D25414K | DeWalt D25414K ROTARY HAMMER instruction manual

372002-02 EST
D25413
D25414
D25415
D25430
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
15
Joonis / Рисунок 1
l
k
h
e
d
a
j
b
o
f
c
Joonis / Рисунок 2
Joonis / Рисунок 3
d
i
D25413
D25414
D25415
D25430
e
Joonis / Рисунок 4
g
n
k
j
f
3
Joonis / Рисунок 5
c
l
Joonis / Рисунок 6
g
m
Joonis / Рисунок 7
b
f
4
EESTI KEEL
VÕIMAS PÖÖRLEV SURUÕHUVASAR
D25413, D25414, D25415, D25430
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALTi tööriista. Aastatepikkused kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTist ühe usaldusväärsema partneri professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
(vaid Suurbritannia ja Iirimaa)
Tüüp
Tarbitav võimsus
Nimikoormuseta kiirus
Lööke minutis
Löögienergia
Haamerpuurimine
Piikimine
Terasesse/puitu/betooni maksimaalne
puurimisulatus
Purustuspea asendid
Puurimise põhivõimsus pehme telliskivi
puhul
Tööriistahoidik
Rõnga diameeter
Mass
LPA (helirõhk)
KPA (helirõhu määramatus)
LWA (helivõimsus)
KWA (helivõimsuse määramatus)
W
min-1
bpm
D25413
230
230/115
1
1000
0 – 820
0 – 4700
D25414
230
230/115
1
1000
0 – 820
0 – 4700
D25415
230
230/115
1
1000
0 – 820
0 – 4700
D25430
230
230/115
1
1000
–
0 – 4700
J
J
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
–
4,2
mm
13 / 32 / 32
12
13 / 32 / 32
12
13 / 32 / 32
12
–
12
mm
100
100
100
–
mm
kg
SDS Plus
60
4,2
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
86
3
97
3
V
V
®
SDS Plus
60
4,3
®
86
3
97
3
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetud vastavalt EN 60745.
Metalli puurimine
Vibratsioonitugevus ah =
m/s²
<2,5
<2,5
Määramatus K =
m/s²
1,5
1,5
Betooni puurimine
Vibratsioonitugevus ah, HD =
m/s²
8,2
8,2
Määramatus K =
m/s²
1,5
1,5
Piikimine
Vibratsioonitugevus ah, Cheq =
m/s²
7,1
7,1
Määramatus K =
m/s²
1,5
1,5
Kruvikeeramine löögita
Vibratsioonitugevus ah =
m/s²
<2,5
<2,5
Määramatus K =
m/s²
1,5
1,5
SDS Plus
60
4,3
®
SDS Plus®
60
4,0
86
3
97
3
86
3
97
3
<2,5
1,5
–
–
8,2
1,5
–
–
7,1
1,5
7,1
1,5
<2,5
1,5
–
–
5
EESTI KEEL
Teabelehel toodud vibratsioonitase on
mõõdetud vastavalt standardis EN 60745 toodud
standardtestile ja seda võib kasutada tööriistade
võrdlemiseks. Seda võib kasutada kokkupuutele
eelnevaks hindamiseks.
HOIATUS: Avaldatud
vibratsioonitugevus puudutab tööriista
põhirakendusi. Kui aga tööriista
kasutatakse muul viisil, erinevate
lisatarvikutega või kui seda on halvasti
hooldatud, võib vibratsioonitugevus
erineda. Sellisel juhul võib vibratsiooni
mõju kogu tööaja kestel olla
märkimisväärselt tugevam.
Vibratsiooni mõju hindamisel tuleb
arvesse võtta ka seda aega, mil
tööriist on välja lülitatud või töötab
vabajooksul ning tööd ei tee. See
võib märkimisväärselt vähendada
vibratsiooni kogu tööaja kestel.
Määrake kindlaks lisaohutusmeetmed
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
mõjude eest – tööriistade ja tarvikute
hooldamine, käte hoidmine soojas ja
tööprotsesside korraldus.
Kaitsmed:
Euroopa
Suurbritannia
ja Iirimaa
230 V tööriistad
230 V tööriistad
10 amprit, vooluvõrk
13 amprit, pistikupesa
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
D25413, D25414, D25415, D25430
DEWALT kinnitab, et jaotises Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Samuti vastavad tooted direktiividele 2004/108/
EÜ ja 2011/65/EL. Lisateabe saamiseks
kontakteeruge DEWALTiga aadressil või vaadake
kasutusjuhendi lõpust.
D25430
DEWALT kinnitab, et jaotises Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
2000/14/EÜ, elektriline pneumovasar (käsitööriist),
m</=15kg, Annex VIII, TÜV Rheinland Product
Safety GmbH (0197), D-51105 Köln, Germany,
Teavitatud asutuse kood: 0197
Helivõimsuse tase vastavalt 2000/14/EÜ
(artikkel 12, lisa II, nr 10; m</= 15 kg)
99 dB
LWA (mõõdetud helivõimsustase)
LWA (tagatud helivõimsustase)
105 dB
Allkirjastaja vastutab tehnilise faili koostamise
eest ja on valmistanud deklaratsiooni DEWALTi
nimel.
Definitsioonid: Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT: Tähistab tõenäolist ohtlikku
olukorda, mis mittevältimisel lõppeb
surma või raske kehavigastusega.
HOIATUS: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või
mõõdukate kehavigastustega.
MÄRKUS: Viitab tegevusele, mis
ei too kaasa kehavigastust, kuid
mis mittevältimisel võib põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
6
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
29.11.2013
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lugege
kasutusjuhendit.
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamise kohta
HOIATUS! Lugege läbi kõik
hoiatused ja juhised. Kõigi
juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES.
EESTI KEEL
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad
tööalad soodustavad õnnetuste juhtumist.
b) Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
c) Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad
vastama pistikupesale. Ärge kunagi
muutke pistikut mis tahes moel. Ärge
kasutage maandatud elektritööriistade
puhul adapterpistikut. Muutmata pistikud
ja sobivad pistikupesad vähendavad
elektrilöögiohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid. Elektrilöögi
oht tõuseb, kui teie keha on maaga
ühenduses.
c) Ärge viige elektritööriistu vihma
kätte või märgadesse tingimustesse.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab
elektrilöögi ohtu.
d) Ärge vigastage toitekaablit. Ärge kunagi
kasutage seadme toitekaablit selle
kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
kaablit kuumuse, õli, teravate servade
ja liikuvate osade eest. Kahjustatud
või sassis kaablid suurendavad
elektrilöögiohtu.
e) Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikenduskaablit.
Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli
kasutamine vähendab elektrilöögiriski.
f) Kui elektritööriista niisketes
tingimustes kasutamine on vältimatu,
kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
3) ISIKLIK OHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige, mida teete,
ja kasutage elektritööriista mõistlikult.
Ärge kasutage elektritööriista väsimuse
b)
c)
d)
e)
f)
g)
korral või alkoholi, narkootikumide
või arstimite mõju all olles. Kui
elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu
kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid
kehavigastusi.
Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati nägemiskaitset. Isikukaitsevahendid
nagu tolmumask, mittelibisevad jalanõud,
kiiver ja kuulmiskaitse vähendavad õigetes
tingimustes kasutades kehavigastusi.
Vältige soovimatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku
ja/või aku külge ühendamist on
käivituslüliti väljalülitatud asendis.
Kandes tööriista, sõrm lülitil, või ühendades
toiteallikaga tööriista, mille lüliti on
tööasendis, võib juhtuda õnnetus.
Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed ja
mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa külge
jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
Ärge küünitage. Seiske kogu aeg
kindlalt ja hoidke tasakaalu. See
tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Lotendavad rõivad,
ehted ja pikad juuksed võivad jääda
liikuvate osade külge kinni.
Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja
kogumisseadmed, veenduge, et need
on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadmete kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDAMINE
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks
sobivat elektritööriista. Elektritööriist
töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
mis on tööks ette nähtud.
b) Ärge kasutage tööriista, kui seda
ei saa lülitist sisse ja välja lülitada.
Elektritööriist, mida ei saa lülitist juhtida, on
ohtlik ja vajab remonti.
c) Enne seadistuste tegemist,
lisaseadmete vahetamist või tööriista
hoiule asetamist eemaldage tööriist
vooluvõrgust ja/või eemaldage aku.
Nende kaitsemeetmete rakendamine
vähendab elektritööriista soovimatu
käivitamise ohtu.
7
EESTI KEEL
d)
e)
f)
g)
Kui elektritööriista ei kasutata, hoidke
seda lastele kättesaamatust kohas
ning ärge laske elektritööriistaga
või kasutusjuhendiga mittetutvunud
isikutel seda elektritööriista käitada.
Oskamatutes kätes on elektritööriistad
ohtlikud.
Elektritööriistu tuleb hooldada.
Kontrollige, et ei leiduks liikuvate osade
kokkusobimatust ega kinnikiilumist, et
osad on terved, ja kontrollige ka kõiki
muid elektritööriista tööd mõjutada
võivaid tingimusi. Kui tööriist on
kahjustunud, laske enne kasutust
elektritööriist ära parandada. Mitmete
põhjuste taga on halvasti hooldatud
elektritööriistad.
Hoidke lõikekettad teravad ja puhtad.
Õigesti hooldatud ja teravate servadega
lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega kinni ning neid on lihtsam juhtida.
Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid
ja otsakuid jne vastavalt käesolevas
juhendis toodule, võttes arvesse
nii tööpiirkonda kui ka tehtava töö
iseloomu. Kui elektritööriista kasutatakse
muuks kui sihtotstarbeks, võib sellest
tuleneda ohtlik olukord.
5) HOOLDAMINE
a) Laske tööriista korrapäraselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja
kasutage ainult originaalvaruosi. See
tagab tööriista ohutuse säilimise.
Täiendavad ohutuseeskirjad
pöörleva peaga haamri jaoks
• Kandke kõrvaklappe. Liigne müra võib
kahjustada kõrvakuulmist.
• Kasutage tööriistaga kaasaskäivaid
lisakäepidesid. Kontrollikaotus võib
põhjustada kehavigastusi.
• Hoidke elektritööriista töötamise ajal
isoleeritud käepidemetest kohtades,
kus lõikeseade või kinniti võib puutuda
kokku varjatud juhtmetega. Voolu all oleva
juhtmega kokkupuutumisel satuvad voolu alla
ka elektritööriista lahtised metallosad ning
võivad anda kasutajale elektrilöögi.
• Kasutage klambrit või teist praktilist
viisi, et kindlustada ja toetada tööriist
stabiilsele platvormile. Objekti hoidmine
käes või keha vastas on ebastabiilne ja võib
viia kontrollikaotuseni.
• Kandke kaitseprille või muud
nägemiskaitset. Haamerdamisega
8
võib tekkida lendavaid laaste. Lendavad
osad võivad silmi jäädavalt kahjustada.
Kandke tolmustel töödel tolmumaski või
respiraatorit. Enamiku tööde puhul on vaja
kuulmiskaitsevahendeid.
• Hoidke tööriista kindlalt. Ärge üritage
tööriista kasutada ühe käega hoides.
Soovitatav on alati kasutada külgkäepidet.
Seadme käitamine ühe käega põhjustab
kontrolli kaotamise tööriista üle. Sitke
materjali, näiteks betooniarmatuuri lõhkumine
võib olla ohtlik. Enne käitamist pingutage
külgkäepidet.
• Ärge käitage tööriista järjest pika aja
vältel. Haamriga töötamisest tingitud
vibratsioon võib kahjustada teie käsi ja
käsivarsi. Kasutage kindaid vibratsiooni
pehmendamiseks, samuti tehke korrapäraseid
puhkepause.
• Ärge parandage otsakuid ise. Purustuspea
parandusega peab tegelema volitatud
spetsialist. Valesti parandatud purustuspead
võivad põhjustada vigastusi.
• Tööriista kasutades või otsakuid
vahetades kandke kindaid. Tööriista
ligipääsetavad metallosad ja otsakud võivad
muutuda käitamise ajal väga kuumaks.
Purunenud materjali väikesed osad võivad
paljaid käsi vigastada.
• Ärge kunagi pange tööriista maha, kui
otsak pole täielikult peatunud. Liikuvad
otsakud võivad põhjustada vigastusi.
• Ärge lööge kinni kiilunud otsakuid nende
eemaldamiseks haamriga. Metalli- või muu
materjali laastude osad võivad eemalduda ja
põhjustada vigastusi.
• Kergelt kulunud purustuspead saab
lihvimise teel uuesti teravaks teha.
• Hoidke toitejuhet keerlevatest otsakutest
eemale. Ärge keerake juhet ümber ühegi
oma kehaosa. Keerleva otsaku ümber
keritud elektrijuhe võib põhjustada vigastusi
või kontrollikaotust.
Muud ohud
Pöörlevate vasarate kasutamisega kaasnevad
järgmised riskid:
– tööriista pöörlevate või kuumade osade
puudutamisest tulenevad vigastused.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja
turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte
vältida. Need on järgmised:
– Kuulmiskahjustused.
EESTI KEEL
– Sõrmede muljumise oht lisatarvikute
vahetamisel.
e. Kaitselukk
– Tervisekahjustusoht, mis on tingitud betooni
ja/või kivimaterjalide töötlemisel tekkiva tolmu
sissehingamisest.
g. Tööriistahoidik/lukustuspadrun
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
f. Külgkäepide
h. Löögid
i. LED-indikaator (vaid D25415)
j. Sügavuse reguleerimisvarras
(vaid D25413, D25414, D25415)
k. Sügavuse peatusklamber
l. Lukustusrõngas
m. Padrun (vaid D25414 ja D25415)
Kandke kuulmiskaitset.
n. Tolmukate
o. Lukustusnupp (vaid D25430)
Kandke nägemiskaitset.
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT
Kuupäevakood, mis sisaldab ka tootmisaastat, on
trükitud korpusele.
Näiteks:
2013 XX XX
tootmisaasta
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 Võimas pöörlev suruõhuvasar
1 Külgkäepide
1 Sügavuse reguleerimisvarras
(vaid D25413, D25414, D25415)
1 Varustuse kast
1 Võtmeta padrun (vaid D25414 ja D25415)
1 Kasutusjuhend
1 Detailjoonis
• Veenduge, et tööriist, selle osad ega tarvikud
ei ole transportimisel kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et
kasutusjuhend põhjalikult läbi lugeda ja
endale selgeks teha.
Kirjeldus (joonised 1-4, 6)
HOIATUS: Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki
osa ümber. See võib põhjustada
kahjustuse või kehavigastuse.
a. Kiiruse regulaator
b. Põhikäepide
c. Pöörlemissuuna lüliti
d. Režiimivalija
KASUTUSOTSTARVE
D25413, D25414, D25415
Need võimsad pöörlevad suruõhuvasarad on
mõeldud professionaalseks puurimiseks ja
haamerpuurimiseks, kruvi keeramiseks ja kergeks
meiselpuhastuseks.
D25430
See räbuhaamer on mõeldud professionaalseks
peenestamiseks, piikimiseks ja lõhkumiseks.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
Need suruõhuvasarad on professionaalsed
elektritööriistad.
ÄRGE lubage lastel tööriista puudutada.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
• See toode pole mõeldud kasutamiseks
inimestele (k.a lapsed), kellel on vähendatud
füüsikalised, sensoorsed või vaimsed
võimed; puuduvad kogemused, teadmised
või oskused, välja arvatud siis, kui neid
superviseerib nende turvalisuse eest vastutav
isik. Lapsi ei tohi kunagi jätta selle tootega
üksi.
AKTIIVNE VIBRATSIOONIVÄHENDUS
(JOONIS 1)
Aktiivne vibratsioonivähendus neutraliseerib
löökmehhanismist tuleva vibratsiooni. Kätele
avalduva vibratsiooni vähendamine võimaldab
kasutada seadet mugavamalt ja pikemalt ning
pikendab seadme eluiga.
Parimaks vibratsioonivähenduseks hoidke
tööriista ühe käega põhikäepidemest (b) ja
teise käega külgkäepidemest (f). Avaldage vaid
piisavalt survet, et vasar oleks umbes keskmisel
käigul.
9
EESTI KEEL
Vasaral on vaja vaid veidi survet, et aktiveerida
aktiivne vibratsioonivähendus. Liigse surve
avaldamisel ei puuri ega puhasta puur kiiremini
ning aktiivne vibratsioonivähendus ei hakka tööle.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
HOIATUS: Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
PÖÖRDEMOMENTI PIIRAV SIDUR
HOIATUS: Kasutaja peab alati
tagama tugeva tööriista haarde, kui
sellega töötab.
Pöördemomenti piirav sidur, mis vähendab
operaatorile ülekantavat maksimaalset
pöördemomendi reaktsiooni, kui puuri otsak
peaks kinni kiiluma. See omadus takistab ka
hammasülekande ja elektrimootori väärtatumist.
MÄRKUS: Lülitage tööriist alati välja,
enne kui vahetate pöördemomendi
kontrollseadistusi või kui sellele võib
järgneda tööriista kahjustus.
PÖÖRLEMISVASTANE SÜSTEEM D25415
(JOONIS 2)
Pöörlemisvastane süsteem pakub suurendatud
mugavust ja ohutust kasutajale kohapealse,
pöörlemisvastase tehnoloogiaga, mis aitab
tuvastada, kas kaotab haamri üle kontrolli.
Kui tuvastatakse kinnikiilumine, vähendatakse
kohe pöördemomenti ja kiirust. See funktsioon
takistab tööriista isepöörlemist, vähendades
randmevigastuste esinemist. Punane LEDindikaatortuli (i) hakkab helendama, kui
pöörlemisvastane seade on aktiveeritud.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.
Pikenduskaabli kasutamine
Kui pikenduskaabel on vajalik, kasutage
heakskiidetud 3-soonelist pikenduskaablit,
mis sobib selle tööriista sisendvõimsusega (vt
Tehnilised andmed). Minimaalne juhtme ristlõige
on 1,5 mm²; maksimaalne pikkus 30 m.
Kasutades kaablirulli, kerige see alati täielikult
lahti.
PAIGALDUS JA
SEADISTAMINE
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist ja
eemaldamist, seadistuste tegemist
või remonti. Veenduge, et toitelüliti
on asendis OFF (väljas). Juhuslik
käivitamine võib põhjustada vigastuse.
Töörežiimi valimine (joonis 3)
Elektriohutus
D25413, D25414, D25415
Elektrimootor on kavandatud vaid ühe pinge
jaoks. Kontrollige alati, et toitepinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele.
Tööriista saab kasutada järgmistel töörežiimidel:
Pöördpuurimine: kruvi keeramiseks ja
terasesse, puitu ja plasti puurimiseks.
Teie DEWALTi tööriist on vastavalt
standardile EN 60745 kahekordselt
isoleeritud; seetõttu pole maandusjuhe
vajalik.
Haamerpuurimine: betooni ja müüritiste
puurimiseks.
Vaid haamerdamine: kergeks
meiselpuhastuseks, piikimiseks
ja lõhkumiseks. Selles režiimis
saab tööriista kasutada hoovana
puuriotsakute vabastamiseks.
HOIATUS: 115 V seadet tuleb käitada
läbi tõrkekindla eraldustrafo, mille
primaar- ja sekundaarmähise vahel on
maandus.
Kui voolujuhe on vigastatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt DEWALTi hooldusorganisatsiooni
poolt ettevalmistatud voolujuhtme vastu.
Toitepistiku vahetamine
(ainult Suurbritannia ja Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige
järgmiselt:
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
10
D25430
Tööriista saab kasutada järgmistel töörežiimidel:
Vaid haamerdamine: kergeks
meiselpuhastuseks, piikimiseks
ja lõhkumiseks. Selles režiimis
saab tööriista kasutada hoovana
puuriotsakute vabastamiseks.
1. Töörežiimi valimiseks vajutage kaitselukku (e)
ja pöörake režiimivaliku nupp (d) seni, kui see
näitab soovitud režiimi sümboli suunas.
EESTI KEEL
2. Vabastage kaitselukk ja kontrollige, et
režiimivaliku nupp on lukus.
HOIATUS: Ärge valige töörežiimi, kui
tööriist töötab.
Purustuspea asendi
indekseerimine (joonis 3)
Meisli saab indekseerida ja lukustada
12 erinevas asendis.
1. Keerake režiimivaliku nuppu (d), kuni see
näitab haamerpuurimis režiimi sümboli
suunas. Vt Kasutusrežiimi valimine
peatükis Paigaldus ja seadistamine.
2. Keerake purustuspea soovitud asendisse.
3. Seadke režiimivaliku nupp (d) vaid
haamerdamisasendisse.
4. Käänake purustuspead seni, kui see oma
kohal lukustub.
HOIATUS: Ärge kasutage tööriista
ilma külgkäepideme nõuetekohase
paigalduseta.
1. Vabastage külgkäepide.
2. Paremakäeliste kasutajate jaoks: libistage
külgkäepideme klamber üle tööriistahoidiku
oleva hülsi, hoides käepidet vasakul.
Vasakukäeliste kasutajate jaoks: libistage
külgkäepideme klamber üle tööriistahoidiku
oleva hülsi, hoides käepidet paremal.
3. Pöörake külgkäepide soovitud asendisse ja
pingutage.
Puurimissügavuse määramine
(joonis 4)
VAID D25413, D25414, D25415
1. Sisestage nõuetekohane puurimisotsak, nagu
ülal kirjeldatud.
SDS Plus® tarvikute
sisestamine ja eemaldamine
(joonis 4)
2. Vajutage sügavuse peatusklambrit (k) ja
hoidke seda nii.
See tööriist kasutab SDS Plus® tarvikuid
(vt vahelehe jooniselt 4 SDS Plus® otsaku
ühendusvarre ristlõiget). Soovitame kasutada vaid
professionaalseid tarvikuid.
4. Reguleerige puurimissügavust, nagu on
näidatud.
1. Puhastage ja määrige otsaku ühendusvars.
2. Lükake otsaku ühendusvars
tööriistahoidikusse/lukustuspadrunisse (g).
3. Vajutage otsak alla ja keerake seda kergelt,
kuni see auku sobitub.
4. Tõmmake otsakut ja veenduge, et see on
korralikult kinnitatud. Löökfunktsiooni jaoks
peab tööriistahoidikusse kinnitatud otsak
saama mitme sentimeetri võrra pikisuunas
liikuda.
5. Otsaku eemaldamiseks tõmmake
tööriistahoidik/lukustushülss (g) tagasi ja
tõmmake otsak välja.
HOIATUS: Vahetage tarvikuid alati
vaid kinnastes kätega. Tööriista
ligipääsetavad metallosad ja
lisatarvikud võivad muutuda käitamise
ajal eriti kuumaks.
Külgkäepideme paigaldamine
(joonis 1)
Külgkäepideme (f) saab paigaldada nii, et
see sobib nii parema- kui vasakukäelistele
kasutajatele.
3. Juhtige sügavuse reguleerimisvarras (j) läbi
sügavuse peatusklambri augu.
5. Vabastage sügavuse peatusklamber.
Pöörlemissuuna lüliti (joonis 5)
1. Vajutage pöörlemissuuna lüliti (c) vasaku käe
poolele edaspidi (RH) pöörlemiseks. Vaata
tööriistal olevaid nooli.
2. Vajutage pöörlemissuuna lüliti (c) parema käe
poolele tagurpidi (LH) pöörlemiseks.
HOIATUS: Enne pöörlemissuuna
vahetust tuleb alati oodata kuni
mootor on täielikult seisma jäänud.
Padruniadapteri ja padruni
paigaldamine (müüakse eraldi)
1. Kruvige padrun keermestatud padruniadapteri
otsa.
2. Sisestage tööriistas ühendatud padrun ja
adapter, kuigi see on standardne SDS Plus®
otsak.
3. Otsaku eemaldamiseks jätkake SDS Plus®
otsaku eemaldamiseks.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
haamerpuurimise režiimis padruneid.
Sobivate tarvikute kohta teabe saamiseks pidage
nõu müüjaga.
11
EESTI KEEL
Tööriistahoidiku ja padrunite
asendamine (joonis 6)
VAID D25414 JA D25415
1. Keerake lukustusrõngas (l) avamisasendisse
ja tõmmake tööriistahoidik/lukustushülss (g)
välja.
2. Vajutage padrun (m) võllile ja keerake
lukustusrõngas lukustusasendisse.
3. Padruni vahetamiseks tööriistahoidikuga tuleb
kõigepealt eemaldada padrun samamoodi
nagu tööriistahoidik eemaldati. Seejärel
asetage tööriistahoidik samamoodi tagas,
nagu padruni puhul.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
haamerpuurimise režiimis padruneid.
Tolmukatte asendamine
tolmukattega (joonis 1, 4)
Tolmukattega (n) väldite tolmu pääsemist
mehhanismi. Vahetage kulunud tolmukate
viivitamata välja.
1. Tõmmake tööriistahoidiku lukustushülss (g)
tagasi ja tõmmake tolmukate (n) maha.
2. Paigaldage uus tolmukate.
3. Vabastage tööriistahoidiku lukustushülss.
KASUTAMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS: Järgige alati ohutusjuhiseid
ja asjakohaseid õigusakte.
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist ja
eemaldamist, seadistuste tegemist
või remonti. Veenduge, et toitelüliti
on asendis OFF (väljas). Juhuslik
käivitamine võib põhjustada vigastuse.
HOIATUS:
• Pidage meeles torude ja juhtmestiku
asukohti.
• Avaldage tööriistale vaid kerget
survet (umbes 5 kg). Liigne jõud ei
kiirenda puurimist, vaid vähendab
tööriista jõudlust ning võib lühendada
selle kasutusiga.
• Ärge puurige ega sõitke liiga
sügavale, et vältida tolmukatte
kahjustamist.
12
• Hoidke tööriista alati kindlalt
kahes käes ja tagage kindel iste
(joonis 7). Töötage tööriistaga ainult
koos nõuetekohaselt paigaldatud
külgkäepidemega.
Õige käte asend (joonis 7)
HOIATUS: Raskete vigastuste
saamise riski vähendamiseks
kasutage ALATI nõuetekohast
käteasendit, nagu pildil näidatud.
HOIATUS: Raskete vigastuse
saamise riski vähendamiseks hoidke
masinat ALATI tugevalt ootamatut
reaktsiooni ennetades.
Õige hoideasend nõuab, et üks käsi on eesmisel
käepidemel (f) ja teine käsi põhikäepidemel (b).
Ülekoormatud sidur
Kui puuri otsak kiilub kinni või takerdub, on puuri
võlli jooks häiritud ülekoormatud siduri poolt.
Sellest tulenevate jõudude tõttu hoidke masinat
alati kindlalt kahe käega ja võtke kindel asend.
Sisse- ja väljalülitamine
(joonis 1)
1. Vajutage tööriista käivitamiseks kiiruse
regulaatorit (a). Regulaatorile avaldatav surve
määrab tööriista kiiruse.
2. Tööriista peatamiseks vabastage lüliti.
3. Tööriista lukustamiseks, kui see on väljas,
viige pöörlemissuuna lüliti (c) keskasendisse.
Haamerpuurimine (joonis 1)
TAHKE OTSAKUGA PUURIMINE
1. Seadke režiimivaliku nupp (d)
haamerpuurimisasendisse. Vt
Kasutusrežiimi valimine peatükis
Paigaldus ja seadistamine.
2. Seostage sobiv puuriotsak.
MÄRKUS: Parima tulemuse saamiseks
kasutage kvaliteetseid karbiidtipuga otsakuid.
3. Kohandage vastavalt vajadusele külgkäepidet
(f).
4. Vajadusel muutke puurimise sügavust.
5. Märgistage puuritava augu koht.
6. Asetage puuriotsak töödeldavasse kohta ja
lülitage tööriist sisse.
7. Töö lõppedes ja enne vooluvõrgust
eemaldamist lülitage tööriist välja.
EESTI KEEL
Koonusotsakuga puurimine
(joonis 1, 3)
1. Seadke režiimivaliku nupp (d) vaid
haamerdamisasendisse. Vt Kasutusrežiimi
valimine peatükis Paigaldus ja
seadistamine.
2. Kohandage vastavalt vajadusele külgkäepidet
(f).
3. Sisestage sobiv koonusotsak.
4. Paigaldage tsentripuur koonusotsakusse.
5. Asetage tsentripuur töödeldavasse kohta ja
vajutage kiiruse regulaatorit (a). Puurige, kuni
koonus on surunud betoonist läbi u. 1 cm.
6. Lõpetage puurimine ja eemaldage tsentripuur.
Asetage koonusotsa tagasi auku ja jätkake
puurimisega.
7. Kui puurite läbi struktuuri, mis on
koonusotsaku sügavusest paksem, murdke
ära betooni ümar silinder või otsaku koonus
regulaarsete intervallidega. Vältige augu
ümber betooni tahtmatut murdmist, seetõttu
puurige esmalt auk, mis on tsentripuuri
diameetri suurune, täiesti läbi struktuuri.
Seejärel puurige koonusauk mõlemalt poolt
poole peale.
8. Töö lõppedes ja enne vooluvõrgust
eemaldamist lülitage tööriist välja.
Pöördpuurimine (joonis 3)
VAID D25413, D25414, D25415
1. Seadke režiimivaliku nupp (d) vaid
pöördpuurimisasendisse. Vt Kasutusrežiimi
valimine peatükis Paigaldus ja
seadistamine.
2. Paigaldage padruniadapter/padrunikoost.
3. Jätkake haamerpuurimisega, nagu sai
kirjeldatud.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
haamerpuurimise režiimis padruneid.
Kruvi keeramine (joonis 1, 3)
VAID D25413, D25414, D25415
1. Seadke režiimivaliku nupp (d) vaid
pöördpuurimisasendisse. Vt Kasutusrežiimi
valimine peatükis Paigaldus ja
seadistamine.
2. Valige pöörlemissuund.
3. Sisestage spetsiaalne SDS Plus® kruvikeeraja
adapter heksagonaalse kruvikeeraja otsakuga
kasutamiseks.
4. Sisestage sobiv kruvikeeraja otsak. Kui tegu
on kruvitsasoonega kruvidega, kasutage alati
otsijahülsiga.
5. Vajutage õrnalt kiiruse regulaatorit (a), et
vältida kruvipea kahjustamist. Tagurpidise
(LH) keerlemise korral on tööriista kiirus
automatselt langetatud, et vähendada kruvi
kerget eemaldamist.
6. Kui kruvi on töödeldava pinnaga tasapinnas,
vabastage kiiruse regulaator, et vältida
kruvipea liigset sisenemist töödeldavasse
pinda.
Meiselpuhastus ja piikimine
(joonis 1, 3)
1. Seadke režiimivaliku nupp (d) vaid
haamerdamisasendisse. Vt Kasutusrežiimi
valimine peatükis Paigaldus ja
seadistamine.
2. Sisestage sobiv purustuspea ja keerake seda
käsitsi, et see kinnituks ühte 12 asendisse.
3. Kohandage vastavalt vajadusele külgkäepidet
(f).
4. Lülitage töörist sisse ja alustage tööga.
5. Töö lõppedes ja enne vooluvõrgust
eemaldamist lülitage tööriist välja.
HOIATUS:
• Ärge kasutage tööriista
kergestisüttivaid ega plahvatusohtlike
vedelike segamiseks (bensiin,
alkohol jne).
• Ärge segage tuleohtlikke vedelikke,
mis on vastavalt märgistatud.
HOOLDAMINE
Teie DEWALTi elektritööriist on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hoolduse
juures. Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb
selle eest hoolitseda ja tööriista regulaarselt
puhastada.
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist ja
eemaldamist, seadistuste tegemist
või remonti. Veenduge, et toitelüliti
on asendis OFF (väljas). Juhuslik
käivitamine võib põhjustada vigastuse.
Mootori harjad
DEWALT kasutab täiustatud harjasüsteemi,
mis peatab automaatselt puuri, kui harjad
peaksid olema kulunud. Seeläbi väldite mootori
13
EESTI KEEL
kahjustamist. Uue harja koosted on saadaval
volitatud DEWALTi teeninduskeskustes. Kasutage
alati identseid asendusosi.
Kasutatud toodete ja pakendite
eraldi kogumine võimaldab
materjale taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab
vajadust tooraine järele.
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
Kohalikud õigusaktid võivad nõuda
elektriseadmete olmejäätmetest eraldi kogumist
prügilates või nende viimist jaemüüjale uue toote
ostmisel.
Puhastamine
DEWALT pakub võimalust DEWALTi toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks
viige toode volitatud remonditöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Määrimine
HOIATUS: Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade ümber
kogunenud tolmu või mustust. Kandke
selle töö tegemisel heakskiidetud
kaitseprille ja tolmumaski.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Need kemikaalid võivad
nõrgendada tööriista materjale.
Kasutage vaid vee ja õrna seebiga
niisutatud riiet. Ärge kunagi laske
ühelgi vedelikul sattuda tööriista
sisse; ärge kastke ühtegi tööriista osa
vedelikku.
Lisavarustus
HOIATUS: Kuna muid tarvikuid peale
DEWALTi pakutavate ei ole koos
selle seadmega testitud, võib nende
kasutamine koos selle tööriistaga
olla ohtlik. Kehavigastusohu
vähendamiseks on koos seadmega
lubatud kasutada ainult DEWALTi
soovitatud tarvikuid.
Erinevat tüüpi SDS Plus® puuriotsakud ja
purustuspead on soovi korral saadaval.
Sobilike lisaseadmete kohta teabe saamiseks
pidage nõu müüjaga.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie DEWALTi toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
14
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks
võite pöörduda DEWALTi kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALT volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПЕРФОРАТОР ДЛЯ ТЯЖЁЛЫХ РАБОТ
D25413, D25414, D25415, D25430
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству инструментов, различные усовершенствования
сделали электроинструменты DEWALT одними из самых надёжных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
Тип
Потребляемая мощность
Число оборотов без нагрузки
Кол-во ударов в минуту
Энергия удара
Сверление с ударом
Долбление
Максимальный диаметр сверления
сталь/дерево/бетон
Позиции фиксации долот
Макс. диаметр сверления полой
коронкой в мягком кирпиче
Патрон
Диаметр муфты патрона
Вес
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
Вт
об/мин
уд/мин
D25413
230
1
1 000
0 – 820
0 – 4 700
D25414
230
1
1 000
0 – 820
0 – 4 700
D25415
230
1
1 000
0 – 820
0 – 4 700
D25430
230
1
1 000
–
0 – 4 700
Дж
Дж
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
–
4,2
мм
13/32/32
13/32/32
13/32/32
–
12
12
12
12
мм
100
100
100
–
мм
кг
SDS Plus®
60
4,2
SDS Plus®
60
4,3
SDS Plus®
60
4,3
SDS Plus®
60
4,0
дБ(А)
86
86
86
86
дБ(А)
3
3
3
3
дБ(А)
97
97
97
97
дБ(А)
3
3
3
3
В
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745.
Сверление в металле
Значения вибрационного
м/с²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
–
воздействия ah =
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
1,5
–
Сверление в бетоне
Значения вибрационного
м/с²
8,2
8,2
8,2
–
воздействия ah, HD =
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
1,5
–
Долбление
Значения вибрационного
м/с²
7,1
7,1
7,1
7,1
воздействия ah, Cheq =
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
1,5
1,5
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
Заворачивание без удара
Значения вибрационного
воздействия ah =
Погрешность K =
м/с²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
–
м/с²
1,5
1,5
1,5
–
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от
указанной величины. Это
может значительно увеличить
воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии
или когда он включен, но не
выполняет какую-либо операцию.
Это может значительно
уменьшить уровень воздействия
в течение всего периода работы
инструментом.
Определите дополнительные
меры предосторожности
для защиты оператора
от воздействия вибрации,
такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
16
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального
слова. Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжёлой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжёлой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы лёгкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия
ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
D25413, D25414, D25415, D25430
DEWALT заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-6.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице
руководства.
D25430
DEWALT заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами: 2000/14/EC,
Электрический бетонолом (переносной)
м </= 15 кг, Приложение VIII; TÜV Rheinland
Product Safety GmbH (0197), D- 51105
Köln, Germany, Идентификационный №
Уполономоченного Ограна: 0197
Уровень акустической мощности, измеренный
в соответствии с 2000/14/EC (Статья 12,
Приложение III, №10; м </= 15 кг)
LwA (измеренная акустическая
мощность)
99 дБ
LwA (гарантированная акустическая
мощность)
105 дБ
Нижеподписавшееся лицо полностью
отвечает за соответствие технических данных
и делает это заявление от имени фирмы
DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
29.11.2013
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжёлой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведённых ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает
искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим
процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
d)
e)
f)
Не используйте
электроинструмент под дождем
или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Повреждённый или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе
с электроинструментом на
открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая
неосторожность при работе
с электроинструментами может
привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
18
c)
d)
e)
f)
g)
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых
наушников, значительно снизит риск
получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжёлой травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду или
украшения. Следите за тем, чтобы
Ваши волосы, одежда или перчатки
находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения
или длинные волосы могут попасть
в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент
снабжён устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного
случая, связанного с запыленностью
рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надёжно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и лёгкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода
за электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по
назначению может создать опасную
ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента
должен производиться
только квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные правила
безопасности при работе
перфораторами
• Надевайте защитные наушники.
Воздействие шума может привести
к потере слуха.
• При работе пользуйтесь
дополнительными рукоятками,
прилагающимися к инструменту.
Потеря контроля над инструментом
может привести к тяжёлой травме.
• Держите инструмент за
изолированные ручки при выполнении
операций, во время которых режущий
инструмент или крепёжный элемент
может соприкасаться со скрытой
проводкой или собственным кабелем.
Контакт режущей принадлежности
с находящимся под напряжением
проводом делает не покрытые
изоляцией металлические части
электроинструмента «живыми»,
что создает опасность поражения
оператора электрическим током.
• Используйте струбцины или
другие приспособления для
фиксации обрабатываемой
детали, устанавливая их только
на неподвижной поверхности. Если
держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное
тело, то можно потерять контроль над
инструментом или обрабатываемой
деталью.
• Надевайте защитные очки или
другие средства защиты глаз.
При сверлении с ударом частицы
материала разлетаются во все
стороны. Разлетающиеся частицы
могут повредить глаза. При выполнении
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
операций с вырабатыванием
пыли надевайте защитную маску
или респиратор. При выполнении
большинства операций рекомендуется
ношение противошумовых наушников.
• При работе всегда крепко
держите инструмент. Работать
инструментом разрешается,
только держа его обеими руками.
Рекомендуется при каждой операции
использовать боковую рукоятку.
Управление инструментом одной
рукой может привести к потере
контроля. Также при долблении могут
представлять опасность детали из
материалов повышенной твердости,
такие как арматурные стержни.
Надёжно затягивайте боковую рукоятку
перед началом работы.
• Не допускается непрерывная работа
данным электроинструментом
в течение длительного периода
времени. Вибрация, производимая
во время ударного сверления, может
причинить вред Вашим рукам или
ногам. Используйте перчатки для
лучшей антивибрационной защиты
и ограничьте воздействие вибрации,
устраивая частые перерывы в работе.
• Не пытайтесь самостоятельно
ремонтировать насадки. Ремонт
долота должен осуществляться
авторизованным специалистом.
Неправильно восстановленные долота
могут стать причиной получения
травмы.
• Надевайте перчатки при работе
и электроинструментом или
при смене насадок. Открытые
металлические поверхности
электроинструмента и насадки
в процессе работы сильно нагреваются.
Частицы обрабатываемого материала
могут стать причиной травмы
незащищенных рук.
• Никогда не кладите инструмент
до полной остановки насадки.
Вращающееся долото может стать
причиной получения травмы.
• Никогда не ударяйте молотком по
заклиненным насадкам, пытаясь,
таким образом, их освободить.
Частицы обрабатываемого материала
или металлическая стружка могут
отскочить и стать причиной получения
травмы.
20
• Слегка износившиеся долота можно
обновить при помощи шлифовки.
• Держите электрический кабель
подальше от вращающихся насадок.
Не оборачивайте кабель вокруг
какой-либо части Вашего тела.
Электрический кабель, намотанный на
быстро вращающееся долото, может
стать причиной получения травмы
и потери контроля над инструментом.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными
при использовании перфораторов:
– Травмы в результате касания горячих
или вращающихся частей инструмента.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск защемления пальцев при смене
насадок.
– Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли при работе с бетоном и/или
кирпичом.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает в себя год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2013 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Перфоратор для тяжёлых работ
1 Боковая рукоятка
РУССКИЙ ЯЗЫК
1 Упор-ограничитель глубины сверления
(только D25413, D25414, D25415)
по сверлению с ударом, заворачиванию
саморезов и лёгким работам по дроблению.
1 Чемодан
D25430
1 Быстросъёмный патрон (только D25414
и D25415)
Данный отбойный молоток предназначен
для профессиональных работ по долблению,
дроблению и разбиванию.
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертёж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1-4, 6)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы
или повреждению инструмента.
a. Клавиша пускового выключателя
с регулировкой скорости
b. Основная рукоятка
c. Переключатель направления вращения
(реверса)
d. Переключатель режимов работы
e. Предохранительный стопор
f. Боковая рукоятка
g. Патрон/Кольцо фиксации насадки
h. Амортизатор
i. Светодиодный индикатор (только D25415)
j. Упор-ограничитель глубины сверления
(только D25413, D25414, D25415)
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные перфораторы являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с инструментом без присмотра.
КОНТРОЛЬ АКТИВНОЙ ВИБРАЦИИ (РИС. 1)
Вибрационная отдача ударного механизма
нейтрализуются активным управлением
вибрации. Снижение воздействия вибрации
на руки оператора обеспечивает удобство
эксплуатации инструмента в течение
продолжительных операций и увеличивает
срок службы инструмента.
Для наилучшего контроля вибрации держите
инструмент одной рукой за основную рукоятку
(b), другой рукой за боковую рукоятку (f).
При работе не оказывайте на инструмент
чрезмерное давление.
m. Быстросъёмный патрон (только D25414
и D25415)
Перфоратору достаточно оказанного
давления, способного задействовать
контроль активной вибрации. Чрезмерная
сила не увеличит скорость сверления или
долбления и контроль активной вибрации не
будет задействован.
n. Пылезащитная крышка
МУФТА ПРЕДЕЛЬНОГО МОМЕНТА
k. Зажим ограничителя глубины
l. Зажимная муфта патрона
o. Кнопка блокировки пускового
выключателя (только D25430)
НАЗНАЧЕНИЕ
D25413, D25414, D25415
Данные перфораторы предназначены для
профессиональных работ в тяжёлом режиме
ВНИМАНИЕ: При работе
пользователь всегда должен
крепко удерживать инструмент.
Предохранительная муфта предельного
момента снижает реакцию от крутящего
момента, действующую на оператора при
заклинивании бура. Это устройство также
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
предотвращает останов трансмиссии
и электродвигателя.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед
изменениями в настройках
крутящего момента всегда
выключайте инструмент,
в противном случае он может
сломаться.
АНТИРОТАЦИОННАЯ СИСТЕМА D25415
(РИС. 2)
Антиротационная система обеспечивает
оператору повышенный комфорт
и безопасность на рабочем месте благодаря
антиротационной технологии, способной
обнаружить потерю контроля оператора
над инструментом. При обнаружении
заклинивания насадки крутящий момент
и скорость немедленно снижаются. Данная
функция предотвращает самовращение
инструмента, снижая риск повреждения
запястья оператора. При срабатывании
антиротационной системы загорится красный
светодиодный индикатор (i).
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см.
раздел «Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен
составлять 1,5 мм²; максимальная длина
кабеля не должна превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
получения травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии
со стандартом EN 60745,
что исключает потребность
в заземляющем проводе.
Выбор режима работы
(Рис. 3)
D25413, D25414, D25415
Инструмент может использоваться
в следующих режимах работы:
Режим сверления без удара:
для заворачивания саморезов
и сверления в металле, дереве
и пластике.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В
должны управляться
через предохранительный
изолированный трансформатор
с заземленным экраном между
первичной и вторичной обмоткой.
Повреждённый кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем,
который можно приобрести в сервисной
организации DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утверждённые 3-х жильные кабели
22
Режим сверления с ударом: для
сверления в бетоне и кирпичной
кладке.
Режим долбления только: для лёгких
работ по дроблению, долблению
и разбиванию. В этом режиме
перфоратор может использоваться
в качестве рычага для извлечения
застрявшего бура.
D25430
Инструмент может использоваться
в следующих режимах работы:
Режим долбления только: для лёгких
работ по дроблению, долблению
и разбиванию. В этом режиме
перфоратор может использоваться
РУССКИЙ ЯЗЫК
в качестве рычага для извлечения
застрявшего бура.
1. Для установки режима работы, нажмите
на предохранительный стопор (е)
и вращайте переключатель режимов (d),
пока он не укажет на символ заданного
режима.
2. Отпустите предохранительный стопор
и проверьте, что переключатель режимов
зафиксирован на месте.
ВНИМАНИЕ: Не устанавливайте
рабочий режим, когда
электроинструмент находится
в процессе работы.
Регулирование положения
долота (Рис. 3)
Ваш инструмент позволяет установить
и зафиксировать долото в 12-ти различных
положениях.
1. Вращайте переключатель режимов (d),
пока он не укажет на символ «сверление
с ударом». См. раздел «Сборка
и регулировка», подраздел «Выбор
режима работы».
2. Поверните долото в сторону нужной
позиции.
3. Установите переключатель режимов (d)
в положение «долбление только».
4. Поворачивайте долото, пока оно не
зафиксируется в нужной позиции.
Замена принадлежностей
SDS Plus® (Рис. 4)
Данный инструмент работает долотами
SDS Plus® (См. вставку на Рисунке 4:
поперечное сечение хвостовика долота
SDS Plus®). Мы рекомендуем использовать
только профессиональные принадлежности.
1. Очистите и смажьте хвостовик насадки.
2. Вставьте хвостовик насадки в патрон/
кольцо фиксации насадки (g).
3. Нажимайте и поворачивайте насадку,
чтобы хвостовик вошел в шлицы.
4. Потяните за насадку для проверки
надёжности ее фиксации. Для
выполнения ударной функции насадка
должна иметь некоторую свободу
перемещения в продольном направлении
в пределах нескольких сантиметров.
5. Чтобы извлечь насадку, оттяните назад
кольцо фиксации насадки (g) и извлеките
насадку из патрона.
ВНИМАНИЕ: Всегда
надевайте перчатки при
смене насадок. Открытые
металлические поверхности
электроинструмента и насадки
в процессе работы сильно
нагреваются.
Установка боковой рукоятки
(Рис. 1)
Боковая рукоятка (f) может быть установлена
так, чтобы создать удобство для
пользователей как с правой, так и с левой
рабочей рукой.
ВНИМАНИЕ: Всегда пользуйтесь
инструментом только
с правильно установленной
боковой рукояткой.
1. Ослабьте боковую рукоятку.
2. Для пользователей с правой рабочей
рукой: установите зажим боковой
рукоятки на муфте позади патрона,
располагая боковую рукоятку слева.
Для пользователей с левой рабочей
рукой: установите зажим боковой
рукоятки на муфте позади патрона,
располагая боковую рукоятку справа.
3. Поверните боковую рукоятку в требуемое
положение и затяните крепление.
Настройка глубины
сверления (Рис. 4)
D25413, D25414, D25415 ONLY
1. Вставьте требуемую насадку, как это
описано выше.
2. Нажмите на зажим ограничителя
глубины (k) и удерживайте его в нажатом
состоянии.
3. Установите упор-ограничитель глубины
сверления (j) в сквозное отверстие
зажима ограничителя.
4. Настройте глубину сверления, как это
показано на рисунке.
5. Отпустите зажим ограничителя глубины.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
Переключатель
направления вращения
(реверса) (Рис. 5)
1. Передвиньте сдвижной переключатель
реверса (с) в левую сторону для
включения вращения вперед (вправо).
См. стрелки на электроинструменте.
2. Передвиньте переключатель реверса (с)
в правую сторону для включения реверса
(влево).
ВНИМАНИЕ: Прежде чем
поменять направление вращения,
обязательно дождитесь полной
остановки двигателя.
Установка переходника
и быстросъёмного патрона
(продаются раздельно)
1. Навинтите быстросъёмный патрон на
резьбовой конец переходника патрона.
2. Вставьте свинченные вместе патрон
и переходник в электроинструмент, как
если бы это была стандартная насадка
SDS Plus®.
3. Чтобы снять быстросъёмный патрон,
следуйте процедуре снятия стандартной
насадки SDS Plus®.
таким же образом, как устанавливался
быстросъёмный патрон.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не используйте стандартные
патроны в режиме сверления
с ударом.
Замена пылезащитной
крышки (Рис. 1, 4)
Пылезащитная крышка (n) предотвращает
проникновение абразивной пыли в ударный
механизм. Немедленно заменяйте
изношенную пылезащитную крышку.
1. Оттяните назад кольцо фиксации насадки
(g) и снимите пылезащитную крышку (n).
2. Установите новую пылезащитную крышку.
3. Отпустите кольцо фиксации насадки.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
Замена патрона SDS Plus®
на быстросъёмный патрон
(Рис. 6)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
получения травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ТОЛЬКО D25414 И D25415
ВНИМАНИЕ:
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не используйте стандартные
патроны в режиме сверления
с ударом.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
1. Поверните зажимную муфту патрона (l)
в положение разблокировки и снимите
патрон/кольцо фиксации насадки (g).
• При сверлении стен, определите
местоположение отопительных
труб и электропроводки.
2. Надвиньте быстросъёмный патрон (m) на
шпиндель и поверните зажимную муфту
в положение блокировки.
• Не оказывайте давления
более 5-ти кг при работе
электроинструментом.
Излишнее давление на
инструмент не ускорит
процесс сверления, но понизит
эффективность его работы
и может сократить срок его
службы.
3. Для замены быстросъёмного патрона
на патрон SDS Plus®, сначала снимите
быстросъёмный патрон таким же
образом, как был снят патрон SDS Plus®.
Затем установите патрон SDS Plus®
24
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Не сверлите и не заворачивайте
на слишком большую
глубину, чтобы не повредить
пылезащитную крышку.
• Всегда крепко держите
инструмент обеими руками
и работайте в устойчивой позе
(Рис. 7). Всегда работайте
инструментом с надёжно
закрепленной боковой рукояткой.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 7)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжёлой
травмы, ВСЕГДА правильно
удерживайте инструмент, как
показано на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжёлой
травмы, ВСЕГДА надёжно
удерживайте инструмент,
предупреждая внезапные сбои
в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за боковую рукоятку
(f), другой рукой удерживайте основную
рукоятку (b).
Предохранительная муфта
При заклинивании сверла устройство,
приводящее в движение сверлильный
шпиндель, отключится при помощи
предохранительной муфты. Во избежание
сильной отдачи, всегда крепко держите
инструмент обеими руками и работайте
в устойчивой позе.
Включение и выключение
(Рис. 1)
1. Чтобы включить инструмент, нажмите
на клавишу пускового выключателя
с регулировкой скорости (а). Давление,
оказываемое на клавишу выключателя,
определяет скорость вращения
двигателя.
2. Чтобы выключить инструмент, отпустите
пусковой выключатель.
3. Чтобы заблокировать инструмент
в положении «выключено», передвиньте
переключатель реверса (с) в среднее
положение.
Сверление с ударом (Рис. 1)
СВЕРЛЕНИЕ СПЛОШНЫМ БУРОМ
1. Установите переключатель режимов
(d) в положение «сверление с ударом».
См. раздел «Сборка и регулировка»,
подраздел «Выбор режима работы».
2. Вставьте соответствующий бур.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для наилучших
результатов работы используйте
высококачественные буры
с твердосплавными напайками.
3. Отрегулируйте положение боковой
рукоятки (f).
4. Установите глубину сверления, при
необходимости.
5. Точкой отметьте место, в котором
необходимо высверлить отверстие.
6. Поместите наконечник бура в отмеченную
точку и включите электроинструмент.
7. Всегда выключайте электроинструмент
после окончания работы и перед
отключением от электросети.
Сверление коронкой (Рис. 1,
3)
1. Установите переключатель режимов
(d) в положение «сверление с ударом».
См. раздел «Сборка и регулировка»,
подраздел «Выбор режима работы».
2. Отрегулируйте положение боковой
рукоятки (f).
3. Вставьте соответствующую коронку.
4. Вставьте центрирующее сверло в коронку.
5. Поместите остриё центрирующего сверла
в отмеченную точку и нажмите клавишу
пускового выключателя (а). Сверлите до
тех пор, пока коронка не углубится в бетон
приблизительно на 1 см.
6. Прекратите сверлить и отсоедините
центрирующее сверло. Поместите
коронку в отверстие и продолжайте
сверлить.
7. При просверливании конструкции,
толщина которой превышает глубину
коронки, регулярно удаляйте
высверленные круговые цилиндры бетона
или бетон, заполнивший полость коронки.
Для предотвращения нежелательного
разрушения бетона вокруг отверстия,
предварительно просверлите сквозное
отверстие центрирующим сверлом. Затем
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
коронкой сверлите отверстие наполовину
с каждой стороны от сквозного отверстия.
8. Всегда выключайте электроинструмент
после окончания работы и перед
отключением от электросети.
См. раздел «Сборка и регулировка»,
подраздел «Выбор режима работы».
2. Вставьте соответствующее долото
и поверните его рукой для фиксации
в одной из 12-ти позиций.
Сверление без удара (Рис. 3)
3. Отрегулируйте положение боковой
рукоятки (f).
ТОЛЬКО D25413, D25414, D25415
4. Включите электроинструмент и начинайте
работать.
1. Установите переключатель режимов (d)
в положение «сверление». См. раздел
«Сборка и регулировка», подраздел
«Выбор режима работы».
2. Установите свинченные вместе
переходник и быстросъёмный патрон.
3. Следуйте процедуре сверления с ударом.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не используйте стандартные
патроны в режиме сверления
с ударом.
Заворачивание (Рис. 1, 3)
ТОЛЬКО D25413, D25414, D25415
1. Установите переключатель режимов (d)
в положение «сверление». См. раздел
«Сборка и регулировка», подраздел
«Выбор режима работы».
2. Выберите направление вращения.
3. Вставьте специальный переходник
SDS Plus®, предназначенный для использования с отвёрточными насадками
с шестигранными хвостовиками.
4. Вставьте соответствующую отвёрточную
насадку. При заворачивании саморезов со
шлицевой головкой, всегда используйте
насадки с направляющей.
5. Осторожно нажимайте на клавишу
выключателя с регулировкой скорости (а),
чтобы не допустить повреждения головки
винта. При включении реверса (вращение
влево), скорость вращения электроинструмента автоматически снижается для
лёгкого вывертывания самореза.
6. Как только саморез завернется заподлицо
с поверхностью заготовки, отпустите
клавишу выключателя с регулировкой
скорости, чтобы головка винта не вошла
в заготовку.
Дробление и долбление
(Рис. 1, 3)
1. Установите переключатель режимов
(d) в положение «долбление только».
26
5. Всегда выключайте электроинструмент
после окончания работы и перед
отключением от электросети.
ВНИМАНИЕ:
• Не используйте этот
электроинструмент для
смешивания или подкачивания
легковоспламеняющихся или
взрывоопасных жидкостей
(бензина, спирта и пр.).
• Не смешивайте и не
перемешивайте
воспламеняющиеся жидкости,
отмеченные соответствующим
предупреждающим знаком.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан
на работу в течение продолжительного
времени при минимальном техническом
обслуживании. Срок службы и надёжность
инструмента увеличиваются при правильном
уходе и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
получения травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Щётки электродвигателя
DEWALT использует усовершенствованную
щёточную систему, при которой инструмент
автоматически выключается в случае износа
угольных щёток. Данная система предотвра-
РУССКИЙ ЯЗЫК
щает серьезные повреждения электродвигателя. Наборы новых щёток можно приобрести в авторизованных сервисных центрах
DEWALT. Всегда используйте сменные детали,
идентичные оригинальным.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев средство защиты глаз и респиратор
утверждённого типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили
тесты на данном изделии,
то использование этих
принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться
только рекомендованные
DEWALT дополнительные
принадлежности.
Различные типы свёрл, буров и долот
SDS Plus® можно приобрести дополнительно.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может
обеспечить сбор старых электрических
продуктов отдельно от бытового мусора на
муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии
при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок
изделий DEWALT. Чтобы воспользоваться
этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие
в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00228943 - 26-02-2014
27
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
29
30
www.dewalt.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising