FME440 | Stanley FME440 RANDOM ORBIT SANDER instruction manual

533223-71 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
d.
Az Ön Stanley Fat Max FME440 csiszolóját fa, fémek,
műanyagok és festett felületek csiszolására terveztük.
A szerszám professzionális és privát, nem professzionális
felhasználásra is alkalmas.
Biztonságtechnikai előírások
e.
Elektromos szerszámokra vonatkozó általános
biztonságtechnikai figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Olvasson el minden
biztonságtechnikai figyelmeztetést és
útmutatást. Az alábbi figyelmeztetések és
útmutatások be nem tartása áramütést, tüzet és/
vagy súlyos sérülést okozhat.
f.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati
útmutatót, hogy a későbbiekben is bármikor
utánanézhessen a készülékkel kapcsolatos összes
információnak.
Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az
Ön által használt vezetékes vagy akkumulátorral üzemeltetett
(vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
3.
a.
1.
a.
A munkaterület biztonsága
Tartsa a munkaterületet tisztán, és világítsa jól ki.
A rendetlen vagy sötét munkaterület növeli
a balesetveszélyt.
Ne használja a készüléket robbanásveszélyes
légtérben, például ahol gyúlékony folyadékok, gázok
vagy por vannak jelen. Elektromos kéziszerszámok
használatakor szikra keletkezhet, amely begyújthatja
a port vagy gázt.
Elektromos szerszám használata közben tartsa távol
a gyermekeket és az arra járókat. Ha elterelik
a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
b.
Elektromos biztonság
Az elektromos szerszám dugasza a konnektornak
megfelelő kialakítású legyen. Soha ne módosítson
a csatlakozódugón. A földelt elektromos
szerszámokhoz ne használjon adapter dugaszt.
Eredeti (nem átalakított) csatlakozódugasz és megfelelő
fali aljzatok használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral,
tűzhellyel és hűtőszekrénnyel. Ha teste földelést kap,
megnő az áramütés veszélye.
Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az elektromos
szerszámokat.
Ha víz kerül az elektromos szerszám belsejébe, megnő
az áramütés veszélye.
d.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
4
c.
e.
f.
g.
Gondosan bánjon a kábellel. Soha ne a kábelnél fogva
vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél fogva húzza ki
a villásdugót a konnektorból. Tartsa távol a kábelt éles
szélektől, mozgó alkatrészektől, védje olajtól és hőtől.
Sérült vagy összetekeredett hálózati kábel használata
jelentősen növelheti az áramütés veszélyét.
Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot,
kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábelt
vegyen igénybe. Kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábel használata mellett kisebb
az áramütés veszélye.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, az elektromos biztonság
növelhető egy hibaáramvédő kapcsoló (RCD)
előkapcsolásán keresztül. Maradékáram megszakító
használata mellett kisebb az áramütés veszélye.
Személyes biztonság
Elektromos szerszám használata közben ne veszítse
el éberségét, figyeljen mindig arra, amit tesz,
használja a józan eszét. Ne használja a szerszámot,
ha fáradt, vagy ha gyógyszer, alkohol hatása
vagy gyógykezelés alatt áll. Elektromos szerszám
használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség
is súlyos személyi sérülést okozhat.
Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig
hordjon védőszemüveget. A védőfelszerelések
(például porvédő maszk, biztonsági csúszásmentes
cipő, védősisak vagy hallásvédő) csökkentik a személyi
sérülés veszélyét.
Akadályozza meg a készülék véletlen beindulását.
Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója kikapcsolt
állásban van-e, mielőtt azt a hálózatra és/vagy
akkumulátorra csatlakoztatja, a kezébe veszi vagy
hordozza.
Ne szállítsa a feszültség alatt lévő gépet ujjával az
üzemi kapcsolón, mert bekapcsolt szerszámok szállítása
balesetveszélyes.
Mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot, vegye
le róla a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen felejtett
kulcs a gép beindulásakor személyi sérülést okozhat.
Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Kerülje
a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha
ne veszítse el munkavégzés közben. Így jobban
irányíthatja a szerszámot, még váratlan helyzetekben is.
Megfelelő öltözéket viseljen. Ne hordjon ékszert vagy
laza ruházatot munkavégzés közben. Haját, ruházatát
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől.
A laza öltözék, ékszerek vagy hosszú haj beakadhatnak
a mozgó részekbe.
Ha a készüléken van porelszívási lehetőség,
illetve porzsák, ügyeljen arra, hogy megfelelően
csatlakoztassa és használja ezeket munka közben.
Porelszívó berendezés használatával nagymértékben
csökkenthetők a por okozta veszélyek.
MAGYAR
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Elektromos szerszámok használata és gondozása
Ne erőltesse az elektromos szerszámot. Mindig
a megfelelő szerszámot használja. A megfelelő
szerszámmal jobban és biztonságosabban elvégezheti
a munkát, ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően
használja.
Ne használja az elektromos szerszámot,
ha a kapcsoló nem működőképes. Bármely
kéziszerszám használata, amely nem irányítható
megfelelően az üzemi kapcsolóval, nagyon veszélyes,
ezért azonnal meg kell javíttatni a kapcsolót, ha sérült
vagy nem működőképes.
Mielőtt beállítást végez vagy változtat, vagy
tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt
eltárolja, húzza ki a dugaszát a konnektorból és/vagy
válassza le az akkumulátorról. Ezekkel a megelőző
biztonsági intézkedésekkel csökkenti a szerszám
véletlen beindulásának veszélyét.
A használaton kívüli elektromos szerszámot olyan
helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek
hozzá; és ne engedje, hogy olyan személyek
használják, akik nem ismerik a szerszámot vagy ezen
útmutatásokat. Az elektromos szerszámok használata
veszélyes lehet nem képzett felhasználók kezében.
Tartsa karban az elektromos szerszámokat.
Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat, esetleg
előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló
sérüléseit és minden olyan rendellenességet, ami
befolyásolhatja a készülék használatát. Ha sérült
a szerszám, használat előtt javíttassa meg. A nem
megfelelően karbantartott elektromos szerszámok
számos balesetet okoznak.
Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat.
A megfelelően karbantartott vágószerszám
beszorulásának kisebb a valószínűsége, és könnyebben
irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat,
szerszámszárakat stb. ezeknek az útmutatásoknak
megfelelően használja, a munkakörülmények és az
elvégzendő feladat figyelembe vételével.
Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő
használata veszélyhelyzetet teremthet.
Szerviz
Javítást csak szakszerviz végezhet, és csak
eredeti gyári alkatrészeket szabad felhasználni.
Ezzel biztosítja az elektromos szerszám folyamatos
biztonságát.
Elektromos szerszámokra vonatkozó kiegészítő
biztonsági figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Kiegészítő biztonságtechnikai
előírások csiszolókhoz
♦
♦
A szerszámot csak a szigetelt markolati felületeinél
tartsa, amikor olyan munkát végez, amelynél
a tartozék rejtett vezetékhez vagy a szerszám saját
tápkábeléhez érhet. Ha a tartozék áram alatt lévő
vezetéket ér, a szerszám fémalkatrészei is áram alá
kerülhetnek, és a kezelő áramütést szenvedhet.
Leszorítókkal vagy más praktikus módon stabil
felületre rögzítse és támassza meg a munkadarabot.
Ha a munkadarabot a kezében tartja vagy a testéhez
támasztja, az instabillá válik, Ön pedig elveszítheti
a szerszám feletti uralmát.
Figyelmeztetés! A munka során keletkező por
belégzése és a vele való érintkezés veszélyes lehet
a kezelő és a közelben állók egészségére. Hordjon
a por és gőzök belégzésének megakadályozására
készült pormaszkot, és gondoskodjon arról, hogy
a munkaterületre belépők is viseljenek megfelelő
védőeszközöket.
♦
♦
♦
♦
A csiszolás után alaposan távolítson el minden port.
Legyen különösen elővigyázatos, ha olyan festéket
csiszol, amely ólmot tartalmazhat, illetve amikor
olyan faanyagot és fémet csiszol, amely mérgező por
keletkezésével járhat:
♦ Gyermekeket és várandós nőket ne engedjen be
a munkaterületre.
♦ A munkaterületen ne egyen, ne igyon és ne
dohányozzon.
♦ A porszemcséket és az egyéb törmeléket
biztonságosan távolítsa el.
Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek
(a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek fizikai,
érzékelési vagy mentális képességeik teljes birtokában, vagy
nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha
a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy a készülék
használatához megfelelő kioktatást biztosít számukra.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak
a készülékkel.
A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben
a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem ajánlott
tartozék vagy kiegészítő használata, illetve itt fel nem
sorolt műveletek végzése személyi sérülés és/vagy
dologi kár veszélyével jár.
Mások biztonsága
♦
Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek
(a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek fizikai,
érzékelési vagy mentális képességeik teljes birtokában,
vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk,
kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet
vagy a készülék használatához megfelelő tájékoztatást
biztosít számukra.
5
MAGYAR
♦
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak
a készülékkel.
Elektromos biztonság
Ez a szerszám kettős szigetelésű; ezért nincs
szükség földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy az
áramforrás feszültsége megfelel-e a készülék
adattábláján megadott feszültségnek.
Maradványkockázatok
A szerszám használata további, a biztonsági figyelmeztetések
között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal
is járhat. Ezek a készülék nem rendeltetésszerű, illetve
huzamosabb idejű használatából stb. adódhatnak.
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások
betartása és a védőberendezések használata ellenére sem
kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦ Forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti sérülések.
♦ Alkatrészek, vágópengék, tartozékok cseréje közben
bekövetkező sérülések.
♦ A szerszám huzamosabb idejű használata miatti
sérülések. Ha bármely szerszámot huzamosabb ideig
használ, rendszeresen iktasson be szüneteket.
♦ Halláskárosodás.
♦ A fűrészpor belégzése miatti egészségi veszély (pl.
faanyag, különösen tölgy, bükk és rétegelt lemez
(MDF) vágásánál).
Vibráció
♦
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése
érdekében cseréltesse ki a gyártóval vagy megbízott
Stanley Fat Max szakszervizzel.
Hosszabbító kábel használata
♦ Mindig jóváhagyott, a szerszám áramfelvételének
megfelelő hosszabbító kábelt használjon (lásd
a műszaki adatoknál). Használat előtt ellenőrizze, nem
sérült, kopott vagy elöregedett-e a hosszabbító kábel.
Ha sérült vagy hibás, cserélje ki. Kábeldob használata
esetén mindig teljesen tekerje le a kábelt. A szerszám
áramfelvételének nem megfelelő, sérült vagy hibás
hosszabbító kábel használata tűz és áramütés veszélyét
hordozza magában.
Részegységek
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett súlyozott effektív rezgésgyorsulási értékeket az
EN 60745 szabványnak megfelelően határoztuk meg, így
azok felhasználhatók az egyes szerszámoknál mért értékek
összehasonlítására is. A megadott érték felhasználható
a súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak való kitettség
mértékének előzetes becsléséhez is.
Ez a szerszám az alábbi részegységek némelyikét vagy
mindegyikét tartalmazza:
1. Üzemi kapcsoló
2. Reteszelő gomb
3. Fordulatszám előválasztó kerék
4. Porelszívó csonk
5. Csiszolótányér
Figyelmeztetés! A tényleges súlyozott effektív
rezgésgyorsulási érték az elektromos szerszám használata
során eltérhet a feltüntetett értéktől, a használat módjától
függően. A tényleges súlyozott effektív rezgésgyorsulás
szintje az itt feltüntetett szint fölé is emelkedhet.
Összeszerelés
A 2002/44/EK irányelv által a géppel rendszeresen
dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági
intézkedések meghatározásához végzett, a súlyozott effektív
rezgésgyorsulásnak való kitettség kiértékelésénél a napi
kitettséget jelentő időn túl figyelembe kell venni a tényleges
használat körülményeit, illetve azt, hogy a szerszámot
hogyan használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes
részét, pl. azokat az időszakokat is, amikor a szerszám ki van
kapcsolva vagy üresen jár.
A csiszolótányér felszerelése (A ábra)
Címkék a szerszámon
A szerszámon a dátumkóddal együtt a következő piktogramok
láthatók:
Figyelmeztetés! A sérülésveszély csökkentése
végett a felhasználónak át kell olvasnia a használati
útmutatót.
6
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt győződjön meg arról,
hogy a készülék ki van kapcsolva, és a dugasza ki van húzva
a konnektorból.
♦
♦
♦
Helyezze a szerszámot egy asztalra úgy, hogy
a hajtótengelye felfelé nézzen.
Tegye a csiszolótányért (5) az tengelyre.
Rögzítse a csiszolótányért a csavarokkal (6).
Csiszolópapír felhelyezése (B ábra)
Figyelmeztetés! Soha ne használja a szerszámot
csiszolópapír vagy tartozék nélkül.
♦ Nyomja a csiszolópapírt erősen és egyenletesen
a csiszolótányérra (5), meggyőződve arról, hogy a papír
furatai illeszkednek a talp furataihoz.
A porzsák felhelyezése és eltávolítása (C ábra)
♦
♦
Helyezze a porzsákot (7) a porelszívó csonkra (4).
Az eltávolításához húzza le a porzsákot a porelszívó
csonkról.
MAGYAR
Porszívó csatlakoztatása (D ábra)
♦
Illessze be a porszívó tömlőjét (8) a porelszívó csonkba (4).
Használata
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában
működni. Ne terhelje túl.
Fordulatszám előválasztó
A fordulatszám előválasztó kerékkel a szerszám
fordulatszámát a munkadarab anyagához igazíthatja.
♦ Állítsa az előválasztó kereket (3) a kívánt állásba. Magas
fordulatszámot faanyagok, közepes fordulatszámot
furnérlemezhez és szintetikus anyagokhoz, alacsony
fordulatszámot akrilgyantához, nem vastartalmú
fémekhez és festék eltávolításhoz használjon.
Be- és kikapcsolás
♦
♦
♦
A szerszám bekapcsolásához nyomja meg az üzemi
kapcsolót (1).
A folyamatos működtetéshez nyomja le a reteszelő
gombot (2), majd engedje fel az üzemi kapcsolót.
A szerszám kikapcsolásához engedje el az üzemi
kapcsolót. Ha tartósüzem közben szeretné a szerszámot
kikapcsolni, nyomja meg ismét, majd engedje el az
üzemi kapcsolót.
Automatikus fékrendszer (ABS)
Ez a készülék egy automatikus fékrendszerrel van
ellátva. Ha a szerszám nem érintkezik a munkafelülettel,
a fékrendszer a csiszolótányér sebességét a motor
sebessége alatt tartja. Amint a készüléket a munkadarabra
helyezi, a csiszolótányér eléri a normál üzemi sebességét.
A porzsák ürítése
A porzsákot 10 percenként kell üríteni.
♦ Rázással ürítse ki a porzsákot.
Tanácsok az optimális használathoz (E ábra)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ne nyomja túl erősen a szerszámot.
Rendszeresen ellenőrizze a csiszolópapír állapotát.
Szükség esetén cserélje ki.
Mindig szálirányban csiszolja a fát.
Ha új festékréteget csiszol a következő réteg felvitele
előtt, extra finom csiszolólapot használjon.
Nagyon egyenetlen felületeken vagy festékrétegek
eltávolításánál durvaszemcsés csiszolólappal kezdje
a munkát. Más felületek csiszolását közepes finomságú
csiszolólappal kezdje. Mindkét esetben fokozatosan
térjen át finomabb szemcséjű csiszolólapra, hogy sima
legyen a megmunkált felület.
A beszerezhető tartozékokkal kapcsolatban kérjen
tanácsot forgalmazójától.
Tartozékok
A szerszám teljesítménye függ a felhasznált tartozéktól.
A Stanley Fat Max tartozékok magas minőségi
követelményeknek megfelelően készültek, és tervezésükkor
a szerszám teljesítményének optimalizálása volt a fő
cél. A fenti tartozékok felhasználásával a lehető legjobb
teljesítményt érheti el.
Karbantartás
Az Ön készülékét minimális karbantartás melletti hosszú
távú használatra terveztük. A szerszám folyamatosan
kielégítő működése függ a gondos ápolástól és a rendszeres
tisztítástól is.
Figyelmeztetés! Bárminemű karbantartás megkezdése előtt
kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot.
♦ Puha kefével vagy száraz törlőkendővel rendszeresen
tisztítsa meg a gép szellőzőnyílásait.
♦ Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa
a motorburkolatot. Ne használjon súroló hatású vagy
oldószer alapú tisztítószert.
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
♦ A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
♦ A barna vezetéket kösse az új csatlakozódugó fázis
csatlakozójához.
♦ A kék vezetéket csatlakoztassa a nulla érintkezőhöz.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt szerelési
útmutatót. Ajánlott biztosíték: 5 A.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, mikor Stanley Fat Max készüléke eléri technikai
élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá,
gondoljon a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál
háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek és csomagolásuk
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy
újra feldolgozott anyagok segítségével a
környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti
igény nagymértékben csökkenthető.
7
MAGYAR
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek
háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről helyhatósági
hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A Stanley Fat Max termékekre az élettartamuk lejártával
a Stanley Europe visszavételi lehetőséget kínál.
Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi, kérjük, juttassa
vissza a terméket bármely márkaszervizbe, ahol vállalatunk
képviseletében átveszik.
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/EU
irányelveknek is megfelelnek. További tájékoztatásért
forduljon a Stanley Europe vállalathoz a következőkben
megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható
elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Stanley Europe vállalat
nevében adja.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a Magyarországi
Képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon is
felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Műszaki adatok
FME440
(1-es típus)
Felvett feszültség
VAC
Felvett teljesítmény
W
Üresjárati fordulatszám
min
4 000 – 12 000
Csiszolótányér átmérő
mm
Ø 125
Súly
kg
2,47
230
480
-1
LpA (hangnyomás) 86 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
LwA (hangteljesítmény) 97 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás összértéke (triax vektorösszeg)
az EN 60745 szabvány szerint:
Súlyozott effektív rezgésgyorsulási érték (ah) 6,94 m/s2,
toleranciafaktor (K) 1,5 m/s2
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
FME440 Csiszolóját
A Stanley Europe kijelenti, hogy a „Műszaki adatok”
alatt ismertetett termékek megfelelnek a következő
irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1:2009 +A1:2010,
EN 60745-2-4:2009 +A11:2011
8
R. Laverick
Műszaki igazgató
Stanley Fat Max Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
2015/08/21
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi Stanley
képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg.
Emellett a hivatalos Stanley szervizek listája, illetve eladás
utáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes
ismertetése a következő honlapon érhetők el:
www.stanley.eu/3
Kérjük a vásárlástól számított 30 napon belül regisztrálja
Stanley Fat Max készülékét a www.stanley.eu/3 oldalon,
annak érdekében, hogy jogosult legyen további két év
kiterjesztett garanciára. Az extra 2 év garanciára, mely
gyártási vagy anyaghibára vonatkozik, az oldalon kinyomtatott
igazoló dokumentum átadásával jogosult a Stanley
márkaszervizben.
MAGYAR
STANLEY FAT MAX JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
d)
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Stanley Fat Max készülék
megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú jótállást
vállalunk.
e)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért
kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási jegyen
fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra alkalmas
megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá – amennyiben
van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek meghatározását,
illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási
jegyet a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek alá kell
írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas tartalmú (minimum
cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni.
Kérjük, kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási
jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket az
Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz). A jótállási
jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó rendelkezésére
bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási érvényességét. Kérjük,
hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen
megĘrizni a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében,
mert a szerzĘdés megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló
bizonylattal is bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt magyar
nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól eltérĘ használat,
átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy
egyéb a vásárlás után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok miatt
következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás a jótállási
idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett az alkatrészek
természetes elhasználódása, kopása miatt következett be (így
különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés, meghatószíj, csapágyak,
szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek a hajtómĦ
meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Stanley Fat Max
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti okok
valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn belül
a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági igényét kérjük
a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen
bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az a része,
amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerĦen
használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza. A hiba
fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot akadályozó
mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti a szakszerviz
közremĦködését.
f)
4)
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó választása
szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék kerül felajánlásra,
vagy a vételár arányos leszállítására kerül sor, avagy vissza¿zetésre
kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba hozataltól
számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást
legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ átvétel
idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott jelentĘs
kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ határidĘn belül,
értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása
szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a forgalmazó
költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl (a hibás áru
visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy számlán feltüntetett
bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül szíveskedjen azt
a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó által
elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül, a fogyasztó
érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi) kereskedelmi
és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület eljárását is
kezdeményezheti!
zst00306749 - 27-05-2016
9
MAGYAR
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
10
MAGYAR
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
Tel/fax
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
403-22-60 404-00-14403-65-33
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
B&D Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek .
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Rotel Kft. Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising