zo zadnej časti zariadenia (štandardné nastavenie).
4
Dewalt DW03101
Prevádzka
Multifunkčná koncová časť
SK
i
Nastavenie jednotky vzdialenosti
Orientácia koncovej časti sa
zistí automaticky a nulový
bod sa primerane nastaví.
Nastavenie naklonenia jednotky
Prepne medzi nasledujúcimi jednotkami:
Prepne medzi nasledujúcimi jednotkami:
2 sek.
0.000 m 0.00 ft
0.0000 m 0'00" 1/32
0.00 m
0.00 in
0 in 1/32
2 sek. nepretržite
180 °
0.0 %
Časovač (automatické spustenie)
1
i
2
s
Nastavenie omeškania automatického spustenia
(max. 60 sek., štandardné nastavenie
5 sek.)
Po uvoľnení tlačidla s aktivovaným
laserom sa zostávajúce sekundy do
merania zobrazia v odpočítavaní.
Oneskorené spustenie sa odporúča
pri presnom mierení, napr. pri dlhých
vzdialenostiach. Vyhnete sa tak traseniu zariadenia pri stlačení tlačidla
merania.
Dewalt DW03101
5
SK Prevádzka
Pípnutie ZAP./VYP.
2 sek.
nepretržite
6
Osvetlenie ZAP./VYP.
2 sek.
nepretržite
Dewalt DW03101
Funkcie merania
Meranie jednej vzdialenosti
1
SK
2
i
3
8.532 m
Namierte aktívny laser na cieľ.
Cieľové povrchy: Chyby merania sa môžu vyskytnúť pri
meraní k bezfarebným kvapalinám, polystyrénu alebo
polopriepustným povrchom
alebo pri namierení na vysoko lesklé povrchy. Voči
tmavým povrchom sa čas
merania zvyšuje.
Permanentné /minimálna - maximálne meranie
min.
1
Minimálna a maximálna nameraná vzdialenosť sa zobrazí
(min., max.). Posledná nameraná
hodnota sa zobrazí v hlavnom ri- 3
adku.
max.
2
2 sek.
Zastavte permanentné / minimálne - maximálne meranie.
Bežne sa používa na meranie uhlopriečok izieb
(maximálne hodnoty) alebo horizontálnych vzdialeností (minimálne hodnoty).
8.532 m
Sčítať / Odčítať
1
2
7.332 m
i
3
Ďalšie meranie
sa pripočíta
k predošlému.
Ďalšie meranie
sa odpočíta
od predošlého.
5.5I5 m
Výsledok je zobrazený v hlavnom riadku a nameraná hodnota nad ním. Tento postup
sa môže podľa potreby opakovať. Rovnaký postup sa dá
použiť pre sčítanie alebo odčítanie plôch alebo objemov.
I2.847 m
Dewalt DW03101
7
SK Funkcie merania
Plocha
1x
1
2
3
Namierte laser
na prvý cieľový
bod.
4
Namierte laser
na druhý cieľový
bod.
6
2 sek.
8
19.823 m
Obvod
24.352 m
Plocha
2
i
5
Dewalt DW03101
24.352 m
2
Výsledok je zobrazený v
hlavnom riadku a nameraná
hodnota nad ním.
Funkcie merania
Objem
SK
2x
1
2
3
4
Namierte laser
na prvý cieľový
bod.
i
7
78.694 m
3
Výsledok je
zobrazený v
hlavnom riadku a nameraná hodnota
nad ním.
5
Namierte laser
na druhý cieľový
bod.
8
2 sek.
80.208 m
208.703 m
78.694 m
6
Namierte laser
na tretí cieľový
bod.
Obvod
2
3
Oblasti steny
Objem
Dewalt DW03101
9
SK Funkcie merania
Trojuholníková oblasť
3x
1
2
3
4
Namierte laser
na druhý cieľový
bod.
Namierte laser
na prvý cieľový
bod.
7
8
2 sek.
24.352 m
10
2
5
40.8 °
33.852 m
24.352 m
2
Uhol obsiahnutý prvými dvomi meraniami
Obvod
Trojuholníková oblasť
Dewalt DW03101
6
Namierte laser
na tretí cieľový
bod.
Funkcie merania
Pytagoras (2-bodové)
SK
1x
1
2
3
4
Namierte laser v
pravom uhle na
spodný bod.
Namierte laser
na vrchný bod.
i
5
8.294 m
Výsledok je zobrazený v hlavnom riadku a nameraná
vzdialenosť nad
ním. Stlačenie meracieho tlačidla na 2
sek. v tejto funkcii
aktivuje automatické meranie minima alebo maxima.
Pytagoras (3-bodové)
2x
1
2
3
4
Namierte laser
na vrchný bod.
Namierte laser
na pravouhlý
bod.
i
7
8.294 m
5
6
Namierte laser na
spodný bod.
Výsledok je zobrazený v hlavnom riadku a nameraná vzdialenosť nad ním.
Stlačenie meracieho tlačidla na
2 sek. v tejto funkcii aktivuje automatické meranie minima alebo maxima.
Dewalt DW03101
11
SK Funkcie merania
Pytagoras (čiastočná výška)
3x
1
2
3
Namierte laser
na vrchný bod.
2.602 m
12
5
Namierte laser
na 2. bod.
i
7
4
Výsledok je zobrazený v hlavnom riadku a nameraná vzdialenosť nad ním.
Stlačenie meracieho tlačidla na 2
sek. v tejto funkcii aktivuje automatické meranie minima alebo
maxima.
Dewalt DW03101
6
Namierte laser
na pravouhlý
bod.
Funkcie merania
Vymedzenie
SK
4x
1
2
1
2
3
3
1.000 m
Zariadenie pomaly posúvajte
pozdĺž línie
vymedzenia. Zobrazí sa vzdialenosť k
nasledujúcemu
bodu vymedzenia.
4
Nastavte
hodnotu.
Overte hodnotu a
spustite meranie.
0.625 m
i
0.625 m
0.240 m
0.240 m chýba po
nasledujúcich
0.625 m vzdialenosti.
Po dosiahnutí bodu vymedzenia, ktorý je menší ako
0.1 m, začne nástroj pípať.
Funkcia sa dá zastaviť stlačením tlačidla VYMAZAŤ/VYP.
Inteligentný horizontálny režim
1x
2
i
3
Namierte laser
na cieľ.
24.3 °
0.032 m
4.827 m
α
y
z
Dewalt DW03101
y
1
z
Opätovným
stlačením
tlačidla
vypnete horizontálne
meranie.
(až 360 ° a šikmé naklonenie
± 10 °)
13
SK Funkcie merania
Označenie výšky
i
Táto funkcia zobrazuje neustále
označovanie výšky, ak je zariadenie zapnuté na stojane. Číslo
2. merania vzdialenosti je potrebné iba pri automaticky meranom
uhle.
2x
1
h3
h2
2
3
4
x
Namierte laser na vyššie body
a označenie uhla/výšky sa spustí automaticky.
Namierte laser na
spodný bod.
h3
h2
6.932 m
30.2 °
9.827 m
i
h1
x
y
5
h1
= Označenie uhla
Označená výška „y“ je 90°
k 1. zameranému bodu
„x“.
x
y = Označenie výšky, ak
je zariadenie zapnuté
na stojane
6
Zastaví označenie výšky
a zobrazí posledné meranie.
Vyrovnanie
i
Táto funkcia neustále zobrazuje
sklon zariadenia Pri sklone ± 5°
začne zariadenie pípať. Čím viac
sa blíži k 0°, tým rýchlejšie pípa.
Keď sa zariadenie dosiahne sklon
± 0.3°, bude pípať neustále.
3x
1
2
Zariadenie umiestnite na objekt, ktorý
chcete vyrovnať.
14
Dewalt DW03101
8.7 °
Zobrazí sa
sklon (Rozsah ± 180°).
Funkcie merania
Pamäť (posledných 20 zobrazení)
Vymazať pamäť
1
3
SK
2
2 sek.
20
8.294 m
Zobrazí sa 20
posledných zobrazení.
20
8.294 m
Navigovanie cez
posledných 20
zobrazení.
Dewalt DW03101
Hodnota hlavnej
čiary sa môže použiť na ďalšie
výpočty.
2 sek. nepretržite
Pamäť sa úplne vymaže.
15
SK Kalibrácia
Kalibrácia snímača naklonenia (kalibrácia naklonenia)
1
2
3
2 sek.
nepretržite
Zariadenie umiestnite na úplne rovný
povrch.
4
180°
5
6
Zariadením otáčajte horizontálne o 180
° a umiestnite ho znovu na úplne rovný
povrch.
7
Otočte zariadenie a znovu ho umiestnite
na absolútne rovný povrch.
8
180°
Zariadením otáčajte horizontálne
o 180 ° a umiestnite ho znovu na úplne
rovný povrch.
16
Dewalt DW03101
9
i
Po 2 sekundách
sa zariadenie vráti
späť do
normálneho režimu.
Technické údaje
SK
Meranie vzdialenosti
Tolerancia typického
merania*
± 1.0 mm/0.04 in ***
Maximálna tolerancia
merania **
± 2.0 mm/0.08 in ***
Rozsah cieľového miesta
100 m / 330 ft
Typický rozsah*
80 m / 262 ft
Rozsah pri nepriaznivých
podmienkach ****
60 m / 197 ft
Najmenšia zobrazená
jednotka
0.1 mm/1/32 in
Ø laserového lúča
vo vzdialenostiach
6/30/60 mm
(10/50/100 m)
Meranie naklonenia
Tolerancia merania k laserovému
lúču*****
± 0.2°
Tolerancia merania k plášťu*****
± 0.2°
Rozsah
360°
Všeobecne
Trieda lasera
2
Typ lasera
635 nm, < 1 mW
Odchýlka lúča
0.16 x 0.6 mrad
Trvanie impulzu
0.2 x 10-9s - 0.8 x 10-9s
Trieda ochrany
IP65 (ochrana proti
prachu a striekajúcej
vode)
Automatické vypnutie lasera
po 90 sek.
Automatické vypnutie
napájania
po 180 sek.
Výdrž batérií (2 x AAA)
do 5000 meraní
Rozmer (V x H x Š)
125,2 x 58 x 32,6 mm
4.9 x 2.3 x 1.3 in
Hmotnosť (s batériami)
154 g / 5.43 oz
Teplotný rozsah:
- Skladovanie
- Ovládanie
* aplikuje sa pre 100 % cieľovú reflektivitu (biela
stena), slabé osvetlenie pozadia, 25 °C
** aplikuje sa pre 10 až 500 % cieľovú reflektivitu,
vysoké osvetlenie pozadia, - 10 °C až + 50 °C
*** Tolerancia sa aplikuje od 0,05 m do 10 m s 95 %
úrovňou spoľahlivosti. Maximálna tolerancia sa môže
zhoršiť na 0.1 mm/m medzi 10 m až 30 m a na
0.2 mm/m pri vzdialenostiach nad 30 m
**** vzťahuje sa na 100 % cieľovú reflektivitu, osvetlenie pozadia medzi 30'000 luxov
***** po používateľskej kalibrácii. Príslušná odchýlka
dodatočného uhla +/- 0.01° na jeden stupeň až do
+/-45 ° v každom kvadrante. Aplikuje sa pri izbovej
teplote. Pre celý rozsah prevádzkovej teploty sa maximálna odchýlka zvýši o +/- 0.1 °.
i
Pre presné nepriame výsledky sa
odporúča použitie stojana. Pre
presné merania sklonu by ste sa mali
vyhnúť šikmému nakloneniu.
Funkcie
Meranie vzdialenosti
áno
Min. / Max. meranie
áno
Permanentné meranie
áno
Vymedzenie
áno
Sčítanie / Odčítanie
áno
Plocha
áno
Objem
áno
Pytagoras
2-bodové, 3-bodové,
čiastočná výška
Inteligentný horizontálny
režim/
Nepriama výška
áno
Označenie výšky
áno
Vyrovnávanie
áno
Pamäť
20 zobrazení
Zvukový signál
áno
Osvetlený displej
áno
Multifunkčná koncová časť
áno
-25 až 70 °C
-13 až 158 °F
-10 až 50 °C
14 až 122 °F
Dewalt DW03101
17
SK Kódy správ
Ak správa Error nezmizne po opakovanom zapnutí zariadenia, kontaktujte
predajcu.
Ak sa objaví správa InFo spolu s číslom,
stlačte tlačidlo Vymazať a dodržte nasledujúce pokyny:
18
Č.
Príčina
156
Priečne naklonenie Prístroj držte bez toho,
väčšie ako 10°
aby ste ho priečne
nakláňali.
Oprava
162
Chyba kalibrácie
Uistite sa, že zariadenie
je umiestnené na úplne
horizontálnom
a rovnom povrchu.
Opakujte proces kalibrácie. Ak sa chyba
ešte stále vyskytuje,
kontaktujte svojho
predajcu.
204
Chybná kalkulácia
Vykonajte meranie
znova.
252
Príliš vysoká teplota Nechajte zariadenie
vychladnúť.
253
Príliš nízka teplota
Zahrejte zariadenie.
255
Prijatý signál je
veľmi slabý, čas
merania príliš dlhý
Zmeňte cieľový povrch
(napr. biely papier).
256
Prijatý signál je
príliš silný
Zmeňte cieľový povrch
(napr. biely papier).
257
Príliš silné osvetlenie pozadia
Zatieňte cieľovú oblasť.
258
Meranie mimo
rozsahu merania
Opravte rozsah.
260
Prerušenie laserového lúča
Zopakujte meranie.
Údržba
Bezpečnostné pokyny
• Zariadenie čistite mäkkou, vlhkou
handričkou.
• Zariadenie nikdy neponárajte do vody.
• Nikdy nepoužívajte agresívne čistiace
prostriedky alebo rozpúšťadlá.
Osoba zodpovedná za zariadenie musí
zabezpečiť, že všetci používatelia im rozumejú a dodržiavajú ich.
Záruka
Európa:
• 30-denná lehota okamžitého vrátenia
v prípade nespokojnosti
• Jednoročný bezplatný servis
• Jednoročná plná záruka
Podrobné informácie sú k dispozícii na
internete na www.2helpU.com.
Severná Amerika:
• Trojročná obmedzená záruka
• Jednoročný bezplatný servis
• 90-denná záruka na vrátenie peňazí
Podrobné informácie sú k dispozícii na
internete na www.dewalt.com.
Oblasti zodpovednosti
Zodpovednosti výrobcu originálneho
vybavenia:
Európa:
DEWALT
D-65510 Idstein, Germany
www.2helpU.com
www.dewalt.eu
Severná Amerika:
DEWALT Industrial Tool Co.
Baltimore, MD21286, USA
Pre servisné služby volajte 1-800-4DEWALT.
www.dewalt.com
Vyššie uvedená spoločnosť je zodpovedná za dodanie produktu, vrátane
návodu na použitie v úplne bezpečnom
stave. Vyššie uvedená spoločnosť nie je
zodpovedná za príslušenstvo vyrobené
treťou stranou.
Zodpovednosti osoby, ktorá má zariadenie na starosti:
• Rozumieť bezpečnostným pokynom na
výrobku a pokynom v návode na
použitie.
• Poznať miestne bezpečnostné predpisy
vzťahujúce sa na predchádzanie
nehodám.
Dewalt DW03101
Bezpečnostné pokyny
• Neoprávnenému personálu zamedzte
prístup k výrobku.
Dovolené použitie
• Meranie vzdialeností
• Meranie naklonenia
Zakázané použitie
• Používanie výrobku bez poučenia.
• Používanie mimo rozsahu stanovených
limitov
• Deaktivovanie bezpečnostných
systémov a odstránenie nálepiek s
vysvetlivkami a upozornením na nebezpečenstvo
• Otvorenie výrobku za použitia nástrojov
(napr. skrutkovače atď.)
• Vykonávanie úprav alebo prerábanie
výrobku
• Použitie príslušenstva od iných
výrobcov bez vysloveného schválenia
• Úmyselné oslňovanie tretích strán; tiež v
tme
• Neadekvátne zabezpečenie v mieste
merania (napr. pri meraní na cestách,
staveniskách atď.)
• Schválne alebo nezodpovedné
správanie sa na lešeniach, na rebríkoch,
pri meraní v blízkosti bežiacich strojov
alebo v blízkosti častí strojov alebo
inštalácií, ktoré nie sú chránené
• Priame mierenie na slnko
SK
Nebezpečenstvá pri používaní
Likvidácia
 VÝSTRAHA
 UPOZORNENIE
Dávajte si pozor na chybné merania vzdialenosti, ak je zariadenie poškodené alebo
spadlo, alebo bolo nesprávne používané
alebo upravené. Vykonávajte pravidelné
testovacie merania.
Najmä potom, ako bolo zariadenie vystavené neobvyklému používaniu a pred,
počas a po dôležitých meraniach.
 UPOZORNENIE
Nikdy sa nepokúšajte výrobok opraviť
sami. V prípade poškodenia kontaktujte
lokálneho predajcu.
 VÝSTRAHA
Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú vopred
schválené, môžu viesť k zrušeniu povolenia na prevádzku zariadenia.
Limity používania
Pozri časť „Technické údaje“.
Zariadenie je určené na použitie v
trvalo obývaných oblastiach. Produkt
nepoužívajte v oblastiach ohrozených
výbuchom alebo v agresívnych prostrediach.
i
Dewalt DW03101
Vybité batérie sa nesmú likvidovať s
domovým odpadom. Dbajte o životné
prostredie a odneste ich na zberné miesta,
ktoré sú vybavené v súlade s vnútroštátnymi a miestnymi predpismi.
Výrobok sa nesmie likvidovať s domovým
odpadom.
Výrobok likvidujte náležite v súlade
s vnútroštátnymi predpismi vo
svojej krajine.
Dodržiavajte národné a lokálne
predpisy.
Informácie o ošetrení produktu a spracovaní odpadu si môžete prevziať z našej
webovej stránky.
Elektromagnetická kompatibilita
(EMC)
 VÝSTRAHA
Prístroj vyhovuje najprísnejším požiadavkám príslušných noriem a smerníc.
Avšak možnosť spôsobenia interferencie v
iných prístrojoch nie je možné úplne
vylúčiť.
19
SK Bezpečnostné pokyny
Klasifikácia lasera
Označenie
a
Zariadenie vytvára viditeľné laserové lúče,
ktoré sa emitujú z prístroja.
Je to laserový výrobok triedy 2 v súlade s:
• IEC60825-1: 2007 „Bezpečnosť žiarenia
laserových výrobkov“
a
Výrobky s laserom triedy 2:
Nepozerajte sa do laserového lúča, ani ho
zbytočne nemierte na iných ľudí. Ochrana Prilepte nálepku lasera (a) v jazyku svojej
oka je bežne poskytnutá reakciami odporu krajiny.
vrátane žmurkacieho reflexu.
 VÝSTRAHA
Pozeranie sa priamo do lúča s optickými
pomôckami (napr. ďalekohľadmi, teleskopmi) môže byť nebezpečné.
 UPOZORNENIE
Pozeranie sa do laserového lúča môže byť
pre oči nebezpečné.
20
Dewalt DW03101
Download PDF

advertising