FME440 | Stanley FME440 RANDOM ORBIT SANDER instruction manual

370001-10 LT
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
10
3
4
LIETUVIŲ
Naudojimo paskirtis
Šis „Stanley Fat Max FME440“ šlifuoklis skirtas medienai,
metalui, plastikui ir dažytiems paviršiams šlifuoti. Šis įrankis
skirtas profesionaliam ir asmeniniam, neprofesionaliam
naudojimui.
Saugos informacija
f.
3.
a.
Bendrieji įspėjimai darbui su elektriniais įrankiais
Įspėjimas! Perskaitykite visus saugos įspėjimus
ir visus nurodymus. Jei bus nesilaikoma toliau
pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros
smūgio, gaisro ir (arba) sunkaus sužeidimo pavojus.
Išsaugokite visus įspėjimus ir nurodymus ateičiai.
Sąvoka „elektrinis įrankis“ visuose toliau pateiktuose
nurodymuose reiškia pagrindinį, jungiamą į elektros lizdą (su
laidu) arba akumuliatorinį (belaidį) elektrinį įrankį.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Darbo vietos sauga
Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.
Užgriozdintos ir tamsios vietos dažnai yra nelaimingų
atsitikimų priežastimi.
Nenaudokite elektrinių įrankių aplinkose, kur gali kilti
sprogimas, pavyzdžiui, ten, kur yra degiųjų skysčių,
dujų arba dulkių. Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis,
nuo kurių gali užsidegti dulkės arba garai.
Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite artyn vaikų
ir pašalinių asmenų. Jie gali blaškyti dėmesį ir dėl to
galite nesuvaldyti įrankio.
Elektros sauga
Elektrinių įrankių kištukai privalo atitikti elektros
lizdus. Niekada niekaip nemodifikuokite kištuko. Su
įžemintais elektriniais įrankiais niekada nenaudokite
jokių adapterių. Nepakeisti, originalūs kištukai ir juos
atitinkantys elektros lizdai sumažins elektros smūgio
pavojų.
Venkite kontakto su įžemintais paviršiais, pavyzdžiui,
vamzdžiais, radiatoriais, viryklėmis ir šaldytuvais.
Jei jūsų kūnas būtų įžemintas, elektros smūgio pavojus
padidėtų.
Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba esant
drėgnoms oro sąlygoms.
Į elektrinį įrankį patekęs vanduo padidina elektros
smūgio pavojų.
Atsargiai elkitės su elektros laidu. Niekada
nenaudokite laido elektriniam įrankiui nešti, jam
ar kištukui traukti. Saugokite laidą nuo karščio,
tepalo, aštrių kraštų arba judančių dalių. Pažeisti arba
susinarplioję laidai padidina elektros smūgio pavojų.
Dirbdami su elektriniais įrankiais lauke, naudokite
tam pritaikytą ilginimo laidą. Naudojant darbui lauke
tinkamą laidą, sumažėja elektros smūgio pavojus.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai reikia naudoti
drėgnoje aplinkoje, naudokite maitinimo šaltinį,
apsaugotą liekamosios elektros srovės prietaisu
(RCD). Naudojant RCD, sumažėja elektros smūgio
pavojus.
Asmens sauga
Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote ir vadovaukitės
sveika nuovoka, kai dirbate su elektriniu įrankiu.
Nenaudokite elektrinio įrankio būdami pavargę arba
veikiami narkotikų, alkoholio arba vaistų. Dirbant su
elektriniu įrankiu užtenka vienos neatidumo akimirkos
ir galima sunkiai susižeisti.
Dėvėkite asmenines apsaugines priemones. Visada
naudokite akių apsaugos priemones. Apsauginės
priemonės, pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai
batai neslidžiais padais, šalmas ar ausų apsaugos,
naudojamos atitinkamomis sąlygomis, mažina
susižeidimo pavojų.
Būkite atsargūs, kad netyčia neįjungtumėte įrankio.
Prieš įjungdami įrankį į elektros tinklą ir (arba)
įdėdami akumuliatorių bloką, prieš paimdami ar
nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar išjungtas
jo jungiklis.
Nešant elektrinius įrankius uždėjus pirštą ant jų jungiklio
arba įjungiant įrankius į elektros tinklą, kai jų jungikliai yra
įjungti, įvyksta nelaimingų atsitikimų.
Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite nuo jo
visus reguliavimo raktus ar veržliarakčius. Neištraukę
veržliarakčio iš besisukančios elektros įrankio dalies
rizikuojate susižeisti.
Nepersitempkite. Visuomet tvirtai stovėkite ant
žemės, išlaikykite pusiausvyrą. Taip galėsite lengviau
suvaldyti elektrinį įrankį netikėtomis situacijomis.
Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite laisvų
rūbų arba laisvai kabančių papuošalų. Plaukus,
aprangą ir pirštines laikykite atokiau nuo judančių
dalių. Judamosios dalys gali įtraukti laisvus drabužius,
papuošalus ar ilgus plaukus.
Jei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių trauktuvus
ir dulkių surinkimo prietaisus, būtinai juos prijunkite
ir tinkamai naudokite. Naudojant dulkių surinkimo
įrenginius, galima sumažinti su dulkėmis susijusius
pavojus.
Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra
Elektros įrankio negalima apkrauti per dideliu darbo
krūviu. Darbui atlikti naudokite tinkamą įrankį.
Tinkamu elektriniu įrankiu geriau ir saugiau atliksite
darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra numatytas.
Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo jungiklis jo
neįjungia arba neišjungia. Bet kuris elektrinis įrankis,
kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas – jį
privaloma pataisyti.
5
LIETUVIŲ
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo, priedų
pakeitimo arba paruošimo saugojimui darbus,
atjunkite šį elektrinį įrankį nuo energijos šaltinio
ir (arba) ištraukite akumuliatoriaus kasetę. Tokios
apsauginės priemonės sumažina pavojų netyčia įjungti
elektrinį įrankį.
Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį laikykite
vaikams nepasiekiamoje vietoje, ir neleiskite jo
naudoti su šiuo elektriniu įrankiu arba šiomis
instrukcijomis nesusipažinusiems asmenims.
Naudojami nekvalifikuotų vartotojų, elektriniai įrankiai yra
pavojingi.
Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius įrankius.
Patikrinkite, ar sutampa ir nestringa judamosios
dalys, ar nėra sulūžusių dalių ir kitų gedimų, kurie
galėtų turėti įtakos elektrinių įrankių veikimui. Jeigu
elektrinis įrankis sugadintas, prieš naudojant jį reikia
pataisyti. Daugelis nelaimingų atsitikimų nutinka dėl
prastai prižiūrimų elektrinių įrankių.
Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs. Tinkamai
techniškai prižiūrimi pjovimo įrankiai aštriais pjovimo
galais mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
Elektrinius įrankius, papildomus įtaisus ir smulkias
įrankių dalis (peilius, grąžtus ir kt.) naudokite
vadovaudamiesi šia instrukcija ir konkrečios
rūšies elektriniams įrankiams numatytu būdu,
atsižvelgdami į darbo sąlygas bei darbą, kurį reikia
atlikti. Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams nei
numatytieji atlikti, gali susidaryti pavojingų situacijų.
Techninė priežiūra
Šį elektrinį įrankį privalo techniškai prižiūrėti
kvalifikuotas specialistas, naudodamas originalias
keičiamąsias dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros
įrankio darbą.
Papildomi įspėjimai darbui su elektriniais įrankiais
Įspėjimas! Papildomos šlifuoklių saugos taisyklės.
♦
♦
6
Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo dalys gali
paliesti paslėptus laidus, laikykite elektrinį įrankį
tik už izoliuotų. laikymui skirtų paviršių. Pjovimo
daliai prisilietus prie „gyvo“ laido, neizoliuotos metalinės
elektrinio įrankio dalys gali sukelti elektros smūgį ir
nutrenkti operatorių.
Naudokite spaustuvus arba kitą praktišką būdą
ruošiniui pritvirtinti ir prilaikyti ant stabilios
platformos. Laikant ruošinį ranka arba atrėmus į kūną,
jis nėra stabilus, todėl galima prarasti kontrolę.
Įspėjimas! Palietus arba įkvėpus šlifuojant kylančių
dulkių, gali kilti pavojus naudotojo ir šalia esančiųjų
sveikatai. Dėvėkite specialias, nuo dulkių bei dūmų
apsaugančias kaukes ir užtikrinkite, kad taip pat
būtų apsaugoti ir darbo vietoje esantys arba į ją
įeinantys žmonės.
♦
♦
♦
♦
Nušlifavę, kruopščiai nuvalykite visas dulkes.
Ypač būkite atsargūs šlifuodami dažus, kurie galėtų būti
pagaminti švino pagrindu, arba šlifuodami medieną bei
metalą, nuo kurių gali kilti nuodingų dulkių:
♦ Į darbo vietą neleiskite vaikų ir nėščių.
♦ Darbo vietoje nevalgykite, negerkite ir nerūkykite.
♦ Saugiai pašalinkite dulkių daleles bei kitokius
nešvarumus.
Vaikams ir asmenims, nesugebantiems saugiai naudotis
šiuo įrankiu dėl savo psichikos, jutiminės arba protinės
negalios arba patirties bei žinių trūkumo, negalima
naudotis šiuo prietaisu be už šių asmenų saugumą
atsakingų asmenų priežiūros ir nurodymų.
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo buitiniu
prietaisu.
Numatytoji paskirtis aprašyta šiame vartotojo vadove.
Naudojant šiame vadove nerekomenduojamus
papildomus įtaisus arba priedus, arba naudojant
įrankį ne pagal numatytąją paskirtį, gali kilti asmeninio
susižeidimo ir (arba) turtinės žalos pavojus.
Kitų asmenų sauga
♦
♦
Vaikams ir asmenims, nesugebantiems saugiai naudotis
prietaisu dėl savo psichikos, jutiminės arba protinės
negalios arba patirties bei žinių trūkumo, negalima
naudotis šiuo prietaisu be už šių asmenų saugumą
atsakingų asmenų priežiūros ir nurodymų.
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo buitiniu
prietaisu.
Kiti pavojai.
Naudojant šį įrankį, gali kilti papildomų kitų pavojų, kurie
gali būti nenurodyti pateiktuose įspėjimuose dėl saugos.
Šie pavojai gali kilti naudojant įrankį ne pagal paskirtį, ilgai
naudojant įrankį ir pan.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo
ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų pavojų išvengti
neįmanoma. Galimi pavojai:
♦ Susižeidimai, prisilietus prie bet kurių besisukančių
(judamųjų) dalių.
♦ Susižalojimai keičiant bet kokias dalis, diskus arba
priedus.
♦ Žala, patiriama įrankį naudojant ilgą laiką. Jeigu
įrankį reikia naudoti ilgą laiką, būtinai reguliariai
darykite pertraukas.
♦ Klausos pablogėjimas.
LIETUVIŲ
♦
Sveikatai kylantys pavojai įkvėpus dulkių,
susidariusių naudojant įrankį (pavyzdžiui, apdirbant
medieną, ypač ąžuolą, beržą ir MDF).
išvyniokite kabelį. Naudojant įrankio įvesties galios
neatitinkantį arba pažeistą ar sugadintą ilginimo kabelį,
gali kilti gaisro ir elektros smūgio pavojus.
Vibracija
Funkcijos
Techninių duomenų skyriuje ir atitikties deklaracijoje
pateiktos deklaruotosios vibracijos emisijos vertės išmatuotos
standartiniu bandymų būdu pagal standartą EN 60745; jos
gali būti naudojamos vienų įrankių palyginimui su kitais.
Nurodyta keliama vibracija taip pat gali būti naudojama
preliminariam vibracijos poveikiui įvertinti.
Šis įrankis turi kai kurias arba visas šias funkcijas:
1. Įjungimo/išjungimo jungiklis
2. Fiksavimo mygtukas
3. Greičio valdymo rankenėlė
4. Dulkių ištraukimo anga
5. Šlifavimo diskas
Įspėjimas! Faktinio elektrinio įrankio darbo metu keliama
vibracija gali skirtis nuo nurodytojo dydžio, priklausomai nuo
to, kokiais būdais naudojamas šis įrankis. Vibracijos lygis gali
viršyti nurodytąjį lygį.
Surinkimas
Vertinant vibracijos poveikį, norint nustatyti apsaugos
priemones, reikalaujamas pagal 2002/44/EB žmonių, darbe
reguliariai naudojančių elektrinius įrankius, apsaugai, reikia
atsižvelgti į vibracijos poveikio įvertinimą, faktines įrankio
naudojimo sąlygas ir kaip tas įrankis yra naudojamas,
o taip pat atsižvelgti į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiui,
ne tik į įrankio naudojimo laiką, bet ir protarpius, kai įrankis
būna išjungtas ir kai jis veikia tuščiąja eiga.
Šlifavimo disko montavimas (A pav.)
Ant įrankio esantys ženklai
Kartu su datos kodu ant įrankio rasite pavaizduotas šias
piktogramas:
Įspėjimas! Norėdamas sumažinti susižeidimo
pavojų, vartotojas privalo perskaityti šią naudojimo
instrukciją.
Elektros sauga
Šis įrankis turi dvigubą izoliaciją, todėl jo nereikia
įžeminti. Visuomet patikrinkite, ar elektros tinklo
įtampa atitinka kategorijos plokštelėje nurodytą
įtampą.
♦
Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti
pavojaus, jį nedelsiant privalo pakeisti įgaliotasis
„Stanley Fat Max“ techninės priežiūros centro
darbuotojas.
Ilginimo laido naudojimas
♦ Naudokite tik aprobuotą ilginimo laidą, kurio galia
atitiktų šio įrankio galią (žr. techninius duomenis).
Prieš naudodami ilginimo kabelį, apžiūrėkite, ar jis
nepažeistas, nesusidėvėjęs ir nepasenęs. Jeigu ilginimo
kabelis yra pažeistas arba su defektais, pakeiskite jį
nauju. Jeigu naudojate kabelio ritę, visuomet iki galo
Įspėjimas! Prie surenkant prietaisą, jis privalo būti išjungtas
ir atjungtas nuo elektros tinklo.
♦
♦
♦
Padėkite įrankį ant stalo velenu aukštyn.
Uždėkite šlifavimo diską (5) ant veleno.
Priveržkite šlifavimo diską varžtais (6).
Šlifavimo lakštų uždėjimas (B pav.)
Įspėjimas! Niekada nenaudokite įrankio be šlifavimo lakšto
arba priedo.
♦ Tvirtai ir lygiai užspauskite lakštą ant šlifavimo disko (5),
lakšte esančias skyles būtinai sutapdinami su pagrindo
skylėmis.
Dulkių surinkimo maišelio uždėjimas ir nuėmimas
(C pav.)
♦
♦
Užmaukite dulkių surinkimo maišelį (7) ant dulkių
ištraukimo angos (4).
Norėdami nuimti dulkių surinkimo maišelį, nutraukite
jį nuo dulkių ištraukimo angos.
Dulkių siurblio prijungimas (D pav.)
♦
Įkiškite dulkių siurblio žarną (8) į dulkių ištraukimo angą
(4).
Naudojimas
Įspėjimas! Įrankis darbą privalo atlikti pats, savaiminiu
greičiu. Nenaudokite jo jėga, norėdami darbą atlikti greičiau.
Greičio valdiklis
Greičio valdiklis leidžia nustatyti medžiagai apdoroti tinkamą
įrankio greičio nuostatą.
♦ Nustatykite greičio valdymo rankenėlę (3) ties norima
nuostata. Medienai rinkitės didesnį greitį, fanerai
ir sintetinėms medžiagoms – vidutinį greitį, o akriliniam
stiklui, spalvotajam metalui apdoroti bei dažams šalinti
– mažiausią greitį.
7
LIETUVIŲ
Įjungimas ir išjungimas
♦
♦
♦
Norėdami įrankį įjungti, spauskite įjungimo/išjungimo
jungiklį (1).
Jeigu norite, kad įrankis veiktų be perstojo, paspauskite
fiksavimo mygtuką (2) ir atleiskite greičio keitimo jungiklį.
Jeigu įrankį norite išjungti, atleiskite įjungimo/išjungimo
jungiklį. Norėdami nutraukti nepertraukiamą įrankio
veikimą, dar kartą paspauskite ir atleiskite įjungimo/
išjungimo jungiklį.
Automatinio stabdymo sistema
Ši funkcija palaiko ribotą disko sukimosi greitį, kai įrankis
neliečia ruošinio. Padėjus įrankį ant ruošinio, diskas pasieks
įprastą sukimosi greitį.
Dulkių surinkimo maišelis ištuštinimas
Dulkių surinkimo maišelį reikia ištuštinti kas 10 minučių.
♦ Pakratykite dulkių surinkimo maišelį, kad iškristų visos
dulkės.
Patarimai, kaip optimaliai naudoti įrankį (E pav.)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Per daug nespauskite įrankio.
Reguliariai tikrinkite šlifavimo lakšto būklę.
Jei reikia, pakeiskite jį.
Visada šlifuokite išilgai medienos pluošto.
Nušlifavę naujus dažų sluoksnius, prieš dažydami dar
vieną sluoksnį, naudokite labai smulkų šlifavimo popierių.
Labai nelygius paviršius šlifuokite arba senus dažų
sluoksnius šalinkite stambiu šlifavimo popieriumi. Kitus
paviršius pradėkite šlifuoti vidutinio rupumo popieriumi.
Abiem atvejais palaipsniui naudokite vis smulkesnį
šlifavimo popierių, kad paviršius būtų lygus.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie galimus
priedus, kreipkitės į pardavėją.
Priedai
Įrankio veikimas priklauso nuo naudojamo priedo.
„Stanley Fat Max“ priedai yra pagaminti laikantis aukštos
kokybės standartų ir skirti pagerinti įrankio eksploatacines
savybes. Naudojant šiuos priedus, įrankis veiks geriausiai.
Techninė priežiūra
Šis elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam darbui, prireikiant
minimalios techninės priežiūros. Įrankis tarnaus kokybiškai
ir ilgai, jei jį tinkamai prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
Įspėjimas! Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros
darbus, išjunkite įrankį ir atjunkite jį nuo elektros tinklo.
♦ Įrankio ventiliacijos angas reguliariai valykite minkštu
šepetėliu arba sausu skudurėliu.
♦ Reguliariai drėgnu skudurėliu nuvalykite variklio korpusą.
Nenaudokite jokių šveičiamųjų arba tirpiklių pagrindu
pagamintų valiklių.
8
Elektros kištuko keitimas (tik Jungtinės Karalystės
ir Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
♦ Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
♦ Rudą laidą junkite prie naujo elektros kištuko gnybto,
turinčio įtampą.
♦ Mėlyną laidą junkite prie elektros kištuko neutralaus
gnybto.
Įspėjimas! Prie įžeminimo įvado nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama su aukštos
kokybės kištukais. Rekomenduojamas saugiklis: 5 A.
Aplinkosauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio negalima
išmesti kartu su kitomis namų ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti šį „
Stanley Fat Max“ gaminį nauju arba jeigu jis jums daugiau
nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis namų ūkio atliekomis.
Atiduokite šį gaminį į atskirą surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir pakuotę,
sudaroma galimybė juos perdirbti ir panaudoti iš
naujo. Tokiu būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą
ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas atskiras
elektrinių gaminių surinkimas iš namų ūkių, iš savivaldybių
atliekų surinkimo vietų, arba juos, perkant naują gaminį, gali
paimti prekybos agentai.
„Stanley Europe“ surenka senus naudotus „Stanley Fat Max“
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu. Norėdami
pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite savo gaminį bet kuriam
įgaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite susisiekę
su vietine „Stanley Europe“ atstovybe, šioje instrukcijoje
nurodytu adresu. Be to, interneto tinklapyje pateiktas sąrašas
įgaliotųjų „Stanley Europe“ įrangos remonto dirbtuvių bei
tiksli informacija apie mūsų produktų techninio aptarnavimo
centrus, jų kontaktinė informacija: www.2helpU.com
LIETUVIŲ
Garantija
Techniniai duomenys
FME440
(1 tipas)
Įvesties įtampa
Vac
230
Galios įvestis
W
480
Sūkiai (be apkrovos)
min-1
4 000–12 000
Šlifavimo pagrindo
paviršius
mm
Ø 125
Svoris
kg
2,47
LpA (garso slėgis) 86 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)
LWA (garso galia) 97 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)
Bendros vibracijos vertės (triašio vektoriaus suma) pagal EN 60745:
Vibracijos skleidimo vertė (ah) 6,94 m/s2, paklaida (K) 1,5 m/s2
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
FME440 Šlifuoklis
„Stanley Europe“ deklaruoja, kad šie gaminiai, aprašyti
„Techninių duomenų“ skyriuje, atitinka:
2006/42/EB, EN 60745-1:2009 +A1:2010,
EN 60745-2-4:2009 +A11:2011
Bendrovė „Stanley Europe“ yra užtikrinta savo gaminių
kokybe ir siūlo išskirtinę garantiją šio gaminio naudotojams.
Ši garantija papildo, bet jokiais būdais nepažeidžia jūsų,
privataus neprofesionalaus vartotojo sutartinių
arba įstatyminių teisių. Ši garantija galioja Europos Sąjungos
valstybių narių ir Europos laisvos prekybos zonos
teritorijose.
VISAVERTĖ VIENŲ METŲ GARANTIJA
Jeigu šis „Stanley Fat Max“ gaminys sugestų dėl medžiagų
arba gamybos defektų per 12 mėnesių nuo pirkimo datos,
bendrovė „Stanley Europe“ garantuoja nemokamą visų
sugedusių dalių pakeitimą arba, savo nuožiūra, nemokamą
viso prietaiso pakeitimą, su sąlyga, kad:
♦ gaminys nebuvo netinkamai naudojamas – buvo
naudojamas pagal šią naudojimo instrukciją;
♦ gaminys buvo saugotas nuo nusidėvėjimo;
♦ jo nebandė taisyti neįgaliotieji asmenys;
♦ pateiktas šio gaminio įsigijimą patvirtinantis dokumentas.
♦ „Stanley Fat Max“ gaminys grąžinamas pilnai
sukomplektuotas, su visomis originaliomis
sudedamosiomis dalimis.
Jeigu norite pateikti pretenziją, susisiekite su savo pardavėju
arba artimiausiu įgaliotuoju „Stanley Fat Max“ techninio
aptarnavimo centru, nurodytu „Stanley Fat Max“ kataloge,
arba susisiekite su mūsų „Stanley“ biuru šiame vadove
nurodytu adresu. Įgaliotųjų „Stanley Fat Max“ atstovų sąrašą,
o taip pat visą informaciją apie mūsų garantinio aptarnavimo
paslaugas rasite internete adresu: www. stanley.eu/3
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas 2004/108/EB ir
2011/65/EB. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis
į „Stanley Europe“ atstovą toliau nurodytu adresu arba
žiūrėkite į vadovo pabaigoje pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už techninio
dokumento sukūrimą ir pateikia šią deklaraciją
„Stanley Europe“.
R. Laverick
Technikos direktorius
Stanley Fat Max Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom (Jungtinė Karalystė)
2015-08-21
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша шлифовальная машина Stanley Fat Max FME440
предназначена для шлифования деревянных,
металлических, пластиковых и окрашенных поверхностей.
Данный инструмент предназначен для эксплуатации
профессиональными и непрофессиональными
пользователями.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
b.
c.
d.
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение всех
перечисленных ниже правил безопасности
и инструкций может привести к поражению
электрическим током, возникновению пожара
и/или получению тяжелой травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации для их дальнейшего
использования. Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) электроинструменту или
аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
e.
f.
1.
a.
b.
c.
Безопасность рабочего места
Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте
хорошее освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может привести
к несчастному случаю.
Не используйте электроинструменты, если
есть опасность возгорания или взрыва,
например, вблизи легко воспламеняющихся
жидкостей, газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые разряды,
которые могут воспламенить пыль или горючие
пары.
Во время работы с электроинструментом не
подпускайте близко детей или посторонних лиц.
Отвлечение внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
3.
a.
b.
2.
a.
10
Электробезопасность
Вилка кабеля электроинструмента должна
соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку электрического
кабеля. Не используйте соединительные
штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод заземления.
Использование оригинальной вилки кабеля
c.
и соответствующей ей штепсельной розетки
уменьшает риск поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом
избегайте физического контакта с заземленными
объектами, такими как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты и холодильники. Риск
поражения электрическим током увеличивается, если
Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под дождем
или во влажной среде. Попадание воды
в электроинструмент увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте
кабель для переноски электроинструмента или
для вытягивания его вилки из штепсельной
розетки. Не подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур и смазочных
веществ; держите его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента. Повреждённый
или запутанный кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе с электроинструментом на открытом
воздухе используйте удлинительный кабель,
предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для работы
на открытом воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во влажной среде
используйте источник питания, оборудованный
устройством защитного отключения (УЗО).
Использование УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
Личная безопасность
При работе с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что Вы делаете,
и руководствуйтесь здравым смыслом. Не
используйте электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая неосторожность при
работе с электроинструментами может привести
к серьезной травме.
При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно: пылезащитной
маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых наушников, значительно
снизит риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска. Перед
тем, как подключить электроинструмент к сети
РУССКИЙ ЯЗЫК
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
и/или аккумулятору, поднять или перенести его,
убедитесь, что выключатель находится
в положении «выключено».
Не переносите электроинструмент с нажатой
кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой
розетке электроинструмент, выключатель которого
установлен в положение «включено», это может
привести к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента снимите
с него все регулировочные или гаечные
ключи. Регулировочный или гаечный ключ,
оставленный закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать причиной тяжёлой
травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда сохраняйте
равновесие и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при работе
с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом. Во время
работы не надевайте свободную одежду или
украшения. Следите за тем, чтобы Ваши волосы,
одежда или перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей инструмента.
Свободная одежда, украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжен устройством
сбора и удаления пыли, убедитесь, что данное
устройство подключено и используется
надлежащим образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает риск
возникновения несчастного случая, связанного
с запыленностью рабочего пространства.
Использование электроинструментов
и технический уход
Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает надёжно и безопасно
только при соблюдении параметров, указанных в его
технических характеристиках.
Не используйте электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается в положение
включения или выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой
розетки и/или извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой принадлежностей
или при хранении электроинструмента. Такие
меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты
в недоступном для детей месте и не позволяйте
лицам, не знакомым с электроинструментом или
e.
f.
g.
5.
a.
данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты
представляют опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность
совмещения и легкость перемещения подвижных
частей, целостность деталей и любых других
элементов электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не будет полностью
отремонтирован. Большинство несчастных случаев
являются следствием недостаточного технического
ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности с острыми
кромками позволяют избежать заклинивания
и делают работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары
и насадки в соответствии с данным
Руководством и с учетом рабочих условий
и характера будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению может
создать опасную ситуацию.
Техническое обслуживание
Ремонт Вашего электроинструмента должен
производиться только квалифицированными
специалистами с использованием идентичных
запасных частей. Это обеспечит безопасность
Вашего электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные меры безопасности
при работе шлифовальными машинами
♦
♦
Держите инструмент за изолированные ручки
при выполнении операций, во время которых
режущий инструмент может соприкасаться
со скрытой проводкой. Контакт режущей
принадлежности с находящимся под напряжением
проводом делает не покрытые изоляцией
металлические части электроинструмента «живыми»,
что создает опасность поражения оператора
электрическим током
Используйте струбцины или другие
приспособления для фиксации обрабатываемой
детали, устанавливая их только на неподвижной
поверхности. Если держать обрабатываемую
деталь руками или с упором в собственное тело,
то можно потерять контроль над инструментом или
обрабатываемой деталью.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
Внимание! Контакт с пылью или вдыхание
пыли, возникающей в ходе шлифовальных
работ, может представлять опасность
для здоровья оператора и окружающих
лиц. Надевайте респиратор, специально
разработанный для защиты от пыли и паров,
и следите, чтобы лица, находящиеся в рабочей
зоне, также были обеспечены средствами
индивидуальной защиты.
♦
♦
♦
♦
После окончания работы тщательно убирайте всю
образовавшуюся пыль.
Соблюдайте особую осторожность при удалении
краски, которая может иметь свинцовую основу,
или при шлифовании некоторых сортов дерева или
металла, которые могут быть источником токсичной
пыли:
♦ Не позволяйте детям или беременным женщинам
находиться в рабочей зоне.
♦ Не принимайте пищу, не пейте и не курите
в рабочей зоне.
♦ Удаляйте частицы пыли и прочие отходы
безопасным для окружающей среды способом.
Данный инструмент не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии необходимого
опыта или навыка, за исключением, если они
выполняют работу под присмотром или получили
инструкции относительно работы
с этим инструментом от лица, отвечающего
за их безопасность. Не позволяйте детям играть
с электроинструментом.
Назначение инструмента описывается в данном
руководстве по эксплуатации. Использование любых
принадлежностей или приспособлений, а также
выполнение данным инструментом любых видов
работ, не рекомендованных данным руководством по
эксплуатации, может привести к несчастному случаю
и/или повреждению личного имущества.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
12
Данный прибор не может использоваться людьми
(включая детей) со сниженными физическими,
сенсорными и умственными способностями или
при отсутствии необходимого опыта или навыка,
за исключением, если они выполняют работу под
присмотром или получили инструкции относительно
работы с этим инструментом от лица, отвечающего
за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных рисков,
которые не вошли в описанные здесь правила
техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при
неправильном или продолжительном использовании
изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование
предохранительных устройств, некоторые остаточные
риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/
двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены деталей
инструмента, ножей или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента. При использовании инструмента
в течение продолжительного периода времени
делайте регулярные перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли
в процессе работы с инструментом (например,
при обработке древесины, в особенности, дуба,
бука и ДВП).
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических
характеристиках инструмента и декларации соответствия,
были измерены в соответствии со стандартным методом
определения вибрационного воздействия согласно
EN60745 и могут использоваться при сравнении
характеристик различных инструментов. Приведенные
значения уровня вибрации могут также использоваться
для предварительной оценки величины вибрационного
воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при
работе с электроинструментом зависят от вида работ,
выполняемых данным инструментом, и могут отличаться
от заявленных значений. Уровень вибрации может
превышать заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия для
определения необходимых защитных мер (2002/44/
EC) для людей, использующих в процессе работы
электроинструменты, необходимо принимать во
внимание действительные условия использования
электроинструмента, учитывая все составляющие
рабочего цикла, в том числе, время, когда инструмент
находится в выключенном состоянии, время, когда он
работает без нагрузки, а также время его запуска
и отключения.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Маркировка инструмента
На инструменте содержатся следующие значки вместе
с кодом даты:
Внимание! Полное ознакомление
с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Электробезопасность
Данный инструмент защищен двойной
изоляцией, что исключает потребность
в заземляющем проводе. Следите за
напряжением электрической сети, оно должно
соответствовать величине, обозначенной на
информационной табличке электроинструмента.
♦
Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна
производиться только на заводе-изготовителе или
в авторизованном сервисном центре Stanley Fat Max.
Использование удлинительного кабеля
Всегда используйте удлинительные кабели
установленного образца, соответствующие входной
мощности данного инструмента (см. раздел «Технические
характеристики»). Перед использованием проверьте
удлинительный кабель на наличие признаков
повреждения, старения и износа. В случае обнаружения
повреждений удлинительный кабель подлежит замене.
При использовании кабельного барабана, всегда
полностью разматывайте кабель. Использование
удлинительного кабеля, не подходящего для входной
мощности инструмента или имеющего повреждения или
дефекты, может послужить причиной возгорания
и поражения электрическим током.
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или некоторые
из перечисленных ниже составных частей:
1. Пусковой выключатель
2. Кнопка блокировки пускового выключателя
3. Поворотный переключатель скорости вращения
электродвигателя
4. Отверстие пылеотвода
5. Шлифовальная подошва
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь, что
инструмент выключен и отсоединён от электросети.
Крепление шлифовальной подошвы (Рис. А)
♦
♦
♦
Положите инструмент на стол, шпинделем вверх.
Установите подошву (5) на шпиндель.
Зафиксируйте подошву винтами (6).
Крепление шлифовальной бумаги (Рис. В)
Внимание! Никогда не используйте инструмент без
шлифовальной бумаги или насадок.
♦ Крепко и равномерно прижмите шлифовальную
бумагу к шлифовальной подошве (5) таким образом,
чтобы отверстия в листе совместились
с отверстиями на подошве.
Установка и снятие пылесборника (Рис. С)
♦
♦
Установите пылесборник (7) на отверстие
пылеотвода (4).
Чтобы снять пылесборник, стяните его с отверстия
пылеотвода.
Подключение к пылесосу (Рис. D)
♦
Вставьте шланг (8) пылесоса в отверстие
пылеотвода (4).
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс. Избегайте
перегрузки электроинструмента.
Регулировка скорости
Поворотный переключатель скорости вращения
электродвигателя позволит отрегулировать скорость
в соответствии с материалом обрабатываемой
поверхности.
♦ Установите поворотный переключатель (3)
в нужное положение. Используйте высокую скорость
для обработки древесины, среднюю скорость для
обработки и фанеры и синтетических материалов
и низкую скорость для обработки акриловых
пластиков, цветных металлов, а также для удаления
краски.
Включение и выключение
♦
♦
♦
Чтобы включить инструмент, нажмите на клавишу
пускового выключателя (1).
Для непрерывного режима работы нажмите кнопку
блокировки выключателя (2) и отпустите клавишу
пускового выключателя.
Чтобы выключить инструмент, отпустите клавишу
пускового выключателя. Для выключения
непрерывного режима работы инструмента
снова нажмите и отпустите клавишу пускового
выключателя.
Автоматическая тормозная система
Данная функция ограничивает скорость подошвы всё
время, пока подошва не касается заготовки. Как только
инструмент опустится на заготовку, нормальная рабочая
скорость будет достигнута.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Опорожнение пылесборника
Пылесборник должен опорожняться каждые 10 минут
использования инструмента.
♦ Потрясите пылесборник, опорожняя его содержимое.
Рекомендации по оптимальному
использованию (Рис. Е)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Не надавливайте слишком сильно на
электроинструмент.
Регулярно проверяйте состояние шлифовальной
бумаги. При необходимости замените.
Шлифуйте всегда вдоль волокон древесины.
Используйте мелкозернистую наждачную бумагу при
шлифовании свежеокрашенной поверхности перед
нанесением нового слоя краски.
На неровных, шероховатых поверхностях, а также
для удаления толстых слоев старых лакокрасочных
покрытий предварительно используйте
обдирочную (крупнозернистую) шлифовальную
бумагу. На прочих поверхностях предварительно
используйте получистовую (средней зернистости)
шлифовальную бумагу. В обоих случаях при
последующем шлифовании перейдите на чистовую
(мелкозернистую) шлифовальную бумагу, чтобы
получить ровную, гладкую поверхность.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему дилеру.
Дополнительные принадлежности
Производительность Вашего электроинструмента
напрямую зависит от используемых принадлежностей.
Принадлежности Stanley Fat Max изготовлены
в соответствии с самыми высокими стандартами качества
и способны увеличить производительность Вашего
электроинструмента. Используя эти принадлежности,
Вы достигнете наилучших результатов в работе.
Техническое обслуживание
Ваш инструмент рассчитан на работу в течение
продолжительного времени при минимальном
техническом обслуживании. Срок службы и надёжность
инструмента увеличиваются при правильном уходе
и регулярной чистке.
Внимание! Перед любыми видами работ по
техническому обслуживанию выключайте инструмент
и отключайте его от источника питания.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия
Вашего инструмента мягкой щеткой или сухой тканью.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя влажной
тканью. Не используйте абразивные чистящие
средства, а также чистящие средства на основе
растворителей.
14
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя
утилизировать вместе с обычными бытовыми
отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие
Stanley Fat Max или Вы больше в нем не нуждаетесь,
не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами.
Отнесите изделие в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком
службы и их упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно использовать.
Использование переработанных материалов
помогает защищать окружающую среду
от загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить сбор
старых электрических продуктов отдельно от бытового
мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии при покупке
нового изделия.
Stanley Europe обеспечивает прием и переработку
отслуживших свой срок изделий Stanley Fat Max. Чтобы
воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше
изделие в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего
авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш
местный офис Stanley Europe по адресу, указанному
в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров Stanley
Europe и полную информацию о нашем послепродажном
обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете
по адресу: www.2helpU.com
РУССКИЙ ЯЗЫК
Технические характеристики
FME440
(Тип 1)
Напряжение питания
В перем. тока
230
Потребляемая мощность
Вт
480
Частота движения
эксцентрика
(без нагрузки)
д/мин.
4,000 - 12,000
Диаметр шлифовальной
подошвы
мм
125
Вес
кг
2,47
Р. Лейверик (R. Laverick)
Менеджер по производству
Stanley Fat Max Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
21.08.2015
Гарантийные условия
LpA (звуковое давление) 86 дБ(А), Погрешность (K) 3 дБ(А)
LwA (акустическая мощность) 97 дБ(А), Погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Вибрационное воздействие (ah) 6,94 м/с2, погрешность (K) 1,5 м/с2
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
FME440 Шлифовальная машина
Stanley Europe заявляет, что продукция, описанная
в “технических характеристиках” соответствует:
2006/42/EC, EN 60745-1:2009 +A1:2010,
EN 60745-2-4:2009 +A11:2011
Эти продукты также соответствуют Директиве 2004/108/
EC и 2011/65/EU. За дополнительной информацией
обращайтесь в компанию Stanley Europe по адресу,
указанному ниже или приведенному на задней стороне
обложки руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность за
составление технической документации и составил
данную декларацию по поручению компании
Stanley Europe.
Компания Stanley Europe уверена в качестве
своей продукции и, в связи с этим, предлагает
профессиональным пользователям исключительные
условия гарантийного обслуживания продуктов. Данные
гарантийные условия никоим образом не нарушают
договорных прав непрофессиональных пользователей
на гарантийное обслуживание. Гарантия действительна
в пределах территорий государств-членов Европейского
союза и Европейской зоны свободной торговли.
1 ГОД ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ
При повреждении продукта Stanley Fat Max в течение
12 месяцев со дня покупки, произошедшего вследствие
дефекта материалов или производственного брака,
Stanley Europe гарантирует замену всех неисправных
частей без взимания платы или, по нашему усмотрению,
бесплатную замену самого инструмента, при условии,
что:
♦ Продукт использовался без нарушения правил
эксплуатации в соответствии с руководством по
эксплуатации.
♦ Продукт пришел в негодность вследствие
нормального износа;
♦ Ремонт продукта не производился посторонними
лицами.
♦ Имеется подтверждение факта совершения покупки.
♦ Продукт Stanley Fat Max возвращен в полной
комплектации и с наличием всех оригинальных
составных частей.
Если Вы хотите подать заявку на гарантийное
обслуживание, обратитесь к Вашему продавцу, в один
из авторизованных сервисных центров Stanley Fat Max,
список которых приведен в каталоге продукции Stanley
Fat Max, или в ближайший сервисный центр Stanley по
адресу, указанному на упаковке продукта или в данном
руководстве по эксплуатации. Список авторизованных
сервисных центров Stanley Fat Max и полную
информацию о нашем послепродажном обслуживании Вы
можете найти в интернете по адресу: www.stanley.eu/3
zst00306751 - 30-05-2016
15
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Eesti
AS Tallmac
Mustame tee 44
EE-10621 Tallin
Tel.: +372 6562999
Faks.: +372 6562855
www.tallmac.ee
Latvija
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.: +371 67556949
Fax: +371 67555140
www.licgotus.lv
Lietuva
HARDIM
Žirmünų g. 139a
09120 Vilnius
Tel.: 00370-5273 73 59
Fax: 00370-5273 74 73
www.hardim.lt
Elremta
Neries kr. 16E
48402 Kaunas
Tel.: 00370-37370138
Fax: 00370-37350108
www.elremta.lt
GITANA UAB
Bičiulių g. 32, Budrikuų k.
96320 Klaipėdos r.
Tel.: 00370-4641 08 81
Fax: 00370-4631 04 85
www.gitana.lt
Teavet Lahima teenindaja kohta leiate veebisaidilt:
www.2helpu.com
Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi meklejiēt mājas lapā:
www.2helpu.com
Informaciją apie artimiausias remonto dirbtuves rasite
tinklalapyje: www.2helpu.com
Download PDF

advertising