FME440 | Stanley FME440 RANDOM ORBIT SANDER instruction manual

371001-44 LV
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
10
3
4
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Šī Stanley Fat Max FME440 slīpmašīna ir paredzēta koksnes,
metāla, plastmasas un krāsotu virsmu slīpēšanai. Instruments
paredzēts profesionālai un personīgai lietošanai.
e.
Drošības norādījumi
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Izlasiet visus drošības
brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek ievēroti
turpmāk redzamie brīdinājumi un norādījumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/
vai gūt smagus ievainojumus.
Saglabājiet visus brīdinājumus un norādījumus
turpmākām uzziņām.
Termins „elektroinstruments” visos turpmākajos brīdinājumos
attiecas uz šo elektroinstrumentu (ar vadu), ko darbina
ar elektrības palīdzību, vai ar akumulatoru darbināmu
elektroinstrumentu (bez vada).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
Drošība darba zonā
Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi
apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā darba
zonā var rasties negadījumi.
Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā.
Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt
putekļus vai izgarojumu tvaikus.
Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet tuvumā
atrasties bērniem un nepiederošām personām.
Novēršot uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār
instrumentu.
Elektrodrošība
Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst
kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā gadījumā
nedrīkst pārveidot. Iezemētiem elektroinstrumentiem
nedrīkst izmantot pārejas kontaktdakšas.
Nepārveidotas kontaktdakšas un piemērotas
kontaktligzdas rada mazāku elektriskās strāvas trieciena
risku.
Nepieskarieties iezemētām virsmām, piemēram,
caurulēm, radiatoriem, plītīm un ledusskapjiem.
Ja jūsu ķermenis ir iezemēts, pastāv lielāks elektriskās
strāvas trieciena risks.
Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut lietus vai mitru
laika apstākļu iedarbībai.
Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens, palielinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet,
nevelciet vai neatvienojiet elektroinstrumentu
f.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
no kontaktligzdas, turot to aiz vada. Netuviniet
vadu karstuma avotiem, eļļai, asām šķautnēm vai
kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai sapinies, pastāv
lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām,
izmantojiet tādu pagarinājuma vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām. Izmantojot vadu, kas
paredzēts lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt mitrā
vidē, ierīkojiet elektrobarošanu ar noplūdstrāvas
aizsargierīci. Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci,
mazinās elektriskās strāvas trieciena risks.
Personīgā drošība
Elektroinstrumenta lietošanas laikā esat
uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties
saprātīgi. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat
noguris vai atrodaties narkotiku, alkohola vai
medikamentu ietekmē. Pat viens mirklis neuzmanības
elektroinstrumentu ekspluatācijas laikā var izraisīt
smagus ievainojumus.
Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu. Vienmēr
valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos apstākļos lietojot
aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu masku,
aizsargapavus ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu
aizsargus, ir mazāks risks gūt ievainojumus.
Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms
instrumenta pievienošanas kontaktligzdai un/vai
akumulatora pievienošanas, instrumenta pacelšanas
vai pārnēsāšanas pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā
pozīcijā.
Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu uz slēdža,
vai ja kontaktligzdai pievienojat elektroinstrumentu ar
ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas noņemiet no
tā visas regulēšanas atslēgas vai uzgriežņu atslēgas.
Ja elektroinstrumenta rotējošajai daļai ir piestiprināta
uzgriežņu atslēga vai regulēšanas atslēga, var gūt
ievainojumus.
Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr cieši stāviet uz
piemērota atbalsta un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi
neparedzētās situācijās daudz labāk varat saglabāt
kontroli pār elektroinstrumentu.
Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet pārāk
brīvu apģērbu vai rotaslietas. Netuviniet matus,
apģērbu un cimdus kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs,
rotaslietas vai gari mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot putekļu
atsūkšanas un savākšanas ierīces, tās jāpievieno
un jālieto pareizi. Lietojot putekļu savākšanas ierīci,
iespējams mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.
5
LATVIEŠU
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope
Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku. Izmantojiet
konkrētam gadījumam piemērotu elektroinstrumentu.
Ar pareizi izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un drošāk.
Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to ar slēdzi
nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja elektroinstrumentu nav
iespējams kontrolēt ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams
un ir jāsalabo.
Pirms elektroinstrumentu regulēšanas, piederumu
nomainīšanas vai novietošanas glabāšanā
atvienojiet kontaktdakšu no barošanas avota un/
vai no elektroinstrumenta izņemiet akumulatoru.
Šādu profilaktisku drošības pasākumu rezultātā mazinās
nejaušas elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek darbināti,
bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet tos
ekspluatēt personām, kas nav apmācītas to lietošanā
vai nepārzina šos norādījumus. Elektroinstrumenti
ir bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas personas.
Veiciet elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudiet,
vai kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un
nostiprinātas, vai detaļas nav bojātas, kā arī
vai nav kāds cits apstāklis, kas varētu ietekmēt
elektroinstrumenta darbību. Ja elektroinstruments
ir bojāts, pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti, kam nav
veikta pienācīga apkope.
Regulāri uzasiniet un tīriet griežņus. Ja griežņiem
ir veikta pienācīga apkope un tie ir uzasināti, pastāv
mazāks to iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
Elektroinstrumentu, tā piederumus, detaļas u.c.
ekspluatējiet saskaņā ar šiem norādījumiem, ņemot
vērā darba apstākļus un veicamā darba specifiku.
Lietojot elektroinstrumentu tam neparedzētiem mērķiem,
var rasties bīstama situācija.
Apkalpošana
Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt tikai
kvalificēts remonta speciālists, izmantojot tikai
oriģinālās rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta
elektroinstrumenta drošība.
Elektroinstrumenta papildu drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Papildu drošības brīdinājumi
slīpmašīnām
♦
6
Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu pie izolētajām
satveršanas virsmām, ja grieznis varētu saskarties
ar apslēptu elektroinstalāciju vai ar savu vadu.
Ja grieznis saskaras ar vadiem, kuros ir strāva, visas
instrumenta ārējās metāla virsmas vada strāvu un rada
elektriskās strāvas trieciena risku.
♦
Izmantojiet spailes vai kādā citā praktiskā veidā
nostipriniet un atbalstiet apstrādājamo materiālu
uz stabilas platformas. Turot materiālu ar roku vai pie
sava ķermeņa, t.i., nestabilā stāvoklī, jūs varat zaudēt
kontroli pār to.
Brīdinājums! Putekļi, kas rodas slīpēšanas laikā,
var kaitēt veselībai, ja operators vai tuvumā esošas
personas nonāk saskarē ar putekļiem vai tos
ieelpo. Valkājiet putekļu masku, kas īpaši paredzēta
aizsardzībai pret putekļiem un izgarojumiem, turklāt
arī tām personām, kas atrodas darba zonā, jāvalkā
aizsargaprīkojums.
♦
♦
♦
♦
Pēc slīpēšanas rūpīgi iztīriet putekļus no darba zonas.
Ievērojiet īpašu piesardzību, slīpējot krāsu, kas var būt
gatavota uz svina bāzes, kā arī slīpējot dažus koksnes
un metāla veidus, kas var radīt toksiskus putekļus.
♦ Neļaujiet darba zonā atrasties bērniem vai grūtniecēm.
♦ Darba zonā nedrīkst ne ēst, ne dzert, ne smēķēt.
♦ Nekaitīgā veidā atbrīvojieties no putekļu daļiņām
un citiem netīrumiem.
Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt personām
(tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās
vai psihiskās spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu,
ja vien tās neuzrauga vai neapmāca persona, kas atbild
par viņu drošību.
Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.
Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā
lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu vai papildierīci,
kas nav ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā, vai veicot
darbu, kas nav paredzēts šim instrumentam, var rasties
ievainojumu risks un/vai īpašuma bojājumu risks.
Citu personu drošība
♦
♦
Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt personām
(tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās
vai psihiskās spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu,
ja vien tās neuzrauga vai neapmāca persona, kas atbild
par viņu drošību.
Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.
Atlikušie riski
Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie riski, kuri var
nebūt minēti šeit iekļautajos drošības brīdinājumos. Šie riski
var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u.c.
gadījumos.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un tiek
uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos riskus nav
iespējams novērst. Tie ir šādi:
♦ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties rotējošām
detaļām;
LATVIEŠU
♦
♦
♦
♦
ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas, ripas vai
citus piederumus;
ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas
lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot ar
instrumentu, regulāri jāpārtrauc darbs un jāatpūšas;
dzirdes pasliktināšanās;
kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot putekļus,
kuri rodas, strādājot ar instrumentu (piemēram,
apstrādājot koksni, it īpaši ozolu, dižskābardi un
MDF paneļus).
Vibrācija
Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas
tehniskajos datos un atbilstības deklarācijā, ir izmērītas
saskaņā ar standarta pārbaudes metodi, kas noteikta
ar standartu EN 60745, un vērtības var izmantot viena
instrumenta salīdzināšanai ar citu. Tāpat deklarēto vibrāciju
emisijas vērtību var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
Brīdinājums! Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta
faktiskās lietošanas laikā var atšķirties no deklarētās vērtības
atkarībā no instrumenta izmantošanas apstākļiem. Vibrāciju
līmenis var pārsniegt norādīto līmeni.
Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā
2002/44/EK minētos drošības pasākumus, lai aizsargātu
personas, kuras darba pienākumu veikšanai regulāri lieto
elektroinstrumentus, vibrāciju iedarbības novērtējumā jāņem
vērā instrumenta lietošanas veids un faktiskie apstākļi, tostarp
visas darba cikla fāzes, t.i., ne tikai instrumenta ekspluatācijas
laiks, bet arī laiks, kad instruments ir izslēgts un darbojas
tukšgaitā.
Marķējumi uz instrumenta
Šādas piktogrammas tiek parādītas uz instrumenta kopā ar
datuma kodu.
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma risku, jums
jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.
tehniskos datus). Pirms lietošanas pārbaudiet,
vai pagarinājuma vads nav bojāts, nodilis vai
nolietojies. Ja pagarinājuma vads ir bojāts vai kā citādi
nelietojams, nomainiet pret jaunu. Ja lietojat kabeļa rulli,
vienmēr notiniet vadu no tā pilnībā nost. Lietojot tādu
pagarinājuma vadu, kas nav piemērots instrumenta
ieejas jaudai, vai ir bojāts vai kā citādi nelietojams, var
rasties ugunsgrēka un elektriskās strāvas trieciena risks.
Funkcijas
Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai dažas no
tām):
1. ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2. bloķēšanas poga
3. ātruma regulēšanas ripa
4. putekļu izvadatvere
5. slīpripa
Salikšana
Brīdinājums! Pirms salikšanas pārbaudiet, vai instruments
ir izslēgts un atvienots no barošanas.
Slīpripas uzstādīšana (A. att.)
♦
♦
♦
Smilšpapīra uzstādīšana (B. att.)
Brīdinājums! Instrumentu nedrīkst darbināt, ja nav
piestiprināts smilšpapīrs vai attiecīgs piederums.
♦ Cieši un līdzeni piespiediet smilšpapīru uz slīpripas (5)
tā, lai caurumi smilšpapīrā būtu savietoti ar atverēm
pamatnē.
Putekļu maisa uzstādīšana un noņemšana (C. att.)
♦
♦
Elektrodrošība
Šim instrumentam ir dubulta izolācija, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads. Pārbaudiet, vai barošanas
avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē
norādītajam spriegumam.
♦
Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai
ražotājs vai Stanley Fat Max pilnvarots apkopes centrs,
lai novērstu bīstamību.
Novietojiet instrumentu uz galda tā, lai vārpsta būtu
vērsta augšup.
Novietojiet uz atbalsta paliktņa slīpripu (5).
Pieskrūvējiet slīpripu ar skrūvēm (6).
Uzstādiet putekļu maisu (7) uz putekļu izvadatveres (4).
Lai noņemtu putekļu maisu, novelciet to nost no putekļu
izvadatveres.
Putekļsūcēja pievienošana (D. att.)
♦
Iestumiet putekļsūcēja šļūteni (8) putekļu izvadatverē (4).
Lietošana
Brīdinājums! Ļaujiet instrumentam darboties savā gaitā.
Nepārslogojiet to.
Pagarinājuma vada lietošana
♦ Ja ir vajadzīgs pagarinājuma vads, lietojiet atzītu
vadu, kas ir piemērots šī instrumenta ieejas jaudai (sk.
7
LATVIEŠU
Ātruma regulēšanas ripa
Apkope
Ātruma regulēšanas ripa ļauj noregulēt instrumenta ātrumu
atbilstīgi apstrādājamajam materiālam.
♦ Iestatiet regulēšanas ripu (3) vajadzīgajā pozīcijā.
Apstrādājot koksni, iestatiet lielu ātrumu, apstrādājot
finieri un sintētiskus materiālus — vidēju ātrumu,
apstrādājot akrila stiklu, krāsaino metālu un noņemot
krāsu — mazu ātrumu.
Šis instruments ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar mazāko
iespējamo apkopi. Nepārtraukti nevainojama darbība
ir atkarīga no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
Ieslēgšana un izslēgšana
♦
◆
♦
Lai ieslēgtu instrumentu, nospiediet ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi (1).
Lai instruments darbotos nepārtraukti, nospiediet
bloķēšanas pogu (2) un atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas
slēdzi.
Lai izslēgtu instrumentu, atlaidiet ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi. Lai nepārtrauktas darbības laikā
instrumentu izslēgtu, vēlreiz nospiediet ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi un tad to atlaidiet.
Automātisko bremžu sistēma
Ar šo funkciju tiek ierobežots ripas ātrums, kamēr instruments
nav saskāries ar apstrādājamo materiālu. Tiklīdz instrumentu
novieto uz apstrādājamā materiāla, ripa sasniedz normālo
darba ātrumu.
Putekļu maisa iztukšošana
Putekļu maiss ir jāiztukšo ik pēc 10 minūtēm.
♦ Pakratiet maisu, lai iztukšotu tā saturu.
Ieteikumi optimālai darbībai (E. att.)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nespiediet instrumentu pārāk spēcīgi.
Regulāri pārbaudiet smilšpapīra stāvokli.
Pēc vajadzības nomainiet tos pret jauniem.
Vienmēr slīpējiet koka šķiedras virzienā.
Slīpējot jaunas krāsas kārtas pirms vēl vienas krāsas
kārtas uzklāšanas, lietojiet ļoti smalku smilšpapīru.
Ļoti nelīdzenu virsmu slīpēšanu vai krāsas kārtu
noņemšanu sāciet ar raupju smilšpapīru. Cita veida
virsmu slīpēšanu sāciet ar vidēji raupju smilšpapīru.
Abos gadījumos pakāpeniski nomainiet pret aizvien
smalkākiem smilšpapīriem, lai iegūtu gludu virsmu.
Sīkāku informāciju par pieejamajiem piederumiem
jautājiet pārdevējam.
Piederumi
Instrumenta darba kvalitāte ir atkarīga no tā, kādu piederumu
izmanto.
Stanley Fat Max piederumi ir izstrādāti pēc augstākās
kvalitātes standartiem un paredzēti tam, lai uzlabotu
instrumenta darba kvalitāti. Izmantojot šos piederumus,
instruments sniedz vislabākos rezultātus.
8
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas instruments
ir jāizslēdz un jāatvieno no barošanas avota.
♦ Ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri iztīriet
instrumenta ventilācijas atveres.
♦ Ar mitru lupatiņu regulāri iztīriet dzinēja korpusu.
Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa
(tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:
♦ nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
♦ pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas strāvas
termināļa;
♦ pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
Brīdinājums! Vadus nedrīkst pievienot pie zemējuma
termināļa.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst labas
kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā. Ieteicamais
drošinātājs: 5 A.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu
nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves
atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis Stanley Fat Max instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs,
neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet šo
izstrādājumu dalītai savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta
savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un izmantot
atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus materiālus, tiek
novērsta dabas piesārņošana un samazināts
pieprasījums pēc izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu
izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai
izplatītājam ir dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
Stanley Europe nodrošina Stanley Fat Max izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir beidzies
ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī pakalpojuma
priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu izstrādājumu kādā
no remonta darbnīcām, kas to savāks jūsu vietā.
LATVIEŠU
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu,
sazinoties ar vietējo Stanley Europe biroju, kura adrese
norādīta šajā rokasgrāmatā. Stanley Europe remonta
darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu
pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija
ir pieejama tīmekļa vietnē www.2helpU.com
R. Laverick
Inženiertehniskās nodaļas vadītājs
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Apvienotā Karaliste
21.08.2015.
Tehniskie dati
FME440
(1. veids)
Ieejas spriegums
Vac
230
Ieejas jauda
W
480
Apgriezieni (bez
noslodzes)
min-1
4000 – 12 000
Slīpēšanas pamatnes
virsma
mm
Ø 125
Svars
kg
2,47
Garantija
Stanley Europe rūpējas par savu izstrādājumu kvalitāti
un sniedz profesionāliem lietotājiem nevainojamu
izstrādājuma garantiju. Šis garantijas paziņojums papildina
jūsu privāta neprofesionāla lietotāja līgumiskās tiesības un
nekādā gadījumā tās nekavē. Šī garantija ir spēkā Eiropas
Savienības dalībvalstīs un Eiropas brīvās tirdzniecības zonā.
VIENA GADA PILNA GARANTIJA
LpA (skaņas spiediens) 86 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)
LWA (skaņas jauda) 97 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)
Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa) saskaņā ar EN 60745:
vibrāciju emisijas vērtība (ah) 6,94 m/s2, neprecizitāte (K) 1,5 m/s2
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
FME440 Slīpmašīna
Stanley Europe apliecina, ka šie izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem:
2006/42/EK, EN 60745-1:2009 +A1:2010,
EN 60745-2-4:2009 +A11:2011
Ja 12 mēnešu laikā kopš iegādes brīža Stanley Fat Max
instruments sabojājas materiālu vai darba kvalitātes defektu
dēļ, Stanley Europe garantē visu bojāto detaļu nomaiņu bez
maksas vai saskaņā ar mūsu vienpersonisku lēmumu visa
instrumenta nomaiņu bez maksas, ja:
♦ izstrādājums ekspluatēts atbilstīgi noteikumiem
un lietošanas rokasgrāmatas norādījumiem;
♦ izstrādājumam ir normāls nolietojums pareizas
ekspluatācijas rezultātā;
♦ remontu ir veikuši tikai pilnvaroti speciālisti;
♦ uzrādīts pirkuma čeks;
♦ Stanley Fat Max izstrādājums nogādāts atpakaļ ar visiem
oriģinālajiem piederumiem un detaļām.
Ja vēlaties iesniegt pretenziju, sazinieties ar pārdevēju vai
tuvāko pilnvaroto Stanley Fat Max remonta darbnīcu, kura
norādīta Stanley Fat Max katalogā, vai sazinieties ar vietējo
Stanley biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
Stanley Fat Max remonta darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem
un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www. stanley.eu/3
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2004/108/EK un
2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties
ar Stanley Europe turpmāk minētajā adresē vai skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un Stanley Europe vārdā izstrādā šo
paziņojumu.
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша шлифовальная машина Stanley Fat Max FME440
предназначена для шлифования деревянных,
металлических, пластиковых и окрашенных поверхностей.
Данный инструмент предназначен для эксплуатации
профессиональными и непрофессиональными
пользователями.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
b.
c.
d.
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение всех
перечисленных ниже правил безопасности
и инструкций может привести к поражению
электрическим током, возникновению пожара
и/или получению тяжелой травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации для их дальнейшего
использования. Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) электроинструменту или
аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
e.
f.
1.
a.
b.
c.
Безопасность рабочего места
Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте
хорошее освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может привести
к несчастному случаю.
Не используйте электроинструменты, если
есть опасность возгорания или взрыва,
например, вблизи легко воспламеняющихся
жидкостей, газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые разряды,
которые могут воспламенить пыль или горючие
пары.
Во время работы с электроинструментом не
подпускайте близко детей или посторонних лиц.
Отвлечение внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
3.
a.
b.
2.
a.
10
Электробезопасность
Вилка кабеля электроинструмента должна
соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку электрического
кабеля. Не используйте соединительные
штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод заземления.
Использование оригинальной вилки кабеля
c.
и соответствующей ей штепсельной розетки
уменьшает риск поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом
избегайте физического контакта с заземленными
объектами, такими как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты и холодильники. Риск
поражения электрическим током увеличивается, если
Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под дождем
или во влажной среде. Попадание воды
в электроинструмент увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте
кабель для переноски электроинструмента или
для вытягивания его вилки из штепсельной
розетки. Не подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур и смазочных
веществ; держите его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента. Повреждённый
или запутанный кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе с электроинструментом на открытом
воздухе используйте удлинительный кабель,
предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для работы
на открытом воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во влажной среде
используйте источник питания, оборудованный
устройством защитного отключения (УЗО).
Использование УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
Личная безопасность
При работе с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что Вы делаете,
и руководствуйтесь здравым смыслом. Не
используйте электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая неосторожность при
работе с электроинструментами может привести
к серьезной травме.
При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно: пылезащитной
маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых наушников, значительно
снизит риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска. Перед
тем, как подключить электроинструмент к сети
РУССКИЙ ЯЗЫК
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
и/или аккумулятору, поднять или перенести его,
убедитесь, что выключатель находится
в положении «выключено».
Не переносите электроинструмент с нажатой
кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой
розетке электроинструмент, выключатель которого
установлен в положение «включено», это может
привести к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента снимите
с него все регулировочные или гаечные
ключи. Регулировочный или гаечный ключ,
оставленный закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать причиной тяжёлой
травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда сохраняйте
равновесие и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при работе
с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом. Во время
работы не надевайте свободную одежду или
украшения. Следите за тем, чтобы Ваши волосы,
одежда или перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей инструмента.
Свободная одежда, украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжен устройством
сбора и удаления пыли, убедитесь, что данное
устройство подключено и используется
надлежащим образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает риск
возникновения несчастного случая, связанного
с запыленностью рабочего пространства.
Использование электроинструментов
и технический уход
Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает надёжно и безопасно
только при соблюдении параметров, указанных в его
технических характеристиках.
Не используйте электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается в положение
включения или выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой
розетки и/или извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой принадлежностей
или при хранении электроинструмента. Такие
меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты
в недоступном для детей месте и не позволяйте
лицам, не знакомым с электроинструментом или
e.
f.
g.
5.
a.
данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты
представляют опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность
совмещения и легкость перемещения подвижных
частей, целостность деталей и любых других
элементов электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не будет полностью
отремонтирован. Большинство несчастных случаев
являются следствием недостаточного технического
ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности с острыми
кромками позволяют избежать заклинивания
и делают работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары
и насадки в соответствии с данным
Руководством и с учетом рабочих условий
и характера будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению может
создать опасную ситуацию.
Техническое обслуживание
Ремонт Вашего электроинструмента должен
производиться только квалифицированными
специалистами с использованием идентичных
запасных частей. Это обеспечит безопасность
Вашего электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные меры безопасности
при работе шлифовальными машинами
♦
♦
Держите инструмент за изолированные ручки
при выполнении операций, во время которых
режущий инструмент может соприкасаться
со скрытой проводкой. Контакт режущей
принадлежности с находящимся под напряжением
проводом делает не покрытые изоляцией
металлические части электроинструмента «живыми»,
что создает опасность поражения оператора
электрическим током
Используйте струбцины или другие
приспособления для фиксации обрабатываемой
детали, устанавливая их только на неподвижной
поверхности. Если держать обрабатываемую
деталь руками или с упором в собственное тело,
то можно потерять контроль над инструментом или
обрабатываемой деталью.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
Внимание! Контакт с пылью или вдыхание
пыли, возникающей в ходе шлифовальных
работ, может представлять опасность
для здоровья оператора и окружающих
лиц. Надевайте респиратор, специально
разработанный для защиты от пыли и паров,
и следите, чтобы лица, находящиеся в рабочей
зоне, также были обеспечены средствами
индивидуальной защиты.
♦
♦
♦
♦
После окончания работы тщательно убирайте всю
образовавшуюся пыль.
Соблюдайте особую осторожность при удалении
краски, которая может иметь свинцовую основу,
или при шлифовании некоторых сортов дерева или
металла, которые могут быть источником токсичной
пыли:
♦ Не позволяйте детям или беременным женщинам
находиться в рабочей зоне.
♦ Не принимайте пищу, не пейте и не курите
в рабочей зоне.
♦ Удаляйте частицы пыли и прочие отходы
безопасным для окружающей среды способом.
Данный инструмент не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии необходимого
опыта или навыка, за исключением, если они
выполняют работу под присмотром или получили
инструкции относительно работы
с этим инструментом от лица, отвечающего
за их безопасность. Не позволяйте детям играть
с электроинструментом.
Назначение инструмента описывается в данном
руководстве по эксплуатации. Использование любых
принадлежностей или приспособлений, а также
выполнение данным инструментом любых видов
работ, не рекомендованных данным руководством по
эксплуатации, может привести к несчастному случаю
и/или повреждению личного имущества.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
12
Данный прибор не может использоваться людьми
(включая детей) со сниженными физическими,
сенсорными и умственными способностями или
при отсутствии необходимого опыта или навыка,
за исключением, если они выполняют работу под
присмотром или получили инструкции относительно
работы с этим инструментом от лица, отвечающего
за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных рисков,
которые не вошли в описанные здесь правила
техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при
неправильном или продолжительном использовании
изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование
предохранительных устройств, некоторые остаточные
риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/
двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены деталей
инструмента, ножей или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента. При использовании инструмента
в течение продолжительного периода времени
делайте регулярные перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли
в процессе работы с инструментом (например,
при обработке древесины, в особенности, дуба,
бука и ДВП).
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических
характеристиках инструмента и декларации соответствия,
были измерены в соответствии со стандартным методом
определения вибрационного воздействия согласно
EN60745 и могут использоваться при сравнении
характеристик различных инструментов. Приведенные
значения уровня вибрации могут также использоваться
для предварительной оценки величины вибрационного
воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при
работе с электроинструментом зависят от вида работ,
выполняемых данным инструментом, и могут отличаться
от заявленных значений. Уровень вибрации может
превышать заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия для
определения необходимых защитных мер (2002/44/
EC) для людей, использующих в процессе работы
электроинструменты, необходимо принимать во
внимание действительные условия использования
электроинструмента, учитывая все составляющие
рабочего цикла, в том числе, время, когда инструмент
находится в выключенном состоянии, время, когда он
работает без нагрузки, а также время его запуска
и отключения.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Маркировка инструмента
На инструменте содержатся следующие значки вместе
с кодом даты:
Внимание! Полное ознакомление
с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Электробезопасность
Данный инструмент защищен двойной
изоляцией, что исключает потребность
в заземляющем проводе. Следите за
напряжением электрической сети, оно должно
соответствовать величине, обозначенной на
информационной табличке электроинструмента.
♦
Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна
производиться только на заводе-изготовителе или
в авторизованном сервисном центре Stanley Fat Max.
Крепление шлифовальной бумаги (Рис. В)
Внимание! Никогда не используйте инструмент без
шлифовальной бумаги или насадок.
♦ Крепко и равномерно прижмите шлифовальную
бумагу к шлифовальной подошве (5) таким образом,
чтобы отверстия в листе совместились
с отверстиями на подошве.
Установка и снятие пылесборника (Рис. С)
♦
♦
Установите пылесборник (7) на отверстие
пылеотвода (4).
Чтобы снять пылесборник, стяните его с отверстия
пылеотвода.
Подключение к пылесосу (Рис. D)
♦
Вставьте шланг (8) пылесоса в отверстие
пылеотвода (4).
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс. Избегайте
перегрузки электроинструмента.
Использование удлинительного кабеля
Всегда используйте удлинительные кабели
установленного образца, соответствующие входной
мощности данного инструмента (см. раздел «Технические
характеристики»). Перед использованием проверьте
удлинительный кабель на наличие признаков
повреждения, старения и износа. В случае обнаружения
повреждений удлинительный кабель подлежит замене.
При использовании кабельного барабана, всегда
полностью разматывайте кабель. Использование
удлинительного кабеля, не подходящего для входной
мощности инструмента или имеющего повреждения или
дефекты, может послужить причиной возгорания
и поражения электрическим током.
Поворотный переключатель скорости вращения
электродвигателя позволит отрегулировать скорость
в соответствии с материалом обрабатываемой
поверхности.
♦ Установите поворотный переключатель (3)
в нужное положение. Используйте высокую скорость
для обработки древесины, среднюю скорость для
обработки и фанеры и синтетических материалов
и низкую скорость для обработки акриловых
пластиков, цветных металлов, а также для удаления
краски.
Составные части
Включение и выключение
Ваш инструмент может содержать все или некоторые
из перечисленных ниже составных частей:
1. Пусковой выключатель
2. Кнопка блокировки пускового выключателя
3. Поворотный переключатель скорости вращения
электродвигателя
4. Отверстие пылеотвода
5. Шлифовальная подошва
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь, что
инструмент выключен и отсоединён от электросети.
Крепление шлифовальной подошвы (Рис. А)
♦
♦
♦
Положите инструмент на стол, шпинделем вверх.
Установите подошву (5) на шпиндель.
Зафиксируйте подошву винтами (6).
Регулировка скорости
♦
♦
♦
Чтобы включить инструмент, нажмите на клавишу
пускового выключателя (1).
Для непрерывного режима работы нажмите кнопку
блокировки выключателя (2) и отпустите клавишу
пускового выключателя.
Чтобы выключить инструмент, отпустите клавишу
пускового выключателя. Для выключения
непрерывного режима работы инструмента
снова нажмите и отпустите клавишу пускового
выключателя.
Автоматическая тормозная система
Данная функция ограничивает скорость подошвы всё
время, пока подошва не касается заготовки. Как только
инструмент опустится на заготовку, нормальная рабочая
скорость будет достигнута.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Опорожнение пылесборника
Пылесборник должен опорожняться каждые 10 минут
использования инструмента.
♦ Потрясите пылесборник, опорожняя его содержимое.
Рекомендации по оптимальному
использованию (Рис. Е)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Не надавливайте слишком сильно на
электроинструмент.
Регулярно проверяйте состояние шлифовальной
бумаги. При необходимости замените.
Шлифуйте всегда вдоль волокон древесины.
Используйте мелкозернистую наждачную бумагу при
шлифовании свежеокрашенной поверхности перед
нанесением нового слоя краски.
На неровных, шероховатых поверхностях, а также
для удаления толстых слоев старых лакокрасочных
покрытий предварительно используйте
обдирочную (крупнозернистую) шлифовальную
бумагу. На прочих поверхностях предварительно
используйте получистовую (средней зернистости)
шлифовальную бумагу. В обоих случаях при
последующем шлифовании перейдите на чистовую
(мелкозернистую) шлифовальную бумагу, чтобы
получить ровную, гладкую поверхность.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему дилеру.
Дополнительные принадлежности
Производительность Вашего электроинструмента
напрямую зависит от используемых принадлежностей.
Принадлежности Stanley Fat Max изготовлены
в соответствии с самыми высокими стандартами качества
и способны увеличить производительность Вашего
электроинструмента. Используя эти принадлежности,
Вы достигнете наилучших результатов в работе.
Техническое обслуживание
Ваш инструмент рассчитан на работу в течение
продолжительного времени при минимальном
техническом обслуживании. Срок службы и надёжность
инструмента увеличиваются при правильном уходе
и регулярной чистке.
Внимание! Перед любыми видами работ по
техническому обслуживанию выключайте инструмент
и отключайте его от источника питания.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия
Вашего инструмента мягкой щеткой или сухой тканью.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя влажной
тканью. Не используйте абразивные чистящие
средства, а также чистящие средства на основе
растворителей.
14
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя
утилизировать вместе с обычными бытовыми
отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие
Stanley Fat Max или Вы больше в нем не нуждаетесь,
не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами.
Отнесите изделие в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком
службы и их упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно использовать.
Использование переработанных материалов
помогает защищать окружающую среду
от загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить сбор
старых электрических продуктов отдельно от бытового
мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии при покупке
нового изделия.
Stanley Europe обеспечивает прием и переработку
отслуживших свой срок изделий Stanley Fat Max. Чтобы
воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше
изделие в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего
авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш
местный офис Stanley Europe по адресу, указанному
в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров Stanley
Europe и полную информацию о нашем послепродажном
обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете
по адресу: www.2helpU.com
РУССКИЙ ЯЗЫК
Технические характеристики
FME440
(Тип 1)
Напряжение питания
В перем. тока
230
Потребляемая мощность
Вт
480
Частота движения
эксцентрика
(без нагрузки)
д/мин.
4,000 - 12,000
Диаметр шлифовальной
подошвы
мм
125
Вес
кг
2,47
Р. Лейверик (R. Laverick)
Менеджер по производству
Stanley Fat Max Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
21.08.2015
Гарантийные условия
LpA (звуковое давление) 86 дБ(А), Погрешность (K) 3 дБ(А)
LwA (акустическая мощность) 97 дБ(А), Погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Вибрационное воздействие (ah) 6,94 м/с2, погрешность (K) 1,5 м/с2
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
FME440 Шлифовальная машина
Stanley Europe заявляет, что продукция, описанная
в “технических характеристиках” соответствует:
2006/42/EC, EN 60745-1:2009 +A1:2010,
EN 60745-2-4:2009 +A11:2011
Эти продукты также соответствуют Директиве 2004/108/
EC и 2011/65/EU. За дополнительной информацией
обращайтесь в компанию Stanley Europe по адресу,
указанному ниже или приведенному на задней стороне
обложки руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность за
составление технической документации и составил
данную декларацию по поручению компании
Stanley Europe.
Компания Stanley Europe уверена в качестве
своей продукции и, в связи с этим, предлагает
профессиональным пользователям исключительные
условия гарантийного обслуживания продуктов. Данные
гарантийные условия никоим образом не нарушают
договорных прав непрофессиональных пользователей
на гарантийное обслуживание. Гарантия действительна
в пределах территорий государств-членов Европейского
союза и Европейской зоны свободной торговли.
1 ГОД ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ
При повреждении продукта Stanley Fat Max в течение
12 месяцев со дня покупки, произошедшего вследствие
дефекта материалов или производственного брака,
Stanley Europe гарантирует замену всех неисправных
частей без взимания платы или, по нашему усмотрению,
бесплатную замену самого инструмента, при условии,
что:
♦ Продукт использовался без нарушения правил
эксплуатации в соответствии с руководством по
эксплуатации.
♦ Продукт пришел в негодность вследствие
нормального износа;
♦ Ремонт продукта не производился посторонними
лицами.
♦ Имеется подтверждение факта совершения покупки.
♦ Продукт Stanley Fat Max возвращен в полной
комплектации и с наличием всех оригинальных
составных частей.
Если Вы хотите подать заявку на гарантийное
обслуживание, обратитесь к Вашему продавцу, в один
из авторизованных сервисных центров Stanley Fat Max,
список которых приведен в каталоге продукции Stanley
Fat Max, или в ближайший сервисный центр Stanley по
адресу, указанному на упаковке продукта или в данном
руководстве по эксплуатации. Список авторизованных
сервисных центров Stanley Fat Max и полную
информацию о нашем послепродажном обслуживании Вы
можете найти в интернете по адресу: www.stanley.eu/3
zst00306754 - 30-05-2016
15
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe 12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Eesti
AS Tallmac
Mustame tee 44
EE-10621 Tallin
Tel.: +372 6562999
Faks.: +372 6562855
www.tallmac.ee
Latvija
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.: +371 67556949
Fax: +371 67555140
www.licgotus.lv
Lietuva
HARDIM
Žirmünų g. 139a
09120 Vilnius
Tel.: 00370-5273 73 59
Fax: 00370-5273 74 73
www.hardim.lt
Elremta
Neries kr. 16E
48402 Kaunas
Tel.: 00370-37370138
Fax: 00370-37350108
www.elremta.lt
GITANA UAB
Bičiulių g. 32, Budrikuų k.
96320 Klaipėdos r.
Tel.: 00370-4641 08 81
Fax: 00370-4631 04 85
www.gitana.lt
Teavet Lahima teenindaja kohta leiate veebisaidilt:
www.2helpu.com
Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi meklejiēt mājas lapā:
www.2helpu.com
Informaciją apie artimiausias remonto dirbtuves rasite
tinklalapyje: www.2helpu.com
Download PDF

advertising