DCS355 | DeWalt DCS355 MULTITOOL instruction manual

588778-60 CZ
Přeloženo z původního návodu
DCS355
Obrázek 1
b
d
a
c
e
f
g
t
Obrázek 2
h
i
j
2
Obrázek 3
v
c
Obrázek 4
Obrázek 5
Obrázek 6
Obrázek 7
r
x
p
l
k
w
3
Obrázek 8
Obrázek 9
f
e
g
m
Obrázek 10
u
f
o
n
p
g
Obrázek 11
Obrázek 12
f
n
g
g
Obrázek 13
Obrázek 14
a
4
Obrázek 15
Obrázek 16
b
d
a
Obrázek 17
q
m
p
o
e
u
Obrázek 18
Obrázek 19
q
q
w
s
5
AKUMULÁTOROVÁ OSCILAČNÍ
MULTIBRUSKA DCS355
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT.
Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro vzájemné srovnání jednotlivých nářadí
mezi sebou. Tato hodnota může být použita pro
předběžný odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li
prováděna jeho nedostatečná údržba,
velikost vibrací může být odlišná. Tak
se může během celkové práce doba
působení vibrací na obsluhu značně
prodloužit.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ
Typ baterie
Příkon
Výkon
Frekvence kmitů
Úhel kmitů
Hmotnost
kg
DCS355
18
1
Li-Ion
300
170
0 - 20 000
1,6°
1,1
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
86
3
97
3
V
W
W
min-1
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
K WA (odchylka akustického výkonu)
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací,
jako jsou: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet)
určená podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací ah
ah =
m/s²
16,1
Odchylka K =
m/s²
1,5
Baterie
Typ baterie
Napájecí napětí
Kapacita
Hmotnost
V
Ah
kg
Nabíječka
Napětí v síti
Typ baterie
Přibližná doba nabíjení
min
Hmotnost
kg
Pojistky
Evropa
Velká Británie a Irsko
6
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB105
230 V
Li-Ion
V
30
40
55
70
(Kapacita 1,5 Ah) (Kapacita 2,0 Ah) (Kapacita 3,0 Ah) (Kapacita 4,0 Ah)
0,49
Nářadí 230 V
Nářadí 230 V
10 A v napájecí síti
13 A v zástrčce napájecího kabelu
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k obsluze a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede k způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně rizikovou situaci,
která, není-li ji zabráněno, může vést
k lehkému nebo středně vážnému
zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu elektrickým
proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
13
DCS355
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v části Technické údaje
splňují požadavky následujících norem: 2006/42/
EC, EN 60745-1, EN60745-2-4, EN60745-2-11.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC a 2011/65/EU. Další informace
vám poskytne zástupce společnosti DEWALT na
následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident oddělení pro vývoj a konstrukci
výrobků
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
3. 7. 2013
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní
pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si
všechny bezpečnostní pokyny
a bezpečnostní výstrahy. Nedodržení
uvedených varování a pokynů může
vést k úrazu elektrickým proudem,
požáru a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě
(s napájecím kabelem) nebo nářadí napájené
baterií (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Udržujte pracovní prostor čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. V elektrickém
nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo
výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
7
c)
d)
e)
f)
Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými
a ostrými předměty nebo pohyblivými
částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat
ve vlhkém prostředí, použijte napájecí
zdroj s proudovým chráničem (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické
nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím
může vést k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
d) Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Seřizovací klíče
ponechané na nářadí mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
e) Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
8
f)
g)
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem
pro připojení odsávacího zařízení,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci. Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte
pro prováděnou práci správný typ
nářadí. Při použití správného typu nářadí
bude práce provedena lépe a bezpečněji.
b) Nelze-li spínač nářadí zapnout a vypnout,
s nářadím nepracujte. Každé elektrické
nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
e) Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí
poškozeno, nechejte jej před použitím
opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
pracuje.
g) Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) POUŽITÍ NÁŘADÍ NAPÁJENÉHO BATERIÍ
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjejte pouze v nabíječce určené
výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden typ
baterie může při vložení jiného nevhodného
typu způsobit požár.
b) Používejte výhradně baterie doporučené
výrobcem nářadí. Použití jiných typů
baterií může způsobit vznik požáru nebo
zranění.
c) Není-li baterie používána, uložte ji
mimo dosah kovových předmětů, jako
jsou kancelářské sponky, mince, klíče,
hřebíky, šroubky nebo jiné drobné
kovové předměty, které mohou způsobit
zkratování jejich kontaktů. Zkratování
kontaktů baterie může vést k způsobení
spálenin nebo požáru.
d) V nevhodných podmínkách může
z baterie unikat kapalina. Vyvarujte
se kontaktu s touto kapalinou. Dojdeli k náhodnému kontaktu s touto
kapalinou, zasažené místo omyjte
vodou. Dostane-li se kapalina do
očí, ihned si je vypláchněte vodou
a vyhledejte lékařskou pomoc. Unikající
kapalina z baterie může způsobit
podráždění pokožky nebo popáleniny.
6) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou
kvalifikací, která bude používat výhradně
originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
Další bezpečnostní pokyny pro
univerzální kmitající nářadí
VAROVÁNÍ: Při broušení některých
druhů dřeva (například buk, dub)
a kovu buďte velmi opatrní, protože
během broušení může vznikat toxický
prach. Používejte masku proti prachu
určenou speciálně na ochranu před
toxickým prachem a výpary a zajistěte,
aby byly takto chráněny všechny
osoby nacházející se nebo vstupující
do pracovního prostoru.
VAROVÁNÍ: Při broušení železných
kovů používejte toto nářadí na dobře
větraném místě. Nepoužívejte toto
nářadí v blízkosti hořlavých kapalin,
plynů a prachu. Horké částečky
vznikající při broušení nebo jiskry
od uhlíků motoru mohou způsobit
vznícení hořlavých materiálů.
Broušení nátěrů
VAROVÁNÍ: Dodržujte platné předpisy
týkající se broušení nátěrů. Věnujte
náležitou pozornost následujícím
bodům:
•
•
•
Kdykoli je to možné, používejte odsávání
pro zachytávání prachu vznikajícího při
broušení.
Při broušení nátěrů, které mohou obsahovat
přísady olova, provádějte následující
opatření:
– Zamezte vstupu dětí a těhotných žen do
pracovního prostoru.
– Všechny osoby vstupující do pracovního
prostoru by měly používat ochrannou
masku určenou speciálně na ochranu
před prachem a výpary z nátěrů
obsahujících přísady olova.
– V pracovním prostoru nejezte, nepijte
a nekuřte.
Zajistěte bezpečnou likvidaci prachu
a ostatních nečistot vzniklých při broušení.
• Při provádění prací, u kterých může
dojít ke kontaktu pracovního nástroje
se skrytým elektrickým vedením nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte nářadí
za izolované rukojeti. Při kontaktu s „živým“
vodičem způsobí neizolované kovové části
nářadí obsluze úraz elektrickým proudem.
• Pro zajištění a upnutí obrobku
k pracovnímu stolu používejte svorky
nebo jiné vhodné prostředky. Držení
obrobku rukou nebo opření obrobku o část
těla nezajistí jeho stabilitu a může vést k ztrátě
kontroly.
Zbytková rizika
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato
rizika jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko zranění způsobené odlétávajícími
částečkami.
– Riziko popálení způsobené kontaktem
s příslušenstvím, které se zahřálo během
použití.
– Riziko zranění způsobené dlouhodobým
použitím výrobku.
9
Štítky na nářadí
Na tomto nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
Používejte ochranný respirátor.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Datový kód (t), který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
Příklad:
2013 XX XX
Rok výroby
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny nabíječky
TYTO POKYNY USCHOVEJTE: Tento návod
obsahuje důležité bezpečnostní a provozní pokyny
pro nabíječku DCB105.
• Před použitím nabíječky si přečtěte všechny
pokyny a výstražná upozornění nacházející
se na nabíječce, baterii a na výrobku, který je
touto baterií napájen.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Dbejte na to,
aby se do nabíječky nedostala žádná
tekutina. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení.
Z důvodu omezení rizika způsobení
zranění nabíjejte pouze baterie
DEWALT, které jsou k nabíjení určeny.
Jiné typy baterií mohou prasknout, což
může vést k zranění nebo hmotným
škodám.
UPOZORNĚNÍ: Děti by měly být pod
dozorem, aby bylo zajištěno, že si
s tímto zařízením nebudou hrát.
POZNÁMKA: V určitých podmínkách,
kdy je nabíječka připojena
k napájecímu napětí, může dojít
ke zkratování nabíjecích kontaktů
uvnitř nabíječky cizími předměty. Cizí
vodivé předměty a materiály, jako jsou
ocelová vlna (drátěnka), hliníkové fólie
nebo jakékoli částečky kovu, se nesmí
10
dostat do vnitřního prostoru nabíječky.
Není-li v úložném prostoru nabíječky
umístěna žádná baterie, vždy odpojte
napájecí kabel nabíječky od sítě. Dříve
než budete provádět čištění nabíječky,
odpojte ji od sítě.
• NEPOKOUŠEJTE SE nabíjet baterie
pomocí jiné nabíječky, než je nabíječka
uvedená v tomto návodu. Nabíječka i baterie
jsou specificky navrženy tak, aby mohly
pracovat dohromady.
• Tyto nabíječky nejsou určeny pro žádné
jiné použití, než je nabíjení nabíjecích
baterií DEWALT. Jakékoli jiné použití může
vést k způsobení požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
• Nevystavujte nabíječku působení deště
nebo sněhu.
• Při odpojování nabíječky vždy odpojte
zástrčku od zásuvky a netahejte za
napájecí kabel. Tímto způsobem zabráníte
poškození zástrčky a napájecího kabelu.
• Ujistěte se, zda je napájecí kabel veden
tak, abyste po něm nešlapali, nezakopávali
o něj a aby nedocházelo k jeho poškození
nebo nadměrnému zatížení.
• Není-li to naprosto nutné, nepoužívejte
prodlužovací kabel. Použití nesprávného
prodlužovacího kabelu by mohlo vést
k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
• Při práci s nabíječkou ve venkovním
prostředí vždy zajistěte, aby byla umístěna
v suchu a používejte prodlužovací kabel
vhodný pro venkovní použití. Použití kabelu
pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
• Nezakrývejte větrací otvory nabíječky.
Větrací otvory jsou umístěny na horní části
a na bočních stranách nabíječky. Umístěte
nabíječku na taková místa, která jsou mimo
dosah zdrojů tepla.
• Nepoužívejte nabíječku s poškozeným
napájecím kabelem nebo s poškozenou
zástrčkou - zajistěte okamžitou výměnu
poškozených částí.
• Nepoužívejte nabíječku, došlo-li
k prudkému nárazu do nabíječky, k jejímu
pádu nebo k jejímu poškození jiným
způsobem. Opravu svěřte autorizovanému
servisu.
• Neprovádějte demontáž nabíječky. Je-li
nutné provedení opravy nebo údržby,
svěřte tento úkon autorizovanému servisu.
Nesprávně provedená opětovná montáž
může vést k způsobení požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
• Dojde-li k poškození napájecího kabelu,
musí být neprodleně vyměněn výrobcem,
jeho servisním zástupcem nebo jinou
kvalifikovanou osobou, aby bylo zabráněno
jakémukoli riziku.
• Před čištěním nabíječku vždy odpojte od
elektrické sítě. Tímto způsobem omezíte
riziko úrazu elektrickým proudem. Vyjmutí
baterie toto riziko nesníží.
• NIKDY se nepokoušejte spojit 2 nabíječky
dohromady.
• Nabíječka je určena pro použití se
standardním napětím elektrické sítě 230 V.
Nepokoušejte se nabíječku použít s jiným
napájecím napětím. Tato nabíječka není
určena pro vozidla.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
Nabíječky
Nabíječka DCB105 může nabíjet baterie
Li-Ion s napájecím napětím 10,8 V, 14,4 V
a 18 V (DCB123, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB180, DCB181, DCB182 a DCB183).
Tato nabíječka nemusí být žádným způsobem
seřizována a je zkonstruována tak, aby byla
zajištěna její co nejjednodušší obsluha.
Postup nabíjení (obr. 2)
1. Před vložením baterie připojte nabíječku
k příslušné zásuvce s napětím 230 V.
2. Vložte baterii (h) do nabíječky a ujistěte se,
zda je v nabíječce řádně usazena. Červený
indikátor (nabíjení) začne blikat, což bude
indikovat zahájení procesu nabíjení.
3. Ukončení nabíjení bude indikováno trvalým
rozsvícením červené kontrolky. Baterie je
zcela nabita a může být okamžitě použita
nebo může být ponechána v nabíječce.
POZNÁMKA: Z důvodu zajištění maximální
výkonnosti a životnosti baterií Li-Ion tyto baterie
před prvním použitím zcela nabijte.
Průběh nabíjení
Stav nabití baterie je podrobně popsán v níže
uvedené tabulce.
Stav nabití
nabíjení
––
––
––
––
zcela nabito
prodleva zahřátá/
studená baterie
x
–– • –– • –– •
–– •
vadná baterie nebo
nabíječka
••••••••••••
závada v elektrickém
vedení
•• •• •• •• •• ••
Vadná baterie nebude v této nabíječce nabíjena.
Nabíječka bude signalizovat vadnou baterii
nerozsvícením kontrolky nabíjení nebo způsobem
blikání, který určuje závadu baterie nebo nabíječky.
POZNÁMKA: To může také znamenat závadu
v nabíječce.
Pokud nabíječka signalizuje závadu, předejte
ji společně s baterií do autorizovaného servisu
k otestování.
Prodleva zahřátá/studená
baterie
Jakmile bude nabíječka detekovat příliš vysokou
nebo příliš nízkou teplotu baterie, automaticky
zahájí režim prodleva zahřátá/studená baterie
a pozastaví nabíjení, dokud baterie nedosáhne
odpovídající teploty. Potom nabíječka automaticky
přejde do režimu nabíjení. Tato funkce maximálně
prodlužuje provozní životnost baterie.
Nářadí XR Li-Ion jsou vybavena systémem
elektronické ochrany, která chrání baterii před
přetížením, přehřátím a úplným vybitím.
Při aktivaci systému této elektronické ochrany
se nářadí automaticky vypne. Dojde-li k takové
situaci, vložte baterii Li-Ion do nabíječky a nechejte
ji zcela nabít.
Studená baterie se nabíjí přibližně poloviční
rychlostí, jako zahřátá baterie. Baterie se bude
během celého nabíjecího procesu nabíjet
pomalejší rychlostí a nevrátí se na maximální
rychlost nabíjení ani v případě, je-li zahřátá.
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny baterie
Objednáváte-li náhradní baterii, nezapomeňte do
objednávky doplnit katalogové číslo a napájecí
napětí baterie.
Po dodání není baterie zcela nabita. Před použitím
nabíječky a baterie se seznamte s níže uvedenými
bezpečnostními pokyny a dodržujte uvedené
postupy pro nabíjení.
11
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY
• Nenabíjejte a nepoužívejte baterie ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. Vložení nebo
vyjmutí baterie z nabíječky může jiskřením
způsobit vznícení prachu nebo výparů.
• Nikdy baterii do nabíječky nevkládejte
násilím. Baterii nikdy žádným způsobem
neupravujte, aby mohla být nabíjena
i v jiné nabíječce, protože by mohlo dojít
k prasknutí obalu baterie a k následnému
vážnému zranění.
• Nabíjejte baterie pouze v určených
nabíječkách DEWALT.
• NESTŘÍKEJTE na baterie vodu a neponořujte
je do vody nebo do jiných kapalin.
• Neskladujte a nepoužívejte nářadí a baterie
na místech, kde může teplota dosáhnout
nebo přesáhnout 40 °C (jako jsou venkovní
boudy nebo plechové stavby v letním
období).
• Z důvodu dosažení nejlepších výsledků se
před použitím ujistěte, zda je baterie zcela
nabita.
VAROVÁNÍ: Nikdy se nepokoušejte
baterii z jakéhokoli důvodu rozebírat.
Je-li obal baterie prasklý nebo
poškozený, nevkládejte baterii do
nabíječky. Zabraňte pádu, rozdrcení
nebo poškození baterie. Nepoužívejte
baterii nebo nabíječku, u kterých došlo
k nárazu, pádu nebo jinému poškození
(například propíchnutí hřebíkem,
zásah kladivem, rozšlápnutí). Mohlo
by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Poškozené baterie by měly být vráceny
do autorizovaného servisu, kde bude
zajištěna jejich recyklace.
UPOZORNĚNÍ: Není-li nářadí
používáno, při odkládání postavte
nářadí na stabilní povrch tak, aby
nemohlo dojít k jeho pádu. Některá
nářadí s velkou baterií budou stát na
baterii ve svislé poloze, ale může dojít
k jejich snadnému převrhnutí.
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO
BATERIE LITHIUM ION (Li-Ion)
• Baterie nespalujte, i když jsou vážně
poškozeny nebo zcela opotřebovány.
Baterie může v ohni explodovat. Při spalování
baterie typu Li-Ion dochází k vytváření
toxických výparů a látek.
• Dojde-li k potřísnění pokožky kapalinou
baterie, okamžitě zasažené místo
opláchněte mýdlem a vodou. Dostane-li se
12
vám kapalina z baterie do očí, vyplachujte
otevřené oči vodou zhruba 15 minut nebo po
takovou dobu, dokud podráždění neustane.
Je-li nutné lékařské ošetření, elektrolytem
baterie je směs tekutých organických
uhličitanů a solí lithia.
• Obsah výparů z otevřených článků baterie
může způsobit potíže s dýcháním. Zajistěte
přísun čerstvého vzduchu. Jestliže potíže stále
přetrvávají, vyhledejte lékařské ošetření.
VAROVÁNÍ: Riziko popálení. Kapalina
z baterie se může vznítit, dojde-li
k jejímu kontaktu s plamenem nebo se
zdrojem jiskření.
Baterie
TYP BATERIE
Model DCS355 pracuje s bateriemi XR Li-Ion
s napájecím napětím 18 V.
Mohou být použity také baterie DCB180, DCB181,
DCB182 nebo DCB183. Viz část Technické
údaje, kde naleznete další informace.
Doporučení pro uložení baterií
1. Nejvhodnější místo pro skladování je v chladu
a suchu, mimo dosah přímého slunečního
záření a nadměrného tepla či chladu.
Z důvodu zachování optimálního výkonu
a provozní životnosti skladujte nepoužívané
baterie při pokojové teplotě.
2. Skladujete-li baterie delší dobu, s ohledem na
dosažení optimálních výsledků je doporučeno
uložit tyto baterie zcela nabité na suchém
a chladném místě mimo nabíječku.
POZNÁMKA: Baterie by neměly být skladovány,
jsou-li zcela vybité. Před použitím musí být baterie
zcela nabita.
Nálepky na nabíječce a na
baterii
Mimo piktogramů uvedených v tomto návodu
jsou nálepky na nabíječce a na baterii opatřeny
následujícími piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Nabíjení.
Zcela nabito.
Prodleva zahřátá/studená baterie.
x
Vadná baterie nebo závada v nabíječce.
Závada v elektrickém vedení.
Nepokoušejte se kontakty baterie
propojovat vodivými předměty.
Nenabíjejte poškozené baterie.
Používejte výhradně s bateriemi
DEWALT. Jiné baterie mohou prasknout,
způsobit poranění nebo jiné škody.
1 vodítko pro řezání**
1 půlkulatý pilový list 100 mm**
25 různých listů brusných papírů**
1 pilový list pro řezání detailů do dřeva
9,5 x 43 mm**
1 karbidový pilový list pro odstraňování materiálu
ze spár 3 mm** (ve tvaru půlměsíce 100 mm)
1 šestihranný klíč na vodítko pro řezání**
1 nabíječku**
2 baterie Li-Ion**
1 kufr TStak**
POZNÁMKA: Modely N nejsou dodávány
s bateriemi, nabíječkou a kufříkem.
Zabraňte styku s vodou.
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
Poškozené kabely ihned vyměňte.
• Před zahájením práce věnujte dostatek času
pečlivému prostudování a pochopení tohoto
návodu.
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot od 4 °C
do 40 °C.
Popis (obr. 1, 2)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho součástí.
Mohlo by dojít k jeho poškození nebo
k zranění.
Likvidaci baterie provádějte s ohledem
na životní prostředí.
Baterie nespalujte.
Nabíjí baterie typu Li-Ion.
Doba nabíjení je uvedena v části
Technické údaje.
Není určeno pro venkovní použití.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 adaptér pro všechny pilové listy
1 pilový list pro rychlé řezání dřeva 31 x 43 mm
1 brusnou podložku
1 pilový list pro řezání dřeva s hřebíky
31 x 43 mm
1 pevnou škrabku
1 šestihranný klíč na adaptér pilových listů
1 návod k obsluze
1 výkresovou dokumentaci
**POUZE DCS355D2/DCS355M2:
1 adaptér pro odsávání prachu**
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
Spínač s regulací otáček
LED diodová pracovní svítilna
Upínací páka příslušenství
Zajišťovací tlačítko
Boční montážní drážky příslušenství
Blok vodítka pro řezání
Vodicí rameno pro řezání
Baterie
Uvolňovací tlačítko baterie
Tlačítko ukazatele stavu nabití baterie
POUŽITÍ VÝROBKU
Toto univerzální kmitající nářadí je určeno pro
profesionální broušení detailů, ponorné řezy,
srovnávací řezy, odstraňování nadměrného
materiálu a na práce prováděné při přípravě
povrchů.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo na
místech s výskytem hořlavých kapalin nebo plynů.
Toto kmitající univerzální nářadí je elektrické nářadí
pro profesionální použití.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
13
• Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo
pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající
se použití výrobku osobou odpovědnou za
jejich bezpečnost. Děti by neměly být nikdy
ponechány s tímto nářadím bez dohledu.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
baterie odpovídá napětí na výkonovém štítku. Také
se ujistěte, zda napájecí napětí vaší nabíječky
odpovídá napětí v síti.
Vaše nabíječka DEWALT je chráněna
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT.
Výměna síťové zástrčky
(pouze pro Velkou Británii
a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
• Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na
nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: K uzemňovací svorce
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 3 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací kabel
nepoužívejte. Používejte schválený prodlužovací
kabel vhodný pro příkon vaší nabíječky (viz
Technické údaje). Minimální průřez vodiče je
1 mm². Maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Před montáží
a seřízením tohoto nářadí vždy
vyjměte baterii. Před vložením
nebo vyjmutím baterie nářadí vždy
14
vypněte. Ujistěte se, zda je spouštěcí
spínač v poloze vypnuto. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
VAROVÁNÍ: Riziko způsobení
tržných ran nebo popálení.
Nikdy se nedotýkejte ostrých
hran pracovního příslušenství.
Nedotýkejte se obrobku nebo pilového
listu ihned po použití nářadí. Mohou
být velmi horké. Manipulujte s tímto
nářadím velmi opatrně. Před jakoukoli
manipulací nechejte příslušenství
a obrobek zcela vychladnout.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze
nabíječky a baterie DEWALT.
Vložení a vyjmutí baterie
z nářadí (obr. 2)
POZNÁMKA: Před zahájením práce se ujistěte,
zda je baterie zcela nabita.
VLOŽENÍ BATERIE DO RUKOJETI NÁŘADÍ
1. Srovnejte baterii (h) s drážkami uvnitř rukojeti
nářadí (obr. 2).
2. Nasuňte baterii do rukojeti nářadí tak, aby
byla řádně usazena a ujistěte se, zda se
neuvolňuje.
VYJMUTÍ BATERIE Z NÁŘADÍ
1. Stiskněte uvolňovací tlačítko (i) a vytáhněte
baterii z rukojeti nářadí.
2. Vložte baterii do nabíječky podle pokynů, které
jsou uvedeny v části tohoto návodu popisující
nabíječku.
BATERIE S UKAZATELEM STAVU NABITÍ
(OBR. 2)
Některé baterie DEWALT jsou vybaveny
ukazatelem nabití, který se skládá ze tří zelených
LED diod, které indikují úroveň stavu nabití baterie.
Chcete-li ukazatel aktivovat, stiskněte a držte
tlačítko ukazatele (j). Svítící kombinace těchto tří
zelených LED diod určuje úroveň nabití baterie.
Je-li úroveň nabití baterie nižší než použitelná
limitní hodnota, ukazatel nebude svítit a baterie
musí být nabita.
POZNÁMKA: Tento ukazatel slouží pouze jako
indikátor stavu nabití baterie. Ukazatel neindikuje
funkčnost nářadí a jeho funkce se může měnit na
základě komponentů výrobku, teploty a způsobu
práce koncového uživatele.
Upnutí/sejmutí příslušenství
(obr. 3 - 7)
u kterých by mohlo dojít k selhání
upnutí tohoto příslušenství, abyste
zabránili způsobení zranění.
UPNUTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BEZ POUŽITÍ JINÉHO
NÁŘADÍ (OBR. 3 - 5)
UPOZORNĚNÍ: Přečtěte si a dodržujte
všechny bezpečnostní výstrahy týkající
se příslušenství, které bude použito
s tímto nářadím.
Model DWS355 je vybaven rychloupínacím
systémem pracovního příslušenství. Tento systém
umožňuje provádět rychlejší výměnu pracovního
nástroje bez použití jiného nářadí, jako u jiných
nářadí tohoto typu.
1. Uchopte nářadí a stiskněte upínací páku
pracovního příslušenství (c), jak je znázorněno
na obr. 3.
2. Odstraňte zbytky nečistot nacházející se na
hřídeli nářadí a na držáku příslušenství.
3. Nasuňte pracovní příslušenství mezi hřídel
(v) a držák příslušenství tak, aby došlo
k zapojení všech osmi kolíků držáku a aby
bylo příslušenství správně srovnáno s hřídelí.
Ujistěte se, zda je příslušenství v poloze, která
je zobrazena na obr. 4.
4. Uvolněte upínací páku příslušenství.
POZNÁMKA: Některá příslušenství, jako například
škrabky a pilové listy, lze podle potřeby upevnit
v určitém úhlu, jak je zobrazeno na obr. 5.
NASAZENÍ/SEJMUTÍ BRUSNÝCH LISTŮ
(OBR. 6)
Pro upevnění brusných papírů na trojúhelníkovou
desku základny je používán rychloupínací systém.
Tato deska umožňuje použít nářadí na velkém
plochém povrchu a také na úzkých místech nebo
v rozích.
1. Upněte brusnou desku (w) podle postupu,
který je uveden v části Upnutí/sejmutí
příslušenství.
2. Srovnejte okraje listu brusného papíru
s hranami brusné desky a přitlačte brusný
papír (x) na brusnou desku.
3. Pevně přitlačte základnu s upevněným
brusným papírem na plochý povrch a krátce
zapněte nářadí. Tímto způsobem je zaručena
dobrá přilnavost mezi deskou a brusným
papírem a je také zabráněno předčasnému
opotřebování brusného papíru.
4. Jakmile bude špička brusného papíru
nadměrně opotřebována, sejměte brusný
papír z brusné desky, pootočte jej a znovu jej
upevněte na brusnou desku.
UPNUTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ POMOCÍ
UNIVERZÁLNÍHO ADAPTÉRU (OBR. 7)
UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, zda
jsou adaptér a použité příslušenství
bezpečně utaženy, abyste zabránili
způsobení zranění.
Neoriginální příslušenství, které nenese značku
DEWALT, může být upnuto pomocí univerzálního
adaptéru.
1. Nasaďte na hřídel nářadí podložku (k).
2. Nasaďte příslušenství (l) na tuto podložku.
3. Pomocí šestihranného klíče (r) utáhněte
a zajistěte matici adaptéru (p).
Upevnění vodítka pro řezání
(obr. 8 - 13)
Vodítko pro hloubku řezu vám umožňuje přesné
řezání materiálu do určené hloubky a přesnější
vedení nářadí po čáře řezu.
1. Upevněte blok vodítka pro řezání (f)
zasunutím výstupků (m) na vodítku do bočních
montážních drážek (e) pro příslušenství na
těle nářadí.
POZNÁMKA: Vodítko pro hloubku řezu lze
upevnit po obou stranách nářadí.
2. Připevněte blok vodítka k tělu nářadí pomocí
dodaného šroubu (o) a podložky (u). Proveďte
utažení dodaným šestihranným klíčem (p).
HLOUBKOMĚR
Tento přípravek vám umožňuje provádět přesné
řezání do požadované hloubky.
1. Zasuňte vodicí rameno (g) do přední drážky
na vodicím bloku (f), jak je zobrazeno na
obr. 9.
2. Nastavte požadovanou délku vodítka jeho
vytažením nebo zasunutím tak, abyste dosáhli
požadované hloubky řezu, jak je zobrazeno na
obr. 10.
3. Zajistěte vodítko na tomto místě otáčením
upínacího šroubu (n) ve směru pohybu
hodinových ručiček. Chcete-li vodítko uvolnit,
otočte upínací šroub proti směru pohybu
hodinových ručiček.
UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte žádné
příslušenství při pracovních operacích,
15
VODÍTKO PRO ŘEZÁNÍ
Tento přípravek vám umožňuje přesnější
provádění řezů a snadnější sledování čáry řezu.
1. Zasuňte vodicí rameno (g) do drážek na
levé a pravé straně vodicího bloku (f), jak je
zobrazeno na obr. 11.
2. Nastavte požadovanou délku vodítka jeho
vytažením nebo zasunutím tak, abyste dosáhli
požadované délky řezu, jak je zobrazeno na
obr. 12.
3. Zajistěte vodítko na tomto místě otáčením
upínacího šroubu (n) ve směru pohybu
hodinových ručiček. Chcete-li vodítko uvolnit,
otočte upínací šroub proti směru pohybu
hodinových ručiček.
POZNÁMKA: Vodicí rameno může být také
umístěno ve vodicím bloku svisle, aby mohla být
nastavena výška řezu. Viz obr. 13.
Upevnění adaptéru pro
odsávání prachu (obr. 17)
Adaptér pro odsávání prachu vám umožňuje
připojit nářadí k vnějšímu odsávacímu zařízení,
a to pomocí systému AirLock™ (DWV9000-XJ)
nebo pomocí standardního vybavení pro odsávání
prachu s průměrem 35 mm.
1. Připevněte adaptér pro odsávání prachu
(q) zasunutím výstupků (m) do bočních
montážních drážek pro příslušenství (e).
POZNÁMKA: Adaptér pro odsávání lze
upevnit po obou stranách nářadí.
2. Zasuňte šroub (o) s podložkou (u) do adaptéru
pro odsávání prachu (q) a dotáhněte tento
šroub dodaným šestihranným klíčem (p).
POUŽITÍ
Pokyny pro použití (obr. 14,
15)
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj baterii. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
16
VAROVANÍ: Před vložením baterie
do nářadí se ujistěte, zda je spouštěcí
spínač v poloze vypnuto.
1. Vložte baterii do nářadí.
2. Chcete-li nářadí zapnout, uchopte jej jako na
obr. 14 a stiskněte spínač s plynulou regulací
otáček (a).
POZNÁMKA: Čím více stiskněte spouštěcí
spínač, tím vyšší budou provozní otáčky
nářadí. Máte-li jakékoli pochybnosti týkající
se správných otáček pro prováděnou
práci, vyzkoušejte chod nářadí v nízkých
otáčkách a potom tyto otáčky zvyšujte, dokud
požadované otáčky nenaleznete.
3. Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač
s regulací otáček (a).
Zajišťovací tlačítko (obr. 15)
Toto nářadí může být zajištěno úplným stisknutím
zajišťovacího tlačítka (d), jak je zobrazeno na obr.
15.
Chcete-li zvýšit komfort prováděné práce při
dlouhodobém použití tohoto nářadí, pomocí
zajišťovacího tlačítka (d) můžete zajistit spouštěcí
spínač (a) ve stisknuté poloze.
LED diodová pracovní svítilna
(obr. 16)
LED diodová pracovní svítilna (b) se rozsvítí
automaticky při stisknutí spouštěcího spínače. Tato
svítilna se vypne automaticky krátce po uvolnění
spouštěcího spínače.
Správná poloha rukou (obr. 14)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí VŽDY
bezpečně a očekávejte nenadálé
reakce.
Správná poloha rukou na nářadí vyžaduje, abyste
nářadí drželi způsobem, jaký je uveden na obr. 14.
Použití adaptéru pro odsávání
prachu s brusnou deskou
(obr. 18)
1. Připevněte k nářadí adaptér pro odsávání
prachu (q). Viz část Upevnění adaptéru pro
odsávání prachu.
2. Upněte brusnou desku (w) podle postupu,
který je uveden v části Upnutí/sejmutí
příslušenství.
3. Upevněte list brusného papíru podle postupu,
který je uveden v části Nasazení/sejmutí
brusných listů.
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj baterii. Ujistěte se,
zda je spouštěcí spínač v poloze
vypnuto. Náhodné spuštění může
způsobit úraz.
Použití adaptéru pro odsávání
prachu s příslušenstvím pro
ponorné řezy (obr. 19)
1. Připevněte k nářadí adaptér pro odsávání
prachu. Viz část Upevnění adaptéru pro
odsávání prachu.
2. Zatlačte koncovku odsavače prachu (s) do
spodního otvoru na adaptéru pro odsávání
prachu (q).
Nabíječka a baterie nejsou opravitelné. Uvnitř se
nenachází žádné části určené k opravám.
3. Upněte pilový list pro ponorné řezy podle
postupu, který je uveden v části Upnutí/
sejmutí příslušenství.
4. Nastavte odsavač prachu (s) tak, aby bylo
dosaženo co nejlepších výsledků.
Užitečné rady
• Vždy se ujistěte, zda je obrobek pevně upnutý
nebo zajištěný, abyste zabránili jeho pohybu.
Jakýkoli pohyb materiálu může ovlivnit
konečnou kvalitu řezání nebo broušení.
• Nezahajujte broušení, dokud nebude brusný
papír řádně upevněn na brusné desce.
• Pro broušení hrubých povrchů používejte
hrubý brusný papír, pro broušení hladkých
povrchů používejte středně hrubý brusný papír
a pro dokončovací práce používejte brusný
papír s jemnými brusnými zrny. Je-li to nutné,
nejdříve proveďte zkušební broušení na
odpadovém materiálu.
• Nadměrné působení síly sníží efektivitu práce
a způsobí přetížení motoru. Pravidelnou
výměnou opotřebovaného příslušenství udržíte
optimální efektivitu práce.
• Dbejte na to, aby nedošlo k úplnému
opotřebování brusného papíru, protože by
došlo k poškození brusné desky.
• Dochází-li k přehřívání nářadí, a to zejména
v nízkých otáčkách, nastavte maximální
otáčky a nechejte nářadí v chodu 2 - 3 minuty
bez zátěže, aby došlo k vychladnutí motoru.
Vyvarujte se dlouhodobého použití tohoto
nářadí ve velmi nízkých otáčkách. Vždy
používejte ostré pracovní nástroje.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného vzduchu.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou narušit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ NABÍJEČKY
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Před čištěním
nabíječku vždy odpojte od elektrické
sítě. Nečistoty a maziva mohou být
z povrchu nabíječky odstraněny
pomocí hadříku nebo měkkého kartáče
bez kovových štětin. Nepoužívejte
vodu ani žádné čisticí prostředky.
17
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společnosti
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být
použití takového příslušenství s tímto
nářadím velmi nebezpečné. Chceteli snížit riziko zranění, používejte
s tímto nářadím pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
Další informace týkající se vhodného příslušenství
získáte u autorizovaného prodejce.
KOMPATIBILNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Kmitající brusná podložka
Kmitající pilový list na dřevo s hřebíky
Široký titanový kmitající pilový list na dřevo
s hřebíky
Kmitající pilový list na tvrdé dřevo
Kmitající pilový list na rychlé řezání dřeva
Široký kmitající pilový list na rychlé řezání dřeva
Kmitající pilový list na řezání detailů do dřeva
Kmitající titanový pilový list na kov
Kmitající půlkulatý pilový list
Kmitající titanový půlkulatý pilový list
Kmitající pilový list pro srovnávací řezy
Kmitající titanový pilový list pro srovnávací řezy
Kmitající univerzální pilový list na různé materiály
Kmitající pevná škrabka
Kmitající pružná škrabka
Kmitající karbidová škrabka pro odstraňování
materiálu ze spár
Kmitající karbidová škrabka pro rychlé
odstraňování materiálu ze spár
Kmitající karbidová škrabka
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
likvidován v běžném domácím odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
18
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který zařízení
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Nabíjecí baterie
Tato baterie s dlouhou životností musí být nabíjena
v případě, kdy již neposkytuje dostatečný výkon
pro dříve snadno prováděné pracovní operace.
Po ukončení provozní životnosti baterie proveďte
její likvidaci tak, aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití baterie a potom ji z nářadí
vyjměte.
• Baterie Li-Ion lze recyklovat. Odevzdejte
je prosím prodejci nebo do místní sběrny.
Shromážděné baterie budou recyklovány
nebo zlikvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení
životního prostředí.
ZÁVADY A POSTUPY PRO JEJICH ODSTRANĚNÍ
PROBLÉM
MOŽNÁ
PŘÍČINA
MOŽNÉ ŘEŠENÍ
Nářadí nelze
spustit.
Baterie není
správně
nasazena.
Vložte baterii do rukojeti nářadí a ujistěte se, zda je správně
usazena.
Baterie není
nabíjena.
Vložte baterii do nabíječky a použijte v nářadí zcela nabitou baterii.
U baterie nebo
nářadí došlo
k přehřátí.
Po dlouhodobém použití nechejte baterii nebo nářadí vychladnout
nebo nahraďte přehřátou baterii jinou vhodnou baterií.
Spínač je
poškozen.
Svěřte výměnu spínače autorizovanému servisu DEWALT.
zst00241161 - 14-07-2014
19
20
21
22
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising