FME1250 | Stanley FME1250 ROTARY HAMMER instruction manual

372001-71 EST
FME1250
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
10
3
4
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
Teie Stanley Fat Max FME1250 suruõhuvasar on mõeldud
puidu, metalli, plasti ja müüri puurimiseks ning kruvi keeramiseks ja kergeteks raiumistöödeks. See tööriist on mõeldud
nii professionaalsetele kasutajatele kui ka mitteprofessionaalsetele erakasutajatele.
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab elektrilöögi
ohtu.
3.
a.
Ohutusjuhised
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamise
kohta
Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja juhised.
Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.
b.
c.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis alles.
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab võrgutoitel
töötavatele (juhtmega) ja akutoitel töötavatele (juhtmeta)
elektritööriistadele.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Töökoha ohutus
Hoidke töökoht puhas ja hästi valgustatud. Korrast
ära ja pimedad tööalad soodustavad õnnetuste juhtumist.
Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus
keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside
või tolmu läheduses. Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või aurud.
Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad elektritööriista
kasutamise ajal ohutus kauguses. Tähelepanu
hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista üle.
Elektriohutus
Elektritööriista pistikud peavad vastama pistikupesale. Ärge kunagi muutke pistikut mis tahes
moel. Ärge kasutage maandatud elektritööriistade
puhul adapterpistikut. Muutmata pistikud ja sobivad
pistikupesad vähendavad elektrilöögiohtu.
Vältige kehalist kontakti maandatud pindadega
nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid. Elektrilöögi oht tõuseb, kui teie keha on maaga ühenduses.
Ärge hoidke elektritööriistu vihma käes ega
märgades tingimustes. Elektritööriista sattunud vesi
suurendab elektrilöögi ohtu.
Ärge kahjustage toitejuhet. Ärge kunagi kasutage
seadme toitekaablit selle kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku eemaldamiseks seinakontaktist.
Kaitske kaablit kuumuse, õli, teravate servade ja
liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis kaablid
suurendavad elektrilöögiohtu.
Kui te kasutate tööriista väljas, kasutage kindlasti
välitingimustesse sobivat pikenduskaablit. Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli kasutamine vähendab
elektrilöögiriski.
Kui elektritööriista niisketes tingimustes kasutamine on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
Isiklik ohutus
Säilitage valvsus, jälgige, mida teete, ja kasutage
elektritööriista mõistlikult. Ärge kasutage elektritööriista väsimuse korral või alkoholi, narkootikumide või arstimite mõju all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub,
võite saada raskeid kehavigastusi.
Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati
nägemiskaitset. Isikukaitsevahendid nagu tolmumask,
mittelibisevad jalanõud, kiiver ja kuulmiskaitse vähendavad õigetes tingimustes kasutades kehavigastusi.
Vältige soovimatut käivitumist. Veenduge enne
tööriista vooluvõrku ja/või aku külge ühendamist,
kättevõtmist ja kandmist, et toitelüliti on väljalülitatud asendis. Kandes tööriista, sõrm lülitil, või ühendades toiteallikaga tööriista, mille lüliti on tööasendis, võib
juhtuda õnnetus.
Enne elektritööriista sisselülitamist eemaldage
kõik reguleerimis- ja mutrivõtmed. Tööriista pöörleva
osa külge jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib tekitada kehavigastusi.
Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke
tasakaalu. See tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja
kindad eemal liikuvatest osadest. Lotendavad rõivad,
ehted ja pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
külge kinni.
Kui seadmel on tolmu eemaldamise ja kogumise
seadmete ühendamise võimalus, veenduge, et
need on ühendatud ja et neid kasutatakse õigesti.
Tolmukogumisseadmete kasutamine võib vähendada
tolmuga seotud ohte.
Elektritööriista kasutamine ja hooldamine
Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage
konkreetseks otstarbeks sobivat elektritööriista.
Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
mis on tööks ette nähtud.
Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei saa lülitist
juhtida, on ohtlik ja vajab remonti.
Enne seadistuste tegemist, tarvikute vahetamist
või tööriista säilituskohta panekut eemaldage
tööriist vooluvõrgust ja/või eemaldage aku. Nende
kaitsemeetmete rakendamine vähendab elektritööriista
soovimatu käivitamise ohtu.
Pikemaks seisma jäetud elektritööriistu hoidke
lastele kättesaamatus kohas. Mitte lubada tööriista
kasutada inimestel kes pole saanud vastavat väljaõpet või pole lugenud kasutusjuhendit. Oskamatutes kätes võivad elektritööriistad olla väga ohtlikud.
5
EESTI KEEL
e.
f.
g.
5.
a.
Hooldage elektritööriistu. Veenduge, et liikuvad
osad on õiges asendis ega ole kinni kiilunud, detailid on terved ja puuduvad muud tingimused, mis
võivad mõjutada tööriista tööd. Kahjustuste korral
laske tööriista enne edasist kasutamist remontida.
Tööriistade halb hooldamine põhjustab palju õnnetusi.
Hoidke lõiketarvikud terava ja puhtana. Õigesti
hooldatud ja teravate servadega lõikeriistad kiiluvad
väiksema tõenäosusega kinni ning neid on lihtsam
juhtida.
Kasutage elektritööriista, tarvikuid, otsakuid jne
vastavalt sellele kasutusjuhendile, võttes arvesse
nii töötingimusi kui ka tehtava töö iseloomu. Kui
elektritööriista kasutatakse muuks kui sihtotstarbeks,
võib sellest tuleneda ohtlik olukord.
Teenindus
Laske tööriista korrapäraselt hooldada kvalifitseeritud remonditöökojas ja kasutage ainult originaalvaruosi. Nii tagate elektritööriista ohutuse.
Lisahoiatused elektritööriistade kasutamise kohta
Hoiatus! Täiendavad hoiatused löök- ja meiseltrellide kasutamisel
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
6
Kandke kõrvaklappe. Liigne müra võib kahjustada
kõrvakuulmist.
Kasutage tööriistaga kaasas olevaid lisakäepidemeid. Kontrolli kadumine võib põhjustada kehavigastusi.
Hoidke elektritööriista töötamise ajal ainult isoleeritud käepidemetest, kui teete tööd, mille käigus
võib lõiketarvik puutuda kokku varjatud juhtmete
või oma toitekaabliga. Voolu all oleva juhtmega
kokkupuutumisel satuvad voolu alla ka elektritööriista
lahtised metallosad, andes kasutajale elektrilöögi.
Ärge kunagi kasutage tarvikute hulka kuuluvat
meislit pöördrežiimis. Tarvik tungib materjali sisse
ning paneb trelli ümber tarviku telje pöörlema.
Kinnitage töödetail pitskruvide vms abil kindlale
alusele. Kui hoiate detaili käes või oma keha vastas, on
see ebastabiilne ja võib põhjustada tööriista üle kontrolli
kaotamist.
Veenduge enne seina, põranda või lae puurimist, et
puurimiskohas ei asu juhtmeid ega torusid.
Vältige trelliotsaku puutumist vahetult pärast puurimise
lõpetamist (see võib olla kuum).
Seade ei sobi kasutamiseks füüsilise või vaimse
puudega ega ka kogenematule või väheste teadmistega inimesele (s.h lapsed), kes ei tööta ohutuse eest
vastutava isiku järelevalve all või keda vastav isik pole
seadme kasutamise asjus instrueerinud. Ärge laske
lastel seadmega mängida.
Käesolevas kasutusjuhendis on kirjeldatud kasutusotstarvet. Mis tahes tarvikute või lisaseadmete kasutamine
♦
või tööriista kasutamine viisil, mida selles kasutusjuhendis ei soovitata, võib põhjustada kehavigastuse või
varalise kahju ohtu.
Kasutage alati näo- või tolmumaski, kui töötamisel võib
tekkida tolmu või lendavaid osi.
Teiste isikute ohutus
♦
♦
Seade ei sobi kasutamiseks füüsilise või vaimse
puudega ega ka kogenematule või väheste teadmistega inimesele (s.h lapsed), kes ei tööta ohutuse eest
vastutava isiku järelevalve all või keda vastav isik pole
seadme kasutamise asjus instrueerinud.
Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei mängiks
seadmega.
Muud ohud.
Tööriista kasutamisel võivad tekkida muud ohud, mida ei
ole lisatud hoiatustes kirjeldatud. Need ohud võivad tekkida
valesti kasutamise, pikemaajalise kasutamise jne tõttu.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turvaseadeldiste
kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Need on järgmised:
♦ Liikuvate osade puudutamisest põhjustatud vigastused.
♦ Detailide, terade või tarvikute vahetamisel tekkinud
vigastused.
♦ Tööriista pikaajalisest kasutamisest põhjustatud
vigastused. Tööriista pikaajalisel kasutamisel tehke
regulaarselt puhkepause.
♦ Kuulmiskahjustused.
♦ Tööriista kasutamisel (näiteks puidu, eriti tamme, kase
ja MDF-plaatide töötlemisel) tekkiva tolmu sissehingamisest põhjustatud terviseohud.
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis sisalduvad
deklareeritud vibratsioonitasemed on mõõdetud vastavalt
standardis EN 60745 kirjeldatud standardsele katsemeetodile ning neid võib kasutada tööriistade võrdlemiseks. Deklareeritud vibratsioonitaset võib samuti kasutada kokkupuute
esmaseks hindamiseks.
Hoiatus! Elektritööriista tegelikul kasutamisel võib vibratsioon erineda deklareeritud väärtusest, sõltuvalt tööriista
kasutamise viisidest. Vibratsioonitase võib ületada eespool
toodut.
Vibratsiooniga kokkupuute hindamisel selleks, et määrata
kindlaks direktiiviga 2002/44/EÜ nõutud meetmed töökohal
elektritööriistu kasutavate isikute kaitsmiseks, tuleb võtta
arvesse tegelikke kasutustingimusi ja tööriista kasutamise
viisi, sealhulgas töötsükli kõiki osi, näiteks lisaks reaalse
kasutamise ajale ka neid aegu, mil tööriist on välja lülitatud
või töötab tühijooksul.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
EESTI KEEL
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks peab kasutaja tähelepanelikult lugema kasutusjuhendit.
Elektriohutus
See tööriist on topeltisolatsiooniga, seetõttu pole
maandusjuhe vajalik. Kontrollige alati, et toitepinge
vastab andmesildile märgitud väärtusele.
♦
Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta see ohutuse
tagamiseks tootjal või Stanley volitatud hoolduskeskusel välja vahetada.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned neist.
1. Toitelüliti
2. Kiiruse valimise numbrilaud
3. Puurirežiimi valits
4. Töörežiimi valits
5. Tööriistahoidik
6. Külgkäepide
7. Sügavuspiirik
8. Määrdekork
Kokkupanemine
Hoiatus! Enne kokkupanemist veenduge, et tööriist on välja
lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud.
Külgkäepideme paigaldamine (joon. A)
♦
♦
♦
Pöörake pidet nii kaua vastupäeva, kuni saate külgkäepideme (6) kaarjalt tööriista telje ümber libistada, nagu
näidatakse.
Libistage külgkäepide soovitud asendisse.
Külgkäepideme asendi fikseerimiseks pöörake pidet
päripäeva.
Sügavuspiiriku paigaldamine ja seadistamine
(joonis A)
♦
♦
Vabastage nupp (9).
Paigaldage sügavuspiirik (7) vastavasse avasse, nagu
näidatud.
Seadistage sügavuspiirik (7) soovitud asendisse.
Maksimaalne puurimissügavus võrdub trelliotsaku otsa
ja sügavuspiiriku esiotsa vahelise kaugusega.
Pingutage nuppu (9).
♦
Tarviku eemaldamiseks tõmmake hülssi (11) tagasi ning
võtke tarvik välja.
Võtmega padrunid (joonis D)
♦ Avage padrun, keerates hülssi (12) vastupäeva.
♦ Sisestage otsaku vars (13) padrunisse.
♦ Sisestage padrunivõti (14) igasse padruni küljel olevasse auku (15) ja keerake päripäeva, kuni puuripea on
kinnitatud.
Kasutamine
Hoiatus! Laske tööriistal töötada oma kiirusega. Ärge
koormake seda üle.
Hoiatus! Enne seina, põranda või lae saagimist kontrollige
torustiku ja juhtmete asukohti.
Hoiatus! Ärge kasutage meislit, kui tööriist on puurimisrežiimis.
Töörežiimi valimine (joonis F)
Sellel tööriistal on kolm töörežiimi.
♦ Puurirežiimi valitsa (3) kasutamiseks keerake seda
vastavas suunas, nagu sümbol näitab.
♦ Töörežiimi valitsa (4) kasutamiseks vajutage avamisnuppu (16) ja keerake valits soovitud suunas, nagu
sümbol näitab.
Puurimine
♦ Terasesse, puitu või plasti puurimimiseks ja kruvi keeasendisse ja
ramiseks seadke töörežiimi valits (4)
puurirežiimi valits (3)
asendisse.
Löökpuurimine
♦ Kivi ja betooni löökpuurimiseks seadke töörežiimi valits
asendisse ja puurirežiimi valits (3)
asen(4)
disse. Tööriist ei tohi löökpuurimise käigus põrgata ning
peab töötama sujuvalt. Vajaduse korral suurendage
kiirust.
Tarvikute paigaldamine (joonised B - D)
Vasardamine
♦ Võllilukustusega puurimiseks ja kergeks meiseldustööks või täksimiseks seadke töörežiimi valits (4)
asendisse.
asendisse ja puurirežiimi valits (3)
♦ Kui vahetate löökpuurimise meiseldamise vastu,
keerake meisel soovitud asendisse. Kui tunnete režiimi
vahetamise ajal vastupanu, pöörake meislit veidi, et
võllilukustus aktiveerida.
♦
♦
Sisse- ja väljalülitamine
♦
♦
♦
♦
Puhastage ja määrige tarviku saba (10).
Tõmmake hülss (11) tagasi ning sisestage tarviku saba
tööriistahoidikusse (5).
Suruge tarvik hülssi ja pöörake seda, kuni see süvenditesse sobitub.
Tõmmake tarvikut ja veenduge, et see on korralikult
kinnitatud. Löökfunktsiooni jaoks peab tööriistahoidikusse kinnitatud tarvik saama mitme sentimeetri võrra
pikisuunas liikuda.
♦
♦
♦
Valige soovitud kiirus, keerates kiiruse valimise numbrilauda (2).
Tööriista sisselülitamiseks vajutage "on/off (sisse/välja)"
lülitit (1).
Tööriista väljalülitamiseks vabastage "on/off (sisse/
välja)" lüliti.
7
EESTI KEEL
Harja monitor (joonis E)
Teie tööriistal on integreeritud süsteem, mis jälgib harjade
seisukorda.
♦ Roheline harja monitori indikaator (17). Harjad on heas
seisukorras.
♦ Punane harja monitori indikaator (18). Harjad on
kulunud ja vajavad vahetust, tagastega tööriist volitatud
Stanley Europe'i volitatud remonditöökotta, et lasta
harjad välja vahetada.
Tarvikud
Teie tööriista jõudlus sõltub kasutatavast tarvikust. Stanley
Fat Maxi tarvikute tootmisel on järgitud rangeid kvaliteedistandardeid ja silmas peetud teie tööriista jõudluse suurendamist. Meie tarvikud tagavad teie tööriista maksimaalse
võimaliku tõhususe.
Hooldamine
Stanley Fat Max juhtmega/juhtmeta seade/tööriist on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldamise juures.
Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb selle eest hoolitseda
ja tööriista regulaarselt puhastada.
Hoiatus! Enne juhtmega/juhtmeta elektritööriistade hooldamist toimige järgmiselt:
♦ Lülitage seade/tööriist välja ja eemaldage see pistikupesast.
♦ Puhastage tarviku/tööriista/laadija ventilatsiooniavasid
regulaarselt pehme harja või kuiva lapiga.
♦ Puhastage mootori korpust regulaarselt niiske lapiga.
Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid puhastusvahendeid.
♦ Avage regulaarselt padrun ja koputage vastu seda, et
eemaldada padrunisse kogunenud tolm (kui paigaldatud).
Toitepistiku vahetamine (ainult Ühendkuningriik ja
Iirimaa)
Kui paigaldada tuleb uus voolujuhe:
♦ Kõrvaldage vana pistik ohutult.
♦ Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
♦ Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
Hoiatus! Maandusklemmiga ühendusi ei tehta. Järgige
kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.
Soovitatav kaitse: 5 A.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada
koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie Stanley Fat Maxi toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode vastavasse
kogumispunkti.
8
Kasutatud toodete ja pakendite eraldi kogumine
aitab materjale taaskasutada. Materjalide taaskasutamine aitab vältida keskkonna saastamist ja
vähendab vajadust tooraine järele.
Kohalikud õigusaktid võivad nõuda elektriseadmete
olmejäätmetest eraldi kogumist prügilates või nende viimist
jaemüüjale uue toote ostmisel.
Stanley Europe pakub võimalust Stanley Fat Maxi toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast kasutusea
lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige toode volitatud
remonditöökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda
Stanley Europe'i kohalikku esindusse, mille aadressi leiate
sellest kasutusjuhendist. Samuti on Stanley Europe'i volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse
üksikasjad ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
Tehnilised andmed
FME1250 (tüüp 1)
Sisendpinge
VAC
230
Sisendvõimsus
W
1250
Kiirus tühikäigul
min -1
0-850
Löögikiirus
min -1
0-4100
Löögienergia käigu kohta (vastavalt
EPTA protseduurile, 05/2009)
j
3,2
kg
5,4
Betoon
mm
32
Teras
mm
13
Puit
mm
40
Mass
Max puurimisulatus
Helirõhu tase vastavalt standardile EN 60745:
Helirõhk (LpA) 93 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Helivõimsus (LWA) 104 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetuna
vastavalt EN 60745:
Betooni löökpuurimine (ah, HD) 14,2 m/s², määramatus (K) 1,5 m/s²
Meiseldamine (ah, Cheq) 13,6 m/s², määramatus (K) 1,5 m/s²
EESTI KEEL
EÜ vastavusavaldus
MASINADIREKTIIV
FME1250 - Suruõhuvasar
Stanley Europe kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed”
kirjeldatud tooted vastavad järgmistele dokumentidele:
2006/42/EÜ, 2006/42/EÜ, EN 60745-1:2009 +A11:2010,
EN 60745-2-6:2010.
Need tooted vastavad ka direktiividele 2004/108/EÜ (kuni
19/04/2016), 2014/30/EL (alates 20/04/2016) ning 2011/65/
EL. Lisainfo saamiseks võtke palun ühendust Stanley
Europe'iga allpool asuval aadressil või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni kokkupanemise eest ja kinnitab seda Stanley Europe'i nimel.
R. Laverick
Globaalne ehitusinseneri
asepresident
Stanley Europe
Egide Walschaertsstraat 14-18
2800 Mechelen, Belgia
19/06/2015
Garantii
Stanley Europe on oma toodete kvaliteedis kindel ja pakub
selle toote professionaalsetele kasutajatele erakordset
garantiid. See garantii täiendab teie lepingulisi õigusi
mitteprofessionaalse erakasutajana ega piira neid kuidagi.
Garantii kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.
ÜHEAASTANE TÄISGARANTII
Kui teie Stanley Fat Maxi tootel ilmneb 12 kuu jooksul alates
ostukuupäevast materjali- või valmistamisviga, vahetab
Stanley Europe vastavalt oma äranägemisele kõik defektsed
osad või seadme välja, kui on täidetud järgmised tingimused:
♦ Toodet ei ole väärkasutatud ja seda on kasutatud
vastavalt kasutusjuhendile.
♦ Toote puhul esineb ainult normaalset kulumist;
♦ Volitamata isikud ei ole püüdnud toodet remontida;
♦ Esitatakse ostudokument.
♦ Stanley Fat Maxi toode tagastatakse koos kõigi algsete
komponentidega.
Kui te soovite esitada pretensiooni, pöörduge müüja poole,
leidke Stanley Fat Maxi lähim volitatud remonditöökoda
Stanley Fat Maxi kataloogist või võtke ühendust Stanley
kohaliku esindusega selles kasutusjuhendis oleval aadressil.
Stanley Fat Maxi volitatud remonditöökodade nimekiri ja
müügijärgse teeninduse üksikasjad on leitavad internetis
aadressil: www. stanley.eu/3
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Перфоратор Stanley Fat Max, FME1250 предназначен
для высверливания отверстий в дереве, металле,
пластике и каменной кладке, а также для завинчивания
и простых операций вырубки. Этот инструмент предназначен как для профессионалов, так и для использования непрофессионалами.
d.
Правила техники безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментом
Внимание! Прочтите инструкции по технике
безопасности и руководство по эксплуатации полностью. Несоблюдение представленных ниже правил и инструкций может привести
к поражению электрическим током, пожару и/
или серьезной травме.
Сохраните все инструкции для последующего обращения к ним. Термин «электроинструмент» во всех
приведенных ниже предупреждениях относится к питаемому от электросети (проводному) или от аккумуляторов (беспроводному) электроинструменту.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
10
e.
f.
3.
a.
Безопасность на рабочем месте
Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте его хорошую освещенность. Захламление или
плохое освещение на месте работы может стать
привести к несчастным случаям.
Не используйте электроинструмент во взрывоопасной атмосфере, например, при наличии
горючих жидкостей, газов или пыли. Искры,
которые появляются при работе электроинструментов могут привести к воспламенению пыли или
паров.
Не разрешайте детям и посторонним лицам
находиться рядом с вами при работе с электроинструментом. Отвлекаясь от работы вы можете
потерять контроль над инструментом.
b.
Электрическая безопасность
Сетевые вилки должны соответствовать
розеткам. Никогда не меняйте вилку инструмента. Не используйте переходники к вилкам
для электроинструментов с заземлением.
Использование оригинальных штепсельных вилок,
соответствующих типу сетевой розетки снижает
риск поражения электрическим током.
Следует избегать контакта с заземленными
поверхностями - такими, как трубы, радиаторы,
батареи и холодильники. Если вы будете заземлены, увеличивается риск поражения электрическим током.
Не допускайте нахождения электроинструментов под дождем или в условиях повышенной
d.
c.
e.
влажности. Попадание воды в электроинструмент
может привести к поражению электрическим током.
Бережно обращайтесь со шнуром питания.
Никогда не используйте кабель для переноски
инструмента, не тяните за него, пытаясь отключить инструмент от сети. Держите кабель
подальше от источников тепла, масла, острых
углов или движущихся предметов. Поврежденный или запутанный шнур питания повышает риск
поражения электротоком.
При работе с электроинструментом вне помещения необходимо пользоваться удлинительным
кабелем, рассчитанным на эксплуатацию вне
помещения. Использование кабеля, предназначенного для использования на открытом воздухе
снижает риск поражения электрическим током.
При необходимости эксплуатации электроинструмента в местах с повышенной влажностью
используйте устройство защиты от токов
замыкания на землю (УЗО). Использование УЗО
сокращает риск поражения электрическим током.
Обеспечение индивидуальной безопасности
При работе с электроинструментом сохраняйте
бдительность, следите за своими действиями
и пользуйтесь здравым смыслом. Не работайте с электроинструментом если вы устали,
находитесь в состоянии наркотического,
алкогольного опьянения или под воздействием
лекарственных средств. Минутная невнимательность при работе с электроинструментом может
привести к серьезным травмам.
Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда используйте защитные очки. Средства защиты, такие как противопылевая маска,
обувь с нескользящей подошвой, каска и защитные
наушника, используемые при работе, уменьшают
риск получения травм.
Примите меры для предотвращения случайного
включения. Убедитесь в том, что выключатель
находится в положении выкл., прежде чем
подключать инструмент к источнику питания и/
или аккумуляторной батарее, поднимать или
переносить его. Если при переноске электроинструмента ваш палец находится на выключателе
или если электроинструмент подключен к сети,
могут произойти несчастные случаи.
Уберите все регулировочные или гаечные
ключи перед включением электроинструмента. Ключ, оставленный на вращающейся части
электроинструмента, может привести к травме.
Не пытайтесь дотянуться до слишком удаленных поверхностей. Обувь должна быть
удобной, чтобы вы всегда могли сохранять
равновесие. Это позволит лучше контролировать
РУССКИЙ ЯЗЫК
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
Надевайте подходящую одежду. Избегайте
носить свободную одежду и ювелирные
украшения. Следите за тем, чтобы волосы,
одежда и перчатки не попадали под движущиеся детали. Возможно наматывание свободной
одежды, ювелирных изделий и длинных волос на
движущиеся детали.
При наличии устройств для подключения
оборудования для удаления и сбора пыли необходимо обеспечить правильность их подключения и эксплуатации. Использование устройства
для сбора пыли сокращает риски, связанные
с пылью.
Эксплуатация электроинструмента и уход за
ним
Избегайте чрезмерной нагрузки электроинструмента. Используйте электроинструмент,
в соответствии с назначением. Правильно
подобранный электроинструмент выполнит работу
более эффективно и безопасно при стандартной
нагрузке.
Не используйте электроинструмент, если не
работает его выключатель. Любой инструмент,
управлять выключением и включением которого
невозможно, опасен, и его необходимо отремонтировать.
Перед выполнением любой регулировки, заменой дополнительных приспособлений или
хранением электроинструмента отключите
устройство от сети или извлеките батарею из
устройства. Такие превентивные меры безопасности сокращают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемый электроинструмент
в недоступном для детей месте и не позволяйте
использовать его лицам, не имеющим соответствующих навыков или не ознакомленным
с данными инструкциями. Электроинструменты
представляет опасность в руках неопытных пользователей.
Обслуживание электроинструментов. Проверьте движущиеся детали на несоосность
или заклинивание, поломку либо какие-либо
другие условия, которые могут повлиять на
эксплуатацию электроинструмента. В случае
обнаружения повреждений, прежде чем приступить к эксплуатации инструмента, его нужно
отремонтировать. Большинство несчастных
случаев происходит с инструментами, которые не
обслуживаются должным образом.
Содержите режущий инструмент в остро заточенном и чистом состоянии. Вероятность заклинивания инструмента, за которым следят должным
g.
5.
a.
образом и который хорошо заточен, значительно
меньше, а работать с ним легче.
Используйте данный электроинструмент,
а также дополнительные приспособления
и насадки в соответствии с данными инструкциями и с учетом условий и специфики работы.
Использование электроинструмента для работ,
для которых он не предназначен, может привести
к несчастным случаям.
Техническое обслуживание
Обслуживание электроинструмента должно
выполняться только квалифицированным техническим персоналом. Это позволит обеспечить
безопасность обслуживаемого инструмента.
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментом
Внимание! Дополнительные правила техники
безопасности для перфоратора.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Используйте защитные наушники. Шум может
стать причиной снижения слуха.
Пользуйтесь дополнительными рукоятками,
входящими в комплект поставки инструмента.
Потеря контроля может привести к травме.
При выполнении работ, когда есть вероятность
того, что режущий инструмент может коснуться
скрытой проводки или собственного сетевого
кабеля, держите силовой инструмент за изолированные поверхности. Режущая оснастка в случае задевания за провод под напряжением может
передать напряжение на внешние металлические
элементы электроинструмента, что приведет к поражению оператора электротоком.
Никогда не используйте режущие принадлежности в режиме вращения. Эти принадлежности
может заклинить в материале и провернуть дрель.
Используйте зажимы или другие уместные
средства фиксации обрабатываемой детали на
стабильной опоре. Держать деталь на весу или
в руках перед собой неудобно и это может привести к потере контроля над инструментом.
Перед тем, как сверлить отверстия в стенах, полах
или потолках проверьте места прохождения проводки и трубопроводов.
Избегайте касания к сверлу сразу после работы,
оно может сильно нагреваться.
Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными
физическими, сенсорными или ментальными
возможностями, а также лицами без достаточного
опыта и знаний, если только они не делают этого
под руководством лица имеющего соответствующий опыт и отвечающего за их безопасность. Не
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
позволяйте детям играть с данным устройством.
Далее в руководстве приводятся виды работ, для
которых предназначен данный инструмент. Применение любых принадлежностей и приспособлений,
а также выполнение любых операций помимо тех,
которые рекомендованы данным руководством,
может привести к травме.
Надевайте защитную маску или респиратор при
наличии пыли или летучих твердых частиц.
Безопасность окружающих
♦
♦
Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными
физическими, сенсорными или ментальными
возможностями, а также лицами без достаточного
опыта и знаний, если только они не делают этого
под руководством лица имеющего соответствующий опыт и отвечающего за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с данным устройством.
Внимание! Значение эмиссии вибрации в каждом конкретном случае применения электроинструмента может
отличаться от заявленного в зависимости от того, каким
образом используется инструмент. Уровень вибрации
может быть выше заявленного.
При оценке уровня вибрации для определения степени
безопасности, предусмотренного 2002/44/EC для защиты людей. регулярно пользующихся электроинструментом при работе, нужно принимать во внимание уровень
вибрации, реальные условия использования и способ
использования инструмента, а также учитывать все
этапы цикла работы, когда инструмент выключается,
когда он работает на холостом ходу, а также время
переключения с одного режима на другой.
Условные обозначения на инструменте
На инструмент нанесены следующие обозначения:
Внимание! Во избежании риска получения
травм, прочитайте инструкцию по применению.
Остаточные риски.
Помимо тех рисков, что указаны в правилах техники
безопасности, при использовании инструмента могут
возникнуть дополнительные остаточные риски. Это
может произойти при неправильной эксплуатации или
продолжительном использовании инструмента и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций
по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. Это включает:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/движущихся частей.
♦ Травмы, которые могут произойти в результате
смены деталей, лезвий или аксессуаров.
♦ Травмы, связанные с продолжительным использованием инструмента. При использовании любого
инструмента в течение продолжительного периода
времени не забывайте делать перерывы.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Угроза здоровью, связанная с вдыханием пыли,
которая образуется при пользовании этим инструментом (например, при работе с деревом, особенно
дубом, березой и МДФ.)
Вибрация
Заявленные значения вибрации указанные в технических спецификациях и заявлении о соответствии были
измерены в соответствии с стандартным методом
тестирования EN 60745 и может быть использована
для сравнения инструментов. Заявленное значение
эмиссии вибрации также может использоваться при
предварительной оценке воздействия вибрации.
12
Электрическая безопасность
Ваше зарядное устройство имеет двойную
изоляцию, поэтому заземления не требуется.
Всегда проверяйте соответствие сетевого
питания напряжению, указанному на табличке
с техническими данными.
♦
Если поврежден сетевой шнур, его нужно заменить
у производителя или в авторизованном сервисном
центре Stanley Europe, чтобы избежать проблем.
Характеристики
На инструменте расположены следующие органы
управления.
1. Выключатель питания
2. Регулятор скорости
3. Переключатель режимов дрели
4. Переключатель режимов работы
5. Держатель инструмента
6. Боковая ручка
7. Ограничитель глубины
8. Масленка
Сборка
Внимание! Перед сборкой убедитесь в том, что инструмент выключен и отключен от сети.
Установка боковой рукоятки (рис. А)
♦
♦
♦
Поверните ручку против часовой стрелки и вы можете сдвинуть боковую ручку (6) к передней части
инструмента.
Поверните боковую рукоятку в нужное положение.
Затяните боковую ручку, повернув ее по часовой
стрелке.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Установите и отрегулируйте ограничитель
глубины (рис. A)
♦
♦
♦
♦
Ослабьте регулятор (9).
Вставьте ограничитель глубины (7) в монтажное
отверстие как показано на рисунке.
Установите ограничитель глубины (7) в нужное положение. Максимальная глубина сверления равна
расстоянию между кончиком сверла и передним
концом ограничителя глубины.
Затяните регулятор (9).
Установка аксессуаров (рис. В-D)
♦
♦
♦
♦
♦
Очистите и смажьте хвостовик (10) аксессуара.
Потяните назад муфту (11) и вставьте хвостовик
в держатель инструмента (5).
Толкайте оснастку вниз и слегка поворачивайте
его, чтобы он вошел в пазы.
Потяните оснастку, чтобы убедиться в том, что
он хорошо зафиксировался на месте. Функция
перфорирования требует свободного перемещения оснастки на несколько сантиметров в осевом
направлении, будучи закрепленным в держателе
инструмента.
Чтобы извлечь оснастку, потяните назад муфту (11)
и вытащите аксессуар.
Зажимной патрон с ключом (рис. D)
♦ Откройте патрон, повернув муфту (12) против
часовой стрелки.
♦ Вставьте бур (13) в патрон.
♦ Вставьте ключ патрона (14) в каждое отверстие
(15) по бокам патрона и туго затяните патрон по
часовой стрелке.
Использование
Внимание! Пусть инструмент работает в своем режиме.
Не прилагайте слишком много силы.
Сверление
♦ Для сверления отверстий в стали, дереве
и пластике, и для работы с шурупами установите
переключатель режима работы (4) в положение
, а регулятор выбора режима сверления (3)
в положение .
Ударное сверление:
♦ Для ударного сверления отверстий в кладке и бетоне установите переключатель режима работы
, а регулятор выбора режима
(4) в положение
. При ударном
сверления (3) в положение
сверлении инструмент не должен вибрировать
и должен работать плавно. При необходимости
увеличьте скорость.
Дробление
♦ Для дробления с фиксацией шпинделя, легкой вырубки и обработки зубилом установите переключатель режима работы (4) в положение , а регулятор выбора режима сверления (3) в положение
.
♦ При изменении режима работы с ударного сверления на дробление, поверните резчик в нужное положение. Если почувствуете сопротивление когда
будете менять режим слегка поверните резчик,
чтобы задействовать блокировку шпинделя.
Включение и выключение
♦
♦
♦
Выберите нужную скорость, повернув регулятор
скорости в нужное положение (2).
Чтобы включить инструмент нажмите на спусковой
выключатель (1).
Чтобы выключить инструмент отпустите спусковой
выключатель.
Индикатор состояния щеток (рис. E)
Внимание! Не устанавливайте резец если инструмент
работает в режиме сверления.
В вашем инструменте есть встроенная система, которая контролирует состояние щеток.
♦ Зеленый индикатор состояния щеток (17). Щетки
в хорошем состоянии.
♦ Красный индикатор состояния щеток (18). Щетки
изношены и их нужно заменить, обратитесь в сервисный центр Stanley Europe и замените щетки.
Выбор режима работы (рис. F)
Дополнительные приспособления
Внимание! Перед тем, как сверлить отверстия в стенах, полах или потолках проверьте места прохождения
проводки и трубопроводов.
Инструмент может использоваться в следующих
режимах работы.
♦ Чтобы выбрать режим вращения на регуляторе
(3), поверните его в нужное положение, которое
показано символами.
♦ Чтобы выбрать режим вращения на регуляторе (4),
нажмите на кнопку разблокировки (16) и поверните
регулятор в нужное положение, которое показано
символами.
Работа вашего инструмента зависит от используемой
оснастки. Оснастка Stanley Fat Max разработана по
самым высоким стандартам, которые разработаны для
того, чтобы улучшить характеристики работы инструмента. Используя эту оснастку вы получите максимальную производительность от своего инструмента.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Техническое обслуживание
Электроинструмент Stanley Fat Max имеет длительный
срок эксплуатации и требует минимальных затрат на
техобслуживание. Для длительной безотказной работы
необходимо обеспечить правильный уход за инструментом и его регулярную очистку.
Внимание! Перед выполнением любых работ по обслуживанию проводных/беспроводных инструментов:
♦ Выключите и отключите от сети инструмент.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия
и зарядное устройство с помощью мягкой щетки
или сухой тканевой салфетки.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя с помощью влажной салфетки. Не используйте никакие
абразивные чистящие средства или средства на
основе растворителей.
♦ Регулярно открывайте патрон и очищайте ее от
грязи.
Замена штепсельной вилки (только для
Великобритании и Ирландии)
Если нужно установить штепсельную вилку:
♦ Осторожно снимите старую вилку.
♦ Подсоедините коричневый провод к терминалу
фазы в новой вилки.
♦ Подсоедините синий провод к нулевому терминалу.
Внимание! Заземления не требуется. Соблюдайте
инструкции по установке вилки, которые предусмотрены к вилкам высокого качества. Рекомендованный
предохранитель: 5 A.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Это изделие нельзя утилизировать с обычным бытовым мусором.
Если вы однажды обнаружите, что ваш инструмент
Stanley Fat Max требует замены или он вам больше не
нужен, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Утилизацию этого продукта нужно производить
в пунктах раздельного сбора мусора.
Раздельный сбор мусора используемых продуктов и упаковки позволяет осуществлять
повторную переработку и использовать их
снова и снова. Повторное использование материалов, подвергаемых вторичной переработке
помогает защитить окружающую среду от загрязнений и сокращает потребность в сырье.
Местные законы возможно предусматривают раздельный сбор электропродуктов и бытового мусора
на муниципальных свалках или сдачу его продавцам,
у которых вы покупали свой продукт.
14
Stanley Europe осуществляют прием на утилизацию
изделий Stanley Fat Max по окончании срока их службы.
Чтобы воспользоваться этой услугой верните свое
изделие любому авторизованному агенту по ремонту,
который занимается сбором этих продуктов от имени
компании.
Адрес ближайшего авторизованного сервисного
центра можно получить, обратившись в местное
представительство компании Stanley Europe по адресу,
указанному в настоящем руководстве. Кроме того,
список авторизованных агентов по ремонту Stanley
Europe и подробную информацию о послепродажном
обслуживании и контактах можно найти на веб-сайте:
www.2helpU.com.
Технические характеристики
FME1250 (Тип 1)
Входное напряжение
Потребляемая мощность
Вперем. тока
230
Вт
1250
Скорость без нагрузки
мин -1
0-850
Ударная энергия
мин -1
0-4100
Энергия удара на удар в соответствии с EPTA-Procedure 05/2009
j
3,2
Вес
кг
5,4
Бетон
мм
32
Сталь
мм
13
Дерево
мм
40
Максимальный диаметр сверления
Уровень звукового давления согласно EN 60745:
Акустическое давление (LpA) 93 дБ(A), погрешность (K) 3 дБ(A)
Акустическая энергия (LWA) 104 дБ(A), погрешность (K) 3 дБ(A)
Общие значения вибрации (сумма триаксиального вектора),
определенные в соответствии со стандартом EN 60745:
Сверление с ударом в бетоне (ah, HD) 14,2 м/сек²,
погрешность (K) 1,5 м/сек²
Штробирование (ah, Cheq) 13,6 м/сек², погрешность (K) 1,5 м/сек²
РУССКИЙ ЯЗЫК
Заявление о соответствии нормам ЕС
MACHINERY DIRECTIVE
Перфоратор FME1250
Stanley Europe заявляет, что продукция, описанная
в “технических характеристиках” соответствует:
2006/42/EC, 2006/42/EC, EN 60745-1:2009 +A11:2010,
EN 60745-2-6:2010.
Эти изделия также соответствуют Директиве 2004/108/
EC (до 19/04/2016) 2014/30/EU (с 20/04/2016) и 2011/65/
EU. За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию Stanley Europe по адресу, указанному
ниже или приведенному на задней стороне обложки
руководства.
♦
Продукт Stanley Fat Max должен быть возвращен
в полной комплектации и со всеми оригинальными
комплектующими.
Если вы хотите заявить претензию, обратитесь
к продавцу и уточните местонахождения ближайшего
авторизованного дилера Stanley Fat Max в каталоге
Stanley Fat Max или обратитесь в местный офис
Stanley Fat Max по адресу, указанному на упаковке или
в руководстве по эксплуатации. Список авторизованных
дилеров Stanley Fat Max и полные детали нашего
послепродажного обслуживания вы найдете
в интернете на сайте: www. stanley.eu/3
Нижеподписавшийся несет ответственность за составление технической документации и составил данную
декларацию по поручению компании Stanley Europe.
Р. Лаверик (R. Laverick)
Вице-президент по глобальным
инженерно-техническим
разработкам
Stanley Europe
Egide Walschaertsstraat 14-18
2800 Mechelen, Бельгия
19.06.2015
Гарантия
Stanley Europe уверены в качестве своих продуктов
и предлагает замечательную гарантию для пользователей продукта. Это заявление о гарантии дополнительное и ни в коей мере не причиняет вред Вашим
договорным и юридическим правам. Гарантия действует
на территории стран-членов ЕС и Европейской зоне
свободной торговли.
ПОЛНАЯ ГОДОВАЯ ГАРАНТИЯ
Если продукт Stanley Fat Max оказался дефектным
в результате использования недоброкачественных
материалов или качества выполнения работ в течение
12 месяцев с даты покупки, Stanley Europe гарантирует
замену всех неисправных деталей бесплатно или - по
нашему усмотрению – замену устройства бесплатно,
при условии что:
♦ Продукт не использовали не по назначению и с нарушением инструкций руководство по эксплуатации.
♦ Продукт имеет следы нормального износа.
♦ Не было предпринято попыток ремонта, выполненного неавторизованным специалистом.
♦ Предоставлен чек о покупке.
zst00279225 - 28-08-2015
15
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
17
18
Download PDF

advertising