FME300 | Stanley FME300 CIRCULAR SAW instruction manual

370001-11 LT
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
12
3
4
LIETUVIŲ
Naudojimo paskirtis
Šis „Stanley Fat Max“ pjūklas skirtas medienai ir medžio
produktams pjauti. Šis įrankis skirtas profesionaliam ir
asmeniniam, neprofesionaliam naudojimui.
Saugos informacija
apsaugotą liekamosios elektros srovės prietaisu
(RCD). Naudojant RCD, sumažėja elektros smūgio
pavojus.
3.
a.
Bendrieji įspėjimai darbui su elektriniais įrankiais
Įspėjimas! Perskaitykite visus saugos įspėjimus
ir visus nurodymus. Jei bus nesilaikoma toliau
pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros
smūgio, gaisro ir (arba) sunkaus sužeidimo
pavojus.
Išsaugokite visus įspėjimus ir nurodymus ateičiai.
Sąvoka „elektrinis įrankis“ visuose toliau pateiktuose
nurodymuose reiškia pagrindinį, jungiamą į elektros lizdą (su
laidu) arba akumuliatorinį (belaidį) elektrinį įrankį.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Darbo vietos sauga
Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.
Užgriozdintos ir tamsios vietos dažnai yra nelaimingų
atsitikimų priežastimi.
Nenaudokite elektrinių įrankių aplinkose, kur gali
kilti sprogimas, pavyzdžiui, ten, kur yra degiųjų
skysčių, dujų arba dulkių. Elektriniai įrankiai sukelia
kibirkštis, nuo kurių gali užsidegti dulkės arba garai.
Dirbdami su elektriniu įrankiu, neleiskite artyn
vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali blaškyti dėmesį ir
dėl to galite nesuvaldyti įrankio.
Elektros sauga
Elektrinių įrankių kištukai privalo atitikti elektros
lizdus. Niekada niekaip nemodifikuokite kištuko. Su
įžemintais elektriniais įrankiais niekada nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti, originalūs kištukai
ir juos atitinkantys elektros lizdai sumažins elektros
smūgio pavojų.
Venkite kontakto su įžemintais paviršiais,
pavyzdžiui, vamzdžiais, radiatoriais, viryklėmis ir
šaldytuvais. Jei jūsų kūnas būtų įžemintas, elektros
smūgio pavojus padidėtų.
Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba esant drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį įrankį patekęs vanduo
padidina elektros smūgio pavojų.
Atsargiai elkitės su elektros laidu. Niekada
nenaudokite laido elektriniam įrankiui nešti, jam ar
kištukui traukti. Saugokite laidą nuo karščio, tepalo, aštrių kraštų arba judančių dalių. Pažeisti arba
susinarplioję laidai padidina elektros smūgio pavojų.
Dirbdami su elektriniais įrankiais lauke, naudokite
tam pritaikytą ilginimo laidą. Naudojant darbui lauke
tinkamą laidą, sumažėja elektros smūgio pavojus.
Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai reikia naudoti
drėgnoje aplinkoje, naudokite maitinimo šaltinį,
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
Asmens sauga
Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote ir vadovaukitės
sveika nuovoka, kai dirbate su elektriniu įrankiu.
Nenaudokite elektrinio įrankio būdami pavargę
arba veikiami narkotikų, alkoholio arba vaistų.
Dirbant su elektriniu įrankiu užtenka vienos neatidumo
akimirkos ir galima sunkiai susižeisti.
Dėvėkite asmenines apsaugines priemones. Visada
naudokite akių apsaugos priemones. Apsauginės
priemonės, pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai batai
neslidžiais padais, šalmas ar ausų apsaugos, naudojamos atitinkamomis sąlygomis, mažina susižeidimo
pavojų.
Būkite atsargūs, kad netyčia neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami įrankį į elektros tinklą ir (arba)
įdėdami akumuliatorių bloką, prieš paimdami ar
nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar išjungtas
jo jungiklis. Nešant elektrinius įrankius uždėjus pirštą
ant jų jungiklio arba įjungiant įrankius į elektros tinklą,
kai jų jungikliai yra įjungti, įvyksta nelaimingų atsitikimų.
Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite nuo jo
visus reguliavimo raktus ar veržliarakčius. Neištraukę veržliarakčio iš besisukančios elektros įrankio dalies
rizikuojate susižeisti.
Nepersitempkite. Visuomet tvirtai stovėkite ant žemės, išlaikykite pusiausvyrą. Taip galėsite lengviau
suvaldyti elektrinį įrankį netikėtomis situacijomis.
Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite laisvų rūbų
arba laisvai kabančių papuošalų. Plaukus, aprangą
ir pirštines laikykite atokiau nuo judančių dalių.
Judamosios dalys gali įtraukti laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
Jei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių trauktuvus
ir dulkių surinkimo prietaisus, būtinai juos prijunkite ir tinkamai naudokite. Naudojant dulkių surinkimo
įrenginius, galima sumažinti su dulkėmis susijusius
pavojus.
Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra
Elektros įrankio negalima apkrauti per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti naudokite tinkamą įrankį.
Tinkamu elektriniu įrankiu geriau ir saugiau atliksite
darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra numatytas.
Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo jungiklis jo
neįjungia arba neišjungia. Bet kuris elektrinis įrankis,
kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas – jį
privaloma pataisyti.
Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo, priedų
pakeitimo arba paruošimo saugojimui darbus,
atjunkite šį elektrinį įrankį nuo energijos šaltinio
ir (arba) ištraukite akumuliatoriaus kasetę. Tokios
5
LIETUVIŲ
d.
e.
f.
g.
5.
a.
apsauginės priemonės sumažina pavojų netyčia įjungti
elektrinį įrankį.
Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį laikykite
vaikams nepasiekiamoje vietoje, ir neleiskite jo
naudoti su šiuo elektriniu įrankiu arba šiomis
instrukcijomis nesusipažinusiems asmenims.
Naudojami nekvalifikuotų vartotojų, elektriniai įrankiai
yra pavojingi.
Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius įrankius. Patikrinkite, ar sutampa ir nestringa judamosios dalys,
ar nėra sulūžusių dalių ir kitų gedimų, kurie galėtų
turėti įtakos elektrinių įrankių veikimui. Jeigu elektrinis įrankis sugadintas, prieš naudojant jį reikia
pataisyti. Daugelis nelaimingų atsitikimų nutinka dėl
prastai prižiūrimų elektrinių įrankių.
Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs. Tinkamai
techniškai prižiūrimi pjovimo įrankiai aštriais pjovimo
galais mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
Elektrinius įrankius, papildomus įtaisus ir smulkias
įrankių dalis (peilius, grąžtus ir kt.) naudokite
vadovaudamiesi šia instrukcija ir konkrečios
rūšies elektriniams įrankiams numatytu būdu,
atsižvelgdami į darbo sąlygas bei darbą, kurį reikia
atlikti. Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams nei
numatytieji atlikti, gali susidaryti pavojingų situacijų.
Techninė priežiūra
Šį elektrinį įrankį privalo techniškai prižiūrėti
kvalifikuotas specialistas, naudodamas originalias
keičiamąsias dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros
įrankio darbą.
Papildomi įspėjimai darbui su elektriniais įrankiais
Įspėjimas! Saugos instrukcija visiems pjūklams
Pjovimo procedūros
a.
b.
c.
d.
6
Nekiškite rankų į pjovimo zoną, laikykite jas
atokiai nuo pjovimo disko. Antrąją ranką laikykite
ant pagalbinės rankenos arba variklio korpuso. Laikydami pjūklą abejomis rankomis, negalėsite įsipjauti
į disko ašmenis.
Nesiekite ko nors paimti po ruošiniu. Apsauginis
gaubtas negali apsaugoti jūsų nuo pjovimo disko po
ruošiniu.
Pareguliuokite pjovimo gylį pagal ruošinio storį. Iš
po ruošinio turi matytis mažiau nei vienas pjovimo disko
dantukas.
Niekada nelaikykite pjaunamos dalies rankomis
arba tarp kojų. Įtvirtinkite ruošinį ant nejudamo paviršiaus. Labai svarbu tinkamai laikyti ruošinį, kad būtų
maksimaliai apsaugotas kūnas, kad diskas neužstrigtų
arba nebūtų prarasta kontrolė.
e.
f.
g.
h.
Atlikdami darbus, kurių metu įrankiu galima
užkliudyti paslėptus elektros laidus arba paties
įrankio laidą, laikykite elektrinį įrankį tik už
izoliuotų, rankomis laikyti skirtų paviršių. Prisilietus
prie „gyvo“ laido, neizoliuotoms metalinėms elektrinio
įrankio dalims bus perduota įtampa ir operatorius patirs
elektros smūgį.
Darydami prapjovimo darbus, visuomet naudokite
prapjovos kreiptuvą arba tiesią krašto kreipiamąją.
Taip pjūvis bus tikslesnis ir sumažės galimybė diskui
užstrigti.
Visuomet naudokite diskus su tinkamo dydžio ir
formos (rombo arba apvalios formos) skyle užmauti
ant veleno. Diskai, kurių vidinės angos neatitinka pjūklo montavimo įrangos, veiks ekscentriškai, sukeldami
kontrolės praradimą.
Niekuomet nenaudokite sugadintų arba netinkamų
disko poveržlių ar varžtų. Disko poveržlės ir varžtas
yra specialiai skirti šiam pjūklui, kad būtų užtikrintas
optimalus šio įrankio darbas ir sauga.
Atatrankos priežastys ir operatoriaus
apsaugojimas nuo atatrankos
Atatrankos priežastys ir su ja susiję įspėjimai
♦
atatranka – tai staigi reakcija į suspaudimą, užstrigimą
ar pjovimo disko išsiderinimą, kuri sukelia nekontroliuojamą pjūklo pakilimą ir atšokimą nuo ruošinio link
operatoriaus;
♦ kai diskas suspaudžiamas arba tvirtai užstringa ruošinyje, diskas užsikerta ir sustoja, o variklio reakcijos jėga
staiga atmeta įrankį link arba šalin nuo operatoriaus;
♦ jeigu diskas pjūvyje sulinksta arba išsiderina, disko galinio krašto dantukai gali įstrigti viršutiniame medienos
paviršiuje ir todėl diskas išsprūsta iš įpjovos ir atšoka
atgal link operatoriaus.
Atatranka – netinkamo įrankio naudojimo ir (arba) netinkamų
darbo tvarkos ar sąlygų padarinys, kurio galima išvengti
imantis tinkamų, toliau nurodytų atsargumo priemonių:
a. Tvirtai abiem rankomis laikykite pjūklą, rankas
laikykite taip, kad galėtumėte atlaikyti atatrankos
jėgą. Jūsų kūnas turi būti bet kurioje disko pusėje,
bet ne vienoje linijoje su disku. Atatranka gali
priversti pjūklą atšokti atgal, bet, ėmusis tinkamų atsargumo priemonių, operatorius gali suvaldyti atatrankos
jėgas.
b. Kai diskas užstrigo arba kai pjovimas dėl kokių
nors kitų priežasčių nutraukiamas, atleiskite svirtinį jungiklį ir nejudinkite pjūklo ruošinyje, kol diskas
visiškai nenustos suktis. Niekada nebandykite
ištraukti pjūklo iš ruošinio arba patraukti pjūklo
atgal, kai diskas sukasi, kitaip gali įvykti atatranka.
Ištirkite ir imkitės atitaisymo darbų, kad pašalintumėte
disko užstrigimo priežastį.
LIETUVIŲ
c.
d.
e.
f.
g.
Iš naujo paleidę pjūklą ruošinyje, dėkite jį prapjovos viduryje ir įsitikinite, kad pjūklo dantukai neliečia ruošinio. Jeigu diskas yra įstrigęs, vėl paleidus
įrankį jis gali iššokti arba gali vėl įvykti atatranka.
Dideles plokštes paremkite, kad sumažėtų disko
įstrigimo ir atatrankos galimybė. Dideli ruošiniai dažnai linksta nuo savo pačių svorio. Atramas reikia dėti po
plokšte netoli pjovimo linijos ir greta plokštės briaunos
iš abiejų disko pusių.
Nenaudokite bukų ar apgadintų diskų. Neužaštrinti
ar netinkamai nustatyti diskai pjauna siaurai ir sukelia
pernelyg didelę trintį, disko strigimą ir atatranką.
Prieš atliekant pjūvį, disko gylio ir įstrižo pjovimo
reguliavimo fiksavimo svirtys turi būti užtvirtintos
ir užfiksuotos. Jeigu pjaunant reguliavimo nustatymai
pasikeičia, diskas gali užstrigti ruošinyje arba gali įvykti
atatranka.
Ypač būkite atsargūs įpjaudami sienas ar kitas
aklinas vietas. Kyšantis diskas gali prapjauti objektus,
kurie gali sukelti atatranką.
Apatinio apsauginio gaubto veikimas
a.
b.
c.
d.
Prieš naudojimą patikrinkite apsauginį gaubtą, ar
jis tinkamai uždarytas. Nedirbkite su pjūklu, jeigu
apsauginis gaubtas nejuda laisvai ir neuždengia
pjovimo disko. Niekuomet nespauskite ir netvirtinkite apsauginio gaubto, jei atidengtas pjovimo
diskas. Jei netyčia numestumėte pjūklą, gali sulinkti
apatinis apsauginis gaubtas. Pakelkite apatinį apsauginį
gaubtą už atitraukimo rankenėlės ir įsitikinkite, ar jis
juda laisvai ir niekur (šonuose ir apačioje) neliečia disko
ar kokios nors kitos dalies.
Patikrinkite apsauginio gaubto grąžinimo spyruoklės veikimą ir būklę. Jeigu apsauginis gaubtas ir
spyruoklė veikia netinkamai, prieš naudojimą juos
būtina pataisyti. Apatinis apsauginis gaubtas gali
veikti vangiai dėl sugadintų dalių, klijingų nuosėdų ar
susikaupusių nešvarumų.
Apatinį apsauginį gaubtą galima atitraukti rankiniu
būdu tik darant įleidžiamuosius ir suleidimų pjūvius. Kai tik diskas pradeda pjauti medžiagą, pakelkite
apatinį apsauginį gaubtą už atitraukimo rankenėlės;
apatinis apsauginis gaubtas turi būti atlaisvintas. Bet
kokio kito pjovimo metu apatinis apsauginis gaubtas turi
veikti automatiškai.
Prieš padėdami pjūklą ant darbastalio ar grindų,
visuomet įsitikinkite, ar apsauginis gaubtas dengia
diską. Neapsaugotas, tuščiąja eiga veikiantis diskas
privers pjūklą judėti atgal, pjaudamas visa, kas pasitaikys jo kelyje. Atkreipkite dėmesį, per kiek laiko sustoja
diskas atleidus jungiklį.
b.
c.
d.
e.
Kiti pavojai.
Naudojant šį įrankį, gali kilti papildomų kitų pavojų, kurie
gali būti nenurodyti pateiktuose įspėjimuose dėl saugos.
Šie pavojai gali kilti naudojant įrankį ne pagal paskirtį, ilgai
naudojant įrankį ir pan.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo ir saugos
priemonių naudojimo, tam tikrų kitų pavojų išvengti neįmanoma. Galimi pavojai:
♦ Susižeidimai, prisilietus prie bet kurių besisukančių
(judamųjų) dalių.
♦ Susižalojimai keičiant bet kokias dalis, pjūklelius arba
priedus.
♦ Žala, patiriama įrankį naudojant ilgą laiką. Jeigu įrankį
reikia naudoti ilgą laiką, būtinai reguliariai darykite
pertraukas.
♦ Klausos pablogėjimas.
♦ Sveikatai kylantys pavojai įkvėpus dulkių, susidariusių
naudojant įrankį (pavyzdžiui, apdirbant medieną, ypač
ąžuolą, beržą ir MDF).
Pjovimo diskai
♦
♦
Naudokite skėlimo peiliui tinkamą pjovimo diską.
Norint, kad skėlimo peilis tinkamai veiktų, disko
Nenaudokite didesnio ar mažesnio skersmens diskų,
nei rekomenduojama. Tinkamus diskų matmenis rasite
techninių duomenų skyriuje. Naudokite tik šiame vadove nurodytus diskus, atitinkančius standartą EN 847-1.
Įspėjimas! Niekuomet nenaudokite šlifuojamųjų pjovimo diskų.
Kitų asmenų sauga
♦
Skėlimo peilio veikimas
a.
korpusas turi būti plonesnis nei skėlimo peilis, bet disko
pjovimo plotis privalo būti didesnis nei skėlimo peilio
storis.
Pareguliuokite skėlimo peilį taip, kaip aprašyta šiame įrankio eksploatacijos vadove. Palikus netinkamą
tarpą, netinkamai nustačius ir sulygiavus skėlimo peilį,
jis nėra veiksminga apsauga nuo atatrankos.
Visada naudokite skėlimo peilį, išskyrus tada, kai
darote įleidžiamuosius pjūvius. Atlikus įleidžiamuosius pjūvius, privaloma vėl sumontuoti skėlimo peilį.
Skėlimo peilis trukdo atlikti įleidžiamuosius pjūvius ir
gali sukelti atatranką.
Norint, kad skėlimo peilis veiktų, jis turi liesti
ruošinį. Skėlimo peilis yra neveiksminga atatrankos
priemonė atliekant trumpus pjūvius.
Nenaudokite pjūklo, jei skėlimo peilis sulankstytas.
Net menkiausia kliūtis gali sulėtinti apsauginio gaubto
uždarymą.
♦
Asmenims, nesugebantiems saugiai naudotis prietaisu
dėl savo psichikos, jutiminės arba protinės negalios
arba patirties bei žinių trūkumo (įskaitant vaikus), negalima naudotis šiuo prietaisu be už šių asmenų saugumą
atsakingų asmenų priežiūros ir nurodymų.
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo prietaisu.
7
LIETUVIŲ
Vibracija
Techninių duomenų skyriuje ir atitikties deklaracijoje pateiktos deklaruotosios vibracijos emisijos vertės išmatuotos
standartiniu bandymų būdu pagal standartą EN 60745; jos
gali būti naudojamos vienų įrankių palyginimui su kitais.
Nurodyta keliama vibracija taip pat gali būti naudojama
preliminariam vibracijos poveikiui įvertinti.
Įspėjimas! Faktinio elektrinio įrankio darbo metu keliama
vibracija gali skirtis nuo nurodytojo dydžio, priklausomai nuo
to, kokiais būdais naudojamas šis įrankis. Vibracijos lygis
gali viršyti nurodytąjį lygį.
Pjovimo disko nuėmimas ir uždėjimas (A pav.)
Nuėmimas
♦ Laikydami nuspaudę veleno fiksavimo mygtuką (5), sukite diską tol, kol veleno fiksatorius visiškai užsifiksuos.
♦ Atsukite ir nuimkite disko montavimo varžtą (11), sukdami jį pateiktu veržliarakčiu (12) prieš laikrodžio rodyklę.
♦ Nuimkite išorinę poveržlę (13).
♦ Nuimkite pjovimo diską (7).
Vertinant vibracijos poveikį, norint nustatyti apsaugos
priemones, reikalaujamas pagal 2002/44/EB žmonių, darbe
reguliariai naudojančių elektrinius įrankius, apsaugai, reikia
atsižvelgti į vibracijos poveikio įvertinimą, faktines įrankio
naudojimo sąlygas ir kaip tas įrankis yra naudojamas, o taip
pat atsižvelgti į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiui, ne tik
į įrankio naudojimo laiką, bet ir protarpius, kai įrankis būna
išjungtas ir kai jis veikia tuščiąja eiga.
Uždėjimas
♦ Dėkite pjovimo diską ant vidinės jungės (14), įsitikindami, kad ant disko esanti rodyklė būtų nukreipta ta pačia
kryptimi kaip ir ant įrankio esanti rodyklė.
♦ Ant veleno dėkite išorinę poveržlę (13), išgaubtą centrinę dalį nukreipę į kitą pusę nuo disko.
♦ Įkiškite į angą disko montavimo varžtą (11).
♦ Laikykite nuspaudę veleno fiksavimo mygtuką (5).
♦ Tvirtai užveržkite disko montavimo varžtą, sukdami jį
pateiktu veržliarakčiu (12) pagal laikrodžio rodyklę.
♦ Nustatykite skėlimo peilį kaip aprašyta toliau.
Ant įrankio esantys ženklai
Skėlimo peilio reguliavimas (B pav.)
Ant įrankio rasite pavaizduotus šiuos simbolius:
Skėlimo peilis neleidžia pjovimo diskui užstrigti atliekant
įleidžiamuosius pjūvius. Pakeitus pjovimo diską, skėlimo
peilį privaloma pareguliuoti.
♦ Laikydami skėlimo peilį, kad jis nejudėtų, veržliarakčiu
(12) atsukite varžtus (15).
♦ Nustatykite skėlimo peilį (9) kaip parodyta.
♦ Tarp dantyto krašto ir skėlimo peilio privaloma palikti
2–3 mm tarpelį.
♦ Tarp dantyto krašto ir skėlimo peilio apatinio galo
privaloma 2–3 mm aukščio tarpelį.
♦ Užveržkite varžtus.
Įspėjimas! Norėdamas sumažinti susižeidimo
pavojų, vartotojas privalo perskaityti šią naudojimo
instrukciją.
Elektros sauga
Šis įrankis turi dvigubą izoliaciją, todėl jo nereikia
įžeminti. Visuomet patikrinkite, ar elektros tinklo
įtampa atitinka kategorijos plokštelėje nurodytą
įtampą.
♦
Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti
pavojaus, jį nedelsiant privalo pakeisti įgaliotasis „Stanley Fat Max“ techninės priežiūros centro darbuotojas.
Funkcijos
Šis įrankis turi kai kurias arba visas šias funkcijas:
1. Įjungimo/išjungimo jungiklis
2. Atlaisvinimo mygtukas
3. Pagrindinė rankena
4. Papildoma rankena
5. Veleno fiksavimo mygtukas
6. Padas
7. Pjovimo diskas
8. Pjovimo disko apsauginis gaubtas
9. Skėlimo peilis
10. Pjuvenų išleidimo anga
Surinkimas
Įspėjimas! Prieš mėginant atlikti toliau nurodytus veiksmus,
įrankį būtinai reikia išjungti, atjungti nuo elektros tinklo ir
sustabdyti pjovimo diską.
8
Lygiagrečiojo kreiptuvo įdėjimas ir išėmimas
(C pav.)
♦
Lygiagretusis kreiptuvas naudojamas pjaunant tiesia
linija, lygiagrečiai ruošinio kraštui.
Montavimas
♦ Atlaisvinkite fiksavimo rankenėlę (16).
♦ Įkiškite lygiagretųjį kreiptuvą (17) pro angas (18).
♦ Pastumkite lygiagretųjį kreiptuvą į norimą padėtį.
♦ Užveržkite fiksavimo rankenėlę.
Išėmimas
♦ Užveržkite fiksavimo rankenėlę.
♦ Ištraukite lygiagretųjį kreiptuvą iš įrankio.
Naudojimas
Įspėjimas! Įrankis darbą privalo atlikti pats, savaiminiu
greičiu. Nenaudokite jo jėga, norėdami darbą atlikti greičiau.
Šį įrankį galima naudoti ir kairėje, ir dešinėje pusėje.
LIETUVIŲ
Pjovimo kampo reguliavimas (D pav.)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Kampainiu patikrinkite, ar pjovimo diskas su pagrindu
sudaro 90° kampą. Jeigu kampas nėra 90°, sureguliuokite, atlikdami šiuos veiksmus:
Atlaisvinkite fiksavimo rankenėlę (19), kad atlaisvintumėte pjūklo padą.
Atsukite reguliavimo varžo (21) antveržlę (20).
Įsukite arba išsukite varžtą, kad nustatytumėte 90°
kampą.
Vėl užveržkite antveržlę.
Užveržkite fiksavimo rankenėlę, kad tinkamai užtvirtintumėte pjūklo padą.
♦
♦
Kontrolinio kreiptuvo reguliavimas
♦
♦
♦
♦
Pjūvio gylio reguliavimas (E pav.)
Pjūvio gylį reikia nustatyti atsižvelgiant į ruošinio storį. Jis
turi viršyti storį maždaug 2 mm.
♦ Atlaisvinkite rankenėlę (22), kad atlaisvintumėte pjūklo
padą.
♦ Pastumkite pjūklo padą (6) į norimą padėtį. Pjūvio gylis
matomas skalėje (23).
♦ Užveržkite rankenėlę, kad tinkamai užtvirtintumėte
pjūklo padą.
Įstrižojo kampo reguliavimas (F pav.)
Šį įrankį galima nustatyti įstrižiesiems pjūviams 0° ir 45°
kampais.
♦ Atlaisvinkite fiksavimo rankenėlę (19), kad atlaisvintumėte pjūklo padą.
♦ Pastumkite pjūklo padą (8) į norimą padėtį. Atitinkamą
įstrižąjį kampą galima matyti skalėje (24).
♦ Užveržkite fiksavimo rankenėlę, kad tinkamai užtvirtintumėte pjūklo padą.
♦
♦
Jeigu norite įrankį įjungti, patraukite atlaisvinimo mygtuką (2) į atlaisvinimo padėtį ir nuspauskite įjungimo/
išjungimo jungiklį (1).
Jeigu įrankį norite išjungti, atleiskite jungimo/išjungimo
jungiklį.
Dulkių siurbliui arba dulkių trauktuvui prie įrankio prijungti
reikia adapterio.
♦ Įkiškite dulkių trauktuvo adapterį į pjuvenų išleidimo
angą (10).
♦ Prijunkite dulkių siurblio žarną prie adapterio.
Patarimai, kaip optimaliai naudoti įrankį
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Pjovimas
Įrankį visuomet laikykite abejomis rankomis.
♦ Prieš pradėdami pjauti, leiskite įrankiui kelias sekundes
laisvai paveikti.
♦ Pjaudami, įrankį spauskite nesmarkiai.
♦ Dirbkite atrėmę pjūklo padą į ruošinį.
Pastaba: Pasirūpinkite, kad neperkaistų disko galiukai.
Kontrolinio kreiptuvo naudojimas (G pav.)
Šiame įrankyje įrengtas kontrolinis kreiptuvas, naudojamas
atliekant tiesiuosius pjūvius (25) ir 45°įstrižuosius pjūvius
(26).
♦ Nustatykite kontrolinį kreiptuvą, kaip aprašyta toliau.
♦ Sutapdinkite kreiptuvų (25) arba (26) kairįjį kraštą su
pjovimo linija (27).
Atlikite bandomąjį pjūvį, naudodami nereikalingą
medienos atraižą.
Ištraukite pjūklą, kad būtų matoma pjovimo linija (27).
Laikydami pjūklą šioje padėtyje, atlaisvinkite kontrolinį
kreiptuvą ant pjovimo pagrindo, kaip pavaizduota.
Sutapdinkite ant kontrolinio kreiptuvo esančią 0° kampo
žymą (25) su pjovimo linija (27). Reguliuodami kreiptuvą
45° kampo įstrižiesiems pjūviams, su pjovimo linija sutapdinkite ant kontrolinio kreiptuvo esančią 45° kampo
žymą (26).
Priveržkite kontrolinį kreiptuvą varžtu (28).
Dulkių ištraukimas
Įjungimas ir išjungimas
♦
Pjaudami laikykite sutapdinę kontrolinį kreiptuvą su
pjovimo linija.
Dirbkite atrėmę pagrindą į ruošinį.
♦
♦
♦
Visada naudokite ruošinio medžiagai ir pjovimo tipui
tinkamą pjūklelio tipą.
Įrankį visuomet laikykite abejomis rankomis.
Prieš pradėdami pjauti, leiskite įrankiui kelias sekundes
laisvai paveikti.
Pjaudami, įrankį spauskite nesmarkiai.
Dirbkite atrėmę pjūklo padą į ruošinį.
Kadangi tam tikro pleišėjimo išilgai ruošinio viršaus pjovimo linijos išvengti neįmanoma, pjaukite iš tos pusės,
kurioje pleišėjimas reikšmės neturi.
Ten, kur pleišėjimas turėtų būti minimalus, pvz., pjaunant lakštus, suspauskite spaustuvais faneros lakštą
ruošinio viršuje.
Dideles plokštes paremkite, kad sumažėtų disko
įstrigimo ir atatrankos galimybė. Dideli ruošiniai dažnai
linksta nuo savo pačių svorio.
Plokštę reikia paremti iš abiejų pusių, šalia pjovimo
linijos ir prie plokštės krašto.
Niekada nelaikykite pjaunamos dalies rankomis arba
tarp kojų.
Pritvirtinkite ruošinį spaustuvais prie nejudamo paviršiaus. Labai svarbu tinkamai laikyti ruošinį, kad būtų
maksimaliai apsaugotas kūnas, kad diskas neužstrigtų
arba nebūtų prarasta kontrolė.
Priedai
Įrankio veikimas priklauso nuo naudojamo priedo. „Stanley
Fat Max“ priedai yra pagaminti laikantis aukštos kokybės
standartų ir skirti pagerinti įrankio eksploatacines savybes.
Naudojant šiuos priedus, įrankis veiks geriausiai.
9
LIETUVIŲ
Techninė priežiūra
Šis elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam darbui, prireikiant
minimalios techninės priežiūros. Įrankis tarnaus kokybiškai ir
ilgai, jei jį tinkamai prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
Įspėjimas! Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros
darbus, išjunkite įrankį ir atjunkite jį nuo elektros tinklo.
♦ Reguliariai minkštu šepetėliu arba sausu skudurėliu
išvalykite įrankio ir kroviklio ventiliacijos angas.
♦ Reguliariai drėgnu skudurėliu nuvalykite variklio
korpusą. Nenaudokite jokių šveičiamųjų arba tirpiklių
pagrindu pagamintų valiklių.
Elektros kištuko keitimas (tik Jungtinės Karalystės
ir Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
♦ Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
♦ Rudą laidą junkite prie naujo elektros kištuko gnybto,
turinčio įtampą.
♦ Mėlyną laidą junkite prie elektros kištuko neutralaus
gnybto.
Įspėjimas! Prie įžeminimo įvado nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama su aukštos
kokybės kištukais. Rekomenduojamas saugiklis: 13 A.
Aplinkosauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio negalima
išmesti kartu su kitomis namų ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti šį
„Stanley Fat Max“ gaminį nauju arba jeigu jis jums daugiau
nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir pakuotę, sudaroma galimybė juos perdirbti ir panaudoti iš naujo.
Tokiu būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą ir
naujų žaliavų poreikį.
Techniniai duomenys
FME300 (1 tipas)
Įvesties įtampa
Vac
230
Galios įvestis
W
1 600
Greitis be apkrovos
min -1
5 000
Maks. pjūvio gylis
mm
65
Maks. pjūvio gylis pjaunant 45°
įstrižuoju kampu
mm
50
Pjovimo disko skersmuo
mm
190
Vidinės disko angos skersmuo
mm
16
Disko galiuko plotis
mm
2,3
Svoris
kg
5,4
LpA (garso slėgis) 94 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)
LWA (garso galia) 105 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)
Bendros vibracijos vertės (triašio vektoriaus suma) pagal EN 60745:
Medienos pjovimas (ah, W) 4,8 m/s², paklaida (K) 1,5 m/s²
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
FME300
„Stanley Europe“ deklaruoja, kad šie gaminiai, aprašyti
„Techninių duomenų“ skyriuje, atitinka: 2006/42/EB,
EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas 2004/108/EB ir
2011/65/EB. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis
į „Stanley Europe“ atstovą toliau nurodytu adresu arba
žiūrėkite į vadovo pabaigoje pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią deklaraciją „Stanley Europe“.
Kevin Hewitt
Generalinio technikos
direktoriaus pavaduotojas
Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium (Belgija)
2013.10.07
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas atskiras
elektrinių gaminių surinkimas iš namų ūkių, iš savivaldybių
atliekų surinkimo vietų, arba juos, perkant naują gaminį, gali
paimti prekybos atstovai.
„Stanley Europe“ surenka senus naudotus „Stanley Fat Max“
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu. Norėdami
pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite savo gaminį bet kuriam
įgaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite susisiekę
su vietine „Stanley Europe“ atstovybe, šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto tinklapyje pateiktas sąrašas
įgaliotųjų „Stanley Europe“ įrangos remonto dirbtuvių bei
tiksli informacija apie mūsų produktų techninio aptarnavimo
centrus, jų kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
10
Garantija
Bendrovė „Stanley Europe“ yra užtikrinta savo gaminių
kokybe ir siūlo išskirtinę garantiją šio gaminio naudotojams.
Ši garantija papildo, bet jokiais būdais nepažeidžia jūsų, privataus neprofesionalaus vartotojo sutartinių arba įstatyminių
teisių. Ši garantija galioja Europos Sąjungos valstybių narių
ir Europos laisvos prekybos zonos teritorijose.
LIETUVIŲ
VISAVERTĖ VIENŲ METŲ GARANTIJA
Jeigu šis „Stanley Fat Max“ gaminys sugestų dėl medžiagų
arba gamybos defektų per 12 mėnesių nuo pirkimo datos,
bendrovė „Stanley Europe“ garantuoja nemokamą visų
sugedusių dalių pakeitimą arba, savo nuožiūra, nemokamą
viso prietaiso pakeitimą, su sąlyga, kad:
♦ gaminys nebuvo netinkamai naudojamas – buvo naudojamas pagal šią naudojimo instrukciją;
♦ gaminys buvo saugotas nuo nusidėvėjimo;
♦ jo nebandė taisyti neįgaliotieji asmenys;
♦ pateiktas šio gaminio įsigijimą patvirtinantis dokumentas.
♦ „Stanley Fat Max“ gaminys grąžinamas pilnai sukomplektuotas, su visomis originaliomis sudedamosiomis
dalimis.
Jeigu norite pateikti pretenziją, susisiekite su savo pardavėju
arba artimiausiu įgaliotuoju „Stanley Fat Max“ techninio
aptarnavimo centru, nurodytu „Stanley Fat Max“ kataloge,
arba susisiekite su mūsų „Stanley“ biuru šiame vadove nurodytu adresu. Įgaliotųjų „Stanley Fat Max“ atstovų sąrašą,
o taip pat visą informaciją apie mūsų garantinio aptarnavimo
paslaugas rasite internete adresu: www.stanley.eu/3.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша дисковая пила Stanley Fat Max предназначена
для пиления древесины и изделий из дерева. Данный
инструмент предназначен для эксплуатации профессиональными и непрофессиональными пользователями.
Инструкции по технике безопасности
c.
d.
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по
эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже правил безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для их дальнейшего
использования. Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится к Вашему сетевому (с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
12
Безопасность рабочего места
Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение. Плохое освещение
или беспорядок на рабочем месте может привести
к несчастному случаю.
Не используйте электроинструменты, если есть
опасность возгорания или взрыва, например,
вблизи легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы электроинструмент создает искровые разряды, которые
могут воспламенить пыль или горючие пары.
Во время работы с электроинструментом не
подпускайте близко детей или посторонних лиц.
Отвлечение внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
Электробезопасность
Вилка кабеля электроинструмента должна соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные
штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод заземления.
Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей ей штепсельной розетки уменьшает
риск поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта с заземленными
объектами, такими как трубопроводы, радиаторы отопления, электроплиты и холодильники.
e.
f.
3.
a.
b.
c.
Риск поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под дождем или во влажной среде. Попадание воды
в электроинструмент увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте
кабель для переноски электроинструмента или
для вытягивания его вилки из штепсельной
розетки. Не подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур и смазочных
веществ; держите его в стороне от острых
кромок и движущихся частей инструмента. Повреждённый или запутанный кабель увеличивает
риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинительный
кабель, предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для работы
на открытом воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте
источник питания, оборудованный устройством
защитного отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения электрическим током.
Личная безопасность
При работе с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что Вы делаете,
и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств. Малейшая неосторожность при работе с электроинструментами может
привести к серьезной травме.
При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки.
Своевременное использование защитного снаряжения, а именно: пылезащитной маски, ботинок
на нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумовых наушников, значительно снизит
риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска.
Перед тем, как подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору, поднять или перенести его, убедитесь, что выключатель находится
в положении «выключено». Не переносите
электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого установлен
в положение «включено», это может привести
к несчастному случаю.
РУССКИЙ ЯЗЫК
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные или гаечные
ключи. Регулировочный или гаечный ключ,
оставленный закрепленным на вращающейся
части электроинструмента, может стать причиной
тяжёлой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда сохраняйте равновесие и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом. Во
время работы не надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем, чтобы Ваши
волосы, одежда или перчатки находились
в постоянном отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся
части инструмента.
Если электроинструмент снабжен устройством
сбора и удаления пыли, убедитесь, что данное
устройство подключено и используется надлежащим образом. Использование устройства пылеудаления значительно снижает риск возникновения
несчастного случая, связанного с запыленностью
рабочего пространства.
Использование электроинструментов и технический уход
Не перегружайте электроинструмент. Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надёжно и безопасно только
при соблюдении параметров, указанных в его
технических характеристиках.
Не используйте электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается в положение
включения или выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем представляет опасность и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой
розетки и/или извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой принадлежностей
или при хранении электроинструмента. Такие
меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты
в недоступном для детей месте и не позволяйте
лицам, не знакомым с электроинструментом или
данными инструкциями, работать с электроинструментом. Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных пользователей.
Регулярно проверяйте исправность электроинструмента. Проверяйте точность совмещения
и легкость перемещения подвижных частей,
целостность деталей и любых других элементов электроинструмента, воздействующих
f.
g.
5.
a.
на его работу. Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не будет полностью отремонтирован. Большинство несчастных
случаев являются следствием недостаточного
технического ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют избежать заклинивания
и делают работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары
и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих условий и характера
будущей работы. Использование электроинструмента не по назначению может создать опасную
ситуацию.
Техническое обслуживание
Ремонт Вашего электроинструмента должен
производиться только квалифицированными
специалистами с использованием идентичных
запасных частей. Это обеспечит безопасность
Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
Внимание! Инструкции по технике безопасности для всех типов пил
Указания по резанию
a.
b.
c.
d.
e.
Держите руки на расстоянии от области распила и диска. Держите вторую руку на дополнительной рукоятке или на корпусе двигателя.
Если инструмент удерживается обеими руками,
исключается вероятность их пореза диском.
Не держите руки под обрабатываемой деталью.
Защитный кожух не защищает руки от касания диска под обрабатываемой деталью.
Отрегулируйте глубину пропила в соответствии
с толщиной обрабатываемой детали. Зуб диска
не должен выступать с нижней стороны обрабатываемой детали полностью.
Никогда не удерживайте разрезаемую деталь
в руках, или прижав ее к ноге. Зафиксируйте обрабатываемую деталь на неподвижной опоре.
Необходимо надлежащим образом закрепить
обрабатываемую деталь для снижения риска
получения травмы, заклинивания диска или потери
управления.
Держите электроинструмент только за изолированные ручки при выполнении операций,
во время которых режущий инструмент может
задеть скрытую проводку или собственный
кабель. Контакт с находящимся под напряжением
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
f.
g.
h.
проводом делает непокрытые изоляцией металлические части электроинструмента также «живыми»,
что создает опасность поражения электрическим
током.
Во время продольной распиловки всегда используйте направляющую планку или линейку.
Это повышает точность распила и снижает вероятность заклинивания диска.
Всегда используйте диски с посадочными отверстиями соответствующего размера и формы
(ромбовидные или круглые). Диски, не совпадающие с крепежными приспособлениями инструмента, будут вращаться эксцентрически, что приведет
к потере контроля.
Ни в коем случае не используйте поврежденные
или несоответствующие зажимные кольца или
болты для дисков. Зажимные кольца и болты для
дисков были разработаны специально для данного
инструмента с целью обеспечения оптимальной
производительности и безопасности во время
работы.
c.
d.
e.
Дополнительные меры безопасности для всех
типов пил
Причины возникновения обратного удара и действия по его предупреждению
♦ Обратный удар является внезапной реакцией на
защемление, зажимание или смещение пильного
диска, что приводит к неконтролируемому подъему
пилы из обрабатываемой детали в направлении
оператора.
♦ При зажатии или защемлении диска в пропиле,
он останавливается, и реакция электродвигателя
приводит к внезапному смещению инструмента
в направлении или в сторону от оператора.
♦ Если диск перекашивается или смещается в пропиле, зубья на его задней кромке могут войти
в верхнюю часть деревянной детали, что приведет
к выходу диска из пропила и его скачку в направлении оператора.
Обратный удар является результатом использования
пилы не по назначению и/или неправильных действий
оператора и условий работы, и его можно избежать,
соблюдая следующие меры безопасности:
a. Крепко держите пилу обеими руками и следите за положением рук, чтобы эффективно
противостоять воздействию обратного удара.
Стойте сбоку от пилы, но не на одной линии
с ней. Обратный удар может привести к скачку
пилы назад, но оператор может гасить его энергию
при условии соблюдения надлежащих мер.
b. В случае заклинивания диска или в случае прекращения процесса резки по любой причине, отпустите курковый выключатель и удерживайте
14
f.
g.
пилу неподвижно в обрабатываемой детали до
полной остановки диска. Никогда не пытайтесь
извлечь пилу из обрабатываемой детали или
вытянуть ее назад, пока вращается диск - это
может привести к обратному удару. Выясните
причину заклинивания диска и примите надлежащие меры по ее устранению.
При перезапуске пилы в детали отцентрируйте
пильный диск в пропиле и убедитесь в том, что
зубья пилы не касаются материала. Если пильный диск заклинен, то при повторном запуске пилы
он может подскочить вверх из детали или ударить
назад.
Для сведения к минимуму риска заклинивания диска и возникновения обратного удара,
поддерживайте заготовки большого размера.
Большие заготовки провисают под собственным
весом. Поместите опоры под заготовку с обеих
сторон, в непосредственной близости от линии
распила и краев заготовки.
Не используйте тупые или поврежденные
диски. Тупые или неправильно разведенные диски
образуют узкий пропил, что приводит к повышенному трению, заклиниванию диска и образованию
обратного удара.
Рычаги настройки глубины пропила и угла
резки на конус перед началом работы должны
быть затянуты и зафиксированы. В случае сбоя
настроек диска, во время работы может произойти
заклинивание и обратный удар.
Будьте особенно внимательны при сквозном
врезании в стены и другие сплошные поверхности. Выдвигаемый диск может встречаться с предметами, которые могут привести к образованию
обратного удара.
Нижний защитный кожух
a.
b.
Перед каждым использованием проверяйте,
правильно ли закрыт нижний защитный кожух.
Не используйте пилу, если нижний защитный
кожух не перемещается свободно и не закрывает диск постоянно. Никогда не зажимайте
и не подвязывайте нижний защитный кожух
в открытом положении. При случайном падении
пилы нижний защитный кожух может погнуться.
Поднимите нижний защитный кожух при помощи
втягивающего рычага и убедитесь в том, что кожух
перемещается свободно и не прикасается к диску
или другим деталям при любых углах и глубине
пиления.
Проверьте функционирование и состояние возвратной пружины нижнего защитного кожуха.
Если защитный кожух и пружина не работают
нормально, перед использованием необходимо
выполнить их текущий ремонт. Нижний защит-
РУССКИЙ ЯЗЫК
c.
d.
ный кожух может перемещаться замедленно из-за
повреждения деталей, отложения клейких веществ
или скопления мусора.
Нижний защитный кожух можно втягивать вручную только при выполнении специальных разрезов, например, врезных и комбинированных
распилов». Поднимайте нижний защитный кожух
при помощи втягивающего рычага, а когда диск
прикоснется к материалу, нижний кожух следует
опустить. Для всех других типов пиления нижний
защитный кожух должен работать в автоматическом режиме.
Всегда следите за тем, чтобы нижний защитный
кожух закрывал диск, прежде чем класть пилу
на верстак или на пол. Незащищенный диск во
время выбега приведет к смещению инструмента
назад и разрезанию всех находящихся на траектории его движения предметов. Помните о том,
что после отпускания выключателя требуется
некоторое время для полной остановки диска.
Расклинивающий нож
a.
b.
c.
d.
e.
Используйте расклинивающий нож, подходящий для установленного диска. Чтобы расклинивающий нож функционировал, он должен быть
толще пильного диска, а ширина реза диска должна превышать ширину расклинивающего ножа.
Отрегулируйте расклинивающий нож, как описано в руководстве по эксплуатации. Неправильный зазор, позиционирование и пригонка могут
привести к тому, что расклинивающий нож не будет
препятствовать обратному удару.
Всегда используйте расклинивающий нож за
исключением врезного пиления. По завершении
врезного пиления расклинивающий нож должен
быть установлен на место. Во время врезного
пиления расклинивающий нож может коснуться заготовки, что приведет к возникновению обратного
удара.
Чтобы расклинивающий нож работал, его необходимо установить в обрабатываемую деталь.
Расклинивающий нож не препятствует обратному
удару при выполнении коротких распилов.
Не используйте пилу, если расклинивающий
нож защемлен. Даже незначительная помеха
может снизить скорость срабатывания защитного
кожуха.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно возникновение дополнительных остаточных рисков, которые
не вошли в описанные здесь правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном
или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций
по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены деталей
электроинструмента, дисков или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента. При
использовании инструмента в течение продолжительного периода времени делайте регулярные
перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли
в процессе работы с инструментом (например, при
обработке древесины, в особенности, дуба, бука
и ДВП).
Пильные диски
♦
♦
Не используйте диски меньшего или большего диаметра, чем рекомендовано. См. скорость вращения
дисков в технических характеристиках. Используйте только указанные в данном руководстве диски,
соответствующие стандарту EN 847-1.
Внимание! Никогда не используйте абразивные
диски.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Данный прибор не может использоваться людьми
(включая детей) со сниженными физическими,
сенсорными и умственными способностями или
при отсутствии необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу под присмотром или получили инструкции относительно
работы с этим инструментом от лица, отвечающего
за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических
характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным
методом определения вибрационного воздействия согласно EN60745 и могут использоваться при сравнении
характеристик различных инструментов. Приведенные
значения уровня вибрации могут также использоваться
для предварительной оценки величины вибрационного
воздействия.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
Внимание! Значения вибрационного воздействия при
работе с электроинструментом зависят от вида работ,
выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных значений. Уровень вибрации может
превышать заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия для
определения необходимых защитных мер (2002/44/EC)
для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание
действительные условия использования электроинструмента, учитывая все составляющие рабочего
цикла, в том числе, время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, время, когда он работает
без нагрузки, а также время его запуска и отключения.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск получения
травмы.
Электробезопасность
Данный инструмент защищен двойной изоляцией, что исключает потребность в заземляющем проводе. Следите за напряжением электрической сети, оно должно соответствовать
величине, обозначенной на информационной
табличке электроинструмента.
♦
Во избежание несчастного случая, замена поврежденного кабеля питания должна производиться
только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре Stanley Fat Max.
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из
перечисленных ниже составных частей:
1. Пусковой выключатель
2. Кнопка защиты от непреднамеренного пуска
3. Основная рукоятка
4. Вспомогательная рукоятка
5. Кнопка блокировки шпинделя
6. Подошва
7. Пильный диск
8. Защитный кожух
9. Расклинивающий нож
10. Выпускное отверстие пылеотвода
Сборка
Внимание! Перед выполнением любой из следующих
операций убедитесь, что электроинструмент выключен
и отсоединен от электросети, а пильный диск остановлен.
16
Снятие и установка пильного диска (Рис. А)
Снятие
♦ Нажимайте на кнопку блокировки шпинделя (5)
и одновременно поворачивайте пильный диск, пока
не включится блокировка шпинделя.
♦ Используя гаечный ключ (12), входящий в комплект
поставки, отвинтите и удалите стопорный винт (11),
поворачивая его против часовой стрелки.
♦ Удалите внешнюю гайку (13).
♦ Снимите пильный диск (7).
Установка
♦ Установите пильный диск на внутренний фланец
(14), убедившись, что стрелки на диске и инструменте указывают в одном направлении.
♦ Установите наружную гайку (13) на шпиндель, чтобы выпуклая сторона была направлена в сторону
от диска.
♦ Вставьте в отверстие стопорный винт (11).
♦ Удерживайте кнопку блокировки шпинделя (5) в нажатом состоянии.
♦ Используя гаечный ключ (12), входящий в комплект
поставки, крепко затяните стопорный винт, поворачивая его по часовой стрелке.
♦ Отрегулируйте расклинивающий нож, как описано
ниже.
Регулировка расклинивающего ножа (Рис. В)
Расклинивающий нож позволяет избежать заклинивания пильного диска во время работы. Расклинивающий
нож следует настраивать каждый раз после замены
пильного диска.
♦ При помощи гаечного ключа (12) ослабьте болты
(15), удерживая расклинивающий нож на месте.
♦ Установите расклинивающий нож (9), как показано
на рисунке.
♦ Расстояние между расклинивающим ножом и зубчатым ободом должно составлять 2-3 мм.
♦ По высоте разница между нижним краем расклинивающего ножа и зубчатым ободом должна
составлять 2-3 мм.
♦ Затяните винты.
Установка и снятие параллельной
направляющей (Рис. С)
♦
Параллельная направляющая предназначена для
выполнения прямого реза параллельно краю заготовки.
Установка
♦ Ослабьте фиксатор (16).
♦ Вставьте направляющую (17) в отверстия (18).
♦ Установите направляющую в необходимое положение.
♦ Затяните фиксатор.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Снятие
♦ Ослабьте фиксатор.
♦ Снимите направляющую с инструмента.
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс. Избегайте
перегрузки электроинструмента.
Данный инструмент может управляться пользователями как с правой, так и с левой рабочей рукой.
Регулировка угла реза (Рис. D)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Проверьте по угольнику, равен ли угол между пильным диском и подошвой 90°. Если нет, отрегулируйте угол следующим образом:
Ослабьте фиксатор (19) для освобождения подошвы.
Открутите стопорную гайку (20) на регулировочном
винте (21).
Вкручивайте/выкручивайте регулировочный винт
для установки угла 90°.
Затяните стопорную гайку.
Затяните фиксатор, закрепляя подошву на месте.
Настройка глубины пропила (Рис. E)
Глубина пропила устанавливается в соответствии с толщиной заготовки. Глубина пропила должна превышать
толщину заготовки примерно на 2 мм.
♦ Поднимите рычаг настройки (22) для разблокировки подошвы.
♦ Установите подошву (6) в желаемое положение.
Глубину пропила можно проверить по шкале (23).
♦ Опустите рычаг настройки, фиксируя подошву на
месте.
Регулировка угла наклона подошвы (Рис. F)
Данный инструмент может устанавливаться для резов
под углом от 0° до 45°.
♦ Ослабьте фиксатор (19) для освобождения подошвы.
♦ Установите подошву (8) в желаемое положение.
Угол наклона можно проверить по шкале (24).
♦ Затяните фиксатор, закрепляя подошву на месте.
Включение и выключение
♦
♦
Для включения электроинструмента, сдвиньте
кнопку защиты от непреднамеренного пуска (1)
в положение разблокировки выключателя и нажмите на клавишу пускового выключателя (2).
Чтобы выключить инструмент, отпустите клавишу
пускового выключателя.
Пиление
Всегда удерживайте инструмент обеими руками.
♦ Перед выполнением реза дайте пильному диску
поработать без нагрузки в течение нескольких
секунд.
♦
При распиле прилагайте к инструменту только
легкое усилие.
♦ В ходе работы прижимайте подошву к поверхности
заготовки.
Примечание: Следите за тем, чтобы кончики пильных
зубьев не перегревались.
Использование направляющей пластины
(Рис. G)
Инструмент оснащен направляющей пластиной для
выполнения точных прямых резов (25) и косых резов
под углом 45° (26).
♦ Отрегулируйте направляющую пластину, как указывается ниже.
♦ Совместите левую кромку направляющей (25) или
(26) с линией реза (27).
♦ Выполняйте рез, удерживая кромку направляющей
по линии реза.
♦ В ходе работы прижимайте подошву к поверхности
заготовки.
Регулировка направляющей пластины
♦
♦
♦
♦
♦
Выполните тестовый рез в ненужном куске дерева
глубиной в половину толщины заготовки.
Поднимите пилу, чтобы Вы могли видеть линию
реза (27).
Удерживая пилу в этом положении, открутите регулировочный винт (28) на направляющей пластине,
как показано на рисунке.
Совместите отметку 0° (25) на направляющей пластине с линией реза (27). Для выполнения косых
резов под углом 45°, совместите метку 45° (26) на
направляющей пластине с линией реза.
Затяните регулировочный винт (28) направляющей
пластины.
Пылеудаление
Для подключения к инструменту пылесоса или пылеудаляющего устройства необходим переходник.
♦ Вставьте переходник в отверстие для удаления
пыли (10).
♦ Подключите шланг пылесоса к переходнику.
Рекомендации по оптимальному
использованию
♦
♦
♦
♦
Всегда используйте пильный диск, максимально
соответствующий материалу заготовки и характеру
реза.
Всегда удерживайте инструмент обеими руками.
Перед выполнением реза дайте пильному диску
поработать без нагрузки в течение нескольких
секунд.
При распиле прилагайте к инструменту только
легкое усилие.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
В ходе работы прижимайте подошву к поверхности
заготовки.
Поскольку невозможно полностью избежать
откалывания мелких частиц вдоль линии реза, выбирайте для работы ту сторону заготовки, где это
допустимо.
Если необходимо свести количество сколов к минимуму (например, при распиле ламината), закрепите
лист фанеры поверх заготовки.
Для сведения к минимуму риска заклинивания диска и возникновения обратного удара, поддерживайте заготовки большого размера. Большие заготовки
провисают под собственным весом.
Поместите опоры под заготовку с обеих сторон,
в непосредственной близости от линии распила
и краев заготовки.
Никогда не удерживайте разрезаемую деталь
в руках, или прижав ее к ноге.
При помощи струбцин зафиксируйте обрабатываемую деталь на неподвижной опоре. Необходимо
надлежащим образом закрепить обрабатываемую
деталь для снижения риска получения травмы,
заклинивания диска или потери управления.
Дополнительные принадлежности
Производительность Вашего электроинструмента
напрямую зависит от используемых принадлежностей.
Принадлежности Stanley Fat Max изготовлены в соответствии с самыми высокими стандартами качества
и способны увеличить производительность Вашего
электроинструмента. Используя эти принадлежности,
Вы достигнете наилучших результатов в работе.
Техническое обслуживание
Ваш инструмент рассчитан на работу в течение продолжительного времени при минимальном техническом
обслуживании. Срок службы и надёжность инструмента
увеличиваются при правильном уходе и регулярной
чистке.
Внимание! Перед любыми видами работ по техническому обслуживанию выключайте инструмент и отключайте его от источника питания.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия
инструмента и зарядного устройства мягкой щеткой
или сухой тканью.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя влажной
тканью. Не используйте абразивные чистящие
средства, а также чистящие средства на основе
растворителей.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя
утилизировать вместе с обычными бытовыми
отходами.
18
Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие
Stanley Fat Max или Вы больше в нем не нуждаетесь, не
выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком
службы и их упаковок позволяет пускать их
в переработку и повторно использовать.
Использование переработанных материалов
помогает защищать окружающую среду от
загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить сбор
старых электрических продуктов отдельно от бытового
мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии при покупке
нового изделия.
Stanley Europe обеспечивает прием и переработку
отслуживших свой срок изделий Stanley Fat Max. Чтобы
воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше
изделие в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис Stanley Europe по адресу,
указанному в данном руководстве по эксплуатации.
Кроме того, список авторизованных сервисных центров
Stanley Europe и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти
в интернете по адресу: www.2helpU.com.
Технические характеристики
FME300 (Тип 1)
Напряжение питания
Потребляемая мощность
Число оборотов без нагрузки
В перем. тока
230
Вт
1 600
об./мин.
5 000
Макс. глубина распила
мм
65
Макс. глубина реза под углом 45°
мм
50
Диаметр пильного диска
мм
190
Диаметр посадочного отверстия
мм
16
Ширина шага зубьев
мм
2,3
Вес
кг
5,4
LpA (звуковое давление) 94 дБ(А), Погрешность (K) 3 дБ(А)
LwA (акустическая мощность) 105 дБ(А), Погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Распил древесины (ah, W) 4,8 м/с², погрешность (K) 1,5 м/с²
РУССКИЙ ЯЗЫК
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
FME300
Stanley Europe заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики», разработаны
в полном соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Данные продукты также соответствуют Директивам
2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь в Stanley Europe по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на последней
странице руководства.
♦
♦
Имеется подтверждение факта совершения покупки.
Продукт Stanley Fat Max возвращен в полной
комплектации и с наличием всех оригинальных
составных частей.
Если Вы хотите подать заявку на гарантийное обслуживание, обратитесь к Вашему продавцу, в один из
авторизованных сервисных центров Stanley Fat Max,
список которых приведен в каталоге продукции Stanley
Fat Max, или в ближайший сервисный центр Stanley по
адресу, указанному на упаковке продукта или в данном
руководстве по эксплуатации. Список авторизованных
сервисных центров Stanley Fat Max и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании Вы
можете найти в интернете по адресу: www.stanley.eu/3.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает за соответствие технических данных и делает это заявление
от имени фирмы Stanley Europe.
Кевин Хьюитт
(Kevin Hewitt)
Вице-президент отдела
мирового проектирования
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
07/10/2013
Гарантийные условия
Компания Stanley Europe уверена в качестве своей продукции и, в связи с этим, предлагает профессиональным пользователям исключительные условия гарантийного обслуживания продуктов. Данные гарантийные
условия никоим образом не нарушают договорных прав
непрофессиональных пользователей на гарантийное
обслуживание. Гарантия действительна в пределах
территорий государств-членов Европейского союза
и Европейской зоны свободной торговли.
1 ГОД ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ
При повреждении продукта Stanley Fat Max в течение
12 месяцев со дня покупки, произошедшего вследствие
дефекта материалов или производственного брака,
Stanley Europe гарантирует замену всех неисправных
частей без взимания платы или, по нашему усмотрению, бесплатную замену самого инструмента, при
условии, что:
♦ Продукт использовался без нарушения правил
эксплуатации в соответствии с руководством по
эксплуатации.
♦ Продукт пришел в негодность вследствие нормального износа;
♦ Ремонт продукта не производился посторонними
лицами.
zst00223112 - 03-12-2013
19
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
21
22
Download PDF

advertising