FME440 | Stanley FME440 RANDOM ORBIT SANDER instruction manual

588778-57 CZ
Přeloženo z původního návodu
2
3
ČESKY
Použití výrobku
Vaše excentrická bruska Stanley Fat Max FME440 je určena
pro broušení dřeva, kovu, plastů a lakovaných povrchů.
Toto nářadí je určeno pro profesionální i soukromé
neprofesionální uživatele.
e.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní
pokyny a bezpečnostní výstrahy. Nedodržení
níže uvedených varování a pokynů může vést
k způsobení úrazu elektrickým proudem, k vzniku
požáru nebo k vážnému zranění.
f.
3.
a.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte pro
případné další použití.
Označení elektrické nářadí ve všech níže uvedených
upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě
(s napájecím kabelem) nebo nářadí napájené baterií
(bez napájecího kabelu).
b.
1.
a.
c.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
4
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může vést
k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném
prostředí, jako jsou například prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek.
V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování může
způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat
zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem
neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují
riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko
úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému
prostředí.
Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo
posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li
d.
e.
f.
g.
4.
a.
nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu
kabelu s mastnými, horkými a ostrými předměty
nebo pohyblivými částmi. Poškozený nebo zauzlený
napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací
kabely určené pro venkovní použití. Použití kabelu
pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat ve vlhkém
prostředí, použijte napájecí zdroj s proudovým
chráničem (RCD). Použití proudového chrániče (RCD)
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost obsluhy
Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále pozorní,
sledujte, co provádíte a pracujte s rozvahou.
Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo
jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést
k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte
ochranu zraku. Ochranné prostředky jako respirátor,
neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách, snižují riziko
poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před
připojením napájecího kabelu k síťové zásuvce
nebo před vložením baterie a před zvednutím nebo
přenášením nářadí zkontrolujte, zda je spínač v
poloze vypnuto.
Přenášení elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu k elektrické síti,
je-li spínač nářadí v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním z nářadí vždy odstraňte všechny
klíče nebo seřizovací přípravky. Seřizovací klíče
ponechané na nářadí mohou být zachyceny rotujícími
částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožněna lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv a
rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými
částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou
být pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení
příslušenství k zachytávání prachu, zajistěte jeho
správné připojení a řádnou funkci. Použití těchto
zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro
prováděnou práci správný typ nářadí. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
ČESKY
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout a vypnout,
s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí s
nefunkčním hlavním spínačem je nebezpečné a musí být
opraveno.
Před seřizováním nářadí, před výměnou
příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte,
odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí a nedovolte
ostatním osobám, které toto nářadí neumí ovládat
nebo které neznají tyto bezpečnostní pokyny, aby
s tímto elektrickým nářadím pracovaly. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte
vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno,
nechejte jej před použitím opravit. Mnoho nehod bývá
způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou
méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
pracuje.
Používejte toto elektrické nářadí, příslušenství
a pracovní nástroje podle těchto pokynů a berte
v úvahu provozní podmínky a práci, která bude
prováděna. Použití elektrického nářadí k jiným účelům,
než k jakým je určeno, může být nebezpečné.
Varování! Vyvarujte se kontaktu nebo vdechnutí
prachu vzniklého broušením. Tento prach může
ohrožovat zdraví obsluhy a okolo stojících osob.
Používejte masku proti prachu určenou speciálně
na ochranu před toxickým prachem a podobnými
látkami a zajistěte, aby byly takto chráněny všechny
osoby nacházející se nebo vstupující do pracovního
prostoru.
♦
♦
♦
♦
Servis
Opravy elektrického nářadí svěřte pouze
kvalifikovanému technikovi, který bude používat
originální náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný provoz
nářadí.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Bezpečnost ostatních osob
♦
Varování! Další bezpečnostní pokyny týkající se
brusek
♦
♦
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo
dojít ke kontaktu pracovního nástroje se skrytými
elektrickými vodiči, držte elektrické nářadí vždy
za izolované rukojeti. Při kontaktu pracovního
příslušenství s „živým“ vodičem způsobí neizolované
kovové části nářadí obsluze úraz elektrickým proudem.
Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu stolu
používejte svorky nebo jiné vhodné prostředky.
Držení obrobku rukou nebo opření obrobku o část těla
nezajistí jeho stabilitu a může vést k ztrátě kontroly.
Po broušení odstraňte všechen prach.
Buďte velmi opatrní při broušení povrchů opatřených
nátěry, které mohou obsahovat přísadu olova nebo při
broušení dřevěných nebo kovových materiálů, při kterém
mohou vznikat toxické látky:
♦ Zamezte vstupu dětí a těhotných žen do pracovního
prostoru.
♦ V pracovním prostoru nejezte, nepijte a nekuřte.
♦ Zajistěte bezpečnou likvidaci prachu a ostatních
nečistot vzniklých při broušení.
Toto nářadí není určeno pro použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností
a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled,
nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající
se použití výrobku osobou odpovědnou za jejich
bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno,
že si s tímto zařízením nebudou hrát.
Určené použití tohoto výrobku je popsáno v tomto
návodu k obsluze. Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných pracovních
operací, než je doporučeno tímto návodem, může
představovat riziko zranění obsluhy nebo riziko
způsobení hmotných škod.
♦
Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně dětí)
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo
pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití
výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno,
že si s tímto nářadím nebudou hrát.
Zbytková rizika
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se objevit
dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou vzniknout
v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy
a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá zbytková rizika
nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou následující:
5
ČESKY
♦
♦
♦
♦
♦
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující
nebo pohybující se částí.
Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního
nástroje nebo příslušenství.
Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí.
Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu, zajistěte, aby
byly prováděny pravidelné přestávky.
Poškození sluchu.
Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití nářadí (příklad: práce se
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických údajích
a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu se standardní
zkušební metodou předepsanou normou EN 60745
a může být použita pro srovnání jednotlivých nářadí mezi
sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může být také použita
k předběžnému stanovení doby práce s tímto nářadím.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického
nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit v závislosti
na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací může být vzhledem
k uvedené hodnotě vyšší.
Při stanovení doby působení vibrací z důvodu určení
bezpečnostních opatření podle požadavků normy 2002/44/
EC k ochraně osob pravidelně používajících elektrické nářadí
v zaměstnání, by měl předběžný odhad působení vibrací brát
na zřetel aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na
všechny části pracovního cyklu, jako jsou doby, při které je
nářadí vypnuto a kdy běží naprázdno.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou společně s datovým kódem zobrazeny
následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení úrazu
si uživatel musí přečíst tento návod k obsluze.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá napětí
na výkonovém štítku.
♦
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn
výrobcem nebo v autorizovaném servisu Stanley Fat
Max, aby bylo zabráněno možným rizikům.
Použití prodlužovacího kabelu
♦ Vždy používejte schválený typ prodlužovacího kabelu,
který je vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické
údaje). Před použitím prodlužovací kabel řádně
6
zkontrolujte, zda není poškozen nebo opotřebován.
Je-li tento kabel poškozen, vyměňte jej. V případě
použití navinovacího kabelu odviňte vždy celou délku
kabelu. Použití prodlužovacího kabelu u přívodu napětí
není vhodné u elektrického nářadí, které je poškozeno
či poroucháno. Takové použití může mít za následek
nebezpečí požáru nebo úraz elektrickým proudem.
Popis
Toto nářadí se skládá z některých nebo ze všech
následujících částí.
1. Spínač zapnuto/vypnuto
2. Zajišťovací tlačítko
3. Regulátor otáček
4. Výstup pro odvod prachu
5. Brusná základna
Sestavení
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí vypnuto
a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Montáž brusné základny (obr. A)
♦
♦
♦
Položte nářadí na stůl tak, aby vřeteno směřovalo
nahoru.
Umístěte brusnou základnu (5) na vřeteno.
Upevněte brusnou základnu pomocí šroubů (6).
Připevnění listů brusného papíru (obr. B)
Varování! Nikdy nepoužívejte nářadí bez nasazeného
brusného papíru nebo příslušenství.
♦ Přitiskněte pevně a rovnoměrně brusný arch na brusnou
základnu (5) a ujistěte se, zda jsou otvory v brusném
archu srovnány s otvory v brusné základně.
Nasazení a sejmutí vaku na prach (obr. C)
♦
♦
Nasaďte vak na prach (7) na výstupní otvor pro odvod
prachu (4).
Chcete-li vak na prach sejmout, stáhněte jej z výstupního
otvoru pro odvod prachu.
Připojení vysavače (obr. D)
♦
Zasuňte hadici vysavače (8) do výstupního otvoru pro
odvod prachu (4).
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním tempem.
Zamezte přetěžování nářadí.
Regulace otáček
Regulátor otáček vám umožňuje přizpůsobit otáčky nářadí
materiálu obrobku.
ČESKY
♦
Nastavte regulátor otáček (3) na požadované otáčky.
Vysoké otáčky používejte pro broušení dřeva, střední
otáčky pro broušení dýhy a umělé hmoty a nízké otáčky
pro broušení plexiskla, neželezných kovů a k odstranění
nátěrů.
Zapnutí a vypnutí
♦
♦
♦
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač zapnuto/
vypnuto (1).
Nepřetržitý chod nářadí zajistíte stisknutím zajišťovacího
tlačítka (2) a uvolněním spínače zapnuto/vypnuto.
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač zapnuto/
vypnuto. Chcete-li vypnout nářadí v režimu nepřetržitého
chodu, ještě jednou stiskněte spínač zapnuto/vypnuto
a potom jej uvolněte.
Systém automatické brzdy
Tato funkce udržuje otáčky kotouče na nižší hodnotě, dokud
se nářadí nedostane do kontaktu s obrobkem. Jakmile se
nářadí dostane do kontaktu s obrobkem, kotouč dosáhne
svých normálních provozních otáček.
Vyprázdnění vaku na prach
Během práce s nářadím byste měli vak na prach
vyprazdňovat každých 10 minut.
♦ Obsah vaku vyprázdněte vytřepáním.
Rady pro optimální použití (obr. E)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nevyvíjejte na nářadí příliš velký tlak.
Pravidelně kontrolujte stav brusného archu.
Je-li to nutné, proveďte výměnu.
Vždy provádějte broušení po směru vláken dřeva.
Provádíte-li broušení nových nátěrových vrstev, před
nanesením další vrstvy barvy použijte brusný papír
s velmi jemnými brusnými zrny.
Na velmi nerovném povrchu nebo při odstraňování
nátěrových vrstev zahajte práci s brusným papírem
s hrubými zrny. Na ostatních površích zahajte práci
s brusným papírem se střední velikostí zrn. V obou
případech postupně nahrazujte hrubší brusný papír
jemnějším, abyste dosáhli dokonalé povrchové úpravy.
Chcete-li získat podrobnější informace o dostupném
příslušenství, kontaktujte autorizovaného prodejce.
Příslušenství
Výkon vašeho nářadí záleží na používaném příslušenství.
Příslušenství Stanley Fat Max jsou navržena a vyrobena
podle norem pro vysokou kvalitu a jsou určena pro zvýšení
výkonu vašeho nářadí. Použitím tohoto příslušenství docílíte
toho nejlepšího výsledku, který vám vaše nářadí může
poskytnout.
Údržba
Vaše nářadí bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho
pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
Varování! Před prováděním jakékoliv údržby nářadí vypněte
a odpojte napájecí kabel od sítě.
♦ Pravidelně čistěte větrací otvory na nářadí měkkým
kartáčem nebo suchým hadříkem.
♦ Pravidelně čistěte kryt motoru pomocí vlhkého hadříku.
Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky nebo
rozpouštědla.
Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou Británii
a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:
♦ Zajistěte ekologickou likvidaci staré zástrčky.
♦ Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na nové
zástrčce.
♦ Modrý vodič připojte k nulové svorce.
Varování! K uzemňovací svorce nebude připojen žádný
vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními zástrčkami.
Doporučená pojistka: 5 A.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován
v běžném domácím odpadu.
Nebudete-li výrobek Stanley Fat Max již dále používat nebo
přejete-li si jej nahradit novým výrobkem, nelikvidujte jej
společně s běžným domácím odpadem. Zajistěte likvidaci
tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů.
Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá
chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje
spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny
odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace
o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost Stanley Europe poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků Stanley Fat Max po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody této služby,
odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému
zástupci servisu, který zařízení odebere a zajistí jeho
recyklaci.
7
ČESKY
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Stanley Europe
naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu.
Seznam autorizovaných servisů Stanley Europe
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také
na internetové adrese: www.2helpU.com
R. Laverick
Technický ředitel
Stanley Fat Max Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
21. 8. 2015
Technické údaje
FME440
(Typ 1)
Napájecí napětí
V
Příkon
W
Počet kmitů (naprázdno)
230
480
Záruka
min
4 000 - 12 000
Rozměry brusné plochy
mm
Ø 125
Hmotnost
kg
2,47
Spoleþnost Stanley Europe je pĜesvČdþena o kvalitČ svých
výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku pro uživatele tohoto
výrobku. Tato záruka je nabízena mimoĜádnČ a žádným
zpĤsobem neovlivní vaše smluvní práva, jste-li soukromý
neprofesionální uživatel. Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU a evropské zóny volného obchodu EFTA.
-1
LpA (akustický tlak) 86 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
LWA (akustický výkon) 97 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet)
podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací (ah) 6,94 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
15
FME440 Excentrická bruska
Společnost Stanley Europe prohlašuje, že tyto výrobky
popisované v „technických údajích“ splňují požadavky
následujících norem:
2006/42/EC, EN 60745-1:2009 +A1:2010,
EN 60745-2-4:2009 +A11:2011
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic 2004/108/EC
a 2011/65/EU. Chcete-li získat další informace, kontaktujte
prosím naši společnost na následující adrese nebo na
adresách, které jsou uvedeny na konci tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Stanley Europe.
8
PLNÁ ZÁRUKA
Spoleþnost Stanley Europe garantuje po dobu trvání záruþní
doby (24 mČsícĤ pĜi nákupu pro pĜímou osobní spotĜebu,
12 mČsícĤ pĜi nákupu pro podnikatelskou þinnost) bezplatné
odstranČní jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
Ƈ Tento výrobek byl používán pouze správným zpĤsobem
a v souladu s pokyny uvedenými v návodu pro jeho
obsluhu.
Ƈ Tento výrobek byl vystaven bČžnému použití a opotĜebování.
Ƈ Tento výrobek nebyl opravován neoprávnČnými osobami.
Ƈ Byl pĜedložen doklad o zakoupení.
Ƈ Byl výrobek Stanley Fat Max vrácen kompletní se všemi
pĤvodními komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte nejbližšího autorizovaného prodejce nebo vyhledejte nejbližší autorizovaný servis
Stanley Fat Max v katalogu Stanley Fat Max nebo kontaktujte prodejce na adrese, která je uvedena v tomto návodu.
Seznam autorizovaných servisĤ Stanley Fat Max a všechny
podrobnosti o našem poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www. stanley.eu/3
ZVÝHODNČNÁ ZÁRUKA
Pro získání zvýhodnČné tĜíleté záruky je nutno provést registraci na níže uvedené adrese a v uvedeném termínu.
Ƈ Registrace je vyžadována do 4 týdnĤ od zakoupení.
Ƈ Registrace je na této adrese http://www.stanley.eu/3.
ČESKY
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.stanleyworks.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.stanleyworks.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
zst00306743 - 30-05-2016
9
ČESKY
10
CZ
ZÁRUþNÍ LIST
SK
ZÁRUþNÝ LIST
ZÁRUþNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUþNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 mČsícĤ pĜi prodeji zboží fyzické osobČ – spotĜebiteli pro soukromou pĜímou spotĜebu (§ 620 Obþanského zákoníku)
‰ 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteĐovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Obþianskeho zákonníka)
12 mČsícĤ pĜi prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské þinnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
‰ 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateĐovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateĐskej þinnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že úþel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že úþel nákupu je pre:
‰PĜímou osobní spotĜebu/Priamu osobnú spotrebu
‰Obchodní a podnikatelskou þinnost/obchodnú a podnikateĐskú þinnosĢ
IýO: ………………………...........................…..
ýíslo pokladního dokladu - faktury/ýíslo pokladniþného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
06/13
Download PDF

advertising