FME1250 | Stanley FME1250 ROTARY HAMMER instruction manual

533223-65 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
FME1250
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Az Ön Stanley Fat Max, FME1250 típusú fúrókalapácsát fa,
fém, műanyag és falazat fúrásához, valamint csavarozáshoz
és könnyű véséshez terveztük. A szerszám professzionális
és privát, nem professzionális felhasználásra is alkalmas.
Biztonságtechnikai előírások
e.
f.
Elektromos szerszámokra vonatkozó általános
biztonságtechnikai figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és utasítást. Az alábbi
figyelmeztetések és útmutatások be nem tartása
áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati útmutatót, hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a készülékkel kapcsolatos összes információnak. Az
„elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az
Ön által használt, hálózatról (vezetékes) vagy akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli) elektromos szerszámot
jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
4
A munkaterület biztonsága
Tartsa a munkaterületet tisztán, és világítsa jól ki.
A rendetlen vagy sötét munkaterület növeli a balesetveszélyt.
Ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes légtérben, például gyúlékony folyadékok,
gázok vagy por közelében. Elektromos kéziszerszámok használatakor szikra keletkezhet, amely begyújthatja a port vagy gázt.
Az elektromos szerszám használata közben tartsa
távol a gyermekeket és az arra járókat. Ha elterelik
a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám csatlakozódugójának
illeszkednie kell a dugaszoló aljzathoz. Soha ne
változtasson a csatlakozódugón. Soha ne használjon semmilyen adaptert földelt készülékekkel. Az
eredeti csatlakozódugó és a megfelelő dugaszoló aljzat
használatával jelentősen csökkenthető az áramütés
kockázata.
Kerülje az érintkezést földelt fémtárgyakkal
(például csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények). Ha teste földelést kap, nagyobb az áramütés
veszélye.
Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az elektromos
szerszámokat. Ha víz kerül az elektromos szerszámba, nagyobb az áramütés veszélye.
Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne a kábelnél
fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél fogva
húzza ki a villásdugót a konnektorból. Tartsa távol
a kábelt éles szélektől, mozgó alkatrészektől, védje
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
olajtól és hőtől. Sérült vagy összetekeredett hálózati
kábel használata megnöveli az áramütés kockázatát.
Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábelt vegyen igénybe. Kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábellel csökkenti az áramütés veszélyét.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, alkalmazzon maradékáram megszakítóval védett (RCD) áramforrást.
Maradékáram megszakító használata mellett kisebb az
áramütés veszélye.
Személyes biztonság
Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen a munkájára, használja a józan eszét, amikor elektromos
szerszámmal dolgozik. Ne használja a készüléket,
ha fáradt, vagy ha gyógyszer, alkohol hatása vagy
gyógykezelés alatt áll. Elektromos kéziszerszám
használatakor pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
személyi sérülést okozhat.
Viseljen személyi védőfelszerelést. Mindig hordjon
védőszemüveget. A védőfelszerelések (például
porvédő maszk, biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak vagy hallásvédő) csökkentik a személyi sérülés
veszélyét.
Akadályozza meg a készülék véletlen beindulását.
Győződjön meg róla, hogy az üzemi kapcsoló
kikapcsolt állapotban van, mielőtt a szerszámot
a hálózatra és/vagy akkumulátorra csatlakoztatja,
a kezébe veszi vagy hordozza. Ne szállítsa a feszültség alatt lévő gépet ujjával az üzemi kapcsolón, mivel
ez súlyos baleset előidézője lehet.
Bekapcsolás előtt távolítsa el a gépről a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen felejtett kulcs a szerszám
beindulásakor személyi sérülést okozhat.
Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Kerülje a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse
el munkavégzés közben. Így jobban irányíthatja
a szerszámot, még váratlan helyzetekben is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Ne hordjon
ékszert vagy laza ruházatot munkavégzés közben.
Tartsa távol hosszú haját, ruházatát és munkakesztyűjét a mozgó részektől. A laza ruházat, ékszerek
vagy hosszú haj beakadhatnak a mozgó részekbe.
Ha a készüléken megtalálható a porelszívási
lehetőség, vagy a porzsák, úgy ügyeljen arra, hogy
megfelelően csatlakoztassa és használja ezeket
munka közben. Porelszívó berendezés használatával
nagymértékben csökkenthetőek a por okozta veszélyek.
