FME440 | Stanley FME440 RANDOM ORBIT SANDER instruction manual

382014 - 37 BAL
Slovenski
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
(Prijevod izvornih uputa)
10
Srpski
(Prevod originalnog uputstva)
16
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
21
2
5
3
4
SLOVENSKI
Namen uporabe
Vaš Stanley Fat Max FME440 brusilnik je namenjen brušenju
lesenih, kovinskih, plastičnih in barvanih površin. Orodje
je namenjeno ljubiteljskim in poklicnim uporabnikom za
neprofesionalno uporabo.
Napotki za varno uporabo
Splošni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Opozorilo! Preberite vsa opozorila in navodila.
Če ne upoštevate spodaj navedenih opozoril in
napotkov, lahko to povzroči električni udar, požar in/
ali telesne poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za uporabo
v prihodnje.
Izraz »električno orodje« v vseh spodaj navedenih opozorilih
se nanaša na vaša električno napajana (kabelska) električna
orodja ali na akumulatorsko napajana (brezžična) električna
orodja.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Varnost in zdravje pri delu
Delovno območje ohranjajte čisto in dobro
osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih so nezgode
pogostejše.
Električnega orodja ne uporabljajte v bližini gorljivih
tekočin, plinov ali praha, ker obstaja nevarnost
eksplozije. Pri uporabi električnega orodja nastajajo
iskre, ki lahko zanetijo prah ali hlape.
Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni in otroci
dovolj daleč od delovnega območja. Motnje lahko
privedejo do izgube nadzora.
Električna varnost
Vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici.
Vtiča nikoli ne predelujte. Nikoli ne uporabljajte
vtiča adapterja z ozemljenim električnim orodjem.
Nepredelani vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšajo možnost
električnega udara.
Izogibajte se stiku z ozemljenimi površinami, kot
so cevi, radiatorji, električne peči in hladilniki. Če je
vaše telo ozemljeno, je nevarnost električnega udara
večja.
Električnega orodja ne izpostavljajte dežju in ga ne
uporabljajte v vlažnem ali mokrem okolju.
Vdor vode v električno orodje povečuje tveganje
električnega udara.
Ne poškodujte električnega kabla. Kabla nikoli ne
uporabljajte za prenašanje, vleko ali izvlečenje vtiča.
Poskrbite, da bo kabel na varni oddaljenosti od
vročine, olja, ostrih robov in premikajočih se delov.
Poškodovan ali zavozlan električni kabel povečuje
možnost električnega udara.
Ko uporabljajte električno orodje na prostem,
uporabite podaljšek, ki je namenjen uporabi na
f.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
prostem. Uporaba ustreznega podaljška za uporabo na
prostem, zmanjšuje možnost električnega udara.
Če je uporaba električnega orodja v vlažnem okolju
neizbežna, uporabite inštalacijski odklopnik (RCD).
Uporaba inštalacijskega odklopnika RCD zmanjšuje
možnost električnega udara.
Osebna varnost
Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni,
spremljajte potek dela in uporabljajte zdravo pamet.
Električnega orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni,
pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil. Že trenutek
nepozornosti med delom z električnim orodjem lahko
privede do hudih telesnih poškodb.
Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno nosite
zaščito za oči. Zaščitna oprema, kot so maska za obraz
za zaščito pred prahom, nedrseči zaščitni čevlji, čelada
ali zaščita za sluh , ki jo uporabljate glede na razmere,
zmanjša nevarnost telesnih poškodb.
Preprečite nenadzorovan vklop. Pred priključitvijo
na izvor napajanja, dviganjem ali prenašanjem
električnega orodja zagotovite, da bo stikalo
v izklopljenem položaju.
Nošenje električnega orodja s prstom na stikalu za vklop
ali priključitev električnega orodja na električno omrežje
z vklopljenim stikalom povečuje možnost nesreč.
Odstranite vse ključe za nastavitev orodja preden
vključite orodje. Orodje ali ključ, ki ostane pritrjen na
vrtečih se delih električnega orodja, lahko povzroči
telesne poškodbe.
Izogibajte se nenavadni telesni drži. Ves čas stojte
trdno in ohranjajte pravilno ravnotežje. To omogoča
boljši nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih
situacijah.
Bodite primerno oblečeni. Ne nosite ohlapnih oblačil
ali nakita. Z lasmi, obleko ali rokavicami se ne
približujte premikajočim se delom. Ohlapna oblačila,
nakit ali dolgi lasje se lahko zapletejo v premikajoče se
dele.
Če so na voljo priklopne naprave za ekstrakcijo
praha in zbiralne naprave, se prepričajte, da so
pravilno priklopljene in da jih uporabljate pravilno.
Uporaba naprav za odsesavanje prahu zmanjša
nevarnosti, ki jih povzroča prah.
Uporaba in skrb za električna orodja
Ne uporabljajte sile, ko uporabljate električno orodje.
Uporabite orodje, ki je predpisano za posamezno
opravilo. Pravilno električno orodje bo delo boljše in
varneje opravilo v okviru zmogljivosti, za katere je bilo
zasnovano.
Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/izklop
ne deluje. Električno orodje, ki ga ni mogoče nadzirati
s stikalom, je nevarno in ga je treba popraviti.
Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/ali odstranite
baterijo pred kakršnokoli nastavitvijo orodja,
menjavo opreme ali pred shranjevanjem orodja.
Ta preventivni varnostni ukrep zmanjša nevarnost
naključnega zagona električnega orodja.
5
SLOVENSKI
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Ko električno orodje ni v uporabi, ga shranjujte izven
dosega otrok in ne dovolite uporabo orodja osebam,
ki niso seznanjene z delovanjem orodja ali s tem
navodilom za uporabo. Električna orodja so v rokah
neizkušenega uporabnika lahko nevarna.
Vzdržujte električna orodja. Preverite, ali so
komponente električnega orodja pravilno poravnane,
ali niso upognjene, polomljene oz. v stanju, ki lahko
povzroči motnje v delovanju električnega orodja.
Če je orodje pokvarjeno ga pred uporabo popravite.
Mnogo nesreč se zgodi zaradi neustreznega vzdrževanja
električnih orodij.
Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto. Pravilno
vzdrževana in ostra rezila so lažje vodljiva in
zanesljivejša.
Električno orodje, dodatno opremo, vstavke, itd.
uporabljajte skladno s temi navodili, pri tem pa se
ozirajte na vrsto dela, ki ga opravljate in delovne
pogoje. Uporaba električnega orodja za namen, ki ni
predviden, lahko privede do nevarnosti.
Servisiranje
Električno orodje naj servisira le usposobljen
serviser, pri tem pa uporablja le originalne
nadomestne dele. To bo zagotovilo ustrezno varno
uporabo električnega orodja.
Dodatni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Opozorilo! Dodatni varnostni napotki za brusilnike
♦
♦
Ko opravljate dela, kjer se lahko pribor dotakne
skrite napeljave, električno orodje vedno držite za
izolirano površino. Če prerežete žico pod napetostjo,
bodo pod napetostjo tudi kovinski deli električnega
orodja, to pa lahko povzroči električni udar
Uporabite sponke ali kako drugo orodje za pritrditev
obdelovanca na stabilno delovno podlago. Če
držite obdelovanec z roko ali ga pritiskate ob telo, bo
nestabilen in lahko povzroči izgubo nadzora.
Opozorilo! Stik z ali vdihavanje prahu, ki nastaja pri
brušenju, lahko ogrozi zdravje uporabnika orodja in
ljudi v bližini. Uporabljajte zaščitno masko za prah,
ki je namenjena zaščiti pred prašnimi delci in dimom
in se prepričajte, da so osebe v delovnem območju
ali ki prihajajo v delovno območje tudi zaščitene.
♦
♦
Po končanem brušenju temeljito očistite prah.
Bodite še posebej previdni, če brusite površine
obdelovancev, ki vsebujejo svinec, ali pri brušenju
določenih vrst lesa in kovin, kjer lahko nastaja strupen
prah:
♦ Ne dovolite, da bi se v bližini zadrževale nosečnice ali
otroci.
♦
6
Na delovnem mestu ne jejte, pijte ali kadite.
Prah in ostanke oz. odpadke pri brušenju odstranjujte
na varen način.
Tega orodja ne smejo uporabljati ljudje (tudi otroci)
z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali mentalnimi
sposobnostmi, s pomanjkljivim znanjem ali izkušnjami,
razen če delajo pod nadzorstvom ali so prejeli napotke
glede uporabe orodja s strani osebe, ki je odgovorna za
njihovo varnost.
Otroke je potrebno nadzorovati in tako zagotoviti, da se
ne bi po naključju igrali z napravo.
Namen uporabe je opisan v teh navodilih. Uporaba
kateregakoli pripomočka ali pribora ali način uporabe,
ki v teh navodilih ni odobren ali opisan, lahko povzroči
nevarnost telesnih poškodb in/ali materialne škode.
♦
♦
♦
Varnost drugih ljudi
♦
♦
Te naprave ne smejo uporabljati ljudje (tudi otroci)
z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali mentalnimi
sposobnostmi, s pomanjkljivim znanjem ali izkušnjami,
razen če delajo pod nadzorstvom ali so prejeli napotke
glede uporabe orodja s strani osebe, ki je odgovorna za
njihovo varnost.
Otroci morajo biti nadzorovani, da se z napravo ne
igrajo.
Ostale nevarnosti.
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki
niso vključene v navedena opozorila. Te nevarnosti so lahko
posledica nepravilne uporabe, dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih
naprav se določenim nevarnostim ni mogoče izogniti. Mednje
spadajo:
♦ Poškodbe zaradi stika vrtljivih/premičnih delov.
♦ Poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in nastavkov.
♦ Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja. Če
delate z orodjem daljše časovne obdobje, poskrbite
za redne odmore.
♦ Poškodbe sluha.
♦ Nevarnost za zdravje zaradi vdihavanja prahu, ki
nastaja pri uporabi orodja (na primer: delo z lesom,
posebej hrastovim, bukovim in s stiskalnicami).
Vibracije
Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so navedene
v tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti, so bile
izmerjene v skladu s standardno preizkusno metodo, ki jo
predpisuje EN 60745, in jih lahko uporabljate za medsebojno
primerjavo orodij. Deklarirana vrednost vibracij se lahko
uporablja kot predhodna ocena izpostavitve.
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko uporabo
orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno od uporabe
orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad deklarirano
vrednostjo.
SLOVENSKI
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev varnostnih
ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES za zaščito oseb, ki
pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora ocena
izpostavljenosti upoštevati dejanske pogoje uporabe in način
uporabe orodja, vključno z upoštevanjem vseh elementov
delovnega cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko
je vključeno brez delovanja.
Oznake na orodju
Poleg datumske kode so na orodju tudi naslednji piktogrami:
Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti poškodb
mora uporabnik prebrati navodila.
Električna varnost
To orodje je dvojno izolirano in zato ni potrebna
nikakršna ozemljitev. Vedno preverite, ali dejanska
napetost ustreza napetosti, navedeni na podatkovni
plošči.
♦
Če je napajalni kabel poškodovan, naj ga iz varnostnih
razlogov zamenja proizvajalec ali pooblaščeni Stanley
Fat Max servisni center.
Uporaba napajalnega podaljška
♦ Uporabite podaljšek napajalnega kabla, ki ustreza vhodni
napetosti tega orodja (glejte tehnične podatke). Pred
uporabo preverite podaljšek kabla z oziroma na znake
poškodb, obrabe in staranja. Zamenjajte podaljšek kabla,
če je poškodovan ali defekten. Če uporabljate kolut,
vedno do konca odvijte kabel. Uporaba električnega
podaljška, ki ni v okviru nominalne vrednosti toka orodja
ali ki je poškodovan oz. pokvarjen, lahko privede do
požara in električnega udara.
Sestavni deli
To orodje vsebuje vse ali le nekatere naštete sestavne dele:
1. Stikalo Vklop/Izklop
2. Zaporni gumb
3. Krmilni gumb za spreminjanje hitrosti
4. Odprtina za odvajanje prahu
5. Brusilni kolut
Montaža
Opozorilo! Pred sestavljanjem se prepričajte, da je orodje
izklopljeno in izključeno iz električnega omrežja.
Namestitev brusilnega koluta (sl. A)
♦
♦
♦
Položite orodje na mizo, tako da je vreteno obrnjeno
navzgor.
Postavite brusilni kolut (5) na vreteno.
S priloženimi vijaki (6) privijte brusilni kolut.
Pritrditev brusilnih listov (slika B)
Opozorilo! Nikoli ne uporabljajte orodja, ki nima
nameščenega brusilnega papirja ali priključka.
♦
Brusilni list čvrsto in enakomerno pritisnite na brusilno
osnovo (5), ter se prepričajte da so luknje koluta
poravnane z luknjami v osnovi.
Namestitev in odstranitev vrečke za prah (slika C)
♦
♦
Vrečko za prah (7) vstavite v odprtino za odvajanje prahu
(4).
Če želite odstraniti vrečko za prah, jo povlecite z odprtine
za odvajanje prahu.
Povezava na podtlačni odsesovalnik (slika D)
♦
Cev (8) podtlačnega odsesovalnika vstavite v odprtino
za odvajanje prahu (4).
Uporaba
Opozorilo! Orodje nad deluje s svojim lastnim tempom. Ne
preobremenjujte orodja.
Krmilni gumb za spreminjanje hitrosti
Spremenljivo krmiljenje hitrosti vam omogoča prilagajanje
hitrosti glede na zahteve obdelovanca.
♦ Nastavite kontrolni gumb (3) na želeno nastavitev.
Za les uporabite visoko hitrost, srednjo za furnir in
sintetične dele, nizko pa za akrilno steklo, neželezne
kovine in odstranjevanje barv.
Vklop in izklop
♦
♦
♦
Orodje vklopite s pritiskom na stikalo za vklop/izklop (1).
Za neprekinjeno delovanje pritisnite zaporni gumb (2) in
sprostite stikalo za vklop/izklop.
Za izklop orodja, sprostite stikalo za vklop/izklop. Med
neprekinjenim delovanjem izključite orodje tako, da
ponovno pritisnete na stikalo za vklop/izklop in ga
sprostite.
Avtomatski zavorni sistem
Ta funkcija omejuje hitrost koluta, dokler se orodje ne dotakne
obdelovanca. Ko se orodje dotakne obdelovanca, bo hitrost
koluta dosegla svojo običajno delovno hitrost.
Praznjenje vrečke za prah
Vrečko za prah je treba izprazniti vsakih 10 minut.
♦ Stresite vrečko za prah in izpraznite njeno vsebino.
Nasveti za optimalno uporabo orodja (sl. E)
♦
♦
♦
♦
♦
Ne pritiskajte premočno na orodje.
Redno preverjajte stanje brusilnega lista.
Po potrebi ga zamenjajte.
Les vedno brusite v smeri letnic.
Pri matiranju novih slojev barve uporabljajte posebej fin
brusni papir.
Na izredno neravnih površinah ali pri odstranjevanju
slojev barve začnite z grobim brušenjem. Na drugih
površinah začnite s srednje grobo brusilno podlago.
V obeh primerih postopoma uporabljajte vse bolj fino
brusilno podlago.
7
SLOVENSKI
♦
Za več informacij glede razpoložljivih pripomočkov se
obrnite na trgovca.
Pribor
Učinkovitost orodja je odvisna od pribora, ki ga uporabljate.
Pribori Stanley Fat Max so zasnovani po visokih standardih
kakovosti, katerih namen je povečati učinkovitost vašega
orodja. Z uporabo teh priborov boste lahko svoje orodje kar
najbolj učinkovito izkoristili.
Vzdrževanje
Vaše orodje je namenjeno dolgotrajnemu obratovanju
z minimalnim vzdrževanjem. Dolgoročno zadovoljivo
delovanje je odvisno od pravilne nege in rednega čiščenja
orodja.
Opozorilo! Pred opravljanjem kakršnihkoli vzdrževalnih del,
orodje izklopite in izključite iz električnega omrežja.
♦ Redno čistite prezračevalne reže vašega orodja z mehko
ščetko ali suho krpo.
♦ Ohišje motorja redno čistite s pomočjo vlažne krpe. Ne
uporabljajte abrazivnega ali kemičnega čistila.
Zamenjava električnega napajalnega vtiča (samo
Velika Britanija in Irska)
Če morate namestiti nov vtič sledite naslednjim korakom:
♦ Stari vtič odložite na varen in okolju prijazen način.
♦ Priključite rjavo žico na živi terminal (pod napetostjo)
v novem vtikaču.
♦ Priključite modri vodnik na sponko nevtralnega voda.
Opozorilo! Na ozemljitveni terminal ne priključujte nobene
žice.
Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki so priloženi
s kvalitetnimi vtiči. Priporočena varovalka: 5 A.
Skrb za varovanje okolja
Odpadke zbirajte ločeno. Izdelka ne smete odlagati
skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Če ugotovite, da vaš Stanley Fat Max izdelek ne služi več
svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne
zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Napravo
pripravite za odlaganje, ločeno od ostalih gospodinjskih
odpadkov.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in embalaže
omogoča obnovo in ponovno uporabo nekaterih
materialov. Tovrstno ravnanje pa pripomore
k preprečevanju onesnaženja okolja in manjši
porabi naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje električnih
aparatov v gospodinjstvu, izdelek pa lahko po izteku
življenjske dobe odnesete tudi v zbirni center za odpadke oz.
ga dostavite prodajalcu, ko kupite nov izdelek.
8
Stanley Europe vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov Stanley Fat Max, ko ti
dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite izkoristiti
predlagano možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite
pooblaščenemu serviserju, ki bo potrebne postopke izvedel
namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja lahko ugotovite
tako, da kontaktirate lokalno pisarno Stanley Europe, na
naslov, ki je naveden v tem priročniku. Poleg tega pa je
seznam vseh pooblaščenih serviserjev Stanley Europe in
skupaj s podatki o po-prodajnih storitvah na voljo na spletni
strani: www.2helpU.com
Tehnični podatki
FME440
(Tip 1)
Vhodna napetost
Vizmenična napetost
230
Vhodna moč
W
480
Vrtljaji (brez obremenitve)
min
-1
4.000 - 12.000
Brusilna površina
mm
Ø 125
Masa
kg
2,47
LpA (zvočni tlak) 86 dB(A), negotovost (K) 3 dB(A)
LWA (moč zvoka) 97 dB(A), negotovost (K) 3 dB(A)
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek)
v skladu z EN 60745:
Emisija vibracij (ah) 6,94 m/s2, negotovost (K) 1,5 m/s2
SLOVENSKI
ES-izjava o skladnosti
DIREKTIVA O STROJIH
FME440 Brusilnik
Stanley Europe izjavlja, da so izdelki, opisani pod “tehničnimi
podatki” v skladu z:
2006/42/ES, EN 60745-1:2009 +A1:2010,
EN 60745-2-4:2009 +A11:2011
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2004/108/ES in 2011/65/
EU. Za več informacij se povežite z Stanley Europe na
spodnjih naslovih, ali glejte zadnjo stran navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične dokumentacije in
daje to izjavo v imenu Stanley Europe.
R. Laverick
Vodja inženiringa
Stanley Fat Max Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
21.08.2015
Garancija
Stanley Europe na podlagi zaupanja v kakovost svojih
izdelkov ponuja izredno garancijo profesionalnim
uporabnikom izdelka. Ta garancijska izjava je dodatek
in v nobenem primeru ne vpliva na pogodbene pravice
zasebnega neprofesionalnega uporabnika. Garancija je
veljavna znotraj ozemlja držav članic EU in na evropskem
trgovinskem območju.
ENOLETNA NEOMEJENA GARANCIJA
Če se vaš Stanley Fat Max izdelek pokvari zaradi slabih
materialov ali slabe sestave v roku 12 mesecev od datuma
nakupa, vam Stanley Europe jamči brezplačno zamenjavo
vseh pokvarjenih delov ali pa zamenjavo izdelka z novim,
vendar pod pogojem, da:
♦ Je bil izdelek uporabljen pravilno in da so bila
upoštevana navodila, ki jih navaja priročnik.
♦ Ta izdelek izkazuje normalno obrabo zaradi uporabe;
♦ Na izdelku ni bilo opravljeno nobeno nepooblaščeno
popravilo;
♦ Da je predložen dokaz o datumu nakupa.
♦ Da je izdelek Stanley Fat Max vrnjen skupaj z vsemi
originalnimi sestavnimi deli
Če želite uveljaviti garancijo, kontaktirajte vašega prodajalca
ali poiščite najbližjega pooblaščenega serviserja Stanley
Fat Max v katalogu Stanley Fat Max, ali kontaktirate
lokalno pisarno Stanley, na naslovu, ki je naveden v tem
priročniku. Seznam pooblaščenih servisov Stanley Fat Max
in podrobnosti o po-prodajni pomoči kupcem so na voljo na
spletnem naslovu: www. stanley.eu/3
9
HRVATSKI
Namjena
Ova brusilica Stanley Fat Max FME440 predviđena je za
brušenje drva, metala, plastike i obojenih površina. Ovaj alat
predviđen je za profesionalne i za privatne, neprofesionalne
korisnike.
s diferencijalnom sklopkom za zaštitu od
neispravnosti uzemljenja (RCD). Upotreba RCD
sklopke smanjuje rizik od strujnog udara.
3.
a.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna
upozorenja i upute. Nepoštivanje upozorenja
i uputa navedenih u nastavku može rezultirati
strujnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe.
Izraz "električni alat" u svim dolje navedenim upozorenjima
odnosi se na vaš električni alat napajan iz gradske mreže
(sa žicom) ili električni alat napajan akumulatorskom
baterijom (bez žice).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
10
Sigurnost u radnom području
Radno područje održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori dovode do
nezgoda.
S električnim alatima nemojte raditi u eksplozivnom
okruženju, kao što je blizina zapaljivih tekućina,
plinova ili prašine. Električni alati stvaraju iskre koje
mogu zapaliti prašinu ili pare.
Pri radu s električnim alatom držite podalje
promatrače i djecu. Zbog odvraćanja pozornosti mogli
biste izgubiti nadzor nad uređajem.
Zaštita od električne struje
Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Nikad i ni na koji način ne prepravljajte
utikač. Nemojte rabiti prilagodne utikače
s uzemljenim električnim alatima. Neizmijenjeni utikači
i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od strujnog udara.
Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim površinama
poput cijevi, radijatora, metalnih okvira i hladnjaka.
Ako je tijelo uzemljeno, rizik od strujnog udara je povećan.
Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećat će rizik
od strujnog udara.
Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene namjene.
Kabel nikad ne upotrebljavajte za nošenje,
povlačenje ili odvajanje utikača električnog alata iz
električne utičnice. Kabel držite podalje od izvora
topline, ulja i oštrih ili pokretnih dijelova. Oštećeni ili
zapleteni kabel povećat će rizik od strujnog udara.
Pri radu s električnim alatom na otvorenom
upotrijebite produžni kabel pogodan za upotrebu na
otvorenom. Upotreba kabela prikladnog za otvorene
prostore smanjuje rizik od strujnog udara.
Ako nije moguće izbjeći korištenje električnog
alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
Osobna sigurnost
Budite na oprezu, pazite što radite i rukovodite se
zdravim razumom pri radu s električnim alatom.
Ne upotrebljavajte električni alat ako ste umorni ili
pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak
nepažnje tijekom rada s električnim alatom može dovesti
do ozbiljnih ozljeda.
Rabite opremu za osobnu zaštitu. Uvijek koristite
zaštitu za oči. Upotreba zaštitne opreme poput maske
protiv prašine, sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste
kape ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjit
će rizik od tjelesnih ozljeda.
Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije
priključivanja u električnu mrežu ili umetanja
akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja ili
nošenja alata, provjerite je li prekidač u isključenom
položaju.
Nošenje električnog alata tako da je prst na prekidaču
ili priključivanje električnog alata kojemu je prekidač
uključen dovodi do nezgoda.
Prije nego što uključite električni alat, uklonite
s njega sve ključeve ili alate za podešavanje.
Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu električnog alata
može dovesti do ozljede.
Ne sežite predaleko. Pazite na ravnotežu i zauzmite
stabilan položaj. To omogućuje bolji nadzor nad
električnim alatom u neočekivanim situacijama.
Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili
nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite podalje
od pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti
labavo obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
Ako postoji mogućnost priključivanja uređaja za
usisavanje i prikupljanje prašine, osigurajte njihovo
pravilno povezivanje i upotrebu. Upotreba uređaja za
skupljanje prašine može smanjiti opasnosti vezane uz
prašinu.
Upotreba i čuvanje električnih alata
Električni alat nemojte forsirati. Upotrijebite
odgovarajući električni alat za posao koji obavljate.
Prikladan električni alat bolje će i sigurnije obaviti posao
brzinom za koju je predviđen.
Ne upotrebljavajte električni alat ako se prekidač
ne može prebaciti u isključeni ili uključeni položaj.
Svaki električni alat kojim se ne može upravljati pomoću
prekidača predstavlja opasnost i potrebno ga je popraviti.
Prije podešavanja, zamjene pribora ili pohrane
električnog alata, isključite utikač iz utičnice ili
odvojite akumulatorsku bateriju. Ove sigurnosne
preventivne mjere smanjuju rizik od nehotičnog
pokretanja električnog alata.
Električne alate koji se ne upotrebljavaju pohranite
izvan dohvata djece i ne dopustite rad osobama
koje nisu upoznate s ovim alatom ili ovim uputama.
Električni alati opasni su u rukama neobučenih korisnika.
HRVATSKI
e.
f.
g.
5.
a.
Održavajte električne alate. Provjerite ima li kakvih
otklona, savinutih ili napuklih dijelova ili bilo
kakvih drugih stanja koja mogu utjecati na rad
električnog alata. Ako je alat oštećen, popravite ga
prije upotrebe. Velik broj nezgoda uzrokovan je loše
održavanim električnim alatima.
Rezne dijelove alata održavajte oštrima i čistima.
Pravilno održavanje reznih alata i njihovih oštrica
smanjuje vjerojatnost savijanja i olakšava upravljanje.
Električni alat, pribor, nastavke i sl. upotrebljavajte
u skladu s ovim uputama te uzimajući u obzir radne
uvjete i posao koji je potrebno obaviti. Upotreba
električnih alata za poslove za koje nije namijenjen može
dovesti do opasnih situacija.
Servisiranje
Električne alate servisirajte kod kvalificiranog
servisera i upotrebom identičnih zamjenskih
dijelova. Na taj ćete način održati sigurnost upotrebe
električnog alata.
Dodatna sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za
brusilice
♦
♦
Električni alat pridržavajte isključivo za izolirane
rukohvate dok radite na mjestima na kojima bi
alat mogao doći u dodir sa skrivenim električnim
vodovima. U slučaju kontakta reznog pribora sa žicom
pod naponom, taj se napon može prenijeti na metalne
dijelove alata i izazvati električni udar rukovatelja.
Električni alat pridržavajte isključivo za izolirane
rukohvate dok radite na mjestima na kojima bi
alat mogao doći u dodir sa skrivenim električnim
vodovima. Pridržavanje radnog materijala rukom ili
njegovo oslanjanje na tijelo nije stabilno i može dovesti
do gubitka kontrole.
Upozorenje! Kontakt s prašinom nastalom tijekom
brušenja ili njezino udisanje može ugroziti zdravlje
rukovatelja i osoba u blizini. Nosite zaštitnu masku
posebno namijenjenu za zaštitu od prašine i para te
osigurajte zaštitu drugih osoba koje se nalaze
u radnom području ili njime prolaze.
♦
♦
Nakon brušenja uklonite svu prašinu.
Obratite posebnu pažnju prilikom brušenja boje koja bi
mogla biti proizvedena na bazi olova ili tijekom brušenja
nekih drva ili metala koji bi mogli proizvoditi otrovnu
prašinu:
♦ Djeci i trudnicama ne dopuštajte pristup u radno
područje.
♦
U radnom području nemojte jesti, piti ni pušiti.
♦
Otpadne čestice i prašinu odbacite na siguran način.
♦
♦
Ovaj alat nije namijenjen upotrebi od strane osoba
sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima, uključujući i djecu ni osoba
s nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako ih osoba
zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili im je pružila
upute za sigurnu upotrebu uređaja.
Djeca trebaju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala
uređajem.
Predviđena namjena opisana je u priručniku. Upotreba
bilo kojeg dodatnog dijela ili opreme, kao i izvođenje
bilo kojih radnji pomoću ovog alata za radnje koje nisu
opisane u ovom priručniku može predstavljati opasnost
od osobne ozljede i/ili oštećivanja imovine.
Sigurnost drugih osoba
♦
♦
Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane
osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima, uključujući i djecu ni osoba
s nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako ih osoba
zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili im je pružila
upute za sigurnu upotrebu uređaja.
Djecu je potrebno nadgledati kako se ne bi igrala ovim
uređajem.
Stalno prisutni rizici.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni rizici koji nisu
navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici
mogu nastati uslijed nepravilne upotrebe, produljene upotrebe
itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih
uređaja, neke stalno prisutne rizike nije moguće izbjeći, a to
su:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih dijelova.
♦ Ozljede uzrokovane prilikom promjene dijelova,
oštrica ili dodatne opreme.
♦ Ozljede uzrokovane duljom upotrebom alata. Radite
redovite pauze tijekom dulje uporabe bilo kojeg
alata.
♦ Oštećenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine
nastale tijekom korištenja alata (npr. tijekom rada
s drvom, osobito hrastovinom, bukovinom
i ivericom).
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su navedene
u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti, izmjerene
su u skladu sa standardiziranom metodom ispitivanja
navedenom u dokumentu EN 60745 i mogu se upotrijebiti
za međusobno uspoređivanje alata. Deklarirana vrijednost
emisije vibracija može se upotrijebiti i za preliminarno
procjenjivanje izloženosti.
11
HRVATSKI
Upozorenje! Vrijednost emisija vibracija tijekom stvarne
upotrebe električnog alata može se razlikovati od deklarirane
vrijednosti, ovisno o načinima na koje se alat koristi. Razina
vibracija može porasti iznad navedene razine.
Prilikom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako bi se
odredile sigurnosne mjere prema dokumentu 2002/44/EC za
zaštitu osoba koje redovito koriste električne alate, potrebno
je uzeti u obzir procjenu izloženosti vibracijama, stvarne
uvjete i način upotrebe alata, uključujući i sve dijelove radnog
ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja alata do potpunog
zaustavljanja i vrijeme od uključivanja do postizanja pune
radne brzine.
Oznake na alatu
Na uređaju su uz datumsku oznaku navedeni sljedeći simboli
upozorenja:
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od ozljeda,
korisnik mora pročitati priručnik s uputama.
Zaštita od električne struje
Ovaj alat dvostruko je izoliran te žica uzemljenja nije
potrebna. Uvijek provjerite odgovara li električno
napajanje naponu navedenom na opisnoj oznaci.
♦
Ako je kabel napajanja oštećen, treba ga zamijeniti
proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke Stanley Fat Max
kako bi se izbjegle opasnosti.
Upotreba produžnog kabela
♦ Uvijek upotrijebite odobreni produžni kabel prikladan za
napajanje ovog alata (pregledajte tehničke podatke).
Prije uporabe provjerite ima li na produžnom kabelu
znakova oštećenja, habanja i istrošenosti. Zamijenite
produžni kabel ako je oštećen ili neispravan. U slučaju
upotrebe kabela na kolutu, kabel uvijek potpuno
odmotajte. Upotreba produžnog kabela koji nije prikladan
za ulaznu snagu alata ili koji je oštećen ili neispravan
može predstavljati rizik od požara i strujnog udara.
Značajke
Ovaj alat obuhvaća neke ili sve od sljedećih značajki.
1. Prekidač uključivanja/isključivanja
2. Tipka za blokiranje
3. Gumb regulatora brzine
4. Otvor za odvođenje prašine
5. Disk za brušenje
Postavljanje brusnog diska (sl. A)
♦
♦
♦
Alat postavite na stol tako da osovina bude okrenuta
prema gore.
Brusni disk (5) postavite na osovinu.
Brusni disk pričvrstite pomoću vijaka (6).
Postavljanje brusnog papira (sl. B)
Upozorenje! Alat nemojte rabiti ako brusni list ili pribor nisu
postavljeni.
♦ List čvrsto i ravnomjerno pritisnite na brusni disk (5),
pazeći da se otvori na listu poklapaju s otvorima na bazi.
Postavljanje i uklanjanje vrećice za prašinu (sl. C)
♦
♦
Vrećicu za prašinu (7) namjestite na otvor za odvođenje
prašine (4).
Da biste uklonili vrećicu za prašinu, povucite je od otvora
za odvođenje prašine.
Priključivanje usisavača (sl. D)
♦
Crijevo (8) usisavača namjestite na otvor za odvođenje
prašine (4).
Upotreba
Upozorenje! Pustite alat da radi svojim tempom. Alat nemojte
preopterećivati.
Regulator brzine
Regulator brzine omogućuje vam prilagođavanje brzine alata
u skladu s radnim materijalom.
♦ Gumb regulatora brzine (3) postavite na željenu
vrijednost. Veliku brzinu koristite za drvo, srednju brzinu
za furnir i sintetičke materijale, a malu brzinu za akrilno
staklo, metale bez sastava željeza i za uklanjanje boje.
Uključivanje i isključivanje
♦
♦
♦
Da biste uključili alat, pritisnite prekidač za uključivanje/
isključivanje (1).
Za neprestani rad pritisnite tipku za blokiranje (2)
i otpustite prekidač za uključivanje/isključivanje.
Za isključivanje alata pustite prekidač uključivanja/
isključivanja. Za isključivanje alata dok radi kontinuirano
ponovo pritisnite i pustite prekidač za uključivanje/
isključivanje.
Sustav automatskog kočenja
Ova funkcija održava brzinu diska ograničenom sve dok
alat ne dodiruje radni materijal. Čim se alat postavi na radni
materijal, disk će postići uobičajenu radnu brzinu.
Sastavljanje
Pražnjenje vrećice za prašinu
Upozorenje! Prije sastavljanja provjerite je li alat isključen
i odvojen od električnog napajanja.
Vrećicu za prašinu treba prazniti svakih 10 minuta.
♦ Protresite vrećicu za prašinu kako biste ispraznili
sadržaj.
12
HRVATSKI
Savjeti za optimalnu upotrebu (sl. E)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Na alat ne primjenjujte prevelik pritisak.
Redovito provjeravajte stanje brusnog papira.
Po potrebi zamijenite.
Uvijek brusite papirom za drvo.
Prilikom brušenja novih slojeva boje prije nanošenja
drugog sloja, upotrijebite papir vrlo fine granulacije.
Na vrlo neravnim površinama ili prilikom uklanjanja
slojeva boje započnite s grubljom granulacijom. Na
ostalim površinama započnite papirom srednje finoće.
U oba slučaja postepeno prelazite na finiju granulaciju
papira, kako biste dobili glatku površinu.
Kod svog dobavljača potražite dodatne informacije
o dostupnim dodacima.
Dodatni pribor
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda
i ambalaže omogućuje recikliranje i ponovnu
upotrebu materijala. Ponovna upotreba recikliranih
materijala pomaže u sprječavanju zagađivanja
okoliša i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje
električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima lokalnih
odlagališta otpada ili putem prodavača kod kojeg ste kupili
ovaj proizvod.
Stanley Europe omogućuje prikupljanje i recikliranje
proizvoda tvrtke Stanley Fat Max po isteku njihovog vijeka
trajanja. Da biste iskoristili prednosti ove usluge, svoj proizvod
vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom predstavniku koji će
ga preuzeti u naše ime.
Karakteristike alata ovise o upotrijebljenom dodatnom priboru.
Dodatni pribor Stanley Fat Max proizveden je uz visoke
standarde i projektiran za veću učinkovitost alata. Korištenjem
tog dodatnog pribora vaš će alat pružiti najbolje od svojih
mogućnosti.
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika
možete provjeriti kontaktiranjem svog lokalnog ureda tvrtke
Stanley Europe na adresi navedenoj u ovom priručniku.
Također , potpuni popis ovlaštenih servisa tvrtke Stanley
Europe i potpune pojedinosti o našim uslugama nakon
prodaje i kontaktima dostupni su putem interneta na adresi:
Održavanje
Tehnički podaci
Vaš je alat projektiran za dugotrajnu upotrebu uz minimalna
održavanja. Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnoj brizi i redovitom čišćenju.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova na održavanju
isključite alat i odvojite napajanje.
♦ Otvore za prozračivanje alata redovito čistite mekim
kistom ili suhom krpom.
♦ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom.
Ne upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za čišćenje na
bazi otapala.
Zamjena električnog utikača (samo za U.K. i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:
♦ Stari utikač odbacite na siguran način.
♦ Smeđi vodič spojite na fazni priključak u novom utikaču.
♦ Plavi vodič spojite na neutralni priključak u utičnici.
Upozorenje! Na priključak uzemljenja nije potrebno ništa
povezivati.
Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač dobre
kvalitete. Preporučeni osigurač: 5 A.
FME440
(Tip 1)
Ulazni napon
VAC
Ulazna snaga
W
Okretaji (bez opterećenja)
min
4.000 - 12.000
Vrh baze za brušenje
mm
Ø 125
Težina
kg
2,47
230
480
-1
LpA (zvučni tlak) 86 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
LWA (zvučna snaga) 97 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj) prema EN 60745:
Vrijednost emisije vibracija (ah) 6,94 m/s2, nesigurnost (K) 1,5 m/s2
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne smije se
odbacivati kao uobičajeni otpad iz kućanstva.
Ako ustanovite da je vaš proizvod tvrtke Stanley Fat Max
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate potrebe, ne
odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz kućanstva. Pripremite
ovaj proizvod za zasebno prikupljanje.
13
HRVATSKI
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
FME440 Brusilica
Stanley Europe izjavljuje da su proizvodi opisani u odjeljku
“tehnički podaci” u skladu sa sljedećim propisima:
2006/42/EC, EN 60745-1:2009 +A1:2010,
EN 60745-2-4:2009 +A11:2011
Ovi proizvodi također su usklađeni sa smjernicama 2004/108/
EC i 2011/65/EU. Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku
Stanley Europe putem sljedeće adrese ili pogledajte prilog pri
kraju priručnika.
Dolje potpisani odgovoran je za sastavljanje tehničke
dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke Stanley Europe.
R. Laverick
Rukovoditelj inženjerskog odjela
Stanley Fat Max Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
21.8.2015.
14
Jamstvo
StanleyEurope siguran je u kvalitetu svojih proizvoda i za
profesionalne korisnike pruža iznimno jamstvo. Ova izjava
o jamstvu dodatak je vašim ugovornim pravima kao privatnog
neprofesionalnog korisnika i ni na koji ih način ne narušava.
Ovo jamstvo valjano je na području država članica Europske
unije i Europske zone slobodnog trgovanja.
PUNO JAMSTVO U TRAJANJU OD JEDNE GODINE
Ako vaš Stanley Fat Max proizvod postane neispravan
uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu ili izradi u roku
od 12 mjeseci od dana kupnje, tvrtka Stanley Europe jamči
besplatnu zamjenu svih neispravnih dijelova te besplatnu
zamjenu alata po vlastitom nahođenju pod sljedećim uvjetima:
♦ Proizvod nije bio zloupotrebljavan te je rabljen u skladu
s priručnikom za uporabu.
♦ Proizvod nije bio izložen trošenju i habanju za koje nije
predviđen;
♦ Neovlaštene osobe nisu pokušavale izvoditi popravke;
♦ Postoji dokaz o kupnji.
♦ Stanley Fat Max proizvod vraćen je sa svim izvornim
dijelovima.
Ako želite podnijeti zahtjev, kontaktirajte svog prodavača
ili potražite lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog
predstavnika tvrtke Stanley Fat Max u katalogu Stanley Fat
Max ili kontaktirajte svoj lokalno predstavništvo na adresi
navedenoj u ovom priručniku. Popis ovlaštenih Stanley Fat
Max servisa i sve pojedinosti o našim uslugama
nakon prodaje dostupni su putem interneta na adresi:
www. stanley.eu/3
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Jamþimo da navedeni proizvod koji smo isporuþili
nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili tvorniþkoj
montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje. Jamþimo
da üe navedeni proizvod koji smo isporuþili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe
ukoliko üe se korisnik pridržavati priloženih uputa
o uporabi.
Jamþimo da je za isporuþeni proizvod osigurano
servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi u toku
7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog lista
podnesenog u jamstvenom roku, o svom trošku
osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda
koji proizlaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim karakteristikama kvalitete
proizvoda. Popravak se obvezujemo izvršiti u roku od
45 dana od dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim ili
vratiti uplaüenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predoþenje originalnog raþuna prodavatelja, te ispravno ispunjenog i ovjerenog peþatom
prodavatelja jamstvenog lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda
koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni
u garantnom roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira na
naþin dostave ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom popravku
i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestruþnim rukovanjem,
rukovanjem suprotnim navedenim u uputama ili mehaniþkim ošteüenjem iskljuþene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili popravljan
od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni rok se
produžuje za trajanje servisa.
Servisiranjem ili rastavljanjem ureÿaja od strane
neovlaštenih osoba
Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
Ƈ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili servisiranjem
Ƈ Kvarovi nastali radi preoptereüivanja ili pregrijavanja ureÿaja ili njihovih sastavnih dijelova
Ƈ
2.
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Peþat:
Datim prodaje:
Potpis:
ALATI MILIû D.O.O. - CROATIA
Mirka Viriusa 2, 10090 ZAGREB
info@alatimilic.hr
http://www.alatimilic.hr/
T: 00 385 (0)1 3734 791
T: 00 385 (0)9 137 33 000
F: 00 385 (0)1 3906 790
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
Ƈ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorniþkog sklapanja
i pakiranja
Ƈ Puknuüa lomovi dijelova strojeva i alata prouzroþeni
nekvalitetnim materijalom tj. tvorniþkom greškom.
Ƈ Indirektni kvarovi uzrokovani toþkom 2.
Ƈ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/ureÿaja u rad
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET JAMSTVA
1. Ošteüena i kvarovi nastali:
Ƈ Prilikom nepravilnog sastavljanja ureÿaja od strane
kupca
Ƈ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim korištenjem
Ƈ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva, napona,
optereüenja
15
SRPSKI
Namena
Vaše Stanley Fat Max FME440 višenamenska brusilica je
namenjena za brušenje drveta, metala, plastike i obojenih
površina. Ovaj alat je namenjen za profesionalne i privatne,
neprofesionalne korisnika.
3.
a.
Sigurnosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna
upozorenja i uputstva. Nepoštovanje dole
navedenih upozorenja i uputstava može izazvati
električni udar, požar i/ili ozbiljnu povredu.
b.
c.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće potrebe.
Termin “električni alat” u svim dole navedenim upozorenjima
odnosi se na alate sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili
alate sa baterijskim napajanjem (bežični).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
16
Bezbednost radnog područja
Radno područje treba uvek da bude čisto i dobro
osvetljeno. Nered i mračna područja izazivaju nezgode.
Ne radite sa električnim alatima u eksplozivnim
atmosferama, na primer u prisustvu zapaljivih
tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati stvaraju
varnice koje mogu da upale prašinu ili isparenja.
Decu i druge osobe udaljite dok radite sa električnim
alatom. Zbog ometanja možete izgubiti kontrolu.
Električna bezbednost
Utikači električnih alata moraju da odgovaraju
utičnici. Nikada i ni na bilo koji način nemojte
modifikovati utikač. Ne koristite nikakve utične
adaptere sa uzemljenim električnim alatima.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice smanjiće
opasnost od električnog udara.
Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim
površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti
i frižideri. Postoji veća opasnost od električnog udara
ako je vaše telo uzemljeno.
Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim uslovima.
Voda koja prodre u električni alat povećava opasnost od
električnog udara.
Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte nikad koristiti
kabl za nošenje, vučenje ili izvlačenje utikača
električnog alata. Kabl udaljite od toplote, ulja, oštrih
rubova ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni
kablovi povećavaju opasnost od električnog udara.
Pri upotrebi električnog alata na otvorenom prostoru
koristite produžni kabl koji je prikladan za upotrebu
na otvorenom prostoru. Korišćenje kabla koji je
podesan za upotrebu na otvorenom prostoru umanjuje
opasnost od električnog udara.
Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba električnog
alata na vlažnom mestu, koristite napajanje sa FID
zaštitnom sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje opasnost od
električnog udara.
Lična bezbednost
Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno radite
sa električnim alatom. Nemojte da koristite električni
alat ako ste umorni ili pod dejstvom lekova, alkohola
ili droga. Trenutak nepažnje pri radu sa električnim
alatom može dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.
Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu
za oči. Zaštitna oprema, kao što su maska za prašinu,
zaštitna obuća sa đonom koji se ne kliza, kaciga ili
zaštita za sluh, koja se koristi pod odgovarajućim
uslovima, smanjiće telesne povrede.
Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite se da
prekidač bude isključen pre povezivanja električnog
napajanja i/ili baterije, uzimanja uređaja ili nošenja
alata.
Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili
električnih alata sa prekidačem koji su priključeni na
napajanje izaziva nezgode.
Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za pritezanje
pre uključivanja električnog alata. Ključ za pritezanje
ili podešavanje koji je ostao u rotirajućem delu
električnog alata može da dovede do telesne povrede.
Ne posežite van domašaja. Održavajte stabilan
položaj i ravnotežu u svakom trenutku. Time se
obezbeđuje bolja kontrola nad električnim alatom
u neočekivanim situacijama.
Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite široku odeću
ili nakit. Kosu, odeću i rukavice udaljite od pokretnih
delova. Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da se
uhvate u pokretne delove.
Ako postoje priključni uređaji za izbacivanje prašine
i oprema za njeno sakupljanje, pobrinite se da budu
priključeni i da se pravilno koriste. Sakupljanje
prašine može da umanji opasnosti povezane sa
prašinom.
Upotreba i održavanje električnih alata
Ne preopterećujte električni alat. Koristite
odgovarajući električni alat za svoj rad. Pravilan
električni alat će bolje i bezbednije, i u predviđenoj meri,
obaviti posao za koji je konstruisan.
Ne koristite električni alat čiji prekidač ne može
da se uključi i isključi. Svaki električni alat koji se ne
može kontrolisati putem prekidača je opasan i mora se
popraviti.
Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite
bateriju iz električnog alata pre vršenja bilo
kakvih podešavanja, zamene pribora ili odlaganja
električnog alata. Takve preventivne bezbednosne
mere smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja
električnog alata.
Nekorišćene električne alate čuvajte van domašaja
dece i nemojte dozvoliti osobama koje nisu upoznate
sa ovim električnim alatom ili ovim uputstvima da
rukuju električnim alatom. Električni alati su opasni
u rukama neveštih korisnika.
SRPSKI
e.
f.
g.
5.
a.
Održavajte električne alate. Proverite da li su
pokretni delovi centrirani ili blokirani, da li su delovi
polomljeni i da li postoji bilo koje drugo stanje koje
može uticati na rad električnih alata. Ako je oštećen,
postarajte se da se električni alat popravi pre
upotrebe. Mnoge nezgode su izazvane loše održavanim
električnim alatima.
Rezne alate održavajte tako da budu oštri i čisti.
Pravilno održavani rezni alati sa oštrim reznim ivicama
ređe se blokiraju i lakše se kontrolišu.
Koristite električni alat, pribor, nastavke itd. u skladu
sa ovim uputstvima, uzimajući u obzir radne uslove
i rad koji treba obaviti. Korišćenje električnog alata za
radove za koje nije namenjen može dovesti do opasne
situacije.
Servis
Postarajte se da vaš električni alat servisira
kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti
samo originalne rezervne delove. Time se osigurava
bezbednost električnog alata.
Dodatna bezbednosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za
brusilice
♦
♦
Električni alat držite za izolovane rukohvate kada
obavljate radove pri kojima postoji mogućnost da
rezni pribor dodirne skrivene vodove. Rezni pribor koji
dodirne strujni kabl može da stavi pod napon metalne
delove električnog alata i izloži rukovaoca električnom
udaru
Koristite stezaljke ili druge praktične načine da
osigurate i poduprete predmet obrade na stabilnu
platformu. Držanje radnog predmeta jednom rukom ili
upiranjem u telo nije stabilno i može dovesti do gubitka
kontrole.
Upozorenje! Dodir sa prašinom koja nastaje
prilikom brušenja li njeno može da ugrozi zdravlje
rukovaoca i eventualno prisutne osobe. Nosite
zaštitnu masku koja je specijalno dizajnirana za
zaštitu od prašine i isparenja i osigurajte da osobe
koje ulaze u radno područje takođe budu zaštićene.
♦
♦
Temeljno uklonite prašinu nakon brušenja.
Budite posebno oprezni kada brusite boju koja je možda
na bazi olova ili ako brusite drva i metal koji mogu da
proizvedu toksičnu prašinu:
♦ Nemojte da dozvolite deci ili trudnicama da ulaze
u radno područje.
♦
Nemojte da jedete, pijete ili pušite u radnom području.
♦
Bezbedno odložite u otpad svu prašinu i drugi otpad.
♦
♦
Ovaj alat nije namenjen da ga koriste lica (uključujući
i decu) sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim
sposobnostima, ili neobučene ili neiskusne osobe,
osim ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi
sa upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena za
njihovu bezbednost.
Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju
sa uređajem.
Namena je opisana u ovom uputstvu za upotrebu.
Upotreba bilo kakvih dodatnih pribora ili priključaka ili
vršenje bilo koje druge operacije ovim alatom koja nije
preporučena u ovom uputstvu za upotrebu može izazvati
opasnost od fizičkih povreda i/ili materijalne štete.
Bezbednost drugih osoba
♦
♦
Ovaj uređaj nije namenjen da ga koriste lica (uključujući
i decu) sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim
sposobnostima, ili neobučene ili neiskusne osobe,
osim ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi
sa upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena za
njihovu bezbednost.
Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju
sa uređajem.
Preostale opasnosti.
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali
rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim upozorenjima za
bezbedan rad. Sledeći rizici mogu nastati zbog nenamenske
upotrebe, produžene upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne preostale
opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
♦ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih
delova.
♦ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa ili
pribora.
♦ Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom alata. Ako
sa bilo kojim alatom radite duže vreme, pobrinite se
da redovno pravite pauze.
♦ Slabljenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje izazvane udisanjem prašine
koja se stvara pri korišćenju alata (primer:-rad sa
drvetom, naročito sa hrastom, bukvom i MDF-om)
Vibracije
Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren
prema mernom postupku koji je standardizovan u EN 60745
i može se koristiti za upoređivanje alata. Deklarisana
emisiona vrednost vibracija se takođe može koristiti za
preliminarnu procenu izloženosti.
Upozorenje! Emisiona vrednost vibracija tokom realne
primene električnog alata može se razlikovati od deklarisane
vrednosti što zavisi od načina na koji se koristi alat. Nivo
vibracija može da se poveća iznad navedenog nivoa.
Pri proceni izloženosti vibracijama radi definisanja
bezbednosnih mera koje propisuje 2002/44/EC radi zaštite
osoba koje redovno koriste električne alate na radnom mestu,
procena izloženosti vibracijama treba da uzme u obzir realne
17
SRPSKI
uslove upotrebe i način na koji se alat koristi, kao i sve delove
radnog ciklusa kao što je vreme rada uređaja, ali i vremena
kada je alat isključen i kada radi u praznom hodu.
Nalepnice na alatu
Postavljanje i vađenje kese za prašinu (sl. C)
♦
Namestite kesu za prašinu (7) na izlaz za izbacivanje
prašine (4).
♦
Za skidanje kese povucite je od izlaza za izbacivanje
prašine.
Pored datumske šifre su prikazani sledeći piktogrami na alatu:
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od povreda,
korisnik mora da pročita uputstvo za upotrebu.
Električna bezbednost
Ovaj alat je dvostruko izolovan; zato nije potreban
kabl za uzemljenje. Uvek proverite da li napon
izvora napajanja odgovara naponu na natpisnoj
pločici uređaja.
♦
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti proizvođač
ili ovlašćeni Stanley Fat Max servisni centar da bi se
izbegla opasnost.
Korišćenje produžnog kabla
♦ Uvek koristite odobreni produžni kabl koji je pogodan
za napajanje ovog alata (pogledajte tehničke podatke).
Pre upotrebe, proverite da li na produžnom kablu
postoje znakovi oštećenja, habanja i starenja. Zamenite
produžni kabl ako je oštećen ili neispravan. Ako koristite
kablovski kotur, uvek potpuno odmotajte kabl. Korišćenje
produžnog kabla koji nije pogodan za ulaznu snagu alata
ili koji je oštećen ili pokvaren može dovesti do rizika od
električnog udara.
Priključivanje usisivača (sl. D)
♦
Upotreba
Upozorenje! Pustite da alat radi svojim tempom. Ne
preopterećujte ga.
Regulacija brzine
Regulator brzine vam omogućava da podesite brzinu alata
prema materijalu radnog komada.
♦ Regulator (3) postavite na željeno podešenje. Koristite
veliku brzinu za drvo, srednju brzinu za furnir i sintetičke
materijale, a malu brzinu za akrilno staklo, metale koji ne
sadrže gvožđe i za uklanjanje boje.
Uključivanje i isključivanje
♦
♦
♦
Karakteristike
Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Prekidač za uključivanje i isključivanje
2. Dugme za blokadu
3. Regulator brzine
4. Izlaz za izbacivanje prašine
5. Brusni disk
Montaža
Upozorenje! Pre montaže se uverite da je alat isključen i da
je utikač alata izvučen iz utičnice.
Ova karakteristike održava brzinu ploče ograničenom dok
alat ne dodiruje radni komad. Čim se ploča postavi na radni
komad, onda ploča postiže normalni radnu brzinu.
Pražnjenje kese za prašinu
Ispraznite kesu za prašinu na svakih 10 minuta.
♦ Protresite kesu za prašinu da biste ispraznili sadržaj.
Saveti za optimalnu upotrebu (sl. E)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Alat stavite položite na sto tako sa vretenom okrenutim
nagore.
Postavite brusnu ploču (5) na podmetač.
Učvrstite brusnu ploču pomoću zavrtanja (6).
Postavljanje brusnih listova (sl. B)
Upozorenje! Nikada ne koristite alat bez nameštenog
brusnog papira ili pribora.
♦ Postavite čvrsto i ravnomerno brusni list na brusnu ploču
(5) i pobrinite se da otvori na listu budu centrirani sa
otvorima na ploči.
18
Da uključite alat, pomerite prekidač za uključivanje/
isključivanje (1).
Za neprekidan rad, pritisnite dugme za zaključavanje
u uključenom položaju (2) i pustite prekidač za
uključivanje i isključivanje.
Da isključite alat, pustite prekidač za uključivanje/
isključivanje. Da isključite alat koji se nalazi
u neprekidnom režimu rada, pritisnite još jednom
prekidač za uključivanje/isključivanje a zatim ga pustite.
Automatski kočioni sistem
Postavljanje brusne ploče (sl. A)
♦
Ubacite crevo (8) usisivača na izlaz za izbacivanje
prašine (4).
♦
♦
Ne primenjujte preveliki pritisak na alat.
Redovno proveravajte stanje brusnog lista.
Zamenite po potrebi.
Uvek brusite prateći strukturu drveta.
Kada brusite nove slojeve boje pre primene sledećeg
sloja boje, koristite ekstra fino zrno.
Na veoma neravnim površinama ili kada uklanjate
slojeve boje, počnite sa grubim zrnom. Na drugim
površinama, počnite sa srednjim zrnom. U oba slučaja,
postepeno povećavajte finoću zrna radi postizanja glatke
površine.
Raspitajte se kod prodavca o dostupnim priborima.
SRPSKI
Pribori
Kontaktirajte lokalno Stanley Fat Max predstavništvo putem
adrese koja je navedena u ovom uputstvu da biste saznali
lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu
ovlašćenih Stanley Europe servisera i potpune informacije
o našim uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete na
internetu, na adresi: www.2helpU.com
Održavanje
Tehnički podaci
Rad vašeg alata zavisi od korišćenih pribora.
Stanley Fat Max pribori su izrađeni po standardima za visok
kvalitet i dizajnirani su da poboljšaju performanse vašeg
alata. Korišćenjem ovih pribora postići ćete najbolje rezultate
sa vašim alatom.
Vaš alat je dizajniran za rad u dužem vremenskom periodu
sa minimalnim zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani
zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog održavanja alata
i redovnog čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na održavanju
isključite alat i odvojite ga sa napajanja.
♦ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem alatu
pomoću mekane četke ili suve krpe.
♦ Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu krpu.
Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje koja su
abrazivna ili sadrže rastvarač.
Zamena utikača (samo Velika Britanija i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
♦ Bezbedno zbrinite stari utikač.
♦ Braon provodnik povežite na kontakt za fazu u novom
utikaču.
♦ Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
Upozorenje! Ne treba povezivati kontakt za uzemljenje.
Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače dobrog
kvaliteta. Preporučeni osigurač: 5 A.
FME440
(Tip 1)
Ulazni napon
Vac
230
Ulazna snaga
W
480
Broj okretaja (bez
opterećenja)
min-1
4.000 - 12.000
Površina brusne ploče
mm
Ø 125
Težina
kg
2,47
LpA (zvučni pritisak) 86 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
LWA (zvučni snaga) 97 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca) prema
EN 60745:
Emisiona vrednost vibracija (ah) 6,94 m/s2, odstupanje (K) 1,5 m/s2
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne sme da se
odlaže zajedno sa običnim kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš Stanley Fat Max
proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije potreban,
ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj proizvod odložite kao
poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda
i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu
upotrebu materijala. Ponovna upotreba recikliranih
materijala pomaže u sprečavanju zagađivanja
životne sredine i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno
sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava, na
opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga ste kupili
novi proizvod.
Stanley Fat Max obezbeđuje mogućnost za sakupljanje
i reciklažu Stanley Fat Max proizvoda na kraju njihovog
životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove usluge, svoj
proizvod vratite bilo kom ovlašćenom serviseru koji će izvršiti
odvojeno sakupljanje ovih proizvoda umesto vas.
19
SRPSKI
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
FME440 Višenamenska brusilica
Stanley Europe izjavljuje da su proizvodi opisani u delu
„Tehnički podaci“ usklađeni sa:
2006/42/EC, EN 60745-1:2009 +A1:2010,
EN 60745-2-4:2009 +A11:2011
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom 2004/108/EC
i 2011/65/EU. Za više informacija kontaktirajte Stanley Europe
na sledećoj adresi ili ih potražite u uputstvu za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije
Stanley Europe.
R. Laverick
Direktor inženjeringa
Stanley Fat Max Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
21.8.2015
20
Garancija
Stanley Europe je siguran u kvalitet svojih proizvoda i nudi
izvanredne garantne uslove za profesionalne korisnike ovog
proizvoda. Ova garantna izjava je dodatna i ni na koji način
ne osporava vaša ugovorna prava kao privatni
, neprofesionalni korisnik. Ova garancija važi na teritorijama
država članica Evropske Unije i na slobodnom evropskom
tržištu.
JEDNOGODIŠNJA PUNA GARANCIJA
U slučaju da je vaš proizvod firme Stanley Fat Max postane
neispravan zbog greške u materijalima ili izradi u periodu od
12 meseci od datuma kupovine, Stanley Evropa garantuje
da će zameniti neispravne delove ili – zavisno od našeg
nahođenja – zameniti uređaj besplatno u slučaju:
♦ da proizvod nije nenamenski upotrebljavan i korišćen je
u skladu sa uputstvom za upotrebu.
♦ da je proizvod bio izložen umerenom habanju i trošenju;
♦ da nisu pokušane popravke od strane neovlašćenih lica;
♦ da je dostavljen dokaz o datumu kupovine.
♦ da je Stanley Fat Max proizvod vraćen u kompletnom
stanju, sa svim originalnim delovima
Ako želite da reklamirate, kontaktirajte vašeg prodavca ili se
obratite najbližem ovlašćenom Stanley Fat Max servisu čija
adresa se nalazi u Stanley Fat Max katalogu ili kontaktirajte
vaše Stanley predstavništvo putem adrese koja je navedena
u ovom uputstvu. Listu ovlašćenih Stanley Fat Max servisera
i potpune informacije o našim postprodajnim uslugama naći
ćete na internetu, na adresi: www. stanley.eu/3
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашата Stanley Fat Max FME440 шмиргла е наменета
за шмирглање на дрво, метал, пластика и бојадисани
површини. Оваа алатка е наменета за професионални
и приватни непрофесионални корисници.
Упатства за безбедна употреба
Општи мерки за безбедност при користење на
електрични алатки
Предупредување: Прочитајте ги сите
мерки за безбедност и целото упатство.
Непридржување кон мерките за безбедност
и долу наведените упатства може да доведе до
електричен удар, пожар или сериозна повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност и упатства за
идно прегледување.
Терминот „електрична алатка“ во сите долу наведени
мерки за безбедност се однесува на вашата електрична
алатка што работи на струја (преку кабел), или на
електрична алатка што работи на батерии (без кабел).
1.
a.
б.
в.
2.
а.
б.
в.
г.
Безбедност на работното место
Одржувајте го работното место чисто и добро
осветлено. Пренатрупани и темни места се причина
за незгоди.
Немојте да работите со електрични алатки во
експлозивни окружувања, какви што постојат кога
има присуство на запалливи течности, гасови
или честички. Електричните алатки произведуваат
искри што можат да ги запалат честичките или
испарувањата.
Држете ги децата и присутните лица настрана
додека употребувате електрична алатка.
Одвлекување на вниманието може да предизвика да
изгубите контрола.
Безбедност од електричен удар
Приклучокот на електричната алатка мора да
се совпаѓа со приклучницата. Никогаш не го
преправајте приклучокот. Не употребувајте
адаптерски приклучоци со заземјени електрични
алатки. Непреправените приклучоци и соодветните
приклучници ќе го намалат ризикот од електричен
удар.
Избегнувајте телесен контакт со заземјени
површини како што се цевки, радијатори,
шпорети или фрижидери. Има зголемен ризик од
електричен удар ако Вашето тело е заземјено.
Не ги изложувајте електричните алатки на дожд
или влажност.
Навлегувањето на вода во електричната алатка го
зголемува ризикот од електричен удар.
Употребувајте го кабелот правилно. Никогаш не
го употребувајте кабелот за носење, влечење
д.
ѓ.
3.
a.
б.
в.
г.
д.
ѓ.
е.
или исклучување на електричната алатка. Држете
го кабелот настрана од топлина, масло, остри
рабови или подвижни делови. Оштетените или
заплетканите каблови го зголемуваат ризикот од
електричен удар.
Кога работите со електрична алатка надвор,
употребувајте продолжен кабел кој е соодветен
за надворешна употреба. Употребата на кабел што
е соодветен за надворешна употреба го намалува
ризикот од електричен удар.
Доколку работењето со електрична алатка
во влажна средина не може да се избегне,
употребувајте заштитна диференцијална (FID)
склопка. Употребата на заштитна диференцијална
(FID) склопка го намалува ризикот од електричен
удар.
Лична безбедност
Бидете претпазливи, внимавајте што правите
и користете логика кога работите со електрична
алатка. Не употребувајте електрична алатка кога
сте уморни или кога сте под влијание на дрога,
алкохол или лекови. Еден момент на невнимание
за време на работење со електрична алатка може да
доведе до серизна лична повреда.
Носете опрема за лична заштита. Секогаш носете
заштита за очите. Заштитната опрема, како што се
маски против прав, нелизгачки сигурносни обувки,
шлемови или штитници за слухот, ќе го намали
бројот на повреди кога се употребува за соодветни
работни услови.
Спречете ненамерно вклучување на алатката.
Обезбедете прекинувачот да биде во исклучена
положба пред да ја приклучите алатката на струја
или на батериски пакет, или пред да ја подигнете
или пренесувате алатката.
Пренесувањето на електрични алатки со прст на
прекинувачот или приклучување на извор на струја
на вклучени алатки може да доведе до незгоди.
Отстранете ги сите алатки за подесување или
клучеви пред да ја вклучите електричната алатка.
Клуч или алатка за подесување што е закачена на
ротирачкиот дел на електричната алатка може да
доведе до повреда.
Не посегајте предалеку. Цврсто стојте на земјата
и бидете во рамнотежа во секое време. Ова
овозможува подобра контрола над електричната
алатка во неочекувани ситуации.
Носете соодветна облека. Не носете широка
облека или накит. Држете ги косата, облеката
и ракавиците настрана од подвижните делови.
Широката облека, накитот или долгата коса може да
бидат фатени во подвижните делови.
Доколку на уредите постои можност за
приклучување на опрема за извлекување
и собирање на прав, обезбедете таа да
биде приклучена и правилно употребувана.
Собирањето на правот може да ги намали
опасностите поврзани со прав.
21
4.
а.
б.
в.
г.
д.
ѓ.
е.
5.
а.
Употреба и одржување на електрични алатки
Не ја употребувајте електричната алатка на сила.
Употребувајте електрична алатка што е соодветна
за вашата работа. Соодветната електрична алатка
ќе ја заврши работата подобро и побезбедно со
брзината за која што била дизајнирана.
Не употребувајте ја електричната алатка доколку
прекинувачот не ја вклучува и исклучува. Секоја
електрична алатка што не може да се контролира
преку прекинувачот е опасна и мора да биде
поправена.
Исклучете го приклучокот од изворот на струја
или од батерискиот пакет за електричната
алатка пред да правите подесувања, менувате
додатоци или пред да ја одложите електричната
алатка. Таквите превентивни безбедносни мерки
го намалуваат ризикот за случајно вклучување на
електричната алатка.
Одлагајте ги електричните алатки што не ги
употребувате надвор од досег на децата и не
дозволувајте да ги употребуваат лица кои не
се запознаени со нивната функција и со овие
упатства. Електричните алатки се опасни кога со нив
ракуваат необучени корисници.
Одржувајте ги електричните алатки. Проверете
дали подвижните делови се лошо поставени,
заглавени или оштетени, или постои друга
состојба што би можела да влијае врз
работењето на електричните алатки. Доколку
електричната алатка е оштетена, однесете ја на
поправка пред да ја употребите. Многу незгоди се
предизвикани поради лошо одржувани електрични
алатки.
Одржувајте ги алатките за сечење остри и чисти.
Правилно одржуваните алатки за сечење со остри
рабови за сечење имаат помала шанса да се
заглават и полесно се управуваат.
Употребувајте ги електричните алатки, приборот,
сечилата и сл. во склад со овие упатства, имајќи
ги во предвид работните услови и работата која
треба да се заврши. Употребата на електрична
алатка за работа што е различна од нејзината
намена може да доведе до опасна ситуација.
Сервис
Вашите електрични алатки треба да ги сервисира
квалификувано лице кое користи само идентични
резервни делови. Вака ќе бидете сигурни дека се
одржува безбедноста на електричната алатка.
Дополнителни мерки за безбедност при
користење на електрични алатки
Предупредување: Дополнителни мерки за
безбедност при користење на шмиргли
♦
22
Фаќајте ги електричните алатки само за
изолираните површини за држење кога вршите
работа при која додатокот за сечење може
♦
да дојде во допир со скриени жици. Доколку
додатокот за сечење допре жица под напон, тоа
може да ги доведе изложените метални делови
од електричната алатка под напон и може да
предизвика електричен удар кај ракувачот.
Употребувајте стегачи или други практични
начини да го прицврстите предметот на
обработка на стабилна подлога. Придржувањето
на предметот на обработка со рака или со тело го
прави нестабилен и може да доведе до губење на
контрола.
Предупредување: Допирањето или
вдишувањето на правта што се створа при
шмирглање може да го загрози здравјето на
ракувачот или на присутните лица. Носете маска
за прав што е посебно направена за заштита
од прав и испарувања и осигурајте лицата што
стојат или влегуваат во зоната на работа да
бидат исто така заштитени.
♦
♦
Темелно исчистете ја сета прав откако ќе завршите
со шмирглањето.
Бидете посебно внимателни кога шмирглате боја
што можеби е врз база на олово или кога шмирглате
некои дрва и метал кои што можат да создадат
токсичен прав:
♦ Не им дозволувајте на деца или на трудници да
влезат во работната област.
♦
Немојте да јадете, пиете или пушите во зоната на
работа.
Ослободете се од честичките од прав и од другиот
отпад на безбеден начин.
Оваа алатка не е наменета за употреба од страна
на лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички,
сетилни или ментални способности, или кои немаат
искуство и знаење, освен ако не им се пружени
надзор или упатства за употреба на алатката
од страна на лице кое е одговорно за нивната
безбедност.
Треба да се надгледуваат децата за да се осигура
дека не си играат со уредот.
Наменетата употреба е опишана во ова упатство за
употреба. Употребата на било која помошна опрема
или додаток, или извршувањето на било кои работи
со оваа алатка освен оние препорачани во ова
упатство за употреба, може да предизвика ризик од
повреда на ракувачот или оштетување на имот.
♦
♦
♦
Безбедност на други лица
♦
Овој апарат не е наменет за употреба од страна
на лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички,
сетилни или ментални способности, или кои немаат
искуство и знаење, освен ако не им се пружени
надзор или упатства за употреба на апаратот
од страна на лице кое е одговорно за нивната
безбедност.
♦
Децата треба да се надгледуваат за да се осигура
дека не си играат со уредот.
Безбедност од електричен удар
Алатката е двојно изолирана; затоа не
е потребна жица за заземјување. Секогаш
проверете дали струјното напојување одговара
на напонот што е деклариран на плочката.
Останати ризици.
Кога се употребува алатката може да се јават
дополнителни преостанати ризици што не се вклучени
во предупредувањата. Овие ризици може да се појават
поради неправилна употреба, долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила за
безбедност и се воведе безбедносна опрема, одредени
останати ризици не може да се избегнат. Тоа се:
♦ Повреди предизвикани поради допир на вртечки
или подвижни делови.
♦ Повреди при менување на делови, листови или
додатоци.
♦ Повреди предизвикани поради долготрајна
употреба на алатката. Кога користите алатка
подолг период, осигурајте се дека правите
повремени паузи.
♦ Оштетување на слухот.
♦ Здравствените опасности предизвикани од
дишење на прав произведен од употребата на
вашата алатка (на пример:- обработка на дрво,
особено даб, бука и иверица).
Вибрации
Декларираните вредности на емитирани вибрации кои
се наведени во техничките податоци и декларацијата
за сообразност се измерени во склад со стандардната
метода за тестирање според EN 60745 и можат да
се користат за споредување на една алатка со друга.
Декларираната вредност на емитирани вибрации може
исто така да се користи за прелиминарна проценка на
изложеност на вибрации.
Предупредување: Вредноста на емитирани вибрации
за време на користењето на електричната алатка може
да се разликува од декларираната вредност во зависност
од начинот на кој алатката се употребува. Нивото на
вибрации може да се зголеми над декларираното ниво.
Кога се проценува изложеноста на вибрации за да
се одредат мерките за безбедност кои ги пропишува
2002/44/EC за заштита на лица кои редовно употребуваат
електрични алатки на работното место, проценката на
изложеност на вибрации треба да ги земе во предвид
условите и начинот на кој алатката се употребува,
вклучувајќи ги и сите делови од работниот циклус, како
што се времињата кога алатката е исклучена, кога
е вклучена и неоптоварена, и времето на работење со
неа.
Ознаки на алатката
Следните пиктограми се прикажани на алатката заедно со
шифрата на датумот:
♦
Доколку струјниот кабел е оштетен, мора да биде
заменет од страна на производителот или на
овластен сервисен центар на Stanley Fat Max за да
се избегне опасност.
Употреба на продолжен кабел
♦ Секогаш употребувајте продолжен кабел со проверен
квалитет што одговара на струјниот приклучок на
оваа алатка (погледнете во техничките податоци).
Пред употреба, проверете го продолжниот кабел за
знаци на оштетување, истрошеност и дотраеност.
Заменете го продолжниот кабел ако е оштетен
или ако има дефект. Секогаш целосно одмотајте
го кабелот кога употребувате продолжен кабел од
макара. Употребата на продолжен кабел кој што не
е соодветен за влезната моќност на алатката или
кој што е оштетен или дефектен може да доведе до
опасност од пожар и електричен удар.
Карактеристики
Оваа алатка има некои или сите од долу наведените
карактеристики.
1. Прекинувач за вклучување и исклучување
2. Копче за блокирање
3. Копче за контрола на менлива брзина
4. Отвор за извлекување на прав
5. Диск за шмирглање
Склопување
Предупредување: Пред склопувањето, обезбедете
алатката да биде исклучена и приклучокот изваден од
приклучницата.
Монтирање на дискот за шмирглање (скица А)
♦
♦
♦
Поставете ја алатката на работна маса со вретеното
завртено нагоре.
Поставете го дискот за шмирглање (5) на вретеното.
Зацврстете го дискот за шмирглање со шрафовите
(6).
Поставување на абразивна хартија (скица В)
Предупредување:
Никогаш не ја употребувајте
алатката без наместена абразивна хартија или додаток.
♦ Притиснете ја абразивната хартија цврсто
и рамномерно врз дискот за шмирглање (5), притоа
осигурувајќи се дека отворите во хартијата се
порамнети со отворите во подлогата.
Предупредување: За да се намали ризикот
од повреди, корисникот мора да го прочита
упатството за работа.
23
Монтирање и отстранување на торбата за прав
(скица С)
♦
♦
Поставете ја торбата за прав (7) врз отворот за
извлекување на прав (4).
За да ја отстраните торбата за прав, извлечете ја од
отворот за извлекување на прав.
Поврзување на правосмукалка (скица D)
♦
со средно фина гранулација. Во двата случаи,
постепено преминувајте на фина гранулација за да
добиете мазна завршна обработка.
Консултирајте се со вашиот продавач за повеќе
информации за достапните додатоци.
Додатоци
Предупредување: Оставете алатката да работи во свој
ритам. Не го преоптоварувајте.
Работните карактеристики на вашата алатка зависат од
додатоците што ги употребувате.
Приборот на Stanley Fat Max е изработен спрема високи
стандарди на квалитет и е наменет да ги подобри
работните карактеристики на вашата алатка. Со употреба
на овие додатоци ќе извлечете максимум од вашата
алатка.
Контрола на брзината
Одржување
♦
Вметнете го цревото (8) на правосмукалката во
отворот за извлекување на прав (4).
Употреба
Контролата на менливата брзина ви овозможува да ја
адаптирате брзината на алатката за работниот материјал.
♦ Наместете го копчето за контрола на менлива
брзина (3) на посакуваното подесување. Употреба на
најголема брзина за дрво, средна брзина за фурнир
и синтетика и најмала брзина за акрилно стакло,
обоени метали и за вадење на боја.
Вклучување и исклучување
♦
♦
♦
За да ја вклучите алатката, притиснете го
прекинувачот (1).
За непрекинато работење, притиснете го копчето за
блокирање (2) и отпуштете го прекинувачот.
За да ја исклучите алатката, отпуштете го
прекинувачот. За исклучување на алатката кога е во
режимот за непрекинато работење, притиснете го
прекинувачот уште еднаш и отпуштете го.
Систем за автоматско кочење
Оваа опција ја ограничува брзината на дискот додека
алатката не се допира до предметот на обработка. Кога
алатката ќе се намести врз предметот на обработка,
дискот ќе ја достигне неговата нормална работна брзина.
Празнење на торбата за прав
Торбата за прав треба да се празни на 10 минути.
♦ Истресете ја торбата за прав за да ја испразните
содржината.
Совети за оптимална употреба (скица Е)
♦
♦
♦
♦
♦
24
Не ја притискајте алатка премногу.
Постојано проверувајте ја состојбата на абразивната
хартија.
Заменете ја кога е тоа потребно.
Секогаш шмирглајте по текстурата на дрвото.
Користете посебно фина гранулација кога шмирглате
нови слоеви на боја пред да нанесете уште еден
слој.
На многу нерамни површини или кога отстранувате
слоеви на боја, започнете со рапава гранулација.
Другите површини започнувајте ги со шмиргла
Вашата електрична алатка е направена да работи долго
време со минимално одржување. Постојаното работење
на задоволително ниво зависи од правилната грижа за
алатката и редовното чистење.
Предупредување: Пред да започнете со било какво
одржување, исклучете ја алатката и извадете ја од струја.
♦ Редовно чистете ги отворите за вентилација на
вашата алатка со употреба на мека четка или сува
крпа.
♦ Редовно чистете го куќиштето на моторот со
употреба на влажна крпа. Не употребувајте
абразивни средства за чистење или средства за
чистење на база на растворувач.
Замена на приклучок за струја (само за Велика
Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок за струја:
♦ Внимателно ослободете се од стариот приклучок.
♦ Поврзете го кафеавиот кабел на приклучокот за фаза
во новиот приклучок.
♦ Поврзете го синиот кабел со неутралниот терминал.
Предупредување: Ништо не смее да се поврзува на
терминалот за заземјување.
Следете ги упатствата за монтирање и обезбедете
квалитетни приклучоци. Препорачан осигурувач: 5 A.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не смее да се
фрла со останатиот отпад од домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека вашиот Stanley Fat Max
производ треба да биде заменет или дека повеќе не ви
е од корист, не го фрлајте со отпадот од домаќинството.
Овозможете да биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени производи
и пакувања овозможува материјалите да
бидат рециклирани и повторно употребени.
Повторното употребување на рециклирани
материјали помага во спречувањето на
загадувањето на животната средина и ја
намалува побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено
собирање на електрични производи за домаќинство од
страна на локалните отпади или продавачите при набавка
на нов производ.
Stanley Europe има објекти за собирање и рециклирање
на Stanley Fat Max производи кога тие ќе го достигнат
крајот на работниот век. За ја искористите оваа услуга, ве
молиме да го вратите производот кај било кој овластен
сервисер кој ќе го собере во ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот овластен
сервисер доколку стапите во контакт со локалното
претставништво на Stanley Europe преку адресата
назначена во оваа упатство. Постои и друга можност:
списокот на овластени сервисери на Stanley Europe и сите
детали за нашите услуги после купувањето можат да се
најдат на интернет на: www.2helpU.com
Декларација за сообразност со
правилата на ЕЗ
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
FME440 Шмиргла
Stanley Europe декларира дека производите опишани под
„технички податоци“ се во склад со:
2006/42/EК, EN 60745-1:2009 +A1:2010,
EN 60745-2-4:2009 +A11:2011
Овие производи исто така се во склад со Директивата
2004/108/EК и 2011/65/EУ. За повеќе информации ве
молиме да стапите во контакт со Stanley Europe преку
следнава адреса или да погледнете на крајот
на упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување на
техничките податоци и ја дава оваа декларација во име
на Stanley Europe.
Технички податоци
FME440
(Тип 1)
Влезен напон
Vнаизменична струја
230
Влезна моќност
W
480
Број на вртења
на подлогата (без
оптоварување)
min-1
4.000 - 12.000
Површина на подлогата
за шмирглање
mm
Ø 125
Тежина
kg
2,47
Р. Леврик
Менаџер за инженеринг
Stanley Fat Max Европа, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Велика Британија
21/08/2015
LpA (звучен притисок) 86 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A)
LWA (звучна моќност) 97 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A)
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по три оски)
спрема EN 60745:
Вредност на емисија на вибрации (ah) 6.94 m/s2, отстапување (K) 1.5 m/s2
25
Гаранција
StanleyEurope е сигурен во квалитетот на своите
производи и нуди извонредена гаранција за
професионалните корисници на производот. Гарантната
изјава ги дополнува и на ниеден начин не ги ограничува
вашите договорни права како приватен непрофесионален
корисник. Гаранцијата важи на териториите на земјитечленки на Европската унија и на Европската зона на
слободна трговија.
ПОЛНА ГАРАНЦИЈА ОД ЕДНА ГОДИНА
Доколку вашиот Stanley Fat Max производ стане
неисправен поради неквалитетен материјал или
изработка во рок од 12 месеци од датумот на купувањето,
Stanley Europe гарантира дека бесплатно ќе ги замени
расипаните делови или, по своја проценка, бесплатно ќе
го замени уредот под услов:
♦ Производот да не бил погрешно употребуван и да
бил употребуван во склад со упатството за употреба.
♦ Производот да бил добро одржуван;
♦ Не бил направен обид за поправки од неовластени
лица;
♦ Да е покажан доказ за купувањето.
♦ Stanley Fat Max производот да е вратен заедно со
сите оригинални делови
Доколку сакате да поднесете рекламација, стапете
во контакт со продавачот или најдете ја адресата на
најблискиот овластен сервисер на Stanley Fat Max во
каталогот на Stanley Fat Max, или стапете во контакт со
локалното претставништво на Stanley преку адресата
назначена во ова упатство. Списокот на овластени
сервисери на Stanley Fat Max и сите детали за нашите
услуги после купувањето можат да се најдат на интернет
на:www. stanley.eu/3
zst00306759 - 30-05-2016
26
27
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising