DC970K | DeWalt DC970K C'LESS DRILL/DRIVER instruction manual

371001-41 LV
DC970
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
17
6
4
5
3
2
1
8
7
9
9
10
12
11
A
3
B
14
4
C
4
D
3
1
2
E
F
G
5
LATVIEŠU
BEZVADU URBJMAŠĪNA/SKRŪVGRIEZIS
DC970
Apsveicam!
gadījumos var ievērojami palielināties
iedarbības līmenis visā darba
laikposmā.
Jūs izvēlējāties DEWALT elektroinstrumentu.
DEWALT ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem
vērā arī tas laiks, kad instruments ir
izslēgts vai darbojas tukšgaitā. Šādos
gadījumos var ievērojami samazināties
iedarbības līmenis visā darba
laikposmā.
Tehniskie dati
Spriegums
Veids
Ātrums bez noslodzes
1. pārnesums
2. pārnesums
Maks. griezes moments
Spīļpatronas platums
Maksimālais urbšanas platums
tēraudā/koksnē
Svars (bez akumulatora)
V
DC970
18
1
min-1
min-1
Nm
mm
0 - 450
0 - 1500
44
13
mm
kg
13/38
1,64
LPA (skaņas spiediens)
KPA (skaņas spiediena neprecizitāte)
LWA (skaņas jauda)
K WA (skaņas jaudas neprecizitāte)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
76
3
87
3
Vibrāciju kopējās vērtības (trīs asu vektoru summa) ir
noteiktas atbilstoši EN 60745:
urbšana metālā
Vibrāciju emisijas vērtība
m/s²
< 2,5
ah,D =
Neprecizitāte K =
m/s²
1,5
skrūvēšana bez trieciena
Vibrāciju emisijas vērtība
m/s²
< 2,5
ah =
Neprecizitāte K =
m/s²
1,5
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju emisijas
vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta pārbaudes
metodi, kas norādīta EN 60745, un to var izmantot
viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Šo vērtību
var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
BRĪDINĀJUMS! Deklarētā vibrāciju
emisijas vērtība attiecas uz instrumenta
galveno paredzēto lietošanu. Tomēr
vibrāciju emisija var atšķirties atkarībā
no tā, kādiem darbiem instrumentu
lieto, kādus piederumus tam uzstāda
vai cik labi veic tā apkopi. Šādos
6
Nosakiet arī citus drošības pasākumus,
lai aizsargātu operatoru no vibrācijas
iedarbības, piemēram, jāveic
instrumentu un piederumu apkope,
jārūpējas, lai rokas būtu siltas,
jāorganizē darba gaita.
Akumulators
Akumulatora veids
Spriegums
Jauda
Svars
V
Ah
kg
Lādētājs
Elektrotīkla spriegums
VAC
Akumulatora veids
Aptuvenais uzlādes laiks min
Svars
kg
DE9098
NiCd
18
1,3
0,76
DE9116
230
NiCd/NiMH
60
(1,3 Ah akumulatoriem)
0,4
Drošinātāji
Eiropa
230 V instrumenti
10 ampēri, barošanas avotā
Apvienotā Karaliste un Īrija
230 V instrumenti
3 ampēri, kontaktdakšās
Definīcijas. Ieteikumi par
drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
LATVIEŠU
nenovērš, var iestāties nāve vai gūt
smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji
smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
EK atbilstības deklarācija
DC970
DEWALT apliecina, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2004/108/
EK un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju,
lūdzu, sazinieties ar DEWALT turpmāk minētajā
adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un DEWALT vārdā izstrādā šo
apliecinājumu.
Horst Grossmann
Inženiertehniskās un instrumentu izveides nodaļas
priekšsēdētāja vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
28.06.2013
BRĪDINĀJUMS! Lai ievainojuma
risks būtu mazāks, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Vispārīgi elektroinstrumenta
drošības brīdinājumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus. Ja netiek ievēroti
brīdinājumi un norādījumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
Termins „elektroinstruments”, kas redzams brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu (ar vadu),
ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez vada).
1) DROŠĪBA DARBA ZONĀ
a) Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra
un labi apgaismota. Nesakārtotā un
vāji apgaismotā darba zonā var rasties
negadījumi.
b) Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
c) Strādājot ar elektroinstrumentu,
neļaujiet tuvumā atrasties bērniem
un nepiederošām personām. Novēršot
uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār
instrumentu.
2) ELEKTRODROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai
jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu
nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot.
Iezemētiem elektroinstrumentiem
nedrīkst izmantot pārejas kontaktdakšas.
Nepārveidotas kontaktdakšas un
piemērotas kontaktligzdas rada mazāku
elektriskās strāvas trieciena risku.
b) Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm
un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir
iezemēts, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
c) Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai.
Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens,
palielinās elektriskās strāvas trieciena risks.
d) Lietojiet vadu pareizi. Nekad
nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet
elektroinstrumentu no kontaktligzdas,
turot to aiz vada. Netuviniet vadu
karstuma avotiem, eļļai, asām šķautnēm
vai kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai
sapinies, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
e) Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma
vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
7
LATVIEŠU
f)
Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu
ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot
noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
3) PERSONĪGĀ DROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta lietošanas laikā
esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs
darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet
elektroinstrumentu, ja esat noguris
vai atrodaties narkotiku, alkohola
vai medikamentu ietekmē. Pat viens
mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
b) Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus.
Attiecīgos apstākļos lietojot
aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu
masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli,
aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir mazāks
risks gūt ievainojumus.
c) Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.
Pirms instrumenta pievienošanas
kontaktligzdai un/vai akumulatora
pievienošanas, instrumenta pacelšanas
vai pārnēsāšanas pārbaudiet, vai slēdzis
ir izslēgtā pozīcijā. Ja elektroinstrumentu
pārnēsājat, turot pirkstu uz slēdža, vai ja
kontaktligzdai pievienojat elektroinstrumentu
ar ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
d) Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas
atslēgas vai uzgriežņu atslēgas. Ja
elektroinstrumenta rotējošajai daļai
ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai
regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
e) Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr
cieši stāviet uz piemērota atbalsta
un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi
neparedzētās situācijās daudz labāk varat
saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
f) Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas.
Netuviniet matus, apģērbu un cimdus
kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs,
rotaslietas vai gari mati var ieķerties
kustīgajās detaļās.
g) Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas
ierīces, tās jāpievieno un jālieto pareizi.
Lietojot putekļu savākšanas ierīci, iespējams
mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.
4) ELEKTROINSTRUMENTA EKSPLUATĀCIJA
UN APKOPE
a) Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam
8
b)
c)
d)
e)
f)
g)
piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi
izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt
ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir
jāsalabo.
Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai
novietošanas glabāšanā atvienojiet
kontaktdakšu no barošanas avota un/
vai no elektroinstrumenta izņemiet
akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības
pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un
neatļaujiet to ekspluatēt personām, kas
nav apmācītas to lietošanā vai nepārzina
šos norādījumus. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas
personas.
Veiciet elektroinstrumentu apkopi.
Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir
pareizi savienotas un nostiprinātas,
vai detaļas nav bojātas, kā arī vai
nav kāds cits apstāklis, kas varētu
ietekmēt elektroinstrumenta darbību.
Ja elektroinstruments ir bojāts, pirms
ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti,
kam nav veikta pienācīga apkope.
Regulāri uzasiniet un tīriet griežņus. Ja
griežņiem ir veikta pienācīga apkope un tie
ir uzasināti, pastāv mazāks to iestrēgšanas
risks, un tos ir vieglāk vadīt.
Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā
ar šiem norādījumiem, ņemot vērā
darba apstākļus un veicamā darba
specifiku. Lietojot elektroinstrumentu
tam neparedzētiem mērķiem, var rasties
bīstama situācija.
5) AKUMULATORA EKSPLUATĀCIJA UN
APKOPE
a) Uzlādējiet tikai ar ražotāja noteikto
lādētāju. Ja ar lādētāju, kas paredzēts
vienam akumulatora veidam, tiek lādēts cita
veida akumulators, var izcelties ugunsgrēks.
b) Lietojiet elektroinstrumentus tikai
ar paredzētajiem akumulatoriem. Ja
izmantojat citus akumulatorus, var rasties
ievainojuma un ugunsgrēka risks.
c) Kamēr akumulators netiek izmantots,
glabājiet to drošā attālumā no metāla
LATVIEŠU
d)
priekšmetiem, piemēram, papīra
saspraudēm, monētām, atslēgām,
naglām, skrūvēm vai līdzīgiem maziem
metāla priekšmetiem, kuri var savienot
abas spailes. Saskaroties akumulatora
spailēm, rodas īssavienojums, kas var
izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.
Nepareizas lietošanas gadījumā
šķidrums var iztecēt no akumulatora, —
nepieskarieties tam. Ja jūs nejauši
pieskārāties šķidrumam, noskalojiet
saskarsmes vietu ar ūdeni. Ja šķidrums
nokļūst acīs, meklējiet arī medicīnisku
palīdzību. Šķidrums, kas iztecējis no
akumulatora, var izraisīt kairinājumu vai
apdegumus.
6) APKALPOŠANA
a) Elektroinstrumentam apkopi drīkst
veikt tikai kvalificēts remonta
speciālists, izmantojot tikai oriģinālās
rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta
elektroinstrumenta drošība.
Papildu īpaši drošības
norādījumi urbjmašīnām
•
•
•
•
•
•
Valkājiet ausu aizsargus. Trokšņa
iedarbībā varat zaudēt dzirdi.
Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
pie izolētajām satveršanas virsmām, ja
grieznis varētu saskarties ar apslēptu
elektroinstalāciju vai ar savu vadu. Ja
grieznis saskaras ar vadu, kurā ir strāva,
visas elektroinstrumenta ārējās metāla
virsmas vada strāvu, kā rezultātā operators
var gūt elektriskās strāvas triecienu.
Izmantojiet spailes vai kādā citā
praktiskā veidā nostipriniet un atbalstiet
apstrādājamo materiālu uz stabilas
platformas. Turot materiālu ar roku vai pie
sava ķermeņa, tas ir, nestabilā stāvoklī, un
jūs varat zaudēt kontroli pār to.
Valkājiet aizsargbrilles vai citus acu
aizsarglīdzekļus. Urbšanas darba laikā lido
skaidas. Lidojošās daļiņas var iekļūt acīs un
neatgriezeniski sabojāt redzi.
Ekspluatācijas laikā uzgaļi un
instruments sakarst. Lai tiem varētu
pieskarties, valkājiet cimdus.
Rūpējieties, lai rokturi vienmēr būtu
sausi, tīri un lai uz tiem nebūtu eļļas un
smērvielas. Ieteicams valkāt gumijas
cimdus. Tādējādi instruments ir vieglāk
vadāms.
Atlikušie riski
Ekspluatējot urbjmašīnas, parasti pastāv arī šādi
riski:
– ievainojumi, kas radušies, pieskaroties
instrumenta rotējošām vai karstajām detaļām.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības norādījumi
un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
– dzirdes pasliktināšanās;
– pirkstu saspiešanas risks, mainot instrumenta
piederumus;
– kaitējums veselībai, ko izraisa putekļu
ieelpošana, kuri rodas, apstrādājot koksni;
– ievainojuma risks lidojošu daļiņu dēļ;
– ievainojuma risks ilgstoša darba ilguma dēļ.
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS
Datuma kods, kurā ir norādīts arī ražošanas gads,
ir nodrukāts uz korpusa virsmas tajā vietā, kur
instruments saskaras ar akumulatoru.
Piemērs:
2013 XX XX
Ražošanas gads
Svarīgi drošības norādījumi
visiem akumulatoru lādētājiem
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS. Šajā
rokasgrāmatā ir iekļauti svarīgi drošības un
ekspluatācijas norādījumi DE9116 akumulatoru
lādētājiem.
• Pirms lādētāja izmantošanas izlasiet visus
norādījumus un brīdinājuma apzīmējumus uz
lādētāja, akumulatora un instrumenta, kurā
tiek izmantots akumulators.
BĪSTAMI! Nāvējoša trieciena risks!
Uzlādes termināļos ir 230 voltu liela
strāva. Neievietojiet akumulatorā
elektrību vadošus priekšmetus. Var
rasties elektriskās strāvas vai nāvējošs
trieciens.
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas
trieciena risks. Lādētājā nedrīkst iekļūt
šķidrums. Var rasties elektriskās
strāvas trieciens
9
LATVIEŠU
UZMANĪBU! Ugunsbīstamība! Lai
mazinātu ievainojuma risku, uzlādējiet
tikai DEWALT vairākkārt uzlādējamos
akumulatorus. Cita veida akumulatori
var eksplodēt, izraisot ievainojumus un
sabojājot instrumentu.
• Lādētāju nedrīkst izjaukt! Ja ir vajadzīga
apkope vai remonts, nogādājiet to
pilnvarotā apkopes centrā. Ja tas tiek
nepareizi lietots vai no jauna samontēts, var
rasties elektriskās strāvas trieciena, nāvējoša
trieciena vai aizdegšanās risks.
UZMANĪBU! Dažos gadījumos
svešķermeņi var izraisīt īssavienojumu
atklātos lādētāja uzlādes kontaktos, ja
akumulators ir pievienots elektrotīklam.
Lādētāja tuvumā nedrīkst novietot
vadītspējīgus materiālus, piemēram,
dzelzs skaidas, alumīnija foliju vai
uzkrājušās metāla daļiņas. Ja lādētājā
nav ievietots akumulators, lādētājs ir
jāatvieno no elektrotīkla. Pirms lādētāja
tīrīšanas tas ir jāatvieno no elektrotīkla.
• Pirms lādētāja tīrīšanas tas ir jāatvieno
no elektrotīkla. Tādējādi mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks. Šis risks
nesamazinās, ja izņemat tikai akumulatoru.
• NEDRĪKST lādēt akumulatoru ar citiem
lādētājiem, kas nav norādīti šajā
rokasgrāmatā. Lādētājs ir īpaši paredzēts šī
akumulatora uzlādēšanai.
• Šie lādētāji ir paredzēti tikai un vienīgi
DEWALT vairākkārt uzlādējamo
akumulatoru uzlādēšanai. Lietojot tos citiem
mērķiem, var izraisīt ugunsgrēka, elektriskās
strāvas vai nāvējoša trieciena risku.
• Nepakļaujiet lādētāju lietus vai sniega
iedarbībai.
• Atvienojot lādētāju, neraujiet aiz vada,
bet gan aiz kontaktdakšas. Tādējādi
mazinās risks sabojāt barošanas vadu un
kontaktdakšu.
• Pārbaudiet, vai vads ir novietots tā, lai uz
tā neuzkāptu, pār to nepakluptu vai citādi
nesabojātu vai nesarautu.
• Neizmantojiet pagarinājuma vadu, ja
vien bez tā nevar iztikt. Lietojot nepareizu
pagarinājuma vadu, var izraisīt ugunsgrēka,
elektriskās strāvas vai nāvējoša trieciena risku.
• Uz lādētāja nedrīkst novietot kādus
priekšmetus, kā arī to nedrīkst novietot
uz mīkstas pamatnes, lai nenosprostotu
ventilācijas atveres un neizraisītu pārlieku
pārkaršanu tās iekšpusē. Novietojiet lādētāju
vietā, kur nav karstuma avotu. Lādētāja
vēdināšanu nodrošina atveres korpusa
augšpusē un apakšpusē.
• Nelietojiet lādētāju, ja tā vads vai
kontaktdakša ir bojāti — tie ir nekavējoties
jānomaina.
• Neekspluatējiet vai neizjauciet lādētāju, ja
tas ir saņēmis asu triecienu, ticis nomests
vai citādi ir bojāts. Nogādājiet to pilnvarotā
apkopes centrā.
10
• NEDRĪKST vienlaicīgi saslēgt kopā
2 lādētājus.
• Lādētājs ir paredzēts darbībai ar standarta
230 V mājsaimniecības elektrisko
strāvu. Nedrīkst izmantot citu sprieguma
daudzumu. Ievērojiet, ka tas neattiecas uz
transportlīdzekļu lādētājiem.
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS
Lādētāji
Lādētājam DE9116 ir piemēroti 18 V NiCd
akumulatori.
Šis lādētājs nav jānoregulē un ir izstrādāts tā, lai
būtu maksimāli vienkārši ekspluatējams.
Uzlādes gaita (A. att.)
BĪSTAMI! Nāvējoša trieciena risks!
Uzlādes termināļos ir 230 voltu liela
strāva. Neievietojiet akumulatorā
elektrību vadošus priekšmetus.
Elektriskās strāvas vai nāvējoša
trieciena risks.
1. Pirms akumulatora ievietošanas pievienojiet
lādētāju (11) piemērotai kontaktligzdai.
2. Ievietojiet lādētājā akumulatoru. Vienmērīgi
mirgo sarkanā (uzlādes) lampiņa, norādot, ka
uzlādes gaita ir sākusies.
3. Kad sarkanā gaismiņa deg vienmērīgi,
tas liecina, ka uzlāde ir pabeigta. Tagad
akumulators ir pilnībā uzlādēts, un to var sākt
lietot vai arī atstāt lādētājā.
PIEZĪME. Lai nodrošinātu NiCd akumulatoru
optimālu darbību un maksimālu kalpošanas laiku,
pirms lietošanas uzsākšanas uzlādējiet tos vismaz
10 stundas.
Uzlādes kārtība
Skatiet turpmāko tabulu, lai uzzinātu akumulatora
uzlādes pakāpi.
