FME1250 | Stanley FME1250 ROTARY HAMMER instruction manual

382014-34 BAL
FME1250
Slovenski
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
(Prijevod izvornih uputa)
10
Srpski
(Prevod originalnog uputstva)
16
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
21
2
5
3
4
SLOVENSKI
Namen uporabe
Vaše udarno vrtalno kladivo Stanley Fat Max, FME1250
je zasnovano za vrtanje v kovino, les, plastiko ali opeko,
vijačenje in manj zahtevno dletenje. Orodje je namenjeno
ljubiteljskim in poklicnim uporabnikom za neprofesionalno
uporabo.
Napotki za varno uporabo
f.
3.
a.
Splošni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Opozorilo! Pred uporabo natančno preberite
varnostne napotke in navodila za uporabo.
Če ne upoštevate spodaj navedenih opozoril in
napotkov, lahko to povzroči električni udar, požar
in/ali telesne poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za uporabo v prihodnje. Izraz "električno orodje“ , uporabljen v opozorilih, se
nanaša na vaše električno orodje (z napajalnim kablom) ali
akumulatorsko orodje (brez napajalnega kabla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Varnost in zdravje pri delu
Delovno območje ohranjajte čisto in dobro osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih so nezgode
pogostejše.
Električnega orodja ne uporabljajte v prostorih,
kjer obstaja nevarnost eksplozije, kot so npr.
prostori, kjer se nahajajo vnetljive tekočine, plini
ali prah. Električno orodje med delovanjem povzroča
iskre, ki lahko povzročijo požar ali eksplozijo.
Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni in otroci
dovolj daleč od delovnega območja. Med odklanjanjem ostalih oseb lahko izgubite nadzor nad orodjem.
Električna varnost
Vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici.
Nikoli ne spreminjajte vtiča. Z ozemljenimi električnimi orodji ne uporabljajte adapterjev za vtiče.
Originalni vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšujejo rizik
eventualnega električnega udara.
Izogibajte se stika z ozemljenimi površinami, kot
so cevi, radiatorji, električne peči in hladilniki. Če
je vaše telo ozemljeno, je nevarnost električnega udara
večja.
Ne izpostavljajte orodja dežju in vlažnim vremenskim pogojem. Če v električno orodje zaide voda,
obstaja večja možnost električnega udara.
Ne poškodujte električnega kabla. Kabla nikoli ne
uporabljajte za prenašanje, vleko ali izklop električnega orodja iz omrežja. Poskrbite, da bo kabel
na varni oddaljenosti od vročine, olja, ostrih robov
in premikajočih se delov. Poškodovan ali zavozlan
električni kabel povečuje možnost električnega udara.
Ko uporabljajte električno orodje na prostem,
uporabite podaljšek, ki je namenjen uporabi na
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
prostem. Uporaba ustreznega podaljška za uporabo
na prostem, zmanjšuje možnost električnega udara.
Če je uporaba električnega orodja v vlažnem okolju
neizbežna, uporabite inštalacijski odklopnik (RCD).
Uporaba inštalacijskega odklopnika RCD zmanjšuje
možnost električnega udara.
Osebna varnost
Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni, spremljajte potek dela in uporabljajte zdravo pamet.
Električnega orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni,
pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil. Le trenutek
nepozornosti lahko privede do težkih telesnih poškodb.
Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno nosite
zaščitna očala. Uporaba osebne zaščite, kot je maska
za prah; zaščitna obutev, ki ne drsi; zaščitna čelada ali
zaščita sluha, glede na vrsto in uporabo električnega
orodja, zmanjšuje nevarnost poškodb.
Izognite se neželenemu zagonu orodja. Pred
priključitvijo na izvor napajanja, dviganjem ali
prenašanjem električnega orodja zagotovite, da bo
stikalo v izklopljenem položaju. Nošenje električnega orodja s prstom na stikalu za vklop ali priključitev
električnega orodja v električno omrežje z vklopljenim
stikalom povečuje možnost nesreč.
Odstranite vse ključe za nastavitev orodja preden
vključite orodje Če ostane ključ zataknjen v območju
vrtečega se dela orodja, lahko privede do telesnih
poškodb.
Izogibajte se nenavadni telesni drži. Poskrbite za
varen in stabilen položaj telesa. To omogoča boljši
nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih
situacijah.
Nosite ustrezna delovna oblačila. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi, obleko ali rokavicami se ne približujte premikajočim se delom.
Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se lahko zapletejo
v premikajoče se dele.
Če so na voljo priklopne naprave za ekstrakcijo
praha in zbiralne naprave, se prepričajte, da so
pravilno priklopljene in da jih uporabljate pravilno.
Uporaba naprav za odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča prah.
Uporaba in vzdrževanje električnih orodij
Električnega orodja ne preobremenite. Uporabite
električno orodje, ki je ustrezno za vaše delo. Pravilna izbira orodja bo pripomogla, da bo delo končano
bolj kvalitetno in varneje na način, kot je to predpisano.
Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/izklop
ne deluje. Električno orodje, ki ga ni mogoče nadzirati
s stikalom, je nevarno in ga je treba popraviti.
Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/ali odstranite baterijo pred kakršnokoli nastavitvijo orodja,
menjavo opreme ali pred shranjevanjem orodja. Ta
5
SLOVENSKI
d.
e.
f.
g.
5.
a.
preventivni varnostni ukrep zmanjša nevarnost naključnega zagona električnega orodja.
Ko električno orodje ni v uporabi, ga shranjujte
izven dosega otrok in ne dovolite uporabo orodja
osebam, ki niso seznanjene z delovanjem orodja
ali s tem navodilom za uporabo. Električna orodja so
lahko v rokah ljudi, ki za tovrstno delo niso usposobljeni, zelo nevarna.
Vzdržujte električna orodja. Preverite, ali so komponente električnega orodja pravilno poravnane,
ali niso upognjene, polomljene oz. v stanju, ki lahko
povzroči motnje v delovanju električnega orodja.
Poškodovano električno orodje popravite pred
uporabo. Mnogo nesreč se zgodi zaradi neustreznega
vzdrževanja električnih orodij.
Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto. Pravilno
vzdrževana in ostra rezila so lažje vodljiva in zanesljivejša.
Električno orodje, dodatno opremo, vstavke, itd.
uporabljajte skladno s temi navodili, pri tem pa se
ozirajte na vrsto dela, ki ga opravljate in delovne
pogoje. Uporaba električnega orodja za namen, ki ni
predviden, lahko privede do nevarnosti.
Servisiranje
Električno orodje naj servisira le usposobljen
serviser, pri tem pa uporablja le originalne nadomestne dele. To bo zagotovilo ustrezno varno uporabo
električnega orodja.
Dodatni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Opozorilo! Dodatna varnostna navodila za rotacijska kladiva in dleta
♦
♦
♦
♦
♦
6
Uporabite zaščito za sluh. Izpostavljenost hrupu
lahko povzroči izgubo sluha.
Uporabite pomožne ročaje, ki so dobavljene
z orodjem. Izguba nadzora nad orodjem lahko povzroči
telesne poškodbe.
Ko opravljate dela, kjer se lahko pripomoček za
rezanje dotakne skrite napeljave ali lastnega napajalnega kabla, električno orodje vedno držite za
izolirano površino. Dotik rezalnega orodja s kablom,
ki je pod napetostjo, bo povzročilo, da bodo vsi metalni
deli orodja pod napetostjo in posledično električni šok
upravljavcu.
Nikoli ne uporabljajte dleta v rotacijskem načinu.
Dleto se bo zagozdilo v materialu in povzročilo rotacijo
orodja.
Uporabite vpenjalo ali druge praktične pripomočke
za vpetje obdelovanca v stabilno podlago. Če držite
obdelovanec z roko ali ga pritiskate ob telo, bo nestabilen in lahko povzroči izgubo nadzora.
♦
♦
♦
♦
♦
Pred vrtanjem v stene, tla ali v strop preverite lokacije
električnih in drugih napeljav.
Ne dotikajte se konice svedra takoj po vrtanju, ker je
vroča.
Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb
(vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi senzornimi
ali umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj
ali znanja, razen če so pod nadzorom ali so prejeli
navodila o uporabi naprave s strani osebe, odgovorne
za njihovo varnost. Otroke je potrebno nadzorovati in
tako zagotoviti, da se ne bi po naključju igrali z napravo.
Namen uporabe je podrobno opisan v teh navodilih za
uporabo. Uporaba kateregakoli pripomočka ali pribora
ali način uporabe, ki v teh navodilih ni odobren ali
opisan, lahko povzroči nevarnost telesnih poškodb in/ali
materialne škode.
Nosite masko za zaščito pred prahom, če pri delu
nastaja prah ali leteči delci.
Varnost drugih ljudi
♦
♦
Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb
(vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi senzornimi
ali umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj
ali znanja, razen če so pod nadzorom ali so prejeli
navodila o uporabi naprave s strani osebe, odgovorne
za njihovo varnost.
Otroci morajo biti nadzorovani, da se z napravo ne
igrajo.
Ostale nevarnosti.
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki
niso vključene v navedena opozorila. Te nevarnosti so lahko
posledica nepravilne uporabe, dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih
naprav se določenim nevarnostim ni mogoče izogniti.
Mednje spadajo:
♦ Poškodbe zaradi stika vrtljivih/premičnih delov.
♦ Poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in nastavkov.
♦ Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja. Če delate
z orodjem daljše časovne obdobje, poskrbite za redne
odmore.
♦ Okvara sluha.
♦ Nevarnosti za zdravje zaradi vdihovanja praha, ki je
nastal zaradi uporabe vašega orodja (primer: rezanje
lesa, še posebej hrasta, bukve in MDF (mediapanske)
plošče).
Vibracije
Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so navedene
v tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti, so bile
izmerjene v skladu s standardno preizkusno metodo, ki jo
predpisuje EN 60745, in jih lahko uporabljate za medsebojno
primerjavo orodij. Deklarirana vibracijska vrednost se lahko
uporablja tudi za predhodno oceno izpostavljenosti.
SLOVENSKI
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko uporabo
orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno od uporabe
orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad deklarirano vrednostjo.
♦
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev varnostnih
ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES za zaščito oseb, ki
pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora ocena
izpostavljenosti upoštevati dejanske pogoje uporabe in način
uporabe orodja, vključno z upoštevanjem vseh elementov
delovnega cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko
je vključeno brez delovanja.
♦
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti poškodb
mora uporabnik prebrati navodila.
Električna varnost
To orodje je dvojno izolirano in zato ni potrebna
nikakršna ozemljitev. Vedno preverite, ali napetost
vira napajanja ustreza tisti, ki je navedena na
podatkovni plošči.
♦
Če se napajalni kabel poškoduje, ga lahko zamenja le
proizvajalec, pooblaščen serviser podjetja Stanley, da
se izognete potencialnim nevarnostim.