Elektromos szerszámok használata és gondozása
Ne erőltesse az elektromos szerszámot. Mindig
a megfelelő szerszámot használja. A megfelelő
szerszámmal jobban és biztonságosabban elvégezheti
MAGYAR
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
a munkát, ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően
használja.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsoló nem működőképes. Bármely kéziszerszám
használata, amely nem irányítható megfelelően az
üzemi kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért azonnal
meg kell javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy nem
működőképes.
Mielőtt beállítást végez vagy változtat, vagy
tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt
eltárolja, húzza ki a dugaszát a konnektorból és/
vagy válassza le az akkumulátorról. Ezekkel a megelőző biztonsági intézkedésekkel csökkenti a szerszám
véletlen beindulásának veszélyét.
Ha nem használja a készüléket, tartsa száraz,
gyermekek elől gondosan elzárt helyen; ne engedje, hogy olyan személyek használják, akik nem
ismerik a készüléket vagy ezen útmutatásokat. Az
elektromos kéziszerszámok használata veszélyes lehet
nem képzett felhasználók kezében.
Tartsa karban az elektromos szerszámokat.
Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat, esetleg
előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló
sérüléseit és minden olyan rendellenességet, ami
befolyásolhatja a készülék használatát. Ha sérült
a szerszám, használat előtt javíttassa meg. A nem
megfelelően karbantartott elektromos szerszámok
számos balesetet okoznak.
A vágószerszámokat tartsa mindig élesen és tisztán. A megfelelően karbantartott vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és könnyebben irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat, szerszámbefogókat stb. ezeknek az útmutatásoknak
megfelelően használja, a munkakörülmények és
az elvégzendő feladat figyelembe vételével. Az
elektromos szerszám nem rendeltetésszerű használata
veszélyhelyzetet teremthet.
Figyelmeztetés! Kiegészítő biztonsági figyelmeztetések fúró- és vésőkalapácsokhoz.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Mások biztonsága
♦
Szerviz
Javítást csak szakszerviz végezhet, és csak eredeti
gyári alkatrészeket szabad felhasználni. Ezzel biztosítja az elektromos szerszám folyamatos biztonságát.
Elektromos szerszámokra vonatkozó kiegészítő
biztonsági figyelmeztetések
♦
♦
♦
Viseljen hallásvédőt. A zaj halláskárosodást okozhat.
Használja a készülékhez mellékelt segédfogantyúkat. A szerszám feletti uralom elvesztése személyi
sérüléssel végződhet.
Az elektromos szerszámot a szigetelt markolatánál
fogja, amikor olyan helyen végez munkát, ahol
a befogott tartozék rejtett vezetékkel, vagy a szerszám saját tápkábelével kerülhet érintkezésbe. Ha
a tartozék áram alatt lévő vezetéket ér, a szerszám
fémalkatrészei is áram alá kerülhetnek, és a kezelő
áramütést szenvedhet.
Fúrókalapács üzemmódban soha ne használjon
vésőszárat. A vésőtartozék elakad az anyagban és
forgásra kényszeríti a fúrót.
Leszorítókkal vagy más praktikus módon stabil felületre rögzítse és támassza meg a munkadarabot.
Ha a munkadarabot a kezében tartja vagy a testéhez
szorítja, az instabillá válik, Ön pedig elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
Fal, padló vagy mennyezet fúrása előtt tájékozódjon az
elektromos- és csővezetékek elhelyezkedéséről.
Közvetlenül fúrás után ne érjen a fúrószárhoz, mert
a fúrás során felforrósodhatott.
Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek
(a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek fizikai,
érzékelési vagy mentális képességeik teljes birtokában,
vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk,
kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet
vagy a készülék használatához kioktatást biztosít számukra. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak
a készülékkel.
A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem ajánlott
tartozék vagy kiegészítő használata, illetve itt fel nem
sorolt műveletek végzése személyi sérülés és/vagy
dologi kár veszélyével jár.
Viseljen arcmaszkot vagy porvédő álarcot, amikor
olyan munkát végez, amely por vagy repülő szilánkok
keletkezésével jár.
♦
Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek
(a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek fizikai,
érzékelési vagy mentális képességeik teljes birtokában,
vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk,
kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy a készülék használatához kioktatást biztosít
számukra.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
Maradványkockázatok
A készülék használata további, a biztonsági figyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal
is járhat. Ezek a készülék nem rendeltetésszerű, illetve
huzamosabb idejű használatából stb. adódhatnak.
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások
betartása és a védőberendezések használata ellenére sem
kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦ Forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti sérülések.
5
MAGYAR
♦
♦
♦
♦
Alkatrészek, vágópengék, tartozékok cseréje közben
bekövetkező sérülések.