LATVIEŠU
Uzlādes statuss
uzlādē
pilnībā uzlādēts
karsta/auksta akumulatora
uzlādes atlikšana
akumulators ir jānomaina
kļūme
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automātiskā atsvaidze
Automātiskās atsvaidzes režīmā atsevišķi
akumulatoru elementi tiek uzlādēti vai vienādoti, lai
sniegtu maksimālo jaudu. Akumulatoru vajadzētu
atsvaidzināt reizi nedēļā vai tad, ja tā jauda ir
mazinājusies.
Lai veiktu atsvaidzi, ievietojiet akumulatoru
lādētājā, kā parasti. Atstājiet akumulatoru lādētājā
vismaz 10 stundas.
Karsta/auksta akumulatora
uzlādes atlikšana
Ja lādētājs konstatē, ka akumulators ir pārāk
karsts vai auksts, automātiski tiek aktivizēta
karsta/auksta akumulatora uzlādes atlikšana,
apturot uzlādēšanu, līdz akumulators ir sasniedzis
piemērotu temperatūru. Lādētājs automātiski
pārslēdzas akumulatora lādēšanas režīmā. Ar šo
funkciju akumulatoram tiek nodrošināts maksimāls
kalpošanas laiks.
Svarīgi drošības norādījumi
visiem akumulatoriem
Pasūtot rezerves akumulatoru, jānorāda
akumulatora kataloga numurs un spriegums.
Jauns akumulators nav pilnībā uzlādēts. Pirms
akumulatora un lādētāja izmantošanas izlasiet
turpmākos drošības norādījumus. Pēc tam veiciet
norādīto uzlādes kārtību
IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS
• Akumulatoru nedrīkst lādēt vai lietot
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Ievietojot akumulatoru lādētājā
vai izņemot no tā, var uzliesmot putekļi vai
izgarojuma tvaiki.
• Uzlādējiet akumulatoru tikai ar DEWALT
lādētāju.
• NEDRĪKST akumulatoru apliet ar ūdeni vai
citu šķidrumu vai iegremdēt kādā šķidrumā.
• Neuzglabājiet vai nelietojiet instrumentu
un akumulatoru vietās, kur temperatūra
var sasniegt vai pārsniegt 40 °C (105 °F)
(piemēram, vasaras laikā āra nojumēs vai
metāla celtnēs).
BĪSTAMI! Nekādā gadījumā neatveriet
akumulatoru. Ja akumulatora korpuss
ir ieplaisājis vai bojāts, to nedrīkst
ievietot lādētājā. Akumulatoru
nedrīkst lauzt, nomest zemē vai
bojāt. Neekspluatējiet akumulatoru
vai lādētāju, ja tas ir saņēmis asu
triecienu, ticis nomests vai citādi ir
bojāts (piemēram, caurdurts ar naglu,
pārsists ar āmuru, samīdīts). Var
rasties elektriskās strāvas vai nāvējošs
trieciens. Bojāti akumulatori jānogādā
apkopes centrā, lai tos nodotu
pārstrādei.
UZMANĪBU! Kad instruments netiek
lietots, tas jānovieto guļus uz
stabilas virsmas, no kuras tas nevar
nokrist zemē. Dažus instrumentus,
kam ir liels akumulators, var novietot
stāvus uz tā, taču šādā gadījumā tos
var viegli apgāzt.
ĪPAŠI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI NIĶEĻA
KADMIJA (NiCd) AKUMULATORIEM
• Akumulatoru nedrīkst sadedzināt pat tad,
ja tas ir stipri bojāts vai pilnībā nolietots.
Akumulators ugunī var eksplodēt.
• Lietojot akumulatoru smagos apstākļos vai
ļoti augstā/zemā temperatūrā, var rasties
neliela akumulatora šķidruma noplūde no
elementiem. Tas neliecina par problēmu.
Tomēr, ja ārējais hermētiskais slānis ir bojāts:
a. un akumulatoru šķidrums nokļūst uz ādas,
nekavējoties vairākas minūtes skalojiet
skarto vietu ar ziepēm un ūdeni;
b. un akumulatoru šķidrums nokļūst acīs,
vismaz 10 minūtes skalojiet tās ar tīru ūdeni
un nekavējoties meklējiet medicīnisku
palīdzību. (Piezīme medicīniskai
palīdzībai. Šis šķidrums ir 25–35% kālija
hidroksīda šķīdums.)
Akumulatora vāciņš (B att.)
Komplektācijā atrodas akumulatora aizsargaizsegs,
ar ko nosedz atvienota akumulatora kontaktus.
Ja šis aizsargaizsegs nav uzstādīts, vaļīgi metāla
priekšmeti var izraisīt kontaktos īssavienojumu,
radot ugunsgrēka risku un sabojājot akumulatoru.
1. Pirms akumulatora (9) ievietošanas lādētājā
vai instrumentā noņemiet aizsargaizsegu (13).
2. Pēc akumulatora izņemšanas no lādētāja
vai instrumenta nekavējoties novietojiet uz
kontaktiem aizsargaizsegu.
11
LATVIEŠU
BRĪDINĀJUMS! Pirms atvienota
akumulatora novietošanas glabāšanā
vai pārnēsāšanas tam ir jāuzstāda
aizsargaizsegs.
Akumulators (A. att.)
Uzlādējiet tikai 4 °C – 40 °C
temperatūrā.
Atbrīvojieties no akumulatora videi
nekaitīgā veidā.
AKUMULATORA VEIDS
Modelis DC970 darbojas ar 18 voltu akumulatoru
(NiCd).
Ieteikumi par uzglabāšanu
1. Vispiemērotākā uzglabāšanai ir vēsa un sausa
vieta, kurā nav tiešu saules staru un kas
nav pārāk karsta un auksta. Lai nodrošinātu
akumulatora optimālu darbību un maksimālu
kalpošanas laiku, uzglabājiet to istabas
temperatūrā.
2. Ja akumulatori vai lādētāji tiek uzglabāti
ilglaicīgi, tie nesabojājas. Pareizos apstākļos
tos var uzglabāt 5 gadus.
Uzlīmes uz lādētāja un
akumulatora
Šajā rokasgrāmatā redzamās piktogrammas
tiek papildinātas ar šādām piktogrammām, kas
redzamas lādētāja un akumulatora uzlīmēs:
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Akumulators tiek lādēts
Akumulators ir uzlādēts
Paredzēts NiCd akumulatoru
uzlādēšanai.
Uzlādes laiku sk. tehniskajos datos.
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 bezvadu urbjmašīna/skrūvgriezis
1 akumulatoru lādētājs
2 akumulatori
1 piederumu kārba
1 lietošanas rokasgrāmata
1 izvērsts skats
PIEZĪME. N modeļu komplektācijā neietilpst
akumulatori un lādētāji.
• Pārbaudiet, vai transportēšanas laikā nav
bojāts instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (A. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
Akumulators ir bojāts.
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Karsta/auksta akumulatora uzlādes
atlikšana
Šis instruments — bezvadu urbjmašīna/
skrūvgriezis DC970 — ir paredzēts profesionāliem
urbšanas un skrūvēšanas darbiem.
Neievietojiet akumulatorā elektrību
vadošus priekšmetus.
NELIETOJIET mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Neuzlādējiet bojātu akumulatoru
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
Izmantojiet tikai DEWALT akumulatorus,
jo citi var eksplodēt, izraisot
ievainojumus un bojājumus.
Nepakļaujiet ūdens iedarbībai.
Bojāti vadi ir nekavējoties jānomaina.
12
Akumulatoru nedrīkst sadedzināt.
• Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir
ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās
spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja
vien tās neuzrauga persona, kas atbild par
viņu drošību. Bērnus nedrīkst atstāt bez
uzraudzības ar instrumentu.
LATVIEŠU
1. regulējama ātruma slēdzis
2. turpgaitas/atpakaļgaitas bīdnis
3. divu pārnesumu slēdzis
4. režīma izvēles slēdzis / griezes momenta
regulēšanas ripa
5. regulēšanas ripas iestatījumi
6. bezatslēgas spīļpatrona
7. uzgaļa turētājs
8. rokturis
Pagarinājuma vada lietošana
Pagarinājuma vadu nevajadzētu lietot, ja vien
bez tā nekādi nevar iztikt. Izmantojiet atzītus
pagarinājuma vadus, kas atbilst lādētāja ieejas
jaudai (sk. tehniskos datus). Minimālais vadītāja
izmērs ir 1 mm²; maksimālais garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet kabeli no tā
pilnībā nost.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
9. akumulators
BRĪDINĀJUMS!
10. atlaišanas pogas
• Pirms salikšanas un regulēšanas
akumulators ir obligāti jāizņem ārā.
11 lādētājs
12. uzlādes indikators (sarkans)
• Pirms akumulatora ievietošanas vai
izņemšanas instruments ir jāizslēdz.
Automātisks vārpstas bloķētājs
• Lietojiet tikai DEWALT akumulatorus
un lādētājus.
Pārnesumam esot nemainīgam, aktivizējas
automātiskais vārpstas bloķētājs. Spīļpatronas
uzmavu var viegli pagriezt ar vienu roku, turot
instrumentu ar otru roku.
Elektrodrošība
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam noteiktam
spriegumam. Pārbaudiet, vai akumulatora
spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam
spriegumam. Pārbaudiet arī to, vai lādētāja
spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam.
Šim DEWALT lādētājam ir dubulta
izolācija atbilstoši EN 60335, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst
pievienot pie zemējuma termināļa.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 3 A.
Akumulatora ievietošana
instrumentā un izņemšana no
tā (A. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un izņemiet
no tā akumulatoru. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
AKUMULATORA IEVIETOŠANA INSTRUMENTA
ROKTURĪ
1. Savietojiet instrumenta pamatni ar roktura
ierobu.
2. Bīdiet akumulatoru rokturī, līdz atskan klikšķis
un tas nofiksējas.
AKUMULATORA IZŅEMŠANA NO
INSTRUMENTA
1. Nospiediet akumulatora atlaišanas pogas
(10) un spēcīgi velciet akumulatoru ārā no
instrumenta roktura.
2. Ievietojiet akumulatoru lādētājā, kā aprakstīts
šīs rokasgrāmatas sadaļā par lādētāju.
Uzgaļu ievietošana un izņemšana (A., C. att.)
• Atveriet spīļpatronu, griežot uzmavu (14) pretēji
pulksteņrādītāja virzienam, un ievietojiet uzgaļa
kātu.
• Ievietojiet uzgali spīļpatronā līdz galam un
pirms pievilkšanas nedaudz paceliet augšup.
13
LATVIEŠU
• Cieši pievelciet, griežot uzmavu pulksteņrādītāja
virzienā.
• Lai noņemtu uzgali, rīkojieties salikšanai pretējā
kārtībā.
Darbības režīma izvēle vai griezes momenta
regulēšana (D. att.)
Šī instrumenta ripu iespējams iestatīt 17 pozīcijās,
lai griezes momentu noregulētu atbilstoši skrūvju
izmēram un apstrādājamajam materiālam. Lai
uzzinātu par griezes momenta regulēšanu, sk.
sadaļu „Skrūvēšana”.
• Izvēlieties urbšanas režīmu vai griezes
momentu, savietojiet regulēšanas ripas (4)
simbolu vai ciparu ar indikatoru uz korpusa.
Turpgaitas/atpakaļgaitas bīdnis (E. att.)
• Lai izvēlētu turpgaitas/atpakaļgaitas rotāciju,
lietojiet turpgaitas/atpakaļgaitas bīdni (2), kā
attēlots (sk. bultiņas uz instrumenta).
BRĪDINĀJUMS! Pirms rotācijas
virziena maiņas obligāti jānogaida, līdz
dzinējs ir pilnībā pārstājis darboties.
Divu pārnesumu slēdzis (F. att.)
Instruments ir aprīkots ar divu pārnesumu slēdzi
(3), lai mainītu ātruma un griezes momenta
attiecību.
1 mazs ātrums / liels griezes moments
(lielu caurumu urbšanai, lielu skrūvju
skrūvēšanai)
2 liels ātrums / mazs griezes moments
(mazāku caurumu urbšanai)
Datus par nominālo ātrumu skatiet tehniskajos
datos.
BRĪDINĀJUMS!
• Pārnesumu slēdzim jābūt nospiestam
līdz galam uz priekšu vai atpakaļ.
• Darba laikā vai tad, kad instruments
darbojas ar pilnu jaudu, nedrīkst
mainīt pārnesumu.
EKSPLUATĀCIJA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un atvienojiet
to no barošanas avota.
Ekspluatācijas norādījumi
BRĪDINĀJUMS!
• Vienmēr ievērojiet šos drošības
norādījumus un atbilstošos
noteikumus.
• Jums jāzina cauruļvadu un
elektroinstalācijas atrašanās vietas.
• Instrumentam drīkst piemērot tikai
nelielu spiedienu.
Pareizs rokas novietojums (A.,
G. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, VIENMĒR turiet
roku pareizi, kā norādīts.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, VIENMĒR
saglabājiet ciešu tvērienu, lai būtu
gatavs negaidītai reakcijai.
Pareizs rokas novietojums paredz turēt vienu roku
korpusa augšpusē, bet otru — uz roktura (8).
Ieslēgšana un izslēgšana (A., E. att.)
• Lai darbinātu instrumentu, nospiediet
regulējama ātruma slēdzi (1). Spiežot spēcīgāk
uz regulējamā ātruma slēdža, instrumenta
ātrums ir lielāks, un otrādi.
• Lai apturētu instrumentu, atlaidiet slēdzi.
• Lai instrumentu nofiksētu izslēgtā pozīcijā,
virziet turpgaitas/atpakaļgaitas bīdni (2) vidējā
pozīcijā.
BRĪDINĀJUMS! Instruments ir aprīkots
ar bremzēm, lai apturētu instrumentu,
tiklīdz ir pilnībā atlaists regulējama
ātruma slēdzis.
Skrūvēšana (A. att.)
• Ar bīdņa (2) palīdzību uzstādiet turpgaitas/
atpakaļgaitas rotāciju.
• Uzstādiet regulēšanas ripu (4) pozīcijā 1 un
sāciet skrūvēt (ar mazu griezes momentu).
• Ja sajūgs saslēdzas pārāk ātri, noregulējiet ripu,
lai pēc vajadzības palielinātu griezes momentu.
Urbšana (A. att.)
• Ar regulēšanas ripas (4) palīdzību izvēlieties
urbšanas režīmu.
• Izvēlieties turpgaitas rotāciju.
Urbšana metālā
• Urbjot metālā, izmantojiet griešanas smērvielu.
Izņēmums ir čuguns un misiņš, kuri jāurbj bez
smērvielas.
14
LATVIEŠU
Urbšana koksnē
• Ievietojiet atbilstošu urbja uzgali.
APKOPE
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un izņemiet
no tā akumulatoru. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
Šim lādētājam lietotājs nedrīkst pats veikt apkopi.
Lādētājā nav tādu detaļu, kam lietotājs pats var
veikt apkopi.
Eļļošana
Šis elektroinstruments nav papildus jāieeļļo.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību,
valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu
un putekļu masku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs ķīmiskās vielas
var sabojāt šo detaļu materiālu.
Lietojiet tikai ziepjūdenī samērcētu
lupatiņu. Nekādā gadījumā nepieļaujiet,
lai instrumentā iekļūst šķidrums;
instrumentu nedrīkst iegremdēt
šķidrumā.
NORĀDĪJUMI LĀDĒTĀJA TĪRĪŠANAI
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas
trieciena risks. Pirms lādētāja tīrīšanas
tas ir jāatvieno no maiņstrāvas avota.
Netīrumus un smērvielas no lādētāja
ārējās virsmas var notīrīt ar lupatiņu
vai mīkstu birstīti, kam nav metāla
saru. Neizmantojiet ūdeni vai tīrīšanas
līdzekļus.
Papildpiederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT, nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus.
Lai iegūtu sīkāku informāciju par attiecīgajiem
piederumiem, sazinieties ar tuvāko pārstāvi.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana
un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam
ir dalīti jāsavāc mājsaimniecību elektriskie
izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. DEWALT
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
15
LATVIEŠU
Uzlādējams akumulators
Šis ilglaicīgas darbības akumulators jāuzlādē,
kad tas vairs nenodrošina pietiekami lielu jaudu,
salīdzinot ar jaudu pirms tam. Kad tā kalpošanas
laiks ir beidzies, atbrīvojieties no tā videi nekaitīgā
veidā:
• izlādējiet akumulatoru pilnībā, pēc tam
izņemiet to no instrumenta;
• NiCd elementus iespējams pārstrādāt.
Nogādājiet tos savam pārstāvim vai vietējai
pārstrādes iestādei. Savāktie akumulatori tiek
pareizi otrreizēji pārstrādāti vai likvidēti.
16
РУССКИЙ ЯЗЫК
АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ/ШУРУПОВЕРТ
DC970
Поздравляем!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DEWALT. Многолетний опыт,
тщательная разработка изделий и инновации
делают компанию DEWALT одним из самых
надежных партнеров для пользователей
профессионального электроинструмента.
Технические характеристики
Напряжение
Тип
Скорость без нагрузки
1ая передача
2ая передача
Макс. крутящий момент
Наибольший диаметр сверла
Макс. диаметр сверления
в стали/дереве
Вес (без аккумуляторной батареи)
LPA (акустическое давление)
KPA (погрешность акустического
давление)
LWA (акустическое давление)
K WA (погрешность акустического
давление)
В
DC970
18
1
мин.-1
мин.-1
Нм
мм
0 - 450
0 - 1500
44
13
мм
кг
13/38
1,64
дБ(A)
76
дБ(A)
дБ(A)
3
87
дБ(A)
3
Общие значения вибрации (сумма триаксиального
вектора), определенные в соответствии со стандартом
EN 60745:
Сверление в металле
Уровень вибрации
м/сек²
< 2,5
aч,D =
Погрешность K =
м/сек²
1,5
Завинчивание без удара
Уровень вибрации
aч,D =
м/сек²
< 2,5
Погрешность K =
м/сек²
1,5
Значение эмиссии вибрации, указанное
в данном справочном листке, было
получено в соответствии со стандартным
тестом, приведенным в EN 60745, и может
использоваться для сравнения инструментов.
Кроме того, оно может использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленное
значение эмиссии относится
к основным областям применения
инструмента. Однако, если
инструмент используется для
разных операций с различной
оснасткой или при плохом
уходе, уровень вибрации может
изменится. Это может привести
к значительному увеличению уровня
воздействия вибрации в течение
всего рабочего периода.
При расчете приблизительного
значения уровня воздействия
вибрации также необходимо учитывать время когда инструмент
выключен или то время, когда он
работает вхолостую. Это может
привести к значительному снижению уровня воздействия вибрации
в течение всего рабочего периода.
Определите дополнительные меры
безопасности, чтобы защитить
оператора от воздействия
вибрации, такие как: наблюдение
за состоянием инструмента
и оснастки, за тем, чтобы руки
оператора не мерзли и за способом
размещения обрабатываемых
деталей.
Аккумуляторная батарея
Тип аккумулятора
Напряжение
В
Емкость
Aч
Вес
кг
Зарядное устройство
Сетевое напряжение Вперем. тока
Тип аккумулятора
Приблизительное
мин
время зарядки
Вес
кг
DE9098
Никель кадмиевый
18
1,3
0,76
DE9116
230
NiCd/NiMH
60
(батареи 1,3 Ач)
0,4
Предохранители:
Европа
230 В инструменты 10 Ампер, сеть
Великобритания и Ирландия
230 В инструменты 3 Ампер, в вилках
17
Обозначения: Правила
техники безопасности
DEWALT по адресу, указанному ниже или
приведенному на задней стороне обложки
руководства.
Ниже описывается уровень опасности,
обозначаемый каждым из предупреждений.
Прочитайте руководство и обратите внимание
на эти символы.
Нижеподписавшийся несет ответственность
за составление технической документации
и составил данную декларацию по поручению
компании DEWALT.
ОПАСНО: Обозначает опасную
ситуацию, которая неизбежно
приведет к серьезной травме
или смертельному исходу
в случае несоблюдения
соответствующих мер
безопасности.
ВНИМАНИЕ: Указывает
на потенциально опасную
ситуацию,которая может стать
причиной гибели или тяжелой
травмы в случае несоблюдения
соответствующих мер
безопасности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указывает
на потенциально опасную
ситуацию, которая может стать
причиной травмы средней или
высокой степени тяжести
в случае несоблюдения
соответствующих мер
безопасности.
ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает
на практики, использование
которых не связано
с получением травмы, но, если их
не соблюдать, может привести
к порче имущества.
Указывает на риск поражения
электрическим током.
Указывает на риск пожара.
Заявление о соответствии
нормам ЕС
DC970
DEWALT заявляет, что продукция, описанная
в Технических характеристиках
соответствует: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
Эти продукты также соответствуют Директиве
2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь в компанию
18
Хорст Гроссманн
Вице-президент по конструкторским
и технологическим вопросам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
28.06.2013
ВНИМАНИЕ: Во избежании риска
получения травм, прочитайте
инструкцию по применению.
Общие правила
техники безопасности
при использовании
электроинструментов.
ВНИМАНИЕ! Прочитайте все
правила техники безопасности
и инструкции. Несоблюдение
правил и инструкций может
привести к поражению
электрическим током, пожару и/или
серьезной травме.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ К НИМ.
Термин "электроинструмент"
в предупреждениях относится к работающим
от сети(проводным) электроинструментам
или работающим от аккумулятора
(беспроводным) электроинструментам.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте его
хорошую освещенность. Захламление
или плохое освещение на рабочем
месте может стать причиной
несчастного случая.
b) Не используйте
электроинструменты во
взрывоопасной атмосфере,
например, при наличии горючих
жидкостей, газов или пыли. Искры,
которые появляются при работе
c)
электроинструментов могут привести
к воспламенению пыли или паров.
Не разрешайте детям
и посторонним лицам находиться
рядом с вами при работе
с электроинструментом. Отвлекаясь
от работы вы можете потерять
контроль над инструментом.
2) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) Сетевые вилки инструмента
должны соответствовать
сетевым розеткам. Никогда не
меняйте вилку инструмента. Не
используйте переходники к вилкам
для электроинструментов
с заземлением. Использование
оригинальных штепсельных вилок,
соответствующих типу сетевой
розетки снижает риск поражения
электрическим током.
b) Следует избегать контакта
с заземленными поверхностями
- такими, как трубы, радиаторы,
батареи и холодильники. Если вы
будете заземлены, увеличивается риск
поражения электрическим током.
c) Не допускайте нахождения
электроинструментов под дождем
или в условиях повышенной
влажности. Попадание воды
в электроинструмент может привести
к поражению электрическим током.
d) Необходимо бережно обращаться
со шнуром питания. Никогда не
используйте кабель для переноски
инструмента, не тяните за него,
пытаясь отключить инструмент
от сети. Держите кабель подальше
от источников тепла, масла,
острых углов или движущихся
предметов. Поврежденный или
запутанный шнур питания повышает
риск поражения электротоком.
e) При работе с электроинструментом
вне помещения необходимо
пользоваться шнуром-удлинителем,
рассчитанным на эксплуатацию вне
помещения. Использование кабеля,
предназначенного для использования
на открытом воздухе, снижает риск
поражения электрическим током.
f) При необходимости эксплуатации
электроинструмента в местах
с повышенной влажностью
используйте устройство защиты
от токов замыкания на землю (УЗО).
Использование УЗО сокращает риск
поражения электрическим током.
3) ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе с электроинструментом
сохраняйте бдительность, следите
за своими действиями и пользуйтесь
здравым смыслом. Не работайте
с электроинструментом если вы
устали, находитесь в состоянии
наркотического, алкогольного
опьянения или под воздействием
лекарственных препаратов.
Минутная невнимательность при
работе с электроинструментом
может привести к серьезным травмам.
b) Используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
используйте защитные очки.
Средства защиты, такие как
противопылевая маска, обувь
с нескользящей подошвой, каска
и защитные наушника, используемые
при работе, уменьшают риск получения
травм.
c) Примите меры для предотвращения
случайного включения. Перед тем,
как подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору, взять
инструмент или перенести его на
другое место, убедитесь в том,
что выключатель находится
в положении Выкл. Если при переноске
электроинструмента ваш палец
находится на выключателе или если
электроинструмент подключен к сети,
могут произойти несчастные случаи.
d) Уберите все разводные или
гаечные ключи перед включением
электроинструмента. Ключ,
оставленный на вращающейся части
электроинструмента, может привести
к травме.
e) Не пытайтесь дотянуться до
слишком удаленных поверхностей.
Обувь должна быть удобной,
чтобы вы всегда могли сохранять
равновесие. Это позволит лучше
контролировать электроинструмент
в непредвиденных ситуациях.
f) Надевайте подходящую одежду.
Избегайте носить свободную
одежду и ювелирные украшения.
Следите за тем, чтобы волосы,
одежда и перчатки не попадали
под движущиеся детали. Возможно
наматывание свободной одежды,
19
g)
ювелирных изделий и длинных волос на
движущиеся детали.
Если устройства предусматривают
возможность подключения
устройства и удаления пыли
и пылесборника, убедитесь в том,
что они правильно подключены
Использование пылесборника
сокращает риски, связанные с пылью.
4) ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА И УХОД
ЗА НИМ
a) Избегайте чрезмерной
нагрузки электроинструмента.
Используйте электроинструмент,
в соответствии с назначением.
Правильно подобранный
электроинструмент выполнит работу
более эффективно и безопасно при
стандартной нагрузке.
b) Не используйте электроинструмент
с неисправным выключателем.
Любой инструмент, управлять
выключением и включением которого
невозможно, опасен, и его необходимо
отремонтировать.
c) Перед выполнением любой
регулировки, заменой оснастки или
перед тем. как убрать инструмент
на хранение, отключите его от
сети или извлеките батарею из
устройства. Такие превентивные
меры безопасности сокращают
риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемый
электроинструмент в недоступном
для детей месте и не позволяйте
использовать его лицам, не
имеющим соответствующих
навыков или не ознакомленным
с данными инструкциями.
Электроинструменты представляет
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Обеспечьте правильный уход за
электроинструментом. Проверьте,
не нарушена ли центровка или
не заклинены ли движущиеся
детали, нет ли повреждений или
иных неисправностей, которые
могли бы повлиять на работу
электроинструмента. В случае
обнаружения повреждений, прежде
чем приступить к эксплуатации
инструмента, его нужно
отремонтировать. Большинство
несчастных случаев происходит
20
f)
g)
с инструментами, которые не
обслуживаются должным образом.
Необходимо содержать режущий
инструмент в острозаточенном
и чистом состоянии. Вероятность
заклинивания инструмента, за
которым хорошо следят и который
хорошо заточен, значительно меньше,
а работать с ним легче.
Используйте данный
электроинструмент, а также
оснастку и насадки в соответствии
с данными инструкциями и с учетом
условий и специфики работы.
Использование электроинструмента
для работ, для которых он не
предназначен, может привести
к несчастным случаям.
5) ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА И УХОД
ЗА НИМ
a) Используйте для зарядки
аккумуляторной батареи только
указанное производителем зарядное
устройство. Использование зарядного
устройства определенного типа
для зарядки других батарей может
привести к пожару.
b) Используйте для
электроинструмента только
батареи указанного типа.
Использование других аккумуляторных
батарей может стать причиной
травмы и пожара.
c) Избегайте попадания внутрь батареи скрепок,монет, ключей, гвоздей,
болтов или других мелких металлических предметов, которые могут
вызывать замыкание ее контактов.
Короткое замыкание контактов аккумулятора может привести к пожару или
получению ожогов.
d) При повреждении батареи,из
нее может вытечь электролит.
При случайном контакте
с электролитом смойте его водой.
При попадании жидкости в глаза
обратитесь за медицинской
помощью. Жидкость, находящаяся
внутри батареи, может вызвать
раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Обслуживание электроинструмента
должно выполняться только
квалифицированным техническим
персоналом. Это позволит обеспечить
безопасность обслуживаемого
инструмента.
LATVIEŠU
Дополнительные правила
техники безопасности для
дрелей
•
•
•
•
•
•
Используйте защитные наушники.
Шум может стать причиной снижения
слуха.
Удерживайте электроинструмент
во время выполнения работ только
за изолированные поверхности
в тех случаях, когда режущая
оснастка может задеть скрытую
электропроводку или собственный
шнур питания. Режущая оснастка
в случае задевания за провод под
напряжением может передать
напряжение на внешние металлические
элементы электроинструмента, что
приведет к поражению оператора
электротоком.
Используйте зажимы или другие
уместные средства фиксации
обрабатываемой детали на
стабильной опоре. Удерживание
обрабатываемой детали рукой или
прижимание ее к телу не обеспечивает
устойчивости и может привести
к потере контроля.
Всегда надевайте защитные очки
или другое устройство защиты
для глаз. Во время сверления могут
разлетаться стружки и частицы
материала. Разлетающиеся осколки
могут серьезно повредить глаза.
Наконечники и насадки нагреваются
во время работы. Не прикасайтесь
к ним голыми руками.
Держите рукоятки сухими
и чистыми и не допускайте
попадания на них масла и смазки.
Рекомендуется надевать резиновые
перчатки. Это обеспечит более
надежное управление инструментом.
Остаточные риски
При использовании сверла присутствуют
следующие риски:
– Травмы в результате контакта
с вращающимися деталями или горячими
деталями инструмента
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. А именно:
– Ухудшение слуха.
– Риск защемления пальцев при замене
оснастки.
– Риск для здоровью, вызываемый
вдыханием пыли, которая образуется при
работе с деревом.
– Разлетающиеся частицы могут привести
к травмам.
– Риск получения травмы в результате
продолжительного использования.
Маркировка на инструменте
На инструмент нанесены следующие
обозначения:
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОДА ДАТЫ
Код даты, в котором также указывается год
производства, отпечатан на поверхности
корпуса, которая образует соединительный
элемент между инструментом и аккумуляторной
батареей.
Пример:
2013 XX XX
Год изготовления
Важные инструкции по
технике безопасности для
всех зарядных устройств
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО:
В данном руководстве содержатся важные
инструкции по технике безопасности для
зарядных устройств DE9116.
• Перед тем, как использовать зарядное
устройство, внимательно изучите
все инструкции и предупреждающие
этикетки на зарядном устройстве,
батарее и инструменте, для которого
используется батарея.
ОПАСНО: Опасность поражения
электрическим током. На
контактах находится напряжение
230 вольт. Не касайтесь
токопроводящими предметами
контактов батареи и зарядного
устройства. Это может привести
к поражению электрическим током.
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Не
допускайте попадания жидкости
в зарядное устройство. Это
может привести к поражению
электрическим током.
21
LATVIEŠU
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
ожога. Во избежание травм
следует использовать только
аккумуляторные батареи DEWALT.
Использование батарей другого
типа может привести к взрыву,
травмам и повреждениям.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
В определенных условиях,
при подключении зарядного
устройства к источнику
питания, может произойти
короткое замыкание контактов
внутри зарядного устройства
посторонними материалами. Не
допускайте попадания в полости
зарядного устройства таких
токопроводящих материалов, как
стальная стружка, алюминиевая
фольга или другие металлические
частицы и т.п. Всегда
отключайте зарядное устройство
от источника питания, если
в нем нет аккумуляторов.
Всегда отключайте зарядное
устройство от сети перед
тем, как приступить в очистке
инструмента.
• НЕ пытайтесь заряжать батареи
с помощью каких-либо других зарядных
устройств, кроме тех, которые
указаны в данном руководстве.
Зарядное устройство и батарея
предназначены для совместного
использования.
• Эти зарядные устройства не
предназначены ни для какого другого
использования, помимо зарядки
аккумуляторных батарей DEWALT.
Использование любых других батарей
может привести к возгоранию,
поражению электротоком или гибели от
электрического шока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию снега или дождя.
• При отключении зарядного
устройства от сети всегда тяните
за штепсельную вилку, а не за шнур.
Это поможет избежать повреждения
штепсельной вилки и розетки.
• Убедитесь в том, что шнур
расположен таким образом, чтобы на
него не наступили, не споткнулись
об него, а также в том, что он не
натянут и не может быть поврежден.
22
• Не используйте удлинительный шнур
без необходимости. Использование
удлинительного шнура неподходящего
типа может привести к пожару или
поражению электрическим током.
• Не ставьте на зарядное
устройство никакие предметы и не
устанавливайте зарядное устройство
на мягкую поверхность, которая
может закрыть вентиляционные
отверстия и привести к перегреву.
Не размещайте зарядное устройство
поблизости от источников тепла.
Вентиляция зарядного устройства
происходит с помощью отверстий
в верхней и нижней части корпуса.
• Не используйте зарядное устройство
при наличии повреждений шнура или
штепсельной вилки— в этом случае
необходимо немедленно их заменить.
• Не используйте зарядное устройство,
если его роняли либо если оно
подвергалось сильным ударам или
было повреждено каким-либо иным
образом. Обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство.
При необходимости технического
обслуживания или ремонта
обратитесь к квалифицированному
техническому специалисту.
Неправильная сборка может стать
причиной пожара или поражения
электрическим током.
• Перед чисткой отключите зарядное
устройство от сети. В противном
случае, это может привести
к поражению электрическим током.
Извлечение аккумуляторной батареи
не приведет к снижению степени этого
риска.
• НИКОГДА не подключайте два зарядных
устройства вместе.
• Зарядное устройство предназначено
для работы при стандартном
напряжении сети в 230 В. Не
пытайтесь использовать его при
каком-либо ином напряжении. Это не
относится к автомобильному зарядному
устройству.
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО
LATVIEŠU
Зарядные устройства
На зарядном устройстве DE9116 можно
заряжать 18 В никель-кадмиевые аккумуляторы.
Данные зарядные устройства не требуют
регулировки и максимально просты
в использовании.
Зарядка аккумуляторной
батареи (рис. A)
ОПАСНО: Опасность поражения
электрическим током. На
контактах находится напряжение
230 вольт. Не касайтесь
токопроводящими предметами
контактов батареи и зарядного
устройства. Это может привести
к поражению электрическим током.
1. Перед установкой батареи (11) подключите
зарядное устройство к соответствующей
розетке.
2. Вставьте батарею в зарядное устройство.
Красный индикатор зарядки начнет мигать.
Это означает, что процесс зарядки начался.
3. По окончании зарядки красный индикатор
будет ровно гореть, не мигая. Теперь
батарея полностью заряжена, и ее можно
использовать или оставить в зарядном
устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы обеспечить
максимальную производительность и срок
службы NiCd аккумуляторов, заряжайте
аккумуляторы как минимум в течение 10 часов
перед первым использованием
Процесс зарядки
См. состояние зарядки аккумуляторной батареи
в приведенной ниже таблице.
Состояние зарядки
зарядка
полностью заряжен
температурная задержка
замена аккумуляторной
батареи
проблема
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Автоматическая подзарядка
Режим автоматической подзарядки
выравнивает заряд отдельных элементов
батареи при полном уровне зарядки.
Аккумуляторную батарею следует подзаряжать
еженедельно или по мере ее разрядки.
Для подзарядки батареи поместите ее
в зарядное устройство, как обычно. Оставьте
батарею в зарядном устройстве не менее, чем
на 10 часов.
Температурная задержка
При слишком низкой или слишком высокой
температуре батареи, зарядное устройство
автоматически переходит в режим
температурной задержки; при этом зарядка
не начинается до тех пор, пока батарея не
достигнет нужной температуры. После того, как
нужный уровень температуры будет достигнут,
устройство перейдет в режим зарядки. Данная
функция обеспечивает максимальный срок
эксплуатации батареи.
Важные инструкции по
технике безопасности для
всех батарей
При заказе запасных батарей не забудьте
указать номер по каталогу и напряжение
питания.
При покупке батарея заряжена не полностью.
Перед тем, как использовать батарею
и зарядное устройство, прочтите следующие
инструкции по технике безопасности. Затем
выполните необходимые действия для зарядки.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ
ИНСТРУКЦИИ.
• Не заряжайте и не используйте
батарею во взрывоопасной
атмосфере, например, при наличии
горючих жидкостей, газов или пыли.
Установка или удаление батареи из
зарядного устройства может привести
к воспламенению пыли или газов.
• Заряжайте батареи только с помощью
зарядных устройств DEWALT.
• НЕ проливайте на них и не погружайте их
в воду или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
данное устройство и батарею при
температуре выше 40 °C (например,
на внешних пристройках или на
металлических поверхностях зданий
в летнее время).
ОПАСНО: Ни в коем случае
не разбирайте батареи. При
наличии трещин или других
повреждений батареи, не
устанавливайте ее в зарядное
устройство. Не роняйте батарею
23
LATVIEŠU
и не подвергайте ее ударам
или другим повреждениям. Не
используйте батарею или зарядное
устройство после удара, падения
или получения каких-либо других
повреждений (например, после
того, как ее проткнули гвоздем,
ударили молотком или наступили
на нее). Это может привести
к поражению электрическим током.
Поврежденные батареи необходимо
вернуть в сервисный центр для
повторной переработки.
предметами, что может привести к возгоранию
и повреждению аккумуляторной батареи.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когда
устройство не используется,
кладите его на бок на
устойчивую поверхность
в том месте, где об него
нельзя споткнуться и упасть.
Некоторые устройства
с батареями большого размера
стоят сверху на батарее, но
могут легко упасть.
Аккумуляторная батарея
(рис. А)
ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫХ
АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ (NiCd)
• Не сжигайте батареи, даже
поврежденные или полностью
отработавшие. При попадании в огонь
батареи могут взорваться.
• При очень интенсивном использовании
или под воздействием высоких
температур может произойти
незначительная утечка содержимого
батарей. Это не является
неисправностью.
Однако, если внешняя оболочка нарушена:
a. и содержимое батареи попадет на
кожу, следует немедленно промыть
это место водой с мылом в течение
нескольких минут.
b. и содержимое батареи попадет
в глаза, следует немедленно промыть
их чистой водой в течение не менее
10 минут и сразу обратиться
к врачу. (Медицинское примечание:
Электролит представляет собой
25-35% раствор гидроокиси калия).
Крышка батареи (рис. B)
Чтобы закрывать контакты снятой
аккумуляторной батареи предусмотрена
защитная крышка батареи. Без установленной
защитной крышки возможно короткое
замыкание контактов металлическими
24
1. Снимите защитную крышку аккумулятора
(13) перед установкой аккумулятора (9)
в зарядное устройство или инструмент.
2. Наденьте защитный колпачок на контакты
сразу же после извлечения аккумулятора из
зарядного устройства или дрели.
ВНИМАНИЕ: Перед хранением или
переноской батареи проследите,
чтобы защитная крышка
находилась на месте.
ТИП АККУМУЛЯТОРА
DC970 работает от 18 вольтового аккумулятора
(NiCd).
Рекомендации по хранению
1. Лучшим местом для хранения является
прохладное и сухое место, защищенное
от прямых солнечных лучей, высокой или
низкой температуры. Для оптимальной
работы и продолжительного срока
службы,не используемые аккумуляторы
храните при комнатной температуре.
2. Длительное хранение не наносит вреда
аккумулятору или зарядному устройству.
При соблюдении надлежащих условий их
можно хранить 5 и более лет.
МАРКИРОВКА НА
ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ
И АККУМУЛЯТОРЕ
Помимо пиктограмм, используемых в данном
руководстве, на зарядном устройстве и батарее
имеются следующие обозначения:
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
Зарядка батареи
Батарея заряжена
Батарея неисправна
Температурная задержка
LATVIEŠU
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов батареи
и зарядного устройства.
Не пытайтесь заряжать
поврежденную батарею.
Используйте только с аккумуляторами
DEWALT; использование других
батарей может привести к их взрыву,
повреждению зарядного устройства
и получению травмы.
Не подвергайте электроинструмент
или его элементы воздействию влаги
Немедленно заменяйте
поврежденный шнур питания.
Заряжайте батарею при температуре
окружающей среды 4 °C - 40 °C.
Утилизируйте отработанные батареи
безопасным для окружающей среды
способом.
Не сжигайте аккумуляторную
батарею.
Заряжает NiCd аккумулятор.
Чтобы узнать время зарядки,
см.Tехнические характеристики.
Описание (рис. A)
ВНИМАНИЕ: Никогда не вносите
изменения в конструкцию
электроинструмента или какойлибо его части. Это может
привести к повреждению или
травме.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Аккумуляторная дрель/шуруповерт DC970
предназначена для профессионального
сверления и завинчивания резьбовых
крепежных элементов.
НЕиспользуйте их в условиях
повышенной влажности или поблизости от
легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
НЕ подпускайте детей к инструменту.
Использование инструмента неопытными
пользователями должно происходить под
контролем опытного коллеги.
• Данный инструмент не предназначен
для использования лицами (включая
детей), с ограниченными физическими,
психическими и умственными
возможностями, не имеющими опыта,
знаний или навыков работы с ним, кроме
как под контролем лица, отвечающего за их
безопасность. Никогда не оставляйте детей
без присмотра с этим инструментом.
1 Регулятор скорости/выключатель
Комплектация поставки
2 Реверсивный ползунковый переключатель
В комплектацию входит:
3 Двухступенчатый переключатель передач
1 Аккумуляторная дрель/шуруповерт
1 Зарядное устройство
2 Аккумуляторная батарея
1 Набор инструментов
1 Руководство по эксплуатации
1 Схема устройства в разобранном виде
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы и зарядные
устройства не входят в комплект поставки для
моделей N.
• Проверьте на наличие повреждений
инструмента, его деталей или
дополнительных принадлежностей,
которые могли возникнуть во время
транспортировки.
• Перед эксплуатацией внимательно
прочтите данное руководство.
4 Переключатель режимов / установочное
кольцо крутящего момента
5 Регулировка втулки
6 Быстрозажимной патрон
7 Держатель режущего инструмента
8 Рукоятка
9 Аккумуляторная батарея
10 Кнопка разблокировки аккумуляторной
батареи
11 Зарядное устройство
12 Индикатор зарядки (красный)
Автоматическая блокировка
При выключенной скорости включается
механизм автоматической блокировки.
Сверлильный патрон с легкостью можно
повернуть одной рукой, одновременно
придерживая другой рукой инструмент.
25
LATVIEŠU
Электрическая безопасность
Электродвигатель разработан для работы
только на одном напряжении. Необходимо
обязательно убедиться в том, что напряжение
источника питания соответствует указанному на
шильдике. Необходимо также убедиться в том,
что напряжение зарядного устройства соответствует напряжению в сети.
Зарядное устройство DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии
с EN 60335; поэтому заземления не
требуется.
В случае повреждения шнура питания
его необходимо заменить специально
подготовленным шнуром, который можно
приобрести в сервисных центрах DEWALT.
Замена штепсельной вилки
(только для Великобритании
и Ирландии)
Если нужно установить штепсельную вилку:
• Осторожно снимите старую вилку.
• Подсоедините коричневый провод
к терминалу фазы в вилке.
• Подсоедините синий провод к нулевому
терминалу.
ВНИМАНИЕ: Заземления не
требуется.
Соблюдайте инструкции по установке вилки,
которые предусмотрены к вилкам высокого
качества. Рекомендованный предохранитель:
3 A.
Использование кабеляудлинителя
Используйте удлинитель только в случаях
крайней необходимости. Используйте только
утвержденные удлинители промышленного
изготовления, рассчитанные на мощность
не меньшую, чем потребляемая мощность
зарядного устройства (см. Технические
характеристики). Минимальное поперечное
сечение провода электрического кабеля должно
составлять 1 mm²; максимальная длина 30 м.
При использовании кабельного барабана всегда
полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ:
• Перед любыми работами по
сборке и регулировке необходимо
извлечь батарею.
• Каждый раз перед установкой или
извлечением батареи следует
выключать инструмент.
• Используйте только
аккумуляторные батареи
и зарядные устройства DEWALT.
Установка и извлечение
аккумуляторной батареи из
инструмента (рис. A)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы
снизить риск получения
серьезной травмы, необходимо
выключить инструмент
и отсоединить батарею,
прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
приспособления. Случайный
запуск может привести в травме.
УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
В РУЧКУ ИНСТРУМЕНТА
1. Совместите основание инструмента
с выемкой на внутренней стороне рукоятки.
2. Проталкивайте батарею внутрь рукоятки до
тех пор, пока она не защелкнется на месте.
СНЯТИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
С ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите кнопки извлечения батареи (10)
и вытащите батарею из рукоятки.
2. Вставьте батарею в зарядное устройство,
как указано в разделе данного руководства,
посвященном зарядному устройству.
Установка и удаление насадок (Рис. A, C)
• Откройте сверлильный патрон, поворачивая
втулку (14) в направлении против часовой
стрелки, и вставьте в него хвостовик сверла.
• Вставьте хвостовик сверла до упора и слегка
приподнимите перед тем, как затянуть.
• Затяните сверлильный патрон с усилием,
поворачивая втулку в направлении по
часовой стрелке.
26
LATVIEŠU
• Для извлечения сверла производите
действия обратной последовательности.
Выбор рабочего режима или настройка
крутящего момента (рис. D)
Поворотное кольцо данной дрели имеет
17 позиций для регулировки величины
крутящего момента при завинчивании. Эти
регулировки, в частности, зависят от материала
и размера винта. Дополнительные сведения
о регулировке крутящего момента см. в разделе
"Завинчивание”.
• Выберите крутящий момент или
число на крутящий момент, совместив
соответствующий символ или
соответствующую цифру на кольце (4)
с указателем на корпусе.
Переключатель направления вращения
(рис. E)
• Чтобы выбрать направление вращения,
используйте переключатель направления
вращения (2), как показано на рисунке
(см. указательные стрелки на корпусе
инструмента).
ВНИМАНИЕ: Перед сменой
направления вращения всегда
дожидайтесь полной остановки
электродвигателя дрели.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы
снизить риск получения
серьезных травм, выключайте
инструмент и отключайте
его от сети перед тем,
как выполнять какие-либо
настройки или снимать/
устанавливать насадки или
оснастку.
Инструкции по эксплуатации
ВНИМАНИЕ:
• Выполняйте требования
действующих норм и техники
безопасности!
• Учитывайте расположение
трубопроводов и кабельной
проводки.
• Не нажимайте сильно на
инструмент.
Правильное положение рук
(рис. А, G)
Двух позиционный переключатель (рис. F)
ВНИМАНИЕ: Во избежании риска
получения серьезных травм
ВСЕГДАиспользуйте правильное
положение рук как показано на
рисунке.
Данная дрель оснащена двухступенчатым
переключателем частоты вращения, что
позволяет изменять соотношение частоты
вращения и крутящего момента с помощью
клавиши (3):
ВНИМАНИЕ: Во избежании
риска получения серьезных
травм ВСЕГДА крепко держите
инструмент, предупреждая
внезапную резкую отдачу.
1 малая частота вращения/большой крутящий
момент
(сверление больших отверстий, завинчивание
винтовых крепежей)
2 высокая частота вращения/малый крутящий
момент
(сверление малых отверстий)
Частота вращения приводится в Технических
характеристиках.
ВНИМАНИЕ:
• Всегда устанавливайте
переключатель положений до
конца в переднее или заднее
положение.
• Не меняйте частоту вращения
на полной скорости или во время
работы.
При правильном расположении рук правая рука
находится на верхней части корпуса, а другая
на ручке (8).
Включение и выключение (Рис. A, E)
• Для включения инструмента нажмите
регулятор скорости/выключатель (1). Чем
глубже вы вдавливаете клавишу, тем больше
частота вращения электродвигателя дрели.
• Чтобы остановить работу инструмента
отпустите спусковой выключатель.
• Для фиксации инструмента в выключенном
положении переместите переключатель
направления вращения (2) в промежуточное
положение.
ВНИМАНИЕ: На дрели
предусмотрен тормоз для
остановки инструмента сразу
после того, как будет полностью
27
LATVIEŠU
отпущена клавиша регулятора
частоты вращения.
Завинчивание (рис. A)
• Выберите направление вращения
с помощью переключателя (2).
• Установите регулятор (4) в положение
1 и начните завинчивать шуруп (малый
крутящий момент).
• Если муфта начинает пробуксовывать
слишком быстро, с помощью регулятора
установите нужное значение крутящего
момента.
Сверление (рис. A)
• Выберите режим сверления с помощью
кольца (4).
• Выберите вращение вперед.
Сверление металла
• При сверлении металла используйте
смазочно-охлаждающую жидкость.
Исключение составляют чугун и латунь - их
следует сверлить сухими.
Сверление древесины
• Для сверления древесины используйте
насадки соответствующего типа.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Инструмент DEWALT имеет длительный срок
эксплуатации и требует минимальных затрат на
техобслуживание. Для длительной безотказной
работы необходимо обеспечить правильный
уход за инструментом и его регулярную очистку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы
снизить риск получения
серьезной травмы, необходимо
выключить инструмент
и отсоединить батарею,
прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
приспособления. Случайный
запуск может привести в травме.
Зарядное устройство не нуждается
в техническом обслуживании. Внутри него нет
частей, обслуживаемых пользователем.
Смазка
Вашему инструменту не требуется
дополнительная смазка.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Удаляйте загрязнения
и пыль с корпуса инструмента,
продувая его сухим воздухом,
поскольку грязь собирается внутри
корпуса и вокруг вентиляционных
отверстий. Надевайте защитные
наушники и противопылевую маску
при выполнении этих работ.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
пользуйтесь растворителями или
другими сильнодействующими
химическими веществами для
чистки неметаллических частей
инструмента. Эти химикаты
могут ослаблять структуру
материала, используемого для
производства таких деталей.
Используйте ткань, смоченную
в мягком мыльном растворе. Не
допускайте попадание жидкости
внутрь инструмента; никогда не
погружайте никакие из деталей
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Перед
чисткой отключите зарядное
устройство от сети питания.
Грязь и жир можно удалить
с наружной поверхности зарядного
устройства с помощью тряпки или
мягкой неметаллической щетки.
Не используйте воду или чистящие
растворы.
Дополнительные
приспособления
ВНИМАНИЕ: В связи с тем, что
дополнительные приспособления
других производителей кроме
DEWALT, не проходили проверку
на совместимость с данным
28
LATVIEŠU
изделием, их использование
может представлять
опасность. Во избежание травм
следует использовать для
данного инструмента только
дополнительные приспособления,
рекомендованные DEWALT.
Проконсультируйтесь со своим продавцом для
получения дополнительной информации по
соответствующей оснастке.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Это изделие
нельзя утилизировать с обычным
бытовым мусором.
Если вы однажды обнаружите, что ваш
инструмент DEWALT требует замены или он
вам больше не нужен, не выбрасывайте его
вместе с бытовыми отходами. Утилизацию
этого продукта нужно производить в пунктах
раздельного сбора мусора.
Аккумуляторная батарея
Данную аккумуляторную батарею
с длительным сроком эксплуатации
необходимо перезаряжать, когда она перестает
обеспечивать питание, необходимое для
выполнения определенных работ. По окончании
срока эксплуатации ее следует утилизировать,
соблюдая при этом необходимые меры по
защите окружающей среды:
• Разрядите батарею до конца и извлеките ее
из инструмента.
• Никель-кадмиевые аккумуляторные
батареи подлежат вторичной переработке.
Сдайте их нашему дилеру или в местный
центр вторичной переработки. В этих
пунктах батареи будут подвергнуты
повторной переработке или правильной
утилизации.
Раздельный сбор использованных
продуктов и упаковки позволяет
осуществлять повторную
переработку и использовать
их снова и снова. Повторное
использование материалов,
подвергаемых вторичной
переработке помогает защитить
окружающую среду от загрязнений
и сокращает потребность в сырье.
Местные законы возможно предусматривают
раздельный сбор электропродуктов и бытового
мусора на муниципальных свалках или сдачу
его продавцам, у которых вы покупали свой
продукт.
Сервисные центры DEWALT осуществляют
прием на утилизацию изделий DEWALT
по окончании срока их службы. Чтобы
воспользоваться этой услугой верните свое
изделие любому авторизованному агенту по
ремонту, который занимается сбором этих
продуктов от имени компании.
Адрес ближайшего авторизованного сервисного
центра можно получить, обратившись в местное
представительство компании DEWALT по
адресу, указанному в настоящем руководстве.
Кроме того, список авторизованных сервисных
центров DEWALT и подробную информацию
о послепродажном обслуживании и контактах
можно найти на веб-сайте: www.2helpU.com.
zst00219466- 26-11-2013
29
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
31
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising