D25052K | DeWalt D25052K ROTARY HAMMER instruction manual

359203-82 BG
Превод на оригиналните инструкции
D25052
Фигура 1
b
a
f
e
d
h
c
Фигура 2
g
Фигура 3
D25052KT
j
i
2
Фигура 4
Фигура 5
f
g
Фигура 6
h
d
c
Фигура 7
b
c
3
КОМПАКТНА SDS-PLUS УДАРНА
БОРМАШИНА D25052
Честито!
Вие избрахте инструмент на DEWALT. Дългогодишният опит, задълбоченото разработване на
продукти и иновации прави DEWALT един от най-надеждните партньори за потребителите на
професионални електроинструменти.
Технически данни
Напрежение
(Само за Великобритания и Ирландия)
Тип
Входяща мощност
Обороти при ненатовареност (об./мин.)
Честота на ударите (съгласно EPTA процедура 05/2009 г.)
Енергия на удара при пробиване
Максимален диапазон на пробиване в стомана/дърво/
бетон
Капацитет при пробиване на меки тухли
Ножодържач
Диаметър на лагера
Тегло
LPA (звуково налягане)
KPA (звуково налягане колебание)
LWA (звукова мощност)
KWA (звукова мощност колебание)
W
мин-1
J
Об./мин.
D25052
230
230/115
1
650
0-2300
1,9
0-6200
мм
13/30/20
мм
мм
кг
50
SDS Plus
43
2,6
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
87
3
98
3
V
V
Обща сума на вибрациите (сума на векторите в трите посоки), утвърдени според EN 60745.
Стойност на излъчваните вибрации (ah)
Пробиване в метал
ah,D =
м/с²
Колебание K =
м/с²
Пробиване в бетон
ah,HD =
м/с²
Колебание K =
м/с²
Информацията за нивото на излъчваните
вибрации, дадени в този документ, са измерени
в съответствие със стандартизираните тестове,
даден в EN 60745 и може да бъде използвана
за сравнение на един инструмент с друг.
Тези данни могат да бъдат използвани за
предварителна оценка на излагането.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Декларираните нива на
излъчваните вибрации
представляват основните
4
3,9
1,5
7,9
1,5
приложения на инструмента. Все
пак, ако инструмента се използва
за различни приложения с различни
аксесоари или има лоша поддръжка,
излъчваните вибрации може да се
различават. Това може значително
да увеличи нивото на излъчване
през цялостния период на работа.
При оценката на нивото на
излъчваните вибрации трябва
да се вземат предвид броя на
изключванията на инструмента,
или времето, когато е бил
включен, но без да извършва
работа. Това може значително
да намали нивото на излъчване
в рамките на целия период на
работа.
Идентифицирайте
допълнителните мерки за
сигурност, за да се защити
оператора от ефектите на
вибрацията, като например:
поддръжка на инструментите
и аксесоарите, пазене на ръцете
топли, организация на режима на
работа.
Предпазители:
Европа
230
V инструменти
Великобритания
230
и Ирландия
V инструменти
10 Ампера,
електрическа мрежа
13 Ампера,
в щепселите
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕС
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИТЕ
D25052
DEWALT декларира, че продуктите, описани
под Tехнически данни са в съответствие с:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Tези продукти, също така, са съобразени
с Директива 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
повече информация, моля, свържете с DEWALT
на следния адрес или се обърнете към задната
страна на ръководството.
Долуподписаният е отговорен за компилацията
на техническия файл и прави тази декларация
от името на DEWALT.
Определения: Насоки за
безопасност
Дефинициите по-долу описват нивото на
трудност за всяка сигнална дума. Моля,
прочетете ръководството и внимавайте за тези
символи.
ОПАСНОСТ: Указва неминуемо
опасна ситуация, която, ако не се
избегне, ще доведе до смърт или
сериозно нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Показва
потенциално опасна ситуация,
която ако не се избегне, би могла
да доведе до смърт или сериозни
наранявания.
ВАЖНО: Показва една
потенциално опасна ситуация,
която, ако не се избегне, може да
доведе до минимални или средни
наранявания.
ЗАБЕЛЕЖКА: Показва практика,
която не е свързана с лични
наранявания но която, ако не
се избегне може да доведе до
имуществени щети.
Обозначава риск от токов удар.
Обозначава риск от пожар.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Германия
15.11.2013
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от наранявания,
прочетете ръководството
с инструкции.
Общи предупреждения
за безопасна работа
с електроинструменти
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете
всички предупреждения
и инструкции за
безопасност. Неспазването на
предупрежденията и указанията,
може да доведе до токов удар,
пожар и/или тежки травми.
СЪХРАНЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА
Терминът "електроинструмент" във всички
предупреждения се отнася до захранвани
(със захранващ кабел) или работещи на
батерии (без захранващ кабел) електрически
инструменти.
5
1) БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО
ПРОСТРАНСТВО
a) Пазете работното пространство
чисто и добре осветено.
Безпорядъкът и недостатъчното
осветление могат да доведат до
трудова злополука.
б) Не използвайте
електроинструменти в експлозивна
среда, като например наличието
на запалителни течности, газове
или прах. Електроинструментите
произвеждат искри, които могат да
възпламенят праха или изпаренията.
в) Дръжте деца и странични лица
надалече, докато работите
с електроинструмента.
Разсейванията могат да ви принудят
да загубите контрол.
2) ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
a) Щепселите на електроинструмента
трябва да са подходящи за
използвания контакт. Никога,
по никакъв начин не променяйте
щепсела. Не използвайте
адаптери за щепсела със заземени
електрически инструменти.
Непроменените щепсели и контакти
намаляват риска от токов удар.
б) Избягвайте контакт на тялото
със заземени повърхности, като
например тръби, радиатори,
готварски печки и хладилници.
Съществува повишен риск от токов
удар, ако тялото ви е заземено.
в) Не излагайте
електроинструментите на дъжд
и мокри условия. Проникването на
вода в електроинструмента повишава
опасността от токов удар.
г) Не злоупотребявайте с кабела.
Никога не използвайте кабела за
носене, дърпане или изключване
на електроинструмента. Пазете
кабела далече от горещина, масло,
остри ръбове или движещи се части.
Повредените или оплетени кабели
увеличават риска от токов удар.
д) Когато работите
с електроинструмент на открито,
използвайте удължителен кабел,
удобен за използване на открито.
Използването на кабел, подходящ за
употреба на открито, намалява риска
от токов удар.
е) Ако не можете да избегнете
работата с електроинструмент
6
на влажно място, използвайте
захранване с дефектнотоковата
защита (ДТЗ), което на английски
е Residual Current Device (RCD).
Използването на ДТЗ намалява риска
от токов удар.
3) ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ
a) Бъдете нащрек, внимавайте
какво правите и използвайте
разума си, когато работите
с електроинструмента. Не
използвайте електроинструмента,
когато сте изморени или сте под
влияние на наркотици, алкохол или
лекарства. Един миг разсеяност при
работа с електроинструмент може да
доведе до сериозни наранявания.
б) Използвайте лично защитно
оборудване. Винаги носете защита
за очите. Защитни средства като
дихателна маска, неплъзгащи се обувки
за безопасност, каска или защита
на слуха, използвани при подходящи
условия, ще намали трудовите
злополуки.
в) Предотвратяване на случайно
задействане. Преди да вземете
или носите инструмента
и преди да го свържете към
източника на захранване и/или
към батерийното устройство се
уверете, че превключвателя е на
позиция "изключен". Носенето на
електроинструмент с пръста на
превключвателя или стартирането
на електроинструменти, когато
превключвателя е на позиция "включен",
може да доведе до трудова злополука.
г) Махнете всички регулиращи
или гаечни ключове преди да
включите електроинструмента.
Прикрепени към въртящи се части
на електроинструмента гаечни или
регулиращи ключове могат да доведат
до наранявания.
д) Не се протягайте прекалено.
Стойте стабилно на краката
си през цялото време. Това
позволява по-добър контрол над
електроинструмента в непредвидими
ситуации.
е) Обличайте се подходящо. Не носете
висящи дрехи или бижута. Пазете
косата си, дрехите си и ръкавиците
далече от движещите се части.
Висящи дрехи, бижута или дълга
коса могат да бъдат захванати
в движещите се части.
ж) Ако са предоставени устройства
за свързване на изпусканите
прашинки или приспособления за
събиране, уверете се, че са свързани
и използвани правилно. Използването
на тези средства може да намали
опасностите свързани с праха.
4) ИЗПОЛЗВАНЕ И ГРИЖА ЗА
ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИТЕ
a) Не използвайте насила
електроинструментите. Ползвайте
подходящ електроинструмент за
съответната работа. Подходящият
електроинструмент ще свърши
по-добре и по-безопасно работата, при
темпото, за което е създаден.
б) Не използвайте
електроинструмента,
ако превключвача не го
включва и изключва. Всеки
електроинструмент, който не може
да се контролира с превключвателя
е опасен и трябва да се поправи.
в) Изключете щепсела от
захранването и/или батерийния
комплект на електроинструмента
преди извършването на каквото и да
е регулиране, смяна на аксесоари
или съхраняване на уреда. Такива
предварителни мерки за безопасност
намаляват риска от нежелателно
задействане на електроинструмента.
г) Съхранявайте преносимите
електроинструменти извън досега
на деца и не позволявайте на
незапознати с електроинструмента
и тези инструкции други
хора да работят с него.
Електроинструментите са опасни
в ръцете на необучени потребители.
д) Поддържайте
електроинструментите.
Проверявайте за размествания
в свързванията на подвижните
звена, за счупване на части и всички
други условия, които могат да
повлияят на експлоатацията
на електроинструментите. При
повреда на електроинструмента,
задължително го поправете
преди да го използвате отново.
Много трудови злополуки са
причинени от лошо поддържани
електроинструменти.
е)
Поддържайте режещите
инструменти винаги добре заточени
и чисти. Правилно поддържаните
режещи инструменти с остри
остриета по-трудно могат да се
огънат и по-лесно се контролират.
ж) Използвайте
електроинструментите,
допълнителните принадлежности
и инструменти в съответствие
с тези инструкции, като се вземат
предвид условията на труд
и вида на работа. Използването
на електроинструмента за работи,
различни от тези, за които
е предназначен, може да доведе до
опасни ситуации.
5) СЕРВИЗ
a) Сервизирането на вашия
електроинструмент трябва да се
извършва само от квалифицирано
лице, като се използват само
оригинални резервни части. Това ще
гарантира безопасната употреба на
уреда.
Допълнителни специфични
правила за безопасност за
ултра компактни чукове
• Носете предпазни средства за слуха.
Излагането на шум може да причини
загуба на слуха.
• Използвайте допълнителни дръжка(s),
ако е предоставена с инструмента.
Загубата на контрол може да доведе до
наранявания.
• Дръжте електроинструмента за
изолираните повърхности при
извършване на операция, при която
аксесоара за рязане може да засегне
скрито окабеляване или собствения
си кабел. Прерязването на "жив" кабел
може да зареди с ток металните части
на електроинструмента, в резултат на
което оператора може да получи токов
удар.
• Използвайте скоби или друг
практически начин да застопорите
и укрепите обработвания детайл към
стабилна платформа. Ако държите
детайла с една ръка или е опрян
в тялото ви, го прави нестабилно и може
да доведе до загуба на контрол.
• Носете предпазни очила или друга
защита за очите. При работа с чук се
7
•
•
•
•
•
•
•
•
8
получават летящи отломки. Летящите
частици може да причинят увреждане на
очите. Носете противопрахова маска или
респиратор за приложения, при които се
натрупва прах. За повечето приложения
е необходима защита на слуха.
Винаги дръжте здраво инструмента.
Не се опитвайте да работите с този
инструмент, ако не го държите
с двете си ръце. Препоръчително
е да се използва страничната дръжка
през цялото време. Работата с този
инструмент с използване на една ръка ще
доведе до загуба на контрол. Разрушаване
или попадане на твърди материали,
като метални релси, може също да бъде
опасно. Преди употреба затегнете добре
страничната дръжка.
Не работете с този инструмент
продължително време. Причинените по
време на работа с инструмента вибрации
могат да бъдат опасни за вашите ръце.
Използването на ръкавици предоставя
допълнително удобство и ограничава
излагането чрез чести почивки.
Не ремонтирайте сами приставките.
Възстановяването на длетото трябва
да бъде направено от авторизиран
специалист. Неправилно възстановени
длета може да причинят нараняване.
Носете ръкавици, когато работите
с инструмент или сменяеми
приставки. Достъпните метални части
на инструмента, както и представките
може да се нагреят прекалено по време
на работа. Малки части от счупен
материал може да нарани незащитените
ръце.
Никога не оставяйте инструмента
на земята, докато приставката
не е напълно спряла. Движещите се
приставки може да причинят нараняване.
Не удряйте заклещени представки
с чук, за да ги отцепите. Може да
изхвърчат части от метални или други
частици и да причинят нараняване.
Леко износените длета може да се
наострят чрез шлифоване.
Пазете захранващия кабел далече
от въртящите се представки. Не
увивайте захранващия кабел около
тялото си. Ако захранващия кабел се
увие около въртяща се представка, може
да се стигне до наранявания и загуба на
контрол.
Допълнителни рискове
Някои от следните рискове са неминуеми при
употребата на въртящи се чукове:
– Наранявания, причинени от докосване
на въртящи се или горещи части на
инструмента.
Въпреки прилагането на съответните правила
за безопасност и използването на уреди за
безопасност, някои допълнителни рискове не
могат да бъдат избегнати. Това са:
– Увреждане на слуха.
– Риск от лично нараняване поради летящи
частици.
– Риск от изгаряния поради нагорещяване
на аксесоарите по време на работа.
– Риск от лично нараняване поради
продължителна употреба.
Маркировка върху
инструментите
На инструмента са показани следните
пиктограми:
Преди употреба прочетете
ръководството с инструкции.
Носете защита за ушите.
Носете защита за очите.
ПОЗИЦИЯ НА КОДА С ДАТАТА
Кода с датата, който също така включва
годината на производство, е отпечатана на
корпуса.
Пример:
2013 XX XX
Година на производство
Съдържание на пакета
Съдържанието на пакета включва:
1 Ултра компактен въртящ се чук
1 Странична дръжка
1 Прът за регулиране на дълбочината
1 Кутия с инструменти (само с K модели)
1 Ръководство с инструкции
1 Подробен чертеж на съставните части
• Проверете за евентуална повреда
на инструмента, частите или
аксесоарите, появила се в резултат от
транспортирането.
• Вземете си време да прочетете
задълбочено и с разбиране това
ръководство преди започване на работа.
Описание (фиг. 1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
променяйте инструмента или
неговите части. Това може да
доведе до лични наранявания
и щети.
а. Превключвател за промяна на скоростта
b. Основна дръжка
c. Странична дръжка
d. Дълбочинен прът
e. SDS Plus патронник
®
f. Лагер за избор на режима
g. Лост за назад
h. Бутон за освобождаване на пръта за
дълбочина
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Вашите ултра компактни чукове са създадени
за професионално пробиване и ударно
пробиване.
НЕ използвайте в мокри условия или в среда
на запалителни течности или газове.
Тези ултра компактни чукове са професионални
електроинструменти.
НЕ допускайте деца в близост до инструмента.
Необходим е надзор, когато този инструмент се
използва от неопитен оператор.
• Tози продукт не е предназначен за
употреба от хора (включително деца)
с намалени физически, сензорни или
умственаи възможности, или с липса на
знания, освен ако не са под наблюдение
или не са били инструктирани относно
употребата на устройството от човек,
отговорен за тяхната безопасност. Никога
не оставяйте сами деца с този продукт.
Електрическа безопасност
Електромоторът е създаден само за
един волтаж. Винаги проверявайте дали
захранващият кабел е в съответствие
с напрежението на табелката.
Вашият инструмент на DEWALT
е двойно изолиран в съответствие
с EN 60745; следователно не се
изисква заземителна жица.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 115 V единици
трябва да бъдат управлявани
чрез надеждно изолиране на
трансформатора с предпазен
екран между първичната
и вторичната намотка.
Ако захранващият кабел е повреден, трябва да
се смени от специално подготвен кабел, който
можете да намерите в сервизите на DEWALT.
Замяна на щепсела (само за
Великобритания и Ирландия)
Ако трябва да се сложи нов щепсел:
• Безопасно изхвърляне на стария щепсел.
• Свържете кафявата жица към живия
терминал в щепсела.
• Свържете синята жица към неутралния
терминал.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не трябва да
се прави свързване към заземения
терминал.
Следвайте инструкциите за монтаж, които
се предоставят с доброкачествените
щепсели. Препоръчителен предпазител: 13 A.
Използване на удължителен
кабел
Ако е необходим удължителен кабел,
използвайте одобрен трижилен удължителен
кабел, подходящ за входящата мощност на
този инструмент (вижте Teхнически данни).
Минималният размер на проводника е 1,5 мм²;
максималната дължина е 30 м.
При използване на кабели на макари, винаги
развивайте докрай кабела.
СГЛОБЯВАНЕ
И РЕГУЛИРАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от нараняване,
изключете уреда и го отделете
от захранващия източник
преди да поставяте или
сваляте аксесоари, преди да
регулирате или променяте
настройките, или когато
извършвате поправки. Уверете
се, че пусковият превключвател
е на позиция OFF "изключен".
9
Едно нежелано включване може
да задейства инструмента и да
предизвика наранявания.
Странична дръжка (фиг. 1, 2)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от лично
нараняване, ВИНАГИ работете
с инструмента с правилно
инсталирана и добре закрепена
странична дръжка. Неспазването
на това може да доведе до
изплъзване на страничната дръжка
по време на работа с инструмента
и евентуално загуба на контрол.
Дръжте инструмента с двете
ръце за максимален контрол.
С този ултра компактен чук идва странична
дръжка. Страничната дръжка (c) може да бъде
сложена според потребитеря левичар или
десничар.
ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СТРАНИЧНАТА ДРЪЖКА
1. Отхлабете страничната дръжка (c),
като я завъртите в посока обратна на
часовниковата стрелка.
2. Завъртете страничната дръжка до желаната
позиция.
3. Затегнете страничната дръжка чрез
въртене по посока на часовниковата
стрелка.
ЗА СМЯНА НА СТРАНИТЕ
За десничари: плъзнете скобата на
страничната дръжка над патронника, от
ляво.
За левичари: плъзнете скобата на
страничната дръжка над патронника, от
дясно.
РАБОТНА ЛАМПА НА СТРАНИЧНАТА
ДРЪЖКА (САМО ЗА D25052KT) (ФИГ. 3)
Вашата странична дръжка има работна лампа.
Лампата е на батерия и се включва и изключва
от бутона (i).
За да смените батериите на работната лампа
(CR2032 x 2):
1. Свалете винта (j) на вратичката на
батерията, както е показано на фиг. 3.
2. Сложете новата батерия с положителния
полус надолу.
3. Затворете отделението на батериите
и сложете обратно винта.
10
Заден лост (фиг. 4)
Лостът за назад (g) се използва за въртене на
чука назад за опора на крепежните елементи
или за заклещени представки, само във
функция въртене.
ВНИМАНИЕ: Когато вървите
назад, за да изчистите
заклещените представки, бъдете
готови за силен реактивен момент
на въртене.
За да смените движението на ултра компактния
чук, изключете го и подравнете лоста за назад
(g) с жълтата стрелка насочена назад.
За да поставите лоста за работа напред,
изключете ултра компактния чук и подравнете
лоста за назад (g) с жълтата стрелка, насочена
напред.
Лагер за избор на режима
(фиг. 1, 5)
ЗАБЕЛЕЖКА: Инструментът
трябва да спре напълно преди да
активирате бутона на селектора
на режим, иначе може да се стигне
до повреда в инструмента.
За да превключите инструмента от режим
на пробиване към режим на разбиване
(или обратното) завъртете втулката (f) към
съответния символ.
Завъртете втулката (f) към символа на бургията
за пробиване или към символа на чука за
разбиване.
ЗАБЕЛЕЖКА: Стрелката на селектора на
режими ТРЯБВА да бъде изравнена с един
от символите през цялото време. Между
позициите няма работни режими.
РЕЖИМ НА ПРОБИВАНЕ
С ВЪРТЕНЕ
Използвайте режима на пробиване
с въртене за дърво, метал
и пластмаси.
РЕЖИМ НА ПРОБИВАНЕ С ЧУК
Използва се при пробиване
в зидария.
Дълбочинен прът (фиг. 6)
ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИННИЯ ПРЪТ
1. Натиснете и дръжте бутона за
освобождаване на пръта за дълбочина (h)
на страничната дръжка.
2. Преместете дълбочинния прът (d) така, че
разстоянието между края на пръта и края
на представката е равно на дълбочината на
пробиване.
3. Освободете бутона, за да заключите пръта
в позиция. Когато пробивате с дълбочинния
прът, спрете когато края на пръта достигне
повърхност или материал.
РАБОТА
Инструкции за употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги
съблюдавайте инструкциите
за безопасност и приложимите
разпоредби.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно
нараняване, изключете уреда
и от захранващия източник,
преди да поставяте или
сваляте аксесоари, и преди
да регулирате или променяте
настройките.
Пусков превключвател
(фиг. 1)
За да задействате ултра компактния чук,
натиснете пусковия превключвател (a). За да
спрете чука, освободете превключвателя.
ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте по-ниска скорост
за започване на дупки без центриращ удар,
пробиване в метал, пластмаса или керамика.
По-високите скорости са добри за пробиване
в зидария за максимална ефективност.
ПРОМЕНЛИВА СКОРОСТ
Пусковият превключвател за променлива
скорост (a) позволява контролиране на
скоростта. Колкото по-навътре е натиснат
пусковия превключвател, толкова по-висока
е скоростта на пробиване.
Правилна позиция на ръцете
(фиг. 7)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно
нараняване, ВИНАГИ използвайте
подходяща позиция на ръцете,
както е показано.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно лично
нараняване, ВИНАГИ дръжте
здраво в очакване на внезапна
реакция.
Правилната позиция на ръцете изисква едната
ръка да е на страничната дръжка (c), а другата
да е на основната дръжка (b).
Предпазен съединител
Ако въртящата се представка се заклещи или
бъде захваната, движението на шпиндела
спира от предпазния съединител. Поради
силите, които се появяват в резултат на това,
винаги дръжте здраво машината с двете си
ръце и в здрава позиция.
Инструмент за пробиване
Машината е предназначена за пробиване с чук
в бетон, тухли и камък. Също така е удобен за
пробиване без удар в дърво, метал, керамика
и пластмаса.
Пробиване (фиг. 1, 5)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно
нараняване, изключете уреда
и от захранващия източник,
преди да поставяте или
сваляте аксесоари, и преди
да регулирате или променяте
настройките.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За
да намалите риска от
лично нараняване, ВИНАГИ
застопорявайте и закрепвайте
здраво обработвания детайл.
Ако пробивате тънък материал,
използвайте дървен блок като
“подпора”, за да предотвратите
повреда на материала.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от лично
нараняване, ВИНАГИ работете
с инструмента с правилно
инсталирана и добре закрепена
странична дръжка. Неспазването
на това може да доведе до
изплъзване на страничната дръжка
по време на работа с инструмента
и евентуално загуба на контрол.
Дръжте инструмента с двете
ръце за максимален контрол.
Завъртете лагера за избор на режим (f) на
символа за пробиване при пробиване или
символа за ударно пробиване при ударно
пробиване.
11
ПРОБИВАНЕ
1. За ДЪРВО използвайте извити бургии,
плоски бургии, мощен свредел или
триони с дупки. За MЕТАЛ използвайте
високоскоростна стоманена извита бургия
или триони с дупка. Използвайте лубрикант
при пробиване на метали. Узключенията
са калено желязо и месинг, които трябва
да се пробиват на сухо. За ЗИДАРИЯ
използвайте представки с краища с карбид
или представки за зидария. Плавният
и равномерен поток на прах указва
подходящата степен на пробиване.
2. Винаги прилагайте налягане в права линия
с приставката. Използвайте достатъчно
натиск да запазите пробивната мощ
на представката за пробиване, но не
натискайте прекалено, за да не спрете
мотора или да отклоните бургията.
3. Дръжте инструмента с двете ръце, за да
контролирате усукващото действие на
бормашината.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пробиването
може да спре поради внезапно
извиване в следствие на
пренатоварване. Винаги очаквайте
забавяне. Дръжте здраво
бормашината с двете си ръце,
за да контролирате действието
на усукване и да избегнете
нараняване.
4. АКО ПРОБИВАНЕТО СЕ ЗАБАВИ,
причината е пренатоварване.
ВЕДНАГА ОСВОБОДЕТЕ ПУСКОВИЯ
ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ, свалете бургията
от работа и потвърдете причината за
забавянето. НЕ НАТИСКАЙТЕ ПУСКОВИЯ
ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НАПРЕД И НАЗАД,
ЗА ДА СЕ ОПИТАТЕ ДА ВКЛЮЧИТЕ
ЗАСЕДНАЛА БОРМАШИНА – TОВА
МОЖЕ ДА Я ПОВРЕДИ.
5. За намаляване на забавянето/спирането
или пробиването на материала, намалете
натиска върху бормашината и разхлабете
малко приставката чрез последната част на
дупката.
6. Оставете мотора да работи, когато
издърпвате приставката от пробита дупка.
Това ще помогне да се предотврати
засядане.
7. При наличието на бормашини
с променлива скорост, няма нужда да се
центрира с удар в точката на пробиване.
Използвайте бавни обороти при започване
на дупката и увеличете чрез стискане
12
на пусковия превключвател по-силно,
когато дупката е достатъчно дълбока, за
да пробивате без приставката да отскача
навън.
ПРОБИВАНЕ В МЕТАЛ
Необходим е An SDS Plus® адаптер за
приставки с кръгли дръжки. Уверете се, че
инструмента е само в режим пробиване.
Започнете пробиването с бавна скорост
и увеличете до пълна мощност, докато
прилагате силен натиск на инструмента.
Правилното темпо на пробиване си личи
от равномерния поток от метални частици.
Използвайте лубрикант при пробиване на
метали. Узключенията са калено желязо
и месинг, които трябва да се пробиват на сухо.
ЗАБЕЛЕЖКА: Големи дупки [7,9 мм до 12,7 мм
(5/16" до 1/2")] в стомана могат да се направят
по-лесно, ако се направи първоначална дупка
от [4 мм до 4,8 мм (5/32" до 3/16")].
ПРОБИВАНЕ В ДЪРВО
Необходим е An SDS Plus® адаптер за
приставки с кръгли дръжки. Уверете се, че
инструмента е само в режим пробиване.
Започнете пробиването с бавна скорост
и увеличете до пълна мощност, докато
прилагате силен натиск на инструмента. Дупки
в дърво могат да бъдат направени със същите
усукани бургии, използвани за метал. Тези
представки може да се пренагреят, освен ако
не бъдат изваждани често за почистване на
стъпготините от улеите. За по-големи дупки,
използвайте плоски представки, мощен свредел
или трион за дупки. По-деликатните детайли
трябва да се слагат на дървени блокове.
Пробиване с чук
1. Когато пробивате, използвайте достатъчно
сила на чука, за да се предпазите от
отскачането му. Прекалено много сила
ще причини намаляване на скоростта на
пробиване, пренагряване и ниско темпо на
пробиване.
2. Пробивайте направо, като държите
приставката под прав ъгъл спрямо
обработвания детайл. Не упражнявайте
странично налягане върху приставката,
когато пробивате, понеже това ще причини
засядане на приставката и по-ниски
обороти на пробиване.
3. Когато пробивате дълбоки дупки, ако
скоростта на чука започне да спада,
издърпайте бургията частично от
дупката, като в това време инструмента
работи, за да помогне с изчистването на
наслагванията в дупката.
4. За зидария, използвайте бургии с карбидни
крайчета или бургии за зидария. Плавният
и равномерен поток на прах указва
подходящата степен на пробиване.
ПОДДРЪЖКА
Вашият електроинструмент на DEWALT
е създаден да работи дълъг период от време
с минимална поддръжка. Продължителната
и задоволителна работа зависи от правилната
грижа за инструмента и от редовното му
почистване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от нараняване,
изключете уреда и го отделете
от захранващия източник
преди да поставяте или
сваляте аксесоари, преди да
регулирате или променяте
настройките, или когато
извършвате поправки. Уверете
се, че пусковият превключвател
е на позиция OFF "изключен".
Едно нежелано включване може
да задейства инструмента и да
предизвика наранявания.
Смазване
Вашият електроинструмент не изисква
допълнително смазване.
Почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Издухвайте
замърсяванията и праха на
основния корпус със сух въздух
винаги, когато забележите
събиране на мръсотия в и около
вентилационните отвори.
Носете одобрена защита за
очите и одобрена защитна
противопрахова маска, когато
извършвате тази процедура.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
използвайте разтворители или
други химикали за почистване
на неметалните части на
инструмента. Тези химикали
могат да влошат качеството на
материалите, използвани за тези
части. Използвайте намокрена
с вода и мек сапун кърпа. Никога
не допускайте влизането на
течности в инструмента; никога
не потапяйте в течност която
и да е част на инструмента.
Допълнителни аксесоари
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тъй
като други аксесоари, освен
предложените от DEWALT, не
са тествани с този продукт,
използването на такива аксесоари
може да е опасно. За да се намали
риска от нараняване, използвайте
само препоръчаните от DEWALT
аксесоари с този продукт.
Посъветвайте се с вашия доставчик за
по-подробна информация относно подходящите
аксесоари.
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът
не трябва да се изхвърля
с обикновените битови отпадъци.
Ако някога решите, че вашият DEWALT продукт
има нужда от замяна, или ако вече не ви
е необходим, не го изхвърляйте с битовите
отпадъци. Занесете този продукт в съответния
пункт.
Разделното събиране на
използваните продукти и опаковки
позволява рециклирането на
материалите и нановото им
използване. Повторното използване
на рециклираните материали
помага за предпазване на околната
среда от замърсяване и намалява
необходимостта от сурови суровини.
Местното законодателство може да предвижда
разделно събиране на електрическите продукти
от домакинството, в общинските сметища
за отпадъчни продукти или от търговците на
дребно при покупка на нов продукт.
DEWALT предоставя възможност за събиране
и рециклиране на продуктите на DEWALT, след
като вече не могат да бъдат в експлоатация. За
да се възползвате от тази услуга, моля, върнете
вашия продукт на всеки авторизиран агент за
сервиз, който ще го приеме от наше име.
13
Можете да проверите местонахождението на
вашият най-близък авторизиран сервиз, като
се свържете с местния офис на DEWALT на
адреса, посочен в това ръководство. Отделно
от това, на нашия уеб сайт можете да намерите
пълен списък на агентите на DEWALT, както
и информация за нашата следпродажбена
поддръжка: www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00227764 - 12-02-2014
14
Download PDF