FME440 | Stanley FME440 RANDOM ORBIT SANDER instruction manual

372001-88 EST
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
10
3
4
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
e.
Teie Stanley Fat Max FME440 lihvmasin on loodud puidu,
metalli, plasti ja värvitud pindade lihvimiseks. See tööriist
on mõeldud nii professionaalsetele kasutajatele kui ka
mitteprofessionaalsetele erakasutajatele.
f.
Ohutusjuhised
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamise
kohta
3.
a.
Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja
juhised. Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse
ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis alles.
Hoiatustes kasutatud termin „elektritööriist” viitab võrgutoitel
töötavatele (juhtmega) ja akutoitel töötavatele (juhtmeta)
elektritööriistadele.
b.
1.
a.
c.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
Töökoha ohutus
Hoidke töökoht puhas ja hästi valgustatud. Korrast
ära ja pimedad tööalad soodustavad õnnetuste
juhtumist.
Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus
keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside või
tolmu läheduses. Elektritööriistad tekitavad sädemeid,
mis võivad süüdata tolmu või aurud.
Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad elektritööriista
kasutamise ajal ohutus kauguses. Tähelepanu
hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista üle.
Elektriohutus
Elektritööriista pistikud peavad vastama
pistikupesale. Ärge kunagi muutke pistikut mis tahes
moel. Ärge kasutage maandatud elektritööriistade
puhul adapterpistikut. Muutmata pistikud ja sobivad
pistikupesad vähendavad elektrilöögiohtu.
Vältige kehalist kontakti selliste maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid, pliidid ja
külmkapid. Elektrilöögi oht tõuseb, kui teie keha
on maaga ühenduses.
Vältige elektritööriistade sattumist vihma kätte või
märgadesse tingimustesse.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
Kasutage toitekaablit õigesti. Ärge kunagi kasutage
seadme toitekaablit selle kandmiseks, tõmbamiseks
või pistiku eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
kaablit kuumuse, õli, teravate servade ja liikuvate
osade eest. Kahjustatud või sassis kaablid suurendavad
elektrilöögiohtu.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
Kui kasutate tööriista välitingimustes, tarvitage
kindlasti välitingimustesse sobivat pikenduskaablit.
Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli kasutamine
vähendab elektrilöögiriski.
Kui elektritööriista kasutamine niisketes tingimustes
on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab elektrilöögi
ohtu.
Isiklik ohutus
Säilitage valvsus, jälgige, mida teete, ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsinuna ega alkoholi,
narkootikumide või arstimite mõju all olles. Kui
elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu kas või
hetkeks hajub, võite saada raskeid kehavigastusi.
Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati
nägemiskaitset. Isikukaitsevahendid nagu tolmumask,
mittelibisevad jalanõud, kiiver ja kuulmiskaitse
vähendavad õigetes tingimustes kasutades
kehavigastusi.
Vältige tahtmatut käivitamist. Veenduge enne
tööriista vooluvõrku ja/või aku külge ühendamist,
kättevõtmist ja kandmist, et toitelüliti on
väljalülitatud asendis.
Kandes tööriista, sõrm lülitil, või ühendades toiteallikaga
tööriista, mille lüliti on tööasendis, võib juhtuda õnnetus.
Enne elektritööriista sisselülitamist eemaldage
kõik reguleerimisvõtmed ja mutrivõtmed. Tööriista
pöörleva osa külge jäetud mutri- või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke
tasakaalu. See tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke
lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed,
riided ja kindad eemal liikuvatest osadest.
Lotendavad rõivad, ehted ja pikad juuksed võivad jääda
liikuvate osade külge kinni.
Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed
ja kogumisseadmed, siis veenduge, et
need on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadme kasutamine võib vähendada
tolmuga seotud ohte.
Elektritööriista kasutamine ja hooldamine
Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage
konkreetseks otstarbeks sobivat elektritööriista.
Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
mis on tööks ette nähtud.
Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei saa lülitist
sisse ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei saa lülitist
juhtida, on ohtlik ja vajab remonti.
5
EESTI KEEL
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist ja tööriista
hoiule panemist eemaldage tööriist vooluvõrgust
ja/või eemaldage aku. Nende kaitsemeetmete
rakendamine vähendab elektritööriista soovimatu
käivitamise ohtu.
Pikemaks seisma jäetud elektritööriistu hoidke
lastele kättesaamatus kohas. Mitte lubada tööriista
kasutada inimestel kes pole saanud vastavat
väljaõpet või pole lugenud kasutusjuhendit.
Oskamatutes kätes võivad elektritööriistad olla väga
ohtlikud.
Hooldage elektritööriistu. Veenduge, et liikuvad osad
on õiges asendis ega ole kinni kiilunud, detailid
on terved ja puuduvad muud tingimused, mis
võivad mõjutada tööriista tööd. Kahjustuste korral
laske tööriista enne edasist kasutamist remontida.
Tööriistade halb hooldamine põhjustab palju õnnetusi.
Hoidke lõiketerad terava ja puhtana. Õigesti hooldatud
ja teravate servadega lõikeriistad kiiluvad väiksema
tõenäosusega kinni ning neid on lihtsam juhtida.
Kasutage elektritööriista, tarvikuid, otsakuid jms
vastavalt käesolevas juhendis toodule, võttes
arvesse nii tööpiirkonda kui ka tehtava töö iseloomu.
Tööriista kasutamine mittesihtotstarbeliselt võib
põhjustada ohtliku olukorra.
Teenindus
Laske tööriista korrapäraselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja kasutage ainult
originaalvaruosi. Nii tagate elektritööriista ohutuse.
Lisahoiatused elektritööriistade kasutamise kohta
Hoiatus! Täiendavad hoiatused lihvmasinate jaoks
♦
♦
Kui te teete tööd, mille käigus võib lõiketarvik
puutuda kokku varjatud juhtmetega, hoidke
elektritööriista ainult isoleeritud hoidepindadest.
Voolu all oleva juhtmega kokkupuutumisel satuvad voolu
alla ka elektritööriista lahtised metallosad ning võivad
anda kasutajale elektrilöögi.
Kinnitage detail stabiilse aluse külge pitskruvidega
või muul sobival viisil. Detaili hoidmisel käega või
vastu keha on detail ebastabiilne ja nii võib selle üle
kaduda kontroll.
Hoiatus! Kokkupuude lihvimisel tekkiva tolmuga või
selle sissehingamine võib mõjuda halvasti seadme
kasutaja ning võimalike kõrvalseisjate tervisele.
Kandke tolmumaski, mis on mõeldud kaitseks
tolmu ja aurude eest, ning veenduge, et tööalasse
sisenevad isikud oleksid samuti kaitstud.
6
♦
♦
♦
♦
Eemaldage pärast lihvimist hoolikalt kogu tolm.
Olge eriti ettevaatlik, kui lihvite värvi, mis võib sisaldada
pliid, või kui töötate sellise puidu/metalliga, mille
lihvimisel võib eralduda mürgist tolmu:
♦ Ärge laske tööpiirkonda lapsi ega rasedaid naisi.
♦ Ärge sööge, jooge ega suitsetage tööpiirkonnas.
♦ Kõrvaldage tolmuosakesed ja muud jäägid ohutult.
Käesolev seade ei ole ette nähtud kasutamiseks selliste
isikute (sh laste) käes, kelle füüsilised, sensoorsed või
vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad
vajalikud kogemused või teadmised. See on lubatud vaid
siis, kui neid valvab või juhendab seadme kasutamisel
nende ohutuse eest vastutav isik.
Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei mängiks
seadmega.
Ettenähtud otstarvet on kirjeldatud selles
kasutusjuhendis. Mis tahes tarvikute või lisaseadmete
kasutamine või tööriista kasutamine viisil, mida
selles kasutusjuhendis ei soovitata, võib põhjustada
kehavigastuse või varalise kahju ohtu.
Kõrvalseisjate ohutus
♦
♦
Seade ei sobi kasutamiseks füüsilise või vaimse
puudega ega ka kogenematule või väheste teadmistega
inimesele (s.h lapsed), kes ei tööta ohutuse eest
vastutava isiku järelevalve all või keda vastav isik pole
seadme kasutamise asjus instrueerinud.
Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei mängiks
seadmega.
Muud ohud.
Tööriista kasutamisel võivad tekkida muud ohud, mida ei
ole lisatud hoiatustes kirjeldatud. Need ohud võivad tekkida
valesti kasutamise, pikemaajalise kasutamise jne tõttu.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turvaseadeldiste
kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Need on järgmised:
♦ Vigastuste tekkimine pöörlevate/liikuvate osade
puudutamisel.
♦ Vigastuste tekkimine osade, terade või tarvikute
vahetamisel.
♦ Vigastuste tekkimine seadme pikemaajalisel
kasutamisel. Tööriista pikemaajalisel kasutamisel
tehke regulaarselt puhkepause.
♦ Kuulmiskahjustused.
♦ Tervisekahjustused, mille põhjuseks on tööriista
kasutamise käigus sisse hingatud tolm (näiteks
puiduga töötamisel, eriti tamme, pöögi ja MDFplaatide puhul).
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis sisalduvad
deklareeritud vibratsioonitasemed on mõõdetud vastavalt
standardis EN 60745 kirjeldatud standardsele katsemeetodile
EESTI KEEL
ning neid võib kasutada tööriistade võrdlemiseks.
Deklareeritud vibratsioonitaset võib samuti kasutada
kokkupuute esmaseks hindamiseks.
Hoiatus! Elektritööriista tegelikul kasutamisel võib vibratsioon
erineda deklareeritud väärtusest, sõltuvalt tööriista
kasutamise viisidest. Vibratsioonitase võib ületada eespool
toodut.
Vibratsiooniga kokkupuute hindamisel selleks, et määrata
kindlaks direktiiviga 2002/44/EÜ nõutud meetmed töökohal
elektritööriistu kasutavate isikute kaitsmiseks, tuleb võtta
arvesse tegelikke kasutustingimusi ja tööriista kasutamise
viisi, sealhulgas töötsükli kõiki osi, näiteks lisaks reaalse
kasutamise ajale ka neid aegu, mil tööriist on välja lülitatud
või töötab tühijooksul.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on toodud järgmised piktogrammid koos
kuupäevakoodiga:
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks peab
kasutaja tähelepanelikult lugema kasutusjuhendit.
Elektriohutus
See tööriist on topeltisolatsiooniga, seetõttu pole
maandusjuhe vajalik. Kontrollige alati, et toitepinge
vastab andmesildile märgitud väärtusele.
♦
Kui toitekaabel on kahjustunud, tuleb lasta see ohutuse
tagamiseks tootjal või Stanley Fat Maxi volitatud
hoolduskeskusel välja vahetada.
Pikenduskaabli kasutamine
♦ Kasutage alati ainult tunnustatud pikenduskaablit, mis
sobib laadija sisendvõimsusega (vt tehnilisi andmeid).
Enne kasutamist veenduge, et pikenduskaabel pole
kahjustatud ega kulunud. Vahetage kahjustatud
või defektne pikenduskaabel välja. Kui kasutate
kaablirulli, kerige see alati täielikult lahti. Kui kasutate
pikendusjuhet, mis ei sobi tööriista toitesisendiga või mis
on kahjustunud või muul moel rikkis, võib see põhjustada
tulekahju- või elektrilöögi ohtu.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned neist.
1. Käivituslüliti
2. Lukustusnupp
3. Töökiiruse piiramise nupp
4. Tolmueraldusväljund
5. Lihvimisketas
Kokkupanemine
Hoiatus! Enne kokkupanemist veenduge, et tööriist on välja
lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud.
Lihvimisketta paigaldamine (joon. A)
♦
♦
♦
Asetage tööriist lauale võll näoga ülespoole.
Asetage liivapaber (5) võllile.
Kinnitage lihvimisketas kruvidega (6).
Liivapaberi paigaldamine (joonis B)
Hoiatus! Ärge kunagi kasutage tööriista ilma liivapaberi või
tarvikuta.
♦ Suruge liivapaber kindlalt ja ühtlaselt lihvimiskettale
(5) ning veenduge, et liivapaberi avad on lihvimisaluse
avadega joondus.
Tolmukoti paigaldamine ja eemaldamine (joonis C)
♦
♦
Paigutage tolmukott (7) tolmueraldusava (4) kohale.
Eemaldage tolmukott, tõmmake tolmueraldusava küljest
ära.
Tolmuimeja ühendamine (joonis D)
♦
Sisestage tolmuimeja voolik (8) tolmueraldusavasse (4).
Kasutamine
Hoiatus! Laske tööriistal töötada oma kiirusega. Ärge
koormake seda üle.
Kiirusevalits
Kiirusevalits võimaldab teil tööriista kiiruse detaili materjalile
vastavaks reguleerida.
♦ Seadistage töökiiruse piiramise nupp (3) soovitud
asendisse. Kasutage suurt kiirust puidu jaoks, keskmist
kiirust vineeri ja sünteetiliste materjalide jaoks ja väikest
kiirust akrüülklaasi, mitteraudmetallide ning värvide
eemaldamise jaoks.
Sisse- ja väljalülitamine
♦
♦
♦
Tööriista sisselülitamiseks vajutage "on/off (sisse/välja)"
lülitit (1).
Pidevtöö režiimi kasutamiseks vajutage lukustusnuppu
(2) ja vabastage "on/off (sisse/välja)" lüliti.
Tööriista väljalülitamiseks vabastage "on/off (sisse/välja)"
lüliti. Tööriista väljalülitamiseks pidevalt töörežiimilt
vajutage veel kord "on/off (sisse/välja)" lülitit ning
vabastage.
Automaatne pidurdussüsteem
See omadus piirab kiirust seni, kui tööriist detaili ei puuduta.
Niipea kui tööriist asetatakse detailile, töötab ketas tavalisel
töökiirusel edasi.
7
EESTI KEEL
Tolmukoti tühjendamine
Keskkonnakaitse
Tolmukotti tuleb tühjendada iga 10 minuti tagant.
♦ Raputage tolmukoti sisu tühjaks.
Nõuanded optimaalseks kasutamiseks (joonis E)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ärge avaldage tööristale liiga suurt survet.
Kontrollige liivapaberi seisundit regulaarselt.
Vajaduse korral vahetage need välja.
Lihvige alati puidule sobiva teraga.
Kui lihvite uusi värvikihte enne järgmise värvikihi
pealekandmist, kasutage eriti peent liivapaberit.
Väga ebatasastel korral või värvikihtide eemaldamisel
alustage jämeda liivapaberiga. Teiste pindade puhul
alustage keskmise liivapaberiga. Mõlemal juhul minge
sileda viimistluse saavutamiseks hiljem üle peenele
liivapaberile.
Lisateavet saadaval olevate tarvikute kohta saate oma
edasimüüjalt.
Tarvikud
Teie tööriista jõudlus sõltub kasutatavast tarvikust.
Stanley Fat Maxi tarvikute tootmisel on järgitud rangeid
kvaliteedistandardeid ja silmas peetud teie tööriista
jõudluse suurendamist. Meie tarvikud tagavad teie tööriista
maksimaalse võimaliku tõhususe.
Hooldamine
Teie tööriist on loodud pikaajaliseks kasutamiseks ja vajab
minimaalset hooldamist. Pideva rahuldava töö tagamiseks
tuleb selle eest hoolitseda ja tööriista regulaarselt puhastada.
Hoiatus! Enne mis tahes hooldustööde tegemist lülitage
tööriist välja ja eemaldage see vooluvõrgust.
♦ Puhastage tööriista ventilatsiooniavasid regulaarselt
pehme harja või kuiva lapiga.
♦ Puhastage mootori korpust regulaarselt niiske lapiga.
Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid
puhastusvahendeid.
Toitepistiku vahetamine (ainult Suurbritannia ja
Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige järgmiselt:
♦ Kõrvaldage vana pistik ohutult.
♦ Ühendage pruun juhe uue pingestatud pistiku
faasiklemmiga.
♦ Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
Hoiatus! Maandusklemmiga ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 5 A.
8
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada
koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie Stanley Fat Maxi toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode vastavasse
kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite eraldi kogumine
aitab materjale taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida keskkonna saastamist
ja vähendab vajadust tooraine järele.
Kohalikud määrused võivad nõuda elektroonikaromu
eraldamist olmejäätmetest ning selle viimist prügilasse või
jaemüüjale, kellelt ostate uue toote.
Stanley Europe pakub võimalust Stanley Fat Maxi toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast kasutusea
lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige toode volitatud
remonditöökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda
Stanley Europe'i kohalikku esindusse, mille aadressi leiate
sellest kasutusjuhendist. Samuti on Stanley Europe'i volitatud
remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse
üksikasjad ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil
www.2helpU.com
Tehnilised andmed
FME440
(Tüüp 1)
230
Sisendpinge
Vac
Sisendvõimsus
W
Orbitid (koormata)
min
Lihvimisaluse pind
mm
Ø 125
Mass
kg
2,47
480
-1
4000 - 12000
LpA (helirõhk) 86 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
LWA (helivõimsus) 97 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa)
mõõdetuna vastavalt EN 60745:
Vibratsioonitugevus (ah) 6,94 m/s2, määramatus (K) 1,5 m/s2
EESTI KEEL
EÜ vastavusavaldus
MASINADIREKTIIV
FME440 Lihvmasin
Stanley Europe kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed”
kirjeldatud tooted vastavad järgmistele dokumentidele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1:2009 +A1:2010,
EN 60745-2-4:2009 +A11:2011
Samuti vastavad tooted direktiividele 2004/108/EÜ ja
2011/65/EL. Lisainfo saamiseks võtke palun ühendust
Stanley Europe’iga allpool asuval aadressil või vaadake
kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni
kokkupanemise eest ja kinnitab seda Stanley Europe’i nimel.
R. Laverick
Ehitusjuht
Stanley Fat Max Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Suurbritannia
21.08.2015
Garantii
Stanley Europe on oma toodete kvaliteedis kindel ja pakub
selle toote professionaalsetele kasutajatele erakordset
garantiid. See garantii täiendab teie lepingulisi õigusi
mitteprofessionaalse erakasutajana ega piira neid kuidagi.
Garantii kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.
ÜHEAASTANE TÄISGARANTII
Kui teie Stanley Fat Maxi tootel ilmneb 12 kuu jooksul alates
ostukuupäevast materjali- või valmistamisviga, vahetab
Stanley Europe vastavalt oma äranägemisele kõik defektsed
osad või seadme välja, kui on täidetud järgmised tingimused:
♦ Toodet ei ole väärkasutatud ja seda on kasutatud
vastavalt kasutusjuhendile.
♦ Toote puhul esineb ainult normaalset kulumist;
♦ Volitamata isikud ei ole püüdnud toodet remontida;
♦ Esitatakse ostudokument.
♦ Stanley Fat Maxi toode tagastatakse koos kõigi algsete
komponentidega.
Kui te soovite esitada pretensiooni, pöörduge müüja poole,
leidke Stanley Fat Maxi lähim volitatud remonditöökoda
Stanley Fat Maxi kataloogist või võtke ühendust Stanley
kohaliku esindusega selles kasutusjuhendis oleval aadressil.
Stanley Fat Maxi volitatud remonditöökodade nimekiri ja
müügijärgse teeninduse üksikasjad on leitavad internetis
aadressil: www. stanley.eu/3
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша шлифовальная машина Stanley Fat Max FME440
предназначена для шлифования деревянных,
металлических, пластиковых и окрашенных поверхностей.
Данный инструмент предназначен для эксплуатации
профессиональными и непрофессиональными
пользователями.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
b.
c.
d.
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение всех
перечисленных ниже правил безопасности
и инструкций может привести к поражению
электрическим током, возникновению пожара
и/или получению тяжелой травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации для их дальнейшего
использования. Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) электроинструменту или
аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
e.
f.
1.
a.
b.
c.
Безопасность рабочего места
Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте
хорошее освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может привести
к несчастному случаю.
Не используйте электроинструменты, если
есть опасность возгорания или взрыва,
например, вблизи легко воспламеняющихся
жидкостей, газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые разряды,
которые могут воспламенить пыль или горючие
пары.
Во время работы с электроинструментом не
подпускайте близко детей или посторонних лиц.
Отвлечение внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
3.
a.
b.
2.
a.
10
Электробезопасность
Вилка кабеля электроинструмента должна
соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку электрического
кабеля. Не используйте соединительные
штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод заземления.
Использование оригинальной вилки кабеля
c.
и соответствующей ей штепсельной розетки
уменьшает риск поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом
избегайте физического контакта с заземленными
объектами, такими как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты и холодильники. Риск
поражения электрическим током увеличивается, если
Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под дождем
или во влажной среде. Попадание воды
в электроинструмент увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте
кабель для переноски электроинструмента или
для вытягивания его вилки из штепсельной
розетки. Не подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур и смазочных
веществ; держите его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента. Повреждённый
или запутанный кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе с электроинструментом на открытом
воздухе используйте удлинительный кабель,
предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для работы
на открытом воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во влажной среде
используйте источник питания, оборудованный
устройством защитного отключения (УЗО).
Использование УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
Личная безопасность
При работе с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что Вы делаете,
и руководствуйтесь здравым смыслом. Не
используйте электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая неосторожность при
работе с электроинструментами может привести
к серьезной травме.
При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно: пылезащитной
маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых наушников, значительно
снизит риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска. Перед
тем, как подключить электроинструмент к сети
РУССКИЙ ЯЗЫК
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
и/или аккумулятору, поднять или перенести его,
убедитесь, что выключатель находится
в положении «выключено».
Не переносите электроинструмент с нажатой
кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой
розетке электроинструмент, выключатель которого
установлен в положение «включено», это может
привести к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента снимите
с него все регулировочные или гаечные
ключи. Регулировочный или гаечный ключ,
оставленный закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать причиной тяжёлой
травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда сохраняйте
равновесие и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при работе
с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом. Во время
работы не надевайте свободную одежду или
украшения. Следите за тем, чтобы Ваши волосы,
одежда или перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей инструмента.
Свободная одежда, украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжен устройством
сбора и удаления пыли, убедитесь, что данное
устройство подключено и используется
надлежащим образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает риск
возникновения несчастного случая, связанного
с запыленностью рабочего пространства.
Использование электроинструментов
и технический уход
Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает надёжно и безопасно
только при соблюдении параметров, указанных в его
технических характеристиках.
Не используйте электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается в положение
включения или выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой
розетки и/или извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой принадлежностей
или при хранении электроинструмента. Такие
меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты
в недоступном для детей месте и не позволяйте
лицам, не знакомым с электроинструментом или
e.
f.
g.
5.
a.
данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты
представляют опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность
совмещения и легкость перемещения подвижных
частей, целостность деталей и любых других
элементов электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не будет полностью
отремонтирован. Большинство несчастных случаев
являются следствием недостаточного технического
ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности с острыми
кромками позволяют избежать заклинивания
и делают работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары
и насадки в соответствии с данным
Руководством и с учетом рабочих условий
и характера будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению может
создать опасную ситуацию.
Техническое обслуживание
Ремонт Вашего электроинструмента должен
производиться только квалифицированными
специалистами с использованием идентичных
запасных частей. Это обеспечит безопасность
Вашего электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные меры безопасности
при работе шлифовальными машинами
♦
♦
Держите инструмент за изолированные ручки
при выполнении операций, во время которых
режущий инструмент может соприкасаться
со скрытой проводкой. Контакт режущей
принадлежности с находящимся под напряжением
проводом делает не покрытые изоляцией
металлические части электроинструмента «живыми»,
что создает опасность поражения оператора
электрическим током
Используйте струбцины или другие
приспособления для фиксации обрабатываемой
детали, устанавливая их только на неподвижной
поверхности. Если держать обрабатываемую
деталь руками или с упором в собственное тело,
то можно потерять контроль над инструментом или
обрабатываемой деталью.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
Внимание! Контакт с пылью или вдыхание
пыли, возникающей в ходе шлифовальных
работ, может представлять опасность
для здоровья оператора и окружающих
лиц. Надевайте респиратор, специально
разработанный для защиты от пыли и паров,
и следите, чтобы лица, находящиеся в рабочей
зоне, также были обеспечены средствами
индивидуальной защиты.
♦
♦
♦
♦
После окончания работы тщательно убирайте всю
образовавшуюся пыль.
Соблюдайте особую осторожность при удалении
краски, которая может иметь свинцовую основу,
или при шлифовании некоторых сортов дерева или
металла, которые могут быть источником токсичной
пыли:
♦ Не позволяйте детям или беременным женщинам
находиться в рабочей зоне.
♦ Не принимайте пищу, не пейте и не курите
в рабочей зоне.
♦ Удаляйте частицы пыли и прочие отходы
безопасным для окружающей среды способом.
Данный инструмент не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии необходимого
опыта или навыка, за исключением, если они
выполняют работу под присмотром или получили
инструкции относительно работы
с этим инструментом от лица, отвечающего
за их безопасность. Не позволяйте детям играть
с электроинструментом.
Назначение инструмента описывается в данном
руководстве по эксплуатации. Использование любых
принадлежностей или приспособлений, а также
выполнение данным инструментом любых видов
работ, не рекомендованных данным руководством по
эксплуатации, может привести к несчастному случаю
и/или повреждению личного имущества.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
12
Данный прибор не может использоваться людьми
(включая детей) со сниженными физическими,
сенсорными и умственными способностями или
при отсутствии необходимого опыта или навыка,
за исключением, если они выполняют работу под
присмотром или получили инструкции относительно
работы с этим инструментом от лица, отвечающего
за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных рисков,
которые не вошли в описанные здесь правила
техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при
неправильном или продолжительном использовании
изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование
предохранительных устройств, некоторые остаточные
риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/
двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены деталей
инструмента, ножей или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента. При использовании инструмента
в течение продолжительного периода времени
делайте регулярные перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли
в процессе работы с инструментом (например,
при обработке древесины, в особенности, дуба,
бука и ДВП).
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических
характеристиках инструмента и декларации соответствия,
были измерены в соответствии со стандартным методом
определения вибрационного воздействия согласно
EN60745 и могут использоваться при сравнении
характеристик различных инструментов. Приведенные
значения уровня вибрации могут также использоваться
для предварительной оценки величины вибрационного
воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при
работе с электроинструментом зависят от вида работ,
выполняемых данным инструментом, и могут отличаться
от заявленных значений. Уровень вибрации может
превышать заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия для
определения необходимых защитных мер (2002/44/
EC) для людей, использующих в процессе работы
электроинструменты, необходимо принимать во
внимание действительные условия использования
электроинструмента, учитывая все составляющие
рабочего цикла, в том числе, время, когда инструмент
находится в выключенном состоянии, время, когда он
работает без нагрузки, а также время его запуска
и отключения.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Маркировка инструмента
На инструменте содержатся следующие значки вместе
с кодом даты:
Внимание! Полное ознакомление
с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Электробезопасность
Данный инструмент защищен двойной
изоляцией, что исключает потребность
в заземляющем проводе. Следите за
напряжением электрической сети, оно должно
соответствовать величине, обозначенной на
информационной табличке электроинструмента.
♦
Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна
производиться только на заводе-изготовителе или
в авторизованном сервисном центре Stanley Fat Max.
Использование удлинительного кабеля
Всегда используйте удлинительные кабели
установленного образца, соответствующие входной
мощности данного инструмента (см. раздел «Технические
характеристики»). Перед использованием проверьте
удлинительный кабель на наличие признаков
повреждения, старения и износа. В случае обнаружения
повреждений удлинительный кабель подлежит замене.
При использовании кабельного барабана, всегда
полностью разматывайте кабель. Использование
удлинительного кабеля, не подходящего для входной
мощности инструмента или имеющего повреждения или
дефекты, может послужить причиной возгорания
и поражения электрическим током.
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или некоторые
из перечисленных ниже составных частей:
1. Пусковой выключатель
2. Кнопка блокировки пускового выключателя
3. Поворотный переключатель скорости вращения
электродвигателя
4. Отверстие пылеотвода
5. Шлифовальная подошва
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь, что
инструмент выключен и отсоединён от электросети.
Крепление шлифовальной подошвы (Рис. А)
♦
♦
♦
Положите инструмент на стол, шпинделем вверх.
Установите подошву (5) на шпиндель.
Зафиксируйте подошву винтами (6).
Крепление шлифовальной бумаги (Рис. В)
Внимание! Никогда не используйте инструмент без
шлифовальной бумаги или насадок.
♦ Крепко и равномерно прижмите шлифовальную
бумагу к шлифовальной подошве (5) таким образом,
чтобы отверстия в листе совместились
с отверстиями на подошве.
Установка и снятие пылесборника (Рис. С)
♦
♦
Установите пылесборник (7) на отверстие
пылеотвода (4).
Чтобы снять пылесборник, стяните его с отверстия
пылеотвода.
Подключение к пылесосу (Рис. D)
♦
Вставьте шланг (8) пылесоса в отверстие
пылеотвода (4).
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс. Избегайте
перегрузки электроинструмента.
Регулировка скорости
Поворотный переключатель скорости вращения
электродвигателя позволит отрегулировать скорость
в соответствии с материалом обрабатываемой
поверхности.
♦ Установите поворотный переключатель (3)
в нужное положение. Используйте высокую скорость
для обработки древесины, среднюю скорость для
обработки и фанеры и синтетических материалов
и низкую скорость для обработки акриловых
пластиков, цветных металлов, а также для удаления
краски.
Включение и выключение
♦
♦
♦
Чтобы включить инструмент, нажмите на клавишу
пускового выключателя (1).
Для непрерывного режима работы нажмите кнопку
блокировки выключателя (2) и отпустите клавишу
пускового выключателя.
Чтобы выключить инструмент, отпустите клавишу
пускового выключателя. Для выключения
непрерывного режима работы инструмента
снова нажмите и отпустите клавишу пускового
выключателя.
Автоматическая тормозная система
Данная функция ограничивает скорость подошвы всё
время, пока подошва не касается заготовки. Как только
инструмент опустится на заготовку, нормальная рабочая
скорость будет достигнута.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Опорожнение пылесборника
Пылесборник должен опорожняться каждые 10 минут
использования инструмента.
♦ Потрясите пылесборник, опорожняя его содержимое.
Рекомендации по оптимальному
использованию (Рис. Е)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Не надавливайте слишком сильно на
электроинструмент.
Регулярно проверяйте состояние шлифовальной
бумаги. При необходимости замените.
Шлифуйте всегда вдоль волокон древесины.
Используйте мелкозернистую наждачную бумагу при
шлифовании свежеокрашенной поверхности перед
нанесением нового слоя краски.
На неровных, шероховатых поверхностях, а также
для удаления толстых слоев старых лакокрасочных
покрытий предварительно используйте
обдирочную (крупнозернистую) шлифовальную
бумагу. На прочих поверхностях предварительно
используйте получистовую (средней зернистости)
шлифовальную бумагу. В обоих случаях при
последующем шлифовании перейдите на чистовую
(мелкозернистую) шлифовальную бумагу, чтобы
получить ровную, гладкую поверхность.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему дилеру.
Дополнительные принадлежности
Производительность Вашего электроинструмента
напрямую зависит от используемых принадлежностей.
Принадлежности Stanley Fat Max изготовлены
в соответствии с самыми высокими стандартами качества
и способны увеличить производительность Вашего
электроинструмента. Используя эти принадлежности,
Вы достигнете наилучших результатов в работе.
Техническое обслуживание
Ваш инструмент рассчитан на работу в течение
продолжительного времени при минимальном
техническом обслуживании. Срок службы и надёжность
инструмента увеличиваются при правильном уходе
и регулярной чистке.
Внимание! Перед любыми видами работ по
техническому обслуживанию выключайте инструмент
и отключайте его от источника питания.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия
Вашего инструмента мягкой щеткой или сухой тканью.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя влажной
тканью. Не используйте абразивные чистящие
средства, а также чистящие средства на основе
растворителей.
14
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя
утилизировать вместе с обычными бытовыми
отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие
Stanley Fat Max или Вы больше в нем не нуждаетесь,
не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами.
Отнесите изделие в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком
службы и их упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно использовать.
Использование переработанных материалов
помогает защищать окружающую среду
от загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить сбор
старых электрических продуктов отдельно от бытового
мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии при покупке
нового изделия.
Stanley Europe обеспечивает прием и переработку
отслуживших свой срок изделий Stanley Fat Max. Чтобы
воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше
изделие в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего
авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш
местный офис Stanley Europe по адресу, указанному
в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров Stanley
Europe и полную информацию о нашем послепродажном
обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете
по адресу: www.2helpU.com
РУССКИЙ ЯЗЫК
Технические характеристики
FME440
(Тип 1)
Напряжение питания
В перем. тока
230
Потребляемая мощность
Вт
480
Частота движения
эксцентрика
(без нагрузки)
д/мин.
4,000 - 12,000
Диаметр шлифовальной
подошвы
мм
125
Вес
кг
2,47
Р. Лейверик (R. Laverick)
Менеджер по производству
Stanley Fat Max Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
21.08.2015
Гарантийные условия
LpA (звуковое давление) 86 дБ(А), Погрешность (K) 3 дБ(А)
LwA (акустическая мощность) 97 дБ(А), Погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Вибрационное воздействие (ah) 6,94 м/с2, погрешность (K) 1,5 м/с2
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
FME440 Шлифовальная машина
Stanley Europe заявляет, что продукция, описанная в
“технических характеристиках” соответствует:
2006/42/EC, EN 60745-1:2009 +A1:2010, EN 60745-24:2009 +A11:2011
Эти продукты также соответствуют Директиве 2004/108/
EC и 2011/65/EU. За дополнительной информацией
обращайтесь в компанию Stanley Europe по адресу,
указанному ниже или приведенному на задней стороне
обложки руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность за
составление технической документации и составил
данную декларацию по поручению компании Stanley
Europe.
Компания Stanley Europe уверена в качестве
своей продукции и, в связи с этим, предлагает
профессиональным пользователям исключительные
условия гарантийного обслуживания продуктов. Данные
гарантийные условия никоим образом не нарушают
договорных прав непрофессиональных пользователей
на гарантийное обслуживание. Гарантия действительна
в пределах территорий государств-членов Европейского
союза и Европейской зоны свободной торговли.
1 ГОД ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ
При повреждении продукта Stanley Fat Max в течение
12 месяцев со дня покупки, произошедшего вследствие
дефекта материалов или производственного брака,
Stanley Europe гарантирует замену всех неисправных
частей без взимания платы или, по нашему усмотрению,
бесплатную замену самого инструмента, при условии,
что:
♦ Продукт использовался без нарушения правил
эксплуатации в соответствии с руководством по
эксплуатации.
♦ Продукт пришел в негодность вследствие
нормального износа;
♦ Ремонт продукта не производился посторонними
лицами.
♦ Имеется подтверждение факта совершения покупки.
♦ Продукт Stanley Fat Max возвращен в полной
комплектации и с наличием всех оригинальных
составных частей.
Если Вы хотите подать заявку на гарантийное
обслуживание, обратитесь к Вашему продавцу, в один
из авторизованных сервисных центров Stanley Fat Max,
список которых приведен в каталоге продукции Stanley
Fat Max, или в ближайший сервисный центр Stanley по
адресу, указанному на упаковке продукта или в данном
руководстве по эксплуатации. Список авторизованных
сервисных центров Stanley Fat Max и полную
информацию о нашем послепродажном обслуживании Вы
можете найти в интернете по адресу: www.stanley.eu/3
zst00306746 - 30-05-2016
15
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Eesti
AS Tallmac
Mustame tee 44
EE-10621 Tallin
Tel.: +372 6562999
Faks.: +372 6562855
www.tallmac.ee
Latvija
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.: +371 67556949
Fax: +371 67555140
www.licgotus.lv
Lietuva
HARDIM
Žirmünų g. 139a
09120 Vilnius
Tel.: 00370-5273 73 59
Fax: 00370-5273 74 73
www.hardim.lt
Elremta
Neries kr. 16E
48402 Kaunas
Tel.: 00370-37370138
Fax: 00370-37350108
www.elremta.lt
GITANA UAB
Bičiulių g. 32, Budrikuų k.
96320 Klaipėdos r.
Tel.: 00370-4641 08 81
Fax: 00370-4631 04 85
www.gitana.lt
Teavet Lahima teenindaja kohta leiate veebisaidilt:
www.2helpu.com
Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi meklejiēt mājas lapā:
www.2helpu.com
Informaciją apie artimiausias remonto dirbtuves rasite
tinklalapyje: www.2helpu.com
Download PDF

advertising