D25052K | DeWalt D25052K ROTARY HAMMER instruction manual

372002-01 EST
D25052
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
14
Joonis / Рисунок 1
b
a
f
e
d
h
c
Joonis / Рисунок 2
g
Joonis / Рисунок 3
D25052KT
j
i
3
Joonis / Рисунок 4
Joonis / Рисунок 5
f
g
Joonis / Рисунок 6
h
d
c
Joonis / Рисунок 7
b
c
4
EESTI KEEL
SUBKOMPAKTNE HAAMER
D25052
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALTi tööriista. Aastatepikkused kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTist ühe usaldusväärsema partneri professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
(vaid Suurbritannia ja Iirimaa)
Tüüp
Sisendvõimsus
Kiirus tühikäigul (P/MIN)
Löögikiirus (vastavalt EPTA-protseduurile 05/2009)
Löögienergia puurimisel
Terasesse/puitu/betooni maksimaalne puurimisulatus
Puurimise põhivõimsus pehme telliskivi puhul
Tööriistahoidik
Rõnga diameeter
Mass
W
min-1
J
Bpm
mm
mm
mm
kg
D25052
230
230/115
1
650
0 - 2 300
1,9
0 - 6 200
13 / 30 / 20
50
SDS Plus
43
2,6
LPA (helirõhk)
KPA (helirõhu määramatus)
LWA (helivõimsus)
KWA (helivõimsuse määramatus)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
87
3
98
3
V
V
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetud vastavalt EN 60745.
Vibratsioonitugevus ah
Metalli puurimine
ah,D =
m/s²
Määramatus K =
m/s²
Betooni puurimine
ah,HD =
m/s²
Määramatus K =
m/s²
Teabelehel toodud vibratsioonitase on
mõõdetud vastavalt standardis EN 60745 toodud
standardtestile ja seda võib kasutada tööriistade
võrdlemiseks. Seda võib kasutada kokkupuutele
eelnevaks hindamiseks.
HOIATUS: Avaldatud
vibratsioonitugevus puudutab tööriista
põhirakendusi. Kui aga tööriista
kasutatakse muul viisil, erinevate
lisatarvikutega või kui seda on halvasti
hooldatud, võib vibratsioonitugevus
erineda. Sellisel juhul võib vibratsiooni
3,9
1,5
7,9
1,5
mõju kogu tööaja kestel olla
märkimisväärselt tugevam.
Vibratsiooni mõju hindamisel tuleb
arvesse võtta ka seda aega, mil
tööriist on välja lülitatud või töötab
vabajooksul ning tööd ei tee. See
võib märkimisväärselt vähendada
vibratsiooni kogu tööaja kestel.
Määrake kindlaks lisaohutusmeetmed
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
mõjude eest – tööriistade ja tarvikute
hooldamine, käte hoidmine soojas ja
tööprotsesside korraldus.
5
EESTI KEEL
Kaitsmed:
Euroopa
Suurbritannia
ja Iirimaa
230 V tööriistad
230 V tööriistad
10 amprit, vooluvõrk
13 amprit, pistikupesa
Definitsioonid: Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT: Tähistab tõenäolist ohtlikku
olukorda, mis mittevältimisel lõppeb
surma või raske kehavigastusega.
HOIATUS: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või
mõõdukate kehavigastustega.
MÄRKUS: Viitab tegevusele, mis
ei too kaasa kehavigastust, kuid
mis mittevältimisel võib põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
D25052
DEWALT kinnitab, et jaotises Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Samuti vastavad tooted direktiividele 2004/108/
EÜ ja 2011/65/EL. Lisateabe saamiseks
kontakteeruge DEWALTiga aadressil või vaadake
kasutusjuhendi lõpust.
Allkirjastaja vastutab tehnilise faili koostamise
eest ja on valmistanud deklaratsiooni DEWALTi
nimel.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
6
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
15.11.2013
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lugege
kasutusjuhendit.
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamise kohta
HOIATUS! Lugege läbi kõik
hoiatused ja juhised. Kõigi
juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES.
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad
tööalad soodustavad õnnetuste juhtumist.
b) Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
c) Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad
vastama pistikupesale. Ärge kunagi
muutke pistikut mis tahes moel. Ärge
kasutage maandatud elektritööriistade
puhul adapterpistikut. Muutmata pistikud
ja sobivad pistikupesad vähendavad
elektrilöögiohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid. Elektrilöögi
oht tõuseb, kui teie keha on maaga
ühenduses.
c) Ärge viige elektritööriistu vihma
kätte või märgadesse tingimustesse.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab
elektrilöögi ohtu.
d) Ärge vigastage toitekaablit. Ärge kunagi
kasutage seadme toitekaablit selle
kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
EESTI KEEL
e)
f)
kaablit kuumuse, õli, teravate servade
ja liikuvate osade eest. Kahjustatud
või sassis kaablid suurendavad
elektrilöögiohtu.
Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikenduskaablit.
Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli
kasutamine vähendab elektrilöögiriski.
Kui elektritööriista niisketes
tingimustes kasutamine on vältimatu,
kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
3) ISIKLIK OHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige, mida teete,
ja kasutage elektritööriista mõistlikult.
Ärge kasutage elektritööriista väsimuse
korral või alkoholi, narkootikumide
või arstimite mõju all olles. Kui
elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu
kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid
kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati nägemiskaitset. Isikukaitsevahendid
nagu tolmumask, mittelibisevad jalanõud,
kiiver ja kuulmiskaitse vähendavad õigetes
tingimustes kasutades kehavigastusi.
c) Vältige soovimatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku
ja/või aku külge ühendamist on
käivituslüliti väljalülitatud asendis.
Kandes tööriista, sõrm lülitil, või ühendades
toiteallikaga tööriista, mille lüliti on
tööasendis, võib juhtuda õnnetus.
d) Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed ja
mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa külge
jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
e) Ärge küünitage. Seiske kogu aeg
kindlalt ja hoidke tasakaalu. See
tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
f) Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Lotendavad rõivad,
ehted ja pikad juuksed võivad jääda
liikuvate osade külge kinni.
g) Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja
kogumisseadmed, veenduge, et need
on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadmete kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDAMINE
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks
sobivat elektritööriista. Elektritööriist
töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
mis on tööks ette nähtud.
b) Ärge kasutage tööriista, kui seda
ei saa lülitist sisse ja välja lülitada.
Elektritööriist, mida ei saa lülitist juhtida, on
ohtlik ja vajab remonti.
c) Enne seadistuste tegemist,
lisaseadmete vahetamist või tööriista
hoiule asetamist eemaldage tööriist
vooluvõrgust ja/või eemaldage aku.
Nende kaitsemeetmete rakendamine
vähendab elektritööriista soovimatu
käivitamise ohtu.
d) Kui elektritööriista ei kasutata, hoidke
seda lastele kättesaamatust kohas
ning ärge laske elektritööriistaga
või kasutusjuhendiga mittetutvunud
isikutel seda elektritööriista käitada.
Oskamatutes kätes on elektritööriistad
ohtlikud.
e) Elektritööriistu tuleb hooldada.
Kontrollige, et ei leiduks liikuvate osade
kokkusobimatust ega kinnikiilumist, et
osad on terved, ja kontrollige ka kõiki
muid elektritööriista tööd mõjutada
võivaid tingimusi. Kui tööriist on
kahjustunud, laske enne kasutust
elektritööriist ära parandada. Mitmete
põhjuste taga on halvasti hooldatud
elektritööriistad.
f) Hoidke lõikekettad teravad ja puhtad.
Õigesti hooldatud ja teravate servadega
lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega kinni ning neid on lihtsam juhtida.
g) Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid
ja otsakuid jne vastavalt käesolevas
juhendis toodule, võttes arvesse
nii tööpiirkonda kui ka tehtava töö
iseloomu. Kui elektritööriista kasutatakse
muuks kui sihtotstarbeks, võib sellest
tuleneda ohtlik olukord.
5) HOOLDAMINE
a) Laske tööriista korrapäraselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja
kasutage ainult originaalvaruosi. See
tagab tööriista ohutuse säilimise.
Täiendavad ohutuseeskirjad
subkompaktse haamri jaoks
• Kandke kõrvaklappe. Liigne müra võib
kahjustada kõrvakuulmist.
7
EESTI KEEL
• Kasutage tööriistaga kaasas olevaid
lisakäepidet/lisakäepidemeid(s). Kontrolli
kadumine võib põhjustada kehavigastusi.
• Hoidke elektritööriista töötamise ajal
isoleeritud käepidemetest kohtades, kus
lõikeseade võib puutuda kokku varjatud
juhtmetega. Voolu all oleva juhtmega
kokkupuutumisel satuvad voolu alla ka
elektritööriista lahtised metallosad ning võivad
anda kasutajale elektrilöögi.
• Kasutage klambrit või teist praktilist
viisi, et kindlustada ja toetada tööriist
stabiilsele platvormile. Objekti hoidmine
käes või keha vastas on ebastabiilne ja võib
viia kontrollikaotuseni.
• Kandke goggle-tüüpi prille või muid
kaitseprille. Haamerdamisega võib tekkida
lendavaid laaste. Lendavad osad võivad silmi
jäädavalt kahjustada. Kandke tolmustel töödel
tolmumaski või respiraatorit. Enamiku tööde
puhul on vaja kuulmiskaitsevahendeid.
• Hoidke tööriista kindlalt. Ärge üritage
tööriista kasutada ühe käega hoides.
Soovitatav on alati kasutada külgkäepidet.
Seadme käitamine ühe käega põhjustab
kontrolli kaotamise tööriista üle. Sitke
materjali, näiteks betooniarmatuuri lõhkumine
võib olla ohtlik. Enne käitamist pingutage
külgkäepidet.
• Ärge käitage tööriista järjest pika aja
vältel. Haamriga töötamisest tingitud
vibratsioon võib kahjustada teie käsi ja
käsivarsi. Kasutage kindaid vibratsiooni
pehmendamiseks, samuti tehke korrapäraseid
puhkepause.
• Ärge parandage otsakuid ise. Purustuspea
parandusega peab tegelema volitatud
spetsialist. Valesti parandatud purustuspead
võivad põhjustada vigastusi.
• Tööriista kasutades või otsakuid
vahetades kandke kindaid. Tööriista
ligipääsetavad metallosad ja otsakud võivad
muutuda käitamise ajal väga kuumaks.
Purunenud materjali väikesed osad võivad
paljaid käsi vigastada.
• Ärge kunagi pange tööriista maha, kui
otsak pole täielikult peatunud. Liikuvad
otsakud võivad põhjustada vigastusi.
• Ärge lööge kinni kiilunud otsakuid nende
eemaldamiseks haamriga. Metalli- või muu
materjali laastude osad võivad eemalduda ja
põhjustada vigastusi.
• Kergelt kulunud purustuspead saab
lihvimise teel uuesti teravaks teha.
8
• Hoidke toitejuhet keerlevatest otsakutest
eemale. Ärge keerake juhet ümber ühegi
oma kehaosa. Keerleva otsaku ümber
keritud elektrijuhe võib põhjustada vigastusi
või kontrollikaotust.
Muud ohud
Pöörlevate vasarate kasutamisega kaasnevad
järgmised riskid:
– Tööriista pöörlevate või kuumade osade
puudutamisest tulenevad vigastused.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja
turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte
vältida. Need on järgmised:
– Kuulmiskahjustused.
– Lendavatest osakestest tekitatud
kehavigastuste oht.
– Põletushaavade oht, mida tekitavad
kasutamisel kuumenevad tarvikud.
– Pikemaajalisest kasutamisest tekitatud
kehavigastuste oht.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Kandke kuulmiskaitset.
Kandke nägemiskaitset.
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT
Kuupäevakood, mis sisaldab ka tootmisaastat, on
trükitud korpusele.
Näiteks:
2013 XX XX
tootmisaasta
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 Subkompaktne pöörlev haamer
1 Külgkäepide
1 Sügavuse reguleerimisvarras
1 Varustuse kast (ainult K-mudel)
1 Kasutusjuhend
1 Detailjoonis
EESTI KEEL
• Veenduge, et tööriist, selle osad ega tarvikud
ei ole transportimisel kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et
kasutusjuhend põhjalikult läbi lugeda ja
endale selgeks teha.
Kirjeldus (joonis 1)
HOIATUS: Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki
osa ümber. See võib põhjustada
kahjustuse või kehavigastuse.
a. Kiiruse päästiklüliti
HOIATUS: 115 V seadet tuleb käitada
läbi tõrkekindla eraldustrafo, mille
primaar- ja sekundaarmähise vahel on
maandus.
Kui voolujuhe on vigastatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt DEWALTi hooldusorganisatsiooni
poolt ettevalmistatud voolujuhtme vastu.
Toitepistiku vahetamine
(ainult Suurbritannia ja Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige
järgmiselt:
b. Põhikäepide
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
c. Külgkäepide
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
d. Sügavusvarras
e. SDS Plus® padrun
f. Režiimi valimisrõngas
g. Ümberpööramise hoob
h. Sügavusvarda vabastusnupp
KASUTUSOTSTARVE
Need subkompaktsed haamrid on
mõeldud professionaalseks puurimiseks ja
haamerpuurimiseks, kruvi keeramiseks ja kergeks
meiselpuhastuseks.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
Need subkompaktsed haamrid on
professionaalsed elektritööriistad.
ÄRGE lubage lastel tööriista puudutada.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
• See toode pole mõeldud kasutamiseks
inimestele (k.a lapsed), kellel on vähendatud
füüsikalised, sensoorsed või vaimsed
võimed; puuduvad kogemused, teadmised
või oskused, välja arvatud siis, kui neid
superviseerib nende turvalisuse eest vastutav
isik. Lapsi ei tohi kunagi jätta selle tootega
üksi.
Elektriohutus
Elektrimootor on kavandatud vaid ühe pinge
jaoks. Kontrollige alati, et toitepinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele.
Teie DEWALTi tööriist on vastavalt
standardile EN 60745 kahekordselt
isoleeritud; seetõttu pole maandusjuhe
vajalik.
• Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
HOIATUS: Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.
Pikenduskaabli kasutamine
Kui pikenduskaabel on vajalik, kasutage
heakskiidetud 3-soonelist pikenduskaablit,
mis sobib selle tööriista sisendvõimsusega (vt
Tehnilised andmed). Minimaalne juhtme ristlõige
on 1,5 mm²; maksimaalne pikkus 30 m.
Kasutades kaablirulli, kerige see alati täielikult
lahti.
PAIGALDUS JA
SEADISTAMINE
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist ja
eemaldamist, seadistuste tegemist
või remonti. Veenduge, et toitelüliti
on asendis OFF (väljas). Juhuslik
käivitamine võib põhjustada vigastuse.
Külgkäepide (joonis 1, 2)
HOIATUS: Kehavigastuste riski
vähendamiseks, töötage tööristaga
ALATI vaid siis, kui külgkäepide on
installitud ja tugevalt kinnitatud. Kui
see ebaõnnestub, võib külgkäepide
töö ajal libiseda ja selle tagajärjel võite
kaotada kontrolli. Hoidke tööriista
kahe käega maksimaalse kontrolli
tagamiseks.
9
EESTI KEEL
Külgkäepide tuleb kinnitada subkompaktse
haamri külge. Külgkäepideme (c) saab paigaldada
nii, et see sobib nii parema- kui vasakukäelistele
kasutajatele.
KÜLGKÄEPIDEME REGULEERIMISEKS
1. Vabastage külgkäepide (c), keerates seda
vastupäeva.
2. Pöörake külgkäepide soovitud asendisse.
3. Külgkäepideme asendi fikseerimiseks
pöörake seda päripäeva.
KÄEPIDEMETE VAHETAMISEKS
Paremakäeliste kasutajate jaoks: libistage
külgkäepideme klamber üle padruni,
vasakpoolse käepideme.
Vasakukäeliste kasutajate jaoks: libistage
külgkäepideme klamber üle padruni,
paremapoolse käepideme.
KÜLGKÄEPIDEME TÖÖTULI (VAID D25052KT)
(JOONIS 3)
Teie külgkäepidemel on töötuli. See tuli töötab
patareil ning seda saab reguleerida on/off-nupuga
(i).
Töötule patarei (CR2032 x 2) vahetamiseks:
1. Eemaldage patareikatte kruvi (j), nagu
näidatud joonisel 3.
2. Asetage patarei positiivne ots väljapoole.
3. Sulgege patareisahtel ja kinnitage kruvi.
Ümberpööramise hoob
(joonis 4)
Ümberpööramise hoova (g) kasutatakse
subkompaktse haamri ümberpööramiseks, et
tagurdada kinniteid või kinnikiilunud otsi ainultpuurimise funktsioonis.
ETTEVAATUST: Kui pöörate ümber
kinnikiilunud otste eemaldamiseks,
seadke end valmis tugeva
pöördemomendi jaoks.
Subkompaktse haamri ümberpööramiseks lülitage
see sisse ja joondage ümberpööramise hoob (g)
kollase noolega, mis on suunatud tagasi.
aktiveerimist, vastasel juhul võib
tööriist saada kahjustada.
Tööriista lülitamiseks puurimisrežiimilt
haamerdusrežiimile (või vastupidi) keerake
rõngast (f) soovitud sümbolile.
Keerake rõngas (f) puuriotsa sümbolile,
mis on mõeldud puurimise jaoks,
või haamerdussümbolile, mis sobib
haamerpuurimiseks.
MÄRKUS: Režiimi valimisrõngal olev nool PEAB
olema alati ühe sümboliga joondatud. Asendite
vahepeal kasutatavaid asendeid pole.
PÖÖRLEV PUURIMISREŽIIM
Kasutage pöörleva puurimisrežiimi
puidu, metalli ja plastide jaoks.
HAAMERPUURIMISE REŽIIM
Kasutage seda režiimi müüritiste
puurimiseks.
Sügavuse varras (joonis 6)
SÜGAVUSVARDA REGULEERIMISEKS
1. Vajutage sisse ja hoidke sügavusvarda
vabastusnuppu (h) külgkäepidemel.
2. Liigutage sügavusvarrast (d) nii, et varda otsa
ja puuriotsa otsa vahemaa on võrdväärne
puurimissügavusega.
3. Vabastage nupp, et lukustada varras oma
kohale. Kui puurite sügavusvardaga, peatage,
kui varda ots ulatub materjali pinnani.
KASUTAMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS: Järgige alati ohutusjuhiseid
ja asjakohaseid õigusakte.
HOIATUS: Et vähendada
tõsist kehavigastusohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist
või lisaseadmete/tarvikute
paigaldamist ja eemaldamist välja
lülitada ja vooluvõrgust eemaldada.
Hoova positsioneerimiseks edasi liikumiseks
lülitage haamer välja ja joondage
ümberpööramise hoob (g) kollase noolega, mis on
suunatud edasi.
Päästiklüliti (joonis 1)
Režiimi valimisrõngas
(joonis 1, 5)
MÄRKUS: Kasutage madalamaid kiirusi aukude
puurimisega alustamisel ilma kärnata, kui puurite
auku metalli, plastidesse või keraamikasse.
Kõrgemad kiirused on paremad müüritiste
puurimisel maksimaalseks tõhususeks.
MÄRKUS: Tööriist tuleb täielikult
seisata enne režiimi valimisnupu
10
Subkompaktse haamri käivitamiseks vajutage
päästiklüliti (a) alla. Haamri peatamiseks
vabastage lüliti.
EESTI KEEL
KIIRUSE REGULEERIMINE
Kiiruse päästiklüliti (a) võimaldab kiirust
reguleerida. Mida rohkem te päästiklülitit vajutate,
seda suurem on puuri kiirus.
Õige käte asend (joonis 7)
HOIATUS: Raskete vigastuste
saamise riski vähendamiseks
kasutage ALATI nõuetekohast
käteasendit, nagu pildil näidatud.
HOIATUS: Raskete vigastuse
saamise riski vähendamiseks hoidke
masinat ALATI tugevalt ootamatut
reaktsiooni ennetades.
Õige hoideasend nõuab, et üks käsi on eesmisel
käepidemel (c) ja teine käsi põhikäepidemel (d).
Ülekoormatud sidur
Kui puuri otsak kiilub kinni või takerdub, on puuri
võlli jooks häiritud ülekoormatud siduri poolt.
Sellest tulenevate jõudude tõttu hoidke masinat
alati kindlalt kahe käega ja võtke kindel asend.
Puurimistööriistad
Masin on mõeldud betooni, telliskivi ja kivi
haamerpuurimiseks. Samuti sobib see löögita
puidu, metalli, keraamika ja plasti puurimiseks.
Puurimine (joonis 1, 5)
HOIATUS: Et vähendada
tõsist kehavigastusohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist
või lisaseadmete/tarvikute
paigaldamist ja eemaldamist välja
lülitada ja vooluvõrgust eemaldada.
HOIATUS: Kehavigastuste riski
vähendamiseks tagage ALATI, et
detail on ankurdatud või klambriga
kindlalt kinni. Kui puurite õhukest
materjali, kasutage puidu "lisa" blokki,
et vältida materjali kahjustamist.
HOIATUS: Kehavigastuste riski
vähendamiseks, töötage tööristaga
ALATI vaid siis, kui külgkäepide on
installitud ja tugevalt kinnitatud. Kui
see ebaõnnestub, võib külgkäepide
töö ajal libiseda ja selle tagajärjel võite
kaotada kontrolli. Hoidke tööriista
kahe käega maksimaalse kontrolli
tagamiseks.
Keerake režiimi valimisrõngas (f) puuriotsa
sümbolile, mis on mõeldud puurimise
jaoks, või haamerpuuri sümbolile, mis sobib
haamerpuurimiseks.
PUURIMINE
1. PUIDU jaoks kasutage spiraalotsakuid,
kruvipuure või rõngaspuure. METALLI jaoks
suure kiirusega terasest spiraalotsakuid
või rõngaspuure. Kasutage lõikamiseks
määret, kui puurite metalli. Eranditeks on
malm ja messing, mida tuleb kuivalt puurida.
MÜÜRSEPATÖÖDE jaoks kasutage
karbiiditsadega puuriotsasid või müüritise
puuriotsasid. Ühtlane tolmuvool viitab õigele
puurimiskiirusele.
2. Avaldage alati kerget survet puuriotsakuga
samas suunas. Kasutage piisavat survet, et
puuriots oleks pidevalt töös, kuid ärge suruge
liiga tugevalt, et mootor seiskuks või et otsak
kalduks kõrvale.
3. Hoidke tööriista tugevalt kahe käega, et
kontrollida puuri keerlemist.
HOIATUS: Puur võib vääratada,
põhjustades ootamatut keeret. Olge
vääratumiseks alati valmis. Hoidke
puuri kindlalt mõlema käega, et
kontrollida keerdeid ja et vältida
vigastusi.
4. KUI PUUR VÄÄRATAB, siis juhtub see
tavaliselt seetõttu, et see on ülekoormatud.
VABASTAGE KOHE KÄIVITUSLÜLITI,
eemaldage puuriotsak tööst ja uurige välja
vääratamise põhjus. ÄRGE VAJUTAGE
PÄÄSTIKUT VÄLJA JA SISSE, ET
KÄIVITADA SEISKUNUD PUUR - SEE
VÕIB PUURI KAHJUSTADA.
5. Vääratamise või materjali lõhkumise
minimeerimiseks vähendage puurile
avalduvat survet ja juhtige puur läbi augu
viimase murdosa.
6. Laske mootoril töötada, kui tõmbate otsaku
puuritud august tagasi. Seeläbi väldite
kiilumist.
7. Reguleeritava kiirusega puuridel pole vaja
puuritavat kohta keskelt lüüa. Kasutage
aeglast kiirust, et alustada august, ja
kiirendage, pigistades käivituslülitit
tugevamalt, kui auk on piisavalt sügav
puurimaks nii, et otsak ei kalduks kõrvale.
METALLI PUURIMINE
SDS Plus® ühendusvarre adapteri padrun on
vajalik. Tagage, et tööriist on vaid-puurimise
režiimil. Alustage puurimisega aeglasel kiirusel
ja suurendage kuni täisvõimsuseni, kui rakendate
tööriistale tugevat survet. Ühtlane tolmuvool
metallilaastudest viitab õigele puurimiskiirusele.
Kasutage lõikamiseks määret, kui puurite metalli.
11
EESTI KEEL
Eranditeks on malm ja messing, mida tuleb kuivalt
puurida.
MÄRKUS: Suurte [7,9 mm kuni 12,7 mm (5/16"
kuni 1/2")] aukude puurimine terasesse on
lihtsam, kui pilootauk [4 mm kuni 4,8 mm (5/32"
kuni 3/16")] puuritakse esimesena.
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
PUIDU PUURIMINE
SDS Plus® ühendusvarre adapteri padrun on
vajalik. Tagage, et tööriist on vaid-puurimise
režiimil. Alustage puurimisega aeglasel kiirusel
ja suurendage kuni täisvõimsuseni, kui rakendate
tööriistale tugevat survet. Puitu puuritud augud
saab teha sama spiraalotsakutega, nagu metalli
puhul. Need puuriotsad võivad ülekuumeneda,
kui tõmbate sageli välja, et puhastada soontest
laastud. Suurte aukude jaoks kasutage
spiraalotsakuid, kruvipuure või rõngaspuure.
Detailid, millel tekivad kergesti pinnud, tuleb
puuplaadiga toestada.
Haamerpuurimine
1. Kui puurite, avaldage haamrile vaid piisavat
jõudu, et vältida selle tagasipõrkumist või
otsaku "tõusmist". Liigne jõud aeglustab puuri
kiirust, puur võib ülekuumeneda ja aeglustada
puuri.
2. Puurige otse, hoides otsakut detailiga õige
nurga all. Ärge avaldage otsakule külgsurvet,
kui puurite, kuna selle tagajärjel võib otsaku
sooned ummistuda ja puurimise kiirus
väheneda.
3. Kui puurite sügavaid auke, kui haamri kiirus
hakkab langema, tõmmake otsak osaliselt
august välja, hoides tööriista jätkuvalt töös, et
aidata vabaneda liigsetest jääkidest augus.
4. Müürsepatööde jaoks kasutage
karbiiditsadega puuriotsasid või müüritise
puuriotsasid. Ühtlane tolmuvool august viitab
õigele puurimiskiirusele.
HOOLDAMINE
Teie DEWALTi elektritööriist on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hoolduse
juures. Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb
selle eest hoolitseda ja tööriista regulaarselt
puhastada.
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist ja
eemaldamist, seadistuste tegemist
või remonti. Veenduge, et toitelüliti
on asendis OFF (väljas). Juhuslik
käivitamine võib põhjustada vigastuse.
12
Puhastamine
HOIATUS: Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade ümber
kogunenud tolmu või mustust. Kandke
selle töö tegemisel heakskiidetud
kaitseprille ja tolmumaski.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Need kemikaalid võivad
nõrgendada tööriista materjale.
Kasutage vaid vee ja õrna seebiga
niisutatud riiet. Ärge kunagi laske
ühelgi vedelikul sattuda tööriista
sisse; ärge kastke ühtegi tööriista osa
vedelikku.
Lisavarustus
HOIATUS: Kuna muid tarvikuid peale
DEWALTi pakutavate ei ole koos
selle seadmega testitud, võib nende
kasutamine koos selle tööriistaga
olla ohtlik. Kehavigastusohu
vähendamiseks on koos seadmega
lubatud kasutada ainult DEWALTi
soovitatud tarvikuid.
Sobivate tarvikute kohta teabe saamiseks pidage
nõu müüjaga.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie DEWALTi toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite
eraldi kogumine võimaldab
materjale taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida
EESTI KEEL
keskkonna saastamist ja vähendab
vajadust tooraine järele.
Kohalikud õigusaktid võivad nõuda
elektriseadmete olmejäätmetest eraldi kogumist
prügilates või nende viimist jaemüüjale uue toote
ostmisel.
DEWALT pakub võimalust DEWALTi toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks
viige toode volitatud remonditöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks
võite pöörduda DEWALTi kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALT volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
ОЧЕНЬ КОМПАКТНЫЙ ПЕРФОРАТОР
D25052
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству инструментов, различные усовершенствования
сделали электроинструменты DEWALT одними из самых надёжных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
Тип
Потребляемая мощность
Число оборотов без нагрузки
Энергия удара за один ход (в соответствии с Процедурой
ЕРТА от 05/2009)
Энергия удара при сверлении
Максимальный диаметр сверления в стали/дереве/бетоне
Макс. диаметр сверления полой коронкой в мягком кирпиче
Патрон
Диаметр муфты патрона
Вес
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения акустической мощности)
Вт
об/мин.
D25052
230
1
650
0 - 2 300
Дж
1,9
уд/мин.
мм
мм
мм
кг
0 - 6 200
13/30/20
50
SDS Plus
43
2,6
дБ(А)
дБ(А)
дБ(А)
дБ(А)
87
3
98
3
В
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745.
Значения вибрационного воздействия, ah
Сверление в металле
ah,D =
м/с²
3,9
Погрешность K =
м/с²
1,5
Сверление в бетоне
ah,HD =
м/с²
7,9
Погрешность K =
м/с²
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
14
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от
указанной величины. Это
может значительно увеличить
воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
РУССКИЙ ЯЗЫК
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии
или когда он включен, но не
выполняет какую-либо операцию.
Это может значительно
уменьшить уровень воздействия
в течение всего периода работы
инструментом.
Определите дополнительные
меры предосторожности
для защиты оператора
от воздействия вибрации,
такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Декларация соответствия
ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
D25052
DEWALT заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью
отвечает за соответствие технических данных
и делает это заявление от имени фирмы
DEWALT.
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального
слова. Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжёлой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжёлой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную с получением телесной травмы, которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
15.11.2013
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжёлой травмы.
Огнеопасность!
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает
искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим
процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте
электроинструмент под дождем
16
d)
e)
f)
или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Повреждённый или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе
с электроинструментом на
открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая
неосторожность при работе
с электроинструментами может
привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
d)
e)
f)
g)
шлема или противошумовых
наушников, значительно снизит риск
получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжёлой травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжён устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного
случая, связанного с запыленностью
рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Электроинструмент работает
надёжно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода
за электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
электроинструмента не по
назначению может создать опасную
ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента
должен производиться
только квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
•
Дополнительные правила
безопасности при работе
очень компактными
перфораторами
• Надевайте защитные наушники.
Воздействие шума может привести
к потере слуха.
• При работе пользуйтесь
дополнительной рукояткой
(рукоятками), прилагающейся
к инструменту. Потеря контроля
над инструментом может привести
к тяжелой травме.
• Держите инструмент за
изолированные ручки при выполнении
операций, во время которых режущий
инструмент может соприкасаться со
скрытой проводкой или собственным
кабелем. Контакт режущей
принадлежности с находящимся под
напряжением проводом делает не
покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента «живыми»,
что создает опасность поражения
оператора электрическим током.
• Используйте струбцины или
другие приспособления для
фиксации обрабатываемой
детали, устанавливая их только
на неподвижной поверхности. Если
держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное
тело, то можно потерять контроль над
инструментом или обрабатываемой
деталью.
• Надевайте защитные очки или
другие средства защиты глаз.
При сверлении с ударом частицы
материала разлетаются во все
стороны. Разлетающиеся частицы
18
•
•
•
•
•
могут повредить глаза. При выполнении
операций с вырабатыванием
пыли надевайте защитную маску
или респиратор. При выполнении
большинства операций рекомендуется
ношение противошумовых наушников.
При работе всегда крепко
держите инструмент. Работать
инструментом разрешается,
только держа его обеими руками.
Рекомендуется при каждой операции
использовать боковую рукоятку.
Управление инструментом одной
рукой может привести к потере
контроля. Также при долблении могут
представлять опасность детали из
материалов повышенной твердости,
такие как арматурные стержни.
Надежно затягивайте боковую рукоятку
перед началом работы.
Не допускается непрерывная работа
данным электроинструментом
в течение длительного периода
времени. Вибрация, производимая
во время ударного сверления, может
причинить вред Вашим рукам или
ногам. Используйте перчатки для
лучшей антивибрационной защиты
и ограничьте воздействие вибрации,
устраивая частые перерывы в работе.
Не пытайтесь самостоятельно
ремонтировать насадки. Ремонт
долота должен осуществляться авторизованным специалистом. Неправильно
восстановленные долота могут стать
причиной получения травмы.
Надевайте перчатки при работе
и электроинструментом или
при смене насадок. Открытые
металлические поверхности
электроинструмента и насадки
в процессе работы сильно нагреваются.
Частицы обрабатываемого материала
могут стать причиной травмы
незащищенных рук.
Никогда не кладите инструмент
до полной остановки насадки.
Вращающееся долото может стать
причиной получения травмы.
Никогда не ударяйте молотком по
заклиненным насадкам, пытаясь,
таким образом, их освободить.
Частицы обрабатываемого материала
или металлическая стружка могут
отскочить и стать причиной получения
травмы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Слегка износившиеся долота можно
обновить при помощи шлифовки.
• Держите электрический кабель
подальше от вращающихся насадок.
Не оборачивайте кабель вокруг
какой-либо части Вашего тела.
Электрический кабель, намотанный на
быстро вращающееся долото, может
стать причиной получения травмы
и потери контроля над инструментом.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными
при использовании перфораторов:
– Травмы в результате касания горячих
или вращающихся частей инструмента.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения ожогов от
принадлежностей, которые в процессе
работы сильно нагреваются.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает в себя год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2013 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Очень компактный перфоратор
1 Боковая рукоятка
1 Упор-ограничитель глубины сверления
1 Чемодан (только K-модели)
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертёж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы
или повреждению инструмента.
a. Курковый пусковой выключатель
с регулировкой скорости
b. Основная рукоятка
c. Боковая рукоятка
d. Упор-ограничитель глубины сверления
e. Патрон SDS Plus®
f. Муфта переключения режимов работы
g. Переключатель направления вращения
h. Кнопка фиксатора упора-ограничителя
НАЗНАЧЕНИЕ
Данные очень компактные перфораторы
предназначены для профессиональных работ
по сверлению с ударом и без удара.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные очень компактные перфораторы
являются профессиональными
электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с инструментом без присмотра.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии
со стандартом EN 60745,
что исключает потребность
в заземляющем проводе.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В должны
управляться через
предохранительный
изолированный трансформатор
с заземленным экраном между
первичной и вторичной обмоткой.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем,
который можно приобрести в сервисной
организации DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см.
раздел «Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен
составлять 1,5 мм²; максимальная длина
кабеля не должна превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
20
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Боковая рукоятка (Рис. 1, 2)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения травмы, ВСЕГДА
управляйте инструментом
с правильно установленной
и надежно затянутой боковой
рукояткой. В противном случае
во время работы рукоятка
будет двигаться, что повлечет
за собой потерю контроля над
операцией. Для увеличения
контроля, удерживайте
инструмент обеими руками.
Данный очень компактный перфоратор
поставляется с уже установленной боковой
рукояткой. Боковая рукоятка (с) может быть
установлена так, чтобы создать удобство для
пользователей как с правой, так и с левой
рабочей рукой.
ДЛЯ ПЕРЕУСТАНОВКИ БОКОВОЙ
РУКОЯТКИ
1. Ослабьте боковую рукоятку (с), повернув
ее в направлении против часовой
стрелки.
2. Поверните боковую рукоятку в желаемое
положение.
3. Затяните боковую рукоятку, поворачивая
ее в направлении по часовой стрелке.
ДЛЯ СМЕНЫ ПОЛОЖЕНИЯ БОКОВОЙ
РУКОЯТКИ
Для пользователей с правой рабочей
рукой: передвиньте зажим боковой
рукоятки поверх патрона, располагая
рукоятку слева.
Для пользователей с левой рабочей
рукой: передвиньте зажим боковой
рукоятки поверх патрона, располагая
рукоятку справа.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПОДСВЕТКА В БОКОВОЙ РУКОЯТКЕ
(ТОЛЬКО D25052KT) (РИС. 3)
Ваша боковая рукоятка оборудована
подсветкой. Подсветка работает на
батарейках и управляется кнопкой
выключения (i).
Чтобы заменить батарейки питания (CR2032 x
2) подсветки:
1. Удалите винт (j) крышки отсека для
батареек, как показано на Рис. 3.
2. Вставьте новые батарейки
положительными контактами наружу.
3. Закройте крышку отсека для батареек
и завинтите винт.
Переключатель направления вращения (Рис. 4)
Переключатель направления вращения (q)
используется для установки вращения назад
(реверса) при вывинчивании саморезов или
извлечении заклинившего сверла (только
в режиме сверления).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При
установке реверса для извлечения
заклинившего сверла будьте
готовы к резкому реактивному
крутящему моменту.
Для установки реверса выключите
инструмент и передвиньте переключатель
направления вращения (q), установив его
напротив желтой стрелки, указывающей
назад.
Для установки вращения вперед выключите
инструмент и передвиньте переключатель
направления вращения (q), установив его
напротив желтой стрелки, указывающей
вперед.
Муфта переключения
режимов работы (Рис. 1, 5)
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
При активации кнопки
переключателя режимов
работы дождитесь полной
остановки электроинструмента,
в противном случае это может
привести к повреждению
инструмента.
Для переключения инструмента из режима
сверления в режим ударного сверления (или
наоборот), поверните муфту (f), установив её
напротив соответствующего символа.
Поверните муфту (f) и установите ее на
символ сверла для режима обычного
сверления или на символ молотка для
режима ударного сверления.
ПРИМЕЧАНИЕ: Стрелка на муфте
переключения режимов работы ДОЛЖНА
всегда указывать на один из обозначенных
символов. В промежутках между символами
нет рабочих положений.
РЕЖИМ СВЕРЛЕНИЯ
Режим сверления используется
для сверления в дереве, металле
и пластике.
РЕЖИМ СВЕРЛЕНИЯ С УДАРОМ
Используйте данный режим для
сверления в кирпичной кладке.
Упор-ограничитель глубины
сверления (Рис. 6)
НАСТРОЙКА ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ
1. Нажмите и удерживайте кнопку фиксатора
упора-ограничителя (h), расположенную
на боковой рукоятке.
2. Передвиньте упор-ограничитель (d);
расстояние между концом ограничителя
и концом насадки равняется желаемой
глубине сверления.
3. Отпустите кнопку фиксатора. При
сверлении с использованием упораограничителя останавливайтесь, как
только конец упора-ограничителя
коснется обрабатываемого материала.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьёзной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Курковый пусковой
выключатель (Рис. 1)
Чтобы включить инструмент, нажмите на
курковый пусковой выключатель (а). Чтобы
выключить инструмент, отпустите пусковой
выключатель.
ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте низкую
скорость для высверливания отверстий без
предварительного накернивания, а также при
сверлении металлов, пластиков или керамики.
Высокие скорости лучше всего подойдут для
сверления в кирпичной кладке, гарантируя
максимальную производительность.
РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ
Курковый пусковой выключатель
с регулировкой скорости (а) позволяет
контролировать скорость во время
работы. Чем сильнее нажим на курковый
выключатель, тем выше скорость
инструмента.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 7)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжёлой
травмы, ВСЕГДА правильно
удерживайте инструмент, как
показано на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжёлой
травмы, ВСЕГДА надёжно
удерживайте инструмент,
предупреждая внезапные сбои
в работе.
Сверление (Рис. 1, 5)
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьёзной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения травмы
ВСЕГДА надёжно закрепляйте
заготовку. При сверлении тонких
материалов, для предотвращения
их повреждения подкладывайте
деревянный брусок.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения травмы, ВСЕГДА
управляйте инструментом
с правильно установленной
и надежно затянутой боковой
рукояткой. В противном случае
во время работы рукоятка
будет двигаться, что повлечет
за собой потерю контроля над
операцией. Для увеличения
контроля, удерживайте
инструмент обеими руками.
Поверните муфту переключения режимов
работы (f) и установите ее на символ сверла
для режима обычного сверления или на
символ молотка для режима ударного
сверления.
СВЕРЛЕНИЕ БЕЗ УДАРА
Насадки для сверления
1. Для сверления в ДЕРЕВЕ используйте
спиральные сверла, перьевые сверла,
шнековые сверла или цифенборы. Для
сверления в МЕТАЛЛЕ используйте
высокоскоростные спиральные сверла
из стали или цифенборы. При сверлении
металлов используйте смазочноохлаждающую жидкость. Исключение
составляют чугун и медь, которые нужно
сверлить без смазки. При сверлении
КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ используйте
только сверла с твердосплавными
напайками или сверла по кирпичу.
Плавный и равномерный выход отходов
из отверстия указывает на надлежащую
скорость сверления.
Данный инструмент предназначен для сверления с ударом в бетоне, кирпиче и камне.
Он также подходит для сверления без удара
в дереве, металле, керамике и пластике.
2. Всегда прилагайте давление по прямой
линии со сверлом. Давление должно быть
достаточным для равномерного врезания
сверла, но не слишком большим, чтобы
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за боковую рукоятку
(с), другой рукой удерживайте основную
рукоятку (b).
Предохранительная муфта
При заклинивании сверла устройство,
приводящее в движение сверлильный
шпиндель, отключится при помощи
предохранительной муфты. Во избежание
сильной отдачи, всегда крепко держите
инструмент обеими руками и работайте
в устойчивой позе.
22
РУССКИЙ ЯЗЫК
не вызвать останов двигателя или
отклонение сверла.
3. Крепко держите инструмент обеими
руками, чтобы контролировать
вращательное действие сверла.
ВНИМАНИЕ: В случае перегрузки
в результате внезапного
закручивания сверла перфоратор
может остановиться. Всегда
определяйте причину останова.
Крепко держите инструмент
обеими руками, чтобы
контролировать вращательное
действие сверла.
4. ОСТАНОВ ПЕРФОРАТОРА обычно
происходит в результате перегрузки
инструмента. СРАЗУ ЖЕ ОТПУСТИТЕ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, извлеките сверло
из заготовки и определите причину
останова. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАПУСТИТЬ
ВНЕЗАПНО ОСТАНОВИВШИЙСЯ
ДВИГАТЕЛЬ, НАЖИМАЯ НА КУРКОВЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ – ИНСТРУМЕНТ МОЖЕТ
ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ.
5. Для сведения к минимуму риска
внезапного останова инструмента или
просверливания материала насквозь,
уменьшите давление на дрель
и осторожно высверливайте последнюю
часть отверстия.
6. Не выключайте двигатель при извлечении
сверла из высверленного отверстия. Это
позволит избежать заклинивания сверла.
7. При использовании регулировки скорости
нет необходимости предварительно
прокернивать высверливаемое отверстие.
Начиная сверление, используйте низкую
скорость и путем нажатия на курковый
выключатель постепенно увеличивайте
скорость, пока отверстие не будет
достаточно глубоким, чтобы сверло из
него не выскочило.
СВЕРЛЕНИЕ В МЕТАЛЛЕ
Вам потребуется переходник патрона для
насадок SDS Plus® с круглым хвостовиком.
Убедитесь, что установлен режим обычного
сверления. Начните сверление на низкой
скорости, постепенно увеличивая скорость
и одновременно с этим оказывая плотное
давление на перфоратор. Плавный
и равномерный выход металлической стружки
из отверстия указывает на надлежащую
скорость сверления. При сверлении металлов
используйте смазочно-охлаждающую
жидкость. Исключение составляют чугун
и медь, которые нужно сверлить без смазки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Большие отверстия в стали
(диаметром 7,9 мм - 12,7 мм) легче выполнить,
если предварительно просверлить пилотное
отверстие (диаметром 4 мм – 4,8 мм).
СВЕРЛЕНИЕ В ДЕРЕВЕ
Вам потребуется переходник патрона для
насадок SDS Plus® с круглым хвостовиком.
Убедитесь, что установлен режим обычного
сверления. Начните сверление на низкой
скорости, постепенно увеличивая скорость
и одновременно с этим оказывая плотное
давление на перфоратор. Делать отверстия
в дереве можно с использованием сверл для
металла. Эти сверла могут перегреваться,
поэтому нужно как можно чаще очищать
канавки сверла от опилок. Для сверления
крупных отверстий используйте перьевые
сверла, шнековые сверла или цифенборы.
Под заготовки, способные расколоться при
сверлении, подкладывайте деревянный
брусок.
Сверление с ударом
1. Во время сверления прикладывайте
к перфоратору ровно столько усилия,
чтобы не дать инструменту или сверлу
сильно отскочить. Чрезмерное усилие
приводит к снижению скорости сверления,
перегреву и снижению частоты ударов.
2. Сверлите по прямой линии, держа сверло
под прямым углом к заготовке. В процессе
сверления не прикладывайте к сверлу
боковое давление, так как это приведет
к забиванию канавок сверла и снижению
скорости сверления.
3. Если в процессе высверливания глубоких
отверстий скорость ударного сверления
начинает падать, вытащите часть
сверла из отверстия при работающем
инструменте, чтобы очистить отверстие
от отходов.
4. При сверлении кирпичной кладки
используйте сверла с твердосплавными
напайками или сверла по кирпичу.
Плавный и равномерный выход отходов
из отверстия указывает на надлежащую
скорость сверления.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан
на работу в течение продолжительного
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
времени при минимальном техническом
обслуживании. Срок службы и надёжность
инструмента увеличиваются при правильном
уходе и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
получения травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили
тесты на данном изделии,
то использование этих
принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться
только рекомендованные
DEWALT дополнительные
принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утверждённого
типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
24
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может
обеспечить сбор старых электрических
продуктов отдельно от бытового мусора на
муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии
при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок
изделий DEWALT. Чтобы воспользоваться
этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие
в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00228942 - 26-02-2014
25
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising