GK2235 | Black&Decker GK2235 CHAINSAW Type 3 instruction manual

371000-20 LV
www.blackanddecker.eu
GK1830
GK1935
GK2235
GK1940
GK2240
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
16
3
4
5
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Šis Black & Decker motorzāģis ir paredzēts koku
atzarošanai un gāšanai, kā arī baļķu zāģēšanai. Šis
instruments ir paredzēts tikai personīgai lietošanai.
Drošības noteikumi
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Izlasiet visus drošības
brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek
ievēroti turpmāk redzamie brīdinājumi
un noteikumi, var gūt elektriskās strāvas
triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt
smagus ievainojumus.
Saglabājiet visus brīdinājumus un noteikumus
turpmākām uzziņām. Termins „elektroinstruments”
visos turpmākajos brīdinājumos attiecas uz elektroinstrumentu (ar vadu), ko darbina ar elektrības
palīdzību, vai ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez vada).
1. Darba zonas drošība
a. Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi
apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā
darba zonā var rasties negadījumi.
b. Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
c. Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet
tuvumā atrasties bērniem un nepiederošām personām. Novēršot uzmanību, jūs
varat zaudēt kontroli pār instrumentu.
2. Elektrodrošība
a. Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā
gadījumā nedrīkst pārveidot. Iezemētiem
elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot
pārejas kontaktdakšas. Nepārveidotas kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzdas rada
mazāku elektriskās strāvas trieciena risku.
b. Nepieskarieties iezemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un
ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir iezemēts,
pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena
risks.
c. Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai.
Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens, palielinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
6
d. Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet elektroinstrumentu no kontaktligzdas, turot to aiz
vada. Netuviniet vadu karstuma avotiem,
eļļai, asām šķautnēm vai kustīgām detaļām. Ja vadi ir bojāti vai sapīti, pastāv lielāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
e. Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma vadu,
kas paredzēts lietošanai ārpus telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām, pastāv mazāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
f. Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu ar
noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās elektriskās
strāvas trieciena risks.
3. Personīgā drošība
a. Elektroinstrumenta lietošanas laikā esat
uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat noguris vai atrodaties narkotiku,
alkohola vai medikamentu ietekmē. Pat
viens mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus ievainojumus.
b. Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos apstākļos lietojot aizsargpiederumus,
piemēram, putekļu masku, aizsargapavus ar
neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir mazāks risks gūt ievainojumus.
c. Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms
instrumenta pievienošanas kontaktligzdai un/vai akumulatora pievienošanas,
instrumenta pacelšanas vai pārnēsāšanas
pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā.
Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat
elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var
rasties negadījumi.
d. Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas atslēgas
vai uzgriežņatslēgas. Ja elektroinstrumenta
rotējošajai daļai ir piestiprināta uzgriežņatslēga
vai regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
e. Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr cieši
stāviet uz piemērota atbalsta un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās
situācijās daudz labāk varat saglabāt kontroli
pār elektroinstrumentu.
f. Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas. Netu-
LATVIEŠU
viniet matus, apģērbu un cimdus kustīgām
detaļām. Brīvs apģērbs, rotaslietas vai gari
mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
g. Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas ierīces,
tās jāpievieno un jālieto pareizi. Lietojot
putekļu savācēju, iespējams mazināt putekļu
kaitīgo ietekmi.
4. Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope
a. Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi izvēlētu
instrumentu tā efektivitātes robežās paveiksiet
darbu daudz labāk un drošāk.
b. Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt ar
slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir jāsalabo.
c. Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai novietošanas glabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no
barošanas avota un/vai no elektroinstrumenta izņemiet akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības pasākumu rezultātā mazinās
nejaušas elektroinstrumenta iedarbināšanas
risks.
d. Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet tos ekspluatēt personām, kas nav
apmācītas to lietošanā vai nepārzina šos
noteikumus. Elektroinstrumenti ir bīstami, ja
tos ekspluatē neapmācītas personas.
e. Veiciet elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav
bojātas, kā arī vai nav kāds cits apstāklis,
kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta
darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti, kam nav veikta pienācīga apkope.
f. Regulāri uzasiniet un tīriet griezējinstrumentus. Ja griezējinstrumentiem ir veikta
pienācīga apkope un tie ir uzasināti, pastāv
mazāks to iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk
vadīt.
g. Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā ar šiem
noteikumiem, ņemot vērā darba apstākļus
un veicamā darba specifiku. Lietojot elektroinstrumentu tam neparedzētiem mērķiem,
var rasties bīstama situācija.
5. Apkalpošana
a. Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt
tikai kvalificēts remonta speciālists,
izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas.
Tādējādi tiek saglabāta elektroinstrumenta
drošība.
Elektroinstrumenta papildu drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Papildu drošības noteikumi
motorzāģiem
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Netuviniet ķermeņa daļas motorzāģim,
kad tā motors darbojas. Pirms motorzāģa
iedarbināšanas pārliecinieties, vai zāģa
ķēde nekam nepieskaras. Pat viens mirklis
neuzmanības, strādājot ar motorzāģi, var būt
par iemeslu tam, ka zāģī ieķeras apģērbs vai
kāda ķermeņa daļa.
Ar labo roku satveriet motorzāģa aizmugures rokturi, bet ar kreiso roku — priekšējo
rokturi. Samainot rokas vietām un šādi turot
zāģa rokturus, palielinās ievainojumu risks —
šādi nekad neturiet motorzāģi.
Turiet elektroinstrumentu pie izolētajām
satveršanas virsmām, jo zāģa ķēde var
saskarties ar apslēptu elektroinstalāciju
vai ar savu vadu. Ja zāģa ķēde saskaras
ar vadiem, kuros ir strāva, visas instrumenta
ārējās metāla virsmas vada strāvu un rada
elektriskās strāvas trieciena risku.
Valkājiet aizsargbrilles un ausu aizsargus.
Ieteicams lietot arī citu aizsargaprīkojumu
galvas, roku, kāju un pēdu aizsardzībai.
Piemērots aizsargapģērbs mazina ievainojumu risku, ko rada gaisā izsviesti priekšmeti vai
nejauša saskare ar zāģa ķēdi.
Nestrādājiet ar motorzāģi, atrodoties kokā.
Ja atrodaties kokā un zāģējat ar motorzāģi,
varat gūt ievainojumus.
Vienmēr saglabājiet stabilu stāju un
strādājiet ar motorzāģi tikai uz nekustīgas,
drošas un līdzenas virsmas. Uz slidenas vai
nestabilas virsmas, piemēram, trepēm, jūs varat zaudēt līdzsvaru vai kontroli pār motorzāģi.
Zāģējot nospriegotu koka zaru, ņemiet
vērā, ka notiks atlēciens. Tiklīdz koksnes
šķiedras vairs nav nospriegotas, zars var atsisties pret operatoru un/vai trāpīt motorzāģim
tā, ka to nevar savaldīt.
Ievērojiet ārkārtīgu piesardzību, zāģējot
krūmājus un jaunos kokus. Elastīgā koksne
var ieķerties zāģa ķēdē un tikt sviesta jūsu
virzienā vai izsist jūs no līdzsvara.
7
LATVIEŠU
♦
Pārnēsājot motorzāģi, turiet to aiz priekšējā roktura pretējā virzienā no sava
ķermeņa; motorzāģim jābūt izslēgtam.
Pārvadājot vai glabājot motorzāģi, ķēdes
sliedei jāuzvāž apvalks. Pareizi rīkojoties
ar motorzāģi, nepastāv tikpat kā nekāds risks
nejauši pieskarties rotējošai zāģa ķēdei.
Ievērojiet norādījumus par eļļošanu, ķēdes
spriegošanu un piederumu nomaiņu. Ja
ķēde nav pareizi nospriegota vai ieeļļota, tā
var pārtrūkt vai radīt ārkārtīgi lielu atsitiena
risku.
Rūpējieties, lai rokturi vienmēr būtu sausi,
tīri un uz tiem nebūtu smērvielu. Eļļaini
rokturi ir slideni un to dēļ var zaudēt kontroli
pār instrumentu.
Zāģējiet tikai koksni. Neizmantojiet motorzāģi nolūkiem, kam tas nav paredzēts.
Piemēram, nelietojiet motorzāģi plastmasas, mūra vai celtniecībai neparedzētu
materiālu zāģēšanai. Lietojot motorzāģi tam
neparedzētiem mērķiem, var rasties bīstama
situācija.
Novirziet vadu tā, lai zāģēšanas laikā tas
nesavītos zaros vai tamlīdzīgi.
Smailais atduris (17) motorzāģa kalpošanas laika gaitā var kļūt ass. Rīkojieties
uzmanīgi.
Strādājot ar zāģi, ķēdes sliede var kļūt
karsta. Rīkojieties uzmanīgi.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Atsitiena cēloņi un operatora aizsardzība pret
tiem
Atsitiens var rasties tad, kad ķēdes sliedes gals vai
uzgalis pieskaras objektam vai kad koks sakļaujas
un iespiež zāģa ķēdi zāģējuma vietā.
Galam saskaroties ar objektu, dažos gadījumos
var tikt izraisīta pēkšņa pretēja reakcija, ātri pasitot
ķēdes sliedi uz augšu un atpakaļ operatora virzienā.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ieteikumi par drošību motorzāģiem
♦
♦
♦
Iespiežot zāģa ķēdi kopā ar ķēdes sliedes augšpusi,
ķēdes sliede var tikt ātri atbīdīta atpakaļ operatora
virzienā.
♦
Katra no šīm reakcijām var izraisīt to, ka zaudējat
kontroli pār motorzāģi, kas var radīt nopietnu savainojumu. Nepaļaujieties tikai uz drošības ierīcēm,
kas iestrādātas motorzāģī. Strādājot ar motorzāģi,
jums jāveic daži pasākumi, lai zāģējot izvairītos no
negadījumiem un ievainojumiem. Atsitiens rodas
instrumenta nepareizas lietošanas un/vai nepareizu
darba paņēmienu vai apstākļu rezultātā un to var
novērst, veicot atbilstošus piesardzības pasākumus,
kā norādīts turpmāk.
♦
8
Cieši turiet motorzāģa rokturus, apvijot ap
tiem īkšķus un pārējos rokas pirkstus. Turot motorzāģi ar abām rokām, novietojiet
ķermeni un rokas tā, lai pretotos atsitiena
spēkiem. Operatoram ir iespējams kontrolēt
atsitiena spēku, ja tiek veikti pienācīgi piesardzības pasākumi. Neatlaidiet motorzāģa
rokturus.
Nesniedzieties pārāk tālu un nezāģējiet
augstāk par plecu līniju. Tādējādi negaidītās situācijās sliedes gals nejauši nepieskaras
objektam un jūs varat labāk vadīt motorzāģi.
Lietojiet tikai tādas rezerves ķēdes sliedes
un ķēdes, kuras ir norādījis ražotājs.
Uzstādot nepiemērotas rezerves sliedes un
ķēdes, var rasties atsitiens un/vai ķēde var
pārtrūkt.
Lai uzasinātu zāģa ķēdi, ievērojiet ražotāja
norādījumus par ķēdes asināšanu un apkopi. Samazinot dziļummēra augstumu, rodas
lielāks atsitiena risks.
Atduroties pret metālu, cementu vai kādu citu
cietu materiālu, kas atrodas koka tuvumā vai ir
paslēpts kokā, var rasties atsitiens.
Neasa vai vaļīga ķēde var izraisīt atsitienu.
Neatsāciet zāģēt tajā pašā iezāģējuma vietā,
citādi var rasties atsitiens. Ikreiz zāģējiet citā
vietā.
♦
♦
Pieredzējušam operatoram stingri ieteicams
sniegt lietotājam, kas sāk darbu pirmo reizi,
praktiskas norādes motorzāģa un aizsargaprīkojuma lietošanā. Sākotnējās iemaņas jāapgūst, zāģējot baļķus uz zāģēšanas steķiem
vai sastatnēm.
Pirms darba jāpārbauda, vai pretatsitiena
bremzes darbojas pareizi.
Pārnēsājot motorzāģi, ieteicams aktivizēt
bremzes un zāģa ķēdi turēt virzienā uz aizmuguri.
Ja motorzāģis netiek ekspluatēts, veiciet
tam apkopi. Pirms motorzāģa novietošanas
glabāšanā uz īsāku vai garāku laiku vispirms
jānoņem zāģa ķēde un ķēdes sliede, kam
jābūt iegremdētai eļļā. Glabājiet visas motorzāģa detaļas sausā, drošā vietā, kas nav
aizsniedzama bērniem.
Pirms novietošanas glabāšanā ieteicams
iztukšot eļļas tvertni.
Saglabājiet stabilu stāju un jau iepriekš
izplānojiet, kur patverties no krītoša koka vai
zariem.
Ar ķīļu palīdzību novirziet krītošu koku vēlamajā virzienā, kā arī lietojiet ķīļus, lai ķēdes
LATVIEŠU
♦
sliede un zāģa ķēde neiestrēgtu zāģējuma
vietā.
Zāģa ķēdes apkope. Regulāri uzasiniet
zāģa ķēdi un nospriegojiet uz ķēdes sliedes.
Zāģa ķēdei un tās sliedei jābūt tīrām un labi
ieeļļotām. Rūpējieties, lai instrumenta rokturi
vienmēr būtu sausi, tīri un uz tiem nebūtu
smērvielu.
Nezāģējiet
♦
♦
♦
sagatavotus kokmateriālus;
zemē;
stiepļu žogus, naglas u.c.
maks. 30 m garu, 1,5 mm² HO5V V-F pagarinājuma vadu. Pirms lietošanas pārbaudiet,
vai pagarinājuma vads nav bojāts, nodilis vai
nolietojies. Ja pagarinājuma vads ir bojāts vai
kā citādi nelietojams, nomainiet pret jaunu. Ja
lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet vadu no tā
pilnībā nost.
Sprieguma krišanās
♦
♦
Vibrācija
Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas tehniskajos datos un atbilstības deklarācijā, ir
izmērītas saskaņā ar standarta pārbaudes metodi,
kas noteikta ar standartu EN 60745, un vērtības
var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar
citu. Deklarēto vibrāciju emisijas vērtību var arī
lietot iepriekšējai vibrāciju iedarbības novērtēšanai.
Brīdinājums! Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā var atšķirties no
deklarētās vērtības atkarībā no instrumenta izmantošanas apstākļiem. Vibrāciju līmenis var pārsniegt
norādīto līmeni.
Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā
2002/44/EK minētos drošības pasākumus, lai aizsargātu personas, kuras darba pienākumu veikšanai
regulāri lieto elektroinstrumentus, vibrāciju iedarbības novērtējumā jāņem vērā instrumenta lietošanas
veids un faktiskie apstākļi, tostarp visas darba cikla
fāzes, t.i., ne tikai instrumenta ekspluatācijas laiks,
bet arī laiks, kad instruments ir izslēgts un darbojas
tukšgaitā.
♦
Aizsardzība pret elektriskās strāvas triecienu
♦
♦
Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt
tikai ražotājs vai Black & Decker pilnvarots
apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.
Pagarinājuma vada lietošana
♦
Ja ir vajadzīgs pagarinājuma vads, lietojiet
atzītu vadu, kas ir piemērots šī instrumenta ieejas jaudai (sk. tehniskos datus). Pagarinājuma vadam jābūt piemērotam lietošanai ārpus
telpām un attiecīgi marķētam. Lai nezustu
instrumenta darba efektivitāte, var izmantot
Nepieskarieties iezemētām virsmām (piemēram, metāla margām, laternu stabiem u.c.).
Elektrodrošību var uzlabot, ierīkojot noplūdstrāvas aizsargierīci ar augstu jutību (30 mA/
30 mS).
Brīdinājums! Kaut arī ir uzstādīta noplūdstrāvas ierīce vai kāds cits jaudas slēdzis,
motorzāģa operatoram tik un tā jāievēro
šajā lietošanas rokasgrāmatā minētie drošības noteikumi un droša darba paņēmieni.
Papildu drošības noteikumi
♦
Elektrodrošība
Šim instrumentam ir dubulta izolācija, tāpēc
nav jālieto iezemēts vads. Pārbaudiet, vai
barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.
Dažos barošanas avota gadījumos šis
instruments iedarbināšanas brīdī var izraisīt
īslaicīgu sprieguma krišanos.
Tas var ietekmēt citas iekārtas un ierīces.
Piemēram, elektriskais apgaismojums var uz
brīdi kļūt tumšāks.
Ja vajadzīgs, sazinieties ar elektroenerģijas piegādes struktūru, lai noskaidrotu, vai
barošanas jaudas pretestība nepārsniedz
0,411 omus. Šajā gadījumā nevajadzētu rasties traucējumiem.
♦
♦
♦
♦
Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas
vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien tās
neuzrauga vai neapmāca persona, kas atbild
par viņu drošību.
Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.
Līdzās (tomēr drošā attālumā) vienmēr jāatrodas citai personai, kas varētu palīdzēt, ja
notiek negadījums.
Ja kāda iemesla dēļ jums nākas pieskarties
zāģa ķēdei, pārliecinieties, vai motorzāģis ir
atvienots no barošanas avota.
Šis instruments var radīt troksni, kas pārsniedz 85 dB(A). Tāpēc ieteicams lietojiet
piemērotus dzirdes aizsarglīdzekļus.
Atlikušie riski
Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie
riski, kuri var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības
9
LATVIEŠU
brīdinājumos. Šie riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u.c. gadījumos.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un
tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
♦ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties
rotējošām detaļām;
♦ ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas,
ripas vai citus piederumus;
♦ ievainojumi, kas radušies instrumenta
ilgstošas lietošanas rezultātā. Ilgstoši
strādājot ar instrumentu, regulāri jāpārtrauc darbs un jāatpūšas;
♦ dzirdes pasliktināšanās;
♦ kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot
putekļus, kuri rodas, strādājot ar instrumentu (piemēram, apstrādājot koksni, it
īpaši ozolu, dižskābardi un MDF paneļus).
Marķējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma risku, jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.
Strādājot ar instrumentu, valkājiet aizsargbrilles.
Salikšana
Brīdinājums! Strādājot ar motorzāģi, jāvalkā aizsargcimdi.
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas
elektroinstruments ir jāizslēdz un jāatvieno
no barošanas avota.
Brīdinājums! Pirms salikšanas noņemiet
kabeļu savilcēju, ar ko ķēde piestiprināta
pie ķēdes sliedes.
Ķēdes eļļošana
Ikviena jauna ķēde (6) pirms lietošanas pirmo reizi
ir jāieeļļo. Pirms lietošanas vismaz uz stundu iemērciet jauno ķēdi (6) ķēdes eļļā. Lietojiet Black & Decker ķēdes eļļu. Visā motorzāģa kalpošanas laikā
ieteicams lietot tikai Black & Decker eļļu, jo dažādu
eļļu maisījumi var mazināt eļļas kvalitāti, tādējādi
ievērojami saīsinot motorzāģa kalpošanas laiku un
radot papildu riskus.
Vienmēr valkājiet ausu aizsargus.
Nepakļaujiet instrumentu lietus vai liela
mitruma iedarbībai.
Virzošā stieņa un ķēdes uzstādīšana
(A.-G. att.)
Pirms bojāta vada pārbaudes vispirms
atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
Ja vads ir bojāts, nekādā gadījumā neekspluatējiet motorzāģi.
Uzstādot pirmoreiz, sk. īso pamācību.
♦ Novietojiet motorzāģi uz stabilas virsmas.
♦ Iestatiet priekšējā aizsarga / ķēdes bremžu
mehānismu uz priekšu vērstā pozīcijā (D. att.).
♦ Pilnībā atskrūvējiet ķēdes regulēšanas fiksatoru (9) (F. att.).
♦ Noņemiet ķēdes aizsargu (10).
♦ Novietojiet zāģa ķēdi (6) uz ķēdes sliedes (7)
tā, lai ķēdes zobi, kas atrodas ķēdes sliedes
(7) augšdaļā, būtu vērsti virzienā uz priekšu
(A. att.).
♦ Aplieciet ķēdi (6) visapkārt ķēdes sliedei (7)
un pavelciet to ķēdes sliedes (7) aizmugurē uz
leju, lai veidotos cilpa.
♦ Aplieciet ķēdi (6) ap piedziņas zobratu (12).
Uzlieciet ķēdes sliedi (7) uz tai paredzēto
tapskrūvi (13) (C. att.). Bīdāmajai tapiņai
(14) jābūt ievietotai spriegojuma atverē (15)
(C. att.).
Ķēdes bremzes izslēgtas.
Ķēdes bremzes aktivizētas.
Funkcijas
10
ķēdes apvalks
ķēdes regulēšanas fiksators
ķēdes aizsargs
eļļas līmeņa indikators
Nekādā gadījumā nelietojiet eļļas atkritumus, biezu
eļļu vai šķidru šujmašīnas eļļu, citādi sabojāsiet
motorzāģi.
Direktīvā 2000/14/EK garantētā skaņas
jauda.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
atbloķēšanas poga
eļļas tvertnes vāciņš
priekšējais aizsargs / ķēdes bremzes
ķēdes spriegojuma regulēšanas skrūve
ķēde
ķēdes sliede
Brīdinājums! Pārbaudiet, vai pirms salikšanas
priekšējā aizsarga / ķēdes bremžu mehānisms (4)
ir iestatītā pozīcijā (uz priekšu) (E. att.).
LATVIEŠU
♦
♦
♦
♦
♦
Uzstādiet uz motorzāģa ķēdes aizsargu (10).
Grieziet ķēdes regulēšanas fiksatoru (9)
(F. att.), lai nostiprinātu ķēdes aizsargu (10),
taču nepievelciet līdz galam.
Grieziet ķēdes spriegojuma regulēšanas
skrūvi (5) (G. att.) pulksteņrādītāja virzienā,
līdz ķēde (6) cieši nospriegota. Ķēdei (6) jābūt
stingri savilktai ap ķēdes sliedi (7).
Pārbaudiet spriegojumu, kā norādīts nākamajā sadaļā. Nepievelciet pārāk cieši.
Pievelciet ķēdes regulēšanas fiksatoru (9).
Ķēdes spriegojuma pārbaude un regulēšana (G. att.)
Pirms ekspluatācijas un ik pēc 10 darba minūtēm
jāpārbauda ķēdes spriegojums.
♦ Atvienojiet instrumentu no barošanas avota.
♦ Viegli pavelciet ķēdi (6), kā norādīts (G. att.
mazais papildattēls). Spriegojums ir pareizs,
ja ķēdi (6) paceļ 3 mm no ķēdes sliedes (7) un
tā savelkas atpakaļ. Ķēde (6) nedrīkst nokarāties ķēdes sliedes (7) apakšpusē.
Piezīme Pārlieku nenospriegojiet ķēdi, citādi tā
pārāk ātri nodilst, kā arī saīsinās gan ķēdes, gan
ķēdes sliedes kalpošanas laiks.
Piezīme Ja zāģa ķēde ir jauna, pirmajās 2 darba
stundās biežāk pārbaudiet tās nospriegojumu (atvienojot instrumentu no barošanas avota), jo jauna
ķēde mēdz mazliet izstiepties.
Nospriegošana
♦
♦
♦
Grieziet ķēdes regulēšanas fiksatoru (9) pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
Nospriegojiet ķēdi, griežot ķēdes spriegojuma
regulēšanas skrūvi (5) pulksteņrādītāja virzienā.
Pievelciet ķēdes regulēšanas fiksatoru (9).
Lietošana
Brīdinājums! Ļaujiet instrumentam darboties savā
gaitā. Nepārslogojiet to.
Eļļas tvertnes uzpildīšana (H. att.)
♦
♦
Noņemiet eļļas tvertnes vāciņu (3) un uzpildiet
tvertni ar ieteicamo ķēdes eļļu. Eļļas līmeņa
indikators (11) norāda eļļas līmeni. No jauna
uzstādiet eļļas tvertnes vāciņu (3).
Laiku pa laikam izslēdziet motorzāģi un
pārbaudiet eļļas līmeņa indikatoru (11); ja
eļļas līmenis ir mazāks par vienu ceturtdaļu,
atvienojiet motorzāģi no barošanas avota un
uzpildiet tvertni ar piemērotu eļļu.
Ieslēgšana
Piezīme Ja priekšējā aizsarga / ķēdes bremžu
mehānisms nav iestatītā pozīcijā, instrumentu nav
iespējams ieslēgt.
♦ Cieši ar abām rokām satveriet motorzāģi. Lai
iedarbinātu, nospiediet atbloķēšanas pogu
(2) un tad nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas
slēdzi (1).
♦ Kad motors ir iedarbināts, noņemiet pirkstu
no atbloķēšanas pogas (2) un cieši satveriet
rokturi.
Nelietojiet instrumentu ar spēku; ļaujiet tam pašam
virzīties. Darbinot instrumentu ar ātrumu, kāds tam
paredzēts, tas paveic darbu daudz labāk un drošāk.
Iedarbojoties ar pārāk lielu spēku, tiek izstiepta
zāģa ķēde (6).
Ķēdes bremžu aktivizēšana (C. att.)
♦ Instrumentam jābūt atvienotam no barošanas
avota.
♦ Pavelciet priekšējā aizsarga / ķēdes bremžu mehānismu (4) atpakaļ iestatītā pozīcijā
(C. att.).
♦ Instrumentu tagad var lietot.
Pretatsitiena ķēdes bremžu darbības princips
Atsitiena gadījumā kreisā roka saskaras ar priekšējo
aizsargu, spiežot to uz priekšu materiāla virzienā,
un instruments nekavējoties tiek izslēgts.
Pretatsitiena ķēdes bremžu pārbaude (C. att.)
♦ Pirms darba jāpārbauda, vai pretatsitiena
bremzes darbojas pareizi.
♦ Cieši ar abām rokām turiet instrumentu uz
līdzenas virsmas, pārbaudiet, vai zāģa ķēde
(6) nepieskaras zemei, un ieslēdziet motorzāģi (sk. sadaļu „Ieslēgšana”).
♦ Grieziet kreiso roku ap rokturi uz priekšu ap
rokturi tā, lai plaukstas virspuse saskartos ar
priekšējā aizsarga / ķēdes bremžu mehānismu (4), un spiediet to uz priekšu materiāla virzienā (C. att.). Zāģa ķēdei (6) uzreiz jāpārstāj
darboties.
Lai atsāktu darbu pēc priekšējā aizsarga / ķēdes
bremžu mehānisma (4) aktivizēšanas, ievērojiet
sadaļā „Ķēdes bremžu aktivizēšana” minētos norādījumus.
Piezīme Iedarbiniet instrumentu no jauna tikai tad,
kad motors ir pilnībā pārstājis darboties.
Piezīme Ja ķēdes bremzes nedarbojas pareizi,
nogādājiet instrumentu pilnvarotā Black & Decker
apkopes centrā.
Ja iestrēgst zāģa ķēde (6) vai ķēdes sliede (7)
♦ Izslēdziet instrumentu.
♦ Atvienojiet instrumentu no barošanas avota.
11
LATVIEŠU
♦
♦
Izmantojot ķīļus, paveriet plašāk zāģējuma
vietu, lai atbrīvotu iestrēgušo ķēdes sliedi (7).
Necentieties atbrīvot motorzāģi, to raujot ārā
no zāģējuma vietas.
Sāciet zāģēt citā vietā.
Pārzāģēšana (J.-L. att.)
Koku gāšanas darbus nevajadzētu veikt personām,
kam trūkst pieredzes šādā darbā. Šīs personas var
gūt ievainojumus vai radīt materiālus zaudējumus,
jo neprot novirzīt krītošu koku pareizajā virzienā;
koks var sašķelties vai zāģēšanas laikā no tā var
krist bojāti vai satrunējuši zari. Drošs attālums
starp koku un tuvumā esošām personām, ēkām
un citiem objektiem ir vismaz 2,5 reizes lielāks par
koka augstumu. Ja citas personas, ēkas vai objekti
atrodas tuvāk par šo attālumu, krītošais koks tos
var sadragāt.
Kas jāievēro pirms koka gāšanas
♦ Pārbaudiet, vai vietējos normatīvajos aktos
nav noteikts aizliegums vai ierobežojumi attiecībā uz koku gāšanu.
♦ Apsveriet visus apstākļus, kas varētu ietekmēt
krišanas virzienu, tostarp šādus:
- paredzētais krišanas virziens;
- dabīgais koka noliekums;
- neparasti smagi vai satrunējuši zari;
- tuvumā esošie koki un šķēršļi, tostarp
gaisa elektrolīnijas un pazemes notekas;
- vēja ātrums un virziens.
Jau iepriekš izplānojiet, kur patverties no krītošiem
kokiem vai zariem. Pārbaudiet, vai patveršanās ceļā
nav nekādu šķēršļu, kas varētu kavēt vai neļaut patverties. Ņemiet vērā, ka tikko pļauta zāle un svaigi
zāģēta koka miza ir slidena.
♦ Negāziet tādus kokus, kuru diametrs pārsniedz motorzāģa zāģēšanas garumu.
♦ Veiciet iezāģējumu, lai noteiktu krišanas
virzienu.
♦ Iezāģējiet koka pamatnē horizontāli ne dziļāk
kā 1/5-1/3 no koka diametra, perpendikulāri
krišanas līnijai (J. att.).
♦ Virs šīs līnijas veiciet vēl vienu iezāģējumu
aptuveni 45° leņķī tā, lai tas šķērsotu pirmo
līniju.
♦ Koka otrā pusē iezāģējiet vertikālu līniju, kas
būs paredzēta koka gāšanai, un tai ir jābūt
25-50 mm augstāk par virziena iezāģējumu
(K. att.). Neturpiniet zāģēt virziena iezāģējumā, citādi nevarēsiet novirzīt koku vajadzīgajā
krišanas virzienā.
♦ Gāšanai paredzētajā iezāģējumā iedzeniet
vienu vai vairākus ķīļus un nogāziet koku
(L. att.).
12
Koku apzāģēšana
Pārbaudiet, vai vietējos normatīvajos aktos nav
noteikts aizliegums vai ierobežojumi attiecībā uz
koku apzāģēšanu.
Apzāģēšana būtu jāveic tikai pieredzējušām personām, jo pastāv lielāks zāģa ķēdes iestrēgšanas
un atsitiena risks.
Pirms apzāģēšanas apsveriet visus apstākļus,
kas varētu ietekmēt krišanas virzienu, tostarp
šādus:
♦ apzāģējamo zaru garums un svars;
♦ neparasti smagi vai satrunējuši zari;
♦ tuvumā esošie koki un šķēršļi, tostarp gaisa
elektrolīnijas;
♦ vēja ātrums un virziens;
♦ iespējamība, ka zari var iepīties citos zaros.
Operatoram jāapsver piekļuves iespējas koka
zariem un to krišanas virziens. Koka zars mēdz
sagriezties koka stumbra virzienā. Turklāt riskam ir
pakļauts ne tikai operators, bet arī personas, objekti
un īpašums, kas atrodas zem zariem.
♦ Lai zars neielūztu, pirmo iezāģējumu veiciet
virzienā uz augšu, nepārsniedzot vienu trešdaļu zara diametra.
♦ Otro iezāģējumu veiciet virzienā uz leju —
pret pirmo iezāģējumu.
Baļķu zāģēšana (M.-O. att.)
Zāģēšanas metode atkarīga no tā, kā baļķis tiek
atbalstīts. Ja iespējams, lietojiet zāģēšanas steķi.
Sākot zāģēt, zāģa ķēdei ir jādarbojas un smailajam
atdurim (17) jābūt atspiestam pret baļķi (M. att.).
Zāģējot groziet smailo atduri ap baļķi un nozāģējiet
baļķa gabalu.
Ja baļķis atbalstīts visā garumā
♦ Zāģējiet virzienā uz leju, taču raugieties, lai
neiezāģētu zemē, citādi zāģa ķēde ātri vien
kļūs neasa.
Ja baļķis atbalstīts abos galos
♦ Vispirms iezāģējiet līdz vienai trešdaļai
virzienā uz leju, lai baļķis nesalūztu, pēc tam
zāģējiet virzienā uz augšu — pret pirmo iezāģējumu.
Ja baļķis atbalstīts vienā galā
♦ Vispirms iezāģējiet līdz vienai trešdaļai
virzienā uz augšu, lai baļķis nesalūztu, pēc
tam zāģējiet virzienā uz leju — pret pirmo
iezāģējumu.
Ja stāvat nogāzē (N. att.)
♦ Vienmēr stāviet ar skatu pret kalnu.
LATVIEŠU
Ja zāģēšanai paredzētais baļķis atrodas uz
zemes (N. att.)
♦ Atbalstiet baļķi uz klučiem vai ķīļiem. Baļķi
nedrīkst nostiprināt, operatoram vai citai
personai stāvot vai sēžot uz tā. Raugieties, lai
zāģa ķēde nesaskartos ar zemi.
Ja lietojat zāģēšanas steķi (O. att.)
Stingri ieteicams lietot zāģēšanas steķi, ja vien
iespējams.
♦ Stabili novietojiet baļķi uz steķa. Zāģējiet tikai
to baļķa daļu, kas atrodas aiz zāģēšanas
steķa malām. Nostipriniet baļķi ar spīlēm vai
siksnām.
Problēma
Motorzāģis
nezāģē
pietiekami labi
Motorzāģim
nav eļļas
padeves
Problēmu novēršana
Problēma
Instrumentu
nevar
iedarbināt
Izslēdzot
instrumentu,
ķēde uzreiz
nepārstāj
darboties
Ķēde vai
sliede sakarst
vai dūmo
Iespējamais
cēlonis
Nav nospiesta
bloķēšanas
poga
Priekšējam
aizsargam
aktivizētas
bremzes
Izdedzis
drošinātājs
Noplūdstrāvas
aizsargierīces
kļūme
Nav pievienots
barošanas
avotam
Ķēde ir pārāk
vaļīga
Iespējamais
risinājums
Nospiediet
bloķēšanas
pogu
Atiestatiet
priekšējo
aizsargu
Nomainiet
drošinātāju
Pārbaudiet
noplūdstrāvas
aizsargierīci
Pārbaudiet
barošanas
avotu
Pārbaudiet
ķēdes
nospriegojumu
Iespējamais
cēlonis
Ķēde uzlikta
otrādi
Iespējamais
risinājums
Pārbaudiet
ķēdes
griešanās
virzienu un
apvērsiet to
otrādi
Uzasiniet ķēdi
Tvertne ir
Iztukšojiet
aizsērējusi
eļļas tvertni
un uzpildiet ar
jaunu eļļu
Eļļas atvere
Iztīriet
vāciņā ir
netīrumus no
nosprostota
atveres
Ķēdes sliede ir Iztīriet
netīra
netīrumus un
notīriet ķēdes
sliedi
Eļļas izvade ir Iztīriet
netīrumus
aizsērējusi
Apkope
Regulāra apkope nodrošina instrumenta ilgu un
efektīvu kalpošanas laiku. Ieteicams regulāri veikt
šeit minētās pārbaudes.
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas elektroinstrumentiem:
♦ izslēdziet instrumentu un atvienojiet no barošanas avota.
Eļļas līmenis
Eļļas līmenim jābūt vismaz vienai ceturtdaļai no
tvertnes tilpuma.
Zāģa ķēde un ķēdes sliede (I. att.)
Eļļas tvertne ir
tukša
Ķēdes sliedes
eļļas atvere ir
nosprostota
Ķēde ir pārāk
cieša
Jāieeļļo
ķēdes sliedes
zobrata gals
Pārbaudiet
eļļas līmeni
Iztīriet eļļas
atveri
Pārbaudiet
ķēdes
nospriegojumu
Ieeļļojiet
ķēdes sliedes
zobrata galu
♦
♦
♦
Ik pēc dažām darba stundām un pirms novietošanas glabāšanā noņemiet ķēdes sliedi (7)
un zāģa ķēdi (6), lai tās rūpīgi notīrītu.
Pārbaudiet, vai sliede ir tīra un uz tās nav
netīrumu.
Uzstādot atpakaļ, apgrieziet ķēdes sliedi (7)
otrādi par 180° un eļļas zobrata galu caur
zobrata eļļošanas atveri (16). Tādējādi tiek
nodrošināts vienmērīgs nodilums visapkārt
sliedes malām.
Zāģa ķēdes asināšana
Lai saglabātu instrumenta vislabāko darba efektivitāti, svarīgi ir regulāri asināt ķēdes zobus. Norādījumi par to, kā tas jādara, sniegti uz asināšanas
piederumu iepakojuma. Šim nolūkam ieteicams
13
LATVIEŠU
iegādāties Black & Decker zāģa ķēdes asināšanas
piederumus (pieejami pie Black & Decker servisa
pārstāvjiem un atsevišķiem izplatītājiem).
Nolietotas zāģa ķēdes nomaiņa
Rezerves zāģa ķēdes ir pieejamas pie mazumtirgotājiem vai Black & Decker servisa pārstāvjiem.
Vienmēr lietojiet oriģinālās rezerves daļas.
Zāģa ķēdes asums
Darba laikā saskaroties ar zemi vai naglām, zāģa
ķēdes zobi uzreiz kļūst neasi.
Zāģa ķēdes nospriegojums
Regulāri pārbaudiet zāģa ķēdes nospriegojumu.
Kā jārīkojas, ja motorzāģim vajadzīgs remonts
Šis motorzāģis ir ražots saskaņā ar attiecīgām drošības prasībām. Remontu drīkst veikt tikai kvalificēti
darbinieki, lietojot oriģinālās rezerves daļas, jo lietotājam to veikt ir ārkārtīgi bīstami. Šo rokasgrāmatu
ieteicams glabāt drošā vietā.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem
sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis Black & Decker instruments ir
jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem.
Nododiet šo izstrādājumu dalītai savākšanai un
šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta
savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un
izmantot atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus
materiālus, tiek novērsta dabas piesārņošana un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc
sadzīves elektriskie izstrādājumi.
Black & Decker nodrošina Black & Decker izstrādājumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem
ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo Black & Decker
biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
14
Black & Decker remonta darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa
vietnē www.2helpU.com.
Tehniskie dati
Sliedes garums
Spriegums
Ieejas jauda
Ķēdes ātrums (bez noslodzes)
Maks. zāģēšanas garums
Eļļas tvertnes tilpums
Svars
Drošības klase
Sliedes garums
Spriegums
Ieejas jauda
Ķēdes ātrums (bez noslodzes)
Maks. zāģēšanas garums
Eļļas tvertnes tilpums
Svars
Drošības klase
Sliedes garums
Spriegums
Ieejas jauda
Ķēdes ātrums (bez noslodzes)
Maks. zāģēšanas garums
Eļļas tvertnes tilpums
Svars
Drošības klase
cm
VAC
W
m/s
cm
ml
kg
cm
VAC
W
m/s
cm
ml
kg
cm
VAC
W
m/s
cm
ml
kg
GK1935
Typ. 3
35
230
1900
9,5
35
250
5,2
II
GK2235
Typ. 3
35
230
2200
12,5
35
250
5,3
II
GK1940
Typ. 3
40
230
1900
9,5
40
250
5,2
II
GK2240
Typ. 3
40
230
2200
12,5
40
250
5,3
II
GK1830
Typ. 2
30
230
1800
9,5
30
250
5,2
II
Skaņas spiediena līmenis saskaņā ar EN 60745:
skaņas spiediens (LpA) 94 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A),
skaņas jauda (LWA) 105 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)
Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa)
saskaņā ar EN 60745:
vibrāciju emisijas vērtība (ah) 5 m/s²,
neprecizitāte (K) 1,5 m/s²
LATVIEŠU
EK atbilstības deklarācija
♦
MAŠĪNU DIREKTĪVA
ĀRPUSTELPU TROKŠŅA DIREKTĪVA
♦
♦
GK1830, GK1935, GK1940, GK2235, GK2240
Black & Decker paziņo, ka šie izstrādājumi, kas
aprakstīti tehniskajos datos, ir ražoti saskaņā ar
šādiem dokumentiem: 2006/42/EK, EN 60745-1,
EN 60745-2-13.
2006/42/EK: ķēdes zāģis, IV pielikums
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED
Arnhem, The Netherlands
Pilnvarotās iestādes ID Nr.: 0344
Skaņas jaudas līmenis saskaņā ar 2000/14/EK
(13. pants, III pielikums):
LWA (izmērītā skaņas jauda) 104 dB(A)
LWA (garantētā skaņas jauda) 107 dB(A)
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2004/108/EK
un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu,
sazinieties ar Black & Decker turpmāk minētajā adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un Black & Decker vārdā izstrādā šo paziņojumu.
♦
izstrādājums nav lietots tirdzniecības, profesionāliem vai nomas nolūkiem;
izstrādājums nav pakļauts nepareizai lietošanai vai nolaidībai;
izstrādājums nav bojāts svešķermeņu, vielu
vai negadījumu ietekmē;
remontu nav veikušas nepilnvarotas personas, kas nav ne pilnvarotas remonta darbnīcu,
ne Black & Decker apkopes centru speciālisti.
Lai iesniegtu garantijas prasību, jums jāuzrāda
pārdevējam vai pilnvarotam remonta darbnīcas
speciālistam pirkuma čeks. Jūs varat noskaidrot
tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu, sazinoties
ar vietējo Black & Decker biroju, kura adrese
norādīta šajā rokasgrāmatā. Black & Decker
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
Lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni
www.blackanddecker.co.uk un reģistrējiet
savu Black & Decker izstrādājumu, lai uzzinātu
par jaunākajiem izstrādājumiem un īpašajiem
piedāvājumiem. Sīkāku informāciju par
Black & Decker zīmolu un mūsu izstrādājumu
klāstu skatiet vietnē
www.blackanddecker.co.uk.
Kevin Hewitt
Globālās
inženiertehniskās nodaļas
priekšsēdētāja vietnieks
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
18-03-2014
Garantija
Black & Decker rūpējas par savu izstrādājumu kvalitāti un sniedz nevainojamu garantiju. Šis garantijas
paziņojums papildina jūsu līgumiskās tiesības un
nekādā gadījumā tās nekavē. Šī garantija ir spēkā
Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas brīvās
tirdzniecības zonā.
Ja 24 mēnešu laikā kopš iegādes brīža Black & Decker izstrādājums sabojājas materiālu vai darba
kvalitātes defektu dēļ vai arī kvalitātes neatbilstības
dēļ, Black & Decker garantē visu bojāto detaļu
nomaiņu, tādu izstrādājumu remontu, kas pakļauti
dabīgam nodilumam vai nolietojumam, vai šādu
izstrādājumu nomaiņu, lai patērētājam neradītu
liekas neērtības, ja vien:
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша цепная пила Black & Decker предназначена для спиливания ветвей, валки деревьев
и распиливания бревен. Данный инструмент
предназначен только для бытового использования.
b.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током,
возникновению пожара и/или получению
тяжелой травмы.
c.
d.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для
их дальнейшего использования. Термин
«Электроинструмент» во всех приведенных
ниже указаниях относится к Вашему сетевому
(с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение.
Плохое освещение или беспорядок на
рабочем месте может привести к несчастному случаю.
b. Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или
пыли. В процессе работы электроинструмент создает искровые разряды, которые
могут воспламенить пыль или горючие
пары.
c. Во время работы с электроинструментом не подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение внимания
может вызвать у Вас потерю контроля над
рабочим процессом.
2. Электробезопасность
a. Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать штепсельной
розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные
штепсели-переходники, если в силовом
кабеле электроинструмента есть про16
e.
f.
вод заземления. Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей
ей штепсельной розетки уменьшает риск
поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск
поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания
его вилки из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ; держите его в стороне
от острых кромок и движущихся частей
инструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает
риск поражения электрическим током.
3. Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем,
что Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя или понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств.
Малейшая неосторожность при работе
с электроинструментами может привести
к серьезной травме.
b. При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте
РУССКИЙ ЯЗЫК
c.
d.
e.
f.
g.
защитные очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема
или противошумовых наушников, значительно снизит риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/или аккумулятору, поднять или перенести его,
убедитесь, что выключатель находится
в положении «выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой
кнопкой выключателя и не подключайте
к сетевой розетке электроинструмент,
выключатель которого установлен в положение «включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные
или гаечные ключи. Регулировочный или
гаечный ключ, оставленный закрепленным
на вращающейся части электроинструмента, может стать причиной тяжелой
травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда
сохраняйте равновесие и устойчивую
позу. Это позволит Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство подключено и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4. Использование электроинструментов
и технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении
b.
c.
d.
e.
f.
g.
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
Не используйте электроинструмент,
если его выключатель не устанавливается в положение включения или
выключения. Электроинструмент с неисправным выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой
принадлежностей или при хранении
электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для
детей месте и не позволяйте лицам,
не знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках
неопытных пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он
не будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных случаев являются следствием недостаточного технического ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой
режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают работу
менее утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не
по назначению может создать опасную
ситуацию.
5. Техническое обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента
должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных
частей. Это обеспечит безопасность Ва17
РУССКИЙ ЯЗЫК
шего электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
♦
Внимание! Дополнительные меры безопасности при работе цепными пилами
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
18
При работе цепной пилы следите за
тем, чтобы все части Вашего тела находились на безопасном расстоянии от
пильной цепи. Перед запуском цепной
пилы убедитесь, что пильная цепь не
касается никаких предметов. В процессе
работы, всего один миг неосторожности
может привести к контакту пильной цепи
с частью тела или одеждой.
Всегда держите цепную пилу правой
рукой за заднюю и левой рукой за
переднюю рукоятку. При других способах
удержания цепной пилы существует повышенная опасность получения травмы.
Держите электроинструмент только за
изолированные поверхности, на случай, если цепь пилы заденет скрытую
проводку или собственный сетевой
шнур. Если пильная цепь заденет провод,
который находится под напряжением, металлические детали электроинструмента
могут тоже оказаться под напряжением и
это приведет к поражению электрическим
током человека, работающего с инструментом.
Работайте в защитных очках и используйте средства защиты слуха. Кроме
этого, рекомендуется использовать
дополнительные средства защиты для
головы, рук, ног и стоп. Подходящие
средства защиты уменьшают риск получения травмы от разлетающихся в разные
стороны отходов пиления или от непреднамеренного контакта с пильной цепью.
Не работайте с цепной пилой, находясь
на дереве. Это может привести к получению тяжелой травмы.
Выберите удобное и устойчивое положение и работайте цепной пилой стоя
только на устойчивом, ровном основании. Скользкие или неустойчивые поверхности, такие как стремянки, могут стать
причиной потери равновесия и контроля
над цепной пилой.
При отпиливании ветви, находящейся
под нагрузкой, ветвь может быть отброшена назад. При внезапном отскакивании
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
тугой ветви существует риск получения
травмы оператором и/ или потери контроля над цепной пилой.
Соблюдайте особую осторожность при
пилении кустарников и молодых деревьев. Гибкий материал может запутаться
в пильной цепи, ударить или вывести
оператора из положения равновесия.
Переносите цепную пилу за переднюю
рукоятку, в выключенном состоянии
и держа ее на расстоянии от себя. При
переноске или хранении цепной пилы
всегда устанавливайте на нее защитный кожух. При правильном обращении
с цепной пилой предотвращается непреднамеренный контакт с движущейся
пильной цепью.
Соблюдайте инструкции по смазке,
натяжению пильной цепи и замене
дополнительных принадлежностей.
В случае недостаточно натянутой или
недостаточно смазанной маслом пильной
цепи, существует опасность образования
трещин, а также увеличивается опасность
возникновения обратного удара.
Поверхность рукояток должна быть
сухой, чистой и не содержать следов
масла и консистентной смазки. Покрытые масляной пленкой рукоятки могут выскользнуть из рук, что повлечет за собой
потерю контроля над инструментом.
Данная цепная пила предназначена только для пиления древесины.
Используйте цепную пилу только по
назначению. Например: не используйте
цепную пилу для пиления пластика,
стеновых материалов или стройматериалов, не являющихся древесными.
Использование цепной пилы не по назначению может создать опасную ситуацию.
Располагайте кабель таким образом,
чтобы во время работы он не мог запутаться в ветвях.
Опорные зубья (17) в процессе использования инструмента могут стать очень
острыми. Всегда дотрагивайтесь до них
с особой осторожностью.
Пильная цепь во время работы может
сильно нагреться, помните об этом
и будьте осторожны.
Причины обратного удара и действия оператора по его предупреждению
Обратный удар возникает, когда концевая часть
пильной шины случайно соприкасается с объ-
РУССКИЙ ЯЗЫК
ектом, а также в случае, если древесина перекашивается и зажимает пильную цепь в распиле.
Контакт концевой части пильной шины с объектом в некоторых случаях может вызвать
внезапное действие отдачи, отбросив пильную
шину вверх и назад в направлении оператора.
При заклинивании верхней части пильной цепи
также может произойти отбрасывание направляющей шины с большой скоростью в направлении оператора.
Любая из этих реакций может привести к потере
контроля над управлением цепной пилой и, как
следствие, к тяжелой травме. Не полагайтесь
только на устройства безопасности Вашей
цепной пилы. Будучи оператором цепной пилы,
Вы должны принимать все возможные меры,
чтобы производить пиление без несчастных
случаев и травм.
♦
♦
♦
Рекомендации по технике безопасности
при работе цепными пилами
♦
Обратный удар является результатом использования инструмента не по назначению и/или
неправильных действий оператора и условий
работы, и его можно избежать, соблюдая следующие меры безопасности:
♦
♦
♦
♦
Крепко держите цепную пилу за рукоятки, плотно обхватив их пальцами.
Держите цепную пилу обеими руками
и следите за положением тела и рук,
чтобы эффективно противостоять воздействию обратного удара. При соблюдении соответствующих мер предосторожности оператор может контролировать
силу обратного удара. Не выпускайте
цепную пилу из рук.
Работайте в устойчивой позе и не
пилите на высоте выше уровня плеч.
Это поможет предотвратить непреднамеренный контакт концевой части режущего
механизма с объектом и позволит лучше
контролировать цепную пилу в неожиданных ситуациях.
В качестве запасных частей можно использовать только указанные изготовителем оборудования пильные шины
и пильные цепи. При использовании не
оригинальных запасных частей, существует опасность разрыва пильной цепи,
а также увеличивается опасность возникновения обратного удара.
Затачивание пильной цепи и все работы по ее техническому обслуживанию
должны производиться в соответствии
инструкциями ее изготовителя. Умень-
шение глубины шаблона может привести
к повышенному обратному удару.
Непреднамеренный контакт с металлом,
цементом или другими твердыми материалами вблизи или внутри древесины может
стать причиной возникновения обратного
удара.
Затупившаяся или провисающая пильная
цепь может стать причиной возникновения
обратного удара.
Не направляйте цепную пилу повторно
в существующий распил. Это может стать
причиной возникновения обратного удара.
Каждый раз начинайте пиление в новой
точке.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Если Вы не имеете навыков в работе
с цепными пилами, настоятельно рекомендуется, в дополнение к изучению данного
руководства по эксплуатации, получить
практические консультации в использовании цепной пилы и средств защиты у специалиста или опытного пользователя.
Рекомендуется потренироваться, производя пиление сначала на лотке или козлах.
Перед использованием цепной пилы всегда проверяйте, что тормозной механизм,
предотвращающий действие обратного
удара, функционирует должным образом.
Настоятельно рекомендуется при переноске цепной пилы убедиться, что тормозной
механизм задействован, а пильная цепь
расположена назад.
Если пила не используется, она должна
содержаться в безупречном состоянии.
Прежде чем убрать цепную пилу на длительное хранение, снимите с нее пильную цепь и пильную шину и погрузите их
в смазку. Храните все детали цепной пилы
в сухом, чистом и недоступном для детей
месте.
Перед продолжительным хранением цепной пилы, рекомендуется слить смазку из
резервуара.
Заблаговременно намечайте безопасный
отход от падающих ветвей или деревьев.
При необходимости используйте клинья,
чтобы контролировать направление падения дерева и препятствовать заклиниванию в распиле пильной шины.
Следите за состоянием пильной цепи.
Следите, чтобы пильная цепь была остро
заточенной и правильно натянутой. Сле19
РУССКИЙ ЯЗЫК
дите за чистотой и достаточной смазкой
пильной цепи и пильной шины. Поверхность рукояток должна оставаться сухой,
чистой и не содержать следов масла
и консистентной смазки.
Использование удлинительного кабеля
♦
Избегайте пиления
♦
♦
♦
Древесины, прошедшей предварительную
обработку.
Вблизи поверхности грунта.
Проволочных ограждений, гвоздей и пр.
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным методом определения
вибрационного воздействия согласно EN60745
и могут использоваться при сравнении характеристик различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также
использоваться для предварительной оценки
величины вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом
зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных
значений. Уровень вибрации может превышать
заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия
для определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные
условия использования электроинструмента,
учитывая все составляющие рабочего цикла,
в том числе, время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, время, когда он работает без нагрузки, а также время его запуска
и отключения.
Электробезопасность
Данный инструмент защищен двойной
изоляцией, что исключает потребность
в заземляющем проводе. Следите за
напряжением электрической сети, оно
должно соответствовать величине, обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
♦
20
Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна
производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном
центре Black & Decker.
Всегда используйте удлинительные
кабели установленного образца, соответствующие входной мощности данного
инструмента (см. раздел «Технические
характеристики»). Удлинительный кабель
должен быть пригоден для использования
на открытом воздухе и иметь соответствующую маркировку. Использование
удлинительного кабеля HO7RN-F длиной
до 30 м и диаметром в поперечном сечении 1,5 мм² не снизит производительность
электроинструмента. Перед использованием проверьте удлинительный кабель
на наличие признаков повреждения,
старения и износа. В случае обнаружения повреждений удлинительный кабель
подлежит замене. При использовании
кабельного барабана, всегда полностью
разматывайте кабель.
Перепады напряжения
♦
♦
♦
При определенных условиях электропитания данный продукт может испытывать
кратковременные перепады напряжения
во время запуска.
Это может привести к сбоям в работе
другого оборудования. Например, может
быть временно снижена яркость горящих
электрических светильников.
При необходимости свяжитесь с энергоснабжающей организацией, чтобы определить, что сопротивление электропитания ниже, чем 0,411 Ом. В этом случае,
возможность возникновения нарушений
крайне мала.
Защита от поражения электрическим
током
♦
Избегайте контактов частей тела с заземленными объектами (например, с металлической оградой, фонарными столбами
и т.п.). Электробезопасность может быть
повышена при использовании высокочувствительного 30 мА/30 м/с устройства
защитного отключения (УЗО).
Внимание! Использование устройства
защитного отк лючения или другого
устройства для аварийного прерывания
электрической цепи, тем не менее не
освобождает пользователя цепной пилы
от выполнения правил безопасности,
изложенных в данном руководстве по
эксплуатации.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные инструкции по безопасности
♦
♦
♦
♦
♦
Использование инструмента физически
или умственно неполноценными людьми,
а также детьми и неопытными лицами допускается только под контролем ответственного за их безопасность лица.
Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
Необходимо, чтобы поблизости (но на безопасном расстоянии) находился человек,
который сможет оказать помощь при несчастном случае.
Если по какой-либо причине Вам необходимо дотронуться до пильной цепи, предварительно убедитесь, что цепная пила
отключена от источника питания.
Уровень шума, производимого данным
инструментом, может превысить 85 дБ(А).
Поэтому настоятельно рекомендуется
принимать соответствующие меры для
защиты органов слуха.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
При работе с данным инструментом наденьте защитные очки или маску.
Всегда используйте средства защиты
органов слуха.
Не используйте инструмент под дождем
или во влажной среде.
Перед осмотром поврежденного кабеля всегда вынимайте вилку кабеля из
розетки электросети. Не используйте
цепную пилу, если ее кабель поврежден.
Гарантированная акустическая мощность в соответствии с Директивой
2000/14/EC.
Тормоз пильной цепи выключен.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности. Эти риски могут
возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время
смены деталей инструмента, ножей или
насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента. При использовании инструмента в течение продолжительного
периода времени делайте регулярные
перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли в процессе работы с инструментом (например, при обработке
древесины, в особенности, дуба, бука
и ДВП).
Тормоз пильной цепи включен.
Составные части
1. Пусковой выключатель
2. Кнопка защиты от непреднамеренного
пуска
3. Крышка резервуара для масла
4. Передний защитный кожух/тормоз пильной цепи
5. Винт регулировки натяжения пильной цепи
6. Пильная цепь
7. Пильная шина
8. Защитный чехол пильной цепи
9. Фиксатор механизма натяжения пильной
цепи
10. Крышка механизма натяжения пильной
цепи
11. Указатель уровня масла
Сборка
Внимание! При работе цепной пилой
всегда надевайте защитные перчатки.
Внимание! Перед любыми видами
работ по техническому обслуживанию
выключайте инструмент и отключайте
его от источника питания.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Внимание! Перед сборкой инструмента
удалите кабельную стяжку, прикрепляющую пильную цепь к пильной шине.
♦
♦
Смазка пильной цепи
Данное действие необходимо производить
каждый раз, когда новая пильная цепь (6) используется впервые. Перед использованием
поместите пильную цепь (6) в масло для цепи
минимум на 1 час. Используйте масло для цепи
только марки Black & Decker.
Рекомендуется использовать мало только марки Black & Decker в течение всего срока службы
пильной цепи, т.к. смешение различных масел
снижает их качество, что в дальнейшем может
привести к значительному сокращению срока
службы пильной цепи и возникновению дополнительных рисков.
Ни в коем случае не используйте бывшее в употреблении, густое или очень жидкое смазочное
масло, а также масло для швейных машин. Это
может повредить цепную пилу.
Установка пильной шины и цепи
(Pис. A - G)
Об устновке в первый раз см. Краткое практическое руководство.
♦ Установите цепную пилу на устойчивое
основание.
♦ Установите передний защитный кожух/
тормоз пильной цепи в переднее положение (Рис. D).
♦ Полностью открутите фиксатор механизма
натяжения пильной цепи (9) (Рис. F).
♦ Снимите крышку механизма натяжения
пильной цепи (10).
♦ Поместите пильную цепь (6) на пильную
шину (7) таким образом, чтобы режущие
зубья цепной пилы, расположенные на
верхней части шины (7), были направлены
в сторону движения пильной цепи (Рис. A).
♦ Направьте пильную цепь (6) вокруг пильной шины (7) так, чтобы в задней концевой
части шины (7) образовалась петля.
♦ Наденьте пильную цепь (6) на приводную
звездочку (12). Установите пильную шину
(7) на фиксирующие штифты (13) (Рис. C).
Убедитесь, что штырь (14) передвижной
гайки входит в отверстие (15) (Рис. C).
Внимание! Перед сборкой убедитесь, что
передний защитный кожух/тормоз пильной цепи
(4) находится в рабочем (переднем) положении
(Рис. E).
22
♦
♦
♦
Установите крышку (10) механизма натяжения на пильную цепь.
Поверните фиксатор (9) механизма натяжения пильной цепи, чтобы закрепить крышку
(10), но не затягивайте слишком туго.
Поворачивайте винт регулировки натяжения цепи (5) по часовой стрелке, пока
пильная цепь не будет натянута. Убедитесь, что пильная цепь (6) плотно прилегает к пильной шине (7).
Проверьте натяжение пильной цепи, как
описано ниже. Не натягивайте пильную
цепь слишком туго.
Затяните с усилием фиксатор механизма
натяжения пильной цепи (9).
Проверка и регулировка натяжения пильной цепи (Рис. G)
Натяжение пильной цепи необходимо проверять
каждый раз перед использованием цепной пилы
и через каждые 10 минут работы.
♦ Отключите инструмент от источника питания.
♦ Слегка оттяните пильную цепь (6), как
показано (вставка на Рис. G). Натяжение
правильное, если пильная цепь (6) отскакивает назад, после ее оттягивания
с небольшим усилием на 3 мм от пильной
шины (7). Между нижней поверхностью
пильной шины (7) и пильной цепью (6) не
должно быть провисания.
Примечание: Не натягивайте пильную цепь
слишком туго, т.к. это может привести к ее преждевременному износу и сократит срок службы
пильной шины и пильной цепи.
Примечание: Если пильная цепь новая, в течение первых 2 часов работы проверяйте натяжение чаще (не забыв отсоединить цепную
пилу от электросети), поскольку новая пильная
цепь немного растягивается.
Чтобы увеличить натяжение пильной
цепи
♦
♦
♦
Поверните фиксатор механизма натяжения пильной цепи (9) против часовой
стрелки.
Натяните пильную цепь, поворачивая винт
регулировки натяжения цепи (5) по часовой стрелке.
Затяните с усилием фиксатор механизма
натяжения пильной цепи (9).
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс.
Избегайте перегрузки электроинструмента.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Заправка резервуара для масла (Рис. H)
♦
♦
Снимите крышку (3) и заполните резервуар рекомендуемым маслом для цепи.
Уровень масла можно наблюдать через
указатель (11). Установите на место крышку резервуара (3).
Регулярно выключайте инструмент и проверяйте уровень масла по указателю (11).
Как только уровень масла понизится до
одной четверти заправочного объема,
отсоедините цепную пилу от электросети,
и долейте рекомендованное в данном руководстве по эксплуатации масло для цепи.
Включение
Примечание: Если передний защитный кожух/
тормоз пильной цепи не находится в рабочем
положении, пила не включится.
♦ Крепко держите цепную пилу обеими руками. Для включения инструмента, нажмите
на кнопку защиты от непреднамеренного
пуска (2), затем на клавишу пускового выключателя (1).
♦ Сразу же после пуска электродвигателя,
снимите большой палец с кнопки защиты
от непреднамеренного пуска (2), продолжая крепко держать рукоятку.
Избегайте чрезмерной нагрузки инструмента
и не форсируйте рабочий процесс. Использование инструмента на предусмотренной для
него скорости сделает работу более легкой
и безопасной. Чрезмерное форсирование процесса приведет к растяжению пильной цепи (6).
Настройка тормоза пильной цепи (Рис. С)
♦ Убедитесь, что инструмент отсоединен от
источника питания.
♦ Передвиньте передний защитный кожух/
тормоз пильной цепи в рабочее положение (Рис. С).
♦ Инструмент готов к работе.
Принцип действия тормоза пильной цепи при
обратном ударе
В случае возникновения обратного удара,
Ваша левая рука входит в контакт с передним
защитным кожухом, передвигая его вперед,
в направлении объекта пиления, тем самым,
останавливая инструмент за доли секунды.
Проверка реакции тормоза пильной цепи на
обратный удар (Рис. C)
♦ Перед использованием цепной пилы всегда проверяйте, что тормозной механизм,
предотвращающий действие обратного
удара, функционирует должным образом.
♦
Установите цепную пилу на устойчивое
основание, крепко удерживая ее обеими
руками и убедившись, что пильная цепь (6)
не входит в контакт с грунтом, затем включите инструмент (см. раздел «Включение
цепной пилы»).
♦ Захватите левой рукой переднюю рукоятку, чтобы при этом тыльная сторона кисти
руки входила в контакт с передним защитным кожухом/тормозом пильной цепи
(4), и поворачивайте ее вперед, в направлении обрабатываемой заготовки (Рис. C).
После этого пильная цепь (6) должна
остановиться в пределах доли секунды.
После того, как сработал тормоз, верните передний защитный кожух/тормоз пильной цепи (4)
в исходное положение, действуя, как указано
в разделе «Настройка тормоза пильной цепи».
Примечание: Избегайте повторного включения
цепной пилы, если электродвигатель еще не
остановился.
Примечание: Если пильная цепь (6) не останавливается мгновенно, отнесите инструмент в авторизованный сервисный центр Black & Decker.
При заклинивании пильной цепи (6) или
пильной шины (7):
♦ Выключите инструмент.
♦ Отключите инструмент от источника питания.
♦ Расширьте распил при помощи клина,
уменьшая нагрузку на пильную шину (7).
Не используйте пильную шину в качестве
рычага.
♦ Начните новый распил.
Валка (Pис. J - L)
Валка деревьев должна проводиться только
опытными пользователями. При падении дерева в не заданном направлении или распадении
дерева на части, а также при обламывании и падении засохших ветвей резко увеличивается
возможность получения травмы и повреждения
цепной пилы.
Безопасное расстояние между спиливаемым
деревом и людьми, зданиями или другими объектами должно быть не менее 2½ высоты дерева. Люди, здания или объекты, находящиеся
в пределах этого расстояния, могут быть травмированы или повреждены падающем деревом.
Перед валкой деревьев:
♦ Убедитесь, что валка (вырубка) деревьев
не ограничена и не запрещена местным
законодательством.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Учитывайте все условия, которые могли
бы повлиять на направление падения, например:
- Необходимое направление падения.
- Естественный наклон спиливаемого
дерева.
- Нестандартная крепкая структура
ветви или наличие гниения.
- Наличие поблизости деревьев или
других объектов, например, линий
электропроводов или подземных трубопроводов.
- Скорость и направление ветра.
Наметьте безопасный отход от падающего дерева или ветвей. Убедитесь, что путь безопасного
отхода свободен от препятствий, способных
помешать движению назад. Помните, что на
сырой траве и свежесрезанной древесной коре
можно поскользнуться.
♦ Не пытайтесь спиливать дерево, диаметр
которого превышает максимальную длину
пиления цепной пилы.
♦ Сделайте предварительный вырез на
стволе со стороны падения дерева.
♦ Для этого, сначала сделайте горизонтальный надрез у подножия ствола, глубиной
от 1/5 до 1/3 диаметра ствола, перпендикулярно линии падения дерева (Рис. J).
♦ Затем сделайте второй надрез под углом
приблизительно 45°, вплоть до горизонтального надреза.
♦ Сделайте на противоположной стороне
дерева основной (валочный) горизонтальный распил, примерно на 25-50 мм выше
горизонтальной линии выреза (Рис. K).
Пилите, не доходя до выреза, в противном
случае существует опасность падения
дерева в непредсказуемом направлении.
♦ Вгоните один или несколько клиньев
в основной распил, чтобы расширить его,
и поддержать направленное падение
дерева (Рис. L).
Спиливание ветвей
Убедитесь, что спиливание ветвей не ограничено и не запрещено местным законодательством.
Спиливание ветвей должно проводиться только
опытными пользователями, так как при этом
существует большой риск возникновения обратного удара или заклинивания пильной цепи.
До начала работы учитывайте все факторы,
которые могут повлиять на направление
падения ветвей, включая:
♦ Длина и вес спиливаемой ветви.
24
♦
Нестандартная крепкая структура ветви
или наличие гниения.
♦ Наличие поблизости деревьев или других
объектов, например, линий электропроводов.
♦ Скорость и направление ветра.
♦ Переплетение ветви с другими ветвями.
Обращайте внимание на хороший доступ к ветви, также учитывайте направление падения.
Ветви имеют тенденцию качаться на стволе.
Кроме оператора цепной пилы, подвергаются
опасности люди и другие объекты, находящиеся
ниже ветви.
♦ Для предотвращения расщепления, необходимо сначала надпилить ветвь снизу,
на одну треть ее диаметра.
♦ Затем произведите распил сверху, до
полного отделения ветви от дерева.
Распиливание бревен (Рис. M - O)
Пиление без заклинивания возможно только
при правильной опоре бревна. По возможности,
используйте козлы. Всегда начинайте пиление
с движущейся пильной цепью (6) и вошедшими
в древесину опорными зубьями (17) (Рис. M).
Затем продолжайте пиление, делая качающиеся движения относительно бревна, при этом
опираясь на опорные зубья.
Если бревно имеет опору по всей длине:
♦ Производите распил сверху вниз, избегая
контакта пильной цепи с грунтом, т. к. она
при этом быстро затупится.
Если бревно имеет опору по обе стороны
распила:
♦ Чтобы предотвратить расщепление,
сначала сделайте надрез по направлению
сверху вниз на одну треть диаметра, затем
пилите снизу вверх в направлении надреза.
Если бревно имеет опору с одной стороны
распила:
♦ Чтобы предотвратить расщепление,
сначала сделайте надрез по направлению
снизу вверх на одну треть диаметра, затем
пилите сверху вниз в направлении надреза.
При пилении на склоне (Рис. N):
♦ Всегда стойте на верхней стороне склона.
При распиливании бревна, лежащего на
земле (Рис. N):
♦ Надежно фиксируйте его с помощью чурбаков или клиньев. Запрещается операто-
РУССКИЙ ЯЗЫК
ру или любому другому лицу фиксировать
распиливаемое бревно, стоя или сидя
на нем. Следите, чтобы пильная цепь не
входила в контакт с грунтом.
При использовании козел (Рис. O):
Использование козел настоятельно рекомендуется.
♦ Установите распиливаемое бревно
в устойчивое положение. Всегда пилите за
пределами габаритов (снаружи) козел. Для
фиксации бревна используйте зажимные
устройства или ремни.
Проблема
Пильная
цепь/шина
слишком
горячая/дымится.
Возможные неисправности и способы их устранения
Проблема
Возможная
причина
Не нажата
кнопка блокировки.
Передний защитный кожух
в положении
тормоза.
Возможное
решение
Инструмент
Нажмите
не включакнопку блокиется.
ровки.
Установите
передний защитный кожух
в исходное
положение.
Перегорел
Замените
предохрани- предохранитель.
тель.
Не работает
Проверьте
устройство
устройство
защитного
защитного
отключения
отключения
(УЗО).
(УЗО).
Проверьте
Инструмент
не подключен подключение
к электрок электросети.
сети.
Пильная цепь Пильная цепь Проверьте
мгновенно
слабо натянатяжение
не останавнута.
пильной
ливается при
цепи.
выключении
инструмента.
Цепная пила
не производит качественного
распила.
Пилой не
используется масло из
резервуара.
Возможная
причина
Пустой резервуар для
масла.
Отверстие
для масла на
пильной шине
заблокировано.
Пильная цепь
натянута
слишком туго.
Концевая
звездочка
пильной
шины нуждается в смазке.
Пильная цепь
установлена
в обратном
направлении.
Мусор в резервуаре.
Возможное
решение
Проверьте
уровень
масла.
Очистите отверстие для
масла.
Проверьте
натяжение
пильной
цепи.
Смажьте
концевую
звездочку
пильной
шины.
Проверьте/
измените
направление пильной
цепи.
Заточите
пильную
цепь.
Вылейте
масло из
резервуара
и залейте его
заново.
Удалите
мусор из отверстия.
Заблокировано отверстие
для масла
в крышке.
Мусор в пиль- Удалите муной цепи.
сор и очистите пильную
шину.
Мусор в выУдалите
пускном отмусор.
верстии для
масла.
Техническое обслуживание
Регулярное техническое обслуживание обеспечивает продолжительный срок службы инструмента. Рекомендуется постоянно проводить
следующие проверки:
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания электрического инструмента:
♦ Выключите инструмент и отсоедините его
от источника питания.
запасных частей; несоблюдение данного указания может стать причиной серьезной травмы
пользователя. Мы рекомендуем хранить данное
руководство по эксплуатации в надежном месте.
Уровень масла
Защита окружающей среды
Резервуар для масла должен быть заполнен не
менее, чем на четверть.
Пильная цепь и пильная шина (Рис. I)
♦
♦
♦
После нескольких часов работы, а также
перед тем, как убрать инструмент на хранение, снимайте пильную шину (7) и пильную цепь (6) с цепной пилы и тщательно их
очищайте.
Убедитесь, что на защитных кожухах нет
никакого мусора и грязи.
При последующей сборке необходимо
повернуть пильную шину (7) на 180°
и смазать через смазочное отверстие (16)
концевую звездочку пильной шины. Это
обеспечит равномерный износ направляющих пильной шины.
Заточка пильной цепи
Для обеспечения наилучшей производительности инструмента необходимо, чтобы зубья
пильной цепи оставались всегда остро заточенными. Инструкции по заточке Вы найдете
на упаковке заточника. Для этих целей мы рекомендуем купить набор для заточки пильной цепи
Black & Decker (доступен в сервисных центрах
и у дилеров Black & Decker).
Замена изношенных пильных цепей
Цепи для замены можно приобрести у дилеров
или в сервисных центрах Black & Decker. Всегда
используйте только оригинальные запасные
части.
Острота пильной цепи
Зубья пильной цепи немедленно затупятся,
если цепная пила войдет в контакт с грунтом
или металлическими предметами.
Натяжение пильной цепи
Регулярно проверяйте натяжение пильной цепи.
Что делать, если ваша цепная пила нуждается в ремонте
Ваша цепная пила изготовлена в полном соответствии с действующими правилами техники
безопасности. Ремонт инструмента должен
выполняться только квалифицированным
персоналом с использованием оригинальных
26
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Технические характеристики
Длина пильной шины
мм
Напряжение питания В перем. тока
Потребляемая мощность
Вт
Скорость цепи (без нагрузки) м/с
Макс. длина пиления
мм
Заправочный объем масла
мл
Вес
кг
Класс защиты
GK1935
Тип 3
35
230
1900
9,5
35
250
5,2
II
GK2235
Тип 3
35
230
2200
12,5
35
250
5,3
II
Длина пильной шины
мм
Напряжение питания В перем. тока
Потребляемая мощность
Вт
Скорость цепи (без нагрузки) м/с
Макс. длина пиления
мм
Заправочный объем масла
мл
Вес
кг
Класс защиты
GK1940
Тип 3
40
230
1900
9,5
40
250
5,2
II
GK2240
Тип 3
40
230
2200
12,5
40
250
5,3
II
Длина пильной шины
мм
Напряжение питания В перем. тока
Потребляемая мощность
Вт
Скорость цепи (без нагрузки) м/с
Макс. длина пиления
мм
Заправочный объем масла
мл
Вес
кг
Класс защиты
GK1830
Тип 2
30
230
1800
9,5
30
250
5,2
II
Уровень звукового давления в соответствии
с EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 94 дБ(А), погрешность (K)
3 дБ(А), Акустическая мощность (LWA) 105 дБ(А),
погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем
осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 60745:
Вибрационное воздействие (ah) 5 м/с²,
погрешность (K) 1,5 м/с²
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
ДИРЕКТИВА ПО ШУМАМ, ПРОИЗВОДИМЫМ
ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ
GK1830, GK1935, GK1940, GK2235, GK2240
Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-13.
2006/42/EC, Цепная пила, Приложение IV
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED
Arnhem, Голландия
Идентификационный Номер Уполномоченного
Органа: 0344
Уровень акустической мощности, измеренный
в соответствии с 2000/14/EC (Статья 13, Приложение III):
104 дБ(А)
LwA (акустическая мощность)
LwA (гарантированная акустическая
мощность)
107 дБ(А)
Эта продукция соответствует дирек тивам
2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному ниже
адресу или по адресу, указанному на последней
странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы Black & Decker.
Кевин Хьюитт (Kevin Hewitt)
Вице-президент отдела
мирового проектирования
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
18-03-2014
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
Сертификат соответствия №
C-DE.ME77.B00254
GK1830
Блэк энд Деккер ГмбХ
Германия, 65510, Идштайн,
ул. Блэк энд Деккер, 40
zst00234599 - 14-05-2014
28
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
30
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising