DC970K | DeWalt DC970K C'LESS DRILL/DRIVER instruction manual

588778-54 CZ
Přeloženo z původního návodu
DC970
6
4
5
3
2
1
8
7
9
9
10
12
11
A
2
B
14
4
C
D
3
3
1
2
E
G
4
F
AKUMULÁTOROVÁ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK
DC970
Blahopřejeme Vám!
velikost vibrací může být odlišná. Tak
se může během celkové práce doba
působení vibrací na obsluhu značně
prodloužit.
Zvolili jste si elektrické nářadí společnosti DEWALT.
Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
Technické údaje
V
DC970
18
1
Napájecí napětí
Typ
Otáčky naprázdno
1. převodový stupeň
2. převodový stupeň
Maximální moment
Kapacita sklíčidla
Maximální průměr vrtáku při vrtání
do oceli/dřeva
Hmotnost (bez baterie)
min-1
min-1
Nm
mm
0 - 450
0 - 1 500
44
13
mm
kg
13/38
1,64
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
K WA (odchylka akustického výkonu)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
76
3
87
3
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet)
určená podle normy EN 60745:
Vrtání do kovu
Hodnota vibrací
m/s²
< 2,5
ah,D =
Odchylka K =
m/s²
1,5
Šroubování bez rázu
Hodnota vibrací
m/s²
< 2,5
ah =
Odchylka K =
m/s²
1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro vzájemné srovnání jednotlivých nářadí
mezi sebou. Tato hodnota může být použita pro
předběžný odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li
prováděna jeho nedostatečná údržba,
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací,
jako jsou: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
Baterie
Typ baterie
Napájecí napětí
Kapacita
Hmotnost
Nabíječka
Napájecí napětí
Typ baterie
Přibližná doba nabíjení
Hmotnost
Pojistky:
Evropa
Nářadí 230 V
Velká Británie a Irsko
Nářadí 230 V
V
Ah
kg
DE9098
NiCd
18
1,3
0,76
DE9116
230
NiCd/NiMH
min
60
(baterie s kapacitou 1,3 Ah)
kg
0,4
V
10 A v napájecí síti
3 A v zástrčce napájecího kabelu
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k obsluze a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede k způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
5
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně rizikovou situaci,
která, není-li ji zabráněno, může vést
k lehkému nebo středně vážnému
zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu elektrickým
proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
ES Prohlášení o shodě
13
DC970
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v části Technické údaje
splňují požadavky následujících norem: 2006/42/
EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC a 2011/65/EU. Další informace
vám poskytne zástupce společnosti DEWALT na
následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident vývojového oddělení
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
28. 6. 2013
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
6
Všeobecné bezpečnostní
pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Pozorně si přečtěte
všechna bezpečnostní varování
a pokyny. Nedodržení uvedených
varování a pokynů může vést
k úrazu elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě
(s napájecím kabelem) nebo nářadí napájené
baterií (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Udržujte pracovní prostor čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. V elektrickém
nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo
výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí
e)
f)
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými
a ostrými předměty nebo pohyblivými
částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat
ve vlhkém prostředí, použijte napájecí
zdroj s proudovým chráničem (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické
nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím
může vést k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
d) Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Seřizovací klíče
ponechané na nářadí mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
e) Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
f) Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
g) Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem
pro připojení odsávacího zařízení,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci. Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte
pro prováděnou práci správný typ
nářadí. Při použití správného typu nářadí
bude práce provedena lépe a bezpečněji.
b) Nelze-li spínač nářadí zapnout a vypnout,
s nářadím nepracujte. Každé elektrické
nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
e) Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí
poškozeno, nechejte jej před použitím
opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
pracuje.
g) Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) POUŽITÍ NÁŘADÍ NAPÁJENÉHO BATERIÍ
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjejte pouze v nabíječce určené
výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden typ
baterie může při vložení jiného nevhodného
typu způsobit požár.
b) Používejte výhradně baterie doporučené
výrobcem nářadí. Použití jiných typů
baterií může způsobit vznik požáru nebo
zranění.
7
c)
d)
Není-li baterie používána, uložte ji
mimo dosah kovových předmětů, jako
jsou kancelářské sponky, mince, klíče,
hřebíky, šroubky nebo jiné drobné
kovové předměty, které mohou způsobit
zkratování jejich kontaktů. Zkratování
kontaktů baterie může vést k způsobení
spálenin nebo požáru.
V nevhodných podmínkách může
z baterie unikat kapalina. Vyvarujte
se kontaktu s touto kapalinou. Dojdeli k náhodnému kontaktu s touto
kapalinou, zasažené místo omyjte
vodou. Dostane-li se kapalina do
očí, ihned si je vypláchněte vodou
a vyhledejte lékařskou pomoc. Unikající
kapalina z baterie může způsobit
podráždění pokožky nebo popáleniny.
6) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou
kvalifikací, která bude používat výhradně
originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
Specifické doplňkové
bezpečnostní předpisy pro
vrtačky
•
•
•
•
•
•
8
Používejte ochranu sluchu. Nadměrná
hlučnost může způsobit ztrátu sluchu.
Při provádění prací, u kterých může
dojít ke kontaktu pracovního nástroje
se skrytým elektrickým vedením nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte
nářadí vždy pouze za izolované úchyty.
Při kontaktu pracovního příslušenství
s „živým“ vodičem způsobí nechráněné
kovové části nářadí obsluze zásah
elektrickým proudem.
Používejte k upnutí obrobku k pevné
podložce svorky nebo jiný vhodný
způsob. Držení obrobku rukou nebo opření
obrobku o část těla nezajistí jeho stabilitu
a může vést k ztrátě kontroly.
Používejte bezpečnostní brýle nebo
jinou ochranu zraku. Při vrtání dochází
k odlétávání úlomků. Odlétávající úlomky
mohou způsobit poranění zraku s trvalými
následky.
Během použití dochází k zahřátí
pracovních nástrojů i nářadí. Proto při
manipulaci s těmito nástroji používejte
rukavice.
Dbejte na to, aby byly rukojeti nářadí
suché, čisté a aby nebyly znečištěny
olejem nebo mazivem. Doporučujeme
vám používat gumové rukavice. Tak bude
umožněna lepší ovladatelnost nářadí.
Zbytková rizika
Při práci s vrtačkami vznikají následující rizika:
– Zranění způsobená kontaktem s rotujícími
nebo horkými částmi nářadí.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato
rizika jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko přivření prstů při výměně příslušenství.
– Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu vznikajícího při práci se dřevem.
– Riziko zranění způsobené odlétávajícími
částečkami.
– Riziko zranění způsobené dlouhodobým
použitím výrobku.
Štítky na nářadí
Na tomto nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU
Datový kód, který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí, který vytváří montážní
spoj mezi nářadím a baterií.
Příklad:
2013 XX XX
Rok výroby
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny nabíječky
TYTO POKYNY USCHOVEJTE: Tento návod
obsahuje důležité bezpečnostní a provozní pokyny
pro obsluhu nabíječek DE9116.
• Před použitím nabíječky si přečtěte všechny
pokyny a výstražná upozornění nacházející se
na nabíječce, na baterii a na výrobku, který je
touto baterií napájen.
NEBEZPEČÍ: Riziko smrtelného úrazu
elektrickým proudem. Na nabíjecích
svorkách nabíječky je napětí 230 V.
Nepokoušejte se kontakty propojovat
vodivými předměty. Mohlo by dojít
k úrazu elektrickým proudem.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Dbejte na to,
aby se do nabíječky nedostala žádná
tekutina. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení.
Z důvodu omezení rizika způsobení
zranění nabíjejte pouze baterie
DEWALT, které jsou určeny k nabíjení.
Jiné typy baterií mohou prasknout,
což může vést k zranění osob nebo
k hmotným škodám.
UPOZORNĚNÍ: V určitých
podmínkách, kdy je nabíječka
připojena k napájecímu napětí, může
dojít ke zkratování nabíjecích kontaktů
uvnitř nabíječky cizími předměty. Cizí
vodivé předměty a materiály, jako jsou
ocelová vlna (drátěnka), hliníkové fólie
nebo jakékoli částečky kovu, se nesmí
dostat do vnitřního prostoru nabíječky.
Není-li v úložném prostoru nabíječky
umístěna žádná baterie, vždy odpojte
napájecí kabel nabíječky od sítě. Dříve
než budete provádět čištění nabíječky,
odpojte ji od sítě.
• NEPOKOUŠEJTE SE nabíjet baterie
pomocí jiné nabíječky, než je nabíječka
uvedená v tomto návodu. Nabíječka i baterie
jsou specificky navrženy tak, aby mohly
pracovat dohromady.
Umístěte nabíječku na taková místa, která
jsou mimo dosah zdrojů tepla. Odvod tepla
z nabíječky je prováděn přes drážky v horní
a spodní části krytu nabíječky.
• Nepoužívejte nabíječku s poškozeným
napájecím kabelem nebo s poškozenou
zástrčkou - zajistěte okamžitou výměnu
poškozených částí.
• Nepoužívejte nabíječku, došlo-li
k prudkému nárazu do nabíječky, k jejímu
pádu nebo k jejímu poškození jiným
způsobem. Opravu svěřte autorizovanému
servisu.
• Neprovádějte demontáž nabíječky. Je-li
nutné provedení opravy nebo údržby,
svěřte tento úkon autorizovanému servisu.
Nesprávně provedená opětovná montáž
může vést k způsobení požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
• Před čištěním nabíječku vždy odpojte od
elektrické sítě. Tímto způsobem omezíte
riziko úrazu elektrickým proudem. Vyjmutí
baterie toto riziko nesníží.
• NIKDY se nepokoušejte spojit 2 nabíječky
dohromady.
• Nabíječka je určena pro použití se
standardním napětím elektrické sítě 230 V.
Nepokoušejte se nabíječku použít s jiným
napájecím napětím. Tato nabíječka není
určena pro vozidla.
• Tyto nabíječky nejsou určeny pro žádné
jiné použití, než je nabíjení nabíjecích
baterií DEWALT. Jakékoli jiné použití může
vést k způsobení požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
Nabíječky
• Nevystavujte nabíječku působení deště
nebo sněhu.
Nabíječka DE9116 může nabíjet baterie NiCd
s napájecím napětím 18 V.
• Při odpojování nabíječky vždy odpojte
zástrčku od zásuvky a netahejte za
napájecí kabel. Tímto způsobem zabráníte
poškození zástrčky a napájecího kabelu.
Tato nabíječka nemusí být žádným způsobem
seřizována a je zkonstruována tak, aby byla
zajištěna její co nejjednodušší obsluha.
• Ujistěte se, zda je napájecí kabel veden
tak, abyste po něm nešlapali, nezakopávali
o něj a aby nedocházelo k jeho poškození
nebo nadměrnému zatížení.
• Není-li to naprosto nutné, nepoužívejte
prodlužovací kabel. Použití nesprávného
prodlužovacího kabelu by mohlo vést
k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
• Nepokládejte na nabíječku žádné předměty
a neumísťujte nabíječku na měkký povrch,
na kterém by mohlo dojít k zablokování
ventilačních drážek, což by způsobilo
nadměrné zvýšení teploty uvnitř nabíječky.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
Postup nabíjení (obr. A)
NEBEZPEČÍ: Riziko smrtelného úrazu
elektrickým proudem. Na nabíjecích
svorkách nabíječky je napětí 230 V.
Nepokoušejte se kontakty propojovat
vodivými předměty. Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem nebo smrtelného
úrazu.
1. Před vložením baterie do nabíječky zapojte
napájecí kabel nabíječky (11) do síťové
zásuvky.
2. Vložte baterii do nabíječky. Červený indikátor
(nabíjení) začne blikat, což bude indikovat
zahájení procesu nabíjení.
9
3. Ukončení nabíjení bude indikováno trvalým
rozsvícením červené kontrolky. Baterie je
zcela nabita a může být okamžitě použita
nebo může být ponechána v nabíječce.
POZNÁMKA: Z důvodu zajištění maximální
výkonnosti a životnosti baterií NiCd je nabíjejte
před prvním použitím nejméně po dobu 10 hodin.
Průběh nabíjení
Stav nabití baterie je podrobně popsán v níže
uvedené tabulce.
Stav nabití
nabíjení
zcela nabito
prodleva zahřátá/
studená baterie
výměna baterie
závada
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatické obnovení nabití
Režim automatického obnovení nabití bude
vyrovnávat nabití jednotlivých článků baterie na
maximální kapacitu. Obnovení nabití baterie by
mělo být prováděno jednou týdně nebo vždy, když
baterie neumožňuje provedení stejného množství
úkonů.
Chcete-li provést obnovení nabití baterie, vložte
ji do nabíječky jako obvykle. Nechejte baterii
v nabíječce minimálně 10 hodin.
Prodleva zahřátá/studená
baterie
Jakmile bude nabíječka detekovat příliš vysokou
nebo příliš nízkou teplotu baterie, automaticky
zahájí režim prodleva zahřátá/studená baterie
a pozastaví nabíjení, dokud baterie nedosáhne
odpovídající teploty. Potom nabíječka automaticky
přejde do režimu nabíjení. Tato funkce maximálně
prodlužuje provozní životnost baterie.
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny baterie
Objednáváte-li náhradní baterii, nezapomeňte do
objednávky doplnit katalogové číslo a napájecí
napětí baterie.
Po dodání není baterie zcela nabita. Před použitím
nabíječky a baterie si nejdříve přečtěte níže
uvedené bezpečnostní pokyny. Při nabíjení potom
postupujte podle uvedených pokynů.
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY
10
• Nenabíjejte a nepoužívejte baterie ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. Vložení nebo
vyjmutí baterie z nabíječky může způsobit
jiskření a vznícení prachu nebo výparů.
• Nabíjejte baterie pouze v nabíječkách
DEWALT.
• NESTŘÍKEJTE na baterie vodu a neponořujte
je do vody nebo do jiných kapalin.
• Neskladujte a nepoužívejte nářadí a baterie
na místech, kde může teplota dosáhnout
nebo přesáhnout 40 °C (jako jsou venkovní
boudy nebo plechové stavby v letním
období).
NEBEZPEČÍ: Nikdy se nepokoušejte
baterii z jakéhokoli důvodu rozebírat.
Je-li obal baterie prasklý nebo
poškozený, nevkládejte baterii do
nabíječky. Zabraňte pádu, rozdrcení
nebo poškození baterie. Nepoužívejte
baterie nebo nabíječky, u kterých došlo
k nárazu, pádu nebo jinému poškození
(například propíchnutí hřebíkem,
zásah kladivem, rozšlápnutí). Mohlo
by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Poškozená baterie by měla být
vrácena do autorizovaného servisu,
kde bude zajištěna její recyklace.
UPOZORNĚNÍ: Není-li nářadí
používáno, při odkládání postavte
nářadí na stabilní povrch tak, aby
nemohlo dojít k jeho pádu. Některá
nářadí s velkou baterií budou stát na
baterii ve svislé poloze, ale může dojít
k jejich snadnému převrhnutí.
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO
BATERIE TYPU NIKL KADMIUM (NiCd)
• Baterie nespalujte, i když jsou vážně
poškozeny nebo zcela opotřebovány.
Baterie může v ohni explodovat.
• Při extrémním namáhání nebo při vysokých
teplotách může docházet k malým únikům
kapaliny z baterie. To není známkou poruchy.
Dojde-li ovšem k porušení obalu baterie:
a. a kapalina z baterie se vám dostane na
pokožku, oplachujte si zasažené místo
několik minut mýdlem a vodou.
b. a kapalina z baterie se dostane do vašich
očí, okamžitě je začněte vyplachovat čistou
vodou po dobu minimálně 10 minut a ihned
vyhledejte lékařskou pomoc. (Poznámka
pro lékaře: Kapalina je 25 - 35% roztok
hydroxidu draselného.)
Krytka baterie (obr. B)
Nepokoušejte se kontakty baterie
propojovat vodivými předměty.
S baterií je dodávána ochranná krytka, která
umožňuje zakrytí kontaktů odpojené baterie. Neníli na baterii použita tato krytka, odložené kovové
předměty mohou způsobit zkrat kontaktů, což
může vést k požáru a k poškození baterie.
Nenabíjejte poškozené baterie
Používejte pouze baterie DEWALT, jiné
typy mohou explodovat, způsobit úraz
a hmotné škody.
1. Před vložením baterie (9) do nabíječky nebo
do nářadí krytku (13) sejměte.
2. Po vyjmutí baterie z nabíječky nebo z nářadí
nasaďte ihned na její kontakty ochrannou
krytku.
Zabraňte styku s vodou.
Poškozené kabely ihned vyměňte.
VAROVÁNÍ: Před uložením nebo před
přenášením nepoužívané baterie se
ujistěte, zda je na kontaktech řádně
nasazena ochranná krytka.
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot od 4 °C
do 40 °C.
Baterie (obr. A)
Likvidaci baterie provádějte s ohledem
na životní prostředí.
TYP BATERIE
Model DC970 pracuje s bateriemi s napájecím
napětím 18 V (NiCd).
Baterie nespalujte.
Doporučení pro uložení baterií
1. Nejvhodnější místo pro skladování je v chladu
a suchu, mimo dosah přímého slunečního
záření a nadměrného tepla či chladu.
Z důvodu zachování optimálního výkonu
a provozní životnosti skladujte nepoužívané
baterie při pokojové teplotě.
2. Dlouhodobé skladování baterie i nabíječku
nepoškodí. Ve správných podmínkách mohou
být tyto výrobky skladovány až 5 let.
Nálepky na nabíječce a na
baterii
Mimo piktogramů uvedených v tomto návodu
jsou nálepky na nabíječce a na baterii opatřeny
následujícími piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Nabíjení baterie
Nabitá baterie
Poškozená baterie
Prodleva zahřátá/studená baterie
Nabíjí baterie typu NiCd.
Doba nabíjení je uvedena v části
Technické údaje.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 akumulátorovou vrtačku/šroubovák
1 nabíječku
2 baterie
1 kufřík
1 návod k obsluze
1 výkresovou dokumentaci
POZNÁMKA: Modely N nejsou dodávány s baterií
a nabíječkou.
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a pochopení
tohoto návodu.
Popis (obr. A)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho součástí.
Mohlo by dojít k jeho poškození nebo
k zranění.
11
POUŽITÍ VÝROBKU
Vaše akumulátorová vrtačka/šroubovák DC970 je
určena pro profesionální vrtání a šroubování.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo
v prostředí s výskytem hořlavých kapalin a plynů.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
• Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo
pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající
se použití výrobku osobou odpovědnou za
jejich bezpečnost. Děti by neměly být nikdy
ponechány s tímto nářadím bez dohledu.
1 Spínač s regulací otáček
2 Přepínač chodu vpřed/vzad
3 Dvourychlostní volič otáček
4 Volič režimu/objímka pro nastavení momentu
5 Nastavení objímky
6 Rychloupínací sklíčidlo
7 Držák nástrojů
8 Rukojeť
9 Baterie
10 Uvolňovací tlačítka
11 Nabíječka
Výměna síťové zástrčky
(pouze pro Velkou Británii
a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
• Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na
nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: K uzemňovací svorce
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 3 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací kabel
nepoužívejte. Používejte schválený prodlužovací
kabel vhodný pro příkon vaší nabíječky (viz
Technické údaje). Minimální průřez vodiče je
1 mm². Maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ:
• Před prováděním montáže a seřízení
vždy vyjměte baterii.
12 Indikátor nabíjení (červený)
• Před vložením nebo vyjmutím baterie
nářadí vždy vypněte.
Automatické blokování hřídele
• Používejte pouze baterie a nabíječky
DEWALT.
Automatické blokování hřídele je aktivováno, je-li
zastavena převodovka. Objímkou sklíčidla můžete
snadno otáčet jednou rukou, pokud druhou rukou
podržíte nářadí.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
baterie odpovídá napětí na výkonovém štítku. Také
se ujistěte, zda napájecí napětí vaší nabíječky
odpovídá napětí v síti.
Vaše nabíječka DEWALT je chráněna
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
obdržíte u autorizovaného servisního zástupce
DEWALT.
12
Vložení a vyjmutí baterie
z nářadí (obr. A)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj baterii. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
VLOŽENÍ BATERIE DO RUKOJETI NÁŘADÍ
1. Srovnejte základnu nářadí s drážkou uvnitř
rukojeti nářadí.
2. Nasuňte baterii řádně do rukojeti tak, abyste
slyšeli kliknutí, což znamená zajištění baterie
v rukojeti nářadí.
VYJMUTÍ BATERIE Z NÁŘADÍ
1. Stiskněte uvolňovací tlačítka (10) a vytáhněte
baterii z rukojeti nářadí.
2. Vložte baterii do nabíječky podle pokynů, které
jsou uvedeny v části tohoto návodu popisující
nabíječku.
Vložení a vyjmutí pracovního nástroje (obr. A,
C)
• Rozevřete sklíčidlo otočením objímky (14) proti
směru pohybu hodinových ručiček a vložte do
něj upínací stopku pracovního nástroje.
• Zasuňte upínací stopku co nejhlouběji a před
dotažením ji mírně povytáhněte.
• Nepřepínejte volič otáček při
maximálních otáčkách nebo během
používání nářadí.
OBSLUHA
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí a odpojte nářadí od zdroje
napájení.
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ:
• Proveďte utažení sklíčidla otáčením objímky ve
směru pohybu hodinových ručiček.
• Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny
a platné předpisy.
• Chcete-li nástroj ze sklíčidla vyjmout, postupujte
v obráceném pořadí.
• Dávejte pozor na polohu potrubí
a elektrických vodičů.
Volba pracovního režimu nebo nastavení
momentu (obr. D)
Objímku tohoto nářadí lze nastavit do 17 poloh pro
hodnotu momentu, který bude odpovídat velikosti
použitých vrutů a materiálu obrobku. Nastavení
momentu je popsáno v kapitole „Šroubování".
• Nastavením ukazatele na objímce (4) na
symbol nebo číslici na krytu provedete volbu
režimu vrtání nebo utahování.
Přepínač chodu vpřed/vzad (obr. E)
• Zvolit směr otáčení je možné pomocí přepínače
chodu vpřed/vzad (2) tak, jak je znázorněno
(viz šipky na nářadí).
VAROVÁNÍ: Před provedením změny
směru otáčení vždy počkejte, dokud se
motor zcela nezastaví.
Dvourychlostní volič otáček (obr. F)
Vaše nářadí je vybaveno dvourychlostním voličem
(3) pro změnu poměru otáčky/moment.
1 nízké otáčky/vysoká hodnota momentu
(vrtání velkých otvorů, šroubování)
2 vysoké otáčky/nízká hodnota momentu
(vrtání menších otvorů)
Rozsahy otáček jsou uvedeny v části Technické
údaje.
VAROVÁNÍ:
• Přepínač pro volbu otáček přesuňte
vždy zcela dopředu nebo zcela
dozadu.
• Na nářadí vyvíjejte pouze mírný
přítlak.
Správná poloha rukou (obr. A,
G)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí VŽDY
bezpečně a očekávejte nenadálé
reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli jednu
ruku na vrchní části krytu a druhou ruku svírali
rukojeť (8).
Zapnutí a vypnutí (obr. A, E)
• Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač
s plynulou regulací otáček (1). Tlak vyvíjený na
tento spínač určuje otáčky nářadí.
• Chcete-li nářadí vypnout, spínač uvolněte.
• Pokud si přejete nářadí zajistit, přesuňte
přepínač chodu vpřed/vzad (2) do střední
polohy.
VAROVÁNÍ: Vrtačka je vybavena
brzdou, která nářadí zastaví okamžitě
po úplném uvolnění stisku spínače
s regulací otáček.
Šroubování (obr. A)
• Pomocí přepínače chodu vpřed/vzad (2) zvolte
chod vpřed nebo vzad.
13
• Nastavte objímku (4) do polohy 1 a zahajte
šroubování (nízká hodnota momentu).
• Začne-li spojka prokluzovat příliš brzy, nastavte
objímku tak, aby došlo k požadovanému
zvýšení hodnoty momentu.
Vrtání (obr. A)
• Nastavte režim vrtání pomocí objímky (4).
• Zvolte režim otáček směrem vpřed.
Vrtání kovu
• Při vrtání do kovu používejte mazivo. Výjimkou
jsou litina a mosaz, které musí být vrtány na
sucho.
Vrtání dřeva
• Používejte vhodné typy vrtáků.
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj baterii. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
Nepokoušejte se nabíječku demontovat. Uvnitř
nabíječky nejsou žádné opravitelné díly.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného vzduchu.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a masku proti prachu.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou narušit
14
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ NABÍJEČKY
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Před čištěním
nabíječku vždy odpojte od elektrické
sítě. Nečistoty a maziva mohou být
z povrchu nabíječky odstraněny
pomocí hadříku nebo měkkého kartáče
bez kovových štětin. Nepoužívejte
vodu ani žádné čisticí prostředky.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společnosti
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být
použití takového příslušenství s tímto
nářadím velmi nebezpečné. Chceteli snížit riziko zranění, používejte
s tímto nářadím pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
Další informace týkající se vhodného příslušenství
získáte u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí
být likvidován v běžném domácím
odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který zařízení
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Nabíjecí baterie
Tato baterie s dlouhou životností musí být nabíjena
v případě, kdy již neposkytuje dostatečný výkon
pro dříve snadno prováděné pracovní operace.
Po ukončení provozní životnosti baterie proveďte
její likvidaci tak, aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití baterie a potom ji z nářadí
vyjměte.
• Baterie NiCd mohou být recyklovány.
Odevzdejte je prosím prodejci nebo do
místní sběrny. Shromážděné baterie budou
recyklovány nebo zlikvidovány tak, aby
nedošlo k ohrožení životního prostředí.
zst00241044 - 23-07-2014
15
16
17
18
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising