GK2235 | Black&Decker GK2235 CHAINSAW Type 3 instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511111-01 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
GK1830
GK1935
GK2235
GK1940
GK2240
2
3
4
SLOVENČINA
Použitie výrobku
f.
Ak musíte s elektrickým náradím pracovať vo
vlhkom prostredí, použite napájací zdroj s prúdovým chráničom (RCD). Použitie prúdového
chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
3.
a.
Bezpečnosť obsluhy
Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte a pri
práci s elektrickým náradím premýšľajte. Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení, pod
vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľka
nepozornosti pri práci s elektrickým náradím môže
viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte vhodnú ochranu zraku. Ochranné prostriedky
ako respirátor, protišmyková pracovná obuv, prilba
a chrániče sluchu, používané v príslušných podmienkach, znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred pripojením
zdroja napätia alebo pred vložením akumulátora
a pred zdvihnutím alebo prenášaním náradia
skontrolujte, či je vypnutý hlavný vypínač.
Prenášanie náradia s prstom na hlavnom vypínači
alebo pripojenie prívodného kábla k elektrickej sieti,
ak je hlavný vypínač náradia v polohe zapnuté, môže
spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prostriedky. Ponechané nastavovacie kľúče sa
môžu zachytiť rotujúcimi časťami náradia a môžu
tak spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožnená lepšia
ovládateľnosť náradia v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo
šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť pohyblivými dielmi zachytené.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie odsávacieho zariadenia, zaistite jeho
správne pripojenie a riadnu funkciu. Použitie
týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Elektrická reťazová píla Black & Decker je určená na
prerezávanie vetiev a stromov a na rezanie guľatiny.
Tento výrobok je určený iba na spotrebiteľské použitie.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny
na prácu s elektrickým náradím
Varovanie! Pozorne si prečítajte všetky
bezpečnostné varovania a pokyny. Nedodržanie nižšie uvedených varovaní a pokynov
môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, vznik
požiaru alebo vážne zranenie.
b.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte
na prípadné ďalšie použitie. Označenie elektrické
náradie vo všetkých nižšie uvedených upozorneniach
odkazuje na Vaše náradie napájané zo siete (obsahuje
prívodný kábel) alebo náradie napájané akumulátormi
(bez prívodného kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Pracovný priestor udržujte čistý a dobre osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný priestor
môže viesť k spôsobeniu úrazov.
S elektrickým náradím nepracujte vo výbušných
priestoroch, ako sú napríklad priestory s výskytom horľavých kvapalín, plynov alebo prašných
látok. Elektrické náradie je zdrojom iskrenia, ktoré
môže spôsobiť vznietenie horľavín.
Pri práci s elektrickým náradím udržujte deti
a okolité osoby mimo jeho dosahu. Rozptyľovanie
môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky
znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela hrozí zvýšené nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo
vlhkému prostrediu. Ak do náradia vnikne voda,
zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie náradia, na jeho posúvanie a pri odpájaní náradia od elektrickej siete zaň neťahajte. Zabráňte
kontaktu kábla s mastnými, horúcimi a ostrými
predmetmi a pohyblivými časťami náradia.
Poškodený alebo zauzlený prívodný kábel zvyšuje
riziko úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie. Voľba
kábla určeného na vonkajšie použitie znižuje riziko
úrazu elektrickým prúdom.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
5
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Elektrické náradie nepreťažujte. Používajte
správny typ náradia na vykonávanú prácu. Pri
použití správneho typu náradia bude práca vykonaná lepšie a bezpečnejšie.
Ak nie je možné hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Akékoľvek elektrické náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je
nebezpečné a musí byť opravené.
Pred výmenou akýchkoľvek častí, príslušenstva
či iných pripojených súčastí, pred vykonávaním
servisu alebo ak náradie nepoužívate, odpojte ho
od elektrickej siete alebo vyberte akumulátor.
Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú
riziko náhodného zapnutia náradia.
Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo dosahu
detí a zabráňte tomu, aby bolo toto náradie po-
e.
f.
g.
5.
a.
užité osobami, ktoré nie sú oboznámené s jeho
obsluhou alebo s týmto návodom. Elektrické náradie je v rukách nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia. Skontrolujte vychýlenie alebo zaseknutie pohyblivých
častí, poškodenie jednotlivých dielov a iné okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod náradia. Ak je
náradie poškodené, nechajte ho pred použitím
opraviť. Mnoho nehôd vzniká v dôsledku nedostatočnej údržby náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými ostriami sa
menej zanášajú a lepšie sa ovládajú.
Používajte elektrické náradie, príslušenstvo
a držiaky nástrojov podľa týchto pokynov a berte
do úvahy prevádzkové podmienky a prácu, ktorá
bude vykonávaná. Použitie elektrického náradia
na iné účely, než na aké je určené, môže byť nebezpečné.
♦
♦
♦
♦
Opravy
Zverte opravu Vášho elektrického náradia iba
osobe s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné diely.
Tým zaistíte bezpečnú prevádzku náradia.
♦
Doplnkové bezpečnostné pokyny na
prácu s elektrickým náradím
♦
Varovanie! Ďalšie bezpečnostné pokyny pre
reťazové píly
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Pri práci s reťazovou pílou udržujte všetky časti
tela v bezpečnej vzdialenosti od reťazovej píly.
Skôr ako pílu zapnete, uistite sa, či sa reťaz
píly ničoho nedotýka. Chvíľková nepozornosť pri
práci s reťazovou pílou môže spôsobiť kontakt píly
s oblečením alebo časťou tela.
Vždy držte reťazovú pílu nasledujúcim spôsobom. Pravou rukou držte zadnú rukoväť a ľavou
rukou držte prednú rukoväť. Držanie píly opačným
spôsobom zvyšuje riziko spôsobenia zranenia a nemalo by sa tak nikdy postupovať.
Elektrické náradie držte výhradne za izolované
rukoväti, pretože sa reťaz môže dostať do
kontaktu so skrytými vodičmi alebo s vlastným
prívodným káblom. Pri kontakte pílových reťazí
so „živým“ vodičom sa nechránené kovové časti
náradia stanú tiež „živými“ a obsluha tak môže
utrpieť úraz elektrickým prúdom.
Používajte ochranné okuliare a ochranu sluchu.
Odporúčame Vám používať ďalšie ochranné
pomôcky na hlavu, ruky a nohy. Zodpovedajúci
ochranný odev znižuje riziko vzniku zranenia, ktoré
bude spôsobené odlietavajúcimi úlomkami alebo
náhodným kontaktom s reťazou píly.
Nepoužívajte túto reťazovú pílu v korunách
stromov. Použitie tejto reťazovej píly pri práci
v korunách stromov môže viesť k spôsobeniu úrazu.
Vždy udržujte pevný postoj a používajte pílu iba
v prípade, keď budete stáť na pevnom, bezpečnom a rovnom povrchu. Klzké alebo nestabilné
♦
♦
♦
povrchy, ako sú rebríky, môžu spôsobiť stratu rovnováhy alebo ovládateľnosti píly.
Pri rezaní vetiev, ktoré sú zaťažené, dávajte
pozor na ich spätné odmrštenie. Hneď ako dôjde
k uvoľneniu napätia vo vláknach dreva, zaťažená
vetva môže udrieť obsluhu píly alebo môže spôsobiť
stratu kontroly nad pílou.
Pri rezaní krovín a mladých stromčekov buďte
veľmi opatrní. Tenký materiál sa môže zachytiť do
reťaze píly a môže Vás šľahnúť alebo môže spôsobiť
stratu Vašej rovnováhy.
Prenášajte reťazovú pílu za prednú rukoväť
s vypnutým hlavným vypínačom v bezpečnej
vzdialenosti od tela. Pri preprave alebo skladovaní píly dbajte na to, aby bola lišta píly vždy vybavené krytom. Správna manipulácia s reťazovou
pílou znižuje pravdepodobnosť náhodného kontaktu
s pohybujúcou sa reťazou píly.
Dodržujte pokyny na mazanie, napínanie reťaze
a výmenu príslušenstva. Nesprávne napnutá alebo
nedostatočne mazaná reťaz môže prasknúť alebo
môže zvyšovať pravdepodobnosť spätného rázu.
Udržujte rukoväti píly suché a čisté. Dbajte na
to, aby neboli znečistené olejom alebo mazivom.
Rukoväti pokryté mazivom alebo olejom sú klzké
a spôsobujú stratu kontroly.
Vykonávajte iba rezanie dreva. Nepoužívajte pílu
na iné účely, než na ktoré je určená. Napríklad:
Nepoužívajte reťazovú pílu na rezanie plastových, murovacích alebo iných nedrevených
stavebných materiálov. Použitie reťazovej píly
iným spôsobom a na iné, než odporúčané účely,
môže viesť k nebezpečným situáciám.
Veďte prívodný kábel tak, aby nemohlo dôjsť
k jeho zachyteniu na vetvách alebo k jeho prerezaniu.
Počas prevádzkovej životnosti reťazovej píly
môže dôjsť k nabrúseniu hrotového dorazu (17).
Dávajte pozor.
Pri manipulácii s pílou dávajte pozor na lištu
reťazovej píly, ktorá môže byť horúca. Dávajte
pozor.
Príčiny a ochrana obsluhy pred pôsobením spätného rázu
K spätnému rázu môže dôjsť v prípade, keď sa predná
časť lišty píly dostane do kontaktu s iným predmetom
alebo v prípade, keď drevený materiál zovrie v reze
reťaz píly.
Kontakt prednej časti lišty píly môže v niektorých prípadoch spôsobiť náhlu spätnú reakciu, odmrštenie lišty píly
smerom hore a dozadu smerom k obsluhe.
Zovretie reťaze píly pozdĺž hornej časti lišty píly môže
zatlačiť lištu píly rýchlo späť smerom k obsluhe.
Každá z týchto reakcií môže spôsobiť stratu ovládateľnosti nad pílou a následné zranenie. Nespoliehajte sa
iba na bezpečnostné prvky vo vybavení Vašej píly. Ako
používatelia reťazovej píly by ste mali dodržiavať niekoľko
základných pokynov, aby Vaša práca skončila bez nehôd
a zranení. Spätný ráz je výsledkom nesprávneho použitia náradia a nesprávnych pracovných postupov alebo
6
Vyvarujte sa rezania
pracovných podmienok. Spätnému rázu môžete zabrániť
riadnym dodržiavaním nižšie uvedených pokynov:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Udržujte pevné uchytenie tak, aby palec a prsty
ruky obopínali rukoväti reťazovej píly. S oboma
rukami na rukovätiach reťazovej píly sa postavte
tak, aby ste mohli odolávať sile spätného rázu.
Ak sú dodržiavané správne postupy, sily spätného
rázu môžu byť obsluhou píly regulované. Reťazovú
pílu nepúšťajte.
Nepreceňujte sa a nerobte rezy vo výške presahujúcej výšku Vašich ramien. Tak zabránite
neúmyselnému kontaktu s prednou časťou píly
a umožníte lepšie ovládanie reťazovej píly v neočakávaných situáciách.
Používajte iba náhradné lišty píly a reťaze špecifikované výrobcom. Nesprávne lišty píly a reťaze
môžu spôsobiť prasknutie reťaze alebo spätné rázy.
Dodržujte pokyny výrobcu týkajúce sa brúsenia
a údržby reťaze píly. Zníženie výšky ukazovateľa
hĺbky rezu môže viesť k zvýšeniu rizika spätného
rázu.
Náraz do kovu, cementu alebo do iného tvrdého
materiálu v blízkosti dreva alebo nachádzajúceho sa
priamo v drevenom materiáli, môže spôsobiť spätný
ráz.
Tupá alebo voľná reťaz píly môže spôsobiť spätný
ráz.
Nepokúšajte sa pílu vložiť späť do pôvodného rezu.
Mohlo by dôjsť k spätnému rázu. Vždy robte nový
rez.
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických
údajoch a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so
štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou
EN 60745 a môže sa použiť na porovnanie jednotlivých
náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií sa
môže tiež použiť na predbežné stanovenie času práce
s týmto výrobkom.
Varovanie! Úroveň vibrácií pri aktuálnom použití elektrického náradia sa môže od deklarovanej úrovne vibrácií
líšiť v závislosti od spôsobu použitia výrobku. Úroveň
vibrácií môže byť vzhľadom na uvedenú hodnotu vyššia.
Pri stanovení času vystavenia sa pôsobeniu vibrácií,
z dôvodu určenia bezpečnostných opatrení podľa normy
2002/44/EC na ochranu osôb pravidelne používajúcich
elektrické náradie v zamestnaní, by mal predbežný odhad
pôsobenia vibrácií brať na zreteľ aktuálne podmienky
použitia náradia s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako sú časy, keď je náradie vypnuté a keď
beží naprázdno.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je chránené dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho
vodiča. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Bezpečnostné pokyny pre reťazovú pílu
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Upraveného dreva.
Do zeme.
Pletiva, klincov atď.
Zásadne odporúčame, aby začínajúci používatelia
reťazovej píly prešli praktickým preškolením o použití píly a ochranného vybavenia, ktoré povedie
skúsený pracovník. Prvá skúška by mala prebehnúť
pri rezaní guľatiny na vhodnom stojane.
Pred použitím vždy skontrolujte, či správne pracuje
brzda spätných rázov.
Pri prenášaní reťazovej píly Vám odporúčame, aby
ste sa uistili, či je zaistená brzda a aby bola píla
otočená prednou časťou dozadu.
Chráňte pílu, ak sa nepoužíva. Neskladujte reťazovú
pílu bez toho, aby ste najskôr odobrali reťaz píly
a lištu píly, ktoré by počas skladovania mali byť
ponorené v oleji. Skladujte všetky časti reťazovej
píly na suchom a bezpečnom mieste, mimo dosahu
detí.
Pred uskladnením Vám odporúčame vypustenie
oleja z nádržky píly.
Dodržujte správny postoj a naplánujte si bezpečný
únik pred padajúcimi stromami alebo vetvami.
Pri rezaní používajte kliny a zabráňte ohýbaniu
vodiacej lišty píly a reťaze v reze.
Starajte sa o reťaz píly. Dbajte na to, aby bola reťaz
stále ostrá a aby bola riadne usadená na vodiacej
lište. Dbajte na to, aby boli reťaz a vodiaca lišta čisté
a správne namazané. Udržujte rukoväti píly suché
a čisté. Dbajte na to, aby neboli znečistené olejom
alebo mazivom.
♦
Poškodený prívodný kábel musí byť vymenený
výrobcom alebo v autorizovanom servise
Black & Decker, aby sa zabránilo možným rizikám.
Použitie predlžovacieho kábla
♦
Vždy používajte schválený typ predlžovacieho
kábla, ktorý je vhodný pre príkon tohto náradia
(pozrite technické údaje). Predlžovací kábel musí
byť vhodný na vonkajšie použitie a musí byť tiež
tak označený. Môže sa použiť predlžovací kábel
HO7RN-F 2 × 1,5 mm² s dĺžkou až 30 m bez toho,
aby dochádzalo k výkonovým stratám. Pred použitím
predlžovací kábel riadne prezrite, či nie je poškodený
alebo opotrebovaný. Ak je tento kábel poškodený,
vymeňte ho. V prípade použitia navinovacieho kábla
vždy odviňte celú dĺžku kábla.
Poklesy napájacieho napätia
♦
♦
♦
7
Za určitých okolností môže toto náradie pri zapínaní
spôsobiť krátkodobý pokles napätia v napájacej sieti.
Tým môžu byť ovplyvnené ďalšie spotrebiče. Napríklad môže dôjsť ku krátkodobému zníženiu jasu
osvetľovacích telies.
Ak je to nutné, spojte sa s oprávneným zástupcom
elektrorozvodnej siete a nechajte vykonať meranie,
či je impedancia napájacieho okruhu nižšia než
0,411 ohmu. Za týchto podmienok by sa nemali
vyskytovať poruchy.
Ochrana pred úrazom elektrickým
prúdom
♦
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať tento
návod na obsluhu.
Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi
(napríklad kovové zábradlia, stĺpy svietidiel atď.).
Elektrická bezpečnosť môže byť ďalej zvýšená použitím vysoko citlivého zariadenia (30 mA / 30 ms)
pre zvyškový prúd (RCD).
Pri práci s týmto náradím používajte ochranné
okuliare.
Vždy používajte prostriedky na ochranu sluchu.
Varovanie! Použitie ističa RCD alebo inej
istiacej jednotky nezbavuje obsluhu reťazovej
píly povinnosti dodržiavať bezpečnostné
pokyny a bezpečné pracovné postupy opísané
v návode na obsluhu.
Zariadenie nevystavujte dažďu alebo prostrediu
s vysokou vlhkosťou.
Pred kontrolou poškodeného kábla vždy odpojte zástrčku prívodného kábla od zásuvky.
Nepoužívajte pílu, ak je poškodený jej prívodný
kábel.
Doplňujúce bezpečnostné pokyny
♦
♦
♦
♦
♦
Toto náradie nie je určené na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol
stanovený dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa použitia náradia osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s náradím
nehrali.
Zaistite, aby sa v bezpečnej vzdialenosti od pracovného priestoru nachádzala ďalšia osoba, ktorá zaistí
pomoc v prípade úrazu.
Ak sa musíte z akéhokoľvek dôvodu dotýkať reťaze
píly, uistite sa, či je píla odpojená od siete.
Prevádzkový hluk tohto náradia môže prekročiť
85 dB(A). Preto Vám odporúčame, aby ste vykonali
príslušné merania a opatrenia týkajúce sa ochrany
sluchu.
Smernica 2000/14/EC zaručuje hodnotu akustického výkonu.
Brzda reťaze vypnutá.
Brzda reťaze zapnutá.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Zvyškové riziká
Ak sa používa náradie, ktoré nie je opisované v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa objaviť
dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu vzniknúť
v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého použitia
atď.
Hlavný vypínač
Odisťovacie tlačidlo
Viečko nádržky oleja
Zostava predného ochranného krytu a brzdy
Nastavovač napnutia reťaze
Reťaz
Vodiaca lišta
Kryt reťazovej lišty
Zaisťovacia skrutka nastavenia reťaze
Zostava krytu reťaze
Indikátor množstva oleja
Zostavenie
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia,
určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká
sú nasledujúce:
♦
Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek
rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
♦
Zranenia spôsobené pri výmene dielov, pracovného nástroja alebo príslušenstva.
♦
Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia. Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas,
zaistite, aby sa robili pravidelné prestávky.
♦
Poškodenie sluchu.
♦
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu vytváraného pri použití náradia (príklad:
- práca s drevom, najmä s dubovým, bukovým
a MDF).
Varovanie! Pri práci s reťazovou pílou vždy
používajte ochranné rukavice.
Varovanie! Pred akoukoľvek údržbou elektrického náradia zaistite jeho vypnutie a odpojte
prívodný kábel od sieťovej zásuvky.
Varovanie! Pred zostavením odstráňte upínací
pásik, ktorý pripevňuje reťaz k reťazovej lište.
Mazanie reťaze
Tento úkon musíte vykonať vždy, keď použijete prvýkrát
novú reťaz (6). Pred použitím novú reťaz (6) ponorte
do oleja na reťaze a nechajte reťaz v tomto kúpeli minimálne jednu hodinu. Používajte olej pre reťazové píly
Black & Decker. Počas prevádzkovej životnosti Vašej
píly Vám odporúčame používať iba oleje Black & Decker,
pretože zmesi rôznych olejov by mohli spôsobiť zníženie
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
8
kvality oleja, čo by mohlo dramaticky skrátiť prevádzkovú
životnosť reťaze píly a vytvárať ďalšie prevádzkové riziká.
prívodného kábla píly od sieťovej zásuvky), pretože sa
nová reťaz mierne napína.
Nikdy nepoužívajte už použitý olej, hustý olej alebo veľmi riedky olej pre šijacie stroje. Tieto typy olejov môžu
reťazovú pílu poškodiť.
Ak chcete reťaz napnúť
Nasadenie vodiacej lišty a reťaze
(obr. A – G)
♦
Pokyny na prvé nasadenie nájdete v rýchlom sprievodcovi
pre použitie.
♦
Položte reťazovú pílu na stabilný povrch.
♦
Nastavte zostavu predného krytu a brzdy reťaze do
prednej polohy (obr. D).
♦
Celkom uvoľnite zaisťovaciu skrutku nastavenia
reťaze (9) (obr. F).
♦
Odoberte zostavu krytu reťaze (10).
♦
Nasaďte reťaz (6) na vodiacu lištu (7) a uistite sa, či
zuby reťaze na hornej časti vodiacej lišty (7) smerujú
dopredu (obr. A).
♦
Veďte reťaz (6) po obvode vodiacej lišty (7) a natiahnite ju, aby ste vytvorili slučku na zadnej časti
vodiacej lišty (7).
♦
Nasaďte reťaz (6) na hnacie koleso reťaze (12). Nasaďte vodiacu lištu (7) na výstupky pre umiestnenie
lišty (13) (obr. C). Uistite sa, či sa posuvný kolík (14)
nachádza v napínacom otvore (15) (obr. C).
♦
♦
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať vlastným tempom.
Zamedzte preťažovaniu náradia.
Naplnenie nádržky oleja (obr. H)
♦
♦
♦
♦
♦
Odoberte viečko nádržky (3) a naplňte nádržku
odporúčaným typom oleja na reťaze. Množstvo oleja
v nádržke môžete sledovať pomocou indikátora (11).
Znovu nasaďte viečko nádržky (3).
Pravidelne pílu vypínajte a kontrolujte množstvo
oleja pomocou indikátora (11). Ak je v nádržke menej
než štvrtina požadovaného množstva, odpojte pílu
od zdroja napájacieho napätia a doplňte do nádržky
správny typ oleja.
Zapnutie
Varovanie! Pred opätovným nasadením sa uistite, či sú
zostava predného krytu a brzdy reťaze (4) v nastavenej
polohe (prednej) (obr. E).
♦
♦
Otočte zaisťovacou skrutkou nastavenia reťaze (9)
proti smeru pohybu hodinových ručičiek.
Napnite reťaz nastavovačom napnutia reťaze (5).
Otáčajte nastavovačom v smere pohybu hodinových
ručičiek.
Utiahnite zaisťovaciu skrutku nastavenia reťaze (9).
Poznámka: Náradie nebude možné zapnúť, ak nebude
zostava predného krytu a brzdy reťaze v nastavenej
polohe.
♦
Uchopte pílu pevne oboma rukami. Stlačte odisťovacie tlačidlo (2) a potom stlačte hlavný vypínač (1),
aby došlo k zapnutiu píly.
♦
Hneď ako sa motor rozbehne, odoberte palec z odisťovacieho tlačidla (2) a uchopte pevne rukoväť.
Nepôsobte na náradie silou a nechajte náradie pracovať
vlastným tempom. Náradie vykoná prácu lepšie a bezpečnejšie pri prevádzkových otáčkach, pre ktoré bolo
navrhnuté. Nadmerná sila spôsobí namáhanie reťaze (6).
Nasaďte na pílu zostavu krytu reťaze (10).
Otočte zaisťovacou skrutkou nastavenia reťaze (9)
(obr. F), aby došlo k pripevneniu zostavy krytu reťaze
(10), ale túto skrutku celkom nedoťahujte.
Otáčajte nastavovačom napnutia reťaze (5) (obr. G)
v smere pohybu hodinových ručičiek, kým nedosiahnete požadované napnutie reťaze (6). Uistite sa, že
je reťaz (6) riadne nasadená na vodiacej lište píly
(7).
Podľa nižšie uvedeného postupu skontrolujte
napnutie reťaze. Dbajte na to, aby nedošlo k nadmernému napnutiu reťaze.
Utiahnite zaisťovaciu skrutku nastavenia reťaze (9).
Nastavenie brzdy reťaze (obr. C)
♦
Uistite sa, či je náradie odpojené od zdroja napájacieho napätia.
♦
Pritiahnite zostavu predného krytu a brzdy reťaze
(4) späť do nastavenej polohy (obr. C).
♦
Teraz je náradie pripravené na použitie.
Kontrola a nastavenie napnutia reťaze
(obr. G)
Princíp práce brzdy reťaze aktivovanej spätným
rázom
Ak dôjde k spätnému rázu, Vaša ľavá ruka sa dostane do
kontaktu s predným krytom a zatlačí ho dopredu smerom
k obrobku, čo za niekoľko zlomkov sekundy spôsobí
zastavenie náradia.
Pred každým použitím a každých 10 minút počas použitia
píly musíte vykonať kontrolu napnutia reťaze.
♦
Odpojte náradie od napájania.
♦
Zľahka natiahnite reťaz (6), ako na uvedenom
obrázku (detail v obr. G). Napnutie je správne, ak
sa vráti reťaz (6) späť na vodiacu lištu píly (7), ak
došlo k jej vysunutiu z lišty o 3 mm. Na spodnej časti
reťaze by nemal byť medzi reťazou (6) a vodiacou
lištou (7) žiadny previs.
Poznámka: Neprepínajte reťaz, pretože by došlo k jej
nadmernému opotrebovaniu a skráteniu prevádzkovej
životnosti reťaze i vodiacej lišty.
Poznámka: Ak je reťaz nová, počas prvých 2 hodín
použitia vykonávajte často jeho kontrolu (po odpojení
Princíp skúšky brzdy reťaze aktivovanej spätným
rázom (obr. C)
♦
Pred použitím vždy skontrolujte, či správne pracuje
brzda spätných rázov.
♦
Na pevnom povrchu uchopte náradie pevne oboma
rukami, uistite sa, či sa reťaz (6) nachádza nad
zemou a zapnite pílu (pozrite časť Zapínanie píly).
9
♦
Otáčajte Vašu ľavú ruku dopredu okolo prednej
rukoväti tak, aby sa zadná časť Vašej ruky dostala
do kontaktu so zostavou predného krytu a brzdy
reťaze (4) a tlačila ju dopredu smerom k obrobku
(obr. C). Reťaz (6) by sa mala za niekoľko zlomkov
sekundy zastaviť.
Pri obnovení funkcie zostavy predného krytu a brzdy
reťaze (4) postupujte podľa pokynov uvedených v časti
Nastavenie brzdy reťaze.
Poznámka: Nepokúšajte sa pílu znovu zapnúť, kým sa
motor celkom nezastaví.
Poznámka: Ak dôjde k poruche brzdy reťaze, zverte
opravu autorizovanému servisu Black & Decker.
♦
♦
Z druhej strany urobte vo výške 25 až 50 mm nad
rezom na opačnej strane jednoduchý horizontálny
rez (obr. K). Dbajte na to, aby nedošlo k prerezaniu
až k smerovému zárezu, pretože by mohlo dôjsť
k strate kontroly nad smerom pádu stromu.
Zarazte klin alebo kliny do výšky uvedeného rezu,
aby došlo k jeho rozovretiu a k následnému pádu
stromu (obr. L).
Prerezávanie stromov
Uistite sa, či prerezávanie vetiev stromov nezakazuje
alebo nereguluje miestny platný zákon alebo predpis.
Prerezávať by mali skúsení pracovníci, pretože hrozí
zvýšené riziko zovretia vodiacej lišty píly a spätného rázu.
Ak dôjde k zablokovaniu reťaze (6) alebo vodiacej
lišty (7)
♦
Vypnite náradie.
♦
Odpojte náradie od napájania.
♦
Rozovrite rez pomocou klinov, aby došlo k uvoľneniu
napätia pôsobiaceho na vodiacu lištu (7). Nepokúšajte sa uvoľniť pílu páčením.
♦
Začnite nový rez.
Pred prerezávaním berte do úvahy všetky podmienky,
ktoré môžu ovplyvniť smer pádu, vrátane:
♦
Dĺžky a hmotnosti rezanej vetvy.
♦
Neobvyklej zložitej štruktúry ťažkej vetvy alebo jej
rozloženia.
♦
Okolitých stromov a prekážok, vrátane tých nad
hlavou.
♦
Rýchlosti a smeru vetra.
♦
Vetiev, ktoré sú prepletené s inými vetvami.
Pracovník by mal brať do úvahy prístup k vetvám stromu
a smer ich pádu. Vetvy stromu sa môžu ľahko vrhnúť
smerom ku kmeňu. Okrem toho môžu vetvy ohroziť
okolostojace osoby, objekty a iný majetok nachádzajúci
sa pod nimi.
♦
Z dôvodu zabránenia rozštiepeniu urobte prvý rez
smerom hore. Hĺbka rezu by mala zodpovedať
maximálne jednej tretine priemeru vetvy.
♦
Urobte druhý rez smerom dole, ktorý bude smerovať
k prvému rezu.
Stínanie stromov (obr. J – L)
Neskúsení pracovníci by sa nemali pokúšať píliť stromy.
Obsluha píly môže utrpieť zranenie alebo môže spôsobiť
hmotné škody, ktoré vzniknú v dôsledku nezvládnutia
smeru pádu odpíleného stromu. Strom sa môže rozštiepiť
alebo môže počas pílenia dôjsť k pádu poškodených alebo suchých vetiev. Bezpečná vzdialenosť medzi stromom
a okolostojacimi ľuďmi, budovami a inými objektmi sa
musí rovnať minimálne 2,5 násobku výšky stromu. Všetky
okolostojace osoby, budovy alebo objekty nachádzajúce
sa v tejto oblasti sú vystavené riziku zasiahnutia pri páde
odpíleného stromu.
Rezanie guľatiny (obr. M – O)
Skôr ako sa pokúsite píliť strom:
♦
Uistite sa, či pílenie stromov nezakazuje alebo
nereguluje miestny platný zákon alebo predpis.
♦
Berte do úvahy všetky podmienky, ktoré môžu
ovplyvniť smer pádu stromu, vrátane:
Plánovaného smeru pádu.
Prirodzeného sklonu stromu.
Neobvyklej štruktúry ťažkej vetvy alebo jej
rozloženia.
Okolostojacich stromov a prekážok, vrátane
nadzemných vedení a podzemných kanalizácií.
Rýchlosti a smeru vetra.
Vopred si naplánujte bezpečný únik pred padajúcimi
vetvami a stromami. Zaistite, aby bola úniková cesta
zbavená prekážok. Nezabudnite, že čerstvo pokosená
tráva a nalúpaná kôra sú klzké.
♦
Nepokúšajte sa píliť stromy, ktorých priemer kmeňa
je väčší než rezná dĺžka píly.
♦
Vyrežte do kmeňa zárez, aby bol určený smer pádu
stromu.
♦
Pri základni stromu urobte do kmeňa stromu horizontálny rez do hĺbky 1/5 až 1/3 priemeru kmeňa,
kolmo k osi pádu stromu (obr. J).
♦
Zhora v uhle zhruba 45° urobte druhý rez, ktorý bude
pretínať prvý rez.
Spôsob rezania závisí od spôsobu podoprenia guľatiny.
Ak je to možné, vždy používajte vhodný stojan na rezanie
dreva. Vždy začnite rez s reťazou v chode a tak, aby
bol hrotový doraz (17) v kontakte s drevom (obr. M).
Pri dokončení rezu vykonajte otočný pohyb pomocou
hrotového dorazu.
Ak je guľatina pri rezaní podopretá po celej dĺžke:
♦
Robte rez smerujúci dole, ale zabráňte tomu, aby
sa píla dostala do kontaktu so zemou, pretože by
došlo k rýchlemu otupeniu reťaze.
Ak je guľatina pri rezaní podopretá na oboch koncoch:
♦
Najskôr režte smerom dole do jednej tretiny, aby ste
zabránili štiepeniu a potom veďte druhý rez smerom
proti prvému rezu.
Ak je guľatina pri rezaní podopretá na jednom konci:
♦
Najskôr režte jednu tretinu priemeru smerom hore,
aby ste zabránili štiepeniu a potom režte smerom
dole.
Ak režete na svahu (obr. N):
♦
Vždy stojte na svahu nad kmeňom.
10
Ak sa pokúšate rezať guľatinu na zemi (obr. N):
♦
Zaistite guľatinu pomocou klátov alebo klinov. Pracovník alebo jeho pomocníci by nemali zaisťovať
rezaný kmeň postavením alebo posadením sa na
tento kmeň. Zaistite, aby sa reťaz píly nedostala do
kontaktu so zemou.
Porucha
Možná príčina
Reťazová píla
Nečistoty
nespotrebováva v nádržke.
olej.
Ak používate pri rezaní stojan (obr. O):
Ak je to možné, vždy zásadne odporúčame použitie
stojana.
♦
Umiestnite kmeň do stabilnej polohy. Vždy robte
rez z vonkajšej strany oporných bodov stojana. Na
pripevnenie obrobku používajte upínacie svorky
alebo pásy.
Riešenie problémov
Odstránenie
problému
Vypustite olej
z nádržky
a naplňte
nádržku novým
olejom.
Zanesený otvor
vo viečku.
Vyčistite otvor
vo viečku.
Nečistoty na
vodiacej lište.
Odstráňte
nečistoty
z vodiacej lišty
a riadne ju
očistite.
Nečistoty vo
výstupnom
otvore pre
mazací olej.
Odstráňte
nečistoty
z otvoru.
Porucha
Možná príčina
Odstránenie
problému
Náradie nie je
možné zapnúť.
Nie je stlačené
odisťovacie
tlačidlo.
Stlačte
odisťovacie
tlačidlo.
Predný kryt
v polohe na
zabrzdenie.
Obnovte funkciu
predného krytu.
Pravidelná údržba zaisťuje dlhú prevádzkovú životnosť
náradia. Odporúčame Vám pravidelne vykonávať nasledujúce kontroly.
Prepálená
poistka.
Vymeňte
poistku.
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby elektrického náradia:
♦
Vypnite náradie a odpojte náradie od zdroja napájacieho napätia.
Údržba
Aktivácia
Skontrolujte
prúdového
prúdový chránič
chrániča (RCD). (RCD).
Nie je pripojený
prívodný kábel.
Po vypnutí
Príliš voľná
náradia nedôjde reťaz.
okamžite
k zastaveniu
reťaze.
Vodiaca
lišta a reťaz
sú horúce
a objavuje sa
dym.
Reťazová píla
nevykonáva
správne rezy.
Prázdna
nádržka na olej.
Množstvo oleja
Skontrolujte
napájanie.
Množstvo oleja v nádržke by nemalo byť menšie než
jedna štvrtina maximálneho množstva.
Skontrolujte
napnutie reťaze.
Reťaz a vodiaca lišta píly (obr. I)
♦
Skontrolujte
množstvo oleja
v nádržke.
♦
♦
Mazací otvor na Vyčistite mazací
vodiacej lište je otvor.
zanesený.
Reťaz je príliš
napnutá.
Skontrolujte
napnutie reťaze.
Nie je
namazané
reťazové
koliesko
vodiacej lišty.
Namažte
reťazové
koliesko
vodiacej lišty.
Obrátene
nasadená reťaz
píly.
Skontrolujte
a nastavte
správne reťaz.
Po každých niekoľkých hodinách prevádzky a pred
uložením píly odoberte vodiacu lištu (7) aj reťaz (6)
a riadne ich očistite.
Uistite sa, či je bezpečnostný kryt čistý a či nie je
zanesený nečistotami.
Pri opätovnej montáži otočte vodiacu lištu (7) o 180°
a pomocou mazacieho otvoru (16) namažte reťazové koleso. Týmto spôsobom zaistíte rovnomerné
opotrebovanie celej vodiacej lišty píly.
Brúsenie reťaze píly
Ak chcete od píly získať maximálny výkon, je dôležité, aby
boli zuby reťaze stále ostré. Návod na tento úkon nájdete
na obale brúsneho prípravku. Pre tento účel odporúčame
kúpu brúsiacej súpravy Black & Decker (táto súprava je
k dispozícii v autorizovaných servisoch a u vybraných
predajcov Black & Decker).
Výmena opotrebovaných alebo
poškodených reťazí
Nabrúste reťaz.
Nové reťaze pre reťazové píly sú k dispozícii v autorizovaných servisoch a u predajcov Black & Decker. Vždy
používajte originálne náhradné diely.
11
Ostrosť reťaze píly
Hneď ako dôjde počas rezania ku kontaktu zubov reťaze
so zemou alebo s klincom, okamžite dôjde k ich otupeniu.
Dĺžka lišty
Napájacie napätie
Príkon
Rýchlosť reťaze (naprázdno)
Maximálna dĺžka rezu
Nádržka na olej
Hmotnosť
Trieda bezpečnosti
Napnutie pílovej reťaze
Pravidelne kontrolujte napnutie pílovej reťaze.
Čo robiť, ak potrebuje Vaša píla opravu
Táto reťazová píla zodpovedá požiadavkám platných
bezpečnostných predpisov. Opravy by mali vykonávať iba
kvalifikované osoby pri použití originálnych náhradných
dielov. Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k značnému ohrozeniu obsluhy. Odporúčame Vám, aby ste tento
návod uložili na bezpečnom mieste.
Ochrana životného prostredia
Dĺžka lišty
Napájacie napätie
Príkon
Rýchlosť reťaze (naprázdno)
Maximálna dĺžka rezu
Nádržka na olej
Hmotnosť
Trieda bezpečnosti
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie vyhodiť do bežného domového odpadu.
Ak nebudete výrobok Black & Decker ďalej používať
alebo ak si prajete ho nahradiť novým, nelikvidujte ho
spolu s bežným komunálnym odpadom. Zlikvidujte tento
výrobok v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
cm
V
W
m/s
cm
ml
kg
cm
V
W
m/s
cm
ml
kg
GK1940
Typ 3
40
230
1900
9,5
40
250
5,2
II
GK2240
Typ 3
40
230
2200
12,5
40
250
5,3
II
GK1830
Typ 2
30
230
1800
9,5
30
250
5,2
II
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 94 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 105 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet)
podľa normy EN 60745:
Hodnota vibrácií (ah) 5 m/s², odchýlka (K) 1,5 m/s²
Po kúpe nového výrobku Vám predajne, miestne zberne
odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
Spoločnosť Black & Decker poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov Black & Decker po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody tejto
služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
NARIADENIA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA. NARIADENIA TÝKAJÚCE SA VONKAJŠIEHO HLUKU.
14
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Black & Decker nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov Black & Decker
a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na
internetovej adrese: www.2helpU.com
GK1830, GK1935, GK1940, GK2235, GK2240
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto produkty
opisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky
nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-13.
Technické údaje
2006/42/EC, Reťazová píla, Dodatok IV
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhom,
The Netherlands, Úradne stanovený orgán ID č.: 0344
Dĺžka lišty
Napájacie napätie
Príkon
Rýchlosť reťaze (naprázdno)
Maximálna dĺžka rezu
Nádržka na olej
Hmotnosť
Trieda bezpečnosti
cm
V
W
m/s
cm
ml
kg
GK1935
Typ 3
35
230
1900
9,5
35
250
5,2
II
GK2235
Typ 3
35
230
2200
12,5
35
250
5,3
II
Úroveň akustického výkonu podľa normy 2000/14/EC
(Článok 13, Dodatok III):
LWA (meraná hodnota akustického výkonu) 104 dB(A)
LWA (zaručená hodnota akustického výkonu) 107 dB(A)
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice 2004/108/
EC a 2011/65/EU. Ak chcete získať ďalšie informácie,
kontaktujte, prosím, spoločnosť Black & Decker na tejto
adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na konci
tohto návodu.
12
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Black & Decker.
Kevin Hewitt
Viceprezident pre
spotrebiteľskú techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
18-03-2014
Záruka
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto
záruka je ponúkaná v prospech zákazníka a nijako neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka platí
vo všetkých členských štátoch EÚ a v Európskej zóne
voľného obchodu EFTA.
Ak sa objavia na výrobku Black & Decker v priebehu
24 mesiacov od kúpy akékoľvek materiálové či výrobné
chyby, garantujeme v snahe o minimalizovanie Vašich
starostí bezplatnú výmenu chybných dielov, opravu alebo
výmenu celého výrobku za nižšie uvedených podmienok:
♦
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu.
♦
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
♦
Výrobok nebol poškodený cudzím zavinením.
♦
Opravy neboli vykonávané inými osobami, než
autorizovanými opravármi alebo mechanikmi autorizovaného servisu Black & Decker.
Ak požadujete reklamáciu, budete musieť predajcovi
alebo autorizovanému servisu predložiť doklad o kúpe
výrobku. Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
Black & Decker nájdete na príslušnej adrese uvedenej
v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov
Black & Decker a podrobnosti o popredajnom servise
nájdete aj na internetovej adrese:
www.2helpU.com.
Navštívte, prosím, našu webovú stránku
www.blackanddecker.sk, kde môžete zaregistrovať
Váš nový výrobok Black & Decker a kde nájdete všetky
informácie o nových výrobkoch a špeciálne ponuky.
Ďalšie informácie o značke Black & Decker a o celom
rade našich ďalších výrobkov nájdete na adrese
www.blackanddecker.sk.
zst00234591 - 14-05-2014
13
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising