D25052K | DeWalt D25052K ROTARY HAMMER instruction manual

588778-63 CZ
Přeloženo z původního návodu
D25052
Obrázek 1
b
a
f
e
d
h
c
Obrázek 2
g
Obrázek 3
D25052KT
j
i
2
Obrázek 4
Obrázek 5
f
g
Obrázek 6
h
d
c
Obrázek 7
b
c
3
MALÉ KOMPAKTNÍ KLADIVO
D25052
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT. Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního
elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
(Pouze pro Velkou Británii a Irsko)
Typ
Příkon
Otáčky naprázdno (ot./min)
Energie rázu (dle postupu EPTA 05/2009)
Energie rázu při vrtání
Max. průměr vrtáku při vrtání do oceli/dřeva/betonu
Jádrové vrtání do měkké cihly
Držák nástrojů
Průměr objímky
Hmotnost
LPA (akustický tlak)
KpA (odchylka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchylka akustického výkonu)
mm
kg
D25052
230
230/115
1
650
0 - 2 300
1,9
0 - 6 200
13/30/20
50
SDS Plus
43
2,6
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
87
3
98
3
V
V
W
min-1
J
rázy/min
mm
mm
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená podle normy EN 60745.
Hodnota vibrací ah
Vrtání do kovu
ah,D =
m/s²
Odchylka K =
m/s²
Vrtání do betonu
ah,HD =
m/s²
Odchylka K =
m/s²
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro vzájemné srovnání jednotlivých nářadí
mezi sebou. Tato hodnota může být použita pro
předběžný odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li
prováděna jeho nedostatečná údržba,
4
3,9
1,5
7,9
1,5
velikost vibrací může být odlišná. Tak
se může během celkové práce doba
působení vibrací na obsluhu značně
prodloužit.
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací,
jako jsou: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
Pojistky:
Evropa
Velká Británie
a Irsko
Nářadí 230 V
Nářadí 230 V
10 A v napájecí síti
13 A v zástrčce
napájecího kabelu
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k obsluze a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede k způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně rizikovou situaci,
která, není-li ji zabráněno, může vést
k lehkému nebo středně vážnému
zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu elektrickým
proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
13
D25052
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v části Technické údaje
splňují požadavky následujících norem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC a 2011/65/EU. Další informace
vám poskytne zástupce společnosti DEWALT na
následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pro vývoj a konstrukci produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
15. 11. 2013
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní
pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si
všechny bezpečnostní pokyny
a bezpečnostní výstrahy. Nedodržení
uvedených varování a pokynů může
vést k úrazu elektrickým proudem,
požáru a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě
(s napájecím kabelem) nebo nářadí napájené
baterií (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Udržujte pracovní prostor čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. V elektrickém
nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo
výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
5
b)
c)
d)
e)
f)
Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými
a ostrými předměty nebo pohyblivými
částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat
ve vlhkém prostředí, použijte napájecí
zdroj s proudovým chráničem (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické
nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím
může vést k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
6
d)
e)
f)
g)
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Seřizovací klíče
ponechané na nářadí mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem
pro připojení odsávacího zařízení,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci. Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte
pro prováděnou práci správný typ
nářadí. Při použití správného typu nářadí
bude práce provedena lépe a bezpečněji.
b) Nelze-li spínač nářadí zapnout a vypnout,
s nářadím nepracujte. Každé elektrické
nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
e) Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí
poškozeno, nechejte jej před použitím
opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné
g)
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
pracuje.
Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou
kvalifikací, která bude používat výhradně
originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
Další specifické bezpečnostní
pokyny pro malá vrtací kladiva
• Používejte ochranu sluchu. Nadměrná
hlučnost může způsobit ztrátu sluchu.
• Používejte přídavné rukojeti,, jsou-li
dodávány s nářadím. Ztráta kontroly nad
nářadím může vést k úrazu.
• Při pracích, u kterých by mohlo dojít
ke kontaktu se skrytými vodiči nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte
elektrické nářadí vždy za izolované
povrchy. Při kontaktu pracovního příslušenství
s „živým“ vodičem způsobí neizolované
kovové části nářadí obsluze úraz elektrickým
proudem.
• Upněte si obrobek k pevné podložce
pomocí svorek nebo jiných praktických
pomůcek. Držení obrobku rukou nebo opření
obrobku o část těla nezajistí jeho stabilitu
a může vést k ztrátě kontroly.
• Používejte bezpečnostní brýle nebo jinou
vhodnou ochranu zraku. Během sekání
dochází k odlétávání úlomků. Odlétávající
úlomky mohou způsobit poranění zraku
s trvalými následky. Při práci, během které
se práší, používejte masku proti prachu nebo
respirátor. Pro většinu pracovních operací
může být vyžadována také ochrana sluchu.
• Nářadí držte stále pevně. Nepokoušejte se
používat toto nářadí, nebudete-li jej držet
oběma rukama. Doporučujeme vám, abyste
stále používali boční rukojeť. Obsluha tohoto
nářadí pouze jednou rukou způsobí ztrátu
kontroly nad nářadím. Nebezpečný může být
také průraz nebo kontakt s tvrdými materiály,
jako jsou například armovací pruty. Před
použitím pevně dotáhněte boční rukojeť.
• Nepoužívejte toto nářadí dlouhodobě bez
přestávek. Vibrace způsobené funkcí příklepu
mohou být pro vaše ruce a paže nebezpečné.
Používejte rukavice, které zajistí lepší tlumení
rázů a omezte působení vibrací prováděním
častých přestávek.
• Neprovádějte opravy pracovních nástrojů
sami. Opravy sekáče by měl provádět
pracovník autorizovaného servisu. Nesprávně
opravené sekáče mohou přivodit úraz.
• Při obsluze nářadí a při výměně pracovních
nástrojů používejte rukavice. Přístupné
kovové části nářadí a pracovní nástroje
mohou být během provozu velmi horké. Malé
částečky odlétávajícího materiálu mohou
poranit nechráněné ruce.
• Nikdy neodkládejte nářadí, dokud nedojde
k úplnému zastavení pracovního nástroje.
Pohybující se nástroje mohou způsobit
zranění.
• Nepoužívejte k uvolnění zablokovaných
pracovních nástrojů údery kladiva.
Odlétávající úlomky kovu nebo materiálu by
mohly způsobit zranění.
• Mírně opotřebované sekáče mohou být
znovu naostřeny broušením.
• Dbejte na to, aby se napájecí kabel
nedostal do blízkosti pohybujícího se
pracovního nástroje. Neovinujte napájecí
kabel kolem žádné části vašeho těla.
Elektrický kabel navinutý na pracovní nástroj
může způsobit zranění nebo ztrátu kontroly
nad nářadím.
Zbytková rizika
Při práci s vrtacími kladivy vznikají následující
rizika:
– Zranění způsobená kontaktem s rotujícími
nebo horkými částmi nářadí.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato
rizika jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko zranění způsobené odlétávajícími
částečkami.
– Riziko popálení způsobené kontaktem
s horkým příslušenstvím, které se zahřálo
během použití.
– Riziko zranění způsobené dlouhodobým
použitím výrobku.
7
Štítky na nářadí
Na tomto nářadí jsou následující piktogramy:
Toto malé kompaktní vrtací kladivo je určeno pro
profesionální vrtání a příklepové vrtání.
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo na
místech s výskytem hořlavých kapalin nebo plynů.
Používejte ochranu sluchu.
Tato malá kompaktní kladiva jsou elektrická nářadí
pro profesionální použití.
Používejte ochranu zraku.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU
Datový kód, který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
Příklad:
2013 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 malé kompaktní vrtací kladivo
1 boční rukojeť
1 nastavitelný hloubkový doraz
1 kufřík (pouze modely K)
1 návod k obsluze
1 výkresovou dokumentaci
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a pochopení
tohoto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho součástí.
Mohlo by dojít k jeho poškození nebo
k zranění.
a. Spínač s regulací otáček
b. Hlavní rukojeť
c. Boční rukojeť
• Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo
pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající
se použití výrobku osobou odpovědnou za
jejich bezpečnost. Děti by neměly být nikdy
ponechány s tímto nářadím bez dohledu.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Vaše nářadí DEWALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
VAROVANÍ: Modely s napájecím
napětím 115 V by měly být používány
s bezpečnostním izolačním
transformátorem s uzemněnou
přepážkou mezi primárním
a sekundárním vinutím.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT.
Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou Británii a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
d. Hloubkový doraz
• Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na
nové zástrčce.
e. Sklíčidlo SDS Plus®
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
f. Objímka pro volbu režimu
g. Páčka změny směru chodu
h. Tlačítko uvolnění hloubkového dorazu
8
POUŽITÍ VÝROBKU
VAROVÁNÍ: K uzemňovací svorce
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte
pouze schválený typ kabelu se 3 vodiči, který je
vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz Technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm².
Maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVANÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění před nasazením
nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním
oprav, nářadí vždy vypněte
a odpojte napájecí kabel od sítě.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
může způsobit úraz.
Boční rukojeť (obr. 1, 2)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění, VŽDY používejte nářadí
s řádně namontovanou a bezpečně
utaženou boční rukojetí. Nedodržení
tohoto pokynu může mít za následek
sklouznutí rukojeti během práce
s nářadím a následnou ztrátu kontroly.
Z důvodu maximální ovladatelnosti
držte nářadí oběma rukama.
Toto malé kompaktní vrtací kladivo je dodáváno
s namontovanou boční rukojetí. Boční rukojeť
(c) může být nastavena tak, aby vyhovovala
pravákům i levákům.
NASTAVENÍ BOČNÍ RUKOJETI
1. Proveďte uvolnění boční rukojeti (c) otáčením
proti směru pohybu hodinových ručiček.
2. Nastavte boční rukojeť do požadované polohy.
3. Přitáhněte boční rukojeť otáčením ve směru
pohybu hodinových ručiček.
ZMĚNA STRANY
Pro praváky: Nasuňte upínací svorku boční
rukojeti na sklíčidlo tak, aby byla rukojeť vlevo.
Pro leváky: Nasaďte svorku rukojeti na
sklíčidlo tak, aby směřovala vpravo.
PRACOVNÍ SVÍTILNA V BOČNÍ RUKOJETI
(POUZE MODEL D25052KT) (OBR. 3)
Výměna baterií pracovní svítilny (2 x CR2032):
1. Vyšroubujte šroub krytky baterií (j), jak je
zobrazeno na obr. 3.
2. Vložte nové baterie tak, aby kladný pól
směřoval ven.
3. Nasaďte zpět krytku a upevněte ji pomocí
šroubu.
Páčka změny směru chodu
(obr. 4)
Páčka změny směru chodu (g) je u tohoto malého
kompaktního kladiva používána pro odstraňování
montážních prvků nebo pro uvolnění zaseknutého
vrtáku.
UPOZORNĚNÍ: Provádíte-li změnu
směru chodu při zaseknutí vrtáku,
připravte se na velkou momentovou
reakci.
Chcete-li změnit směr chodu tohoto malého
kompaktního kladiva, zastavte nářadí a srovnejte
páčku (g) se žlutou šipkou směřující dozadu.
Chcete-li změnit směr chodu nářadí opět na chod
vpřed, zastavte nářadí a srovnejte páčku (g) se
žlutou šipkou směřující dopředu.
Objímka pro volbu režimu
(obr. 1, 5)
POZNÁMKA: Před použitím tlačítka
voliče režimu musí být nářadí zcela
zastaveno, aby nedošlo k jeho
poškození.
Přepnutí nářadí z režimu vrtání do režimu příklep
(a naopak) provedete nastavením objímky (f) na
příslušný symbol.
Nastavte objímku (f) na symbol vrtáku, pokud
chcete vrtat, nebo na symbol kladiva, chcete-li vrtat
s příklepem.
POZNÁMKA: Šipka na objímce pro volbu režimu
MUSÍ být vždy srovnána s jedním ze symbolů.
Žádná poloha mezi jednotlivými symboly není
funkční.
REŽIM VRTÁNÍ BEZ PŘÍKLEPU
Používejte tento režim při práci se
dřevem, kovy a plasty.
REŽIM VRTÁNÍ S PŘÍKLEPEM
Používejte tento režim při vrtání do
zdiva.
Boční rukojeť je opatřena pracovní svítilnou. Tato
svítilna je napájena baterií a je ovládána spínačem
zapnuto/vypnuto (i).
9
Hloubkový doraz (obr. 6)
NASTAVENÍ HLOUBKOVÉHO DORAZU
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli jednu
ruku na boční rukojeti (c) a druhou ruku na hlavní
rukojeti (b).
1. Stiskněte a držte uvolňovací tlačítko
hloubkového dorazu (h) na boční rukojeti.
Spojka proti přetížení
2. Nastavte hloubkový doraz (d) tak, aby
vzdálenost mezi koncovou částí dorazu
a koncovou částí vrtáku odpovídala
požadované hloubce vrtání.
Dojde-li k zablokování vrtáku, pohon hřídele
vrtačky bude přerušen pomocí spojky proti
přetížení. V takové situaci vznikají velké
momentové reakce, a proto vždy držte nářadí
pevně oběma rukama a udržujte pevný postoj.
3. Uvolněte tlačítko, aby došlo k zajištění
hloubkového dorazu v požadované poloze.
Při vrtání s hloubkovým dorazem ukončete
vrtání, jakmile se doraz dostane do kontaktu
s povrchem materiálu.
POUŽITÍ
Pokyny pro použití
Vrtací nářadí
Nářadí je určeno pro příklepové vrtání do betonu,
cihel a kamene. Je také vhodné pro vrtání bez
příklepu do dřeva, kovů a plastů.
Vrtání (obr. 1, 5)
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí a odpojte nářadí od zdroje
napájení.
VAROVANÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí a odpojte nářadí od zdroje
napájení.
VAROVÁNÍ: Chcete-li omezit riziko
způsobení zranění, VŽDY se ujistěte,
zda je obrobek řádně připevněn nebo
upnut. Provádíte-li vrtání tenkého
materiálu, použijte dřevěnou podložku,
abyste zabránili poškození materiálu.
Spouštěcí spínač (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění, VŽDY používejte nářadí
s řádně namontovanou a bezpečně
utaženou boční rukojetí. Nedodržení
tohoto pokynu může mít za následek
sklouznutí rukojeti během práce
s nářadím a následnou ztrátu kontroly.
Z důvodu maximální ovladatelnosti
držte nářadí oběma rukama.
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spouštěcí
spínač (a). Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte
spínač.
POZNÁMKA: Při zahájení vrtání děr bez
středicího otvoru při vrtání do kovu, plastu nebo
keramiky používejte nižší otáčky. Vyšší otáčky jsou
vhodnější při vrtání do zdiva z důvodu zajištění
maximální účinnosti.
NASTAVITELNÉ OTÁČKY
Spouštěcí spínač s nastavitelnými otáčkami (a)
umožňuje regulaci otáček. Čím více je spouštěcí
spínač stisknutý, tím vyšší jsou otáčky pracovního
nástroje.
Správná poloha rukou (obr. 7)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí VŽDY
bezpečně a očekávejte nenadálé
reakce.
10
Nastavte objímku pro volbu režimu (f) na symbol
vrtáku, chcete-li vrtat, nebo na symbol kladiva,
chcete-li vrtat s příklepem.
VRTÁNÍ
1. Pro vrtání do DŘEVA používejte spirálové
vrtáky, ploché vrtáky, hadovité vrtáky
a korunové vrtáky. Pro vrtání do KOVU
použijte spirálové vrtáky z rychlořezné oceli
nebo korunové vrtáky. Při vrtání do kovu
používejte mazivo. Výjimkou jsou litina
a mosaz, které musí být vrtány na sucho. Pro
vrtání ZDIVA používejte vrtáky s karbidovými
hroty nebo vrtáky do zdiva. Plynulý
a rovnoměrný odvod prachu indikuje správnou
rychlost vrtání.
2. Vždy vyvíjejte na nářadí tlak v ose vrtáku.
Používejte přiměřeně velký tlak, abyste zajistili
dostatečný výkon vrtáku, ale netlačte na vrták
příliš, aby nedošlo k zastavení motoru nebo
k ohybu vrtáku.
3. Držte nářadí pevně oběma rukama, abyste
mohli regulovat pohyby vrtáku.
VAROVÁNÍ: Způsobí-li přetížení náhlý
krut, může dojít k zastavení vrtačky. Při
práci vždy očekávejte, že může dojít
k zablokování nářadí. Držte nářadí
pevně oběma rukama, abyste mohli
regulovat krut vrtáku a abyste zabránili
způsobení zranění.
4. DOJDE-LI K ZASTAVENÍ VRTAČKY, je to
obvykle způsobeno jejím přetížením. IHNED
UVOLNĚTE SPOUŠTĚCÍ SPÍNAČ, vytáhněte
vrták z obrobku a určete příčinu zastavení.
NEPOUŽÍVEJTE OPAKOVANĚ SPOUŠTĚCÍ
SPÍNAČ, ABYSTE SE POKUSILI
O OTÁČENÍ ZABLOKOVANÉHO VRTÁKU
– TÍMTO ZPŮSOBEM BY MOHLO DOJÍT
K POŠKOZENÍ NÁŘADÍ.
5. Chcete-li minimalizovat zaseknutí vrtačky nebo
porušení materiálu při provrtání, snižte tlak na
vrtačku a nechejte vrták jednoduše proniknout
poslední částí vrtaného otvoru.
6. Při vytahování vrtáku z vyvrtaného otvoru
nechejte motor v chodu. Tak zabráníte
zablokování vrtáku.
7. Má-li vrtačka k dispozici regulované otáčky,
použití průbojníku pro označení bodu vrtání
není nutné. Při zahájení vrtání použijte
nízké otáčky a jakmile bude díra dostatečně
hluboká, aby bylo zamezeno vyskočení vrtáku
z díry, zvyšováním tlaku na spouštěcí spínač
zvyšujte otáčky.
VRTÁNÍ KOVU
Při tomto vrtání je vyžadováno použití adaptéru
sklíčidla z upínací stopky typu SDS Plus® na typ
upínací stopky s kruhovým průřezem. Zkontrolujte,
zda je zvolen režim pouze pro vrtání. Zahajte
vrtání s nízkými otáčkami, postupně tyto otáčky
zvyšujte na maximální výkon a současně vyvíjejte
stálý tlak na nářadí. Plynulost vrtání a rovnoměrný
odvod kovových pilin z vrtané díry signalizuje
správnou rychlost vrtání. Při vrtání do kovu
používejte mazivo. Výjimkou jsou litina a mosaz,
které musí být vrtány na sucho.
POZNÁMKA: Velké otvory v oceli (s průměrem
7,9 až 12,7 mm) mohou být vyvrtány snáze, je-li
nejdříve vyvrtán vodicí otvor (s průměrem 4 až
4,8 mm).
VRTÁNÍ DŘEVA
Při tomto vrtání je vyžadováno použití adaptéru
sklíčidla z upínací stopky typu SDS Plus® na typ
upínací stopky s kruhovým průřezem. Zkontrolujte,
zda je zvolen režim pouze pro vrtání. Zahajte
vrtání s nízkými otáčkami, postupně tyto otáčky
zvyšujte na maximální výkon a současně vyvíjejte
stálý tlak na nářadí. Otvory do dřeva lze vrtat
stejnými spirálovými vrtáky, jaké jsou používány
při vrtání do kovu. Tyto vrtáky se mohou přehřívat,
nebudou-li často vytahovány a nebudou-li ze
žlábků vrtáků odstraněny piliny. Pro vrtání
větších otvorů používejte ploché vrtáky, hadovité
vrtáky a korunové vrtáky. Obrobky, u kterých by
mohlo dojít k rozštípnutí, by měly být podloženy
dřevěným hranolem.
Vrtání s příklepem
1. Vrtejte pouze takovou silou, abyste zabránili
nadměrnému odskakování vrtačky nebo
„stoupání“ vrtáku. Příliš velká síla způsobí
nižší otáčky vrtáku, přehřátí vrtáku a nižší
rychlost vrtání.
2. Vrtejte přímo a udržujte vrták v kolmé poloze
vzhledem k pracovní ploše. Během vrtání
nevyvíjejte na vrták boční tlak, protože by
došlo k zanesení drážek vrtáku a rychlost
vrtání by se snížila.
3. Dochází-li při vrtání hlubokých otvorů
k poklesu rychlosti vrtání, nechejte nářadí
v chodu a vytáhněte vrták částečně z otvoru,
aby došlo k snadnějšímu odvodu nečistot
z vrtaného otvoru.
4. Při vrtání do zdiva používejte vrtáky
s karbidovými hroty nebo vrtáky do zdiva.
Plynulý a rovnoměrný odvod prachu indikuje
správnou rychlost vrtání.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické nářadí DEWALT bylo
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho
bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění před nasazením
nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním
oprav, nářadí vždy vypněte
a odpojte napájecí kabel od sítě.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
může způsobit úraz.
11
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Čištění
VAROVANÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného vzduchu.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou narušit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který zařízení
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a všechny podrobnosti
o poprodejním servisu a kontakty naleznete také
na internetové adrese: www.2helpU.com.
Doplňkové příslušenství
VAROVANÍ: Protože jiné příslušenství,
než je příslušenství nabízené
společností DEWALT nebylo s tímto
výrobkem testováno, může být použití
takového příslušenství nebezpečné.
Chcete-li snížit riziko zranění,
používejte s tímto nářadím pouze
příslušenství doporučené společností
DEWALT.
Další informace týkající se vhodného příslušenství
získáte u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
likvidován v běžném domácím odpadu.
Nebudete-li výrobek DEWALT dále používat nebo
přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej spolu
s běžným komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci
tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
zst00240802 - 14-07-2014
12
13
14
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising