FME1250 | Stanley FME1250 ROTARY HAMMER instruction manual

371001-32 LV
FME1250
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
10
3
4
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Šī Stanley Fat Max, FME1250 triecienurbjmašīna ir paredzēta urbšanai kokā, metālā, plastmasā un mūrī, kā arī skrūvju
skrūvēšanai un viegliem kalšanas darbiem. Instruments
paredzēts profesionālai un personīgai lietošanai.
Drošības norādījumi
e.
f.
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Izlasiet visus drošības brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek ievēroti turpmāk
redzamie brīdinājumi un norādījumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku
un/vai gūt smagus ievainojumus.
Saglabājiet visus brīdinājumus un norādījumus
turpmākām uzziņām. Termins „elektroinstruments”, kas
redzams brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu (ar
vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar akumulatoru
darbināmu elektroinstrumentu (bez vada).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
Drošība darba zonā
Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā darba zonā var
rasties negadījumi.
Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu
šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai
izgarojumu tvaikus.
Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet tuvumā
atrasties bērniem un nepiederošām personām.
Novēršot uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār instrumentu.
Elektrodrošība
Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā gadījumā nedrīkst
pārveidot. Iezemētiem elektroinstrumentiem
nedrīkst izmantot pārejas kontaktdakšas. Nepārveidotas kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzdas rada
mazāku elektriskās strāvas trieciena risku.
Nepieskarieties iezemētām virsmām, piemēram,
caurulēm, radiatoriem, plītīm un ledusskapjiem.
Ja jūsu ķermenis ir iezemēts, pastāv lielāks elektriskās
strāvas trieciena risks.
Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut lietus vai
mitru laika apstākļu iedarbībai. Ja elektroinstrumentā
iekļūst ūdens, palielinās elektriskās strāvas trieciena
risks.
Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet,
nevelciet vai neatvienojiet elektroinstrumentu no
kontaktligzdas, turot to aiz vada. Netuviniet vadu
karstuma avotiem, eļļai, asām šķautnēm vai kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai sapinies, pastāv
lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām,
izmantojiet tādu pagarinājuma vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus telpām. Izmantojot vadu, kas
paredzēts lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt mitrā
vidē, ierīkojiet elektrobarošanu ar noplūdstrāvas
aizsargierīci. Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci,
mazinās elektriskās strāvas trieciena risks.
Personīgā drošība
Elektroinstrumenta lietošanas laikā esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties saprātīgi.
Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat noguris vai
atrodaties narkotiku, alkohola vai medikamentu
ietekmē. Pat viens mirklis neuzmanības elektroinstrumentu ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu. Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos apstākļos
lietojot aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu masku,
aizsargapavus ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu
aizsargus, ir mazāks risks gūt ievainojumus.
Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms instrumenta pievienošanas kontaktligzdai un/vai akumulatora pievienošanas, instrumenta pacelšanas vai
pārnēsāšanas pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā
pozīcijā. Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas noņemiet
no tā visas regulēšanas atslēgas vai uzgriežņu
atslēgas. Ja elektroinstrumenta rotējošajai daļai ir
piestiprināta uzgriežņu atslēga vai regulēšanas atslēga,
var gūt ievainojumus.
Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr cieši stāviet uz
piemērota atbalsta un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās situācijās daudz labāk varat saglabāt
kontroli pār elektroinstrumentu.
Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet pārāk
brīvu apģērbu vai rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un cimdus kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs,
rotaslietas vai gari mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot putekļu
atsūkšanas un savākšanas ierīces, tās jāpievieno
un jālieto pareizi. Lietojot putekļu savākšanas ierīci,
iespējams mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.
Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope
Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku. Izmantojiet
konkrētam gadījumam piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi izvēlētu elektroinstrumentu tā
efektivitātes robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to ar slēdzi
nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja elektroinstrumentu
5
LATVIEŠU
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
nav iespējams kontrolēt ar slēdža palīdzību, tas ir
bīstams un ir jāsalabo.
Pirms elektroinstrumentu regulēšanas, piederumu nomainīšanas vai novietošanas glabāšanā
atvienojiet kontaktdakšu no barošanas avota un/vai
no elektroinstrumenta izņemiet akumulatoru. Šādu
profilaktisku drošības pasākumu rezultātā mazinās
nejaušas elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek darbināti,
bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet tos ekspluatēt personām, kas nav apmācītas to lietošanā
vai nepārzina šos norādījumus. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas personas.
Veiciet elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudiet, vai
kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav bojātas, kā arī vai nav kāds
cits apstāklis, kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti, kam nav
veikta pienācīga apkope.
Regulāri uzasiniet un tīriet griežņus. Ja griežņiem
ir veikta pienācīga apkope un tie ir uzasināti, pastāv
mazāks to iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
Elektroinstrumentu, tā piederumus, detaļas u.c.
ekspluatējiet saskaņā ar šiem norādījumiem, ņemot
vērā darba apstākļus un veicamā darba specifiku.
Lietojot elektroinstrumentu tam neparedzētiem mērķiem, var rasties bīstama situācija.
Apkalpošana
Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt tikai
kvalificēts remonta speciālists, izmantojot tikai
oriģinālās rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta
elektroinstrumenta drošība.
Elektroinstrumenta papildu drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Papildu drošības brīdinājumi perforatoriem un kaltiem
♦
♦
♦
♦
6
Valkājiet ausu aizsargus. Trokšņa iedarbībā varat
zaudēt dzirdi.
Lietojiet palīgrokturus, kas iekļauti instrumenta
komplektā. Zaudējot kontroli pār instrumentu, var gūt
ievainojumus.
Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu pie
izolētajām satveršanas virsmām, ja grieznis varētu
saskarties ar apslēptu elektroinstalāciju vai ar savu
vadu. Ja grieznis saskaras ar vadu, kurā ir strāva, visas
elektroinstrumenta ārējās metāla virsmas vada strāvu,
kā rezultātā operators var gūt elektriskās strāvas
triecienu.
Kalta piederumu nedrīkst lietot rotācijas režīmā.
Piederums iestrēgst materiālā un griež uz riņķi perforatoru.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Izmantojiet spailes vai kādā citā praktiskā veidā
nostipriniet un atbalstiet apstrādājamo materiālu
uz stabilas platformas. Turot materiālu ar roku vai pie
sava ķermeņa, t.i., nestabilā stāvoklī, jūs varat zaudēt
kontroli pār to.
Pirms sienu, grīdu vai griestu urbšanas noskaidrojiet
elektroinstalācijas un cauruļu atrašanās vietas.
Nepieskarieties urbja uzgalim tūlīt pēc urbšanas, jo tas
var būt karsts.
Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt personām
(tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās
vai psihiskās spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu,
ja vien tās neuzrauga vai neapmāca persona, kas atbild
par viņu drošību. Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos
ar instrumentu.
Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā
lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu vai papildierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā,
vai veicot darbu, kas nav paredzēts šim instrumentam,
var rasties ievainojumu risks un/vai īpašuma bojājumu
risks.
Lietojiet sejas vai putekļu masku, ja pastāv iespēja, ka
darba laikā radīsies putekļi vai lidojošas daļiņas.
Citu personu drošība
♦
♦
Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt personām
(tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās
vai psihiskās spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu,
ja vien tās neuzrauga vai neapmāca persona, kas atbild
par viņu drošību.
Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.
Atlikušie riski
Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie riski, kuri
var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības brīdinājumos. Šie
riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas
u.c. gadījumos.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un tiek
uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos riskus nav
iespējams novērst. Tie ir šādi:
♦ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties rotējošām
detaļām;
♦ ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas, ripas vai
citus piederumus;
♦ ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot ar instrumentu, regulāri
jāpārtrauc darbs un jāatpūšas;
♦ dzirdes pasliktināšanās;
♦ kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot putekļus, kuri
rodas, strādājot ar instrumentu (piemēram, apstrādājot
koksni, it īpaši ozolu, dižskābardi un MDF paneļus).
Vibrācija
Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas tehniskajos datos un atbilstības deklarācijā, ir izmērītas saskaņā ar
LATVIEŠU
standarta pārbaudes metodi, kas noteikta ar standartu EN
60745, un vērtības var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Tāpat deklarēto vibrāciju emisijas vērtību var
izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
Brīdinājums! Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā var atšķirties no deklarētās
vērtības atkarībā no instrumenta izmantošanas apstākļiem.
Vibrāciju līmenis var pārsniegt norādīto līmeni.
Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā
2002/44/EK minētos drošības pasākumus, lai aizsargātu
personas, kuras darba pienākumu veikšanai regulāri lieto
elektroinstrumentus, vibrāciju iedarbības novērtējumā jāņem
vērā instrumenta lietošanas veids un faktiskie apstākļi,
tostarp visas darba cikla fāzes, t.i., ne tikai instrumenta
ekspluatācijas laiks, bet arī laiks, kad instruments ir izslēgts
un darbojas tukšgaitā.
Marķējumi uz instrumenta
♦
Dziļuma aiztura uzstādīšana un iestatīšana (A. att.)
♦
♦
♦
♦
Elektrodrošība
Šim instrumentam ir dubulta izolācija, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads. Pārbaudiet, vai barošanas
avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē
norādītajam spriegumam.
♦
Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai
ražotājs vai Stanley Europe pilnvarots apkopes centrs,
lai novērstu bīstamību.
Funkcijas
Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai dažas
no tām):
1. ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2. ātruma regulēšanas ciparripa
3. urbšanas režīma izvēles slēdzis
4. darbības režīma izvēles slēdzis
5. uzgaļa turētājs
6. sānu rokturis
7. dziļuma aizturis
8. smērvielas vāciņš
Salikšana
Brīdinājums! Pirms salikšanas pārbaudiet, vai instruments
ir izslēgts un atvienots no barošanas.
Sānu roktura uzstādīšana (A. att.)
♦
♦
Grieziet sānu roktura spalu pretēji pulksteņrādītāja
virzienam, līdz sānu rokturi (6) var uzvāzt uz instrumenta priekšējās daļas, kā norādīts.
Pagrieziet sānu rokturi vēlamajā pozīcijā.
Atbrīvojiet kloķi (9).
Ievietojiet montāžas atverē dziļuma fiksētāju (7), kā
norādīts.
Iestatiet dziļuma fiksētāju (7) vajadzīgajā pozīcijā. Maksimālais urbšanas dziļums ir vienāds ar attālumu starp
urbja uzgaļa galu un dziļuma aiztura priekšējo daļu.
Pievelciet kloķi (9).
Piederuma uzstādīšana (B.–D. att.)
♦
♦
♦
♦
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma risku,
jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.
Pievelciet sānu rokturi, griežot tā spalu pulksteņrādītāja
virzienā.
♦
Notīriet un ieeļļojiet piederuma kātu (10).
Pavelciet uzmavu (11) atpakaļ un ievietojiet kātu uzgaļa
turētājā (5).
Spiediet piederumu lejup un mazliet to pagrieziet, līdz
tas ir ievietots spraugās.
Pavelciet piederumu, lai pārbaudītu, vai tas ir pienācīgi
nofiksēts. Kalšanas darbības laikā piederumam, kad
tas iestiprināts uzgaļa turētājā, ir aksiāli jākustas dažus
centimetrus.
Lai izņemtu piederumu, pavelciet uzmavu (11) atpakaļ
un izvelciet piederumu.
Spīļpatrona ar atslēgu (D. att.)
♦ Atveriet spīļpatronu, griežot uzmavu (12) pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
♦ Ievietojiet spīļpatronā uzgaļa vārpstu (13).
♦ Ievietojiet spīļpatronas atslēgu (14) katrā atverē (15)
spīļpatronas sānā un grieziet pulksteņrādītāja virzienā
līdz galam.
Lietošana
Brīdinājums! Ļaujiet instrumentam darboties savā gaitā.
Nepārslogojiet to.
Brīdinājums! Pirms sienu, grīdu vai griestu urbšanas
noskaidrojiet elektroinstalācijas un cauruļu atrašanās vietas.
Brīdinājums! Neuzstādiet kaltus, kamēr instruments darbojas urbšanas režīmā.
Darbības režīma izvēle (F. att.)
Instrumentu var ekspluatēt trīs darbības režīmos.
♦ Lai darbinātu urbšanas režīma izvēles slēdzi (3), pagrieziet to uz priekšu vajadzīgajā pozīcijā, kas apzīmēta
ar simbolu.
♦ Lai darbinātu darbības režīma izvēles slēdzi (4),
nospiediet atbloķēšanas pogu (16) un pagrieziet slēdzi
vajadzīgajā pozīcijā, kas apzīmēta ar simbolu.
Urbšana
♦ Urbšana tēraudā, koksnē un plastmasā un skrūvēšana:
pagrieziet darbības režīma izvēles slēdzi (4) pozīcijā
un urbšanas režīma izvēles slēdzi (3) pozīcijā .
7
LATVIEŠU
Triecienurbšana
♦ Triecienurbšana mūrī un betonā: pagrieziet darbības
un urbšanas
režīma izvēles slēdzi (4) pozīcijā
. Perforatora
režīma izvēles slēdzi (3) pozīcijā
mehānismam jādarbojas vienmērīgi, un instruments
nedrīkst lēkāt. Ja vajadzīgs, palieliniet ātrumu.
Kalšana
♦ Parasta kalšana ar vārpstas bloķētāju un nelieli atšķelšanas un kalšanas darbi: pagrieziet darbības režīma
un urbšanas režīma
izvēles slēdzi (4) pozīcijā
.
izvēles slēdzi (3) pozīcijā
♦ Pārslēdzot no triecienurbšanas režīma uz kalšanas režīmu, pagrieziet kaltu vēlamajā pozīcijā. Ja, pārslēdzot
režīmus, sajūtat pretestību, nedaudz pagrieziet kaltu,
lai nofiksētu vārpstas bloķētāju.
Ieslēgšana un izslēgšana
♦
♦
♦
Pagrieziet ātruma regulēšanas ciparripu (2) un iestatiet
vajadzīgo ātrumu.
Lai ieslēgtu instrumentu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1).
Lai izslēgtu instrumentu, atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.
Suku uzraudzība (E. att)
Šajā instrumentā ir iestrādāta sistēma, kas uzrauga suku
stāvokli.
♦ Zaļš suku uzraudzības indikators (17). Sukas ir labā
darba kārtībā.
♦ Sarkans suku uzraudzības indikators (18). Sukas ir nodilušas un ir jānomaina. Nogādājiet instrumentu Stanley
Europe pilnvarotā apkopes centrā, lai tur nomainītu
sukas.
Piederumi
Instrumenta darba kvalitāte ir atkarīga no tā, kādu piederumu izmanto. Stanley Fat Max piederumi ir izstrādāti pēc
augstākās kvalitātes standartiem un paredzēti tam, lai uzlabotu instrumenta darba kvalitāti. Izmantojot šos piederumus,
instruments sniedz vislabākos rezultātus.
Apkope
Šis Stanley Fat Max bezvadu instruments vai instruments ar
vadu ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo
apkopi. Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no
pareizas instrumenta apkopes un regulāras tīrīšanas.
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas bezvadu elektroinstrumentiem un tādiem ar vadu:
♦ izslēdziet un atvienojiet instrumentu no barošanas
avota;
♦ ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri iztīriet
instrumenta lādētāja ventilācijas atveres;
8
♦
♦
ar mitru lupatiņu regulāri iztīriet dzinēja korpusu. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus;
regulāri atveriet spīļpatronu (ja tāda ir) un viegli uzsitiet
pa to, lai iztīrītu tajā sakrājušos putekļus.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai
Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:
♦ nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās kontaktdakšas;
♦ pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas strāvas
termināļa;
♦ pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
Brīdinājums! Vadus nedrīkst pievienot pie zemējuma
termināļa. Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā. Ieteicamais
drošinātājs: 5 A.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu
nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves
atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis Stanley Fat Max instruments ir
jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs,
neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet šo
izstrādājumu dalītai savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta
savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un izmantot
atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus materiālus, tiek
novērsta dabas piesārņošana un samazināts
pieprasījums pēc izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu
izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem
vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc mājsaimniecību elektriskie
izstrādājumi.
Stanley Europe nodrošina Stanley Fat Max izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu izstrādājumu kādā no remonta
darbnīcām, kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu,
sazinoties ar vietējo Stanley Europe biroju, kura adrese
norādīta šajā rokasgrāmatā. Stanley Europe remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas
pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa
vietnē www.2helpU.com.
LATVIEŠU
Garantija
Tehniskie dati
FME1250 (1. veids)
Ieejas spriegums
VAC
Ieejas jauda
230
W
1250
Ātrums bez noslodzes
min -1
0-850
Triecienu biežums
min -1
0-4100
j
3,2
kg
5,4
Betons
mm
32
Tērauds
mm
13
Koksne
mm
40
Trieciena enerģija uz vienu
gājienu saskaņā ar EPTA procedūru
(05.2009.)
Svars
Maks. urbšanas platums
Skaņas spiediena līmenis saskaņā ar EN 60745:
skaņas spiediens (LpA) 93 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)
skaņas jauda (LWA) 104 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)
Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa) saskaņā ar EN 60745:
triecienurbšana betonā (ah, HD) 14,2 m/s², neprecizitāte (K) 1,5 m/s²
kalšana (ah, Cheq) 13,6 m/s², neprecizitāte (K) 1,5 m/s²
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
FME125 - triecienurbjmašīna
Stanley Europe apliecina, ka šie izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem: 2006/42/
EK, 2006/42/EK, EN 60745-1:2009 +A11:2010, EN 607452-6:2010.
Stanley Europe rūpējas par savu izstrādājumu kvalitāti un
sniedz profesionāliem lietotājiem nevainojamu izstrādājuma
garantiju. Šis garantijas paziņojums papildina jūsu privāta
neprofesionāla lietotāja līgumiskās tiesības un nekādā gadījumā tās nekavē. Šī garantija ir spēkā Eiropas Savienības
dalībvalstīs un Eiropas brīvās tirdzniecības zonā.
VIENA GADA PILNA GARANTIJA
Ja 12 mēnešu laikā kopš iegādes brīža Stanley Fat Max
instruments sabojājas materiālu vai darba kvalitātes defektu
dēļ, Stanley Europe garantē visu bojāto detaļu nomaiņu bez
maksas vai saskaņā ar mūsu vienpersonisku lēmumu visa
instrumenta nomaiņu bez maksas, ja:
♦ izstrādājums ekspluatēts atbilstīgi noteikumiem un
lietošanas rokasgrāmatas norādījumiem;
♦ izstrādājumam ir normāls nolietojums pareizas ekspluatācijas rezultātā;
♦ remontu ir veikuši tikai pilnvaroti speciālisti;
♦ uzrādīts pirkuma čeks;
♦ Stanley Fat Max izstrādājums nogādāts atpakaļ ar
visiem oriģinālajiem piederumiem un detaļām.
Ja vēlaties iesniegt pretenziju, sazinieties ar pārdevēju vai
tuvāko pilnvaroto Stanley Fat Max remonta darbnīcu, kura
norādīta Stanley Fat Max katalogā, vai sazinieties ar vietējo
Stanley biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
Stanley Fat Max remonta darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www. stanley.eu/3
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvai 2004/108/EK (līdz
19.04.2016) 2014/30/EU (no 20.04.2016) un 2011/65/EU.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar Stanley
Europe turpmāk minētajā adresē vai skatiet rokasgrāmatas
pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko datu
sagatavošanu un Stanley Europe vārdā izstrādā šo apliecinājumu.
R. Laverick
Global Engineering
viceprezidents
Stanley Europe
Egide Walschaertsstraat 14-18
2800 Mechelen, Beļģija
19.06.2015
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Перфоратор Stanley Fat Max, FME1250 предназначен
для высверливания отверстий в дереве, металле,
пластике и каменной кладке, а также для завинчивания
и простых операций вырубки. Этот инструмент предназначен как для профессионалов, так и для использования непрофессионалами.
d.
Правила техники безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментом
Внимание! Прочтите инструкции по технике
безопасности и руководство по эксплуатации полностью. Несоблюдение представленных ниже правил и инструкций может привести
к поражению электрическим током, пожару и/
или серьезной травме.
Сохраните все инструкции для последующего обращения к ним. Термин «электроинструмент» во всех
приведенных ниже предупреждениях относится к питаемому от электросети (проводному) или от аккумуляторов (беспроводному) электроинструменту.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
10
e.
f.
3.
a.
Безопасность на рабочем месте
Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте его хорошую освещенность. Захламление или
плохое освещение на месте работы может стать
привести к несчастным случаям.
Не используйте электроинструмент во взрывоопасной атмосфере, например, при наличии
горючих жидкостей, газов или пыли. Искры,
которые появляются при работе электроинструментов могут привести к воспламенению пыли или
паров.
Не разрешайте детям и посторонним лицам
находиться рядом с вами при работе с электроинструментом. Отвлекаясь от работы вы можете
потерять контроль над инструментом.
b.
Электрическая безопасность
Сетевые вилки должны соответствовать
розеткам. Никогда не меняйте вилку инструмента. Не используйте переходники к вилкам
для электроинструментов с заземлением.
Использование оригинальных штепсельных вилок,
соответствующих типу сетевой розетки снижает
риск поражения электрическим током.
Следует избегать контакта с заземленными
поверхностями - такими, как трубы, радиаторы,
батареи и холодильники. Если вы будете заземлены, увеличивается риск поражения электрическим током.
Не допускайте нахождения электроинструментов под дождем или в условиях повышенной
d.
c.
e.
влажности. Попадание воды в электроинструмент
может привести к поражению электрическим током.
Бережно обращайтесь со шнуром питания.
Никогда не используйте кабель для переноски
инструмента, не тяните за него, пытаясь отключить инструмент от сети. Держите кабель
подальше от источников тепла, масла, острых
углов или движущихся предметов. Поврежденный или запутанный шнур питания повышает риск
поражения электротоком.
При работе с электроинструментом вне помещения необходимо пользоваться удлинительным
кабелем, рассчитанным на эксплуатацию вне
помещения. Использование кабеля, предназначенного для использования на открытом воздухе
снижает риск поражения электрическим током.
При необходимости эксплуатации электроинструмента в местах с повышенной влажностью
используйте устройство защиты от токов
замыкания на землю (УЗО). Использование УЗО
сокращает риск поражения электрическим током.
Обеспечение индивидуальной безопасности
При работе с электроинструментом сохраняйте
бдительность, следите за своими действиями
и пользуйтесь здравым смыслом. Не работайте с электроинструментом если вы устали,
находитесь в состоянии наркотического,
алкогольного опьянения или под воздействием
лекарственных средств. Минутная невнимательность при работе с электроинструментом может
привести к серьезным травмам.
Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда используйте защитные очки. Средства защиты, такие как противопылевая маска,
обувь с нескользящей подошвой, каска и защитные
наушника, используемые при работе, уменьшают
риск получения травм.
Примите меры для предотвращения случайного
включения. Убедитесь в том, что выключатель
находится в положении выкл., прежде чем
подключать инструмент к источнику питания и/
или аккумуляторной батарее, поднимать или
переносить его. Если при переноске электроинструмента ваш палец находится на выключателе
или если электроинструмент подключен к сети,
могут произойти несчастные случаи.
Уберите все регулировочные или гаечные
ключи перед включением электроинструмента. Ключ, оставленный на вращающейся части
электроинструмента, может привести к травме.
Не пытайтесь дотянуться до слишком удаленных поверхностей. Обувь должна быть
удобной, чтобы вы всегда могли сохранять
равновесие. Это позволит лучше контролировать
РУССКИЙ ЯЗЫК
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
Надевайте подходящую одежду. Избегайте
носить свободную одежду и ювелирные
украшения. Следите за тем, чтобы волосы,
одежда и перчатки не попадали под движущиеся детали. Возможно наматывание свободной
одежды, ювелирных изделий и длинных волос на
движущиеся детали.
При наличии устройств для подключения
оборудования для удаления и сбора пыли необходимо обеспечить правильность их подключения и эксплуатации. Использование устройства
для сбора пыли сокращает риски, связанные
с пылью.
Эксплуатация электроинструмента и уход за
ним
Избегайте чрезмерной нагрузки электроинструмента. Используйте электроинструмент,
в соответствии с назначением. Правильно
подобранный электроинструмент выполнит работу
более эффективно и безопасно при стандартной
нагрузке.
Не используйте электроинструмент, если не
работает его выключатель. Любой инструмент,
управлять выключением и включением которого
невозможно, опасен, и его необходимо отремонтировать.
Перед выполнением любой регулировки, заменой дополнительных приспособлений или
хранением электроинструмента отключите
устройство от сети или извлеките батарею из
устройства. Такие превентивные меры безопасности сокращают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемый электроинструмент
в недоступном для детей месте и не позволяйте
использовать его лицам, не имеющим соответствующих навыков или не ознакомленным
с данными инструкциями. Электроинструменты
представляет опасность в руках неопытных пользователей.
Обслуживание электроинструментов. Проверьте движущиеся детали на несоосность
или заклинивание, поломку либо какие-либо
другие условия, которые могут повлиять на
эксплуатацию электроинструмента. В случае
обнаружения повреждений, прежде чем приступить к эксплуатации инструмента, его нужно
отремонтировать. Большинство несчастных
случаев происходит с инструментами, которые не
обслуживаются должным образом.
Содержите режущий инструмент в остро заточенном и чистом состоянии. Вероятность заклинивания инструмента, за которым следят должным
g.
5.
a.
образом и который хорошо заточен, значительно
меньше, а работать с ним легче.
Используйте данный электроинструмент,
а также дополнительные приспособления
и насадки в соответствии с данными инструкциями и с учетом условий и специфики работы.
Использование электроинструмента для работ,
для которых он не предназначен, может привести
к несчастным случаям.
Техническое обслуживание
Обслуживание электроинструмента должно
выполняться только квалифицированным техническим персоналом. Это позволит обеспечить
безопасность обслуживаемого инструмента.
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментом
Внимание! Дополнительные правила техники
безопасности для перфоратора.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Используйте защитные наушники. Шум может
стать причиной снижения слуха.
Пользуйтесь дополнительными рукоятками,
входящими в комплект поставки инструмента.
Потеря контроля может привести к травме.
При выполнении работ, когда есть вероятность
того, что режущий инструмент может коснуться
скрытой проводки или собственного сетевого
кабеля, держите силовой инструмент за изолированные поверхности. Режущая оснастка в случае задевания за провод под напряжением может
передать напряжение на внешние металлические
элементы электроинструмента, что приведет к поражению оператора электротоком.
Никогда не используйте режущие принадлежности в режиме вращения. Эти принадлежности
может заклинить в материале и провернуть дрель.
Используйте зажимы или другие уместные
средства фиксации обрабатываемой детали на
стабильной опоре. Держать деталь на весу или
в руках перед собой неудобно и это может привести к потере контроля над инструментом.
Перед тем, как сверлить отверстия в стенах, полах
или потолках проверьте места прохождения проводки и трубопроводов.
Избегайте касания к сверлу сразу после работы,
оно может сильно нагреваться.
Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными
физическими, сенсорными или ментальными
возможностями, а также лицами без достаточного
опыта и знаний, если только они не делают этого
под руководством лица имеющего соответствующий опыт и отвечающего за их безопасность. Не
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
позволяйте детям играть с данным устройством.
Далее в руководстве приводятся виды работ, для
которых предназначен данный инструмент. Применение любых принадлежностей и приспособлений,
а также выполнение любых операций помимо тех,
которые рекомендованы данным руководством,
может привести к травме.
Надевайте защитную маску или респиратор при
наличии пыли или летучих твердых частиц.
Безопасность окружающих
♦
♦
Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными
физическими, сенсорными или ментальными
возможностями, а также лицами без достаточного
опыта и знаний, если только они не делают этого
под руководством лица имеющего соответствующий опыт и отвечающего за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с данным устройством.
Внимание! Значение эмиссии вибрации в каждом конкретном случае применения электроинструмента может
отличаться от заявленного в зависимости от того, каким
образом используется инструмент. Уровень вибрации
может быть выше заявленного.
При оценке уровня вибрации для определения степени
безопасности, предусмотренного 2002/44/EC для защиты людей. регулярно пользующихся электроинструментом при работе, нужно принимать во внимание уровень
вибрации, реальные условия использования и способ
использования инструмента, а также учитывать все
этапы цикла работы, когда инструмент выключается,
когда он работает на холостом ходу, а также время
переключения с одного режима на другой.
Условные обозначения на инструменте
На инструмент нанесены следующие обозначения:
Внимание! Во избежании риска получения
травм, прочитайте инструкцию по применению.
Остаточные риски.
Помимо тех рисков, что указаны в правилах техники
безопасности, при использовании инструмента могут
возникнуть дополнительные остаточные риски. Это
может произойти при неправильной эксплуатации или
продолжительном использовании инструмента и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций
по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. Это включает:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/движущихся частей.
♦ Травмы, которые могут произойти в результате
смены деталей, лезвий или аксессуаров.
♦ Травмы, связанные с продолжительным использованием инструмента. При использовании любого
инструмента в течение продолжительного периода
времени не забывайте делать перерывы.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Угроза здоровью, связанная с вдыханием пыли,
которая образуется при пользовании этим инструментом (например, при работе с деревом, особенно
дубом, березой и МДФ.)
Вибрация
Заявленные значения вибрации указанные в технических спецификациях и заявлении о соответствии были
измерены в соответствии с стандартным методом
тестирования EN 60745 и может быть использована
для сравнения инструментов. Заявленное значение
эмиссии вибрации также может использоваться при
предварительной оценке воздействия вибрации.
12
Электрическая безопасность
Ваше зарядное устройство имеет двойную
изоляцию, поэтому заземления не требуется.
Всегда проверяйте соответствие сетевого
питания напряжению, указанному на табличке
с техническими данными.
♦
Если поврежден сетевой шнур, его нужно заменить
у производителя или в авторизованном сервисном
центре Stanley Europe, чтобы избежать проблем.
Характеристики
На инструменте расположены следующие органы
управления.
1. Выключатель питания
2. Регулятор скорости
3. Переключатель режимов дрели
4. Переключатель режимов работы
5. Держатель инструмента
6. Боковая ручка
7. Ограничитель глубины
8. Масленка
Сборка
Внимание! Перед сборкой убедитесь в том, что инструмент выключен и отключен от сети.
Установка боковой рукоятки (рис. А)
♦
♦
♦
Поверните ручку против часовой стрелки и вы можете сдвинуть боковую ручку (6) к передней части
инструмента.
Поверните боковую рукоятку в нужное положение.
Затяните боковую ручку, повернув ее по часовой
стрелке.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Установите и отрегулируйте ограничитель
глубины (рис. A)
♦
♦
♦
♦
Ослабьте регулятор (9).
Вставьте ограничитель глубины (7) в монтажное
отверстие как показано на рисунке.
Установите ограничитель глубины (7) в нужное положение. Максимальная глубина сверления равна
расстоянию между кончиком сверла и передним
концом ограничителя глубины.
Затяните регулятор (9).
Установка аксессуаров (рис. В-D)
♦
♦
♦
♦
♦
Очистите и смажьте хвостовик (10) аксессуара.
Потяните назад муфту (11) и вставьте хвостовик
в держатель инструмента (5).
Толкайте оснастку вниз и слегка поворачивайте
его, чтобы он вошел в пазы.
Потяните оснастку, чтобы убедиться в том, что
он хорошо зафиксировался на месте. Функция
перфорирования требует свободного перемещения оснастки на несколько сантиметров в осевом
направлении, будучи закрепленным в держателе
инструмента.
Чтобы извлечь оснастку, потяните назад муфту (11)
и вытащите аксессуар.
Зажимной патрон с ключом (рис. D)
♦ Откройте патрон, повернув муфту (12) против
часовой стрелки.
♦ Вставьте бур (13) в патрон.
♦ Вставьте ключ патрона (14) в каждое отверстие
(15) по бокам патрона и туго затяните патрон по
часовой стрелке.
Использование
Внимание! Пусть инструмент работает в своем режиме.
Не прилагайте слишком много силы.
Сверление
♦ Для сверления отверстий в стали, дереве
и пластике, и для работы с шурупами установите
переключатель режима работы (4) в положение
, а регулятор выбора режима сверления (3)
в положение .
Ударное сверление:
♦ Для ударного сверления отверстий в кладке и бетоне установите переключатель режима работы
, а регулятор выбора режима
(4) в положение
. При ударном
сверления (3) в положение
сверлении инструмент не должен вибрировать
и должен работать плавно. При необходимости
увеличьте скорость.
Дробление
♦ Для дробления с фиксацией шпинделя, легкой вырубки и обработки зубилом установите переключатель режима работы (4) в положение , а регулятор выбора режима сверления (3) в положение
.
♦ При изменении режима работы с ударного сверления на дробление, поверните резчик в нужное положение. Если почувствуете сопротивление когда
будете менять режим слегка поверните резчик,
чтобы задействовать блокировку шпинделя.
Включение и выключение
♦
♦
♦
Выберите нужную скорость, повернув регулятор
скорости в нужное положение (2).
Чтобы включить инструмент нажмите на спусковой
выключатель (1).
Чтобы выключить инструмент отпустите спусковой
выключатель.
Индикатор состояния щеток (рис. E)
Внимание! Не устанавливайте резец если инструмент
работает в режиме сверления.
В вашем инструменте есть встроенная система, которая контролирует состояние щеток.
♦ Зеленый индикатор состояния щеток (17). Щетки
в хорошем состоянии.
♦ Красный индикатор состояния щеток (18). Щетки
изношены и их нужно заменить, обратитесь в сервисный центр Stanley Europe и замените щетки.
Выбор режима работы (рис. F)
Дополнительные приспособления
Внимание! Перед тем, как сверлить отверстия в стенах, полах или потолках проверьте места прохождения
проводки и трубопроводов.
Инструмент может использоваться в следующих
режимах работы.
♦ Чтобы выбрать режим вращения на регуляторе
(3), поверните его в нужное положение, которое
показано символами.
♦ Чтобы выбрать режим вращения на регуляторе (4),
нажмите на кнопку разблокировки (16) и поверните
регулятор в нужное положение, которое показано
символами.
Работа вашего инструмента зависит от используемой
оснастки. Оснастка Stanley Fat Max разработана по
самым высоким стандартам, которые разработаны для
того, чтобы улучшить характеристики работы инструмента. Используя эту оснастку вы получите максимальную производительность от своего инструмента.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Техническое обслуживание
Электроинструмент Stanley Fat Max имеет длительный
срок эксплуатации и требует минимальных затрат на
техобслуживание. Для длительной безотказной работы
необходимо обеспечить правильный уход за инструментом и его регулярную очистку.
Внимание! Перед выполнением любых работ по обслуживанию проводных/беспроводных инструментов:
♦ Выключите и отключите от сети инструмент.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия
и зарядное устройство с помощью мягкой щетки
или сухой тканевой салфетки.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя с помощью влажной салфетки. Не используйте никакие
абразивные чистящие средства или средства на
основе растворителей.
♦ Регулярно открывайте патрон и очищайте ее от
грязи.
Замена штепсельной вилки (только для
Великобритании и Ирландии)
Если нужно установить штепсельную вилку:
♦ Осторожно снимите старую вилку.
♦ Подсоедините коричневый провод к терминалу
фазы в новой вилки.
♦ Подсоедините синий провод к нулевому терминалу.
Внимание! Заземления не требуется. Соблюдайте
инструкции по установке вилки, которые предусмотрены к вилкам высокого качества. Рекомендованный
предохранитель: 5 A.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Это изделие нельзя утилизировать с обычным бытовым мусором.
Если вы однажды обнаружите, что ваш инструмент
Stanley Fat Max требует замены или он вам больше не
нужен, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Утилизацию этого продукта нужно производить
в пунктах раздельного сбора мусора.
Раздельный сбор мусора используемых продуктов и упаковки позволяет осуществлять
повторную переработку и использовать их
снова и снова. Повторное использование материалов, подвергаемых вторичной переработке
помогает защитить окружающую среду от загрязнений и сокращает потребность в сырье.
Местные законы возможно предусматривают раздельный сбор электропродуктов и бытового мусора
на муниципальных свалках или сдачу его продавцам,
у которых вы покупали свой продукт.
14
Stanley Europe осуществляют прием на утилизацию
изделий Stanley Fat Max по окончании срока их службы.
Чтобы воспользоваться этой услугой верните свое
изделие любому авторизованному агенту по ремонту,
который занимается сбором этих продуктов от имени
компании.
Адрес ближайшего авторизованного сервисного
центра можно получить, обратившись в местное
представительство компании Stanley Europe по адресу,
указанному в настоящем руководстве. Кроме того,
список авторизованных агентов по ремонту Stanley
Europe и подробную информацию о послепродажном
обслуживании и контактах можно найти на веб-сайте:
www.2helpU.com.
Технические характеристики
FME1250 (Тип 1)
Входное напряжение
Потребляемая мощность
Вперем. тока
230
Вт
1250
Скорость без нагрузки
мин -1
0-850
Ударная энергия
мин -1
0-4100
Энергия удара на удар в соответствии с EPTA-Procedure 05/2009
j
3,2
Вес
кг
5,4
Бетон
мм
32
Сталь
мм
13
Дерево
мм
40
Максимальный диаметр сверления
Уровень звукового давления согласно EN 60745:
Акустическое давление (LpA) 93 дБ(A), погрешность (K) 3 дБ(A)
Акустическая энергия (LWA) 104 дБ(A), погрешность (K) 3 дБ(A)
Общие значения вибрации (сумма триаксиального вектора),
определенные в соответствии со стандартом EN 60745:
Сверление с ударом в бетоне (ah, HD) 14,2 м/сек²,
погрешность (K) 1,5 м/сек²
Штробирование (ah, Cheq) 13,6 м/сек², погрешность (K) 1,5 м/сек²
РУССКИЙ ЯЗЫК
Заявление о соответствии нормам ЕС
MACHINERY DIRECTIVE
Перфоратор FME1250
Stanley Europe заявляет, что продукция, описанная
в “технических характеристиках” соответствует:
2006/42/EC, 2006/42/EC, EN 60745-1:2009 +A11:2010,
EN 60745-2-6:2010.
Эти изделия также соответствуют Директиве 2004/108/
EC (до 19/04/2016) 2014/30/EU (с 20/04/2016) и 2011/65/
EU. За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию Stanley Europe по адресу, указанному
ниже или приведенному на задней стороне обложки
руководства.
♦
Продукт Stanley Fat Max должен быть возвращен
в полной комплектации и со всеми оригинальными
комплектующими.
Если вы хотите заявить претензию, обратитесь
к продавцу и уточните местонахождения ближайшего
авторизованного дилера Stanley Fat Max в каталоге
Stanley Fat Max или обратитесь в местный офис
Stanley Fat Max по адресу, указанному на упаковке или
в руководстве по эксплуатации. Список авторизованных
дилеров Stanley Fat Max и полные детали нашего
послепродажного обслуживания вы найдете
в интернете на сайте: www. stanley.eu/3
Нижеподписавшийся несет ответственность за составление технической документации и составил данную
декларацию по поручению компании Stanley Europe.
Р. Лаверик (R. Laverick)
Вице-президент по глобальным
инженерно-техническим
разработкам
Stanley Europe
Egide Walschaertsstraat 14-18
2800 Mechelen, Бельгия
19.06.2015
Гарантия
Stanley Europe уверены в качестве своих продуктов
и предлагает замечательную гарантию для пользователей продукта. Это заявление о гарантии дополнительное и ни в коей мере не причиняет вред Вашим
договорным и юридическим правам. Гарантия действует
на территории стран-членов ЕС и Европейской зоне
свободной торговли.
ПОЛНАЯ ГОДОВАЯ ГАРАНТИЯ
Если продукт Stanley Fat Max оказался дефектным
в результате использования недоброкачественных
материалов или качества выполнения работ в течение
12 месяцев с даты покупки, Stanley Europe гарантирует
замену всех неисправных деталей бесплатно или - по
нашему усмотрению – замену устройства бесплатно,
при условии что:
♦ Продукт не использовали не по назначению и с нарушением инструкций руководство по эксплуатации.
♦ Продукт имеет следы нормального износа.
♦ Не было предпринято попыток ремонта, выполненного неавторизованным специалистом.
♦ Предоставлен чек о покупке.
zst00279224 - 28-08-2015
15
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe 12
Stanley Europe
Stanley Europe
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
17
18
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising