DCS355 | DeWalt DCS355 MULTITOOL instruction manual

DCS355
Final page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)5
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)16
English (original instructions)28
Español (traducido de las instrucciones originales)38
Français (traduction de la notice d’instructions originale)50
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)61
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)72
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)83
Português (traduzido das instruções originais)93
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)105
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)115
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)126
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)136
Copyright DeWALT
B
Fig. A
2
4
1
3
5
6
7
20
Fig. B
8
9
10
1
Fig. C
22
3
Fig. D
Fig. E
Fig. F
Fig. G
12
18
24
16
11
23
2
Fig. H
Fig. I
6
5
7
13
Fig. J
21
6
15
14
16
7
Fig. K
Fig. L
6
14
7
7
Fig. M
Fig. N
1
3
Fig. O
Fig. P
2
4
1
Fig. Q
17
13
16
15
5
21
Fig. R
Fig. S
17
17
23
4
19
Dansk
LEDNINGSFRIT OSCILLERENDE MULTIFUNKTIONSVÆRKTØJ
DCS355
Tillykke!
EF-Konformitetserklæring
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest
pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Maskindirektiv
Tekniske Data
Spænding
Type
Batteritype
Effektforbrug
Udgangsspænding
Oscillerende frekvens
Oscillerende vinkel
Vægt (uden batteripakke)
VDC
W
W
min-1
kg
DCS355
18
1/2
Li-Ion
300
170
0 – 20000
1,6˚
1,1
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN60745:
LPA(emissions lydtryksniveau)
dB(A)
86
LWA(lydtryksniveau)
dB(A)
97
K (usikkerhed for det angivne lydniveau)
Vibrationsemissionsværdi ah =
Usikkerhed K =
dB(A)
3
m/s2
m/s2
16,1
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med en
standardiseret test, der er angivet i EN60745 og kan anvendes til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan anvendes til
en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør
eller vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet
over den samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør
også tage højde for de gange, værktøjet slukkes, eller
når det kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan
mindske eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Sikringer:
Europa
Ledningsfrit oscillerende
multifunktionsværktøj
DCS355
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-24:2009+A11:2011, EN60745-2-11:2010.
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU og
2011/65/EU. Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DeWALT.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
16.08.16
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere
i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
230V værktøj
10 Amp, el-net
Angiver brandfare.
5
Vægt
Dansk
Batterier
Opladere/opladningstider (minutter)
Kat #
VDC
Ah
Vægt
kg
DCB107
DCB112
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB181
DCB182
DCB183/B*
DCB184/B*
DCB185
DCB141
DCB142
DCB143
DCB144
DCB145
18/54
18
18
18
18
18
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
6,0/2,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
1,05
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
270
70
185
90
240
60
70
185
90
240
60
170
45
120
60
150
40
45
120
60
150
40
140
35
100
50
120
30
35
100
50
120
30
90
22
60
30
75
22
22
60
30
75
22
60
22
60
30
75
22
22
60
30
75
22
90
22
60
30
75
22
22
60
30
75
22
X
45
120
60
150
X
45
120
60
150
X
Generelle sikkerhedsadvarsler
for elværktøjer
ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse af advarsler og
instruktioner kan medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit elektroniske
(ledning) eller batteribetjente (trådløse) elværktøj.
1) Sikkerhed i Arbejdsområdet
a ) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt oplyst.
Rodede eller mørke områder giver anledning til ulykker.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks. ved
tilstedeværelsen af brændbare væsker, gasser eller
støv. Elværktøj danner gnister, der kan antænde støv
eller dampe.
c ) Hold børn og omkringstående på afstand, når der
anvendes elektrisk værktøj. Distraktioner kan medføre,
at du mister kontrollen.
2) Elektrisk Sikkerhed
a ) Stik på elektrisk værktøj skal passe til stikkontakten.
Stikket må aldrig modificeres på nogen måde.
Undlad at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj. Umodificerede stik
og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
b ) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader,
såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er
øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.
c ) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for regn eller
våde forhold. Hvis der trænger vand ind i et elektrisk
værktøj, øges risikoen for elektrisk stød.
6
d ) Undlad at udsætte ledningen for overlast. Brug
aldrig ledningen til at bære, trække værktøjet eller
trække det ud af stikkontakten. Hold ledningen
borte fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger
risikoen for elektrisk stød.
e ) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs, skal der
anvendes en forlængerledning, som er egnet til
udendørs brug. Brug af en ledning, der er egnet til
udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
f ) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område, benyt
en strømforsyning, der er beskyttet af en
fejlstrømsafbryder. Ved at benytte en fejlstrømsafbryder
reduceres risikoen for elektrisk stød.
3) Personlig Sikkerhed
a ) Vær opmærksom, pas på hvad du foretager dig,
og brug sund fornuft, når du benytter et elektrisk
værktøj. Betjen ikke værktøjet, hvis du er træt,
påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse af et elektrisk
værktøj kan forårsage alvorlig personskade.
b ) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, såsom støvmaske,
skridsikre sikerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn,
brugt når omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c ) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at der er slukket for
kontakten, inden værktøjet tilsluttes en strømkilde
og/eller batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes, når kontakten er tændt, giver det anledning
til ulykker.
d ) Fjern eventuelle justerings- eller skruenøgler, før det
elektriske værktøj startes. En skruenøgle eller anden
nøgle, der bliver siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade.
Dansk
e ) Undlad at række for langt. Hold hele tiden en god
fodstilling og balance. Dette giver bedre kontrol af det
elektriske værktøj, når uventede situationer opstår.
f ) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær ikke løst tøj
eller smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra
bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt
hår kan blive fanget i bevægelige dele.
g ) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
støvopsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt. Anvendelse af støvopsamlingsudstyr
kan begrænse farer forårsaget af støv.
b ) Brug kun elektrisk værktøj med de batteripakker,
der er beregnet til hver enkelt type. Brug af andre
batteripakker kan skabe risiko for personskade og brand.
c ) Når en batteripakke ikke er i brug, skal den holdes
borte fra andre metalgenstande, såsom papirclips,
mønter, nøgler, søm, skruer og andre små
metalgenstande, der kan danne forbindelse mellem
to elektriske kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan forårsage forbrænding eller brand.
d ) Hvis en batteripakke udsættes for overlast, kan der
sive væske ud. Undgå kontakt. Hvis væsken berøres
ved et tilfælde, skal der skylles med masser af vand.
Hvis der kommer væske i øjnene, skal der desuden
søges lægehjælp. Batterivæske kan forårsage irritation
eller forbrænding.
4) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Elektrisk Værktøj
a ) Undlad at bruge magt over for det elektriske
værktøj. Brug det værktøj, der er bedst egnet til
det arbejde, der skal udføres. Værktøjet vil klare
opgaven bedre og mere sikkert med den ydelse, som det
er beregnet til.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis kontakten
ikke tænder og slukker for det. Alt elektrisk værktøj,
der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og
skal repareres.
c ) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj, før det
elektriske værktøj justeres, dets tilbehør udskiftes,
eller det stilles til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at
værktøjet startes utilsigtet.
d ) Opbevar elektrisk værktøj uden for rækkevidde
af børn, og tillad ikke personer, som ikke er
bekendt med dette elektriske værktøj eller disse
instruktioner, at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj
er farligt i hænderne på personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.
e ) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj. Undersøg
om bevægelige dele sidder skævt, binder eller er
gået itu såvel som andre forhold, der kan påvirke
betjeningen af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før brug. Mange
ulykker er forårsaget af dårligt vedligeholdt værktøj.
f ) Hold skæreværktøj skarpe og rene. Ordentligt
vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skærekanter har
mindre tilbøjelighed til at binde og er lettere at styre.
g ) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner, idet der
tages hensyn til arbejdsforholdene og den opgave,
som skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til andre
opgaver end dem, det er beregnet til, kan resultere i en
farlig situation.
5) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Batteri
a ) Må kun genoplades med den oplader, som er
angivet af fabrikanten. En oplader, der er beregnet til en
bestemt type batteripakke, kan udgøre en brandrisiko, hvis
den bruges med en anden type batteripakke.
6) Service
a ) Elektrisk værktøj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukende benytter
identiske reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Ekstra sikkerhedsregler for oscillerende
multifunktionsværktøj
ADVARSEL: Vær særlig opmærksom ved slibning af visse
træsorter (f.eks. bøg og eg) ogmetal, der kan frembringe
giftigt støv. Bær en støvmaske, der er specialkonstrueret
til beskyttelse mod giftigt støv og dampe, og sørg for, at
personer, der befinder sig inden for arbejdsområdet, også
er beskyttet.
ADVARSEL: Benyt værktøjet i et godt ventileret område
ved slibning af jernholdige metaller. Det må ikke benyttes
i nærheden af antændelige væsker, gasser eller støv.
Gnister eller varme spåner, der dannes ved slibning eller
udsendes fra gnistdannende motorbørster, kan antænde
brændbare materialer.
Pudsning af maling
•
•
•
•
ADVARSEL: Overhold sikkerhedsbestemmelserne for
pudsning af maling. Vær særlig opmærksom på følgende:
Anvend altid en støvsuger til støvfjernelse, hvis det kan lade
sig gøre.
Vær særlig forsigtig ved pudsning af maling, der kan være
baseret på bly:
ʵʵ Børn og gravide bør holde sig væk fraarbejdsområdet.
ʵʵ Alle personer i arbejdsområdet skal anvende særlige
masker, der beskytter mod støv og dampe fra
blybaseret maling.
ʵʵ Der må ikke spises, drikkes eller ryges i arbejdsområdet.
Fjern støvpartikler og andet affald på ansvarligmåde.
Hold kun fast i elværktøjet ved hjælp af de isolerede
håndtagsflader, når der skal saves i emner, hvor
skæreværktøjet kan berøre skjulte ledninger eller sit
eget kabel. Hvis det kommer i kontakt med en strømførende
ledning, kan nogle blotlagte metaldele på det elektriske
værktøj gøres strømførende og give stød til brugeren.
7
Dansk
•
Brug klemmer eller en anden praktisk måde på at sikre
og understøtte arbejdsemnet til et stabilt underlag. Hvis
du holder fast i arbejdsemnet med din hånd eller krop, vil det
være ustabilt, og det kan medføre, at du mister kontrollen
over det.
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og
brug af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgås. Disse
omfatter:
• Hørenedsættelse.
• Risiko for personskade som følge af flyvende partikler.
• Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør, der bliver varmt
under betjening.
• Risiko for personskade som følge af forlænget brug.
•
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til bare én spænding.
Kontrollér altid, at batteripakken svarer til spændingen på
mærkepladen. Kontrollér også, at spændingen på din oplader
svarer til din el-netspænding.
Din DeWALT-oplader er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60335. Derfor kræves der
ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning, medmindre det er
absolut nødvendigt. Brug en godkendt forlængerledning, der
er egnet til strømforsyningen til din oplader (se Tekniske data).
Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den maksimale længde
er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
•
•
•
•
•
•
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DeWALT opladere kræver ingen justering og er designet til at
være så brugervenlige som muligt.
•
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
•
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning indeholder
vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner for kompatible
batteriopladere se Tekniske data).
• Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner og de
sikkerhedsmæssige afmærkninger på opladeren, batteripakken
og produktet.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad ikke nogen flydende
væsker komme ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk chok.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning
med en reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
FORSIGTIG: Risiko for brand. For at reducere risikoen
for kvæstelser, oplad kun DeWALT genopladelige
8
batterier. Andre batterityper kan eksplodere og
forårsage personskader.
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke
leger med udstyret.
BEMÆRK: Under bestemte forhold, når opladeren
er tilsluttet til strømforsyningen, kan blotlagte
opladerkontakter blive kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende art som for eksempel,
men ikke begrænset til ståluld, aluminumsfolie eller
anden koncentration af metalliske partikler skal holdes på
afstand af opladerens huller. Tag altid stikket til opladeren
ud fra kontakten, når der ikke er indsat en batteripakke.
Tag stikket til opladeren ud før forsøg på at rengøre den.
Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken med andre
opladere end dem, der er omtalt i denne manual.
Opladeren og batteripakken er specielt designet til at
arbejde sammen.
Disse opladere er ikke beregnet til anden brug end
opladning af DeWALT genopladelige batterier. Al anden
brug kan medføre risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stød.
Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
Træk i stikket i stedet for ledningen, når opladeren
frakobles. Dette vil reducere risikoen for beskadigelse af
elstikket og ledningen.
Sørg for at ledningen er placeret, så den ikke bliver trådt
på, snublet over eller på anden måde bliver genstand for
skader eller belastning.
Anvend kun en forlængerledning, når det er absolut
nødvendigt. Anvendelse af en ukorrekt forlængerledning
kan resultere i risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stød.
Anbring ikke noget oven på opladeren eller anbring
opladeren på et blødt underlag, der kan blokere
ventilationshullerne og medføre for megen intern
varme. Anbring opladeren på afstand af alle varmekilder.
Opladeren ventileres gennem huller i toppen og bunden
af huset.
Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller stikket er
beskadiget—få dem omgående udskiftet.
Brug ikke opladeren, hvis den har fået et hårdt slag, er
blevet tabt eller blevet beskadiget på anden vis. Tag den
med til et autoriseret værksted.
Demontér ikke opladeren, tag den med til et autoriseret
værksted, når service eller reparation er påkrævet.
Ukorrekt genmontering kan medføre risiko for elektrisk chok,
livsfarlige elektriske stød eller brand.
Hvis ledningen beskadiges, skal den omgående udskiftes af
producenten, hans forhandler eller lignende kvalificeret person
for at forebygge enhver risiko.
Tag stikket til opladeren ud af kontakten før forsøg på
nogen form for rengøring. Dette vil reducere risikoen for
elektrisk chok. Fjernelse af batteripakken vil ikke reducere
denne risiko.
Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til hinanden.
•
•
•
•
Dansk
•
Opladeren er designet til at køre på standard 230V
husholdningsstrøm. Forsøg ikke at bruge den med
en anden strømstyrke. Dette gælder ikke for opladere
til køretøjer.
Opladning af et batteri (Fig. B)
1. Tilslut opladeren til en passende stikkontakt før
batteripakken sættes i.
2. Indsæt batteripakken 8 i opladeren og kontrollér, at pakken
sidder godt fast i opladeren. Det røde (opladnings) lys vil
blinke hele tiden og angive, at opladningsprocessen er
startet.
3. Når opladningen er færdig, vil det blive angivet af den røde
lampe, som vil lyse konstant på ON. Batteripakken er fuldt
opladet og kan nu anvendes eller kan efterlades i opladeren.
Skub batteriets udløserknap 9 på batteripakken for at
udtage batteripakken.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid for li-Ion
batteripakker skal batteripakken lades helt op, før den anvendes
første gang.
Betjening af oplader
Se indikatorerne nedenfor for batteripakkens opladestatus.
Ladeindikatorer
oplader
fuldt opladet
hvis blæseren ikke virker korrekt, eller hvis blæseråbningerne
er blokerede. Tillad ikke at fremmedlegemer trænger ind i
opladeren.
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-Ion værktøjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
Værktøjet vil automatisk slå fra, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis dette sker, anbring li-ion
batteriet på opladeren, indtil det er helt opladet.
Vægmontering
Disse opladere er designet til montering på en væg, eller til at
stå oprejst på et bord eller en arbejdsflade. Hvis vægmontering
anbring opladeren inden for rækkevidde af en stikkontakt og
på afstand af et hjørne eller andre forhindringer, der kan hindre
luftstrømmen. Brug bagsiden af opladeren som skabelon for
placering af monteringsskruerne på væggen. Monter opladeren
sikkert ved hjælp af gipsskruer (købes separat) mindst 25,4 mm
langemed en skruehoveddiameter på 7–9 mm, skrues ind i
træ til en optimal dybde, der efterlader ca. 5,5 mm af skruen
blotlagt. Ret hullerne på bagsiden af opladeren ind efter de
blotlagte skruer og skru dem helt ind i hullerne.
Instruktioner om rengøring af opladeren
ADVARSEL: Risiko for chok. Tag stikket til opladeren
ud af kontakten før rengøring. Snavs og fedt kan
fjernes fra det ydersiden af opladeren med en klud eller
en blød ikke-metallisk børste. Brug ikke vand eller andre
rengøringsmidler. Lad aldrig væske trænge ind i værktøjet,
og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i en væske.
forsinkelse ved
varmt/koldt batteri*
*Det røde lys vil fortsætte med at blinke, men et gult indikatorlys
vil blive tændt under denne handling. Når batteriet har opnået
en passende temperatur, vil det gule lys blive slukket, og
opladeren vil genoptage opladningsproceduren.
Kompatible oplader(e) vil ikke oplade en defekt batteripakke.
Opladeren vil angive defekt batteri ved at nægte at lyse eller ved
at vise problem pakke eller oplader blinkmønster.
BEMÆRK: Dette kan også betyde et problem med opladeren.
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren og
batteripakken med hen til et autoriseret servicecenter for at
blive kontrolleret.
Varm/kold pakkeforsinkelse
Når opladeren sporer et batteri, der er for varmt eller for
koldt, starter den automatisk en varm/kold pakkeforsinkelse
og indstiller opladningen, indtil batteriet har nået en
passende temperatur. Opladeren skifter derefter automatisk
til pakkeopladningsfunktion. Denne funktion sikrer maksimal
batterilevetid.
En kold batteripakke vil oplade med en langsommere hastighed
end en varm batteripakke. Batteripakken vil oplade ved den
lavere hastighed gennem hele opladningscyklussen og vil
ikke vende tilbage til maksimal opladningshastighed, selvom
batteriet varmer.
DCB118 opladeren er udstyret med en intern blæser designet
til at nedkøle batteripakken. Blæseren tændes automatisk, når
batteripakken trænger til at blive afkølet. Brug aldrig opladeren,
Batteripakke
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved bestilling af
nye batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Læs
nedenstående sikkerhedsvejledning, før batteripakke og oplader
tages i brug. Følg derefter den beskrevne opladningsprocedure.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
•
•
•
•
•
Oplad ikke eller brug batteriet i en eksplosionsfarlig
atmosfære, som f.eks. ved tilstedeværelsen af
brændbare væsker, gasser eller støv. Isætning eller
udtagning af batteriet fra opladeren kan antænde støv eller
dampe.
Tving aldrig batteripakken ind i opladeren. Foretag ikke
nogen ændringer på batteripakken, så den kan passe
ind i en ikke kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive sprængt og kan medføre personskader.
Oplad kun batteripakker i DeWALT opladere.
Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand eller andre
væsker.
Opbevar eller brug ikke værktøjet og batteripakken
på steder, hvor temperaturen kan nå op på eller
9
Dansk
•
•
•
overstige 40 ˚C (104 ˚F) (som f.eks. uden for skure eller
metalbygninger om sommeren).
Brænd ikke batteripakken, selv hvis den er svært
beskadiget eller helt opslidt. Batteripakken kan eksplodere i
åben ild. Der dannes giftige dampe og stoffer ved forbrænding
af lithium-ion-batteripakker.
Hvis batteriets indhold kommer i kontakt med huden,
skal området omgående vaskes med mild sæbe og vand.
Hvis batterivæske kommer i øjnene, lad vand løbe over det
åbne øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører. Hvis det
er nødvendigt at søge lægehjælp, består batterielektrolytten af
en blanding af flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
Indholdet af åbnede battericeller kan forårsage
luftvejsirritation. Sørg for frisk luft. Søg lægehjælp, hvis
symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger. Batterivæske kan
være brændbar, hvis den udsættes for gnister eller åben ild.
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne batteripakken. Hvis
batteripakken er revnet eller beskadiget, indsæt den
ikke i opladeren. Undgå at mase, tabe eller beskadige
batteripakken. Anvend ikke en batteripakke eller oplader,
der har fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt over eller
blevet beskadiget på anden vis (f.eks. stukket med en
nål, slået med en hammer, trådt på). Det kan medføre
elektriske chok eller livsfarlige elektriske stød. Beskadigede
batteripakker skal returneres til forhandleren for
genanvendelse.
ADVARSEL: Brandfare. Opbevar eller bær aldrig
batteripakker, så metalgenstande kan komme
i kontakt med udsatte batteriklemmer. Anbring
for eksempel ikke batteripakker i forklæder, lommer,
værktøjskasser, produktkasser, skuffer osv. med løse søm,
skruer, nøgler osv.
FORSIGTIG: Når det ikke er i brug, læg værktøjet på
siden på en stabil overflade, hvor det ikke vil vælte
eller falde ned. Nogle værktøjer med store batteripakker
vil stå lodret på batteripakken, men kan let væltes.
Transport
ADVARSEL: Brandfare. Transport af batterier kan
muligvis forårsage brand, hvis batteripolerne uforvarende
kommer i kontakt med ledende materialer. Ved transport
af batterier sørg for, at batteriets poler er beskyttet og godt
isoleret fra materialer, der kan komme i kontakt med dem
og forårsage en kortslutning.
DeWALT batterier opfylder alle gældende skibsfartsregler
som foreskrevet af industrien og juridiske standarder, som
omfatter FN’s anbefalinger om transport af farligt gods,
den internationale lufttransportforening (IATA), farligt gods
regulativer, de internationale maritime farligt gods (IMDG) regler
og den europæiske konvention om international transport af
farligt gods ad landevejen (ADR). Litium-ion-celler og batterier
er blevet testet i henhold til afsnit 38,3 i FN´s anbefalinger om
tests og kriterier for transport af farligt gods.
I de fleste tilfælde vil afsendelsen af en DeWALT batteripakke
være undtaget fra at blive klassificeret som et fuldt reguleret
10
klasse 9 farligt materiale. Generelt vil det kun være forsendelser,
der indeholder et litium-ion batteri med en energivurdering på
over 100 watt timer (wt), der skal sendes som fuldt reguleret
klasse 9. Alle litium-ion batterier har en watt time vurdering
markeret på pakningen. Desuden på grund af regulativers
kompleksiteter, anbefaler DeWALT, at man ikke sender litiumion-batteripakker med luftfragt uanset watt time vurdering.
Forsendelser af værktøj med batterier (combo sæt) kan som
eneste undtagelse sendes med luftfragt, hvis batteripakkens
watt time vurdering ikke er højere end 100 watt timer.
Uanset om en forsendelse anses for at være undtaget eller
fuldt reguleret, er det speditørernes ansvar at rådføre sig
med de seneste regler for emballerings-, mærknings- og
dokumentationskrav.
Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er givet i god tro
og menes at være korrekte på det tidspunkt, hvor dokumentet
blev oprettet. Men der gives ingen garanti, udtrykt eller
underforstået. Det er købers ansvar at sikre, at vedkommendes
aktiviteter er i overensstemmelse med de gældende regulativer.
Transport af FLEXVOLTTM batteri
DeWALT FLEXVOLTTM batteri har to funktioner: Anvendelse og
transport.
Anvendelsesfunktion: Når FLEXVOLTTM batteriet står alene
eller er i et DeWALT 18V produkt, vil den fungere som et 18V
batteri. Når FLEXVOLTTM batteriet er i et 54V eller et 108V (to 54V
batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transportfunktion: Når
dækslet er fastgjort til
FLEXVOLTTM batteriet, er batteriet
i transportfunktion. Behold
dækslet til forsendelse.
Under transportfunktionen er cellestrenge elektrisk afbrudt inde
i pakken, og det resulterer i 3 batterier med en lavere watt time
(Wh) ydelse i forhold til 1 batteri med en højere watt timeydelse.
Denne øgede mængde på 3 batterier med den lavere watt
timeydelse kan fritage pakken fra visse forsendelsesforordninger,
der er batterier med højere watt timer.
Eksempelvis kan transport Eksempel på mærkning af anvendelses- og
transportlabel
Wh ydelsen angive 3 x 36
Wh, hvilket betyder 3
batterier hver på 36 watt
timer. Anvendelses Wh
ydelsen kan angive 108 watt timer (forudsat 1 batteri).
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og tørt, hvor den ikke
udsættes for direkte sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare batteripakker
ved stuetemperatur, når de ikke er i brug.
2. For langtids opbevaring anbefales det at opbevare en fuldt
opladet batteripakke et køligt, tørt sted uden for opladeren
for optimale resultater.
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt tømt for
opladning. Batteripakken skal genoplades før brug.
Dansk
Mærkater på oplader og batteripakke
Udover de piktogrammer, der anvendes i denne vejledning,
kan mærkater på opladeren og battteripakken vise de følgende
piktogrammer:
Læs brugsvejledningen før brug.
Se Tekniske data vedrørende opladningstid.
B erør aldrig kontaktflader med strømførende
genstande.
Beskadigede batteripakker må ikke oplades.
Må ikke udsættes for vand.
Defekte ledninger skal udskiftes omgående.
Oplad kun mellem 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun til indendørs brug.
1 31 mm x 43 mm klinge til træ med søm
1 Stiv skraberklinge
1 Sekskantnøgle til klingeadapter
1Betjeningsvejledning
1Støvopsamlingsadapter
1Skærestyr
1 100 mm halvcirkel klinge
25 Assorterede sandpapirstykker
1 9,5 mm x 43 mm klinge til trædetaljer
13 mm klinge i hårdmetal til fjernelse af cementmørtel
(100 mm halvmåne)
1 Sekskantnøgle til skærestyr
1Oplader
1 TSTAK værktøjskasse
DCS355D1/DCS355M1:
1 Li-Ion batteripakke
DCS355D2/DCS355M2:
2 Li-ion batteripakker
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør,
der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den
før betjening.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
T ag hensyn til miljøet ved bortskaffelse
af batteripakken.
Læs brugsvejledningen før brug.
Oplad kun DeWALT batteripakker med de
specielle DeWALT opladere. Opladning af andre
typer batteripakker end de specielle DeWALT
batterier med en DeWALT oplader, kan få dem til
at sprænges eller føre til andre farlige situationer.
Bær høreværn.
Destruér ikke batteripakken.
Bær åndedrætsværn.
ANVENDELSE (uden transportdæksel). Eksempel:
Wh ydelsen angiver 108 Wh (1 batteri med 108
watt timer).
TRANSPORT (med indbygget transportdæksel).
Eksempel: Wh ydelsen angiver 3 x 36 Wh
(3 batterier på 36 watt timer).
Batteritype
DCS355 bruger et batteri på 18 volt.
Disse batteripakker kan bruges: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546. Se Tekniske
data for flere informationer.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Adapter til alle klinger
1 31 mm x 43 mm klinge til hurtig skæring af træ
1Slibepude
Brug øjeværn.
Datokodeposition (Fig. A)
Datokoden 20 , der også inkluderer produktionsåret, er tryk
på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produktionsår
Beskrivelse (Fig. A, B)
1
2
3
4
5
6
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
Variabel hastighedsudløser
LED arbejdslys
Klemmegreb til tilbehør
Tænd-/slukknap
Tilbehør til sidebeslagsriller
Skærestyreblok
11
Dansk
7 Skærestyrearm
Batteripakker til brændstofmåler (Fig. B)
8 Batteripakke
Nogle DeWALT batteripakker indeholder en brændstofmåler,
som består af tre grønne LED lys, som angiver niveauet for den
resterende opladning i batteripakken.
Du aktiverer brændstofmåleren ved at trykke på og holde
brændstofmålerknappen 10 nede. En kombination af de tre
grønne LED lys vil lyse og angive niveauet for den resterende
opladning. Når niveauet for opladning i batteriet ligger under
den brugbare grænse, lyser brændstofmåleren ikke, og batteriet
skal genoplades.
BEMÆRK: Brændstofmåleren giver kun en indikation af den
opladning, der resterer i batteripakken. Den angiver ikke
værktøjets funktionalitet og er underlagt variation baseret på
produktkomponenter, temperatur og slutbrugeranvendelse.
9 Batteriets udløsningsknap
10 Brændstofmålerknap
Tilsigtet Brug
Dette oscillerende multifunktionsværktøj er designet
til professionel detaljeslibning, dykskæring, skæring
i niveau, fjernelse af overskydende materialer og
overfladeforberedelsesarbejder.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af
brændbare væsker eller gasser.
Dette oscillerende multifunktionsværktøj er et
professionelt elværktøj.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning
er påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller
færdigheder, medmindre de er under overvågning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: Inden samling og justering skal
batteripakken altid tages ud. Sluk altid for
værktøjet, inden batteripakken isættes eller fjernes.
Sørg for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet
start kan medføre kvæstelser.
ADVARSEL: Risiko for flænsninger eller
forbrændinger. Rør ikke ved de skarpe kanter
på tilbehøret på noget tidspunkt. Rør ikke ved
arbejdsemnet eller klingen umiddelbart efter, du har brugt
værktøjet. De kan blive meget varme. Behandl dem med
forsigtighed. Lad altid tilbehør og arbejdsemne køle af, før
du bruger dem.
ADVARSEL: Anvend kun DeWALT-batteripakker og
-opladere.
Indsættelse og fjernelse af
batteripakken fra værktøjet (Fig. B)
BEMÆRK: For de bedste resultater kontrollér at batteripakken
8 er fuldt opladet.
Sådan installeres batteripakken i
værktøjets håndtag
1. Ret batteripakken 8 ind efter rillerne inde i håndtaget
(Fig. B.
2. Skub den ind i håndtaget, indtil batteripakken sidder godt
fast i værktøjet og kontrollér, at den ikke river sig løs.
Sådan fjernes batteripakken fra værktøjet
1. Tryk på udløserknappen 9 og træk batteripakken ud fra
værktøjets håndtag.
2. Isæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.
12
Installation/udtagning af tilbehør (Fig. C–G)
Tilbehørsklemme uden brug af værktøj
(Fig. C–E)
DCS355 er udstyret med et tilbehørssystem, der hurtigt kan
ændres. Dette giver mulighed for hurtigere udskiftninger af
tilbehør uden behov for skruenøgler eller unbrakonøgler som
andre oscillerende værktøjssystemer.
1. Tag fat i værktøjet og pres fastspændingsgrebet 3 på
tilbehøret, som vist i figur C.
2. Rens eventuelt resterende snavs fra værktøjsakslen og
tilbehørsholderen af.
3. Skub tilbehøret mellem akslen 22 og tilbehørsholderen og
sørg for, at tilbehøret engagerer alle otte ben på holderen
og flugter med akslen. Kontrollér at tilbehøret vendes som
vist i figur D.
4. Udløs klemmegrebet på tilbehøret.
BEMÆRK: Noget tilbehør som f.eks. skrabere og klinger kan om
nødvendigt monteres ved en vinkel som vist i figur E.
Installation/udtagning af slibe-ark (Fig. F)
En diamantformet plade bruger en krog oget
løkkevedhæftningssystem til at fastgøre slibeark. Du kan bruge
denne plade på store flade overflader og snævre steder eller
hjørner.
1. Fastgør slibepladen 23 som beskrevet under Installation/
udtagning af tilbehør.
2. Ret hjørnet på slibearket ind efter hjørnet på slibepladen og
tryk slibearket 24 på pladen.
3. Tryk bunden med slibearket fastgjort hårdt imod en flad
overflade og slå kortvarigt værktøj til. Dette giver en god
vedhæftning mellem pladen og slibningsarket og hjælper
også til at forebygge for tidlig slitage.
4. Når spidsen på slibearket bliver slidt, tag arket af pladen,
rotér det og genanvend det.
Fastgørelse af tilbehør ved brug af den
universelle adapter (FIG. G)
FORSIGTIG: For at undgå skader skal du ikke bruge noget
tilbehør til en opgave, hvor adapteren måske ikke kan
holde tilbehøret.
FORSIGTIG: Læs og følg alle producenternes
sikkerhedsadvarsler for eventuelt tilbehør, der anvendes
sammen med dette værktøj.
FORSIGTIG: For at undgå skader kontrollér at adapter og
tilbehør er spændt godt fast.
Ikke DeWALT tilbehør kan fastgøres ved hjælp af den
universelle adapter.
1. Sæt skiven 11 på værktøjet.
2. Sæt tilbehøret 12 på skiven.
3. Spænd og fastgør adaptermøtrik 16 ved hjælp af
sekskantnøgle 18 .
Fastgørelse af skærestyr (Fig. H–M)
Med dybde-/skærestyret kan du præcist skære materialet
ud med en angivet dybde og mere præcist følge en
afmærket skærelinje.
1. Fastgør skærestyreblok 6 ved at indsætte tilbehørstappe
13 på styret ind i rillerne 5 på tilbehørets sidebeslag på
værktøjets hoveddel.
BEMÆRK: Dybde-/skærestyret kan monteres på begge
sider af værktøjet.
2. Fastgør blokken til hoveddelen med den medfølgende
skrue 15 og skive 21 . Stram den med den medfølgende
sekskantnøgle 16 .
Dybdestyr
Dansk
1. Fastgør støvopsamlingsadapteren 17 ved at indsætte
tappene 13 i rillerne 5 på tilbehørets sidebeslag.
BEMÆRK: Støvopsamlingsadapteren kan monteres på
begge sider af værktøjet.
Indsæt skrue 15 og skive 21 i støvopsamlingsadapter 17 og
spænd dem med den medfølgende sekskantnøgle 16 ..
BETJENING
Brugsvejledning (Fig. N, O)
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for
alvorlig personskade skal værktøjet slukkes og
batteripakken fjernes, før der foretages nogen
former for justering eller af-/påmontering af
værktøjsdele eller tilbehør. Utilsigtet start kan
forårsage personskade.
ADVARSEL: Sørg for kontakten er helt SLUKKET, inden du
tilslutter batteriet.
1. Sæt batteripakken i.
2. Du slår værktøjet TIL ved at holde det som vist i figur N og
trykke på den variable hastighedsudløser 1 .
BEMÆRK: Jo længere udløserkontakten trykkes ned,
jo hurtigere vil værktøjet fungere. Hvis du er i tvivl om
den korrekte hastighed til dit arbejde, kan du kontrollere
effektiviteten ved lav hastighed og så lade det stige gradvist,
indtil du har fundet en komfortabel hastighed.
3. Tryk på udløserkontakten 1 for variabel hastighed for at slå
værktøjet FRA.
Med denne funktion kan du skære materialet præcist ved en
angivet dybde.
1. Indsæt styrearmen 7 som vist på figur I ind i den forreste
rille på styreblokken 6 .
2. Justér længden på styret ved at trække eller skubbe den
indad for at opnå den ønskede skæredybde, som vist i
figur J.
3. Fastgør styret ved at dreje dybde- /skæringsjusteringsgrebet
14 med uret. Du udløser styret ved at dreje dybde- /
skæringsjusteringsgrebet mod uret.
Spærreknap (Fig. O)
Skærestyr
LED arbejdslys (Fig. P)
Med denne funktion kan du følge en afmærket skærelinje
mere præcist.
1. Indsæt styrearmen 7 som vist på figur K i rillerne på venstre
og højre side af på styreblokken 6 .
2. Justér længden på styret ved at trække eller skubbe den
indad for at opnå den ønskede længde, som vist i figur L.
3. Fastgør styret ved at dreje dybde- /skæringsjusteringsgrebet
14 med uret. Du udløser styret ved at dreje dybde- /
skæringsjusteringsgrebet mod uret.
BEMÆRK: Styrearmen kan også anbringes vertikalt i
beskyttelsesskærmenheden for at indstille højden på et snit. Se
figur M.
LED arbejdslyset 2 aktiveres, når udløseren trykkes ned. Den
vil automatisk slå fra i en kortere periode, så snart udløseren
er sluppet.
Fastgørelse af støvopsamlingsadapteren
(Fig. Q)
Anvendelse af støvopsamlingsadapteren
med slibeplader (Fig. R)
Med støvopsamlingsadaptoren kan du tilsluttet værktøjet til en
udvendig støvopsamler enten ved brug af AirLock™ systemet
(DWV9000-XJ) eller et standard 35 mm støvopsamlingsudstyr.
Værktøjet kan blokeres helt ved at trykke tænd-/slukknappen 4 vist på figur O helt ned.
For mere komfort ved arbejder af længere varighed, kan tænd-/
slukknappen 4 låse udløseren 1 i nedtrykket position.
Korrekt håndposition (Fig. N)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal
du ALTID anvende den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID holde godt fast i tilfælde af en
pludselig reaktion.
En korrekt håndstilling kræver, at værktøjet skal holdes som vist
i figur N.
1. Fastgør støvopsamlingsadapteren 17 . Se Fastgørelse af
støvopsamlingsadapteren.
13
Dansk
2. Fastgør slibepladen 23 som beskrevet under Installation/
udtagning af tilbehør.
3. Fastgør slibepladen som beskrevet under Installation/
udtagning af slibeark.
Anvendelse af støvopsamlingsadapteren
med tilbehør til stiksavning (Fig. S)
1. Fastgør støvopsamlingsadapteren. Se Fastgørelse af
støvopsamlingsadapteren.
2. Skub støvopsamlingsarmen 19 ind i
støvopsamlingsadapterens nederste blændeåbning 17 .
3. Fastgør dykskæringsklingen som beskrevet under
Installation/udtagning af tilbehør.
4. Justér støvopsamlingsarmen 19 for de bedste resultater.
Gode råd
• Sørg altid for at arbejdsemnet holdes godt fast eller
fastklemt at forhindre bevægelse. Enhver bevægelse af
materialet kan påvirke kvaliteten af skære- eller slibefinishen.
• Start ikke med at slibe, før du har fastgjort sandpapiret
til slibepladen.
• Brug groft sandpapir til slibning af ru overflader,
medium kornstørrelse til glatte overflader og fine korn til
efterbehandlingsoverflader. Hvis nødvendigt lav først en
testkørsel på et stykke affaldsmateriale.
• Overdreven kraft vil reducere arbejdseffektiviteten
og forårsage overbelastning af motoren.
Regelmæssig udskiftning af tilbehøret vil opretholde
optimal arbejdseffektivitet.
• Lad ikke sandpapiret blive helt slidt op, da det vil
beskadige slibepladen.
• Hvis værktøjet overophedes, især når det anvendes ved
lav hastighed, indstil hastigheden til maksimum og kør det
uden belastning i 2–3 minutter for at køle motoren. Undgå
længerevarende brug ved meget lave hastigheder. Hold
altid klingen skarp.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig brug med
minimal vedligeholdelse. Værktøjets fortsatte tilfredsstillende
drift afhænger af korrekt vedligeholdelse og rengøring
af værktøjet.
ADVARSEL: Inden samling og justering skal
batteripakken altid tages ud. Sluk altid for
værktøjet, inden batteripakken isættes eller fjernes.
Sørg for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet
start kan medføre kvæstelser.
Der kan ikke udføres service på opladeren eller batteripakken.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
14
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind
i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt,
kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette
værktøj. For at mindske risikoen for personskade, må
dette produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales
af DeWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Kompatibelt tilbehør
Oscillerende slibeplade
Oscillerende klinge til træ m/søm
Bred titanium oscillerende klinge til træ m/søm
Oscillerende klinge til hårdt træ
Oscillerende klinge til hurtig skæring af træ
Bred oscillerende klinge til hurtig skæring af træ
Oscillerende klinge til trædetaljer
Oscillerende titanium metalklinge
Oscillerende halvcirkel klinge
Oscillerende titanium halvcirkel klinge
Oscillerende klinge til skæring i niveau
Oscillerende titanium klinge til skæring i niveau
Oscillerende klinge til flere slags materialer
Oscillerende stiv skraberklinge
Oscillerende fleksibel skraberklinge
Oscillerende klinge i hårdmetal til fjernelse af cementmørtel
Oscillerende klinge i hårdmetal til hurtig skæring
Oscillerende hårdmetal rasp
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Dansk
Genopladelig batteripakke
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes, når det
ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved opgaver, der før var lette at
udføre. Ved afslutningen af batteriets rimelige levetid bortskaffes
det på en miljøsikker måde:
• Sørg for, at batteripakken er helt afladet og tag den derpå
ud af værktøjet.
• Litium-ion-celler er genanvendelige. Tag dem med til din
forhandler eller til den lokale genbrugsplads. De indsamlede
batteripakker vil blive genanvendt eller korrekt bortskaffet.
PROBLEMLØSNING
Problem
Mulig årsag
Mulig løsning
Enheden vil
ikke starte.
Batteriet er ikke
korrekt isat.
Sæt batteriet ind i
værktøjshåndtaget
og kontrollér, at det
sidder korrekt.
Batteriet er ikke
opladet.
Anbring batteriet i
opladeren og sæt
en fuldt opladet
batteripakke i
værktøjet.
Batteriet eller
elværktøjet er
overophedet.
Lad batteriet og/
eller værktøjet køle
af efter længere tids
brug eller udskift
den overophedede
batteripakke med
en kold.
Kontakten er
beskadiget.
Få kontakten
udskiftet af et
autoriseret DeWALT
serviceværksted.
15
Deutsch
OSZILLIERENDES MULTI-TOOL MIT AKKU
DCS355
Herzlichen Glückwunsch!
EG-Konformitätserklärung
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden.
Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und
Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Maschinenrichylinie
Technische Daten
Oszillierendes Multi-Tool mit Akku
DCS355
Spannung
Typ
Akkutyp
Leistungsaufnahme
Abgabeleistung
Oszillationsfrequenz
Oszillationswinkel
Gewicht (ohne Akku)
VGS
W
W
min-1
kg
DCS355
18
1/2
Li-Ion
300
170
0 – 20000
1,6˚
1,1
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN60745.
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
86
LWA(Schallleistungspegel)
dB(A)
97
K(Unsicherheit für den angegebenen
dB(A)
3
Schallpegel)
Vibrationskennwert ah =
Unsicherheitswert K =
m/s2
m/s2
16,1
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem standardisierten
Test laut EN60745 gemessen und kann für einen Vergleich
zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu einer
vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert
bezieht sich auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit
anderem Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt
wird, kann die Vibrationsemission verschieden sein. Dies
kann den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch
berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet
wird oder über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze
der Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration
in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und
des Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation
des Arbeitsablaufes.
Sicherungen:
Europa
16
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-24:2009+A11:2011, EN60745-2-11:2010.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen
von DeWALT ab.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
16.08.16
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitung lesen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf
diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
230V Werkzeuge
10 A Stromversorgung
Gewicht
Deutsch
Akkus
Ladegeräte/Ladedauer (Minuten)
Kat #
VGS
Ah
Gewicht
kg
DCB546
DCB181
DCB182
DCB183/B*
DCB184/B*
DCB185
DCB141
DCB142
DCB143
DCB144
DCB145
18/54
18
18
18
18
18
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
6,0/2,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
1,05
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
DCB107
DCB112
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
270
70
185
90
240
60
70
185
90
240
60
170
45
120
60
150
40
45
120
60
150
40
140
35
100
50
120
30
35
100
50
120
30
90
22
60
30
75
22
22
60
30
75
22
60
22
60
30
75
22
22
60
30
75
22
90
22
60
30
75
22
22
60
30
75
22
X
45
120
60
150
X
45
120
60
150
X
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitswarnhinweise
und alle Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann zu elektrischem
Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich
auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder auf Ihr
akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.
1) Sicherheit im Arbeitsbereich
a ) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut
ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche
begünstigen Unfälle.
b ) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen
sich z. B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c ) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern, während Sie
ein Elektrogerät betreiben. Ablenkung kann dazu
führen, dass Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) Elektrische Sicherheit
a ) Der Stecker des Elektrogerätes muss in die
Steckdose passen. Ändern Sie niemals den Stecker
in irgendeiner Form. Verwenden Sie keinerlei
Adapterstecker an geerdeten Elektrogeräten.
Unveränderte Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b ) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Flächen, wie Rohre, Radiatoren, Herde und
Kühlgeräte. Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
c ) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen oder
feuchter Umgebung aus. Wenn Wasser in das
Elektrogerät eindringt, erhöht sich die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
d ) Überlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie
niemals das Kabel, um das Elektrogerät zu tragen
oder durch Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder
beweglichen Teilen. Beschädigte oder verhedderte Kabel
erhöhen die Gefahr eines elektrischen Schlages.
e ) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien betreiben,
verwenden Sie ein für den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von für den
Außeneinsatz geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
f ) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes in feuchter
Umgebung unumgänglich ist, verwenden Sie eine
durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder Rcd) geschützte Stromversorgung. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
3) Sicherheit von Personen
a ) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu schweren
Verletzungen führen.
b ) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher
Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach
Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.
c ) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der
17
Deutsch
d )
e )
f )
g )
AUS-Position ist, bevor Sie das Gerät an die
Stromversorgung und/oder an den Akku anschließen
oder wenn Sie das Gerät aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet
an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu
Unfällen führen.
Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Werkzeuge,
bevor Sie das Elektrogerät einschalten. Werkzeuge
oder Schlüssel, die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen führen.
Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.
Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre
Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen
Teilen fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilen verfangen.
Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung vorgesehen
sind, vergewissern Sie sich, dass diese richtig
angeschlossen sind und verwendet werden. Der
Einsatz von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
4) Verwendung und Pflege des
Elektrogerätes
a ) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht. Verwenden Sie
das für Ihre Arbeit passende Elektrogerät. Das richtige
Gerät wird die Aufgabe besser und sicherer erledigen,
wenn es bestimmungsgemäß verwendet wird.
b ) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss
repariert werden.
c ) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/oder die
Akkus vom Elektrogerät, bevor Sie Einstellungen
am Gerät vornehmen, Zubehör wechseln oder es
aufbewahren. Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt startet.
d ) Bewahren Sie nicht verwendete Elektrogeräte für
Kinder unerreichbar auf und lassen Sie nicht zu, dass
Personen ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät bedienen.
Elektrogeräte sind in den Händen nicht geschulter
Personen gefährlich.
e ) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen Sie, ob
bewegliche Teile verzogen oder ausgeschlagen, ob
Teile gebrochen oder in einem Zustand sind, der den
Betrieb des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das Elektrogerät
reparieren, bevor Sie es verwenden. Viele Unfälle
entstehen wegen mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
18
f ) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen
blockieren seltener und sind leichter unter Kontrolle
zu halten.
g ) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör und Einsätze
(Bits) usw. gemäß diesen Anweisungen und unter
Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und
der Aufgabe. Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß sind, kann dies
zu gefährlichen Situationen führen.
5) Verwendung und Pflege von
Akkugeräten
a ) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf, die
vom Hersteller empfohlen werden. Ein Ladegerät,
das für einen bestimmten Akkutyp geeignet ist, kann zu
Brandgefahr führen, wenn es mit einem anderen Akku
verwendet wird.
b ) Verwenden Sie Elektrogeräte nur mit den speziell
vorgesehenen Akkus. Der Einsatz anderer Akkus kann zu
Verletzungs- und Brandgefahr führen.
c ) Wenn Akkus nicht verwendet werden, halten Sie
sie von anderen Metallteilen, z. B. Büroklammern,
Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder
anderen kleinen Metallteilen fern, die eine
Verbindung zwischen den Polen verursachen
können. Wenn die Akkupole kurzgeschlossen werden,
kann dies zu Verbrennungen oder einem Brand führen.
d ) Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem
Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit.
Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen.
Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt,
nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.
Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder
Verbrennungen führen.
6) Service
a ) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit OriginalErsatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass
die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
Zusätzliche Sicherheitsregeln für das
oszillierende Multi-Tool
WARNUNG: Gehen Sie beim Schleifen einiger Holzarten
(z.B. Buche, Eiche) und Metalle besonders vorsichtig vor,
da hiervon ein giftiger Staub ausgehen kann. Tragen
Sie zum Schutz vor giften Stäuben und Dämpfen eine
Staub-maske, und stellen Sie sicher, daß auch andere
Personen geschützt sind, die den Arbeitsplatz betreten
oder sich darinaufhalten.
WARNUNG: Verwenden Sie das Werkzeug beim Schleifen
von eisenhaltigen Metallen nur in einem gut belüfteten
Raum. Verwenden Sie das Werkzeugnicht in der Nähe
von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Funken
oder heiße Schleif-partikel oder die Funkenbildung an den
Motor-bürsten könnten explosive Stoffe entzünden.
Deutsch
Schleifen von Farbe
•
•
•
•
•
ARNUNG: Beachten Sie die geltenden Regeln zum
W
Schleifen von Farbe. Insbesondere sind folgende Punkte
zu berücksichtigen:
Verwenden Sie zur Staubabsaugung möglichst einen
Entstauber gemäß der Norm TRGS 553.
Besondere Vorsicht gilt beim Schleifen von bleihaltigen Farben:
ʵʵ Kinder und Schwangere dürfen den Arbeitsplatz
nicht betreten.
ʵʵ Alle Personen, die den Arbeitsplatz betreten, müssen
eine spezielle Maske zum Schutz vor Bleifarbstaub und
-dämpfen tragen.
ʵʵ Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken oder rauchen.
Staubteilchen und jegliche anderen Schleifabfälle sind
fachgerecht zu entsorgen.
Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten
Griffflächen, wenn Arbeiten durchgeführt werden, bei
denen das Schneidewerkzeug versteckte Leitungen
oder die eigene Anschlussleitung berühren könnte. Ein
Kontakt mit einer spannungsführenden Leitung setzt auch die
freiliegenden Metallteile des Elektrowerkzeugs unter Spannung
und der Benutzer erleidet einen Stromschlag.
Sichern Sie das Werkstück zum Beispiel mit
Einspannvorrichtungen auf einer stabilen Plattform. Das
Werkstück ist instabil, wenn es mit der Hand oder dem Körper
abgestützt wird, was zum Verlust der Kontrolle führen kann.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
• Beeinträchtigung des Gehörs.
• Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teilchen.
• Verbrennungsgefahr durch während des Betriebes heiß
werdende Zubehörteile.
• Verletzungsgefahr durch andauernden Gebrauch.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung des
Akkus der Spannung auf dem Typenschild entspricht. Stellen
Sie auch sicher, dass die Spannung Ihres Ladegeräts der
Netzspannung entspricht.
Ihr DeWALT Ladegerät ist gemäß EN60335 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der
DeWALT Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden, wenn
es absolut notwendig ist. Verwenden Sie ein zugelassenes
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme Ihres
Ladegerätes geeignet ist (siehe Technische Daten). Der
Mindestquerschnitt der Leitungen beträgt 1 mm² und die
Höchstlänge beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
An DeWALT-Ladegeräten müssen keine Einstellungen
vorgenommen werden, und sie wurden für eine möglichst
einfache Bedienung konzipiert.
Wichtige Sicherheitshinweise für alle
Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF: Dieses Handbuch
enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen für
kompatible Ladegeräte (siehe Technische Daten).
• Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts alle
Anweisungen und Warnhinweise auf dem Ladegerät und
dem Akku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine Flüssigkeiten
in das Ladegerät gelangen lassen. Dies kann einen
elektrischen Schlag zur Folge haben.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr sollten nur Akkus von DeWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen können bersten und
Verletzungen und Sachschäden verursachen.
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit dem
Werkzeug spielen.
HINWEIS: Wenn das Ladegerät in die Steckdose
gesteckt wird, können die Ladekontakte im Ladegerät
unter bestimmten Bedingungen durch Fremdmaterial
kurzgeschlossen werden. Leitfähige Fremdmaterialien, z.B.
unter anderem Stahlwolle, Alufolie oder angesammelte
Metallpartikel, sollten von Hohlräumen des Ladegeräts
ferngehalten werden. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes immer aus der Steckdose, wenn kein Akku
in der Vertiefung steckt. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes vor dem Reinigen aus der Steckdose.
• Der Akku darf NIEMALS in einem anderen Ladegerät,
außer dem in diesem Handbuch beschriebenen,
aufgeladen werden. Das Ladegerät und der Akku wurden
speziell zur gemeinsamen Verwendung konzipiert.
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das Laden von
DeWALT Akkus bestimmt. Eine anderweitige Verwendung
19
Deutsch
kann zu Brand führen oder gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
Setzen Sie das Ladegerät weder Regen noch Schnee aus.
Ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel,
um das Ladegerät von der Stromquelle zu trennen.
Dadurch wird das Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf
treten oder darüber stolpern kann, und dass es keinen
sonstigen schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
Ein Verlängerungskabel sollte nur dann verwendet
werden, wenn es absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder gefährliche
oder tödliche Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
Stellen Sie keine Gegenstände auf das Ladegerät
bzw. stellen Sie das Ladegerät nicht auf eine weiche
Oberfläche. Dadurch könnten die Lüftungsschlitze
blockiert und das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf. Das Ladegerät ist
oben und unten am Gehäuse mit Lüftungsschlitzen versehen.
Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker—beschädigte
Teile sind unverzüglich auszuwechseln.
Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es einen
harten Stoß erlitten hat, fallen gelassen oder
anderweitig beschädigt wurde. Bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.
Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden. Bringen Sie
es zu einer autorisierten Kundendienststelle, wenn es
gewartet oder repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen oder zu Brand führen.
Zur Vermeidung von Gefahren muss ein beschädigtes
Netzkabel unverzüglich vom Hersteller, einer
Kundendienststelle oder einer anderen qualifizierten Person
ausgetauscht werden.
Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes vor
dem Reinigen aus der Steckdose. Dadurch wird das
Risiko eines Stromschlags reduziert. Durch alleiniges
Herausnehmen des Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte miteinander
zu verbinden.
Das Ladegerät wurde für den Betrieb mit
standardmäßigem 230V Netzstrom konzipiert. Es darf
mit keiner anderen Spannung verwendet werden. Dies
gilt nicht für das Fahrzeugladegerät.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Laden des Akkus (Abb. [Fig.] B)
1. Stecken Sie das Ladegerät in eine geeignete Steckdose,
bevor Sie das Akkupack einsetzen.
2. Legen Sie das Akkupack 8 in das Ladegerät ein und
vergewissern Sie sich, dass es vollständig eingerastet ist. Die
rote Leuchte (Aufladen) blinkt wiederholt und zeigt dadurch
an, dass der Ladevorgang begonnen wurde.
20
3. Der Abschluss des Ladevorgangs wird dadurch angezeigt,
dass das rote Licht dauerhaft leuchtet. Der Akku ist
vollständig aufgeladen und kann jetzt verwendet oder in
der Ladestation gelassen werden. Um das Akkupack aus
dem Ladegerät zu entnehmen, drücken Sie den AkkuLöseknopf 9 am Akkupack.
HINWEIS: Um die maximale Leistung und Lebensdauer der
Li-Ionen-Akkus zu gewährleisten, laden Sie das Akkupack vor
der ersten Verwendung vollständig auf.
Bedienung des Ladegeräts
Siehe Anzeigen unten zum Ladezustand der Akkus.
Anzeigen am Ladegerät
Wird geladen
Vollständig aufgeladen
Verzögerung heißer/kalter Akku*
*Die rote Leuchte blinkt in der Zeit weiter, aber eine gelbe
Anzeige leuchtet bei diesem Vorgang dauerhaft. Sobald der
Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat, geht die
gelbe Leuchte aus und das Ladegerät nimmt den Ladevorgang
wieder auf.
Diese/s kompatible/n Ladegerät/e lädt keine defekten Akkus
auf. Das Ladegerät zeigt einen defekten Akku an, indem es nicht
leuchtet oder indem das Blinkmuster für Probleme mit dem
Akku oder dem Ladegerät angezeigt werden.
HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem Ladegerät
hinweisen.
Wenn das Ladegerät auf ein Problem hinweist, bringen
Sie es zusammen mit dem Akku zur Überprüfung zu einer
autorisierten Servicestelle.
Verzögerung heißer/kalter Akku
Wenn das Ladegerät erkennt, dass ein Akku zu heiß oder zu
kalt ist, startet es automatisch eine „Verzögerung heißer/kalter
Akku“, bis der Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat.
Das Ladegerät schaltet dann automatisch in den Lademodus.
Diese Funktion gewährleistet eine maximale Lebensdauer des
Akkus.
Ein kalter Akku wird mit einer geringeren Geschwindigkeit
als ein warmer Akku geladen. Der Akku wird während des
gesamten Ladevorgangs mit der geringeren Geschwindigkeit
geladen, die sich auch nicht erhöht, wenn der Akku
wärmer wird.
Das Ladegerät DCB118 ist mit einem internen Gebläse
ausgestattet, um das Akkupack zu kühlen. Das Gebläse wird
automatisch eingeschaltet, wenn das Akkupack gekühlt werden
muss. Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn das Gebläse nicht
ordnungsgemäß funktioniert oder die Lüftungsschlitze blockiert
sind. Verhindern Sie, dass Fremdkörper in das Ladegerät
eintreten können.
Elektronischen Schutzsystem
XR Li-Ionen-Werkzeuge sind mit einem elektronischen
Schutzsystem ausgestattet, das den Akku vor Überladung,
Überhitzung und vollständiger Entladung schützt.
Deutsch
Das Werkzeug wird automatisch ausgeschaltet, sobald sich das
elektronische Schutzsystem einschaltet. Wenn dies geschieht,
setzen Sie das Lithium-Ionen-Akku in das Ladegerät, bis es
vollständig aufgeladen ist.
•
Wandmontage
•
Diese Ladegeräte sind so konzipiert, dass sie an der Wand oder
aufrecht auf einem Tisch oder einer Arbeitsoberfläche montiert
werden. Positionieren Sie das Ladegerät bei Wandmontage
in Reichweite einer Steckdose und abseits von Kanten oder
anderen Hindernissen, die den Luftstrom beeinträchtigen
könnten. Nutzen Sie die Rückseite des Ladegeräts als Schablone
für die Position der Montageschrauben an der Wand.
Montieren Sie das Ladegerät mit Schnellbauschrauben (separat
erhältlich), die mindestens 25,4 mm lang sind und einen
Schraubenkopfdurchmesser von 7-9 mm haben. Diese müssen
in optimaler Tiefe in das Holz geschraubt werden, sodass ca.
5,5 mm der Schraube frei liegen. Richten Sie die Schlitze auf der
Rückseite des Ladegeräts mit den frei liegenden Schrauben aus,
und führen Sie diese vollständig in die Schlitze ein.
Anweisungen zur Reinigung des
Ladegeräts
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Trennen Sie das
Gerät vor der Reinigung von der Steckdose. Schmutz
und Fett können mit einem Tuch oder einer weichen,
nicht-metallischen Bürste vom Äußeren des Ladegeräts
entfernt werden. Keinesfalls Wasser oder irgendwelche
Reinigungslösungen verwenden. Achten Sie darauf, dass
niemals Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie
niemals irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Akkus
Wichtige Sicherheitsanweisungen für alle
Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf, dass Sie die
Katalognummer und die Spannung angeben.
Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken, ist er nicht
vollständig geladen. Lesen Sie die unten aufgeführten
Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den Akku und das Ladegerät
verwenden. Befolgen Sie anschließend den beschriebenen
Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
•
•
•
•
Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen sich z.
B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Beim Einsetzen und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerät können sich Staub oder Dämpfe entzünden.
Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt in das
Ladegerät ein. Führen Sie niemals Änderungen am
Akku durch, damit es in ein anderes Ladegerät passt, da
das Akku reißen kann, was zu schweren Verletzungen
führen kann.
Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von DeWALT auf.
Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen und NICHT in
Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
•
•
Das Werkzeug und den Akku niemals in Bereichen
lagern oder verwenden, in denen die Temperatur
40 ˚C überschreiten könnte (z. B. Scheunen oder
Metallgebäude im Sommer).
Den Akku nicht verbrennen, auch wenn er stark
beschädigt oder vollkommen verschlissen ist. Der
Akku kann im Feuer explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe und Stoffe.
Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt kommt,
waschen Sie die Stelle sofort mit einer milden Seife und
Wasser. Wenn Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen
Sie das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die Reizung
nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich in ärztliche Behandlung
begeben müssen: Das Akkuelektrolyt besteht aus einer
Mischung von organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen Sie für Frischluft.
Wenn die Symptome anhalten, begeben Sie sich in ärztliche
Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die Akkuflüssigkeit
kann brennbar sein, wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.
WARNUNG: Versuchen Sie niemals und unter keinen
Umständen, den Akku zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist, darf es nicht in das
Ladegerät gelegt werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen. Verwenden Sie niemals
einen Akku oder ein Ladegerät, wenn sie einen harten
Schlag erlitten haben, fallen gelassen, überfahren oder
sonst wie beschädigt wurden (z. B. wenn sie mit einem
Nagel durchlöchert wurden, mit einem Hammer darauf
geschlagen oder getreten wurde). Ein Stromunfall oder
ein tödlicher Stromschlag könnte entstehen. Beschädigte
Akkus sollten zum Recycling zur Kundendienststelle
zurückgebracht werden.
WARNUNG: Feuergefahr. Akku nicht so aufbewahren
oder transportieren, dass metallische Gegenstände
die offenen Pole berühren können. Platzieren Sie
das Akkupack beispielsweise nicht in Schürzen, Taschen,
Werkzeugkästen, Produktverpackungen, Schubladen, usw.
mit losen Nägeln, Schrauben, Schlüsseln, usw.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch
ist, muss es seitlich auf eine stabile Fläche gelegt
werden, wo es kein Stolperrisiko darstellt und es
nicht herunterfallen kann. Bestimmte Werkzeuge mit
großen Akkus stehen aufrecht auf dem Akku und können
leicht umgeworfen werden.
Transport
WARNUNG: Feuergefahr. Beim Transport von Akkus
können Brände entstehen, wenn die Batterieanschlüsse
unbeabsichtigt Kontakt mit leitfähigen Materialien
bekommen. Stellen Sie beim Transportieren von Akkus
sicher, dass die Batterieanschlüsse geschützt und gut
isoliert sind, damit sie nicht in Kontakt mit Materialien
kommen können, durch die ein Kurzschluss entstehen
kann.
21
Deutsch
DeWALT Akkus erfüllen alle geltenden Transportvorschriften, so
wie sie von den Industrie- und Rechtsnormen vorgeschrieben
werden, einschließlich der UN-Empfehlungen für die
Beförderung gefährlicher Güter; der Vorschriften über die
Beförderung gefährlicher Güter der International Air Transport
Association (IATA), der International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations und der Regelungen des europäischen
Übereinkommens über die internationale Beförderung
gefährlicher Güter auf der Straße (ADR). Lithium-Ionen-Zellen
und -Akkus wurden gemäß Abschnitt 38,3 der „Empfehlungen
der Vereinten Nationen zur Beförderung gefährlicher Stoffe,
Testhandbuch und Kriterien“ getestet.
In den meisten Fällen ist zu erwarten, dass der Versand eines
DeWALT-Akkus von der Klassifizierung als Gefahrstoff der voll
regulierten Klasse 9 ausgenommen wird. In der Regel müssen
nur Sendungen, die einen Lithium-Ionen-Akku mit einer
Energiekennzahl von mehr als 100 Wattstunden (Wh) enthalten,
als voll regulierte Klasse 9 verschickt werden. Bei allen LithiumIonen-Akkus ist die Wattstunden-Bewertung auf der Packung
angegeben. Außerdem empfiehlt DeWALT den alleinigen
Luftversand von Lithium-Ionen-Akkus aufgrund der komplexen
Regulierungen generell nicht, und zwar unabhängig von der
Wattstunden-Bewertung. Lieferungen von Werkzeugen mit
Batterien (Combo-Kits) können als Ausnahme per Luftfracht
versandt werden, wenn die Wattstunden-Bewertung des Akkus
nicht mehr als 100 Wh beträgt.
Unabhängig davon, ob ein Transport als ausgenommen oder
vollständig reguliert gilt, liegt es in der Verantwortung des
Versenders, sich über die aktuellen Vorschriften in Bezug auf die
Anforderungen für Verpackung, Etikettierung/Kennzeichnung
und Dokumentation zu informieren.
Die Informationen in diesem Abschnitt des Handbuchs
werden in gutem Glauben zur Verfügung gestellt und es wird
davon ausgegangen, dass sie zum Zeitpunkt der Erstellung
des Dokuments genau sind. Jedoch wird keine Garantie,
weder ausdrücklich noch implizit, gegeben. Es liegt in der
Verantwortung des Kunden sicherzustellen, dass seine
Tätigkeiten den geltenden Vorschriften entsprechen.
Transport des FLEXVOLTTM-Akkus
Der DeWALT FLEXVOLTTM-Akku hat zwei Betriebsarten:
Anwendung und Transport.
Anwendungsmodus: Wenn der FLEXVOLTTM-Akku unabhängig
steht oder sich in einem DeWALT 18 V-Produkt befindet,
funktioniert er als 18 V-Akku. Wenn sich der FLEXVOLTTM-Akku in
einem 54 V oder 108 V-Produkt (zwei 54 V-Akkus) befindet,
funktioniert er als 54 V-Akku.
Transportmodus: Wenn
die Abdeckkappe am
FLEXVOLTTM-Akku angebracht
ist, befindet sich der Akku im
Transportmodus. Bewahren Sie
die Kappe für den Versand auf.
Im Transportmodus werden Zellensegmente im Akkupack
elektrisch voneinander getrennt, sodass 3 Akkus mit einer
geringeren Wattstundenzahl (Wh) entstehen, statt 1 Akku mit
einer größeren Wattstundenzahl. Diese höhere Anzahl von 3
22
Akkus mit einer niedrigeren Wattstundenzahl kann das
Akkupack bei bestimmten Transportvorschriften außen vor
lassen, die bei anderen Akkus mit höherer Wattstundenzahl
gelten können.
Zum Beispiel kann für
Anwendungsbeispiele für use- und
transport-kennzeichnungen
den Transport Wh-Wert
3 x 36 Wh angegeben sein,
das bedeutet 3 Akkus mit
je 36 Wh. Der Verwendung
Wh-Wert kann 108 Wh sein (d.h. 1 Akku).
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und nicht
direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger Hitze oder
Kälte ausgesetzt. Für eine optimale Akkuleistung und
Lebensdauer lagern Sie die Akkus bei Raumtemperatur,
wenn sie nicht verwendet werden.
2. Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig
aufgeladener Akku an einem kühlen, trockenen Ort und
außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt werden, um optimale
Ergebnisse zu erhalten.
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen aufbewahrt
werden. Der Akku muss vor der Verwendung aufgeladen
werden.
Schilder am Ladegerät und Akku
Neben den Piktogrammen in dieser Anleitung können sich auf
dem Ladegerät und dem Akku folgende Piktogramme befinden:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
ie Ladezeit ist den Technischen Daten zu
D
entnehmen.
icht mit elektrisch leitenden Gegenständen
N
berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
Nur zwischen 4 ˚C und 40 ˚C aufladen.
Nur in Innenräumen verwenden.
Akku umweltgerecht entsorgen.
Deutsch
Laden Sie DeWALT-Akkus nur mit den dazu
bestimmten DeWALT-Ladegeräten auf. Werden
andere Akkus als die dazu bestimmten DeWALTAkkus mit einem DeWALT-Ladegerät aufgeladen,
können diese platzen oder andere gefährliche
Situationen verursachen.
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
Den Akku nicht verbrennen.
Tragen Sie Atemschutz.
VERWENDUNG (ohne Transportkappe). Beispiel: Der
Wh-Wert lautet 108 Wh (1 Akku mit 108 Wh).
TRANSPORT (mit angebrachter Transportkappe).
Beispiel: Der Wh-Wert lautet 3 x 36 Wh (3 Akkus
mit 36 Wh).
Akkutyp
Das Modell DCS355 wird mit einem 18 Volt-Akku betrieben.
Diese Akkus können verwendet werden: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546. Weitere
Angaben sind den Technischen Daten zu entnehmen.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Anschluss für alle Sägeblätter
1 31 mm x 43 mm Schnellschneidendes Sägeblatt für Holz
1Schleifteller
1 31 mm x 43 mm Sägeblatt für Holz mit Nägeln
1 Starres Sägeblatt zum Auskratzen
1 Inbusschlüssel für Sägeblattadapter
1Betriebsanleitung
1Spanabsauganschluss
1Schnittführung
1 100 mm Halbrundes Sägeblatt
25 Verschiedene Schleifpapiere
1 9,5 mm x 43 mm Sägeblatt für Holzausschnitte
13 mm Karbid-Sägeblatt zur Mörtelentfernung
(100 mm, sichelförmig)
1 Inbusschlüssel für Schnittführung
1Ladegerät
1TSTAK-Zubehörbox
DCS355D1/DCS355M1:
1Li-Ion-Akku
DCS355D2/DCS355M2:
2Li-Ion-Akkus
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Lage des Datumscodes (Abb. A)
Der Datumscode 20 , der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2016 XX XX
Herstelljahr
Beschreibung (Abb. A, B)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
1 Verstellbarer Drehzahlregler
2 LED-Arbeitsleuchte
3 Hebel für Zubehörklemme
4 Ein-/Aus-Schalter der Verriegelung
5 Seitliche Montageschlitze für Zubehör
6 Schnittführungsblock
7 Schnittführungsarm
8 Akku
9 Akku-Löseknopf
10 Taste Kraftstoffanzeige
Bestimmungsgemässe Verwendung
Dieses oszillierende Multi-Tool ist für den professionellen Einsatz
bei Detailschleifarbeiten, Einstechschleifarbeiten, bündigem
Schneiden, Entfernen von überschüssigem Material und zur
Vorbereitung von Oberflächen vorgesehen.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe
von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Dieses oszillierende Multi-Tool ist ein Elektrowerkzeug für den
professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden,
sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich
Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn
diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.
23
Deutsch
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Entfernen Sie immer den Akku vor dem
Zusammenbau und der Einstellung. Schalten Sie das
Werkzeug immer aus, bevor Sie den Akku einsetzen
oder entfernen. Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter
in der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann
zu Verletzungen führen.
WARNUNG: Risiko von Schnittwunden oder
Verbrennungen. Berühren Sie niemals die scharfen
Kanten des Zubehörs. Werkstück oder Sägeblatt nicht
direkt nach der Verwendung des Werkzeugs berühren. Sie
können sehr heiß werden. Mit Vorsicht vorgehen. Zubehör
und Werkstück vor dem Umgang damit immer abkühlen
lassen.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte
von DeWALT.
Einsetzen und Entfernen des Akkus aus dem
Werkzeug (Abb. B)
HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte der Akku 8 vollständig aufgeladen sein.
Einsetzen des Akkus in den Werkzeuggriff
1. Richten Sie den Akku 8 an den Führungen im
Werkzeuggriff aus (Abb. B).
2. Schieben Sie ihn in den Griff, bis der Akku fest im Werkzeug
sitzt, und stellen Sie sicher, dass er sich nicht lösen kann.
Entfernen des Akkus aus dem
Werkzeuggriff
1. Drücken Sie Akku-Löseknopf 9 und ziehen Sie den Akku
kräftig aus dem Werkzeuggriff.
2. Legen Sie den Akku wie im Abschnitt Ladegerät dieser
Betriebsanleitung beschrieben in das Ladegerät.
Akku-Ladestandsanzeige (Abb. B)
Einige DeWALT-Akkus besitzen eine Ladestandsanzeige mit
drei grünen LEDs, die den verbleibenden Ladestand des
Akkus anzeigen.
Zum Betätigen der Ladestandsanzeige halten Sie die Taste für
die Ladestandsanzeige 10 gedrückt. Eine Kombination der
drei grünen LEDs leuchtet auf und zeigt den verbleibenden
Ladestand an. Wenn der verbleibende Ladestand im Akku
nicht mehr ausreicht, um das Werkzeug zu verwenden,
leuchtet die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku muss
aufgeladen werden.
HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine Schätzung
des verbleibenden Akku-Ladestands. Sie zeigt nicht die
Funktionsfähigkeit des Werkzeugs an und unterliegt
Unterschieden, die auf Bauteilen, Temperatur und
Anwendungsart des Endbenutzers basieren.
24
Anbringen/Entfernen von Zubehör
(Abb. C–G)
Klemme zur werkzeuglosen
Zubehörbefestigung (Abb. C–E)
Das DCS355 verfügt über ein System für den schnellen
Zubehörwechsel. Dies ermöglicht einen schnelleren
Zubehörwechsel ohne Schraubenschlüssel oder Inbusschlüssel,
die bei anderen oszillierenden Werkzeugsystemen nötig sind.
1. Halten Sie das Werkzeug fest und drücken Sie den Hebel
zum Einspannen des Zubehörs 3 wie in Abbildung C
gezeigt ein.
2. Reinigen Sie den Werkzeugschaft und den Zubehörhalter
von Restschmutz.
3. Schieben Sie das Zubehörteil so zwischen den Schaft
22 und den Zubehörhalter, dass alle acht Stifte des
Zubehörteils im Halter einrasten und das Teil bündig auf
dem Schaft sitzt. Das Zubehörteil muss wie in Abbildung D
gezeigt ausgerichtet sein.
4. Geben Sie den Hebel für die Zubehörklemme frei.
HINWEIS: Einige Zubehörteile, zum Beispiel Kratzer und
Klingen, können bei Bedarf an der Seite angebracht werden, wie
Abbildung E zeigt.
Anbringen/Entfernen von Schleifpapier
(Abb. F)
Zum Befestigen von Schleifpapier wird eine rautenförmige
Platte mit einem Haken- und Ösenhaftsystem verwendet. Dank
der Platte kann das Papier auf großen Flächen und für kleine
Stellen oder in Ecken eingesetzt werden.
1. Bringen Sie die Platte für das Schleifpapier 23 wie unter
Anbringen/Entfernen von Zubehör beschrieben an.
2. Richten Sie die Ränder des Schleifpapiers am Rand der Platte
aus und drücken Sie das Schleifpapier 24 auf die Platte.
3. Drücken Sie das Gerät mit dem angebrachten Schleifpapier
fest gegen eine ebene Fläche und schalten Sie das Gerät
kurz ein. Dies sorgt für eine gute Haftung von Platte und
Schleifpapier und vermindert vorzeitige Abnutzung.
4. Wenn die Spitze des Schleifpapiers abgenutzt ist, nehmen
Sie es von der Platte ab, drehen es und bringen es
wieder an.
Anbringen von zubehör mit dem
universal-adapter (Abb. G)
VORSICHT: Verwenden Sie zur Vermeidung von
Verletzungen kein Zubehör für Anwendungen, bei denen
der Adapter das Zubehörteil nicht halten kann.
VORSICHT: Lesen und befolgen Sie alle
Sicherheitswarnungen des Herstellers für Zubehör, das
zusammen mit diesem Werkzeug benutzt wird.
VORSICHT: Um Verletzungen zu vermeiden, achten Sie
darauf, dass Adapter und Zubehör fest angezogen sind.
Zubehör, das nicht von DeWALT stammt, kann mit Hilfe des
Universaladapters befestigt werden.
1. Legen Sie die Unterlegscheibe 11 auf das Werkzeug.
Deutsch
2. Setzen Sie das Zubehörteil 12 auf die Unterlegscheibe.
3. Ziehen Sie die Adaptermutter 16 mit einem
Sechskantschlüssel 18 gut fest.
Anbringen der Schnittführung (Abb. H–M)
Die Tiefen-/Schnittführung ermöglicht es Ihnen, Material
mit einer bestimmten Tiefe präzise zu schneiden und eine
vorgezeichnete Schnittlinie genauer zu verfolgen.
1. Bringen Sie den Schnittführungsblock 6 an, indem
Sie die Laschen des Zubehörteils 13 in die Schlitze
an der seitlichen Montageposition für Zubehör 5 am
Werkzeuggehäuse einsetzen.
HINWEIS: Der Tiefenanschlag/die Schnittführung kann an
beiden Seiten des Geräts angebracht werden.
2. Sichern Sie den Block mit der mitgelieferten Schraube 15 und Unterlegscheibe 21 am Gehäuse. Ziehen Sie diese mit
dem Sechskantschlüssel 16 fest.
Tiefenführung
Diese Funktion ermöglicht das präzise Schneiden von Material
mit einer bestimmten Tiefe.
1. Setzen Sie den Führungsarm 7 wie in Abbildung I gezeigt
in den vorderen Schlitz im Führungsblock 6 ein.
2. Passen Sie die Länge der Führung an, indem Sie sie
herausziehen oder hereindrücken, um die gewünschte
Schnitttiefe zu erreichen, siehe dazu Abbildung J.
3. Sichern Sie die Führung an ihrer Position, indem Sie
den Knopf für die Tiefen-/Schnittanpassung 14 im
Uhrzeigersinn drehen. Drehen Sie den Knopf für die
Tiefen-/Schnittanpassung zum Lösen der Führung gegen
den Uhrzeigersinn.
Schnittführung
Mit Hilfe dieser Funktion lässt sich eine vorgezeichnete
Schnittlinie genauer nachverfolgen.
1. Setzen Sie den Führungsarm 7 wie in Abbildung K
gezeigt in die Schlitze an der linken und rechten Seite des
Führungsblocks 6 ein.
2. Passen Sie die Länge der Führung an, indem Sie sie
herausziehen oder hereindrücken, um die gewünschte
Länge zu erreichen, siehe dazu Abbildung L.
3. Sichern Sie die Führung an ihrer Position, indem Sie
den Knopf für die Tiefen-/Schnittanpassung 14 im
Uhrzeigersinn drehen. Drehen Sie den Knopf für die
Tiefen-/Schnittanpassung zum Lösen der Führung gegen
den Uhrzeigersinn.
HINWEIS: Der Führungsarm kann auch senkrecht in die
Führungshalterung eingesetzt werden, um die Höhe eines
Schnitts festzulegen. Siehe dazu Abbildung M.
Anbringen des Staubabsaugadapters
(Abb. Q)
Der Staubabsaugadapter ermöglicht den Anschluss des
Werkzeugs an eine externe Staubabsaugvorrichtung, entweder
mit Hilfe des AirLock™-Systems (DWV9000-XJ) oder über eine
Standardabsaugvorrichtung mit 35 mm-Anschluss.
1. Bringen Sie den Staubabsaugadapter 17 an, indem
Sie die Laschen 13 in die Schlitze an der seitlichen
Montageposition für Zubehör 5 einsetzen.
HINWEIS: Der Spanabsauganschluss kann an beiden Seiten
des Geräts angebracht werden.
2. Bringen Sie Schraube 15 und Unterlegscheibe 21 am
Staubabsaugadapter 17 an und ziehen Sie sie mit dem
mitgelieferten Sechskantschlüssel 16 fest.
BETRIEB
Betriebsanweisungen (Abb. N, O)
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
WARNUNG: Sicherstellen, dass der Schalter ganz auf OFF,
steht, bevor der Akku eingesetzt wird.
1. Setzen Sie den Akku ein.
2. Halten Sie das Werkzeug zum Einschalten wie in
Abbildung N gezeigt und drücken Sie den verstellbaren
Drehzahlregler 1 .
HINWEIS: Je fester der Auslöseschalter eingedrückt wird,
desto schneller arbeitet das Werkzeug. Falls Zweifel an
der richtigen Geschwindigkeit für den Betrieb bestehen,
testen Sie die Leistung bei niedriger Drehzahl und erhöhen
Sie diese allmählich, bis die geeignete Geschwindigkeit
gefunden ist.
3. Zum Ausschalten des Gerätes lassen Sie den verstellbaren
Drehzahlregler 1 los.
Verriegelungsknopf (Abb. O)
Das Werkzeug kann entriegelt werden, indem der in
Abbildung O gezeigte Ein-/Aus-Schalter der Verriegelung 4 vollständig eingedrückt wird.
Für mehr Komfort bei einer längeren Nutzung kann mit dem
Ein-/Aus-Schalter der Verriegelung 4 der Auslöser 1 in der
eingedrückten Position verriegelt werden.
LED-Arbeitsleuchte (Abb. P)
Die LED-Arbeitsleuchte 2 wird aktiviert, sobald der Auslöser
eingedrückt wird. Kurz nachdem der Auslöser freigegeben wird,
schaltet sie sich automatisch aus.
Richtige Haltung der Hände (Abb. N)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, beachten Sie IMMER die richtige Haltung der
Hände, wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, halten Sie das Gerät IMMER sicher fest und seien
Sie auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition hält eine Hand das Werkzeug
wie in Abbildung N gezeigt.
25
Deutsch
Verwendung des Staubabsaugadapters mit
der Schleifpapierplatte (Abb. R)
1. Bringen Sie den Staubabsaugadapter 17 an. Siehe dazu
Anbringen des Staubabsaugadapters.
2. Bringen Sie die Platte für das Schleifpapier 23 wie unter
Anbringen/Entfernen von Zubehör beschrieben an.
3. Bringen Sie das Schleifpapier wie unter Anbringen/
Entfernen von Schleifpapier beschrieben an.
Verwendung des Staubabsaugadapters mit
Zubehör für Einstechschnitte (Abb. S)
1. Bringen Sie den Staubabsaugadapter an. Siehe dazu
Anbringen des Staubabsaugadapters.
2. Drücken Sie den Arm der Staubabsaugvorrichtung 19 in
die untere Öffnung des Staubabsaugadapters 17 .
3. Bringen Sie das Sägeblatt für Einstechschnitte wie unter
Anbringen/Entfernen von Zubehör beschrieben an.
4. Bringen Sie den Arm der Staubabsaugvorrichtung 19 in die
am besten geeignete Position.
Hilfreiche Hinweise
• Stellen Sie immer sicher, dass das Werkstück festgehalten
oder eingespannt ist, um seine Bewegung zu verhindern.
Jede Bewegung des Materials kann die Qualität des Schnitts
oder der geschliffenen Oberfläche beeinträchtigen.
• Beginnen Sie erst mit Schleifarbeiten, wenn das
Schleifpapier an der Platte angebracht ist.
• Verwenden Sie für rauhe Flächen Papier mit grober
Körnung, für glatte Flächen eine mittlere Körnung und
für die Endbearbeitung eine feine Körnung. Führen Sie
eventuell erst einen Testlauf auf Abfallmaterial durch.
• Übermäßiger Kraftaufwand reduziert die Arbeitsleistung
und führt zur Überlastung des Motors. Der regelmäßige
Austausch der Zubehörteile erhält die optimale
Arbeitsleistung.
• Lassen Sie das Schleifpapier nicht ganz abnutzen, da sonst
der Schleifteller beschädigt wird.
• Falls das Werkzeug überhitzt, besonders bei der
Verwendung bei niedriger Geschwindigkeit, stellen
Sie die Höchstgeschwindigkeit ein und lassen Sie das
Gerät 2–3 Minuten laufen, damit der Motor abkühlt.
Vermeiden Sie längere Arbeitseinsätze bei sehr niedrigen
Geschwindigkeiten. Achten Sie darauf, dass das Sägeblatt
immer scharf ist.
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten Pflege
des Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Entfernen Sie immer den Akku vor dem
Zusammenbau und der Einstellung. Schalten Sie das
Werkzeug immer aus, bevor Sie den Akku einsetzen
oder entfernen. Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter
in der AUS-Stellung ist.
26
Das Ladegerät und der Akku können nicht gewartet werden.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche Schmierung.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können
das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden
Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an
diesem Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
Oszillierender schleifteller
Oszillierendes sägeblatt für holz mit nägeln
Breites, oszillierendes sägeblatt aus titan für holz mit nägeln
Oszillierendes sägeblatt für hartholz
Oszillierendes, schnellschneidendes sägeblatt für holz
Breites, oszillierendes, schnellschneidendes sägeblatt für holz
Oszillierendes sägeblatt für ausschnitte in holz
Oszillierendes sägeblatt aus titan für metall
Oszillierendes, halbrundes sägeblatt
Oszillierendes, halbrundes sägeblatt aus titan
Oszillierendes sägeblatt für bündiges schneiden
Oszillierendes sägeblatt aus titan für bündiges schneiden
Oszillierendes sägeblatt für verschiedene werkstoffe
Oszillierendes, starres sägeblatt zum auskratzen
Oszillierendes, flexibles sägeblatt zum auskratzen
Oszillierendes karbid-sägeblatt zur mörtelentfernung
Oszillierendes, schnellschneidendes karbid-sägeblatt zur
mörtelentfernung
Oszillierende karbid-raspel
Deutsch
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und
Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen
oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Akku
Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden, wenn die
Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht, die bei voller Ladung
leicht durchgeführt werden konnten. Am Ende des technischen
Lebens ist der Akku umweltgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und nehmen Sie ihn aus
dem Werkzeug.
• Lithium-Ionen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie die
gebrauchten Akkus bei Ihrem Händler oder bei einer
kommunalen Recycling-Sammelstelle ab. Dort werden
die gesammelten Akkus recycelt oder ordnungsgemäß
entsorgt.
FEHLERBEHEBUNG
Problem Mögliche
Ursache
Mögliche Lösung
Gät startet
nicht.
Akku nicht richtig
eingesetzt.
Akku in den
Werkzeuggriff einsetzen
und sicherstellen, dass er
richtig sitzt.
Akku ist nicht
geladen.
Akku in Ladegerät
einlegen und einen
vollständig aufgeladenen
Akku in das Werkzeug
einsetzen.
Akku oder
Werkzeug ist
überhitzt.
Akku und/oder
Werkzeug nach
längerem Gebrauch
abkühlen lassen oder
überhitzten Akku durch
einen kalten ersetzen.
Schalter
beschädigt.
Lassen Sie den
Schalter von einer
autorisierten DeWALT
Kundendienststelle
austauschen.
27
English
CORDLESS OSCILLATING MULTI-TOOL
DCS355
Congratulations!
EC-Declaration of Conformity
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough
product development and innovation make DeWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.
Machinery Directive
Technical Data
Voltage
Type
Battery type
Power input
Power output
Oscillating frequency
Oscillating angle
Weight (without battery pack)
VDC
W
W
min-1
kg
DCS355
18
1/2
Li-Ion
300
170
0 – 20000
1.6˚
1.1
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745:
LPA(emission sound pressure level)
dB(A)
86
LWA(sound power level)
dB(A)
97
K (uncertainty for the given sound level)
dB(A)
3
Vibration emission value ah =
Uncertainty K =
m/s2
m/s2
16.1
1.5
The vibration emission level given in this information sheet has
been measured in accordance with a standardised test given in
EN60745 and may be used to compare one tool with another. It
may be used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool. However if
the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly increase the exposure
level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should
also take into account the times when the tool is switched
off or when it is running but not actually doing the job.
This may significantly reduce the exposure level over the
total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool
and the accessories, keep the hands warm, organisation
of work patterns.
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
230V tools
230V tools
10 Amperes. mains
3 Amperes. in plugs
Cordless Oscillating Multi-Tool
DCS355
DeWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-24:2009+A11:2011, EN60745-2-11:2010.
These products also comply with Directive 2014/30/EU and
2011/65/EU. For more information, please contact DeWALT at
the following address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
16.08.16
WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to
these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings and all
instructions. Failure to follow the warnings and
28
Weight
English
Batteries
Chargers/Charge Times (Minutes)
Cat #
VDC
Ah
Weight
kg
DCB107
DCB112
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB181
DCB182
DCB183/B*
DCB184/B*
DCB185
DCB141
DCB142
DCB143
DCB144
DCB145
18/54
18
18
18
18
18
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
6,0/2,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
1,05
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
270
70
185
90
240
60
70
185
90
240
60
170
45
120
60
150
40
45
120
60
150
40
140
35
100
50
120
30
35
100
50
120
30
90
22
60
30
75
22
22
60
30
75
22
60
22
60
30
75
22
22
60
30
75
22
90
22
60
30
75
22
22
60
30
75
22
X
45
120
60
150
X
45
120
60
150
X
instructions may result in electric shock, fire and/or
serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your mainsoperated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.
1) Work area safety
a ) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.
b ) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.
c ) Keep children and bystanders away while operating
a power tool. Distractions can cause you to lose control.
2) Electrical safety
a ) Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b ) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.
c ) Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.
d ) Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts. Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.
e ) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
f ) If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.
3) Personal safety
a ) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do not
use a power tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A moment
of inattention while operating power tools may result in
serious personal injury.
b ) Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal injuries.
c ) Prevent unintentional starting. Ensure the switch
is in the off position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the switch on
invites accidents.
d ) Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached
to a rotating part of the power tool may result in
personal injury.
e ) Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the power tool
in unexpected situations.
f ) Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g ) If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection
can reduce dust-related hazards.
29
English
4) Power tool use and care
a ) Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool
will do the job better and safer at the rate for which it
was designed.
b ) Do not use the power tool if the switch does not turn
it on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.
c ) Disconnect the plug from the power source and/or
the battery pack from the power tool before making
any adjustments, changing accessories, or storing
power tools. Such preventive safety measures reduce the
risk of starting the power tool accidentally.
d ) Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the power
tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
e ) Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and any
other condition that may affect the power tool’s
operation. If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.
f ) Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.
g ) Use the power tool, accessories and tool bits etc.,
in accordance with these instructions taking into
account the working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.
5) Battery tool use and care
a ) Recharge only with the charger specified by the
manufacturer. A charger that is suitable for one type
of battery pack may create a risk of fire when used with
another battery pack.
b ) Use power tools only with specifically designated
battery packs. Use of any other battery packs may create
a risk of injury and fire.
c ) When battery pack is not in use, keep it away from
other metal objects like paper clips, coins, keys,
nails, screws or other small metal objects that can
make a connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may cause burns
or a fire.
d ) Under abusive conditions, liquid may be ejected
from the battery; avoid contact. If contact
accidentally occurs, flush with water. If liquid
contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid
ejected from the battery may cause irritation or burns.
6) Service
a ) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.
30
Additional Safety Rules for Oscillating
Multi‑Tool
WARNING: Take special care when sanding some woods
(e.g. beech, oak) and metal which may produce toxic dust.
Wear a dust mask specifically designed for protection
against toxic dust and fumes and ensure that persons
within or entering the work area are also protected.
WARNING: Use this tool in a well-ventilated area when
sanding ferrous metals. Do not operate the tool near
flammable liquids, gases or dust. Sparks or hot particles
from sanding or arcing motor brushes may ignite
combustible materials.
Sanding Paint
•
•
•
•
•
WARNING: Observe the applicable regulations for
sanding paint. Pay special attention to the following:
Whenever possible, use a vacuum extractor for dust collection.
Take special care when sanding paint which is possibly
lead based:
ʵʵ Do not let children or pregnant women enter the
work area.
ʵʵ All persons entering the work area should wear a mask
specially designed for protection against lead paint dust
and fumes.
ʵʵ Do not eat, drink or smoke in the work area.
Dispose of dust particles and any other removal debris safely.
Hold power tool by insulated gripping surfaces when
performing an operation where the cutting tool may
contact hidden wiring or its own cord. Contact with a "live"
wire will make exposed metal parts of the tool "live" and shock
the operator.
Use clamps or another practical way to secure and
support the workpiece to a stable platform. Holding the
work by hand or against your body leaves it unstable and may
lead to loss of control.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety regulations
and the implementation of safety devices, certain residual risks
cannot be avoided. These are:
• Impairment of hearing.
• Risk of personal injury due to flying particles.
• Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
• Risk of personal injury due to prolonged use.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the battery pack voltage corresponds to the
voltage on the rating plate. Also make sure that the voltage of
your charger corresponds to that of your mains.
Your DeWALT charger is double insulated in
accordance with EN60335; therefore no earth wire
is required.
English
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a
specially prepared cord available through the DeWALT
service organisation.
•
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
•
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 3 A.
•
•
•
•
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless absolutely
necessary. Use an approved extension cable suitable for
the power input of your charger (see Technical Data). The
minimum conductor size is 1 mm2; the maximum length
is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
DeWALT chargers require no adjustment and are designed to be
as easy as possible to operate.
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual contains important
safety and operating instructions for compatible battery
chargers (refer to Technical Data).
• Before using charger, read all instructions and cautionary
markings on charger, battery pack, and product using
battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow any liquid to get
inside charger. Electric shock may result.
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
CAUTION: Burn hazard. To reduce the risk of injury,
charge only DeWALT rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal injury and damage.
CAUTION: Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
NOTICE: Under certain conditions, with the charger
plugged into the power supply, the exposed charging
contacts inside the charger can be shorted by foreign
material. Foreign materials of a conductive nature such
as, but not limited to, steel wool, aluminum foil or any
buildup of metallic particles should be kept away from
charger cavities. Always unplug the charger from the
power supply when there is no battery pack in the cavity.
Unplug charger before attempting to clean
•
•
•
•
•
•
•
•
DO NOT attempt to charge the battery pack with any
chargers other than the ones in this manual. The charger
and battery pack are specifically designed to work together.
These chargers are not intended for any uses other than
charging DeWALT rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or electrocution.
Do not expose charger to rain or snow.
Pull by plug rather than cord when disconnecting
charger. This will reduce risk of damage to electric plug
and cord.
Make sure that cord is located so that it will not be
stepped on, tripped over, or otherwise subjected to
damage or stress.
Do not use an extension cord unless it is absolutely
necessary. Use of improper extension cord could result in risk
of fire,electric shock, or electrocution.
Do not place any object on top of charger or place
the charger on a soft surface that might block the
ventilation slots and result in excessive internal heat.
Place the charger in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and the bottom
of the housing.
Do not operate charger with damaged cord or plug—
have them replaced immediately.
Do not operate charger if it has received a sharp blow,
been dropped, or otherwise damaged in any way. Take it
to an authorised service centre.
Do not disassemble charger; take it to an authorised
service centre when service or repair is required. Incorrect
reassembly may result in a risk of electric shock, electrocution
or fire.
In case of damaged power supply cord the supply cord must
be replaced immediately by the manufacturer, its service agent
or similar qualified person to prevent any hazard.
Disconnect the charger from the outlet before
attempting any cleaning. This will reduce the risk of
electric shock. Removing the battery pack will not reduce
this risk.
NEVER attempt to connect two chargers together.
The charger is designed to operate on standard
230V household electrical power. Do not attempt to
use it on any other voltage. This does not apply to the
vehicular charger.
Charging a Battery (Fig. B)
1. Plug the charger into an appropriate outlet before inserting
battery pack.
2. Insert the battery pack 8 into the charger, making sure the
battery pack is fully seated in the charger. The red (charging)
light will blink repeatedly indicating that the charging
process has started.
3. The completion of charge will be indicated by the red
light remaining ON continuously. The battery pack is fully
charged and may be used at this time or left in the charger.
To remove the battery pack from the charger, push the
battery release button 9 on the battery pack.
31
English
NOTE: To ensure maximum performance and life of lithium-ion
battery packs, charge the battery pack fully before first use.
Charger Operation
Refer to the indicators below for the charge status of the battery
pack.
Charge Indicators
Charging
with a screw head diameter of 7–9 mm, screwed into wood to
an optimal depth leaving approximately 5.5 mm of the screw
exposed. Align the slots on the back of the charger with the
exposed screws and fully engage them in the slots.
Charger Cleaning Instructions
WARNING: Shock hazard. Disconnect the charger
from the AC outlet before cleaning. Dirt and grease
may be removed from the exterior of the charger using a
cloth or soft non-metallic brush. Do not use water or any
cleaning solutions. Never let any liquid get inside the tool;
never immerse any part of the tool into a liquid.
Fully Charged
Hot/Cold Pack Delay*
*The red light will continue to blink, but a yellow indicator light
will be illuminated during this operation. Once the battery pack
has reached an appropriate temperature, the yellow light will
turn off and the charger will resume the charging procedure.
The compatible charger(s) will not charge a faulty battery pack.
The charger will indicate faulty battery by refusing to light or by
displaying problem pack or charger blink pattern.
NOTE: This could also mean a problem with a charger.
If the charger indicates a problem, take the charger and battery
pack to be tested at an authorised service centre.
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery pack that is too hot or too
cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack Delay, suspending
charging until the battery pack has reached an appropriate
temperature. The charger then automatically switches to the
pack charging mode. This feature ensures maximum battery
pack life.
A cold battery pack will charge at a slower rate than a warm
battery pack. The battery pack will charge at that slower rate
throughout the entire charging cycle and will not return to
maximum charge rate even if the battery pack warms.
The DCB118 charger is equipped with an internal fan designed
to cool the battery pack. The fan will turn on automatically
when the battery pack needs to be cooled. Never operate the
charger if the fan does not operate properly or if ventilation slots
are blocked. Do not permit foreign objects to enter the interior
of the charger.
Electronic Protection System
XR Li-Ion tools are designed with an Electronic Protection
System that will protect the battery pack against overloading,
overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic Protection
System engages. If this occurs, place the lithium-ion battery
pack on the charger until it is fully charged.
Wall Mounting
These chargers are designed to be wall mountable or to sit
upright on a table or work surface. If wall mounting, locate the
charger within reach of an electrical outlet, and away from a
corner or other obstructions which may impede air flow. Use
the back of the charger as a template for the location of the
mounting screws on the wall. Mount the charger securely using
drywall screws (purchased separately) at least 25.4 mm long
32
Battery Packs
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure to include
catalog number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the carton. Before
using the battery pack and charger, read the safety instructions
below. Then follow charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
Do not charge or use battery in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Inserting or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
Never force battery pack into charger. Do not modify
battery pack in any way to fit into a non-compatible
charger as battery pack may rupture causing serious
personal injury.
Charge the battery packs only in DeWALT chargers.
DO NOT splash or immerse in water or other liquids.
Do not store or use the tool and battery pack in
locations where the temperature may reach or exceed
40 ˚C (104 ˚F) (such as outside sheds or metal buildings
in summer).
Do not incinerate the battery pack even if it is severely
damaged or is completely worn out. The battery pack can
explode in a fire. Toxic fumes and materials are created when
lithium-ion battery packs are burned.
If battery contents come into contact with the skin,
immediately wash area with mild soap and water. If
battery liquid gets into the eye, rinse water over the open eye
for 15 minutes or until irritation ceases. If medical attention
is needed, the battery electrolyte is composed of a mixture of
liquid organic carbonates and lithium salts.
Contents of opened battery cells may cause respiratory
irritation. Provide fresh air. If symptoms persists, seek medical
attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid may be flammable
if exposed to spark or flame.
WARNING: Never attempt to open the battery pack for
any reason. If battery pack case is cracked or damaged,
do not insert into charger. Do not crush, drop or damage
battery pack. Do not use a battery pack or charger that
English
has received a sharp blow, been dropped, run over or
damaged in any way (i.e., pierced with a nail, hit with
a hammer, stepped on). Electric shock or electrocution
may result. Damaged battery packs should be returned to
service centre for recycling.
WARNING: Fire hazard. Do not store or carry the
battery pack so that metal objects can contact
exposed battery terminals. For example, do not place
the battery pack in aprons, pockets, tool boxes, product kit
boxes, drawers, etc., with loose nails, screws, keys, etc.
CAUTION: When not in use, place tool on its side on
a stable surface where it will not cause a tripping
or falling hazard. Some tools with large battery packs
will stand upright on the battery pack but may be easily
knocked over.
Transportation
WARNING: Fire hazard. Transporting batteries can
possibly cause fire if the battery terminals inadvertently
come in contact with conductive materials. When
transporting batteries, make sure that the battery
terminals are protected and well insulated from materials
that could contact them and cause a short circuit.
DeWALT batteries comply with all applicable shipping
regulations as prescribed by industry and legal standards which
include UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods; International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, and the European Agreement Concerning
The International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Lithium-ion cells and batteries have been tested to section 38.3
of the UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods Manual of Tests and Criteria.
In most instances, shipping a DeWALT battery pack will be
excepted from being classified as a fully regulated Class 9
Hazardous Material. In general, only shipments containing a
lithium-ion battery with an energy rating greater than 100 Watt
Hours (Wh) will require being shipped as fully regulated Class 9.
All lithium-ion batteries have the Watt Hour rating marked on
the pack. Furthermore, due to regulation complexities, DeWALT
does not recommend air shipping lithium-ion battery packs
alone regardless of Watt Hour rating. Shipments of tools with
batteries (combo kits) can be air shipped as excepted if the Watt
Hour rating of the battery pack is no greater than 100 Whr.
Regardless of whether a shipment is considered excepted
or fully regulated, it is the shipper's responsibility to consult
the latest regulations for packaging, labeling/marking and
documentation requirements.
The information provided in this section of the manual is
provided in good faith and believed to be accurate at the time
the document was created. However, no warranty, expressed or
implied, is given. It is the buyer’s responsibility to ensure that its
activities comply with the applicable regulations.
Transporting the FLEXVOLTTM Battery
The DeWALT FLEXVOLTTM battery has two modes: Use and
Transport.
Use Mode: When the FLEXVOLT battery stands alone or is in
a DeWALT 18V product, it will operate as an 18V battery. When
the FLEXVOLTTM battery is in a 54V or a 108V (two 54V batteries)
product, it will operate as a 54V battery.
Transport Mode: When the cap is attached to the FLEXVOLTTM
battery, the battery is in Transport mode. Keep the cap for
shipping.
When in Transport mode, strings
of cells are electrically
disconnected within the pack
resulting in 3 batteries with a
lower Watt hour (Wh) rating as compared to 1 battery with a
higher Watt hour rating. This increased quantity of 3 batteries
with the lower Watt hour rating can exempt the pack from
certain shipping regulations that are imposed upon the higher
Watt hour batteries.
For example, the Transport Example of Use and Transport Label Marking
Wh rating might indicate
3 x 36 Wh, meaning 3
batteries of 36 Wh each.
The Use Wh rating might
indicate 108 Wh (1 battery implied).
TM
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and dry away
from direct sunlight and excess heat or cold. For optimum
battery performance and life, store battery packs at room
temperature when not in use.
2. For long storage, it is recommended to store a fully charged
battery pack in a cool, dry place out of the charger for
optimal results.
NOTE: Battery packs should not be stored completely depleted
of charge. The battery pack will need to be recharged before
use.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual, the labels
on the charger and the battery pack may show the following
pictographs:
Read instruction manual before use.
See Technical Data for charging time.
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs.
Do not expose to water.
Have defective cords replaced immediately.
33
English
•
Charge only between 4 ˚C and 40 ˚C.
Only for indoor use.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Discard the battery pack with due care for the
environment.
Read instruction manual before use.
Charge DeWALT battery packs only with designated
DeWALT chargers. Charging battery packs other
than the designated DeWALT batteries with a
DeWALT charger may make them burst or lead to
other dangerous situations.
Wear ear protection.
Do not incinerate the battery pack.
Wear respiratory protection.
USE (without transport cap). Example: Wh rating
indicates 108 Wh (1 battery with 108 Wh).
TRANSPORT (with built-in transport cap). Example:
Wh rating indicates 3 x 36 Wh (3 batteries of 36 Wh).
Battery Type
The DCS355 operates on a 18 volt battery pack.
These battery packs may be used: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546. Refer to
Technical Data for more information.
Package Contents
The package contains:
1 Adaptor for all blades
1 31 mm x 43 mm Fastcut wood blade
1Sanding-pad
1 31 mm x 43 mm Wood with nails blade
1 Rigid scraper blade
1 Blade adaptor hex key
1 Instruction manual
1 Dust extraction adaptor
1 Cutting guide
1 100 mm Semicircle blade
25 Assorted sandpaper pieces
1 9.5 mm x 43 mm Wood detail blade
13 mm Carbide grout removal blade
(100 mm half moon)
1 Cutting guide hex key
1Charger
1 TSTAK kitbox
DCS355D1/DCS355M1:
1 Li-Ion battery pack
DCS355D2/DCS355M2:
2 Li-Ion battery packs
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
34
Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.
Wear eye protection.
Date Code Position (Fig. A)
The date code 20 , which also includes the year of manufacture,
is printed into the housing.
Example:
2016 XX XX
Year of Manufacture
Description (Fig. A, B)
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
1 Variable speed trigger
2 LED Worklight
3 Accessory clamp lever
4 Lock on/off button
5 Accessory side mount slots
6 Cut guide block
7 Cut guide arm
8 Battery pack
9 Battery release button
10 Fuel gauge button
Intended Use
This oscillating multi-tool is designed for professional detail
sanding, plunge cutting, flush cutting, removal of excess
materials and surface preparation applications.
DO NOT use under wet conditions or in the presence of
flammable liquids or gases.
This oscillating multi-tool is a professional power tool.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators use
this tool.
• Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
• This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with this product.
English
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: Prior to assembly and adjustment,
always remove the battery pack. Always switch off
the tool before inserting or removing the battery
pack. Be sure the trigger switch is in the OFF position. An
accidental start-up can cause injury.
WARNING: Risk of lacerations or burns. Do not touch
the sharp edges of accessories at any time. Do not
touch workpiece or blade immediately after operating the
tool. They can become very hot. Handle carefully. Always
allow accessories and workpiece to cool before handling.
WARNING: Use only DeWALT battery packs and chargers.
Inserting and Removing the Battery Pack
from the Tool (Fig. B)
NOTE: Make sure your battery pack 8 is fully charged.
To Install the Battery Pack into the Tool
Handle
1. Align the battery pack 8 with the rails inside the tool’s
handle (Fig. B).
2. Slide it into the handle until the battery pack is firmly seated
in the tool and ensure that you hear the lock snap into place.
To Remove the Battery Pack from the Tool
1. Press the release button 9 and firmly pull the battery pack
out of the tool handle.
2. Insert battery pack into the charger as described in the
charger section of this manual.
Fuel Gauge Battery Packs (Fig. B)
Some DeWALT battery packs include a fuel gauge which
consists of three green LED lights that indicate the level of
charge remaining in the battery pack.
To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel gauge button
10 . A combination of the three green LED lights will illuminate
designating the level of charge left. When the level of charge
in the battery is below the usable limit, the fuel gauge will not
illuminate and the battery will need to be recharged.
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the charge left on
the battery pack. It does not indicate tool functionality and is
subject to variation based on product components, temperature
and end-user application.
Installing/Removing Accessories (Fig. C–G)
Tool-free Accessory clamp (Fig. C–E)
The DCS355 features a quick change accessory system. This
allows for faster accessory changes without the need for
wrenches or hex keys like other oscillating tool systems.
1. Grasp the tool and squeeze the accessory clamping lever 3 as shown in figure C.
2. Clean any residual debris from the tool shaft and the
accessory holder.
3. Slide the accessory between the shaft 22 and the accessory
holder making sure the accessory engages all eight pins on
the holder and is flush with the shaft. Ensure the accessory is
oriented as shown in figure D.
4. Release the accessory clamp lever.
NOTE: Some accessories, such as scrapers and blades can be
mounted at an angle if required as shown in figure E.
Installing/Removing Sanding Sheets
(Fig. F)
A diamond shaped platen uses a hook and loop adhesion
system to attach the sanding sheets. The platen allows you to
use it on large flat surfaces and tight spots or corners.
1. Attach the sanding platen 23 as described under
Installing/Removing Accessories.
2. Align the edges on the sanding sheet, with the edge of
the sanding platen and press the sanding sheet 24 onto
the platen.
3. Firmly press the base with the sanding sheet attached
against a flat surface and briefly switch the tool on. This
provides for good adhesion between the platen and the
sanding sheet and also helps to prevent premature wear.
4. When the tip of the sanding sheet becomes worn, detach
the sheet from the platen, rotate and reapply.
Attaching Accessories Using the Universal
Adapter (Fig. G)
CAUTION: To avoid injury, do not use any accessory
for an application where the adaptor may fail to hold
the accessory.
CAUTION: Read and follow all manufacturers' safety
warnings for any accessories used with this tool.
CAUTION: To avoid injury, ensure adaptor and accessory
are securely tightened.
Non-DeWALT accessories can be attached using the
universal adaptor.
1. Place the washer 11 on the tool.
2. Place accessory 12 on to washer.
3. Tighten and secure adaptor nut 16 using hex wrench 18 .
Attaching the Cut Guide (Fig. H–M)
The depth/cut guide allows you to precisely cut material at a
specified depth and more accurately track a marked cut line.
1. Attach the cut guide block 6 by inserting the accessory tabs
13 on the guide into the accessory side mount slots 5 on
the main body of the tool.
NOTE: The depth/cut guide can be attached to either side
of the tool.
2. Secure the block to the main body with the supplied
screw 15 and washer 21 . Tighten with the supplied hex
wrench 16 .
Depth Guide
This feature allows you to precisely cut material at a
specified depth.
1. Insert the guide arm 7 as shown in figure I into the front
slot on the guide block 6 .
35
English
2. Adjust the length of the guide by pulling out or pushing
inward to achieve the desired cut depth as shown in figure J.
3. Secure the guide in place by turning the depth/cut
adjustment knob 14 clockwise. To release the guide turn
the depth/cut adjustment knob counterclockwise.
Cut Guide
This feature allows you to more accurately track a marked
cut line.
1. Insert the guide arm 7 as shown in figure K into the slots on
the left and right sides of the guide block 6 .
2. Adjust the length of the guide by pulling out or pushing
inward to achieve the desired length as shown in figure L.
3. Secure the guide in place by turning the depth/cut
adjustment knob 14 clockwise. To release the guide turn
the depth/cut adjustment knob counterclockwise.
NOTE: The guide arm can also be placed in the guard assembly
vertically in order to set the height off a cut. Refer to figure M.
Attaching the Dust Extraction Adaptor
(Fig. Q)
The Dust Extraction Adaptor allows you to connect the tool to
an external dust extractor, either using the AirLock™ system
(DWV9000-XJ), or a standard 35 mm dust extractor fitment.
1. Attach the dust extraction adaptor 17 by inserting the tabs
13 in to the accessory side mount slots 5 .
NOTE: The dust extraction adaptor can be attached to either
side of the tool.
2. Insert screw 15 and washer 21 into the dust extraction
adaptor 17 and tighten with the supplied hex key 16 .
OPERATION
Instructions for Use (Fig. N, O)
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
WARNING: Ensure switch is fully OFF before installing
the battery.
1. Install the battery pack.
2. To turn the tool ON, hold it as shown in figure N and press
the variable speed trigger 1 .
NOTE: The further the trigger switch is depressed the faster
the tool will operate. If in doubt about the proper speed
for your operation, test the performance at low speed and
gradually increase until a comfortable speed is found.
3. To turn the tool OFF, release the variable speed trigger 1 .
Lock on/off Button (Fig. O)
The tool can be locked off by fully depressing the lock on/off
button 4 shown in figure O.
36
For more comfort in extended use applications, the lock
on/off button 4 can lock the trigger trigger 1 in the
depressed position.
LED Worklight (Fig. P)
The LED worklight 2 will activate when the trigger is depressed.
It will automatically shut off following a short period of time
once the trigger is released.
Proper Hand Position (Fig. N)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS use proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, ALWAYS hold securely in anticipation of a
sudden reaction.
Proper hand position requires the tool to be held as shown in
figure N.
Using the Dust Extraction Adaptor with the
Sanding Platen (Fig. R)
1. Attach the dust extraction adaptor 17 . Refer to Attaching
the Dust Extraction Adaptor.
2. Attach the sanding platen 23 as described under
Installing/Removing Accessories.
3. Attach sanding sheet as described under Installing/
Removing Sanding Sheets.
Using the Dust Extraction Adaptor with
Plunge Cutting Accessory (Fig. S)
1. Attach the dust extraction adaptor. Refer to Attaching the
Dust Extraction Adaptor.
2. Push dust extraction arm 19 into the lower aperture of the
dust extraction adaptor 17 .
3. Attach plunge cutting blade as described under Installing/
Removing Accessories.
4. Adjust the dust extraction arm 19 for best results.
Helpful Hints
• Always ensure the workpiece is firmly held or clamped to
prevent movement. Any movement of the material may
affect the quality of the cutting or sanding finish.
• Do not start sanding without having the sandpaper
attached to sanding platen.
• Use coarse grit paper to sand rough surfaces, medium grit
for smooth surfaces and fine grit for the finishing surfaces. If
necessary, first make a test run on scrap material.
• Excessive force will reduce the working efficiency and cause
motor overload. Replacing the accessory regularly will
maintain optimum working efficiency.
• Do not allow the sandpaper to wear away, it will damage
the sanding pad.
• If the tool overheats, especially when used at low speed,
set the speed to maximum and run it with no load for 2–3
minutes to cool the motor. Avoid prolonged usage at very
low speeds. Always keep the blade sharp.
English
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of maintenance.
Continuous satisfactory operation depends upon proper tool
care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up
can cause injury.
The charger and battery pack are not serviceable.
Oscillating flexible scraper blade
Oscillating carbide grout removal blade
Oscillating fastcut carbide grout removal blade
Oscillating carbide rasp
Protecting the Environment
Lubrication
Rechargeable Battery Pack
Your power tool requires no additional lubrication.
This long life battery pack must be recharged when it fails
to produce sufficient power on jobs which were easily done
before. At the end of its technical life, discard it with due care for
our environment:
• Run the battery pack down completely, then remove it from
the tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your dealer or a
local recycling station. The collected battery packs will be
recycled or disposed of properly.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DeWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.
TROUBLESHOOTING
Problem Possible
Cause
Possible
Solution
Unit will not
start.
Battery not
installed correctly.
Install battery in tool
handle and ensure it is
seated correctly.
Battery is not
charged.
Place battery on
charger and install a
fully charged battery
pack in tool.
Battery or power
tool is overheated.
Allow battery and/
or tool to cool after
extended use or
replace overheated
battery pack with a
cool one.
Switch is damaged.
Have switch replaced
by an authorised
DeWALT repair agent.
Compatible accessories
Oscillating sanding pad
Oscillating wood w/ nails blade
Wide titanium oscillating wood w/ nails blade
Oscillating hardwood blade
Oscillating fastcut wood blade
Wide oscillating fastcut wood blade
Oscillating wood detail blade
Oscillating titanium metal blade
Oscillating semicircle blade
Oscillating titanium semicircle blade
Oscillating flush cut blade
Titanium oscillating flush cut blade
Oscillating multi-material blade
Oscillating rigid scraper blade
37
Español
MULTIHERRAMIENTA OSCILANTE INALÁMBRICA
DCS355
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia,
innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que
DeWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios
de herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Tipo de batería
Potencia absorbida
Potencia de salida
Frecuencia de oscilación
Ángulo de oscilación
Peso (sin paquete de batería)
VDC
W
W
min-1
kg
DCS355
18
1/2
Li-Ion
300
170
0 – 20000
1,6˚
1,1
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo
con EN60745.
LPA(nivel de presión sonora de emisión)
dB(A)
86
LWA(nivel de potencia sonora)
dB(A)
97
K (incertidumbre para el nivel de sonido dado) dB(A)
3
Valor de la emisión de vibración ah =
Incertidumbre K =
m/s2
m/s2
16,1
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de
información se ha medido de conformidad con una prueba
normalizada proporcionada en la EN60745 y puede utilizarse
para comparar una herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración
declarado representa las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta
para distintas aplicaciones, con accesorios diferentes o
mal mantenidos, la emisión de vibración puede variar.
Esto puede aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición a la vibración
debería tener en cuenta también las veces en que
la herramienta está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando ningún trabajo. Esto
puede reducir considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad adicionales para
proteger al operador de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos calientes y organizar
los patrones de trabajo.
38
Fusibles:
Europa
Herramientas de 230 V
10 A, en la red
Declaración de Conformidad CE
Directriz de la Maquinaria
Multiherramienta oscilante inalámbrica
DCS355
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos
Técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-24:2009+A11:2011, EN60745-2-11:2010.
Estos productos también son conformes con las Directivas
2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más información,
póngase en contacto con DeWALT en la dirección indicada a
continuación o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo
técnico y realiza esta declaración en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
16.08.16
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que
si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Peso
Español
Pilas
Tiempo Cargadores/Carga (Minutos)
Cat #
VDC
Ah
Peso
kg
DCB107
DCB112
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB181
DCB182
DCB183/B*
DCB184/B*
DCB185
DCB141
DCB142
DCB143
DCB144
DCB145
18/54
18
18
18
18
18
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
6,0/2,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
1,05
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
270
70
185
90
240
60
70
185
90
240
60
170
45
120
60
150
40
45
120
60
150
40
140
35
100
50
120
30
35
100
50
120
30
90
22
60
30
75
22
22
60
30
75
22
60
22
60
30
75
22
22
60
30
75
22
90
22
60
30
75
22
22
60
30
75
22
X
45
120
60
150
X
45
120
60
150
X
Advertencias de seguridad generales para
herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de
seguridad y todas las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones podría provocar una
descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS
E INSTRUCCIONES PARA FUTURAS
CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias
se refiere a la herramienta eléctrica que funciona a través de la red
eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con
batería (sin cable).
c )
d )
e )
1) Seguridad en el Área de Trabajo
a ) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras pueden
provocar accidentes.
b ) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo,
gases o líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden inflamar el polvo
o los gases.
c ) Mantenga alejados a los niños y a las personas
que estén cerca mientras utiliza una herramienta
eléctrica. Las distracciones pueden ocasionar que pierda
el control.
2) Seguridad Eléctrica
a ) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben
corresponderse con la toma de corriente. No
modifique nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con herramientas
eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no
modificados y las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b ) Evite el contacto del cuerpo con superficies
conectadas a tierra como tuberías, radiadores,
f )
cocinas económicas y frigoríficos. Existe un mayor
riesgo de descarga eléctrica si tiene el cuerpo conectado
a tierra.
No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones húmedas. Si entra agua
a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de
descarga eléctrica.
No someta el cable de alimentación a presión
innecesaria. No use nunca el cable para transportar,
tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes
afilados y piezas en movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
Cuando esté utilizando una herramienta eléctrica al
aire libre, use un cable alargador adecuado para uso
en exteriores. La utilización de un cable adecuado para
el uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
Si no puede evitar utilizar una herramienta eléctrica
en un lugar húmedo, use un suministro protegido
con un dispositivo de corriente residual. El uso de
un dispositivo de corriente residual reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
3) Seguridad Personal
a ) Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use
el sentido común cuando utilice una herramienta
eléctrica. No maneje una herramienta eléctrica
cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento de falta de
atención cuando se manejan las herramientas eléctricas
puede ocasionar lesiones personales graves.
b ) Use un equipo protector personal. Utilice siempre
protección ocular. El uso del equipo protector como
mascarillas antipolvo, calzado antideslizante, casco o
protección auditiva para condiciones apropiadas reducirá
las lesiones personales.
c ) Evite la puesta en funcionamiento involuntaria.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de apagado antes de conectar con la fuente
39
Español
d )
e )
f )
g )
de alimentación y/o la batería, de levantar
o transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto en el
interruptor o herramientas eléctricas activadoras
que tengan el interruptor encendido puede
provocar accidentes.
Saque toda llave de ajuste o llave inglesa antes
de encender la herramienta eléctrica. Una llave
inglesa u otra llave que se deje puesta en una pieza en
movimiento de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
No intente extender las manos demasiado.
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento. Esto
permite un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
Vístase debidamente. No se ponga ropa suelta
o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes
alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas
y el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
Si se suministran dispositivos para la conexión
del equipo de extracción y recogida de polvo,
asegúrese de que estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de recogida de polvo
puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
4) Uso y cuidado de las herramientas
Eléctricas
a ) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la
herramienta eléctrica correcta para su trabajo.
La herramienta eléctrica correcta funcionará mejor y
con mayor seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas.
b ) No utilice la herramienta eléctrica si no puede
encenderse y apagarse con el interruptor. Toda
herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el
interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
c ) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación
y/o la batería de la herramienta eléctrica antes de
realizar ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas de seguridad
preventivas reducen el riesgo de poner en marcha la
herramienta eléctrica accidentalmente.
d ) Guarde las herramientas eléctricas que no esté
utilizando fuera del alcance de los niños y no
permita que utilicen la herramienta eléctrica las
personas que no estén familiarizadas con ella o con
estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son
peligrosas en manos de personas no capacitadas.
e ) Ocúpese del mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Compruebe si hay desalineación o
bloqueo de las piezas en movimiento, rotura de
piezas y otras condiciones que puedan afectar el
funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si la
herramienta eléctrica está dañada, llévela para
que sea reparada antes de utilizarla. Se ocasionan
40
muchos accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
f ) Mantenga las herramientas para cortar afiladas y
limpias. Hay menos probabilidad de que las herramientas
para cortar con bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
g ) Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las
brocas de la herramienta etc., conforme a estas
instrucciones teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse. El uso de la
herramienta eléctrica para operaciones que no sean las
previstas puede ocasionar una situación peligrosa.
5) Uso y cuidado de las herramientas que
funcionan con batería
a ) Recárguelas sólo con el cargador especificado por
el fabricante. Un cargador que sea adecuado para un
tipo de batería puede ocasionar un riesgo de incendio si se
utiliza con otra batería.
b ) Use herramientas eléctricas sólo con las baterías
designadas específicamente. El uso de cualquier
otro tipo de batería puede crear un riesgo de lesión o
de incendio.
c ) Cuando no se esté utilizando la batería, manténgala
alejada de otros objetos de metal, como los clips,
monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos
pequeños de metal que pueden hacer una conexión
de un terminal a otro. El provocar un cortacircuito en
los terminales de la batería puede causar quemaduras o
un incendio.
d ) En condiciones de abuso, el líquido puede salirse
de la batería, evite el contacto. Si se produce un
contacto de forma accidental, enjuague con agua.
Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque
atención médica. El líquido que sale de la batería puede
causar irritación o quemaduras.
6) Servicio
a ) Lleve su herramienta eléctrica para que sea
reparada por una persona cualificada para realizar
las reparaciones que use sólo piezas de recambio
idénticas. Así se asegurará que se mantenga la seguridad
de la herramienta eléctrica.
Normas de seguridad adicionales para
multiherramientas oscilantes
ADVERTENCIA: Tenga cuidado especialmente cuando
lije determinadas maderas (por ej., haya, roble) y metales
que pueden producir polvo tóxico. Utilice una mascarilla
contra el polvo diseñada específicamente para protegerle
contra polvos y gases tóxicos y asegúrese de que las
personas que se encuentren o entren en la zona de trabajo
también estén protegidas.
ADVERTENCIA: Use esta herramienta en una zona
bien ventilada cuando lije metales ferrosos. No utilice
la herramienta cerca de líquidos inflamables, gases o
residuos. Las chispas o partículas calientes procedentes
Español
del lijado o de los cepillos mecánicos de ruptura pueden
prender los materiales combustibles.
Lijado de pintura
•
•
•
•
•
ADVERTENCIA: Al lijar la pintura, observe las normas
aplicables. Preste especial atención a lo siguiente:
Siempre que sea posible, utilice un aspirador para eliminar el
polvo.
Tenga especial cuidado cuando lije pintura que pueda tener
una base de plomo:
ʵʵ No permita que los niños ni las mujeres embarazadas
accedan a la zona de trabajo.
ʵʵ Todas las personas que entren en la zona de trabajo
deberán llevar una mascarilla especialmente diseñada
para proteger del polvo y las emanaciones procedentes de
la pintura al plomo.
ʵʵ No coma, beba ni fume en la zona de trabajo.
Elimine de forma segura las partículas de polvo y los demás
residuos que se produzcan.
Sostenga la herramienta eléctrica por las superficies
aisladas cuando realice una operación en que la
herramienta de corte pueda entrar en contacto con un
cable oculto o con su propio cable. El contacto con un
cable conectado dejará expuestas las piezas metálicas de
la herramienta con corriente, pudiendo dar una descarga
eléctrica al operador.
Utilice fijaciones u otro tipo de método para fijar y
apoyar la pieza de trabajo en una plataforma estable.
Si sostiene la pieza de trabajo con las manos o con el cuerpo,
esta quedará inestable y podrá hacerle perder el control.
Riesgos residuales
No obstante el cumplimiento de las normas de seguridad
pertinentes y del uso de dispositivos de seguridad, existen
determinados riesgos residuales que no pueden evitarse. Dichos
riesgos son los siguientes:
• Deterioro auditivo.
• Riesgo de lesiones personales debido a partículas flotantes en
el aire.
• Riesgo de quemaduras producidas por los accesorios que se
calientan durante el funcionamiento.
• Riesgo de lesiones personales por uso prolongado.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está diseñado para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje de la batería coincida con
el voltaje que figura en la placa de especificaciones. Asegúrese
también de que el voltaje del cargador coincida con el de la
red eléctrica.
Su cargador DeWALT tiene doble aislamiento
conforme a la norma EN60335, por lo que no se
requiere conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por
un cable especialmente preparado disponible a través de la
organización de servicios de DeWALT.
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que sea absolutamente
necesario. Use un alargador adecuado a la potencia del cargador
(consulte los Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Cargadores
Los cargadores DeWALT no necesitan ningún ajuste y están
diseñados para ofrecer el funcionamiento más fácil al usuario.
Instrucciones de seguridad importantes
para todos los cargadores de batería
SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: Este manual contiene
instrucciones importantes de seguridad y funcionamiento
para los cargadores de batería compatibles (Consultar Datos
Técnicos).
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las instrucciones y
advertencias del cargador, del paquete de baterías y del
producto que utiliza el paquete de baterías.
ADVERTENCIA: Peligro de electrocuciones. No permita
que ningún líquido penetre en el cargador. Podrá
conllevar electrocuciones.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA
o menos.
ATENCIÓN: Peligro de quemaduras. Para reducir el riesgo
de daños, cargue sólo las baterías recargables de DeWALT.
Otros tipos de baterías podrán provocar daños materiales
y daños personales.
ATENCIÓN: Los niños deberán permanecer vigilados para
garantizar que no jueguen con el aparato.
AVISO: En determinadas condiciones, estando el cargador
enchufado a la alimentación eléctrica, los contactos de
carga interiores del cargador pueden ser cortocicuitados
por materiales extraños. Los materiales conductores
extraños como, a título enunciativo pero no limitativo,
lana de acero, papel de aluminio o cualquier acumulación
de partículas metálicas deben mantenerse alejados
de las cavidades del cargador. Desconecte siempre el
cargador de la red cuando no haya ningún paquete de
baterías en la cavidad. Desconecte el cargador antes de
intentar limpiarlo.
• NO intente cargar el paquete de baterías con otros
cargadores distintos a los indicados en el presente
manual. El cargador y el paquete de baterías han sido
específicamente diseñados para funcionar juntos.
• Estos cargadores no han sido diseñados para fines
distintos a la recarga de las baterías recargables de
DeWALT. Cualquier otro uso provocará un riesgo de incendio,
electrocución o choques.
• No exponga el cargador a la lluvia o a la nieve.
41
Español
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tire del enchufe en lugar del cable al desconectar el
cargador. De este modo, reducirá el riesgo de daños a la
toma y al cable eléctrico.
Compruebe que el cable se encuentra ubicado de modo
que no pueda pisarlo, atascarlo o sujeto a cualquier otro
daño o tensión.
No utilice cables de extensión a menos que sea
estrictamente necesario. El uso de un cable de extensión
inadecuado podrá provocar riesgos de incendios,
electrocuciones o choques.
No coloque ningún objeto en la parte superior del
cargador ni lo coloque en una superficie blanda que
pueda bloquear las ranuras de ventilación y dar lugar a
un calentamiento interno excesivo. Coloque el cargador
en una posición lejos de cualquier fuente de calor. El cargador
se ventila mediante las ranuras ubicadas en la parte superior e
inferior de la carcasa.
No opere el cargador con un cable o enchufe dañado—
haga que se lo reparen de inmediato.
No opere el cargador si ha recibido un gran golpe, si
se ha caído o si se ha dañado de cualquier otro modo.
Llévelo a un centro de servicio autorizado.
No desmonte el cargador, llévelo a un centro de servicio
autorizado cuando necesite repararlo. Un ensamblaje
inadecuado podrá provocar riesgos de electrocución, choques
o incendios.
Si el cable de suministro está dañado, deberá sustituirlo de
inmediato por otro del fabricante, su agente de servicio o una
personal cualificada similar para evitar todo tipo de peligro.
Desconecte el cargador del enchufe antes de intentar
limpiarlo. Esto reducirá el riesgo de electrocución. La
retirada del paquete de baterías no reducirá este riesgo.
NO intente nunca conectar 2 cargadores juntos.
El cargador ha sido diseñado para funcionar con la
red eléctrica normal de 230 V. No intente utilizarlo
con cualquier otro voltaje. Esto no se aplica al cargador
de vehículos.
Cargar la batería (Fig. B)
1. Conecte el cargador a la toma adecuada antes de introducir
el paquete de baterías.
2. Introduzca el paquete de baterías 8 en el cargador,
comprobando que quede bien colocado en el cargador. La
luz roja (carga) parpadeará continuamente, indicando que
se ha iniciado el proceso de carga.
3. Se indicará que la carga ha terminado porque la luz roja
permanecerá encendida de manera continua. La batería está
totalmente cargada y puede usarla o dejarla en el cargador.
Para sacar el paquete de baterías del cargador, mantenga
pulsado el botón de liberación de la batería 9 del paquete
de baterías.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la máxima
duración de sus baterías de iones de litio, cárguelas
completamente antes de utilizarlas.
42
Funcionamiento del cargador
Consulte los indicadores de abajo para conocer el estado de
carga de la batería.
Indicadores de carga
cargando
completamente cargado
retraso por batería caliente/fría*
*La luz roja sigue parpadeando, pero el indicador de luz amarilla
queda encendido durante esta operación. Cuando la batería
está a una temperatura adecuada, la luz amarilla se apaga y el
cargador retoma el procedimiento de carga.
Los cargadores compatibles no cargan las baterías defectuosas.
El cargador indicará la batería defectuosa no encendiéndola o
mostrando el problema de la batería o del cargador mediante
un parpadeo.
NOTA: Esto también podría significar un problema con el
cargador.
Si el cargador indica un problema, lleve el cargador y la batería a
un centro de reparación autorizado para que los prueben.
Retardo por batería fría / caliente
Cuando el cargador detecta una batería demasiado fría o
caliente, automáticamente inicia un retardo de batería fría
/ caliente, suspendiendo la carga hasta que la batería haya
alcanzado la temperatura adecuada. El cargador cambiará
automáticamente al modo de carga de batería. Esta
característica le asegura el máximo de vida útil a la batería.
Una batería fría se carga a velocidad más baja que una batería
caliente. La batería se cargará a una velocidad inferior mediante
el ciclo completo de recarga y no regresará a la máxima
velocidad recarga incluso cuando la batería se caliente.
El cargador DCB118 está dotado de un ventilador interior
diseñado para enfriar el paquete de baterías. El ventilador se
enciende automáticamente cuando hay que enfriar el paquete
de baterías. Nunca haga funcionar el cargador si el ventilador
no funciona correctamente o si las ranuras de ventilación están
bloqueadas. No deje que objetos extraños entren dentro del
cargador.
Sistema de protección electrónica
Las herramientas XR de iones de litio han sido diseñadas con un
sistema de protección electrónica que protege la batería contra
la sobrecarga, el recalentamiento o las grandes descargas.
La herramienta se apagará automáticamente si se activa el
sistema de protección electrónica. Si esto ocurre, coloque la
batería de iones de litio en el cargador y déjela hasta que se
recargue totalmente.
Montaje de pared
Estos cargadores han sido diseñados para ser montados en la
pared o para dejarlos en pie sobre una mesa o una superficie
de trabajo. Si tiene montaje de pared, coloque el cargador
al alcance de una toma de corriente, y alejado de esquinas
u otras obstrucciones que impidan la circulación de aire.
Use la parte posterior del cargador como una plantilla para
Español
colocar los tornillos de montaje en la pared. Monte el cargador
firmemente usando tornillos para paredes de cartón yeso
(comprados aparte) de por lo menos 25,4 mm de largo con
un tornillo con cabeza de 7-9 mm de diámetro, enroscado en
madera a un profundidad óptima, dejando aproximadamente
5,5 mm del tornillo expuesto. Alinee las ranuras de la parte
posterior del cargador con los tornillos expuestos y engánchelos
completamente en las ranuras.
Instrucciones para la limpieza del cargador
ADVERTENCIA: Peligro de descarga. Desconecte el
cargador de la toma de CA antes de la limpieza. La
grasa y la suciedad externas pueden eliminarse utilizando
un paño o un cepillo no metálico suave. No use agua ni
otros productos limpiadores. Nunca permita que entre
ningún líquido en la herramienta ni sumerja ninguna
parte de la misma en ningún líquido.
Baterías
Instrucciones de seguridad importantes
para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de incluir el
número de catálogo y el voltaje.
La batería incluida en la caja no está completamente cargada.
Antes de utilizar la batería y el cargador, lea las instrucciones de
seguridad a continuación. Luego siga los procedimientos de
carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
•
•
•
•
•
•
•
No recargue ni utilice las baterías en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo, gases
o líquidos inflamables. La introducción o la retirada de la
batería del cargador podrá incendiar el polvo o los humos.
No fuerce nunca el paquete de baterías en el cargador.
No cambie el paquete de baterías de ningún modo para
introducirlo en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterías podrá romperse y provocar daños
personales graves.
Cargue el exclusivamente los paquetes de baterías con los
cargadores DeWALT.
NO salpique ni sumerja en agua ni en otros líquidos.
No guarde ni utilice la herramienta y el paquete de
baterías en lugares en los que la temperatura pueda
alcanzar o superar los 40 ˚C (104 ˚F) (como por ejemplo,
en los cobertizos de exterior o en las instalaciones
metálicas en verano).
No incinere la batería aunque tenga daños importantes
o esté completamente desgastada. La batería puede
explotar en un fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
Si el contenido de la batería entra en contacto con la
piel, lávese inmediatamente con jabón suave y agua.
Si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos,
enjuague con agua los ojos abiertos durante 15 minutos o
hasta que cese la irritación. Si se necesita atención médica,
el electrolito de la batería está compuesto de una mezcla de
carbonatos orgánicos líquidos y sales de litio.
•
El contenido de las pilas de la batería abiertas puede
causar irritación respiratoria. Proporcione aire fresco. Si los
síntomas persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de quemadura. El líquido de la
batería puede ser inflamable si se expone a chispas o
llamas.
ADVERTENCIA: No intente nunca abrir el paquete de
baterías por ningún motivo. Si la carcasa del paquete
de baterías está rota o dañada, no lo introduzca en el
cargador. No golpe, tire ni dañe el paquete de baterías.
No utilice un paquete de baterías o cargador que haya
recibido un gran golpe, se haya caído o se haya dañado
de algún modo (por ejemplo, perforado con un clavo,
golpeado con un martillo o pisado). Podrá conllevar
electrocuciones o choques eléctricos. Los paquetes de
baterías dañadas deberán llevarse al centro de servicio
para su reciclado.
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. No almacene ni
transporte paquetes de baterías de modo que algún
objeto metálico entre en contacto con los terminales
expuestos de la batería. Por ejemplo, no coloque el
paquete de baterías en delantales, bolsillos, cajas de
herramientas, cajones, etc. donde haya clavos, tornillos,
llaves, etc. sueltos.
ATENCIÓN: Cuando no la utilice, coloque la
herramienta de forma lateral en una superficie
estable que no presente ningún peligro de caídas u
obstáculos. Algunas herramientas con grandes paquetes
de baterías permanecerán de pie sobre el paquete de
baterías, pero podrán volcarse con facilidad.
Transporte
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. El transporte de
baterías podría ser causa de incendios si los terminales
de la batería entran accidentalmente en contacto con
materiales conductores. Cuando transporte baterías,
compruebe que los terminales de las mismas estén
protegidos y bien aislados de los materiales que pudieran
entrar en contacto con ellos y causar un cortocircuito.
Las baterías de DeWALT cumplen todas las normas de
transporte aplicables según lo dispuesto en los estándares
industriales y legales, entre ellas, las Recomendaciones
relativas al transporte de mercancías peligrosas de la ONU;
los Reglamentos de Mercancías Peligrosas de la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el Código Marítimo
Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG) y el Acuerdo
Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías
Peligrosas por Carretera (ADR). Las celdas y las baterías de iones
de litio han sido comprobadas de acuerdo a lo establecido
en la sección 38,3 del Manual de pruebas y criterios de las
Recomendaciones relativas al transporte de mercancías
peligrosas de la ONU.
En la mayor parte de los casos, la expedición de paquetes de
baterías DeWALT está exenta de la clasificación de material
peligroso de Clase 9 totalmente regulado. En general, solo las
expediciones que contienen baterías de iones de litio con una
potencia energética superior a 100 vatios-hora (Wh) deben
43
Español
ser expedidos como Clase 9 totalmente regulada. Todas las
baterías de iones de litio tienen la potencia de vatios-hora
marcadas en el paquete. Además, debido a la complejidad de
las reglamentaciones, DeWALT no recomienda el transporte
aéreo de paquetes de baterías de iones de litio solas,
independientemente de la potencia en vatios-horas que tengan.
La expedición de herramientas con baterías (combo kits) puede
hacerse por transporte aéreo excepto que la potencia en vatioshora del paquete de baterías sea superior a 100 Wh.
Independientemente de si el transporte se considera exento
o completamente regulado, el expedidor será responsable de
consultar las normas recientes sobre los requisitos de embalaje,
etiquetado o marcado y documentación.
La información expuesta en esta sección del manual se
proporciona de buena fe y se considera exacta en el momento
de creación del documento. No obstante, no se ofrece ninguna
garantía, ni implícita ni explícita. Es responsabilidad del
comprador comprobar que todas sus actividades se ajusten a las
normas de aplicación.
Transportar la batería FLEXVOLTTM
La batería DeWALT FLEXVOLTTM tiene dos modos: Uso y
transporte.
Modo de uso: Cuando la batería FLEXVOLTTM está erguida sola
o en un producto de 18 V DeWALT, funciona como una batería
de 18 V. Cuando la batería FLEXVOLTTM está en un producto
de 54 V o de 108 V (dos baterías de 54 V), funciona como una
batería de 54 V.
Modo de transporte: Cuando la batería FLEXVOLTTM tiene
colocada la tapa, está en modo de transporte. Mantenga la tapa
durante el transporte.
Cuando está en modo de
transporte, los cables de las
células están eléctricamente
desconectados dentro del
paquete, resultando 3 baterías con 1 batería de capacidad de
vatios hora (Wh) inferior en relación con una capacidad de
vatios hora superior. Esta cantidad aumentada de 3 baterías con
una capacidad de vatios hora inferior puede eximir la batería de
ciertas normas de transporte impuestas a las baterías de vatios
hora superiores.
Por ejemplo, la capacidad
Ejemplo de marcado de etiqueta de uso
y transporte
en Wh para el transporte
debería indicar 3 x 36 Wh,
lo que significa 3 baterías
de 36 Wh cada una. La
capacidad en Wh para el uso debería indicar 108 Wh (1 batería).
Recomendaciones para el almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno que sea fresco y
seco, que no esté expuesto directamente a la luz del sol ni
a un exceso de frío o calor. Para un rendimiento y vida útil
óptimos de la batería, guarde las baterías a temperatura
ambiente cuando no esté usándolas.
2. Si va a realizar un almacenamiento duradero, se aconseja
que guarde un paquete de pilas completamente cargado
44
en un lugar frío y seco para obtener los máximos resultados
del cargador.
NOTA: Los paquetes de pilas no deberán guardarse
completamente descargados. El paquete de pilas deberá
recargarse antes de utilizarse.
Etiquetas del cargador y la batería
Además de los pictogramas utilizados en el presente manual,
las etiquetas del cargador y del paquete de pilas muestran los
siguientes pictogramas:
Antes de usarse, leer el manual de instrucciones.
Consultar los Datos técnicos para informarse del
tiempo de carga.
No realizar pruebas con objetos conductores.
No cargar baterías deterioradas.
No exponer al agua.
Cambiar inmediatamente los cables defectuosos.
Cargar sólo entre 4 ˚C y 40 ˚C.
Sólo para uso en interior.
Desechar las baterías con el debido respeto al
medio ambiente.
Cargue los paquetes de baterías DeWALT
únicamente con los cargadores DeWALT indicados.
Cargar los paquetes de baterías con baterías
distintas a las indicadas por DeWALT en un cargador
DeWALT, puede hacer que las baterías exploten o
causar otras situaciones peligrosas.
No queme el paquete de baterías.
USO (sin tapa de transporte). Por ejemplo: la
capacidad en Wh indica 108 Wh (1 batería de
108 Wh).
TRANSPORTE (con tapa de transporte incorporada).
Ejemplo: la capacidad en Wh indica 3 x 36 Wh
(3 baterías de Wh).
Tipo de baterÍa
El DCS355 funciona con un paquete de baterías de 18 voltios.
Estos paquetes de baterías pueden usarse: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546.
Consulte los Datos técnicos para más información.
Español
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 adaptador para todas las cuchillas
1cuchilla de corte rápido de 31 mm x 43 mm para madera
1 almohadilla para lijar
1 cuchilla de 31 mm x 43 mm para madera con clavos
1 cuchilla rígida de raspar
1 llave hexagonal para adaptador de cuchilla
1 manual de instrucciones
1 adaptador para extracción de polvo
1 guía de corte
1 cuchilla en semicírculo de 100 mm
25 almohadillas para lijar surtidas
1 cuchilla de 9.5 mm x 43 mm para piezas de madera
1cuchilla de 3 mm para extraer residuos de carburos
(medialuna de 100 mm)
1 llave hexagonal para guía de corte
1Cargador
1 caja de accesorios TSTAK
DCS355D1/DCS355M1:
1 Paquete de baterías
DCS355D2/DCS355M2:
2 paquetes de baterías de iones de litio
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
Póngase equipo de protección respiratoria.
Posición del Código de Fecha (Fig. A)
El Código de fecha 20 , que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2016 XX XX
Año de fabricación
Descripción (Fig. A, B)
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
1 Interruptor de velocidad variable
2 Luz de trabajo de LED
3 Palanca de sujeción de accesorios
4 Botón de activación/desactivación de funcionamiento
continuo
5 Ranuras para montaje lateral de accesorios
6 Bloque de la guía de corte
7 Brazo de la guía de corte
8 Paquete de baterías
9 Botón de liberación de batería
10 Botón de nivel de combustible
Uso Previsto
Esta multiherramienta oscilante ha sido diseñada para
aplicaciones profesionales de lijado de piezas, corte por
penetración, cortes de nivel, extracción de materiales
excedentes y preparación de superficies.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de
líquidos o gases inflamables.
Esta multiherramienta oscilante es una herramienta
eléctrica profesional.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso
de esta herramienta por parte de operadores inexpertos
requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por
personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se haga
responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Antes del montaje y el ajuste, quite
siempre la batería. Apague siempre la herramienta
antes de poner o sacar la batería. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posición OFF.
La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Riesgo de laceraciones o
quemaduras. Evite en todo momento el contacto
con los bordes afilados de los accesorios. No toque
la pieza de trabajo ni la cuchilla inmediatamente
después de utilizar la herramienta. Pueden alcanzar
temperaturas muy elevadas. Manejar con cuidado. Dejar
enfriar siempre los accesorios y las piezas de trabajo antes
de manipularlas.
ADVERTENCIA: Utilice solamente baterías y
cargadores DeWALT.
Introducir y retirar el paquete de baterías de
la herramienta (Fig. B)
NOTA: Para obtener mejores resultados, compruebe que el
paquete de baterías 8 está completamente cargado.
45
Español
Para instalar el paquete de baterías en el
asa de la herramienta
1. Alinee el paquete de baterías 8 con los rieles ubicados en el
interior del mango de la herramienta (Fig. B).
2. Introdúzcalo en el mango hasta que el paquete de baterías
se haya ubicado firmemente en la herramienta y compruebe
que no se libera.
Para retirar el paquete de baterías de la
herramienta
1. Pulse el botón de liberación de baterías 9 y tire firmemente
del paquete de pilas para sacarlo del asa de la herramienta.
2. Introduzca el paquete de baterías en el cargador tal y como
se indica en la sección del cargador del presente manual.
Paquetes de baterías con indicador de
carga (Fig. B)
Algunos paquetes de baterías de DeWALT incluyen un indicador
de carga que consiste en tres luces LED que indican el nivel de
carga restante en el paquete de baterías.
Para activar el indicador de carga, pulse y mantenga pulsado el
botón del indicador de carga 10 . Un grupo de tres luces LED
verdes se iluminará, indicando el nivel que queda de carga.
Cuando el nivel de carga de la pila esté por debajo del límite
necesario para su uso, el indicador de carga no se iluminará y
deberá recargar la pila.
NOTA: El indicador de carga tan sólo constituye una indicación
de la carga que queda en el paquete de pilas. No indica ninguna
funcionalidad de la herramienta y podrá registrar variaciones en
función de los componentes del producto, de la temperatura y
de la aplicación del usuario final.
Instalación/Extracción de accesorios
(Fig. C–G)
Colocación de accesorios sin herramientas
(Fig. C–E)
La multiherramienta DCS355 dispone de un sistema de cambio
rápido de accesorios. Este sistema permite el cambio rápido
de accesorios sin tener que usar llaves abiertas o hexagonales
como en otros sistemas de herramientas oscilantes.
1. Agarre la herramienta y apriete la palanca de sujeción del
accesorio 3 como se muestra en la figura C.
2. Limpie cualquier resto que tenga el eje de la herramienta y
el soporte de accesorios.
3. Deslice el accesorio entre el eje 22 y el soporte de
accesorios comprobando que las ochos clavijas del
accesorio encajen en el soporte y estén niveladas con el
eje. Compruebe que el accesorio esté orientado como se
muestra en la figura D.
4. Suelte la palanca de sujeción del accesorio.
NOTA: Algunos accesorios tales como los rascadores y las
cuchillas pueden montarse en ángulo si es necesario, como se
muestra en la figura E.
46
Instalación/Extracción de hojas abrasivas
(Fig. F)
El rodillo romboidal tiene un sistema de adhesión de gancho y
abrazadera para montar las hojas abrasivas. El rodillo permite
el uso sobre grandes superficies planas y lugares estrechos o
esquinas.
1. Monte el rodillo abrasivo 23 como se describe en
Instalación/Extracción de accesorios.
2. Alinee los bordes en la hoja abrasiva con el borde del rodillo
abrasivo y apriete la hoja abrasiva 24 contra el rodillo.
3. Empuje firmemente la base con la hoja abrasiva montada
contra una superficie plana y encienda brevemente
la herramienta. Esto facilita una buena adhesión de
la hoja abrasiva al rodillo y contribuye a prevenir el
desgaste prematuro.
4. Cuando la punta de la hoja abrasiva esté desgastada,
extraiga la hoja del rodillo, gire y vuelva a colocar.
Montaje de accesorios usando el
adaptador universal (Fig. G)
CUIDADO: Para evitar lesiones, no use el accesorio
para ninguna aplicación si el adaptador no mantiene
correctamente sujetado el accesorio.
CUIDADO: Lea y siga todas las advertencias de seguridad
del fabricante sobre los accesorios que se utilizan con
esta herramienta.
CUIDADO: Para evitar lesiones, compruebe que el
adaptador y los accesorios estén firmemente ajustados.
Los accesorios que no sean de DeWALT pueden montarse
usando el adaptador universal.
1. Coloque la arandela 11 en la herramienta.
2. Coloque el accesorio 12 en la arandela.
3. Apriete y ajuste la tuerca del adaptador 16 usando una
llave hexagonal 18 .
Montaje de la guía de corte (Fig. H–M)
La guía de profundidad/corte le permitirá cortar en modo
preciso el material a una profundidad específica y seguir con
más precisión una línea de corte marcada.
1. Monte el bloque de la guía de corte 6 introduciendo las
orejetas del accesorio 13 en la guía dentro de las ranuras
de montaje laterales de accesorios 5 del cuerpo principal
de la herramienta.
NOTA: La guía de profundidad/corte puede colocarse a
ambos lados de la herramienta.
2. Sujete bien el bloque al cuerpo principal con el tornillo
suministrado 15 y la arandela 21 . Apriete con la llave
hexagonal suministrada 16 .
Guía de profundidad
Este dispositivo le permitirá cortar con precisión el material a
una profundidad específica.
1. Introduzca el brazo guía 7 como se muestra en la figura I en
la ranura frontal del bloque de la guía 6 .
Español
2. Ajuste la longitud de la guía tirando hacia fuera o
empujando hacia dentro para obtener la profundidad de
corte deseada, como se muestra en la figura J.
3. Sujete bien la guía en su lugar girando el botón de ajuste
de profundidad/corte 14 hacia la derecha. Para liberar la
guía, gire el botón de ajuste de profundidad/corte hacia
la izquierda.
Guía de corte
Este dispositivo le permitirá seguir con más precisión una línea
de corte marcada.
1. Introduzca el brazo guía 7 como se muestra en la figura K
en las ranuras de los lados derecho e izquierdo del bloque
de la guía 6 .
2. Ajuste la longitud de la guía tirando hacia fuera o
empujando hacia dentro para obtener la longitud de corte
deseada, como se muestra en la figura L.
3. Sujete bien la guía en su lugar girando el botón de ajuste
de profundidad/corte 14 hacia la derecha. Para liberar la
guía, gire el botón de ajuste de profundidad/corte hacia
la izquierda.
NOTA: El brazo de la guía también puede colocarse en el
alojamiento de montaje verticalmente para establecer la altura
del corte. Consultar la Figura M.
Montaje del adaptador de extracción de
polvo (Fig. Q)
El adaptador de extracción de polvo le permitirá conectar la
herramienta a un extractor externo de polvo, usando el sistema
AirLock™ (DWV9000-XJ) o un accesorio extractor de polvo
estándar de 35 mm.
1. Monte el adaptador de extracción de polvo 17 insertando
las orejetas 13 en la ranuras de montaje laterales del
accesorio 5 .
NOTA: El adaptador para extracción de polvo puede
colocarse a ambos lados de la herramienta.
2. Introduzca el tornillo 15 y la arandela 21 en el adaptador
de extracción de polvo 17 y apriete con la llave hexagonal
16 suministrada.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso (Fig. N, O)
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Compruebe que el interruptor esté
totalmente apagado antes de instalar la batería.
1. Instale el paquete de baterías.
2. Para ENCENDER la herramienta, sujétela como se muestra en
la figura N y apriete el interruptor de velocidad variable 1 .
NOTA: Cuanto más apriete el interruptor, más rápido
funcionará la herramienta. Si tiene alguna duda sobre la
velocidad correcta para su trabajo, pruebe el rendimiento
a baja velocidad y auméntela gradualmente hasta alcanzar
una velocidad que le resulte cómoda.
3. Para APAGAR la herramienta, suelte el interruptor de
velocidad variable 1 .
Botón de funcionamiento continuo (Fig. O)
Puede desactivarse el funcionamiento continuo de la
herramienta pulsando a fondo el botón de funcionamiento
continuo 4 que se muestra en la figura O.
Para más comodidad, en caso de aplicaciones de uso
prolongado, con el botón de funcionamiento continuo
4 puede dejarse bloqueado el interruptor 1 en posición
de pulsado.
Luces de trabajo LED (Fig. P)
La luz de trabajo de LED 2 se activa al pulsar el interruptor.
Se apaga automáticamente un rato después de soltar el
interruptor.
Posición adecuada de las manos (Fig. N)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, tenga SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, sujete SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
Para sostener adecuadamente la herramienta la posición
adecuada de las manos deberá ser la que se muestra en la
Figura N.
Uso del adaptador de extracción de polvo
con el rodillo abrasivo (Fig. R)
1. Monte el adaptador de extracción de polvo 17 . Consulte la
Montaje del adaptador de extracción de polvo.
2. Monte el rodillo abrasivo 23 como se describe en
Instalación/Extracción de accesorios.
3. Monte la hoja abrasiva como se describe en Instalación/
Extracción de hojas abrasivas.
Uso del adaptador de extracción de polvo
con el accesorio de corte por penetración
(Fig. S)
1. Monte el adaptador de extracción de polvo. Consulte la
Montaje del adaptador de extracción de polvo.
2. Empuje el brazo de extracción de polvo 19 en la apertura
inferior del adaptador de extracción de polvo 17 .
3. Monte la cuchilla de corte por penetración como se describe
en Instalación/Extracción de accesorios.
4. Ajuste el brazo o brazos de extracción de polvo para obtener
mejores resultados.
47
Español
Consejos útiles
• Compruebe siempre que la pieza de trabajo esté
firmemente sujeta o inmovilizada para evitar movimientos.
Cualquier movimiento del material puede afectar la calidad
del corte o el acabado del lijado.
• No empiece a lijar sin haber colocado antes el papel
abrasivo en el rodillo abrasivo.
• Use papel de grano grueso para lijar superficies rugosas, de
grano medio para superficies suaves y de grano fino para el
acabado de las superficies. Si es necesario, haga primero una
prueba sobre material de desecho.
• La fuerza excesiva reduce la eficiencia de trabajo y
sobrecarga el motor. Si se reemplaza regularmente el
accesorio, se mantendrá en óptimas condiciones de trabajo.
• No deje que el papel abrasivo se desgaste del todo puesto
que se daña la almohadilla de lijar.
• Si la herramienta se recalienta, especialmente cuando se
usa a baja velocidad, ponga la máxima velocidad y haga
funcionar la herramienta en vacío durante 2 o 3 minutos
para enfriar el motor. Evite el uso prolongado a velocidades
muy bajas. Mantenga siempre la cuchilla afilada.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento.
Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen
cuidado de la herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Antes del montaje y el ajuste, quite
siempre la batería. Apague siempre la herramienta
antes de poner o sacar la batería. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posición OFF.
La puesta en marcha accidental puede causar lesiones
El cargador y el paquete de pilas no pueden ser reparados.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas
de la herramienta. Dichos productos químicos pueden
debilitar los materiales con los que están construidas estas
piezas. Use un paño humedecido únicamente con agua
y jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno
a la herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
48
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DeWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con
esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada
sobre los accesorios apropiados.
Accesorios compatibles
Almohadilla de lijado oscilante
Cuchilla oscilante para madera con clavos
Cuchilla oscilante ancha de titanio para madera con clavos
Cuchilla oscilante para madera dura
Cuchilla oscilante de corte rápido para madera
Cuchilla oscilante ancha de corte rápido para madera
Cuchilla oscilante para piezas de madera
Cuchilla oscilante de titanio para metales
Cuchilla oscilante en semicírculo
Cuchilla oscilante de titanio en semicírculo
Cuchilla oscilante para cortes de nivel
Cuchilla oscilante de titanio para cortes de nivel
Cuchilla oscilante para multimateriales
Cuchilla oscilante rígida de raspar
Cuchilla oscilante flexible de raspar
Cuchilla oscilante para extraer residuos de carburo
Cuchilla oscilante de corte rápido para extraer residuos de
carburo
Cuchilla oscilante para raspar carburos
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías
marcadas con este símbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que
pueden ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías
de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse cuando deje de
producir la suficiente potencia en trabajos que se realizaban con
facilidad anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego sáquela de
la herramienta.
• Las batería de litio-ión son reciclables. Llévelas a su
distribuidor o punto de reciclaje local. Los paquetes
de batería recogidos serán reciclados o eliminados
adecuadamente.
Español
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Problema
La unidad no
arranca.
Causa
posible
Solución
posible
Batería instalada
en modo
incorrecto.
Instalar la batería
en el mango de
la herramienta y
asegurarse de que
quede correctamente
ajustada.
La batería no
está cargada.
Coloque la batería en
el cargador e instale
un paquete de baterías
completamente
cargada en la
herramienta.
La batería o la
herramienta
eléctrica se
recalientan.
Deje enfriar la batería
y/o la herramienta
después de un uso
prolongado o cambie
la batería recalentada
con una fría.
El interruptor
está dañado.
Haga cambiar el cable
o el interruptor por un
agente de reparaciones
autorizado por
DeWALT.
49
Français
OUTIL MULTIFONCTION OSCILLANT SANS FIL
DCS355
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans
le développement et l’innovation de ses produits ont fait de
DeWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels
d’outils électriques.
Fiche technique
Tension
Type
Type de batterie
Puissance consommée
Puissance utile
Fréquence d’oscillation
Angle d’oscillation
Poids (sans le bloc-piles)
VDC
W
W
min-1
kg
DCS355
18
1/2
Li-Ion
300
170
0 – 20000
1,6˚
1,1
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon
EN60745.
LPA(niveau d’émission de pression acoustique) dB(A)
86
LWA(niveau de puissance acoustique)
dB(A)
97
K(incertitude pour le niveau acoustique
dB(A)
3
donné)
Valeur d’émission de vibration ah =
Incertitude K =
m/s
m/s2
2
16,1
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet
informatif a été mesuré conformément à une méthode d’essai
normalisé établie par EN60745, et peut être utilisé pour
comparer un outil à un autre. Il peut également être utilisé pour
effectuer une évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations
déclaré correspond aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé pour différentes
applications ou est mal entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent augmenter
considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations
doit également prendre en compte les heures où l’outil est
mis hors tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune
tâche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations
telles que : maintenance de l’outil et des accessoires,
maintenir la température des mains élevée, organisation
du travail.
Fusibles :
Europe
Outils de 230 V
Certificat de Conformité CE
Directives Machines
Outil multifonction oscillant sans fil
DCS355
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-24:2009+A11:2011, EN60745-2-11:2010.
Ces produits sont également compatibles avec les Directives
2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos
de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
16.08.16
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d’instruction.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et
soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
50
10 ampères, secteur
Poids
Français
Piles
Chargeurs/Durées de charge (minutes)
Cat #
VDC
Ah
Poids
kg
DCB107
DCB112
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB181
DCB182
DCB183/B*
DCB184/B*
DCB185
DCB141
DCB142
DCB143
DCB144
DCB145
18/54
18
18
18
18
18
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
6,0/2,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
1,05
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
270
70
185
90
240
60
70
185
90
240
60
170
45
120
60
150
40
45
120
60
150
40
140
35
100
50
120
30
35
100
50
120
30
90
22
60
30
75
22
22
60
30
75
22
60
22
60
30
75
22
22
60
30
75
22
90
22
60
30
75
22
22
60
30
75
22
X
45
120
60
150
X
45
120
60
150
X
Consignes de sécurité générales propres aux
outils électriques
AVERTISSEMENT : lire toutes les directives et
consignes de sécurité. Tout manquement aux
directives et consignes ci-incluses comporte des risques
de décharges électriques, d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les avertissements
ci-après se rapporte aux outils alimentés sur secteur (avec fil) ou
par piles (sans fil).
1) Sécurité – Aire de Travail
a ) Maintenir l’aire de travail propre et bien éclairée. Les
lieux sombres ou encombrés sont propices aux accidents.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Les outils électriques peuvent
produire des étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c ) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute autre
personne, lors de l’utilisation d’un outil électrique.
Toute distraction pourrait faire perdre la maîtrise de
l’appareil.
2) Sécurité – Électricité
a ) La fiche électrique de l’outil doit correspondre à la
prise murale. Ne modifier la fiche en aucune façon.
Ne pas utiliser de fiche d’adaptation avec un outil
électrique mis à la terre (masse). L’utilisation de fiches
d’origine et de prises appropriées réduira tout risque de
décharges électriques.
b ) Éviter tout contact corporel avec des éléments mis
à la terre comme : tuyaux, radiateurs, cuisinières
ou réfrigérateurs. Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la terre.
c ) Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à
l’humidité. Tout contact d’un outil électrique avec un
liquide augmente les risques de décharges électriques.
d ) Ne pas utiliser le cordon de façon abusive. Ne
jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer
ou débrancher un outil électrique. Protéger le
cordon de toute source de chaleur, de l’huile, et de
tout bord tranchant ou pièce mobile. Les cordons
endommagés ou emmêlés augmentent les risques de
décharges électriques.
e ) En cas d’utilisation d’un outil électrique à l’extérieur,
utiliser systématiquement une rallonge conçue à cet
effet. Cela diminuera tout risque de décharges électriques.
f ) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil électrique en
milieu humide, utiliser un circuit protégé par un
dispositif de courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) Sécurité Individuelle
a ) Rester systématiquement vigilant et faire preuve de
jugement lorsqu’on utilise un outil électrique. Ne pas
utiliser d’outil électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de médicaments.
Tout moment d’inattention pendant l’utilisation d’un
outil électrique comporte des risques de dommages
corporels graves.
b ) Porter un équipement de protection individuel.
Porter systématiquement un dispositif de protection
oculaire. Le fait de porter un masque anti-poussières,
des chaussures antidérapantes, un casque de sécurité ou
un dispositif de protection auditive, lorsque la situation le
requiert, réduira les risques de dommages corporels.
c ) Prévenir tout démarrage accidentel. S’assurer
que l’interrupteur est en position d’arrêt avant de
brancher l’outil sur le secteur et/ou à la batterie, ou
de le ramasser ou le transporter. Transporter un outil
le doigt sur l’interrupteur ou brancher un outil électrique
alors que l’interrupteur est en position de marche invite
les accidents.
51
Français
d ) Retirer toute clé de réglage avant de démarrer
l’outil. Une clé laissée sur une pièce rotative d’un outil
électrique comporte des risques de dommages corporels.
e ) Adopter une position stable. Maintenir les pieds
bien ancrés au sol et conserver son équilibre en
permanence. Cela permettra de mieux maîtriser l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
f ) Porter des vêtements appropriés. Ne porter aucun
vêtement ample ou bijou. Maintenir cheveux,
vêtements et gants à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
g ) Lorsqu’un dispositif de connexion à un système de
dépoussiérage ou d’élimination est fourni, s’assurer
qu’il est branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques engendrés par
les poussières.
5) Utilisation et entretien de la batterie
a ) Recharger la batterie uniquement avec le chargeur
spécifié par le fabricant. Un chargeur propre à un
certain type de batterie peut créer des risques d’incendie
lorsqu’utilisé avec d’autres batteries.
b ) Utiliser les outils électriques uniquement avec leur
batterie spécifique. L’utilisation d’autres batteries
comporte des risques de dommages corporels ou
d’incendie.
c ) Après utilisation, ranger la batterie à l’écart d’objets
métalliques, tels que trombones, pièces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques
susceptibles de conduire l’électricité entre les bornes,
car cela pose des risques de brûlures ou d’incendie.
d ) Si utilisée de façon abusive, la batterie pourra
perdre du liquide. Éviter alors tout contact. En
cas de contact accidentel, rincer abondamment à
l’eau claire. En cas de contact oculaire, rincer puis
consulter immédiatement un médecin. Le liquide de la
batterie peut engendrer irritation ou brûlures.
4) Utilisation et Entretien des Outils
Électriques
a ) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser l’outil
approprié au travail en cours. L’outil approprié
effectuera un meilleur travail, de façon plus sûre et à la
vitesse pour laquelle il a été conçu.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dont l’interrupteur
est défectueux. Tout appareil dont l’interrupteur est
défectueux est dangereux et doit être réparé.
c ) Débrancher la fiche du secteur et/ou la batterie de
l’outil électrique avant d’effectuer tout réglage, de
changer tout accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de démarrage
accidentel de l’appareil.
d ) Après utilisation, ranger les outils électriques hors
de portée des enfants et ne permettre à aucune
personne non familière avec son fonctionnement (ou
sa notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils peuvent
être dangereux entre des mains inexpérimentées.
e ) Entretenir les outils électriques. Vérifier les pièces
mobiles pour s’assurer qu’elles sont bien alignées
et tournent librement, qu’elles sont en bon état et
ne sont affectées d’aucune condition susceptible de
nuire au bon fonctionnement de l’outil. En cas de
dommage, faire réparer l’outil électrique avant toute
nouvelle utilisation. De nombreux accidents sont causés
par des outils mal entretenus.
f ) Maintenir tout organe de coupe propre et bien
affûté. Les outils de coupe bien entretenus et affûtés
sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles
à contrôler.
g ) Utiliser un outil électrique, ses accessoires, mèches,
etc., conformément aux présentes directives et
suivant la manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des conditions
de travail et de la tâche à effectuer. L’utilisation d’un
outil électrique à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
52
6) Réparation
a ) Faire entretenir les outils électriques par un
réparateur qualifié en n’utilisant que des pièces
de rechange identiques. Cela permettra de préserver
l’intégrité de l’outil électrique et la sécurité de l’utilisateur.
Consignes de sécurité supplémentaires pour
l’outil multifonction oscillant
AVERTISSEMENT : prenez garde aux éventuelles
poussières toxiques pouvant se former lors du ponçage
d’un métal ou de certains bois (hêtre, chêne, par ex.).
Portez toujours un masque spécialement conçu pour vous
protéger des poussières et émanations toxiques et veillez à
ce que les personnes situées dans ou passant par la zone
de travail soient également protégées.
AVERTISSEMENT : cet outil doit être utilisé dans une
zone bien aérée lors du ponçage de métaux ferreux. Ne
l’utilisez pas à proximité de liquides inflammables, de
gaz ou de poussières. Les étincelles ou particules chaudes
provenant du ponçage ou de l’arc des charbons du moteur
pourraient enflammer les matériaux combustibles.
Ponçage de peinture
•
•
AVERTISSEMENT : respecter les règles en vigueur pour le
ponçage de peintures en prêtant une attention particulière
à ce qui suit:
Si possible, utiliser un aspirateur de poussière.
Lors du ponçage de peintures présumées à base de plomb:
ʵʵ Interdire l’accès à la zone de travail aux femmes enceintes
et aux enfants.
ʵʵ Toutes les personnes ayant accès à la zone de travail
doivent porter un masque conçu pour la protection contre
les poussières et les vapeurs de plomb.
ʵʵ Ne pas manger, boire ou fumer dans la zone de travail.
Français
•
•
•
Se débarrasser de la poussière et des autres débris de
manière sûre.
Tenir l’outil par les surfaces isolées prévues à cet effet
pendant toute utilisation où l’outil de coupe pourrait
entrer en contact avec des fils électriques cachés ou
son propre cordon. Tout contact avec un fil sous tension
met les parties métalliques exposées de l’outil sous tension et
électrocute l’utilisateur.
Utilisez les pinces ou un autre moyen pratique pour fixer
et soutenir l’ouvrage sur une plateforme stable. Tenir
l’ouvrage dans vos mains ou contre le corps le rend instable et
peut conduire à une perte de contrôle.
Risques résiduels
Malgré l’application de la réglementation de sécurité applicable
et la mise en œuvre des dispositifs de sécurité, certains risques
résiduels ne peuvent pas être évités. À savoir :
• Diminution de l’acuité auditive.
• Risques de dommages corporels dus à la projection
de particules.
• Risques de brûlures provoquées par des accessoires chauffant
pendant leur utilisation.
• Risques de dommages corporels dus à un usage prolongé.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que la tension de
la batterie correspond bien à la tension indiquée sur la plaque
signalétique. Vérifier également que la tension du chargeur
correspond bien à la tension du secteur.
Votre chargeur DeWALT à double isolation est
conforme à la norme EN60335 ; un branchement à la
terre n’est donc pas nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service
après-vente DeWALT.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils
portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité absolue. Utiliser
une rallonge homologuée compatible avec la tension nominale
du chargeur (consulter la Caractéristiques techniques).
La section minimale du conducteur est de 1 mm2 pour une
longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le
câble sur toute sa longueur.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Chargeurs
Les chargeurs DeWALT ne nécessitent aucun réglage et sont
conçus pour une utilisation la plus simple possible.
Consignes de sécurité importantes propres
à tous les chargeurs de batteries
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : ce manuel contient
d’importantes consignes de sécurité et de fonctionnement
concernant les chargeurs de batterie compatibles (consulter les
Caractéristiques Techniques).
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les instructions et les
marquages d’avertissement sur le chargeur, le bloc batterie et
le produit utilisant le bloc batterie.
AVERTISSEMENT : risque de choc. Ne pas laisser
les liquides pénétrer dans le chargeur. Risque de
choc électrique.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.
ATTENTION : risque de brûlure. Pour réduire le risque
de blessures, ne charger que des batteries rechargeables
DeWALT. Les autres types de batteries peuvent exploser et
causer des blessures et des dégâts.
ATTENTION : les enfants doivent être surveiller pour
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
AVIS : sous certaines conditions, lorsque le chargeur est
branché à l’alimentation électrique, les contacts de charge
exposés à l’intérieur du chargeur peuvent être mis en
court-circuit par un corps étranger. Les corps étrangers de
nature conductrice tels que, mais ne se limitant pas à, la
laine d’acier, le papier aluminium ou toute accumulation
de particules métalliques doivent être tenus éloignés des
cavités du chargeur. Débranchez toujours le chargeur de
la prise lorsqu’il n’y a pas de pack batterie dans la cavité.
Débranchez le chargeur avant de le nettoyer.
• NE PAS tenter de charger le bloc batterie avec un
chargeur différent de ceux indiqués dans ce manuel. Le
chargeur et le bloc batterie sont spécifiquement conçus pour
fonctionner ensemble.
• Ces chargeurs ne sont pas prévus pour d’autres
utilisation que la charge des batteries rechargeables
DeWALT. Toute autre utilisation peut causer un risque
d’incendie, de choc électrique ou d’électrocution.
• Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la neige.
• Pour débrancher le chargeur, tirer sur la fiche et non
sur le cordon. Cela réduira le risque de dégât à la fiche et
au cordon.
• S’assurer que le cordon est placé de sorte qu’on ne
puisse pas marcher dessus, trébucher ou l’endommager
d’une autre manière.
• Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est absolument
nécessaire. Toute utilisation impropre d’une rallonge
peut causer un risque d’incendie, de choc électrique ou
d’électrocution.
53
Français
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne placez aucun objet sur le chargeur et ne le placez pas
sur une surface molle qui pourrait obstruer les fentes
d’aération et entraîner une chaleur interne excessive.
Éloignez le chargeur de toute source de chaleur. Le chargeur
est aéré par des fentes au-dessus et au-dessous du boîtier.
Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon ou une fiche
endommagés—les faires remplacer immédiatement.
Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un choc violent,
s’il est tombé, ou s’il a été autrement endommagé de
quelque manière que ce soit. Apporter le chargeur à un
centre de réparation agréé.
Ne pas démonter le chargeur ; l’apporter à un centre de
réparation agréé lorsqu’un entretien ou une réparation
est nécessaire Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou d’incendie.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être
remplacé immédiatement par le fabricant, un agent de
réparation ou une personne qualifiée similaire pour éviter
tout risque.
Débrancher le chargeur de la prise secteur avant de
procéder à son nettoyage. Cette précaution réduira
le risque de choc électrique. Le retrait du bloc batterie ne
réduira pas les risques.
NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs ensemble.
Le chargeur est conçu pour être alimenté en courant
électrique domestique standard 230 V. Ne pas essayer
de l’utiliser avec n’importe quelle autre tension Cette
directive ne concerne pas le chargeur pour véhicule.
Recharger une batterie (Fig. B)
1. Branchez le chargeur dans une prise appropriée avant
d’insérer le bloc-batterie.
2. Insérez le bloc-batterie 8 dans le chargeur en vous assurant
qu’il soit parfaitement bien en place. Le voyant rouge
(charge) clignote de façon répétée pour indiquer que le
processus de charge a commencé.
3. La fin de la charge est indiquée par le voyant rouge restant
fixe en continu. Le bloc-batterie est alors complètement
rechargé et il peut soit être utilisé, soit être laissé dans le
chargeur. Pour retirer le bloc-batterie du chargeur, enfoncez
le bouton de libération de la batterie 9 sur le bloc batterie.
REMARQUE : Pour garantir les meilleures performances
et la durée de vie des blocs-batteries Li-Ion, rechargez-les
complètement avant la première utilisation.
Fonctionnement du chargeur
Consultez les indicateurs ci-dessous pour connaître l’état de
charge du bloc-batterie.
Indicateurs de charge
charge en cours
pleinement chargée
suspension de charge*
*Le voyant rouge continue à clignoter, mais un voyant jaune
s’allume durant cette opération. Lorsque la batterie a retrouvé
54
une température appropriée, le voyant jaune s’éteint et le
chargeur reprend la procédure de charge.
Les chargeurs compatibles ne rechargent pas un bloc batterie
défectueux. Le chargeur indique que la batterie est défectueuse
en refusant de s’allumer ou en affichant le dessin clignotant
indiquant un problème sur le bloc ou le chargeur.
REMARQUE : cela peut également signifier un problème sur un
chargeur.
Si le chargeur indique un problème, portez le chargeur et le bloc
batterie pour un test dans un centre d’assistance agréé.
Délai Bloc chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte que la batterie est trop chaude
ou trop froide, il démarre automatiquement un délai Bloc
Chaud/Froid, suspendant la charge jusqu’à ce que la batterie
ait atteint la température adéquate. Le chargeur passe ensuite
directement en mode Charge. Cette fonctionnalité permet une
durée de vie maximale de la batterie.
Un bloc-batterie froid se recharge à une cadence plus lente
qu’un bloc-batterie chaud. Le bloc batterie se charge à ce taux
réduit pendant tout le cycle de charge et n’atteint pas le niveau
de charge maximum même si la batterie se réchauffe.
Le chargeur DCB118 est équipé d’un ventilateur conçu pour
refroidir le bloc-batterie. Le ventilateur se met automatiquement
en marche si le bloc-batterie a besoin d’être refroidi. Ne faites
jamais fonctionner le chargeur si le ventilateur ne fonctionne
pas correctement ou si les fentes d’aération sont bouchées. Ne
laissez pénétrer aucun corps étranger à l’intérieur du chargeur.
Système de protection électronique
Les outils XR Li-Ion sont conçus avec un système de protection
électronique qui protège la batterie des surcharges, surchauffes
ou d’être complètement déchargée.
L’outil s’éteint automatiquement si le système de protection
électronique se déclenche. Si cela se produit, placez la batterie
ion lithium sur le chargeur jusqu’à ce qu’elle soit complètement
rechargée.
Fixation murale
Ces chargeurs sont conçus pour être fixés au mur ou pour
être posés à la verticale sur une table ou un établi. En cas de
fixation au mur, placez le chargeur près d’une prise électrique
et loin d’un coin ou de toute autre obstacle qui pourrait gêner
le flux d’air. Utilisez l’arrière du chargeur comme gabarit pour
l’emplacement des vis au mur. Fixez le chargeur à l’aide de
vis pour cloisons sèches (achetées séparément) d’au moins
25,4 mm de long avec un diamètre de tête de 7 et 9 mm,vissées
dans du bois à une profondeur optimale laissant ressortir
environ 5,5 mm de la vis. Alignez les fentes à l’arrière du
chargeur avec les vis qui dépassent et insérez-les complètement
ces dernières dans les fentes.
Consignes de nettoyage du chargeur
AVERTISSEMENT : risque de choc. Débranchez le
chargeur de la prise de courant avant le nettoyage.
La saleté et la graisse peuvent être éliminées de l’extérieur
du chargeur avec un chiffon ou une brosse souple
non métallique. N’utilisez ni eau, ni autre solution de
nettoyage. Ne laissez jamais aucun liquide pénétrer à
Français
l’intérieur de l’appareil et n’immergez jamais aucune pièce
de l’appareil dans aucun liquide.
Batteries
Consignes de sécurité importantes propres
à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange, s’assurer d’inclure
son numéro de catalogue et sa tension.
La batterie n’est pas totalement chargée en usine. Avant
d’utiliser la batterie et le chargeur, lire les consignes de sécurité
ci-dessous. Puis suivre la procédure de charge ci-après.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne pas charger ou utiliser une batterie dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Insérer ou retirer le bloc-pile du
chargeur peut enflammer la poussière ou des émanations.
Ne jamais forcer le bloc batterie dans le chargeur.
Ne modifier le bloc batterie d’aucune manière que ce
soit pour le faire entrer sur un chargeur incompatible,
car le bloc batterie peut se casser et causer de graves
blessures.
Charger le bloc batterie uniquement dans les chargeurs
DeWALT.
NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau ou d’autres
liquides.
Ne pas ranger ou utiliser l’outil et le bloc-piles dans des
endroits où la température peut atteindre ou excéder
40 ˚C (104 ˚F) (comme dans les remises extérieures ou
les bâtiments métalliques l’été).
Ne pas incinérer la batterie même si elle est sévèrement
endommagée ou complètement usagée, car elle pourrait
exploser au contact des flammes. Au cours de l’incinération
des batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières toxiques
sont dégagées.
En cas de contact du liquide de la batterie avec la peau,
la rincer immédiatement au savon doux et à l’eau claire.
En cas de contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire une
quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que l’irritation cesse. Si des
soins médicaux sont nécessaires, noter que l’électrolyte de la
batterie est composé d’un mélange de carbonates organiques
liquides et de sels de lithium.
Le contenu des cellules d’une batterie ouverte pourrait
causer une irritation des voies respiratoires. Dans cette
éventualité, exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de brûlures. Le liquide de la
batterie pourrait s’enflammer s’il est exposé à des étincelles
ou à une flamme.
AVERTISSEMENT : ne jamais tenter d’ouvrir le bloc
batterie pour quelque raison que ce soit. Si le boîtier du
bloc batterie est fissuré ou endommagé, ne pas l’insérer
dans un chargeur Ne pas écraser, laisser tomber, ou
endommager le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
batterie ou un chargeur ayant reçu un choc violent, étant
tombé, ayant été écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (par ex. percé par un clou, frappé d’un
coup de marteau, piétiné). Risque de choc électrique ou
d’électrocution. Les blocs batterie endommagés doivent
être renvoyés à un centre de réparation pour y être
recyclés.
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Ne rangez et ne
transportez pas le bloc-batterie s’il est possible que
des objets métalliques entrent en contact avec les
bornes de la batterie. Ne placez par exemple pas le blocbatterie dans des tabliers, poches, boîtes à outils, boîtes
de kits d’accessoires, tiroirs, etc. en présence de clous, vis,
clés, etc.
ATTENTION : après utilisation, ranger l’outil, à plat,
sur une surface stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne. Certains outils
équipés d’un gros bloc batterie peuvent tenir à la verticale
sur celui-ci, mais manquent alors de stabilité.
Transport
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Le transport
des batteries peut causer un incendie si les bornes de la
batterie entrent accidentellement en contact avec des
matériaux conducteurs. Lors du transport des batteries,
assurez-vous que les bornes de la batterie sont protégées
et bien isolées des matériaux avec lesquels elles pourraient
entrer en contact et qui pourraient provoquer un courtcircuit.
Les batteries DeWALT sont conformes à toutes les
réglementations d’expédition applicables comme prescrit
par les normes industrielles et juridiques qui incluent les
recommandations de l’ONU pour le transport des marchandises
dangereuses, les réglementations relatives aux marchandises
dangereuses de l’International Air Transport Association (IATA),
les réglementations de l’International Maritime Dangerous
Goods (IMDG) et l’accord européen concernant le transport
international de marchandises dangereuses sur route
(ADR). Les cellules et les batteries ion lithium ont été testées
conformément à la section 38,3 des recommandations de l’ONU
pour les tests et critères relatifs au transport des marchandises
dangereuses.
Dans la plupart des cas, l’envoi d’un bloc-batterie DeWALT ne
sera pas soumis à la classification réglementée de classe 9 pour
les matières dangereuses. En règle générale, seuls les envois
contenant une batterie Lithium-Ion d’une énergie nominale
supérieure à 100 Watts/heure (Wh) nécessitent une expédition
réglementée de classe 9. L’énergie nominale en Watts/heure de
toutes les batteries Lithium-Ion est indiquée sur l’emballage. De
plus, en raison de la complexité de la réglementation, DeWALT
ne recommande pas l’expédition aérienne de blocs-batteries
seuls, peu importe le wattage/heure nominal. Les envois d’outil
avec batterie (kit combiné) peuvent être faits par avion si le
wattage/heure nominal du bloc-batterie n’excède pas 100 Wh.
Que l’expédition soit exemptée ou réglementée, l’expéditeur
a la responsabilité intégrale de consulter les dernières
réglementations relatives à l’emballage, à l’étiquetage/au
marquage et aux exigences de documentation.
55
Français
Les informations fournies dans cette section du manuel sont
fournies en bonne foi et sont considérées précises au moment
de la rédaction de ce document. Toutefois, aucune garantie
explicite ou implicite ne peut être fournie. L’acheteur a la
responsabilité de s’assurer que ses activités sont conformes aux
réglementations applicables.
Transport de la batterie FLEXVOLTTM
La batterie FLEXVOLTTM DeWALT dispose de deux modes :
Utilisation et Transport.
Mode Utilisation : Lorsque la batterie FLEXVOLTTM est seule
ou dans un produit DeWALT 18V, elle fonctionne comme une
batterie de 18 V. Lorsque la batterie FLEXVOLTTM est dans un
produit 54V ou 108V (deux batteries de 54V), elle fonctionne
comme une batterie de 54V.
Mode Transport : Lorsque le cache est fixé sur la batterie
FLEXVOLTTM, elle est en mode Transport. Gardez le cache en
place pour expédier la batterie.
En mode Transport, les chaînes
des cellules sont déconnectées
électriquement à l’intérieur du
bloc pour en faire 3 batteries de
plus faible wattage-heure (Wh)
comparées à une seule batterie au wattage-heure plus élevé. Le
fait de répartir l’énergie consommée du bloc en 3 batteries peut
exempter le bloc de certaines réglementations en matière de
transport qui sont imposées pour les batteries dont l’énergie
consommée est plus élevée.
La puissance en Wh pour
Exemple de marquage pour l’utilisation et
le transport
le transport peut par
exemple être de 3 x 36 Wh,
représentant 3 batteries
de 36 Wh chacune. La
puissance d'utilisation en Wh peut être de 108 Wh (sous
entendue, 1 batterie).
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et sec, à l’abri
de toute lumière solaire directe et de tout excès de
température. Pour des performances et une durée de vie
optimales, entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
2. Pour un stockage prolongé, il est recommandé de conserver
la batterie complètement chargée dans un lieu frais et sec,
hors du chargeur pour de meilleurs résultats.
REMARQUE : les blocs batterie ne doivent pas être stockés
complètement déchargés. Le bloc batterie devra être rechargé
avant l’utilisation.
Étiquettes sur le chargeur et la batterie
En plus des pictogrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et le bloc batterie peuvent montrer les
pictogrammes suivants :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
56
Consulter la Fiche technique pour les temps de
charge.
e pas mettre en contact avec des objets
N
conducteurs.
Ne pas recharger une batterie endommagée.
Ne pas exposer à l’eau.
R emplacer systématiquement tout cordon
endommagé.
Recharger seulement entre 4 ˚C et 40 ˚C.
Utiliser uniquement à l’intérieur.
ettre la batterie au rebut conformément à la
M
réglementation en matière d’environnement.
R echarger les blocs batterie DeWALT uniquement
avec les chargeurs DeWALT appropriés. La recharge
des blocs batterie différents des batteries DeWALT
appropriées avec un chargeur DeWALT peut
entraîner leur explosion ou d’autres situations
dangereuses.
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
UTILISATION (sans cache de transport). Exemple :
Puissance en Wh de 108 Wh (1 batterie de 108 W).
TRANSPORT (avec cache de transport intégré).
Exemple : Puissance en Wh de 3 x 36 Wh (3
batteries de 36 Wh).
Type de Batterie
Le DCS355 fonctionne avec un bloc batterie de 18 volts.
Ces blocs batterie peuvent être utilisés : DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546.
Consultez les Caractéristiques techniques pour plus
d’informations.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Adaptateur pour toutes les lames
1 Lame Fastcut pour bois 31 mm x 43 mm
1 Tête de ponçage
1 Lame pour bois avec clous 31 mm x 43 mm
1 Lame racloir rigide
1 Clé hexagonale pour adaptateur de lame
1 Notice d’instructions
1 Adaptateur d’aspiration de poussières
1 Guide de coupe
Français
1 Lame semi-circulaire 100 mm
25 Papiers de verre assortis
1 Lame de finition pour bois 9,5 mm x 43 mm
1 Lame au carbure 3 mm pour retrait de jointoiement
(100 mm demi-lune)
1 Clé hexagonale pour guide de coupe
1Chargeur
1 Mallette TSTAK
DCS355D1/DCS355M1:
1 Bloc batterie Li-ion
DCS355D2/DCS355M2:
2 Blocs batterie Li-ion
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
Porter un dispositif de protection respiratoire.
Emplacement de la Date Codée de
Fabrication (Fig. A)
La date codée de fabrication 20 , qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2016 XX XX
Année de fabrication
Description (Fig. A, B)
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
1 Gâchette à variateur de vitesse
2 Éclairage à DEL
3 Levier de serrage d’accessoire
4 Bouton de verrouillage/déverrouillage
5 Logements latéraux pour accessoire
6 Bloc du guide de coupe
7 Bras du guide de coupe
8 Bloc batterie
9 Bouton de libération de la batterie
10 Bouton de témoin de batterie
Utilisation Prévue
Cet outil multifonction oscillant est conçu pour les applications
professionnelles de ponçage de finition, de coupe en plongée,
de coupe à ras, de retrait de matériau en excès et de préparation
de surface.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou
de liquides inflammables.
Cet outil multifonction oscillant est un outil électrique
professionnel.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacité
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou
qui manquent d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces
personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : retirer systématiquement la
batterie avant tout montage ou réglage. Arrêter
systématiquement l’outil avant d’insérer ou de
retirer la batterie. S’assurer que la gâchette est bien en
position d’ARRÊT. Tout démarrage accidentel pourrait
causer des dommages corporels.
AVERTISSEMENT : risque de lacérations ou de
brûlures. Ne touchez jamais les bords tranchants
des accessoires. Ne pas toucher l’ouvrage ou la lame
immédiatement après l’utilisation de l’outil. Ils peuvent
devenir très chauds. Manipuler avec précaution. Toujours
laisser les accessoires et l’ouvrage refroidir avant toute
manipulation.
AVERTISSEMENT : utiliser exclusivement des batteries et
chargeurs DeWALT.
Insertion et retrait du bloc batterie de l’outil
(Fig. B)
REMARQUE : pour un résultat optimal, assurez-vous que le bloc
batterie 8 est complètement chargé.
Pour installer le bloc batterie dans la
poignée de l’outil
1. Alignez le bloc batterie 8 avec le rail à l’intérieur de la
poignée de l’outil (Fig. B).
2. Faites-le coulisser dans la poignée jusqu’à ce qu’il soit
correctement logé dans l’outil et vérifiez qu’il ne se
libère pas.
Pour démonter le bloc batterie de l’outil
1. Appuyer sur le bouton de libération de la batterie 9 et tirer
fermement le bloc batterie hors de la poignée de l’outil.
2. Insérer le bloc batterie dans le chargeur comme décrit dans
la section du chargeur de ce manuel.
57
Français
Témoin de charge des blocs batterie
(Fig. B)
Raccordement des accessoires avec
l’adaptateur universel (Fig. G)
Certains blocs batterie DeWALT incluent un témoin de charge
composé par trois voyants verts qui indiquent le niveau de
charge restant dans le bloc batterie.
Pour activer le témoin de charge, maintenir enfoncé le bouton
du témoin de charge 10 . Une combinaison de trois voyants
verts s’allume pour indiquer le niveau de charge restant. Lorsque
le niveau de charge de la batterie est au-dessous de la limite
utilisable, le témoin de charge ne s’allume pas et la batterie doit
être rechargée.
REMARQUE : le témoin de charge est uniquement une
indication de la charge restant dans le bloc batterie. Il n’indique
pas la fonctionnalité de l’outil et peut être sujet à des variations
selon les composants du produit, la température et l’application
de l’utlisateur final.
ATTENTION : pour éviter les blessures, n’utilisez pas
d’accessoire pour une application si l’adaptateur n’est pas
capable de retenir l’accessoire.
ATTENTION : lisez et respectez les consignes de sécurité
du fabricant pour tous les accessoires utilisés avec cet outil.
ATTENTION : pour éviter les blessures, assurez-vous que
l’adaptateur et l’accessoire sont solidement serrés.
Les accessoires qui ne sont pas fabriqués par DeWALT peuvent
être raccordés avec l’adaptateur universel.
1. Placez la rondelle 11 sur l’outil.
2. Placez l’accessoire 12 sur la rondelle.
3. Serrez et fixez l’écrou de l’adaptateur 16 avec la clé
hexagonale 18 .
Installation/retrait des accessoires (Fig. C–G)
Raccordement du guide de coupe (Fig. H–M)
Serrage de l’accessoire sans outil (Fig. C–E)
Le DCS355 inclut un système de changement rapide
d’accessoire. Il permet un changement plus rapide de
l’accessoire sans utiliser de clés, contrairement aux autres outils
oscillants.
1. Saisissez l’outil et pincez le levier de serrage de l’accessoire
3 commen illustré sur la figure C.
2. Éliminez les éventuels débris sur l’arbre de l’outil et le
porte accessoire.
3. Faites coulisser l’accessoire entre l’arbre 22 et le porteaccessoire pour vous assurer que l’accessoire s’engage sur
les huit broches du support et qu’il arrive à fleur de l’arbre.
Assurez-vous que l’accessoire soit orienté comme illustré sur
la figure D.
4. Relâchez le levier de serrage de l’accessoire.
REMARQUE : Certains accessoires, comme les racloirs et les
lames, peuvent être montés de biais si nécessaire, comme
illustré sur la figure E.
Installation/retrait des feuilles de papier
de verre (Fig. F)
Une plaque en losange utilise un système d’attache à crochet et
boucle pour attacher les feuilles de papier de verre. La plaque
vous permet l’utilisation sur de grandes surfaces planes et dans
des points étroits ou des coins.
1. Raccordez la plaque de ponçage 23 comme décrit à la
section Installation/retrait des accessoires.
2. Alignez les bords du papier de verre avec le bord de la
plaque de ponçage et appuyez le papier de verre 24 sur
la plaque.
3. Appuyez fermement sur la base avec le papier de verre
attaché contre une surface plane et activez brièvement
l’outil. Cela permet une bonne adhérence entre la plaque et
le papier de verre et permet d’éviter l’usure prématurée.
4. Lorsque la pointe du papier de verre est usée, détachez la
feuille de la plaque, retournez-la et attachez-la de nouveau.
58
Le guide de profondeur/coupe vous permet de couper de
manière précise le matériau à une profondeur spécifiée et de
suivre rigoureusement une ligne de coupe.
1. Raccordez le bloc du guide de coupe 6 en introduisant les
onglets de l’accessoire 13 sur le guide dans les encoches
du support d’accessoire latéral 5 sur le corps principal
de l’outil.
REMARQUE : Le guide de profondeur/coupe peut être
monté d’un côté ou de l’autre de l’outil.
2. Fixez le bloc sur le corps principal avec la vis fournie 15 et la
rondelle 21 . Serrez avec la clé hexagonale fournie 16 .
Guide de profondeur
Cette caractéristique vous permet de couper de manière précise
le matériau à une profondeur spécifiée.
1. Introduisez le bras du guide 7 comme illustré sur la figure I
dans l’encoche avant sur le bloc du guide 6 .
2. Réglez la longueur du guide en le sortant ou le rentrant
pour obtenir la profondeur de coupe désirée, comme illustré
sur la figure J.
3. Fixez le guide en position en tournant le bouton de réglage
de profondeur/coupe 14 vers la droite. Pour libérer le
guide, tournez le bouton de réglage de profondeur/coupe
vers la gauche.
Guide de coupe
Cette caractéristique vous permet de suivre rigoureusement une
ligne de coupe.
1. Introduisez le bras du guide 7 comme illustré sur la figure K
dans les encoches à gauche et à droite du bloc du guide 6 .
2. Réglez la longueur du guide en le sortant ou le rentrant
pour obtenir la longueur de coupe désirée, comme illustré
sur la figure L.
3. Fixez le guide en position en tournant le bouton de réglage
de profondeur/coupe 14 vers la droite. Pour libérer le
guide, tournez le bouton de réglage de profondeur/coupe
vers la gauche.
Français
REMARQUE : le bras du guide peut aussi être placé
verticalement dans l’ensemble carter afin de définir la hauteur à
partir d’une coupe. Consultez la figure M.
Raccordement de l’adaptateur d’aspiration
de poussières (Fig. Q)
L’adaptateur d’aspiration de poussières vous permet de
raccorder l’outil à un aspirateur externe, soit avec le système
AirLock™ (DWV9000-XJ), soit avec un raccord d’aspirateur
standard de 35 mm.
1. Raccordez l’adaptateur d’aspiration de poussières 17 en
introduisant les onglets 13 dans les encoches du support
d’accessoire latéral 5 .
REMARQUE : L’adaptateur d’aspiration des poussières peut
être monté d’un côté ou de l’autre de l’outil.
2. Introduisez la vis 15 et la rondelle 21 dans l’adaptateur
d’aspiration de poussières 17 et serrez avec la clé
hexagonale de fournie 16 .
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation (Fig. N, O)
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire. Tout
démarrage accidentel pourrait causer des dommages
corporels.
AVERTISSEMENT : assurez-vous que l’interrupteur est
bien en position ARRÊT avant d’installer la batterie.
1. Installez le bloc batterie.
2. Mettez l’outil en marche et tenez-le comme illustré sur
la figure N, puis appuyez sur la gâchette à variateur de
vitesse 1 .
REMARQUE : Plus vous appuyez sur la gâchette, plus l’outil
tourne rapidement. En cas de doute concernant la vitesse
de fonctionnement appropriée, testez le fonctionnement
à faible vitesse, puis augmentez graduellement jusqu’à
trouver une vitesse appropriée.
3. Pour arrêter l’outil, relâchez la gâchette à variateur de
vitesse 1 .
Bouton de verrouillage (Fig. O)
L’outil peut être déverrouillé en appuyant à fond sur le bouton
de verrouillage/déverrouillage 4 illustré sur le figure O.
Pour un plus grand confort durant les utilisations prolongées, le
bouton de verrouillage/déverrouillage 4 permet de verrouiller
la gâchette 1 en position enfoncée.
Éclairage à DEL (Fig. P)
L’éclairage à DEL 2 s’active lorsque la gâchette est enfoncée. Il
s’éteindra automatiquement peu après avoir relâché la gâchette.
Position correcte des mains (Fig. N)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels graves, adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, maintenir fermement
et SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour anticiper toute
réaction soudaine de sa part.
La position correcte des mains nécessite de tenir l’outil comme
illustré sur la figure N.
Utilisation de l’adaptateur d’aspiration de
poussières avec la plaque de ponçage (Fig. R)
1. Raccordez l’adaptateur d’extraction de poussières 17 .
Consultez la Raccordement de l’adaptateur d’aspiration
de poussières.
2. Raccordez la plaque de ponçage 23 comme décrit à la
section Installation/retrait des accessoires.
3. Attachez le papier de verre comme décrit à la section
Installation/retrait du papier de verre.
Utilisation de l’adaptateur d’aspiration de
poussières avec l’accessoire pour coupe en
plongée (Fig. S)
1. Raccordez l’adaptateur d’extraction de poussières.
Consultez la Raccordement de l’adaptateur d’aspiration
de poussières.
2. Enfoncez le bras d’aspiration de poussières 19 dans
l’ouverture inférieure de l’adaptateur d’aspiration de
poussières 17 .
3. Raccordez la lame de coupe en plongée comme décrit à la
section Installation/retrait des accessoires.
4. Réglez le bras d’aspiration de poussières 19 pour obtenir
les meilleurs résultats.
Conseils utiles
• Assurez-vous toujours que l’ouvrage soit solidement
maintenu ou serré pour éviter les mouvements. Tout
mouvement du matériau peut affecter la qualité de la coupe
ou la finition du ponçage.
• Ne commencez pas à poncer si le papier de verre n’est pas
attaché à la plaque de ponçage.
• Utilisez du papier de verre à gros grain pour poncer les
surfaces rugueuses, à grain moyen pour les surfaces lisses
et à grain fin pour les surfaces de finition. Si nécessaire,
effectuez un essai sur du matériau de rebut.
• Une force excessive réduira le rendement et causera une
surcharge du moteur. Remplacez régulièrement l’accessoire
pour conserver un rendement optimal.
• Ne laissez pas le papier de verre s’user totalement sous
peine d’endommager la tête de ponçage.
• Si l’outil surchauffe, notamment lorsqu’il est utilisé à faible
vitesse, réglez la vitesse au maximum et faites-le fonctionner
à vide pendant 2–3 minutes pour refroidir le moteur.
59
Français
Évitez l’utilisation prolongée à très faible vitesse. Maintenez
toujours la lame bien affûtée.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil dépendra d’une
maintenance adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer ou
installer toute pièce ou tout accessoire. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas être réparés.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune
lubrification additionnelle.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du
boîtier principal à l’aide d’air comprimé chaque fois
que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussières homologués au cours de
cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Protéger
l’outil de tout liquide et n’immerger aucune de ses pièces
dans aucun liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux
offerts par DeWALT n’ont pas été testés avec ce produit,
leur utilisation avec cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des
accessoires DeWALT recommandés doivent être utilisés
avec cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur
les accessoires appropriés.
Lame métallique oscillante au titane
Lame oscillante semi-circulaire
Lame oscillante semi-circulaire au titane
Lame oscillante pour coupe à ras
Lame oscillante au titane pour coupe à ras
Lame oscillante multifonction
Lame racloir rigide oscillante
Lame racloir flexible oscillante
Lame oscillante au carbure pour le retrait de jointoiement
Lame oscillante Fastcut au carbure pour le retrait de
jointoiement
Râpe oscillante au carbure
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de ce
symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets
ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la
demande en matières premières. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne produira
plus assez de puissance pour effectuer un travail qu’elle faisait
facilement auparavant. En fin de vie utile, mettre la batterie
au rebut conformément à la réglementation en matière
d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la retirer de l’outil.
• Les cellules ion lithium sont recyclables. Les apporter
au revendeur ou dans un centre de recyclage local.
Les blocs batterie collectés seront recyclés ou mis au
rebut correctement.
DÉPANNAGE
Problème Cause
possible
Solution possible
L’appareil ne
démarre pas.
La batterie n’est
pas installée
correctement.
Installez la batterie dans
la poignée de l’outil et
assurez-vous qu’elle est logée
correctement.
La batterie n’est
pas chargée.
Placez la batterie sur le
chargeur et installez un
bloc batterie complètement
chargé dans l’outil.
Surchauffe de la
batterie ou de
l’outil électrique.
Laissez la batterie et/ou l’outil
refroidir après une utilisation
intensive ou remplacer le bloc
batterie en surchauffe par un
bloc batterie froid.
L’interrupteur
est endommagé.
Faites remplacer l’interrupteur
par un technicien de
réparation agréé DeWALT.
Accessoires compatibles
Tête de ponçage oscillante
Lame oscillante pour bois avec clous
Grande lame oscillante au titane pour bois avec clous
Lame oscillante pour bois dur
Lame oscillante Fastcut pour bois
Grande lame oscillante Fastcut pour bois
Lame oscillante de finition pour bois
60
Italiano
UTENSILE MULTI-USO OSCILLANTE A BATTERIA
DCS355
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza,
lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di
DeWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di
apparati elettrici professionali.
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Tipo di batterie
Potenza assorbita
Potenza resa
Frequenza di oscillazione
Angolo di oscillazione
Peso (senza blocco batteria)
VDC
W
W
min-1
kg
DCS355
18
1/2
Li-Ion
300
170
0 – 20000
1,6˚
1,1
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo
EN60745
LPA(livello pressione sonora delle emissioni)
dB(A)
86
LWA(livello potenza sonora)
dB(A)
97
K (incertezza per il livello sonoro dato)
dB(A)
3
Valore di emissione delle vibrazioni ah =
Incertezza K =
m/s2
m/s2
16,1
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio
informativo è stato misurato in base al test standard indicato
nella normativa EN60745 e può essere utilizzato per confrontare
vari apparati fra di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni
riportato è relativo alle applicazioni principali
dell’apparato. Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato per
applicazioni diverse, con diversi accessori, o non riceve
adeguata manutenzione, il valore delle emissioni di
vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe aumentare
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve
anche considerare i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe
ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni.
Per esempio: eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzare il lavoro.
Fusibili:
Europa
Utensili a 230 V
10 A, rete elettrica
Dichiarazione di conformità CE
Direttiva Macchine
Utensile multi-uso oscillante a batteria
DCS355
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici
sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-24:2009+A11:2011, EN60745-2-11:2010.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/
UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT
all’indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
16.08.16
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare
lesioni personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
61
Peso
Italiano
Batterie
Caricatori/Tempi di Ricarica (Minuti)
Cat #
VDC
Ah
Peso
kg
DCB546
DCB181
DCB182
DCB183/B*
DCB184/B*
DCB185
DCB141
DCB142
DCB143
DCB144
DCB145
18/54
18
18
18
18
18
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
6,0/2,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
1,05
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
DCB107
DCB112
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
270
70
185
90
240
60
70
185
90
240
60
170
45
120
60
150
40
45
120
60
150
40
140
35
100
50
120
30
35
100
50
120
30
90
22
60
30
75
22
22
60
30
75
22
60
22
60
30
75
22
22
60
30
75
22
90
22
60
30
75
22
22
60
30
75
22
X
45
120
60
150
X
45
120
60
150
X
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le
avvertenze e le istruzioni. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti può causare scossa elettrica, incendio
e/o gravi lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze fa
riferimento sia agli apparati alimentati a corrente (con cavo
elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).
1) Sicurezza Dell’area di Lavoro
a ) Mantenere l’area di lavoro pulita e ben illuminata.
Gli ambienti disordinati o scarsamente illuminati
favoriscono gli incidenti.
b ) Non azionare gli apparati in ambienti con atmosfera
esplosiva, come quelli in presenza di liquidi, gas
o polveri infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i fumi.
c ) Durante l’uso di un apparato elettrico, tenere
lontani i bambini e chiunque si trovi nelle vicinanze.
Le distrazioni possono provocare la perdita di controllo.
2) Sicurezza Elettrica
a ) Le spine dell’apparato elettrico devono essere
adatte alla presa di alimentazione. Non modificare
la spina in alcun modo. Non collegare un adattatore
alla spina di un apparato elettrico dotato di scarico
a terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare di
modificare le spine e utilizzare sempre le prese appropriate.
b ) Evitare il contatto con superfici collegate con
la terra, quali tubature, termosifoni, fornelli e
frigoriferi. Se il proprio corpo è collegato con la terra, il
rischio di scossa elettrica aumenta.
c ) Non esporre gli apparati elettrici alla pioggia o
all’umidità. Se l’acqua entra nell’apparato elettrico
aumenta il rischio di scossa elettrica.
62
d ) Non utilizzare il cavo elettrico in modo improprio.
Non utilizzare mai il cavo per spostare, tirare
o scollegare l’apparato elettrico. Tenere il
cavo elettrico lontano da fonti di calore, olio,
bordi taglienti o parti in movimento. Se il cavo
è danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e ) Quando l’apparato elettrico viene impiegato
all’aperto, utilizzare unicamente cavi di prolunga
previsti per esterni. L’uso di un cavo elettrico adatto ad
ambienti esterni riduce il rischio di scossa elettrica.
f ) Se è non è possibile evitare l’uso di un apparato
elettrico in ambienti umidi, usare una fonte di
corrente protetta da un interruttore differenziale
(salvavita). L’uso di un interruttore differenziale riduce il
rischio di scossa elettrica.
3) Sicurezza Personale
a ) Quando si utilizza un apparato elettrico evitare
di distrarsi. Prestare attenzione a quello che si sta
facendo e utilizzare il buon senso. Non utilizzare
l’apparato elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un solo attimo
di distrazione durante l’uso di tali apparati potrebbe
provocare gravi lesioni personali.
b ) Indossare abbigliamento di protezione adeguato.
Utilizzare sempre protezioni oculari. L’uso di
abbigliamento di protezione quali mascherine antipolvere,
scarpe antinfortunistiche antiscivolo, caschi di sicurezza
o protezioni uditive, in condizioni opportune consente di
ridurre le lesioni personali.
c ) Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione di spento prima
inserire l’alimentazione elettrica e/o il blocco
batteria e prima di afferrare o trasportare
l’apparato. Il trasporto di apparati elettrici tenendo il
dito sull’interruttore o quando sono collegati alla rete
elettrica con l’interruttore nella posizione di acceso
provoca incidenti.
Italiano
d ) Prima di accendere l’apparato elettrico, rimuovere
eventuali chiavi o utensili di regolazione. Un
utensile di regolazione o una chiave fissati su una parte
rotante dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e ) Non sporgersi. Mantenere sempre una buona
stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò consente un
migliore controllo dell’apparato nelle situazioni impreviste.
f ) Indossare vestiario adeguato. Non indossare abiti
lenti o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontano
dalle parti in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
g ) Se i dispositivi sono forniti di collegamento con
l’attrezzatura di aspirazione e raccolta delle
polveri, assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può ridurre i
pericoli legati a queste ultime.
impieghi diversi da quelli previsti può provocare situazioni
di pericolo.
5) Uso e Manutenzione Della Batteria
a ) Ricaricare l’apparato esclusivamente con il
caricabatteria specificato dal produttore. Un
caricabatteria adatto a un determinato tipo di batteria
può provocare il rischio di incendio se utilizzato con un
pacco batteria differente.
b ) Gli apparati elettrici vanno usati esclusivamente
con i pacchi batteria specificatamente indicati.
L’utilizzo di ogni altro pacco batteria crea rischio di lesioni
e d’incendio.
c ) Se il pacco batteria non è utilizzato tenerlo lontano
da oggetti di metallo come fermagli, monete,
chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che
possono provocare un contatto dei terminali. Il corto
circuito dei terminali della batteria può provocare ustioni
o un incendio.
d ) In condizioni di uso eccessivo è possibile che la
batteria espella del liquido; evitarne il contatto. In
caso di contatto, sciacquare abbondantemente con
acqua. Se il liquido viene a contatto con gli occhi,
consultare un medico Il liquido emesso dalla batteria
può causare irritazioni o ustioni.
4) Uso e Manutenzione Dell’apparato
Elettrico
a ) Non forzare l’apparato. Utilizzare un apparato
adatto al lavoro da eseguire. L’apparato lavora meglio
e con maggior sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b ) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore non
permette l’accensione o lo spegnimento. Qualsiasi
apparato elettrico che non possa essere controllato
tramite l’interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
c ) Staccare la spina dall’alimentazione elettrica e/o
il blocco batteria dell’apparato elettrico prima di
effettuare qualsiasi tipo di regolazione, prima di
cambiare gli accessori o di riporlo. Queste misure
di sicurezza preventive riducono il rischio di azionare
l’apparato accidentalmente.
d ) Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla portata
dei bambini ed evitarne l’uso da parte di persone
che hanno poca familiarità con l’apparato elettrico
e con le presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
e ) Eseguire una manutenzione adeguata degli
apparati elettrici. Verificare il cattivo allineamento
e inceppamento di parti mobili, la rottura di
componenti e ogni altra condizione che possa
influire sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato elettrico
prima dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
apparati elettrici su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
f ) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti. La
manutenzione corretta degli utensili da taglio con bordi
affilati riduce le probabilità di inceppamento e ne facilita
il controllo.
g ) Utilizzare l’apparato elettrico, gli accessori, le punte
ecc., rispettando le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di funzionamento e il
lavoro da eseguire. L’utilizzo dell’apparato elettrico per
6) Assistenza
a ) L’apparato elettrico deve essere riparato da
personale qualificato,che utilizzi ricambi originali
identici alle parti da sostituire. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’apparato elettrico.
Norme di sicurezza aggiuntive per il multiutensile oscillante
AVVERTENZA! fare attenzione durante le operazioni
di levigatura di alcuni tipi di legno (ad esempio faggio,
quercia) e del metallo che potrebbero produrre della
polvere tossica. Indossare una maschera anti-polvere
realizzata in modo specifico per proteggere contro la
polvere e i fumi tossici e assicurare nel contempo la
protezione del personale che si trova o che accede alla
zona di lavoro.
AVVERTENZA! usare quest’utensile in un’area ben
ventilata durante le operazioni di levigatura di metalli
ferrosi. Non usare l’utensile in prossimità di polvere, gas o
liquidi infiammabili. Le scintille o le particelle surriscaldate
prodotte dalle spazzole del motore da smerigliatura o ad
arco potrebbero incendiare i materiali combustibili.
Levigatura di superfici verniciate
•
•
AVVERTENZA! per le operazioni di asportazione delle
vernici dalle superfici attenersi alle indicazioni relative.
Prestare particolare attenzione alle seguenti avvertenze.
Ove possibile, raccogliere le polveri mediante un aspirapolvere.
Prendere speciali precauzioni durante la levigatura di vernici a
base di piombo:
63
Italiano
•
•
•
ʵʵ Non consentire l’accesso all’area di lavoro a bambini e
donne in stato interessante.
ʵʵ Tutte le persone che entrano nell’area di lavoro devono
indossare una maschera di protezione specifica per polveri
ed esalazioni di pitture a base di piombo.
ʵʵ Non mangiare, bere o fumare nell’area di lavoro.
Predisporre per l’aspirazione in sicurezza delle particelle di
polvere o di qualsiasi altro materiale residuo della lavorazione.
Sostenere l’apparato con supporti aventi superfici
isolanti quando si eseguono lavorazioni in cui la parte
tagliente potrebbe toccare cavi elettrici nascosti o il
cavo di alimentazione dell’apparato stesso. In caso di
contatto con una linea sotto tensione le parti metalliche
dell’apparato vengono sottoposte a tensione provocando una
scossa elettrica.
Usare morse o altri metodi pratici per fissare e bloccare
il pezzo da lavorare ad una piattaforma stabile. Tenere il
lavoro con le mani o contro il corpo non assicura la stabilità e
potrebbe portare ad una perdita del controllo.
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e
l’implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui
non possono essere evitati. Questi sono:
• Menomazioni uditive.
• Rischio di lesioni personali causati da schegge volanti.
• Rischio di bruciature causate da parti che si arroventano
durante la lavorazione.
• Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo prolungato.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che la tensione
del pacco batteria corrisponda alla tensione della targhetta.
Assicurarsi anche che la tensione del caricabatterie corrisponda
a quella di rete.
L’apparato DeWALT possiede doppio isolamento
secondo la normativa EN60335, perciò non è
necessario il collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la
rete di assistenza DeWALT.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga se non
assolutamente necessario. Utilizzare un cavo di prolunga
omologato, adatto alla presa di ingresso del caricabatterie
64
(vedere i Dati tecnici). La sezione minima del conduttore è
1 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatterie
I caricabatteria DeWALT non richiedono alcuna regolazione e
sono progettati per funzionare nel modo più semplice possibile.
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
caricabatteria
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: il presente manuale
contiene importanti istruzioni di sicurezza e di funzionamento
per caricabatterie compatibili (vedere Dati tecnici).
• Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le istruzioni e
gli avvertimenti contrassegnati sul caricatore, la batteria e il
prodotto che funziona con la batteria.
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Non far
penetrare alcun liquido dentro al caricabatterie. Pericolo
di scossa elettrica.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.
ATTENZIONE: rischio di incendio. Per ridurre il rischio di
lesioni, caricare solamente batterie ricaricabili DeWALT.
Tipi diversi di batterie potrebbero scoppiare provocando
lesioni personali e danni.
ATTENZIONE: i bambini devono essere sorvegliati per
assicurarsi che non giochino con l’apparecchio.
AVVISO: in determinate condizioni, con il caricatore
inserito nella presa di corrente, i contatti di carica esposti
all’interno del caricabatterie possono essere circuitati da
materiale estraneo. Materiali estranei di natura conduttiva
quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, lana
d’acciaio, fogli di alluminio o qualsiasi accumulo di
particelle metalliche devono essere tenuti lontano dalle
cavità del caricabatterie. Staccare sempre il caricabatterie
dalla presa quando il pacco batteria non è in sede.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di cominciare
a pulirlo.
• NON provare a caricare il pacco batterie con qualsiasi
altro caricabatteria diverso da quelli di questo
manuale. Il caricabatterie e il pacco batteria sono progettati
specificatamente per lavorare insieme.
• Questi caricabatteria non sono previsti per alcun altro
utilizzo diverso dal caricare le batterie ricaricabili
DeWALT. Ogni utilizzo diverso comporta rischio di incendio,
scossa elettrica o folgorazione.
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o neve.
• Per staccare dalla presa il caricabatterie, tirare la spina e
non il cavo. Ciò riduce il rischio che si danneggino entrambi.
• Assicurarsi che il cavo sia posto in modo da non essere
calpestato, non faccia inciampare o altro che lo possa
danneggiare o sollecitare.
Italiano
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Non utilizzare un cavo di prolunga se non è strettamente
necessario. L’utilizzo di cavi di prolunga non idonei può dar
luogo a rischio di incendio,scossa elettrica o folgorazione.
Non mettere alcun oggetto sopra il caricabatteria e non
appoggiare il caricabatteria su superfici morbide che
potrebbero bloccare le fessure di ventilazione e causare
calore interno eccessivo. Tenere il caricabatteria lontano da
qualsiasi fonte di calore. Il caricabatteria viene ventilato con le
fessure sopra e sotto l’alloggiamento.
Non lavorare con un caricabatteria che abbia il cavo o la
spina danneggiati—farli sostituire immediatamente.
Non azionare il caricabatteria se ha preso un forte colpo,
è caduto o è stato danneggiato in qualche altro modo.
Portarlo in un centro di assistenza autorizzato.
Non smontare il caricabatteria; quando è necessaria
assistenza o riparazione, portarlo in un centro di
assistenza autorizzato. Un montaggio sbagliato comporta
il rischio di scossa elettrica, folgorazione o incendio.
Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, è
necessario farlo sostituire immediatamente dal produttore, o
dal suo agente o da persone qualificate per evitare pericoli.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di qualsiasi
tipo di pulizia. Ciò riduce il rischio di scossa elettrica. La
rimozione del pacco batteria non riduce tale rischio.
Non tentare MAI di collegare fra loro 2 caricabatteria.
Il caricabatteria è progettato per funzionare con la
corrente elettrica da 230V standard di rete. Non tentare
di utilizzarlo con una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
Caricamento di una batteria (Fig. B)
1. Collegare il caricatore ad una presa adatta prima di inserire il
gruppo batterie.
2. Inserire il pacco batteria 8 nel caricabatteria, assicurandosi
che sia completamente posizionato nel caricabatteria. La
luce rossa (in carica) lampeggia ripetutamente, indicando
che è iniziato il processo di carica.
3. Il completamento della carica sarà indicato dalla luce
rossa che rimane continuamente accesa. Il pacco batteria
è completamente carico e può essere utilizzato in questo
momento o lasciato nel caricabatterie. Per rimuovere il
pacco batteria dal caricabatterie, premere e tenere premuto
il pulsante di sblocco della batteria 9 sul pacco batteria.
NOTA: Per garantire la massima prestazione e durata delle
batterie Li-Ion, caricare completamente il pacco batteria prima
di utilizzarlo per la prima volta.
Funzionamento del caricabatterie
Consultare gli indicatori sottostanti per lo stato di carica del
pacco batteria.
Indicatori di carica
in carica
carica completa
ritardo per pacco caldo/freddo*
*La spia rossa continuerà a lampeggiare, ma una spia
dell’indicatore gialla sarà illuminata durante questa operazione.
Una volta che la batteria avrà raggiunto una temperatura
adeguata, la spia gialla si spegnerà e il caricabatteria riprenderà
la procedura di caricamento.
I caricabatteria compatibili non caricheranno un pacco batteria
difettoso. Il caricabatteria indicherà una batteria difettosa non
illuminandosi o visualizzando un motivo lampeggiante con la
dicitura pacco batteria o caricabatteria difettoso.
NOTA: questo potrebbe anche indicare un problema del
caricabatteria.
Se il caricabatteria indica un problema, portare il caricatore e
il pacco batteria presso un centro di assistenza autorizzato per
essere testati.
Ritardo pacco caldo/freddo
Quando il caricabatteria rileva una batteria troppo calda o
troppo fredda avvia automaticamente un ritardo pacco caldo/
freddo, sospendendo il caricamento finché la batteria non ha
raggiunto la temperatura appropriata. Il caricabatteria quindi
passa automaticamente alla modalità di caricamento del pacco.
Questa funzione garantisce la massima durata della batteria.
Un pacco batteria freddo si caricherà a una velocità più lenta
rispetto a un pacco batteria caldo. Il pacco batteria si caricherà
a una velocità rallentata per tutto il ciclo di caricamento e non
tornerà alla velocità di caricamento massima anche se la batteria
si scalda.
Il caricabatterie DCB118 è dotato di una ventola interna
progettata per raffreddare il pacco batterie. La ventola si
accende automaticamente quando il pacco batteria necessita
di essere raffreddato. Non utilizzare mai il caricabatterie se
la ventola non funziona correttamente o se le aperture di
ventilazione sono bloccate. Non permettere a corpi estranei di
entrare all’interno del caricabatterie.
Sistema di protezione elettronico
Gli apparati XR Li-Ion (agli ioni di litio) sono progettati con un
sistema di protezione elettronico che salvaguarda la batteria da
sovraccarico, surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegnerà automaticamente se dovesse scattare il
Sistema di Protezione Elettronico. In tal caso, riporre la batteria
agli ioni di litio sul caricatore finché non è completamente
carica.
Montaggio a parete
Questi caricabatterie sono progettati per essere montabili a
parete o per sedersi in posizione verticale su un piano o una
superficie di lavoro. Durante il montaggio a parete, individuare
il caricabatterie a portata di una presa elettrica, e lontano
da un angolo o altri ostacoli che possano impedire il flusso
d’aria. Utilizzare il retro del caricabatterie come modello per
la posizione delle viti di montaggio sulla parete. Montare il
caricabatterie in modo sicuro utilizzando viti per cartongesso
(acquistate separatamente) di almeno 25,4 mm di lunghezza
con un diametro della testa della vite di 7–9 mm, fissata nel
legno a una profondità ottimale lasciando circa 5,5 mm della
vite esposti. Allineare le fessure sul retro del caricatore con le viti
a vista e inserirle fino in fondo nelle fessure.
65
Italiano
Istruzioni di pulizia per il caricabatteria
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Scollegare il
caricabatteria dalla presa di alimentazione CA prima
della pulizia. È possibile rimuovere lo sporco e il grasso
dall’esterno del caricabatteria utilizzando un panno o
una spazzola morbida non metallica. Non utilizzare
acqua o soluzioni detergenti. Non far penetrare del liquido
all’interno dell’apparato, e non immergere alcuno dei suoi
componenti direttamente in un liquido.
Pacco batteria
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio, assicurarsi di
includere il loro numero di catalogo e la tensione.
Quando si apre la scatola, il pacco batteria non è carico
completamente. Prima di utilizzare il pacco batteria e il
caricabatterie, leggere le istruzioni di sicurezza seguenti. Seguire
poi le procedure di carica descritte.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
•
•
•
•
•
•
•
•
Non caricare o utilizzare la batteria in ambienti con
atmosfera esplosiva, come quelli in presenza di liquidi,
gas o polveri infiammabili. L’inserimento o la rimozione
della batteria dal caricabatterie può incendiare le polveri o i
fumi.
Non forzare il pacco batteria nel caricabatteria. Non
modificare il pacco batteria in modo da farlo entrare
in un caricabatteria non compatibile siccome il pacco
batteria potrebbe rompersi e provocare gravi lesioni
personali.
Caricare i pacchi batteria solo nei caricabatteria DeWALT.
NON spruzzare o immergere in acqua o in altri liquidi.
Non immagazzinare o non utilizzare l’apparato e il
pacco batteria in posti dove la temperatura raggiunge
o supera 40 ˚C (104 ˚F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
Non bruciare il pacco batteria anche se è seriamente
danneggiato o è completamente esausto. Il pacco
batteria può esplodere se gettato nel fuoco. Se vengono
bruciati dei pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.
Se il contenuto della batteria viene a contatto con la
pelle, lavare immediatamente con sapone delicato
e acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli occhi,
sciacquare con acqua gli occhi aperti per 15 minuti o fino a
quando cessa l’irritazione. Se sono necessarie cure mediche,
l’elettrolito della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
Il contenuto delle celle della batteria aperta può causare
irritazione delle vie respiratorie. Far circolare aria fresca. Se
il sintomo persiste, rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il liquido della batteria
si può incendiare se esposto a scintilla o a fiamma.
AVVERTENZA: non cercare mai di aprire il pacco
batteria per alcun motivo. Se l’involucro del pacco
66
batteria è lesionato o danneggiato, non inserirlo nel
caricabatterie. Non schiacciare, far cadere o danneggiare
il pacco batteria. Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte colpo, sia caduto,
sia stato travolto o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto con un martello,
calpestato). Pericolo di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero essere inviati al
centro assistenza per il riciclaggio.
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Non conservare o
trasportare il pacco batteria in modo tale che degli
oggetti metallici possano entrare a contatto con
i terminali esposti della batteria. Per esempio, non
riporre il pacco batteria in grembiuli, tasche, cassette degli
attrezzi, scatole kit prodotto, cassetti, ecc, con chiodi, viti,
chiavi, etc.
ATTENZIONE: quando non viene usato, appoggiare
l’apparato di fianco su una superficie stabile, dove
non ci sia rischio di inciampare o di cadere. Alcuni
apparati con pacchi batterie grandi possono rimanere in
piedi poggiando sul pacco batteria ma potrebbero cadere
facilmente.
Trasporto
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Il trasporto delle
batterie può causare incendi se i terminali della batteria
entrano inavvertitamente a contatto con materiali
conduttivi. Durante il trasporto delle batterie, assicurarsi
che i terminali della batteria siano protetti e ben isolati
da materiali che potrebbero entrare in contatto con essi e
causare un corto circuito.
Le batterie DeWALT sono conformi a tutte le norme di trasporto
in vigore come prescritte dalle normative del settore e legali
che includono la Raccomandazione NU sul trasporto di merci
pericolose; le normative sulle merci pericolose dell’Associazione
di trasporto aereo internazionale (IATA), le normative
internazionali marittime sulle merci (IMDG) e l’Accordo europeo
concernente il trasporto stradale internazionale di merci
pericolose (ADR). Le celle e le batterie agli ioni di litio sono state
testate conformemente alla sezione 38,3 delle Raccomandazioni
NU sul Manuale di Test e Criteri per il Trasporto di merci
pericolose.
Nella maggior parte dei casi, la spedizione di un pacco batteria
DeWALT sarà esentata dalla classificazione di Materiale
pericoloso Classe 9 pienamente regolamentato. In generale, solo
le spedizioni contenenti una batteria agli ioni di litio con una
classe superiore a 100 wattore (Wh) richiederà una spedizione
Classe 9 pienamente regolamentata. Tutte le batterie agli ioni
di litio hanno la potenza in wattora indicata sulla confezione.
Inoltre, a causa della complessità della regolamentazione,
DeWALT sconsiglia la spedizione aerea delle sole batterie agli
ioni di litio a prescindere dalla classificazione in wattora. Le
spedizioni di utensili con batterie (kit combo) possono essere
effettuate per via aerea eccetto salvo che la classificazione in
wattore della batteria non sia superiore a 100 Wh.
A prescindere che una spedizione sia considerata esente o
pienamente regolata, è di responsabilità dei trasportatori
Italiano
consultare le ultime normative concernenti i requisiti di
imballaggio/etichettatura/contrassegno e documentazione.
Le informazioni contenute nella presente sezione sono fornite in
buona fede e si ritengono accurate al momento della creazione
del documento. Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia
implicita o esplicita. È di responsabilità dell’acquirente assicurarsi
che le proprie attività sia conformi alle normative in vigore.
Trasporto della batteria FLEXVOLTTM
La batteria DeWALT FLEXVOLTTM ha due modalità: Uso e
Trasporto.
Modalità Uso: Quando la batteria FLEXVOLTTM è utilizzata
autonomamente o si trova in un prodotto DeWALT 18V,
funzionerà come batteria da 18V. Quando la batteria
FLEXVOLTTM si trova in un prodotto da 54V o 108V (due batterie
da 54V), funzionerà come batteria da 54V.
Modalità Trasporto: Quando viene inserito il coperchio sulla
batteria FLEXVOLTTM, la batteria è in modalità trasporto.
Conservare il coperchio per la spedizione.
In modalità Trasporto, le celle
sono elettricamente scollegate
all’interno del pacco risultando in
3 batterie con un wattora più
basso (Wh) rispetto a 1 batteria
con un wattora superiore. La quantità superiore di 3 batterie con
un wattora inferiore può esentare il pacco da determinate
norme di spedizione imposte sulle batterie con
wattora superiore.
Per esempio, la
Esempio di marcatura sull’etichetta d’uso
classificazione di Trasporto e trasporto
Wh potrebbe indicare
3 x 36 Wh, ovvero 3
batterie di 36 Wh ciascuna.
La classificazione di Utilizzo Wh potrebbe indicare 108 Wh
(1 batteria implicita).
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo fresco e
asciutto, non illuminato direttamente dal sole e protetto
da eccessive temperature calde o fredde. Per ottenere il
massimo di prestazioni e di durata dalla batteria, conservare
i pacchi batteria a temperatura ambiente quando
non utilizzati.
2. Per la conservazione nel lungo periodo, si raccomanda di
ritirare un pacco batteria completamente carico in un luogo
fresco e asciutto fuori dal caricabatteria per risultati ottimali.
NOTA: i pacchi batteria non devono essere conservati
completamente privi di carica. Il pacco batteria dovrà essere
ricaricato prima dell’uso.
Targhette sul caricabatterie e sul pacco
batteria
Oltre ai simboli utilizzati nel presente manuale, le etichette sul
caricabatteria e il pacco batteria riportano i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Vedere i Dati Tecnici per il tempo di ricarica.
Non toccare con oggetti conduttivi.
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
Non esporre all’acqua.
Far sostituire immediatamente i cavi difettosi.
aricare esclusivamente a temperature tra 4 ˚C e
C
40 ˚C.
Solo per uso interno.
S maltire il pacco batteria con la dovuta attenzione
per l’ambiente.
aricare i pacchi batteria DeWALT esclusivamente
C
con i caricabatteria designati da DeWALT. Il
caricamento di pacchi batteria diversi da quelli
designati da DeWALT con un caricabatteria DeWALT
potrebbero causare un’esplosione o comportare
altre situazioni di pericolo.
Non bruciare il pacco batteria.
UTILIZZO (senza il tappo di traposto). Esempio: la
classificazione Wh indica 108 Wh (1 batteria con
108 Wh).
TRASPORTO (con tappo di trasporto incorporato).
Esempio: la classificazione Wh indica 3 x 36 Wh
(3 batterie di 36 Wh).
Tipo batterie
Il modello DCS355 funziona con un pacco batteria da 18 volt.
Questi pacchi batteria possono essere utilizzati: DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B,
DCB185, DCB546. Fare riferimento a Dati Tecnici per
ulteriori informazioni.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Adattatore per tutte le lame
1 Lama per il taglio rapido del legno 31 mm x 43 mm
1 Platorello di levigatura
1 Lama per legno con chiodi 31 mm x 43 mm
1 Lama con raschietto rigido
1 Chiave esagonale per adattatore lama
1 Manuale di istruzioni
1 Adattatore di aspirazione polvere
1 Guida di taglio
1 Lama semicircolare 100 mm
67
Italiano
25 Pezzi di carta vetrata assortiti
1 Lama per i dettagli del legno 9,5 mm x 43 mm
1Lama per la rimozione della malta in carburo 3 mm (mezza
luna 100 mm)
1 Chiave esagonale per guida di taglio
1Caricabatteria
1 Kitbox TSTAK
DCS355D1/DCS355M1:
1 Pacco batteria Li-Ion
DCS355D2/DCS355M2:
Pacchi batteria Li-Ion
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.
rimozione di materiali in eccesso e applicazioni di preparazione
delle superfici.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi
o gas infiammabili.
Questo multi-utensile oscillante è un apparato
elettrico professionale.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le
persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo
sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.
Riferimenti sull’apparato
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
Indossare protezioni respiratorie.
Posizione del Codice Data (Fig. A)
Il codice data 20 , che comprende anche l’anno di
fabbricazione, è stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2016 XX XX
Anno di fabbricazione
Descrizione (Fig. A, B)
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte
di esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
1 Interruttore a velocità variabile
2 Torcia LED
3 Leva di serraggio accessori
4 Pulsante di blocco/sblocco
5 Slot per montaggio laterale accessori
6 Blocco di guida del taglio
7 Braccio di guida del taglio
8 Pacco batteria
9 Pulsante di rilascio della batteria
10 Pulsante dell’indicatore di carburante
Utilizzo Previsto
Questo multi-utensile oscillante è progettato per applicazioni
professionali di sabbiatura fine, taglio a tuffo, taglio a filo,
68
AVVERTENZA: prima di montare e regolare,
rimuovere sempre il pacco batteria. Spegnere
sempre l’apparato prima di inserire o di rimuovere il
pacco batteria. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia
in posizione OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
AVVERTENZA: rischio di lacerazioni o ustioni. Non
toccare i bordi affilati degli accessori in nessun
momento. Non toccare il pezzo da lavorare o la lama
subito dopo l’utilizzo dell’apparato. Possono diventare
molto caldi. Maneggiare con attenzione. Lasciare sempre
che gli accessori e il pezzo da lavorare si raffreddino prima
di maneggiarli.
AVVERTENZA: utilizzare esclusivamente pacchi batteria e
caricabatterie DeWALT.
Inserimento e rimozione del gruppo batterie
dall’apparato (Fig. B)
NOTA: per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco batteria 8 sia completamente carico.
Per installare il pacco batteria
nell’impugnatura dell’apparato
1. Allineare il pacco batteria 8 alle guide all’interno
dell’impugnatura dell’apparato (Fig. B).
2. Farlo scorrere nell’impugnatura finché il pacco batteria non
è saldamente posizionato nell’apparato e assicurarsi che non
si disinnesti.
Per rimuovere il pacco batteria
dall’apparato
1. Premere il pulsante di rilascio della batteria 9 ed estrarre il
pacco batteria dall’impugnatura dell’apparato.
2. Inserire il pacco batteria nel caricatore come descritto nella
sezione caricabatteria di questo manuale.
Italiano
Pacchi batteria con indicatore del livello
di carburante (Fig. B)
Montaggio degli accessori con l’adattatore
universale (Fig. G)
Alcuni pacchi batteria DeWALT comprendono un indicatore del
livello di carburante costituito da tre spie LED verdi che indicano
il livello di carica rimanente nel pacco batteria.
Per azionare l’indicatore del carburante, premere e tenere
premuto il pulsante dell’indicatore del carburante 10 . Una
combinazione di tre spie LED verdi si illumina per designare
il livello di carica residua. Quando il livello di carica nella
batteria scende al di sotto del limite utilizzabile, l’indicatore del
carburante non si illumina e sarà necessario ricaricare la batteria.
NOTA: l’indicatore del carburante è solo un’indicazione
del livello di carica residua sul pacco batteria. Non indica la
funzionalità dell’apparato ed è soggetto a variazioni in base
ai componenti prodotto, alla temperatura e all’applicazione
dell’utente finale.
ATTENZIONE: per evitare lesioni, non utilizzare alcun
accessorio per un’applicazione in cui l’adattatore non
riesca a tenere l’accessorio.
ATTENZIONE: leggere e seguire tutte le avvertenze di
sicureza del produttore per qualsiasi accessorio fornito con
questo utensile.
ATTENZIONE: per evitare lesioni, assicurarsi che
l’adattatore e l’accessorio sia ben serrati.
Gli accessori non-DeWALT possono essere montati con
l’adattatore universale.
1. Posizionare la rondella 11 sull’utensile.
2. Posizionare l’accessorio 12 sulla rondella.
3. Serrare e fissare il dado dell’adattatore 16 con la chiave
esagonale 18 .
Installazione/rimozione degli accessori
(Fig. C–G)
Morsetto per accessori senza utensile
(Fig. C–E)
Il modello DCS355 è munito di un sistema per la sostituzione
rapida degli accessori. Questa operazione consente sostituzioni
più rapide degli accessori senza bisogno di chiavi o chiavi
esagonali come altri sistemi per utensili oscillanti.
1. Afferrare l’utensile e spingere la leva di serraggio degli
accessori 3 come indicato in figura C.
2. Rimuovere gli eventuali detriti residui dall’albero
dell’utensile e dal supporto per gli accessori.
3. Far scorrere l’accessorio tra l’albero 22 e il supporto per gli
accessori assicurandosi che l’accessorio innesti tutti gli otto
piedini sul supporto e sia a livello con l’albero. Assicurarsi
che l’accessorio sia orientato come in figura D.
4. Rilasciare la leva di serraggio per accessori.
NOTA: alcuni accessori, come i raschietti e le lame, possono
essere montati ad angolo se necessario come indicato in
figura E.
Installazione/rimozione delle lamine
di smerigliatura (Fig. F)
Una platina a forma di diamante utilizza un sistema di adesione
di velcro per fissare le lamine di smerigliatura. La platina
consente l’uso su superfici ampie o su punti stretti o angoli.
1. Fissare la platina di smerigliatura 23 come descritto in
Installazione/rimozione degli accessori.
2. Allineare le estremità sulla lamina di smerigliatura, con
l’estremità della platina di smerigliatura e premere la lamina
di smerigliatura 24 sulla platina.
3. Premere saldamente la base con la lamina di smerigliatura
fissata contro una superficie piana e accendere brevemente
l’utensile. Questo consente una buona adesione tra la
platina e la lamina di smerigliatura e aiuta anche a prevenire
l’usura prematura.
4. Quando la punta della lamina di smerigliatura si consuma,
staccare la lamina dalla platina, ruotare e riapplicare.
Montaggio della guida di taglio (Fig. H–M)
La guida di profondità/taglio consente di tagliare il materiale
con precisione a una profondità specificata e di tracciare più
accuratamente una linea di taglio marcata.
1. Montare il blocco della guida di taglio 6 inserendo le
linguette dell’accessorio 13 sulla guida negli alloggiamenti
per il montaggio laterale dell’accessorio 5 sul corpo
principale dell’apparato.
NOTA: La guida di profondità/taglio può essere collegata su
entrambi i lati dell’apparato.
2. Fissare il blocco al corpo principale con la vite in dotazione
15 e la rondella 21 . Serrare con la chiave esagonale in
dotazione 16 .
Guida di profondità
Questa funzione consente di tagliare con precisione il materiale
a una profondità specificata.
1. Inserire il braccio della guida 7 come indicato in figura I
nell’alloggiamento anteriore sul blocco della guida 6 .
2. Regolare la lunghezza della guida tirandola in fuori o
spingendola in dentro per ottenere la profondità di taglio
desiderata come indicato in figura J.
3. Fissare la guida in posizione ruotando la manopola di
regolazione della profondità/taglio 14 in senso orario. Per
rilasciare la guida, ruotare la manopola di profondità/taglio
in senso anti-orario.
Guida di taglio
Questa funzione consente di tracciare in modo più preciso una
linea di taglio marcata.
1. Inserire il braccio della guida 7 come indicato in figura K
negli alloggiamenti sui lati sinistro e destro del blocco della
guida 6 .
2. Regolare la lunghezza della guida tirandola in fuori o
spingendola in dentro per ottenere la lunghezza desiderata
come indicato in figura L.
3. Fissare la guida in posizione ruotando la manopola di
regolazione della profondità/taglio 14 in senso orario. Per
69
Italiano
rilasciare la guida, ruotare la manopola di profondità/taglio
in senso anti-orario.
NOTA: Il braccio della guida può anche essere posizionato
nell’assemblaggio della protezione in verticale per impostare
l’altezza da un taglio. Fare riferimento alla figura M.
Montaggio dell’adattatore per l’aspirazione
della polvere (Fig. Q)
L’adattatore per l’aspirazione della polvere consente di collegare
l’apparato a un aspiratore per la polvere esterno, utilizzando il
sistema AirLock™ (DWV9000‑XJ), o un accessorio di aspirazione
della polvere da 35 mm.
1. Montare l’adattatore di aspirazione per la polvere 17 inserendo le linguette 13 negli alloggiamenti di montaggio
laterale dell’accessorio 5 .
NOTA: l’adattatore di estrazione della polvere può essere
collegato su entrambi i lati dell’apparato.
2. Inserire la vite 15 e la rondella 21 nell’adattatore di
aspirazione della polvere 17 e serrare con la chiave
esagonale da in dotazione 16 .
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso (Fig. N, O)
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza
e le normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
AVVERTENZA: assicurarsi che l’interruttore sia
completamente SPENTO prima di installare la batteria.
1. Inserire il pacco batteria.
2. Per accendere l’apparato, tenerlo come mostrato in figura N
e premere l’interruttore di velocità variabile 1 .
NOTA: più si preme l’interruttore, maggiore sarà la velocità
di funzionamento dell’apparato. In caso di dubbio sulla
velocità di funzionamento corretta, testare le prestazioni
a bassa velocità e aumentare gradualmente finché non si
ottiene una velocità ottimale.
3. Per spegnere l’apparato, rilasciare l’interruttore di
azionamento a velocità variabile 1 .
Pulsante di blocco (Fig. O)
È possibile bloccare l’apparato premendo completamente il
pulsante di blocco/sblocco 4 illustrato in figura O.
Per una maggiore comodità nelle applicazioni a uso esteso,
il pulsante di blocco/sblocco 4 può bloccare il grilletto 1 in
posizione premuta.
Torcia LED (Fig. P)
La torcia LED 2 si attiva quando viene premuto il grilletto. Si
spegnerà automaticamente dopo un breve periodo una volta
rilasciato il grilletto.
70
Corretto posizionamento delle mani (Fig. N)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, tenere le mani SEMPRE nella posizione corretta,
come illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, mantenere SEMPRE l’apparato con presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.
Secondo il corretto posizionamento delle mani, una mano deve
tenere l’apparato come illustrato in figura N.
Utilizzo dell’adattatore di aspirazione della
polvere con la platina di smerigliatura
(Fig. R)
1. Montare l’adattatore di aspirazione della polvere 17 .
Fare riferimento alla Montaggio dell’adattatore per
l’aspirazione della polvere.
2. Montare la platina di smerigliatura 23 come descritto in
Installazione/rimozione degli accessori.
3. Montare la lamina di smerigliatura come descritto in
Installazione/rimozione delle lamine di smerigliatura.
Utilizzo dell’adattatore di aspirazione della
polvere con l’accessorio di taglio a tuffo
(Fig. S)
1. Montare l’adattatore di aspirazione della polvere.
Fare riferimento alla Montaggio dell’adattatore per
l’aspirazione della polvere.
2. Spingere il braccio di aspirazione della polvere 19 nell’apertura inferiore dell’adattatore di aspirazione della
polvere 17 .
3. Montare la lama di taglio a tuffo come descritto in
Installazione/rimozione degli accessori.
4. Regolare il braccio di aspirazione della polere 19 per
risultati ottimali.
Suggerimenti utili
• Assicurarsi sempre che il pezzo da lavorare sia tenuto
saldamente o serrato per impedirne il movimento. Qualsiasi
movimento del materiale potrebbe compromettere la
qualità del taglio o la finitura della smerigliatura.
• Non avviare la smerigliatura senza aver fissato la carta
vetrata alla platina di smerigliatura.
• Utilizzare carta a grana grossa per smerigliare le superfici
ruvide, a grana media per le superfici levigate e a grana fine
per le superfici di finitura. Se necessario, eseguire prima una
prova su materiale di scarto.
• Una forza eccessiva ridurrà l’efficienza operativa e causerà
il sovraccarico del motore. La sostituzione periodica
dell’accessorio manterrà un’efficienza operativa ottimale.
• Non lasciare che la carta vetrata si consumi, siccome
danneggerà il platorello di smerigliatura.
• In caso di surriscaldamento dell’apparato, specialmente se
usato a bassa velocità, impostare la velocità al massimo e
lasciarlo funzionare a vuoto per 2–3 minuti per raffreddare
il motore. Evitare l’uso prolungato a velocità molto basse.
Mantenere sempre la lama affilata.
Italiano
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per funzionare a
lungo con una manutenzione minima. Per avere prestazioni
sempre soddisfacenti occorre avere cura dell’apparato e
sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori.
Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in posizione OFF.
Un avvio accidentale può causare lesioni.
Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti riparabili.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore lubrificazione.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento
con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di
protezione e mascherine antipolvere omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell’apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno dell’apparato, e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo
di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori più adatti.
Accessori compatibili
Platorello di smerigliatura oscillante
Lama per legno con chiodi oscillante
Lama larga per legno con chiodi oscillante in titanio
Lama per legno massiccio oscillante
Lama per il taglio rapido del legno oscillante
Lama larga per il taglio rapido del legno oscillante
Lama per dettagli in legno oscillante
Lama per metalli oscillante in titanio
Lama semicircolare oscillante
Lama semicircolare oscillante in titanio
Lama per il taglio a filo oscillante
Lama per il taglio a filo oscillante in titanio
Lama multimateriale oscillante
Lama con raschietto rigido oscillante
Lama con raschietto flessibile oscillante
Lama per la rimozione della malta in carburo oscillante
Lama per la rimozione della malta a taglio rapido in carburo
oscillante
Raschietto in carburo oscillante
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie
contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono
essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
Pacco batteria ricaricabile
Questo pacco batteria a lunga durata deve essere ricaricato
quando non fornisce più energia sufficiente per eseguire
compiti che prima erano eseguiti agevolmente. Al termine della
sua vita operativa, il pacco batteria va smaltito con la dovuta
cura per l’ambiente.
• Far scaricare il pacco batteria completamente, quindi
rimuoverlo dalla radio.
• Le batteria agli ioni di litio sono riciclabili. Consegnarle al
proprio concessionario o presso un’apposita stazione di
riciclaggio. Le batterie raccolte verranno riciclate o smaltite
in modo appropriato.
RICERCA GUASTI
Problema
Causa
possibile
Soluzione
possibile
L’unità non
parte.
Batteria
non inserita
correttamente.
Inserire la batteria nella
maniglia dell’apparato e
assicurarsi che sia posizionata
correttamente.
La batteria non è
carica.
Posizionare la batteria sul
caricabatteria e inserire una
batteria completamente
carica nell’apparato.
Surriscaldamento
della batteria o
dell’apparato
elettrico.
Consentire il raffreddamento
della batteria e/o
dell’apparato dopo un uso
prolungato o sostituire il
pacco batteria surriscaldato
con uno freddo.
L’interruttore è
danneggiato.
Far sostituire l’interruttore
da un agente di riparazione
autorizzato DeWALT.
71
Nederlands
OSCILLERENDE ACCU MULTI-TOOL
DCS355
Hartelijk gefeliciteerd!
EG-conformiteitsverklaring
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange
ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken
DeWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor
gebruikers van professioneel gereedschap.
Richtlijn Voor Machines
Technische gegevens
Oscillerende accu Multi-Tool
DCS355
Spanning
Type
Accutype
Vermogen
Afgegeven vermogen
Oscillatiefrequentie
Oscillatiehoek
Gewicht (zonder accuset)
VDC
W
W
min-1
kg
DCS355
18
1/2
Li-Ion
300
170
0 – 20000
1,6˚
1,1
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60745.
LPA(emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
86
LWA(niveau geluidsvermogen)
dB(A)
97
K(onzekerheid voor het gegeven
dB(A)
3
geluidsniveau)
Vibratie-emissiewaarde ah =
Onzekerheid K =
m/s2
m/s2
16,1
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt
gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
gestandaardiseerde test volgens EN60745 en kan worden
gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting
van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie
dient ook te worden overwogen wanneer het gereedschap
wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de
operator te beschermen tegen de effecten van vibratie,
zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van werkpatronen.
Zekeringen:
Europa
72
230 V-gereedschap
10 ampère, stroomnet
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-24:2009+A11:2011, EN60745-2-11:2010.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU
en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
16.08.16
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
Gewicht
Nederlands
Accu's
Laders/Laadtijden (Minuten)
Cat #
VDC
Ah
Gewicht
kg
DCB107
DCB112
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB181
DCB182
DCB183/B*
DCB184/B*
DCB185
DCB141
DCB142
DCB143
DCB144
DCB145
18/54
18
18
18
18
18
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
6,0/2,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
1,05
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
270
70
185
90
240
60
70
185
90
240
60
170
45
120
60
150
40
45
120
60
150
40
140
35
100
50
120
30
35
100
50
120
30
90
22
60
30
75
22
22
60
30
75
22
60
22
60
30
75
22
22
60
30
75
22
90
22
60
30
75
22
22
60
30
75
22
X
45
120
60
150
X
45
120
60
150
X
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het
niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies
kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig
persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de waarschuwingen verwijst
naar uw (met een snoer) op de netspanning aangesloten
elektrische gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) Veiligheid Werkplaats
a ) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere gebieden zorgen voor ongelukken.
b ) Bedien elektrische gereedschappen niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische
gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c ) Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl
u een elektrisch gereedschap bedient. Als u wordt
afgeleid kunt u de controle over het gereedschap verliezen.
2) Elektrische Veiligheid
a ) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige
manier aan. Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen verminderen het risico
op een elektrische schok.
b ) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren, fornuizen
en ijskasten. Er bestaat een verhoogd risico op een
elektrische schok als uw lichaam geaard is.
c ) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of
natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch
gereedschap terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d ) Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik het
stroomsnoer nooit om het elektrische gereedschap
te dragen of te trekken, of de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of bewegende
onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de
war zijn verhogen het risico op een elektrische schok.
e ) Als u een elektrisch gereedschap buitenshuis
gebruikt, gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert
het risico op een elektrische schok.
f ) Als het gebruik van een elektrisch gereedschap
op een vochtige locatie onvermijdelijk is,
gebruikt u een stroomvoorziening die beveiligd
is met een aardlekschakelaar. Het gebruik van
een aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.
3) Persoonlijke Veiligheid
a ) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezonde
verstand als u een elektrisch gereedschap bedient.
Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie
bent. Een moment van onoplettendheid tijdens het
bedienen van elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b ) Gebruik een beschermende uitrusting. Draag altijd
oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste omstandigheden
zal het risico op persoonlijk letsel verminderen.
c ) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de
schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand staat voordat u
het gereedschap aansluit op de stroombron en/
73
Nederlands
d )
e )
f )
g )
of accu, het oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw vinger
op de schakelaar of het aanzetten van elektrische
gereedschappen waarvan de schakelaar aan staat, zorgt
voor ongelukken.
Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u
het elektrische gereedschap aan zet. Een moersleutel
of stelsleutel die in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.
Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans op
de grond staan. Dit zorgt voor betere controle van het
elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat deze
correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik
van een stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) Gebruik en Verzorging van Elektrisch
Gereedschap
a ) Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste
elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het
juiste elektrische gereedschap voert de werkzaamheden
beter en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b ) Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het
niet aan en uit kan zetten. Ieder gereedschap dat niet
met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
c ) Haal de stekker uit het stopcontact en/of neem de
accu uit het gereedschap voordat u aanpassingen
uitvoert, accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het
elektrische gereedschap per ongeluk opstart.
d ) Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten
het bereik van kinderen en laat niet toe dat personen
die onbekend zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap bedienen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.
e ) Onderhoud elektrische gereedschappen. Controleer
op verkeerde uitlijning en het grijpen van
bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en
andere omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden. Zorg dat
het gereedschap voor gebruik wordt gerepareerd als
het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt
door slecht onderhouden gereedschap.
74
f ) Houd snijdgereedschap scherp en schoon. Correct
onderhouden snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker
te beheersen.
g ) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen enz. in
overeenstemming met deze instructies, waarbij
u rekening houdt met de werkomstandigheden
en de werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het bedoelde gebruik,
kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) Gebruik en Verzorging van
Gereedschap op Accu
a ) Gebruik alleen de lader die door de fabrikant wordt
opgegeven. Een lader die geschikt is voor één accutype,
kan een risico op brand veroorzaken indien gebruikt met
een andere accu.
b ) Gebruik elektrische gereedschappen uitsluitend met
speciaal omschreven accu’s. Gebruik van andere accu’s
kan leiden tot letsel en brandgevaar.
c ) Als de accu niet in gebruik is, dient u deze uit de
buurt te houden van andere metalen voorwerpen
zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers,
schroeven of andere kleine metalen voorwerpen
die een verbinding van het ene contactpunt met
het andere kunnen maken. Het kortsluiten van
de accucontactpunten samen kan brandwonden of
brand veroorzaken.
d ) Als het gereedschap te zwaar wordt belast, kan
er vloeistof uit de accu lekken; vermijd contact
hiermee. Als u per ongeluk hier toch mee in contact
komt, spoelt u met water. Als de vloeistof in contact
met de ogen komt, dient u daarnaast medische hulp
in te roepen. Vloeistof afkomstig uit de accu kan irritatie
of brandwonden veroorzaken.
6) Service
a ) Zorg dat u gereedschap wordt onderhouden door
een erkende reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft gegarandeerd.
Aanvullende Veiligheidsregels voor
Oscillerende Multi-Tool
WAARSCHUWING! Neem speciale maatregelen
bij het schuren van bepaalde soorten hout (bijv.
beuken- en eikenhout) en metaal die mogelijk giftige
stoffen produceren. Draag een stofmasker dat speciaal
ontworpen is ter bescherming tegen giftige stoffen
dampen en verzeker u ervan dat andere personen op
de werkvloer of die de werkvloer betreden eveneens
beschermd zijn.
WAARSCHUWING! Gebruik deze machine in een goed
geventileerde ruimte tijdens het schuren van metaal.
Gebruik de machine niet in de buurt van ontvlambare
Nederlands
vloeistoffen, gassen of stof. Vonken of gloeiende deeltjes
van het schuren of vonkende koolstofborstels kunnen
ontvlambare materialen ontsteken.
Schuren van geverfde oppervlakken
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING! Neem de geldende regels voor het
schuren van geverfde oppervlakken in acht. Let daarbij
vooral op het volgende:
Gebruik indien mogelijk steeds een stofafzuigsysteem.
Ga uiterst zorgvuldig te werk bij het schuren van verf op
loodbasis:
ʵʵ Kinderen en zwangere vrouwen mogen de werkvloer niet
betreden.
ʵʵ Alle personen die de werkvloer betreden, moeten een
masker dragen ter bescherming tegen loodverfstof en
-damp.
ʵʵ Eten, drinken en roken op de werkvloer is niet toegestaan.
Verwijder stof en ander afval op veilige en verantwoorde wijze.
Houd het elektrisch gereedschap vast aan de
geïsoleerde oppervlakken wanneer u werk uitvoert
waarbij het zaaggereedschap in contact kan komen met
verborgen bedrading of het eigen snoer. Contact met een
draad waar spanning op staat, zet de blootgestelde metalen
onderdelen van het gereedschap onder spanning en maakt
dat de gebruiker een schok krijgt.
Zet met behulp van klemmen of op een andere
praktische manier het werkstuk vast op een stabiel
oppervlak zodat het goed wordt ondersteund. Wanneer u
het werkstuk vasthoudt met de hand of het tegen uw lichaam
gedrukt houdt, is het instabiel en kunt u de controle verliezen.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn:
• Gehoorbeschadiging .
• Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende deeltjes.
• Risico van brandwonden omdat accessoires tijdens het
gebruik heet worden.
• Risico van persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of het voltage van de accu overeenkomt
met het voltage op het typeplaatje. Zorg er ook voor dat
het voltage van uw oplader overeenkomt met dat van
uw stroomvoorziening.
Uw DeWALT oplader is dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN60335; daarom is geen
aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer
dat geschikt is voor de stroominvoer van uw oplader (zie
Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1 mm2;
de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
DeWALT laders hoeven niet te worden afgesteld en zijn zo
ontworpen dat zij zeer gemakkelijk in het gebruik zijn.
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding bevat
belangrijke instructies voor de veiligheid en voor de bediening
van geschikte batterijladers (raadpleeg Technische Gegevens).
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies en
aanwijzingen voor de veiligheid op de lader, de accu en het
product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok. Laat
geen vloeistof in de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.
VOORZICHTIG: Gevaar voor brandwonden. Beperk
het risico van letsel, laad alleen oplaadbare accu’s op
van het merk DeWALT. Andere typen accu’s zouden uit
elkaar kunnen springen en persoonlijk letsel en schade
kunnen veroorzaken.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op kinderen zodat zij niet
met het apparaat kunnen spelen.
OPMERKING: Onder bepaalde omstandigheden, wanneer
de stekker van de lader in het stopcontact zit, kunnen de
niet-afgedekte laadcontacten binnenin de lader door
materiaal of een voorwerp worden kortgesloten. Bepaalde
materialen die geleidend zijn, zoals, maar niet uitsluitend,
staalwol, aluminiumfolie of een opeenhoping van
metaalachtige deeltjes, kunnen beter bij de holtes van de
lader worden weggehouden. Trek altijd de stekker uit het
stopcontact wanneer er geen accu in de lader zit. Trek de
stekker van de lader uit het stopcontact voordat u de lader
gaat reinigen.
• Probeer NIET de accu op te laden met andere laders dan
die in deze handleiding worden beschreven. De lader en
de accu zijn speciaal voor elkaar ontworpen.
• Deze laders zijn niet bedoeld voor een andere
toepassing dan het opladen van oplaadbare accu’s van
DeWALT. Andere toepassingen kunnen leiden tot het gevaar
van brand, elektrische schok of elektrocutie.
• Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
75
Nederlands
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
U kunt beter niet aan het snoer trekken wanneer u de
stekker van de lader uit het stopcontact trekt. Er is dan
minder risico op beschadiging van het snoer en van de stekker.
Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst dat niemand
erop kan stappen of erover kan struikelen, en het snoer
niet op een andere manier kan beschadigen of onder
spanning kan komen te staan.
Gebruik alleen een verlengsnoer als het er werkelijk
niet anders kan. Gebruik van een ongeschikt verlengsnoer
kan het risico van brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
Plaats niet iets boven op een lader en plaats de lader
niet op een zacht oppervlak omdat hierdoor de
ventilatiesleuven kunnen worden geblokkeerd en de
lader binnenin veel te heet wordt. Plaats de lader niet in de
buurt van een warmtebron. De lader wordt geventileerd door
sleuven boven en onder in de behuizing.
Gebruik de lader niet met een beschadigd snoer of een
beschadigde stekker—laat deze onmiddellijk vervangen.
Gebruik de lader niet als er hard op is geslagen, als de
lader is gevallen of op een andere manier beschadigd is.
Breng de lader naar een erkend servicecentrum.
Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader naar een
erkend servicecentrum wanneer service of reparatie
nodig is. Onjuiste montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
Als het netsnoer is beschadigd, moet het onmiddellijk worden
vervangen door de fabrikant, een servicemonteur van de
fabrikant of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat risico
is uitgesloten.
Trek de stekker van de lader uit het stopcontact voordat
u de lader gaat schoonmaken. Er is dan minder risico
van een elektrische schok. Het risico is niet minder wanneer
u de accu verwijderd.
Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te sluiten.
De lader is ontworpen voor de 230V stroomvoorziening
van een woning. Probeer de lader niet te gebruiken op
een andere spanning. Dit geldt niet voor de 12V-lader.
Een accu opladen (Afb. [Fig.] B)
1. Steek de lader in een geschikt stopcontact voordat u de
accu insteekt.
2. Plaats de accu 8 in de lader, en let er daarbij op dat de accu
geheel in de lader komt te zitten. Het rode lampje (opladen)
knippert herhaaldelijk en dat duidt erop dat het laadproces
is gestart.
3. Een volledig opgeladen accu wordt aangegeven door het
rode lampje dat constant AAN blijft. De accu is nu volledig
opgeladen en kan worden gebruikt of kan in de acculader
blijven zitten. Duw, als u de accu uit de lader wilt nemen, op
de accu-vrijgaveknop 9 op de accu.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en levensduur van
lithium-ion-accu’s garanderen door de accu’s volledig op te
laden voordat u deze voor het eerst in gebruik neemt.
76
Werking van de lader
Raadpleeg onderstaande indicatoren voor de laadstatus van de
accu.
Laadindicaties
bezig met opladen
volledig opgeladen
hete/koude accuvertraging*
*Het rode lampje blijft knipperen, maar er brandt ook een geel
indicatielampje wanneer de functie actief is. Wanneer de accu
een geschikte temperatuur heeft bereikt, gaat het gele lampje
uit en hervat de lader de laadprocedure.
De geschikte lader(s) laden niet een kapotte accu op. Het
lampje zal niet of onregelmatig gaan branden en de lader geeft
daarmee aan dat de accu kapot is.
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets mis is met
de lader.
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de lader en de
accu dan testen door een geautoriseerd servicecentrum.
Hot/Cold Pack Delay (Vertraging Hete/Koude Accu)
Wanneer de lader waarneemt dat een accu te warm of te koud
is, wordt onmiddellijk een Hot/Cold Delay gestart en wordt het
laden uitgesteld tot de accu een geschikte temperatuur heeft
bereikt. De lader schakelt dan automatisch over op de acculaadstand. Deze functie waarborgt een maximale levensduur
van de accu.
Een koude accu zal minder snel worden opgeladen dan een
warme accu. De accu zal minder snel opladen gedurende
de gehele laadcyclus en zal niet op maximumsnelheid gaan
opladen, ook niet als de accu warmer wordt.
De lader DCB118 is voorzien van een interne ventilator voor
het koelen van de accu. De ventilator gaat automatisch draaien
wanneer de accu moet worden gekoeld. Gebruik de lader nooit
als de ventilator niet goed werkt of als de ventilatiesleuven zijn
geblokkeerd. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in de lader
kunnen komen.
Elektronisch Beveiligingssysteem
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een Elektronisch
Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt dat de accu niet te veel
wordt geladen, niet te heet wordt of te veel wordt ontladen.
Het product zal automatisch uitgeschakeld worden, als het
elektronisch beschermingssysteem actief wordt. Als dit gebeurt,
zet u de Lithium-ion-accu op de lader, totdat deze volledig
geladen is.
Montage aan de wand
Deze laders kunnen aan de wand worden gemonteerd
of rechtop op een tafel of werkoppervlak staan. Plaats bij
wandmontage de accu dichtbij een stopcontact en uit de
buurt van een hoek of andere obstakels die de doorstroming
van lucht kunnen verhinderen. Gebruik de achterzijde van de
lader als sjabloon voor de plaatsing van de montageschroeven
aan de wand. Monteer de lader stevig met gipsplaatschroeven
(afzonderlijk aan te schaffen), van tenminste 25,4 mm lang
Nederlands
waarvan de schroefkop een diameter heeft van of 7–9 mm, in
hout geschroefd tot op een optimale diepte, waarbij ongeveer
5,5 mm van de schroef uitsteekt. Houd de sleuven aan de
achterzijde van de lader tegenover de uitstekende schroeven en
steek montagesleuven volledig op de schroeven.
Instructies voor het reinigen van de lader
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok.
Neem, voordat u met de reiniging begint, de stekker
van de lader uit het stopcontact. U kunt stof en vet
van de buitenzijde van de lader verwijderen met een doek
of een zachte, niet-metalen borstel. Gebruik geen water
of schoonmaakmiddelen. Laat nooit vloeistof in het
gereedschap komen; dompel nooit een onderdeel van het
gereedschap onder in een vloeistof.
Accu
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor dat u het
catalogusnummer en voltage vermeldt.
De accu is niet volledig opgeladen als deze uit de verpakking
komt. Voordat u de accu en oplader gebruikt, dient u de
onderstaande veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
LEES ALLE INSTRUCTIES
•
•
•
•
•
•
•
Laad de accu niet op en gebruik deze niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Wanneer u de
accu plaatst in of verwijdert uit de lader kan het stof of de
damp door een vonk vlamvatten.
Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van de accu in de
lader. Wijzig de accu op geen enkele manier als deze niet
past in een lader die niet geschikt is, omdat de accu kan
openbarsten waardoor ernstig persoonlijk letsel kan
ontstaan.
Laad de accu’s alleen op in DeWALT-laders.
Spat NIET met water en dompel de accu niet onder in water
of andere vloeistoffen.
Gebruik of bewaar het gereedschap en de accu niet
op plaatsen waar de temperatuur 40 ˚C of meer kan
bereiken (bijvoorbeeld in een schuurtje of een metalen
loods in de zomer).
Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze ernstig
beschadigd is of volledig verbruikt. De accu kan in vuur
exploderen. Als lithium ion accu‘s worden verbrand, komen
giftige dampen en materialen vrij.
Als de inhoud van de accu in contact met de huid komt,
wast u dit onmiddellijk af met water en een milde
zeep. Als accuvloeistof in de ogen komt spoelt u 15 minuten
met water in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden dat de
accuelektrolyt is samengesteld uit een mengsel van vloeibare
organische carbonaten en lithiumzouten.
•
De inhoud van geopende accucellen kan irritatie aan de
luchtwegen veroorzaken. Zorg voor frisse lucht. Zoek als de
symptomen aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor brandwonden.
Accuvloeistof kan ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
WAARSCHUWING: Probeer nooit om welke reden dan
ook de accu te openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de accu dan niet in de
lader. Klem een accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een accu of lader waar
hard op is geslagen, die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan ook is beschadigd
(dat wil zeggen, doorboord met een spijker, geraakt
met een hamer, vertrapt) niet. Een elektrische schok of
elektrocutie kan het gevolg zijn. Breng beschadigde accu’s
terug naar het servicecentrum zodat ze kunnen worden
gerecycled.
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Berg de accu
niet op en vervoer de accu niet op een manier dat
metalen voorwerpen in contact kunnen komen
met de aansluitpunten van de accu. Bijvoorbeeld,
steek de accu niet in een schortzak, broekzakken,
gereedschapskisten, gereedschapsdozen, laden, enz., waar
een losse spijkers, schroeven, sleutels, enz. liggen.
VOORZICHTIG: Plaats het gereedschap wanneer
het niet in gebruik is, op z’n zijkant op een stabiel
oppervlak waar het niet kan vallen of omvallen.
Sommige gereedschappen met grote accu’s kunnen
rechtop staan op de accu maar kunnen gemakkelijk
worden omgegooid.
Transport
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Tijdens het transport
kunnen accu’s mogelijk vlam vatten als de aansluitingen
van de accu onbedoeld in aanraking komen met
geleidende materialen. Controleer dat tijdens het transport
de aansluitingen van de accu afgeschermd zijn en goed
geïsoleerd van materialen die ermee in contact kunnen
komen en kortsluiting kunnen veroorzaken.
DeWALT accu’s voldoen aan alle van toepassing zijn
verzendvoorschriften zoals deze zijn bepaald door de bedrijfstak
en door wettelijke normen, zoals Aanbevelingen voor het
Transport van Gevaarlijke Goederen van de UN; Voorschriften
voor Gevaarlijke Goederen van de International Air Transport
Association (IATA) , Voorschriften Internationale Maritieme
Gevaarlijke Goederen (IMDG) en de Europese Overeenkomst
Betreffende het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen
over de Weg (ADR). Lithium-ion cellen en accu’s zijn getest in
overeenstemming met Hoofdstuk 38,3 van de Aanbevelingen
voor het Transport van Gevaarlijke Goederen Handleiding van
Testen en Criteria.
In de meeste gevallen zal bij de verzending van een DeWALTaccu deze naar verwachting worden geclassificeerd als volledig
gereguleerd Klasse 9 Gevaarlijk materiaal. Over het algemeen
zullen alleen verzendingen die een lithium-ion-accu bevatten
met een energie-classificatie hoger dan 100 Wattuur (Wh),
77
Nederlands
moeten worden verzonden als volledig gereguleerd Klasse 9. Bij
alle lithium-ion-accu’s wordt de Wattuur-classificatie op de accu
vermeld. Verder adviseert DeWALT in verband met complicaties
met de voorschriften, lithium-ion-accu’s niet als luchtvracht
alleen te verzenden, ongeacht de Wattuur-classificatie.
Zendingen van gereedschap met accu’s (combo-sets) kunnen
naar verwachting per luchtvracht worden verzonden, als de
Wattuur-classificatie van de accu niet hoger is dan 100 Wh.
Ongeacht of een verzending wordt geacht een vrijstelling
te hebben of volledig voorgeschreven, is voor de
verantwoordelijkheid van de verzender de meest recente
voorschriften voor verpakking, labeling/markering en vereisten
ten aanzien van documentatie.
De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding wordt
verstrekt, wordt verstrekt in goed vertrouwen en wordt geacht
nauwkeurig te zijn op het moment dat het document werd
opgesteld. Er wordt echter geen garantie gegeven, impliciet
of expliciet. Het is voor de verantwoordelijkheid van de koper
ervoor te zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn
met de geldende voorschriften.
De FLEXVOLTTM-accu vervoeren
De DeWALT FLEXVOLTTM-accu heeft twee standen: Gebruiksen Transport-.
Stand: Wanneer de FLEXVOLTTM-accu op zichzelf staat of in
een DeWALT 18V-product zit, werkt de accu als een 18V-accu.
Wanneer de FLEXVOLTTM-accu in een 54V- of een 108V-product
(twee 54V-accu’s) zit, werkt de accu als een 54V-accu.
Transport-stand: Wanneer de kap op de FLEXVOLTTM-accu is
bevestigd, staat de accu in de transport-stand. Houd de kap op
de accu bij verzending.
In de Transport-stand zijn reeksen
van cellen binnen in de accu
elektrisch van elkaar geïsoleerd,
waardoor 3 accu’s ontstaan met
een lagere Wattuur-classificatie (Wh), vergeleken bij 1 accu met
een hogere Wh-classificatie. Door dit grotere aantal van 3 accu’s
met een lagere Wattuur- classificatie kan de accu vrijgesteld zijn
van bepaalde voorschriften voor verzending die worden
opgelegd aan accu’s met een hogere Wattuur-capaciteit.
Voorbeeld, de transport
Voorbeeld van markering met etiket
Wh waarde kan 3 x 36 Wh gebruik en transport
aangeven, dit betekend 3
batterijen van elk 36 Wh. De
Wh waarde tijdens gebruik
kan 108 Wh aangeven (1 batterij).
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen is koel en
droog, uit direct zonlicht en niet in overmatige hitte of
koude. Voor optimale accuprestaties en levensduur bergt u
accu’s op bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik zijn.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u deze voor
optimale resultaten het beste volledig opgeladen opslaan
op een koele, droge plaats buiten de lader.
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig ontladen
worden opgeslagen. De accu moet voor gebruik weer worden
opgeladen.
Labels op de oplader en accu
Behalve de pictogrammen die in deze handleiding worden
gebruikt, kunnen de volgende pictogrammen op de labels op
de lader en op de accu staan:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Zie Technische gegevens voor de oplaadtijd.
Niet doorboren met geleidende voorwerpen.
Laad geen beschadigde accu‘s op.
Niet blootstellen aan water.
Z org dat defecte snoeren onmiddellijk worden
vervangen.
Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
B ied de accu als chemisch afval aan en houd
rekening met het milieu.
Laad DeWALT-accu’s alleen op met de aangewezen
DeWALT-laders. Wanneer u andere accu’s dan de
aangewezen DeWALT-accu’s oplaadt met een
DeWALT-lader dan kunnen deze barsten of kan dit
leiden tot andere gevaarlijke situaties.
Gooi de accu niet in het vuur
GEBRUIK (zonder transport dop). Voorbeeld: Wh
waarde geeft 108 Wh aan (1 batterij van 108 Wh).
TRANSPORT (met ingebouwde transport dop).
Voorbeeld: Wh waarde geeft 3 x 36 Wh aan
(3 batterijen van 36 Wh).
Accutype
De DCS355 werkt op een 18-V accu.
Deze accu's kunnen worden gebruikt: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546.
Raadpleeg Technische Gegevens voor meer informatie.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Adapter voor alle zaagbladen
78
Nederlands
1 31 mm x 43 mm Fastcut zaagblad voor hout
1Schuurkussen
1 31 mm x 43 mm Zaagblad hout met spijkers
1 Niet-flexibel schrapblad
1 Inbussleutel voor zaag afstelling
1Gebruiksaanwijzing
1Stofafzuigadapter
1Zaaggeleider
1 100 mm Half-cirkelvormig zaagblad
25 Diverse stukken schuurpapier
1 9,5 mm x 43 mm Fijnzaagblad hout
13 mm Carbide blad voor voegverwijdering
(100 mm halve maan)
1 Inbussleutel voor zaaggeleider afstelling
1Lader
1 TSTAK koffer
DCS355D1/DCS355M1:
1Li-Ion-accu
DCS355D2/DCS355M2:
2Li-Ion-accu’s
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
Draag bescherming van de luchtwegen.
Positie Datumcode (Afb. A)
De datumcode 20 , die ook het jaar van fabricage bevat, is
binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2016 XX XX
Jaar van fabricage
Beschrijving (Afb. A,B)
1
2
3
4
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
Knop voor Variabele snelheid
LED-werkverlichting
Accessoireklemhendel
Vergrendeling aan/uit-knop
5 Accessoire zijmontage
6 Zaaggeleiderblok
7 Zaaggeleiderarm
8 Accu
9 Accuvrijgaveknop
10 Accumeter-knop
Gebruiksdoel
Deze oscillerende multi-tool is ontworpen voor professioneel
fijnschuurwerk, invoerzagen, vlakzagen, verwijdering van
overbodig materiaal en toepassingen voor het prepareren
van oppervlakken.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze oscillerende multi-tool is elektrisch gereedschap voor
professionele toepassingen.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Verwijder vóór de montage en
aanpassing altijd de accu. Schakel het gereedschap
altijd uit voordat u de accu plaatst of verwijdert.
Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: Risico van het ontstaan van
verwondingen en brandwonden. Raak nooit de
scherpe randen van accessoires aan. Raak het
werkstuk of het zaagblad niet aan onmiddellijk na het
werken met het gereedschap. Zij kunnen zeer heet worden.
Ga voorzichtig te werk. Laat accessoires en het werkstuk
altijd afkoelen voordat u ze vastpakt.
WAARSCHUWING: gebruik alleen de accusets en laders
van DeWALT.
De accu in het gereedschap zetten en uit het
gereedschap verwijderen (Afb. B)
OPMERKING: Voor het beste resultaat is het belangrijk dat u de
accu 8 volledig oplaadt.
De accu in de handgreep van het
gereedschap installeren
1. Houd de accu tegenover de rails 8 in de handgreep van de
lamp (Afb. B).
2. Schuif de accu in de handgreep totdat de accu stevig vastzit
in het gereedschap en controleer dat de accu niet los raakt.
79
Nederlands
De accu uit het gereedschap halen
1. Druk op de accu-ontgrendelknop 9 en trek de accu stevig
uit de handgreep van het gereedschap.
2. Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven in het
ladergedeelte van deze handleiding.
Vermogenmeter (Afb. B)
Er zijn DeWALT-accu’s met een vermogenmeter en deze bestaat
uit drie groene LED-lampjes die een aanduiding geven van de
hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
U kunt de vermogenmeter inschakelen door de knop van
de vermogenmeter 10 in te drukken. Een combinatie van
de drie groene LED-lampjes gaat branden en dat geeft een
aanduiding van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
Wanneer de lading in de accu onder het bruikbare niveau
ligt, gaat de vermogenmeter niet branden en moet de accu
worden opgeladen.
OPMERKING: De brandstofmeter geeft slechts een indicatie
van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft. De meter
geeft geen aanwijzingen over de functionaliteit van het
gereedschap en is onderhevig aan schommelingen afhankelijk
van productcomponenten, temperatuur en de toepassing door
de eindgebruiker.
Accessoires installeren/verwijderen
(Afb. C–G)
Accessoireklem zonder gereedschap
(Afb. C–E)
De DCS355 is voorzien van een snelwissel accessoiresysteem.
Hiermee kunt u sneller accessoires wisselen zonder dat u
steeksleutels of inbussleutels nodig hebt, zoals bij ander
oscillerend gereedschap.
1. Pak het gereedschap vast en knijp de accessoireklemhendel
3 in zoals in afbeelding C wordt getoond.
2. Veeg alle resten materiaal van de as van het gereedschap en
van de accessoirehouder.
3. Schuif het accessoire tussen de as 22 en de
accessoirehouder en let er daarbij op dat het accessoire
ingrijpt op alle acht pennen op de houder en dat het
gelijkvalt met de as. Controleer dat het accessoire in de
goede richting wijst, zoals Afbeelding D laat zien.
4. Laat de accessoireklemhendel los.
OPMERKING: Sommige accessoires, zoals schrappers en
zaagbladen, kunnen desgewenst onder een hoek worden
gemonteerd, zoals in afbeelding E wordt getoond.
Installeren/verwijderen van
vellen schuurpapier (Afb. F)
Vellen schuurpapier worden met behulp van klittenband
op een ruitvormige plaat vastgezet. U kunt met de plaat het
schuurpapier op grote oppervlakken en in kleine hoekjes en
gaatjes gebruiken.
1. Bevestig de schuurplaat 23 zoals wordt beschreven onder
Accessoires installeren/verwijderen.
2. Houd de randen van het schuurpapier langs de randen van
de schuurplaat en druk het vel schuurpapier 24 op de plaat.
80
3. Druk de onderplaat waarop het schuurpapier is bevestigd,
op een vlak oppervlak en schakel het gereedschap kort
in. Dit zorgt voor een goede hechting tussen de plaat
en het vel schuurpapier en helpt ook voortijdige slijtage
te voorkomen.
4. Wanneer de punt van het vel schuurpapier begint te slijten,
maak het vel dan los van de plaat, draai het en breng het
weer aan.
Accessoires bevestigen met behulp van de
universele adapter (Afb. G)
VOORZICHTIG: Voorkom dat u zich verwondt, gebruik
niet een accessoire voor een toepassing waarbij de
adapter het accessoire niet kan vasthouden.
VOORZICHTIG: Lees alle veiligheidswaarschuwingen van
de fabrikant en volg deze op voor accessoires die u op dit
gereedschap gebruikt.
VOORZICHTIG: Voorkom dat u zich verwondt, let erop
dat adapter en accessoire stevig zijn vastgezet.
Niet-DeWALT accessoires kunnen met een universele adapter
worden vastgezet.
1. Plaats de de ring 11 op het gereedschap.
2. Plaats het accessoire 12 op de ring.
3. Zet de bout 16 van de adapter goed vast met een
inbussleutel 18 .
De zaaggeleider bevestigen (Afb. H–M)
Met de diepte/zaaggeleider kunt u nauwkeurig materiaal
wegzagen op een opgegeven diepte en de markering van de
zaaglijn preciezer volgen.
1. Bevestig het zaaggeleiderblok 6 door de accessoirenokken
13 op de geleider in de sleuven van de accessoirezijmontage 5 op de body van het gereedschap te steken.
OPMERKING: De diepte/zaaggeleider kan aan beide zijden
van het gereedschap worden gemonteerd.
2. Zet het blok met de bijgeleverde schroef 15 en de ring 21 vast op de body. Zet de schroef vast met de bijgeleverde
inbusssleutel 16 .
Dieptegeleider
Met deze voorziening kunt u nauwkeurig materiaal tot een
bepaalde diepte uitzagen.
1. Steek de geleiderarm 7 , zoals wordt getoond in
afbeelding I, in de voorste sleuf op het geleiderblok 6 .
2. Stel de lengte van de geleider af door deze uit te trekken
of naar binnen te duwen, zodat de gewenste zaagdiepte
ontstaat, zoals wordt getoond in afbeelding J.
3. Zet de geleider op zijn plaats vast door de knop voor de
afstelling van diepte/zaagsnede 14 naar rechts te draaien.
U kunt de geleider losmaken door de knop voor de afstelling
van diepte/zaagsnede naar links te draaien.
Zaaggeleider
Hiermee kunt u gemakkelijker de afgetekende zaaglijn volgen.
1. Steek de geleiderarm 7 , zoals wordt getoond in
afbeelding K, in de sleuven aan de linker- en rechterzijde van
het geleiderblok 6 .
Nederlands
2. Stel de geleider af op de gewenste lengte door deze uit te
trekken of naar binnen te duwen, zoals wordt getoond in
afbeelding L.
3. Zet de geleider op zijn plaats vast door de knop voor de
afstelling van diepte/zaagsnede 14 naar rechts te draaien.
U kunt de geleider losmaken door de knop voor de afstelling
van diepte/zaagsnede naar links te draaien.
OPMERKING: U kunt de geleiderarm ook verticaal in de
beschermkap steken en zo de hoogte van een zaagsnede
instellen. Zie afbeelding M.
De Stofextractieadapter bevestigen (Afb. Q)
Met de Stofextractieadapter kunt u het gereedschap op een
externe stofzuiger aansluiten met behulp van het AirLock™systeem (DWV9000-XJ) of een standaard 35 mm aansluiting
voor een stofzuiger.
1. Bevestig de stofextractieadapter 17 door de nokken 13 in
de sleuven 5 voor zijmontage van accessoires te steken.
OPMERKING: De stofzuigadapter kan aan beide zijden van
het gereedschap worden gemonteerd.
2. Steek schroef 15 en de ring 21 in de stofextractieadapter
17 en zet vast met de bijgeleverde inbussleutel 16 .
BEDIENING
Instructies voor gebruik (Afb. N, O)
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing zijnde
voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig letsel te
verkleinen, dient u het gereedschap uit te schakelen
en de accuset te verwijderen voordat u hulpstukken
of accessoires aan- of afkoppelt. Een toevallige
activering kan letsel toebrengen.
WAARSCHUWING: Controleer dat de aan/uit-knop op
UIT staat voordat u de accu plaatst.
1. Plaats de accu.
2. Houd het gereedschap, wanneer u het wilt inschakelen
(ON), vast zoals in afbeelding N wordt getoond en druk op
de knop Aan/Uit-variabele snelheid 1 .
OPMERKING: Hoe verder u de schakelaar indrukt, des te
sneller loopt het gereedschap. Als u niet zeker weet wat de
goede snelheid is voor uw toepassing, test dan de werking
op lage snelheid en voer de snelheid geleidelijk op tot u
comfortabel kunt werken.
3. Laat de knop Aan/Uit-variabele snelheid 1 los als u het
gereedschap wilt uitschakelen OFF.
Vergrendelknop Aan (Afb. O)
Het gereedschap kan worden vergrendeld door de
vergrendelknop 4 volledig in te drukken, zie afbeelding O.
Bij toepassingen die langdurig gebruik vragen, kunt u
comfortabeler werken door met de vergrendelknop 4 de Aan/
Uit-knop 1 in de ingedrukte stand te vergrendelen.
LED-werkverlichting (Afb. P)
De LED-werkverlichting 2 wordt ingeschakeld wanneer u
de Aan/Uit-knop indrukt. De LED werkverlichting schakelt na
een korte periode automatisch uit nadat de Aan/Uit-knop
wordt losgelaten.
Juiste positie van de handen (Afb. N)
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, dient u ALTIJD de handen in de
juiste positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Afbeelding N laat zien hoe u het gereedschap op de juiste
manier vasthoudt.
De Stofextractieadapter gebruiken met de
Schuurplaat (Afb. R)
1. Bevestig de stofextractieadapter 17 . Zie De
Stofextractieadapter bevestigen.
2. Bevestig de schuurplaat 23 zoals wordt beschreven bij
Accessoires installeren/verwijderen.
3. Bevestig het vel schuurpapier zoals wordt beschreven bij
Vellen schuurpapier installeren/verwijderen.
De Stofextractieadapter gebruiken met het
accessoire voor insteekzagen (Afb. S)
1. Bevestig de stofextractieadapter. Zie De
Stofextractieadapter bevestigen.
2. Plaats de stofextractiearmen 19 in de onderste opening
van de stofextractieadapter 17 .
3. Bevestig het insteekzaagje zoals wordt beschreven bij
Accessoires installeren/verwijderen.
4. Stel de stofextractiearmen 19 af zodat het beste resultaat
wordt bereikt.
Nuttige Wenken
• Let er altijd op dat het werkstuk stevig vastzit of wordt
vastgeklemd zodat het niet van z’n plaats kan komen.
Wanneer het materiaal van z’n plaats kan komen, zal de
kwaliteit van het zagen of schuren daar onder lijden.
• Begin niet met schuren als u het schuurpapier nog niet op
de schuurplaat hebt bevestigd.
• Schuur ruwe oppervlakken met grof schuurpapier, gladde
oppervlakken met middelfijn schuurpapier en werk
oppervlakken af met fijn schuurpapier. Probeer, zo nodig,
eerst het schuurpapier uit op een stuk restmateriaal.
• Oefen niet te veel kracht uit, want dan vermindert u de
effectiviteit van het gereedschap en zal de motor overbelast
raken. Wanneer u het accessoire regelmatig vervangt, zorgt
u ervoor dat het gereedschap optimaal blijft werken.
• Laat niet het schuurpapier afslijten, het schuurkussen zal
dan beschadigd raken.
• Raakt het gereedschap oververhit, wat vooral gebeurt bij
werken op lage snelheid, laat het gereedschap dan 2 tot
81
Nederlands
3 minuten op maximale snelheid onbelast draaien, zodat
de motor kan afkoelen. Werk niet langdurig op zeer lage
snelheden. Houd altijd het zaagblad scherp.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging
functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap
en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Verwijder vóór de montage en
aanpassing altijd de accu. Schakel het gereedschap
altijd uit voordat u de accu plaatst of verwijdert.
Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan letsel veroorzaken.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud worden verricht.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
Geschikte accessoires
Oscillerend schuurkussen
Oscillerend zaagblad voor hout m/ spijkers
Breed titanium oscillerend zaagblad voor hout m/ spijkers
Oscillerend zaagblad voor hardhout
Oscillerend fastcut-zaagblad voor hout
Breed oscillerend fastcut-zaagblad voor hout
82
Oscillerend fijnzaagblad voor hout
Oscillerend titanium zaagblad voor metaal
Oscillerend halfcirkelvormig zaagblad
Oscillerend titanium halfcirkelvormig zaagblad
Oscillerend vlakzaagblad
Titanium oscillerend vlakzaagblad
Oscillerend zaagblad voor meerdere materialen
Oscillerend niet-flexibel schrapblad
Oscillerend flexibel schrapblad
Oscillerend carbide blad voor voegverwijdering
Oscillerend fastcut carbide blad voor voegverwijdering
Oscillerende carbide rasp
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij niet krachtig
genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van klussen die daarvoor vlot
verliepen. Aan het einde van zijn technische levensduur dient u
dit werktuig weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze vervolgens
uit het werktuig.
• Lithium-ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw
leverancier of naar het milieupark bij u in de buurt. De
ingezamelde accu’s zullen worden gerecycled of op juiste
wijze tot afval worden verwerkt.
PROBLEMEN OPLOSSEN
Probleem Mogelijke Mogelijke
oorzaak
oplossing
Toestel start
niet
De accu is niet
juist geplaatst.
Plaats de accu in de
handgreep en controleer
dat deze juist is geplaatst.
De accu is niet
opgeladen.
Plaats de accu in de
oplader en plaatst een
volledig opgeladen accu
in het gereedschap.
Accu of
gereedschap is
oververhit.
Laat de accu en/of het
gereedschap afkoelen
na langdurig gebruik, of
vervang de oververhitte
accu met een koele accu.
De schakelaar
is beschadigd.
Laat de schakelaar
vervangen door een
erkende DeWALT
reparateur.
Norsk
OSCILLERENDE MULTIVERKTØY UTEN LEDNING
DCS355
Gratulerer!
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING MED EU
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig
produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget
pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Maskineridirektiv
Tekniske data
Spenning
Type
Batteritype
Inngangseffekt
Effekt
Oscilleringsfrekvens
Oscilleringsvinkel
Vekt (uten batteripakke)
VDC
W
W
min-1
kg
DCS355
18
1/2
Li-Ion
300
170
0 – 20000
1,6˚
1,1
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745:
LPA(lydtrykksnivå)
dB(A)
86
LWA(lydeffektnivå)
dB(A)
97
K (usikkerhet for det angitte støynivå)
dB(A)
3
Verdi vibrasjonsutslipp ah =
Usikkerhet K =
m/s2
m/s2
16,1
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er
blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN60745, og kan brukes
til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til
forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet
brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene
avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør
også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller
når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte
operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde
ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
Sikringer:
Europa
230V verktøy
10 A, nettspenning
Oscillerende multiverktøy uten ledning
DCS355
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-24:2009+A11:2011, EN60745-2-11:2010.
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og
2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på
følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
16.08.16
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt
oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
83
Vekt
Norsk
Batterier
Ladere/Ladetider (i minutter)
Kat #
VDC
Ah
Vekt
kg
DCB107
DCB112
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB181
DCB182
DCB183/B*
DCB184/B*
DCB185
DCB141
DCB142
DCB143
DCB144
DCB145
18/54
18
18
18
18
18
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
6,0/2,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
1,05
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
270
70
185
90
240
60
70
185
90
240
60
170
45
120
60
150
40
45
120
60
150
40
140
35
100
50
120
30
35
100
50
120
30
90
22
60
30
75
22
22
60
30
75
22
60
22
60
30
75
22
22
60
30
75
22
90
22
60
30
75
22
22
60
30
75
22
X
45
120
60
150
X
45
120
60
150
X
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske
verktøy
ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene
og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt
strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt
batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) Sikkerhet på arbeidsområdet
a ) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke
områder er en invitasjon til ulykker.
b ) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser
eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c ) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et
elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du
mister kontrollen.
2) Elektrisk sikkerhet
a ) Støpselet til elektriske verktøy må passe til
stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen
måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske
verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b ) Unngå k`roppskontakt med jordete overflater slik
som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det
finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c ) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte
forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk
verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk.
d ) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å
bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske
84
verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk.
e ) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en
skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk
av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer
risikoen for elektrisk sjokk.
f ) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted
er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter
(RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) Personlig sikkerhet
a ) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk
sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke
bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er
påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske
verktøy kan føre til alvorlig personskade.
b ) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.
Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko,
hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil
redusere personskader.
c ) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i
av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller
batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å
bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å
sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på
øker faren for ulykker.
d ) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på
det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til
en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre
til personskade.
e ) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå
støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll
over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner.
f ) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær
eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte
Norsk
fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
g ) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du
sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk
av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer.
4) Bruk og vedlikehold av elektriske
verktøy
a ) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske
verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske
verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b ) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå
verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke
kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.
c ) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet før
du foretar noen justeringer, endrer tilbehør
eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte
det elektriske verktøyet ved et uhell.
d ) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk,
utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke
er kjent med det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i
hendene på utrenede brukere.
e ) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om
bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært,
om deler er ødelagt eller andre forhold som kan
påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet,
få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker
forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy.
f ) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre
sannsynlig fast og er lettere å kontrollere.
g ) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv.,
i samsvar med disse instruksjonene og ta i
betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som
skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver
som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
d ) Ved hardhendt behandling kan det komme væske
ut fra batteriet. Unngå kontakt med denne. Dersom
du ved et uhell kommer i kontakt med væsken, skyll
med vann. Dersom du får væsken i øynene, oppsøk
lege umiddelbart. Batterivæske kan føre til irritasjon
eller forbrenninger.
6) Vedlikehold
a ) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av
en kvalifisert reparatør som kun bruker originale
reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet
blir ivaretatt.
Ekstra sikkerhetsregler for oscillerende
multiverktøy
ADVARSEL: Vær spesielt forsiktig ved sliping av enkelte
tresorter (for eksempel bøk og eik) og metall som kan avgi
giftig støv. Bruk støvmaske som er spesielt beregnet på å
beskytte mot giftig støv og gass, og sørg for at personer i
eller rundt arbeidsområdet også er beskyttet.
ADVARSEL: Bruk dette verktøyet i et område med god
ventilasjon ved sliping av jernholdige metaller. Bruk
ikke verktøyet i nærheten av antennbare væsker, gasser
eller støv. Gnister eller varme partikler fra slipingen eller
motorbørstene kan antenne brennbare materialer.
Sliping av maling
•
•
•
•
5) Bruk og vedlikehold av batteridrevne
verktøy
a ) Bruk kun laderen som er spesifisert av produsenten.
En lader som passer for en type batteripakke kan føre til
brannfare dersom den brukes med en annen batteripakke.
b ) Bruk kun elektriske verktøy sammen med
de spesifiserte batteripakkene. Bruk av andre
batteripakker kan skape risiko for skader eller brann.
c ) Når batteripakken ikke er i bruk, hold den borte fra
andre metallobjekter som binders, mynter, nøkler,
spikere, skruer eller andre små metallobjekter som
kan skape en forbindelse fra en batteripol til en
annen. Å kortslutte batteripolene kan føre til brannskader
eller brann.
•
ADVARSEL: Overhold gjeldende forskrifter for sliping av
maling. Vær spesielt opmerksom på følgende:
Benytt, om mulig, alltid en støvsuger for støvutsugning.
Vær spesielt forsiktig ved sliping av som muligens
inneholder bly.
ʵʵ La ikke barn eller gravide kvinner komme inn på
arbeidsområdet.
ʵʵ Alle personer som kommer inn på arbeidsområdet må
bruke en spesialmaske som beskytter mot støv og damper
fra blymaling.
ʵʵ Ikke spis, drikk eller røyk på arbeidsområdet.
Fjern støvpartikler og alt annet avfall på en forsvarlig måte.
Hold det elektriske verktøyet kun i isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner hvor
kutteverktøyet kan komme i kontakt med skjulte
ledninger eller egen ledning. Kontakt med en
strømførende ledning kan føre til at eksponerte metalldeler på
elektroverktøyet blir strømførende, og kan gi operatøren støt.
Bruk tvinger eller annen praktisk måte å sikre og
holde arbeidsstykket på et stabilt underlag. Å holde
arbeidsstykket i hendene eller mot kroppen er ustabilt og kan
føre til at du mister kontroll.
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser
og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan
unngås. De er:
• Hørselskader.
• Fare for personskade pga. flygende partikler.
85
Norsk
•
•
Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk.
Fare for personskade ved langvarig bruk.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Alltid kontroller at spenningen til batteripakken samsvarer med
spenningen på merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på
laderen samsvarer med spenningen på strømnettet.
Din DeWALT-lader er dobbeltisolert i samsvar med
EN60335; det trengs derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en
spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg
for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum
størrelse på lederen er 1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
DeWALT ladere trenger ingen justeringer, og er designet til å
være så enkle som mulig å bruke.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN: Denne manualen
inneholder viktige sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger for
kompatible batteriladere (se Tekniske data).
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og advarselsmerker på laderen, batteripakken og produktet som
bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske komme inn i
laderen. Det kan resultere i elektrisk støt.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. For å redusere faren
for skader, lad kun DeWALT oppladbare batterier. Andre
type batterier kan sprekke og forårsake personskader og
materielle skader.
FORSIKTIG: Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de
ikke leker med apparatet.
MERK: Under visse forhold, med laderen innplugget i
strømforsyningen, kan de eksponerte kontaktene i laderen
kortsluttes av fremmedlegemer. Fremmedlegemer som
kan lede strøm, inkludert ,men ikke bregrenset til stålull,
aluminiumsfolie eller annen ansamling av metalliske
partikler, må holdes unna åpningene i laderen. Kople alltid
laderen fra strømtilførselen når det ikke er en batteripakk i
hulrommet. Kople fra laderen før rengjøring.
• IKKE forsøk å lade batteripakken med andre ladere
enn de som er nevnt i denne manualen. Laderen og
batteripakken er spesielt designet for å jobbe sammen.
86
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Disse ladere er ikke ment for annen bruk enn lading av
DeWALT oppladbare batterier. Annen bruk kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk støt.
Ikke utsett laderen for regn eller snø.
Dra i kontakten og ikke ledningen når du kople laderen
fra strømmen. Dette reduserer faren for skade på kontakten
og ledningen.
Påse at ledningen er plassert slik at den ikke tråkkes
på, snubles i, eller på annen måte utsettes for skade
eller påkjenning.
Ikke bruk skjøteledning med mindre det er helt
nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk støt.
Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser laderen på
en myk overflate som kan blokkere ventilasjonsslissene
og resultere i for høy innvendig temperatur. Plasser
laderen et sted unna varmekilder. Laderen ventileres gjennom
slisser i toppen og bunnen av huset.
Ikke bruk lader med skadet ledning eller kontakt—bytt
dem ut med en gang.
Ikke bruk laderen dersom den har fått et slag, er mistet
i gulvet eller skadet på annen måte. Lever den på et
autorisert serviceverksted.
Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på et autorisert
serviceverksted når service eller reparasjon trenges. Å
sette den sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller brann.
Dersom ledningen er skadet må den byttes ut med en gang
av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifisert
person for å unngå farer.
Kople laderen fra strømtilførselen før du begynner med
rengjøring. Dette reduserer faren for elektrisk støt.
Fjerning av batteripakken reduserer ikke denne faren.
ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
Laderen er designet for å bruke standard 230V elektrisk
strøm. Ikke forsøk å bruke den på annen spenning. Dette
gjelder ikke billaderen.
Lade et batteri (Fig. B)
1. Plugg inn laderen i en passende stikkontakt for du setter inn
batteripakken.
2. Sett batteripakken 8 i laderen, pass på at batteripakken
sitter godt i laderen. Det røde (lade) lyset blinker gjentatt
som indikasjon på at ladeprossessen er startet.
3. Fullført lading vises ved at det røde lyset er PÅ konstant.
Pakken er da fullt oppladet og kan brukes, eller den
kan bli stående i laderen. For å ta batteripakken ut av
arbeidspakken, trykk inn og hold låseknappen 9 på
batteripakken og ta den av.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på Li-Ion
batteripakker, lad batteripakken helt opp før første gangs bruk.
Bruk av lader
Se indikatorne under for batteripakkens ladetilstand.
Norsk
fra laderen ved hjelp av en klut eller en myk, metallfri
børste. Ikke bruk vann eller rengjøringsvæsker. Aldri la
noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Ladeindikatorer
lading
fulladet
varm/kald ladeforsinkelse*
*Det røde lyset vil fortsette å blinke, men et gult indikatorlys
vil lyse under denne operasjonen. Når batteriet har kjølt seg
ned, vil det gule lyset bli slått av og laderen vil gjenoppta
ladeprosedyren.
Kompatible ladere vil ikke lade en defekt batteripakke. Laderen
vil indikere feilaktig batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å
indikere blinkemønster for problem pakke eller lader.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og
batteripakke til et servicesenter for testing.
Ventetid for varm/kald pakke
Dersom laderen detekterer et batteri som er for varmt eller for
kaldt, vil den automatisk starte en ”varm/kald pakke forsinkelse”,
og venter med å lade til batteriet har passende temperatur.
Laderen vil deretter automatisk skifte til lademodus for pakken.
Denne funksjonen sikrer maksimal levetid på batteriet.
En kald batteripakke vil lade langsommere enn en varm
batteripakke. Batteripakken vil lade langsommere gjennom hele
ladesyklusen, og vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet
selv om batteriet blir varmt.
Ladere DCB118 er utstyrt med en intern vifte som er designet
for å avkjøle batteripakken. Viften vil slå seg på automatisk når
batteripakken trenger å kjøles. Bruk aldri laderen dersom viften
ikke fungerer korrekt eller dersom ventilasjonsåpningene er
blokkert. Pass på at fremmedlegemer ikke kommer inn i laderen.
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot overlading,
overoppvarming eller dyp utlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom beskyttelsessystemet
aktiveres (Electronic Protection System). Dersom det skjer, sett
litium-ion batteriet på laderen til det er helt oppladet igjen.
Veggmontering
Disse laderne er designet for å monteres på vegg eller stå på et
bord eller arbeidsbenk. Dersom den skal monteres på veggen,
plasser laderen innen rekkevidde fra en stikkontakt og unna
hjørner eller andre hindringer som kan stoppe luftstrømmen.
Bruk baksiden av laderen som mal for å bore hull i veggen
for monteringsskruene. Monter laderen godt med gipsskruer
(må kjøpes separat) minst 25,4 mmlange med hodediameter
7–9 mm, som skrus inn i treverk til optimal dybde med omtrent
5,5 mm av skruen som stikker ut. Rett inn sporene på baksiden
av laderen med de utstikkende skruene og lås på plass i sporene.
Rengjøringsanvisninger for lader
ADVARSEL: Fare for støt. Koble laderen fra
strømuttaket før rengjøring. Smuss og fett kan fjernes
Batteripakke
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du
bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av pakningen. Les
sikkerhetsinstruksjonene under før du bruker batteripakken og
laderen. Følg deretter ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
•
•
•
•
•
•
•
•
Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser, slik
som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv.
Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne støvet eller
gassen.
Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser
batteripakken på noen måte for å passe inn i en ikkekompatibel lader idet batteripakken kan sprekke og
forårsake alvorlig personskade.
Lad batteripakkene kun i DeWALT ladere.
IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre væsker.
Ikke lagre eller bruk verktøyet eller batteripakken
på steder der temperaturen kan nå eller overstige
40 ˚C (104 ˚F) (som utenfor skur eller metallbygg på
sommeren).
Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet
eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en
brann. Giftige gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden,
vasker du området med mild såpe og vann. Hvis du får
batterivæske på øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk
tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av
organiske karbonater og litium-salter.
Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon
av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis
symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan
antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer.
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen
årsak. Ikke sett i laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skad
batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som
har fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt eller skadet på
annen måte (f.eks. gjennomboret av en spiker, slått med
hammer, tråkket på). Det kan resultere i elektrisk støt.
Skadede batteripakker skal leveres til servicesenteret for
gjenvinning.
ADVARSEL: Fare for brann. Ikke lagre eller
transporter batteripakken slik at batteripolene
kan komme i kontakt med metallobjekter. For
87
Norsk
eksempel, ikke legg batteriet i forkle, lommer, verktøyskrin,
produktesker, skuffer etc. sammen med løse spikere, skruer,
nøkler, etc.
FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk plasser verktøyet
på siden på en stabil overflate der det ikke skaper
fare for snubling eller fall. Noen verktøy med store
batteripakker kan stå på batteripakken, men kan lettes
slås overende.
Transport
ADVARSEL: Fare for brann. Transport av batterier kan
kanskje føre til brann dersom batteripolene utilsiktet
kommer i kontakt med elektrisk ledende materialer. Ved
transport av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet
og godt isolerte fra materialer som kan komme i kontakt
og føre til kortslutning.
DeWALT batterier samsvarer med alle aktuelle shippingforskrifter som angitt av bransjen og lovregler, inkludert UN
Recommendations on the Transport of Dangerous Goods;
International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, og European Agreement Concerning The
International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Litium-ion celler og batterier er testet i henhold til avsnitt 38,3 i
” UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
Manual of Tests and Criteria”.
I de fleste tilfeller vil forsendelse av en DeWALT batteripakke
være unntatt fra klassifisering som en fullt regulert Class
9 Hazardous Material. Vanligvis vil bare forsendelser som
inneholder et litium-ione batteri med høyere energiklassifisering
enn 100 watt-timer (Wh) kreve forsendelse som fullt regulert
Class 9. Alle litium-ione batterier har angitt watt-timer på
pakken. Men på gunn av de kompliserte reglene anbefaler
DeWALT ikke å sende litium-ione batteripakker med fly, uansett
watt-time klassifisering. Forsendelser av verktøy med batterier
(kombinerte sett) kan unntaksvis sendes med fly dersom angitt
watt-timer på batteripakken er under 100 Wh.
Uansett om en transport regnes som unntatt eller fullt regulert,
er det senderens ansvar å sjekke de gjeldende reglene for
pakking, etiketter/merking og dokumentasjon.
Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt i god tro og
ansett som nøyaktig på tidspunktet dokumentet ble opprettet.
Men det gis ingen garantier, hverken eksplisitt eller implisitt. Det
er kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer med de
gjeldende retningslinjer.
Transport av FLEXVOLTTM batteriet
DeWALT FLEXVOLTTM batteriet har to moduser: Bruk og
transport.
Bruks-modus: Når FLEXVOLTTM-batteriet står alene eller er
montert i et DeWALT 18V produkt, fungerer det som et 18V
batteri. Dersom FLEXVOLTTM-batteriet er i et 54V eller et 108V (to
54V batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transport-modus: Når hetten er satt på FLEXVOLTTM-batteriet,
er batteriet i transport-modus. La hetten være på ved
forsendelse.
88
I transportmodus blir rekker av
celler elektrisk frakoblet i pakken
slik at det dannes 3 batterier med
lavere watt-timer (Wh)
sammenlignet med 1 batteri med høyere watt-timer. Denne
endringen til 3 batterier med lavere watt-timer gjør at pakken er
unntatt fra visse begrensende shipping-regler som gjelder
batterier med høyere watt-timer.
For eksempel kan
Eksemple på merking for bruk og
Wh-spesifikasjonen for
for transport
Transport være 3 x 36
Wh, som betyr 3 batterier
på 36 Wh hver. Whspesifikasjonen for USE
(bruk) kan være 108 Wh
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt
for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For
optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i
romtemperatur når de ikke er i bruk.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat å
lagre en fullt ladet batteripakke på et kjølig og tørt sted
uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet. Batteripakken
må lades opp igjen før bruk.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne manualen,
kan etikettene på laderen og batteripakken vise følgende
piktogrammer:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Se Tekniske data for ladetid.
Ikke undersøk med strømførende gjenstander.
Ikke lad skadede batteripakker.
Ikke utsett for vann.
Få byttet defekte ledninger omgående.
Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun for innendørs bruk.
Deponer batteripakken på miljøvennlig vis.
Norsk
Lad kun DeWALT batteripakker med de angitte
DeWALT laderne. Lading av andre batteripakker
enn de angitte DeWALT batteriene med en DeWALT
lader kan føre til at de sprekker eller til andre farlige
situasjoner.
Ikke brenn batteripakken.
BRUK: Bruk uten transporthette, nominell Wh er 108
Wh (1 batteri med 108 Wh).
TRANSPORT: Bruk med innebygget transporthette,
nominell Wh er 3 x 36 Wh (3 batteri med 36 Wh).
Batteritype
DCS355 bruker en 18 volt batteripakke.
Disse batteripakkene kan brukes: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546. Se
Tekniske Data for mer informasjon.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Adapter for alle typer blad
1 31 mm x 43 mm ”Fastcut” hurtigblad for tre
1Slipesåle
1 31 mm x 43 mm sagblad for treverk med spikere
1 Stivt skrapeblad
1 Unbrakonøkkel til bladadaptoren
1Bruksanvisning
1Støvsugeradapter
1 Kappeføring
1 100 mm segmentsagblad
25 Diverse sandpapir
1 9,5 mm x 43 mm presisjonsblad for tre
13 mm karbidblad for fjerning av støpemasse
(100 mm halvmåne)
1 Unbrakonøkkel til kappeføring
1Lader
1 TSTAK kitbox
DCS355D1/DCS355M1:
1 Li-Ion batteripakke
DCS355D2/DCS355M2:
2 Li-ion batteripakker
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne
håndboken før bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
Bruk pustebeskyttelse.
Datokode plassering (Fig. A)
Datokoden 20 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket
på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produksjonsår
Beskrivelse (Fig. A, B)
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
1 Bryter for variabel hastighet
2 LED-arbeidslampe
3 Festespak for tilbehør
4 Av- og på-låseknapp
5 Tilbehørsspor for sidemontering
6 Kappestyringsblokk
7 Kappestyringsarm
8 Batteripakke
9 Utløserknapp for batteriet
10 Ladeindikatorknapp
Tiltenkt Bruk
Bruksområde
Dette oscillerende multiverktøyet er designet for profesjonell
bruk ved pussing, dykksaging, flush-kapping, fjerning av
overskytende materiale og overflatebehandling.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker
eller gasser.
Dette kraftige oscillerende multiverktøyet er et
profesjonelt elektroverktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne
operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: Alltid fjern batteripakken før montering
og justering. Alltid slå av verktøyet før du setter
inn eller tar ut batteripakken. Forsikre deg om at
utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
ADVARSEL: Fare for skrubbsår eller brannsår.
Ikke berør ekstrautstyrets skarpe kanter ved noen
anledning. Ikke berør arbeidstykket eller bladet straks
etter bruk. De kan bli svært varme. Håndteres forsiktig. La
alltid tilbehør og verktøy kjøle seg ned får du tar i dem.
89
Norsk
ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og ladere fra DeWALT.
Sette inn og ta av batteripakke
på verktøyet (Fig. B)
MERK: For best resultat, pass på at batteripakken 8 er helt
oppladet før bruk.
For å installer batteripakken i verktøyets
håndtak
1. Rett inn batteripakken 8 mot skinnene i håndtaket (Fig. B).
2. Skyv den inn i håndtaket til batteripakken er godt festet i
verktøyet, pass på at den ikke løsner.
For å fjerne batteripakken fra verktøyet
1. Trykk batteriets festeknapp 9 og trekk batteriet bestemt ut
av håndtaket.
2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i laderavsnittet i
denne manualen.
Ladeindikator batteripakker (Fig. B)
Noen DeWALT batteripakker inkluderer en ladeindikator som
består av tre grønne LED som indikerer hvor mye lading som er
igjen i batteripakken.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold indikatorknappen
10 . En kombinasjon av tre grønne LED-lys vil lyse og vise
gjenværende lading. Dersom gjenværende lading av batteriet
er under brukbar grense, vil ingen lys tennes og batteriet må
lades opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av gjenværende
lading i batteripakken. Den gir ingen indikasjon på om verktøyet
fortsatt kan brukes, og kan variere med produktkomponentene,
temperatur og brukerens bruksområde.
Installere/ta av tilbehør (Fig. C–G)
Verktøyfritt tilbehørsfeste (Fig. C–E)
DCS355 har et hurtigskiftesystem for tilbehør Dette lar deg skifte
verktøy uten bruk av skiftenøkkel eller sekskantnøkkel som du
må bruke på andre oscillerende verktøy.
1. Grip verktøyet og trykk på festehendelen for tilbehør 3 som
vist i figur C.
2. Fjern eventuelle rester fra verktøyakselen og
tilbehørsholderen.
3. Skyv inn tilbehøret mellom akselen 22 og
tilbehørsholderen , pass på at alle åtte pinnene på holderen
går inn og er flush med akselen. Pass på at tilbehøret er
orientert som vist i figur D.
4. Slipp tilbehørsfestehendelen.
MERK: Noe tilbehør, så som skraper og blad, kan monteres i en
ønsket vinkel som vist på figur E.
Installere/fjerne sandpapir (Fig. F)
En diamantformet plate med borrelås brukes for å feste
sandpapiret. Platen lar deg komme til på store flater og i trange
kroker og hjørner.
1. Feste slipeplaten 23 som beskrevet under Installere/ta
av tilbehør.
90
2. Rett inn kantene på sandpapiret med kantene på slipeplaten
og trykk sandpapiret 24 fast på platen.
3. Tykk sålen med det festede sandpapiret mot en flate og slå
verktøyet kort på. Dette gir godt feste mellom platen og
sandpapiret, og hjelper til med å hindre for rask slitasje.
4. Når tuppen av sandpapiret blir slitt, ta sandpapiret av platen,
roter og sett på igjen.
Feste tilbehør ved hjelp av universal
adapteren (Fig. G)
FORSIKTIG: For å unngå personskader, ikke bruk
tilbehør for bruksområder der adapteren kanskje ikke kan
holde tilbehøret.
FORSIKTIG: Les og følg alle produsentens
sikkerhetsanvisninger for tilbehør som skal brukes med
dette verktøyet.
FORSIKTIG: For å unngå personskader, pass på at
adapteren og tilbehøret er godt festet.
Tilbehør som ikke er levert av DeWALT kan festes ved hjelp av
universaladapteren.
1. Legg skiven 11 på verktøyet.
2. Sett tilbehøret på skiven.
3. Trekk til og lås adaptermutteren 16 ved hjelp av
sekskantnøkkelen 18 .
Feste kappestyringen (Fig. H–M)
Styringen for dybde/kutt lar deg styre kappingen av materialet
presist, ved en spesifisert dybde og nøyaktig langs en
merket linje.
1. Fest kappestyringsblokken 6 ved å sette inn
tilbehørspinnene 13 på styringen i sporene i tilbehør
sidemontering 5 på verktøyhuset.
MERK: Dybde- og kappeføringen kan festes på begge sider
av verktøyet.
2. Fest blokken til verktøyhuset med den medfølgende
skruen 15 og skive 21 . Stram til med den medfølgende
sekskantnøkkelen 16 .
Dybdestyring
Denne funksjonen lar der kappe materialet nøyaktig i en
angitt dybde.
1. Sett inn styringsarmen 7 som vist i figur I i fremre spor på
styringsblokken 6 .
2. Juster lengden av styringen ved å trekke ut eller skyve inn til
du har ønsket kappedybde som vist i figur J.
3. Fest styringen på plass ved å skru på justeringsskruen for
dybde/kutt 14 med klokken. Føor å løsne styringen, skru
justeringsskruen for dybde/kutt mot klokken.
Kappestyring
Denne funksjonen lar deg kappe nøyaktig langs en merket linje.
1. Sett inn styringsarmen 7 som vist i figur K i sporene på
venstre og høyre side av styringsblokken 6 .
2. Juster lengden av styringen ved å trekke ut eller skyve inn til
du har ønsket lengde som vist i figur L.
Norsk
3. Fest styringen på plass ved å skru på justeringsskruen for
dybde/kutt 14 med klokken. Føor å løsne styringen, skru
justeringsskruen for dybde/kutt mot klokken.
MERK: Styringsarmen kan også settes vertikalt i
beskyttelsesmodulen for å bestemme høyden av et kutt. Se
figur M.
Feste støvsugeradapteren (Fig. Q)
Støvsugeradapteren lar deg koble verktøyet til en ekstern
støvsuger, enten ved hjelp av AirLock™ systemet (DWV9000-XJ)
eller en standard 35 mm støvsugerslange.
1. Fest støvsugeradapteren 17 ved å sette inn knastene 13 i
sporene på tilbehør sidemonteringen 5 .
MERK: Støvsugeradapteret kan festes på begge sider av
verktøyet.
2. Sett inn skruen 15 og skive 21 i støvsugeradapteren 17 og trekk til med den medfølgende sekskantnøkkelen 16 .
BRUK
Bruksanvisning (Fig. N, O)
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene
og gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL: Sørg for at strømmen er fullstendig AV før
batteriet blir installert.
1. Installer batteripakken.
2. For å slå på verktøyet (ON), hold det som vist i figur N og
trykk på avtrekkeren for variabel hastighet 1 .
MERK: Jo mer du klemmer avtrekkeren, desto raskere går
verktøyet. Dersom du er i tvil om korrekt hastighet for din
oppgave, test effekten ved lav hastighet og øk den gradvis
til du har en behagelig hastighet.
3. For å slå av (OFF) verktøyet, slipp avtrekksbryteren for
variabel hastighet 1 .
Låseknapp (Fig. O)
Verktøyet kan slås fullstendig av ved å klikke på av-/påknappen
4 som vist i figur O.
For mer komfort ved langtidsbruk, kan låseknappen 4 låse
avtrekkeren 1 i inntrykket posisjon.
LED arbeidslampe (Fig. P)
LED-arbeidslampen 2 aktiveres når avtrekkeren er inntrykket.
Den blir automatisk slått av innen kort tid når knappen er utløst.
Korrekt plassering av hendene (Fig. N)
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade,
skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal
man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig håndstilling er å holde verktøyet som vist i figur N.
Bruk av støvsugeradapteren med
sandpapirplaten (Fig. R)
1. Sett på støvsugeradapteren 17 . Se Feste
støvsugeradapteren.
2. Feste slipeplaten 23 som beskrevet under Installere/ta
av tilbehør.
3. Sett på et sandpapir som beskrevet under Installere/ta
av sandpapir.
Bruk av støvsugeradapteren med
dykksagtilbehør (Fig. S)
1. Sett på støvsugeradapteren. Se Feste støvsugeradapteren.
2. Skyv støvsugerarmen 19 i nedre åpning i
støvsugeradapteren 17 .
3. Fest dykksagbladet som beskrevet under Installer/ta av
tilbehør.
4. Juster støvsugerarmen 19 for best resultat.
Nyttige tips
• Pass alltid på at arbeidsstykket holdes godt eller er skrudd
fast, for å hindre at det beveger seg. Eventuelle bevegelser
av materialet kan påvirke kvaliteten av overflaten etter
kapping eller sliping.
• Ikke start sliping uten at det er festet sandpapir
på slipeplaten.
• Bruk grovt sandpapir for sliping av grove overflater, middels
grovt sandpapir for glatte overflater og fint sandpapir for
siste overflatebehandling av overflatene. Om nødvendig,
test først på et stykke skrap.
• For stor kraft vil redusere effekten og kan føre til
overbelastning av motoren. Skift tilbehør regelmessig for å
opprettholde optimal effekt.
• Pass på at sandpapiret ikke slites av, det vil skade slipeplaten.
• Dersom verktøyet overoppvarmes, spesielt ved bruk med
lav hastighet, sett hastigheten til maksimum og kjør uten
belasting i 2–3 minutter for å avkjøle motoren. Unngå
for lang brukstid ved svært lav hastighet. Hold alltid
bladet skarpt.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en
lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av
verktøyet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: Alltid fjern batteripakken før montering
og justering. Alltid slå av verktøyet før du setter
inn eller tar ut batteripakken. Forsikre deg om at
utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie.
91
Norsk
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med
tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når
du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på
www.2helpU.com.
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når den ikke
lenger produserer nok strøm til jobber som enkelt kunne utføres
tidligere. Ta hensyn til miljøet når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av verktøyet.
• Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til forhandleren
eller en lokal gjenbruksstasjon. De innleverte batteripakkene
vil gjenbrukes eller avfallsbehandles korrekt.
FEILSØKING
Problem
Mulig årsak
Mulig løsning
Enheten
starter ikke.
Batteriet er ikke
installert rett.
Installer batteriet i
verkøyets håndtak, sørg
for at det blir plassert
rett.
Batteriet er ikke
ladet.
Plasser batteriet i
laderen og installer et
fullstendig ladet batteri
i verktøyet.
Batteriet eller
verktøyet er
overopphetet.
La batteriet og eller
verktøyet kjøle seg
ned etter langtidsbruk.
Eventuelt bytt det
overopphetede
batteriet med et nytt
batteri.
Bryteren er skadet.
Bytt bryteren hos et
autorisert DeWALTverksted.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke
er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere
faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT brukes sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
Tilbehør som kan brukes
Oscillerende sandpapir
Oscillerende sagblad for treverk med spiker
Bredt oscillerende titansagblad for treverk med spiker
Oscillerende blad for harde treslag
Oscillerende ”Fastcut” blad for treverk
Bredt oscillerende hurtigblad for treverk
Oscillerende presisjonsblad for treverk
Oscillerende titanblad
Oscillerende segmentsagblad
Oscillerende segment-titansagblad
Oscillerende blad for ”flush”-kapp
Oscillerende titanblad for ”flush”-kapp
Oscillerende blad for div. materialer
Oscillerende stivt skrapeblad
Oscillerende fleksibelt skrapeblad
Oscillerende karbidblad for fjerning av støpemasse
Oscillerende ”Fastcut” karbidblad for fjerning av støpemasse
Oscillerende karbidrasp
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier merket
med dette symbolet skal ikke kastes i vanlig
husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som
kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
92
Português
MULTI-FERRAMENTA OSCILANTE SEM FIO
DCS355
Gratulerer!
como: efectuar uma manutenção correcta da ferramenta
e dos acessórios, manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de
experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus
produtos e um grande espírito de inovação são apenas alguns
dos argumentos que fazem da DeWALT um dos parceiros de
maior confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas
profissionais.
Declaração de conformidade da CE
Dados técnicos
Directiva “máquinas”
Voltagem
Tipo
Tipo de bateria
Alimentação
Saída de potência
Frequência de oscilação
Ângulo de oscilação
Peso (sem bateria)
VCC
W
W
min-1
kg
DCS355
18
1/2
Li-Ion
300
170
0 – 20000
1,6˚
1,1
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a
EN60745:
LPA(nível de emissão de pressão sonora)
dB(A)
86
LWA(nível de potência acústica)
dB(A)
97
K (variabilidade do nível acústico indicado)
dB(A)
3
Valor de emissão de vibrações ah =
K de variabilidade =
m/s2
m/s2
16,1
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de
informações foi medido em conformidade com um teste padrão
estabelecido pela norma EN60745 e poderá ser utilizado para
comparar ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá
ser utilizado para uma avaliação preliminar da exposição às
vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado
diz respeito às principais aplicações da ferramenta.
No entanto, se a ferramenta for utilizada para outras
aplicações ou com outros acessórios, ou tiver uma
manutenção insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto poderá aumentar
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de exposição às
vibrações também deverá ter em conta o número de vezes
que a ferramenta é desligada ou está em funcionamento,
mas sem executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Identifique medidas de segurança adicionais para
proteger o utilizador contra os efeitos das vibrações, tais
Fusíveis:
Europa
Ferramentas de 230 V
10 amperes, alimentação de rede
Multi-ferramenta oscilante sem fio
DCS355
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-24:2009+A11:2011, EN60745-2-11:2010.
Estes equipamentos também estão em conformidade com
a Directiva 2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais
informações, contacte a DeWALT através da morada indicada
em seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro
técnico e faz esta declaração em nome da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
16.08.16
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instruções.
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia
cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa
que, se não for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras
ou moderadas.
93
Peso
Português
Baterias
Carregadores/Intervalos de Carregamento (minutos)
# de cat.
VCC
Ah
Peso
kg
DCB107
DCB112
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB181
DCB182
DCB183/B*
DCB184/B*
DCB185
DCB141
DCB142
DCB143
DCB144
DCB145
18/54
18
18
18
18
18
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
6,0/2,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
1,05
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
270
70
185
90
240
60
70
185
90
240
60
170
45
120
60
150
40
45
120
60
150
40
140
35
100
50
120
30
35
100
50
120
30
90
22
60
30
75
22
22
60
30
75
22
60
22
60
30
75
22
22
60
30
75
22
90
22
60
30
75
22
22
60
30
75
22
X
45
120
60
150
X
45
120
60
150
X
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
b )
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Avisos de segurança gerais relativos a
ferramentas eléctricas
ATENÇÃO: leia todos os avisos de segurança e todas
as instruções. O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque eléctrico, incêndio
e/ou ferimentos graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E
INSTRUÇÕES PARA CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo “ferramenta eléctrica”
refere-se à sua ferramenta alimentada pela rede eléctrica (com
fios) ou por uma bateria (sem fios).
1) Segurança da Área de Trabalho
a ) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou escuras são
propensas a acidentes.
b ) Não utilize as ferramentas eléctricas em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar estas
poeiras ou vapores.
c ) Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas
quando utilizar uma ferramenta eléctrica.
As distracções podem levar à perda do controlo
da ferramenta.
2) Segurança Eléctrica
a ) As fichas das ferramentas eléctricas têm de ser
compatíveis com a tomada de electricidade. Nunca
modifique a ficha de forma alguma. Não utilize
fichas adaptadoras com ferramentas eléctricas
94
c )
d )
e )
f )
ligadas à terra. As fichas não modificadas e as tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque eléctrico.
Evite o contacto corporal com superfícies e
equipamentos ligados à terra, como, por exemplo,
tubagens, radiadores, fogões e frigoríficos. Se o seu
corpo estiver “ligado” à terra, o risco de choque eléctrico
é maior.
Não exponha as ferramentas eléctricas à chuva ou
a condições de humidade. A entrada de água numa
ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
Não aplique força excessiva sobre o cabo. Nunca
o utilize para transportar, puxar ou desligar a
ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo afastado de
fontes de calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no exterior, use
uma extensão adequada para utilização ao ar livre.
A utilização de um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
Se não for possível evitar trabalhar com uma
ferramenta eléctrica num local húmido, utilize uma
fonte de alimentação protegida por um dispositivo
de corrente residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) Segurança Pessoal
a ) Mantenha-se alerta, preste atenção ao que está
a fazer e faça uso de bom senso ao utilizar uma
ferramenta eléctrica. Não utilize uma ferramenta
eléctrica quando estiver cansado ou sob o efeito de
drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de
distracção durante a utilização de ferramentas eléctricas
poderá resultar em ferimentos graves.
b ) Use equipamento de protecção pessoal. Use sempre
uma protecção ocular. O equipamento de protecção,
como, por exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete de segurança
Português
c )
d )
e )
f )
g )
ou uma protecção auditiva, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de ferimentos.
Evite accionamentos acidentais. Certifique-se de
que o interruptor da ferramenta está na posição de
desligado antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o dedo sobre
o interruptor ao transportar ferramentas eléctricas ou se
as ligar à fonte de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
Retire qualquer chave de ajuste ou chave de porcas
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma chave de
porcas ou chave de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
Não se estique demasiado ao trabalhar com a
ferramenta. Mantenha sempre os pés bem apoiados
e um equilíbrio apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
Use vestuário apropriado. Não use roupa larga nem
jóias. Mantenha o cabelo e a roupa (incluindo luvas)
afastados das peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos nestas peças.
Se forem fornecidos acessórios para a ligação de
equipamentos de extracção e recolha de partículas,
certifique-se de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos de extracção
de partículas pode reduzir os riscos relacionados com
as mesmas.
4) Utilização e Manutenção de
Ferramentas Eléctricas
a ) Não utilize a ferramenta eléctrica de forma forçada.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta para o seu
trabalho. A ferramenta eléctrica adequada irá efectuar
o trabalho de um modo mais eficiente e seguro se for
utilizada de acordo com a capacidade para a qual
foi concebida.
b ) Não utilize a ferramenta eléctrica se o respectivo
interruptor não a ligar e desligar. Qualquer
ferramenta eléctrica que não possa ser controlada
através do interruptor de alimentação é perigosa e tem de
ser reparada.
c ) Retire a ficha da tomada de electricidade e/ou a
bateria da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes, substituir acessórios ou
guardar a ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a ferramenta
eléctrica acidentalmente.
d ) Guarde as ferramentas eléctricas que não estiverem
a ser utilizadas fora do alcance de crianças e
não permita que sejam utilizadas por pessoas
não familiarizadas com as mesmas ou com estas
instruções. As ferramentas eléctricas são perigosas nas
mãos de pessoas que não possuam as qualificações
necessárias para as manusear.
e ) Faça a devida manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as peças móveis da
ferramenta eléctrica estão alinhadas e não
emperram, bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras condições que
possam afectar o funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada, esta não
deve ser utilizada até que seja reparada. Muitos
acidentes têm como principal causa ferramentas
eléctricas com uma manutenção insuficiente.
f ) Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas
e limpas. As ferramentas de corte sujeitas a uma
manutenção adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e controlam-se com
maior facilidade.
g ) Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios, as
brocas, etc., de acordo com estas instruções, tendo
em conta as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta eléctrica
para fins diferentes dos previstos poderá resultar em
situações perigosas.
5) Utilização e Manutenção de
Ferramentas com Bateria
a ) Utilize apenas o carregador especificado pelo
fabricante do equipamento. Um carregador
apropriado para um tipo de bateria poderá criar um risco
de incêndio se for utilizado para carregar outras baterias.
b ) Utilize as ferramentas eléctricas apenas com as
baterias especificamente indicadas para as mesmas.
A utilização de quaisquer outras baterias poderá criar um
risco de ferimentos e incêndio.
c ) Quando a bateria não estiver a ser utilizada,
mantenha-a afastada de outros objectos de metal,
como, por exemplo, clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos objectos metálicos
que possam estabelecer uma ligação entre os
contactos. Um curto-circuito entre os contactos da
bateria poderá causar queimaduras ou um incêndio.
d ) Uma utilização abusiva da ferramenta pode resultar
na fuga do líquido da bateria; evite o contacto com
este líquido. No caso de um contacto acidental,
passe imediatamente a zona afectada por água. Se
o líquido entrar em contacto com os olhos, procure
também assistência médica. O líquido derramado da
bateria pode provocar irritação ou queimaduras.
6) Assistência
a ) A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por
um técnico qualificado e só devem ser utilizadas
peças sobresselentes originais. Desta forma, é
garantida a segurança da ferramenta eléctrica.
Regras de segurança adicionais para a multiferramenta oscilante
ATENÇÃO: tenha especial atenção ao lixar alguns
tipos de madeira (por exemplo, faia, carvalho) e de
95
Português
metal que podem produzir pó tóxico. Use uma máscara
especificamente concebida para a protecção contra pó
tóxico e fumos e assegure-se de que todas as pessoas
que se encontram ou estão a entrar na área de trabalho
também estão protegidas.
ATENÇÃO: utilize esta ferramenta numa área bem
ventilada quando lixar metais ferrosos. Não opere a
ferramenta perto de poeira, gases ou líquidos inflamáveis.
Faíscas ou lascas quentes provenientes da lixa ou de
descarga eléctrica de escovas motoras podem incendiar
materiais combustíveis.
Lixar de superfícies pintadas
•
•
•
•
•
ATENÇÃO: observe as regulações para lixadela de tintas.
Dedique atenção ao seguinte:
Use sempre que possível o sistema de aspiração de pó.
Tenha cuidado especial ao lixar superfícies com tinta à base
de chumbo:
ʵʵ Crianças e mulheres grávidas não devem entrar no recinto
onde se trabalha.
ʵʵ Todas as pessoas que entrem no recinto de trabalho
devem ter uma máscara especial destinada a proteger
contra tinta de chumbo e gases.
ʵʵ Não coma, beba ou fume no recinto de trabalho.
Retire o pó e outras sujidades de uma maneira adequada.
Sempre que efectuar uma operação onde a ferramenta
de corte possa entrar em contacto com cabos
escondidos, ou o próprio cabo, segure na ferramenta
eléctrica pelas superfícies isoladas. O contacto com um
fio eléctrico irá também fazer com que as partes metálicas
expostas da ferramenta fiquem com corrente e provoquem
um choque eléctrico no utilizador.
Utilize grampos ou outro sistema prático para fixar e
apoiar a peça numa plataforma estável. Segurar a peça
com a mão ou contra o corpo pode causar instabilidade e
perda de controlo.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes
e da implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos
residuais não podem ser evitados. Estes riscos são os seguintes:
• Danos auditivos.
• Risco de ferimentos causados por partículas voadoras.
• Risco de queimaduras devido aos acessórios ficarem quentes
durante a respectiva utilização.
• Risco de ferimentos pessoais devido a uma
utilização prolongada.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
específica. Verifique sempre se a voltagem da bateria
corresponde à indicada na placa com os requisitos de
alimentação. Além disso, certifique-se também de que a
voltagem do seu carregador corresponde à da rede eléctrica.
96
O seu carregador da DeWALT possui isolamento
duplo, em conformidade com a norma EN60335.
Por conseguinte, não é necessária qualquer ligação
à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser
substituído por um cabo especialmente preparado, disponível
através dos centros de assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos que seja
absolutamente necessário. Utilize uma extensão aprovada
adequada para a potência da alimentação do seu carregador
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio
condutor é 1 mm2; o comprimento máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo
na íntegra.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Carregadores
Os carregadores da DeWALT não requerem ajuste e foram
concebidos para uma operação tão fácil quanto possível.
Instruções de Segurança Importantes Para
Todos os Carregadores de Baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: este manual inclui instruções de
funcionamento e segurança importantes para carregadores de
bateria compatíveis (consulte Dados técnicos).
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as instruções e sinais
de aviso indicados no carregador, na bateria e no aparelho
que utiliza a bateria.
ATENÇÃO: perigo de choque. Não permita a entrada de
líquidos no carregador. Pode ocorrer um choque eléctrico
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo
de corrente residual com uma corrente residual de 30mA
ou menos.
CUIDADO: perigo de queimadura. Para reduzir o risco de
lesões, carregue apenas baterias recarregáveis DeWALT.
Outros tipos de baterias podem rebentar, causando lesões
pessoais e danos.
CUIDADO: as crianças devem ser vigiadas, para garantir
que não brincam com o aparelho.
AVISO: em determinadas condições, quando o carregador
está ligado à fonte de alimentação, os contactos de carga
expostos no interior do carregador podem entrar em
curto-circuito devido a material estranho. Os materiais
estranhos condutores como, por exemplo, mas não
limitado a, lã de aço, folha de alumínio ou qualquer
acumulação de partículas metálicas devem ser removidos
dos orifícios do carregador. Desligue sempre o carregador
da fonte de alimentação quando não estiver inserida
uma bateria no respectivo compartimento. Desligue o
carregador antes de proceder à limpeza.
• NÃO carregue a bateria com quaisquer carregadores
além dos especificados neste manual. O carregador e a
bateria foram concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.
Português
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Estes carregadores foram concebidos para apenas para
carregar baterias recarregáveis DeWALT. Quaisquer
outras utilizações podem resultar em incêndio, choque
eléctrico ou electrocussão.
Não exponha o carregador a chuva ou neve.
Quando desligar o carregador da corrente, puxe pela
ficha e não pelo cabo. Isto permite reduzir o risco de danos
na ficha de alimentação eléctrica e do cabo.
Certifique-se de que o cabo está colocado num local
onde não possa ser pisado, possa causar tropeções ou
esteja sujeito a danos ou tensão.
Não utilize uma extensão, a menos que seja
estritamente necessário. O uso de uma extensão
inadequada pode resultar num incêndio,choque eléctrico
ou electrocussão.
Não coloque objectos sobre o carregador nem o coloque
em cima de uma superfície macia que possa bloquear as
entradas de ventilação e causar calor interno excessivo.
Coloque o carregador num local afastado de fontes de calor. O
carregador é ventilado através de ranhuras na parte superior e
inferior da estrutura.
Não utilize o carregador se o cabo ou a ficha estiverem
danificados—substitua-os de imediato.
Não utilize o carregador se tiver sofrido um golpe
brusco, se o deixar cair ou se ficar de algum modo
danificado. Leve-o para um centro de assistência autorizado.
Não desmonte o carregador; leve-o para um centro
de assistência autorizado, no caso de ser necessário
assistência ou reparação. Uma nova montagem incorrecta
pode resultar em choque eléctrico, electrocussão ou incêndio.
Se o cabo de alimentação ficar danificado, deve enviá-lo
de imediato para o fabricante, agente de assistência ou um
responsável devidamente qualificado para que possa ser
substituído, de modo a evitar qualquer situação de perigo.
Desligue o carregador da tomada antes de proceder
a qualquer trabalho de limpeza. Isto reduz o risco de
choque eléctrico. A remoção da bateria não reduz este tipo
de risco.
NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo tempo.
O carregador foi concebido para funcionar com uma
potência eléctrica doméstica padrão de 230 V. Não tente
utilizá-lo com qualquer outro tipo de tensão. Isto não se
aplica ao carregador do automóvel.
Carregar uma bateria (Fig. B)
1. Ligue o carregador numa tomada adequada antes de inserir
a pilha.
2. Insira a bateria 8 no carregador, certificando-se de que fica
totalmente encaixada no carregador. O indicador luminoso
vermelho (de carga) pisca repetidamente, indicando que o
processo de carga foi iniciado.
3. A conclusão do processo de carga é indicado pelo indicador
luminoso vermelho, que permanece ligado de maneira
contínua. A bateria fica totalmente carregada e pode ser
utilizada nesta altura ou pode deixá-la no carregador. Para
retirar a bateria do carregador, prima o botão de libertação
na bateria 9 .
NOTA: Para assegurar o máximo desempenho e vida útil das
baterias de iões de lítio, carregue a bateria totalmente antes de
utilizar o produto pela primeira vez.
Funcionamento do carregador
Consulte os indicadores abaixo para saber qual é o estado do
processo de carga da bateria.
Indicadores de carga
em carga
totalmente carregada
retardação de calor/frio da bateria*
*O indicador luminoso vermelho continua a piscar, mas acendese um indicador luminoso amarelo durante esta operação.
Quando a bateria atingir a temperatura adequada, o indicador
luminoso amarelo desliga-se e o carregador continua o
processo de carga.
O(s) carregador(es) compatível(eis) não carrega uma bateria
defeituosa. O carregador indica que a bateria está defeituosa ao
não acender-se ou apresentando um problema na bateria ou
aparece um padrão intermitente no carregador.
NOTA: isto pode também indicar que se trata de um problema
no carregador.
Se o carregador indicar uma falha, leve o carregador e a bateria
um centro de assistência autorizado para que sejam submetidos
a um teste.
Retardação de calor/frio
Quando o carregador detecta que uma bateria está demasiado
quente ou fria, inicia automaticamente a retardação de calor/
frio, interrompendo o processo de carga até a bateria atingir
a temperatura adequada. Em seguida, o carregador muda
automaticamente para o modo de carga. Esta função assegura a
duração máxima da bateria.
Uma bateria fria fica carregada a uma velocidade mais lenta do
que uma bateria quente. A bateria irá carregar a essa taxa mais
lenta durante todo o ciclo de carga e não recupera a taxa de
carga máxima, mesmo que a bateria aqueça.
O carregador DCB118 está equipado com uma ventoinha
interna para arrefecer a bateria. A ventoinha liga-se
automaticamente quando a ventoinha tem de ser arrefecida.
Nunca utilize o carregador se a ventoinha não funcionar
correctamente ou se as aberturas de ventilação estiverem
obstruídas. Não permita a entrada de objectos estranhos no
interior do carregador.
Sistema de protecção electrónica
As baterias de iões de lítio XR foram concebidas com um
Sistema de protecção electrónica que protege a bateria contra
sobrecarga, sobreaquecimento ou descarga profunda.
A ferramenta desliga-se automaticamente se o Sistema de
protecção electrónica for activado. Se isto ocorrer, coloque
a bateria de iões de lítio no carregador até ficar totalmente
carregada.
97
Português
Montagem na parede
Estes carregadores foram concebidos para montagem na
parede ou para serem colocados numa mesa ou numa
superfície de trabalho. Se forem montados numa parede,
coloque o carregador perto de uma tomada eléctrica e
afastado de cantos ou outras obstruções que possam impedir
a circulação de ar. Utilize a parte de trás do carregador como
base para a fixação dos parafusos de montagem na parede.
Monte o carregador com firmeza com parafusos de placa
de gesso (adquiridos em separado) a uma distância de pelo
menos 25,4 mm com uma cabeça do parafuso com 7–9 mm de
diâmetro, aparafusado em madeira a uma profundidade ideal
de cerca de 5,5 mm do parafuso exposto. Alinhe as ranhuras na
parte de trás do carregador com os parafusos expostos e insiraos por completo nas ranhuras.
Instruções de limpeza do carregador
ATENÇÃO: perigo de choque. Desligue o carregador
da tomada de CA antes de proceder à limpeza. A
sujidade e gordura podem ser removidas a partir do
exterior do carregador com um pano ou uma escova
suave não metálica. Não utilize água ou outros produtos
de limpeza. Nunca deixe entrar qualquer líquido dentro da
ferramenta. Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer
peça da ferramenta num líquido.
Baterias
Instruções de segurança importantes para
todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifique-se de que
inclui a referência do catálogo e a voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada quando a retirar
da embalagem pela primeira vez. Antes de utilizar a bateria
e o carregador, leia as instruções de segurança abaixo. Em
seguida, siga os procedimentos de carregamento indicados nas
instruções.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
•
•
•
•
•
•
98
Não carregue ou utilize baterias em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de líquidos,
gases ou poeiras inflamáveis. A colocação ou remoção da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras ou os fumos.
Nunca force a entrada da bateria no carregador.
Nunca modifique a bateria de modo a encaixá-la num
carregador não compatível, porque pode romper,
causando lesões pessoais graves.
Carregue as baterias apenas em carregadores DeWALT.
NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de água ou de
outros líquidos.
Não armazene nem utilize a ferramenta e a bateria em
locais onde a temperatura possa atingir ou exceder
40 ˚C (tais como barracões ao ar livre ou construções de
metal durante o Verão).
Não incinere a bateria, mesmo se esta estiver
gravemente danificada ou completamente esgotada.
A bateria pode explodir se for exposta a uma chama. São
•
•
produzidos vapores e materiais tóxicos quando as baterias de
iões de lítio são queimadas.
Se o conteúdo da bateria entrar em contacto com a sua
pele, lave imediatamente a área afectada com sabão
suave e água. Se o líquido da bateria entrar em contacto
com os seus olhos, passe-os (abertos) por água durante 15
minutos ou até a irritação passar. Se for necessária assistência
médica, o electrólito da bateria é composto por uma mistura
de carbonatos orgânicos líquidos e sais de lítio.
O conteúdo das células de uma bateria aberta poderá
causar irritação respiratória. Respire ar fresco. Se os
sintomas persistirem, procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O líquido da bateria
poderá ser inflamável se for exposto a faíscas ou a uma
chama.
ATENÇÃO: nunca tente abrir a bateria, seja qual for
o motivo. Se a bateria estiver rachada ou danificada,
não a insira no carregador. Não esmague, deixe cair
nem danifique a bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenha sofrido um golpe brusco, uma
queda, atropelamento ou danificada de algum modo
(por exemplo, perfurada por um prego, atingida com um
martelo ou pisada). Pode ocorrer um choque eléctrico
ou electrocussão. As baterias danificadas devem ser
devolvidas ao centro de assistência para reciclagem.
ATENÇÃO: perigo de incêndio. Quando armazenar
ou transportar a bateria, não deixe que objectos
metálicos entrem em contacto com os terminais
expostos da bateria. Por exemplo, não coloque a bateria
dentro de aventais, bolsos, caixas de ferramentas, caixas
de kits de produtos, gavetas, etc., com pregos soltos,
parafusos, chaves, etc.
CUIDADO: quando não utilizar a ferramenta, deve
colocá-la de lado numa superfície estável, de modo a
que ninguém tropece nem sofra uma queda. Algumas
ferramentas com baterias grandes ficam na vertical
dentro da bateria, mas podem ser facilmente derrubadas.
Transporte
ATENÇÃO: Perigo de incêndio. O transporte das pilhas
pode dar origem a um incêndio se os terminais da pilha
entrarem em contacto inadvertidamente com os materiais
condutores. Quando transportar as pilhas, certifique-se de
que os terminais da pilha estão protegidos e devidamente
isolados de materiais que possam entrar em contacto com
eles e causar um curto-circuito.
As pilhas da DeWALT estão em conformidade com todas as
regulamentações de expedição aplicáveis, de acordo com os
padrões jurídicos e de indústria, que incluem as Recomendações
da ONU sobre o transporte de mercadorias perigosas;
disposições relativas a mercadorias perigosas da Associação do
Transporte Aéreo Internacional (IATA), Regulamentações do
código marítimo internacional para o transporte de mercadorias
perigosas (IMDG) e o Acordo europeu relativo ao transporte
rodoviário internacional de mercadorias perigosas (ADR). As
pilhas de iões de lítio foram testadas de acordo com a secção
Português
38,3 das Recomendações da ONU no que respeita ao Transporte
de Mercadorias Perigosas: Manual de Ensaios e Critérios.
Na maioria dos casos, o envio de uma bateria DeWALT não
terá de ser classificado como Material perigoso de Classe
9 totalmente regulado. Em geral, apenas os envios que
contenham uma bateria de iões de lítio com uma taxa
energética superior a 100 watt-horas (Wh) serão enviados como
Classe 9 totalmente regulada. Todas as baterias de iões de lítio
têm uma classificação de watt-horas assinalada na bateria.
Além disso, devido às complexidades de regulamentação, a
DeWALT não recomenda o envio de baterias de iões de lítio por
transporte aéreo, independentemente da classificação de watthoras. O envio de ferramentas com baterias (conjunto) enviado
por transporte aéreo será isento se a classificação de watt-horas
da bateria não for superior a 100 watts-horas.
Independentemente de uma expedição ser considerada
isenta ou totalmente regulamentada, é da responsabilidade
do expedidor consultar as mais recentes regulamentações
para a embalagem, etiquetagem/marcação e exigências de
documentação.
As informações indicadas nesta secção do manual são
fornecidas de boa fé e acredita-se que são precisas aquando
da elaboração do documento. No entanto, não é fornecida
qualquer garantia, expressa ou implícita. É da responsabilidade
do comprador garantir que as respectivas actividades estão em
conformidade com as regulamentações aplicáveis.
Transportar a bateria FLEXVOLTTM
A bateria DeWALT FLEXVOLTTM tem dois modos: Utilização e
transporte.
Modo de utilização: Quando a bateria FLEXVOLTTM não está
instalada ou está instalada num equipamento DeWALT de
18 V, funciona como uma bateria de 18 V. Quando a bateria
FLEXVOLTTM está instalada num equipamento de 54 V ou de
108 V (duas baterias de 54 V), funciona como uma bateria de
54 V.
Modo de transporte: Quando a tampa está montada na
bateria FLEXVOLTTM, isso significa que a bateria está no modo de
transporte. Mantenha a tampa colocada quando transportar a
bateria.
No modo Transporte, os conjuntos
de células são desligados
electricamente da bateria, o que
dá origem a 3 baterias com uma
capacidade nominal de watt-hora (Wh) mais reduzida, em
comparação com 1 bateria com uma capacidade nominal de
watt-hora. Esta capacidade superior de 3 baterias com uma
capacidade nominal de watt-hora mais reduzida pode isentar a
bateria de determinadas regras de transporte impostas às
baterias de watt-hora de maior capacidade.
Por exemplo, a classificação Exemplo de marca de etiqueta de utilização
e transporte
Wh (watt-hora) de
transporte pode indicar
3 x 36 Wh, o que significa
3 pilhas de 36 Wh cada.
A classificação de Wh de utilização pode indicar 108 Wh (é
necessário utilizar 1 pilha).
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um local fresco e
seco, afastado da luz directa do sol e de fontes de calor ou
de frio. Para obter o máximo desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura ambiente
quando não estiverem a ser utilizadas.
2. Para um armazenamento prolongado, é recomendável
armazenar a bateria totalmente carregada num local fresco,
seco e afastado do carregador para obter os melhores
resultados.
NOTA: as baterias não devem ser armazenadas totalmente sem
carga. É necessário recarregar a bateria antes de a utilizar.
Etiquetas no carregador e na bateria
Além dos símbolos indicados neste manual, os rótulos no
carregador e na bateria podem apresentam os seguintes
símbolos:
L eia o manual de instruções antes de utilizar este
equipamento.
Consulte os Dados técnicos para ficar a saber o
tempo de carregamento.
Não toque nos contactos com objectos condutores.
Não carregue baterias danificadas.
Não exponha o equipamento à água.
ande substituir imediatamente quaisquer cabos
M
danificados.
arregue a bateria apenas com uma temperatura
C
ambiente entre 4 ˚C e 40 ˚C.
Apenas para uso dentro de casa.
esfaça-se da bateria de uma forma
D
ambientalmente responsável.
arregue as baterias da DeWALT apenas com os
C
carregadores DeWALT concebidos para o efeito.
O carregamento de baterias que não sejam as
baterias específicas DeWALT com um carregador
da DeWALT pode fazer com que rebentem ou dar
origem a situações de perigo.
Não queime a bateria.
UTILIZAÇÃO (sem bolsa de transporte). Exemplo:
a classificação de Wh indica 108 Wh (1 pilha com
108 Wh).
99
Português
TRANSPORTE (com bolsa de transporte
incorporada). Exemplo: a classificação de Wh indica
3 x 36 Wh (3 pilhas de 36 Wh).
Tipo de bateria
O modelo DCS355 utiliza uma pilha de ?? volts.
Podem ser utilizadas as seguintes baterias: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546.
Consulte os Dados Técnicos para obter mais informações.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Adaptador para todas as lâminas
1 Lâmina para corte rápido de madeira de 31 mm x 43 mm
1 Patim de lixagem
1 Lâmina para madeira com pregos de 31 mm x 43 mm
1 Lâmina do raspador rígida
1 Chave sextavada com adaptador de lâmina
1 Manual de instruções
1 Adaptador de extracção de poeiras
1 Guia de corte
1 Lâmina semi-circular de 100 mm
25 Vários pedaços de lixa
1 Lâmina para pormenores em madeira de 9,5 mm x 43 mm
1Lâmina para remoção de sedimentos de carboneto de
3 mm (meia-lua de 100 mm)
1 Chave sextavada com guia de corte
1Carregador
1 Caixa de transporte TSTAK
DCS355D1/DCS355M1:
1 Pilha de iões de lítio
DCS355D2/DCS355M2:
2 Pilhas de iões de lítio
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar
o equipamento.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar este
equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
Use protecção respiratória.
100
Posição do Código de data (Fig. A)
O código de data 20 , o qual também inclui o ano de fabrico,
está impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2016 XX XX
Ano de fabrico
Descrição (Fig. A, B)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
1 Interruptor de velocidade variável
2 Indicador luminoso de funcionamento LED
3 Alavanca de fixação do acessório
4 Botão para bloquear/desbloquear
5 Ranhuras para fixação lateral do acessório
6 Bloco de guia de corte
7 Suporte do guia de corte
8 Pilha
9 Patilha de libertação da bateria
10 Botão do indicador do nível de carga
Utilização Adequada
Esta multi-ferramenta oscilante foi concebida para a lixagem
profissional de detalhes, cortes em profundidade, cortes rentes,
remoção de excesso de materiais e aplicações de preparação
de superfícies.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na
presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Esta multi-ferramenta oscilante é uma ferramenta
eléctrica profissional.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as
mesmas. É necessária supervisão quando estas ferramentas
forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/ou conhecimentos,
a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem
ficar sozinhas com este produto.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: antes de efectuar qualquer montagem
ou ajuste, retire sempre a bateria. Desligue sempre
a ferramenta antes de inserir ou retirar a bateria.
Certifique-se de que o gatilho se encontra na posição de
ferramenta desligada. Um accionamento acidental da
ferramenta pode causar ferimentos.
ATENÇÃO: Risco de dilacerações ou queimaduras.
Nunca toque nas extremidades afiadas dos
acessórios. Não toque na peça ou na lâmina
imediatamente depois de utilizar a ferramenta. Podem
ficar muito quentes. Utilize-as com cuidado. Deixe sempre
os acessórios e a peça arrefecerem antes de as utilizar.
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores DeWALT.
Inserir e retirar a bateria da ferramenta
(Fig. B)
NOTA: para obter os melhores resultados, certifique-se de que a
bateria 8 está totalmente carregada antes de a utilizar.
Instalar a bateria na pega da ferramenta
1. Alinhe a bateria 8 com as calhas que se encontram dentro
da pega da ferramenta (Fig. B).
2. Faça-a deslizar para dentro da pega até a bateria ficar
totalmente encaixada na ferramenta e certifique-se de que
não se solta.
Retirar a bateria da ferramenta
1. Prima a patilha de libertação da bateria 9 e puxe a bateria
com firmeza para fora da pega da ferramenta.
2. Insira a bateria no carregador, tal como descrito na secção
do carregador indicada neste manual.
Baterias para o indicador do nível de
combustível (Fig. B)
Algumas baterias DeWALT incluem um indicador de nível de
combustível, composto por três indicadores luminosos LED
verdes que indicam o nível de carga restante na bateria.
Para activar o indicador do nível de combustível, prima
e mantenha premido o botão do indicador do nível de
combustível 10 . Uma combinação dos três indicadores
luminosos LED verdes acende-se, indicando o nível da carga
restante. Se o nível da carga na bateria for inferior ao limite
utilizável, o indicador do nível de combustível não se acende e é
necessário voltar a carregar a bateria.
NOTA: o indicador do nível de combustível é apenas
uma indicação da carga restante na bateria. Não indica o
funcionamento da ferramenta e está sujeito a variações, com
base nos componentes do produto, temperatura e aplicação do
utilizador final.
Instalar/remover acessórios (Fig. C–G)
Fixação de acessórios sem ferramenta
(Fig. C–E)
O DCS355 inclui um sistema de substituição rápida de
acessórios. Isto permite substituir os acessórios com maior
rapidez, não sendo necessárias chaves inglesas ou hexagonais,
como sucede com outros sistemas com ferramentas oscilantes.
1. Agarre na ferramenta e aperte a alavanca de fixação de
acessórios 3 , como indicado na figura C.
2. Limpe quaisquer resíduos no eixo da ferramenta e no
suporte do acessório.
3. Deslize o acessório entre o eixo 22 e o suporte do acessório,
certificando-se de que o acessório encaixa por completo
nos oito pinos no suporte e que está alinhado com o eixo.
Certifique-se de que o acessório está orientado de acordo
com a Figura D.
4. Liberte a alavanca de fixação do acessório.
Português
NOTA: Se necessário, alguns acessórios, como raspadores e
lâminas, podem ser montados em ângulo, conforme indicado
na figura E.
Instalar/remover lixas (Fig. F)
Uma placa em forma de diamante utiliza um fecho com
velcro para fixar as lixas. A placa permite utilizá-la em grandes
superfícies planas e em locais de difícil acesso ou cantos.
1. Fixe a placa de lixagem 23 como descrito em Instalar/
remover acessórios.
2. Alinhe as extremidades da lixa com a extremidade da lixa e
pressione a lixa 24 para dentro da placa.
3. Prima com firmeza a base com a lixa fixada contra uma
superfície plana e ligue a ferramenta durante uns instantes.
Isto permite uma boa adesão entre a placa e a lixa e
também evita um desgaste prematuro.
4. Se a ponta da lixa ficar gasta, retire a folha da placa, rode-a e
volte a fixá-la de novo.
Colocar acessórios com o adaptador
universal (Fig. G)
CUIDADO: para evitar ferimentos, não utilize um
acessório numa aplicação em que o adaptador não
consiga fixar o acessório.
CUIDADO: leia e siga todos os avisos de segurança
recomendados pelo fabricante no que respeita aos
acessórios utilizados com esta ferramenta.
CUIDADO: para evitar ferimentos, certifique-se de que o
adaptador e o acessório estão devidamente apertados.
Os acessórios que não sejam da DeWALT podem ser montados
com o adaptador universal.
1. Coloque a anilha 11 na ferramenta.
2. Coloque o acessório 12 na anilha.
3. Aperte e fixe a porca do adaptador 16 com a chave
hexagonal 18 .
Colocar a guia de corte (Fig. H–M)
A guia de profundidade/corte permite-lhe cortar material com
rigor a uma profundidade específica e verificar, de maneira mais
precisa, uma linha de corte marcada.
1. Fixe o bloco da guia de corte 6 inserindo as patilhas do
acessório 13 na guia nas ranhuras de montagem lateral no
acessório 5 na estrutura principal da ferramenta.
NOTA: A guia de profundidade/corte pode ser encaixada
em ambos os lados da ferramenta.
2. Fixe o bloco na estrutura principal com o parafuso fornecido
15 e a anilha 21 . Aperte-o com a chave sextavada
fornecida 16 .
Guia de profundidade
Esta função permite-lhe cortar material de maneira precisa a
uma profundidade especificada.
1. Insira o suporte da guia 7 como indicado na figura I na
ranhura dianteira no bloco da guia 6 .
2. Ajuste o tamanho da guia, puxando-a para fora ou para
dentro para obter a profundidade de corte pretendida,
como indicado na figura J.
101
Português
3. Fixe a guia no respectivo local, rodando o botão de ajuste
de profundidade/corte 14 para a direita. Para libertar a
guia, rode o botão de ajuste de profundidade/corte para
a esquerda.
Guia de corte
Esta função permite um registo mais preciso da linha de
corte marcada.
1. Insira o suporte da guia 7 como indicado na figura K nas
ranhuras no lado esquerdo e direito do bloco da guia 6 .
2. Ajuste o tamanho da guia, puxando-a para fora ou para
dentro para obter o tamanho pretendido, como indicado
na figura L.
3. Fixe a guia no respectivo local, rodando o botão de ajuste
de profundidade/corte 14 para a direita. Para libertar a
guia, rode o botão de ajuste de profundidade/corte para
a esquerda.
NOTA: O suporte da guia também pode ser colocado no
resguardo na vertical para definir a altura de um corte. Consulte
a figura M.
Instalar o adaptador de extracção de poeiras
(Fig. Q)
O Adaptador de extracção de poeiras permite ligar a ferramenta
a um extractor de poeiras externas, utilizando o sistema
AirLock™ (DWV9000-XJ) ou um sistema de extracção de poeiras
padrão de 35 mm.
1. Instale o adaptador de extracção de poeiras 17 inserindo
as patilhas 13 nas ranhuras de montagem laterais do
acessório 5 .
NOTA: O adaptador de extracção de poeiras pode ser
encaixado em ambos os lados da ferramenta.
2. Insira o parafuso 15 e a anilha 21 no adaptador de
extracção de poeiras 17 e aperte-os com a chave
hexagonal 16 fornecida.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização (Fig. N, O)
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: de forma a reduzir o risco de lesões
pessoais graves, desligue a ferramenta e desconecte
a bateria antes de realizar quaisquer ajustes ou
remover/instalar acessórios ou extras. Um arranque
acidental pode causar lesões.
ATENÇÃO: certifique-se de que o interruptor está
totalmente DESLIGADO antes de instalar a bateria.
1. Instale a pilha.
2. Para ligar a ferramenta, segure-a conforme indicado na
figura N e carregue no interruptor de velocidade variável 1 .
NOTA: Quanto mais premir o interruptor de accionamento,
maior será a velocidade da ferramenta. Se não tiver a certeza
qual é a velocidade adequada para a operação, teste o
desempenho a uma velocidade reduzida e aumente-a
gradualmente até atingir a velocidade pretendida.
102
3. Para desligar a ferramenta, liberte o interruptor de
velocidade variável 1 .
Botão de bloqueio (Fig. O)
Para desbloquear a ferramenta, prima o botão de bloquear/
desbloquear 4 indicado na figura O.
Para um maior conforto quando utilizar as aplicações durante
um período prolongado, o botão de bloquear/desbloquear
4 permite bloquear o interruptor de accionamento 1 na
posição premida.
Indicador luminoso de funcionamento
(Fig. P)
O indicador luminoso de funcionamento 2 será activado
quando o interruptor for premido. Será desligado
automaticamente após um curto período depois de libertar
o interruptor.
Posição correcta das mãos (Fig. N)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
utilize SEMPRE a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
segure SEMPRE a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por parte da mesma.
A colocação correcta das mãos requer a fixação da ferramenta
conforme indicado na Figura N.
Utilizar o adaptador de extracção de poeiras
com a placa de lixagem (Fig. R)
1. Monte o adaptador de extracção de poeiras 17 . Consulte a
Instalar o adaptador de extracção de poeiras.
2. Monte a placa de lixagem 23 como descrito em Instalar/
remover os acessórios.
3. Monte a lixa como descrito em Instalar/remover as folhas
de lixagem.
Utilizar o adaptador de extracção de poeiras
com o acessório de corte em profundidade
(Fig. S)
1. Monte o adaptador de extracção de poeiras. Consulte a
Instalar o adaptador de extracção de poeiras.
2. Empurre o suporte de extracção de poeiras 19 na abertura
inferior do adaptador de extracção de poeiras 17 .
3. Monte a lâmina de corte em profundidade como descrito
em Instalar/remover os acessórios.
4. Ajuste o suporte de extracção de poeiras 19 para obter os
melhores resultados.
Sugestões úteis
• Certifique-se sempre de que a peça fica presa com firmeza
ou fixa para impedir qualquer movimento. Qualquer
movimento do material pode afectar a qualidade do corte
ou o acabamento com lixagem.
Português
• Não comece a lixagem sem uma lixa fixada na placa
de lixagem.
• Utilize uma lixa de granulação grossa para arear superfícies
rígidas, uma lixa de granulação média para superfícies
lisas e uma lixa fina para o acabamento de superfícies. Se
necessário, faça primeiro um teste em material de refugo.
• O excesso de força irá reduzir a eficiência de trabalho e
causar sobrecarga do motor. Se substituir o acessório com
regularidade, a eficiência de trabalho será mantida.
• Não permita que a lixa se desgaste, porque irá danificar o
patim de lixagem.
• Se a ferramenta aquecer demasiado, especialmente se a
utilizar a uma velocidade reduzida, defina a velocidade para
o valor máximo e deixe-a a funcionar sem carga durante
2–3 minutos para arrefecer o motor. Evite uma utilização
prolongada a velocidades muito baixas. Mantenha sempre
a lâmina afiada.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para
funcionar durante um longo período de tempo com uma
manutenção mínima. Uma utilização continuamente satisfatória
depende de uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: de forma a reduzir o risco de lesões
pessoais graves, desligue a ferramenta e desconecte
a bateria antes de realizar quaisquer ajustes ou
remover/instalar acessórios ou extras. Certifique-se
de que o gatilho se encontra na posição de ferramenta
desligada. Um accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
O carregador e a bateria não são passíveis de reparação.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DeWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre
os acessórios apropriados.
Acessórios compatíveis
Patim de lixagem oscilante
Lâmina oscilante para madeira com pregos
Lâmina de titânio grande e oscilante para madeira com pregos
Lâmina oscilante para madeiras duras
Lâmina oscilante para corte rápido de madeira
Lâmina oscilante e grande para corte rápido de madeira
Lâmina oscilante para detalhes em madeira
Lâmina metálica de titânio oscilante
Lâmina oscilante semi-circular
Lâmina de titânio, semi-circular e oscilante
Lâmina oscilante para cortes rentes
Lâmina de titânio oscilante para cortes rentes
Lâmina para vários materiais oscilante
Lâmina do raspador rígida e oscilante
Lâmina do raspador flexível e oscilante
Lâmina oscilante para a remoção de sedimentos de carboneto
Lâmina oscilante de corte rápido para a remoção de sedimentos
de carboneto
Raspador oscilante para a remoção de carboneto
Proteger o meio ambiente
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das aberturas de
ventilação e à volta das mesmas. Use uma protecção
ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar
este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas
da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
deixe entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da
ferramenta num líquido.
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
com este símbolo não devem ser eliminados em
conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações
em www.2helpU.com.
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser recarregada
quando deixar de produzir energia suficiente nas tarefas que
anteriormente eram realizadas com facilidade. No fim da sua
vida útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio ambiente:
• Descarregue completamente a bateria e em seguida retire-a
da ferramenta.
• As baterias de iões de lítio são recicláveis. Entregue-as ao
seu fornecedor ou coloque-as num ecoponto. As baterias
recolhidas serão recicladas ou eliminadas correctamente.
103
Português
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Problema
Causa
possível
Solução
possível
A unidade não
é iniciada.
A pilha não
está instalada
correctamente.
Instale a bateria na
pega da ferramenta
e certifique-se de
que está encaixada
correctamente.
A pilha não está
carregada.
Coloque a pilha no
carregador e instale
uma pilha totalmente
carregada na
ferramenta.
A pilha ou a
ferramenta
eléctrica estão
sobreaquecidas.
Deixe a pilha e/
ou a ferramenta
arrefecerem depois de
as utilizar durante um
período prolongado
ou substitua a pilha
sobreaquecida por
uma fresca.
O interruptor está
danificado.
O interruptor deve ser
substituído por um
técnico de reparação
autorizado da
DeWALT.
104
Suomi
LANGATON OSKILLOIVA MONITOIMITYÖKALU
DCS355
Onnittelut!
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus,
huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALTtyökaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Konedirektiivi
Tekniset tiedoissa
Jännite
Tyyppi
Akkutyyppi
Virransyöttö
Antoteho
Värähtelytaajuus
Värähtelykulma
Paino (ilman akkupakkausta)
VDC
W
W
min-1
kg
DCS355
18
1/2
Li-Ion
300
170
0 – 20000
1,6˚
1,1
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745
mukaisesti:
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
86
LWA(äänitehotaso)
dB(A)
97
K (määritetyn äänitason epävarmuus)
dB(A)
3
Tärinäpäästöarvo ah =
Vaihtelu K =
m/s2
m/s2
16,1
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää
verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää
arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä
työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos
työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on
kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu
huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai
se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan
vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
Sulakkeet
Eurooppa
Langaton oskilloiva monitoimityökalu
DCS355
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-24:2009+A11:2011, EN60745-2-11:2010.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY
vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
16.08.16
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
230 voltin työkalut
10 ampeerin sulake
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki turvallisuusvaroitukset
ja ohjeet. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
105
Paino
Suomi
Akkua
Laturit/Latausajat (minuutteina)
Kat. #
VDC
Ah
Paino
kg
DCB107
DCB112
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB181
DCB182
DCB183/B*
DCB184/B*
DCB185
DCB141
DCB142
DCB143
DCB144
DCB145
18/54
18
18
18
18
18
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
6,0/2,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
1,05
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
270
70
185
90
240
60
70
185
90
240
60
170
45
120
60
150
40
45
120
60
150
40
140
35
100
50
120
30
35
100
50
120
30
90
22
60
30
75
22
22
60
30
75
22
60
22
60
30
75
22
22
60
30
75
22
90
22
60
30
75
22
22
60
30
75
22
X
45
120
60
150
X
45
120
60
150
X
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa
verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun.
1) Työskentelyalueen Turvallisuus
a ) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin
epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä.
b ) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen
aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
c ) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi
sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) Sähköturvallisuus
a ) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan.
Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia.
Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua
jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos
pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain
niille tarkoitettuihin pistorasioihin.
b ) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja
jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi
on maadoitettu.
c ) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d ) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja
sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta
sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
106
e ) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain
ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää
sähköiskun vaaraa.
f ) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa
paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa.
3) Henkilösuojaus
a ) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity
työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä
työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
b ) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen
vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
c ) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket
sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen
akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä.
Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä
lisää onnettomuusvaaraa.
d ) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen
sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun
pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi
aiheuttaa henkilövahingon.
e ) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa.
Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin
odottamattomissa tilanteissa.
f ) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai
koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla
liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
g ) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi
talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
Suomi
4) Sähkötyökaluista Huolehtiminen
a ) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse
käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä
käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b ) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos
sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on
vaarallinen ja se on korjattava.
c ) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen
pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä
ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai
sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.
d ) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa.
Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai
näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e ) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat
osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut
toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset
vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden
käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut
aiheuttavat onnettomuuksia.
f ) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina.
Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien
työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
g ) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten
poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota
työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos
sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) Akkukäyttöisten Työkalujen
Käyttäminen ja Niistä Huolehtiminen
a ) Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa
latauslaitetta. Tietyntyyppiselle akulle soveltuva
latauslaite voi aiheuttaa tulipalon vaaran käytettynä
yhdessä toisen akun kanssa.
b ) Käytä sähkötyökalussa vain siihen tarkoitettuja
akkuja. Muiden akkujen käyttäminen voi aiheuttaa
tulipalon tai onnettomuuden vaaran.
c ) Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa muiden
metalliesineiden läheltä, kuten paperiliittimien,
kolikoiden, avainten, naulojen, ruuvien tai muiden
pienten esineiden läheltä. Ne voivat oikosulkea
akun navat. Akun napojen oikosulkeminen voi aiheuttaa
palovamman tai tulipalon.
d ) Oikosulku voi aiheuttaa nesteen vuotamisen akusta.
Vältä koskemasta tähän nesteeseen. Jos nestettä
pääsee vahingossa iholle, huuhtele vedellä. Jos
tätä nestettä pääsee silmään, ota yhteys lääkäriin.
Akkuneste voi ärsyttää tai aiheuttaa palovamman.
6) Huolto
a ) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia
osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden.
Värähtelevän monitoimivälineen
lisäturvallisuusohjeet
VAROITUS: Ole erityisen varovainen, kun hiot tiettyjä
puulajeja (esimerkiksi pyökkiä ja tammea) ja metallia,
jotka voivat tuottaa myrkyllistä pölyä. Käytä erityisesti
myrkylliseltä pölyltä ja höyryiltä suojaamaan suunniteltua
pölynaamaria. Varmista, että myös työalueella olevat tai
työalueelle tulevat henkilöt ovat suojautuneet pölyltä.
VAROITUS: Käytä konetta hyvin ilmastoidussa tilassa
rautametalleja hiottaessa. Varmista, että konetta ei
käytetä palonarkojen nesteiden, kaasujen tai pölyn
läheisyydessä. Hiomisesta tai moottorin kosketusvarresta
saattaa singota kipinöitä tai kuumia hiukkasia, jotka
voivat sytyttää tulenarat materiaalit palamaan.
Maalin hionta
•
•
•
•
•
VAROITUS: Noudata maalin hionnalle asetettuja
määräyksiä. Kiinnitä erityistä huomiota
seuraaviin asioihin:
Käytä pölynimuria pölynpoistoon aina, kun se on mahdollista.
Toimi erityisen varovaisesti, kun hiot maalia, joka saattaa
olla lyijypohjaista:
ʵʵ Estä lasten ja raskaana olevien naisten pääsy
työskentelypaikalle.
ʵʵ Kaikkien työmaalla olevien henkilöiden on käytettävä
erityisesti lyijymaaleja ja -pölyjä varten suunniteltua
hengityssuojainta.
ʵʵ Syöminen, juominen ja tupakanpoltto työmaalla
on kielletty.
Hävitä hiomapöly ja kaikki muut irtojätteet turvallisesti.
Jos laitteen terä voi osua piilotettuihin sähköjohtoihin
tai sen omaan sähköjohtoon, pidä työkalusta
eristetyistä tarttumapinnoista. Kosketus jännitteelliseen
johtoon tekee jotkut työkalun näkyvillä olevat
metalliosat jännitteellisiksi, ja ne aiheuttavat sähköiskun
työkalun käyttäjälle.
Käytä puristimia tai muuta käytännöllistä tapaa
kiinnittää ja tukea työkappale tukevalle alustalle. Työn
pitäminen käsin tai vartaloa vasten on epävakaata ja saattaa
johtaa kontrollin menetykseen.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä
ovat seuraavat:
• Kuulon heikkeneminen.
• Lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot.
• Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
• Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat henkilövahingot.
107
Suomi
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina,
että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä
jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen jännite vastaa
sähköverkon jännitettä.
Tämä DeWALT-latauslaite on kaksoiseristetty EN60335
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohtoa
ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää
hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
•
•
•
•
•
•
•
Latauslaitteet
DeWALT-laturit eivät vaadi säätöä ja niiden käyttö on suunniteltu
mahdollisimman helpoksi.
Tärkeitä turvallisuusohjeita latauslaitetta
käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä
turvallisuus- ja käyttöohjeita yhteensopiviin akkulatureihin (katso
Tekniset tiedot).
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä käyttävän
tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät ennen laturin käyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä päästä nestettä laturin
sisään. Se voi aiheuttaa sähköiskun.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.
HUOMIO: Palovamman vaara. Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lataa vain ladattavia DeWALT-akkuja.
Muun tyyppiset akut voivat haljeta ja aiheuttaa
henkilövahingon ja vaurioita.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät
leiki laitteella.
HUOMAUTUS: Joissakin olosuhteissa vieras materiaali
voi aiheuttaa oikosulkuja laturin sisällä oleviin
suojaamattomiin latauskontakteihin laturin ollessa
kytkettynä sähköverkkoon. Vieraat johtavat aineet, kuten
teräsvilla, alumiinifolio tai metallihiukkaskertymät, niihin
kuitenkaan rajoittumatta, on pidettävä poissa laturin
aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa
ei ole akkua. Irrota laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität
puhdistaa sitä.
• ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään muulla
laturilla kuin tässä käyttöohjeessa mainituilla. Laturi ja
akkuyksikkö on suunniteltu erityisesti toimimaan yhdessä.
• Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin ladattavien
DeWALT-akkujen lataamiseen. Muu voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
108
•
•
•
•
•
Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat laturia
verkkovirrasta. Tämä vähentää pistokkeen ja sähköjohdon
vahingoittumisen riskiä.
Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen päälle ei
astuta, siihen ei kompastu tai että siihen ei muuten
kohdistu vaurioita tai rasitusta.
Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Älä laita mitään esineitä laturin päälle tai laita
laturia pehmeälle pinnalle, joka saattaa tukkia
ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa liiallisen sisäisen
lämmön. Sijoita laturi pois lämpölähteiden läheltä. Laturi
tuulettuu kotelon päällä ja pohjassa olevien aukkojen kautta.
Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi.
Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut terävä isku,
se on pudotettu tai muuten vahingoittunut millään
tavalla. Vie se valtuutettuun huoltoon.
Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun huoltoon, jossa
se huolletaan tai korjataan. Virheellinen kokoaminen voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, huollon tai
vastaavan pätevän henkilön täytyy vaihtaa se välittömästi.
Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität puhdistaa
sitä. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. Akkuyksikön
poistaminen ei vähennä riskiä.
ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia yhteen.
Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella 230
V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä käyttää
mitään muuta kuin määritettyä jännitettä. Tämä ei
koske autolaturia.
Akun lataaminen (Kuva [Fig.] B)
1. Yhdistä laturi sopivaan pistorasiaan ennen kuin laitat akun
paikoilleen.
2. Aseta akku 8 laturiin ja varmista, että akku on hyvin
paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen) merkkivalo vilkkuu
toistuvasti ilmoittaen, että latausprosessi on alkanut.
3. Kun lataus on valmis, punainen valo jää palamaan jatkuvasti.
Akku on täysin ladattu ja sitä voidaan käyttää heti tai sen
voi jättää laturiin. Poista akku laturista painamalla akun
vapautuspainiketta 9 .
HUOMAA: Jotta varmistat litiumioniakkujen parhaimman
mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän, akku tulee ladata
täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
Laturin toiminta
Katso akun lataustaso alla olevista merkkivaloista.
Suomi
pehmeällä, ei-metallisella harjalla. Älä käytä vettä tai
puhdistusaineita. Älä päästä mitään nestettä työkalun
sisään. Älä upota mitään työkalun osaa nesteeseen.
Laturin merkkivalot
lataus käynnissä
ladattu täyteen
Akkuyksikkö
kuuma-/kylmäviive*
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja
käytettäessä
*Punainen merkkivalo vilkkuu edelleen ja keltainen merkkivalo
palaa kyseisen toiminnon aikana. Kun akku on saavuttanut
oikean lämpötilan, keltainen merkkivalo sammuu ja laturi jatkaa
latausta.
Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivät) lataa viallista akkua. Jos akku on
viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi ilmoittaa viallisesta akusta
tai sen merkkivalo vilkkuu.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku testattavaksi
valtuutettuun huoltopalveluun.
Akun kuuma-/kylmäviive
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun, se käynnistää
automaattisesti akun kuuma-/kylmäviiveen, jolloin lataus
käynnistyy vasta sitten, kun akku on saavuttanut hyväksyttävän
lämpötilan. Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti akun
lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun maksimaalisen käyttöiän.
Kylmä akku latautuu hitaammin kuin lämmin akku.
Akku latautuu hitaammin koko latausjakson ajan, sen
latautumisnopeus ei palaudu nopeaksi, vaikka akku lämpenisi.
DCB118-laturissa on sisäinen puhallin akun jäähdytystä varten.
Puhallin kytkeytyy automaattisesti päälle, kun akun jäähdytys on
tarpeen. Älä koskaan käytä laturia, jos puhallin ei toimi oikein tai
jos tuuletusaukot on tukittu. Laturin sisälle ei saa asettaa vieraita
esineitä.
Elektroninen suojausjärjestelmä
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen suojausjärjestelmä, joka
suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta
purkautumiselta.
Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen
suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin tapahtuu, laita
litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan latautunut.
Asennus seinään
Nämä laturit on tarkoitettu asennettaviksi seinään tai
käytettäviksi pystyasennossa pöydän tai työtason päällä. Jos
laturi asennetaan seinään, sijoita laturi pistorasian lähettyville
ja kauas kulmista tai muista esteistä, jotka voivat haitata
ilmavirtausta. Käytä laturin takaosaa mallina kiinnitysruuvien
kiinnittämisessä seinään. Asenna laturi hyvin kiinnitysruuveilla
(hankittava erikseen), joiden pituus on vähintään 25,4 mm
ruuvin kannan halkaisijan ollessa 7–9 mm. Kiinnitä ruuvit
puuhun optimaaliseen syvyyteen jättäen ruuvista näkyville noin
5,5 mm. Kohdista laturin takana olevat reiät ruuveihin ja kiinnitä
ne reikiin.
Laturin puhdistusohjeet
VAROITUS: Sähköiskuvaara. Irrota laturi
AC-pistorasiasta ennen puhdistusta. Lika ja rasva
voidaan poistaa laturin ulkopuolelta kankaalla tai
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole ladattu täyteen.
Lue seuraavat turvaohjeet ennen akun ja latauslaitteen
käyttämistä. Noudata annettuja ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa ympäristössä,
esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Akun laittaminen laturiin tai poistaminen laturista
voi sytyttää pölyn tai kaasun.
Älä koskaan pakota akkua laturiin. Älä muokkaa
akkuyksikköä millään tavalla saadaksesi sen sopimaan
yhteensopimattomaan laturiin, sillä akkuyksikkö
saattaa murtua ja aiheuttaa vakavan henkilökohtaisen
vaurion.
Lataa akkuyksiköt vain DeWALT-latureilla.
ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin nesteisiin.
Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä paikassa,
jossa lämpötila voi saavuttaa tai ylittää 40 ˚C (kuten
kesällä ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa).
Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa päähän.
Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium-ioniakkuja poltettaessa
syntyy myrkyllisiä kaasuja ja aineita.
Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti miedolla
saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä pääsee silmään,
huuhtele avointa silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes
ärsytys lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten
karbonaattien ja litiumsuolojen seosta.
Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää hengitysteitä.
Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys
lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyä
altistuessaan kipinälle tai liekille.
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata akkuyksikköä
mistään syystä. Jos akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä riko, pudota
tai vahingoita akkuyksikköä. Älä käytä akkuyksikköä tai
laturia, johon on osunut terävä isku, joka on pudotettu tai
vahingoittunut millään tavalla (esim. lävistetty naulalla,
isketty vasaralla, astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet akkuyksiköt
tulee palauttaa huoltoon kierrätystä varten.
VAROITUS: Tulipalovaara. Älä varastoi tai
kanna akkuja niin, että metalliesineet pääsevät
kosketuksiin akun napoihin. Laturia ei saa esimerkiksi
asettaa liinojen päälle, taskuihin, työkalukoteloihin,
109
Suomi
tuotepakkauksiin, laatikkoihin, jne., joissa on irtonaisia
nauloja, ruuveja, avaimia, jne.
HUOMIO: Kun työkalua ei ole käytössä, laita se
sivulleen vakaalle alustalle, jossa se ei aiheuta
kompastumisen tai putoamisen vaaraa. Jotkut
työkalut, joissa on suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä
akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat helpommin.
Kuljetus
VAROITUS: Tulipalovaara. Akkujen kuljetus voi
johtaa tulipaloon, jos akkunavat pääsevät vahingossa
kosketuksiin johtaviin materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa
tulee varmistaa, että akkujen navat on suojattu ja
eristetty hyvin materiaaleista, jotka voivat päästä niihin
kosketuksiin ja aiheuttaa oikosulun.
DeWALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien teollisuudenalaa
koskevien ja lakisääteisten kuljetusmääräyksien vaatimukset,
niihin kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran
kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton
(IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten aineiden
kansainvälisen merikuljetussäännöstön (IMDG) määräykset sekä
eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä
tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut on testattu YK:n
vaarallisen tavaran suosituksien osion 38,3 mukaisesti koskien
testausohjeita ja testikriteerejä.
Useimmissa tapauksissa DeWALT-akkujen kuljetukset eivät
kuulu luokan 9 vaarallisten materiaalien määräyksien piiriin.
Yleisesti ottaen luokan 9 määräykset soveltuvat vain toimituksiin,
jotka sisältävät energialuokaltaan yli 100 wattitunnin
(Wh) litiumioniakun. Wattitunnit on merkitty kaikkiin
litiumioniakkuihin. Määräyksien monimutkaisuuden vuoksi
DeWALT ei suosittele yksistään litiumioniakkujen kuljetusta
ilmateitse niiden wattitunneista riippumatta. Akkuja sisältävät
työkalupakkaukset (yhdistelmäpakkaukset) voidaan kuljettaa
ilmateitse määräyksien soveltamisalan ulkopuolella, jos akkuun
merkityt wattitunnit ovat korkeintaan 100 Wh.
Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty kuljetus, kuljettajien
vastuulla on ottaa selvää viimeisimmistä pakkausta, merkkiä/
merkintää sekä dokumentaatiota koskevista määräyksistä.
Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä uskossa
ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan luontihetkellä.
Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei kuitenkaan anneta. Ostajan
vastuulla on taata, että toiminta on soveltuvien määräyksien
mukaista.
FLEXVOLTTM-akun kuljetus
DeWALT FLEXVOLTTM -akkuja on kahdenmallisia: Käyttö
ja kuljetus.
Käyttötila: Kun FLEXVOLTTM-akkua käytetään sellaisenaan tai
se on DeWALT 18 V -tuotteessa, se toimii 18 V akkuna. Kun
FLEXVOLTTM-akku on 54 V tai 108 V (kaksi 54 V akkua) tuotteessa,
se toimii 54 V akkuna.
Kuljetustila: Kun kansi on asennettu FLEXVOLTTM-akkuun, se on
kuljetustilassa. Säilytä kansi kuljetusta varten.
Kuljetustilassa kennosarjat on
katkaistu akussa sähköisesti, jolloin
ne vastaavat kolmea alhaisemman
110
Wh-arvon omaava akkua verrattuna yhteen suuremman
Wh-arvon omaavaan akkuun. Kun kolmen akun Wh-arvo on
pienempi, tietyt suurempaa Wh-arvoa koskevat akkujen
kuljetusmääräykset voidaan välttää.
Kuljetuksen Wh-arvo
Esimerkki käyttöä ja kuljetusta koskevasta
merkinnästä
voi esimerkiksi ilmoittaa
3 x 36 Wh, toisin sanoen
kolme 36 Wh:n paristoa.
Käytön Wh-arvo voi
ilmoittaa 108 Wh (koskee yhtä paristoa).
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa
paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta sekä
liiallisesta kylmyydestä tai kuumuudesta. Akku toimii
mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku on
suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa irti
laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin tyhjinä. Akku on
ladattava ennen käyttöä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Näissä ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisäksi laturissa ja akussa
voi olla seuraavat merkit:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Latausajan tiedot ovat Teknisissä tiedoissa.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen sisään.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
Älä altista vedelle.
Vaihdata vialliset akut heti.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C.
Käytettäväksi vain ulkona.
T oimita akku kierrätykseen ympäristöystävällisellä
tavalla.
Lataa DeWALT-akut ainoastaan yhteensopivilla
DeWALT-latureilla.
Jos muita kuin yhteensopivia DeWALT-akkuja
ladataan DeWALT-laturilla, akut voivat räjähtää tai
aiheuttaa muita vaaratilanteita.
Suomi
Päivämääräkoodin Sijainti (Kuva A)
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
KÄYTTÖ (ilman kuljetussuojaa). Esimerkki: Wh-arvo
ilmoittaa 108 Wh (yksi 108 Wh:n paristo).
KULJETUS (sisäänrakennetulla kuljetussuojalla).
Esimerkki: Wh-arvo ilmoittaa 3 x 36 Wh (kolme 36
Wh:n paristoa).
Akun Tyyppi
DCS355 toimii 18 voltin akulla.
Näitä akkuja voidaan käyttää: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546. Katso lisätietoja
kohdasta Tekniset tiedot.
Pakkauksen Sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Sovitin kaikkia teriä varten
1 31 mm x 43 mm Puuterä nopeaan leikkaamiseen
1Hioma-alusta
1 31 mm x 43 mm Naulallinen puuterä
1 Kova vetoterä
1 Teräsovittimen kuusiokoloavain
1Käyttöohje
1Pölynpoistosovitin
1Leikkausohjain
1 100 mm Puoliympyräterä
25 Valikoima hiomapaperikappaleita
1 9,5 mm x 43 mm Tarkka puuterä
13 mm Karbidi-injektoinnin poistoterä (100 mm puolikuu)
1 Leikkausohjaimen kuusiokoloavain
1Laturi
1TSTAK-varustepakkaus
DCS355D1/DCS355M1:
1Litiumioniakulla
DCS355D2/DCS355M2:
2Litiumioniakut
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
Käytä hengityssuojainta.
Päivämääräkoodi 20 on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2016 XX XX
Valmistusvuosi
Kuvaus (kuva A, B)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuustai henkilövahinkoja.
1 Säädettävä nopeuskytkin
2 LED-työvalaistus
3 Lisävarusteen kiinnitysvipu
4 Virtakytkimen lukitus
5 Lisävarusteen sivuasennusaukot
6 Leikkausohjaimen kappale
7 Leikkausohjaimen varsi
8 Akku
9 Akun vapautuspainike
10 Polttoainemittarin painike
Käyttötarkoitus
Tämä värähtelevä monitoimiväline on suunniteltu
ammattimaiseen tarkkaan hiomiseen, pistosorvaamiseen,
tasasaumaukseen, ylimääräisten materiaalien poistamiseen ja
pintavalmisteluihin.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Tämä värähtelevä monitoimiväline on ammattimainen
sähkötyökalu.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteen kanssa.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Irrota akku aina ennen laitteen
kokoamista ja säätämistä. Katkaise laitteesta
virta aina ennen akun irrottamista tai asettamista
paikoilleen. Varmista, että virtakytkin on OFFasennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
VAROITUS: Leikkautumis- tai palovammavaara. Älä
koske lisävarusteiden teräviin reunoihin. Älä kosketa
työstökappaleeseen tai terään välittömästi työkalun
käyttämisen jälkeen. Ne voivat olla erittäin kuumia.
Käsittele varoen. Anna lisävarusteiden ja työstökappaleen
jäähtyä ennen niihin koskettamista.
VAROITUS: Käytä ainoastaan DeWALT-akkupakkauksia
ja -latureita.
111
Suomi
Akun Asentaminen ja Poistaminen
Työkalusta (kuva B)
HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku 8 on ladattu täyteen.
Akun Asentaminen Työkalun Kahvaan
1. Kohdista akku 8 kahvan sisällä oleviin kiskoihin (kuva B).
2. Liu’uta se kahvaan, kunnes akku on hyvin paikoillaan
laitteessa ja varmista, ettei se irtoa.
Akun Poistaminen Työkalusta
1. Paina akun vapautuspainiketta 9 ja vedä akku ulos
työkalun kahvasta.
2. Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen laturiosassa kuvataan.
Tasomittarilla Varustetut Akut (Kuva B)
Joissakin DeWALT-akuissa on tasomittari, jossa on kolme
vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot osoittavat akun jäljelle
jäävän virtatason.
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä tasomittarin
painiketta 10 alhaalla. Jokin kolme vihreän LED-merkkivalon
valoyhdistelmä syttyy osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun
akkuvirran taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku on ladattava.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason ainoastaan
viitteellisesti. Se ei osoita työkalun toiminnallisuutta ja
se voi vaihdella tuoteosien, lämpötilan ja loppukäyttäjän
käytön mukaan.
Lisävarusteiden asentaminen/poistaminen
(Kuva C–G)
Työkaluja vaatimaton lisävarustepidike
(Kuva C–E)
DCS355 sisältää nopeasti vaihdettavan lisävarustejärjestelmän.
Tämä mahdollistaa lisävarusteiden vaihtamisen nopeammin
ilman ruuviavaimia tai kuusiokoloavaimia muiden värähtelevien
työkalujärjestelmien tapaan.
1. Pidä työkalusta ja purista lisävarusteen kiinnitysvipua 3 kuvan C mukaisesti.
2. Puhdista jäljelle jääneet jäämät työkalun aksleista ja
lisävarusteen pidikkeestä.
3. Liu’uta lisävaruste akselin 22 ja lisävarusteen pidikkeen
välillä ja varmista, että lisävaruste kytkee kaikki pidikkeen
kahdeksan piikkiä ja on tasaisesti akseliin nähden. Varmista,
että lisävaruste on suunnattu kuvan D mukaisesti.
4. Vapauta lisävarusteen kiinnitysvipu.
HUOMAA: Jotkin lisävarusteet, kuten kaapimet ja terät, voidaan
tarvittaessa asentaa kulmaan kuvan E mukaisesti.
Hioma-alustojen asentaminen/
poistaminen (Kuva F)
Hioma-alustat kiinnitetään timanttimuotoiseen tärinälevyyn
koukun ja silmukan avulla. Tärinälevy mahdollistaa laitteen
käyttämisen suurilla tasaisilla alustoilla ja kapeissa kohdissa tai
nurkissa.
112
1. Kiinnitä hiomiseen tarkoitettu tärinälevy 23 osion
Lisävarusteiden asentaminen/poistaminen mukaisesti.
2. Kohdista hiomalevyn reunat hiomiseen tarkoitetun
tärinälevyn reunaan ja paina hiomalevy 24 tärinälevyyn.
3. Paina hiomapaperilla varustettua alustaa tasaista pintaa
vasten ja kytke työkalu päälle lyhyesti. Tämä varmistaa hyvän
kiinnityksen tärinälevyn ja hiomapaperin välille ja auttaa
estämään ennenaikaista kulumista.
4. Kun hiomapaperin kärki kuluu, irrota paperi tärinälevystä,
kierrä sitä ja kiinnitä se sitten uudelleen.
Lisävarusteiden kiinnittäminen yleistä
sovitinta käyttäen (Kuva G)
HUOMIO: Henkilövahingon välttämiseksi lisävarusteita ei
saa käyttää, jos lisävaruste ei kiinnity sovittimeen hyvin.
HUOMIO: Lue ja noudata valmistajan varoituksia
kaikkien lisävarusteiden kohdalla.
HUOMIO: Henkilövahinkojen välttämiseksi on
varmistettava, että sovitin ja lisävaruste ovat
hyvin kiristettyjä.
Muut kuin DeWALT-lisävarusteet voidaan voidaan kiinnittää
yleistä sovitinta käyttäen.
1. Aseta aluslaatta 11 työkaluun.
2. Aseta lisävaruste 12 aluslaattaan.
3. Kiristä ja kiinnitä sovitinmutteri 16 kuusiokoloavaimella 18 .
Leikkausohjaimen kiinnittäminen
(Kuva H–M)
Syvyys-/leikkausohjain mahdollistaa materiaalin leikkaamisen
tarkasti määritetyllä syvyydellä sekä merkityn leikkauslinjan
jäljittämisen tarkasti.
1. Liitä leikkausohjainkappale 6 asettamalla lisävarusteen
kielekkeet 13 ohjaimen lisävarusteen sivulla oleviin
asennusaukkoihin 5 työkalun rungossa.
HUOMAA: Syvyys-/leikkausohjaimen voi asentaa työkalun
molemmille puolille.
2. Kiristä kappale runkoon pakkauksen ruuvilla 15 ja aluslaatta
21 . Kiristä se toimitetulla kuusiokoloavaimella 16 .
Syvyysohjain
Tämän toiminnon avulla voit leikata materiaalia tarkasti
määritettyyn syvyyteen.
1. Aseta ohjausvarsi 7 kuvan I mukaisesti ohjaimen etuosan
aukkoon 6 .
2. Säädä ohjaimen pituutta vetämällä sitä ulos tai painamalla
sitä sisään haluamasi leikkaussyvyyden saavuttamiseksi
kuvan J mukaisesti.
3. Kiinnitä ohjain paikoilleen kääntämällä syvyyden/leikkauksen
säätönuppia 14 myötäpäivään. Vapauta ohjain kääntämällä
syvyyden/leikkauksen säätönuppia vastapäivään.
Leikkausohjain
Tämän toiminnon avulla voit jäljittää merkityn
leikkauslinjan tarkasti.
1. Aseta ohjausvarsi 7 kuvan K mukaisesti ohjaimen
vasemmalla ja oikealla puolella oleviin aukkoihin 6 .
Suomi
2. Säädä ohjaimen pituutta vetämällä sitä ulos tai painamalla
sitä sisään haluamasi pituuden saavuttamiseksi
kuvan L mukaisesti.
3. Kiinnitä ohjain paikoilleen kääntämällä syvyyden/leikkauksen
säätönuppia 14 myötäpäivään. Vapauta ohjain kääntämällä
syvyyden/leikkauksen säätönuppia vastapäivään.
HUOMAA: Ohjausvarsi voidaan asettaa suojakokoonpanoon
myös pystysuorassa leikkauksen korkeuden asettamiseksi. Katso
kuva M.
Pölynpoistosovittimen asentaminen
(Kuva Q)
Pölynpoistosovitin mahdollistaa työkalun liittämisen ulkoiseen
pölynpoistolaitteeseen joko AirLock™-järjestelmällä (DWV9000XJ) tai standardilla 35 mm pölynpoistokappaleella.
1. Kiinnitä pölynpoistosovitin 17 asettamalla kielekkeet 13 lisävarusteen sivuilla oleviin asennusaukkoihin 5 .
HUOMAA: Syvyys-/leikkausohjaimen voi asentaa työkalun
molemmille puolille.
2. Aseta ruuvi 15 ja aluslaatta 21 pölynpoistosovittimeen 17 ja kiristä se pakkaukseen kuuluvalla kuusiokoloavaimella 16 TOIMINTA
Käyttöohjeet (Kuva N, O)
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Vähennä vakavaa henkilövaurion riskiä
kytkemällä työkalu pois päältä ja irrottamalla
akkupakkaus ennen säätöjen tekemistä tai
lisävarusteiden ja apuvälineiden irrottamista tai
asentamista. Vahingossa tapahtuva käynnistyminen voi
aiheuttaa vamman.
VAROITUS: Varmista, että kytkin on kokonaan OFFasennossa ennen akun asentamista.
1. Asenna akkuyksikkö.
2. Kytke työkalu päälle pitämällä sitä kuvan N mukaisesti ja
painamalla säädettävää nopeuskytkintä 1 .
HUOMAA: Mitä enemmän painat kytkintä, sitä nopeammin
työkalu toimii. Mikäli epäselvyyksiä ilmenee oikeaan
nopeuteen nähden, testaa suorituskyky alhaisella
nopeudella ja lisää sitä asteittain, kunnes sopiva
nopeus saavutetaan.
3. Kytke työkalu pois päältä vapauttamalla säädettävää
nopeuskytkintä 1 .
Lukituspainike (Kuva O)
Työkalu voidaan lukita painamalla virtakytkimen lukituspainike
4 kokonaan alas (Kuva O).
Pitemmän käyttöajan mukavuuden lisäämiseksi virtakytkimen
lukituspainike 4 voi lukita kytkimen 1 ala-asentoon.
LED-työvalaistus (Kuva P)
LED-työvalaistus 2 aktivoituu, kun kytkintä painetaan. Se
sammuu automaattisesti lyhyeksi aikaa, kun kytkin vapautetaan.
Käsien oikea asento (Kuva N)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa työkalun pitämistä
kuvan N mukaisesti.
Pölynpoistosovittimen käyttäminen
hiomalevyllä (Kuva R)
1. Kiinnitä pölynpoistosovitin 17 . Katso
Pölynpoistosovittimen asentaminen.
2. Kiinnitä hiomiseen tarkoitettu tärinälevy 23 osion
Lisävarusteiden asentaminen/poistaminen mukaisesti.
3. Kiinnitä hiomalevy osion Hioma-alustojen asentaminen/
poistaminen mukaisesti.
Pölynpoistosovittimen käyttäminen
pistosorvausvarusteella (Kuva S)
1. Kiinnitä pölynpoistosovitin. Katso Pölynpoistosovittimen
asentaminen.
2. Paina pölynpoistovarsi 19 pölynpoistosovittimen 17 ala aukkoon.
3. Kiinnitä pistosorvausterä osion Lisävarusteiden
asentaminen/poistaminen mukaisesti.
4. Säädä pölynpoistovartta 19 parhaiden tuloksien
saavuttamiseksi.
Hyödyllisiä vinkkejä
• Varmista aina, että työstökappale on tiukasti paikoillaan
tai kiinnitetty liikkumisen estämiseksi. Materiaalin
mahdollinen liikkuminen voi vaikuttaa leikkauksen tai
hiomispinnan laatuun.
• Älä aloita hiomista ennen kuin hiomapaperi on kiinnitetty
hiomiseen tarkoitettuun tärinälevyyn.
• Käytä karkeaa hiomapaperia karkeisiin pintoihin, keskikarkeaa
tasaisiin pintoihin ja hienoa pintaa pinnoitteisiin. Kokeile
tarvittaessa ensin ylimääräiseen kappaleeseen.
• Liian suuri voima vähentää tehokkuutta ja aiheuttaa
moottorin ylikuormittumisen. Optimaalinen tehokkuus
säilyy, kun lisävaruste vaihdetaan säännöllisesti.
• Älä anna hiomapaperin kulua pois, muutoin hiomaalusta vaurioituu.
• Jos työkalu ylikuumenee, erityisesti alhaisella nopeudella
käytettäessä, aseta maksiminopeus ja käytä sitä ilman
kuormaa 2–3 minuutin ajan moottorin jäähdyttämiseksi.
Vältä pitkäaikaista käyttöä alhaisilla nopeuksilla. Pidä terä
aina terävänä.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattoman toiminnan.
113
Suomi
VAROITUS: Vähennä vakavaa henkilövaurion riskiä
kytkemällä työkalu pois päältä ja irrottamalla
akkupakkaus ennen säätöjen tekemistä tai
lisävarusteiden ja apuvälineiden irrottamista
tai asentamista. Varmista, että virtakytkin on OFFasennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Laturia tai akkua ei voida huoltaa.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä
mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on tämä
merkintä, ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka
voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä
sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen, jos se ei enää
tuota riittävää tehoa töissä, joihin teho on aikaisemmin riittänyt
hyvin. Kun laitteen toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten laitteesta.
• litiumioniakkujen ovat kierrätettäviä. Vie ne jälleenmyyjälle
tai paikalliseen kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
VIANETSINTÄ
Ongelma
Mahdollinen
syy
Mahdollinen
ratkaisu
Laite ei
käynnisty.
Akku on asennettu
virheellisesti.
Asenna akku työkalun
kahvaan ja varmista,
että se on oikein
paikoillaan.
Lisävarusteet
Akku ei lataudu.
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei
ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Aseta akku laturiin
ja asenna täyteen
ladattu akku
työkaluun.
Akku tai
sähkötyökalu on
ylikuumentunut.
Anna akun ja/tai
työkalun jäähtyä
pitkän käytön
jälkeen tai vaihda
ylikuumentunut akku
jäähtyneeseen.
Kytkin on
vaurioitunut.
Anna valtuutetun
DeWALThuoltopalvelun
vaihtaa kytkin.
Yhteensopivat lisävarusteet
Värähtelevä hioma-alusta
Värähtelevä puuterä nauloilla
Laaja värähtelevä titaaninen puuterä nauloilla
Värähtelevä kovapuuterä
Värähtelevä puuterä nopeaan leikkaamiseen
Laaja värähtelevä puuterä nopeaan leikkaamiseen
Värähtelevä tarkka puuterä
Värähtelevä titaaninen metalliterä
Värähtelevä puolipyöreä terä
Värähtelevä titaaninen puolipyöreä terä
Värähtelevä tasasaumausterä
Värähtelevä titaaninen tasasaumausterä
Värähtelevä monipuolinen terä
Värähtelevä kova vetoterä
Värähtelevä joustava vetoterä
Värähtelevä karbidi-injektoinnin poistoterä
Värähtelevä karbidi-injektoinnin poistoterä nopeaan käyttöön
Värähtelevä karbidiraspi
114
Svenska
SLADDLÖS OSCILLERANDE MULTIVERKTYG
DCS355
Gratulerar!
EC-Följsamhetsdeklaration
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig
produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av
de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygsanvändare.
Maskindirektiv
Tekniska data
Sladdlös oscillerande multiverktyg
DCS355
Spänning
Typ
Batterityp
Strömförsörjning
Strömförbrukning
Oscillerande frekvens
Oscilleringsvinkel
Vikt (utan batteripaket)
VDC
W
W
min-1
kg
DCS355
18
1/2
Li-Ion
300
170
0 – 20000
1,6˚
1,1
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60745.
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
86
LWA(ljudeffektnivå)
dB(A)
97
K (osäkerhet för angiven ljudnivå)
dB(A)
3
Vibration, emissionsvärde ah =
Osäkerhet K =
m/s2
m/s2
16,1
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN60745, och den kan användas
för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan användas för
att få fram en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration
gäller vid verktygets huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör, eller om det är dåligt underhållet
kan vibrationen avvika. Detta kan avsevärt öka
exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör
dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete.
Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
Säkringar
Europa
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-24:2009+A11:2011, EN60745-2-11:2010.
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2014/30/EU och
2011/65/EU. För mer information, var god kontakta DeWALT på
följande adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska
filen och gör denna förklaring å DeWALTs vägnar.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
16.08.16
VARNING: För att minska risken för personskada,
läs instruktionshandboken.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för
varje signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma
dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
230 Volt verktyg
10 Ampere, starkström
Säkerhetsvarningar, Allmänt Elverktyg
VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa varningarna och
115
Vikt
Svenska
Batterier
Laddare/Laddningstid (minuter)
Kat. #
VDC
Ah
Vikt
kg
DCB107
DCB112
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB181
DCB182
DCB183/B*
DCB184/B*
DCB185
DCB141
DCB142
DCB143
DCB144
DCB145
18/54
18
18
18
18
18
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
6,0/2,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
1,05
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
270
70
185
90
240
60
70
185
90
240
60
170
45
120
60
150
40
45
120
60
150
40
140
35
100
50
120
30
35
100
50
120
30
90
22
60
30
75
22
22
60
30
75
22
60
22
60
30
75
22
22
60
30
75
22
90
22
60
30
75
22
22
60
30
75
22
X
45
120
60
150
X
45
120
60
150
X
instruktionerna kan resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH
INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt starkströmsdrivna
(sladdanslutna) elverktyg eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) Säkerhet på Arbetsområdet
a ) Håll arbetsområdet rent och ordentligt upplyst.
Belamrade eller mörka områden inbjuder till olyckor.
b ) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg ge upphov
till gnistor som kan antända dammet eller ångorna.
c ) Håll barn och åskådare borta meda du arbetar
med ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du
förlorar kontrollen.
2) Elektrisk Säkerhet
a ) Kontakterna till elverktyget måste matcha uttaget.
Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd
inte några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade kontakter
och matchande uttag minskar risken för elektrisk stöt.
b ) Undvik kroppskontakt med jordanslutna eller
jordade ytor såsom rör, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c ) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller våta
förhållanden. Vatten som kommer in i ett elverktyg ökar
risken för elektrisk stöt.
d ) Missbruka inte sladden. Använd aldrig sladden
till att bära, dra eller koppla bort elverktyget från
strömmen. Håll sladden borta från värme, olja,
skarpa kanter eller rörliga delar. Skadade eller
tilltrasslade sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e ) När du arbetar med ett elverktyg utomhus,
använd en förlängningssladd som passar för
116
utomhusanvändning. Användning av en sladd som
passar för utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f ) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig lokal är
oundvikligt, använd ett uttag som är skyddat med
jordfelsbrytare (RCD). Användning av en RCD minskar
risken för elektrisk stöt.
3) Personlig Säkerhet
a ) Var vaksam, ha koll på vad du gör och använd sunt
förnuft när du arbetar med ett elverktyg. Använd
inte ett elverktyg när du är trött eller påverkad av
droger, alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med elektriska verktyg
kan resultera i allvarlig personskada.
b ) Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid
ögonskydd. Skyddsutrustning såsom dammfilterskydd,
halksäkra säkerhetsskor, skyddshjälm eller
hörselskydd som används för lämpliga förhållanden
minskar personskador.
c ) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se till att
strömbrytaren är i frånläge innan du ansluter till
strömkällan och/eller batteripaketet, plockar upp
eller bär verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta elektriska
verktyg som har strömbrytaren på är att invitera olyckor.
d ) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller skiftnyckel
innan du sätter på elverktyget. En skiftnyckel eller en
nyckel som sitter kvar på en roterande del av elverktyget
kan resultera i personskada.
e ) Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid ordentligt
fotfäste och balans. Detta möjliggör bättre kontroll av
elverktyget i oväntade situationer.
f ) Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa kläder eller
smycken. Håll hår, beklädnad och handskar borta
från delar i rörelse. Lösa kläder, smycken eller långt hår
kan fastna i delar i rörelse.
g ) Om det finns anordningar för anslutning av
apparater för dammutrensning och insamling, se
Svenska
till att dessa är anslutna och används på ett korrekt
sätt. Användning av dammuppsamling kan minska
damm-relaterade faror.
4) Användning och Skötsel av Elverktyg
a ) Tvinga inte elverktyget. Använd det korrekta
elverktyget för din tillämpning. Det korrekta
elverktyget gör arbetet bättre och säkrare vid den
hastighet för vilket det konstruerades.
b ) Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte
sätter på och stänger av det. Ett elverktyg som inte
kan kontrolleras med strömbrytaren är farligt och
måste repareras.
c ) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du gör några
justeringar, byter tillbehör eller lägger elverktygen
i förvaring. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder
minskar risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d ) Förvara elektriska verktyg som inte används
utom räckhåll för barn, och låt inte personer som
är obekanta med elverktyget eller med dessa
instruktioner använda elverktyget. Elektriska verktyg
är farliga i händerna på outbildade användare.
e ) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera för
feljustering eller om rörliga delar har fastnat,
bristning hos delar och andra eventuella
förhållanden som kan komma att påverka
elverktygets funktion. Om det är skadat, se till att
elverktyget blir reparerat före användning. Många
olyckor orsakas av dåligt underhållna elektriska verktyg.
f ) Håll kapningsverktyg vassa och rena. Ordentligt
underhållna kapningsverktyg med vassa sågkanter är
mindre sannolika att fastna och är lättare att kontrollera.
g ) Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med dessa
instruktioner, och ta hänsyn till arbetsförhållandena
och det arbete som ska utföras. Användningen av
elverktyget för andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) Användning och Skötsel av
Batteridrivna Verktyg
a ) Ladda endast med den laddare som är specificerad
av tillverkaren. En laddare som passar till en typ av
batteripaket kan ge upphov till brandfara när den
används tillsammans med ett annat batteripaket.
b ) Använd elverktygen enbart med därtill avsedda
batteripaket. Användning av andra batteripaket kan ge
upphov till skaderisk och eldsvåda.
c ) När batteripaketet inte används, håll det borta från
andra metallföremål, såsom gem, mynt, nycklar,
spikar, skruvar eller andra små metallföremål som
kan skapa en förbindelse från ena polen till den
andra. Kortslutning av batteripolerna kan ge upphov till
brännskador eller eldsvåda.
d ) Under missbruksförhållanden kan vätska komma
ut från batteriet, undvik kontakt med denna. Om
kontakt oavsiktligt inträffar, spola med vatten.
Om vätska kommer i kontakt med ögonen, uppsök
medicinsk hjälp. Vätska som kommer ut från batteriet
kan ge upphov till irritation eller brännskador.
6) Service
a ) Se till att ditt elverktyg får service av en kvalificerad
reparatör, som endast använder identiska
ersättningsdelar. Detta säkerställer att elverktygets
säkerhet bibehålles.
Ytterligare säkerhetsregler för oscillerande
multiverktyg
VARNING! Var särskilt försiktig när du slipar vissa träsorter
(t.ex. bok, ek) och metall som kan orsaka giftigt damm.
Använd en specialkonstruerad ansiktsmask som skyddar
mot giftigt damm och ångor, samt se till att personer som
vistas på, eller kommer i närheten av, arbetsplatsen också
är skyddade.
VARNING! Använd verktyget i väl ventilerade utrymmen
när du slipar järnhaltiga metaller. Använd det inte
i närheten av eldfarliga vätskor, gaser eller damm.
Gnistor eller heta partiklar från slipning eller gnistrande
motorborstar kan antända brännbara material.
Slipning av färg
•
•
•
•
•
VARNING! Iaktta gällande bestämmelser för slipning av
färg. Tänk särskilt på följande:
Använd så mycket som möjligt en dammsugare för
uppsugning av dammet.
Var extra försiktig när du slipar färg som möjligtvis kan
innehålla bly:
ʵʵ Låt inga barn eller gravida kvinnor beträda arbetslokalen.
ʵʵ Alla personer som beträder arbetslokalen måste bära en
mask som är speciellt avsedd att skydda mot damm och
ångor från blyfärg.
ʵʵ Ät, drick eller rök inte i arbetslokalen.
Dammpartiklar och annat avfall skall kastas på ofarligt sätt.
Håll endast elverktyget i de isolerade handtagen när
arbete utförs på ställen där verktyg kan komma i
kontakt med dolda elledningar eller egen nätsladd.
Kontakt med en strömförande ledning kommer att göra
vissa metalldelar på verktyget strömförande och ge
operatören elstötar.
Använd klämmor eller något annat praktiskt sätt att
stödja arbetsstycket mot ett stabilt underlag. Att hålla
arbetet för hand eller mot kroppen är instabilt och kan göra
att du förlorar kontrollen.
Återstående risker
Trots tillämpning av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och
användning av säkerhetsapparater kan vissa återstående risker
inte undvikas. De är:
• Hörselnedsättning.
• Risk för personskada på grund av flygande partiklar.
117
Svenska
•
•
Risk för brännskador på grund av att tillbehör blir heta
under arbetet.
Risk för personskada på grund av långvarig användning.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att batteripaketets spänning motsvarar
spänningen på klassificeringsplattan. Se också till att spänningen
hos din laddare motsvarar den hos din starkströmsförsörjning.
Din DeWALT-laddare är dubbel-isolerad i enlighet
med EN60335; därför behövs ingen jordningstråd.
•
•
•
•
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut
mot en speciellt preparerad sladd som finns att få genom
DeWALTs serviceorganisation.
•
Användning av Förlängningssladd
•
En förlängningssladd bör inte användas, såvida den inte är
absolut nödvändig. Använd en godkänd förlängningssladd,
lämplig för din laddares strömmatning (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt
och hållet.
•
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
DeWALT laddare kräver inga inställningar och är skapade för att
vara så enkla som möjligt att hantera.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual innehåller
viktiga säkerhets- och driftinstruktioner för kompatibla
batteriladdare (se tekniska data).
• Innan laddaren används läs igenom alla instruktioner och
varningar om laddaren, batteripaket och produkten för
användning av batteripaketet.
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen vätska komma in i
laddaren. Det kan resultera i elektriska stötar.
VARNING: Vi rekommenderar användning av en
jordfelsbrytare med en restström på 30mA eller mindre.
SE UPP: Risk för brännskador. För att minska risken
för skador ladda endast DeWALT laddningsbara
batterier. Olika typer av batterier kan brista och orsaka
personskador och skadegörelse.
SE UPP: Barn bör övervakas för att garantera att de inte
leker med apparaten.
OBSERVERA: Under vissa förhållanden när
laddaren är inkopplad i eluttaget kan de exponerade
laddningskontakterna inuti laddaren kortslutas av
främmande föremål. Främmande föremål som är ledande
såsom, men inte begränsat till, stålull, aluminiumfolie
eller ansamling av metarpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån laddaren
från eluttaget när det inte finns något batteripaket i
hålrummet. Koppla ifrån laddaren vid rengöring.
118
•
•
•
•
•
•
•
Försk INTE att ladda batteripaketet med någon
annan laddare än den som tas upp i denna manual.
Laddaren och batteripaketet är speciellt konstruerade att
fungera tillsammans.
Dessa laddaren är inte avsedda att användas för annat
än laddning av DeWALT laddningsbara batterier. All
annan användning kan resultera i barndrisk, elektriska stötar
eller död med elektrisk ström.
Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
Dra i själva kontakten och inte i sladden när laddaren
kopplas ur. Detta kommer att minska risken för skador på
den elektriska kontakten och sladden.
Se till att sladden placeras så att ingen går på den,
snubblar på den eller att det på annat sätt riskerar att
skadas eller påfrestas.
Använd inte förlängningssladd såvida inte det
är absolut nödvändigt. Användning av en olämplig
förlängningssladd kan resultera i risk för brand. elektriska
stötar eller död av elektrisk ström.
Placera inga föremål ovanpå laddaren eller placera
inte laddaren på ett mjukt underlag eftersom det kan
blockera ventilationsöppningarna vilket kan resultera i
intern överhettning. Placera laddaren undan från alla heta
källor. Laddaren ventileras genom öppningar i överkant och
underkant av höljet.
Använd inte laddaren med skadad sladd eller kontakt—
byt ut dem omedelbart.
Använd inte laddaren om den utsatts för skarpa
stötar, tappats eller skadats på annat sätt. Ta den till ett
auktoriserat servicecenter.
Demontera inte laddaren, ta den till ett auktoriserat
servicecenter när service eller reparation behövs. Felaktig
montering kan resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall
via elektricitet eller brand.
Om strömsladden skadas måste den bytas omedelbart at
tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerad
person för att förhindra alla faror.
Koppla ifrån laddaren från uttaget innan den regörs.
Detta kommer att minska risken för elektriska stötar.
Borttagning av batteripaketet kommer inte att minska risken.
Försök ALDRIG att ansluta två laddare tillsammans.
Laddaren är konstruerad för att arbeta med standard
230V hushållsström. Försök inte att använda någon
annan spänning. Detta gäller inte för billaddaren.
Laddning av ett batteri (Bild [Fig.] B)
1. Koppla in laddaren i lämpligt uttag innan batteripaketet
sätts i.
2. Sätt i batteripaketet 8 i laddaren, se till att batteripaketet är
helt isatt i laddaren. Den röda (laddar) lampan börjar blinka
upprepade gånger för att indikera att laddningsprocessen
har startat.
3. Det går att se när laddningen är klar genom att den
röda lampan lyser kontinuerligt. Batteripaketet är
fulladdat och kan nu användas eller lämnas i laddaren.
Svenska
För att ta bort batteriet ur laddaren, tryck och håll nere
batterifrigöringsknappen 9 på batteripaketet.
NOTERA: För att garantera maximal prestanda och livslängd
för Litium-jon batteripaket bör batteripaketet laddas fullt innan
första användning.
Laddning
Se nedanstående tabell angående batteripaketets
laddningsstatus.
Laddningsindikatorer
laddar
fullständigt laddad
Varmt/kallt paket fördröjning*
*Den röda lampan fortsätter att blinka, men en gul
indikatorlampa kommer att lysa under denna operation.
När batteriet har nått lämplig temperatur kommer
den gula lampan att slockna och laddaren återupptar
laddningsproceduren.
Den/de kompatibla laddar(en/na) kommer inte att ladda
ett felaktigt batteripaket. Laddaren kommer att indikera ett
felaktigt batteri genom att vägra att tända eller genom att visa
blinkmönster för problempaket eller laddare.
NOTERA: Detta kan också betyda att det är problem med en
laddare.
Om laddaren indikerar ett problem, låt testa laddaren och
batteripaketet hos ett auktoriserat servicecenter.
Varm/kall fördröjning
När laddaren upptäcker ett batteri som är för hett eller för kallt,
kommer den automatiskt att starta en varm/kall fördröjning,
avbryta laddningen tills batteriet har nått en lämplig temperatur.
Laddaren växlar sedan automatiskt till paketladdningsläge.
Denna funktion garanterar maximal batterilivslängd.
Ett kallt batteripaket kommer att laddas långsammare än ett
varmt batteripaket. Batteripaketet kommer att laddas med en
lägre hastighet genom hela laddningscykeln och kommer inte
att återgå till maximal laddningshastighet även om batteriet blir
varmt.
DCB118 laddaren är utrustad med en intern fläkt som är
designad att kyla batteripaketet. Fläkten slås på automatiskt
när batteripaketet behöver svalkas. Använd aldrig laddaren om
fläkten inte fungerar korrekt eller om ventilationsöppningarna är
blockerade. Låt inga främmande föremål komma in på insidan
av laddaren.
Elektroniskt skyddssystem
XR Li-jon verktyg är konstruerade med ett elektroniskt
skyddssystem som kommer att skydda batteriet mot
överladdning, överhettning eller kraftig urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att stängas av om elektroniska
skyddssystemet aktiveras. Om detta sker placera litiumjon
batteriet i laddaren tills det är fulladdat.
Väggmontering
Dessa laddare är designade att väggmonteras eller stå upprätt
på ett bord eller arbetsyta. Vid väggmontering, placera laddaren
inom räckhåll för ett elektriskt uttag och borta från hörn och
andra hinder som kan påverka luftflödet. Använd baksidan
av laddaren som mall för placering av monteringsskruvarna
på väggen. Montera laddaren säkert med gipsskruvar (köps
separat) som är minst 25,4 mm långa med ett skruvhuvud med
en diameter på 7–9 mm, skruvade i trä till ett optimalt djup som
lämnar ungefär 5,5 mm av skruven synlig. Rikta in öppningarna
på baksidan av laddaren mot de exponerade skruvarna och för
in dem helt i öppningarna.
Rengöringsinstruktioner för laddaren
VARNING: Risk för stötar. Koppla ifrån laddaren
från strömuttaget innan rengöring. Smuts och fett
kan avlägsnas från utsidan av laddaren med en trasa
eller med en mjuk, icke-metallisk borste. Använd inte
vatten eller någon rengöringsvätska. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Batteripaket
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att inkludera
katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och laddaren,
läs säkerhetsinstruktionerna här nedan. Följ därefter de
laddningsprocedurer som översiktligt beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
•
•
•
•
•
•
•
Ladda inte eller använd batteriet i explosiv atmosfär,
såsom i närheten av brännbara vätskor, gaser eller
damm. Isättning och borttagning av batteriet från laddaren
kan antända dammet eller ångorna.
Tvinga aldrig in batteripaketet in i laddaren. Modifiera
inte batteripaketet på något sätt så att det passar i en
icke-kompatibel laddare då batteripaketet kan brista
och orsaka allvarliga personskador.
Aldda endast batteripaketet i DeWALT laddare.
Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan vätska.
Förvara inte eller använd verktyget och batteripaketet
på platser där temperaturen kan nå upptill
eller överstiga 40 ˚C (såsom utomhusskjul eller
metallbyggnader under sommaren).
Bränn inte batteripaketet, även om det är svårt skadat
och helt utslitet. Batteripaketet kan explodera i elden. Giftiga
ångor och ämnen skapas när batteripaket med litium-jon
bränns.
Om batteriets innehåll kommer i kontakt med huden,
tvätta omedelbart området med mild tvål och vatten.
Om batterivätskan kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills irritationen upphör.
Om medicinsk omsorg behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och litiumsalter.
119
Svenska
•
Innehållet i öppnade battericeller kan ge upphov till
andningsirritation. Tillhandahåll frisk luft. Om symtom
kvarstår, sök medicinsk vård.
VARNING: Fara för brännskada. Batterivätskan kan vara
lättantändlig om den som utsätts för gnista eller eld.
VARNING: Försök aldrig att öppna batteripaketet av
någon anledning. Om batteripaketets hölja spricker eller
är skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa inte, tappa
eller skada batteripaketet. Använd inte ett batteripaket
som fått en kraftig stöt, tappats, körts över eller skadats
på något annat sätt (t.ex. genomborrad av en spik, träffad
av en hammare, klivits på). Det kan resultera i elektriska
stötar eller dödsfall av elektisk ström. Skadade batteripaket
skall returneras till servicecenter för återvinning.
VARNING: Brandfara. Förvara eller bär inte
batteripaketen på så sätt att metallföremål kan
komma i kontakt med de oskyddade batteripolerna.
Exempelvis placera inte batteripaketet i förkläden, fickor,
verktygslådor, produktlådor, lådor etc. där det finns lösa
spikar, skruvar, nycklar etc.
SE UPP: När den inte används skall den läggas
på sidan på en stabil plats så att ingen riskerar
att någon snubblar på den. Vissa verktyg med stora
batteripaket kan stå upprätt på batteripaketet men lätt
kan vältas.
Transport
VARNING: Brandfara. Transport av batterier kan leda till
eldsvåda om batteripolerna oavsiktligt kommer i kontakt
med ledande material. Se vid transport av batterier till att
batteripolerna är skyddade och väl isolerade från material
som eventuellt kan komma i kontakt med dem och orsaka
kortslutning.
DeWALT batterierna uppfyller alla tillämpliga regler för transport
av farligt gods som stipuleras av industrin och rättsliga normer,
vilket omfattar FN:s rekommendationer för transport av farligt
gods; International Air Transport Associations (IATA) regelverk
vid transport av farligt gods, de internationella föreskrifterna om
transport av farligt gods till sjöss (IMDG), samt den europeiska
överenskommelsen om internationell transport av farligt gods
på väg (ADR). Litiumjon -celler och -batterier har klassificerats
enligt testresultaten och de fastställda kriterierna i delavsnitt
38,3 i FN:s testhandbok för transport av farligt gods.
I de flesta fall kommer transport av ett DeWALT batteripaket att
undantas från att klassificeras som ett fullt reglerat klass 9 farligt
material. Generellt kommer endast transporter som innehåller
ett litium-jonbatteri med en nominell energimärkning större
än 100 Watt (Wh) krävas att de transporteras som fullt reglerat
klass 9. Alla litium-jonbatterier har wattimmarna markerat på
förpackningen. Vidare, på grund av bestämmelsens komplexitet
rekommenderar inte DeWALT flygtransport av endast litiumjonbatteripaket oavsett märkning av wattimmar. Leverans
av verktyg med batterier (kombisatser) kan accepteras för
flygtransporter om märkningen av wattimmarna inte är större
än 100 Wh.
Oberoende av om försändelsen klassificeras som undantagen
eller helt reglerad, är det avsändaren som har ansvaret för att
120
de aktuella bestämmelserna gällande förpackning, etikettering/
märkning och dokumentation uppfylls.
Informationen som ges i detta avsnitt av handboken är given
enligt bästa vetande och har ansetts vara korrekt vid tidpunkten
som dokumentet skrevs. Trots det ges ingen uttrycklig eller
underförstådd garanti. Det är på köparens eget ansvar att de
åtgärder som vidtas uppfyller gällande bestämmelser.
Transportera FLEXVOLTTM batteriet
DeWALT FLEXVOLTTM batteri har två lägen: Använd och
Transport.
Använd-läge: När FLEXVOLTTM batteriet är fristående eller är i
en DeWALT 18V produkt, fungerar det som ett 18V batteri. När
FLEXVOLTTM batteriet är i en 54 V eller en 108 V (två 54V
batterier) produkt, fungerar det som ett 54 V batteri.
Transport-läge:
När locket är fäst på
FLEXVOLTTM batteriet är
batteriet i transport-läge.
Behåll locket på för varutransport.
I transport-läge är cellsträngarna elektriskt frånkopplade i
paketet vilket resulterar i tre batterier med lägre märkning av
watt-timmar (Wh) jämfört med ett batteri med en högre
märkning av watt-timmar. Denna ökade kvantitet med tre
batterier med den lägre märkningen av watt-timmar kan
undanta paketet från visa transportbestämmelser som införts för
batteriet med högre watt-timmar.
Exempel. transport
Exempel på etikettmärkning för
användning och transport
Wh-klassificering kan
indikera 3 x 36 Wh, vilket
betyder tre batterier på 36
Wh var. Användningen av
Wh-klassificeringen indikerar 108 Wh (underförstått ett batteri).
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är sval och torr,
långt bort från direkt solljus och för mycket värme eller
kyla. För optimal batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte används.
2. För långvarig förvaring rekommenderas att förvara ett
fulladdata batteripaket på en kall och torr plats utan laddare
för optimalt resultat.
NOTERA: Batteripaket bör inte förvaras helt urladdade.
Batteripaketet behöver laddas innan det används igen.
Etiketter på laddare och batteripaket
Förutom bilddiagrammen som används i denna manual
kan etiketterna på laddaren och batteripaketet visa följande
bilddiagram:
Läs instruktionshandbok före användning.
Se Tekniska data angående laddningstid.
Svenska
Stick inte in ledande föremål.
Ladda inte skadade batteripaket.
Utsätt inte för vatten.
Se till att undermåliga sladdar omedelbart byts ut.
Ladda endast mellan 4 ˚C och 40 ˚C.
Endast för användning inomhus.
1Laddare
1 TSTAK utrustningsväska
DCS355D1/DCS355M1:
1Li-jon-batteri
DCS355D2/DCS355M2:
2 Li-jon batteripaket
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok
före användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
K assera batteripaketet med vederbörlig hänsyn till
miljön.
Bär öronskydd.
Ladda endast DeWALT batteripaket med avsedda
DeWALT laddare. Laddning av batteripaket med
andra än de avsedda DeWALT batterierna med en
DeWALT laddare kan göra att de brister eller så kan
det leda till farliga situationer.
Bränn inte batteripaketet.
ANVÄNDNING: Använd utan transportlock, indikerar
Wh-märkningen 108 Wh (ett batteri med 108 Wh).
TRANSPORT: Transport med inbyggt transportlock,
Wh-märkning indikerar 3 x 36 Wh (tre batterier på
36 Wh).
Batterityp
DCS355 arbetar med ett 18 volt batteripaket.
Dessa batteripaket kan användas: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546. Se Tekniska
Data för mer information.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Adapter för alla blad
1 31 mm x 43 mm snabbskärande blad för trä
1Slipdyna
1 31 mm x 43 mm blad för trä med spikar
1 Fast skrapblad
1 Insexnyckel för bladadapter
1Instruktionshandbok
1Dammutsugningsadapter
1Sågguide
1 100 mm halvcirkelformat blad
25 Sorterade sandpapper
1 9,5 mm x 43 mm trädetaljblad
13 mm hårdmetallblad för putsborttagning (100 mm
halvmåne)
1 Insexnyckel för sågguide
Bär ögonskydd.
Bär andningsskydd.
Datumkodplacering (Bild A)
Datumkoden 20 , vilken också inkluderar tillverkningsår, finns
tryckt i kåpan.
Exempel:
2016 XX XX
Tillverkningsår
Beskrivning (Bild A, B)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
1 Variabel hastighetskontroll
2 LED-arbetslampa
3 Tillbehör klämspak
4 Låsknapp på/av
5 Sidoöppning för montering av tillbehör
6 Skärguideblock
7 Skärguidearm
8 Batteripaket
9 Batterilåsknapp
10 Laddningsmätarknapp
Avsedd Användning
Detta oscillerande multiverktyg är avsett att användas för
professionell detaljslipning, insticksskärning, planskärning,
borttagning av överskottsmaterial och ytbearbetning.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Detta oscillerande multiverktyg är ett professionellt elverktyg.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende
krävs när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
121
Svenska
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap
såvida inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig
för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas ensamma med
denna produkt.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING: Före hopmontering och justering, ta alltid
ur batteripaketet. Stäng alltid av verktyget innan
du sätter in eller tar bort batteripaketet. Se till att
startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan
orsaka personskada.
VARNING: Risk för skärsår eller brännskador.
Vidrör aldrig tillbehörens vassa kanter. Vidrör inte
arbetsstycket eller bladet direkt efter användningen av
verktyget. De kan bli mycket heta. Hantera varsamt. Låt
alltid tillbehör och arbetsstycke svalna innan hantering.
VARNING: Använd enbart DeWALT batteripaket
och laddare.
Montering och borttagning av
batteriet från verktyget (Bild. B)
NOTERA: För bästa resultat se till att batteripaketet 8 är fulladdat.
Installation av batteriet
i verktygshandtaget.
1. Rikta in batteripaketet 8 mot listerna inuti verktyget
handtag (Bild. B).
2. Skjut in det i handtaget tills batteripaketet sitter fast i
verktyget och se till att det inte lossnar.
Borttagning av batteriet
från verktygshandtaget.
1. Tryck på batterilåsknappen 9 och dra med en fast rörelse
batteripaketet bort från verktygshandtaget.
2. Sätt i batteriet i laddaren såsom beskrivs i laddningsavsnittet
i denna manual.
Bränslemätare batteripaket (Bild. B)
Vissa DeWALT batteripaket inkluderar en bränslemätare vilket
består av tre gröna LED-lampor som indikerar laddningsnivån
som finns kvar i batteripaketet.
För att aktivera bränslemätaren, tryck in och håll kvar
bränslemätarknappen 10 . En kombination av de tre
LED-lamporna kommer att lysa för att ange kvarvarande
laddningsnivå. När laddningen i batteriet är under den
användbara gränsen kommer inte bränslemätaren att lysa och
batteriet behöver laddas.
NOTERA: Bränslemätaren är endast en indikering på laddning
som finns kvar i batteripaketet. Den indikerar inte verktygets
funktionalitet och kan variera baserat på produktkomponenter,
temperatur och slutanvändarens användning.
122
Installation/borttagning av tillbehör
(Bild C–G)
Verktygsfri tillbehörsklämma (Fig. C–E)
DCS355 har ett snabbsystem för byte av tillbehör. Detta
möjliggör snabbt byte av tillbehör utan behov av skiftnyckel
eller insexnyckel som hos andra oscillerande verktygssystem.
1. Ta tag i verktyget och kläm på tillbehörsklämspaken 3 såsom visas i bild C.
2. Ta bort eventuellt skräp från verktygsskaftet
och tillbehörshållaren.
3. Skjut tillbehöret mellan axeln 22 och tillbehörshållaren, se
till att tillbehöret hakar i alla åtta pinnarna på hållaren och är
i jämnhöjd med axeln. Se till att tillbehöret är inriktat såsom
visas i bild D.
4. Lossa tillbehörsklämmans spak.
NOTERA: Vissa tillbehör, såsom skrapor och blad kan monteras i
den vinkel som krävs såsom visas i bild E.
Installation/borttagning av slippapper
(Bild F)
En diamantformad platta använder ett system med
kardborrefäste för montering av slippapper. Plattan gör att
du kan använda den på en stor och plan ytan med trånga
positioner och hörn.
1. Fäst slippapperet 23 såsom beskrivs under Installation/
borttagning av tillbehör.
2. Rikta in kanterna på slippapperet mot kanterna på
slipplattan och tryck fast slippapperet 24 på plattan.
3. Tryck ned basen med slippapperet monterat mot en plan
ytan och slå på verktyget. Detta ger bra vidhäftning mellan
plattan och slippapperet och hjälper också till att förhindra
för tidig nötning.
4. När spetsen på slippapperet blir slitet, ta loss papperet från
plattan, vrid det och sätt fast igen.
Montering av tillbehör med
universaladaptern (Bild G)
SE UPP: För att undvika skador, använd inte några
tillbehör för något ändamål där adaptern inte kan hålla
fast tillbehöret.
SE UPP: Read and follow all manufacturers’ safety
warnings for any accessories used with this tool.
SE UPP: För att undvika skador, se till att adaptern och
tillbehör sitter ordentligt fast.
Icke-DeWALT-tillbehör kan fästas med universaladaptern.
1. Placera brickan 11 på verktyget.
2. Placera tillbehöret 12 på brickan.
3. Dra åt och fäst adaptermuttern 16 med insexnyckeln 18 .
Montera kapguiden (Bild H–M)
Djup-/skärguiden låter dig skära material med ett specificerat
djup och mer korrekt följa en markerar såglinje.
1. Fäst skärguideblocker 6 genom att föra in tillbehörsflikarna
13 på guiden i tillbehörets sidomonteringsöppning för
Svenska
tillbehöret 5 på verktygets huvudstomme.
NOTERA: Djup-/sågguiden kan monteras på båda sidor
av verktyget.
2. Fäst blocket på huvudstommen med den medföljande
skruven 15 och brickan 21 . Dra åt med den medföljande
insexnyckeln 16 .
Djupguide
Denna funktion låter dig precis skära material vid ett
specificerat djup.
1. Sätt in styrarmen 7 såsom visas i bild I i främre öppningen
på guideblocket 6 .
2. Ställ in längden på guiden genom att dra den ut eller skjuta
den inåt för att få önskat skärdjup såsom visas i bild J.
3. Fäst guiden på plats genom att vrida djup-/
skärinställningsratten 14 medurs. För att lossa guiden, vrid
djup-/skärinställningsratten moturs.
Skärguide
Denna funktion låter dig mer korrekt följa en markerad skärlinje.
1. Sätt in styrarmen 7 såsom visas i bild K i främre öppningen
på guideblocket 6 .
2. Ställ in längden på guiden genom att dra den ut eller skjuta
den inåt för att få önskat skärdjup såsom visas i bild L.
3. Fäst guiden på plats genom att vrida djup-/
skärinställningsratten 14 medurs. För att lossa guiden, vrid
djup-/skärinställningsratten moturs.
NOTERA: Styrarmen kan också placeras i skyddsmontaget
vertikalt för att ställa in höjden på ett skär. Se bild M.
Montering av dammutsugaradaptern
(Bild Q)
Dammutsugaradaptern låter dig ansluta verktyget till en extern
dammutsugare, antingen med AirLock™ systemet (DWV9000XJ) eller en standard 35 mm dammutsugarslang.
1. Fäst dammutsugaradaptern 17 genom att föra in flikarna
13 i tillbehörets sidomonteringsöppning 5 .
NOTERA: Dammutsugningsadaptern kan monteras på båda
sidor av verktyget.
2. Sätt i skruven 15 och brickan 21 i dammutsugaradaptern
17 och dra åt med den medföljande insexnyckeln 16 .
ANVÄNDNING
Bruksanvisning (Bild N, O)
VARNING: Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och dra ur
batteripaketet innan du gör några justeringar eller
tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. Oavsiktlig
påslaging av verktyget kan orsaka personskador.
VARNING: Se till att strömbrytaren är OFF innan
batteriet installeras.
1. Installera batteripaketet.
2. För att slå PÅ verktyget, håll det såsom visas i bild N
avtryckaren för variabel hastighetskontroll 1 .
NOTERA: Ju mer du trycker på avtryckaren desto
snabbare kommer verktyget att arbeta. Om du är osäker
på vilken hastighet som är korrekt för arbetet, testa med
en låg hastighet och öka gradvis till en komfortabel
hastighet hittas.
3. För att stänga av verktyget, släpp den variabla
hastighetskontrollen 1 .
Låsknapp (Bild O)
Verktyget kan låsas i avstängt läge genom att trycka ned
låsknappen 4 helt såsom visas i bild O.
För mer bekvämlighet vid längre användning kan låsknappen 4 låsa avtryckaren 1 i nedtryckt position.
LED-arbetslampa (Bild P)
LED-arbetslampan 2 aktiveras när avtryckaren trycks ned. Det
stängs av automatiskt efter en kort stund när avtryckaren släppts
upp.
Korrekt Handplacering (Bild N)
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
använd ALLTID korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
håll ALLTID verktyget säkert, för att förekomma en plötslig
reaktion.
Korrekt handplacering kräver att verktyget hålls såsom visas i
bild N.
Använda dammutsugaradaptern med
slipplattan (Bild R)
1. Fäst dammutsugaradaptern 17 . Se Montering av
dammutsugaradaptern.
2. Fäst slipplattan 23 såsom beskrivs under Installation/
borttagning av tillbehör.
3. Fäst slippapperet såsom beskrivs under Installation/
borttagning av slippapper.
Använda dammutsugaradaptern med
inskärningstillbehöret (Bild S)
1. Fäst dammutsugaradaptern. Se Montering av
dammutsugaradaptern.
2. Placera dammutsugararmen 19 i den nedre öppningen på
dammutsugaradaptern 17 .
3. Fäst inskärningsbladet såsom beskrivs under Installation/
borttagning av tillbehör.
4. Ställ in dammutsugararmen 19 för bästa resultat.
Användbara Tips
• Se alltid till att arbetsstycket hålls fast eller är fastklämt för att
förhindra rörelser. Alla rörelser hos materialet kan påverka
skärningens kvalitet eller finishen efter slipningen.
• Börja inte slipa utan att ha fäst slippapperet på slipplattan.
123
Svenska
• Använd grovt slippapper för att slipa grova ytor, mellangrovt
för släta ytor och fint för ytfinish. Om så behövs, gör en
testkörning på kasserat material.
• Överdriven kraft kommer att reducera arbetets effektivitet
och gör att motorn överhettas. Byt tillbehöret regelbundet
för att bibehålla optimal arbetseffektivitet.
• Låt inte slippapperet nötas bort, det kommer att
skada slipdynan.
• Om verktyget överhettas, särskilt om det används med
låg hastighet, ställ in hastigheten på max och kör utan
belastning i 2–3 minuter för att kyla motorn. Undvik
lång användning med mycket låg hastighet. Håll alltid
bladet vasst.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för att arbeta
över en lång tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig
tillfredsställande drift beror på ordentlig verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och dra ur
batteripaketet innan du gör några justeringar eller
tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. Se till att
startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan
orsaka personskada.
Laddaren och batteripaketet är inte servicebara.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan
med torr luft varje gång du ser smuts samlas i och
runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra
skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna på verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de
material som används i dessa delar. Använd en trasa som
bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
tillbehör som rekommenderas av DeWALT användas med
denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
124
Kompatibla tillbehör
Oscillerande slipdyna
Oscillerande blad för trä med spikar
Brett oscillerande titanblad för trä med spikar
Oscillerande blad för hårda träslag
Oscillerande snabbkapningsblad för trä
Brett oscillerande snabbkapningsblad för trä
Oscillerande blad för trädetaljer
Oscillerande titanblad för metall
Oscillerande halvcirkelformat blad
Oscillerande halvcirkelformat titanblad
Oscillerande plansågblad
Oscillerande plansågblad av titan
Oscillerande mulitmaterialblad
Oscillerande fast skrapblad
Oscillerande flexibelt skrapblad
Oscillerande hårdmetallblad för putsborttagning
Oscillerande snabbsågande hårdmetallblad för putsborttagning
Oscillerande hårdmetallrasp
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som är
märkta med denna symbol får inte kastas i den vanliga
hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som
kan återvinnas och återanvändas vilket minskar behovet av
råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier enligt
lokala bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt på
www.2helpU.com.
Laddningsbart Batteripaket
Det här långlivade batteripaketet måste laddas när det inte
längre producerar tillräcklig energi för arbeten som tidigare lätt
utförts. Det bör omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid
slutet av dess fungerande livslängd:
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta sedan ut det
ur produkten.
• Litiumjonbatteripaket celler är återvinningsbara. Lämna
dem hos din återförsäljare eller på en återvinningsstation.
De insamlade batteripaketen kommer att återvinnas eller
avyttras korrekt.
Svenska
FELSÖKNING
Problem
Möjlig orsak Möjlig lösning
Enheten startar Batteriet är inte
inte.
korrekt installerat.
Installera batteriet i
verktygets handtag och
se till att det sitter fast
korrekt.
Batteriet är inte
laddat.
Placera batteriet
i laddaren och
installera ett fulladdat
batteripaket i verktyget.
Batteriet eller
elverktyget är
överhettat.
Låt batteriet och/eller
verktyget svalna efter
lång användning eller
byt det överhettade
batteripaketet mot ett
svalt.
Avtryckaren är
skadad.
Få brytaren utbytt
hos en auktoriserad
DeWALT reparatör.
125
Türkçe
KABLOSUZ SALINIMLI ELEKTRIKLI ALET
DCS355
Tebrikler!
AT Uygunluk Beyanatı
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün
geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli
alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline
gelmesini sağlamaktadır.
Makıne Dırektıfı
Teknik Özellikleri
Kablosuz Salınımlı Elektrikli Alet
DCS355
Voltaj
Tip
Akü tipi
Giriş gücü
Güç çıkışı
Titreşim frekansı
Titreşim açısı
Ağırlık (akü hariç)
VDC
W
W
min-1
kg
DCS355
18
1/2
Li-Ion
300
170
0 – 20000
1,6˚
1,1
EN60745’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç yönün
vektör toplamı):
LPA(ses basıncı düzeyi)
dB(A)
86
LWA(akustik güç düzeyi)
dB(A)
97
K (akustik gücü belirsizliği)
dB(A)
3
Titreşim emisyon değeri ah =
Belirsizlik K =
m/s2
m/s2
16,1
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN60745’te
sağlanan standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri
birbiriyle karşılaştırmak için kullanılabilir. Ön maruziyet
değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana
uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü
yapılırsa, titreşim emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya
çalışmasına karşın iş görmediği zamanları da dikkate
almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet
düzeyini önemli ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek
güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını
yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
Sigortalar
Avrupa
230V aletler
10 Amper, şebeke
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin
aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-24:2009+A11:2011, EN60745-2-11:2010.
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de
uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DeWALT
adına vermiştir.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
16.08.16
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
126
Ağırlık
Türkçe
Aküler
Şarj Aletleri/Şarj Süreleri (Dakika)
Kat. #
VDC
Ah
Ağırlık
kg
DCB546
DCB181
DCB182
DCB183/B*
DCB184/B*
DCB185
DCB141
DCB142
DCB143
DCB144
DCB145
18/54
18
18
18
18
18
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
6,0/2,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
1,05
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
DCB107
DCB112
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
270
70
185
90
240
60
70
185
90
240
60
170
45
120
60
150
40
45
120
60
150
40
140
35
100
50
120
30
35
100
50
120
30
90
22
60
30
75
22
22
60
30
75
22
60
22
60
30
75
22
22
60
30
75
22
90
22
60
30
75
22
22
60
30
75
22
X
45
120
60
150
X
45
120
60
150
X
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Güvenlik
Talimatları
UYARI: Bütün güvenlik uyarılarını ve talimatlarını
mutlaka okuyun. Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanma riskine neden olabilir.
BÜTÜN UYARI VE
GÜVENLİKTALİMATLARINI İLERİDE
BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
Uyarılarda yer alan «elektrikli alet» terimi şebeke elektriğiyle
(kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) Çalışma alanının Güvenlığı
a ) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık ve
karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
b ) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve
tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
c ) Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan ve
etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi dağıtıcı
şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
2) Elektrık Güvenlığı
a ) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır.
Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik yapmayın.
Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fişi
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b ) Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi
topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından
kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek bir
elektrik çarpması riski vardır.
c ) Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın veya
ıslatmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması
riskini arttıracaktır.
d ) Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayın. Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan
tutarak taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin
kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak
tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması
riskini arttırır.
e ) Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız,
açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu
kullanın. Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f ) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım aygıtı (RCD)
korumalı bir kaynak kullanın. Bir RCD kullanılması
elektrik şoku riskini azaltır.
3) Kışısel Güvenlık
a ) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli
olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu
davranın. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç ya
da alkolün etkisi altındayken kullanmayın. Elektrikli
aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b ) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanın.
Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun toz
maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya
kulaklık gibi koruyucu donanımların kullanılması kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c ) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Aleti güç
kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, yerden
kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti, parmağınız
düğme üzerinde bulunacak şekilde taşımak veya açık
konumdaki elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak
kazaya davetiye çıkartır.
d ) Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli bir
parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel yaralanmaya
neden olabilir.
127
Türkçe
e ) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f ) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve takı
takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi
hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir.
g ) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve toplama
özellikleri olan ataşmanlar varsa bunların bağlı
olduğundan ve doğru şekilde kullanıldığından
emin olun. Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) Elektrıklı Aletlerın Kullanımı
ve Bakımı
a ) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet,
belirlendiği kapasite ayarında kullanıldığında daha iyi ve
güvenli çalışacaktır.
b ) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli aleti
kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen tüm elektrikli
aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c ) Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya
elektrikli aletlerin saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten ayırın. Bu
tür önleyici güvenlik tedbirleri elektrikli aletin istem dışı
olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
d ) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı yerlerde
saklayın ve elektrikli aleti tanımayan veya bu
talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e ) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin.
Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını ve
tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve elektrikli
aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti kullanmadan
önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, elektrikli aletlerin
bakımının yeterli şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f ) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı uygun
şekilde yapılmış keskin kesim uçlu kesim aletlerinin sıkışma
ihtimali daha düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g ) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer
parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlaka uyun
ve çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin
öngörülen işlemler dışındaki işlemler için kullanılması
tehlikeli durumlara neden olabilir.
b ) Elektrikli aletleri yalnızca özel olarak tanımlanmış
akülerle kullanın. Başka akülerin kullanılması
yaralanma ve yangın riskine yol açabilir.
c ) Akü kullanımda değilken, ataç, bozuk para, anahtar,
çivi, vida veya terminaller arasında kontağa neden
olabilecek diğer küçük metal nesnelerden uzak
tutulmalıdır. Akü terminallerinin birbirine kısa devre
yapılması yanıklara veya yangına neden olabilir.
d ) Uygun olmayan koşullarda, akü sıvı sızıntısı
yapabilir; sıvıya temas etmekten kaçının. Kazara
temas etmeniz halinde suyla yıkayın. Sıvı,
gözlerinize temas ederse, ayrıca bir doktora
başvurun. Aküden sıvı sızması tahriş veya yanıklara
neden olabilir.
6) Servıs
a ) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçaların
kullanıldığı yetkili DeWALT servisine tamir
ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza
edilmesini sağlayacaktır.
Titreşimli Çok Amaçlı Alet için İlave Güvenlik
Kurallar
UYARI: Toksik toz üretebilen bazi ahşaplari (örneğin ak
gürgen, meşe) vemetalleri zimparalarken özellikle dikkatli
olun. Özel olarak toksik toz ve alevlere karş koruma için
tasarlanmiş bir toz maskesi takin ve iş alaninda bulunan
veya giren kişilerin de korunmas sağlayin.
UYARI: Demir zımparalama işlemi sırasında aleti iyi
havalandırılmış alanlarda kullanın. Aleti yanıcı sıvı, gaz
veya toz yakınında çalıştırmayın. Zımparalama işleminden
kaynaklanan kıvılcım, sıcak parçacıklar veya motor fırça
arkı yanıcı maddeleri tutuşturabilir.
Boya Zımparalama
•
•
•
5) Şarjlı Aletlerın kullanımı ve bakımı
a ) Sadece üretici tarafından belirtilen şarj cihazı ile
şarj edin. Bir akü tipine uygun bir şarj cihazı başka
tipte bir aküyü şarj etmek için kullanıldığında yangın
riski yaratabilir.
128
•
UYARI: Boya zımparalama için uygun düzenlemelere
dikkat edin. Özellikle aşağıdakilere dikkat edin:
Mümkün olduğunda, toz emme sistemi kullanın.
Kurşun içerebilecek boyaları zımparalarken özellikle dikkatli
olun:
ʵʵ Çalışma alanına çocukların veya hamile kadınların
girmesine izin vermeyin.
ʵʵ Çalışma alanına giren herkes kurşun içeren boya ve
dumana karşı tasarlanmış maske takmalıdır.
ʵʵ Çalışma alanında yiyip, içmeyin veya sigara içmeyin.
ʵʵ Tüm toz parçacıklarını ve diğer kalıntıları emniyetli bir
şekilde atın.
Kesici aletin, gömülü elektrik kablolarına veya kendi
kablosuna temas etmesine yol açabilecek durumlarda
elektrikli aletleri izole edilmiş saplarından tutun.
Elektrik akımı bulunan kablolarla temas halinde akım, aletin
iletken metal parçaları üzerinden kullanıcıya iletilerek elektrik
çarpmasına yol açacaktır.
Çalışılan parçayı stabil bir yüzeye sabitlemek ve
desteklemek için kelepçe veya başka pratik yöntemler
kullanın. İş parçasını elle tutmak veya vücudunuza dayamak
dengesizliğe ve kontrol kaybına neden olabilir.
Diğer Tehlikeler
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin uygulanmasına
ve emniyet sağlayıcı aygıtların kullanılmasına rağmen, başka
belirli risklerden kaçınılamaz. Bunlar:
• Duyma bozukluğu.
• Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan yaralanma riski.
• Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan kaynaklanan
yanık tehlikesi.
• Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan yaralanma riski.
Elektrik Güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek bir gerilim ile çalışacak şekilde
ayarlanmıştır. Her zaman akü voltajının aletin üretim etiketinde
belirlenmiş değerlere uyup uymadığını kontrol edin. Aynı
zamanda şarj cıhazınızın voltajının ana şebeke voltajınızla aynı
olduğundan emin olun.
DeWALT şarj cihazınız EN60335 standardına uygun
olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama
kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin
edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Kesinlikle gerekli olmadıkça bir uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Daima şarj cihazınızın elektrik girişine uygun
(Teknik Özellikleri bölümüne bakın), onaylı bir uzatma kablosu
kullanın. Minimum iletken boyutu 1 mm2'dir; maksimum
uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
BU TALİMATLARI SAKLAYIN
Şarj Cihazları
DeWALT şarj cihazlarının ayara ihtiyacı yoktur ve olabildiğince
kolay çalıştırılmak üzere tasarlanmışlardır.
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
BU TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz uyumlu şarj cihazları
hakkında önemli güvenlik ve çalıştırma talimatları içerir (Teknik
Özellikleri bölümüne bakın).
• Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazının, akünün ve
üründe kullanılan akünün üzerindeki talimatları ve uyarıcı
işaretleri okuyun.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Şarj cihazının içine
sıvı kaçmasına izin vermeyin. Elektrik çarpmasına
neden olabilir.
UYARI: Alet, 30mA akımı aşmayan akım kesici cihazla
beraber kullanılmaya tavsiye edilir.
DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma riskini azaltmak
için, yalnızca DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj edin.
Diğer akü tipleri patlayarak yaralanmanıza veya hasar
meydana gelmesine yol açabilir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Türkçe
DİKKAT: Çocuklar, cihazla oynamalarını önlemek
amacıyla kontrol altında tutulmalıdır.
İKAZ: Belirli koşullar altında, şarj cihazı güç kaynağına
takılıyken, şarj içindeki açık şarj kontakları yabancı
maddeler tarafından kısa devre yapılabilir. Bunlarla
sınırlı olmamak kaydıyla iletken nitelikteki çelik yünü,
alüminyum folyo veya metal parçacık birikimi gibi yabancı
maddeler şarj cihazının yuvalarından uzak tutulmalıdır.
Yuvada akü yokken şarj cihazını daima güç kaynağından
çıkarın. Şarj cihazının fişini temizlemeden önce çıkarın.
Aküyü bu kılavuzdaki şarj cihazlarından başka
cihazlarla şarj etmeye ÇALIŞMAYIN. Şarj cihazı ve akü
özellikle birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Bu şarj cihazları DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj
etmekten başka kullanımlar için tasarlanmamıştır.
Başka kullanımlar yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
Şarj cihazını yağmura veya kara maruz bırakmayın.
Şarj cihazını fişten çıkarırken kablodan değil fişten
tutarak çekin. Bu, elektrik fişine ve kablosuna hasar verilmesi
riskini azaltır.
Kablonun üzerine basılmayacak, ortalıkta
gezinmeyecek veya başka şekilde hasara ve gerginliğe
maruz kalmayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma kablosu
kullanmayın. Yanlış uzatma kablosu kullanımı yangın veya
elektrik çarpmasına neden olabilir.
Şarj cihazının üzerine herhangi bir eşya koymayın
veya şarj cihazını havalandırma deliklerini kapatıp
aşırı iç sıcaklığa neden olabilecek yumuşak bir yüzeye
yerleştirmeyin. Şarj cihazını herhangi bir ısı kaynağından
uzaktaki bir yere koyun. Şarj cihazı muhafazanın üstündeki ve
altındaki delikler aracılığıyla havalandırılır.
Şarj cihazını hasarlı kordon veya fişle çalıştırmayın—
bunları derhal değiştirin.
Şarj cihazını sert bir darbe aldıysa, düştüyse veya
herhangi bir şekilde hasar gördüyse çalıştırmayın. Yetkili
bir servis merkezine götürün.
Şarj cihazını sökmeyin; servis veya onarım gerektiğinde
yetkili bir servis merkezine götürün. Yanlış yeniden takma
elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını önlemek için
üretici ya da yetkili Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir.
Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan önce şarj
cihazının fişini prizden çekin. Bu, elektrik çarpması
riskini azaltır. Aküyü çıkarmak bu riski azaltmaz.
ASLA 2 şarj cihazını bir arada bağlamaya çalışmayın.
Şarj cihazı standart 230 V ev elektrik gücüyle çalışmak
üzere tasarlanmıştır. Başka herhangi bir voltaj
ile kullanmayı denemeyin. Bu araba şarj cihazı için
geçerli değildir.
Bir Bataryanın Şarj Edilmesi (Şek. [Fig.] B)
1. Bataryayı takmadan önce şarj cihazını uygun prize takın.
2. Bataryayı 8 şarj cihazına takın, bataryanın şarj cihazına
tamamen oturduğundan emin olun. Devamlı yanıp sönen
kırmızı (şarj) ışık, şarj işleminin başladığını gösterir.
129
Türkçe
3. Şarjın tamamlandığı, kırmızı ışığın sürekli yanmasıyla belirtilir.
Batarya tam olarak şarj edildikten sonra hemen kullanılabilir
veya şarj cihazından bırakılabilir. Bataryayı şarj cihazından
çıkarmak için, bataryanın üzerindeki batarya bırakma
düğmesine 9 basın.
NOT: Lityum iyon bataryalardan maksimum performans almak
ve bataryaların kullanım ömrünü uzatmak için, ilk kullanım
öncesinde tam olarak şarj edin.
Şarj Cihazının Çalışması
Bataryanın şarj durumu için aşağıdaki göstergelere bakın.
Şarj ışıkları
şarj edilmesi
tamamen şarj oldu
sıcak/soğuk akü gecikmesi*
*Bu işlem esnasında kırmızı ışık yanıp sönmeye devam edecek,
fakat bir sarı ışık da yanacaktır. Akü uygun bir sıcaklığa
ulaştığında, sarı ışık kapanacak ve şarj aleti şarj işlemine devam
edecektir.
Uyumlu şarj cihazı arızalı bir aküyü şarj etmeyecektir. Şarj
cihazı, ışığı geri çevirerek veya paket ya da şarj sorunu yanıp
sönme şablonunu görüntüleyerek akünün arızalı olduğunu
gösterecektir.
NOT: Bu aynı zamanda şarj cihazının arızalı olduğu anlamına da
gelebilir.
Şarj cihazı bir sorun gösteriyorsa, şarj cihazını ve akü takımını test
edilmek üzere yetkili bir servis merkezine gönderin.
Sıcak/Soğuk Paket Gecikmesi
Şarj aleti çok sıcak veya çok soğuk bir batarya tespit ettiğinde,
otomatik olarak Sıcak/Soğuk Gecikmesini başlatarak batarya
uygun sıcaklığa gelene kadar şarjı durdurur. Şarj aleti sonrasında
otomatik olarak şarj moduna geçer. Bu özellik maksimum
batarya ömrünü garanti eder.
Soğuk bir batarya sıcak bir bataryaya göre daha yavaş bir hızla
şarj olacaktır. Akü takımı tüm şarj döngüsü boyunca daha yavaş
bir hızda şarj olacaktır ve akü ısındığında bile maksimum şarj
oranına geri dönmeyecektir.
DCB118 şarj cihazında bataryayı soğutmak için tasarlanmış bir
dahili fan bulunmaktadır. Bataryanın soğutulması gerektiğinde
bu fan otomatik olarak devreye girecektir. Fan doğru şekilde
çalışmıyorsa veya havalandırma yuvaları tıkanmışsa şarj
cihazını kesinlikle kullanmayın. Şarj cihazının içerisine yabancı
maddelerin girmesine izin vermeyin.
Elektronik Koruma Sistemi
XR Li-Ion cihazları aşırı yük, aşırı ısınma veya tamamen
boşalmadan koruyacak bir Elektronik Koruma Sistemi ile birlikte
tasarlanmıştır.
Elektronik Koruma Sistemi devreye girerse alet otomatik olarak
kapatılacaktır. Bu durum gerçekleşirse lityum iyon aküyü
tamamen şarj olana dek bir şarj cihazının üzerine koyun.
130
Duvara Montaj
Bu şarj cihazları duvara monte edilebilir veya bir masa veya
çalışma tezgahı üzerinde yukarı doğru durabilir şekilde tasarlanır.
Duvara monte edilecekse şarj aletini bir elektrik prizinin
yakınında veya bir köşe veya hava akımını engelleyebilecek diğer
engellerden uzakta konumlandırın. Şarj cihazının arka tarafını
montaj vidalarının duvar üzerindeki yerini belirlemek amacıyla
şablon olarak kullanın. Şarj aletini (ayrıca satın alınan) en az
25,4 mm uzunluğunda ve 7–9 mm bir vida başı çapına sahip,
ahşap üzerine vidalandığında vida başının açıkta olan kısmı
yaklaşık 5,5 mm optimal bir derinlik bırakacak şekilde vidalayarak
monte edin. Şarj cihazının arkasındaki yuvaları vidaların açıkta
olan kısımlarıyla hizalayın ve onları yuvalara tam olarak oturtun.
Şarj Cihazı Temizlik Talimatları
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Temizlik
öncesinde AC çıkışı bağlantısını kesin. Şarj cihazının
dış yüzeyindeki kir ve yağ bir bez parçası yada metal
olmayan bir fırça kullanılarak çıkarılabilir. Su veya temizlik
solüsyonları kullanmayın. Aletin içine herhangi bir sıvının
girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir parçasını bir
sıvı içine daldırmayın.
Akü
Tüm Aküler İçin Önemli Güvenlik
Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını ve voltajı
eklediğinizden emin olun.
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve şarj cihazını
kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik talimatlarını dikkatlice
okuyun. Daha sonra belirtilen şarj işlemlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
•
•
•
•
•
•
•
Aküyü yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler
gibi yanıcı ortamlarda şarj etmeyin veya kullanmayın.
Aküyü şarj cihazına takmak veya cihazdan çıkarmak toz veya
dumanları tutuşturabilir.
Aküyü şarj cihazının içine doğru zorlamayın.
Akü kırılarak ciddi kişisel yaralanmaya neden
olabileceğinden akünün üzerinde hiçbir şekilde
uyumsuz bir şarj cihazına uydurmak için değişiklik
yapmayın.
Aküleri yalnızca DeWALT şarj cihazlarında şarj edin.
Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya bunlara
DALDIRMAYIN.
Aleti ve aküyü sıcaklığın 40 °C’ye (104° F) ulaştığı veya
bu sıcaklığı aştığı yerlerde (yazın dış barakalar veya
metal binalar gibi) depolamayın veya kullanmayın.
Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen eskimiş olsa bile
aküyü ateşe atmayın. Akü ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum
iyon aküler yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa çıkar.
Akü içeriği cildinizle temas ederse, etkilenen alanı
derhal yumuşak bir sabun ve suyla yıkayın. Akü sıvısı
gözlerinize bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla yıkayın. Tıbbi
yardım gerekirse, akü elektroliti sıvı organik karbonatlar ve
lityum tuzları karışımından oluşmaktadır.
Türkçe
•
Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum yolunu tahriş
edebilir. Ortama temiz hava girmesini sağlayın. Belirtiler
geçmezse tıbbi yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı kıvılcıma veya ateşe
maruz kalırsa yanıcı olabilir.
UYARI: Aküyü hiçbir nedenle asla açmayın. Akünün
muhafazası çatlarsa veya hasar görürse, şarj cihazına
takmayın. Aküyü çarpmayın, düşürmeyin veya pakete
hasar vermeyin. Sert bir darbe almış, düşmüş, çiğnenmiş
veya herhangi bir şekilde hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya üzerine basılmış) bir aküyü
veya şarj cihazını kullanmayın. Elektrik çarpmasına yol
açabilir. Hasarlı aküler geri dönüşüm için servis merkezine
gönderilmelidir.
UYARI: Yangın tehlikesi. Bataryayı metal nesnelerin
batarya terminallerine değmeyecekleri şekilde
saklayın veya taşıyın. Örneğin, bataryayı içerisinde
gevşek çiviler, vidalar, anahtarlar vb. bulunan kayışlı
taşıyıcı, cep, alet kutuları, ürün kiti kutuları, çekmece vb.
içerisine koymayın.
DIKKAT: Aleti kullanmadığınız zaman, devrilme veya
düşme tehlikesine yol açmayacağı dengeli bir yüzeye
yan tarafının üzerine yerleştirin. Büyük akülere sahip
bazı aletler akünün üzerinde dik durabilir, ancak bunlar
kolayca devrilebilir
Nakliyat
UYARI: Yangın tehlikesi. Batarya nakliyatında,
batarya kutuplarının istemsiz şekilde iletken maddelerle
temas ederek yangına sebep vermesi ihtimali vardır.
Batarya nakliyatı yaparken, batarya kutuplarının iyi
korunduğundan ve kutuplarla temas edip kısa devreye
sebep olabilecek maddelerden iyi şekilde izole edildiğinden
emin olun.
DeWALT bataryalar, Tehlikeli Maddelerin Nakliyesi Hakkında BM
Tavsiyeleri; Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli
Madde Düzenlemeleri, Uluslararası Deniz Taşımacılığı Tehlikeli
Madde (IMDG) Düzenlemeleri ve Uluslararası Karayoluyla
Tehlikeli madde Taşıma Konulu Avrupa Anlaşması içeriklerinde
belirtilen sektörel ve hukuki standartların tüm düzenlemeleriyle
uyumludur. Lityum-iyon bataryalar, Tehlikeli Madde Taşımacılığı
Kılavuzu Testleri ve Kriterleri Hakkındaki BM Tavsiyelerinin 38,3.
bölümüne kadar test edilmiştir.
Çoğu durumda bir DeWALT bataryanın nakliyesinin tam
olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli Maddeler kapsamında
sınıflandırılması beklenir. Genelde sadece 100 Watt Saat (Wh)
üzeri bir enerji değerine sahip bir lityum iyon bataryayı içeren
taşıma işlemlerinin tam olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli
Maddeler kapsamında sınıflandırılarak yapılması gerekmektedir.
Tüm lityum iyon bataryalarda ambalajın üzerinde Watt Saati
değeri mevcuttur. Buna ilave olarak, düzenlemedeki karışıklıklar
nedeniyle, DeWALT lityum iyon bataryaların Watt Saati değeri
göz önünde bulundurulmaksızın havayolu kargosuyla tek başına
taşınmasını önermez. Bataryası bulunan aletlerin (kombo setler)
havayoluyla nakliyesi ancak bataryanın sahip olduğu Watt
Saati değerinin 100 Watt Saatinden yüksek olmaması şartıyla
yapılabilir.
Nakliyat kapsam dışında da kalsa, tamamen düzenlenmiş
de olsa, paketleme, etiketleme ve belgeleme gereklilikleri
hakkındaki son düzenlemeleri takip etmek nakliyatçıların
sorumluluğudur.
Kılavuzun bu bölümünde bulunan bilgiler iyi niyetle
yazılmıştır ve kılavuzun hazırlandığı tarih itibarıyla doğru
olduğuna inanılmaktadır. Fakat, sözlü veya zımnen hiçbir
garanti verilmemektedir. Gerçekleştirdiği işlemlerin geçerli
düzenlemelerle uyumlu olduğundan emin olmak alıcının
sorumluluğundadır.
FLEXVOLTTM Bataryanın Taşınması
DeWALT FLEXVOLTTM bataryanın iki farklı modu mevcuttur: ve
Taşıma modunu kullanın.
Kullanım Modu: FLEXVOLTTM batarya tek başına olduğunda
veya bir DeWALT 18V ürün içerisinde bulunduğunda, bir 18V
batarya olarak çalışacaktır. FLEXVOLTTM batarya 54V veya 108V
(ika adet 54V batarya) ürün olduğunda, bir 54V batarya olarak
çalışacaktır.
Taşıma Modu: FLEXVOLTTM bataryaya kapak takıldığında
batarya taşıma modundadır. Taşıma için kapağı muhafaza edin.
Taşıma modundayken pil dizileri,
3 bataryanın daha yüksek bir Watt
saati (Wh) değerine sahip 1
bataryaya kıyasla daha düşük bir
Watt saatiyle sonuçlanacak şekilde
elektriksel olarak birbirinden ayrılır. Daha düşük bir Watt saati
değerine sahip 3 bataryanın bu artan miktarı bataryanın daha
yüksek bir Watt saati değerine sahip bataryaların tabi olduğu
belirli taşımacılık düzenlemelerinden muaf olmasına neden
olabilir.
Örneğin, 3 x 36 Wh
Kullanım ve taşıma modu etiket işareti örneği
olarak belirtilen
Transport (Taşıma) Wh
değeri, her biri 36 Wh
olan 3 bataryanın
bulunduğu anlamına gelir. Use (Kullanım) Wh değeri ise 108 Wh
olarak belirtilebilir (1 batarya kasdedilir).
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan güneş ışığı
almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan yerlerdir. En uygun
akü performansı ve ömrü için kullanımda değilken aküleri
oda sıcaklığında saklayın.
2. Uzun süreli saklama için, en iyi sonuç için şarj cihazından
uzak serin, kuru bir yerde tamamen dolu bir akü saklamak
için tavsiye edilir.
NOT: Aküler tamamen şarj boşalmış halinde saklanmamalıdır.
Akünün kullanılmadan önce yeniden şarj edilmesi gerekir.
Şarj Cihazı ve Akü Üzerindeki Etiketler
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak, şarj cihazı ve akü
üzerinde bulunan etiketler aşağıdaki sembolleri belirtmektedir:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu
okuyun.
131
Türkçe
Şarj süresi için Teknik Özellikleri bölümüne bakın.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
Suya maruz bırakmayın.
Hasarlı kabloların hemen değiştirilmesini sağlayın.
Sadece 4 ˚C ve 40 ˚C arasında şarj edin.
Yalnızca kapalı alanda kullanım icindir.
1 9,5 mm x 43 mm Detaylı kesim ahşap bıçağı
13 mm Karbür harç çıkarma bıçağı (100 mm yarım ay)
1 Kesim kılavuzu altıgen anahtarı
1 Şarj aleti
1 TSTAK kit kutusu
DCS355D1/DCS355M1:
1 Li-Ion batarya
DCS355D2/DCS355M2:
2 Li-İyon bataryalar
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun.
Aküleri cevremize gerekli ozeni gostererek atın.
Kulaklık takın.
DeWALT aküler, yalnızca onlar için tasarlanmış
olan DeWALT şarj cihazlarında şarj edin. DeWALT
aküleri haricindeki akülerin DeWALT şarj cihazlarıyla
şarj edilmesi patlamalarına veya diğer tehlikeli
durumların ortaya çıkmasına sebep olabilir.
Aküyü ateşe atmayın.
USE (KULLANIM) (taşıma başlığı olmadan). Örnek:
Wh değeri 108 Wh olarak belirtilir (108 Wh
değerindeki 1 batarya).
TRANSPORT (TAŞIMA) (dahili taşıma başlığı ile).
Örnek: Wh değeri 3 x 36 Wh olarak belirtilir (36 Wh
değerindeki 3 batarya).
Akü tipi
DCS355 18 volt akülerle çalışır.
Bu bataryalar kullanılmalıdır: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546. Daha fazla bilgi
için Teknik Veriler bölümüne bakın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1 Tüm bıçaklar için adaptör
1 31 mm x 43 mm Hızlı kesim ahşap bıçağı
1 Zımpara başlığı
1 31 mm x 43 mm çivi bıçaklı ahşap
1 Sert kazıma bıçağı
1 Bıçak adaptörü altıgen anahtarı
1 Kullanım kılavuzu
1 Toz emme adaptörü
1 Kesim kılavuzu
1 100 mm Yarım daire bıçak
25 Muhtelif zımpara kağıdı parçaları
132
Koruyucu gözlük takın.
Solunum koruması kullanın.
Tarih Kodu Konumu (Şek. A)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu 20 gövdeye basılıdır.
Örnek:
2016 XX XX
İmalat Yılı
Açıklama (Şek. A, B)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi
bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
1 Değişken hız tetiği
2 LED Çalışma Lambası
3 Aksesuar mandal kolu
4 Kilitleme/açma düğmesi
5 Aksesuar takma yuvaları
6 Kesim kılavuzu engeli
7 Kesim kılavuz kolu
8 Batarya
9 Batarya serbest bırakma düğmesi
10 Pil göstergesi düğmesi
Kullanim Amaci
Titreşimli çok amaçlı alet profesyonel detaylı zımparalama,
daldırma kesim, hizalı kesim, fazlalık malzeme temizliği ve yüzey
hazırlama uygulamaları için tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
Türkçe
Bu titreşimli çok amaçlı alet profesyonel bir elektrikli alettir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
altında tutulması durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün
ile kontrol altında tutulmalıdır.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Montaj ve ayarlama işleminden önce, her
zaman aküyü çıkarın. Aküyü takıp çıkarmadan
önce her zaman aleti kapatın. Tetik düğmesinin
kapalı konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
UYARI: Derin kesik veya yanık riski. Hiçbir zaman
aksesuarların sivri köşelerine dokunmayın. Aleti
kullandıktan hemen sonra çalışılan parçaya veya
bıçağa dokunmayın. Çok ısınabilirler. Dikkatle kullanın.
Dokunmadan önce her zaman aksesuarların ve çalışılan
parçanın soğumasını bekleyin.
UYARI: Yalnızca DEWALT akü ve şarj cihazlarını kullanın.
Alete Akü Takma Ve Çıkartma (Şek. B)
NOT: Akünün 8 tamamen şarjlı olduğundan emin olun.
Aküyü Aletin Koluna Takma
1. Aküyü 8 kolun içindeki raylarla hizalayın (Şek. B).
2. Aküyü, yerine oturduğunu duyana kadar ve alette tamamen
oturana kadar kolun içine kaydırın.
Aküyü Aletten çıkarma
1. Serbest bırakma düğmesine 9 basın ve aküyü sıkıca çekerek
aletin kolundan çıkarın.
2. Aküyü bu kılavuzun şarj cihazı kısmında açıklandığı gibi şarj
cihazına takın.
Akü Şarj Sevİyesİ Göstergesı (Şek. B)
Bazı DeWALT aküler, aküde kalan şarj seviyesini gösteren üç yeşil
LED ışından oluşan bir şarj seviyesi göstergesini içerir.
Şarj seviyesi göstergesini çalıştırmak için gösterge düğmesine
10 basın ve basılı tutun . Üç yeşil LED ışığının bir kombinasyonu
kalan şarj seviyesini gösterecek şekilde yanacaktır. Aküdeki şarj
seviyesi kullanılabilir limitin altındayken, gösterge yanmaz ve
akünün şarj edilmesi gerekir.
NOT: Bu gösterge sadece aküda kalan şarj seviyesini gösterir. Bu
alet işlevini göstermez; ürün parçaları, sıcaklık ve son kullanıcı
uygulamaya göre değişime tabidir.
Aksesuarların Takılması/Çıkarılması
(Şek. C–G)
Bağımsız Aksesuar mandalı (Şek. C–E)
DCS355 hızlı aksesuar değiştirme sistemine sahiptir. Bu,
diğer titreşim aleti sistemlerindeki gibi aksesuar değiştirmek
için anahtarlara veya altıgen anahtara gereksinim
duyulmamasını sağlar.
1. Şek. C’de gösterildiği şekilde aksesuar mandal kolunu 3 tutun ve sıkın.
2. Alet milinde ve aksesuar tutucuda bulunan
tortuyu temizleyin.
3. Aksesuarın tutucudaki sekiz pine de takıldığından ve mille
hizalı olduğundan emin olarak aksesuarı mil 22 ve aksesuar
tutucu arasına kaydırın. Aksesuarın Şek. D’te gösterildiği
şekilde ayarlandığından emin olun.
4. Aksesuar mandal kolunu bırakın.
NOT: Kazıyıcılar ve bıçaklar gibi bazı aksesuarlar gerekmesi
durumunda Şek. E’te gösterildiği gibi açılı monte edilebilirler.
Zımpara Kağıtlarının Takılması/Çıkarılması
(Şek. F)
Elmas biçimli bir levha zımpara kağıtlarının takılması için
bir kanca ve yapıştırma sistemi kullanmaktadır. Levha geniş
düz yüzeylerde ve dar alanlarda veya köşelerde çalışmanıza
imkan verir.
1. Zımpara levhasını 23 Aksesuarların Takılması/Çıkarılması
bölümünde gösterildiği şekilde takın.
2. Zımpara kağıdının köşelerini zımpara levhasının köşelerine
hizalayın ve zımpara kağıdını 24 levhaya bastırın.
3. Zımpara kağıdının takıldığı tabanı düz bir yüzeye sıkıca
bastırın ve aleti kısa süreliğine çalıştırın. Bu işlem levha ve
zımpara kağıdının iyice yapışmasını sağlar ve aynı zamanda
erken eskimeyi engellemeye yardımcı olur.
4. Zımpara kağıdının bir bölümü eskidiğinde kağıdı levhadan
çıkarın, yönünü değiştirin ve tekrar yapıştırın.
Aksesuarlarin çok amaçli adaptör
kullanarak takilmasi (Şek. G)
DİKKAT: Yaralanmayı engellemek için adaptörün
aksesuarı tutamayacağı durumlarda bir aksesuar
kullanmayın.
DİKKAT: Bu alet ile kullandığınız herhangi bir aksesuar
için imalatçı güvenlik uyarılarını okuyun ve bunlara uyun.
DİKKAT: Yaralanmayı engellemek için adaptör ve
aksesuarın iyice sıkıldığından emin olun.
DeWALT marka olmayan aksesuarlar çok amaçlı adaptör
kullanılarak takılabilir.
1. Pulu 11 alete yerleştirin.
2. Aksesuarı 12 pulun üzerine takın.
3. Adaptör somununu 16 altıgen anahtar 18 kullanarak sıkın
ve sabitleyin.
133
Türkçe
Kesim Kılavuzunun Takılması (Şek. H–M)
Derinlik/kesim kılavuzu, malzemeyi belirli bir derinlikte
kesmenize ve işaretli kesme hattına daha uygun kesim
yapmanıza imkan verir.
1. Kesim kılavuz engelini 6 , kılavuz üzerindeki aksesuar
askılarını 13 aletin ana gövdesi üzerinde bulunan yan
aksesuar montaj yuvalarına 5 iterek takın.
NOT: Derinlik/kesim kılavuzu, aletin her iki yanına da
takılabilir.
2. Engeli vida 15 ve pulu 21 ile ana gövdeye sabitleyin
altıgen anahtar 16 ile sıkın.
Derinlik Kılavuzu
Bu özellik malzemeyi belirli bir derinlikte kesmenize imkan verir.
1. Kılavuz kolunu 7 Şek. I’de gösterildiği şekilde kılavuz
engelinin 6 ön yuvasına takın.
2. Kılavuzun uzunluğunu, Şek. J’da gösterildiği şekilde çekerek
veya iterek istenilen kesim derinliğine ayarlayın.
3. Kılavuzu derinlik/kesim ayarlama düğmesini 14 saat
yönüne çevirerek sabitleyin. Kılavuzu çıkarmak için derinlik/
kesim ayarlama düğmesini saat yönünün tersine çevirin.
Kesim Kılavuzu
Bu özellik işaretli kesim hattına daha uygun kesim yapmanıza
imkan verir.
1. Kılavuz kolunu 7 Şek. K’de gösterildiği şekilde kılavuz
engelinin sol ve sağ taraflarındaki yuvalara 6 takın.
2. Kılavuzun uzunluğunu, Şek. L’de gösterildiği şekilde çekerek
veya iterek istenilen uzunluğa ayarlayın.
3. Kılavuzu derinlik/kesim ayarlama düğmesini 14 saat
yönüne çevirerek sabitleyin. Kılavuzu çıkarmak için derinlik/
kesim ayarlama düğmesini saat yönünün tersine çevirin.
NOT: Kılavuz kolu aynı zamanda bir kesimin yüksekliğini
ayarlamak için siper tertibatına dikey olarak da yerleştirilebilir.
Şek. M’ye bakın.
Toz Emme Adaptörünün Takılması (Şek. Q)
Toz Emme Adaptörü aleti, AirLock™ sistemi (DWV9000-XJ)
veya standart 35 mm toz emme takımı kullanarak harici bir toz
emiciye bağlamanızı sağlar.
1. Toz emme adaptörünü 17 uçları 13 aksesuarın yan montaj
yuvalarına 5 sokarak takın.
NOT: Toz emme adaptörü, aletin her iki yanına da takılabilir.
2. Vidayı 15 ve pulu 21 toz emme adaptörüne 17 takın
altıgen anahtarla 16 sıkın.
KULLANMA
Kullanma Talimatları (Şek. N, O)
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli düzenlemelere
her zaman uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan veya ek parça ve
aksesuarları çıkarmadan/takmadan önce aleti
kapatın ve aküyü çıkarın. Aletin yanlışlıkla çalışması
yaralanmaya sebep olabilir.
134
UYARI: Bataryayı takmadan önce aletin tamamen KAPALI
olduğundan emin olun.
1. Bataryayı takın.
2. Aleti ON pozisyonuna getirmek için Şek. N’te gösterildiği
şekilde değişken hız tetiğine 1 basın.
NOT: Tetik düğmesine daha fazla basarsanız, alet daha hızlı
çalışır. Yapacağınız işlemde kullanacağınız hızla ilgili şüphe
içindeyseniz, yavaş hızda performansı test edin ve istenen
hız bulunana kadar kademeli olarak artırın.
3. Aleti kapatmak için ise değişken hız tetiğini 1 bırakın.
Kilit Düğmesi (Şek. O)
Alet Şek. O’te gösterildiği şekilde kilitleme/açma düğmesine 4 tamamen basarak kilitlenebilir.
Uzun süreli kullanımlarda daha fazla konfor için, kilitleme/açma
düğmesi 4 tetiği 1 basılı pozisyonda tutar.
LED Çalışma Işığı (Şek. P)
LED çalışma ışığı 2 tetik basılı olduğunda açılır. Tetik
bırakıldıktan kısa bir süre sonra otomatik olarak kapanacaktır.
Uygun El Pozisyonu (Şek. N)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, DAİMA
şekilde gösterilen uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, ani tepki
ihtimaline karşı aleti DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu Şek. N’teki gibidir.
Toz Emme Adaptörünün Zımpara Levhasıyla
Kullanımı (Şek. R)
1. Toz emme adaptörünü 17 takın. Toz Emme Adaptörünün
Takılması ya bakın.
2. Zımpara levhasını 23 Aksesuarların Takılması/Çıkarılması
bölümünde gösterildiği şekilde takın.
3. Zımpara kağıdını Zımpara Kağıtlarının Takılması/
Çıkarılması bölümünde gösterildiği şekilde takın.
Toz Emme Adaptörünün Daldırma Kesim
Aksesuarıyla Kullanımı (Şek. S)
1. Toz emme adaptörünü takın. Toz Emme Adaptörünün
Takılması ya bakın.
2. Toz emme kolunu 19 toz emme adaptörünün 17 alt
deliğine yerleştirin.
3. Kesim bıçağını Aksesuarların Takılması/Çıkarılması
bölümünde gösterildiği şekilde takın.
4. En iyi sonuç için toz emme kolunu 19 ayarlayın.
Yardımcı İpuçları
• Hareket etmesini engellemek için her zaman çalışılan
parçanın sıkıca tutulduğundan veya sabitlendiğinden
emin olun. Malzemenin en küçük hareketi kesimin veya
zımparalamanın kalitesini etkileyebilir.
• Zımpara levhasına zımpara kağıdı yapıştırmadan
zımparalama yapmayın.
Türkçe
• Pürüzlü yüzeyleri zımparalamak için ham grit kağıdı, düz
yüzeyler için orta grit ve cilalama için ince grit kullanın.
Gerekiyorsa ilk olarak hurda üzerinde deneme yapın.
• Aşırı güç çalışma etkinliğini azaltacak ve motorun aşırı
yüklenmesine sebep olacaktır. Aksesuarı düzenli olarak
değiştirmek en iyi çalışma etkinliğini sağlayacaktır.
• Zımpara kağıdının eskimesine izin vermeyin, eskirse zımpara
levhasına zarar verecektir.
• Alet özellikle düşük hızda kullanırken aşırı ısınırsa, motoru
soğutmak için aleti son hıza ayarlayın ve kendi kendine 2–3
dakika çalıştırın. Çok düşük hızda uzun süreli kullanımdan
kaçının. Her zaman bıçağın keskin kalmasını sağlayın.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun bir süre
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet
verici bir şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve
düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Montaj ve ayarlama işleminden önce, her
zaman aküyü çıkarın. Aküyü takıp çıkarmadan
önce her zaman aleti kapatın. Tetik düğmesinin
kapalı konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
Şarj cihazı ve akü bakım geriktirmezler.
Yağlama
Elektrikli aletiniz ek bir yağlama gerektirmemektedir.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz
toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken
onaylı bir göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
parçasını bir sıvı içine daldırmayın.
İlave Aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test
edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
Titreşimli Hızlı Kesim Ahşap Bıçağı
Geniş Titreşimli Hızlı Kesim Ahşap Bıçağı
Titreşimli Detaylı Kesim Ahşap Bıçağı
Titreşimli Titanyum Metal Bıçak
Titreşimli Yarım Daire Bıçak
Titreşimli Titanyum Yarım Daire Bıçak
Titreşimli Hizalı Kesim Bıçağı
Titanyum Titreşimli Hizalı Kesim Bıçağı
Titreşimli Çoklu Malzeme Bıçağı
Titreşimli Sert Kazıma Bıçağı
Titreşimli Esnek Kazıma Bıçağı
Titreşimli Karbür Harç Çıkarma Bıçağı
Titreşimli Hızlı Kesim Karbür Harç Çıkarma Bıçağı
Titreşimli Karbür Törpü
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller
normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri
dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da bazı
hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri
ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüşüme
tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com
adresinde mevcuttur
Şarj Edilebilir Aküler
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan işlerde
yeterince güç üretemeyecek duruma geldiğinde şarj edilmelidir.
Teknik ömürlerinin sonunda, aküleri çevremize gerekli özeni
göstererek atın:
• Aküyü bitene kadar aleti çalıştırın, sonra aletten çıkartın.
• Lityum İyon hücreler geri dönüştürülebilir. Bunları yetkili
servise veya yerel toplama merkezine teslim edin. Toplanan
aküler geri dönüştürülecek veya uygun şekilde atılacaktır.
SORUN GIDERME
Sorun
Olası Neden
Olası Çözüm
Alet
çalışmıyor.
Batarya doğru
takılmamış.
Bataryayı aletin tutma kısmına
takın ve doğru şekilde
oturduğundan emin olun.
Batarya şarj
edilmemiş.
Bataryayı şarja takın ve alete
dolu bir batarya yerleştirin.
Batarya veya
elektrikli alet aşırı
ısınmış.
Uzun süreli kullanımdan sonra
bataryanın ve/veya aletin
soğumasını bekleyin veya
aşırı ısınan bataryayı soğuk bir
bataryayla değiştirin.
Anahtar hasar
görmüş.
Anahtarın yetkili DeWALT tamir
servisinde değiştirilmesini
sağlayın.
Uyumlu aksesuarlar
Titreşimli Zımparalama Tabanı
Titreşimli Çivi Bıçaklı Ahşap
Geniş Titanyum Titreşimli Çivi Bıçaklı Ahşap
Titreşimli Sert Ahşap Bıçağı
135
Ελληνικά
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΌ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΊΟ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ
DCS355
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική
ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
Τύπος
Τύπος μπαταρίας
Ισχύς εισόδου
Ισχύς εξόδου
Συχνότητα παλμικής κίνησης
Γωνία παλμικής κίνησης
Βάρος (χωρίς πακέτο μπαταριών)
VDC
W
W
min-1
kg
DCS355
18
1/2
Li-Ion
300
170
0 – 20000
1,6˚
1,1
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με
EN60745:
LPA(επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
86
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου)
dB(A)
97
K (αβεβαιότητα για το δοθέν επίπεδο ήχου)
dB(A)
3
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah =
Αβεβαιότητα K =
m/s2
m/s2
16,1
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη
δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε
άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών
ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που
λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή
θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
136
Ασφάλειες
Ευρώπη
Εργαλεία 230 V
10 Αμπέρ, ηλεκτρικό δίκτυο
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
Παλινδρομικό πολυεργαλείο
DCS355
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται
στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση
με τα εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EK, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-24:2009+A11:2011, EN60745-2-11:2010.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες
2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ
μέρους της εταιρείας DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
16.08.16
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας
για κάθε προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το
εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
Βάρος
Ελληνικά
Μπαταρίες
Φορτιστές/Χρόνοι φόρτισης (λεπτά)
Αρ. κατ.
VDC
Ah
Βάρος
kg
DCB107
DCB112
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB181
DCB182
DCB183/B*
DCB184/B*
DCB185
DCB141
DCB142
DCB143
DCB144
DCB145
18/54
18
18
18
18
18
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
6,0/2,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
1,05
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
270
70
185
90
240
60
70
185
90
240
60
170
45
120
60
150
40
45
120
60
150
40
140
35
100
50
120
30
35
100
50
120
30
90
22
60
30
75
22
22
60
30
75
22
60
22
60
30
75
22
22
60
30
75
22
90
22
60
30
75
22
22
60
30
75
22
X
45
120
60
150
X
45
120
60
150
X
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα
ηλεκτρικά εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η
μη τήρηση όλων των προειδοποιήσεων και των οδηγιών
ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και
σοβαρό τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ
ΑΝΑΦΟΡΆ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις προειδοποιήσεις,
αναφέρεται σε εργαλείο που τροφοδοτείται με ρεύμα από το
ηλεκτρικό δίκτυο (με καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με
μπαταρία (ασύρματο).
1) Ασφάλεια χώρου εργασίας
α ) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά
φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι ή σκοτεινοί χώροι,
αποτελούν αιτία ατυχημάτων.
β ) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε
εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία
δημιουργούν σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα παρευρισκόμενα
άτομα όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) Ηλεκτρική ασφάλεια
α ) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει
να ταιριάζουν με τις πρίζες. Μην τροποποιείτε
ποτέ το βύσμα με οποιονδήποτε τρόπο. Μη
χρησιμοποιείτε τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Με μη τροποποιημένα βύσματα και κατάλληλες πρίζες
ελαττώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β ) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με
γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ,
εστίες κουζινών και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αυξάνεται όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή
σε συνθήκες υγρασίας. Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό
εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη μεταφορά,
το τράβηγμα ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από
θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές και κινούμενα
μέρη. Καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα
καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε ) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο
σε εξωτερικό χώρο, να χρησιμοποιείτε μόνο
καλώδια προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
στ ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία ηλεκτρικού
εργαλείου σε χώρο με υψηλή υγρασία,
χρησιμοποιήστε παροχή ηλεκτροδότησης με
προστασία από ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) Προσωπική ασφάλεια
α ) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε τι κάνετε
και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική κατά τη χρήση
ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν είστε
137
Ελληνικά
κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια ναρκωτικών,
αλκοόλ ή φαρμακευτικής αγωγής. Μια μόνο στιγμή
απόσπασης της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β ) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας για τη σκόνη,
αντιολισθητικών υποδημάτων, κράνους ή προστατευτικών
ακουστικών για τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του εργαλείου.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση
Off προτού συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά ηλεκτρικών
εργαλείων με το δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη θέση On ενέχουν
κίνδυνο ατυχήματος.
δ ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί
προτού ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα
κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί προσαρτημένο
σε κινητό τμήμα του ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να
προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
ε ) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε απομακρυσμένα
σημεία. Φροντίστε να έχετε πάντοτε την κατάλληλη
στάση και να διατηρείτε την ισορροπία σας. Κατ’
αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο έλεγχο του εργαλείου
σε απροσδόκητες καταστάσεις.
στ ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά
ενδύματα ή κοσμήματα. Διατηρείτε τα μαλλιά, τα
ενδύματα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα
μέρη. Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα μακριά
μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα μέρη.
ζ ) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής σκόνης,
φροντίστε τα συστήματα αυτά να είναι συνδεδεμένα
και να χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να ελαττώσει τους
κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.
4) Χρήση και φροντίδα των ηλεκτρικών
εργαλείων
138
α ) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε
το κατάλληλο εργαλείο ανάλογα με την εφαρμογή. Η
εργασία θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο ασφαλή
τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά επιλεγμένο ηλεκτρικό
εργαλείο με τον προβλεπόμενο ρυθμό.
β ) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν
μεταβαίνει στις θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί
να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και
πρέπει να επισκευαστεί.
γ ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα ή και την
μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό
εργαλείο. Αυτού του είδους τα μέτρα ασφαλείας
ελαττώνουν τον κίνδυνο τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού
εργαλείου σε λειτουργία.
δ ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη όπου μπορούν
να τα προσεγγίσουν παιδιά και μην επιτρέπετε τη
χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα που
δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους χειριστές.
ε ) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε για τυχόν
εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
τυχόν άλλες καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν
τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά, φροντίστε
για την επισκευή του πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά
ατυχήματα έχουν προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά.
Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία κοπής με αιχμηρά
άκρα κοπής έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται ευκολότερα.
ζ ) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα
παρελκόμενα και τα τρυπάνια κ.λπ. σύμφωνα
με τις παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη
τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που
πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από
αυτές για τις οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) Χρήση και φροντίδα των εργαλείων με
μπαταρία
α ) Επαναφορτίζετε μόνο με το φορτιστή που
καθορίζεται από τον κατασκευαστή. Φορτιστής που
είναι κατάλληλος για έναν τύπο μπαταριών, μπορεί να
ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με άλλο
τύπο μπαταριών.
β ) Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία μόνο με τις
ειδικά καθορισμένες μπαταρίες. Η χρήση μπαταριών
άλλου τύπου ενέχει κίνδυνο τραυματισμού και πυρκαγιάς.
γ ) Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, διατηρείτε
την μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως
συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες
ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που μπορεί
να προκαλέσουν ηλεκτρική επαφή μεταξύ των
δύο ακροδεκτών της μπαταρίας. Η βραχυκύκλωση
των ακροδεκτών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει
εγκαύματα ή και πυρκαγιά.
δ ) Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης, μπορεί να
εκτοξευτεί υγρό από τη μπαταρία. Αποφύγετε την
επαφή με το υγρό αυτό. Εάν έλθετε σε επαφή κατά
λάθος, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση
που το υγρό έλθει σε επαφή με τα μάτια σας, ζητήστε
ιατρική βοήθεια. Το υγρό που εκτοξεύεται από τη
μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή εγκαύματα.
Ελληνικά
6) Συντήρηση (Σέρβις)
α ) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου
να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο για
επισκευές άτομο, με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η
ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας για παλμικό
πολυεργαλείο
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προσέχετε ιδιαίτερα όταν λειαίνετε
ορισμένα ξύλα (π.χ. οξιά, δρυ) και μέταλλα που μπορούν
να παράγουν τοξική σκόνη. Φοράτε μάσκα προστασίας
από σκόνη ειδικά σχεδιασμένη για προστασία από τοξική
σκόνη και αναθυμιάσεις και φροντίζετε απαραίτητα να
είναι προστατευμένα και τα άτομα που βρίσκονται ή
εισέρχονται στην περιοχή εργασίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο
σε καλά αεριζόμενη περιοχή όταν λειαίνετε σιδηρούχα
μέταλλα. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο κοντά σε
εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Σπινθήρες ή θερμά
σωματίδια από τη λείανση ή από τις ψήκτρες του μοτέρ
μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη καύσιμων υλικών.
Λείανση βαμμένων πιφανειών
•
•
•
•
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τηρείτε τους κανονισμούς που
έχουν εφαρμογή για τη λείανση βαμμένων επιφανειών.
Προσέχετε ιδιαίτερα τα εξής:
Όταν είναι εφικτό, χρησιμοποιείτε για τη συλλογή της σκόνης
διάταξη εξαγωγής σκόνης με αναρρόφηση.
Προσέχετε ιδιαίτερα όταν λειαίνετε επιφάνεια με χρώμα το
οποίο ενδεχομένως είναι βάσης μολύβδου:
ʵʵ Μην αφήνετε παιδιά ή εγκύους να εισέρχονται στην
περιοχή εργασίας.
ʵʵ Όλα τα άτομα που εισέρχονται στην περιοχή εργασίας
θα πρέπει να φορούν μάσκα ειδικά σχεδιασμένη για
προστασία από σκόνη και αναθυμιάσεις χρωμάτων
μολύβδου.
ʵʵ Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε στην περιοχή εργασίας.
Απορρίπτετε με ασφαλή τρόπο τα σωματίδια σκόνης και τυχόν
άλλα υπολείμματα της εργασίας αφαίρεσης χρώματος.
Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από μονωμένες
επιφάνειες λαβής όταν εκτελείτε μια εργασία όπου
το εργαλείο κοπής μπορεί να έρθει σε επαφή με
αθέατα καλώδια ή το ίδιο του το καλώδιο. Η επαφή με
καλώδιο υπό τάση θα θέσει υπό ηλεκτρική τάση ορισμένα
εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του εργαλείου και θα προκαλέσει
ηλεκτροπληξία στο χειριστή.
Χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες ή άλλο πρακτικό τρόπο για
να στερεώνετε και να στηρίζετε το τεμάχιο εργασίας σε
σταθερό υπόβαθρο. Αν κρατάτε το τεμάχιο εργασίας με το
χέρι σας ή κόντρα στο σώμα σας, αυτό δεν είναι σταθερό και
μπορεί να προκληθεί απώλεια ελέγχου.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και
την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι
κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
• Βλάβη της ακοής.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
• Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω της θέρμανσης των αξεσουάρ
κατά τη λειτουργία.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω παρατεταμένης χρήσης.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο
σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τάση της μπαταρίας
ανταποκρίνεται στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα
με τα δεδομένα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η τάση του φορτιστή
αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου.
Ο φορτιστής της DeWALT διαθέτει διπλή μόνωση
σύμφωνα με το πρότυπο EN60335. Κατά συνέπεια,
δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που
διατίθεται μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις εκτός και αν
είναι απολύτως απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη
προέκταση, κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος
του αγωγού είναι 1 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
Οι φορτιστές DeWALT δεν απαιτούν καμία ρύθμιση και έχουν
σχεδιαστεί για να λειτουργούν όσο το δυνατόν πιο απλά.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για κάθε
τύπο φορτιστή μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει
σημαντικές οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας για συμβατούς
φορτιστές μπαταριών (ανατρέξτε στα Τεχνικά Στοιχεία).
• Πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε όλες τις
οδηγίες και τις επισημάνσεις προσοχής πάνω στο φορτιστή,
το πακέτο μπαταριών και το προϊόν όπου χρησιμοποιείται το
πακέτο μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην
επιτρέψετε να εισέλθει οποιοδήποτε υγρό μέσα στο
φορτιστή. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης
προστασίας από ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30mA ή μικρότερη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Για να μειώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, φορτίζετε μόνο
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες DeWALT. Άλλοι
139
Ελληνικά
τύποι μπαταριών μπορεί να εκραγούν προκαλώντας
τραυματισμό και ζημιά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό
επίβλεψη ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με
τη συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες, με το φορτιστή
συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος, οι εκτεθειμένες
επαφές φόρτισης μέσα στο φορτιστή μπορεί να
βραχυκυκλωθούν από ξένο υλικό. Τα ξένα υλικά με
αγώγιμες ιδιότητες, όπως είναι, αλλά χωρίς περιορισμός
σε αυτά, το σύρμα τριψίματος, το αλουμινόχαρτο ή
οποιαδήποτε συσσώρευση μεταλλικών σωματιδίων, θα
πρέπει να διατηρούνται μακριά από τις κοιλότητες των
φορτιστών. Πάντα αποσυνδέετε το φορτιστή από την
παροχή ρεύματος όταν δεν υπάρχει πακέτο μπαταριών
στην κοιλότητα. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
πριν επιχειρήσετε να τον καθαρίσετε.
ΜΗΝ επιχειρήσετε να φορτίσετε το πακέτο μπαταριών
με οποιουσδήποτε φορτιστές άλλους από τους
αναφερόμενους στο παρόν εγχειρίδιο. Ο φορτιστής
και το πακέτο μπαταριών έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να
λειτουργούν μαζί.
Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται για χρήσεις άλλες
από φόρτιση επαναφορτιζόμενων μπαταριών DeWALT.
Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο
πυρκαγιάς και ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην εκθέσετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
Τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο όταν αποσυνδέετε
το φορτιστή. Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος ζημιάς στο φις και
το καλώδιο.
Να βεβαιώνεστε ότι το καλώδιο έχει διευθετηθεί
έτσι ώστε να μην πατηθεί, να αποτελέσει αιτία
παραπατήματος ή να υποβληθεί με άλλο τρόπο σε ζημιά
ή καταπόνηση.
Μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης εκτός αν είναι
απολύτως απαραίτητο. Η χρήση ακατάλληλου καλωδίου
επέκτασης θα μπορούσε να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς και
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο πάνω στο
φορτιστή και μην τοποθετείτε το φορτιστή σε μαλακή
επιφάνεια που θα μπορούσε να φράξει τα ανοίγματα
αερισμού και να έχει ως αποτέλεσμα έντονη εσωτερική
θέρμανση. Τοποθετείτε το φορτιστή μακριά από οποιαδήποτε
πηγή θερμότητας. Ο φορτιστής αερίζεται μέσω ανοιγμάτων
στο πάνω και στο κάτω μέρος του περιβλήματος.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν το καλώδιο
ή το φις του έχει υποστεί ζημιά— φροντίστε να
αντικατασταθούν άμεσα.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν έχει δεχτεί
δυνατό χτύπημα, έχει πέσει ή αν έχει υποστεί ζημιά
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Παραδώστε τον σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Μην αποσυναρμολογήσετε το φορτιστή. Παραδώστε
τον σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις όταν απαιτείται
σέρβις ή επισκευή. Η λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
140
•
•
•
•
να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο ελαφράς ή θανατηφόρου
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά,
αυτό πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπό του για σέρβις ή άτομο με παρόμοια
εξειδίκευση, ώστε να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα πριν
επιχειρήσετε οποιονδήποτε καθαρισμό. Έτσι θα μειωθεί
ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Με την αφαίρεση του πακέτου
μπαταριών δεν μειώνεται αυτός ο κίνδυνος.
ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2 φορτιστές μαζί.
Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με
κανονικό οικιακό ρεύμα 230 V. Μην επιχειρήσετε να τον
χρησιμοποιήσετε με οποιαδήποτε άλλη τάση. Αυτό δεν
ισχύει για το φορτιστή οχήματος.
Φόρτιση μιας μπαταρίας (Εικ. [Fig.] B)
1. Συνδέστε το φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα πριν
τοποθετήσετε το πακέτο μπαταρίας.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταρίας 8 μέσα στο φορτιστή
και βεβαιωθείτε ότι το πακέτο μπαταρίας έχει τερματίσει
πλήρως στην κανονική του θέση μέσα στο φορτιστή. Η
κόκκινη λυχνία (φόρτισης) θα αναβοσβήνει επανειλημμένα
υποδηλώνοντας ότι έχει αρχίσει η διαδικασία φόρτισης.
3. Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί όταν το κόκκινο φως είναι
μόνιμα αναμμένο. Τότε το πακέτο μπαταρίας είναι πλήρως
φορτισμένο και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε άμεσα ή να
το αφήσετε τοποθετημένο στο φορτιστή. Για να αφαιρέσετε
το πακέτο μπαταρίας από το φορτιστή, πατήστε το κουμπί
απασφάλισης της μπαταρίας 9 στο πακέτο μπαταρίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε μέγιστη απόδοση και μέγιστη
ωφέλιμη ζωή των πακέτων μπαταριών λιθίου-ιόντων, φορτίστε
πλήρως το πακέτο μπαταρίας πριν την πρώτη χρήση.
Λειτουργία του φορτιστή
Ανατρέξτε στις παρακάτω ενδείξεις σχετικά με την κατάσταση
φόρτισης του πακέτου μπαταρίας.
Ενδείξεις φόρτισης
φορτίζει
πλήρως φορτισμένο
καθυστέρηση θερμού/ψυχρού
πακέτου μπαταριών*
*Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η κόκκινη λυχνία θα
συνεχίσει να αναβοσβήνει, αλλά θα είναι αναμμένη μια κίτρινη
ενδεικτική λυχνία. Αφού η μπαταρία φθάσει σε κατάλληλη
θερμοκρασία, η κίτρινη λυχνία θα σβήσει και ο φορτιστής θα
συνεχίσει τη διαδικασία φόρτισης.
Ο/Οι συμβατός(-οί) φορτιστής(-ές) δεν θα φορτίσουν μια
μπαταρία που παρουσιάζει βλάβη. Ο φορτιστής θα υποδηλώσει
τη βλάβη μπαταρίας μη ανάβοντας καθόλου τη λυχνία ή
εμφανίζοντας την ακολουθία αναβοσβησίματος: πρόβλημα
μπαταριών ή φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει πρόβλημα με
φορτιστή.
Ελληνικά
Αν ο φορτιστής υποδηλώνει πρόβλημα, δώστε το φορτιστή και
το πακέτο μπαταριών για έλεγχο σε εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις.
Καθυστερηση θερμου/ψυχρου πακετου μπαταριας
Αν ο φορτιστής ανιχνεύσει μπαταρία με υπερβολικά υψηλή
ή χαμηλή θερμοκρασία, ξεκινά αυτόματα μια Καθυστέρηση
θερμού/ψυχρού πακέτου μπαταρίας, αναστέλλοντας τη φόρτιση
έως ότου η μπαταρία έχει φθάσει σε κατάλληλη θερμοκρασία.
Κατόπιν, ο φορτιστής αρχίζει αυτόματα τη φόρτιση του πακέτου.
Αυτή η λειτουργία διασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια ζωής της
μπαταρίας.
ο μπαταρίας μη ανάβοντας λυχνία ή εμφανίζοντας ένα μοτίβο
αναβοσβησίματος που αντιστοιχεί σε μήνυμα αντικαταστήστε
το πακέτο μπαταρίας. Το πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται σε
αυτή τη μικρότερη ταχύτητα σε όλον τον κύκλο φόρτισης και
δεν θα επιστρέψει στη μέγιστη ταχύτητα φόρτισης ακόμα και αν
η μπαταρία θερμανθεί.
Ο φορτιστής DCB118 είναι εξοπλισμένος με εσωτερικό
ανεμιστήρα σχεδιασμένο να ψύχει το πακέτο μπαταρίας. Ο
ανεμιστήρας θα ενεργοποιείται αυτόματα όταν χρειάζεται
να ψυχθεί το πακέτο μπαταρίας. Σε καμία περίπτωση μη
χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί
σωστά ή αν είναι φραγμένες οι σχισμές αερισμού. Μην
επιτρέψετε την είσοδο ξένων αντικειμένων στο εσωτερικό του
φορτιστή.
Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας
Τα εργαλεία XR Li-Ion (λιθίου-ιόντων) έχουν σχεδιαστεί με
Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας το οποίο προστατεύει
τη μπαταρία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση ή
βαθιά εκφόρτιση.
Το εργαλείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν ενεργοποιηθεί το
ηλεκτρονικό σύστημα προστασίας. Αν συμβεί αυτό, τοποθετήστε
τη μπαταρία λιθίου-ιόντων στο φορτιστή έως ότου φορτιστεί
πλήρως.
Στερέωση στον τοίχο
Αυτοί οι φορτιστές έχουν σχεδιαστεί να μπορούν α στερεωθούν
σε τοίχο ή να στέκονται όρθιοι πάνω σε τραπέζι ή επιφάνεια
εργασίας. Αν πρόκειται να στερεωθεί σε τοίχο, τοποθετήστε
το φορτιστή κοντά σε πρίζα ρεύματος και μακριά από γωνίες
ή άλλα εμπόδια που μπορεί να εμποδίζουν τη ροή του αέρα.
Χρησιμοποιήστε την πίσω πλευρά του φορτιστή ως πρότυπο
για τον καθορισμό της θέσης των βιδών στερέωσης στον τοίχο.
Στερεώστε το φορτιστή με ασφάλεια χρησιμοποιώντας βίδες
γυψοσανίδας (αγοράζονται ξεχωριστά) μήκους τουλάχιστον
25,4 mm με κεφαλή βίδας διαμέτρου τουλάχιστον 7–9 mm,
βιδωμένες σε ξύλο σε βέλτιστο βάθος με τρόπο ώστε κάθε βίδα
να προεξέχει περίπου 5,5 mm Ευθυγραμμίστε τις εγκοπές στην
πίσω πλευρά του φορτιστή με τις βίδες που προεξέχουν και
συμπλέξτε τις βίδες πλήρως μέσα στις εγκοπές.
Οδηγιες καθαρισμου του φορτιστη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα ρεύματος
AC πριν τον καθαρισμό. Οι ρύποι και το γράσο
μπορούν να αφαιρεθούν από τις εξωτερικές επιφάνειες
του φορτιστή με χρήση ενός πανιού ή μιας μαλακής,
μη μεταλλικής βούρτσας. Μη χρησιμοποιείτε νερό ή
οποιαδήποτε καθαριστικά διαλύματα. Ποτέ μην αφήσετε
οποιοδήποτε υγρό να εισέλθει στο εργαλείο. Ποτέ μη
βυθίσετε κανένα μέρος του εργαλείου σε υγρό.
Μπαταρία
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για κάθε
τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες, φροντίστε να
συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου και την τάση.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν αφαιρείται από
τη συσκευασία της. Προτού χρησιμοποιήσετε την μπαταρία και
τον φορτιστή, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας.
Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις διαδικασίες φόρτισης που
περιγράφονται.
ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
Μη φορτίσετε ή χρησιμοποιήσετε μπαταρία σε
εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως με παρουσία εύφλεκτων
υγρών, αερίων ή σκόνης. Η εισαγωγή ή αφαίρεση της
μπαταρίας από το φορτιστή μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη
της σκόνης ή των αναθυμιάσεων.
Ποτέ μην αναγκάσετε το πακέτο μπαταριών να εισέλθει
με τη βία στο φορτιστή. Μην τροποποιήσετε το πακέτο
μπαταριών με οποιονδήποτε τρόπο για να ταιριάζει
με μη συμβατό φορτιστή, γιατί το πακέτο μπαταριών
μπορεί να σπάσει προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.
Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών μόνο σε φορτιστές DeWALT.
ΜΗΝ πιτσιλίζετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το εργαλείο και
το πακέτο μπαταριών σε θέσεις όπου η θερμοκρασία
μπορεί να φθάσει ή να υπερβεί τους 40 ˚C (104 ˚F)
(όπως έξω από καλυμμένα μέρη ή σε μεταλλικά κτίρια το
καλοκαίρι).
Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη και εάν
έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει φθαρεί εντελώς. Σε
περίπτωση πυρκαγιάς, η μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά
την καύση μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται τοξικές
αναθυμιάσεις και υλικά.
Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει σε επαφή με το
δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή με ήπιο σαπούνι
και νερό. Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως ότου σταματήσει
ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική βοήθεια είναι απαραίτητη, ο
ηλεκτρολύτης της μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων λιθίου.
Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας ανοιχτής μπαταρίας
μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού
συστήματος. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν τα συμπτώματα
επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Το υγρό της
μπαταρίας ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί σε
σπινθήρα ή φλόγα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην επιχειρήσετε να ανοίξετε
το πακέτο μπαταριών για οποιονδήποτε λόγο. Αν το
περίβλημα του πακέτου μπαταριών είναι ραγισμένο ή έχει
141
Ελληνικά
υποστεί ζημιά, μην εισάγετε το πακέτο στο φορτιστή. Μη
συνθλίψετε, ρίξετε κάτω ή προξενήσετε ζημιά στο πακέτο
μπαταριών. Μη χρησιμοποιήσετε πακέτο μπαταριών ή
φορτιστή που έχει δεχθεί ισχυρό χτύπημα, έχει πέσει, έχει
πατηθεί από όχημα ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε
τρόπο (π.χ τρυπηθεί με καρφί, χτυπηθεί με σφυρί,
πατηθεί). Μπορεί να προκληθεί ελαφρά ή θανατηφόρος
ηλεκτροπληξία. Τα πακέτα μπαταριών που έχουν υποστεί
ζημιά θα πρέπει να παραδίδονται στο κέντρο σέρβις για
ανακύκλωση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Μην
αποθηκεύετε ή μεταφέρετε το πακέτο μπαταρίας
με τρόπο ώστε μεταλλικά αντικείμενα να μπορούν
να έρθουν σε επαφή με εκτεθειμένους ακροδέκτες
μπαταρίας. Για παράδειγμα, μην τοποθετείτε το πακέτο
μπαταρίας μέσα σε ποδιές, τσέπες, εργαλειοθήκες,
κουτιά μεταφοράς προϊόντων, συρτάρια κλπ. μαζί με μη
στερεωμένα καρφιά, βίδες, κλειδιά κλπ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείται το εργαλείο,
τοποθετείτε το με την πλευρά του σε σταθερή
επιφάνεια, όπου δεν θα αποτελέσει κίνδυνο λόγω
παραπατήματος ή πτώσης. Ορισμένα εργαλεία με
μεγάλα πακέτα μπαταριών μπορούν να στέκονται όρθια
πάνω στο πακέτο μπαταριών αλλά μπορεί να πέσουν
εύκολα αν σπρωχτούν.
Μεταφορά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Η μεταφορά
μπαταριών μπορεί ενδεχομένως να γίνει αιτία πυρκαγιάς
αν οι πόλοι της μπαταρίας έρθουν κατά λάθος σε επαφή
με αγώγιμα υλικά. Κατά την μεταφορά μπαταριών
να βεβαιώνεστε ότι οι πόλοι των μπαταριών είναι
προστατευμένοι και καλά μονωμένοι από υλικά που
θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή μαζί τους και να
προκαλέσουν βραχυκύκλωμα.
Οι μπαταρίες DeWALT συμμορφώνονται με όλους τους
εφαρμόσιμους κανονισμούς μεταφορών προϊόντων, όπως
αυτοί καθορίζονται από τα βιομηχανικά και νομικά πρότυπα,
στα οποία περιλαμβάνονται ο Συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών
σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων αγαθών, οι κανονισμοί
μεταφοράς επικίνδυνων αγαθών της Διεθνούς Ένωσης
Αερομεταφορών (IATA), οι διεθνείς ναυτιλιακοί κανονισμοί
περί επικίνδυνων αγαθών (IMDG) και η Ευρωπαϊκή συμφωνία
για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων αγαθών (ADR).
Τα στοιχεία και οι μπαταρίες λιθίου-ιόντων έχουν δοκιμαστεί
σύμφωνα με το τμήμα 38,3 του Εγχειριδίου και κριτηρίων
δοκιμών των συστάσεων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη
μεταφορά επικίνδυνων αγαθών.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, n μεταφορά πακέτου
μπαταρίας DeWALT δεν θα εμπίπτει στην ταξινόμηση ενός
πλήρως ελεγχόμενου Επικίνδυνου υλικού Κλάσης 9. Γενικά,
μόνο μεταφορές που περιέχουν μπαταρία λιθίου-ιόντων με
ονομαστική τιμή ενέργειας μεγαλύτερη από 100 βατώρες (Wh)
θα απαιτεί να γίνονται ως πλήρως ελεγχόμενα φορτία Κλάσης
9. Σε όλες τις μπαταρίες λιθίου-ιόντων, η ονομαστική τους τιμή
σε βατώρες επισημαίνεται πάνω στη συσκευασία. Επιπλέον,
λόγω κανονιστικών περιπλοκών, η DeWALT δεν συνιστά τη
142
μεταφορά δι’ αέρος ξεχωριστών πακέτων μπαταριών λιθίουιόντων, ανεξάρτητα από την ονομαστική τιμή βατωρών. Οι
μεταφορές εργαλείων που περιέχουν μπαταρίες (συνδυασμένα
κιτ) μπορούν να γίνουν δι’ αέρος ως εξαίρεση αν η ονομαστική
τιμή σε βατώρες του πακέτου μπαταρίας δεν είναι μεγαλύτερη
από 100 Wh.
Ανεξάρτητα από το αν μια αποστολή θεωρείται εξαιρούμενη ή
πλήρως ρυθμιζόμενη, αποτελεί ευθύνη του αποστολέα να λάβει
υπόψη του τους πιο πρόσφατους κανονισμούς για τις απαιτήσεις
συσκευασίας, σήμανσης και τεκμηρίωσης.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ενότητα του
εγχειριδίου, παρέχονται καλή τη πίστη και πιστεύεται ότι είναι
ακριβείς κατά το χρόνο της σύνταξης του εγγράφου. Ωστόσο
δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή συναγόμενη. Αποτελεί
ευθύνη του αγοραστή να βεβαιωθεί ότι οι δραστηριότητές του
συμμορφώνονται με τους εφαρμοστέους κανονισμούς.
Μεταφορα της Μπαταριας FLEXVOLTTM
Η μπαταρία DeWALT FLEXVOLTTM διαθέτει δύο καταστάσεις:
Χρήσης και Μεταφοράς.
Κατάσταση Χρήσης: Όταν η μπαταρία FLEXVOLTTM δεν έχει
τοποθετηθεί σε προϊόν ή έχει τοποθετηθεί σε προϊόν DeWALT
18 V, θα λειτουργεί σαν μπαταρία 18 V. Όταν η μπαταρία
FLEXVOLTTM έχει τοποθετηθεί σε προϊόν 54 V ή 108 V (δύο
μπαταριών των 54 V), θα λειτουργεί σαν μπαταρία 54 V.
Κατάσταση Μεταφοράς: Όταν έχει τοποθετηθεί το καπάκι
στην μπαταρία FLEXVOLTTM, η μπαταρία είναι σε κατάσταση
μεταφοράς. Φυλάξτε το καπάκι για την περίπτωση μεταφοράς.
Όταν είναι σε κατάσταση
Μεταφοράς, οι σειρές των
κυψελών είναι ηλεκτρικά
αποσυνδεδεμένες μέσα στο
πακέτο μπαταρίας, με
αποτέλεσμα να θεωρείται ως 3 μπαταρίες με χαμηλότερη
ονομαστική τιμή βατωρών (Wh) αντί για 1 μπαταρία με
υψηλότερη ονομαστική τιμή βατωρών. Αυτή η αυξημένη
ποσότητα των 3 μπαταριών με τη μειωμένη ονομαστική τιμή
βατωρών μπορεί να κάνει εφικτή την εξαίρεση του πακέτου
μπαταριών από ορισμένους κανονισμούς μεταφορών που
επιβάλλονται στις μπαταρίες με υψηλότερη ονομαστική τιμή
βατωρών.
Για παράδειγμα, η τιμή Wh Παραδειγμα σημανσης χρησης και
Μεταφοράς μπορεί να είναι μεταφορας στην ετικετα
3 x 36 Wh, που σημαίνει
3 μπαταρίες των 36 Wh
η μία. Η τιμή Wh Χρήσης
μπορεί να είναι 108 Wh (υπονοείται 1 μπαταρία).
Συστάσεις για την αποθήκευση
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα δροσερό και
στεγνό μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και την
υπερβολική ζέστη ή κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και
διάρκεια ζωής, αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
2. Για μεγάλο χρόνο φύλαξης, για τα καλύτερα αποτελέσματα
συνιστάται να αποθηκεύετε το πακέτο μπαταριών πλήρως
φορτισμένο, σε δροσερό, ξηρό μέρος, εκτός του φορτιστή.
Ελληνικά
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών δεν θα πρέπει να
αποθηκεύονται τελείως εκφορτισμένα. Το πακέτο μπαταριών θα
χρειαστεί να επαναφορτιστεί πριν τη χρήση.
Ετικέτες στο φορτιστή και την μπαταρία
Επιπλέον των εικονογραμμάτων που χρησιμοποιούνται στο
εγχειρίδιο αυτό, οι ετικέτες πάνω στο φορτιστή και στο πακέτο
μπαταριών μπορεί να δείχνουν τα εξής εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Ανατρέξτε στα Tεχνικά δεδομένα για το χρόνο
φόρτισης.
Μην αγγίζετε με αγώγιμα αντικείμενα.
Μη φορτίζετε κατεστραμμένες μπαταρίες.
Να μην εκτίθεται σε νερό.
ροντίζετε για την άμεση αντικατάσταση τυχόν
Φ
ελαττωματικών καλωδίων.
φόρτιση να γίνεται μόνο σε θερμοκρασία από 4 °C
Η
έως 40 °C.
Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
Απορρίψτε την μπαταρία με φιλικό προς το
περιβάλλον τρόπο.
ορτίζετε τα πακέτα μπαταριών DeWALT μόνο
Φ
με τους προβλεπόμενους φορτιστές DeWALT.
Η φόρτιση πακέτων μπαταριών άλλων από τις
προβλεπόμενες μπαταρίες DeWALT με χρήση
φορτιστή DeWALT μπορεί να προκαλέσει έκρηξή
τους ή άλλες επικίνδυνες καταστάσεις.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Προσαρμογέα για όλες τις λεπίδες
1 Λεπίδα Fastcut 31 mm x 43 mm για ξύλο
1 Πέλμα λείανσης
1 Λεπίδα 31 mm x 43 mm για ξύλο με καρφιά
1 Άκαμπτη λεπίδα απόξεσης
1 Κλειδί Άλεν για προσαρμογέα λεπίδων
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
1 Προσαρμογέα εξαγωγής σκόνης
1 Οδηγό κοπής
1 Ημικυκλική λεπίδα 100 mm
25 Τεμάχια γυαλόχαρτο, διάφορα
1 Λεπίδα λεπτομερειών 9,5 mm x 43 mm για ξύλο
1Λεπίδα καρβιδίου 3 mm για αφαίρεση κονιάματος (100 mm
σχήματος ημισελήνου)
1 Κλειδί Άλεν για οδηγό κοπής
1Φορτιστή
1 Θήκη μεταφοράς TSTAK
DCS355D1/DCS355M1:
1 Πακέτο μπαταριών Li-Ion (λιθίου-ιόντων)
DCS355D2/DCS355M2:
2 Πακέτα μπαταρίας Li-Ion (λιθίου-ιόντων)
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα
παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Μην πετάτε το πακέτο μπαταριών σε φωτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
ΧΡΗΣΗ (χωρίς καπάκι μεταφοράς). Παράδειγμα: Η
τιμή Wh είναι 108 Wh (1 μπαταρία με 108 Wh).
Φοράτε προστασία αναπνοής.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ (με ενσωματωμένο καπάκι μεταφοράς).
Παράδειγμα: Η τιμή Wh είναι 3 x 36 Wh (3 μπαταρίες
των 36 Wh).
Τύπος μπαταριών
Το DCS355 λειτουργεί με πακέτο μπαταριών των 18 V.
Αυτά τα πακέτα μπαταριών μπορούν να χρησιμοποιηθούν:
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B,
DCB185, DCB546. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα
Τεχνικά δεδομένα.
Θeεh Κωδικου Ημερομηνιας (εικ. A)
Ο κωδικός ημερομηνίας 20 , ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το
έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2016 XX XX
Έτος κατασκευής
143
Ελληνικά
Περιγραφή (εικ. A, B)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το
ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να
προκληθεί βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
1 Σκανδάλη ρύθμισης ταχύτητας
2 Φως εργασίας LED
3 Μοχλός σύσφιξης αξεσουάρ
4 Κουμπί ασφάλισης σε ενεργοποιημένη/ απενεργοποιημένη
κατάσταση
5 Πλευρικές υποδοχές στερέωσης αξεσουάρ
6 Μπλοκ οδηγού κοπής
7 Βραχίονας οδηγού κοπής
8 Πακέτο μπαταρίας
9 Κουμπί απασφάλισης μπαταρίας
10 Κουμπί ένδειξης στάθμης μπαταρίας
Προοριζομενη Χρηση
Αυτό το παλμικό πολυεργαλείο έχει σχεδιαστεί για
επαγγελματικό γυαλοχάρτισμα λεπτομερειών, κοπή με
βύθιση, ισεπίπεδη κοπή, αφαίρεση πλεονάζοντος υλικού και
προετοιμασία επιφανειών.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Αυτό το παλμικό πολυεργαλείο είναι ένα επαγγελματικό
ηλεκτρικό εργαλείο.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο.
Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από
μη έμπειρους χειριστές.
-- Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή
έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός
αν τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για
την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ
μόνα τους με αυτό το προϊόν.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Πριν από τη συναρμολόγηση και
τη ρύθμιση, να αφαιρείτε πάντοτε την μπαταρία.
Να απενεργοποιείτε πάντοτε το εργαλείο προτού
τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την μπαταρία.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη
θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος αμυχών ή εγκαυμάτων.
Ποτέ μην αγγίζετε τις αιχμηρές ακμές των αξεσουάρ.
Μην αγγίζετε το τεμάχιο εργασίας ή τη λεπίδα αμέσως μετά
τη λειτουργία του εργαλείου. Μπορούν να αποκτήσουν
υψηλή θερμοκρασία. Να τα χειρίζεστε με προσοχή. Πάντα
να αφήνετε τα αξεσουάρ και το τεμάχιο εργασίας να
κρυώσουν πριν τα πιάσετε.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο σετ μπαταριών
και φορτιστές της DeWALT.
144
Εισαγωγή και αφαίρεση του πακέτου
μπαταριών από το εργαλείο (εικ. B)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα καλύτερα αποτελέσματα, να βεβαιώνεστε ότι
το πακέτο μπαταριών 8 είναι πλήρως φορτισμένο.
Για Να Τοποθετησετε Το Πακετο
Μπαταριων Στη Λαβη Του Εργαλειου
1. Ευθυγραμμίστε το πακέτο μπαταριών 8 με τις ράγες μέσα
στη λαβή του εργαλείου (εικ. B).
2. Σπρώξτε το μέσα στη λαβή ώσπου να τερματίσει πλήρως
και να ασφαλίσει στο εργαλείο και βεβαιωθείτε ότι δεν
θα απασφαλιστεί.
Για να αφαιρεσετε το πακετο μπαταριων
απο το εργαλειο
1. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης 9 της μπαταρίας και
τραβήξτε σταθερά το πακέτο μπαταριών έξω από τη λαβή
του εργαλείου.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταριών μέσα στο φορτιστή
όπως περιγράφεται στο τμήμα περί φορτιστή του
παρόντος εγχειριδίου.
Πακετα μπαταριων με δεικτη φορτιου
(Εικ. B)
Ορισμένα πακέτα μπαταριών DeWALT περιλαμβάνουν ένα
δείκτη φορτίου. Αυτός αποτελείται από τρεις πράσινες λυχνίες
LED που υποδηλώνουν το επίπεδο του φορτίου που απομένει
στο πακέτο μπαταριών.
Για να ενεργοποιήσετε το δείκτη φορτίου, πατήστε και
κρατήστε πατημένο το κουμπί 10 του δείκτη φορτίου. Θα
ανάψει ένας συνδυασμός των τριών πράσινων λυχνιών LED
που είναι ενδεικτικός του επιπέδου του φορτίου που απομένει.
Όταν το επίπεδο του φορτίου στη μπαταρία είναι κάτω από το
χρησιμοποιήσιμο όριο, ο δείκτης φορτίου δεν θα ανάψει και η
μπαταρία θα χρειαστεί να επαναφορτιστεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δείκτης φορτίου αποτελεί μόνο μια ένδειξη του
φορτίου που έχει απομείνει στο πακέτο μπαταριών. Δεν δείχνει
τη λειτουργικότητα του εργαλείου και υπόκειται σε μεταβολές
βάσει των εξαρτημάτων του προϊόντος, της θερμοκρασίας και
της εφαρμογής του τελικού χρήστη.
Εγκατάσταση/αφαίρεση των αξεσουάρ
(εικ. C–G)
Σφιγκτηρας αξεσουαρ για χρηση χωρις
εργαλεια (εικ. C–E)
Το DCS355 διαθέτει σύστημα ταχείας αλλαγής αξεσουάρ. Αυτό
επιτρέπει την ταχύτερη αλλαγή των αξεσουάρ χωρίς την ανάγκη
χρήσης κλειδιών όπως σε άλλα παλμικά συστήματα εργαλείων.
1. Πιάστε το εργαλείο και πιέστε το μοχλό 3 σύσφιξης των
αξεσουάρ όπως δείχνει η εικόνα C.
2. Καθαρίστε τυχόν υπολείμματα από τον άξονα του εργαλείου
και την υποδοχή των αξεσουάρ.
3. Περάστε το αξεσουάρ ανάμεσα από τον άξονα 22 και την
υποδοχή του αξεσουάρ και βεβαιωθείτε ότι το αξεσουάρ
πιάνει και στους οκτώ πείρους στην υποδοχή και είναι
Ελληνικά
ισεπίπεδο με τον άξονα. Βεβαιωθείτε ότι το αξεσουάρ είναι
προσανατολισμένο όπως φαίνεται στην εικόνα D.
4. Αφήστε ελεύθερο το μοχλό σύσφιξης αξεσουάρ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένα αξεσουάρ, όπως ξέστρα και λεπίδες,
μπορούν να τοποθετηθούν υπό γωνία, αν απαιτείται, όπως
φαίνεται στην εικόνα E.
Εγκατασταση/αφαιρεση φυλλων
γυαλοχαρτισματος (εικ. F)
Μια πλάκα σχήματος διαμαντιού χρησιμοποιεί ένα σύστημα
προσκόλλησης με χριτς-χρατς για τη σύνδεση των φύλλων
γυαλοχαρτίσματος. Η πλάκα επιτρέπει τη χρήση του εργαλείου
σε μεγάλες επίπεδες επιφάνειες και σε σημεία ή γωνίες με
περιορισμό χώρου.
1. Συνδέστε την πλάκα γυαλοχαρτίσματος 23 όπως
περιγράφεται στην ενότητα Εγκατάσταση/αφαίρεση
των αξεσουάρ.
2. Ευθυγραμμίστε τις άκρες στο φύλλο γυαλοχαρτίσματος με
την άκρη της πλάκας γυαλοχαρτίσματος και πιέστε το φύλλο
γυαλοχαρτίσματος 24 πάνω στην πλάκα.
3. Πιέστε σταθερά τη βάση με το φύλλο γυαλοχαρτίσματος
τοποθετημένο πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια και
ενεργοποιήστε για λίγο το εργαλείο. Έτσι επιτυγχάνεται
καλή προσκόλληση μεταξύ της πλάκας και του φύλλου
γυαλοχαρτίσματος και αποφεύγετε την πρόωρη φθορά.
4. Όταν φθαρεί η μύτη του φύλλου γυαλοχαρτίσματος,
αποσυνδέστε το φύλλο από την πλάκα, περιστρέψτε το και
προσκολλήστε το πάλι.
Προσαρτηση των αξεσουαρ με τον
προσαρμογεα γενικης χρησης (εικ. G)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τραυματισμό, μη
χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε αξεσουάρ για μια
εφαρμογή όπου ο προσαρμογέας μπορεί να μην μπορεί να
συγκρατήσει το αξεσουάρ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας του κατασκευαστή για
οποιαδήποτε αξεσουάρ χρησιμοποιήσετε με αυτό
το εργαλείο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την αποφυγή τραυματισμού, να
βεβαιώνεστε ότι ο προσαρμογέας και το αξεσουάρ έχουν
σφιχτεί καλά.
Με τον προσαρμογέα γενικής χρήσης μπορούν να
προσαρτηθούν και αξεσουάρ που δεν είναι της DeWALT .
1. Τοποθετήστε τη ροδέλα 11 πάνω στο εργαλείο.
2. Τοποθετήστε το αξεσουάρ 12 πάνω στη ροδέλα.
3. Σφίξτε και ασφαλίστε το παξιμάδι 16 του προσαρμογέα
χρησιμοποιώντας κλειδί Άλεν 18 .
Προσάρτηση του οδηγού κοπής (εικ. H–M)
Ο οδηγός βάθους/κοπής σας επιτρέπει να κόψετε με ακρίβεια
υλικό σε καθορισμένο βάθος και να ακολουθήσετε με
μεγαλύτερη ακρίβεια μια σχεδιασμένη γραμμή κοπής.
1. Προσαρτήστε το μπλοκ 6 του οδηγού κοπής εισάγοντας
τα ρύγχη 13 του αξεσουάρ μέσα στις υποδοχές 5 της πλευρικής υποδοχής αξεσουάρ στο κυρίως σώμα
του εργαλείου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο οδηγός βάθους/κοπής μπορεί να
τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές
τουxεργαλείου.
2. Στερεώστε το μπλοκ στο κυρίως σώμα με την παρεχόμενη
βίδα 15 και τη ροδέλα 21 . Σφίξτε με το παρεχόμενο κλειδί
Άλεν 16 .
Οδηγος βαθους
Αυτό το χαρακτηριστικό σας επιτρέπει να κόβετε με ακρίβεια
υλικό σε καθορισμένο βάθος.
1. Εισάγετε τον βραχίονα 7 του οδηγού όπως δείχνει η
εικόνα I, μέσα στην μπροστινή υποδοχή στο μπλοκ 6 του οδηγού.
2. Ρυθμίστε το μήκος του οδηγού τραβώντας έξω ή
σπρώχνοντας μέσα, για να επιτύχετε το επιθυμητό βάθος
κοπής, όπως δείχνει η εικόνα J.
3. Στερεώστε τον οδηγό στη θέση του περιστρέφοντας
δεξιόστροφα το κουμπί 14 ρύθμισης βάθους/κοπής. Για να
ελευθερώστε τον οδηγό, περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης
βάθους/κοπής αριστερόστροφα.
Οδηγος κοπης
Αυτό το χαρακτηριστικό σας επιτρέπει να ακολουθήσετε με
μεγαλύτερη ακρίβεια μια σχεδιασμένη γραμμή κοπής.
1. Εισάγετε τον βραχίονα 7 του οδηγού όπως δείχνει η
εικόνα K, μέσα στις υποδοχές στην αριστερή και δεξιά
πλευρά του μπλοκ 6 του οδηγού.
2. Ρυθμίστε το μήκος του οδηγού τραβώντας έξω ή
σπρώχνοντας μέσα, για να επιτύχετε το επιθυμητό μήκος,
όπως δείχνει η εικόνα L.
3. Στερεώστε τον οδηγό στη θέση του περιστρέφοντας
δεξιόστροφα το κουμπί 14 ρύθμισης βάθους/κοπής. Για να
ελευθερώστε τον οδηγό, περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης
βάθους/κοπής αριστερόστροφα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο βραχίονας του οδηγού μπορεί επίσης να
τοποθετηθεί στο συγκρότημα προφυλακτήρα κάθετα για να
ορίσει το ύψος από μια κοπή. Ανατρέξτε στην εικόνα M.
Προσάρτηση του προσαρμογέα εξαγωγής
σκόνης (εικ. Q)
Ο προσαρμογέας εξαγωγής σκόνης σας επιτρέπει να συνδέσετε
το εργαλείο σε μια εξωτερική συσκευή εξαγωγής σκόνης, είτε
χρησιμοποιώντας το σύστημα AirLock™ (DWV9000-XJ), είτε ένα
στάνταρ εξάρτημα εξαγωγής σκόνης μεγέθους 35 mm.
1. Προσαρτήστε τον προσαρμογέα 17 εξαγωγής σκόνης
εισάγοντας τα ρύγχη 13 μέσα στις πλευρικές υποδοχές
στερέωσης 5 των αξεσουάρ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο προσαρμογέας εξαγωγής σκόνης μπορεί
να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές
του εργαλείου.
2. Εισάγετε τη βίδα 15 και τη ροδέλα 21 στον προσαρμογέα
17 εξαγωγής σκόνης και σφίξτε με το παρεχόμενο κλειδί
Άλεν 16 .
145
Ελληνικά
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης (εικ. N, O)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη μείωση κινδύνου
προσωπικού τραυματισμού, απενεργοποιήστε
το εργαλείο και αφαιρέστε το σετ μπαταριών
προτού προβείτε σε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις
ή αφαιρέσετε/εγκαταστήσετε παρελκόμενα ή
εξαρτήματα. Τυχόν απροσδόκητη εκκίνηση ενδέχεται να
προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης έχει
τεθεί πλήρως στη θέση απενεργοποίησης (OFF) πριν την
εγκατάσταση της μπαταρίας.
1. Τοποθετήστε το πακέτο μπαταρίας.
2. Για να ενεργοποιήσετε το εργαλείο, κρατήστε το όπως
δείχνει η εικόνα N και πιέστε τη σκανδάλη ρύθμισης
ταχύτητας 1 .
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσο περισσότερο πιέζετε το διακόπτη τύπου
σκανδάλης, τόσο ταχύτερα θα λειτουργεί το εργαλείο.
Αν έχετε αμφιβολίες σχετικά με τη σωστή ταχύτητα που
απαιτείται για την εργασία σας, ελέγξτε την απόδοση του
εργαλείου σε χαμηλή ταχύτητα και προοδευτικά αυξήστε
την ταχύτητα έως ότου επιτύχετε την ταχύτητα που σας
εξυπηρετεί καλύτερα.
3. Για να απενεργοποιήσετε το εργαλείο, αφήστε ελεύθερη τη
σκανδάλη ρύθμισης ταχύτητας 1 .
Κουμπί ασφάλισης σε ενεργοποίηση (εικ. O)
Το εργαλείο μπορεί να κλειδωθεί πατώντας πλήρως το κουμπί
ασφάλισης σε ενεργοποιημένη/ απενεργοποιημένη κατάσταση
4 που φαίνεται στην εικ. O.
Για μεγαλύτερη άνεση σε εφαρμογές παρατεταμένης χρήσης,
το κουμπί ασφάλισης σε ασφάλισης σε ενεργοποιημένη/
απενεργοποιημένη κατάσταση 4 μπορεί να ασφαλίσει τη
σκανδάλη 1 στην πατημένη θέση.
Φως εργασίας LED (εικ. P)
Το φως εργασίας LED 2 θα ανάβει όταν πατάτε τη σκανδάλη.
Θα σβήνει αυτόματα σε σύντομο χρονικό διάστημα από την
απελευθέρωση της σκανδάλης.
Κατάλληλη θέση χεριών (εικ. N)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ
την κατάλληλη θέση των χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να κρατάτε καλά
το εργαλείο για να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται να κρατάτε το
εργαλείο όπως δείχνει η εικόνα N.
Χρήση του προσαρμογέα εξαγωγής σκόνης
με την πλάκα γυαλοχαρτίσματος (εικ. R)
1. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα εξαγωγής σκόνης 17 .
Ανατρέξτε στην Προσάρτηση του προσαρμογέα
εξαγωγής σκόνης.
2. Συνδέστε την πλάκα γυαλοχαρτίσματος 23 όπως
περιγράφεται στην ενότητα Εγκατάσταση/αφαίρεση
των αξεσουάρ.
3. Τοποθετήστε το φύλλο γυαλοχαρτίσματος όπως
περιγράφεται στην ενότητα Εγκατάσταση/αφαίρεση των
φύλλων γυαλοχαρτίσματος.
Χρήση του προσαρμογέα εξαγωγής σκόνης
με το αξεσουάρ κοπής με βύθιση (εικ. S)
1. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα εξαγωγής σκόνης.
Ανατρέξτε στην Προσάρτηση του προσαρμογέα
εξαγωγής σκόνης.
2. Πιέστε το βραχίονα εξαγωγής σκόνης 19 μέσα στο κάτω
άνοιγμα του προσαρμογέα εξαγωγής σκόνης 17 .
3. Συνδέστε τη λεπίδα κοπής με βύθιση όπως περιγράφεται
στην ενότητα Εγκατάσταση/αφαίρεση των αξεσουάρ.
4. Ρυθμίστε το βραχίονα εξαγωγής σκόνης 19 ώστε να
επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα.
Χρήσιμες συμβουλές
• Πάντα να βεβαιώνεστε ότι το τεμάχιο εργασίας
συγκρατείται σταθερά έχει συσφιχτεί ώστε να αποτρέπεται
η κίνησή του. Οποιαδήποτε κίνηση του υλικού μπορεί να
επηρεάσει την ποιότητα του φινιρίσματος της κοπής ή του
γυαλοχαρτίσματος.
• Μην αρχίσετε το γυαλοχάρτισμα χωρίς να έχετε συνδέσει το
γυαλόχαρτο στην πλάκα γυαλοχαρτίσματος.
• Χρησιμοποιήστε γυαλόχαρτο με μεγάλους κόκκους για
να γυαλοχαρτίσετε τραχιές επιφάνειες, μεσαίους κόκκους
για λείες επιφάνειες και λεπτούς κόκκους για το φινίρισμα
των επιφανειών. Αν χρειαστεί, κάνετε πρώτα μια δοκιμή σε
άχρηστο υλικό.
• Η χρήση υπερβολικής δύναμης θα μειώσει την
αποτελεσματικότητα εργασίας του εργαλείου και θα
προκαλέσει υπερφόρτωση του κινητήρα. Με τακτική
αντικατάσταση του αξεσουάρ θα επιτύχετε τη βέλτιστη
απόδοση εργασίας.
• Μην αφήνετε το γυαλόχαρτο να φθαρεί πλήρως, γιατί θα
προκληθεί ζημιά στο πέλμα λείανσης.
• Αν υπερθερμανθεί το εργαλείο, ειδικά όταν χρησιμοποιείται
σε χαμηλή ταχύτητα, ρυθμίστε την ταχύτητα στη μέγιστη
τιμή και αφήστε το να λειτουργήσει χωρίς φορτίο για
2–3 λεπτά για να κρυώσει ο κινητήρας. Αποφεύγετε
την παρατεταμένη χρήση σε πολύ χαμηλές ταχύτητες.
Διατηρείτε πάντα τη λεπίδα κοφτερή.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε για να
λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση.
146
Ελληνικά
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή
φροντίδα του εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Πριν από τη συναρμολόγηση και
τη ρύθμιση, να αφαιρείτε πάντοτε την μπαταρία.
Να απενεργοποιείτε πάντοτε το εργαλείο προτού
τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την μπαταρία.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη
θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Παλμική λεπίδα ισεπίπεδης κοπής
Παλμική λεπίδα τιτανίου ισεπίπεδης κοπής
Παλμική λεπίδα πολλαπλών υλικών
Παλμική άκαμπτη λεπίδα απόξεσης
Παλμική εύκαμπτη λεπίδα απόξεσης
Παλμική λεπίδα καρβιδίου για αφαίρεση κονιάματος
Παλμική λεπίδα Fastcut καρβιδίου για αφαίρεση κονιάματος
Παλμική ράσπα καρβιδίου
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση ρύπων και σκόνης,
χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε
συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε
εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια και εγκεκριμένη
μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή
άλλες ισχυρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Αυτές οι χημικές
ουσίες μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα τμήματα.
Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ την εισροή τυχόν
υγρών στο εσωτερικό του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν έχουν
δοκιμαστεί άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά που
διατίθενται από την DeWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων
παρελκόμενων με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DeWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον
οποίο συνεργάζεστε.
Συμβατά αξεσουάρ
Παλμικό πέλμα λείανσης
Παλμική λεπίδα για ξύλο με καρφιά
Πλατιά παλμική λεπίδα τιτανίου για ξύλο με καρφιά
Παλμική λεπίδα για σκληρό ξύλο
Παλμική λεπίδα Fastcut για ξύλο
Πλατιά παλμική λεπίδα Fastcut για ξύλο
Παλμική λεπίδα λεπτομερειών για ξύλο
Παλμική λεπίδα τιτανίου για μέταλλο
Παλμική ημικυκλική λεπίδα
Παλμική ημικυκλική λεπίδα τιτανίου
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που
επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που
μπορούν να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν
οι ανάγκες για πρώτες ύλες. Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε
τα ηλεκτρικά προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται
στον ιστότοπο www.2helpU.com.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Η μπαταρία μεγάλης διάρκειας λειτουργίας πρέπει να
επαναφορτίζεται, όταν αδυνατεί πλέον να παράγει επαρκή
ισχύ για εργασίες, οι οποίες πραγματοποιούνταν εύκολα
στο παρελθόν. Στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της,
απορρίψτε της με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον:
• Εξαντλήστε τη μπαταρία λειτουργώντας το εργαλείο, κατόπιν
αφαιρέστε την από το εργαλείο.
• Οι κυψέλες μπαταριών λιθίου-ιόντων είναι ανακυκλώσιμες.
Παραδίδετέ τις στο κατάστημα αγοράς ή σε τοπικό σταθμό
ανακύκλωσης. Τα συλλεγόμενα πακέτα μπαταριών θα
ανακυκλώνονται ή θα απορρίπτονται με σωστό τρόπο.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Προβλημα
Πιθανη αιτια
Πιθανη λυση
Η μονάδα
δεν τίθεται σε
λειτουργία.
Η μπαταρία δεν
έχει εγκατασταθεί
σωστά.
Εγκαταστήστε την
μπαταρία στη λαβή του
εργαλείου και βεβαιωθείτε
ότι έχει εδράσει σωστά.
Η μπαταρία δεν
είναι φορτισμένη.
Τοποθετήστε την μπαταρία
πάνω στο φορτιστή και
εγκαταστήστε στο εργαλείο
ένα πλήρες φορτισμένο
πακέτο μπαταρίας.
Έχει υπερθερμανθεί
η μπαταρία ή το
ηλεκτρικό εργαλείο.
Αφήστε την μπαταρία και/ή
το εργαλείο να κρυώσει
μετά από παρατεταμένη
χρήση ή αντικαταστήστε το
πακέτο μπαταρίας που έχει
υπερθερμανθεί με ένα νέο.
Έχει υποστεί ζημιά ο
διακόπτης.
Αναθέστε την
αντικατάσταση του
διακόπτη σε ένα
εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών
της DeWALT.
147
148
149
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax:
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT (Stanley Black&Decker AS)
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel:
Fax:
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-0
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 60105, 69579 Limonest Cedex
Tel:
Fax:
04 72 20 39 20
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
Fax:
044 - 755 60 70
044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Building 4500, Kinsale Road
Cork Airport Business Park
Cork, Ireland
Tel:00353-2781800
Fax:
01278 1811
www.dewalt.ie
Sales.ireland@sbdinc.com
Italia
DeWALT
via Energypark 6
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: Fax: 800-014353
39 039-9590200
39 039-9590311
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT
Netherlands BVPostbus 83,
6120 AB BORN
Tel:
Fax:
31 164 283 063
31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613
0405 Oslo, Norge
Tel: Fax: 45 25 13 00
45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: Fax: 01 - 66116 - 0
01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT
Ed. D Dinis, Quina da Fonte
Rua dos Malhoes 2 2A 2º Esq.
Oeiras e S. Juliao da Barra, paço de Arcos e Caxias
2770 071 Paço de Arcos
Tel: Fax: +351 214667500
+351214667580
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL47
00521 Helsinki, Suomi
Puh: Faksi:
010 400 4333
0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
BOX 94
43122 Mölndal
Sverige
Tel:
Fax: 031 68 61 60
031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: Faks:
0212 533 52 55
0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: Fax: 01753-567055
01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
810 Whitehorse Road Box Hill
VIC 3103 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: Fax: www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N492714
70 20 15 10
70 22 49 10
971 4 812 7400
971 4 2822765
10/16
Download PDF

advertising