DW03050 | DeWalt DW03050 LASER DISTANCE METER instruction manual

Obsah
SK
Nastavenie prístroja- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Úvod - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Prehľad - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Displej - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Vloženie batérií - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Prevádzka - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Nebezpečenstvá pri používaní - - - - - - - - - - - - - - - -11
Limity používania - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -11
Likvidácia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -11
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - - - - - - - - - -11
Klasifikácia lasera - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -12
Označenie- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -12
Zapnutie / vypnutie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Vymazať- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Kódy správ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Nastavenie referencie merania - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Nastavenie jednotky vzdialenosti - - - - - - - - - - - - - - - 4
Funkcie merania
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5
Meranie jednej vzdialenosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Permanentné meranie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Sčítať / Odčítať - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Plocha - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Objem - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Pytagoras (2-bodové) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Pytagoras (3-bodové) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Pamäť (5 posledných výsledkov) - - - - - - - - - - - - - - - 8
Technické údaje
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -9
Kódy správ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10
Údržba - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10
Záruka
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10
Bezpečnostné pokyny
- - - - - - - - - - - - - - - - - 10
Oblasti zodpovednosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10
Dovolené použitie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Zakázané použitie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Dewalt DW03050
1
SK Nastavenie prístroja
Úvod
Prehľad
Pred prvým použitím výrobku si dôkladne prečítajte
bezpečnostné pokyny a návod na použitie.
Osoba zodpovedná za výrobok musí zabezpečiť, že
všetci používatelia im rozumejú a dodržiavajú ich.
Displej
Použité symboly majú nasledovné významy:
 VÝSTRAHA
Udáva potenciálne nebezpečnú situáciu alebo použitie na neurčený účel, ktorým ak nezabránite, vyústia do smrteľného alebo
vážneho zranenia.
 UPOZORNENIE
Udáva potenciálne nebezpečnú situáciu alebo použitie na neurčený účel, ktorým ak nezabránite, môžu vyústiť do malého
zranenia a/alebo značného materiálneho, finančného alebo
environmentálneho poškodenia.
Dôležité odseky, ktoré sa v praxi musia dodržiavať, keďže
umožňujú technicky správne a účinné používanie výrobku.
i
Zap. /
Meranie /
Označovanie
Referencia
merania /
Jednotka
Vymazať /
Vyp
Sčítať / Odčítať
DW03050
2
Dewalt DW03050
Plocha /
Objem /
Pytagoras /
Pamäť
Nastavenie prístroja
Displej
Batéria
Plocha /
Objem
SK
Vloženie batérií
i
Pytagoras
Pamäť
Aby ste zabezpečili spoľahlivé použitie,
nepoužívajte zinkovo-karbónové
batérie. Batérie
vymeňte, keď
symbol batérie
bliká.
Meranie
referencia
Informácie
Min./Max.
Meranie
Dodatok /
Odpočítavanie
Jednotky
Hlavný riadok
Dewalt DW03050
3
SK Prevádzka
Zapnutie / vypnutie
Vymazať
Kódy správ
1x
Ak sa objaví informačná ikona s
číslom, dodržiavajte pokyny v
časti „Kódy správy“.
Príklad:
2 sek.
Zariadenie je
vypnuté.
Vráti späť poslednú vykonanú akciu.
Nastavenie referencie merania
1
2
Vzdialenosť sa meria z prednej
časti zariadenia.
Vzdialenosť sa meria zo zadnej
časti zariadenia (štandardné nastavenie).
Nastavenie jednotky vzdialenosti
Prepne medzi nasledujúcimi jednotkami:
2 sek.
4
0.000m
0'00" 1/16
0 in 1/16
Dewalt DW03050
Funkcie merania
Meranie jednej vzdialenosti
1
SK
2
i
3
8.532 m
Namierte aktívny laser na cieľ.
Cieľové povrchy: Chyby merania sa môžu vyskytnúť pri
meraní k bezfarebným kvapalinám, polystyrénu alebo
polopriepustným povrchom
alebo pri namierení na vysoko lesklé povrchy. Voči tmavým povrchom sa čas
merania zvyšuje.
Permanentné meranie
Zobrazí sa naposledy
nameraná hodnota.
2
1
3
2 sek.
Zastaví permanentné
meranie.
8.532 m
Namierte aktívny laser na cieľ.
Sčítať / Odčítať
1x
1
2x
2
7.332 m
i
3
Ďalšie meranie
sa pripočíta
k predošlému.
Ďalšie meranie
sa odpočíta
od predošlého.
5.5I5 m
Výsledok je zobrazený v hlavnom riadku a nameraná hodnota nad ním. Tento postup
sa môže podľa potreby opakovať. Rovnaký postup sa dá
použiť pre sčítanie alebo odčítanie plôch alebo objemov.
I2.847 m
Dewalt DW03050
5
SK Funkcie merania
Plocha
1x
1
2
3
4
Namierte laser
na prvý cieľový
bod.
i
5
Namierte laser
na druhý cieľový
bod.
24.352 m
Výsledok je zobrazený v
hlavnom riadku a nameraná
hodnota nad ním.
2
Objem
2x
1
2
3
Namierte laser
na prvý cieľový
bod.
i
7
78.694 m
6
4
5
Namierte laser
na druhý cieľový
bod.
Výsledok je
zobrazený v
hlavnom riadku a nameraná hodnota
nad ním.
3
Dewalt DW03050
6
Namierte laser
na tretí cieľový
bod.
Funkcie merania
Pytagoras (2-bodové)
SK
3x
1
2
3
4
Namierte laser
na vrchný bod.
i
5
Namierte laser v
pravom uhle na
spodný bod.
8.294 m
Výsledok je zobrazený v hlavnom
riadku a nameraná
vzdialenosť nad
ním. Stlačenie meracieho tlačidla na 2
sek. v tejto funkcii
aktivuje automatické meranie minima
alebo maxima.
Pytagoras (3-bodové)
4x
1
2
3
4
Namierte laser
na vrchný bod.
Namierte laser
na pravouhlý
bod.
i
7
8.294 m
5
6
Namierte laser na spodný bod.
Výsledok je zobrazený v hlavnom riadku a nameraná vzdialenosť nad ním.
Stlačenie meracieho tlačidla na
2 sek. v tejto funkcii aktivuje automatické meranie minima alebo maxima.
Dewalt DW03050
7
SK Funkcie merania
Pamäť (5 posledných výsledkov)
5x
1
2
5
8.294 m
8
Zobrazí sa posledných 5 výsledkov
5
8.294 m
Naviguje cez posledných 5 výsledkov.
Dewalt DW03050
Technické údaje
SK
Meranie vzdialenosti
Tolerancia typického
merania*
± 1.5 mm / 0.06 in **
Rozsah v cieľovom mieste
50 m / 164 ft
Typický rozsah*
40 m / 132 ft
Rozsah pri nepriaznivých
podmienkach ***
35 m / 115 ft
Najmenšia zobrazená
jednotka
1 mm/1/16 in
Ø laserového bodu
pri vzdialenostiach
6/30 mm
(10/50 m)
* aplikuje sa pre 100 % cieľovú reflektivitu (biela
stena), slabé osvetlenie pozadia, 25 °C
** Tolerancia sa aplikuje od 0.05 m do 10 m s 95 %
úrovňou spoľahlivosti. Maximálna tolerancia sa môže
zhoršiť na 0.15 mm/m medzi 10 m až 30 m a na
0.2 mm/m pri vzdialenostiach nad 30 m
*** vzťahuje sa na 100 % cieľovú reflektivitu, osvetlenie pozadia medzi 30'000 luxov
Funkcie
Meranie vzdialenosti
áno
Permanentné meranie
áno
Sčítanie / Odčítanie
áno
Plocha
áno
Objem
áno
Pytagoras
2-bodové, 3-bodové
Pamäť
5 výsledkov
Všeobecne
Trieda lasera
2
Typ lasera
635 nm, < 1 mW
Odchýlka lúča
0.16 x 0.6 mrad
Trvanie impulzu
0.2 x 10-9s - 0.8 x 10-9s
Trieda ochrany
IP65 (ochrana proti
prachu a striekajúcej
vode)
po 90 sek.
Automatické vypnutie lasera
Automatické vypnutie napájania
po 180 sek.
Výdrž batérií (2 x AAA)
do 3000 meraní
Rozmer (V x H x Š)
120,5 x 55 x 33,7 mm
4.7 x 2.2 x 1.3 in
Hmotnosť (s batériami)
127 g / 4.48 oz
Teplotný rozsah:
- Skladovanie
- Ovládanie
-25 až 70 °C
-13 až 158 °F
0 až 40 °C
32 až 104 °F
Dewalt DW03050
9
SK Kódy správ
Ak správa Error nezmizne po opakovanom zapnutí zariadenia, kontaktujte
predajcu.
Ak sa objaví správa InFo spolu s číslom,
stlačte tlačidlo Vymazať a dodržte nasledujúce pokyny:
Č.
Príčina
Oprava
204
Chybná kalkulácia
Vykonajte meranie
znova.
252
Príliš vysoká teplota Nechajte zariadenie
vychladnúť.
253
Príliš nízka teplota
Zahrejte zariadenie.
255
Prijatý signál je
veľmi slabý, čas
merania príliš dlhý
Zmeňte cieľový povrch
(napr. biely papier).
256
Prijatý signál je
príliš silný
Zmeňte cieľový povrch
(napr. biely papier).
257
Príliš silné osvetlenie pozadia
Zatieňte cieľovú oblasť.
258
Meranie mimo
rozsahu merania
Opravte rozsah.
260
Prerušenie laserového lúča
Zopakujte meranie.
Údržba
Bezpečnostné pokyny
• Zariadenie čistite mäkkou, vlhkou
handričkou.
• Zariadenie nikdy neponárajte do vody.
• Nikdy nepoužívajte agresívne čistiace
prostriedky alebo rozpúšťadlá.
Osoba zodpovedná za zariadenie musí
zabezpečiť, že všetci používatelia im
rozumejú a dodržiavajú ich.
Záruka
Európa:
• 30-denná lehota okamžitého vrátenia
v prípade nespokojnosti
• Jednoročný bezplatný servis
• Jednoročná plná záruka
Podrobné informácie sú k dispozícii na
internete na www.2helpU.com.
Severná Amerika:
• Trojročná obmedzená záruka
• Jednoročný bezplatný servis
• 90-denná záruka na vrátenie peňazí
Podrobné informácie sú k dispozícii na
internete na www.dewalt.com.
Oblasti zodpovednosti
Zodpovednosti výrobcu originálneho
vybavenia:
Európa:
DEWALT
D-65510 Idstein, Germany
www.2helpU.com
www.dewalt.eu
Severná Amerika:
DEWALT Industrial Tool Co.
Baltimore, MD21286, USA
Pre servisné služby volajte 1-800-4DEWALT.
www.dewalt.com
Vyššie uvedená spoločnosť je zodpovedná za dodanie produktu, vrátane
návodu na použitie v úplne bezpečnom
stave. Vyššie uvedená spoločnosť nie je
zodpovedná za príslušenstvo vyrobené
treťou stranou.
Zodpovednosti osoby, ktorá má
zariadenie na starosti:
• Rozumieť bezpečnostným pokynom na
výrobku a pokynom v návode na
použitie.
• Poznať miestne bezpečnostné predpisy
vzťahujúce sa na predchádzanie
nehodám.
10
Dewalt DW03050
Bezpečnostné pokyny
• Neoprávnenému personálu zamedzte
prístup k výrobku.
Dovolené použitie
• Meranie vzdialeností
• Meranie naklonenia
Zakázané použitie
• Používanie výrobku bez poučenia.
• Používanie mimo rozsahu stanovených
limitov
• Deaktivovanie bezpečnostných
systémov a odstránenie nálepiek s
vysvetlivkami a upozornením na nebezpečenstvo
• Otvorenie výrobku za použitia nástrojov
(napr. skrutkovače atď.)
• Vykonávanie úprav alebo prerábanie
výrobku
• Použitie príslušenstva od iných
výrobcov bez vysloveného schválenia
• Úmyselné oslňovanie tretích strán; tiež v
tme
• Neadekvátne zabezpečenie v mieste
merania (napr. pri meraní na cestách,
staveniskách atď.)
• Schválne alebo nezodpovedné správanie sa na lešeniach, na rebríkoch, pri
meraní v blízkosti bežiacich strojov
alebo v blízkosti častí strojov alebo
inštalácií, ktoré nie sú chránené
• Priame mierenie na slnko
SK
Nebezpečenstvá pri používaní
Likvidácia
 VÝSTRAHA
 UPOZORNENIE
Dávajte si pozor na chybné merania vzdialenosti, ak je zariadenie poškodené alebo
spadlo, alebo bolo nesprávne používané
alebo upravené. Vykonávajte pravidelné
testovacie merania.
Najmä potom, ako bolo zariadenie vystavené neobvyklému používaniu a pred,
počas a po dôležitých meraniach.
 UPOZORNENIE
Nikdy sa nepokúšajte výrobok opraviť
sami. V prípade poškodenia kontaktujte
lokálneho predajcu.
 VÝSTRAHA
Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú vopred
schválené, môžu viesť k zrušeniu povolenia na prevádzku zariadenia.
Limity používania
Pozri časť „Technické údaje“.
Zariadenie je určené na použitie v
trvalo obývaných oblastiach. Produkt
nepoužívajte v oblastiach ohrozených
výbuchom alebo v agresívnych prostrediach.
i
Dewalt DW03050
Vybité batérie sa nesmú likvidovať s
domovým odpadom. Dbajte o životné
prostredie a odneste ich na zberné miesta,
ktoré sú vybavené v súlade s vnútroštátnymi a miestnymi predpismi.
Výrobok sa nesmie likvidovať s domovým
odpadom.
Výrobok likvidujte náležite v súlade
s vnútroštátnymi predpismi vo
svojej krajine.
Dodržiavajte národné a lokálne
predpisy.
Informácie o ošetrení produktu a spracovaní odpadu si môžete prevziať z našej
webovej stránky.
Elektromagnetická kompatibilita
(EMC)
 VÝSTRAHA
Prístroj vyhovuje najprísnejším požiadavkám príslušných noriem a smerníc.
Avšak možnosť spôsobenia interferencie v
iných prístrojoch nie je možné úplne
vylúčiť.
11
SK Bezpečnostné pokyny
Klasifikácia lasera
Označenie
a
Zariadenie vytvára viditeľné laserové lúče,
ktoré sa emitujú z prístroja.
Je to laserový výrobok triedy 2 v súlade s:
• IEC60825-1: 2007 „Bezpečnosť žiarenia
laserových výrobkov“
a
Výrobky s laserom triedy 2:
Nepozerajte sa do laserového lúča, ani ho
zbytočne nemierte na iných ľudí. Ochrana Prilepte nálepku lasera (a) v jazyku svojej
oka je bežne poskytnutá reakciami odporu krajiny.
vrátane žmurkacieho reflexu.
 VÝSTRAHA
Pozeranie sa priamo do lúča s optickými
pomôckami (napr. ďalekohľadmi, teleskopmi) môže byť nebezpečné.
 UPOZORNENIE
Pozeranie sa do laserového lúča môže byť
pre oči nebezpečné.
12
Dewalt DW03050
Download PDF

advertising