A szerszám huzamosabb idejű használata által okozott
sérülések. Ha a szerszámot huzamosabb ideig használja, rendszeresen iktasson be szüneteket.
Halláskárosodás.
A fűrészpor belégzése miatti egészségi veszély (pl.
faanyag, különösen tölgy, bükk és rétegelt lemez (MDF)
vágásánál).
Vibráció
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett súlyozott effektív rezgésgyorsulási értékeket az
EN 60745 szabványnak megfelelően határoztuk meg, így
azok felhasználhatók az egyes szerszámoknál mért értékek
összehasonlítására is. A megadott érték felhasználható
a súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak való kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
Figyelmeztetés! A tényleges súlyozott effektív rezgésgyorsulási érték az elektromos szerszám használata során
eltérhet a feltüntetett értéktől, a használat módjától függően.
A tényleges súlyozott effektív rezgésgyorsulás szintje az itt
feltüntetett szint fölé is emelkedhet.
A 2002/44/EK irányelv által a géppel rendszeresen dolgozók
számára megkövetelt szükséges biztonsági intézkedések
meghatározásához végzett, a súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak való kitettség kiértékelésénél a napi kitettséget
jelentő időn túl figyelembe kell venni a tényleges használat körülményeit, illetve azt, hogy a szerszámot hogyan
használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes részét,
pl. azokat az időszakokat is, amikor a szerszám ki van
kapcsolva vagy üresen jár.
Címkék a szerszámon
A készüléken a következő piktogramok láthatók:
Figyelmeztetés! Sérülés veszélyének csökkentése végett a felhasználónak át kell olvasnia
a használati útmutatót.
Elektromos biztonság
A szerszám kettős szigeteléssel van ellátva, ezért
nincs szükség földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy
az áramforrás feszültsége megfelel-e a készülék
adattábláján megadott feszültségnek.
♦
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártóval vagy egyik hivatalos
Stanley Fat Max szakszervizzel.
Részegységek
A szerszám az alábbi részegységek némelyikét vagy mindegyikét tartalmazza:
1. Üzemi kapcsoló
2. Fordulatszám-előválasztó tárcsa
6
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Fúrás üzemmód választó
Üzemmód-választó kapcsoló
Szerszámbefogó
Oldalfogantyú
Mélységütköző
Zsírzó sapka
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt győződjön meg arról,
hogy a készülék ki van kapcsolva, és a dugasza ki van
húzva a konnektorból.
Oldalfogantyú felszerelése (A ábra)
♦
♦
♦
Addig forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba
a markolatot, amíg rá nem tudja csúsztatni az oldalfogantyút (6) a szerszám elejére az ábrának megfelelően.
Forgassa az oldalfogantyút a kívánt helyzetbe.
A markolatot óramutató járásával megegyező irányban
forgatva szorítsa rá a fogantyút a gépre.
A mélységütköző felszerelése és eltávolítása
(A ábra)
♦
♦
♦
♦
Lazítsa meg a gombot (9).
Illessze a mélységütközőt (7) a szerelőfuratba az ábra
szerint.
Állítsa a mélységütközőt (7) a kívánt helyzetbe. A maximális fúrási mélység egyenlő a fúrószár hegye és
a mélységütköző elülső vége közötti távolsággal.
Szorítsa be a gombot (9).
Tartozék felszerelése (B–D ábra)
♦
♦
♦
♦
♦
Tisztítsa meg és zsírozza be a tartozék szárát (10).
Húzza hátra a perselyt (11), és helyezze be a szárat
a szerszámbefogóba (5).
Nyomja a tartozékot befelé, és óvatosan forgassa
addig, amíg a vájatokba be nem illeszkedik.
Ellenőrizze, hogy tökéletesen illeszkedik-e a tartozék:
próbálja meg kihúzni a befogóból. A kalapács funkció
működéséhez szükséges, hogy a szár tengelyirányban néhány centiméternyit el tudjon mozdulni, amikor
rögzítve van a szerszámbefogóba.
A tartozék eltávolításához húzza hátra a perselyt (11),
és húzza ki a tartozékot a befogóból.
Kulcsos tokmány (D ábra)
♦ Nyissa ki a tokmányt úgy, hogy a perselyt (12) az
óramutató járásával ellentétes irányba forgatja.
♦ Helyezze be a szerszámszárat (13) a tokmányba.
♦ Illessze be a tokmánykulcsot (14) a tokmány oldalán
található furatokba (15) és húzza szorosra az óramutató
járásával megegyező irányban.
Használat
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában
működni. Ne terhelje túl.
MAGYAR
Figyelmeztetés! Fal, padló vagy mennyezet fúrása előtt
tájékozódjon az elektromos- és csővezetékek elhelyezkedéséről.
Figyelmeztetés! Ne használjon vésőszárat, ha a szerszám
fúrás üzemmódban van.
Üzemmód kiválasztása (F ábra)
A szerszám három üzemmódban használható.
♦ A fúrás üzemmód kiválasztásához forgassa a fúrás
üzemmód választót (3) a szimbólummal jelzett kívánt
helyzetbe.
♦ A módválasztó (4) használatához nyomja meg a kioldó
gombot (16), és fordítsa a módválasztót a szimbólummal jelzett kívánt helyzetbe.
Fúrás
♦ Fém, fa és műanyagok fúrásához, illetve csavarozáshelyzetbe, a fúrás
hoz állítsa a módválasztót (4) a
üzemmód választót (3) pedig a
helyzetbe.
Ütvefúrás
♦ Falazat és beton ütvefúrásához állítsa a módválasztót
helyzetbe, a fúrás üzemmód választót (3)
(4) a
helyzetbe. Kalapáláskor a szerszám nem
pedig a
ugrálhat simán kell működnie. Ha szükséges, növelje
a fordulatszámot.
Kalapálás
♦ Tengelyzár mellett végezhető ütvefúráshoz, könnyű
véséshez és bontáshoz állítsa a módválasztót (4) a
helyzetbe, a fúrás üzemmód választót (3) pedig a
helyzetbe.
♦ Amikor ütvefúrás módról vésés módra vált, forgassa
a vésőszárat a kívánt helyzetbe. Ha a váltásnál ellenállást tapasztal, forgassa el kissé a vésőszárat, hogy
a tengelyzár bekattanjon.
Be- és kikapcsolás
♦
♦
♦
A fordulatszám-előválasztó tárcsával (2) válassza ki
a kívánt fordulatszámot.
A szerszám bekapcsolásához nyomja meg az üzemi
kapcsolót (1).
A szerszám kikapcsolásához engedje el az üzemi
kapcsolót.
Szénkefe ellenőrzés (E ábra)
Az Ön szerszáma tartalmaz egy olyan rendszert, amely
a szénkefék állapotát figyeli.
♦ Kefe-figyelő zöld visszajelzője (17). A kefék jó állapotban vannak.
♦ Kefe-figyelő piros visszajelzője (18). A kefék lekoptak,
cserére szorulnak, vigye a szerszámot egy Stanley Fat
Max márkaszervizbe és cseréltesse ki a szénkeféket.
Tartozékok
A szerszám teljesítménye függ a felhasznált tartozéktól.
A Stanley Fat Max tartozékok magas minőségi követelményeknek megfelelően készültek, és tervezésükkor a szerszám teljesítményének optimalizálása volt a fő cél. A fenti
tartozékok felhasználásával a lehető legjobb teljesítményt
érheti el.
Karbantartás
Az Ön vezetékes/vezeték nélküli Stanley Fat Max készülékét/szerszámát minimális karbantartás melletti hosszú
távú használatra terveztük. A szerszám folyamatosan
kielégítő működése függ a gondos ápolástól és a rendszeres
tisztítástól is.
Figyelmeztetés! Vezetékes/vezeték nélküli készülékek
karbantartása előtt:
♦ Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket/szerszámot.
♦ Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen tisztítsa a készülék/szerszám/töltő szellőzőnyílásait.
♦ Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa meg a motorburkolatot. Ne használjon súroló hatású vagy oldószer
alapú tisztítószert.
♦ Rendszeresen nyissa ki a tokmányt (ha a szerszámra
fel van szerelve), és ütögesse meg, hogy a belsejéből
kihulljon a por.
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
♦ A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
♦ A barna vezetéket kösse az új csatlakozódugó fázis
csatlakozójához.
♦ A kék vezetéket csatlakoztassa a nulla érintkezőhöz.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie. Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt szerelési
útmutatót. Ajánlott biztosíték: 5 A.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket el kell különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, mikor Stanley Fat Max készüléke eléri technikai
élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá,
gondoljon a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál
háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek és csomagolásuk elkülönített begyűjtése lehetővé teszi ezek újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra feldolgozott
anyagok segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény nagymértékben
csökkenthető.
7
MAGYAR
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos termékek
háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
CE megfelelőségi nyilatkozat
A Stanley Fat Max termékekre az élettartamuk lejártával a Stanley Europe visszavételi lehetőséget kínál. Ez
a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi, kérjük, juttassa
vissza a terméket bármely márkaszervizbe, ahol vállalatunk
képviseletében átveszik.
FME1250-Fúrókalapács
A Stanley Europe kijelenti, hogy a „Műszaki adatok" alatt
ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek
és szabványoknak: 2006/42/EK, 2006/42/EK, EN 607451:2009 +A11:2010, EN 60745-2-6:2010.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a Magyarországi
Képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg.
A Stanley Europe márkaszervizek listájáról, ill. az értékesítés utáni szolgáltatásokról a következő internetes oldalon is
tájékozódhat: www.2helpU.com.
Ezek a termékek megfelelnek a 2004/108/EK irányelvnek
(2016.04.19-ig), a 2014/30/EU irányelvnek (2016.04.20-tól),
valamint a 2011/65/EU irányelvnek is. További tájékoztatásért forduljon a Stanley Europe vállalathoz a következőkben
megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható elérhetőségeken.
Műszaki adatok
FME1250 (1-es típus)
Felvett feszültség
Felvett teljesítmény
VAC
230
W
1250
Üresjárati fordulatszám
min -1
0-850
Ütésszám
min -1
0-4100
j
3,2
kg
5,4
Beton
mm
32
Acél
mm
13
Fa
mm
40
Löketenkénti ütőenergia a 2009/05
EPTA-eljárás szerint
Súly
Maximális fúráskapacitás
Hangnyomásszint az EN 60745 szabvány szerint:
Hangnyomásszint (LpA) 93 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
Hangteljesítmény szint (LWA) 104 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
Súlyozott effektív vibráció (triax vektorösszeg) az EN 60745 szabvány
szerint:
Ütvefúrás betonba (ah, HD) 14,2 m/s², bizonytalanság (K) 1,5 m/s²
Vésés (ah, Cheq) 13,6 m/s², bizonytalanság (K) 1,5 m/s²
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Stanley Europe vállalat
nevében adja.
R. Laverick
Alelnök, Global Engineering
Stanley Europe
Egide Walschaertsstraat 14-18
2800 Mechelen, Belgium
2015/06/19
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi Stanley
képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg.
Emellett a hivatalos Stanley szervizek listája, illetve eladás
utáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes
ismertetése a következő honlapon érhetők el:
www.stanley.eu/3
Kérjük a vásárlástól számított 30 napon belül regisztrálja
Stanley Fat Max készülékét a www.stanley.eu/3 oldalon,
annak érdekében, hogy jogosult legyen további két év
kiterjesztett garanciára. Az extra 2 év garanciára, mely
gyártási vagy anyaghibára vonatkozik, az oldalon kinyomtatott igazoló dokumentum átadásával jogosult a Stanley
márkaszervizben.
zst00279218 - 27-08-2015
8
MAGYAR
STANLEY FAT MAX JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
d)
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Stanley Fat Max készülék
megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú jótállást
vállalunk.
e)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért
kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási jegyen
fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra alkalmas
megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá – amennyiben
van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek meghatározását,
illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási
jegyet a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek alá kell
írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas tartalmú (minimum
cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni.
Kérjük, kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási
jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket az
Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz). A jótállási
jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó rendelkezésére
bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási érvényességét. Kérjük,
hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen
megĘrizni a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében,
mert a szerzĘdés megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló
bizonylattal is bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt magyar
nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól eltérĘ használat,
átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy
egyéb a vásárlás után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok miatt
következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás a jótállási
idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett az alkatrészek
természetes elhasználódása, kopása miatt következett be (így
különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés, meghatószíj, csapágyak,
szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek a hajtómĦ
meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Stanley Fat Max
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti okok
valamelyikére vezethetę vissza.
f)
4)
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó választása
szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék kerül felajánlásra,
vagy a vételár arányos leszállítására kerül sor, avagy vissza¿zetésre
kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba hozataltól
számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást
legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ átvétel
idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott jelentĘs
kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ határidĘn belül,
értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása
szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a forgalmazó
költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl (a hibás áru
visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy számlán feltüntetett
bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül szíveskedjen azt
a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó által
elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül, a fogyasztó
érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi) kereskedelmi
és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület eljárását is
kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn belül
a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági igényét kérjük
a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen
bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az a része,
amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerĦen
használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza. A hiba
fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot akadályozó
mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti a szakszerviz
közremĦködését.
9
MAGYAR
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
10
MAGYAR
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
Tel/fax
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
403-22-60 404-00-14403-65-33
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
B&D Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek .
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Rotel Kft. Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising