GK2235 | Black&Decker GK2235 CHAINSAW Type 3 instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588888-63 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
GK1830
GK1935
GK2235
GK1940
GK2240
2
3
4
ČESKY
Použití výrobku
dovým chráničem (RCD). Použití proudového
chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Elektrická řetězová pila Black & Decker je určena pro
prořezávání větví a stromů a pro řezání kulatiny. Tento
výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití.
3.
a.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro
práci s elektrickým nářadím
Varování! Pozorně si přečtěte veškerá bezpečnostní varování a pokyny. Nedodržení
níže uvedených varování a pokynů může způsobit úraz elektrickým proudem, vznik požáru
nebo vážné zranění.
b.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte
pro případné další použití. Označení elektrické nářadí
ve všech níže uvedených upozorněních odkazuje na
vaše nářadí napájené ze sítě (obsahuje napájecí kabel)
nebo nářadí napájené bateriemi (bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
c.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může
vést k způsobení úrazů.
S elektrickým nářadím nepracujte ve výbušných
prostorách, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných
látek. Elektrické nářadí je zdrojem jiskření, jež může
způsobit vznícení hořlavin.
Při práci s elektrickým nářadím udržujte děti
a okolní osoby mimo jeho dosah. Rozptylování
může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky
snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla hrozí zvýšené nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Pokud do nářadí vnikne voda, zvýší
se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nářadí,
k jeho posouvání a při odpojování nářadí od elektrické sítě za něj netahejte. Zabraňte kontaktu
kabelu s mastnými, horkými a ostrými předměty
a pohyblivými částmi nářadí. Poškozený nebo
zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Volba
kabelu určeného k venkovnímu použití snižuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat ve
vlhkém prostředí, použijte napájecí zdroj s prou-
g.
4.
a.
b.
c.
d.
5
Bezpečnost obsluhy
Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte
a při práci s elektrickým nářadím přemýšlejte.
Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni,
pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může
vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte vhodnou ochranu zraku. Ochranné prostředky
jako respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba
a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách, snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením
zdroje napětí nebo před vložením baterie a před
zvednutím nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení nářadí
s prstem na hlavním spínači nebo připojení napájecího kabelu k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Ponechané seřizovací klíče mohou být
zachyceny rotujícími částmi nářadí a mohou tak
způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožněna lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem pro
připojení odsávacího zařízení, zajistěte jeho
správné připojení a řádnou funkci. Použití těchto
zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte správný typ nářadí pro prováděnou práci. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní vypínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Jakékoli elektrické nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
Před výměnou jakýchkoli částí, příslušenství či
jiných připojených součástí, před prováděním
servisu nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte
jej od elektrické sítě nebo vyjměte baterii. Tato
preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby bylo toto nářadí
použito osobami, které nejsou seznámeny s jeho
obsluhou nebo s tímto návodem. Elektrické nářadí
je v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
e.
f.
g.
5.
a.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zaseknutí pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti,
které mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí
poškozeno, nechejte jej před použitím opravit.
Mnoho nehod vzniká v důsledku nedostatečné
údržby nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými břity se méně
zanáší a lépe se ovládají.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství a držáky nástrojů podle těchto pokynů a berte v úvahu
provozní podmínky a práci, která bude prováděna. Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než
k jakým je určeno, může být nebezpečné.
♦
♦
♦
Opravy
Svěřte opravu vašeho elektrického nářadí pouze
osobě s příslušnou kvalifikací, která bude používat výhradně originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
♦
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
práci s elektrickým nářadím
♦
Varování! Další bezpečnostní pokyny pro
řetězové pily
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Při práci s řetězovou pilou udržujte všechny části
těla v bezpečné vzdálenosti od řetězové pily.
Dříve než pilu zapnete, ujistěte se, zda se řetěz
pily ničeho nedotýká. Chvilková nepozornost při
práci s řetězovou pilou může způsobit kontakt pily
s oblečením nebo částí těla.
Vždy držte řetězovou pilu následujícím způsobem. Pravou rukou držte zadní rukojeť a levou
rukou držte přední rukojeť. Držení pily opačným
způsobem zvyšuje riziko způsobení zranění a nemělo by být nikdy prováděno.
Elektrické nářadí držte výhradně za izolované rukojeti, protože se řetěz může dostat do
kontaktu se skrytými vodiči nebo s vlastním
napájecím kabelem. Při kontaktu pilových řetězů s
„živým“ vodičem se nechráněné kovové části nářadí
stanou také „živé“ a obsluha tak může utrpět úraz
elektrickým proudem.
Používejte ochranné brýle a ochranu sluchu.
Doporučujeme vám používat další ochranné
pomůcky na hlavu, ruce a nohy. Odpovídající
ochranný oděv snižuje riziko vzniku zranění, které
bude způsobeno odlétávajícími úlomky nebo náhodným kontaktem s řetězem pily.
Nepoužívejte tuto řetězovou pilu v korunách stromů. Použití této řetězové pily při práci v korunách
stromů může vést k způsobení úrazu.
Vždy udržujte pevný postoj a používejte pilu
pouze v případě, kdy budete stát na pevném,
bezpečném a rovném povrchu. Kluzké nebo nestabilní povrchy, jako jsou žebříky, mohou způsobit
ztrátu rovnováhy nebo ovladatelnosti pily.
Při řezání větví, které jsou zatíženy, dávejte
pozor na jejich zpětné odmrštění. Jakmile dojde
♦
♦
♦
k uvolnění napětí ve vláknech dřeva, zatížená větev
může uhodit obsluhu pily nebo může způsobit ztrátu
kontroly nad pilou.
Při řezání křovin a mladých stromků buďte velmi
opatrní. Tenký materiál se může zachytit do řetězu
pily a může vás šlehnout nebo může způsobit ztrátu
vaší rovnováhy.
Přenášejte řetězovou pilu za přední rukojeť
s vypnutým hlavním spínačem v bezpečné
vzdálenosti od těla. Při přepravě nebo skladování pily dbejte na to, aby byla lišta pily vždy
opatřena krytem. Správná manipulace s řetězovou
pilou snižuje pravděpodobnost náhodného kontaktu
s pohybujícím se řetězem pily.
Dodržujte pokyny pro mazání, napínání řetězu
a výměnu příslušenství. Nesprávně napnutý nebo
nedostatečně mazaný řetěz může prasknout nebo
může zvyšovat pravděpodobnost zpětného rázu.
Udržujte rukojeti pily suché a čisté. Dbejte na
to, aby nebyly znečištěny olejem nebo mazivem.
Rukojeti pokryté mazivem nebo olejem jsou kluzké
a způsobují ztrátu kontroly.
Provádějte pouze řezání dřeva. Nepoužívejte
pilu k jiným účelům, než pro které je určena. Například: Nepoužívejte řetězovou pilu pro řezání
plastových, zdících nebo jiných nedřevěných
stavebních materiálů. Použití řetězové pily jiným
způsobem a k jiným než doporučeným účelům může
vést k nebezpečným situacím.
Veďte napájecí kabel tak, aby nemohlo dojít
k jeho zachycení na větvích nebo k jeho přeříznutí.
Během provozní životnosti řetězové pily může
dojít k nabroušení hrotového dorazu (17). Dávejte pozor.
Při manipulaci s pilou dávejte pozor na lištu řetězové pily, která může být horká. Dávejte pozor.
Příčiny a ochrana obsluhy před působením zpětného rázu
K zpětnému rázu může dojít v případě, kdy se přední část
lišty pily dostane do kontaktu s jiným předmětem nebo
v případě, kdy dřevěný materiál sevře v řezu řetěz pily.
Kontakt přední části lišty pily může v některých případech
způsobit náhlou zpětnou reakci, odmrštění lišty pily směrem nahoru a dozadu směrem k obsluze.
Sevření řetězu pily podél horní části lišty pily může zatlačit
lištu pily rychle zpět směrem k obsluze.
Každá z těchto reakcí může způsobit ztrátu ovladatelnosti
nad pilou a následné zranění. Nespoléhejte se pouze na
bezpečnostní prvky ve vybavení vaší pily. Jako uživatelé
řetězové pily byste měli dodržovat několik základních
pokynů, aby vaše práce skončila bez nehod a zranění.
Zpětný ráz je výsledkem nesprávného použití nářadí
a nesprávných pracovních postupů nebo pracovních
podmínek. Zpětnému rázu může být zabráněno řádným
dodržováním níže uvedených pokynů:
♦
6
Udržujte pevný úchop tak, aby palec a prsty
ruky obepínaly rukojeti řetězové pily. S oběma
rukama na rukojetích řetězové pily se postavte
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Vibrace
tak, abyste mohli odolávat síle zpětného rázu.
Jsou-li dodržovány správné postupy, síly zpětného
rázu mohou být obsluhou pily regulovány. Řetězovou pilu nepouštějte.
Nepřeceňujte se a neprovádějte řezy ve výšce
přesahující výšku vašich ramen. Tak zabráníte
neúmyslnému kontaktu s přední částí pily a umožníte lepší ovládání řetězové pily v neočekávaných
situacích.
Používejte pouze náhradní lišty pily a řetězy specifikované výrobcem. Nesprávné lišty pily a řetězy
mohou způsobit prasknutí řetězu nebo zpětné rázy.
Dodržujte pokyny výrobce týkající se broušení
a údržby řetězu pily. Snížení výšky ukazatele
hloubky řezu může vést k zvýšení rizika zpětného
rázu.
Náraz do kovu, cementu nebo do jiného tvrdého
materiálu v blízkosti dřeva nebo nacházejícího se
přímo v dřevěném materiálu, může způsobit zpětný
ráz.
Tupý nebo volný řetěz pily může způsobit zpětný
ráz.
Nepokoušejte se pilu vložit zpět do původního řezu.
Mohlo by dojít k zpětnému rázu. Vždy provádějte
nový řez.
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu
se standardní zkušební metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita pro srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může
být také použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto výrobkem.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit
v závislosti na způsobu použití výrobku. Úroveň vibrací
může být vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.
Při stanovení doby vystavení se působení vibrací,
z důvodu určení bezpečnostních opatření podle normy
2002/44/EC k ochraně osob pravidelně používajících
elektrické nářadí v zaměstnání, by měl předběžný odhad
působení vibrací brát na zřetel aktuální podmínky použití
nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního cyklu,
jako jsou doby, při které je nářadí vypnuto a kdy běží
naprázdno.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je chráněno dvojitou izolací. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá
napětí na výkonovém štítku.
Bezpečnostní pokyny pro řetězovou
pilu
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Zásadně doporučujeme, aby začínající uživatelé
řetězové pily prošli praktickým proškolením o použití
pily a ochranného vybavení, které povede zkušený
pracovník. První zkouška by měla proběhnout při
řezání kulatiny na vhodném stojanu.
Před použitím vždy zkontrolujte, zda správně pracuje
brzda zpětných rázů.
Při přenášení řetězové pily vám doporučujeme,
abyste se ujistili, zda je zajištěna brzda a aby byla
pila otočena přední částí dozadu.
Chraňte pilu, není-li používána. Neskladujte řetězovou pilu, aniž byste nejdříve sejmuli řetěz pily a lištu
pily, které by během skladování měly být ponořeny
v oleji. Skladujte všechny části řetězové pily na
suchém a bezpečném místě, mimo dosah dětí.
Před uskladněním vám doporučujeme vypuštění
oleje z nádržky pily.
Dodržujte správný postoj a naplánujte si bezpečný
únik před padajícími stromy nebo větvemi.
Při řezání používejte klíny a zabraňte ohýbání vodicí
lišty pily a řetězu v řezu.
Pečujte o řetěz pily. Dbejte na to, aby byl řetěz stále
ostrý a aby byl řádně usazen na vodicí liště. Dbejte
na to, aby byly řetěz a vodicí lišta čisté a správně
namazané. Udržujte rukojeti pily suché a čisté.
Dbejte na to, aby nebyly znečištěny olejem nebo
mazivem.
Použití prodlužovacího kabelu
♦
Vždy používejte schválený typ prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz
technické údaje). Prodlužovací kabel musí být vhodný pro venkovní použití a musí být také tak označen.
Může být použit prodlužovací kabel HO7RN-F
2 x 1,5 mm² s délkou až 30 m, aniž by docházelo
k výkonovým ztrátám. Před použitím prodlužovací
kabel řádně prohlédněte, zda není poškozen nebo
opotřebován. Je-li tento kabel poškozen, vyměňte
jej. V případě použití navinovacího kabelu vždy
odviňte celou délku kabelu.
Poklesy napájecího napětí
♦
♦
♦
Vyvarujte se řezání
♦
♦
♦
Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu Black & Decker,
aby bylo zabráněno možným rizikům.
Za určitých okolností může toto nářadí při spouštění
způsobit krátkodobý pokles napětí v napájecí síti.
Tím mohou být ovlivněny další spotřebiče. Například
může dojít ke krátkodobému snížení jasu osvětlovacích těles.
Pokud je to nutné, spojte se s oprávněným zástupcem elektrorozvodné sítě a nechejte provést
měření, zda je impedance napájecího okruhu nižší
než 0,411 ohm. Za těchto podmínek by se neměly
vyskytovat poruchy.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem
Upraveného dřeva.
Do země.
Pletiva, hřebíků atd.
♦
7
Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy
(například kovová zábradlí, sloupy svítilen atd.).
Elektrická bezpečnost může být dále zvýšena použitím vysoce citlivého zařízení (30 mA / 30 ms) pro
zbytkový proud (RCD).
Vždy používejte prostředky k ochraně sluchu.
Zařízení nevystavujte dešti nebo prostředí
s vysokou vlhkostí.
Varování! Použití jističe RCD nebo jiné jisticí
jednotky nezbavuje obsluhu řetězové pily
povinnosti dodržovat bezpečnostní pokyny
a bezpečné pracovní postupy popsané v návodu k obsluze.
Před kontrolou poškozeného kabelu vždy
odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky. Nepoužívejte pilu, je-li poškozen její
napájecí kabel.
Doplňující bezpečnostní pokyny
♦
♦
♦
♦
♦
Toto nářadí není určeno k použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití nářadí osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby si s nářadím
nehrály.
Zajistěte, aby se v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru nacházela další osoba, která zajistí
pomoc v případě úrazu.
Musíte-li se z jakéhokoli důvodu dotýkat řetězu pily,
ujistěte se, zda je pila odpojena od sítě.
Provozní hluk tohoto nářadí může překročit 85 dB(A).
Proto vám doporučujeme, abyste provedli příslušná
měření a opatření týkající se ochrany sluchu.
Směrnice 2000/14/EC zaručuje hodnotu akustického výkonu.
Brzda řetězu vypnuta.
Brzda řetězu zapnuta.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Zbytková rizika
Je-li používáno nářadí, které není popisováno v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se objevit
dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou vzniknout
v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití
atd.
Hlavní spínač
Odjišťovací tlačítko
Víčko nádržky oleje
Sestava předního ochranného krytu a brzdy
Seřizovač napnutí řetězu
Řetěz
Vodicí lišta
Kryt řetězové lišty
Zajišťovací šroub seřízení řetězu
Sestava krytu řetězu
Indikátor množství oleje
Sestavení
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá
zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou
následující:
♦
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující
nebo pohybující se částí.
♦
Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního
nástroje nebo příslušenství.
♦
Zranění způsobená dlouhodobým použitím
nářadí. Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu,
zajistěte, aby byly prováděny pravidelné přestávky.
♦
Poškození sluchu.
♦
Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití nářadí (příklad: - práce se
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
Varování! Při práci s řetězovou pilou vždy
používejte ochranné rukavice.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby
elektrického nářadí proveďte jeho vypnutí
a odpojte napájecí kabel od síťové zásuvky.
Varování! Před sestavením odstraňte upínací
pásek, který připevňuje řetěz k řetězové liště.
Mazání řetězu
Tento úkon musíte provést vždy, když použijete poprvé
nový řetěz (6). Před použitím nový řetěz (6) ponořte
do oleje na řetězy a nechejte řetěz v této lázni minimálně jednu hodinu. Používejte olej pro řetězové pily
Black & Decker. Během provozní životnosti vaší pily
vám doporučujeme používat pouze oleje Black & Decker,
protože směsi různých olejů by mohly způsobit snížení
kvality oleje, což by mohlo dramaticky zkrátit provozní
životnost řetězu pily a vytvářet další provozní rizika.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení
úrazu si uživatel musí přečíst tento návod
k obsluze.
Nikdy nepoužívejte již použitý olej, hustý olej nebo velmi
řídký olej pro šicí stroje. Tyto typy olejů mohou řetězovou
pilu poškodit.
Při práci s tímto nářadím používejte ochranné
brýle.
8
Nasazení vodicí lišty a řetězu
(obr. A - G)
♦
Pokyny pro první nasazení naleznete v rychlém průvodci
pro použití.
♦
Položte řetězovou pilu na stabilní povrch.
♦
Nastavte sestavu předního krytu a brzdy řetězu do
přední polohy (obr. D).
♦
Zcela uvolněte zajišťovací šroub seřízení řetězu (9)
(obr. F).
♦
Sejměte sestavu krytu řetězu (10).
♦
Nasaďte řetěz (6) na vodicí lištu (7) a ujistěte se,
zda zuby řetězu na horní části vodicí lišty (7) směřují
dopředu (obr. A).
♦
Veďte řetěz (6) po obvodu vodicí lišty (7) a natáhněte
jej, abyste vytvořili smyčku na zadní části vodicí lišty
(7).
♦
Nasaďte řetěz (6) na hnací kolo řetězu (12). Nasaďte vodicí lištu (7) na výstupky pro umístění lišty
(13) (obr. C). Ujistěte se, zda se posuvný kolík (14)
nachází v napínacím otvoru (15) (obr. C).
♦
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat vlastním tempem.
Zamezte přetěžování nářadí.
Naplnění nádržky oleje (obr. H)
♦
♦
♦
♦
♦
Poznámka: Nářadí nebude možné zapnout, nebude-li sestava předního krytu a brzdy řetězu v nastavené poloze.
♦
Uchopte pilu pevně oběma rukama. Stiskněte odjišťovací tlačítko (2) a potom stiskněte hlavní spínač
(1), aby došlo k spuštění pily.
♦
Jakmile se motor rozběhne, sejměte palec z odjišťovacího tlačítka (2) a uchopte pevně rukojeť.
Nepůsobte na nářadí silou a nechejte nářadí pracovat
vlastním tempem. Nářadí provede práci lépe a bezpečněji při provozních otáčkách, pro které bylo navrženo.
Nadměrná síla způsobí namáhání řetězu (6).
Nasaďte na pilu sestavu krytu řetězu (10).
Otočte zajišťovacím šroubem seřízení řetězu (9)
(obr. F), aby došlo k připevnění sestavy krytu řetězu
(10), ale tento šroub zcela nedotahujte.
Otáčejte seřizovačem napnutí řetězu (5) (obr. G) ve
směru pohybu hodinových ručiček, dokud nedosáhnete požadovaného napnutí řetězu (6). Ujistěte se,
zda je řetěz (6) řádně nasazen na vodicí liště pily
(7).
Podle níže uvedeného postupu zkontrolujte napnutí
řetězu. Dbejte na to, aby nedošlo k nadměrnému
napnutí řetězu.
Utáhněte zajišťovací šroub seřízení řetězu (9).
Nastavení brzdy řetězu (obr. C)
♦
Ujistěte se, zda je nářadí odpojeno od zdroje napájecího napětí.
♦
Přitáhněte sestavu předního krytu a brzdy řetězu (4)
zpět do nastavené polohy (obr. C).
♦
Nyní je nářadí připraveno k použití.
Kontrola a seřízení napnutí řetězu
(obr. G)
Princip práce brzdy řetězu aktivované zpětným rázem
Dojde-li k zpětnému rázu, vaše levá ruka se dostane do
kontaktu s předním krytem a zatlačí jej dopředu, směrem
k obrobku, což během několika zlomků sekundy způsobí
zastavení nářadí.
Před každým použitím a každých 10 minut během použití
pily musíte provést kontrolu napnutí řetězu.
♦
Odpojte nářadí od napájení.
♦
Zlehka natáhněte řetěz (6), jako na uvedeném obrázku (detail v obr. G). Napnutí je správné, vrátí-li se
řetěz (6) zpět na vodicí lištu pily (7), došlo-li k jeho
vysunutí z lišty o 3 mm. Na spodní části řetězu by
neměl být mezi řetězem (6) a vodicí lištou (7) žádný
průvěs.
Poznámka: Nepřepínejte řetěz, protože by došlo k jeho
nadměrnému opotřebování a zkrácení provozní životnosti
řetězu i vodicí lišty.
Poznámka: Je-li řetěz nový, během prvních 2 hodin
použití provádějte často jeho kontrolu (po odpojení
napájecího kabelu pily od síťové zásuvky), protože se
nový řetěz mírně napíná.
Princip zkoušky brzdy řetězu aktivované zpětným
rázem (obr. C)
♦
Před použitím vždy zkontrolujte, zda správně pracuje
brzda zpětných rázů.
♦
Na pevném povrchu uchopte nářadí pevně oběma
rukama, ujistěte se, zda se řetěz (6) nachází nad
zemí a zapněte pilu (viz část Zapínání pily).
♦
Otáčejte vaši levou ruku dopředu kolem přední
rukojeti tak, aby se zadní část vaší ruky dostala do
kontaktu se sestavou předního krytu a brzdy řetězu
(4) a tlačila ji dopředu, směrem k obrobku (obr. C).
Řetěz (6) by se měl během několika zlomků sekundy
zastavit.
Při obnovení funkce sestavy předního krytu a brzdy
řetězu (4) postupujte podle pokynů uvedených v části
Nastavení brzdy řetězu.
Chcete-li řetěz napnout
♦
Sejměte víčko nádržky (3) a naplňte nádržku doporučeným typem oleje na řetězy. Množství oleje
v nádržce můžete sledovat pomocí indikátoru (11).
Znovu nasaďte víčko nádržky (3).
Pravidelně pilu vypínejte a kontrolujte množství
oleje pomocí indikátoru (11). Je-li v nádržce méně
než čtvrtina požadovaného množství, odpojte pilu
od zdroje napájecího napětí a doplňte do nádržky
správný typ oleje.
Zapnutí
Varování! Před opětovným nasazením se ujistěte, zda
je sestava předního krytu a brzdy řetězu (4) v nastavené
poloze (přední) (obr. E).
♦
♦
Napněte řetěz seřizovačem napnutí řetězu (5).
Otáčejte seřizovačem ve směru pohybu hodinových
ručiček.
Utáhněte zajišťovací šroub seřízení řetězu (9).
Otočte zajišťovacím šroubem seřízení řetězu (9)
proti směru pohybu hodinových ručiček.
9
Poznámka: Nepokoušejte se pilu znovu zapnout, dokud
se motor zcela nezastaví.
Poznámka: Dojde-li k poruše brzdy řetězu, svěřte opravu
autorizovanému servisu Black & Decker.
nebo nereguluje místní platný zákon nebo předpis.
Prořezávání by mělo být prováděno zkušenými pracovníky, protože hrozí zvýšené riziko sevření vodicí lišty pily
a zpětného rázu.
Dojde-li k zablokování řetězu (6) nebo vodicí lišty (7)
♦
Vypněte nářadí.
♦
Odpojte nářadí od napájení.
♦
Rozevřete řez pomocí klínů, aby došlo k uvolnění
napětí působícího na vodicí lištu (7). Nepokoušejte
se uvolnit pilu páčením.
♦
Zahajte nový řez.
Před prořezáváním berte v úvahu všechny podmínky,
které mohou ovlivnit směr pádu, včetně:
♦
Délky a hmotnosti řezané větve.
♦
Neobvyklé složité struktury těžké větve nebo její
rozložení.
♦
Okolních stromů a překážek, včetně těch nad hlavo.
♦
Rychlosti a směru větru.
♦
Větví, které jsou propleteny s jinými větvemi.
Pracovník by měl brát v úvahu přístup k větvím stromu
a směr jejich pádu. Větve stromu se mohou snadno
zhoupnout směrem ke kmenu. Mimoto mohou větve
ohrozit okolo stojící osoby, objekty a jiný majetek, nacházející se pod nimi.
♦
Z důvodu zabránění rozštípnutí proveďte první řez
směrem nahoru. Hloubka řezu by měla odpovídat
maximálně jedné třetině průměru větve.
♦
Proveďte druhý řez směrem dolů, který bude směřovat k prvnímu řezu.
Kácení stromů (obr. J – L)
Nezkušení pracovníci by se neměli pokoušet kácet
stromy. Obsluha pily může utrpět zranění nebo může
způsobit hmotné škody, které vzniknou v důsledku
nezvládnutí směru pádu káceného stromu. Strom se
může rozštípnout nebo může během kácení dojít k pádu
poškozených nebo suchých větví. Bezpečná vzdálenost
mezi káceným stromem a okolo stojícími lidmi, budovami
a jinými objekty musí být rovna minimálně 2,5 násobku
výšky stromu. Všechny okolo stojící osoby, budovy nebo
objekty nacházející se v této oblasti jsou vystaveny riziku
zasažení při pádu káceného stromu.
Řezání kulatiny (obr. M - O)
Způsob řezání závisí na způsobu podepření kulatiny.
Je-li to možné, vždy používejte vhodný stojan pro řezání
dřeva. Vždy zahajte řez s řetězem v chodu a tak, aby
byl hrotový doraz (17) v kontaktu se dřevem (obr. M).
Při dokončení řezu proveďte otočný pohyb pomocí
hrotového dorazu.
Dříve, než se pokusíte kácet strom:
♦
Ujistěte se, zda kácení stromů nezakazuje nebo
nereguluje místní platný zákon nebo předpis.
♦
Berte v úvahu všechny podmínky, které mohou
ovlivnit směr pádu stromu, včetně:
Plánovaného směru pádu.
Přirozeného sklonu stromu.
Neobvyklé struktury těžké větve nebo její
rozložení.
Okolo stojících stromů a překážek, včetně
nadzemních vedení a podzemních kanalizací.
Rychlosti a směru větru.
Předem si naplánujte bezpečný únik před padajícími
větvemi a stromy. Zajistěte, aby byla úniková cesta
zbavena překážek. Nezapomeňte, že čerstvě posečená
tráva a naloupaná kůra jsou kluzké.
♦
Nepokoušejte se kácet stromy, jejichž průměr kmenu
je větší než řezná délka pily.
♦
Vyřežte do kmenu zářez, aby byl určen směr pádu
stromu.
♦
U základny stromu vytvořte do kmenu stromu horizontální řez do hloubky 1/5 až 1/3 průměru kmenu,
kolmo k ose pádu stromu (obr. J).
♦
Shora v úhlu zhruba 45° vytvořte druhý řez, který
bude protínat první řez.
♦
Z druhé strany vytvořte ve výšce 25 až 50 mm nad
řezem na opačné straně jednoduchý horizontální řez
(obr. K). Dbejte na to, aby nedošlo k prořezání až ke
směrovému zářezu, protože by mohlo dojít k ztrátě
kontroly nad směrem pádu stromu.
♦
Zarazte klín nebo klíny do výše uvedeného řezu, aby
došlo k jeho rozevření a k následnému pádu stromu
(obr. L).
Je-li kulatina při řezání podepřena po celé délce:
♦
Provádějte řez směřující dolů, ale zabraňte tomu,
aby se pila dostala do kontaktu se zemí, protože by
došlo k rychlému otupení řetězu.
Je-li kulatina při řezání podepřena na obou koncích:
♦
Nejdříve řežte směrem dolů do jedné třetiny, abyste
zabránili štípání a potom veďte druhý řez směrem
proti prvnímu řezu.
Je-li kulatina při řezání podepřena na jednom konci:
♦
Nejdříve řežte jednu třetinu průměru směrem nahoru, abyste zabránili štípaní a potom řežte směrem
dolů.
Řežete-li na svahu (obr. N):
♦
Vždy stůjte na svahu nad kmenem.
Pokoušíte-li se řezat kulatinu na zemi (obr. N):
♦
Zajistěte kulatinu pomocí špalků nebo klínů. Pracovník nebo jeho pomocníci by neměli zajišťovat
řezaný kmen postavením nebo posazením se na
tento kmen. Zajistěte, aby se řetěz pily nedostal do
kontaktu se zemí.
Používáte-li při řezání stojan (obr. O):
Je-li to možné, vždy zásadně doporučujeme použití
stojanu.
♦
Umístěte kmen do stabilní polohy. Vždy provádějte
řez vně opěrných bodů stojanu. Pro připevnění
obrobku používejte upínací svorky nebo pásy.
Prořezávání stromů
Ujistěte se, zda prořezávání větví stromů nezakazuje
10
Řešení problémů
Údržba
Závada
Možná příčina
Odstranění
problému
Nářadí není
možné spustit.
Není stisknuto
odjišťovací
tlačítko.
Stiskněte
odjišťovací
tlačítko.
Přední kryt
v poloze pro
zabrzdění.
Obnovte funkci
předního krytu.
Přepálená
pojistka.
Vyměňte
pojistku.
Pravidelná údržba zajišťuje dlouhou provozní životnost
nářadí. Doporučujeme vám pravidelně provádět následující kontroly.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby elektrického
nářadí:
♦
Vypněte nářadí a odpojte nářadí od zdroje napájecího napětí.
Množství oleje
Množství oleje v nádržce by nemělo být menší než jedna
čtvrtina maximálního množství.
Aktivace
Zkontrolujte
proudového
proudový
chrániče (RCD). chránič (RCD).
Po vypnutí
nářadí nedojde
okamžitě
k zastavení
řetězu.
Není připojen
napájecí kabel.
Zkontrolujte
napájení.
Příliš volný
řetěz.
Zkontrolujte
napnutí řetězu.
Prázdná
Vodicí lišta
nádržka na olej.
a řetěz jsou
horké a objevuje
se kouř.
Mazací otvor na
vodicí liště je
zanesen.
Řetězová pila
neprovádí
správné řezy.
Řetěz a vodicí lišta pily (obr. I)
♦
♦
♦
Zkontrolujte
množství oleje
v nádržce.
Broušení řetězu pily
Chcete-li od pily získat maximální výkon, je důležité,
aby byly zuby řetězu stále ostré. Návod k tomuto úkonu
naleznete na obalu brusného přípravku. Pro tento účel
doporučujeme zakoupení brousicí sady Black & Decker
(tato sada je k dispozici u autorizovaných servisů a vybraných prodejců Black & Decker).
Vyčistěte
mazací otvor.
Řetěz je příliš
napnutý.
Zkontrolujte
napnutí řetězu.
Není namazáno
řetězové
kolečko vodicí
lišty.
Namažte
řetězové
kolečko vodicí
lišty.
Obráceně
nasazený řetěz
pily.
Zkontrolujte
a nastavte
správně řetěz.
Výměna opotřebovaných nebo
poškozených řetězů
Nové řetězy pro řetězové pily jsou k dispozici u autorizovaných servisů a prodejců Black & Decker. Vždy
používejte originální náhradní díly.
Ostrost řetězu pily
Proveďte
nabroušení
řetězu.
Řetězová pila
Nečistoty
nespotřebovává v nádržce.
olej.
Jakmile dojde během řezání ke kontaktu zubů řetězu se
zemí nebo s hřebíkem, okamžitě dojde k jejich otupení.
Vypusťte olej
z nádržky
a naplňte
nádržku novým
olejem.
Zanesený otvor
ve víčku.
Vyčistěte otvor
ve víčku.
Nečistoty na
vodicí liště.
Odstraňte
nečistoty
z vodicí lišty
a proveďte její
řádné očištění.
Nečistoty ve
výstupním
otvoru pro
mazací olej.
Odstraňte
nečistoty
z otvoru.
Po každých několika hodinách provozu a před uložením pily sejměte vodicí lištu (7) i řetěz (6) a proveďte
jejich řádné očištění.
Ujistěte se, zda je bezpečnostní kryt čistý a zda není
zanesen nečistotami.
Při opětovné montáži otočte vodicí lištu (7) o 180°
a pomocí mazacího otvoru (16) proveďte namazání
řetězového kola. Tímto způsobem zajistíte rovnoměrné opotřebování celé vodicí lišty pily.
Napnutí pilového řetězu
Pravidelně kontrolujte napnutí pilového řetězu.
Co dělat, potřebuje-li vaše pila opravu
Tato řetězová pila odpovídá požadavkům platných bezpečnostních předpisů. Opravy by měly být prováděny
pouze kvalifikovanými osobami při použití originálních
náhradních dílů. Nedodržení tohoto pokynu může vést
k značnému ohrožení obsluhy. Doporučujeme vám,
abyste tento návod uložili na bezpečném místě.
11
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být vyhozen
do běžného domácího odpadu.
Délka lišty
Napájecí napětí
Příkon
Rychlost řetězu (naprázdno)
Maximální délka řezu
Nádržka na olej
Hmotnost
Třída bezpečnosti
Pokud nebudete výrobek Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zlikvidujte tento
výrobek v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 94 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 105 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Po zakoupení nového výrobku vám prodejny, místní
sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet)
podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací (ah) 5 m/s², odchylka (K) 1,5 m/s²
Společnost Black & Decker poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků Black & Decker po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této služby,
odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který nářadí odebere a zajistí
jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Black & Decker
naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Black & Decker
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Technické údaje
Délka lišty
Napájecí napětí
Příkon
Rychlost řetězu (naprázdno)
Maximální délka řezu
Nádržka na olej
Hmotnost
Třída bezpečnosti
Délka lišty
Napájecí napětí
Příkon
Rychlost řetězu (naprázdno)
Maximální délka řezu
Nádržka na olej
Hmotnost
Třída bezpečnosti
cm
V
W
m/s
cm
ml
kg
cm
V
W
m/s
cm
ml
kg
GK1935
Typ 3
35
230
1900
9,5
35
250
5,2
II
GK2235
Typ 3
35
230
2200
12,5
35
250
5,3
II
GK1940
Typ 3
40
230
1900
9,5
40
250
5,2
II
GK2240
Typ 3
40
230
2200
12,5
40
250
5,3
II
cm
V
W
m/s
cm
ml
kg
GK1830
Typ 2
30
230
1800
9,5
30
250
5,2
II
12
ES Prohlášení o shodě
Záruka
NAŘÍZENÍ PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ
TÝKAJÍCÍ SE VNĚJŠÍHO HLUKU
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě
svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato záruka
je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní
jeho zákonná záruční práva. Tato záruka platí ve všech
členských státech EU a v evropské zóně volného obchodu EFTA.
14
GK1830, GK1935, GK1940, GK2235, GK2240
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty
popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-13.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu 24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní vady,
garantujeme ve snaze o minimalizování vašich starostí
bezplatnou výměnu vadných dílů, opravu nebo výměnu
celého výrobku za níže uvedených podmínek:
♦
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
♦
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
♦
Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
♦
Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného
servisu Black & Decker.
2006/42/EC, Řetězová pila, Dodatek IV
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem,
The Netherlands
Úředně stanovený orgán ID č.: 0344
Úroveň akustického výkonu dle normy 2000/14/EC
(Článek 13, Dodatek III):
LWA (měřená hodnota akustického výkonu) 104 dB(A)
LWA (zaručená hodnota akustického výkonu) 107 dB(A)
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice 2004/108/
EC a 2011/65/EU. Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím společnost Black & Decker na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na konci
tohoto návodu.
Požadujete-li reklamaci, budete muset prodejci nebo
autorizovanému servisu předložit doklad o zakoupení
výrobku. Místo nejbližšího autorizovaného servisu
Black & Decker naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů
Black & Decker a podrobnosti o poprodejním servisu
naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Black & Decker.
Kevin Hewitt
Viceprezident pro
spotřebitelskou techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
18-03-2014
Navštivte prosím naši webovou stránku
www.blackanddecker.co.uk, kde můžete zaregistrovat váš nový výrobek Black & Decker a kde naleznete
všechny informace o nových výrobcích a speciální
nabídky. Další informace o značce Black & Decker
a o celé řadě našich dalších výrobků naleznete na
adrese www.blackanddecker.co.uk.
zst00234590 - 14-05-2014
13
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising