FME1250 | Stanley FME1250 ROTARY HAMMER instruction manual

511112-91 SK
Preložené z pôvodného návodu
FME1250
2
3
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Vaše vŕtacie kladivo Stanley Fat Max FME1250 je určené na
vŕtanie do dreva, kovu, plastu a muriva, a tiež na skrutkovanie a nenáročné sekacie práce. Toto náradie je určené pre
profesionálnych i súkromných neprofesionálnych používateľov.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné
výstrahy a pokyny. Nedodržanie nižšie uvedených varovaní a pokynov môže viesť k spôsobeniu
úrazu elektrickým prúdom, k vzniku požiaru alebo
k vážnemu zraneniu.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte na
prípadné ďalšie použitie. Termín „elektrické náradie“ vo
všetkých upozorneniach odkazuje na vaše náradie napájané
zo siete (je vybavené prívodným káblom) alebo náradie
napájané batériou (bez prívodného kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
4
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený.
Preplnený a neosvetlený pracovný priestor môže viesť
k spôsobeniu úrazov.
Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom
prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom
horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže
spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo výparov.
Pri práci s elektrickým náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb. Rozptyľovanie
môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka napájacieho kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom
neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky. Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela vzrastá riziko
úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do elektrického náradia
voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne. Nikdy
nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo
posúvanie náradia a neťahajte zaň, ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete. Zabráňte kontaktu
kábla s mastnými, horúcimi a ostrými predmetmi
alebo pohyblivými časťami. Poškodený alebo
e.
f.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie
káble určené na vonkajšie použitie. Použitie kábla
na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Pri práci s elektrickým náradím vo vlhkom prostredí musí byť v napájacom okruhu použitý prúdový
chránič (RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD)
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť obsluhy
Pri použití elektrického náradia zostaňte stále
pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte s rozvahou.
Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.
Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým náradím
môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte
ochranu zraku. Ochranné prostriedky ako respirátor,
protišmyková pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach, znižujú riziko
poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred pripojením napájacieho kábla k sieťovej zásuvke alebo
pred vložením batérie a pred zdvihnutím alebo prenášaním náradia skontrolujte, či je spínač v polohe
vypnuté. Prenášanie elektrického náradia s prstom
na hlavnom vypínači alebo pripojenie prívodného
kábla k elektrickej sieti, ak je vypínač náradia v polohe
zapnuté, môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie sú
v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané na náradí môžu byť
zachytené rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť
úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožnená lepšia
kontrola nad náradím v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo
šperky. Dbajte na to, aby sa vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
pohyblivými dielmi zachytené.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie zariadenia na zachytávanie prachu, zaistite jeho
správne pripojenie a riadnu funkciu. Použitie týchto
zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa
prachu.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte na
vykonávanú prácu správny typ elektrického
náradia. Pri použití správneho typu náradia bude práca
vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
SLOVENČINA
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Ak nie je možné hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé elektrické náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je nebezpečné
a musí sa opraviť.
Pred nastavovaním náradia, pred výmenou príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate, odpojte
zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte batériu. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného zapnutia
náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie nevedia
ovládať, alebo ktoré nepoznajú tieto bezpečnostné
pokyny, aby s týmto elektrickým náradím pracovali.
Elektrické náradie je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia. Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých
častí, poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod náradia. Ak
je náradie poškodené, nechajte ho pred použitím
opraviť. Veľa nehôd býva spôsobených nedostatočnou
údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými ostriami sú
menej náchylné na zanášanie nečistotami a lepšie sa
s nimi pracuje.
Používajte elektrické náradie, príslušenstvo
a držiaky nástrojov podľa týchto pokynov a berte
do úvahy prevádzkové podmienky a prácu, ktorá
bude vykonávaná. Použitie elektrického náradia na
iné účely, než na aké je určené, môže byť nebezpečné.
Servis
Opravy elektrického náradia zverte iba kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať originálne
náhradné dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
Doplnkové bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Doplnkové bezpečnostné pokyny pre
vŕtacie a sekacie kladivá
♦
♦
♦
Používajte ochranu sluchu. Nadmerná hlučnosť
môže spôsobiť stratu sluchu.
Používajte prídavné rukoväti dodávané s náradím.
Strata kontroly nad náradím môže viesť k úrazu.
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by mohlo
dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja so skrytými
vodičmi alebo s vlastným prívodným káblom, držte
elektrické náradie vždy za izolované rukoväti. Pri
kontakte pracovného príslušenstva so „živým“ vodičom
spôsobia neizolované kovové časti náradia obsluhe
úraz elektrickým prúdom.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nikdy nepoužívajte sekáče v režime vŕtania.
Príslušenstvo sa v materiáli zasekne a bude sa otáčať
náradie.
Na zaistenie a upnutie obrobku k pracovnému stolu
používajte svorky alebo iné vhodné prostriedky.
Držanie obrobku rukou alebo opretie obrobku o časť
tela nezaistí jeho stabilitu a môže viesť k strate kontroly.
Pred vŕtaním do stien, podláh alebo stropov zistite
polohu elektrických vedení a potrubia.
Ihneď po ukončení vŕtania sa nedotýkajte vrtáka,
pretože môže byť horúci.
Toto náradie nie je určené na použitie osobami (vrátane
detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností
a znalostí, pokiaľ tieto osoby nepracujú pod dohľadom,
alebo pokiaľ im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa
použitia výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dozorom, aby bolo zaistené,
že sa s týmto zariadením nebudú hrať.
Určené použitie tohto výrobku je popísané v tomto
návode na použitie. Použitie iného príslušenstva alebo
prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných
operácií než je odporúčané týmto návodom, môže
predstavovať riziko zranenia obsluhy alebo riziko
spôsobenia hmotných škôd.
Ak sa pri práci s náradím práši alebo ak odlietavajú
drobné čiastočky materiálu, používajte proti prachu
ochranný štít alebo respirátor.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
♦
Tento výrobok nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo
duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ týmto osobám nebol stanovený
dohľad, alebo pokiaľ im neboli poskytnuté inštrukcie
týkajúce sa použitia výrobku osobou zodpovednou za
ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa
s týmto náradím nebudú hrať.
Zvyškové riziká
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené
v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa objaviť
dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné
predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určité
zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
♦ Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek rotujúcou
alebo pohybujúcou sa časťou.
♦ Zranenia spôsobené pri výmene dielcov, pracovného
nástroja alebo príslušenstva.
5
SLOVENČINA
♦
♦
♦
Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia. Ak
používate akékoľvek náradie dlhší čas, zaistite, aby sa
robili pravidelné prestávky.
Poškodenie sluchu.
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu vytváraného pri použití náradia (príklad: práca s drevom,
najmä s dubovým, bukovým a MDF).
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických údajoch
a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou EN 60745
a môže sa použiť na porovnanie jednotlivých náradí medzi
sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií sa môže tiež použiť na
predbežné stanovenie času práce s týmto náradím.
Varovanie! Úroveň vibrácií sa pri aktuálnom použití elektrického náradia môže líšiť od deklarovanej úrovne vibrácií
v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň vibrácií
môže byť vzhľadom na uvedenú hodnotu vyššia.
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií, z dôvodu určenia
bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/ES na
ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie
v zamestnaní, by mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií
brať na zreteľ aktuálne podmienky použitia náradia s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako sú časy,
keď je náradie vypnuté a keď beží naprázdno.
Štítky na náradí
Zostavenie
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie vypnuté
a či je prívodný kábel odpojený od zásuvky.
Montáž bočnej rukoväti (obr. A)
♦
♦
♦
Nasadenie a odobratie hĺbkového dorazu (obr. A)
♦
♦
♦
♦
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je vybavené dvojitou izoláciou. Preto
nie je nutné použitie uzemňovacieho vodiča. Vždy
skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá
napätiu na výkonovom štítku.
♦
Ak je poškodený prívodný kábel, musí byť vymenený
výrobcom alebo v autorizovanom servise Stanley, aby
sa zabránilo možným rizikám.
Popis
Toto zariadenie sa skladá z niektorých alebo zo všetkých
nasledujúcich častí.
1. Hlavný vypínač zapnuté/vypnuté
2. Volič otáčok
3. Volič režimu vŕtania
4. Volič pracovného režimu
5. Držiak nástrojov
6. Bočná rukoväť
7. Hĺbkový doraz
8. Kryt zásobníka maziva
6
Povoľte upínaciu skrutku (9).
Zasuňte hĺbkový doraz (7) do montážneho otvoru, ako
na uvedenom obrázku.
Nastavte hĺbkový doraz (7) do požadovanej polohy.
Maximálna hĺbka vŕtania zodpovedá vzdialenosti medzi
špičkou vrtáka a prednou časťou hĺbkového dorazu.
Utiahnite upínaciu skrutku (9).
Montáž príslušenstva (obr. B - D)
♦
♦
♦
♦
Na tomto náradí sú nasledujúce piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia
úrazu si používateľ musí prečítať tento návod na
obsluhu.
Otáčajte rukoväťou proti smeru pohybu hodinových
ručičiek, pokiaľ nepôjde bočná rukoväť (6) nasunúť na
prednú časť náradia, ako je uvedené na obrázku.
Nastavte bočnú rukoväť do požadovanej polohy.
Utiahnite bočnú rukoväť otáčaním rukoväti v smere
pohybu hodinových ručičiek.
♦
Očistite a namažte upínaciu stopku (10) príslušenstva.
Stiahnite dozadu objímku (11) a zasuňte upínaciu
stopku do držiaka nástrojov (5).
Zatlačte nástroj dole a zľahka ním otáčajte, kým nezapadne do drážok.
Zatiahnite za pracovný nástroj, aby ste sa uistili, či je
riadne zaistený. Funkcia sekania vyžaduje, aby pracovné príslušenstvo, ktoré je upnuté v držiaku nástrojov,
vykonávalo v axiálnej osi pohyb v rozsahu niekoľkých
centimetrov.
Ak chcete pracovný nástroj vybrať, stiahnite dozadu
objímku (11) a nástroj vyberte.
Skľučovadlo s kľučkou (obr. D)
♦ Otvorte skľučovadlo otáčaním objímky (12) proti smeru
pohybu hodinových ručičiek.
♦ Zasuňte upínaciu stopku nástroja (13) do skľučovadla.
♦ Kľúč skľučovadla (14) vložte do ľubovoľného otvoru
(15) na bočnej strane skľučovadla a otáčaním v smere
hodinových ručičiek ho dotiahnite.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Varovanie! Pred vŕtaním do stien, podláh alebo stropov
zistite polohu elektrických vedení a vodovodných, plynových
alebo iných potrubí.
Varovanie! Nepoužívajte sekáče, ak pracuje toto náradie
v režime vŕtania.
Voľba pracovného režimu (obr. F)
Náradie sa môže použiť v troch pracovných režimoch.
SLOVENČINA
♦
♦
Ak chcete použiť volič režimu vŕtania (3), otočte ho
do požadovanej polohy, ktorá je označená príslušným
symbolom.
Ak chcete použiť volič pracovného režimu (4), stlačte
odisťovacie tlačidlo (16) a otočte volič do požadovanej
polohy, ktorá je označená príslušným symbolom.
Vŕtanie
♦ Pri vŕtaní do ocele, dreva a plastov a pre skrutkovanie
nastavte volič pracovného režimu (4) do polohy
a volič režimu vŕtania (3) do polohy .
Vŕtanie s príklepom
♦ Pri príklepovom vŕtaní do muriva a betónu nastavte
a volič revolič pracovného režimu (4) do polohy
. Pri príklepovom vŕtaní
žimu vŕtania (3) do polohy
by náradie nemalo odskakovať a jeho chod by mal byť
plynulý. Ak je to nutné, zvýšte otáčky náradia.
Sekanie
♦ Pri príklepovom vŕtaní so zaisteným hriadeľom pri
miernom sekaní nastavte volič pracovného režimu (4)
a volič režimu vŕtania (3) do polohy
.
do polohy
♦ Ak vykonáte zmenu z režimu príklepového vŕtania na
režim sekania, nastavte sekáč do požadovanej polohy.
Ak cítite pri vykonávaní zmeny pracovného režimu
odpor, otočte mierne sekáčom, aby došlo k zaisteniu
zámky hriadeľa.
Zapnutie a vypnutie
♦
♦
♦
Otočením voliča otáčok (2) zvoľte požadované otáčky
náradia.
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný vypínač
zapnuté/vypnuté (1).
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný vypínač
zapnuté/vypnuté.
Kontrola uhlíkov (obr. E)
Vaše náradie je vybavené systémom, ktorý monitoruje stav
uhlíkov.
♦ Zelená kontrolka uhlíkov (17). Uhlíky sú v dobrom stave.
♦ Červená kontrolka uhlíkov (18). Uhlíky sú opotrebované
a musia sa vymeniť. Zverte náradie autorizovanému
servisu Stanley, kde sa vymenia uhlíky.
Príslušenstvo
Výkon vášho náradia závisí od používaného príslušenstva.
Príslušenstvo Stanley Fat Max je navrhnuté a vyrobené
podľa noriem pre vysokú kvalitu a sú určené na zvýšenie
výkonu Vášho náradia. Použitím tohto príslušenstva docielite ten najlepší výsledok, ktorý vám vaše náradie môže
poskytnúť.
Údržba
Vaše náradie Stanley Fat Max napájané batériou/prívodným
káblom bolo skonštruované tak, aby pracovalo dlhý čas s mi-
nimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie
a jeho pravidelné čistenie vám zaistia jeho bezproblémový
chod.
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby náradia
napájaného batériou alebo náradia s prívodným káblom:
♦ Vypnite zariadenie/náradie a odpojte prívodný kábel od
siete.
♦ Vetracie otvory náradia a nabíjačky pravidelne čistite
mäkkou kefou alebo suchou handričkou.
♦ Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt motora. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky
alebo rozpúšťadlá.
♦ Pravidelne otvárajte skľučovadlo a poklepaním odstráňte prach z vnútornej časti náradia (ak má náradie
skľučovadlo).
Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú Britániu
a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:
♦ Zaistite ekologické odstránenie starej zástrčky.
♦ Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na novej
zástrčke.
♦ Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
Varovanie! K uzemňovacej svorke nesmie byť pripojený
žiadny vodič. Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 5 A.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať
v bežnom domovom odpade.
Ak nebudete výrobok Stanley Fat Max ďalej používať alebo
ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku
v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opätovné použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov vám predajne, miestne zberne
odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektroodpadov z domácnosti.
Spoločnosť Stanley Europe poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov Stanley Fat Max po skončení ich prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody tejto služby,
odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý zariadenie odoberie a zaistí
jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Stanley Europe
nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zo7
SLOVENČINA
znam autorizovaných servisov Stanley Europe a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese:
www.2helpU.com.
Technické údaje
FME1250 (Typ 1)
Napájacie napätie
V
230
Príkon
W
1 250
Otáčky naprázdno
min -1
0 – 850
Počet rázov
min -1
0 – 4 100
Energia rázu pri jednom zdvihu
nameraná v súlade s požiadavkami
postupu EPTA 05/2009:
J
3,2
Hmotnosť
kg
5,4
Betón
mm
32
Oceľ
mm
13
Drevo
mm
40
Maximálny priemer vrtáka pri vŕtaní
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 93 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 104 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa normy
EN 60745:
Príklepové vŕtanie do betónu (ah, HD) 14,2 m/s², odchýlka (K) 1,5 m/s²
Sekanie (ah, Cheq) 13,6 m/s², odchýlka (K) 1,5 m/s²
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
15
FME1250 – Vŕtacie kladivo
Spoločnosť Stanley Europe týmto vyhlasuje, že tieto výrobky popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky
nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, 2006/42/EC, EN 607451:2009 +A11:2010, EN 60745-2-6:2010.
Tieto výrobky spĺňajú aj požiadavky smerníc 2004/108/EC
(do 19. 4. 2016), 2014/30/EÚ (od 20. 4. 2016) a 2011/65/EÚ.
Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím, spoločnosť Stanley Europe na tejto adrese alebo na adresách,
ktoré sú uvedené na konci tohto návodu.
Záruka
Spoločnosť Stanley Europe je presvedčená o kvalite svojich
výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku pre používateľov
tohto náradia. Táto záruka sa ponúka ako mimoriadna
a žiadnym spôsobom neovplyvní Vaše zmluvné práva, ak
ste súkromný neprofesionálny užívateľ. Táto záruka platí vo
všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny voľného
obchodu EFTA.
PLNÁ ZÁRUKA
Spoločnosť Stanley Europe garantuje počas trvania
záručnej lehoty (24 mesiacov pri nákupe na priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe na podnikateľskú činnosť)
bezplatné odstránenie akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby za nasledujúcich podmienok:
♦ Tento výrobok sa používal iba správnym spôsobom
a v súlade s pokynmi uvedenými v návode pre jeho
obsluhu.
♦ Výrobok bol vystavený bežnému použitiu a opotrebeniu.
♦ Výrobok nebol opravovaný neoprávnenými osobami.
♦ Bol predložený doklad o kúpe.
♦ Bol výrobok Stanley Fat Max vrátený kompletný so
všetkými pôvodnými komponentami.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte najbližšieho
autorizovaného predajcu alebo vyhľadajte autorizovaného
predajcu Stanley Fat Max v katalógu Stanley Fat Max alebo
kontaktujte predajcu na adrese, ktorá je uvedená v tomto
návode. Zoznam autorizovaných servisov Stanley Fat Max
a všetky podrobnosti o našom popredajnom servise nájdete
aj na internetovej adrese: www. stanley.eu/3
ZVÝHODNENÁ ZÁRUKA
Na získanie zvýhodnenej trojročnej záruky je nutné vykonať
registráciu na nižšie uvedenej adrese a v uvedenom
termíne.
♦ Registrácia sa vyžaduje do 4 týždňov od zakúpenia.
♦ Registrácia je na tejto adrese:
http://www.stanley.eu/3.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Stanley Europe.
R. Laverick
Viceprezident
technického oddelenia
Stanley Europe
Egide Walschaertsstraat 14-18
2800 Mechelen, Belgium
19. 6. 2015
8
zst00279217 - 27-08-2015
SLOVENČINA
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.stanleyworks.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.stanleyworks.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
9
10
CZ
ZÁRUþNÍ LIST
SK
ZÁRUþNÝ LIST
ZÁRUþNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUþNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 mČsícĤ pĜi prodeji zboží fyzické osobČ – spotĜebiteli pro soukromou pĜímou spotĜebu (§ 620 Obþanského zákoníku)
‰ 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteĐovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Obþianskeho zákonníka)
12 mČsícĤ pĜi prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské þinnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
‰ 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateĐovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateĐskej þinnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že úþel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že úþel nákupu je pre:
‰PĜímou osobní spotĜebu/Priamu osobnú spotrebu
‰Obchodní a podnikatelskou þinnost/obchodnú a podnikateĐskú þinnosĢ
IýO: ………………………...........................…..
ýíslo pokladního dokladu - faktury/ýíslo pokladniþného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
06/13
Download PDF

advertising