DC970K | DeWalt DC970K C'LESS DRILL/DRIVER instruction manual

372001-85 EST
DC970
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
16
6
4
5
3
2
1
8
7
9
9
10
12
11
A
3
B
14
4
C
4
D
3
1
2
E
F
G
5
EESTI KEEL
JUHTMETA PUUR/KÄITUSSEADE
DC970
Õnnitleme!
tööaja kestel olla märkimisväärselt
tugevam.
Olete valinud DEWALTi tööriista. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTist ühe kindlama partneri
professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Vibratsiooni mõju hindamisel tuleb
arvesse võtta ka seda aega, mil
tööriist on välja lülitatud või töötab
vabajooksul ning tööd ei tee. See
võib märkimisväärselt vähendada
vibratsiooni kogu tööaja kestel.
Tehnilised andmed
Pinge
Tüüp
Koormuseta kiirus
1. käik
2. käik
Max pingutusmoment
Padruni mahutavus
Maksimaalne puurimisvõimsus
terase/puidu puhul
Kaal (patareideta)
V
DC970
18
1
min-1
min-1
Nm
mm
0 - 450
0 - 1500
44
13
mm
kg
13/38
1,64
LPA (helirõhk)
KPA (helirõhu määramatus)
LWA (helivõimsus)
K WA (helivõimsuse määramatus)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
76
3
87
3
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa)
mõõdetud vastavalt EN 60745:
Metalli puurimine
Vibratsioonitugevus
m/s²
< 2,5
ah,D =
Määramatus K =
m/s²
1,5
Löögita kruvikeeramine
Vibratsioonitugevus
ah =
m/s²
< 2,5
Määramatus K =
m/s²
1,5
Teabelehel toodud vibratsioonitase on mõõdetud
vastavalt standardis EN 60745 toodud
standardtestile ja seda võib kasutada tööriistade
võrdlemiseks. Seda võib kasutada kokkupuutele
eelnevaks hindamiseks.
HOIATUS: Antud vibratsioonimõju
väärtus kehtib tööriista tavalise
kasutamise korral. Kui tööriista
kasutatakse erinevate tööde
jaoks, lisaseadmetega või kui
tööriist on halvasti hooldatud, võib
vibratsioonimõju olla erinev. Sellisel
juhul võib vibratsiooni mõju kogu
6
Määrake kindlaks lisaohutusmeetmed
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
mõjude eest – tööriistade ja tarvikute
hooldamine, käte hoidmine soojas ja
tööprotsesside korraldus.
Akupatarei
Patarei tüüp
Pinge
Mahutavus
Mass
V
Ah
kg
Laadija
Võrgupinge
Patarei tüüp
Kesk laadimisaeg
min
Mass
kg
VAC
DE9098
NiCd
18
1,3
0,76
DE9116
230
NiCd/NiMH
60
(1,3 Ah akupatarei)
0,4
Kaitsmed:
Euroopa
230 V tööriistad
10 amprit, toitevõrk
Suurbritannia ja Iirimaa
230 V tööriistad
3 amprit, pistikus
Definitsioonid: Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT: Tähistab tõenäolist ohtlikku
olukorda, mis mittevältimisel lõppeb
surma või raske kehavigastusega.
HOIATUS: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või mõõdukate
kehavigastustega.
EESTI KEEL
MÄRKUS: Viitab tegevusele, mis
ei too kaasa kehavigastust, kuid
mis mittevältimisel võib põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
EÜ vastavusdeklaratsioon
DC970
DEWALT kinnitab, et jaotises Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad standarditele: 2006/42/
EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
Samuti vastavad tooted direktiividele 2004/108/EÜ
ja 2011/65/EL. Lisateabe saamiseks kontakteeruge
DEWALTiga aadressil või vaadake kasutusjuhendi
lõpust.
Allakirjutanu vastutab tehniliste andmete
koostamise eest ja esitab antud deklaratsiooni
DEWALTi nimel.
Horst Grossmann
Vice President Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
28.06.2013
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lugege
kasutusjuhendit.
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamise kohta
HOIATUS! Lugege läbi kõik
hoiatused ja juhised. Kõigi juhiste
täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES.
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad
tööalad soodustavad õnnetuste juhtumist.
b) Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
c) Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad vastama
pistikupesale. Ärge kunagi muutke
pistikut mis tahes moel. Ärge kasutage
maandatud elektritööriistade puhul
adapterpistikut. Muutmata pistikud
ja sobivad pistikupesad vähendavad
elektrilöögiohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid. Elektrilöögi oht
tõuseb, kui teie keha on maaga ühenduses.
c) Ärge viige elektritööriistu vihma kätte või
märgadesse tingimustesse. Elektritööriista
sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
d) Ärge vigastage toitekaablit. Ärge kunagi
kasutage seadme toitekaablit selle
kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
kaablit kuumuse, õli, teravate servade
ja liikuvate osade eest. Kahjustatud või
sassis kaablid suurendavad elektrilöögiohtu.
e) Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikenduskaablit.
Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli
kasutamine vähendab elektrilöögiriski.
f) Kui elektritööriista niisketes
tingimustes kasutamine on vältimatu,
kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
3) ISIKLIK OHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige, mida teete,
ja kasutage elektritööriista mõistlikult.
Ärge kasutage elektritööriista väsimuse
korral või alkoholi, narkootikumide
või arstimite mõju all olles. Kui
elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu
kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid
kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati nägemiskaitset. Isikukaitsevahendid
7
EESTI KEEL
c)
d)
e)
f)
g)
nagu tolmumask, mittelibisevad jalanõud,
kiiver ja kuulmiskaitse vähendavad õigetes
tingimustes kasutades kehavigastusi.
Vältige soovimatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku
ja/või aku külge ühendamist on
käivituslüliti väljalülitatud asendis.
Kandes tööriista, sõrm lülitil, või ühendades
toiteallikaga tööriista, mille lüliti on
tööasendis, võib juhtuda õnnetus.
Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed ja
mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa külge
jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt
ja hoidke tasakaalu. See tagab parema
kontrolli tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides.
Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Lotendavad rõivad,
ehted ja pikad juuksed võivad jääda
liikuvate osade külge kinni.
Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja
kogumisseadmed, veenduge, et need
on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadmete kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDAMINE
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks
sobivat elektritööriista. Elektritööriist
töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis
on tööks ette nähtud.
b) Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist,
mida ei saa lülitist juhtida, on ohtlik ja vajab
remonti.
c) Enne seadistuste tegemist, lisaseadmete
vahetamist või tööriista hoiule asetamist
eemaldage tööriist vooluvõrgust ja/või
eemaldage aku. Nende kaitsemeetmete
rakendamine vähendab elektritööriista
soovimatu käivitamise ohtu.
d) Kui elektritööriista ei kasutata, hoidke
seda lastele kättesaamatust kohas
ning ärge laske elektritööriistaga või
kasutusjuhendiga mittetutvunud isikutel
seda elektritööriista käitada. Oskamatutes
kätes on elektritööriistad ohtlikud.
e) Elektritööriistu tuleb hooldada.
Kontrollige, et ei leiduks liikuvate osade
kokkusobimatust ega kinnikiilumist, et
8
f)
g)
osad on terved, ja kontrollige ka kõiki
muid elektritööriista tööd mõjutada
võivaid tingimusi. Kui tööriist on
kahjustunud, laske enne kasutust
elektritööriist ära parandada. Mitmete
põhjuste taga on halvasti hooldatud
elektritööriistad.
Hoidke lõikekettad teravad ja puhtad.
Õigesti hooldatud ja teravate servadega
lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega
kinni ning neid on lihtsam juhtida.
Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid
ja otsakuid jne vastavalt käesolevas
juhendis toodule, võttes arvesse
nii tööpiirkonda kui ka tehtava töö
iseloomu. Kui elektritööriista kasutatakse
muuks kui sihtotstarbeks, võib sellest
tuleneda ohtlik olukord.
5) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDAMINE
a) Kasutage laadimiseks ainult tootja
määratud laadijat. Ühele akule sobiv
laadija võib teise aku laadimisel põhjustada
tuleohtu.
b) Kasutage tööriistu ainult kindlaks
määratud akudega. Muud tüüpi aude
kasutamine võib põhjustada vigastus- ja
tuleohu.
c) Kui aku ei ole kasutusel, hoidke
seda eemal metallesemetest, näiteks
kirjaklambritest, müntidest, võtmetest,
naeltest, kruvidest ja muudest väikestest
metallesemetest, mis võivad klemmid
lühistada. Aku klemmide lühistamine võib
põhjustada põletusi ja tulekahju.
d) Valedes tingimustes võib akust
eralduda vedelikku. Vältige sellega
kokkupuutumist. Juhusliku kokkupuute
korral loputage see veega maha. Kui
vedelik satub silma, pöörduge lisaks
arsti poole. Akust eraldunud vedelik võib
põhjustada ärritust ja põletusi.
6) HOOLDAMINE
a) Laske tööriista korrapäraselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja
kasutage ainult originaalvaruosi. See
tagab tööriista ohutuse säilimise.
Täiendavad eriohutuseeskirjad
puuride kasutamisel
•
•
Kandke kõrvaklappe. Liigne müra võib
kahjustada kõrvakuulmist.
Hoidke elektritööriista töötamise ajal
vaid isoleeritud käepidemetest kohtades,
kus lõikeseade võib puutuda kokku
varjatud juhtmetega. Voolu all oleva
EESTI KEEL
•
•
•
•
juhtmega kokkupuutumisel satuvad voolu
alla ka elektritööriista lahtised metallosad,
andes kasutajale elektrilöögi.
Kasutage klambrit või teist praktilist
viisi, et kindlustada ja toetada tööriist
stabiilsele platvormile. Objekti hoidmine
käes või keha vastas on ebastabiilne ja võib
viia kontrollikaotuseni.
Kandke kaitseprille või muud
nägemiskaitset. Puurimisel võib tekkida
lendavaid laaste. Lendavad osad võivad
silmi jäädavalt kahjustada.
Otsakud ja tööriistad võivad muutuda
töö tegemise jooksul kuumaks. Kandke
neid puutudes kindaid.
Hoidke käepidemed kuivad, puhtad ja
vältige õli ning määrdeid. Soovitatav on
kasutada kummikindaid. See võimaldab
tööriista paremini juhtida.
Muud ohud
Drellide kasutamisega kaasnevad järgmised ohud:
– Tööriista pöörlevate või kuumade osade
puudutamisest tulenevad vigastused.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja
turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte
vältida. Need on järgmised:
– Kuulmiskahjustused.
– Sõrmede muljumise oht lisatarvikute
vahetamisel.
– Tervisekahjustuste oht, mis on tingitud puidu
töötlemisel tekkiva tolmu sissehingamisest.
– Lendavatest osakestest tekitatud
kehavigastuste oht.
– Pikemaajalisest kasutamisest tekitatud
kehavigastusoht.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT
Tootmisaastat sisaldav kuupäevakood on kantud
korpuse pinnale, mis ühendab tööriista ja akut.
Näiteks:
2013 XX XX
tootmisaasta
Olulised ohutusjuhised kõigi
akulaadijate kohta
HOIDKE NEED JUHISED ALLES: Selles
kasutusjuhendis on akulaadijad DE9116 olulised
ohutus- ja kasutusjuhised.
• Enne laadija kasutamist lugege kõiki juhiseid
ja laadijal ning akul ja akut kasutaval tootel
olevaid märgistusi.
OHT: Surmava elektrilöögi oht.
Laadimisklemmid on 230 V pinge
all. Ärge puudutage elektrit juhtivate
esemetega. See võib kaasa tuua
elektrilöögi või surmava elektrilöögi.
HOIATUS: Elektrilöögioht. Ärge laske
mingitel vedelikel laadijasse pääseda.
See võib põhjustada elektrilöögi.
ETTEVAATUST: Põletuse oht.
Põletuse ohu vähendamiseks laadige
ainult DEWALTi laaditavaid akusid.
Teised akud võivad plahvatada ning
põhjustada kehavigastusi ja kahjusid.
ETTEVAATUST: Teatud tingimustel,
kui laadija on vooluvõrku ühendatud,
võivad laadijasse sattunud võõrkehad
selle kontaktid lühistada. Elektrit
juhtivad võõrkehad, nagu näiteks,
kuid mitte ainult, terasvill, foolium või
igasugused kogunenud metallosad
tuleb laadija pesast eemal hoida.
Ühendage laadija alati vooluvõrgust
lahti, kui selle pesas pole akut.
Ühendage laadija lahti ka enne
puhastamist.
• ÄRGE proovige akut laadide mõne muu
laadijaga peale käesolevas juhendis
toodute. Laadija ja aku on projekteeritud koos
töötama.
• Laadijad pole mõeldud muuks otstarbeks
kui DEWALTi akude laadimiseks. Igasugune
muu kasutusviis võib kaasa tuua tuleohu,
elektrilöögi või surmava elektrilöögi.
• Ärge jätke laadijat vihma või lume kätte.
• Tõmmake laadija lahtiühendamisel
pistikust, mitte juhtmest. See vähendab
pistiku ja juhtme kahjustamise ohtu.
• Paigutage juhe nii, et sellele ei astuta
peale, selle taha ei komistata ning seda ei
kahjustata ega kulutata muul viisil.
• Ärge kasutage pikendusjuhet, kui see
pole just hädavajalik. Vale pikendusjuhtme
kasutamine võib tuua kaasa tule ja (surmava)
elektrilöögi ohu.
9
EESTI KEEL
• Ärge paigutage ühtegi objekti laadijale
ning ärge paigutage laadijat pehmele
pinnale, mis võib blokeerida selle
ventilatsiooniavad ja kaasa tuua
ülekuumenemise. Paigutage laadija
soojusallikatest eemale. Laadija ventilatsioon
toimub korpuse põhjas ja peal olevate avade
kaudu.
• Ärge kasutage laadijat kahjustunud juhtme
või pistikuga — laske need kohe asendada.
• Ärge kasutage laadijat, kui see on saanud
järsu löögi, see on maha kukkunud või
muul viisil kahjustada saanud. Viige see
volitatud hoolduskeskusse.
• Ärge laadijat lahti võtke; viige see volitatud
hoolduskeskusse, kui see vajab hooldust
või remonti. Valesti kokkumonteerimine võib
kaasa tuua elektrilöögi, surmava elektrilöögi
või tulekahju.
• Ühendage laadija enne puhastamist
elektripistikust lahti. See vähendab
elektrilöögi ohtu. Aku eemaldamine ei
vähenda seda ohtu.
• MITTE KUNAGI ärge püüdke 2 laadijat kokku
ühendada.
• Laadija on projekteeritud töötama
standardse majapidamise
230 V elektritoitega. Ärge kasutage seda
muu pingega. See ei kehti autolaadija puhul.
HOIDKE NEED JUHISED ALLES
Laadijad
DE9116 laadija ühildub 18 V NiCd akuga.
See laadija ei vaja reguleerimist ning nende
kavandamisel on peetud silmas võimalikult lihtsat
kasutamist.
Laadimisprotseduur (joonis A)
OHT: Surmava elektrilöögi oht.
Laadimisklemmid on 230 V pinge
all. Ärge puudutage elektrit juhtivate
esemetega. Elektrilöögi või surmava
elektrilöögi oht.
1. Enne aku laadijasse (11) asetamist ühendage
laadija sobivasse pistikupesasse.
2. Sisestage aku laadijasse. Punane tuli
(laadimine) vilgub pidevalt, mis tähendab, et
laadimine on alanud.
3. Laadimine on lõpetatud, kui punane tuli jääb
püsivalt põlema. Aku on täielikult laetud ja
seda võib kasutada või laadijasse jätta.
10
MÄRKUS: NiCd patareide parimate
talitlusomaduste ja pikima kasutusea tagamiseks
laadige akut enne esmakordset kasutamist
vähemalt 10 tundi.
Laadimine
Aku laetuse kohta vaadake allpool olevat tabelit.
Laetus
laeb
täis laetud
kuuma/külma akupatarei
viivitus
asendage aku
probleem
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automaatne värskendus
Automaatse värskenduse režiim võrdsustab ehk
tasakaalustab üksikud akuelemendid akus selle
tippmahtuvuse juures. Akusid tuleks värskendada
kord nädalas või siis, kui aku ei võimalda enam
sama kaua töötada.
Aku värskendamiseks asetage see laadijasse
nagu tavaliselt. Jätke aku laadijasse vähemalt
10 tunniks.
Kuuma/külma akupatarei
viivitus
Kui laadija tuvastab liiga kuuma või liiga külma
aku, siis see käivitab automaatselt kuuma/külma
aku viivituse, lükates laadimist edasi kuni aku on
sobiva temperatuuri saavutanud. Laadija lülitub
seejärel automaatselt aku laadimise režiimi. See
funktsioon tagab akude maksimaalse tööea.
Olulised ohutusjuhised
kõikide akude kohta
Asendusakude tellimisel märkige ära
katalooginumber ja pinge.
Aku ei ole ostes täielikult laetud. Enne aku ja
laadija kasutamist lugege alltoodud ohutusjuhiseid.
Seejärel järgige antud laadimisjuhiseid.
LUGEGE KÕIKI JUHISEID
• Ärge kasutage akut plahvatusohtlikus
keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike,
gaaside või tolmu läheduses. Aku
asetamine laadijasse või sealt eemaldamine
võib tolmu või aurud süüdata.
• Laadige akusid ainult DEWALTi laadijatega.
• ÄRGE pritsige ega kastke seadet vette ega
muudesse vedelikesse.
EESTI KEEL
• Ärge hoidke ega kasutage tööriista ja akut
kohtades, kus temperatuur võib ületada
40 °C (105 °F) (näiteks suvel kuuride või
metallehitiste läheduses).
OHT: Ärge kunagi üritage akut
mingil põhjusel avada. Kui aku on
pragunenud või kahjustatud, siis
ärge sisestage seda laadijasse.
Ärge purustage, visake maha ega
kahjustage akut. Ärge kasutage akut
või laadijat, mis on saanud järsu löögi,
mis on maha kukkunud, millest on
üle sõidetud või mida on muul viisil
kahjustatud (nt naelaga läbistatud,
peale astutud). See võib kaasa tuua
elektrilöögi või surmava elektrilöögi.
Kahjustatud akud tuleb ringlussevõtuks
hoolduskeskusse tagastada.
ETTEVAATUST: Kui tööriist
pole kasutusel, siis asetage see
stabiilsele pinnale, kus see ei saa
ümber minna ega kukkuda. Mõned
suurte akudega tööriistad seisavad
akul püsti, kuid neid on kerge ümber
ajada.
SPETSIIFILISED OHUTUSJUHISED NIKKELKAADMIUMAKUDE (NiCd) JAOKS
• Ärge põletage akut, isegi kui see on
tugevalt kahjustada saanud või töövõime
täielikult minetanud. Aku võib tules
plahvatada.
• Äärmuslikes kasutus- või
temperatuuritingimustes võib aku
elementidest lekkida veidi vedelikku. See ei
tähenda riket.
Kui väline tihend on katki:
a. ja akuvedelik satub nahale, siis peske
viivitamatult seebi ja veega mitme minuti
vältel.
b. ja kui akuvedelik satub silma, siis loputage
neid puhta veega vähemalt 10 minutit
ja pöörduge viivitamatult arsti poole.
(Meditsiiniline märkus: Vedelik on
25–35% kaaliumhüdroksiidi lahus.)
Aku kork (joonis B)
Kaasasolev kaitsekork on mõeldud lahtiühendatud
aku kontaktide katmiseks. Kaitsekorgita võivad
lahtised metallobjektid kontaktid lühistada,
põhjustades tulekahju ja kahjustades akut.
1. Eemaldage kaitsev patareikate (13) enne
akupatarei (9) sisestamist laadijasse või
tööriista.
2. Asetage kate klemmide peale kohe pärast aku
eemaldamist laadijast või tööriistast.
HOIATUS: Veenduge enne
lahtiühendatud aku hoiustamist
või kandmist, et aku kaitsekork on
paigaldatud.
Akupatarei (joonis A)
AKU TÜÜP
DC970 töötab 18-voldiste akupatareidega (NiCd).
Ladustamissoovitused
1. Hoidmiseks on parim kuiv ja jahe koht, kuhu
ei paista otsene päikesevalgus ning kus
temperatuur ei ole liiga kõrge ega madal. Aku
optimaalsete talitlusomaduste ja kasutusea
tagamiseks hoidke mittekasutatavaid akusid
toatemperatuuril.
2. Pikaajaline hoidmine ei kahjusta akut ega
laadijat. Õigetes tingimustes võib neid säilitada
kuni 5 aastat.
Laadijal ja akul olevad sildid
Lisaks juhendis kasutatavatele sümbolitele on
laadija ja aku siltidel järgmised sümbolid:
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Aku laadimine
Aku laetud
Aku defektne
Kuuma/külma akupatarei viivitus
Ärge puudutage elektrit juhtivate
esemetega.
Ärge laadige kahjustunud akusid
Kasutage ainult DEWALTi akupatareisid,
teised võivad plahvatada, põhjustades
kehavigastusi ja kahjusid.
Mitte lasta veega kokku puutuda.
Laske defektsed juhtmed viivitamatult
välja vahetada.
Laadige ainult temperatuurivahemikus
4 °C kuni 40 °C.
11
EESTI KEEL
Kõrvaldage akupatareid keskkonda
arvestades.
1 Kiiruseregulaatoriga lüliti
2 Pöörlemissuuna liugur
3 Kahe käigu valits
Ärge süütage akupatareid.
4 Režiimi valimise/pöördemomendi muutmise
rõngas
5 Krae seadistused
Laadib NiCd akupatareisid.
Laadimisaja leiate tehniliste andmete
osast.
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 Juhtmeta puuri/käitusseadet
1 Akulaadija
2 Akupatarei
1 Varustuse kast
1 Kasutusjuhend
1 Koostejoonis
MÄRKUS: N-mudelite komplekti ei kuulu
akupatareid ega laadijad.
• Veenduge, et tööriist, selle osad ega tarvikud
ei ole transportimisel kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend
põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.
Kirjeldus (joonis A)
HOIATUS: Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki
osa ümber. See võib põhjustada
kahjustuse või kehavigastuse.
KASUTUSOTSTARVE
Teie juhtmeta puur/käitusseade DC970 on
loodud professionaalseteks puurimistöödeks ja
kruvikeeramiseks.
ÄRGE kasutage niisketes tingimustes ega
tuleohtlike gaaside või vedelike läheduses.
ÄRGE lubage lastel tööriista puudutada.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
• See toode pole mõeldud kasutamiseks
inimestele (k.a lapsed), kellel on vähendatud
füüsikalised, sensoorsed või vaimsed
võimed; puuduvad kogemused, teadmised
või oskused, välja arvatud siis, kui neid
superviseerib nende turvalisuse eest vastutav
isik. Lapsi ei tohi kunagi jätta selle tootega
üksi.
12
6 Võtmeta padrun
7 Otsakuhoidja
8 Käepide
9 Akupatarei
10 Vabastusnupud
11 Laadija
12 Laadimisindikaator (punane)
Automaatvõlli lukustus
Automaatvõlli lukustus on aktiveeritud, kui
ülekanne on statsionaarne. Padruni kere saab
kergelt keerata ühe käega, samal ajal kui toetada
seadet.
Elektriohutus
Elektrimootor on kavandatud vaid ühe pinge jaoks.
Kontrollige alati, et aku pinge vastab andmesildile
märgitud väärtusele. Samuti veenduge, et laadija
pinge vastab võrgupingele.
Teie DEWALTi laadija on
vastavalt standardile EN 60335
topeltisolatsiooniga. Seetõttu ei ole
maandusjuhet vaja.
Kui voolujuhe on vigastatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt DEWALTi hooldusorganisatsiooni
poolt ettevalmistatud voolujuhtme vastu.
Toitepistiku vahetamine
(ainult Suurbritannia ja Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige
järgmiselt:
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
HOIATUS: Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 3 A.
EESTI KEEL
Pikenduskaabli kasutamine
Ärge kasutage pikenduskaablit, kui see ei ole
vältimatult vajalik. Kasutage heakskiidetud
pikenduskaablit, mis sobib laadija
sisendvõimsusega (vt Tehnilised andmed).
Minimaalne juhtme suurus on 1 mm²; maksimaalne
pikkus on 30 m.
Kasutades kaablirulli, kerige see alati täielikult lahti.
KOKKUPANEMINE JA
REGULEERIMINE
HOIATUS:
• Enne kokkupanemist ja reguleerimist
eemaldage alati aku.
• Enne aku paigaldamist ja
eemaldamist lülitage tööriist alati
välja.
• Kasutage vaid DEWALTi akupatareisid
ja laadijaid.
Aku paigaldamine ja tööriistast
eemaldamine (joonis A)
HOIATUS: Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks lülitage enne
seadistamist või lisaseadmete
ja tarvikute paigaldamist ja
eemaldamist tööriist välja ja
eemaldage aku. Juhuslik käivitumine
võib põhjustada vigastuse.
AKU PAIGALDAMINE TÖÖRIISTA
KÄEPIDEMESSE
1. Joondage tööriista alus tööriista käepidemes
oleva sälguga.
2. Libistage akupatarei kindlalt käepidemesse,
kuni kuulete lukustumist.
AKU EEMALDAMINE TÖÖRIISTA
KÄEPIDEMEST
1. Vajutage vabastusnuppe (10) ja tõmmake
kindlalt akupatarei tööriist käepidemest välja.
2. Sisestage akupatarei laadijasse, nagu
kirjeldatud selle kasutusjuhendi laadija osas.
Otsakute paigaldamine ja eemaldamine
(joon. A, C)
• Avage padrun keerates padruni keret (14)
vastupäeva ja sisestage puuripea vars.
• Asetage otsak padrunis võimalikult kaugele ja
tõstke kergelt enne kinnitamist.
• Pingutage tugevalt kere päripäeva keerates.
• Otsaku eemaldamiseks toimige vastupidises
järjekorras.
Töörežiimi valimine või pöördemomendi
reguleerimine (joonis D)
Selle töörista krael on 17 asendit pöördemomendi
reguleerimiseks, et see sobiks kruvi suuruse
ja detaili materjaliga. Pöördemomendi
reguleerimiseks vaata jagu "Kruvimine".
• Valige puurimisrežiim või pöördemoment,
joondades krael toodud sümboli või numbri (4)
korpuse indikaatoriga.
Edasi/tagasi pöörlemise liugur (Joon. E)
• Edasi või tagasi pöörlemiseks kasutage edasi/
tagasi pöörlemise liugurit (2), nagu näidatud
(vt tööriista noolt).
HOIATUS: Enne pöörlemissuuna
vahetust tuleb alati oodata kuni mootor
on täielikult seisma jäänud.
Kahe käigu valits (joonis F)
Teie tööriistal on kahe käigu valits (3), et valida
kiiruse/pöördemomendi suhe.
1 madal kiirus/kõrge pöördemoment
(suurte aukude puurimine, kruvide keeramine)
2 kõrge kiirus/madal pöördemoment
(väikeste aukude puurimine)
Kiiruste valimiseks vaadake tehnilisi andmeid.
HOIATUS:
• Vajutage alati kahe käigu valits
täielikult ette või taha.
• Ärge muutke käiku täiskiirusel või
kasutamise ajal.
KASUTAMINE
HOIATUS: Et vähendada
tõsist kehavigastusohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ja
vooluvõrgust eemaldada.
Kasutusjuhised
HOIATUS:
• Järgige alati ohutusjuhiseid ja
kohalduvaid eeskirju.
• Veenduge, et teate torustiku ja
juhtmestiku asukohta.
• Avaldage tööriistale vaid kerget
survet.
13
EESTI KEEL
Õige käte asend (joonis A, G)
HOIATUS: Raskete vigastuste
saamise riski vähendamiseks kasutage
ALATI nõuetekohast käteasendit, nagu
pildil näidatud.
HOIATUS: Raskete vigastuse saamise
riski vähendamiseks hoidke masinat
ALATI tugevalt ootamatut reaktsiooni
ennetades.
Õige hoideasend nõuab, et üks käsi on korpuse
peal ja teine käsi on käepidemel (8).
eemaldamist tööriist välja ja
eemaldage aku. Juhuslik käivitumine
võib põhjustada vigastuse.
Laadija ei vaja hooldust. Laadija sees ei ole
hooldust vajavaid osi.
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
Sisse- ja väljalülitamine (joonis A, E)
• Tööriista käivitamiseks vajutage
kiiruseregulaatoriga lülitit (1). Regulaatorile
avaldatav surve määrab tööriista kiiruse.
• Tööriista peatamiseks vabastage lüliti.
• Tööriista lukustamiseks, kui see on väljas, viige
pöörlemissuuna lüliti (2) keskasendisse.
HOIATUS: Puur on varustatud
piduriga, et peatada tööriist niipea,
kui reguleerimispäästik on täielikult
vabastatud.
Kruvimine (joonis A)
• Valige edasi või tagasi pöörlemine, kasutades
liugurit (2).
• Seadistage krae (4) asendisse 1 ja alustage
kruvimisega (madal pöördemoment).
• Kui siduri põrkab liiga vara, reguleerige kraed,
et suurendada pöördemomenti vastavalt
vajadusele.
Puurimine (joonis A)
• Valige krae (4) abil puurimisrežiim.
• Valige edasipöörlemine.
Metalli puurimine
• Kasutage lõikamiseks määret, kui puurite
metalli. Eranditeks on malm ja messing, mida
tuleb kuivalt puurida.
Puitu puurimine
• Kasutades sobivat puuriotsaku tüüpi.
HOOLDAMINE
Teie DEWALTi elektritööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hoolduse juures.
Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb selle eest
hoolitseda ja tööriista regulaarselt puhastada.
HOIATUS: Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks lülitage enne
seadistamist või lisaseadmete
ja tarvikute paigaldamist ja
14
Puhastamine
HOIATUS: Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade ümber
kogunenud tolmu või mustust. Kandke
selle töö tegemisel heakskiidetud
kaitseprille ja tolmumaski.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Need kemikaalid võivad
nõrgendada tööriista materjale.
Kasutage vaid vee ja õrna seebiga
niisutatud riiet. Ärge kunagi laske
ühelgi vedelikul sattuda tööriista
sisse; ärge kastke ühtegi tööriista osa
vedelikku.
LAADIJA PUHASTUSJUHISED
HOIATUS: Elektrilöögioht. Enne
laadija puhastamist eemaldage
see pistikupesast. Mustuse ja õli
võib laadija välispinnalt eemaldada
lapi või mittemetallist pehme
harjakesega. Ärge kasutage vett ega
puhastuslahuseid.
Lisatarvikud
HOIATUS: Kuna muid tarvikuid
peale DEWALTi pakutavate ei ole
koos selle seadmega testitud,
võib nende kasutamine koos selle
tööriistaga olla ohtlik. Kehavigastuste
ohu vähendamiseks on koos selle
seadmega lubatud kasutada ainult
DEWALTi soovitatud tarvikuid.
Sobivate tarvikute kohta teabe saamiseks pidage
nõu müüjaga.
EESTI KEEL
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie DEWALTi toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
Elektroonikajäätmete sorteerimine
ja pakkimine aitab meil materjale
taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab
vajadust tooraine järele.
Kohalikud õigusaktid võivad nõuda elektriseadmete
olmejäätmetest eraldi kogumist prügilates või
nende viimist jaemüüjale uue toote ostmisel.
DEWALT pakub võimalust DEWALTi toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode volitatud remonditöökotta, kus see meie
nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks
võite pöörduda DEWALTi kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTi volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
Laetav akupatarei
Seda pika tööeaga akut tuleb laadida, kui see ei
anna enam piisavalt voolu töödel, mis varem käisid
kergelt. Aku kasutusea lõpus tuleb see kõrvaldada
keskkonnanõudeid arvestades:
• Laske akul täielikult tühjeneda, seejärel
eemaldage see tööriista küljest.
• NiCd rakud on taaskasutatavad. Viige need
edasimüüjale või kohalikku jäätmejaama.
Kokkukogutud akud võetakse ringlusse või
kõrvaldatakse nõuetekohaselt.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ/ШУРУПОВЕРТ
DC970
Поздравляем!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DEWALT. Многолетний опыт,
тщательная разработка изделий и инновации
делают компанию DEWALT одним из самых
надежных партнеров для пользователей
профессионального электроинструмента.
Технические характеристики
Напряжение
Тип
Скорость без нагрузки
1ая передача
2ая передача
Макс. крутящий момент
Наибольший диаметр сверла
Макс. диаметр сверления
в стали/дереве
Вес (без аккумуляторной батареи)
LPA (акустическое давление)
KPA (погрешность акустического
давление)
LWA (акустическое давление)
K WA (погрешность акустического
давление)
В
DC970
18
1
мин.-1
мин.-1
Нм
мм
0 - 450
0 - 1500
44
13
мм
кг
13/38
1,64
дБ(A)
76
дБ(A)
дБ(A)
3
87
дБ(A)
3
Общие значения вибрации (сумма триаксиального
вектора), определенные в соответствии со стандартом
EN 60745:
Сверление в металле
Уровень вибрации
м/сек²
< 2,5
aч,D =
Погрешность K =
м/сек²
1,5
Завинчивание без удара
Уровень вибрации
aч,D =
м/сек²
< 2,5
Погрешность K =
м/сек²
1,5
Значение эмиссии вибрации, указанное
в данном справочном листке, было
получено в соответствии со стандартным
тестом, приведенным в EN 60745, и может
использоваться для сравнения инструментов.
Кроме того, оно может использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
16
ВНИМАНИЕ: Заявленное
значение эмиссии относится
к основным областям применения
инструмента. Однако, если
инструмент используется для
разных операций с различной
оснасткой или при плохом
уходе, уровень вибрации может
изменится. Это может привести
к значительному увеличению уровня
воздействия вибрации в течение
всего рабочего периода.
При расчете приблизительного
значения уровня воздействия
вибрации также необходимо учитывать время когда инструмент
выключен или то время, когда он
работает вхолостую. Это может
привести к значительному снижению уровня воздействия вибрации
в течение всего рабочего периода.
Определите дополнительные меры
безопасности, чтобы защитить
оператора от воздействия
вибрации, такие как: наблюдение
за состоянием инструмента
и оснастки, за тем, чтобы руки
оператора не мерзли и за способом
размещения обрабатываемых
деталей.
Аккумуляторная батарея
Тип аккумулятора
Напряжение
В
Емкость
Aч
Вес
кг
Зарядное устройство
Сетевое напряжение Вперем. тока
Тип аккумулятора
Приблизительное
мин
время зарядки
Вес
кг
DE9098
Никель кадмиевый
18
1,3
0,76
DE9116
230
NiCd/NiMH
60
(батареи 1,3 Ач)
0,4
Предохранители:
Европа
230 В инструменты 10 Ампер, сеть
Великобритания и Ирландия
230 В инструменты 3 Ампер, в вилках
Обозначения: Правила
техники безопасности
DEWALT по адресу, указанному ниже или
приведенному на задней стороне обложки
руководства.
Ниже описывается уровень опасности,
обозначаемый каждым из предупреждений.
Прочитайте руководство и обратите внимание
на эти символы.
Нижеподписавшийся несет ответственность
за составление технической документации
и составил данную декларацию по поручению
компании DEWALT.
ОПАСНО: Обозначает опасную
ситуацию, которая неизбежно
приведет к серьезной травме
или смертельному исходу
в случае несоблюдения
соответствующих мер
безопасности.
ВНИМАНИЕ: Указывает
на потенциально опасную
ситуацию,которая может стать
причиной гибели или тяжелой
травмы в случае несоблюдения
соответствующих мер
безопасности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указывает
на потенциально опасную
ситуацию, которая может стать
причиной травмы средней или
высокой степени тяжести
в случае несоблюдения
соответствующих мер
безопасности.
ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает
на практики, использование
которых не связано
с получением травмы, но, если их
не соблюдать, может привести
к порче имущества.
Указывает на риск поражения
электрическим током.
Указывает на риск пожара.
Заявление о соответствии
нормам ЕС
DC970
DEWALT заявляет, что продукция, описанная
в Технических характеристиках
соответствует: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
Эти продукты также соответствуют Директиве
2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь в компанию
Хорст Гроссманн
Вице-президент по конструкторским
и технологическим вопросам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
28.06.2013
ВНИМАНИЕ: Во избежании риска
получения травм, прочитайте
инструкцию по применению.
Общие правила
техники безопасности
при использовании
электроинструментов.
ВНИМАНИЕ! Прочитайте все
правила техники безопасности
и инструкции. Несоблюдение
правил и инструкций может
привести к поражению
электрическим током, пожару и/или
серьезной травме.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ К НИМ.
Термин "электроинструмент"
в предупреждениях относится к работающим
от сети(проводным) электроинструментам
или работающим от аккумулятора
(беспроводным) электроинструментам.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте его
хорошую освещенность. Захламление
или плохое освещение на рабочем
месте может стать причиной
несчастного случая.
b) Не используйте
электроинструменты во
взрывоопасной атмосфере,
например, при наличии горючих
жидкостей, газов или пыли. Искры,
которые появляются при работе
17
c)
электроинструментов могут привести
к воспламенению пыли или паров.
Не разрешайте детям
и посторонним лицам находиться
рядом с вами при работе
с электроинструментом. Отвлекаясь
от работы вы можете потерять
контроль над инструментом.
2) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) Сетевые вилки инструмента
должны соответствовать
сетевым розеткам. Никогда не
меняйте вилку инструмента. Не
используйте переходники к вилкам
для электроинструментов
с заземлением. Использование
оригинальных штепсельных вилок,
соответствующих типу сетевой
розетки снижает риск поражения
электрическим током.
b) Следует избегать контакта
с заземленными поверхностями
- такими, как трубы, радиаторы,
батареи и холодильники. Если вы
будете заземлены, увеличивается риск
поражения электрическим током.
c) Не допускайте нахождения
электроинструментов под дождем
или в условиях повышенной
влажности. Попадание воды
в электроинструмент может привести
к поражению электрическим током.
d) Необходимо бережно обращаться
со шнуром питания. Никогда не
используйте кабель для переноски
инструмента, не тяните за него,
пытаясь отключить инструмент
от сети. Держите кабель подальше
от источников тепла, масла,
острых углов или движущихся
предметов. Поврежденный или
запутанный шнур питания повышает
риск поражения электротоком.
e) При работе с электроинструментом
вне помещения необходимо
пользоваться шнуром-удлинителем,
рассчитанным на эксплуатацию вне
помещения. Использование кабеля,
предназначенного для использования
на открытом воздухе, снижает риск
поражения электрическим током.
f) При необходимости эксплуатации
электроинструмента в местах
с повышенной влажностью
используйте устройство защиты
от токов замыкания на землю (УЗО).
18
Использование УЗО сокращает риск
поражения электрическим током.
3) ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе с электроинструментом
сохраняйте бдительность, следите
за своими действиями и пользуйтесь
здравым смыслом. Не работайте
с электроинструментом если вы
устали, находитесь в состоянии
наркотического, алкогольного
опьянения или под воздействием
лекарственных препаратов.
Минутная невнимательность при
работе с электроинструментом
может привести к серьезным травмам.
b) Используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
используйте защитные очки.
Средства защиты, такие как
противопылевая маска, обувь
с нескользящей подошвой, каска
и защитные наушника, используемые
при работе, уменьшают риск получения
травм.
c) Примите меры для предотвращения
случайного включения. Перед тем,
как подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору, взять
инструмент или перенести его на
другое место, убедитесь в том,
что выключатель находится
в положении Выкл. Если при переноске
электроинструмента ваш палец
находится на выключателе или если
электроинструмент подключен к сети,
могут произойти несчастные случаи.
d) Уберите все разводные или
гаечные ключи перед включением
электроинструмента. Ключ,
оставленный на вращающейся части
электроинструмента, может привести
к травме.
e) Не пытайтесь дотянуться до
слишком удаленных поверхностей.
Обувь должна быть удобной,
чтобы вы всегда могли сохранять
равновесие. Это позволит лучше
контролировать электроинструмент
в непредвиденных ситуациях.
f) Надевайте подходящую одежду.
Избегайте носить свободную
одежду и ювелирные украшения.
Следите за тем, чтобы волосы,
одежда и перчатки не попадали
под движущиеся детали. Возможно
наматывание свободной одежды,
g)
ювелирных изделий и длинных волос на
движущиеся детали.
Если устройства предусматривают
возможность подключения
устройства и удаления пыли
и пылесборника, убедитесь в том,
что они правильно подключены
Использование пылесборника
сокращает риски, связанные с пылью.
4) ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА И УХОД
ЗА НИМ
a) Избегайте чрезмерной
нагрузки электроинструмента.
Используйте электроинструмент,
в соответствии с назначением.
Правильно подобранный
электроинструмент выполнит работу
более эффективно и безопасно при
стандартной нагрузке.
b) Не используйте электроинструмент
с неисправным выключателем.
Любой инструмент, управлять
выключением и включением которого
невозможно, опасен, и его необходимо
отремонтировать.
c) Перед выполнением любой
регулировки, заменой оснастки или
перед тем. как убрать инструмент
на хранение, отключите его от
сети или извлеките батарею из
устройства. Такие превентивные
меры безопасности сокращают
риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемый
электроинструмент в недоступном
для детей месте и не позволяйте
использовать его лицам, не
имеющим соответствующих
навыков или не ознакомленным
с данными инструкциями.
Электроинструменты представляет
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Обеспечьте правильный уход за
электроинструментом. Проверьте,
не нарушена ли центровка или
не заклинены ли движущиеся
детали, нет ли повреждений или
иных неисправностей, которые
могли бы повлиять на работу
электроинструмента. В случае
обнаружения повреждений, прежде
чем приступить к эксплуатации
инструмента, его нужно
отремонтировать. Большинство
несчастных случаев происходит
f)
g)
с инструментами, которые не
обслуживаются должным образом.
Необходимо содержать режущий
инструмент в острозаточенном
и чистом состоянии. Вероятность
заклинивания инструмента, за
которым хорошо следят и который
хорошо заточен, значительно меньше,
а работать с ним легче.
Используйте данный
электроинструмент, а также
оснастку и насадки в соответствии
с данными инструкциями и с учетом
условий и специфики работы.
Использование электроинструмента
для работ, для которых он не
предназначен, может привести
к несчастным случаям.
5) ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА И УХОД
ЗА НИМ
a) Используйте для зарядки
аккумуляторной батареи только
указанное производителем зарядное
устройство. Использование зарядного
устройства определенного типа
для зарядки других батарей может
привести к пожару.
b) Используйте для
электроинструмента только
батареи указанного типа.
Использование других аккумуляторных
батарей может стать причиной
травмы и пожара.
c) Избегайте попадания внутрь батареи скрепок,монет, ключей, гвоздей,
болтов или других мелких металлических предметов, которые могут
вызывать замыкание ее контактов.
Короткое замыкание контактов аккумулятора может привести к пожару или
получению ожогов.
d) При повреждении батареи,из
нее может вытечь электролит.
При случайном контакте
с электролитом смойте его водой.
При попадании жидкости в глаза
обратитесь за медицинской
помощью. Жидкость, находящаяся
внутри батареи, может вызвать
раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Обслуживание электроинструмента
должно выполняться только
квалифицированным техническим
персоналом. Это позволит обеспечить
безопасность обслуживаемого
инструмента.
19
EESTI KEEL
Дополнительные правила
техники безопасности для
дрелей
•
•
•
•
•
•
Используйте защитные наушники.
Шум может стать причиной снижения
слуха.
Удерживайте электроинструмент
во время выполнения работ только
за изолированные поверхности
в тех случаях, когда режущая
оснастка может задеть скрытую
электропроводку или собственный
шнур питания. Режущая оснастка
в случае задевания за провод под
напряжением может передать
напряжение на внешние металлические
элементы электроинструмента, что
приведет к поражению оператора
электротоком.
Используйте зажимы или другие
уместные средства фиксации
обрабатываемой детали на
стабильной опоре. Удерживание
обрабатываемой детали рукой или
прижимание ее к телу не обеспечивает
устойчивости и может привести
к потере контроля.
Всегда надевайте защитные очки
или другое устройство защиты
для глаз. Во время сверления могут
разлетаться стружки и частицы
материала. Разлетающиеся осколки
могут серьезно повредить глаза.
Наконечники и насадки нагреваются
во время работы. Не прикасайтесь
к ним голыми руками.
Держите рукоятки сухими
и чистыми и не допускайте
попадания на них масла и смазки.
Рекомендуется надевать резиновые
перчатки. Это обеспечит более
надежное управление инструментом.
Остаточные риски
При использовании сверла присутствуют
следующие риски:
– Травмы в результате контакта
с вращающимися деталями или горячими
деталями инструмента
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. А именно:
– Ухудшение слуха.
20
– Риск защемления пальцев при замене
оснастки.
– Риск для здоровью, вызываемый
вдыханием пыли, которая образуется при
работе с деревом.
– Разлетающиеся частицы могут привести
к травмам.
– Риск получения травмы в результате
продолжительного использования.
Маркировка на инструменте
На инструмент нанесены следующие
обозначения:
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОДА ДАТЫ
Код даты, в котором также указывается год
производства, отпечатан на поверхности
корпуса, которая образует соединительный
элемент между инструментом и аккумуляторной
батареей.
Пример:
2013 XX XX
Год изготовления
Важные инструкции по
технике безопасности для
всех зарядных устройств
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО:
В данном руководстве содержатся важные
инструкции по технике безопасности для
зарядных устройств DE9116.
• Перед тем, как использовать зарядное
устройство, внимательно изучите
все инструкции и предупреждающие
этикетки на зарядном устройстве,
батарее и инструменте, для которого
используется батарея.
ОПАСНО: Опасность поражения
электрическим током. На
контактах находится напряжение
230 вольт. Не касайтесь
токопроводящими предметами
контактов батареи и зарядного
устройства. Это может привести
к поражению электрическим током.
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Не
допускайте попадания жидкости
в зарядное устройство. Это
может привести к поражению
электрическим током.
EESTI KEEL
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
ожога. Во избежание травм
следует использовать только
аккумуляторные батареи DEWALT.
Использование батарей другого
типа может привести к взрыву,
травмам и повреждениям.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
В определенных условиях,
при подключении зарядного
устройства к источнику
питания, может произойти
короткое замыкание контактов
внутри зарядного устройства
посторонними материалами. Не
допускайте попадания в полости
зарядного устройства таких
токопроводящих материалов, как
стальная стружка, алюминиевая
фольга или другие металлические
частицы и т.п. Всегда
отключайте зарядное устройство
от источника питания, если
в нем нет аккумуляторов.
Всегда отключайте зарядное
устройство от сети перед
тем, как приступить в очистке
инструмента.
• НЕ пытайтесь заряжать батареи
с помощью каких-либо других зарядных
устройств, кроме тех, которые
указаны в данном руководстве.
Зарядное устройство и батарея
предназначены для совместного
использования.
• Эти зарядные устройства не
предназначены ни для какого другого
использования, помимо зарядки
аккумуляторных батарей DEWALT.
Использование любых других батарей
может привести к возгоранию,
поражению электротоком или гибели от
электрического шока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию снега или дождя.
• При отключении зарядного
устройства от сети всегда тяните
за штепсельную вилку, а не за шнур.
Это поможет избежать повреждения
штепсельной вилки и розетки.
• Убедитесь в том, что шнур
расположен таким образом, чтобы на
него не наступили, не споткнулись
об него, а также в том, что он не
натянут и не может быть поврежден.
• Не используйте удлинительный шнур
без необходимости. Использование
удлинительного шнура неподходящего
типа может привести к пожару или
поражению электрическим током.
• Не ставьте на зарядное
устройство никакие предметы и не
устанавливайте зарядное устройство
на мягкую поверхность, которая
может закрыть вентиляционные
отверстия и привести к перегреву.
Не размещайте зарядное устройство
поблизости от источников тепла.
Вентиляция зарядного устройства
происходит с помощью отверстий
в верхней и нижней части корпуса.
• Не используйте зарядное устройство
при наличии повреждений шнура или
штепсельной вилки— в этом случае
необходимо немедленно их заменить.
• Не используйте зарядное устройство,
если его роняли либо если оно
подвергалось сильным ударам или
было повреждено каким-либо иным
образом. Обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство.
При необходимости технического
обслуживания или ремонта
обратитесь к квалифицированному
техническому специалисту.
Неправильная сборка может стать
причиной пожара или поражения
электрическим током.
• Перед чисткой отключите зарядное
устройство от сети. В противном
случае, это может привести
к поражению электрическим током.
Извлечение аккумуляторной батареи
не приведет к снижению степени этого
риска.
• НИКОГДА не подключайте два зарядных
устройства вместе.
• Зарядное устройство предназначено
для работы при стандартном
напряжении сети в 230 В. Не
пытайтесь использовать его при
каком-либо ином напряжении. Это не
относится к автомобильному зарядному
устройству.
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО
21
EESTI KEEL
Зарядные устройства
На зарядном устройстве DE9116 можно
заряжать 18 В никель-кадмиевые аккумуляторы.
Данные зарядные устройства не требуют
регулировки и максимально просты
в использовании.
Зарядка аккумуляторной
батареи (рис. A)
ОПАСНО: Опасность поражения
электрическим током. На
контактах находится напряжение
230 вольт. Не касайтесь
токопроводящими предметами
контактов батареи и зарядного
устройства. Это может привести
к поражению электрическим током.
1. Перед установкой батареи (11) подключите
зарядное устройство к соответствующей
розетке.
2. Вставьте батарею в зарядное устройство.
Красный индикатор зарядки начнет мигать.
Это означает, что процесс зарядки начался.
3. По окончании зарядки красный индикатор
будет ровно гореть, не мигая. Теперь
батарея полностью заряжена, и ее можно
использовать или оставить в зарядном
устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы обеспечить
максимальную производительность и срок
службы NiCd аккумуляторов, заряжайте
аккумуляторы как минимум в течение 10 часов
перед первым использованием
Процесс зарядки
См. состояние зарядки аккумуляторной батареи
в приведенной ниже таблице.
Состояние зарядки
зарядка
полностью заряжен
температурная задержка
замена аккумуляторной
батареи
проблема
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Автоматическая подзарядка
Режим автоматической подзарядки
выравнивает заряд отдельных элементов
батареи при полном уровне зарядки.
Аккумуляторную батарею следует подзаряжать
еженедельно или по мере ее разрядки.
22
Для подзарядки батареи поместите ее
в зарядное устройство, как обычно. Оставьте
батарею в зарядном устройстве не менее, чем
на 10 часов.
Температурная задержка
При слишком низкой или слишком высокой
температуре батареи, зарядное устройство
автоматически переходит в режим
температурной задержки; при этом зарядка
не начинается до тех пор, пока батарея не
достигнет нужной температуры. После того, как
нужный уровень температуры будет достигнут,
устройство перейдет в режим зарядки. Данная
функция обеспечивает максимальный срок
эксплуатации батареи.
Важные инструкции по
технике безопасности для
всех батарей
При заказе запасных батарей не забудьте
указать номер по каталогу и напряжение
питания.
При покупке батарея заряжена не полностью.
Перед тем, как использовать батарею
и зарядное устройство, прочтите следующие
инструкции по технике безопасности. Затем
выполните необходимые действия для зарядки.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ
ИНСТРУКЦИИ.
• Не заряжайте и не используйте
батарею во взрывоопасной
атмосфере, например, при наличии
горючих жидкостей, газов или пыли.
Установка или удаление батареи из
зарядного устройства может привести
к воспламенению пыли или газов.
• Заряжайте батареи только с помощью
зарядных устройств DEWALT.
• НЕ проливайте на них и не погружайте их
в воду или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
данное устройство и батарею при
температуре выше 40 °C (например,
на внешних пристройках или на
металлических поверхностях зданий
в летнее время).
ОПАСНО: Ни в коем случае
не разбирайте батареи. При
наличии трещин или других
повреждений батареи, не
устанавливайте ее в зарядное
устройство. Не роняйте батарею
EESTI KEEL
и не подвергайте ее ударам
или другим повреждениям. Не
используйте батарею или зарядное
устройство после удара, падения
или получения каких-либо других
повреждений (например, после
того, как ее проткнули гвоздем,
ударили молотком или наступили
на нее). Это может привести
к поражению электрическим током.
Поврежденные батареи необходимо
вернуть в сервисный центр для
повторной переработки.
предметами, что может привести к возгоранию
и повреждению аккумуляторной батареи.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когда
устройство не используется,
кладите его на бок на
устойчивую поверхность
в том месте, где об него
нельзя споткнуться и упасть.
Некоторые устройства
с батареями большого размера
стоят сверху на батарее, но
могут легко упасть.
Аккумуляторная батарея
(рис. А)
ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫХ
АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ (NiCd)
• Не сжигайте батареи, даже
поврежденные или полностью
отработавшие. При попадании в огонь
батареи могут взорваться.
• При очень интенсивном использовании
или под воздействием высоких
температур может произойти
незначительная утечка содержимого
батарей. Это не является
неисправностью.
Однако, если внешняя оболочка нарушена:
a. и содержимое батареи попадет на
кожу, следует немедленно промыть
это место водой с мылом в течение
нескольких минут.
b. и содержимое батареи попадет
в глаза, следует немедленно промыть
их чистой водой в течение не менее
10 минут и сразу обратиться
к врачу. (Медицинское примечание:
Электролит представляет собой
25-35% раствор гидроокиси калия).
Крышка батареи (рис. B)
Чтобы закрывать контакты снятой
аккумуляторной батареи предусмотрена
защитная крышка батареи. Без установленной
защитной крышки возможно короткое
замыкание контактов металлическими
1. Снимите защитную крышку аккумулятора
(13) перед установкой аккумулятора (9)
в зарядное устройство или инструмент.
2. Наденьте защитный колпачок на контакты
сразу же после извлечения аккумулятора из
зарядного устройства или дрели.
ВНИМАНИЕ: Перед хранением или
переноской батареи проследите,
чтобы защитная крышка
находилась на месте.
ТИП АККУМУЛЯТОРА
DC970 работает от 18 вольтового аккумулятора
(NiCd).
Рекомендации по хранению
1. Лучшим местом для хранения является
прохладное и сухое место, защищенное
от прямых солнечных лучей, высокой или
низкой температуры. Для оптимальной
работы и продолжительного срока
службы,не используемые аккумуляторы
храните при комнатной температуре.
2. Длительное хранение не наносит вреда
аккумулятору или зарядному устройству.
При соблюдении надлежащих условий их
можно хранить 5 и более лет.
МАРКИРОВКА НА
ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ
И АККУМУЛЯТОРЕ
Помимо пиктограмм, используемых в данном
руководстве, на зарядном устройстве и батарее
имеются следующие обозначения:
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
Зарядка батареи
Батарея заряжена
Батарея неисправна
Температурная задержка
23
EESTI KEEL
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов батареи
и зарядного устройства.
Не пытайтесь заряжать
поврежденную батарею.
Используйте только с аккумуляторами
DEWALT; использование других
батарей может привести к их взрыву,
повреждению зарядного устройства
и получению травмы.
Не подвергайте электроинструмент
или его элементы воздействию влаги
Немедленно заменяйте
поврежденный шнур питания.
Заряжайте батарею при температуре
окружающей среды 4 °C - 40 °C.
Утилизируйте отработанные батареи
безопасным для окружающей среды
способом.
Не сжигайте аккумуляторную
батарею.
Заряжает NiCd аккумулятор.
Чтобы узнать время зарядки,
см.Tехнические характеристики.
Описание (рис. A)
ВНИМАНИЕ: Никогда не вносите
изменения в конструкцию
электроинструмента или какойлибо его части. Это может
привести к повреждению или
травме.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Аккумуляторная дрель/шуруповерт DC970
предназначена для профессионального
сверления и завинчивания резьбовых
крепежных элементов.
НЕиспользуйте их в условиях
повышенной влажности или поблизости от
легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
НЕ подпускайте детей к инструменту.
Использование инструмента неопытными
пользователями должно происходить под
контролем опытного коллеги.
• Данный инструмент не предназначен
для использования лицами (включая
детей), с ограниченными физическими,
психическими и умственными
возможностями, не имеющими опыта,
знаний или навыков работы с ним, кроме
как под контролем лица, отвечающего за их
безопасность. Никогда не оставляйте детей
без присмотра с этим инструментом.
1 Регулятор скорости/выключатель
Комплектация поставки
2 Реверсивный ползунковый переключатель
В комплектацию входит:
3 Двухступенчатый переключатель передач
1 Аккумуляторная дрель/шуруповерт
1 Зарядное устройство
2 Аккумуляторная батарея
1 Набор инструментов
1 Руководство по эксплуатации
1 Схема устройства в разобранном виде
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы и зарядные
устройства не входят в комплект поставки для
моделей N.
• Проверьте на наличие повреждений
инструмента, его деталей или
дополнительных принадлежностей,
которые могли возникнуть во время
транспортировки.
• Перед эксплуатацией внимательно
прочтите данное руководство.
24
4 Переключатель режимов / установочное
кольцо крутящего момента
5 Регулировка втулки
6 Быстрозажимной патрон
7 Держатель режущего инструмента
8 Рукоятка
9 Аккумуляторная батарея
10 Кнопка разблокировки аккумуляторной
батареи
11 Зарядное устройство
12 Индикатор зарядки (красный)
Автоматическая блокировка
При выключенной скорости включается
механизм автоматической блокировки.
Сверлильный патрон с легкостью можно
повернуть одной рукой, одновременно
придерживая другой рукой инструмент.
EESTI KEEL
Электрическая безопасность
Электродвигатель разработан для работы
только на одном напряжении. Необходимо
обязательно убедиться в том, что напряжение
источника питания соответствует указанному на
шильдике. Необходимо также убедиться в том,
что напряжение зарядного устройства соответствует напряжению в сети.
Зарядное устройство DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии
с EN 60335; поэтому заземления не
требуется.
В случае повреждения шнура питания
его необходимо заменить специально
подготовленным шнуром, который можно
приобрести в сервисных центрах DEWALT.
Замена штепсельной вилки
(только для Великобритании
и Ирландии)
Если нужно установить штепсельную вилку:
• Осторожно снимите старую вилку.
• Подсоедините коричневый провод
к терминалу фазы в вилке.
• Подсоедините синий провод к нулевому
терминалу.
ВНИМАНИЕ: Заземления не
требуется.
Соблюдайте инструкции по установке вилки,
которые предусмотрены к вилкам высокого
качества. Рекомендованный предохранитель:
3 A.
Использование кабеляудлинителя
Используйте удлинитель только в случаях
крайней необходимости. Используйте только
утвержденные удлинители промышленного
изготовления, рассчитанные на мощность
не меньшую, чем потребляемая мощность
зарядного устройства (см. Технические
характеристики). Минимальное поперечное
сечение провода электрического кабеля должно
составлять 1 mm²; максимальная длина 30 м.
При использовании кабельного барабана всегда
полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ:
• Перед любыми работами по
сборке и регулировке необходимо
извлечь батарею.
• Каждый раз перед установкой или
извлечением батареи следует
выключать инструмент.
• Используйте только
аккумуляторные батареи
и зарядные устройства DEWALT.
Установка и извлечение
аккумуляторной батареи из
инструмента (рис. A)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы
снизить риск получения
серьезной травмы, необходимо
выключить инструмент
и отсоединить батарею,
прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
приспособления. Случайный
запуск может привести в травме.
УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
В РУЧКУ ИНСТРУМЕНТА
1. Совместите основание инструмента
с выемкой на внутренней стороне рукоятки.
2. Проталкивайте батарею внутрь рукоятки до
тех пор, пока она не защелкнется на месте.
СНЯТИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
С ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите кнопки извлечения батареи (10)
и вытащите батарею из рукоятки.
2. Вставьте батарею в зарядное устройство,
как указано в разделе данного руководства,
посвященном зарядному устройству.
Установка и удаление насадок (Рис. A, C)
• Откройте сверлильный патрон, поворачивая
втулку (14) в направлении против часовой
стрелки, и вставьте в него хвостовик сверла.
• Вставьте хвостовик сверла до упора и слегка
приподнимите перед тем, как затянуть.
• Затяните сверлильный патрон с усилием,
поворачивая втулку в направлении по
часовой стрелке.
25
EESTI KEEL
• Для извлечения сверла производите
действия обратной последовательности.
Выбор рабочего режима или настройка
крутящего момента (рис. D)
Поворотное кольцо данной дрели имеет
17 позиций для регулировки величины
крутящего момента при завинчивании. Эти
регулировки, в частности, зависят от материала
и размера винта. Дополнительные сведения
о регулировке крутящего момента см. в разделе
"Завинчивание”.
• Выберите крутящий момент или
число на крутящий момент, совместив
соответствующий символ или
соответствующую цифру на кольце (4)
с указателем на корпусе.
Переключатель направления вращения
(рис. E)
• Чтобы выбрать направление вращения,
используйте переключатель направления
вращения (2), как показано на рисунке
(см. указательные стрелки на корпусе
инструмента).
ВНИМАНИЕ: Перед сменой
направления вращения всегда
дожидайтесь полной остановки
электродвигателя дрели.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы
снизить риск получения
серьезных травм, выключайте
инструмент и отключайте
его от сети перед тем,
как выполнять какие-либо
настройки или снимать/
устанавливать насадки или
оснастку.
Инструкции по эксплуатации
ВНИМАНИЕ:
• Выполняйте требования
действующих норм и техники
безопасности!
• Учитывайте расположение
трубопроводов и кабельной
проводки.
• Не нажимайте сильно на
инструмент.
Правильное положение рук
(рис. А, G)
Двух позиционный переключатель (рис. F)
ВНИМАНИЕ: Во избежании риска
получения серьезных травм
ВСЕГДАиспользуйте правильное
положение рук как показано на
рисунке.
Данная дрель оснащена двухступенчатым
переключателем частоты вращения, что
позволяет изменять соотношение частоты
вращения и крутящего момента с помощью
клавиши (3):
ВНИМАНИЕ: Во избежании
риска получения серьезных
травм ВСЕГДА крепко держите
инструмент, предупреждая
внезапную резкую отдачу.
1 малая частота вращения/большой крутящий
момент
(сверление больших отверстий, завинчивание
винтовых крепежей)
2 высокая частота вращения/малый крутящий
момент
(сверление малых отверстий)
Частота вращения приводится в Технических
характеристиках.
ВНИМАНИЕ:
• Всегда устанавливайте
переключатель положений до
конца в переднее или заднее
положение.
• Не меняйте частоту вращения
на полной скорости или во время
работы.
26
При правильном расположении рук правая рука
находится на верхней части корпуса, а другая
на ручке (8).
Включение и выключение (Рис. A, E)
• Для включения инструмента нажмите
регулятор скорости/выключатель (1). Чем
глубже вы вдавливаете клавишу, тем больше
частота вращения электродвигателя дрели.
• Чтобы остановить работу инструмента
отпустите спусковой выключатель.
• Для фиксации инструмента в выключенном
положении переместите переключатель
направления вращения (2) в промежуточное
положение.
ВНИМАНИЕ: На дрели
предусмотрен тормоз для
остановки инструмента сразу
после того, как будет полностью
EESTI KEEL
отпущена клавиша регулятора
частоты вращения.
Завинчивание (рис. A)
• Выберите направление вращения
с помощью переключателя (2).
• Установите регулятор (4) в положение
1 и начните завинчивать шуруп (малый
крутящий момент).
• Если муфта начинает пробуксовывать
слишком быстро, с помощью регулятора
установите нужное значение крутящего
момента.
Сверление (рис. A)
• Выберите режим сверления с помощью
кольца (4).
• Выберите вращение вперед.
Сверление металла
• При сверлении металла используйте
смазочно-охлаждающую жидкость.
Исключение составляют чугун и латунь - их
следует сверлить сухими.
Сверление древесины
• Для сверления древесины используйте
насадки соответствующего типа.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Инструмент DEWALT имеет длительный срок
эксплуатации и требует минимальных затрат на
техобслуживание. Для длительной безотказной
работы необходимо обеспечить правильный
уход за инструментом и его регулярную очистку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы
снизить риск получения
серьезной травмы, необходимо
выключить инструмент
и отсоединить батарею,
прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
приспособления. Случайный
запуск может привести в травме.
Зарядное устройство не нуждается
в техническом обслуживании. Внутри него нет
частей, обслуживаемых пользователем.
Смазка
Вашему инструменту не требуется
дополнительная смазка.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Удаляйте загрязнения
и пыль с корпуса инструмента,
продувая его сухим воздухом,
поскольку грязь собирается внутри
корпуса и вокруг вентиляционных
отверстий. Надевайте защитные
наушники и противопылевую маску
при выполнении этих работ.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
пользуйтесь растворителями или
другими сильнодействующими
химическими веществами для
чистки неметаллических частей
инструмента. Эти химикаты
могут ослаблять структуру
материала, используемого для
производства таких деталей.
Используйте ткань, смоченную
в мягком мыльном растворе. Не
допускайте попадание жидкости
внутрь инструмента; никогда не
погружайте никакие из деталей
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Перед
чисткой отключите зарядное
устройство от сети питания.
Грязь и жир можно удалить
с наружной поверхности зарядного
устройства с помощью тряпки или
мягкой неметаллической щетки.
Не используйте воду или чистящие
растворы.
Дополнительные
приспособления
ВНИМАНИЕ: В связи с тем, что
дополнительные приспособления
других производителей кроме
DEWALT, не проходили проверку
на совместимость с данным
27
EESTI KEEL
изделием, их использование
может представлять
опасность. Во избежание травм
следует использовать для
данного инструмента только
дополнительные приспособления,
рекомендованные DEWALT.
Проконсультируйтесь со своим продавцом для
получения дополнительной информации по
соответствующей оснастке.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Это изделие
нельзя утилизировать с обычным
бытовым мусором.
Если вы однажды обнаружите, что ваш
инструмент DEWALT требует замены или он
вам больше не нужен, не выбрасывайте его
вместе с бытовыми отходами. Утилизацию
этого продукта нужно производить в пунктах
раздельного сбора мусора.
Аккумуляторная батарея
Данную аккумуляторную батарею
с длительным сроком эксплуатации
необходимо перезаряжать, когда она перестает
обеспечивать питание, необходимое для
выполнения определенных работ. По окончании
срока эксплуатации ее следует утилизировать,
соблюдая при этом необходимые меры по
защите окружающей среды:
• Разрядите батарею до конца и извлеките ее
из инструмента.
• Никель-кадмиевые аккумуляторные
батареи подлежат вторичной переработке.
Сдайте их нашему дилеру или в местный
центр вторичной переработки. В этих
пунктах батареи будут подвергнуты
повторной переработке или правильной
утилизации.
Раздельный сбор использованных
продуктов и упаковки позволяет
осуществлять повторную
переработку и использовать
их снова и снова. Повторное
использование материалов,
подвергаемых вторичной
переработке помогает защитить
окружающую среду от загрязнений
и сокращает потребность в сырье.
Местные законы возможно предусматривают
раздельный сбор электропродуктов и бытового
мусора на муниципальных свалках или сдачу
его продавцам, у которых вы покупали свой
продукт.
Сервисные центры DEWALT осуществляют
прием на утилизацию изделий DEWALT
по окончании срока их службы. Чтобы
воспользоваться этой услугой верните свое
изделие любому авторизованному агенту по
ремонту, который занимается сбором этих
продуктов от имени компании.
Адрес ближайшего авторизованного сервисного
центра можно получить, обратившись в местное
представительство компании DEWALT по
адресу, указанному в настоящем руководстве.
Кроме того, список авторизованных сервисных
центров DEWALT и подробную информацию
о послепродажном обслуживании и контактах
можно найти на веб-сайте: www.2helpU.com.
zst00219467- 26-11-2013
28
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
30
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising