FME440 | Stanley FME440 RANDOM ORBIT SANDER instruction manual

511112-93 SK
Preložené z pôvodného návodu
2
3
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Vaša excentrická brúska Stanley Fat Max FME440 je určená
na brúsenie dreva, kovu, plastov a lakovaných povrchov.
Toto náradie je určené pre profesionálnych i súkromných
neprofesionálnych používateľov.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné
pokyny a bezpečnostné výstrahy. Nedodržanie
nižšie uvedených varovaní a pokynov môže viesť
k spôsobeniu úrazu elektrickým prúdom, k vzniku
požiaru alebo k vážnemu zraneniu.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte na
prípadné ďalšie použitie.
Označenie elektrické náradie vo všetkých nižšie uvedených
upozorneniach odkazuje na vaše náradie napájané zo siete
(s prívodným káblom) alebo náradie napájané akumulátorom
(bez prívodného kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
4
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený.
Preplnený a neosvetlený pracovný priestor môže viesť
k spôsobeniu úrazov.
Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom
prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom
horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže
spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo výparov.
Pri práci s elektrickým náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb. Rozptyľovanie
môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať
zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom
neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky
znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela vzrastá riziko
úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo
vlhkému prostrediu.
Ak vnikne do elektrického náradia voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne. Nikdy
nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo
e.
f.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
posúvanie náradia a neťahajte zaň, ak chcete náradie
odpojiť od elektrickej siete. Zabráňte kontaktu kábla
s mastnými, horúcimi a ostrými predmetmi alebo
pohyblivými časťami. Poškodený alebo zapletený
prívodný kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým
prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie
káble určené na vonkajšie použitie. Použitie kábla
na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Ak musíte s elektrickým náradím pracovať vo
vlhkom prostredí, použite napájací zdroj s prúdovým
chráničom (RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD)
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť obsluhy
Pri použití elektrického náradia zostaňte stále
pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte s rozvahou.
Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení alebo
ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.
Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým náradím
môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte
ochranu zraku. Ochranné prostriedky ako respirátor,
protišmyková pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach, znižujú riziko
poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred
pripojením napájacieho kábla k sieťovej zásuvke
alebo pred vložením batérie a pred zdvihnutím alebo
prenášaním náradia skontrolujte, či je spínač
v polohe vypnuté.
Prenášanie elektrického náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného kábla k elektrickej
sieti, ak je vypínač náradia v polohe zapnuté, môže
spôsobiť úraz.
Pred spustením z náradia vždy odstráňte všetky
kľúče alebo nastavovacie prípravky. Nastavovacie
kľúče ponechané na náradí môžu byť zachytené
rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožnená lepšia
kontrola nad náradím v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo
šperky. Dbajte na to, aby sa vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
pohyblivými dielmi zachytené.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie
príslušenstva na zachytávanie prachu, zaistite jeho
správne pripojenie a riadnu funkciu. Použitie týchto
zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa
prachu.
SLOVENČINA
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte na
vykonávanú prácu správny typ elektrického
náradia. Pri použití správneho typu náradia bude práca
vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
Ak nie je možné hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé elektrické
náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je
nebezpečné a musí sa opraviť.
Pred nastavovaním náradia, pred výmenou
príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate,
odpojte zástrčku prívodného kábla od zásuvky
alebo z náradia vyberte batériu. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného
zapnutia náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí
a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie
nevedia ovládať, alebo ktoré nepoznajú tieto
bezpečnostné pokyny, aby s týmto elektrickým
náradím pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia.
Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie
pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých dielcov
a iné okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod náradia.
Ak je náradie poškodené, nechajte ho pred použitím
opraviť. Mnoho nehôd býva spôsobených zanedbanou
údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými ostriami sú
menej náchylné na zanášanie nečistotami a lepšie sa
s nimi pracuje.
Používajte toto elektrické náradie, príslušenstvo
a pracovné nástroje podľa týchto pokynov a berte
do úvahy prevádzkové podmienky a prácu, ktorá sa
bude vykonávať. Použitie elektrického náradia na iné
účely, než na aké je určené, môže byť nebezpečné.
♦
Varovanie! Vyvarujte sa kontaktu alebo vdýchnutia
prachu vzniknutého brúsením. Tento prach môže
ohrozovať zdravie obsluhy a okolostojacich osôb.
Používajte masku proti prachu určenú špeciálne
na ochranu pred toxickým prachom a podobnými
látkami a zaistite, aby boli takto chránené všetky
osoby nachádzajúce sa alebo vstupujúce do
pracovného priestoru.
♦
♦
♦
♦
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by mohlo
dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja so skrytými
elektrickými vodičmi, držte elektrické náradie
vždy za izolované rukoväti. Pri kontakte pracovného
Zamedzte vstupu detí a tehotných žien do pracovného
priestoru.
♦ V pracovnom priestore nejedzte, nepite a nefajčite.
♦ Zaistite bezpečnú likvidáciu prachu a ostatných
nečistôt vzniknutých pri brúsení.
Toto náradie nie je určené na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom
skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol stanovený
dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté inštrukcie
týkajúce sa použitia výrobku osobou zodpovednou za ich
bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dozorom, aby bolo zaistené, že sa
s týmto zariadením nebudú hrať.
Určené použitie tohto výrobku je popísané v tomto
návode na obsluhu. Použitie iného príslušenstva alebo
prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných
operácií než je odporúčané týmto návodom, môže
predstavovať riziko zranenia obsluhy alebo riziko
spôsobenia hmotných škôd.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
Varovanie! Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce
sa brúsok
♦
Po brúsení odstráňte všetok prach.
Buďte veľmi opatrní pri brúsení povrchov ošetrených
nátermi, ktoré môžu obsahovať prísadu olova, alebo pri
brúsení drevených alebo kovových materiálov, pri ktorom
môžu vznikať toxické látky:
♦
Servis
Opravy elektrického náradia zverte iba
kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať
originálne náhradné dielce. Tým zaistíte bezpečnú
prevádzku náradia.
Doplnkové bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
príslušenstva so „živým“ vodičom spôsobia neizolované
kovové časti náradia obsluhe úraz elektrickým prúdom.
Na zaistenie a upnutie obrobku k pracovnému stolu
používajte svorky alebo iné vhodné prostriedky.
Držanie obrobku rukou alebo opretie obrobku o časť tela
nezaistí jeho stabilitu a môže viesť k strate kontroly.
♦
Tento výrobok nie je určený na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom
skúseností a znalostí, pokiaľ týmto osobám nebol
stanovený dohľad, alebo pokiaľ im neboli poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dozorom, aby bolo zaistené, že sa
s týmto náradím nebudú hrať.
5
SLOVENČINA
Zvyškové riziká
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené
v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa objaviť
dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu vzniknúť
v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné
predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia,
určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú
nasledujúce:
♦ Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek
rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
♦ Zranenia spôsobené pri výmene dielov, pracovného
nástroja alebo príslušenstva.
♦ Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia.
Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas, zaistite,
aby sa robili pravidelné prestávky.
♦ Poškodenie sluchu.
♦ Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu
vytváraného pri použití náradia (príklad: práca
s drevom, najmä s dubovým, bukovým a MDF).
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických údajoch
a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so štandardnou
skúšobnou metódou predpísanou normou EN 60745
a môže sa použiť na porovnanie jednotlivých náradí medzi
sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií sa môže tiež použiť na
predbežné stanovenie času práce s týmto náradím.
Varovanie! Úroveň vibrácií pri aktuálnom použití elektrického
náradia sa môže od deklarovanej úrovne vibrácií líšiť
v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň vibrácií
môže byť vzhľadom na uvedenú hodnotu vyššia.
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií, z dôvodu určenia
bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/ES na
ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie
v zamestnaní, by mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií
brať na zreteľ aktuálne podmienky použitia náradia s
prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako sú časy,
keď je náradie vypnuté a keď beží naprázdno.
Štítky na náradí
Na náradí sú spoločne s dátumovým kódom zobrazené
nasledujúce piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia
úrazu si používateľ musí prečítať tento návod na
obsluhu.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradia je vybavené dvojitou izoláciou. Preto
nie je nutné použitie uzemňovacieho vodiča. Vždy
skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá
napätiu na výkonovom štítku.
♦
Ak je poškodený prívodný kábel, musí byť vymenený
výrobcom alebo v autorizovanom servise Stanley Fat
Max, aby sa zabránilo možným rizikám.
Použitie predlžovacieho kábla
♦ Vždy používajte schválený typ predlžovacieho kábla,
ktorý je vhodný pre príkon tohto náradia (pozrite
technické údaje). Pred použitím predlžovací kábel riadne
skontrolujte, či nie je poškodený alebo opotrebovaný.
Ak je tento kábel poškodený, vymeňte ho. V prípade
použitia zvinovacieho kábla odviňte vždy celú dĺžku
kábla. Použitie predlžovacieho kábla nie je vhodné pri
elektrickom náradí, ktoré je poškodené či pokazené.
Takéto použitie môže mať za následok nebezpečenstvo
požiaru alebo úraz elektrickým prúdom.
Popis
Toto zariadenie sa skladá z niektorých alebo zo všetkých
nasledujúcich častí.
1. Hlavný vypínač
2. Zaisťovacie tlačidlo
3. Regulátor otáčok
4. Výstup odvodu prachu
5. Brúsna základňa
Zostavenie
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie vypnuté
a či je prívodný kábel odpojený od zásuvky.
Montáž brúsnej základne (obr. A)
♦
♦
♦
Položte náradie na stôl tak, aby vreteno smerovalo
nahor.
Umiestnite brúsnu základňu (5) na vreteno.
Upevnite brúsnu základňu pomocou skrutiek (6).
Pripevnenie listov brúsneho papiera (obr. B)
Varovanie! Nikdy nepoužívajte náradie bez nasadeného
brúsneho papiera alebo príslušenstva.
♦ Pritlačte pevne a rovnomerne brúsny hárok na brúsnu
základňu (5) a uistite sa, či sú otvory v brúsnom hárku
zarovnané s otvormi v brúsnej základni.
Nasadenie a odobratie vaku na prach (obr. C)
♦
6
Nasaďte vak na prach (7) na výstupný otvor na odvod
prachu (4).
SLOVENČINA
♦
Ak chcete vak na prach odobrať, stiahnite ho
z výstupného otvoru na odvod prachu.
Pripojenie vysávača (obr. D)
♦
Zasuňte hadicu vysávača (8) do výstupného otvoru na
odvod prachu (4).
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Regulácia otáčok
Regulátor otáčok vám umožňuje prispôsobiť otáčky náradia
materiálu obrobku.
♦ Nastavte regulátor otáčok (3) na požadované otáčky.
Vysoké otáčky používajte na brúsenie dreva, stredné
otáčky na brúsenie dyhy a umelej hmoty a nízke
otáčky na brúsenie plexiskla, neželezných kovov a na
odstránenie náterov.
Zapnutie a vypnutie
♦
♦
♦
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte spínač zapnuté/
vypnuté (1).
Nepretržitý chod náradia zaistíte stlačením zaisťovacieho
tlačidla (2) a uvoľnením spínača zapnuté/vypnuté.
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite spínač zapnuté/
vypnuté. Ak chcete vypnúť náradie v režime
nepretržitého chodu, ešte raz stlačte hlavný vypínač
a potom ho uvoľnite.
Systém automatickej brzdy
Táto funkcia udržuje otáčky kotúča na nižšej hodnote, pokým
sa náradie nedostane do kontaktu s obrobkom. Hneď ako
sa náradie dostane do kontaktu s obrobkom, kotúč dosiahne
svoje normálne prevádzkové otáčky.
Vyprázdnenie vaku na prach
Počas práce s náradím by ste mali vak na prach
vyprázdňovať každých 10 minút.
♦ Obsah vaku vyprázdnite vytrepaním.
Rady pre optimálne použitie (obr. E)
♦
♦
♦
♦
♦
Nevyvíjajte na náradie príliš veľký tlak.
Pravidelne kontrolujte stav brúsneho hárka.
Ak je to nutné, vymeňte ho.
Vždy brúste v smere vlákien dreva.
Ak brúsite nové náterové vrstvy, pred nanesením ďalšej
vrstvy farby použite brúsny papier s veľmi jemnými
brúsnymi zrnami.
Na veľmi nerovnom povrchu alebo pri odstraňovaní
náterových vrstiev začnite prácu s brúsnym papierom
s hrubými zrnami. Na ostatných povrchoch začnite prácu
♦
s brúsnym papierom so strednou veľkosťou zŕn. V oboch
prípadoch postupne nahradzujte hrubší brúsny papier
jemnejším, aby ste dosiahli dokonalú povrchovú úpravu.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie o dostupnom
príslušenstve, kontaktujte autorizovaného predajcu.
Príslušenstvo
Výkon vášho náradia závisí od používaného príslušenstva.
Príslušenstvo Stanley Fat Max je navrhnuté a vyrobené podľa
noriem pre vysokú kvalitu a sú určené na zvýšenie výkonu
Vášho náradia. Použitím tohto príslušenstva docielite ten
najlepší výsledok, ktorý vám vaše náradie môže poskytnúť.
Údržba
Vaše elektrické náradie bolo skonštruované tak, aby
pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Riadna starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie vám
zaistia jeho bezproblémový chod.
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby náradia
vypnite a odpojte prívodný kábel od siete.
♦ Pravidelne čistite vetracie otvory na náradí mäkkou
kefou alebo suchou handričkou.
♦ Pravidelne čistite kryt motora pomocou vlhkej handričky.
Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky alebo
rozpúšťadlá.
Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú Britániu
a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:
♦ Zaistite ekologickú likvidáciu starej zástrčky.
♦ Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na novej
zástrčke.
♦ Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
Varovanie! K uzemňovacej svorke nesmie byť pripojený
žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 5 A.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať
v bežnom domovom odpade.
Ak nebudete výrobok Stanley Fat Max ďalej používať alebo
ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte ho spolu s
bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto
výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred znečistením
a znižuje spotrebu surovín.
7
SLOVENČINA
Pri kúpe nových výrobkov vám predajne, miestne zberne
odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Stanley Europe.
Spoločnosť Stanley Europe poskytuje službu zberu a recyklácie
výrobkov Stanley Fat Max po skončení ich prevádzkovej
životnosti. Ak chcete získať výhody tejto služby, odovzdajte,
prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi
servisu, ktorý zariadenie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
R. Laverick
Technický riaditeľ
Stanley Fat Max Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
21. 8. 2015
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Stanley Europe
nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode.
Zoznam autorizovaných servisov Stanley Europe a
podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com
Záruka
Technické údaje
FME440
Typ 1
Napájacie napätie
V
230
Príkon
W
Počet kmitov (naprázdno)
min
4 000 – 12 000
Rozmery brúsnej plochy
mm
Ø 125
Hmotnosť
kg
2,47
480
-1
LpA (akustický tlak) 86 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
LWA (akustický výkon) 97 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa normy
EN 60745:
Hodnota vibrácií (ah) 6,94 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
15
FME440 Excentrická brúska
Spoločnosť Stanley Europe vyhlasuje, že tieto výrobky
popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky
nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN 60745-1:2009
+A1:2010, EN 60745-2-4:2009 +A11:2011
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smerníc 2004/108/ES
a 2011/65/EÚ. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte,
prosím, našu spoločnosť na nasledujúcej adrese alebo na
adresách, ktoré sú uvedené na konci tohto návodu.
8
SpoloþnosĢ Stanley Europe je presvedþená o kvalite svojich
výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku pre používateĐov
tohto náradia. Táto záruka sa ponúka ako mimoriadna
a žiadnym spôsobom neovplyvní Vaše zmluvné práva, ak
ste súkromný neprofesionálny užívateĐ. Táto záruka platí vo
všetkých þlenských štátoch EÚ a Európskej zóny voĐného
obchodu EFTA.
PLNÁ ZÁRUKA
SpoloþnosĢ Stanley Europe garantuje poþas trvania
záruþnej lehoty (24 mesiacov pri nákupe na priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe na podnikateĐskú þinnosĢ)
bezplatné odstránenie akejkoĐvek materiálovej alebo výrobnej chyby za nasledujúcich podmienok:
Ƈ Tento výrobok sa používal iba správnym spôsobom
a v súlade s pokynmi uvedenými v návode pre jeho
obsluhu.
Ƈ Výrobok bol vystavený bežnému použitiu a opotrebeniu.
Ƈ Výrobok nebol opravovaný neoprávnenými osobami.
Ƈ Bol predložený doklad o kúpe.
Ƈ Bol výrobok Stanley Fat Max vrátený kompletný so
všetkými pôvodnými komponentami.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte najbližšieho
autorizovaného predajcu alebo vyhĐadajte autorizovaného
predajcu Stanley Fat Max v katalógu Stanley Fat Max alebo
kontaktujte predajcu na adrese, ktorá je uvedená v tomto
návode. Zoznam autorizovaných servisov Stanley Fat Max
a všetky podrobnosti o našom popredajnom servise nájdete
aj na internetovej adrese: www. stanley.eu/3
ZVÝHODNENÁ ZÁRUKA
Na získanie zvýhodnenej trojroþnej záruky je nutné vykonaĢ
registráciu na nižšie uvedenej adrese a v uvedenom
termíne.
Ƈ Registrácia sa vyžaduje do 4 týždĖov od zakúpenia.
Ƈ Registrácia je na tejto adrese:
http://www.stanley.eu/3.
SLOVENČINA
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.stanleyworks.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.stanleyworks.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
zst00306758 - 31-05-2016
9
10
CZ
ZÁRUþNÍ LIST
SK
ZÁRUþNÝ LIST
ZÁRUþNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUþNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 mČsícĤ pĜi prodeji zboží fyzické osobČ – spotĜebiteli pro soukromou pĜímou spotĜebu (§ 620 Obþanského zákoníku)
‰ 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteĐovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Obþianskeho zákonníka)
12 mČsícĤ pĜi prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské þinnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
‰ 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateĐovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateĐskej þinnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že úþel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že úþel nákupu je pre:
‰PĜímou osobní spotĜebu/Priamu osobnú spotrebu
‰Obchodní a podnikatelskou þinnost/obchodnú a podnikateĐskú þinnosĢ
IýO: ………………………...........................…..
ýíslo pokladního dokladu - faktury/ýíslo pokladniþného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
06/13
Download PDF

advertising