Sestavni deli
To orodje vključuje nekatere ali vse od naslednjih sestavnih
delov:
1. Stikalo za vklop/izklop
2. Gumb za izbiro hitrosti
3. Gumb za izbiro načina vrtanja
4. Selektor za izbiro način delovanja
5. Vpetje
6. Stranski ročaj
7. Omejevalnik globine
8. Čep rezervoarja za mazanje
Sestavljanje orodja
Opozorilo! Pred sestavljanjem se prepričajte, da je orodje
izklopljeno in odklopljeno iz napajanja.
Namestitev stranskega ročaja (sl. A)
♦
♦
♦
Obračajte držalo ročaja v nasprotni smeri gibanja
urinega kazalca, dokler bo odprtina stranskega ročaja
(6) dovolj velika, da ga vstavite na orodje, kot prikazuje
ilustracija.
Obrnite stranski ročaj v želeni položaj.
Privijte stranski ročaj, tako da zavrtite držalo v smeri
gibanja urinega kazalca.
Montaža in nastavitev omejevalnika globine (sl. A)
♦
Odvijte gumb (9).
♦
V montažno luknjo vstavite omejevalnik globine (7), kot
je prikazano.
Nastavite omejevalnik globine (7) na želeno nastavitev.
Maksimalna globina vrtanja je enaka razdalji med
vrhom svedra in sprednjo stranjo omejevalnika globine.
Zategnite gumb (9).
Montaža pribora (sl. B - D)
♦
♦
♦
♦
♦
Počistite in naoljite vpenjalno steblo (10) pribora.
Obojko (11) povlecite nazaj in vstavite vpenjalno steblo
v vpenjalno glavo (5) orodja.
Pribor potisnite navzdol in ga rahlo zavrtite, da se
namesti v reže.
Povlecite za pribor, da se prepričate, da je ustrezno
pritrjeno. Pri funkciji udarjanja s kladivom se mora
pribor, ko je blokiran v vpenjalu, neovirano premikati za
več centimetrov aksialno.
Za odstranitev pribora povlecite obojko (11) nazaj in
izvlecite pribor.
Vpenjalna glava s ključem (sl. D)
♦ Odprite vpenjalno glavo tako, da zavrtite obojko (12)
v nasprotni smeri vrtenja urinih kazalcev.
♦ Vstavite natični del svedra (13) v vpenjalno glavo.
♦ Vstavite ključ vpenjalne glave (14) v vsako luknjo (15)
ob strani vpenjalne glave in zategnite v smeri gibanja
urinih kazalcev, dokler ni glava zategnjena.
Uporaba
Opozorilo! Orodje naj deluje s svojim lastnim tempom. Ne
preobremenjujte orodja.
Opozorilo! Pred vrtanjem v stene, tla ali v strop preverite
lokacije električnih in drugih napeljav.
Opozorilo! Ne uporabljajte dleta, ko je orodje v načinu za
vrtanje.
Izbira delovnega načina (sl. F)
Orodje lahko uporabljate v treh delovnih načinih:
♦ Če želite uporabiti gumb za izbiro načina vrtanja (3), ga
zavrtite proti ustreznemu položaju, kot to označujejo
znaki.
♦ Če želite uporabiti selektor za izbiro načina delovanja
(4), pritisnite gumb za odklep (16) in ga zavrtite proti
ustreznemu položaju, kot to označujejo znaki.
Vrtanje
♦ Za vrtanje v kovino, les in plastiko in za vijačenje, nastavite selektor za izbiro načina delovanja (4) v položaj
in gumb za izbiro načina vrtanja (3) v položaj
položaj.
Udarno vrtanje
♦ Za udarno vrtanje v opeko in beton, nastavite selektor
in gumb
za izbiro načina delovanja (4) v položaj
položaj. Pri udarnem
za izbiro načina vrtanja (3) v
7
SLOVENSKI
vrtanju orodje ne sme poskakovati in mora teči gladko.
Če je potrebno, povečajte hitrost delovanja.
Udarjanje
♦ Za udarjanje z zaklepom vretena in za lahka dela z uporabo dleta, nastavite selektor za izbiro načina delovanja
in gumb za izbiro načina vrtanja (3)
(4) v položaj
položaj.
v
♦ Pri preklopu z udarnega vrtanja na način dela z dletom
zavrtite dleto v ustrezni položaj. Če med spremembo
načina opazite odpor, rahlo zavrtite dleto, tako da
vključite zaporo vretena.
Vklop in izklop
♦
♦
♦
Ustrezno hitrost delovanja izberite z gumbom za izbiro
hitrosti (2).
Orodje vklopite s pritiskom na stikalo za vklop/izklop (1).
Za izklop orodja, sprostite stikalo za vklop/izklop.
♦ Stari vtič odložite na varen in okolju prijazen način.
♦ Priključite rjavo žico na fazni terminal novega vtiča.
♦ Priključite modro žico na nevtralni terminal.
Opozorilo! Na ozemljitveni terminal ne priključujte nobene
žice. Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki so priloženi
s kvalitetnimi vtiči. Priporočena varovalka: 5 A.
Skrb za okolje
Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih odpadkov. Izdelka ne smete odlagati skupaj z ostalimi
gospodinjskimi odpadki.
Če ugotovite, da vaš Stanley Fat Max izdelek ne služi več
svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne
zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Napravo
pripravite za odlaganje, ločeno od ostalih gospodinjskih
odpadkov.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in embalaže
omogoča obnovo in ponovno uporabo nekaterih
materialov. Tovrstno ravnanje pa pripomore k preprečevanju onesnaženja okolja in manjši porabi
naravnih virov.
Indikator kontrole ščetk (sl. E)
Orodje ima vgrajen sistem za kontrolo obrabe ščetk.
♦ Zeleni indikator kontrole ščetk (17). Ščetke so v dobrem
stanju.
♦ Rdeči indikator kontrole ščetke (18). Ščetke so obrabljene in potrebna je zamenjava. Orodje vrnite v pooblaščeni servisni center Stanley Europe in zahtevajte
zamenjavo ščetk.
Nastavki/pripomočki
Učinkovitost orodja je odvisna od pribora, ki ga uporabljate.
Pribori Stanley Fat Max so zasnovani po visokih standardih
kakovosti, katerih namen je povečati učinkovitost vašega
orodja. Z uporabo teh priborov boste lahko svoje orodje kar
najbolj učinkovito izkoristili.
Vzdrževanje
Vaša Stanley Fat Max baterijska ali električna naprava/
orodje je zasnovano tako, da deluje dolgo brez posebnega
vzdrževanja. Dolgoročno zadovoljivo delovanje je odvisno
od pravilne nege in rednega čiščenja orodja.
Opozorilo! Pred postopkom vzdrževanja vrvičnih/brezvrvičnih električnih orodij:
♦ Izključite orodje in izvlecite napajalni kabel iz omrežja.
♦ Redno čistite zračne odprtine/reže v orodju/polnilniku
s pomočjo mehke ščetke ali suhe krpe.
♦ Redno čistite ohišje motorja z vlažno krpo. Ne uporabljajte abrazivnega ali kemičnega čistila.
♦ V rednih časovnih presledkih odprite vpenjalo in z njo
potrkajte po trdi podlagi, da odstranite prah iz njene
notranjosti (če je vgrajena).
Zamenjava vtiča napajalnega kabla (samo za
Veliko Britanijo in Irsko)
Če je potrebno namestiti vtič, storite naslednje:
8
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje električnih
aparatov iz gospodinjstev, na zbirališčih odpadkov ali pri
prodajalcu, ko kupite nov izdelek.
Stanley Europe vam nudi možnost zbiranja in obnove uporabljenih in iztrošenih izdelkov Stanley Fat Max, ko ti dosežejo
konec svoje življenjske dobe. Če želite izkoristiti predlagano
možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite pooblaščenemu
serviserju, ki bo potrebne postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate lokalno pisarno Stanley Europe,
na naslov, ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so
seznam vseh pooblaščenih Stanley Europe serviserjev in
vsi podatki o po prodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com.
Tehnični podatki
FME1250 (Tip 1)
Priključna napetost
Vhodna moč
V(izmenična napetost)
230
W
1250
Hitrost vrtenja v praznem teku
min -1
0-850
Hitrost udarjanja
min -1
0-4100
j
3,2
kg
5,4
Beton
mm
32
Jeklo
mm
13
Les
mm
40
Energija udarca na udarec,
skladno s postopkom EPTA
05/2009
Teža
Maks. zmogljivost vrtanja
SLOVENSKI
Raven zvočnega tlaka v skladu z EN 60745:
Raven zvočnega tlaka (LpA) 93 dB(A), negotovost (K) 3 dB (A)
Raven zvočne moči (LWA) 104 dB (A), negotovost (K) 3 dB (A)
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek) v skladu
z EN 60745:
Udarno vrtanje v beton (ah, HD) 14,2 m/s², negotovost (K) 1,5 m/s²
Izsekovanje (ah, Cheq) 13,6 m/s², negotovost (K) 1,5 m/s²
ES-izjava o skladnosti
♦
Da je izdelek Stanley Fat Max vrnjen skupaj z vsemi
originalnimi sestavnimi deli.
Če želite uveljaviti garancijo, kontaktirajte vašega prodajalca
ali poiščite najbližjega pooblaščenega serviserja Stanley
Fat Max v katalogu Stanley Fat Max, ali kontaktirate
lokalno pisarno Stanley, na naslovu, ki je naveden v tem
priročniku. Seznam pooblaščenih servisov Stanley Fat Max
in podrobnosti o po-prodajni pomoči kupcem so na voljo na
spletnem naslovu: www. stanley.eu/3.
DIREKTIVA O STROJIH
Udarno vrtalno kladivo serije FME1250
Stanley Europe izjavlja, da so izdelki, opisani pod
»Tehničnimi podatki« v skladu z: 2006/42/EC, 2006/42/EC,
EN 60745-1:2009 +A11:2010, EN 60745-2-6:2010.
Izdelki so skladni tudi z Direktivo 2004/108/EC (do
19.04.2016) 2014/30/EU (od 20.04.2016) in 2011/65/EU.
Za več informacij se povežite z Stanley Europe na spodnjih
naslovih, ali glejte zadnjo stran navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične dokumentacije
in daje to izjavo v imenu Stanley Europe.
R. Laverick
Podpredsednik oddelka
za globalni inženiring
Stanley Europe
Egide Walschaertsstraat 14-18
2800 Mechelen, Belgija
19.06.2015
Garancija
Stanley Europe na podlagi zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo profesionalnim uporabnikom
izdelka. Ta garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru ne vpliva na pogodbene pravice zasebnega neprofesionalnega uporabnika. Garancija je veljavna znotraj ozemlja
držav članic EU in na evropskem trgovinskem območju.
ENOLETNA NEOMEJENA GARANCIJA
Če se vaš Stanley Fat Max izdelek pokvari zaradi slabih
materialov ali slabe sestave v roku 12 mesecev od datuma
nakupa, vam Stanley Europe jamči brezplačno zamenjavo
vseh pokvarjenih delov ali pa zamenjavo izdelka z novim,
vendar pod pogojem, da:
♦ Je bil izdelek uporabljen pravilno in da so bila upoštevana navodila, ki jih navaja priročnik.
♦ Ta izdelek izkazuje normalno obrabo zaradi uporabe.
♦ Na izdelku ni bilo opravljeno nobeno nepooblaščeno
popravilo.
♦ Da je predložen dokaz o datumu nakupa.
9
HRVATSKI
Namjena
Ovaj bušaći čekić Stanley Fat Max FME1250 predviđen je za
bušenje drva, metala, plastike i zidova, rad s vijcima te lakše
radove s dlijetom. Ovaj alat predviđen je za profesionalne
i za privatne, neprofesionalne korisnike.
uzemljenja (RCD). Upotreba sklopke na diferencijalnu
struju (RCD) smanjuje rizik od strujnog udara.
3.
a.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i upute. Nepoštivanje upozorenja i uputa
navedenih u nastavku može rezultirati strujnim
udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za slučaj potrebe. Izraz
"električni alat" u upozorenjima odnosi se na električni
alat napajan iz gradske mreže (sa žicom) ili električni alat
napajan akumulatorskom baterijom (bez žice).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
10
Sigurnost u radnom području
Radno područje održavajte čistim i dobro osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori dovode do nezgoda.
S električnim alatima ne radite u eksplozivnom
okruženju, kao što je blizina zapaljivih tekućina,
plinova ili prašine. Električni alati stvaraju iskre koje
mogu zapaliti prašinu ili pare.
Pri radu s električnim alatom držite podalje promatrače i djecu. Zbog odvraćanja pozornosti mogli biste
izgubiti nadzor nad uređajem.
Zaštita od električne struje
Utikači električnih alata moraju odgovarati utičnicama. Nikad i ni na koji način ne prepravljajte
utikač. Nemojte rabiti prilagodne utikače s uzemljenim električnim alatima. Neizmijenjeni utikači
i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od strujnog
udara.
Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim površinama
poput cijevi, radijatora, metalnih okvira i hladnjaka. Ako je tijelo uzemljeno, rizik od strujnog udara je
povećan.
Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi. Prodiranje
vode u električni alat povećat će rizik od strujnog udara.
Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za nošenje,
povlačenje ili odvajanje utikača električnog alata iz
električne utičnice. Kabel držite podalje od izvora
topline, ulja i oštrih ili pokretnih dijelova. Oštećeni
ili zapleteni kabel povećat će rizik od strujnog udara.
Pri radu s električnim alatom na otvorenom, upotrijebite produžni kabel pogodan za upotrebu na
otvorenom. Upotreba kabela prikladnog za otvorene
prostore smanjuje rizik od strujnog udara.
Ako nije moguće izbjeći korištenje električnog alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje s diferencijalnom sklopkom za zaštitu od neispravnosti
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
Osobna sigurnost
Budite na oprezu, pazite što radite i rukovodite se
zdravim razumom pri radu s električnim alatom. Ne
koristite električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje
tijekom rada s električnim alatom može dovesti do
ozbiljnih ozljeda.
Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek koristite
zaštitu za oči. Upotreba zaštitne opreme poput maske
protiv prašine, sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste
kape ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjit
će rizik od tjelesnih ozljeda.
Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije priključivanja u električnu mrežu ili umetanja akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja ili nošenja alata,
provjerite je li prekidač u isključenom položaju.
Nošenje električnog alata tako da je prst na prekidaču
ili priključivanje električnog alata kojemu je prekidač
uključen dovodi do nezgoda.
Prije nego što uključite električni alat, uklonite
s njega sve ključeve za podešavanje. Ostavljanje
ključa na rotirajućem dijelu električnog alata može
dovesti do ozljede.
Ne sežite predaleko. Pazite na ravnotežu i zauzmite
stabilan položaj. To omogućuje bolji nadzor nad
električnim alatom u neočekivanim situacijama.
Nosite odgovarajuću odjeću. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite
podalje od pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi mogu
zahvatiti labavo obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
Ako je omogućeno priključivanje usisavača, osigurajte pravilno povezivanje i upotrebu. Upotreba
uređaja za prikupljanje prašine može smanjiti opasnosti
vezane uz prašinu.
Upotreba i čuvanje električnih alata
Električni alat nemojte forsirati. Upotrijebite
odgovarajući električni alat za posao koji obavljate. Prikladan električni alat bolje će i sigurnije obaviti
posao brzinom za koju je predviđen.
Ne upotrebljavajte električni alat ako se prekidač
ne može prebaciti u isključeni ili uključeni položaj.
Svaki električni alat kojim se ne može upravljati pomoću
prekidača predstavlja opasnost i potrebno ga je popraviti.
Prije podešavanja, zamjene pribora ili spremanja
električnog alata, isključite utikač iz utičnice ili
odvojite akumulatorsku bateriju. Ove sigurnosne
preventivne mjere smanjuju rizik od nehotičnog pokretanja električnog alata.
Električne alate koji se ne upotrebljavaju pohranite
izvan dohvata djece i ne dopustite rad osobama
koje nisu upoznate s ovim alatom ili ovim uputama.
HRVATSKI
e.
f.
g.
5.
a.
Električni alati opasni su ako njima rade nestručni
korisnici.
Održavajte električne alate. Provjerite ima li kakvih
otklona, savinutih ili napuklih dijelova ili bilo
kakvih drugih stanja koja mogu utjecati na rad
električnog alata. Ako je alat oštećen, popravite ga
prije upotrebe. Velik broj nezgoda uzrokovan je loše
održavanim električnim alatima.
Rezne dijelove alata održavajte oštrima i čistima.
Pravilno održavanje oštrica reznih alata s oštrim rubovima smanjuje vjerojatnost njihovog savijanja, omogućuje
jednostavnije upravljanje te sprječava gubitak nadzora.
Električni alat, pribor, nastavke itd. upotrebljavajte
u skladu s ovim uputama te uzimajući u obzir radne
uvjete i posao koji je potrebno obaviti. Upotreba
električnog alata za poslove za koje nije predviđen
može dovesti do opasnih situacija.
Servisiranje
Električne alate servisirajte kod kvalificiranog servisera i upotrebom identičnih zamjenskih dijelova.
To omogućuje sigurnu uporabu alata.
Dodatna sigurnosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za
bušaće i udarne čekiće
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Koristite zaštitu za sluh. Izlaganje buci može uzrokovati gubitak sluha.
Rabite pomoćne rukohvate isporučene uz alat.
Gubitak nadzora može uzrokovati tjelesne ozljede.
Električni alat pridržavajte isključivo za izolirane
rukohvate dok radite u područjima gdje bi pribor
mogao doći u dodir sa skrivenim ožičenjima ili
kabelom alata. U slučaju kontakta reznog pribora
sa žicom pod naponom, napon se može prenijeti na
metalne dijelove alata i izazvati strujni udar rukovatelja.
Dlijeto nikad ne koristite u načinu za bušenje vrtnjom. Nastavak će se zaglaviti u materijalu i zaokrenuti
bušilicu.
Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan način
učvrstite radni materijal za stabilnu radnu površinu. Pridržavanje radnog materijala rukom ili njegovo
oslanjanje na tijelo nije sigurno i može dovesti do
gubitka nadzora.
Prije bušenja u zidu, podu ili stropu provjerite raspored
ožičenja i cijevi.
Izbjegavajte dodirivanje vrha nastavka za bušenje
odmah nakon bušenja jer može biti vruć.
Ovaj alat nije namijenjen upotrebi od strane osoba sa
smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu ni osoba s nedostatkom
iskustva ili znanja, osim ako ih osoba zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili im je pružila upute za sigurnu
♦
♦
upotrebu uređaja. Djeca trebaju biti pod nadzorom kako
se ne bi igrala uređajem.
Predviđena namjena opisana je u ovom priručniku.
Upotreba bilo kojeg dodatnog dijela ili opreme, kao
i izvođenje bilo kojih postupaka pomoću ovog alata
koji nisu opisani u ovom priručniku mogu predstavljati
opasnost od tjelesne ozljede i/ili materijalne štete.
Rabite masku za lice ili masku protiv prašine ako se
tijekom upotrebe alata stvara prašina ili leteće čestice.
Sigurnost drugih osoba
♦
♦
Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane osoba sa
smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu ni osoba s nedostatkom
iskustva ili znanja, osim ako ih osoba zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili im je pružila upute za sigurnu
upotrebu uređaja.
Djecu je potrebno nadgledati kako se ne bi igrala ovim
uređajem.
Stalno prisutni rizici.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni rizici, koji
nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti
rizici mogu nastati uslijed nepravilne upotrebe, produljene
upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih
uređaja, neke stalno prisutne rizike nije moguće izbjeći, a to
su:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih
dijelova.
♦ Ozljede uzrokovane promjenom dijelova, oštrica ili
pribora.
♦ Ozljede uzrokovane duljom upotrebom alata. Radite
redovite pauze tijekom dulje uporabe bilo kojeg alata.
♦ Oštećenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine nastale
tijekom uporabe alata (npr. tijekom rada s drvom,
osobito hrastovinom, bukovinom i ivericom).
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su navedene
u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti, izmjerene
su u skladu sa standardiziranom metodom ispitivanja
navedenom u dokumentu EN 60745 i mogu se koristiti za
međusobno uspoređivanje alata. Deklarirana vrijednost
emisija vibracija može se koristiti i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
Upozorenje! Emisija vibracija tijekom stvarne upotrebe električnog alata može se razlikovati od deklarirane
vrijednosti, ovisno o načinima na koje se alat koristi. Razina
vibracija može porasti iznad navedene razine.
Prilikom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako bi se
odredile sigurnosne mjere prema dokumentu 2002/44/EC za
11
HRVATSKI
zaštitu osoba koje redovito koriste električne alate, potrebno
je uzeti u obzir procjenu izloženosti vibracijama, stvarne uvjete i način upotrebe alata, uključujući i sve dijelove radnog
ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja alata do potpunog
zaustavljanja i vrijeme od uključivanja do postizanja pune
radne brzine.
Postavljanje dodatka (sl. B-D)
Oznake na alatu
♦
♦
♦
♦
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od ozljeda,
korisnik mora pročitati priručnik s uputama.
Zaštita od električne struje
Ovaj alat dvostruko je izoliran te žica uzemljenja
nije potrebna. Uvijek provjerite odgovara li električno napajanje naponu navedenom na opisnoj
oznaci.
♦
Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti
proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke Stanley kako bi se
izbjegle opasnosti.
Značajke
Ovaj alat obuhvaća neke ili sve od sljedećih značajki.
1. Prekidač uključivanja/isključivanja
2. Birač brzine
3. Birač načina bušenja
4. Birač načina rada
5. Prihvatna glava
6. Bočni rukohvat
7. Graničnik dubine
8. Čep za podmazivanje
Sastavljanje
Upozorenje! Prije sastavljanja provjerite je li alat isključen
i odvojen od električnog napajanja.
Postavljanje bočnog rukohvata (crtež A)
♦
♦
♦
Ručku zakrenite u smjeru suprotnom od kazaljki na
satu kako biste bočni rukohvat (6) mogli namjestiti na
prednji dio alata, kao što je prikazano na slici.
Bočni rukohvat zakrenite u željeni položaj.
Bočni rukohvat pritegnite okretanjem ručke u smjeru
kazaljki na satu.
Postavljanje i podešavanje graničnika dubine
(sl. A)
♦
♦
♦
♦
12
Olabavite gumb (9).
Graničnik dubine (7) umetnite u otvor držača, kako je
prikazano na ilustraciji.
Graničnik dubine (7) postavite u željeni položaj. Najveća dubina bušenja jednaka je udaljenosti između vrha
nastavka za bušenje i prednjeg ruba graničnika dubine.
Pritegnite gumb (9).
♦
Očistite i podmažite prihvatni dio (10) dodatka.
Povucite obujmicu (11) prema natrag i prihvatni dio
umetnite u prihvatnu glavu (5).
Pribor pritisnite prema unutra i lagano zakrećite dok ne
sjedne u utore.
Povucite pribor kako biste provjerili je li pravilno zabravljen. Funkcija udaranja čekićem zahtijeva mogućnost
pomicanja pribora nekoliko centimetara duž njegove
osi, dok je zabravljen u prihvatnoj glavi.
Da biste uklonili pribor, povucite prema natrag obujmicu
(11) i izvucite pribor.
Glava s ključem (sl. D)
♦ Otvorite glavu zakretanjem obujmice (12) suprotno od
kazaljke na satu.
♦ Osovinu nastavka (13) umetnite u zateznu glavu.
♦ Ključ za glavu (14) umetnite u svaki otvor (15) na bočnoj
strani glave i zakrenite ga u smjeru kazaljki na satu dok
ne pritegnete glavu.
Upotreba
Upozorenje! Pustite alat da radi svojim tempom. Alat
nemojte preopterećivati.
Upozorenje! Prije bušenja u zidu, podu ili stropu provjerite
raspored ožičenja i cijevi.
Upozorenje! Nemojte rabiti dlijeta ako je alat postavljen na
bušenje.
Odabir način rada (sl. F)
Alat je moguće rabiti u tri načina rada.
♦ Zakrenite sklopku načina bušenja (3) u željeni položaj,
kako je naznačeno simbolima.
♦ Za upotrebu sklopke načina rada (4), pritisnite gumb za
deblokiranje (16) i zakrenite birač do željenog položaja,
kako je naznačeno simbolima.
Bušenje
♦ Za bušenje čelika, drva i plastike te za rad s vijcima
, a birač
postavite birač načina rada (4) u položaj
načina bušenja (3) u položaj .
Udarno bušenje
♦ Za udarno bušenje zidova i betona postavite birač
, a birač načina bušenja
načina rada (4) u položaj
. Tijekom udarnog bušenja alat ne
(3) u položaj
smije poskakivati i mora pravilno raditi. Ako je potrebno,
povećajte brzinu.
Rad čekićem
♦ Za rad s čekićem uz blokadu osovine te za lagani rad
dlijetom i otkidanje, birač načina rada (4) postavite
.
u položaj , a birač načina bušenja (3) u položaj
HRVATSKI
♦
Prilikom prebacivanja iz udarnog bušenja u rad s dlijetom, dlijeto zakrenite u željeni položaj. Ako tijekom
promjene načina rada osjetite otpor, dlijeto lagano
zakrenite kako biste aktivirali blokadu osovine.
Uključivanje i isključivanje
♦
♦
♦
Odaberite potrebnu brzinu zakretanjem birača brzine
(2).
Da biste uključili alat, pritisnite prekidač za uključivanje/
isključivanje (1).
Za isključivanje alata pustite prekidač uključivanja/
isključivanja.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne smije se
odbacivati kao uobičajeni otpad iz kućanstva.
Ako ustanovite da je vaš proizvod tvrtke Stanley Fat Max
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate potrebe, ne
odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz kućanstva. Pripremite
ovaj proizvod za zasebno prikupljanje.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda i ambalaže omogućuje recikliranje i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba recikliranih materijala pomaže u sprječavanju zagađivanja okoliša
i smanjuje potražnju za sirovinama.
Indikator stanja četkica (fig. E)
Ovaj je alat opremljen sustavom koji prati stanje četkica.
♦ Zeleni indikator stanja četkica (17). Četkice su u dobrom stanju.
♦ Crveni indikator stanja četkica (18). Četkice su istrošene i potrebno ih je zamijeniti. Vratite alat ovlaštenom
servisnom centru tvrtke Black & Decker radi zamjene
četkica.
Dodatni pribor
Karakteristike alata ovise o upotrijebljenom dodatnom
priboru. Dodatni pribor Stanley Fat Max proizveden je uz
visoke standarde i projektiran za veću učinkovitost alata.
Korištenjem tog dodatnog pribora vaš će alat pružiti najbolje
od svojih mogućnosti.
Održavanje
Ovaj žični/akumulatorski električni uređaj/alat tvrtke Stanley
Fat Max predviđen je za dugotrajnu upotrebu uz minimalno
održavanje. Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnom čuvanju i redovitom čišćenju.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova održavanja
na žičnom/bežičnom električnom alatu:
♦ Isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice.
♦ Utore za prozračivanje na uređaju/alatu/punjaču redovno čistite mekim kistom ili suhom krpom.
♦ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom. Ne
upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za čišćenje na
bazi otapala.
♦ Redovito otvarajte steznu glavu i lagano udarajte po
njoj kako biste iz unutrašnjosti uklonili prašinu (ako je
ugrađena).
Zamjena električnog utikača (samo za U.K. i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi strujni utikač:
♦ Stari utikač odbacite na siguran način.
♦ Smeđi vodič spojite na fazni priključak novog utikača.
♦ Plavi vodič spojite na neutralni priključak.
Upozorenje! Na priključak uzemljenja nije potrebno ništa
povezivati. Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač
dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 5 A.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje
električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima lokalnih
odlagališta otpada ili putem prodavača kod kojeg ste kupili
ovaj proizvod.
Stanley Europe omogućuje prikupljanje i recikliranje proizvoda tvrtke Stanley Fat Max po isteku njihovog vijeka trajanja.
Da biste iskoristili prednosti ove usluge, svoj proizvod vratite
bilo kojem ovlaštenom servisnom predstavniku koji će ga
preuzeti u naše ime.
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem svog lokalnog
ureda tvrtke Stanley Europe na adresi navedenoj u ovom
priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih servisa tvrtke
Stanley Europe i sve pojedinosti o našim uslugama nakon
prodaje i kontaktima dostupni su putem interneta na adresi:
www.2helpU.com.
Tehnički podaci
FME1250 (Tip 1)
Ulazni napon
VAC
230
Ulazna snaga
W
1250
Brzina bez opterećenja
min -1
0-850
Brzina udara
min -1
0-4100
j
3,2
kg
5,4
Beton
mm
32
Čelik
mm
13
Drvo
mm
40
Energije udarca po potezu prema
proceduri EPTA 05/2009
Težina
Najveći kapacitet bušenja
Razina zvučnog tlaka prema EN 60745:
Zvučni tlak (LpA) 93 dB(A), netočnost (K) 3 dB(A)
Zvučna snaga (LWA) 104 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj) prema EN 60745:
Udarno bušenje u betonu (ah, HD) 14,2 m/s², netočnost (K) 1,5 m/s²
Rad dlijetom (ah, Cheq) 13,6 m/s², nesigurnost (K) 1,5 m/s²
13
HRVATSKI
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
FME1250- bušaći čekić
Stanley Europe izjavljuje da su proizvodi opisani u odjeljku
"Tehnički podaci" u skladu sa sljedećim propisima: 2006/42/
EC, 2006/42/EC, EN 60745-1:2009 +A11:2010, EN 607452-6:2010.
Ovi proizvodi usklađeni su i sa smjernicom 2004/108/EC
(until19/04/2016) 2014/30/EU (od 20.4.2016.) i 2011/65/EU.
Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku Stanley Europe
na sljedeću adresu ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke Stanley Europe.
R. Laverick
dopredsjednik
Global Engineering
Stanley Europe
Egide Walschaertsstraat 14-18
2800 Mechelen, Belgium
19.6.2015
Jamstvo
StanleyEurope siguran je u kvalitetu svojih proizvoda
i za profesionalne korisnike pruža iznimno jamstvo. Ova
izjava o jamstvu dodatak je vašim ugovornim pravima kao
privatnog neprofesionalnog korisnika i ni na koji ih način ne
narušava. Ovo jamstvo valjano je na području država članica Europske unije i Europske zone slobodnog trgovanja.
PUNO JAMSTVO U TRAJANJU OD JEDNE GODINE
Ako vaš Stanley Fat Max proizvod postane neispravan
uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu ili izradi u roku
od 12 mjeseci od dana kupnje, tvrtka Stanley Europe jamči
besplatnu zamjenu svih neispravnih dijelova te besplatnu zamjenu alata po vlastitom nahođenju pod sljedećim uvjetima:
♦ Proizvod nije bio zloupotrebljavan te je rabljen u skladu
s priručnikom za uporabu.
♦ Proizvod nije bio izložen trošenju i habanju za koje nije
predviđen.
♦ Neovlaštene osobe nisu pokušavale izvoditi popravke.
♦ Postoji dokaz o kupnji.
♦ Stanley Fat Max proizvod vraćen je sa svim izvornim
dijelovima.
Ako želite podnijeti zahtjev, kontaktirajte svog prodavača
ili potražite lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog
predstavnika tvrtke Stanley Fat Max u katalogu Stanley
Fat Max ili kontaktirajte lokalno predstavništvo na adresi
navedenoj u ovom priručniku. Popis ovlaštenih Stanley
14
Fat Max servisa i sve pojedinosti o našim uslugama nakon
prodaje dostupni su putem interneta na adresi:
www. stanley.eu/3.
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili
nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili tvorničkoj
montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje. Jamčimo
da će navedeni proizvod koji smo isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe
ukoliko će se korisnik pridržavati priloženih uputa
o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano
servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi u toku
7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom trošku
osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda
koji proizlaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim karakteristikama kvalitete
proizvoda. Popravak se obvezujemo izvršiti u roku od
45 dana od dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim ili
vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog i ovjerenog pečatom
prodavatelja jamstvenog lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda
koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni
u garantnom roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira na
način dostave ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom popravku
i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem,
rukovanjem suprotnim navedenim u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili popravljan
od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni rok se
produžuje za trajanje servisa.
♦
2.
Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od strane
neovlaštenih osoba
Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E,
10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020 Zagreb,
tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E,
10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju,
način dostave i povrat alata po izvršenom popravku, te
ostala servisna ili tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte servis na telefon 01 6539 875, u uredovno vrijeme
radnim danom od 8.00 – 12.00 h
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog sklapanja
i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni
nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja u rad
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od strane
kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva, napona,
opterećenja
15
SRPSKI
Namena
Vaša Stanley Fat Max, FME1250, rotaciona udarna bušilia je
konstruisana za bušenje u drvetu, metalu, plastici i zidu od
opeke kao i za odvrtanje i navrtanje i lako dletanje. Ovaj alat
je namenjen za profesionalne i privatne, neprofesionalne
korisnika.
Sigurnosna uputstva
f.
Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba električnog
alata na vlažnom mestu, koristite napajanje sa FID
zaštitnom sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje opasnost od
električnog udara.
3.
a.
Lična bezbednost
Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno radite
sa električnim alatom. Nemojte da koristite električni alat ako ste umorni ili pod dejstvom lekova,
alkohola ili droga. Trenutak nepažnje pri radu sa
električnim alatom može dovesti do ozbiljnih telesnih
povreda.
Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu
za oči. Zaštitna oprema, kao što su maska za prašinu,
zaštitna obuća sa đonom koji se ne kliza, kaciga ili
zaštita za sluh, koja se koristi pod odgovarajućim
uslovima, smanjiće telesne povrede.
Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite se da
prekidač bude isključen pre povezivanja električnog napajanja i/ili baterije, uzimanja uređaja ili
nošenja alata. Nošenje električnog alata sa prstom
na prekidaču ili električnih alata sa prekidačem koji su
priključeni na napajanje izaziva nezgode.
Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za pritezanje
pre uključivanja električnog alata. Ključ za pritezanje
ili podešavanje koji je ostao u rotirajućem delu električnog alata može da dovede do telesne povrede.
Ne posežite van domašaja. Održavajte stabilan
položaj i ravnotežu u svakom trenutku. Time se
obezbeđuje bolja kontrola nad električnim alatom
u neočekivanim situacijama.
Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite široku
odeću ili nakit. Kosu, odeću i rukavice udaljite od
pokretnih delova. Široka odeća, nakit ili duga kosa
mogu da se uhvate u pokretne delove.
Ako postoje priključni uređaji za izbacivanje prašine i oprema za njeno sakupljanje, pobrinite se da
budu priključeni i da se pravilno koriste. Sakupljanje
prašine može da umanji opasnosti povezane sa prašinom.
Opšta bezbednosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna upozorenja i uputstva. Nepoštovanje dole navedenih
upozorenja i uputstava može izazvati električni
udar, požar i/ili ozbiljnu povredu.
b.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće potrebe.
Termin “električni alat” u upozorenjima odnosi se na alate
sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili alate sa baterijskim
napajanjem (bežični).
c.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
16
Bezbednost radnog područja
Radno područje treba uvek da bude čisto i dobro
osvetljeno. Nered i mračna područja izazivaju nezgode.
Ne radite sa električnim alatima u eksplozivnim
atmosferama, na primer u prisustvu zapaljivih
tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati stvaraju
varnice koje mogu da upale prašinu ili isparenja.
Decu i druge osobe udaljite dok radite sa električnim alatom. Zbog ometanja možete izgubiti kontrolu.
Električna bezbednost
Utikači električnih alata moraju da odgovaraju
utičnici. Nikada i ni na bilo koji način nemojte modifikovati utikač. Ne koristite nikakve utične adaptere
sa uzemljenim električnim alatima. Nemodifikovani
utikači i odgovarajuće utičnice smanjiće opasnost od
električnog udara.
Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri.
Postoji veća opasnost od električnog udara ako je vaše
telo uzemljeno.
Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim uslovima.
Voda koja prodre u električni alat povećava opasnost
od električnog udara.
Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte nikad
koristiti kabl za nošenje, vučenje ili izvlačenje
utikača električnog alata. Kabl udaljite od toplote,
ulja, oštrih rubova ili pokretnih delova. Oštećeni ili
zapleteni kablovi povećavaju opasnost od električnog
udara.
Pri upotrebi električnog alata na otvorenom
prostoru koristite produžni kabl koji je podesan za
upotrebu na otvorenom prostoru. Korišćenje kabla
koji je podesan za upotrebu na otvorenom prostoru
umanjuje opasnost od električnog udara.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
Upotreba i održavanje električnih alata
Ne preopterećujte električni alat. Koristite odgovarajući električni alat za svoj rad. Pravilan električni
alat će bolje i bezbednije, i u predviđenoj meri, obaviti
posao za koji je konstruisan.
Ne koristite električni alat čiji prekidač ne može
da se uključi i isključi. Svaki električni alat koji se ne
može kontrolisati putem prekidača je opasan i mora se
popraviti.
Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite
bateriju iz električnog alata pre vršenja bilo kakvih
podešavanja, zamene pribora ili odlaganja električnog alata. Takve preventivne bezbednosne mere
SRPSKI
d.
e.
f.
g.
5.
a.
smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja električnog
alata.
Nekorišćene električne alate čuvajte van domašaja
dece i nemojte dozvoliti osobama koje nisu upoznate sa ovim električnim alatom ili ovim uputstvima da rukuju električnim alatom. Električni alati su
opasni u rukama neveštih korisnika.
Održavajte električne alate. Proverite da li su
pokretni delovi centrirani ili blokirani, da li su
delovi polomljeni i da li postoji bilo koje drugo
stanje koje može uticati na rad električnih alata.
Ako je oštećen, postarajte se da se električni alat
popravi pre upotrebe. Mnoge nezgode su izazvane
loše održavanim električnim alatima.
Rezne alate održavajte tako da budu oštri i čisti.
Pravilno održavani rezni alati sa oštrim reznim ivicama
ređe se blokiraju i lakše se kontrolišu.
Koristite električni alat, pribor, nastavke itd. u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući u obzir radne
uslove i rad koji treba obaviti. Korišćenje električnog
alata za radove za koje nije namenjen može dovesti do
opasne situacije.
Servis
Postarajte se da vaš električni alat servisira
kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti
samo originalne rezervne delove. Time se osigurava
bezbednost električnog alata.
Dodatna bezbednosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Posebna sigurnosna upozorenja za
udarne bušilice i čekiće za štemovanje
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nosite štitnike za uši. Izlaganje buci može uzrokovati
gubitak sluha.
Koristite pomoćne ručke koje su isporučene uz
alat. Gubitak kontrole može dovesti do fizičkih povreda.
Električni alat držite za izolovane rukohvate kada
obavljate radove pri kojima postoji mogućnost da
rezni pribor dodirne skrivene vodove ili preseče
sopstveni kabl. Rezni pribor koji dodirne strujni kabl
može da stavi pod napon metalne delove električnog
alata i izloži rukovaoca električnom udaru.
Nikad ne koristite dleto u udarnom režimu rada.
Ovaj pribor će se blokirati u materijalu i zarotirati bušilicu.
Koristite stege ili druge praktične načine da
osigurate i poduprete predmet obrade na stabilnu
platformu. Držanje radnog predmeta jednom rukom ili
upiranjem u telo nije stabilno i može dovesti do gubitka
kontrole.
Pre bušenja u zidovima, podovima ili plafonima,
proverite da li na tim mestima ima električnih ili cevnih
instalacija.
♦
♦
♦
♦
Izbegavajte dodirivanje vrha bita za bušenje odmah
nakon bušenja, jer može da bude veoma vruć.
Ovaj alat nije namenjen da ga koriste lica (uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili
mentalnim sposobnostima, ili neobučene ili neiskusne
osobe, osim ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva
u vezi sa upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena
za njihovu bezbednost. Decu treba nadzirati kako bi se
osiguralo da se ne igraju sa uređajem.
Namena je opisana u ovom uputstvu za upotrebu.
Upotreba bilo kakvih dodatnih pribora ili priključaka
ili vršenje bilo koje druge operacije ovim alatom koja
nije preporučena u ovom uputstvu za upotrebu može
izazvati opasnost od fizičkih povreda i/ili materijalne
štete.
Uvek nosite masku za lice ili za zaštitu od prašine ako
su radovi takvi da se stvara prašina ili da lete čestice.
Bezbednost drugih osoba
♦
♦
Ovaj uređaj nije namenjen da ga koriste lica (uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili
mentalnim sposobnostima, ili neobučene ili neiskusne
osobe, osim ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva
u vezi sa upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena
za njihovu bezbednost.
Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne
igraju sa uređajem.
Preostale opasnosti.
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali
rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim upozorenjima za
bezbedan rad. Sledeći rizici mogu nastati zbog nenamenske
upotrebe, produžene upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne preostale
opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
♦ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih
delova.
♦ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa ili pribora.
♦ Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom alata. Ako
sa bilo kojim alatom radite duže vreme, pobrinite se da
redovno pravite pauze.
♦ Slabljenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje izazvane udisanjem prašine koja
se stvara pri korišćenju alata (primer:-rad sa drvetom,
naročito sa hrastom, bukvom i MDF-om)
Vibracije
Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je
izmeren prema mernom postupku koji je standardizovan
u EN 60745 i može se koristiti za upoređivanje alata. Deklarisana emisiona vrednost vibracija se takođe može koristiti
za preliminarnu procenu izloženosti.
17
SRPSKI
Upozorenje! Emisiona vrednost vibracija tokom realne
primene električnog alata može se razlikovati od deklarisane
vrednosti što zavisi od načina na koji se koristi alat. Nivo
vibracija može da se poveća iznad navedenog nivoa.
♦
Pri proceni izloženosti vibracijama radi definisanja bezbednosnih mera koje propisuje 2002/44/EC radi zaštite osoba
koje redovno koriste električne alate na radnom mestu,
procena izloženosti vibracijama treba da uzme u obzir realne uslove upotrebe i način na koji se alat koristi, kao i sve
delove radnog ciklusa kao što je vreme rada uređaja, ali
i vremena kada je alat isključen i kada radi u praznom hodu.
Postavljanje pribora (sl. B - D)
♦
♦
♦
♦
♦
Nalepnice na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od povreda, korisnik mora da pročita uputstvo za upotrebu.
Električna bezbednost
Ovaj alat je dvostruko izolovan; zato nije potreban
kabl za uzemljenje. Uvek proverite da li napon
izvora napajanja odgovara naponu na natpisnoj
pločici uređaja.
♦
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti proizvođač ili ovlašćeni Stanley evropski servisni centar da bi
se izbegla opasnost.
Karakteristike
Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Prekidač za uključivanje i isključivanje
2. Birač brzine
3. Birač režima bušenja
4. Birač režima rada
5. Stezna glava
6. Bočna drška
7. Graničnik za dubinu
8. Poklopac za podmazivanje
Montaža
Upozorenje! Pre montaže se uverite da je alat isključen i da
je utikač alata izvučen iz utičnice.
Nameštanje bočne ručke (sl. A)
♦
♦
♦
Okrećite rukohvat suprotno smeru kretanja kazaljke
na satu da biste mogli da pomerite bočnu dršku (6) na
prednji deo alata, kao što je pokazano na slici.
Okrenite bočnu dršku u željeni položaj.
Pričvrstite bočnu dršku okretanjem rukohvata u smeru
kretanja kazaljke na satu.
Postavljanje i skidanje graničnika dubine (sl. A)
♦
♦
18
Olabavite dugme (9).
Umetnite graničnik za dubinu (7) u montažni otvor, kao
što je pokazano na slici.
♦
Postavite graničnik za dubinu (7) u željeni položaj.
Maksimalna dubina bušenja je jednaka razlici između
vrha burgije i prednjeg kraja graničnika za dubinu.
Pritegnite dugme (9).
Očistite i podmažite osovinu (10) pribora.
Povucite prihvat (11) unazad i umetnite osovinu u steznu glavu (5).
Gurnite pribor nadole i okrećite ga lagano dok se ne
uglavi u žlebove.
Izvucite pribor da biste proverili da li je pravilno učvršćen. Udarna funkcija zahteva da pribor ima aksijalni
hod od nekoliko centimetara kada je učvršćen u držaču
alata.
Da biste izvadili pribor, povucite prihvat (11) unazad
i izvucite pribor.
Stezna glava sa ključem (sl. D)
♦ Otvorite steznu glavu okretanjem prihvata (12) suprotno
smeru kretanja kazaljke na satu.
♦ Ubacite osovinu bita (13) u steznu glavu.
♦ Umetnite ključ stezne glave (14) u svaki otvor (15) na
bočnoj strani stezne glave i okrećite u smeru kazaljke
na satu dok se ne učvrsti.
Upotreba
Upozorenje! Pustite da alat radi svojim tempom. Ne preopterećujte ga.
Upozorenje! Pre bušenja u zidovima, podovima ili plafonima, proverite da li na tim mestima ima električnih ili cevnih
instalacija.
Upozorenje! Nemojte postavljati dleta kada se alat nalazi
u režimu bušenja.
Biranje pravilnog režima rada (sl. F)
Ovaj alat se može koristiti u tri režima rada.
♦ Okrećite birač režima bušenja (3) prema željenom
položaju, kao što je označeno simbolima.
♦ Okrećite birač režima rada (4), gurnite dugme za otključavanje (16) i rotirajte birača prema željenom položaju,
kao što je označeno simbolima.
Bušenje
♦ Za bušenje u čeliku, drvetu i plastici, i za odvijanje
i navijanje zavrtnjeva postavite birač za režim rada (4)
i birač režima bušenja (3) u položaj .
u položaj
Udarno bušenje
♦ Za bušenje u čeliku, drvetu i plastici, i za odvijanje
i navijanje zavrtnjeva postavite birač za režim rada (4)
i birač režima bušenja (3) u položaj
.
u položaj
Pri korišćenju udarne funkcije, alat ne treba da odskače
i treba da radi bez prekida. Ako je potrebno, povećajte
brzinu.
SRPSKI
Udarna funkcija
♦ Za udarno bušenje sa blokadom vretena i za manje klesarske radove i štemovanja, podesite birač režima rada
i birač režima bušenja (3) u položaj
(4) u položaj
.
♦ Prilikom prebacivanja iz režima udarnog bušenja u režim štemovanja, okrenite dleto u željeni položaj. Ako
osetite otpor prilikom promene režima, malo okrenite
dleto da biste aktivirali blokadu vretena.
♦
Braon provodnik povežite na kontakt za fazu u novom
utikaču.
♦ Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
Upozorenje! Ne treba povezivati kontakt za uzemljenje.
Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 5 A.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne sme da se
odlaže zajedno sa običnim kućnim smećem.
Uključivanje i isključivanje
♦
♦
♦
Izaberite neophodno brzinu okretanjem birača brzine
(2).
Da uključite alat, pomerite prekidač za uključivanje/
isključivanje (1).
Da isključite alat, pustite prekidač za uključivanje/isključivanje.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš Stanley Fat Max
proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije potreban,
ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj proizvod odložite
kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba recikliranih materijala pomaže u sprečavanju zagađivanja životne
sredine i smanjuje potražnju za sirovinama.
Kontrola četkica (sl. E)
Vaš alat ima ugrađeni sistem koji kontroliše stanje četkica.
♦ Zeleni indikator za kontrolu četkica (17). Četkice su
u dobrom stanju.
♦ Crveni indikator za kontrolu četkica (18). Četkice su
pohabane i neophodna je njihova zamena, vratite alat
u ovlašćeni Stanley evropski servisni centar da biste
zamenili četkice.
Pribori
Rad vašeg alata zavisi od korišćenih pribora. Stanley Fat
Max pribori su izrađeni po standardima za visok kvalitet
i dizajnirani su da poboljšaju performanse vašeg alata.
Korišćenjem ovih pribora postići ćete najbolje rezultate sa
vašim alatom.
Održavanje
Vaš Stanley Fat Max uređaj/alat sa kablom ili bežični dizajniran je za rad u dužem vremenskom periodu sa minimalnim
zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog održavanja alata i redovnog
čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na održavanju električnih alata sa ili bez kabla:
♦ Isključite alat i izvucite utikač uređaja/alata iz utičnice.
♦ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem uređaju/
alatu/punjaču pomoću mekane četke ili suve krpe.
♦ Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu krpu.
Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje koja su
abrazivna ili sadrže rastvarač.
♦ Redovno otvarajte steznu glavu i lupkajte je da biste
uklonili prašinu iz unutrašnjosti (ako je u opremi).
Zamena utikača (samo Velika Britanija i Irska)
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno
sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava, na
opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga ste kupili
novi proizvod.
Stanley Fat Max obezbeđuje mogućnost za sakupljanje
i reciklažu Stanley Fat Max proizvoda na kraju njihovog
životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove usluge, svoj
proizvod vratite bilo kom ovlašćenom serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno Stanley Fat Max predstavništvo putem
adrese koja je navedena u ovom uputstvu da biste saznali
lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno,
listu ovlašćenih Stanley Europe servisera i potpune informacije o našim uslugama za rezervne delove i kontakte naći
ćete na internetu, na adresi: www.2helpU.com.
Tehnički podaci
FME1250 (tip 1)
Ulazni napon
VAC
230
Ulazna snaga
W
1250
Brzina u praznom hodu
min -1
0-850
Frekvencija udara
min -1
0-4100
j
3,2
kg
5,4
Beton
mm
32
Čelik
mm
13
Drvo
mm
40
Udarna energije po hodu u skladu
sa EPTA-procedurom 05/2009
Težina
Maks. kapacitet bušenja
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
♦ Bezbedno zbrinite stari utikač.
19
SRPSKI
Nivo zvučnog pritiska prema EN 60745:
Zvučni pritisak (LpA) 93 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
Zvučna snaga (LWA) 104 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca) prema
EN 60745:
Udarno bušenje u beton (ah, HD) 14,2 m/s², nesigurnost (K) 1,5 m/s²
Štemovanje (ah, Cheq) 13,6 m/s², odstupanje (K) 1,5 m/s²
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
FME1250-rotciona udarna bušilica
Stanley Europe izjavljuje da su proizvodi opisani u delu
„Tehnički podaci“ usklađeni sa: 2006/42/EC, 2006/42/EC,
EN 60745-1:2009 +A11:2010, EN 60745-2-6:2010.
Ovi proizvodi su usaglašeni sa direktivom 2004/108/EC (do
19/04/2016) 2014/30/EU (od 20/04/2016) i 2011/65/EU. Za
više informacija kontaktirajte Stanley Europe na sledećoj
adresi ili ih potražite u uputstvu za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije Stanley Europe.
R. Laverick
Potpredsednik
Global Engineering
Stanley Europe
Egide Walschaertsstraat 14-18
2800 Mehelen, Belgija
19/06/2015
Garancija
Stanley Europe je siguran u kvalitet svojih proizvoda i nudi
izvanredne garantne uslove za profesionalne korisnike ovog
proizvoda. Ova garantna izjava je dodatna i ni na koji način
ne osporava vaša ugovorna prava kao privatni, neprofesionalni korisnik. Ova garancija važi na teritorijama država
članica Evropske Unije i na slobodnom evropskom tržištu.
JEDNOGODIŠNJA PUNA GARANCIJA
U slučaju da je vaš proizvod firme Stanley Fat Max postane
neispravan zbog greške u materijalima ili izradi u periodu od
12 meseci od datuma kupovine, Stanley Evropa garantuje
da će zameniti neispravne delove ili – zavisno od našeg
nahođenja – zameniti uređaj besplatno u slučaju:
♦ Da proizvod nije nenamenski upotrebljavan i korišćen je
u skladu sa uputstvom za upotrebu.
♦ Da je proizvod bio izložen umerenom habanju i trošenju.
♦ Da nisu pokušane popravke od strane neovlašćenih
lica.
♦ Da je dostavljen dokaz o datumu kupovine.
20
♦
Da je Stanley Fat Max proizvod vraćen u kompletnom
stanju, sa svim originalnim delovima.
Ako želite da reklamirate, kontaktirajte vašeg prodavca ili se
obratite najbližem ovlašćenom Stanley Fat Max servisu čija
adresa se nalazi u Stanley Fat Max katalogu ili kontaktirajte
vaše Stanley predstavništvo putem adrese koja je navedena
u ovom uputstvu. Listu ovlašćenih Stanley Fat Max servisera
i potpune informacije o našim postprodajnim uslugama naći
ćete na internetu, na adresi: www. stanley.eu/3.
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашата Stanley Fat Max, FME1250, ротирачка ударна
дупчалка е наменета за дупчење во дрво, метал,
пластика и градежен материјал, како и за одвртување/
навртување и лесно длетување. Оваа алатка е наменета за професионални и приватни непрофесионални
корисници.
Упатства за безбедна употреба
Општи мерки за безбедност при користење на
електрични алатки
Предупредување! Прочитајте ги сите
мерки за безбедност и целото упатство.
Непридржување кон мерките за безбедност
и долу наведените упатства може да доведе до
електричен удар, пожар или сериозна повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност и упатства
за идно прегледување. Терминот „електрична алатка“
во мерките за безбедност се однесува на вашата
електрична алатка која работи на струја (преку кабел),
или на електрична алатка која работи на батерии (без
кабел).
1.
a.
б.
в.
2.
а.
б.
в.
Безбедност на работното место
Одржувајте го работното место чисто и добро
осветлено. Пренатрупани и темни места се причина за незгоди.
Немојте да работите со електрични алатки во
експлозивни окружувања, какви што постојат
кога има присуство на запалливи течности,
гасови или честички. Електричните алатки произведуваат искри што можат да ги запалат честичките или испарувањата.
Држете ги децата и присутните лица настрана додека употребувате електрична алатка.
Одвлекување на вниманието може да предизвика
да изгубите контрола.
Безбедност од електричен удар
Приклучокот на електричната алатка мора да
се совпаѓа со приклучницата. Никогаш не го
преправајте приклучокот. Не употребувајте
адаптерски приклучоци со заземјени електрични алатки. Непреправените приклучоци и соодветните приклучници ќе го намалат ризикот од
електричен удар.
Избегнувајте телесен контакт со заземјени површини како што се цевки, радијатори, шпорети
и фрижидери. Има зголемен ризик од електричен
удар ако Вашето тело е заземјено.
Не ги изложувајте електричните алатки на дожд
или влажност. Навлегувањето на вода во електрична алатка го зголемува ризикот од електричен
удар.
г.
Употребувајте го кабелот правилно. Никогаш не
го употребувајте кабелот за носење, влечење
или исклучување на електричната алатка.
Држете го кабелот настрана од топлина, масло,
остри рабови или подвижни делови. Оштетените
или заплетканите каблови го зголемуваат ризикот
од електричен удар.
д. Кога работите со електрична алатка надвор,
употребувајте продолжен кабел кој е соодветен
за надворешна употреба. Употребата на кабел
што е соодветен за надворешна употреба го намалува ризикот од електричен удар.
ѓ. Доколку работењето со електрична алатка
во влажна средина не може да се избегне,
употребувајте заштитна диференцијална (FID)
склопка. Употребата на заштитна диференцијална
(FID) склопка го намалува ризикот од електричен
удар.
3.
a.
Лична безбедност
Бидете претпазливи, внимавајте што правите
и користете логика кога работите со електрична
алатка. Не употребувајте електрична алатка кога
сте уморни или кога сте под влијание на дрога,
алкохол или лекови. Еден момент на невнимание
за време на работење со електрична алатка може
да доведе до серизна лична повреда.
б. Носете опрема за лична заштита. Секогаш носете заштита за очите. Заштитната опрема, како
што се маски против прав, нелизгачки сигурносни
обувки, шлемови или штитници за слухот, ќе го
намали бројот на повреди кога се употребува за
соодветни работни услови.
в. Спречете ненамерно вклучување на алатката.
Обезбедете прекинувачот да биде во исклучена положба пред да ја приклучите алатката
на струја или на батериски пакет, или пред
да ја подигнете или пренесувате алатката.
Пренесувањето на електрични алатки со прст на
прекинувачот или приклучување на извор на струја
на вклучени алатки може да доведе до незгоди.
г. Отстранете ги сите алатки за подесување или
клучеви пред да ја вклучите електричната алатка. Клуч или алатка за подесување која е закачена
на ротирачкиот дел на електричната алатка може
да доведе до повреда.
д. Не посегајте предалеку. Цврсто стојте на
земјата и бидете во рамнотежа во секое време.
Ова овозможува подобра контрола над електричната алатка во неочекувани ситуации.
ѓ. Носете соодветна облека. Не носете широка
облека или накит. Држете ги косата, облеката
и ракавиците настрана од подвижните делови.
Широката облека, накитот или долгата коса може
да бидат фатени во подвижните делови.
21
МАКЕДОНСКИ
е.
Доколку на апаратите постои можност за
приклучување на опрема за извлекување
и собирање на прав, обезбедете таа да
биде приклучена и правилно употребувана.
Собирањето на правот може да ги намали опасностите поврзани со прав.
Употреба и одржување на електрични алатки
Не ја употребувајте електричната алатка на
сила. Употребувајте електрична алатка што
е соодветна за вашата работа. Соодветната
електрична алатка ќе ја заврши работата подобро и побезбедно со брзината за која што била
дизајнирана.
б. Не употребувајте ја електричната алатка доколку прекинувачот не ја вклучува и исклучува.
Секоја електрична алатка што не може да се
контролира преку прекинувачот е опасна и мора да
биде поправена.
в. Исклучете го приклучокот од изворот на струја
или од батерискиот пакет за електричната
алатка пред да правите подесувања, менувате
додатоци или пред да ја одложите електричната
алатка. Таквите превентивни безбедносни мерки
го намалуваат ризикот за случајно вклучување на
електричната алатка.
г. Одлагајте ги електричните алатки што не ги
употребувате надвор од досег на децата и не
дозволувајте да ги употребуваат лица кои не
се запознаени со нивната функција и со овие
упатства. Електричните алатки се опасни кога со
нив ракуваат необучени корисници.
д. Одржувајте ги електричните алатки. Проверете дали подвижните делови се лошо
поставени, заглавени или оштетени, или постои
друга состојба што би можела да влијае врз
работењето на електричните алатки. Доколку
електричната алатка е оштетена, однесете ја на
поправка пред да ја употребите. Многу незгоди
се предизвикани поради лошо одржувани електрични алатки.
ѓ. Одржувајте ги алатките за сечење остри и чисти. Правилно одржуваните алатки за сечење со
остри рабови за сечење имаат помала шанса да се
заглават и полесно се управуваат.
е. Употребувајте ги електричните алатки, приборот,
сечилата и сл. во склад со овие упатства, имајќи
ги во предвид работните услови и работата која
треба да се заврши. Употребата на електрична
алатка за работа што е различна од нејзината намена може да доведе до опасна ситуација.
идентични резервни делови. Вака ќе бидете
сигурни дека се одржува безбедноста на електричната алатка.
Дополнителни мерки за безбедност при
користење на електрични алатки
Предупредување! Дополнителни безбедносни предупредувања за ротирачки и делкачки
електропневматски чекани
4.
а.
5.
а.
22
Сервис
Вашите електрични алатки треба да ги сервисира квалификувано лице кое користи само
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Носете штитници за ушите. Изложеноста на
бучава може да предизвика губење на слухот.
Користете ги помошните рачки што доаѓаат со
алатката. Губењето на контрола може да предизвика повреда кај ракувачот.
Фаќајте ги електричните алатки за изолираните
површини за држење кога вршите работа при
која додатокот за сечење може да дојде во допир со скриени жици или со сопствениот кабел.
Додаток за сечење што се допира на гола жица
може да ги наелектризира изложените метални
делови од електричната алатка и да му нанесе
електричен удар на ракувачот.
Никогаш не користете додаток за делкање во
ротирачки режим на работа. Додатокот ќе се
свитка во материјалот и ќе ја заврти дупчалката.
Употребувајте стегачи или други практични
начини да го прицврстите предметот на обработка на стабилна подлога. Придржувањето
на предметот на обработка со рака или со тело го
прави нестабилен и може да доведе до губење на
контрола.
Пред дупчење во ѕидови, подови или плафони,
проверете каде се поставени електричните жици
и цевките.
Избегнувајте допир со врвот на додатокот за
дупчење веднаш после дупчењето затоа што може
да биде загреан.
Оваа алатка не е наменета за употреба од страна
на лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички,
сетилни или ментални способности, или кои немаат искуство и знаење, освен ако не им се пружени
надзор или упатства за употреба на алатката од
страна на лице кое е одговорно за нивната безбедност. Треба да се надгледуваат децата за да се
осигура дека не си играат со уредот.
Намената е опишана во ова упатство за употреба.
Употребата на било која помошна опрема или
додаток, или извршувањето на било кои работи
со оваа алатка освен оние препорачани во ова
упатство за употреба, може да предизвика ризик од
повреда на ракувачот и/или оштетување на имот.
Носете маска за лице или против прав кога при
работата се создаваат летачки честички или прав.
МАКЕДОНСКИ
Безбедност на други лица
♦
♦
Овој уред не е наменет за употреба од страна на
лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички,
сетилни или ментални способности, или кои немаат искуство и знаење, освен ако не им се пружени
надзор или упатства за употреба на апаратот од
страна на лице кое е одговорно за нивната безбедност.
Децата треба да се надгледуваат за да се осигура
дека не си играат со уредот.
Останати ризици.
употребува, вклучувајќи ги и сите делови од работниот
циклус, како што се времињата кога алатката е исклучена, кога е вклучена и неоптоварена, и времето на
работење со неа.
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Предупредување! За да се намали ризикот
од повреди, корисникот мора да го прочита
упатството за работа.
Безбедност од електричен удар
Кога се употребува алатката може да се јават дополнителни преостанати ризици што не се вклучени во
предупредувањата. Овие ризици може да се појават поради неправилна употреба, долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила за безбедност и се воведе безбедносна опрема, одредени
останати ризици не може да се избегнат. Тоа се:
♦ Повреди предизвикани поради допир на вртечки/
подвижни делови.
♦ Повреди предизвикани при менување на делови,
сечила или додатоци.
♦ Повреди предизвикани поради долготрајна употреба на алатката. Кога користите алатка подолг период, осигурајте се дека правите повремени паузи.
♦ Оштетување на слухот.
♦ Здравствените опасности предизвикани од
дишење на прав произведен од употребата на
вашата алатка (на пример:- обработка на дрво,
особено даб, бука и иверица).
Вибрации
Декларираните вредности на емитирани вибрации кои
се наведени во техничките податоци и декларацијата
за сообразност се измерени во склад со стандардната
метода за тестирање според EN 60745 и можат да се
користат за споредување на една алатка со друга.
Декларираната вредност на емитирани вибрации може
исто така да се користи за прелиминарна проценка на
изложеност на вибрации.
Предупредување! Вредноста на емитирани вибрации
за време на користењето на електричната алатка може
да се разликува од декларираната вредност во зависност од начинот на кој алатката се употребува. Нивото
на вибрации може да се зголеми над декларираното
ниво.
Кога се проценува изложеноста на вибрации за да
се одредат мерките за безбедност кои ги пропишува
2002/44/EC за заштита на лица кои редовно употребуваат електрични алатки на работното место,
проценката на изложеност на вибрации треба да ги
земе во предвид условите и начинот на кој алатката се
Алатката е двојно изолирана; затоа не е потребна жица за заземјување. Секогаш проверете дали струјното напојување одговара на
напонот што е деклариран на плочката.
♦
Доколку струјниот кабел е оштетен, мора да биде
заменет од страна на производителот или на
овластен сервисен центар на Stanley Europe за да
се избегне опасност.
Карактеристики
Оваа алатка има некои или сите од долу наведените
карактеристики.
1. Прекинувач за вклучување и исклучување
2. Избирач на брзина
3. Избирач на режим за дупчење
4. Избирач на режим на работа
5. Држач на алатка
6. Странична рачка
7. Прачка за подесување на длабочина
8. Капаче за масло
Склопување
Предупредување! Пред склопувањето, обезбедете
алатката да биде исклучена и приклучокот изваден од
приклучницата.
Монтирање на страничната рачка (скица А)
♦
♦
♦
Завртете ја дршката во спротивна насока од стрелките на часовникот колку што е потребно за да се
навлече страничната рачка (6) на предниот дел од
алатката како што е прикажано.
Завртете ја страничната рачка во посакуваната
положба.
Затегнете ја страничната рачка така што ќе ја вртите дршката во насока на стрелките на часовникот.
Монтирање и подесување на прачката за
подесување на длабочина (скица А)
♦
♦
Разлабавете го осигурувачот (9).
Вметнете ја прачката за подесување на длабочината (7) во дупката за монтирање како што е прикажано.
23
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
Поставете ја прачката за подесување на длабочината (7) во посакуваната положба. Максималната
длабочина на дупчење е еднаква на растојанието
помеѓу врвот на додатокот за дупчење и предниот
крај на прачката за подесување на длабочината.
Зацврстете го осигурувачот (9).
Монтирање на додаток (скици В - D)
♦
♦
♦
♦
♦
Исчистете и подмачкајте ја дршката (10) на додатокот.
Повлечете ја обвивката (11) наназад и вметнете ја
дршката во држачот на алатката (5).
Притиснете го додатокот надолу и свртете го малку
додека не се зацврсне во отворите.
Повлечете го додатокот за да проверите дали
е добро зацврстен. Во режимот за чукање е потребно додатокот да може да се движи неколку
сантиметри по подолжната оска кога е прицврстен
во држачот за додатоци.
За да го отстраните додатокот, повлечете ја обвивката (11) наназад и извлечете го додатокот.
Футер со клуч (скица D)
♦ Отворете го футерот со вртење на обвивката (12)
во спротивна насока од стрелките на часовникот.
♦ Вметнете ја дршката на додатокот (13) во футерот.
♦ Вметнете го клучот од футерот (14) во секоја од
дупките (15) на футерот и вртете во насока на
стрелките на часовникот се додека не се прицврсти.
на режим на работа (4) во положба
и избирачот на режим за дупчење (3) во положба .
Ударно дупчење
♦ За ударно дупчење во градежен материјал и бетон,
поставете го избирачот на режим на работа (4) во
и избирачот на режим за дупчење (3)
положба
. Кога чукате, алатката не треба
во положба
да отскокнува и треба да работи глатко. Ако треба,
зголемете ја брзината.
Чукање
♦ За ковање со блокирање на вратило и за лесно
делкање и раскршување, поставете го избирачот
и избирачот
на режим на работа (4) во положба
.
на режим за дупчење (3) во положба
♦ Кога го менувате режимот на работа од ударно
дупчење во длетување, свртете го длетото во
саканата положба. Доколку наидете на отпор при
менувањето на режимот на работа, свртете го
лесно длетото за да го активирате блокирањето на
вратилото.
Вклучување и исклучување
♦
♦
♦
Изберете ја саканата брзина со вртење на избирачот на брзина (2).
За да ја вклучите алатката, притиснете го прекинувачот (1).
За да ја исклучите алатката, отпуштете го прекинувачот.
Употреба
Систем за контрола на четки (скица E)
Предупредување! Оставете алатката да работи во
свој ритам. Не го преоптоварувајте.
Предупредување! Не поставувајте длета кога алатката е во режим на дупчење.
Вашата алатка има вграден систем што ја контролира
функционалноста на четките.
♦ Зелен индикатор за контрола на четки (17). Четките
се во добра состојба.
♦ Црвен индикатор за контрола на четки (18). Четките
се истрошени и треба да се заменат, вратете ја
вашата алатка во овластен сервисен центар на
Stanley Europe за да ги замените четките.
Избирање на режим на работа (скица F)
Додатоци
Алатката може да биде употребена на три начини на
работа:
♦ За да управувате со избирачот на режим за
дупчење (3), ротирајте го кон саканата позиција,
како што е прикажано од страна на симболите.
♦ За да управувате со избирачот на режим на работа
(4), притиснете го копчето за отклучување (16)
и ротирајте го избирачот кон саканата позиција,
како што е прикажано од страна на симболите.
Работните карактеристики на вашата алатка зависат од
додатоците што ги употребувате. Приборот на Stanley
Fat Max е изработен спрема високи стандарди на квалитет и е наменет да ги подобри работните карактеристики на вашата алатка. Со употреба на овие додатоци ќе
извлечете максимум од вашата алатка.
Предупредување! Пред дупчење во ѕидови, подови
или плафони, проверете каде се поставени електричните жици и цевките.
Дупчење
♦ За дупчење во челик, дрво и пластика и за
одвртување/навртување, поставете го избирачот
24
Одржување
Вашиот Stanley Fat Max уред/алатка, со или без кабел,
е направен да работи долго време со минимално
одржување. Постојаното работење на задоволително
ниво зависи од правилната грижа за алатката и редовното чистење.
МАКЕДОНСКИ
Предупредување! Пред извршување на одржување на
електрични алатки со или без кабел:
♦ Исклучете ја алатката/уредот и извадете го приклучокот од штекер.
♦ Редовно чистете ги отворите за вентилација на
вашиот уред, алатка или полнач со употреба на
мека четка или сува крпа.
♦ Редовно чистете го куќиштето на моторот со употреба на влажна крпа. Не употребувајте абразивни
средства за чистење или средства за чистење на
база на растворувач.
♦ Редовно отворајте го футерот (доколку го има)
и лесно чукнете го да ја отстраните правта од
внатрешноста.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот овластен
сервисер доколку стапите во контакт со локалното
претставништво на Stanley Europe преку адресата назначена во оваа упатство. Постои и друга можност: списокот на овластени сервисери на Stanley Europe и сите
детали за нашите услуги после купувањето можат да се
најдат на интернет на: www.2helpU.com.
Технички податоци
FME1250 (Тип 1)
Влезен напон
1250
Брзина без оптоварување
min -1
0-850
Брзина на удар
min -1
0-4100
j
3,2
kg
5,4
Бетон
mm
32
Челик
mm
13
Дрво
mm
40
Ударна енергија по удар
според EPTA-Процедура
05/2009
Доколку треба да се монтира нов приклучок за струја:
♦ Внимателно ослободете се од стариот приклучок.
♦ Поврзете го кафеавиот кабел на приклучокот за
фаза во новиот приклучок.
♦ Поврзете го синиот кабел со неутралниот терминал.
Предупредување! Ништо не смее да се поврзува на
терминалот за заземјување. Следете ги упатствата за
монтирање и обезбедете квалитетни приклучоци. Препорачан осигурувач: 5 A.
Тежина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад од
домаќинството.
230
W
Влезна моќност
Замена на приклучок за струја (само за Велика
Британија и Ирска)
Заштита на животната средина
Vнаизменична струја
Максимален капацитет на дупчење
Ниво на звучен притисок спрема EN 60745:
Звучен притисок (LpA) 93 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A)
Звучна моќност (LWA) 104 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A)
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по три оски)
спрема EN 60745:
Ударно дупчење во бетон (ah, HD) 14,2 m/s², отстапување (K) 1,5 m/s²
Длетување (ah, Cheq) 13,6 m/s², отстапување (K) 1,5 m/s²
Доколку еден ден заклучите дека вашиот Stanley
Fat Max производ треба да биде заменет или дека
повеќе не ви е од корист, не го фрлајте со отпадот од
домаќинството. Овозможете да биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени производи и пакувања овозможува материјалите да
бидат рециклирани и повторно употребени.
Повторното употребување на рециклирани
материјали помага во спречувањето на
загадувањето на животната средина и ја намалува побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено
собирање на електрични производи за домаќинство
од страна на локалните отпади или продавачите при
набавка на нов производ.
Stanley Europe има објекти за собирање и рециклирање
на Stanley Fat Max производи кога тие ќе го достигнат
крајот на работниот век. За ја искористите оваа услуга,
ве молиме да го вратите производот кај било кој овластен сервисер кој ќе го собере во ваше име.
25
МАКЕДОНСКИ
Декларација за сообразност со правилата
на ЕЗ
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
FME1250-Ротирачка ударна дупчалка
Stanley Europe декларира дека производите опишани
под „Технички податоци“ се во склад со: 2006/42/EК,
2006/42/EК, EN 60745-1:2009 +A11:2010, EN 60745-26:2010.
Доколку сакате да поднесете рекламација, стапете
во контакт со продавачот или најдете ја адресата на
најблискиот овластен сервисер на Stanley Fat Max во
каталогот на Stanley Fat Max, или стапете во контакт со
локалното претставништво на Stanley преку адресата
назначена во ова упатство. Списокот на овластени
сервисери на Stanley Fat Max и сите детали за нашите
услуги после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www. stanley.eu/3.
Овие производи исто така се во склад со Директивата
2004/108/EК (до 19/04/2016) 2014/30/EУ (од 20/04/2016)
и 2011/65/EУ. За повеќе информации ве молиме да
стапите во контакт со Stanley Europe преку следнава
адреса или да погледнете на крајот на упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување на
техничките податоци и ја дава оваа декларација во име
на Stanley Europe.
Р. Лаверик
Потпретседател
за глобален инженеринг
Stanley Europe
Egide Walschaertsstraat 14-18
2800 Мехелен, Белгија
Гаранција
StanleyEurope е сигурен во квалитетот на своите
производи и нуди извонредена гаранција за професионалните корисници на производот. Гарантната изјава ги
дополнува и на ниеден начин не ги ограничува вашите
договорни права како приватен непрофесионален
корисник. Гаранцијата важи на териториите на земјитечленки на Европската унија и на Европската зона на
слободна трговија.
ПОЛНА ГАРАНЦИЈА ОД ЕДНА ГОДИНА
Доколку вашиот Stanley Fat Max производ стане неисправен поради неквалитетен материјал или изработка
во рок од 12 месеци од датумот на купувањето, Stanley
Europe гарантира дека бесплатно ќе ги замени расипаните делови или, по своја проценка, бесплатно ќе го
замени уредот под услов:
♦ Производот да не бил погрешно употребуван и да
бил употребуван во склад со упатството за употреба.
♦ Производот да бил добро одржуван.
♦ Не бил направен обид за поправки од неовластени
лица.
♦ Да е покажан доказ за купувањето.
♦ Stanley Fat Max производот да е вратен заедно со
сите оригинални делови.
zst00279229 - 28-08-2015
26
Download PDF

advertising