FME1250 | Stanley FME1250 ROTARY HAMMER instruction manual

588778-52 CZ
Přeloženo z původního návodu
FME1250
2
3
ČESKY
Použití výrobku
e.
Vaše vrtací kladivo Stanley Fat Max FME1250 je určeno pro
vrtání do dřeva, kovu, plastu a zdiva, a také pro šroubování
a nenáročné sekací práce. Toto nářadí je určeno pro profesionální i soukromé neprofesionální uživatele.
f.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní
výstrahy a pokyny. Nedodržení níže uvedených
varování a pokynů může vést k způsobení úrazu
elektrickým proudem, k vzniku požáru nebo
k vážnému zranění.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte
pro případné další použití. Termín „elektrické nářadí“ ve
všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze
sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí napájené
baterií (bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
4
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může vést
k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném
prostředí, jako jsou například prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek.
V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování
může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat
zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky. Neupravované
zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku
úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko
úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému
prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvýší
se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu
s mastnými, horkými a ostrými předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací
kabely určené pro venkovní použití. Použití kabelu
pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém prostředí
musí být v napájecím okruhu použit proudový chránič (RCD). Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost obsluhy
Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte s rozvahou.
Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo
jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést
k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte
ochranu zraku. Ochranné prostředky jako respirátor,
neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách, snižují riziko
poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před
připojením napájecího kabelu k síťové zásuvce
nebo před vložením baterie a před zvednutím nebo
přenášením nářadí zkontrolujte, zda je spínač v poloze vypnuto. Přenášení elektrického nářadí s prstem
na hlavním spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li spínač nářadí v poloze zapnuto,
může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda nejsou
v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací přípravky.
Seřizovací klíče ponechané na nářadí mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožněna lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými
částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou
být pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení
příslušenství k zachytávání prachu, zajistěte jeho
správné připojení a řádnou funkci. Použití těchto
zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro
prováděnou práci správný typ nářadí. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je nebezpečné a musí
být opraveno.
ČESKY
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte
zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí a nedovolte ostatním osobám, které toto nářadí neumí
ovládat nebo které neznají tyto bezpečnostní
pokyny, aby s tímto elektrickým nářadím pracovaly.
Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno, nechejte jej před použitím opravit. Mnoho nehod
bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou
méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
pracuje.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství a držáky
nástrojů podle těchto pokynů a berte v úvahu
provozní podmínky a práci, která bude prováděna.
Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než k jakým
je určeno, může být nebezpečné.
Servis
Opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat originální
náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
vrtací a sekací kladiva
♦
♦
♦
♦
♦
Používejte ochranu sluchu. Nadměrná hlučnost může
způsobit ztrátu sluchu.
Používejte přídavné rukojeti dodávané s nářadím.
Ztráta kontroly nad nářadím může vést k úrazu.
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo
dojít ke kontaktu pracovního nástroje se skrytými
vodiči nebo s vlastním napájecím kabelem, držte
elektrické nářadí vždy za izolované rukojeti. Při
kontaktu pracovního příslušenství s „živým“ vodičem
způsobí nechráněné kovové části nářadí obsluze zásah
elektrickým proudem.
Nikdy nepoužívejte sekáče v režimu vrtání. Příslušenství se v materiálu zasekne a bude se otáčet nářadí.
Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu stolu
používejte svorky nebo jiné vhodné prostředky.
Držení obrobku rukou nebo opření obrobku o část těla
nezajistí jeho stabilitu a může vést k ztrátě kontroly.
♦
♦
♦
♦
♦
Před vrtáním do zdí, podlah nebo stropů zjistěte polohu
elektrických vedení a potrubí.
Ihned po ukončení vrtání se nedotýkejte vrtáku, protože
může být horký.
Toto nářadí není určeno pro použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností
a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled,
nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se
použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno,
že si s tímto zařízením nebudou hrát.
Určené použití tohoto výrobku je popsáno v tomto
návodu k obsluze. Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení a provádění jiných pracovních operací
než je doporučeno tímto návodem, může představovat
riziko zranění obsluhy nebo riziko způsobení hmotných
škod.
Jestliže se při práci s nářadím práší nebo pokud odlétávají drobné částečky materiálu, používejte proti prachu
ochranný štít nebo respirátor.
Bezpečnost ostatních osob
♦
♦
Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností
a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled,
nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se
použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si
s tímto nářadím nebudou hrát.
Zbytková rizika
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se objevit
dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou vzniknout
v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy
a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá zbytková
rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou následující:
♦ Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující nebo
pohybující se částí.
♦ Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního nástroje nebo příslušenství.
♦ Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí.
Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu, zajistěte, aby
byly prováděny pravidelné přestávky.
♦ Poškození sluchu.
♦ Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu vytvářeného při použití nářadí (příklad: práce se dřevem,
zejména s dubovým, bukovým a MDF).
5
ČESKY
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických údajích
a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu se standardní
zkušební metodou předepsanou normou EN 60745 a může
být použita pro srovnání jednotlivých nářadí mezi sebou.
Deklarovaná úroveň vibrací může být také použita k předběžnému stanovení doby práce s tímto nářadím.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického
nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací může být
vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.
Při stanovení doby působení vibrací z důvodu určení bezpečnostních opatření podle požadavků normy 2002/44/EC
k ochraně osob pravidelně používajících elektrické nářadí
v zaměstnání, by měl předběžný odhad působení vibrací
brát na zřetel aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního cyklu, jako jsou doby, při
které je nářadí vypnuto a kdy běží naprázdno.
Štítky na nářadí
♦
♦
Nasazení a sejmutí hloubkového dorazu (obr. A)
♦
♦
♦
♦
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá napětí
na výkonovém štítku.
♦
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn
výrobcem nebo v autorizovaném servisu Stanley, aby
bylo zabráněno možným rizikům.
Popis
Toto nářadí se skládá z některých nebo ze všech následujících částí.
1. Spouštěcí spínač zapnuto/vypnuto
2. Volič otáček
3. Volič režimu vrtání
4. Volič pracovního režimu
5. Držák nástrojů
6. Boční rukojeť
7. Hloubkový doraz
8. Krytka zásobníku maziva
Sestavení
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí vypnuto
a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Montáž boční rukojeti (obr. A)
♦
6
Otáčejte držadlem proti směru pohybu hodinových
ručiček, dokud nebudete moci nasunout boční rukojeť
(6) na přední část nářadí, jako na uvedeném obrázku.
Povolte upínací šroub (9).
Zasuňte hloubkový doraz (7) do montážního otvoru,
jako na uvedeném obrázku.
Nastavte hloubkový doraz (7) do požadované polohy.
Maximální hloubka vrtání odpovídá vzdálenosti mezi
špičkou vrtáku a přední částí hloubkového dorazu.
Utáhněte upínací šroub (9).
Upnutí příslušenství (obr. B - D)
♦
♦
♦
♦
Na tomto nářadí jsou následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení úrazu si uživatel musí přečíst tento návod k obsluze.
Nastavte boční rukojeť do požadované polohy.
Utáhněte boční rukojeť otáčením rukojeti ve směru
pohybu hodinových ručiček.
♦
Očistěte a namažte upínací stopku (10) příslušenství.
Stáhněte dozadu objímku (11) a zasuňte upínací stopku
do držáku nástrojů (5).
Zatlačte pracovní nástroj dolů a lehce s ním otáčejte,
dokud nezapadne do drážek.
Zatáhněte za pracovní nástroj, abyste se ujistili, zda je
řádně zajištěn. Funkce sekání vyžaduje, aby pracovní
příslušenství, které je upnuto v držáku nástrojů, provádělo v axiální ose pohyb v rozsahu několika centimetrů.
Chcete-li pracovní nástroj vyjmout, stáhněte dozadu
objímku (11) a nástroj vyjměte.
Sklíčidlo s kličkou (obr. D)
♦ Otevřete sklíčidlo otáčením objímky (12) proti směru
pohybu hodinových ručiček.
♦ Zasuňte upínací stopku nástroje (13) do sklíčidla.
♦ Zasuňte kličku (14) do každého otvoru (15) na boční
části sklíčidla a otáčením ve směru pohybu hodinových
ručiček sklíčidlo utáhněte.
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním tempem.
Zamezte přetěžování nářadí.
Varování! Před vrtáním do zdí, podlah nebo stropů zjistěte
polohu elektrických vedení a vodovodních, plynových nebo
jiných potrubí.
Varování! Nepoužívejte sekáče, pracuje-li toto nářadí
v režimu vrtání.
Volba pracovního režimu (obr. F)
Nářadí může být použito ve třech pracovních režimech.
♦ Chcete-li použít volič režimu vrtání (3), otočte jej do
požadované polohy, která je označena příslušným
symbolem.
♦ Chcete-li použít volič pracovního režimu (4), stiskněte
odjišťovací tlačítko (16) a otočte volič do požadované
polohy, která je označena příslušným symbolem.
ČESKY
Vrtání
♦ Při vrtání do oceli, dřeva a plastů a pro šroubování
nastavte volič pracovního režimu (4) do polohy
a volič režimu vrtání (3) do polohy .
Vrtání s příklepem
♦ Při příklepovém vrtání do zdiva a betonu nastavte volič
a volič režimu
pracovního režimu (4) do polohy
vrtání (3) do polohy
. Při příklepovém vrtání by nářadí nemělo odskakovat a jeho chod by měl být plynulý.
Je-li to nutné, zvyšte otáčky nářadí.
Sekání
♦ Při příklepovém vrtání se zajištěným hřídelem a při
lehkém sekání nastavte volič pracovního režimu (4) do
a volič režimu vrtání (3) do polohy
.
polohy
♦ Provádíte-li změnu z režimu příklepové vrtání na režim
sekání, nastavte sekáč do požadované polohy. Cítíte-li
při provádění změny pracovního režimu odpor, otočte
mírně sekáčem, aby došlo k zajištění zámku hřídele.
Zapnutí a vypnutí
♦
♦
♦
Otočením voliče otáček (2) zvolte požadované otáčky
nářadí.
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spouštěcí spínač
zapnuto/vypnuto (1).
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spouštěcí spínač
zapnuto/vypnuto.
Kontrola uhlíků (obr. E)
Vaše nářadí je vybaveno systémem, který monitoruje stav
uhlíků.
♦ Zelená kontrolka uhlíků (17). Uhlíky jsou v dobrém
stavu.
♦ Červená kontrolka uhlíků (18). Uhlíky jsou opotřebovány
a musí být vyměněny. Svěřte nářadí autorizovanému
servisu Stanley, kde bude provedena výměna uhlíků.
Příslušenství
Výkon vašeho nářadí záleží na používaném příslušenství.
Příslušenství Stanley Fat Max jsou navržena a vyrobena
podle norem pro vysokou kvalitu a jsou určena pro zvýšení
výkonu vašeho nářadí. Použitím tohoto příslušenství docílíte
toho nejlepšího výsledku, který vám vaše nářadí může
poskytnout.
Údržba
Vaše nářadí Stanley Fat Max napájené baterií/napájecím
kabelem bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo po dlouhou
dobu s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí
a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový
chod.
♦
♦
♦
♦
Vypněte zařízení/nářadí a odpojte napájecí kabel od
sítě.
Větrací otvory nářadí a nabíječky pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt motoru.
Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky nebo
rozpouštědla.
Pravidelně otvírejte sklíčidlo a poklepáním odstraňte
prach z vnitřní části nářadí (je-li nářadí opatřeno sklíčidlem).
Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou Británii
a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:
♦ Zajistěte ekologické odstranění staré zástrčky.
♦ Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na nové
zástrčce.
♦ Modrý vodič připojte k nulové svorce.
Varování! K uzemňovací svorce nebude připojen žádný
vodič. Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 5 A.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován
v běžném domácím odpadu.
Nebudete-li výrobek Stanley Fat Max již dále používat nebo
přejete-li si jej nahradit novým výrobkem, nelikvidujte jej
společně s běžným domácím odpadem. Zajistěte likvidaci
tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů.
Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá
chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje
spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny
odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace
o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost Stanley Europe poskytuje službu sběru a recyklace výrobků Stanley Fat Max po skončení jejich provozní
životnosti. Chcete-li využít výhody této služby, odevzdejte
prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci
servisu, který zařízení odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Stanley Europe
naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Stanley Europe a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby nářadí napájeného baterií nebo nářadí s napájecím kabelem:
7
ČESKY
Záruka
Technické údaje
FME1250 (Typ 1)
Napájecí napětí
V
Příkon
230
W
1 250
Otáčky naprázdno
min -1
0 - 850
Počet rázů
min -1
0 - 4 100
Energie rázu při jednom zdvihu
naměřená v souladu s požadavky
postupu EPTA 05/2009:
J
3,2
Hmotnost
kg
5,4
Beton
mm
32
Ocel
mm
13
Dřevo
mm
40
Maximální průměr vrtáku při vrtání
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 93 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 104 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle normy
EN 60745:
Příklepové vrtání do betonu (ah, HD) 14,2 m/s², odchylka (K) 1,5 m/s²
Sekání (ah, Cheq) 13,6 m/s², odchylka (K) 1,5 m/s²
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
15
FME1250 – Vrtací kladivo
Společnost Stanley Europe prohlašuje, že tyto výrobky
popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, 2006/42/EC, EN 60745-1:2009
+A11:2010, EN 60745-2-6:2010.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic 2004/108/
EC (do 19. 4. 2016), 2014/30/EU (od 20. 4. 2016) a 2011/65/
EU. Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím
společnost Stanley Europe na následující adrese nebo na
adresách, které jsou uvedeny na konci tohoto návodu.
Společnost Stanley Europe je přesvědčena o kvalitě svých
výrobků a nabízí mimořádnou záruku pro uživatele tohoto
výrobku. Tato záruka je nabízena mimořádně a žádným
způsobem neovlivní vaše smluvní práva, jste-li soukromý
neprofesionální uživatel. Tato záruka platí ve všech členských státech EU a evropské zóny volného obchodu EFTA.
PLNÁ ZÁRUKA
Společnost Stanley Europe garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou osobní spotřebu,
12 měsíců při nákupu pro podnikatelskou činnost) bezplatné
odstranění jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
♦ Tento výrobek byl používán pouze správným způsobem
a v souladu s pokyny uvedenými v návodu pro jeho
obsluhu.
♦ Tento výrobek byl vystaven běžnému použití a opotřebování.
♦ Tento výrobek nebyl opravován neoprávněnými osobami.
♦ Byl předložen doklad o zakoupení.
♦ Byl výrobek Stanley Fat Max vrácen kompletní se všemi
původními komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte nejbližšího autorizovaného prodejce nebo vyhledejte nejbližší autorizovaný servis
Stanley Fat Max v katalogu Stanley Fat Max nebo kontaktujte prodejce na adrese, která je uvedena v tomto návodu.
Seznam autorizovaných servisů Stanley Fat Max a všechny
podrobnosti o našem poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www. stanley.eu/3
ZVÝHODNĚNÁ ZÁRUKA
Pro získání zvýhodněné tříleté záruky je nutno provést registraci na níže uvedené adrese a v uvedeném termínu.
♦ Registrace je vyžadována do 4 týdnů od zakoupení.
♦ Registrace je na této adrese http://www.stanley.eu/3.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Stanley Europe.
R. Laverick
Viceprezident
technického oddělení
Stanley Europe
Egide Walschaertsstraat 14-18
2800 Mechelen, Belgium
19. 6. 2015
zst00279216 - 27-08-2015
8
ČESKY
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.stanleyworks.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.stanleyworks.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
9
10
CZ
ZÁRUþNÍ LIST
SK
ZÁRUþNÝ LIST
ZÁRUþNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUþNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 mČsícĤ pĜi prodeji zboží fyzické osobČ – spotĜebiteli pro soukromou pĜímou spotĜebu (§ 620 Obþanského zákoníku)
‰ 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteĐovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Obþianskeho zákonníka)
12 mČsícĤ pĜi prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské þinnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
‰ 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateĐovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateĐskej þinnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že úþel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že úþel nákupu je pre:
‰PĜímou osobní spotĜebu/Priamu osobnú spotrebu
‰Obchodní a podnikatelskou þinnost/obchodnú a podnikateĐskú þinnosĢ
IýO: ………………………...........................…..
ýíslo pokladního dokladu - faktury/ýíslo pokladniþného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
06/13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising