D25052K | DeWalt D25052K ROTARY HAMMER instruction manual

511113-00 SK
Preložené z pôvodného návodu
D25052
Obrázok 1
b
a
f
e
d
h
c
Obrázok 2
g
Obrázok 3
D25052KT
j
i
2
Obrázok 4
Obrázok 5
f
g
Obrázok 6
h
d
c
Obrázok 7
b
c
3
MALÉ KOMPAKTNÉ KLADIVO
D25052
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie
vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov profesionálneho
elektrického náradia.
Technické údaje
Napájacie napätie
(Iba pre Veľkú Britániu a Írsko)
Typ
Príkon
Otáčky naprázdno (ot./min)
Energia úderu (podľa postupu EPTA 05/2009)
Energia úderu pri vŕtaní
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do ocele/dreva/betónu
Jadrové vŕtanie do muriva
Držiak nástrojov
Priemer objímky
Hmotnosť
LPA (akustický tlak)
KpA (odchýlka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchýlka akustického výkonu)
mm
kg
D25052
230
230/115
1
650
0 – 2 300
1,9
0 – 6 200
13/30/20
50
SDS plus
43
2,6
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
87
3
98
3
V
V
W
min-1
J
údery/min
mm
mm
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) určená podľa normy EN 60745.
Hodnota vibrácií ah
Vŕtanie do kovu
ah,D =
m/s²
Odchýlka K =
m/s²
Vŕtanie do betónu
ah,HD =
m/s²
Odchýlka K =
m/s²
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 60745 a môže sa použiť
na vzájomné porovnanie jednotlivých náradí medzi
sebou. Táto hodnota sa môže použiť na predbežný
odhad vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak je však
náradie použité na rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo
ak sa vykonáva jeho nedostatočná
4
3,9
1,5
7,9
1,5
údržba, veľkosť vibrácií môže byť
odlišná. Tak sa môže počas celkovej
práce čas pôsobenia vibrácií na
obsluhu značne predĺžiť.
Odhad miery pôsobenia vibrácií na
obsluhu by mal tiež počítať s časom,
keď je náradie vypnuté alebo keď je
v chode naprázdno. Počas celkového
pracovného času sa tak môže čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu značne
skrátiť.
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia
obsluhu pred účinkom vibrácií, ako sú:
údržba náradia a jeho príslušenstva,
udržovanie rúk v teple, organizácia
spôsobu práce.
Poistky:
Európa
Veľká Británia
a Írsko
Náradie 230 V
Náradie 230 V
10 A v napájacej sieti
13 A v zástrčke
prívodného kábla
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na obsluhu a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k spôsobeniu vážneho alebo
smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením zranení,
ktorý v prípade, že sa mu nezabráni,
môže viesť k poškodeniu zariadení.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
13
D25052
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto
výrobky popisované v časti Technické údaje
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:
2006/42/ES, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smerníc
2004/108/ES a 2011/65/EÚ. Ďalšie informácie
Vám poskytne zástupca spoločnosti DEWALT na
nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú
uvedené na zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj a konštrukciu produktov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
15. 11. 2013
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento návod
na obsluhu.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE! Prečítajte si
všetky bezpečnostné pokyny
a bezpečnostné výstrahy.
Nedodržanie uvedených varovaní
a pokynov môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Termín „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (s prívodným káblom) alebo
náradie napájané akumulátorom (bez prívodného
kábla).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Udržujte pracovný priestor čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu
úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého
prachu alebo výparov.
5
c)
Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napríklad potrubia, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do
elektrického náradia voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie alebo posúvanie
náradia a neťahajte zaň, ak chcete
náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými,
horúcimi a ostrými predmetmi alebo
pohyblivými časťami. Poškodený alebo
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
e) Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
f) Ak musíte s elektrickým náradím
pracovať vo vlhkom prostredí, použite
napájací zdroj s prúdovým chráničom
(RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD)
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate a pri práci s náradím
pracujte s rozvahou. Nepoužívajte
elektrické náradie, ak ste unavení alebo
ak ste pod vplyvom drog, alkoholu
alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s elektrickým náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
b) Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
6
c)
d)
e)
f)
g)
Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred
vložením akumulátora a pred zdvihnutím
alebo prenášaním náradia skontrolujte,
či je vypnutý hlavný vypínač. Prenášanie
elektrického náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného kábla
k elektrickej sieti, ak je hlavný vypínač
náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť
úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Nastavovacie
kľúče ponechané na náradí môžu byť
zachytené rotujúcimi časťami náradia
a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia kontrola nad náradím
v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do
kontaktu s pohyblivými časťami. Voľný
odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
pohyblivými dielmi zachytené.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom
na pripojenie odsávacieho zariadenia,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu. Použitie týchto zariadení môže
znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nepreťažujte elektrické náradie.
Používajte na vykonávanú prácu
správny typ elektrického náradia. Pri
použití správneho typu náradia bude práca
vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
b) Ak nie je možné vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé
elektrické náradie s nefunkčným hlavným
vypínačom je nebezpečné a musí sa
opraviť.
c) Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo ak
náradie nepoužívate, odpojte zástrčku
prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú
riziko náhodného zapnutia náradia.
d) Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby bolo
toto náradie použité osobami, ktoré nie
sú oboznámené s jeho obsluhou alebo
s týmto návodom. Elektrické náradie
je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
e)
f)
g)
Vykonávajte údržbu elektrického
náradia. Skontrolujte vychýlenie
alebo zablokovanie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod
náradia. Ak je náradie poškodené,
nechajte ho pred použitím opraviť. Veľa
nehôd býva spôsobených nedostatočnou
údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými ostriami sú menej náchylné na
zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
pracuje.
Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky
nástrojov atď., používajte podľa týchto
pokynov a berte do úvahy podmienky
pracovného prostredia a prácu, ktorú
budete vykonávať. Použitie elektrického
náradia na iné účely, než na aké je určené,
môže byť nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné
dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
Ďalšie špecifické
bezpečnostné pokyny pre
malé vŕtacie kladivá
• Používajte ochranu sluchu. Nadmerná
hlučnosť môže spôsobiť stratu sluchu.
• Používajte prídavné rukoväti,, ak sú
dodávané s náradím. Strata kontroly nad
náradím môže viesť k úrazu.
• Pri prácach, u ktorých by mohlo dôjsť
ku kontaktu so skrytými vodičmi alebo
s vlastným prívodným káblom, držte
elektrické náradie vždy za izolované
povrchy. Pri kontakte pracovného
príslušenstva so „živým“ vodičom spôsobia
neizolované kovové časti náradia obsluhe úraz
elektrickým prúdom.
• Upnite si obrobok k pevnej podložke
pomocou svoriek alebo iných praktických
pomôcok. Držanie obrobku rukou alebo
opretie obrobku o časť tela nezaistí jeho
stabilitu a môže viesť k strate kontroly.
• Používajte bezpečnostné okuliare
alebo inú vhodnú ochranu zraku. Počas
sekania dochádza k odlietavaniu úlomkov.
Odlietavajúce úlomky môžu spôsobiť
poranenie očí s trvalými následkami. Pri
•
•
•
•
•
•
•
•
práci, počas ktorej sa práši, používajte masku
proti prachu alebo respirátor. Pre väčšinu
pracovných operácií sa môže vyžadovať tiež
ochrana sluchu.
Náradie držte stále pevne. Nepokúšajte
sa toto náradie používať, ak ho nebudete
držať oboma rukami. Odporúčame Vám, aby
ste stále používali bočnú rukoväť. Obsluha
tohto náradia iba jednou rukou spôsobí stratu
kontroly nad náradím. Nebezpečný môže
byť taktiež prieraz alebo kontakt s tvrdými
materiálmi, ako sú napríklad armovacie prúty.
Pred použitím pevne dotiahnite bočnú rukoväť.
Nepoužívajte toto náradie dlhodobo bez
prestávok. Vibrácie spôsobené funkciou
príklepu môžu byť nebezpečné pre vaše ruky
a paže. Používajte rukavice, ktoré zaistia
lepšie tlmenie rázov a obmedzte pôsobenie
vibrácií robením častých prestávok.
Nevykonávajte opravy pracovných
nástrojov sami. Opravy sekáča by mal
vykonávať pracovník autorizovaného servisu.
Nesprávne opravené sekáče môžu privodiť
úraz.
Pri obsluhe náradia a pri výmene
pracovných nástrojov používajte rukavice.
Prístupné kovové časti náradia a pracovné
nástroje môžu byť počas prevádzky veľmi
horúce. Malé čiastočky odlietavajúceho
materiálu môžu poraniť nechránené ruky.
Nikdy neodkladajte náradie, pokým
nedôjde k úplnému zastaveniu pracovného
nástroja. Pohybujúce sa nástroje môžu
spôsobiť zranenie.
Na uvoľnenie zablokovaných pracovných
nástrojov nepoužívajte údery kladiva.
Odlietavajúce úlomky kovu alebo materiálu by
mohli spôsobiť zranenie.
Mierne opotrebované sekáče môžu byť
znovu naostrené brúsením.
Dbajte na to, aby sa prívodný kábel
nedostal do blízkosti pohybujúceho
sa pracovného nástroja. Neomotávajte
prívodný kábel okolo žiadnej časti Vášho
tela. Elektrický kábel navinutý na pracovný
nástroj môže spôsobiť zranenie alebo stratu
kontroly nad náradím.
Zvyškové riziká
Pri práci s vŕtacími kladivami vznikajú nasledovné
riziká:
– Zranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi
alebo horúcimi dielcami nástroja.
7
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa
nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
c. Bočná rukoväť
– Poškodenie sluchu.
d. Hĺbkový doraz
– Riziko zranenia spôsobené odletujúcimi
čiastočkami.
e. Skľučovadlo SDS Plus®
– Riziko popálenia spôsobené kontaktom
s horúcim príslušenstvom, ktoré sa zahrialo
počas použitia.
g. Páčka zmeny smeru chodu
– Riziko zranenia spôsobené dlhodobým
použitím výrobku.
Štítky na náradí
Na tomto náradí sú nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod
na obsluhu.
Používajte ochranu sluchu.
Používajte ochranu zraku.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU
Dátumový kód, ktorý obsahuje tiež rok výroby, je
vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
2013 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 malé kompaktné vŕtacie kladivo
1 bočnú rukoväť
1 nastaviteľný hĺbkový doraz
1 kufrík (iba modely K)
1 návod na obsluhu
1 výkresovú dokumentáciu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času pozornému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu
alebo k zraneniu.
8
a. Vypínač s reguláciou otáčok
b. Hlavná rukoväť
f. Objímka pre voľbu režimu
h. Tlačidlo na uvoľnenie hĺbkového dorazu
POUŽITIE VÝROBKU
Toto malé kompaktné vŕtacie kladivo je určené na
profesionálne vŕtanie a príklepové vŕtanie.
NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkom prostredí alebo na
miestach s výskytom horľavých kvapalín alebo
plynov.
Tieto malé kompaktné kladivá sú elektrické náradia
na profesionálne použitie.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto náradie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor
• Tento výrobok nie je určený na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami,
s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto
osobám nebol stanovený dohľad, alebo ak
im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa
použitia výrobku osobou zodpovednou za
ich bezpečnosť. Deti by nemali byť nikdy
ponechané s týmto náradím bez dohľadu.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60745. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
VAROVANIE: Modely s napájacím
napätím 115 V by sa mali používať
s bezpečnostným izolačným
transformátorom s uzemnenou
priehradkou medzi primárnym
a sekundárnym vinutím.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí byť
nahradený špeciálne pripraveným káblom, ktorý
získate v autorizovanom servise DEWALT.
Výmena sieťovej zástrčky (iba
pre Veľkú Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: K uzemňovacej svorke
nesmie byť pripojený žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné, použite
iba schválený typ kábla sa 3 vodičmi, ktorý je
vhodný pre príkon tohto náradia (pozri Technické
údaje). Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm².
Maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia navíjacieho kábla odviňte vždy
celú dĺžku kábla.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia pred nasadením
alebo odobratím príslušenstva,
pred akýmkoľvek nastavením, pred
výmenou násadcov alebo pred
opravami, náradie vždy vypnite
a odpojte prívodný kábel od siete.
Uistite sa, či je hlavný vypínač v polohe
vypnuté. Náhodné zapnutie môže
spôsobiť úraz.
Bočná rukoväť (obr. 1, 2)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
zranenia, VŽDY používajte náradie
s riadne namontovanou a bezpečne
utiahnutou bočnou rukoväťou.
Nedodržanie tohto pokynu môže mať
za následok skĺznutie rukoväti pri práci
s náradím a následnú stratu kontroly.
Z dôvodu maximálnej ovládateľnosti
držte náradie oboma rukami.
Toto malé kompaktné vŕtacie kladivo je dodávané
s namontovanou bočnou rukoväťou. Bočnú
rukoväť (c) je možné nastaviť tak, aby vyhovovala
pravákom i ľavákom.
NASTAVENIE BOČNEJ RUKOVÄTI
2. Otočte bočnú rukoväť do požadovanej polohy.
3. Pritiahnite bočnú rukoväť otáčaním v smere
pohybu hodinových ručičiek.
ZMENA STRANY
Pre pravákov: Nasuňte upínaciu svorku bočnej
rukoväte na skľučovadlo tak, aby bola rukoväť
vľavo.
Pre ľavákov: Nasaďte svorku rukoväti na
skľučovadlo tak, aby smerovala vpravo.
PRACOVNÉ SVETLO V BOČNEJ RUKOVÄTI
(IBA MODEL D25052KT) (OBR. 3)
Bočná rukoväť je zabezpečená pracovným
svetlom. Toto svetlo je napájané batériou a je
ovládané spínačom zapnuté/vypnuté (i).
Výmena batérií pracovného svetla (2 x CR2032):
1. Vyskrutkujte skrutku krytu batérií (j), ako je
zobrazené na obr. 3.
2. Vložte nové batérie tak, aby kladný pól
smeroval von.
3. Nasaďte späť kryt a upevnite ho pomocou
skrutky.
Páčka zmeny smeru chodu
(obr. 4)
Páčka zmeny smeru chodu (g) sa na tomto malom
kompaktnom kladive používa na odstraňovanie
montážnych prvkov alebo na uvoľnenie
zaseknutého vrtáka.
UPOZORNENIE: Ak meníte smer
chodu pri zaseknutí vrtáka, pripravte
sa na veľkú momentovú reakciu.
Ak chcete zmeniť smer chodu tohto malého
kompaktného kladiva, zastavte náradie
a zarovnajte páčku (g) so žltou šípkou smerujúcou
dozadu.
Ak chcete zmeniť smer chodu náradia opäť na
chod vpred, zastavte náradie a zarovnajte páčku
(g) so žltou šípkou smerujúcou dopredu.
Objímka na voľbu režimu
(obr. 1, 5)
POZNÁMKA: Pred použitím tlačidla
voliča režimu musí byť náradie
celkom zastavené, aby nedošlo k jeho
poškodeniu.
Prepnutie náradia z režimu vŕtania do režimu
príklepu (a naopak) vykonáte nastavením objímky
(f) na príslušný symbol.
1. Uvoľnite bočnú rukoväť (c) otáčaním proti
smeru pohybu hodinových ručičiek.
9
Nastavte objímku (f) na symbol vrtáka, ak chcete
vŕtať, alebo na symbol kladiva, ak chcete vŕtať
s príklepom.
POZNÁMKA: Šípka na objímke pre voľbu režimu
MUSÍ byť vždy zarovnaná s jedným zo symbolov.
Žiadna poloha medzi jednotlivými symbolmi nie je
funkčná.
REŽIM VŔTANIA BEZ PRÍKLEPU
Používajte tento režim pri práci
s drevom, kovom a plastmi.
REŽIM VŔTANIA S PRÍKLEPOM
Používajte tento režim pri vŕtaní do
muriva.
Hĺbkový doraz (obr. 6)
NASTAVENIE HĹBKOVÉHO DORAZU
1. Stlačte a držte uvoľňovacie tlačidlo hĺbkového
dorazu (h) na bočnej rukoväti.
2. Nastavte hĺbkový doraz (d) tak, aby
vzdialenosť medzi koncovou časťou dorazu
a koncovou časťou vrtáku zodpovedala
požadovanej hĺbke vŕtania.
3. Uvoľnite tlačidlo, aby došlo k zaisteniu
hĺbkového dorazu v požadovanej polohe. Pri
vŕtaní s hĺbkovým dorazom ukončite vŕtanie,
hneď ako sa doraz dostane do kontaktu
s povrchom materiálu.
POUŽITIE
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržujte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte ho
od zdroja napájania.
Hlavný vypínač (obr. 1)
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný vypínač
(a). Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite vypínač.
POZNÁMKA: Pri začatí vŕtania dier bez
centrovacieho otvoru pri vŕtaní do kovu, plastu
alebo keramiky používajte nižšie otáčky. Vyššie
otáčky sú vhodnejšie pri vŕtaní do muriva z dôvodu
zaistenia maximálnej účinnosti.
10
NASTAVITEĽNÉ OTÁČKY
Hlavný vypínač s nastaviteľnými otáčkami (a)
umožňuje reguláciu otáčok. Čím viac je vypínač
stlačený, tým vyššie sú otáčky pracovného
nástroja.
Správna poloha rúk (obr. 7)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia, VŽDY používajte
správne uchytenie náradia, ako na
uvedenom obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia držte náradie VŽDY
bezpečne a očakávajte nečakané
reakcie.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu
ruku na bočnej rukoväti (c) a druhú ruku na hlavnej
rukoväti (b).
Spojka proti preťaženiu
Ak dôjde k zablokovaniu vrtáku, pohon hriadeľa
vŕtačky bude prerušený pomocou spojky proti
preťaženiu. V takej situácii vznikajú veľké
momentové reakcie, a preto vždy držte náradie
pevne oboma rukami a udržujte pevný postoj.
Vŕtacie náradie
Náradie je určené na príklepové vŕtanie do betónu,
tehál a kameňa. Je tiež vhodné na vŕtanie bez
príklepu do dreva, kovov a plastov.
Vŕtanie (obr. 1, 5)
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte ho
od zdroja napájania.
VAROVANIE: Ak chcete obmedziť
riziko spôsobenia zranenia, VŽDY sa
uistite, či je obrobok riadne pripevnený
alebo upnutý. Ak vŕtate do tenkého
materiálu, použite ako podložku
drevený hranol, aby ste zabránili
poškodeniu materiálu.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
zranenia, VŽDY používajte náradie
s riadne namontovanou a bezpečne
utiahnutou bočnou rukoväťou.
Nedodržanie tohto pokynu môže mať
za následok skĺznutie rukoväti pri práci
s náradím a následnú stratu kontroly.
Z dôvodu maximálnej ovládateľnosti
držte náradie oboma rukami.
Nastavte objímku na voľbu režimu (f) na symbol
vrtáka, ak chcete vŕtať, alebo na symbol kladiva,
ak chcete vŕtať s príklepom.
VŔTANIE
1. Pre vŕtanie do DREVA používajte špirálové
vrtáky, ploché vrtáky, hadovité vrtáky alebo
vŕtacie korunky. Pre vŕtanie do KOVU
používajte špirálové vrtáky z rýchloreznej
ocele alebo vŕtacie korunky. Pri vŕtaní do
kovu používajte mazivo. Výnimkou je liatina
a mosadz, ktoré sa môžu vŕtať za sucha.
Na vŕtanie do MURIVA používajte vrtáky
s karbidovými hrotmi alebo vrtáky do muriva.
Plynulý a rovnomerný odvod prachu indikuje
správnu rýchlosť vŕtania.
2. Vždy vyvíjajte na náradie tlak v osi vrtáka.
Používajte primerane veľký tlak, aby ste zaistili
dostatočný výkon vrtáka, ale netlačte na vrták
príliš, aby nedošlo k zastaveniu motora alebo
k ohybu vrtáka.
3. Držte náradie pevne oboma rukami, aby ste
mohli regulovať pohyby vrtáka.
VAROVANIE: Preťaženie vŕtačky
môže spôsobiť jej spomalenie a náhle
stočenie. Pri práci vždy očakávajte, že
môže dôjsť k zablokovaniu náradia.
Držte vŕtačku pevne oboma rukami,
aby ste mohli regulovať skrútenie
vrtáka a aby ste zabránili spôsobeniu
zranení.
4. AK DÔJDE K ZASTAVENIU VŔTAČKY,
je to obvykle spôsobené preťažením alebo
nesprávnym použitím. IHNEĎ UVOĽNITE
HLAVNÝ VYPÍNAČ, vytiahnite vrták
z obrobku a určte príčinu zastavenia.
NEPOUŽÍVAJTE OPAKOVANE HLAVNÝ
VYPÍNAČ, ABY STE SA POKÚSILI
O OTÁČANIE ZABLOKOVANÉHO VRTÁKA
– TÝMTO SPÔSOBOM BY MOHLO DÔJSŤ
K POŠKODENIU NÁRADIA.
5. Ak chcete minimalizovať zaseknutie vŕtačky
alebo porušeniu materiálu pri prevŕtaní, znížte
tlak na vŕtačku a nechajte vrták jednoducho
preniknúť poslednou časťou vŕtaného otvoru.
6. Pri vyťahovaní vrtáka z vyvŕtaného otvoru
nechajte motor v chode. Tak zabránite
zablokovaniu vrtáku.
7. Ak má vŕtačka k dispozícii reguláciu otáčok,
použitie priebojníka na označenie bodu vŕtania
nie je nutné. Pri začatí vŕtania použite nízke
otáčky a hneď ako bude diera dostatočne
hlboká, aby sa zamedzilo vyskočeniu vrtáka
z diery, zvyšovaním tlaku na hlavný vypínač
zvyšujte otáčky.
VŔTANIE KOVU
Pri tomto vŕtaní je vyžadované použitie adaptéra
skľučovadla z upínacej stopky typu SDS Plus®
na typ upínacej stopky s kruhovým prierezom.
Skontrolujte, či je zvolený režim iba pre vŕtanie.
Začnite vŕtať s nízkymi otáčkami, postupne tieto
otáčky zvyšujte na maximálny výkon a súčasne
vyvíjajte stály tlak na náradie. Plynulé vŕtanie
a rovnomerný odvod nečistôt z vŕtanej diery
signalizuje správnu rýchlosť vŕtania. Pri vŕtaní
do kovu používajte mazivo. Výnimkou je liatina
a mosadz, ktoré sa môžu vŕtať za sucha.
POZNÁMKA: Veľké otvory v oceli (s priemerom
7,9 až 12,7 mm) môžu byť vyvŕtané ľahšie, ak sa
najskôr vyvŕta vodiaci otvor (s priemerom 4 až
4,8 mm).
VŔTANIE DO DREVA
Pri tomto vŕtaní je vyžadované použitie adaptéra
skľučovadla z upínacej stopky typu SDS Plus®
na typ upínacej stopky s kruhovým prierezom.
Skontrolujte, či je zvolený režim iba pre vŕtanie.
Začnite vŕtať s nízkymi otáčkami, postupne tieto
otáčky zvyšujte na maximálny výkon a súčasne
vyvíjajte stály tlak na náradie. Otvory do dreva je
možné vŕtať rovnakými špirálovými vrtákmi, aké sa
používajú pri vŕtaní do kovu. Tieto vrtáky sa môžu
prehrievať, ak sa nebudú často vyťahovať a ak
nebudú zo žliabkov vrtákov odstránené piliny. Na
vŕtanie väčších otvorov používajte ploché vrtáky,
hadovité vrtáky a korunové vrtáky. Obrobky, pri
ktorých by mohlo dôjsť k rozštiepeniu, by mali byť
podložené dreveným hranolom.
Vŕtanie s príklepom
1. Vŕtajte iba takou silou, aby ste zabránili
nadmernému kmitaniu vŕtačky alebo
„stúpaniu" vrtáka. Príliš veľká sila spôsobí
nižšie otáčky vrtáku, prehriatie vrtáku a nižšiu
rýchlosť vŕtania.
2. Vŕtajte priamo a udržujte vrták v kolmej polohe
vzhľadom na pracovnú plochu. Počas vŕtania
nevyvíjajte na vrták bočný tlak, pretože by
došlo k zaneseniu drážok vrtáku a rýchlosť
vŕtania by sa znížila.
3. Ak dochádza pri vŕtaní hlbokých otvorov
k poklesu rýchlosti vŕtania, nechajte náradie
v chode a vytiahnite vrták čiastočne z otvoru,
aby došlo k ľahšiemu odvodu nečistôt
z vŕtaného otvoru.
4. Pre vŕtanie do muriva používajte vrtáky
s karbidovými hrotmi alebo vrtáky do muriva.
11
Plynulý a rovnomerný odvod prachu indikuje
správnu rýchlosť vŕtania.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické náradie DEWALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
vám zaistia jeho bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia pred nasadením
alebo odobratím príslušenstva,
pred akýmkoľvek nastavením, pred
výmenou násadcov alebo pred
opravami, náradie vždy vypnite
a odpojte prívodný kábel od siete.
Uistite sa, či je hlavný vypínač v polohe
vypnuté. Náhodné zapnutie môže
spôsobiť úraz.
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadia prach a nečistoty, ofúkajte
náradie prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
údržby používajte schválenú ochranu
zraku a schválený respirátor.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
znížiť riziko zranenia, používajte
s týmto náradím iba príslušenstvo
odporúčané spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného
príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa
nesmie likvidovať v bežnom domovom
odpade.
Ak výrobok DEWALT nebudete ďalej používať
alebo ak si želáte nahradiť ho novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektroodpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete využiť výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý zariadenie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT sa dozviete na príslušnej adrese
uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a všetky
podrobnosti o popredajnom servise a kontakty
nájdete aj na internetovej adrese:
www.2helpU.com.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Pretože iné
príslušenstvo, než je príslušenstvo
ponúkané spoločnosťou DEWALT
nebolo s týmto výrobkom testované,
môže byť použitie takéhoto
príslušenstva nebezpečné. Ak chcete
12
zst00240827 - 14-07-2014
13
14
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising