PD1202N | Black&Decker PD1202N DUSTBUSTER instruction manual

Kezelési útmutató a hátlapon
A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem aján lott.
533224 - 09 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
PD1080
PD1202
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Az Ön Вlack & Decker Dustbuster® kézi porszívója porszívózási
munkákhoz készült. A készülék iparszerű felhasználásra nem
alkalmas.
A készülék használata előtt tanulmányozza át alaposan ezt a kézikönyvet.
használata, illetve itt fel nem sorolt műveletek végzése személyi
sérülés veszélyével jár.
♦ Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.
Biztonságtechnikai előírá- A készülék használata
♦ Ne használja a készüléket folyasok
Figyelmeztetés! Olvasson el
minden biztonságtechnikai
figyelmeztetést és útmutatást. Az alábbi figyelmeztetések és útmutatások be nem
tartása áramütést, tüzet és/
vagy súlyos személyi sérülést
okozhat.
Figyelmeztetés! Akkumulátoros készülékek használatakor
tűz, akkumulátor-szivárgás,
személyi sérülés és anyagi
kár veszélyének csökkentése
végett többek között a következő alapvető biztonságtechnikai
előírásokat kell betartani.
♦ A készülék használata előtt gondosan és teljes egészében olvassa át ezt a kézikönyvet.
♦ Ebben a kézikönyvben ismertetjük a készülék rendeltetésszerű
használatát. A kézikönyvben nem
ajánlott tartozék vagy kiegészítő
2
♦
♦
♦
♦
dék vagy gyúlékony anyag felszedésére.
Ne használja víz közelében.
Ne merítse vízbe.
A töltőt soha ne a vezetékénél
fogva húzza ki a konnektorból.
A töltő vezetékét hőtől, olajtól és
éles szélektől óvja.
Ezt a terméket 8 éves és annál
idősebb gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelő vagy mentális
képességű vagy tapasztalattal és
tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha kioktatták őket
a készülék biztonságos használatára, és megértették a készülék
használatával járó veszélyeket.
Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és
felhasználói karbantartását gyermekek nem végezhetik felügyelet
nélkül.
MAGYAR
Átvizsgálás és javítások
♦ Használat előtt ellenőrizze, nincse a készüléken sérült vagy hibás
alkatrész. Győződjön meg arról,
hogy az alkatrészek nincsenek eltörve, a kapcsolók nem sérültek
és nem áll fenn olyan körülmény,
amely befolyásolhatja a készülék
működését.
♦ Ne használja a készüléket, ha
bármelyik alkatrésze sérült vagy
hibás.
♦ A sérült vagy hibás alkatrészt
szakszervizzel javíttassa meg
vagy cseréltesse ki.
♦ Rendszeresen ellenőrizze, nem
sérült-e a töltő tápkábele. Cserélje
ki a töltőt, ha a vezetéke sérült
vagy hibás.
♦ Soha ne próbáljon olyan alkatrészt eltávolítani vagy kicserélni,
amelyet a kézikönyv nem említ.
♦ Amikor nem használja a készüléket, száraz helyen tárolja.
♦ Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne
férhessenek hozzá a tárolt készülékekhez.
Maradványkockázatok
A készülék használata további,
a biztonsági figyelmeztetések között
esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal járhat. Ezek a szerszám nem rendeltetésszerű vagy
huzamosabb idejű használatából
stb. adódhatnak.
Bizonyos kockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások betartása és
a védőberendezések használata
ellenére sem kerülhetők el. Ezek
a következők lehetnek:
♦ Forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti sérülések.
♦ Alkatrészek, fűrészlapok, tartozékok cseréje közben bekövetkező
Kiegészítő biztonságtech- sérülések.
♦ A szerszám huzamosabb idejű
nikai útmutatások
használata által okozott sérüléHasználat után
sek. Ha bármely szerszámot hu♦ Húzza ki a töltő kábelét az aljzatzamosabb ideig használ, rendszeból, mielőtt a töltőt vagy a talapresen iktasson be szüneteket.
zatát tisztítani kezdi.
♦ Halláskárosodás.
3
MAGYAR
♦ A fűrészpor belégzése miatti ♦ Az akkumulátorok szélsőséges
egészségi veszély (pl. faanyag,
körülmények között szivároghatkülönösen tölgy, bükk és rétegelt
nak. Ha az akkumulátoron folyalemez (MDF) vágásánál).
dékszivárgást észlel, ronggyal
gondosan törölje le. Vigyázzon,
Akkumulátorok és töltőkészühogy a folyadék ne kerüljön érintlékek
kezésbe a bőrével.
Akkumulátorok
♦ Ha a folyadék a bőrére vagy a sze♦ Soha, semmilyen okból ne próbálmébe jutott, kövesse az alábbi útja szétbontani az akkumulátort.
mutatásokat.
♦ Víztől óvja.
Figyelmeztetés! Az akkumulátor-fo♦ Ne tegye ki hőhatásnak.
lyadék személyi sérülést vagy anya♦ Ne tárolja olyan helyen, ahol a hő- gi kárt okozhat. Ha a bőrére került,
mérséklet 40 °C fölé emelkedhet. azonnal öblítse le vízzel. Bőrpiroso♦ Csak 10 °C és 40 °C közötti kör- dás, fájdalom vagy irritáció esetén
nyezeti hőmérsékleten töltse.
forduljon orvoshoz. Ha a szemébe
♦ Csak a készülékhez mellékelt töl- került, tiszta vízzel azonnal öblítse
tővel töltse. Nem megfelelő töltő le, és forduljon orvoshoz.
használata áramütéshez vagy az Töltőkészülékek
akkumulátor túlmelegedéséhez
Az Ön töltőjét egy adott feszültségvezethet.
re terveztük. Mindig ellenőrizze,
♦ Elhasznált akkumulátorok kiselejhogy a hálózati feszültség megfetezésénél tartsa be a „Környezetlel-e a töltő adattábláján megadott
védelem” című fejezet útmutatáfeszültségnek.
sait.
Figyelmeztetés! Soha ne próbálja
♦ Ne sértse fel és ne deformálja az
a töltő-egységet hálózati csatlakoakkumulátort szúrással vagy ütészóval helyettesíteni.
sel, mivel az személyi sérülést és
♦ A Вlack & Decker töltővel csak
tűzveszélyt okozhat.
a készülékhez mellékelt akkumu♦ Sérült akkumulátort ne töltsön.
látort töltse. Más akkumulátorok
4
MAGYAR
♦
♦
♦
♦
♦
♦
szétrobbanhatnak, személyi sérülést és anyagi kárt okozva.
Soha ne kísérletezzen nem tölthető telepek töltésével.
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártóval vagy egyik
megbízott Вlack & Decker szakszervizzel.
Víztől óvja a töltőt.
Ne bontsa szét a töltőt.
Ne tesztelje mérőműszerrel.
Töltéskor a készüléket/akkumulátort jól szellőző helyen kell tárolni.
Elektromos biztonság
Szimbólumok a töltőn
A készülék használata előtt alaposan olvassa át a teljes kézikönyvet.
Ez a szerszám kettős szigetelésű; ezért nincs szükség
földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a szerszám adattábláján feltüntetett
feszültségnek.
Zárlatvédelemmel ellátott szigetelő transzformátor.
A hálózati tápellátásról a transzformátor kimenete
elektromosan le van választva.
A töltő automatikusan kikapcsol, ha a környezeti hőmérséklet túl magasra emelkedik. A töltő ettől üzemképtelenné válik. A töltőkészüléket le kell választani az
elektromos hálózatról, és javítás céljából el kell juttatni
egy márkaszervizbe.
A töltőkészüléket csak beltéri használatra terveztük.
Karbantartás
Az Ön Вlack & Decker akkumulátoros készülékét minimális karbantartás melletti hosszú távú használatra terveztük. A készülék
folyamatosan kielégítő működése függ a gondos ápolástól és
a rendszeres tisztítástól is.
Figyelmeztetés! Az akkumulátoros készülék karbantartása előtt:
♦ Merítse le teljesen az akkumulátort, ha az a készülékkel
♦
♦
♦
egybe van építve, majd ezután kapcsolja ki a készüléket.
Tisztítás előtt húzza ki a töltő dugaszát. Az Ön töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más karbantartást nem
igényel.
Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen tisztítsa
a készülék/töltő szellőzőnyílásait.
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa meg a motorburkolatot. Ne használjon súroló hatású vagy oldószer alapú
tisztítószert.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a terméket el kell különíteni
a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét,
vagy nincs további szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál háztartási hulladéktól elkülönítve
kell megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és csomagolások elkülönített
begyűjtése lehetővé teszi, ezek újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok
iránti igény nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos termékek
háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A Вlack & Decker lehetőséget biztosít a Вlack & Decker termékek begyűjtésére és újrafeldolgozására, amint azok elérték
élettartamuk végét. Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe
veszi, kérjük, juttassa el készülékét egy megbízott szervizbe,
amelyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a Magyarországi
Képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg. Emellett
a hivatalos Вlack & Decker szervizek listája, illetve eladás utáni
szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes ismertetése
a következő honlapon érhetők el: www.2helpU.com.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt a kézikönyvben megadott helyi Вlack & Decker képviselet segítségével
érheti el. Alternatív megoldásként a szerződött Вlack & Decker
szervizek listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése a következő internetes
címen érhető el: www.2helpU.com.
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Вlack & Decker termékét, ill.
hogy megismerje az új termékeinkkel és egyedi ajánlatainkkal
kapcsolatos legújabb híreinket. A Вlack & Decker márkával és
termékválasztékunkkal kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.
5
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI
FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében
háztartási, hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást
biztosítunk.
A termék iparszerĦ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó törvénybĘl eredĘ jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal
arra, hogy a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003.
(VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet
szerint végzi a jótállás teljes idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási
számát, továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a vásárlás
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév,
üzlet címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni.
Kérjük, kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ
érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási
igény csak érvényes jótállási jeggyel érvényesíthetĘ.
Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul került
kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
részére történĘ átadás elmaradása nem érinti a jótállási
kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük, hogy
a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is
szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és hatékonyabb
ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve
a mellékelt magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban
foglaltaktól eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen
kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás
után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális)
célokra használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához
használták fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása
miatt következett be (így különösen: fĦrészlánc,
fĦrészlap, gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe,
csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából
eredĘ hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
Black & Decker kiegészítĘ készülékek és tartozékok
használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba
a fenti okok valamelyikére vezethetĘ vissza.
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idĘ a kijavítási idĘ azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetĘségének határideje
a terméknek vagy jelentĘsebb részének (motor állórész,
forgórész, elektronika) kijavítása vagy kicserélése esetén
a kicserélt, kijavított termékre (jelentĘsebb részére),
valamint a kijavítás következményeként jelentkezĘ hiba
tekintetében újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft.
a hiba létezése, illetve annak megállapítása céljából,
hogy a hiba a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza,
fenntartja a jogot a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen az
igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem nyilatkozunk, úgy
három munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót
a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, mĦszakilag hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
4) A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak
(kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást
legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben elvégezze,
elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
x a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel
idĘpontját,
x a hiba okát
x a javítás módját
x a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
x a jótállás – kijavítás idĘtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok
illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést
követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben
és ésszerĦ határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható
ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre
vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud
eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelĘ
árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerzĘdéstĘl (a hibás
áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és
a fogyasztó által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ
határidĘn belül, a fogyasztónak okozott jelentĘs kényelmetlenség
nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedĘ) üzletében
érvényesítheti.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Stanley Black&Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft.
1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Debrecen
Hajdúböszörmény
Kaposvár
Nagykanizsa
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Pécs
Szeged
Székesfehérvár
Szolnok
Szombathely
TápiószecsĘ
Megatool Kft.
Spirál-szerviz kft
Vill-For Szerviz Bt
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
Új-Technika Ker. és Szolg. Kft.
Charon Trade
Tóth Kisgépszerviz
Elektrió Kft.
Csavarker szerszámüzlet
Kisgép Center Bt.
Valido BT
Rotor Kft.
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2700, Széchenyi út 4.
4025, Nyugati út 5-7.
4220, Balthazár u. 26.
7400, FĘ u.30.
8800, Teleki út 20.
4400, Kállói út 85/b
4400, Vasgyár u.2/f
7623, Szabadság u.28.
6721, Brüsszeli krt.16.
8000, Széna tér 3.
5000 Dr Elek István u 5
9700, Vasút u.29.
2251, Pesti út 31-es fĘút
53/311-284
52443-000
52/561-135
82/318-574
93/310-498
42/460-154
42/504-082
72/555-657
62/542-870
22/340-026
20/4055711
94/317-579
29/446-615
03/2014
JÓTÁLLÁSI JEGY
Black & Decker
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260, Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 24 hónapig terjedĘ jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvénybĘl eredĘ jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, Egyesült Királyság
Importáló neve, címe:
Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
03/14
Podpis
Feszültség
Akkumulátor
Súly
Mħszaki adatok
Vdc
Típus
kg
PD1080
(H2)
10,8
NiMH
1,7
PD1202
(H1)
12
NiMH
1,7
VA170020D
BA170020D
230
17
200
24
0,2
Töltę
Felvett feszültség
Leadott feszültség
ÁramerĘsség
Töltési idĘ (kb.)
Súly
Vac
Vac
mA
óra
kg
9
Rendeltetésszerħ használat
Az Ön ȼlack & Decker Dustbuster® kézi porszívója porszívózási
munkákhoz készült. A készülék iparszerĦ felhasználásra nem
alkalmas.
Figyelmeztetés! A készülék használata elętt olvassa át alaposan a „Biztonsági, karbantartási és
szervizelési kézikönyvet”. A készülék használata
elĘtt tanulmányozza át alaposan ezt a kézikönyvet.
Részegységek
Ez a szerszám az alábbi részegységek némelyikét vagy mindegyikét tartalmazza:
1. Üzemi kapcsoló
2. LevehetĘ tömlĘ/nyél
3. ReteszelĘ gyĦrĦ
4. TömlĘ
5. SzĦrĘ tisztítókerék
6. Átlátszó ajtó
7. TöltéskijelzĘ LED
8. Ajtóretesz
9. 2 az 1-ben kombinált szívófej
10. TartozékrögzítĘ csipesz
11. TöltĘbemenet
A szħręk cseréje
A szĦrĘket 6 – 9 hónaponként, illetve amikor már elkoptak vagy
megsérültek, cserélni kell.
A csereszĦrĘket ȼlack & Decker forgalmazójától szerezheti be,
(termékkód: PD10):
Akkumulátor
Ha a terméket önmaga kívánja ártalmatlanítani, az
alábbiak szerint távolítsa el és a helyi rendelkezéseknek megfelelĘen ártalmatlanítsa.
Ƈ Merítse le teljesen az akkumulátort úgy, hogy addig használja a szerszámot, amíg a motor le nem áll.
Ƈ Fordítsa meg a készüléket, hogy hozzáférhessen a talapzatot tartó csavarokhoz.
Ƈ Csavarja ki a 4 csavart.
Ƈ Vegye le a talapzatot.
Ƈ Válassza le a 3-érintkezĘs csatlakozót.
Ƈ Az akkumulátort csomagolja be megfelelĘen, hogy a pólusai
ne kapjanak rövidzárlatot.
Ƈ Juttassa el az akkumulátort a márkaszervizbe vagy a helyi
hulladékhasznosító telepre.
A kiszerelt akkumulátort már nem lehet visszaszerelni a készülékbe.
8
Részegységek
7
Szħrę tisztítása
4
3
2
1
Alaposan törölje át
6
Kiürítés
Az optimális szívóerĘ fenntartásához a szĦrĘket használat közben rendszeresen tisztítani kell.
5
Tartozékok
Csatlakoztatás a nyélhez
A nyél leszerelése
Csatlakoztatás a tömlęhöz
4
A készülék a töltĘre csatlakoztatva hagyható, és használat közben melegedhet.
A készülék használata
Be
Ki
3
Töltés
Ki
Óra
További töltések
Óra
ElsĘ töltés
2
Kezelési útmutató
Download PDF

advertising