GK2235 | Black&Decker GK2235 CHAINSAW Type 3 instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
567000-68 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
GK1830
GK1935
GK2235
GK1940
GK2240
2
3
4
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
e.
A Black & Decker láncfűrész fák gallyazására és
döntésére, valamint faanyag vágására, darabolására
alkalmas. A fűrész kizárólag a földön állva üzemeltethető.
A szerszám kizárólag háztartási felhasználásra készült.
f.
Biztonsági előírások
Elektromos kéziszerszámokra
vonatkozó általános biztonsági
figyelmeztetések
3.
a.
Figyelmeztetés! Olvassa el az összes
biztonsági figyelmeztetést és utasítást.
A következő figyelmeztetések, utasítások
figyelmen kívül hagyása elektromos áramütés
veszélyével járhat vagy tüzet és/vagy súlyos
balesetet okozhat.
Őrizzen meg minden biztonsági figyelmeztetést és
utasítást. Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által használt hálózati (vezetékes)
vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
b.
1.
a.
c.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
A munkaterület biztonsága
A munkaterület tartsa tisztán és világítsa meg
jól. A rendetlen és sötét munkaterület a balesetek
melegágya.
Soha ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok jelenlétében.
Az elektromos szerszámokban szikra keletkezik, ami
meggyújthatja a port vagy a gőzöket.
Az elektromos szerszám használata közben ne
engedje közel a gyerekeket vagy bámészkodókat. Ha elterelik figyelmét, elveszítheti uralmát
a szerszám fölött.
d.
e.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám dugasza illeszkedjen a hálózati csatlakozóaljzathoz. Soha,
semmilyen módon ne változtassa meg a csatlakozódugaszt. A földelt kéziszerszámokkal soha
ne használjon adapter dugaszt. Az eredeti (módosítatlan) csatlakozó és a megfelelő fali dugaljak
használata csökkentik az áramütés kockázatát.
Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral,
hűtőszekrénnyel. Ha teste földelt felülettel érintkezik, az növeli az elektromos áramütés veszélyét.
Soha ne engedje, hogy az elektromos szerszámok megázzanak, ill. azokat nedvesség érje. Ha
víz kerül az elektromos szerszámba, az növeli az
elektromos áramütés kockázatát.
Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektromos
kéziszerszámot soha ne vigye és ne húzza a kábelnél fogva, és a dugaszt ne a kábelnél fogva
húzza ki az aljzatból. Óvja a kábelt hőtől, olajtól,
éles szegletektől, illetve mozgó alkatrészektől.
A sérült vagy összegabalyodott kábel növeli az
elektromos áramütés veszélyét.
f.
g.
4.
a.
5
Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábelt vegyen igénybe. A kültéri használatra
alkalmas hosszabbító kábellel csökkentheti az
elektromos áramütés veszélyét.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, alkalmazzon Firelével védett áramforrást. A Fi-relé használata
csökkenti az elektromos áramütés kockázat.
Személyes biztonság
Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen oda
arra, amit csinál, és használja a józan eszét, ha
elektromos szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon
elektromos szerszámmal, ha fáradt, kábítószert
vagy alkoholt fogyasztott, illetve gyógyszer
hatása alatt áll. Elektromos szerszám használata
közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
személyi sérüléshez vezethet.
Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig
viseljen védőszemüveget. A körülményeknek
megfelelő védőfelszerelés - például a porálarc,
biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak vagy
fülvédő - használata csökkenti a személyi sérülés
veszélyét.
Előzze meg a szerszám nem szándékos beindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója
a ki állásban van-e mielőtt a hálózatra vagy
akkumulátorra kapcsolja, illetve kézbe veszi
a szerszámot. Ha a szerszámot úgy cipeli, hogy az
ujja a kapcsolón van, ill. olyan szerszámot helyez
áram alá, amely be van kapcsolva, balesetet okozhat.
Távolítsa el a beállításhoz használt kulcsot vagy
csavarkulcsot, mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot. A forgó alkatrészhez rögzített
csavarkulcs vagy kulcs személyi sérülést okozhat.
Ne végezzen olyan mozdulatokat, amelyek kibillenthetik egyensúlyából. Mindig szilárd felületen
álljon, és ügyeljen, ne veszítse el egyensúlyát.
Így jobban tudja uralni a szerszámot váratlan helyzetekben.
Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza ruházatot
vagy ékszert. Haját, ruháját és kesztyűjét tartsa
távol a mozgó alkatrészektől. A laza öltözék, az
ékszer vagy a hosszú haj beleakadhat a mozgó
alkatrészekbe.
Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy porgyűjtő
is tartozik, akkor győződjön meg arról, hogy
ezeket megfelelően csatlakoztatta, ill. ezek
megfelelően működnek. A por összegyűjtésével
és elszívásával elkerülhetők a porral összefüggő
veszélyek.
Elektromos szerszámok használata és karbantartása
Ne erőltesse túl az elektromos kéziszerszámot.
A célnak megfelelő elektromos szerszámot
alkalmazza. A megfelelő elektromos szerszámmal
jobban és biztonságosabban dolgozhat, mert azt
kifejezetten az adott feladatra tervezték.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha
a kapcsolóval nem lehet ki- és bekapcsolni. A hibás kapcsolóval rendelkező elektromos szerszámok
használata veszélyes, az ilyen készüléket meg kell
javíttatni.
A súlyos személyes sérüléssel járó kockázatok
elkerülése érdekében kapcsolja ki a szerszámot
és válassza le az áramforrásról, mielőtt valamilyen beállítást végezne, tartozékot cserélne
vagy azt eltárolná. Ezekkel a megelőző biztonsági
intézkedésekkel csökkentheti a szerszám véletlen
beindításának kockázatát.
A nem használt elektromos szerszámot tárolja
olyan helyen, ahol a gyerekek nem érhetik el; és
ne engedje, hogy azt olyan személyek használják, akik a szerszám használatát és ezen utasításokat nem ismerik. Gyakorlatlan felhasználó
kezében az elektromos szerszám veszélyes lehet.
Fordítson gondot az elektromos szerszám karbantartására. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek
illeszkedését és hogy nem szorul-e valamelyik;
ellenőrizze az alkatrészeket törésre és más olyan
sérülésre, amelyek befolyásolhatják az elektromos eszköz működését. Ha sérült a szerszám,
használat előtt javíttassa meg. A nem megfelelően
karbantartott elektromos szerszámok sok balesetet
okoznak.
A vágószerszámok mindig tiszták és élesek
legyenek. A megfelelően karbantartott éles vágószerszám kisebb valószínűséggel szorul be, és
jobban kontrollálható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat és
szerszámbefogókat a használati utasításnak
megfelelően használja, a munkakörülmények és
az elvégzendő feladat figyelembe vételével. Az
elektromos szerszám rendeltetésellenes használata
vészhelyzetet teremthet.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Szerviz
A szerszámot képzett szakemberrel szervizeltesse, és csak eredeti cserealkatrészeket
használjon fel. Ezzel biztosíthatja az elektromos
kéziszerszám folyamatos biztonságos működését.
♦
♦
Az elektromos szerszámokra vonatkozó
további speciális biztonsági utasítások
Figyelmeztetés! További biztonsági figyelmeztetések láncfűrészekhez
♦
♦
♦
Minden testrészét tartsa távol a fűrészlánctól,
amikor a fűrész működik. A láncfűrész beindítása
előtt ellenőrizze, hogy a lánc nem ér-e hozzá
valamihez. A láncfűrész használata közben egy
pillanatnyi figyelmetlenség is elég, hogy ruhája vagy
teste beleakadjon a láncba.
Mindig úgy tartsa a láncfűrészt, hogy jobb keze
a hátsó, bal keze pedig az első fogantyún van.
A láncfűrésznek ezzel ellentétes módon való tartása
fokozza a személyi sérülés veszélyét, ezért tilos.
♦
♦
Az elektromos szerszámot csak a szigetelt
fogantyúinál tartsa, mert előfordulhat, hogy a
láncfűrész rejtett vezetékkel vagy saját tápkábelével kerül érintkezésbe. Ha a fűrész feszültség
alatt lévő vezetéket ér, attól az elektromos szerszám
fémrészei is feszültség alá kerülhetnek, és a kezelő
áramütést szenvedhet.
Viseljen védőszemüveget és fülvédőt. A fej, láb,
lábfej, kéz és kar védelmére használjon további
védőeszközöket. A megfelelő védőfelszerelés
csökkenti a repülő hulladék vagy a lánc érintése
által okozott személyi sérülés veszélyét.
Ne dolgozzon a láncfűrésszel fára mászva. Ha
egy fára felmászva használja a gépet, növeli a sérülés veszélyét.
Mindig szilárd felületen álljon amikor a láncfűrészt használja, és ügyeljen, ne veszítse el
egyensúlyát. Csúszós vagy bizonytalan felületen,
pl. létrán elveszítheti egyensúlyát és a láncfűrész
feletti uralmát.
Ha feszültség alatt lévő nagy ágat vág, vegye
figyelembe s visszarúgás lehetőségét. Amikor
a fa szálaiban lévő feszültség oldódik a megterhelt
ág megütheti a kezelőt és/vagy a szerszám elszabadulhat.
Különösen óvatosan vágjon bokrokat és facsemetéket. A vékony anyag beleakadhat a láncba és
Ön felé csapódhat vagy kimozdíthatja egyensúlyi
helyzetéből.
A láncfűrészt az első fogantyújánál fogva,
kikapcsolt állapotban vigye, és tartsa el a testétől. A gép szállításakor és tárolásakor mindig
szerelje föl a vezetőpajzs burkolatát. A láncfűrész
megfelelő kezelése csökkenti a mozgó lánccal való
érintkezés valószínűségét.
Kövesse a kenésre, a lánc feszítésére és cseréjére vonatkozó utasításokat. A nem megfelelően
megfeszített vagy kent lánc elszakadhat, a visszarúgás veszélye pedig növekedhet.
A fogantyúkat tartsa szárazon és tisztán, ügyeljen, hogy ne kerüljön rájuk olaj vagy zsír. A zsíros, olajos fogantyú csúszik, elveszítheti uralmát
a szerszám fölött.
Csak száraz fát vágjon vele. Ne használja a láncfűrészt rendeltetésétől eltérő célokra. Például:
műanyag, falazat vagy nem fa építőanyagok vágására. A láncfűrész rendeltetésellenes használata
vészhelyzetet teremthet.
A tápkábelt úgy helyezze el, hogy ne akadjon
bele az ágakba, stb. vágás közben.
A hegyes ütköző (17) a szerszám élettartama
folyamán kiélesedhet.
Munka közben a vezetőpajzs felforrósodhat,
kezelje óvatosan.
A visszarúgások okai, ill. ezek megelőzése
Visszarúgás akkor fordulhat elő, ha a vezetőpajzs hegye
hozzáér egy tárgyhoz, vagy amikor a fa összeszorul és
beszorítja a fűrészláncot a vágatba.
A csúcs érintkezése hirtelen ellentétes reakciót válthat
ki, felfelé és hátra, a kezelő felé löki a vezetőpajzsot.
6
♦
Ha a fűrészlánc a vezetőpajzs fölső része mentén csípődik be, a vezetőpajzs hirtelen a kezelő felé lökődik.
Mindkét esetben elveszítheti uralmát a szerszám fölött,
ami súlyos személyi sérüléssel járhat. Ne támaszkodjon
kizárólag a láncfűrészbe épített biztonsági eszközökre.
Ha láncfűrészt használ, Önnek is tennie kell azért, hogy
balesetmentesen végezhesse munkáját. A visszarúgás
a szerszám helytelen használatának, illetve a helytelen
munkamódszerek és munkakörülmények következménye, és az alábbi megfelelő óvintézkedések betartásával
elkerülhető:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Szorosan tartsa a szerszámot, minden ujja szoruljon rá a fogantyúkra.Mindkét kezével fogja
a láncfűrészt, úgy helyezkedjen, hogy ki tudja
védeni a visszarúgás erőit. A visszarúgó erőket
a kezelő képes kontrollálni, ha megfelelő óvintézkedéseket tesz. Ne engedje el a láncfűrészt.
Ne nyúljon túl messzire és ne vágjon vállmagasság fölött. Így könnyebben megelőzheti, hogy
a fűrész hegye hozzáérjen valamihez, és jobban
tudja uralni a szerszámot váratlan helyzetekben.
A cseréhez csak a gyártó által megadott láncot
és láncvezetőt használjon. A nem megfelelő vezetőpajzs és lánc láncszakadást és/vagy visszarúgást
okozhat.
Kövesse a gyártó élesítésre és karbantartásra
vonatkozó utasításait. A mélységi mérce magasságának csökkentése erősebb visszarúgáshoz
vezethet.
Ha fémhez, cementhez vagy más, kemény anyaghoz ér, ami a fa mellett vagy a fában található, az
visszarúgást okozhat.
A tompa vagy laza lánc visszarúgást okozhat.
Ne próbálja korábbi vágásba bevezetni a fűrészt,
mert ez is visszarúgást okozhat. Mindig új vágást
kezdjen.
Kerülje az alábbiakat:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
beépített épületfa vágása.
hogy a fűrész a földbe szaladjon.
drótkerítés, szög, stb. vágása.
Vibráció
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett vibrációs kibocsátási értékeket az EN 60745
szabványnak megfelelően határoztuk meg; az felhasználható a különböző szerszámok értékeinek összehasonlítására. A deklarált vibrációs kibocsátási érték az előzetes
kockázatelemzéshez is felhasználható.
Figyelmeztetés! A tényleges vibrációs kibocsátási érték
az elektromos szerszám használata során különbözhet
a deklarált értéktől attól függően, hogyan használják
a szerszámot. A vibrációs értékek az itt feltüntetett szint
fölé is emelkedhetnek.
A 2002/44/EK által a géppel rendszeresen dolgozók
számára megkövetelt szükséges biztonsági intézkedések
meghatározásához végzett vibrációs kitettség kiértékelése során a kitettség kiértékelésénél figyelembe kell venni
a tényleges használati körülményeket, illetve azt, hogy
a szerszámot hogyan használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat az időszakokat
is, amikor a szerszám ki van kapcsolva vagy üresen fut
a napi kitettséget jelentő idő mellett.
Biztonsági ajánlások láncfűrészhez
♦
Győződjön meg róla, hogy szilárd felületen áll, és
tervezze meg előre, merre menekül a lehulló ágak
és törmelék elől.
Ék alakú vágással irányítsa a fadöntést, és akadályozza meg, hogy a lánc vagy a vezetőpajzs
beszoruljon.
A láncfűrész gondozása. A lánc mindig feszes és
éles legyen. Legyen gondja rá, hogy a lánc és
a vezetőpajzs tiszta és megfelelően olajozott legyen.
A fogantyúkat tartsa szárazon és tisztán, ügyeljen,
hogy ne kerüljön rájuk olaj vagy zsír.
Ismerje meg láncfűrészét. Kérjük, figyelmesen
olvassa el a kezelési útmutatót, ismerje meg a gép
működését, különösen, ha rönkfát kíván aprítani.
Nyomatékosan felhívjuk figyelmét, hogy első használat előtt a gyakorlatlan felhasználók kérjenek
segítséget gyakorlott felhasználótól a láncfűrész
használatához és a biztonsági berendezések
alkalmazásához. Kezdőknek első használatkor előgyakorlásként azt javasoljuk, hogy első alkalommal
fűrészbakba erősített, vagy jól kitámasztott rönkfa
darabon gyakorolja a szeletelést.
Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a visszarúgáskor működésbe lépő fék megfelelően működik-e.
Ha viszi a fűrészt, mindig ellenőrizze, hogy a fék be
van-e húzva és a fűrészláncot tartsa hátrafelé.
Használaton kívül is tartsa karban a szerszámot.
A fűrészláncot és a vezetőpajzsot rövid tárolás
esetén is vegye le, és tárolja olajba merítve. A fűrész
minden részét száraz, biztonságos helyen tárolja,
gyerekektől elzárva.
Az olajtartályt a tárolás előtt engedje le.
Elektromos biztonság
A szerszám kettős szigeteléssel van ellátva;
ezért nincs szükség földelő vezetékre. Mindig
ellenőrizze, hogy az adattáblán megadott
feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel.
♦
Ha a hálózati kábel sérült, azonnal cseréltesse le
egy Black & Decker márkaszervizben.
Hosszabbító kábel használata
♦
7
Mindig jóváhagyott, a szerszám áramfelvételének
megfelelő hosszabbító kábelt használjon (lásd a műszaki adatokat). Kültéri alkalmazásra megfelelő, ilyen
jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt használjon. Legfeljebb 30 m hosszú és 2 x 1,5 mm² keresztmetszetű
HO7RN-F hosszabbító kábelt használhat a termék
teljesítményének csökkenése nélkül. Használat előtt
ellenőrizze a hosszabbító kábelt sérülésre, kopásra
és öregedésre. Cserélje ki a hosszabbító kábelt, ha
az sérült vagy hibás. Ha kábeldobot használ, mindig
teljesen tekerje le a kábelt.
Feszültségesés
♦
♦
♦
♦
♦
Bizonyos hálózati viszonyok között a szerszám indításakor rövid ideig tartó feszültségesés következhet
be.
Ez befolyásolhatja más berendezések működését.
Például a villanyégők fényereje ideiglenesen csökkenhet.
Ha szükséges, lépjen kapcsolatba az áramszolgáltatóval, így megtudhatja, hogy a hálózati ellátás
impedanciája kisebb-e mint 0,411 ohm. Az ellátási
zavarok ez alatt az érték alatt nem valószínűek.
Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:
Figyelmeztetés! A sérülések kockázatának
csökkentése érdekében a felhasználó köteles
elolvasni a használati utasítást.
Védekezzen az elektromos áramütés
ellen.
♦
A szerszám használata közben viseljen védőszemüveget.
Ügyeljen, hogy a teste ne érintkezzék földelt felületekkel (például fém sínekkel, lámpaoszlopokkal,
stb.). Az elektromos biztonság egy érzékeny, 30 mA/
30 mS maradékáramos biztosítékkal (FI relével)
növelhető.
Mindig hordjon fülvédőt.
Ne tegye ki a szerszámot esőnek, nedvességnek.
Figyelmeztetés! A Fi-relé vagy más megszakító használata nem mentesíti a láncfűrész
használóját a kézikönyvben ismertetett biztonsági utasítások betartása és biztonságos
munkavégzési gyakorlat alkalmazása alól.
Mindig húzza ki a csatlakozót az aljzatból,
mielőtt a sérült tápkábelt megvizsgálná. Ne
használja a láncfűrészt, ha tápkábele sérült.
Garantált hangteljesítményszint a 2000/14/EK
irányelv szerint.
További biztonsági előírások
♦
♦
♦
♦
♦
Halláskárosodás
A szerszámhasználat közben keletkező por
belégzése által okozott egészségkockázat (például:- fával végzett munkák, különösen tölgy,
bükk és faforgácslapok esetén.)
A szerszámot a korlátozott fizikai, érzékszervi és
mentális képességekkel rendelkező, vagy gyakorlatlan személyek (beleértve a gyermekeket is) nem
használhatják; kivétel, ha a biztonságukért felelős
személy munkavégzésüket felügyeli és irányítja.
A gyermekeket felügyelni kell, meg kell akadályozni,
hogy játsszanak a készülékkel.
Gondoskodjon róla, hogy legyen valaki a közelben
(biztonságos távolságban), ha mégis baleset történne.
Ha bármilyen okból hozzá kell érnie a lánchoz, előtte
ellenőrizze, hogy a fűrész ki van-e húzva a konnektorból.
A szerszám által kibocsátott zaj meghaladhatja
a 85 dB(A) értéket. Ezért azt javasoljuk, tegye meg
a megfelelő hallásvédelmi intézkedéseket.
Láncfék ki
Láncfék be
Részegységek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Maradványkockázat
A biztonsági figyelmeztetésekben ismertetett kockázatok
mellett más kockázatok is jellemezhetik a szerszám
használatát. Ezek a kockázatok a szerszám rendeltetéstől
eltérő, illetve huzamos, stb. használatából adódhatnak.
Üzemi be/ki kapcsoló
Biztonsági kapcsoló
Olajtartály kupak
Első fogantyú / Láncfék szerelvény
Láncfeszesség állító csavar
Fűrészlánc
Láncvezető pajzs
Tok
Láncburkolat csavarja
Láncburkolat szerelvény
Olajszint kijelző
Összeszerelés
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása és a védőeszközök használata ellenére bizonyos maradványkockázatokat nem lehet elkerülni. Ezek a következők:
♦
A forgó/mozgó alkatrészek megérintése által
okozott sérülés.
♦
Az alkatrészek, vágólapok, tartozékok cseréje
által okozott sérülés.
♦
A szerszám huzamos használata által okozott
egészségkárosodás. Ha bármely szerszámot
huzamosabb ideig használ, tartson rendszeres
munkaszüneteket.
Figyelmeztetés! A láncfűrésszel végzett munkához mindig viseljen védőkesztyűt.
Figyelmeztetés! Bármiféle karbantartási munka előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a gépet.
Figyelmeztetés! Az összeszerelés előtt távolítsa el a láncot a láncvezetőhöz rögzítő kötegelőt.
8
Lánc olajozása
zetőpajzstól (7). A lánc (6) a pajzs (7) alsó részén
nem lóghat be.
Megjegyzés: Ne feszítse túl a láncot, mert ez túlzott
kopáshoz vezet és csökkenti a lánc és a vezetőpajzs
élettartamát.
Megjegyzés: Amíg a lánc új, gyakran ellenőrizze a feszességet (előtte ne felejtse áramtalanítani a fűrészt),
mert az új lánc kissé megnyúlik.
Ezt a műveletet akkor kell elvégeznie, amikor először
használ egy új láncot (6). Az új láncot (6) legalább egy
óráig áztassa olajban a használat előtt. A művelethez
Black & Decker láncolajat használjon. Azt ajánljuk, hogy
a láncfűrész élettartama alatt csak Black & Decker olajat
használjon, mert a különböző olajok keverése az olaj
leromlásához vezethet, ami nagymértékben csökkentheti a láncfűrész élettartamát, és további kockázatokat
is okozhat.
A feszesség növelése
♦
Ne használjon fáradt olajat, túl sűrű olajat vagy nagyon
híg varrógépolajat sem. Mindezek károsíthatják láncfűrészét.
♦
A vezetőpajzs és a lánc felszerelése
(A - G ábra)
♦
Használat
Az első felszereléshez olvassa át a Gyors beüzemelési
útmutatót.
♦
Helyezze a láncfűrészt szilárd felületre.
♦
Állítsa a kézvédő burkolatot előre pozícióba (D ábra).
♦
Lazítsa meg és távolítsa el a láncburkolat csavarját
(9) (F ábra).
♦
Vegye le a láncvédő szerelvényt (10).
♦
Helyezze a fűrészláncot (6) a vezetőpajzsra (7),
ellenőrizze, hogy a fűrészfogak a megfelelő irányba,
a pajzs (7) felsőrészén a pajzs csúcsa felé néznek
(A ábra).
♦
Vezesse a fűrészláncot (6) a vezetőpajzsra (7) úgy,
hogy a pajzs hátulsó részén a fűrészláncból egy
hurok keletkezzen.
♦
Tegye a láncot (6) és a vezetőpajzsot (7) a fűrészre. Vezesse a láncot (6) a csillagkerékre (12) és
helyezze a pajzsot (7) a csapokra (13) (C ábra).
Ellenőrizze, hogy a csúszó csap (14) a láncfeszítő
furaton (15) helyezkedjen el (C ábra).
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában
működni. Ne terhelje túl.
Olajtartály feltöltése (H ábra)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Vegye le az olajsapkát (3) és töltse föl a tartályt az
ajánlott olajjal. Az olajszintet az olajszint kijelzőn (11)
ellenőrizheti. Helyezze vissza az olajsapkát (3).
Időnként kapcsolja ki a gépet, és ellenőrizze az
olajszint kijelzőt (11); ha a tartály kevesebb mint
negyedéig van tele, áramtalanítsa a láncfűrészt, és
töltse föl a megfelelő olajjal.
Bekapcsolás
Megjegyzés: Nem tudja beindítani a szerszámot, ha az
első védőeszköz/láncfék szerelvény nem a „set” (beállítva) helyzetben van.
♦
Erősen markolja meg a láncfűrészt mindkét kezével.
Nyomja le a reteszelő gombot (2), majd nyomja meg
a ki-bekapcsolót (1) az indításhoz.
♦
Amikor a motor beindul, vegye le hüvelykujját
a reteszelő gombról (2), és markolja meg erősen
a fogantyút.
Ne erőltesse a szerszámot, hagyja saját tempójában
dolgozni. Azzal a sebességgel, amelyre a szerszámot
tervezték, jobban és biztonságosabban dolgozhat. Túlzott
erő hatására a lánc (6) megnyúlhat.
Figyelmeztetés! Ellenőrizze, hogy az első védőeszköz/
láncfék szerelvény (4) (elülső) helyzetben van-e, mielőtt
visszaszereli (E ábra).
♦
Forgassa a láncburkolat csavarját (9) az óramutató
járásával ellentétes irányba.
A láncot a láncfeszesség-állító csavarral (5) feszítheti meg - a feszítéshez forgassa óramutató járásával
megegyező irányba.
Húzza meg a láncburkolat csavarját (9).
Helyezze vissza a láncburkoló szerelvényt (10)
a láncfűrészre.
Hajtsa rá a láncállító reteszgombját (9) (F ábra)
a láncburkolat szerelvény rögzítéséhez (10), de ne
húzza meg teljesen.
Forgassa a láncfeszesség állító csavart (5) (G ábra)
az óramutató járásával megegyező irányba addig,
amíg a lánc (6) megfeszül. Ellenőrizze, hogy a lánc
(6) a pajzs (7) körül pontosan illeszkedjen.
Az alábbiak szerint ellenőrizze a feszességet. Ne
feszítse túl.
Húzza szorosra a láncburkolat csavarját (9).
A láncfék beállítása (C ábra)
♦
Ellenőrizze, hogy a szerszám nincs a hálózatra
csatlakoztatva.
♦
Húzza hátra az első védőeszköz/láncfék szerelvényt
(4) a „beállítva” (set) helyzetbe (C ábra).
♦
A szerszám immár használatra kész.
A visszarúgás ellen védő láncfék működése
Visszarúgás esetén bal keze hozzáér az első védőeszközhöz, így a védőeszköz előre nyomódik a munkadarab irányába, és a másodperc töredéke alatt leállítja
a szerszámot.
A láncfeszesség ellenőrzése és
beállítása (G ábra)
Használat előtt, és használat közben 10 percenként
ellenőrizni kell a lánc feszességét.
♦
Válassza le a szerszámot a hálózatról.
♦
Kissé húzza meg a láncot (6) az ábra szerint (a G
ábra kis képén). A feszesség akkor megfelelő, ha
a lánc (6) visszacsapódik, ha 3 mm-re elhúzza a ve-
A láncfék működésének ellenőrzése (C ábra)
♦
Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a visszarúgáskor működésbe lépő fék megfelelően működik-e.
9
♦
♦
Markolja meg mindkét kezével a szilárd felületre
helyezett szerszámot, ügyelve, hogy a lánc ne
érintkezzen semmivel, és kapcsolja be a gépet (lásd:
„Bekapcsolás”).
♦
Fordítsa előre a bal kezét az első fogantyún úgy,
hogy kézfeje hozzáérjen az első védőeszköz/láncfék
szerelvényhez (4), majd tolja előre a szerelvényt
a munkadarab felé (C ábra). A fűrészláncnak (6)
a másodperc töredéke alatt meg kell állnia.
A művelet után az első védőeszköz/láncfék szerelvényt
(4) a „Láncfék beállítása” című rész utasításai alapján
állíthatja üzemkész helyzetbe.
Megjegyzés: Ne indítsa újra a motort, amíg nem hallja,
hogy teljesen leállt.
Megjegyzés: Ha a láncfék nem működik megfelelően,
vigye el a fűrészt egy hivatalos Black & Decker szervizbe.
♦
Egyetlen, vízszintes fadöntő vágást végezzen a másik oldalról, amely 25-50 mm-rel az ék alakú bevágás
középvonala fölött van. (K ábra). Ne vágja át az
irányadó bevágást, mert többé nem tudja irányítani
a fa dőlésének irányát.
Üssön éket vagy ékeket a fadöntő vágásba a fa
ledöntéséhez (L ábra).
Fák gallyazása
Ellenőrizze, nincsenek-e olyan helyi rendelkezések,
amelyek tiltják vagy szabályozzák a fák alsó ágainak
levágását.
Gallyazást csak gyakorlott felhasználó végezhet; a művelet közben nagyobb az esélye a lánc becsípődésének
és a visszarúgásnak.
A gallyazás előtt át kell gondolni az ágak esésének
irányát befolyásoló tényezőket, pl. :
♦
A levágandó ág hosszát és súlyát.
♦
Bármely szokatlanul nehéz gallyszerkezetet vagy
korhadást.
♦
A környező fákat és egyéb akadályokat, beleértve
a villanyvezetékeket.
♦
A szél sebességét és irányát.
♦
Hogy az ág összeakaszkodik más ágakkal.
A kezelőnek föl kell mérnie, hogyan fér hozzá az ághoz,
valamint az ág leesésének irányát. Az ág hajlamos rá,
hogy a fatörzs felé lendüljön. A kezelő és a bámészkodók mellett az ág alatt lévő tárgyak és más dolgok is
veszélybe kerülhetnek.
♦
Az ág hasadásának elkerülése érdekében az első
vágást fölfelé végezze, az ág vastagságának legfeljebb egyharmadáig.
♦
A második, lefelé irányuló vágás találkozzon az
elsővel.
Ha a fűrészlánc (6) vagy a vezetőpajzs (7) megszorul
♦
Kapcsolja ki a szerszámot.
♦
Válassza le a szerszámot a hálózatról.
♦
Ékelje ki a bevágást, hogy csökkentse a láncvezető
pajzsot (7) terhelő feszültséget. Ne próbálja kicsavarni a fűrészt a fából.
♦
Kezdjen új vágást.
Ledöntés (J - L ábra)
Gyakorlatlan felhasználók ne próbálkozzanak fadöntésseI. Megsérülhetnek vagy anyagi kárt okozhatnak, mert
nem tudják irányítani a dőlés irányát, a fa meghasad,
vagy sérült száraz ágak hullanak le a vágás közben.
A biztonságos távolság a kidöntendő fa és az arra
járók, épületek vagy más tárgyak között legalább a fa
magasságának 2 1/2 -szerese. Az e távolságon belül
lévő bámészkodók, épületek és tárgyak ki vannak téve
annak, hogy a lezuhanó fa kár tesz bennük.
Fadöntés előtt:
♦
Ellenőrizze, nincsenek-e olyan helyi rendelkezések,
amelyek tiltják vagy szabályozzák a fák kivágását.
♦
Vegye figyelembe mindazokat a körülményeket,
amelyek befolyásolhatják az esés irányát, többek
között:
az esés tervezett/kívánatos irányát
a fa természetes dőlését.
bármely szokatlanul nehéz gallyszerkezetet
vagy korhadást.
a környező fákat és egyéb akadályokat, beleértve a villanyvezetékeket és a csatornákat.
a szél sebességét és irányát.
Tervezze meg előre, merre menekül a fa és a törmelék
elől. Ellenőrizze, hogy menekülési útvonalán nincsenek
a mozgást gátló vagy megnehezítő akadályok. Ne feledje,
hogy a nedves fű és a frissen lenyesett fa kérge csúszós.
♦
Ne próbáljon meg olyan fát kidönteni, amelynek törzs
átmérője nagyobb a láncfűrész vágási hosszánál.
♦
Végezzen irányadó ék alakú bevágást a dőlés
irányának kijelöléséhez.
♦
Végezzen vízszintes bevágást a fatörzs átmérőjének
1/5 - 1/3 át kitevő mélységben, a dőlés vonalára
merőlegesen a fatörzs alján (J ábra).
♦
Végezzen fölülről egy az előbbit keresztező vágást
úgy, hogy kb. 45°-os ék alakú bevágás keletkezzen.
Faanyag vágása (M - O ábra)
Attól függően kell végezni a vágásokat, hogy hogyan
támasztja alá a faanyagot. Ha lehetséges, használjon
fűrészbakot. Mindig úgy kezdje a vágást, hogy a lánc fut,
és a hegyes ütköző érintkezik a fával (M ábra). A vágás
befejezésekor fordítsa a hegyes ütköző segítségével
a gépet a fa irányába.
Ha a faanyag teljes hosszában alá van támasztva:
♦
Lefelé irányított vágást végezzen, de ne vágjon bele
a földbe, mert a lánc gyorsan tompa lesz.
Ha a faanyag mindkét végén alá van támasztva:
♦
Először egyharmadáig vágja be a fát a hasadás
elkerülése érdekében, majd az ellenkező irányból
folytassa ugyanabban a vonalban.
Ha a faanyag egyik végén van alátámasztva:
♦
Először egyharmadáig vágja be a fát a hasadás
elkerülése érdekében, majd az ellenkező irányból
folytassa ugyanabban a vonalban.
Lejtőn (N ábra):
♦
Mindig a magasabb oldalon álljon.
Ha földön fekvő faanyagot vág (N ábra):
♦
Rögzítse a munkadarabot ékkel, támasztó fával.
A kezelő és a nézelődők nem rögzíthetik az anyagot
10
Karbantartás
úgy, hogy ráülnek vagy ráállnak. Ügyeljen, hogy
a lánc ne érjen a földhöz.
A rendszeres karbantartás biztosítja a szerszám hoszszú élettartamát. Az alábbi ellenőrzések rendszeres
elvégzése ajánlott.
Fűrészbak használata (O ábra):
Erősen ajánlott használata, ha mód van rá.
♦
Stabilan helyezze el a faanyagot. Mindig a fűrészbak
villáján kívül vágjon. A munkadarab rögzítéséhez
használjon leszorítót vagy szíjat.
Figyelmeztetés! Bárminemű ellenőrzés megkezdése
előtt:
♦
Kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot.
Hibaelhárítás
Olajszint
Hiba
Lehetséges ok
Lehetséges
megoldás
A tartályban az olaj szintje nem csökkenhet a negyed
rész alá.
A szerszám
nem indul
A reteszelő
gomb nincs
lenyomva
Nyomja le a reteszelő gombot
Fűrészlánc és vezetőpajzs (I ábra)
Az első védőeszköz fékező
helyzetben van
Állítsa vissza az
első védőeszközt
♦
Kiolvadt a biztosíték
Cserélje ki
a biztosítékot
♦
♦
A Fi-relé kioldott Ellenőrizze
a Fi-relét
Nincs bedugva
a kábel a konnektorba
Ellenőrizze
a tápkábel
csatlakozását
Fűrészlánc élesítése
Elfogyott az olaj
Ellenőrizze az
olajszintet
Ahhoz, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa a szerszám, fontos, hogy a fűrészlánc fogai élesek legyenek.
Az élesítésre vonatkozóan útmutatást talál az élesítő
készletben. Erre a célra a Black & Decker fűrészláncélesítő készletet ajánljuk (beszerezhető a Black & Decker
márkaszervizekben és egyes márkakereskedőknél).
Az olajozó furat
eldugult a vezetőpajzson
Tisztítsa ki az
olajozó furatot
Elhasználódott fűrészlánc cseréje
A lánc kikapcso- A lánc nem elég Ellenőrizze
lás után nem áll feszes
a lánc feszesmeg azonnal
ségét
A vezetőpajzs/
lánc forrónak
tűnik/füstöl
A cserealkatrész beszerezhető kiskereskedésekben
vagy Black & Decker márkaszervizekben. Mindig eredeti
cserealkatrészeket használjon.
A lánc túl feszes Ellenőrizze
a lánc feszességét
A láncfűrész
nem vág jól
Meg kell zsírozni a vezetőpajzs
fogaskerekének
hegyét
Olajozza meg
a vezetőpajzs
fogaskerekének
hegyét
A lánc fordítva
van föltéve
Ellenőrizze/módosítsa a lánc
irányát
A fűrészlánc élessége
A fűrészlánc vágóélei azonnal kicsorbulnak, ha a szerszám vágás közben a földhöz vagy egy szeghez ér.
A fűrészlánc feszessége
Rendszeresen ellenőrizze a fűrészlánc feszességét.
Ha láncfűrésze javításra szorul...
Élesítse meg
A láncfűrész
nem használ
olajat
Néhány óra használat után, illetve tárolás előtt szerelje le és alaposan tisztítsa meg a vezetőpajzsot (7)
és a láncot (6).
Ellenőrizze, hogy a vezetőpajzs tiszta-e és nincs-e
rajta törmelék.
Az összeszereléskor fordítson teljes 180 fokot
a vezetőpajzson (7), és olajozza meg a fogaskerék
hegyét a fogaskerék olajozó furatán (16) keresztül.
Ez biztosítja az igénybevétel egyenletes eloszlását
a vezetőpajzs rúdjain.
Törmelék van
a tartályban
Ez a láncfűrész megfelel a vonatkozó biztonsági rendelkezéseknek. Javítását csak képzett személy végezheti
eredeti cserealkatrészek felhasználásával, mert ellenkező esetben a szerszám használója nagyfokú veszélynek
van kitéve. Azt ajánljuk, őrizze meg ezt a használati
útmutatót.
Ürítse és cserélje le az olajat
Az olajsapka fu- Távolítsa el
rata eltömődött a törmeléket
a furatból
Törmelék van
Távolítsa el
a vezetőpajzson a törmeléket és
tisztítsa meg
a vezetőpajzsot
Törmelék van
az olajkivezetőben
Távolítsa el
a törmeléket
11
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Vezetőlemezhossz
Feszültség
Felvett teljesítmény
Láncsebesség (üresjárati)
Maximális vágáshossz
Olajtartály térfogata
Súly
Biztonsági osztály
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. A terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra
feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti
igény nagymértékben csökkenthető.
Hangnyomásszint az EN 60745 szerint:
Hangnyomás(LpA) 94 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
Hangerő (LWA) 105 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről,
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők
által új termék megvásárlásakor.
Vibrációs összérték (triax vektorösszeg) az EN 60745
szerint:
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (ah) 5 m/s²,
bizonytalanság (K) 1,5 m/s²
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe,
melyekről vevőszolgálatunkon érdeklődhet.
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPI IRÁNYELV, KÖRNYEZETI ZAJ IRÁNYELV
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselet segítségével érheti el. Emellett a szerződött Black & Decker
szervizek listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és
ezek elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen érhető el: www.2helpU.com.
GK1830, GK1935, GK1940, GK2235, GK2240
A Black & Decker kinyilvánítja, hogy a „Műszaki adatok”
részben ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK,
EN 60745-1, EN 60745-2-13.
Műszaki adatok
Vezetőlemezhossz
Feszültség
Felvett teljesítmény
Láncsebesség (üresjárati)
Maximális vágáshossz
Olajtartály térfogata
Súly
Biztonsági osztály
Vezetőlemezhossz
Feszültség
Felvett teljesítmény
Láncsebesség (üresjárati)
Maximális vágáshossz
Olajtartály térfogata
Súly
Biztonsági osztály
cm
Vv.á.
W
m/s
cm
ml
kg
cm
Vv.á.
W
m/s
cm
ml
kg
GK1935
3 Típus
35
230
1900
9,5
35
250
5,2
II
GK2235
3 Típus
35
230
2200
12,5
35
250
5,3
II
GK1940
3 Típus
40
230
1900
9,5
40
250
5,2
II
GK2240
3 Típus
40
230
2200
12,5
40
250
5,3
II
cm
Vv.á.
W
m/s
cm
ml
kg
GK1830
2 Típus
30
230
1800
9,5
30
250
5,2
II
2006/42/EK, Láncfűrész, IV. melléklet
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem,
Hollandia
Tanúsító szervezet azonosító száma: 0344
A hangerő szintje a 2000/14/EK szerint:(III. Függelék
13. szakasz):
104 dB(A)
LWA (mért hangteljesítmény)
LWA (garantált hangteljesítményszint)
107 dB(A)
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további információra lenne
szüksége, akkor lépjen kapcsolatba a Black & Decker
vállalattal a következőkben megadott elérhetőségeken,
ill. lásd az elérhetőségeket a kézikönyv hátoldalán.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker vállalat
nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
2014.18.03.
12
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen érhető el: www.2helpU.com.
Kérjük, látogassa meg
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat, hogy
regisztrálja az új Black & Decker termékét, ill.
hogy megismerje az új termékeinkkel és egyedi
ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen
találhat.
zst00244024 - 18-08-2014
13
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
14
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
15
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
16
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising